Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 394-413 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/394.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1882

Νοεμβρ. 22 Δεκεμβρ. 17

ΒΔ

Άπόφ.

εν Βόλω και Ιθάκη Περί γυμναστηρίων Περί εγκρίσεως προγράμματος των εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων

Β' 824 A' 228-229

Ε' 834-864

Α' 61

F 25-27, 97 Α' 61- r 379

" 3

Β.Δ.

Περί καθηκόντων των διευθυντών των εμπορικών ναυτικών σχολών και περί κανονισμού τούτων -Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1882-83 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Β' 825-826 Β' 105-109

Α' 61

Γ 193, 241-242

1883

Ίανουαρ. 12

Β.Δ.

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 τον από 19 Αυγούστου 1882, Β. διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

Β' 824-825

Α' 61

" 18 " "

" 24 " 29

"

Έγκ. , Β.Δ.

Εγκ.

Περί καταρτίσεως τον γυμνασίου Πειραιώς κατά τον ΑΙΔ' νόμον Περί γυμναστηρίων Περί γυμναστικής των μαθητών των ελληνικών σχολείων Περί γυμναστικής των μαθητών των παρά γυμνασίοις ελλ. σχολείων

Β' 616

A' 230 A' 230

A' 232

Α' 51

F 25-27, 97 Γ' 25-27, 97 F 25-27, 97

Μαρτ. 31 Άπριλ. 12

Ν. ΑΡΙΘ'

Εγκ.

Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια και ελληνικά σχολεία Περί της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών

A' 233-234 Ά' 235-236

F 25-27, 96 F 97, 352

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/395.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

' ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1883

" 14

Β.Δ.

Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα Διδασκαλεία του Κράτους Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1883-84 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Β' 110-111 Β1 112-115

Γ' 231 Γ 194, 242

1884

Απριλ. 17 " 21

Μαΐου 11

" 22

Ν. ΑΡΠΕ' Έγκ.

Β.Δ Έγκ.

Περί υποδιδασκάλων Περί απουσιών των μαθητών εκ των στρατιωτικών ασκήσεων Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως

Β' 116-117

Α' 237-238

Α' 239 A' 240-242

Α' 27 Γ' 97

Γ' 97 Γ' 97

Ιουν. 9

" 23

" 27

Β.Δ.

" Εγκ.

Περί προσωρινής σχολής γυμναστών Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Περί συντάξεως του προγράμματος διδακτέων μαθημάτων εν τοις εκ-παιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως

Β' 118-120 Α' 243-256 Α' 257-259

A' 39-40-Γ' 216, 252

Γ' 28-34, 97-98 Γ' 98

Σεπτ. 7

" 27 " 29

"

Εγγρ. "

Περί διορθώσεως προγραμμάτων ελληνικών σχολείων Περί της διδασκαλίας των ελληνικών Περί εμπορικών μαθημάτων

Α' 260-262 Α'263 Β' 617-618

Γ' 98 Γ 98 Γ' 352

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/396.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1884

Όκτωβρ. 1 " 8

Εγκ.

Περί διδασκαλίας των στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών Περί στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις Διδασκαλείοις.

Α' 264-266

Β' 121-122

Γ' 98

Γ 231

Νοεμβρ. 21

" 25

"

Κανον.

Περί των διδακτέων τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών

Στρατιωτικός κανονισμός των μαθητών των γυμνασίων του Κράτους

Α' 267-270

Α' 271-278

Γ' 98

Γ' 98

1885

Ιουλ. 26

" 30 Αυγ. 31

Απόφ.

 

Ν. ΑΣΞΒ Β.Δ. ;

[Αναγνώριση του Ομηρείου Παρθεναγωγείου Σμύρνης]

' Περί του δημοσυντηρήτου γυμνασίου Πειραιώς Περί τροποποιήσεως του από 23 Ιουνίου 1884 προγράμματος των. μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων

Β123-124

Β' 619-620

Α' 279-282:

A' 35

Α'51 '

Γ' 33-34, 98-99

[Κατ' Αυγουστ.]

