Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 40-59 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/40.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21  (συνέχεια)

Ελληνικό

σχολείο

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

— Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

α

β

γ

Α

Β

Γ

Δ

20

Λατινικά / Λατινική

γλώσσα

2

2

2

2

2

3

9

11

21

Γραμματική

Λατινικά

1

1

3

3,3

2

1

3

16

11,5

4

19

8,3

22

Συντακτικόν

_

1

1

— .

2

2

23

Θεματογραφία

1

1

2

2

24

Γαλλική γλώσσα

3

2

5

2

2

2

2

8

13

25

Γραμματική

Γαλλικά

_

1

1

6

6,6

1

1

2

12

8,6

3

18

7,8

26

Συντακτικόν

1

1

1

27

Θεματογραφία

__

1

1

1

28

Φιλοσοφία

2

2

4

2,9

4

1,7

29 30

Καλλιγραφία και ιχνογραφία Τεχνικά Ιχνογραφία

3

2

1

5 6 l

6,6

1

5 6 l

2,6

31

Γυμναστική

3

3

3

9

9,9

3

3

3

3

12

8,6

21

9,1

Σύνολο

27

31

33

91 1

100,0

34

35

35

35

139 1

100,0

230 .

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Αυγούστου 1896: Κείμενο Α74 (τ. Α', σ. 311-322).

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/41.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα τον 1896

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνικά

ι Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Γραμματική

2 Γραμματική

2 Γραμματική

3 Συνθέσεις ιδεών

3 Νεοελληνικά

3 Συντακτικόν επίτομον

4 Ορθογραφικαί ασκήσεις

4 Συνθέσεις ιδεών

4 Νεοελληνικά

5 Ποιήματα

5 Συντακτικόν

5 Συνθέσεις Ιδεών

6 Νεοελληνικά

6 Ποιήματα

6 Ποιήματα

7 Θρησκευτικά

7 Θρησκευτικά

7 Θρησκευτικά

8 Μαθηματικά

8 Μαθηματικά

8 Μαθηματικά

9 προβλήματα

9 Αριθμητικά

προβλήματα

9 Αριθμητικά προβλήματα

10 Γεωγραφία

10 Γεωγραφία

10 Γεωμετρία

11 Ιστορία

11 Ιστορία

11 Φυσιογνωσία

12 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

12 Γαλλική γλώσσα

12 Γεωγραφία

13 Γυμναστική

13 Φυσιογνωσία

13 Ιστορία

14 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

14 Λατινικά

15 Γυμναστική

15 Λατινική γραμματική

16 Γαλλικά

17 Γαλλική γραμματική

18 Ιχνογραφία

19 Γυμναστική

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/42.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

(συνέχεια)

Γυμνάσιo

Α

Β

Γ

Δ

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Συντακτικόν

2 Συντακτικόν

2 Συνθέσεις ιδεών

2 Συνθέσεις ιδεών

3 Εκθέσεις ιδεών

3 Συνθέσεις ιδεών

3 Γραμματολογία

3 Θεματογραφία

4 Θεματογραφία

:4 Θεματογραφία

4 Θεματογραφία;

4 Γραμματολογία

5 Θρησκευτικά

S Γραμματολογία

5 Θρησκευτικά

5 Μαθηματικά

6 Μαθηματικά

6 Θρησκευτικά

6 Μαθηματικά

6 Κοσμογραφία

7 Λατινικά

7 Μαθηματικά

7 Φυσική πειραματική

7 Φυσική πειραματική

8 Λατινική γραμματική

8 Λατινική γλώσσα

8 Λατινική γλώσσα

8 Λατινικά

9 Γαλλική γλώσσα

9 Λατινική γραμματική

9 Λατινικό συντακτικόν

9 (Λατινικά) αναγνωστικής

10 Γαλλική γραμματική

10 Λατινικό συντακτικόν

10 Λατινική Θεματογραφία

10 Λατινική Θεματογραφία

11 Φυσική ιστορία 12 Γεωγραφία

11 Γαλλική γλώσσα

12 Γαλλική γραμματική

11. Γαλλική γλώσσα

12 Γαλλικό συντακτικόν

11 Γαλλική γλώσσα

12 Γαλλική Θεματογραφία

13 Ιστορία

13 Φυσική ιστορία

13 Ιστορία

13 Φιλοσοφία

14 Γυμναστική

14 Ιστορία

14 Φιλοσοφία

14 Ιστορία

15 Γεωγραφία

15 Γυμναστική

15 Γυμναστική

16 Γυμναστική

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 21.

