Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 383-402 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/383.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σελ. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/384.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/385.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1833

Νοεμβρ. 21

(Δεκεμβρ. 3)

Β.Δ.

Περί συστάσεως Γυμνασίου εις Ναύπλιον

Α' 79-80

Α' 12· Γ' 85-86

1834

Φεβρ. 6 (18)

Ίουλ. 5 (17)

Β.Δ.

Νόμος περί δημοτικών σχολείων [ίδρυση Διδασκαλείου ] Περί διδασκαλίας της κατηχήσεως εις τα σχολεία

Β' 9-14 Α' 81

Α' 12, 23- Γ' 225 Γ' 86

1836

Δεκεμβρ. 15 (27)

Δεκεμβρ. 31 (12 Ίανουαρ. 1837)

"

Β.Δ. Β.Δ.

Β.Δ.

(= Νόμος)

Περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας Περί τον διοργανισμού και της τάξεως των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων Περί του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων

Β' 781-784

Α' 82-83 Α' 84-109

Α' 58, 60

Α' 13-14- Γ' 13-17, 86-91

1837

Ίουλ. 31

(Αυγ. 12)

Β.Δ.

Περί προσθέσεως διδασκάλου της ναυτικής εις τα Ελληνικά σχολεία Σύρου και Ναυπλίας

Β' 785-786

Α' 58· Γ' 379

1838

Φεβρ. 21

Δεκεμβρ. 14 (26) 25

Άνακ. Β.Δ.

Ειδοποίησις περί των σπουδαζόντων ναυτών Περί συστάσεως Ναυτικού Σχολείου εις Ύδραν

Β' 788 Β' 789

Α'58 Α'58

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/386.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1842

Νοεμβρ. 21

Κανον.

Κανονισμός τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Β' 23-25

Α' 34- Γ' 186, 238-239

1843

Ιανουαρ. 25

(Φεβρ. 6)

Φεβρ. 26

(Μάρτ. 10)

Σεπτ. 24

Β.Δ.

Β.Δ. Β.Δ.

Περί τον οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί οικοδομής Γυμνασίου (Λυκείου) του Ι. Βαρβάκη Περί συστάσεως ναυτικής σχολής εις Σύρον

Β' 421-424 Α' 681-683

Β' 787

Α' 43- r 303

Α' 21 Α'58

1844

Άπριλ. 29

Έγγρ.

Κανονισμός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Β' 425-429

Γ' 261, 303

1848

Αύγ. 13

Έγκ.

Περί τακτικής παραδόσεως των ιερών μαθημάτων

Α' 110-111

Γ' 89-90

1850

Νοεμβρ. 24

Β.Δ.

Περί εξετάσεων των Εμποροπλοιάρχων

Β' 790-794

Α'58

1851

Μάρτ. 14

" 24

Κανον.

Έγγρ,

Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Περί της περιόδου των μαθημάτων εν τοις Γυμνασίοις

Β' 26-28 Α' 112-113

Α' 34· Γ' 187, 239 Ε 90

1852

Σεπτ. 9

Οκτωβρ. 18

Έγγρ. Β.Δ.

Κανονισμός Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων

Β' 430-434

Β' 795-796

Γ' 262-263, 304

A' 58

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/387.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1855

Αύγ. 31

Έγκ. Αποφ.

Περί αποστολής προγραμμάτων Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων, και εν γένει περί της εσωτερικής τακτοποιήσεως των παιδευτηρίων

Α' 114-121

Γ΄ 18-21, 91-94

1856

Μάρτ. 3

" 20 " 25 Ιούν. 8

" 18 Ιουλ. 10

Σεπτ. 27 Όκτωβρ. 27

Έγκ,

Β.Δ. Κανον. Β.Δ.

"

Έγγρ.

Ν. ,ΤΞΖ'

Β.Δ.