.- .,..

;Κανον.

:

Κανονισμός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωνσταντινουπόλει, ΐιδρυθέντος τω 1875

Β' 90-92

Γ' 241

Σεπτ. 28

Νοεμβρ. 20

Εγκ.

"

Περί στρατιωτικών ασκήσεων

Περί αναβολής των στρατιωτικών ασκήσεων

Ά' 283-284

A' 285

;

Γ' 99

Γ' 99

1886

Φεβρ. 12

" 21

Απριλ 30

,

Β.Δ. ,

., "

Εγκ.

Περί γενικού επόπτου των , στρατιωτικών ασκήσεων

Περί ναυτοδιδασκάλων

Οι μαθηταί της τετάρτης τάξεως Γυμνασίου δεν

,

A' 286-287

Β' 865-866

Γ' 99

A' 61

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/397.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1886

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

υποχρεούνται να εξετασθώσιν εις τα ιερά

Α'288

F 99

Σεπτ. 5 " 29

Β.Δ.

Β.Δ,

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις Περί μεταβολής εν τω Β διατάγματι της 31 Αυγούστου 1885 περί του προγράμματος των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων

Β' 127-130 Α'289

ΓΙ 64-165,231-232 Γ 99

Όκτωβρ. 3

" 6 " "

Έγκ.: .. Β.Δ.

Απόφ.

Περί κοινοποιήσεως τον ανωτέρω Διατάγματος Περί Ιδρύσεως Λυκείου Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

Α'290 Α' 677-681

Α' 685-694

Γ' 99 Α' 21-22- ΓΜ47

Γ' 129, 147-148

" 31

: "

Περί του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 291-297

Γ' 35-38, 99-100, 147-148

1887

Σεπτ. 28

Β.Δ.

Περί σχηματισμού τάξεως επαναλήψεως των εν τω Λυκείω διδασκομένων μαθημάτων

Α' 695-696

A' 22, 149-150

Δεκεμβρ. 20 " "

Ν. .AXH' Ν. .AXIA'

Περί κεντρικού γυμναστηρίου Περί γυμναστών και βοηθών της γυμναστικής και διδασκάλων της καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-88 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

Β' 137-138 Α' 298-299

.. Β' 131-136

Α' 40· Γ' 252 Γ' 100

Γ' 195, 196, 242

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/398.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1888

Ίανουαρ. 11

Β.Δ.

Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων διδασκαλισσών

Β' 152-154

Α' 35 

Σεπτ. 13

Β.Δ.

Περί κατανομής των μαθημάτων και ωρών της διδασκαλίας εν τοις· διδασκαλείοις

Β' 139-142

Γ 166-167, 232

Περί του τρόπον της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσης εν ταις τάξεσι τον Διδασκαλείου [τής Φιλεκπ. Εταιρίας ]

Β' 143-146

Γ' 242

1889

Μαρτ. 22 is

Γ,ΑΨΚΓ"

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις ,

A' 300-301

Γ' 100

" 29

Έγγρ.

Περί των στρατιωτικών ασκήσεων

Α'3ο2

Γ' 100

Απριλ. 30

Β.Δ.

Περί τον χρόνου των στρατιωτικών ασκήσεων εν. τοις γυμνασίοις

Α'3ο3

Γ' 100

1890

Όκτωβρ. 3

Απόφ.

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβάκειο) Λυκείω

Λ' 697-7Ο4

Γ' 130, 148-149

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικού έτους 1890-91 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 455-457

Γ" 266, 304

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το θερινόν εξάμηνον τον σχολικού έτους 1890-91 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 4'58-460

Γ' 266, 304

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/399.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1891

Απριλ. 12

Β.Δ.

Περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών γυμνασίων και ελληνικών σχολείων

Α' 304-305

Γ' 100

" 14

Έγκ.