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/43.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ , 23 Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1896

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Νέα Ελληνικά

Λατινικά

2

Μαθηματικά

Γυμναστική

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

Μαθηματικά

Γαλλικά

4

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

Γυμναστική

5

Λατινικά

Γεωγραφία

Ιστορία

Γαλλικά

Θρησκευτικά

7

Φυσικά

Ιστορία

58

Ιστορία

8

Νέοι Ελληνικά-

8

Φυσικά

Τεχνικά

9

Θρησκευτικά

9

Θρησκευτικά

10

Φυσικά

10α

Γεωγραφία

10

Γεωγραφία

11

Λατινικά

10β

Φιλοσοφικά

11

Τεχνικά

12

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ : Στοιχεία Πίνακα 21.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/44.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897 α

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά (= Ιερά)

2

2

2

6

6,5

2

2

2

2

8

5,9

14

6,2

Β. Ελληνικά : Ι. Αρχαία

9

9

9

27

29,0

J37.6

12

12

12

11

47

34,8

134,8

74

82

32,4

35,9

II. Νέα Ελληνικά

3

3

2

8

35

8,6

47

8

3,5

Γ'. Λατινικά

3

3

3,2

4

4

4

4

16

11,9

19

8,3

Δ. Γαλλικά

3

3

6

6,5

3

3

3

3

12

8,9

18

7,9

Ε. Ιστορία

2

2

3

7

7,5

3

3

3

3

12

8,9

19

8,3

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

6,5

6

2,6

Ζ. Μαθηματικά

4

4

3

11

11,8

4

4

3

5

16

11,9

27

11 9

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική Ιστορία

2

2

4

6,5

2

2

4

10

7,4

8

7,0

Π. Φυσική

_

_

2

2

6

_

_

3

3

6

8

16

Θ. Φιλοσοφικά

1

1

2

1,4

2

0,9

Ι΄ Ιχνογραφία

2

1

1

4

4,3

4

1,8

IA Γυμναστική

3

3

3

9

9,6

3

3

3

3

12

8,9

21

9,2

Σύνολο

29

31

33

93

100,0

33

33

34

35

135

100,0

228

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 11 Σεπτεμβρίου 1897: Κείμενο Α77 (τ. Α', σ. 341-$69).

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/45.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1897 β

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

Α

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2

2

6

6,3

2

2

2

2

8

5,9

14

6,0

Β. Ελληνικά :

Ι. Αρχαία II. Νέα Ελληνικά

9 3

9 3

9 2

27

8

35

28,4

8,4

136,8

12

12

12

11

47

47

34,6

134,6

74

8

82

32,0 3,5

135,5

Γ. Λατινικά

3

3

3,2

4

4

4

4

16

11,8

19

8,2

Δ. Γαλλικά

3

3

6

6,3

3

3

3

3

12

8,8

18

7,9

Ε. Ιστορία

2

2

3

7

7,4

3

3

3

3

12

8,8

19

8,2

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

6,3

6

2,6

Ζ. Μαθηματικά

4

4

3

11

11,6

4

4

4

5

17

12,5

28

12,1

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική ιστορία II. Φυσική

2

2

2

4

2

6,3

2

2

3

3

4 6

10

7,3

8-8

Γ

6,9

Θ. Φιλοσοφικά

1

1

2

1,5

2

0,9

I. Καλλιγραφία και

Ιχνογραφία

3

2

1

6

6,3

6

2,6

ΙΑ. Γυμναστική

3

3

3

9

9,5

3

3

3

3

12

8,8

21

9,1

Σύνολο

30

32

33

95

100,0

33

. 33

35

35

136

100,0

231

100,0

ΠΗΓΕΣ : α) Πίνακας 24' β) Β. διάταγμα 17 Νοεμβρίου 1897 : Κείμενο Α78 (τ. Α', σ. 370-374).