Περί τακτικού εκκλησιασμού των μαθητών κατά τας Κυριακάς και εορτάς

Περί εσωτερικής τάξεως του Διδασκαλείου Κανονισμός του Β. Διδασκαλείου Περί κανονισμού των εξετάσεων των Δημοδιδασκάλων Περί εμπορικών μαθημάτων Διατάξεις αφορώσαι εις την εκτέλεσιν του ανωτέρω Β. Διατάγματος Περί Ιερατικών Σχολείων Περί τον κανονισμού των Ιερατικών Σχολείων

Α' 122-123

Β' 29 Β' 30-39

Β' 15-22 Β' 603

Β' 604-605 Β' 435-437

Ε1 438-440

Γ 90 Γ 228 Γ' 228

Γ' 228 Α' 49· F 351

Α' 49- F 351 Α'45

Α' 45- Γ 296, 310

1857

Φεβρ. 28

Άπριλ. 30 Ιουν. 11

Έγγρ. Απόφ.

Έγκ.

Έναρξη του μαθήματος της Πειραματικής Φυσικής] Εσωτερικός κανονισμός των Ιερατικών Σχολείων Περί της παραδοχής των μαθητών εν τε τοις Ελλην. σχολείοις και γυμνασίοις, και περί απολυτηρίων εξετάσεων

Α' 124 Β' 441-444

Α' 125-126

F 87

Γ' 296, 310 Γ' 90

1857

Ιουλ. 17

Έγκ.

Περί μεθόδων διδασκαλίας

Α' 127-128

Γ' 90

Σελ. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/388.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1857

Αύγ. 3

" 12 " 14

" 27

Σεπτ. 15 Οκτωβρ. 19

" "

Β.Δ.

Έγκ. "

"

"

"

"

Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω γυμνασίω Πατρών Περί ελληνικής Θεματογραφίας Περί της εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκαλίας της τε αρχαίας και της νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω γυμνασίφ Πατρών Περί αποστολής προγράμματος μαθηματικών Εσωτερικός κανονισμός των Γυμνασίων και των Ελληνικών Σχολείων Οδηγίαι προς εφαρμογήν τον εσωτερικού κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων

Β' 606 Α' 129-131

Α' 132-133

Β' 607 Α' 134-142

Α' 143-147

Α' 148-153

Α' 49- Γ' 351 Γ' 90-91

Γ' 91 Α' 49- Γ' 351

Α'13 Α'13

1859

Όκτωβρ. 9

Έγκ.

Περί διδασκαλίας του εμπορικού δικαίου εν τη πρώτη τάξει τον γυμνασίου Σύρου

Β' 608-609

Α' 50- Γ' 351

1861

Όκτωβρ. 13

Β.Λ.

Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών

Β' 40-41

Α' 34· Γ' 240

1862

Ίουλ. 1

Δεκεμβρ. 8

Εγγρ.

ψήφ.

[Ερωτήματα για απάντηση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων] Περί εισαγωγής εν μεν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω της οπλασκίας. Εν δε τοις κατωτέροις

Α' 154-162

Α'91

Σελ. 388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/389.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ.

1862

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

εκπαιδευτηρίοις της γυμναστικής

ΚΕΙΜΕΝΟ A' 163-164

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Γ' 93-94

1864

Σεπτ. 10

Άπόφ.

Περί κανονισμού των εις τα γυμνάσια παραδιδομένων εμπορικών μαθημάτων

Β' 610-611

Α' 50· Γ' 351

1865

Δεκεμβρ. 20

Ν. ΡΗ'·

Περί διοργανώσεως της εκπαιδεύσεως κατά την Επτάνησον

A' 165-166· Β' 612

Α' 14-15· Γ' 351-352

1866

Φεβρ. 3

Ίουλ. 12

"Εγγρ.

Περί της εν Επτανήσω εκπαιδεύσεως οδηγίαι Περί του ότι μαθήματα μη οριζόμενα υπό του νόμου, ούτε εις το πρόγραμμα; καταχωριζόμενα δεν είναι υποχρεωτικά τοις μαθηταίς

A' 167-170-Β' 613

Α171

Γ' 351-352 Γ' 94

1867

Άπριλ. '8

" " "

" 11 ' Μαΐου 11

Ίουν. 23

Σεπτ. 2

Όκτωβρ. 7

Β.Δ. Έγκ.