Εγκύκλιος ερμηνευτική τον περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών Β. Διατάγματος της 12 'Απριλίου 1891

A' 306-307

Γ' 100

Ιουλ. 13

Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικού έτους 1891-92 διδαχθησομένων μαθημάτων

Β' 461-463

Γ' 267, 304

1892

Ιουλ. 22

Σ.Ν.

Σχέδιον νόμου περί συστάσεως εμπορικής σχολής εν Πειραιεί και περί καταργήσεως του αυτόθι γυμνασίου

Β' 621-622

Α' 53-54

Αύγ. 6

Ν. ,ΒΟΘ'

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων

Β' 147-150

Α' 27- Γ 232

Όκτωβρ. 27

Β.Δ.

Περί της υπό των ανωτέρων ιδιωτικών Παρθεναγωγείων του Κράτους μορφώσεως των δημοδιδασκαλισσών

Β' 151-152

Α'35

Πρόγραμμα των κατά το σχολικον έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας...

Β' 155-159

Γ 197, 242-243

1893

Άπριλ. 7

Β.Δ.

Περί του οργανισμού των υποδιδασκαλείων και των μετ' αυτών συνημμένων προτύπων γραμματείων

Β' 160-167

Γ΄168, 232-233

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/400.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

; ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1893

Αύγ. 6

ΒΔ

Περί μεταρρυθμίσεως του άρθρου 7 τον Β. διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1886 περί Ιδρύσεως Λυκείου

A' 684

Γ' 150

" 12

Απόφ.

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

A' 705-714

Γ' 131, 149-150

" 20

Β.Δ.

Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων, των πλήρων παρθεναγωγείων και των δίδασκαλείων των θηλέων

Β' 168-179

Α' 35- r i9s, 243

Σεπτ. 29

"

Περί κανονισμού τον κεντρικού γυμναστηρίου και περί της ειδικής γυμναστικής σχολής

Β' 180-185

A' 4ο· Γ' 252

Όκτωβρ. 2

"

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 464-479

A' 44- F 268-269, 305

Δεκεμβρ. 3

"

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 480-489

A' 44- Γ 270, 305

1894

Αύγ. 2

Απόφ.

Περί τροποποιήσεως, του από 31 Οκτωβρίου 1886 προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 308-310

F 35, 99

Σεπτ. 21

Β.Δ.

Περί τροποποιήσεως του 11ου άρθρου του από 3 Δεκεμβρίου 1893 Β. διατάγματος περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και του προσηρτημένου ωρολογίου των μαθημάτων

Β' 490-494

Γ' 271-273, 305

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/401.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1895

Νοεμβρ. 13

Β.Δ.

Περί ορισμού των εδρών των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 495-496

Γ' 305

Δεκεμβρ. 15

"

Περί τροποποιήσεως του ωρολογίου των εδρών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Β' 497-498

Γ 272-273, 305

Κανον.

Κανονισμός του Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος Ισοβαθμίου τω Αρσακείω

Β' 124-126

1896

Ίουν. 18

Β.Δ

Περί αναγνωρίσεως ως διδασκαλείων θηλέων των υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρουμένων εκπαιδευτηρίων εν Αθήναις. Πάτραις και Κέρκυρα

Β' 186-187

Α'35

Αύγ. 23

"

Περί προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων

A' 311-322

Γ' 39-43, 100

" "

"

Περί γραπτών γυμνασμάτων των μαθητών των γυμνασίων και ελλην. σχολείων

A' 323-326

Γ' 100

Νοεμβρ. 7

Έγκ.

Εγκύκλιοι οδηγίαι περί του τρόπον διδασκαλίας των μαθημάτων

Α' 327-340

Γ' 100

1897

Σεπτ. 9

26

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 499-516

Α' 44- Γ' 274-275, 305-306

Σελ. 401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/402.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

1897

" 11

Β.Δ.