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/46.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 26, Ιεράρχηση μαθημάτων των προγραμμάτων 1897α-1897β1

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο 

 

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία .Ελληνικά

2

Μαθηματικά

Λατινικά

2

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

40.

Ιστορία

5

Ιστορία

Γυμναστική

Λατινικά

Γαλλικά

Ιστορία

6

Γαλλικά

Γεωγραφία

7

Φυσικά

7

Φυσικά

Θρησκευτικά

8

Θρησκευτικά

8

Θρησκευτικά

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Τεχνικά

10

Γεωγραφία

11

Λατινικά

11

Τεχνικά

12

Φιλοσοφικά

1. Το πρόγραμμα 1897 β παρουσιάζει ελάχιστες διαφοροποιήσεις ως προς την ιεράρχηση των μαθημάτων.

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πινάκων 24 και 25.

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/47.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1900

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

% -

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β γ

A

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2 2

6

7,0

2

2

1

1

6

4,7

12

5,6

Β. Ελληνικά :

Ι. Αρχαία II. Νέα Ελληνικά

7

2

8 8 23 2 2 6

29

26,7

7,0

33,7

10

10

10

10

40

40

31,5

131,5

63 6

69

29,6 2,8

32,4

Γ. Λατινικά

-

- 1

1

1,2

2

3

3

3

11

8,7

12

5,6

Δ. Γαλλικά

-

_ 1

1

1,2

3

3

3

3

12

9,4

13

6,1

Ε. Ιστορία

2

2 2

6

7,0

3

3

8

3

12

9,4

18

8,5

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2 2

6

7,0

-

-

-

-

-

-

6

2,8

Ζ. Μαθηματικά

3

3 3

9

10,4

3

3

3

51

14

11,0

23

10,8.

Η, Φυσικά :

Ι. Φυσική ιστορία

2

2 -

4

6

7,0

2

.2

-

-

4

7,9

8

16

7,5

II. Φυσική

-

- 2

2

-

-

3

3

6

Γ

8

Θ. Φιλοσοφικά

-

- -

--

-

-

-

1

1

2

1,6

2

0,9

Ι. Καλλιγραφία και

Ιχνογραφία

3

2 2

7

8,1

-

-

-

-

-

-

.7

3,3

IA. Γυμναστική

5

5 5

15

17,4

5

5

5

5

20

15,8

35

16,5

Σύνολο

28

28 3ο

86

100,0

30

31

32

34

127

100,0

213

100,0

1. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες για την Κοσμογραφία.  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1900: Κείμενο A88 (τ. A', σ. 423-430).

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/48.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 28  Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1900

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Γυμναστική

2

Γυμναστική

2

Γυμναστική

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

4

Τεχνικά

Γαλλικά

4

Ιστορία

Γεωγραφία

Ιστορία

5

Φυσικά

Θρησκευτικά

6

Λατινικά

6

Γαλλικά

Ιστορία

7

Φυσικά

Θρησκευτικά

58

Νέα Ελληνικά

8

Θρησκευτικά

Λατινικά

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Τεχνικά

10α

Γαλλικά

10α

Γεωγραφία

10β

Λατινικά

10β

Νέα Ελληνικά

12

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ : Στοιχεία Πίνακα 27.

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/49.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 29, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνόλό

α

β

γ

Α

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2

2

6

7,0

2

2

2

2

8

6,1

14

6,5

Β. Ελληνικά :