Β.Δ. "

"Εγγρ· Απόφ.

ΒΔ.

Περί ναυτικής διδασκαλίας " Περί κανονισμού των δι' εμποροπλοιάρχους ναυτικών σχολείων Περί συστάσεως πέντε ναυτικών σχολείων Περί τον 'Αρσακείου ως διδασκαλείου διδασκαλισσών Περί του μαθήματος της ποιητικής Περί αποστολής προγραμμάτων των Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων Οργανισμός της εν Αθήναις "Ριζαρείου Εκκλησιαστικής

Β' 811

F 812-815 Β' 816

Β' 42-43

Α' 172

Α' 173-183

Α' 59· Γ' 379

Α' 59- Γ' 379 Α'59

Α' 34- Γ' 240

F 94 Γ' 22-24, 94-96

Σελ. 389
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/390.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1867

» 9

Άπόφ.

Σχολής Κανονισμός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Β' 445-448 Β' 449-454

Α' 44- Γ' 304

Α' 44· Γ' 264-265, 304

1868

Σεπτ. 25

Όκτωβρ. 14

Εγκ.

Άπόφ.

'Περί διορθώσεως των πλημμελώς εχόντων εν τοις γυμνασίοις και Ελλ. σχολείοις

Κανονισμός τον εν Αθήναις δημοσίου γυμναστηρίου

Α' 184-187

Α' 188-189

Γ 96 Γ' 96

Ì870

Ιούν. 18

Σεπτ. 17

Έγκ. »

Κανον.

[Προσθήκη μαθημάτων ] [Καθορισμός ωρών διδασκαλίας της Πολιτικής γεωγραφίας στα Γυμνάσια ] Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Α' 190 Α' 191

Β' 44-47

Γ' 25-27, 96

Γ' 25-27, 96 Γ1 188, 239-240

1871

Φεβρ. 18

Μάρτ. 25 Άπριλ. 8

Μαΐου 31

Β.Δ.

Έγκ. »

»

Περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών Περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών Όδηγίαι περί των στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών Περί των Ιερών μαθημάτων και της βαθμολογίας των μαθητών .

Α' 192-193 Α' 194-195

A' 196-198 Α' 199-200

Γ' 25-27, 96 F 25-27, 96

r 25-27, 96 F 97

1872

Αυγ. 17

Εγκ.

Περί γραπτών γυμνασμάτων εν τοις γυμνασίοις και εν τοις ελλ. σχολείοις

Α' 201-202

F 95

1873

Σεπτ. 3

Έγκ.

Περί διδασκαλίας των Ιερών μαθημάτων

Α'203

F 97

Σελ. 390
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/391.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1874

Αύγ. 30

Έγκ.

Περί διδασκαλίας αρχών της Φυσικής

A' 204

Γ' 97

1875

Μαΐου 27

Εγκ.

Περί του μαθήματος της Φυσικής

A'205

Γ' 97

1876

Νοεμβρ. 5

Κανον.

Στρατιωτικός κανονισμός των μαθητών των γυμνασίων τον κράτους Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1876-77 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τω εσωτερικώ διδασκαλείω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

A' 206-221 Β' 48-52

F 25-27, 96

F 189-190, 240-241

1877 Μαΐου 11

Οκτωβρ. 25

Κανον.

Εγκ. Κανον.

Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Περί διακοπής των στρατιωτικών ασκήσεων Κανονισμός τον εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου

Β' 53-56

Α'222 Β' 64-79

F 191-192, 240-241

Γ' 25-27 Γ' 161, 230-231

1878

Ιανουαρ. 11

Μαΐου 25 Αύγ. 23

Ν,ΧΘ' Β.Δ.

"

Περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις Περί κατανομής των διδακτέων 'μαθημάτων εν τω Διδασκαλείω Περί οργανιστικού του Διδασκαλείου και του προτύπου

B' 57-60 Β' 61-63

B' 80-84

Α' 26- F 229

Γ' 159-160,

229-231, 241 Γ' 230

1879

Ιουλ. 3-4

Άπόφ.