Περί προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 341-369

Γ 44-46, 51-52, 100-103

Οκτωβρ. 20

"

Περί συμπληρώσεως τον από 9 Σεπτεμβρίου 1897 οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 517-520

Γ' 306

Νοεμβρ. 11

"

Περί προγράμματος μαθημάτων διδασκαλείου θηλέων

Β' 188-190

Α' 35- Γ' 199, 243

" 13

"

Περί της διδασκαλίας των μαθημάτων τον προπαιδευτικού τμήματος της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 520-521

Γ' 806

" 17

"

Περί τροποποιήσεως του από 11 Σεπτεμβρίου 1897 Β. διατάγματος, περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελλην. σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α' 370-374

Γ' 45-46, 51-52, 101

Δεκεμβρ. 14

"

Κανονισμός της εν Αθήναις ιδρυμένης ειδικής γυμναστικής σχολής

Β' 191-193

Α' 40- Γ' 217, 252

1898

Ίανουάρ. 12

Έγκ,

Περί εφαρμογής των οδηγιών της διδασκαλίας των êv τοις γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις διδακτέων μαθημάτων κατά τα από 9 Σεπτεμβρίου και 17 Νοεμβρίου π.ε. προγράμματα

A' 375-377

Γ' 101-103

Φεβρ. (;)

"

Περί γυμνασιακών εκδρομών

Α' 378-382

Γ' 101

Μαΐου 30

Β,Δ.

Περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

Β' 194-196

Α' 40· Γ 253

Σελ. 402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/403.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1898

Ιούν. 11

Β.Δ.

Περί εξετάσεως υποψηφίων νηπιαγωγών

Β' 197-198

A' 36· Γ' 247

Όκτωβρ, 6

Έγκ.

Περί εκκλησιασμού και θρησκευτικής μορφώσεων των μαθητών

Α' 383-384

Γ' 101

" 9

"

Συμπληρωματικός κανονισμός των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων

Α' 386-389

A' 13

Δεκεμβρ. 11

Β.Δ.

Κανονισμός της εν Αθήναις Ειδικής Γυμναστικής Σχολής

Β' 199-202

Γ 218, 252

1899

Φεβρ. 16

Β.Δ.

Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις γυμνα-σίοις τον Κράτους

Α' 390-392

Γ' 103

Μαρτ. 22

"

Περί ορισμού θρησκευτικών μαθημάτων από 1 Σεπτεμβρίου 1899 εν τοις ελληνικοίς σχολείοις

A' 393-395

Γ' 103

Ιουλ. 10 Ν

. ,ΒΧΚΑ

Περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων

A' 396-397

Γ 232

Αύγ.10

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Σχολής των Γυμναστών

Β' 205-209

Γ 219, 252-253

Νοεμβρ. 20

"

Περί της διδασκαλίας της Γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και εν τοις Διδασκαλείοις εκατέρου φύλου

Α' 398-410

Γ 103

)) "

"

Περί του αναλυτικού προγράμματος της Γυμναστικής εν τοις σχολείοις της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως

A' 411-422

Γ' 103

Σελ. 403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/404.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1900

Σεπτ. 2

Β. Δ.

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

B' 522-531

Α' 44- Γ' 276-279,

306

" 21

"

Περί τροποποιήσεως των , από 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. διαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοί σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

Α.' 423-430

Γ' 47-48, 51-52, 103-104

" "

"

Περί συστάσεως εμπορικής Σχολής εν Ληξουρίω

Β' 623-626

A' 54-5S- Γ 317, 352-353

Οκτωβρ. 19

"

Περί εκκλησιασμού των μαθητών

Α' 384-385

Γ' 101

1901 Ίουν. 8

"

Περί ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

B' 627-628

Α' 55- Γ' 352-353

Ίουλ. 20

"

Περί μεταρρυθμίσεως και προσθήκης όρθρων του Β. διατάγματος της 8 Ιουνίου ε.ε. περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

Β' 628-629

Α' 55

" 27

" "

Περί τον προγράμματος των μαθημάτων της 1ης τάξεως της εν Αθήναις ιδρυθείσης Εμπορικής Σχολής

Β' 630-631

Γ' 353

Αύγ. 10

Β.Δ.