Ι, Αρχαία

7

8

8 23

32

26.71

37,1

10

10

10

10

40

40

30,5

30,5

63

72

29,0

133,1

II. Νέα Ελληνικά

3

3

3 9

10,4

-

-

-

-

-

9

4,1

Γ. Λατινικά

-

-

1

1

1,2

2

3

3

3

11

8,4

12

5,5

Δ. Γαλλικά

-

2

2

4

4,7

3

3

3

3

12

9,2

16

7,4

Ε. Ιστορία

2

2

2

6

7,0

3

3

3

3

12

9,2

18

8,3

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

7,0

-

-

-

-

-

-

6

2,8

Ζ. Μαθηματικά

3

3

3

9

10,4

4

4

3

51

16

12,2

25

11,1

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική ιστορία

2

2

-

4

6

7,0

2

2

-

-

4

10

7,6

8

16

7,4

II. Φυσική

-

-

2

2

-

-

3

3

6

8

Θ. Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1,5

2

0,9

Ι. Καλλιγραφία και

Ιχνογραφία

3

2

2

7

8,2

-

-

-

-

-

--

7

3,2

ΙΑ. Γυμναστική

3

3

3

9

10,4

5

5

5

5

20

15,3

29

13,4

Σύνολο

27

29

30

86

100,0

31

32

33

35

131

100,0

217

100,0

1. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες για την Κοσμογραφία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 6 Σεπτεμβρίου 1903: Κείμενο Α90 (τ. Α', σ. 433-435).

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/50.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 30. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1903

α/α Ελληνικό σχολείο α/α Γυμνάσιο

α/α Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

: 1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

Γυμναστική

2*

Γυμναστική

2

Γυμναστική

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

4

Ιστορία

5

Τεχνικά

Ιστορία

 5α

Γαλλικά

Γεωγραφία

6

Λατινικά

:5β

Φυσικά

Θρησκευτικά

7

Φυσικά

7

Θρησκευτικά

Ιστορία

8

Θρησκευτικά

8

Λατινικά

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Γαλλικά

10

Τεχνικά

11

Λατινικά

11

Γεωγραφία

12

Φιλοσοφικά :

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 29.

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/51.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 31. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων στα προγράμματα 1897α1903

Με βάση το "ωρολόγιον μαθημάτων" των διαταγμάτων Με βάση το "αναλυτικόν" πρόγραμμα '

Ελληνικό σχολείο

1897α-β

1900

1903

Α. Θρησκευτικά

1 Ιερά

1 Ιερά

1 Ιερά

Β. Ελληνικά

2 Αρχαία

2 Αρχαία

2 Αρχαία

Ι. Αρχαία

Ελληνικά

Ελληνικά

Ελληνικά

Π. Νέα Ελληνικά

3 Νέα Ελληνικά

3 Νέα Ελληνικά

3 Νέα Ελληνικά

V · -"

Γ. Λατινικά

_4 Μαθηματικά

4 Μαθηματικά

4 Ορθογραφικαί

και συνθετικαί

ασκήσεις

Δ. Γαλλικά

5 Ιστορία

5 Ιστορία

5 Μαθηματικά

Ε. Ιστορία

6 'Γαλλικά

6 Γαλλικά

6 Ιστορία

ΣΤ. Γεωγραφία

7 Φυσική

7 Φυσική

7 Γαλλικά

Ζ. Μαθηματικά

8 Γεωγραφία

8 Γεωγραφία

8 Φυσική

Η. Φυσικά

9 Λατινικά

9 Λατινικά

9 Γεωγραφία

Ι. Φυσική ιστορία

II. Φυσική

10 Ιχνογραφία (=Καλλιγραφία, Ιχνογραφία)

10 Καλλιγραφία, Ιχνογραφία

10 Λατινικά

Θ. Φιλοσοφικά

11 Γυμναστική

11 Γυμναστική

11 Καλλιγραφία καί Ιχνογραφία

Ι. Ιχνογραφία (= Καλλιγραφία και 'Ιχνογραφία)

12 Γυμναστική

ΙΑ. Γυμναστική

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/52.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 (συνέχεια)

Με βάση το «ωρολόγιον μαθημάτων» των διαταγμάτων»

Γυμνάσιο

1897α-β : 1900 1903

1. Ιερά

1 Ιερά

1 Ιερά

2 Ελληνικά

2 Ελληνικά

2 Ελληνικά

3 Λατινικά

3 Λατινικά

3 Λατινικά

4 Γαλλικά

4 Γαλλικά

4 Γαλλικά

5 Μαθηματικά

5 Μαθηματικά

5 Μαθηματικά

6 Ιστορία.