Περί αναγνωρίσεως του εν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου Παρθεναγωγείου ως Ισοβαθμίου τω

Σελ. 391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/392.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1879

" 16

" "

Β.Δ. Κανον.

εν Αθήναις Αρσακείω Διδασκαλείο) Περί τροποποιήσεως του από 25 Μαΐου 1878 Β. Δ. Περί κατανομής των μαθημάτων εις τοις 3 τάξεις τον εν Αθήναις Διδασκαλείου Κανονισμός τον Ζαππείου Ανωτάτου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου του θήλεος φύλου εν Κωνσταντινουπόλει, ιδρυθέντος τω 1876 (ανεγνωρισμένου υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως Ισοβαθμίου τω Αρσακείω)

Β' 85-86 Β' 93

Β' 87-92

Α' 34- Γ' 241

Γ' 162-163, 231: Γ' 241

1880

Μαΐου 6

" 28

Σεπτ. 22

Ν. ,ΩΝΘ'

Έγκ. Β.Δ.

Περί συστάσεως διδασκαλείων εν Πελοποννήσω και Έπτανήσω Οδηγίαι περί των εξετάσεων Περί γυμναστικής

Β' 94-95 A' 223

A' 224-225

Α'26

Γ' 97

F 25-27, 97

1881

Απριλ. 24

Αύγ. 31

Β.Δ. "

Περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Περί εφαρμογής των διεπόντων την δημόσιον εκπαίδευσιν νόμων και κανονισμών εν ταις προσαρτηθείααις και προσαρτωμέναις επαρχίαις

Β' 96-99

Α'226

Α' 34-35· Γ 241 Α'15

Σελ. 392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/393.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1882

Ιουν. 2

Ν. ΑΙΒ'

Περί συστάσεως διδασκαλείου εν Θεσσαλία

Β' 100

Α'26

" 16

Ν. ΑΙΔ'

Περί συστάσεως εν Πειραιεί δημοσυντηρήτου γυμνασίου

Β' 614-615

Α' 51

" 22 " "

" "

Ν. ΑΑΘ'

Ν. AM'

Ν. ΑΜΒ'

Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών Περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία • Περί των διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως

Β' 817-820 Β' 101-102 Α'259

Α' 60-62· r 379 Γ' 231 r 98

Αυγ. 19

Β.Δ.

Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

Β' 821-823

Α' 61

Σεπτ. 2

" 4

" 7

" "

- " Β.Δ. "

"

Περί διδασκαλίας των Ιερών μαθημάτων εν τοις Έλλην. σχολείοις Περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως Περί εξετάσεων Καθηγητών και Διδασκάλων ναυτικών μαθημάτων εμπορικών ναυτικών σχολών Περί εξετάσεων υποψηφίων καθηγητών και διδασκάλων του εμπορικού ναυτικού

A'227 A' 259

Β'' 827-831 Β' 832

Γ' 97 Γ' 98

Α' 61 Α' 61

" ι7

"

Περί αναστολής της Ισχύος τον άρθρου 11 του από 22 'Απριλίου 1881 Β. Διατάγματος

Β' 103-104

Α'35

" 29

"

Περί της Επιτροπής προς εξέτασιν των καθηγητών κλπ. των εμπορικών ναυτικών μαθημάτων

Β' 833

. Α' 61

Όκτωβρ. .28

."

Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

Σελ. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/394.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1882

Νοεμβρ. 22 Δεκεμβρ. 17

ΒΔ

Άπόφ.

εν Βόλω και Ιθάκη Περί γυμναστηρίων Περί εγκρίσεως προγράμματος των εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων

Β' 824 A' 228-229

Ε' 834-864

Α' 61

F 25-27, 97 Α' 61- r 379

" 3

Β.Δ.

Περί καθηκόντων των διευθυντών των εμπορικών ναυτικών σχολών και περί κανονισμού τούτων -Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1882-83 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Β' 825-826 Β' 105-109

Α' 61

Γ 193, 241-242

1883

Ίανουαρ. 12

Β.Δ.