Περί συστάσεως εν Πάτραις Εμπορικής σχολής εκ τριών τάξεων κλπ.

Β' 631

Α' 55

Όκτωβρ. 22

"

Περί τροποποιήσεως κλπ. άρθρων του Β. διατάγματος της 20 Νοεμβρίου 1899 περί διδασκαλίας της Γυμναστικής

Α' 431-432

F 103

Σελ. 404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/405.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1901

" 26

Β.Δ.

Περί συστάσεως ιδίου ναυτικού τμήματος εν τη Πετριτσείω Εμπορική Σχολή Ληξουρίου

Β' 867-870 A' 62-63· Γ' 367, 380

1902

Ιουλ. 6

Σεπτ. 10

"

Περί προγράμματος μαθημάτων Διδασκαλείου θηλέων Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζα-ρείω Σχολή κατά το σχολικόν έτος 1902-1903 διδαχθέντων μαθημάτων

F 210-215 Γ' 2oo-2oi, 243-244

Β΄ 533-536 Γ΄306

1903

Ιούν. 9

Ιουλ. 22

Σεπτ. 6

" 11

)) ))

Νοεμβρ 7

"

Ν. ,Β^ΑΑ' Β.Δ.

" " "

Περί συστάσεως Ιερατικής Σχολής εν Άρτη και περί οργανισμού αυτής Περί συστάσεως εμπορικών σχολών Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897, 17 Νοεμβρίου 1897, 22 Μαρτίου 1899 και 21 Σεπτεμβρίου 1900 Β. Διαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Περί εκτελέσεως του περί εμπορικών σχολών,, ,Β/7Λ' νόμου Περί συστάσεως εμπορικών σχολών εν Αθήναις και Πάτραις Περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας

Β' 537-539 A' 45 Β' 632-633 A' 55· Γ' 353

A' 433-435 Γ' 49-52, ιο4 Β' 635-638 Γ· 318, 353-354 Β' 639 Γ' 353-354

Β' 640-641 r 3ι9, 354

Σελ. 405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/406.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1904

Ίουν. 2

ΕΙΔΟΣ Β.Δ.

ΤΙΤΛΟΣ

Περί αναγνωρίσεως τον υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

ΚΕΙΜΕΝΟ

Β' 216-217

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α' 37· Γ' 248

1905

Ίουν. 30

"

Περί τροποποιήσεως του από 30 Μαΐου 1898 Β. διατάγματος περί εξετάσεως υποψηφίων γυμναστριών

Β' 196

A' 40

1906

Ιανουαρ. 21

"

Περί τροποποιήσεως του προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

B' 540

Γ' 278-279, 306

Σεπτ. 7

"

Περί της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

Β' 642-643

Γ' 320, 354-355

Όκτωβρ. 5

"

Περί κανονισμού τον προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων

A' 436-456

Γ' 53-55, 104-105

Νοεμβρ. 27

"

Περί συμπληρώσεως τον από 5 Οκτωβρίου 1906 Β.Δ περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων ως προς την διδασκαλίαν των θρησκευτικών και γαλλικών εν τω γυμνασίω

A' 564-565

F 53-55, 104

1907

Φεβρ. 7

"

Περί τροποποιήσεως άρθρων του εν ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής

Σελ. 406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/407.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

. ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1907

Ριζαρείου Σχολής

Β' 541-545

Γ' 280-281, 307

'Ιουλ. 5

Άπόφ.

'Αριθ. 10210. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων

A' 457-523

Γ' 105, 150

Δεκεμβρ. 20

Β.Δ.