6 Ιστορία

6 Ιστορία

7 Φυσικά

7 Φυσικά

7 Φυσικά

8. Φιλοσοφικά

8 Φιλοσοφικά

8 Φιλοσοφικά

9 Γυμναστική

9 Γυμναστική

9 Κοσμογραφία

10 Κοσμογραφία

10 Γυμναστική

ΠΗΓΗ: Βλ.- Πίνακες 24, 25, 27, 29.

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/53.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα Τάξεις

Τάξεις

, Γενικό %

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνόλο

α

β

γ

Α

Γ

Δ·

A. Θρησκευτικά

2

2

2

6

7,1

2

2

2

ι2

7

5,6

13

6,2

Β. Ελληνικά :

Ι Αρχαία Π. Νέα Ελληνικά

6 4

8

2

8 22 1 2 8 ]

30

26,2

9,6

135,8

10

10

10

10

40

140

32,3

132,3

62 8 .

70

29,8 3,8

1 33,6

Γ. Λατινικά

1

1

1,2

3

3

3

3

12

9,7

13

6,2.

Δ. Γαλλικά

2

2

4

4,8

3

3

3

3

12

9,7

16

7,7

Ε. Ιστορία

2

2

2

6

7,1

3

. 3

3

3

12

9,7

18

8,7

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

7,1

6

2,9

Ζ. Μαθηματικά

3

3

3

9

10,7

4

3

4

3.

14.

11,3

23:

11,1

[Κοσμογραφία] 1

' —

2

2

1,6

2

1,0

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική Ιστορία ΙΙ. Φυσική

2

2

2

Î)

6

7,1

2

2

3

3

4

6

10

8,0

8 8

16

7,7

β. Φιλοσοφικά

1

1

1

3

2,4

3

1,4

L Ιχνογραφία και

Καλλιγραφία

3

2

2

Ί

8,4

— -

———

7

3,4

ΙΑ. Γυμναστική

3

3

3

9

10,7

3

3

3

3

12

9,7

21

10,1

Σύνολο

27

28

29

84

100,0

'30

30

32

32

124

100,0

208

100,0

1. Κατά το «αναλυτικό» πρόγραμμα η Κοσμογραφία αποτελεί κλάδο των Μαθηματικών.

2. Σύμφωνα με το Β. διάταγμα της 27 Νοεμβρίου 1906: Κείμενο Α92( (τ. Α', o.- 564-565)

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 5 Οκτωβρίου 1906: Κείμενο Α91 (τ. Α', σ. 486-456).

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/54.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 33. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1906 :

 

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

 α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Ελληνικά

Γυμναστική

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γαλλικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά-

Γυμναστική

4

Ιστορία

5

Τεχνικά -

Ιστορία

Γαλλικά

Γεωγραφία

Λατινικά

:5β

Φυσικά

Θρησκευτικά

7

Φυσικά

Θρησκευτικά

Ιστορία

8.

Θρησκευτικά

. 'β

Λατινικά :

6S

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Γαλλικά

10

Κοσμογραφία

10

Τεχνικά

11

Λατινικά

11

Γεωγραφία

12

Φιλοσοφικά

13

Κοσμογραφία :

ΠΗΓΉ: Στοιχεία Πίνακα 32.

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/55.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 34. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1909 (= τροποποίηση τον προγράμματος 1906)

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

ß

γ

A

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2

2

6

7,1

2

2

2

1

7

5,4

13

6,4

Β. Ελληνικά :

Ι. Αρχαία ΙΙ. Νέα Ελληνικά

6

4

8

2

8

2

22

8

30

26,2 9,6

135,8

10 1

10 1

10

10

40

2.