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 τον από 19 Αυγούστου 1882, Β. διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

Β' 824-825

Α' 61

" 18 " "

" 24 " 29

"

Έγκ. , Β.Δ.

Εγκ.

Περί καταρτίσεως τον γυμνασίου Πειραιώς κατά τον ΑΙΔ' νόμον Περί γυμναστηρίων Περί γυμναστικής των μαθητών των ελληνικών σχολείων Περί γυμναστικής των μαθητών των παρά γυμνασίοις ελλ. σχολείων

Β' 616

A' 230 A' 230

A' 232

Α' 51

F 25-27, 97 Γ' 25-27, 97 F 25-27, 97

Μαρτ. 31 Άπριλ. 12

Ν. ΑΡΙΘ'

Εγκ.

Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια και ελληνικά σχολεία Περί της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών

A' 233-234 Ά' 235-236

F 25-27, 96 F 97, 352

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/395.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

' ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1883

" 14

Β.Δ.

Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα Διδασκαλεία του Κράτους Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1883-84 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Β' 110-111 Β1 112-115

Γ' 231 Γ 194, 242

1884

Απριλ. 17 " 21

Μαΐου 11

" 22

Ν. ΑΡΠΕ' Έγκ.

Β.Δ Έγκ.

Περί υποδιδασκάλων Περί απουσιών των μαθητών εκ των στρατιωτικών ασκήσεων Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως

Β' 116-117

Α' 237-238

Α' 239 A' 240-242

Α' 27 Γ' 97

Γ' 97 Γ' 97

Ιουν. 9

" 23

" 27

Β.Δ.

" Εγκ.

Περί προσωρινής σχολής γυμναστών Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Περί συντάξεως του προγράμματος διδακτέων μαθημάτων εν τοις εκ-παιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως

Β' 118-120 Α' 243-256 Α' 257-259

A' 39-40-Γ' 216, 252

Γ' 28-34, 97-98 Γ' 98

Σεπτ. 7

" 27 " 29

"

Εγγρ. "

Περί διορθώσεως προγραμμάτων ελληνικών σχολείων Περί της διδασκαλίας των ελληνικών Περί εμπορικών μαθημάτων

Α' 260-262 Α'263 Β' 617-618

Γ' 98 Γ 98 Γ' 352

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/396.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1884

Όκτωβρ. 1 " 8

Εγκ.

Περί διδασκαλίας των στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών Περί στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις Διδασκαλείοις.

Α' 264-266

Β' 121-122

Γ' 98

Γ 231

Νοεμβρ. 21

" 25

"

Κανον.

Περί των διδακτέων τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών

Στρατιωτικός κανονισμός των μαθητών των γυμνασίων του Κράτους

Α' 267-270

Α' 271-278

Γ' 98

Γ' 98

1885

Ιουλ. 26

" 30 Αυγ. 31

Απόφ.

 

Ν. ΑΣΞΒ Β.Δ. ;

[Αναγνώριση του Ομηρείου Παρθεναγωγείου Σμύρνης]

' Περί του δημοσυντηρήτου γυμνασίου Πειραιώς Περί τροποποιήσεως του από 23 Ιουνίου 1884 προγράμματος των. μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων

Β123-124

Β' 619-620

Α' 279-282:

A' 35

Α'51 '

Γ' 33-34, 98-99

[Κατ' Αυγουστ.]

.- .,..

;Κανον.

:

Κανονισμός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωνσταντινουπόλει, ΐιδρυθέντος τω 1875

Β' 90-92

Γ' 241

Σεπτ. 28

Νοεμβρ. 20

Εγκ.

"

Περί στρατιωτικών ασκήσεων

Περί αναβολής των στρατιωτικών ασκήσεων

Ά' 283-284

A' 285

;

Γ' 99

Γ' 99

1886

Φεβρ. 12

" 21

Απριλ 30

,

Β.Δ. ,

., "

Εγκ.

Περί γενικού επόπτου των , στρατιωτικών ασκήσεων

Περί ναυτοδιδασκάλων

Οι μαθηταί της τετάρτης τάξεως Γυμνασίου δεν

,

A' 286-287

Β' 865-866

Γ' 99

A' 61

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/397.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1886

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

υποχρεούνται να εξετασθώσιν εις τα ιερά

Α'288

F 99

Σεπτ. 5 " 29

Β.Δ.