Περί ασκήσεως εις την σκοποβολήν των μαθητών Γυμνασίων, ελληνικών σχολείων κλπ.

A' 566-567

Γ 104

1908

Μαρτ. 4

Άπόφ.

'Αριθ. 3423. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ.

A' 523-524

Γ' 105

Ιουν. 5

Κανον.

[Πρόγραμμα Διδασκαλείου Νηπιαγωγών της Ενώσεως των Ελληνίδων

Β' 219-224

Γ' 208, 248

" "

"

[Πρόγραμμα τάξεων Γυμναστριών της Ενώσεως των Ελληνίδων}

Γ 225-226

Σεπτ. 16

Β.Δ.

Περί μεταρρυθμίσεως τον από 7 Νοεμβρίου 1903 Β. διατάγματος περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νομού Μαγνησίας

Β' 644-645

F 321, 355

" 17

"

Περί τροποποιήσεως τον άρθρον 2 τον από 2 Ιουνίου 1904 Β.Δ. περί αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

Β' 218

Α'37

Σελ. 407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/408.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1908

Όκτωβρ. 17

Β.Δ.

Περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων κλπ.

Β' 797-810

Α'58

" 29

"

Περί διδασκαλίας της 'Ιταλικής γλώσσης εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς

Β' 646

Γ' 322, 355

1909

Ίουν, 23

"

ΙΙερί κανονισμού του προγράμματος της διδακτέας γυμναστικής εν τοις σχολείοις της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

Α' 568-599

Γ 104-105

Όκτωβρ. 8

"

Περί διδασκαλίας εν τοις Γυμνασίοις νεοελληνικών αναγνωσμάτων και στοιχειωδών γνώσεων χημείας

A' 600

F 55-56, 105

Νοεμβρ. 27

Ν. ,ΓΥΛΕ' (3435)

Περί τροποποιήσεως των εδαφίων β' και δ' του 1ου άρθρον τον ΤΞΖ' νόμου περί ιερατικών σχολείων

Β' 437

A' 45

" "

Ν. ΓΥΛΗ' (3438)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του βΧΚΆ νόμου "περί γυμναστικής κλπ."

Β' 227-228

Α' 40- Γ' 258

Δεκεμβρ. 15

Β.Δ.

Περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

Β' 647

Γ' 322, 355

1910

Άπριλ. 1

Ν. .rxyß'

(3692)

Περί του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

Β' 229-232

Α' 28· Γ' 233

" 9

Ν. ,ΓΨΚΒ'

(3722)

Περί Σχολής εμποροπλοιάρχων

Β' 871-874

Α' 63- Γ' 380

Μαΐου 10

Β.Δ.

Περί οργανισμού της Σχολής Γυμναστών

Β' 233-237

Γ' 220, 253

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/409.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1910

Οκτωβρ. 30

Β.Δ.

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών της διδασκαλίας εν τη κατωτάτη τάξει του διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β' 238-239

F 169, 233

Δεκεμβρ. 9

"

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 10 και 11 τον εν Ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Β' 546-550

Γ282-283, 307

1911

Άπριλ. 15

"

Περί ορισμού ως υποχρεωτικού μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης εν τη Εμπορική Σχολή Σύρου

Β' 648

Γ' 355

Ιουλ. 22

"

Περί ορισμού ως προαιρετικών μαθημάτων της διδασκαλίας της 'Αλβανικής και Τουρκικής γλώσσης εν τη" Εμπορική Σχολή Κερκύρας

Β' 649

Γ' 355

Αυγ. 28

Άπόφ.

Αριθ. 16778. Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως

Α' 524-563

Γ' 105

Όκτωβρ. 8

Β.Δ.

Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις Ιερατικαίς Σχολαίς

Β' 551-552

Γ 297, 310-311

" "

"

Περί κατανομής των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας εν ταις τάξεσι του Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως

Β' 240-243

Γ' 170-171, 233

" 11

"

Περί διδαχής εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος

Β' 651

F 355

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/410.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1912

Μάρτ. 21

"Ιούν. 14

" 27

Αύγ. 21

ΕΙΔΟΣ

Έγκ,

Β.Δ.

Έγκ.

Β.Δ.

ΤΙΤΛΟΣ

Περί μη διακοπής τον μαθήματος της γυμναστικής προ της 20 Μαΐου εκάστου έτους Περί εισαγωγής εν τη εν Αθήναις Εμπορική Σχολή του μαθήματος της Νομισματικής και Μετρολογίας κλπ'. Περί εξομοιώσεως των γυμναστών προς τους λοιπούς λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως Περί ορισμού των ωρών της διδασκαλίας των μαθηματικών εν τω Βαρβακείω Λυκείω; του αριθμόν των διδασκόντων τα μαθηματικά εν τω αυτώ Λυκείω κλπ. {Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1912)

ΚΕΙΜΕΝΟ

A' 601

B·' 652-653 A' 602-603

A' 715-716

Β' 553-554

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

Γ' 105 Γ' 355

Γ' 105

F 131-132, 150 Γ' 284-285, 307

1913

Αύγ. 17

" 31

Σεπτ. 5 Οκτωβρ. 3

" "

Απόφ. "

Περί συστάσεως και λειτουργίας τριών έτι μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Περί Ιδρύσεως κατά το σχολικόν έτος 1913-14 τριών μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων Περί ορισμού των εδρών των συσταθέντων μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων . Περί ορισμού των εν τοις μονοταξίοις διδασκαλείοις των αρρένων διδαχθησομένων μαθημάτων κλπ.

Β' 244-246 Β' 246 Β' 247

Β' 248

Α' 29- Γ' 233-234 Γ' 233 Γ 233

Γ' 174, 233

1914

Μαρτ. 9

Ν. 169

Περί κυρώσεως του περί συστάσεως μονοταξίων

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/411.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1914

διδασκαλείων αρρένων και τροποποιήσεως διατάξεων τινών του νόμου ,ΓΧ'/Β' περί του εν Αθήναις διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως Β. Διατάγματος

Β' 249

Α'29

Αύγ. 19

Β.Δ.

Περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών, κλπ.

A' 604-605

Α'15

Αύγ. 26

Ν.Δ.

Περί ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως

B' 250-255

Α' 29, 36-37· Γ' 234, 249-250

Σεπτ. 8

" 17

Β.Δ. "

Περί χορηγίας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Έταιρίαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων Περί διατηρήσεως, αναγνωρίσεως και ιδρύσεως διδασκαλείων αρρένων και θηλέων

Β' 875-877 Β' 256-257

Α' 63-64 Α' 29-Γ 234

Οκτωβρ. 5

"

Περί αναγνωρίσεως ως Ισοτίμου προς τα τον Κράτους διδασκαλεία τον εν Αθήναις (Καλλιθέα) διδασκαλείου των νηπιαγωγών της Ενώσεως των Ελληνίδων κλπ.

Β' 258

F 234, 249

" 6

"

Περί προσαρτήσεως τάξεως εις τα διδασκαλεία αρρένων προς διδασκαλίαν φιλοσοφικών κλπ. μαθημάτων

B'' 259

A' 30· Γ' 234

Οκτωβρ. 6

"

Περί ορισμού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας, κλπ

Β' 260-265

Γ 172-173, 175, 234, 244

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/412.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α

1914

" 31

" "

Νοεμβρ. 13

Β.Δ.

))

Ν. 381

Περί προγράμματος των μαθημάτων των [διδασκαλείων ] νηπιαγωγείων [= νηπιαγωγών] Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και τον γυμνασίου Περί κυρώσεως τον από 26 Αυγούστου ε.ε. Β. διατάγματος "περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως"

Β' 266-269

A' 606-628

Β' 270

Γ' 209, 249

Γ 57-60, 106-115, 151

A'29

" 15

Άπόφ.

Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

Β' 878-885

Γ' 368, 380

" 17

Ν. 402

Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου ε.ε. Β.Δ. "περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών"

A'629

Α'15

Δεκεμβρ. 31

Ν. 572

Περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως

Β' 271-274

Α' 38· Γ' 250

1915

Ίανουαρ. 31

" "

Μαρτ. 11

Β.Δ.

" "

Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω διδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915 Περί προσθήκης μαθήματος εις τα εν διδασκαλοίς διδασκόμενα Περί επεκτάσεως εις τας Γενικάς Διοικήσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νήσων Αιγαίου πελάγους,

Β' 277-278 Β' 279

Γ' 234

Γ 175

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/413.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1915

Κρήτης και την Διοίκησιν της Σάμου της εν τη παλαιά Ελλάδι υφισταμένης νομοθεσίας περί εμπορικών σχολών

Β' 634 Α' 55

Απριλ, 13

Β,Δ.

Περί κανονιά μου της κατά τάξεις χρονικής διανομής του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς σχολαίς και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών και περί ορισμού τον επιμισθίου του διδάσκοντος νομισματικήν και μετρολογίαν εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών

Ε' 654-655 Γ' 323, 355-356

Σεπτ. 16

Ν. 671

Περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής Σχολής προς τας δημοσίας εμπορικός σχολάς του Κράτους και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής

Β' 656-657 Γ' 356

" 21

Β.Δ.

Περί εφαρμογής του νόμου 572 ((περί Ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

Β' 280-289 Γ' 212, 25ο

1916

Ίανουαρ. 9

Άπριλ. 7 Μαΐου 28

"

" "

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ. Περί διδασκαλίας εν ταις εμπορικαίς σχολαίς της στενογραφίας Περί επεκτάσεως της Ισχύος των κειμένων διατάξεων περί μέσης και

Α' 630-631 Γ' 114 Β' 658 Γ 323, 355-356

Σελ. 413
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 394
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

  ΕΙΔΟΣ

  ΤΙΤΛΟΣ

  ΚΕΙΜΕΝΟ

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  1882

  Νοεμβρ. 22 Δεκεμβρ. 17

  ΒΔ

  Άπόφ.

  εν Βόλω και Ιθάκη Περί γυμναστηρίων Περί εγκρίσεως προγράμματος των εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων

  Β' 824 A' 228-229

  Ε' 834-864

  Α' 61

  F 25-27, 97 Α' 61- r 379

  " 3

  Β.Δ.

  Περί καθηκόντων των διευθυντών των εμπορικών ναυτικών σχολών και περί κανονισμού τούτων -Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1882-83 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

  Β' 825-826 Β' 105-109

  Α' 61

  Γ 193, 241-242

  1883

  Ίανουαρ. 12

  Β.Δ.

  Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 τον από 19 Αυγούστου 1882, Β. διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

  Β' 824-825

  Α' 61

  " 18 " "

  " 24 " 29

  "

  Έγκ. , Β.Δ.

  Εγκ.

  Περί καταρτίσεως τον γυμνασίου Πειραιώς κατά τον ΑΙΔ' νόμον Περί γυμναστηρίων Περί γυμναστικής των μαθητών των ελληνικών σχολείων Περί γυμναστικής των μαθητών των παρά γυμνασίοις ελλ. σχολείων

  Β' 616

  A' 230 A' 230

  A' 232

  Α' 51

  F 25-27, 97 Γ' 25-27, 97 F 25-27, 97

  Μαρτ. 31 Άπριλ. 12

  Ν. ΑΡΙΘ'

  Εγκ.

  Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια και ελληνικά σχολεία Περί της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών

  A' 233-234 Ά' 235-236

  F 25-27, 96 F 97, 352