42

31,3

1,5

132,8

62

10

Γ

29,3

4,7

34,0

Γ. Λατινικά

-

-

1

1

1,2

3

3

3

3

12

9,4

13

6,1

Δ. Γαλλικά

-

2

2

4

4,8

3

3

3

3

12

9,4

16

7,6

E. Ιστορία

2

2

2

6

7,1

3

3

3

3

12

9,4

18

'

8,5

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

7,1

-

-

-

-

-

--

6

2,8

Ζ. Μαθηματικά

3

3

3

9

10,7

4

3

4

3

14

11,0

23

10,9

[Κοσμογραφία]

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1,5

2

0,9

Η. Φυσικά ;

Ι. Φυσική ιστορία Π. Φυσική IH. Χημεία

2

2

2

2

6

7,1

2

2

3 1

3 1

4 6

2

12

9,4

8

8

2

18

8,5

Θ. Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3

2,3

3

1,4

Ι. Ιχνογραφία και

Καλλιγραφία

3

2

2

7

8,4

-

-

-

-

-

--

7

3,3

IA. Γυμναστική

3

3

3

9

10,7

3

3

3

3

12

9,4

21

9,9

Σύνολο

27

28

29

84

100,0

31

31

33

33

128

100,0

212

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 32· β) Β. διάταγμα 8 Οκτωβρίου 1909: Κείμενο A95 (τ. A', σ. 600).

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/56.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 35. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1909

α/α

Ελληνικό σχολειό

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

'Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαίοι Ελληνικά

Γυμναστική

2

Μαθηματικά

' 2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γαλλικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά

Γυμναστική

Ιστορία

5

Τεχνικά

Ιστορία

Φυσικά

Γεωγραφία

Λατινικά

6

Γαλλικά

Θρησκευτικά

Φυσικά

Θρησκευτικά

Ιστορία

8

Θρησκευτικά

Λατινικά : .

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Γαλλικά

10α

Κοσμογραφία

10

Τεχνικά

11

Λατινικά

10β

Νέα Ελληνικά

11

Γεωγραφία

12

Φιλοσοφικά

13

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 34.

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/57.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 36. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1914

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

--

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

2

2

6

5,9

2

2

2

1

7

5,0

13

5,4

2

Ελληνικά : Νέα

Αρχαία

9

3

4

7

4

7

17 17

34

16,7 33,4

16,7

3

9

3

9

10

10

6

38.

144

4,2

27,1

131,3

23

55

78

9,5

22,7

32.2.

3

Μαθηματικά και

-

Κοσμογραφία

3

3

4

10

9,8

4

4

4

52

17

12,1

27

11,1

4

Φυσικά και Υγιεινή

2

2

3

7

6,9

3

3

4

4

14

10,0

21

8,7

5

Ιστορία

3

3

3

9

8,8

3

3

3

3

12

8,6

8,7

6

Γεωγραφία

3

2

2

7

6,9

-

-

-

-

-

-

7

2,9

7

Γαλλικά

-

3

3

6

5,9

3

3

3

3

Ϊ2

8,6

18

7,4

8

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2,9

4

4,7

9

Λατινικά

-

-

-

-

4

4

3

3

14

10,0

14

5,8

10

Ιχνογραφία

2

2

2

6

5,9

-

-

-

-

-

-

6

2,5

11

Καλλιγραφία

1

1

1

3

2,9

-

-

-

-

-

-

3

1,2

12

Γυμναστική

3

3

3

9

8,8

3

3

3

3

12

8,6

21

8,7

13

Ωδική

2

2

1

5

4,9

1

1

1

1

4

2,9

9

3,7

Σύνολο

33

34

35

102

100,0

35

35

35

35

140

100,0

242

100,0

1. Τη σειρά των μαθημάτων βλ. στους πίνακες του "ωρολογίου προγράμματος" που υπάρχουν στο διάταγμα.

2. Συμπεριλαμβάνονται και οι 2 ώρες για την Κοσμογραφία. .. . " ·. ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα, 31 Οκτωβρίου 1914: Κείμενο A99 (τ. A', σ. 606-628).