Β.Δ,

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις Περί μεταβολής εν τω Β διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885 περί του προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων

Β' 127-130 Α'289

ΓΙ 64-165,231-232 Γ 99

Όκτωβρ. 3

" 6 " "

Έγκ.: .. Β.Δ.

Απόφ.

Περί κοινοποιήσεως τον ανωτέρω Διατάγματος Περί Ιδρύσεως Λυκείου Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

Α'290 Α' 677-681

Α' 685-694

Γ' 99 Α' 21-22- ΓΜ47

Γ' 129, 147-148

" 31

: "

Περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 291-297

Γ' 35-38, 99-100, 147-148

1887

Σεπτ. 28

Β.Δ.

Περί σχηματισμού τάξεως επαναλήψεως των εν τω Λυκείω διδασκομένων μαθημάτων

Α' 695-696

A' 22, 149-150

Δεκεμβρ. 20 " "

Ν. .AXH' Ν. .AXIA'

Περί κεντρικού γυμναστηρίου Περί γυμναστών και βοηθών της γυμναστικής και διδασκάλων της καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-88 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

Β' 137-138 Α' 298-299

.. Β' 131-136

Α' 40· Γ' 252 Γ' 100

Γ' 195, 196, 242

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/398.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1888

Ίανουαρ. 11

Β.Δ.

Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων διδασκαλισσών

Β' 152-154

Α' 35 

Σεπτ. 13

Β.Δ.

Περί κατανομής των μαθημάτων και ωρών της διδασκαλίας εν τοις· διδασκαλείοις

Β' 139-142

Γ 166-167, 232

Περί του τρόπον της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσης εν ταις τάξεσι τον Διδασκαλείου [τής Φιλεκπ. Εταιρίας ]

Β' 143-146

Γ' 242

1889

Μαρτ. 22 is

Γ,ΑΨΚΓ"

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις ,

A' 300-301

Γ' 100

" 29

Έγγρ.

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων

Α'3ο2

Γ' 100

Απριλ. 30

Β.Δ.

Περί τον χρόνου των στρατιωτικών ασκήσεων εν. τοις γυμνασίοις

Α'3ο3

Γ' 100

1890

Όκτωβρ. 3

Απόφ.

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβάκειο) Λυκείω

Λ' 697-7Ο4

Γ' 130, 148-149

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικού έτους 1890-91 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 455-457

Γ" 266, 304

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το θερινόν εξάμηνον τον σχολικού έτους 1890-91 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 4'58-460

Γ' 266, 304

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/399.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1891

Απριλ. 12

Β.Δ.

Περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών γυμνασίων και ελληνικών σχολείων

Α' 304-305

Γ' 100

" 14

Έγκ.

Εγκύκλιος ερμηνευτική τον περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών Β. Διατάγματος της 12 'Απριλίου 1891

A' 306-307

Γ' 100

Ιουλ. 13

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικού έτους 1891-92 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 461-463

Γ' 267, 304

1892

Ιουλ. 22

Σ.Ν.

Σχέδιον νόμου περί συστάσεως εμπορικής σχολής εν Πειραιεί και περί καταργήσεως του αυτόθι γυμνασίου

Β' 621-622

Α' 53-54

Αύγ. 6

Ν. ,ΒΟΘ'

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων

Β' 147-150

Α' 27- Γ 232

Όκτωβρ. 27

Β.Δ.

Περί της υπό των ανωτέρων ιδιωτικών Παρθεναγωγείων του Κράτους μορφώσεως των δημοδιδασκαλισσών

Β' 151-152

Α'35

Πρόγραμμα των κατά το σχολικον έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας...

Β' 155-159

Γ 197, 242-243

1893

Άπριλ. 7

Β.Δ.