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/58.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 37. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1914

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

Λατινικά

3

Νέα Ελληνικά

Γυμναστική

Φυσικά

Γυμναστική

Ιστορία

Γαλλικά

Ιστορία

Τεχνικά

Γυμναστική

Φυσικά

Γεωγραφία

Ιστορία

7

Γαλλικά

Φυσικά

8

Θρησκευτικά

.8

Λατινικά

Γαλλικά

9

Νέα Ελληνικά

9

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

10α

Φιλοσοφικά

10α

Τεχνικά

11

Ωδική

10β

Ωδική

10β

Ωδική

12

Κοσμογραφία

12

Γεωγραφία

13

Φιλοσοφικά

14

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 36.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/59.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 38. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1918 (= τροποποίηση του προγράμματος 1914)

 

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό %

Σύνολο

%

Σύνολο %

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ.

Δ

1 Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

2

2

6

5,6

2

2

2

1

7

5,0

13

5,3

2 Ελληνικά : Νέα Αρχαία

9 3

4

7

4

7

17 34 15,9 17 15,9

31,8

3 9

3 9

10

- 6 10 38

144

4,2 31,3 27,1

23 78 55

9,3 31,6 22,3 ,

3 Μαθηματικά και

Κοσμογραφία

3

3

4

10

9,4

4

4

4

5

17

12,1

27

10,9

4 Φυσικά και Υγιεινή

2

2

3

7

6,5

3

3

4

4

14

10,0

21

8,5

5 Ιστορία

3

3

3

9

8,4

3

3

3

3

12

8,6

21

8,5

6 Γεωγραφία

3

2

2

7

6,5

-

-

-

-

-

-

7

2,8

7 Γαλλικά

-

3

3

6

5,6

3

3

3

3

12

8,6

18

7,3.

8 Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

2

:2

4

2,9

4

1,6

9 Λατινικά

-

-

-

-

-

4

4

3

3

14

10,0

14

5,7

10 Ιχνογραφία Ι

2

2

2

6

5,6

-

-

-

-

-

-

6

2,5

11 Καλλιγραφία Ι

1

1

1

3

2,8

-

-

-

-

-

-

3

1,2,

12 Χειροτεχνία Ι

2

2

1

5

4,7

-

-

-

-

-

-

5

2,0

13 Γυμναστική

3

3

3

9

8,4

3

3

3

3

12

8,6

21

8,5

14 Ωδική

2

2

1

5

4,7

1

1

1

1

4

2,9

9

3,6

Σύνoλo

35

36

36

107 Ι00,0

35

35

35

35 Ι

40

100,0

247

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 36· β) Β. διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1918: Κείμενο A106 (τ.Α', σ. 646-647).

Σελ. 59
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 40
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 21  (συνέχεια)

  Ελληνικό

  σχολείο

  Γυμνάσιο

  α/α

  Μαθήματα

  Τάξεις

  Τάξεις

  Γενικό

  — Σύνολο

  %

  Σύνολο

  %

  Σύνολο

  %

  α

  β

  γ

  Α

  Β

  Γ

  Δ

  20

  Λατινικά / Λατινική

  γλώσσα

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  9

  11

  21

  Γραμματική

  Λατινικά

  1

  1

  3

  3,3

  2

  1

  3

  16

  11,5

  4

  19

  8,3

  22

  Συντακτικόν

  _

  1

  1

  — .

  2

  2

  23

  Θεματογραφία

  1

  1

  2

  2

  24

  Γαλλική γλώσσα

  3

  2

  5

  2

  2

  2

  2

  8

  13

  25

  Γραμματική

  Γαλλικά

  _

  1

  1

  6

  6,6

  1

  1

  2

  12

  8,6

  3

  18

  7,8

  26

  Συντακτικόν

  1

  1

  1

  27

  Θεματογραφία

  __

  1

  1

  1

  28

  Φιλοσοφία

  2

  2

  4

  2,9

  4

  1,7

  29 30

  Καλλιγραφία και ιχνογραφία Τεχνικά Ιχνογραφία

  3

  2

  1

  5 6 l

  6,6

  1

  5 6 l

  2,6

  31

  Γυμναστική

  3

  3

  3

  9

  9,9

  3

  3

  3

  3

  12

  8,6

  21

  9,1

  Σύνολο

  27

  31

  33

  91 1

  100,0

  34

  35

  35

  35

  139 1

  100,0

  230 .

  100,0

  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Αυγούστου 1896: Κείμενο Α74 (τ. Α', σ. 311-322).