Περί του οργανισμού των υποδιδασκαλείων και των μετ' αυτών συνημμένων προτύπων γραμματείων

Β' 160-167

Γ΄168, 232-233

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/400.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

; ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1893

Αύγ. 6

ΒΔ

Περί μεταρρυθμίσεως του άρθρου 7 τον Β. διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1886 περί Ιδρύσεως Λυκείου

A' 684

Γ' 150

" 12

Απόφ.

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

A' 705-714

Γ' 131, 149-150

" 20

Β.Δ.

Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων, των πλήρων παρθεναγωγείων και των δίδασκαλείων των θηλέων

Β' 168-179

Α' 35- r i9s, 243

Σεπτ. 29

"

Περί κανονισμού τον κεντρικού γυμναστηρίου και περί της ειδικής γυμναστικής σχολής

Β' 180-185

A' 4ο· Γ' 252

Όκτωβρ. 2

"

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 464-479

A' 44- F 268-269, 305

Δεκεμβρ. 3

"

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 480-489

A' 44- Γ 270, 305

1894

Αύγ. 2

Απόφ.

Περί τροποποιήσεως, του από 31 Οκτωβρίου 1886 προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 308-310

F 35, 99

Σεπτ. 21

Β.Δ.

Περί τροποποιήσεως του 11ου άρθρου του από 3 Δεκεμβρίου 1893 Β. διατάγματος περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και του προσηρτημένου ωρολογίου των μαθημάτων

Β' 490-494

Γ' 271-273, 305

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/401.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1895

Νοεμβρ. 13

Β.Δ.

Περί ορισμού των εδρών των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 495-496

Γ' 305

Δεκεμβρ. 15

"

Περί τροποποιήσεως του ωρολογίου των εδρών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Β' 497-498

Γ 272-273, 305

Κανον.

Κανονισμός του Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος Ισοβαθμίου τω Αρσακείω

Β' 124-126

1896

Ίουν. 18

Β.Δ

Περί αναγνωρίσεως ως διδασκαλείων θηλέων των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων εκπαιδευτηρίων εν Αθήναις. Πάτραις και Κέρκυρα

Β' 186-187

Α'35

Αύγ. 23

"

Περί προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων

A' 311-322

Γ' 39-43, 100

" "

"

Περί γραπτών γυμνασμάτων των μαθητών των γυμνασίων και ελλην. σχολείων

A' 323-326

Γ' 100

Νοεμβρ. 7

Έγκ.

Εγκύκλιοι οδηγίαι περί του τρόπον διδασκαλίας των μαθημάτων

Α' 327-340

Γ' 100

1897

Σεπτ. 9

26

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 499-516

Α' 44- Γ' 274-275, 305-306

Σελ. 401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/402.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

1897

" 11

Β.Δ.

Περί προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 341-369

Γ 44-46, 51-52, 100-103

Οκτωβρ. 20

"

Περί συμπληρώσεως τον από 9 Σεπτεμβρίου 1897 οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 517-520

Γ' 306

Νοεμβρ. 11

"

Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

Β' 188-190

Α' 35- Γ' 199, 243

" 13

"

Περί της διδασκαλίας των μαθημάτων τον προπαιδευτικού τμήματος της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 520-521

Γ' 806

" 17

"

Περί τροποποιήσεως του από 11 Σεπτεμβρίου 1897 Β. διατάγματος, περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 370-374

Γ' 45-46, 51-52, 101

Δεκεμβρ. 14

"

Κανονισμός της εν Αθήναις ιδρυμένης ειδικής γυμναστικής σχολής

Β' 191-193

Α' 40- Γ' 217, 252

1898

Ίανουάρ. 12

Έγκ,

Περί εφαρμογής των οδηγιών της διδασκαλίας των êv τοις γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων κατά τα από 9 Σεπτεμβρίου και 17 Νοεμβρίου π.ε. προγράμματα

A' 375-377

Γ' 101-103

Φεβρ. (;)

"

Περί γυμνασιακών εκδρομών

Α' 378-382

Γ' 101

Μαΐου 30

Β,Δ.

Περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

Β' 194-196

Α' 40· Γ 253

Σελ. 402
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 383
    17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