Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 412-431 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/412.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α

1914

" 31

" "

Νοεμβρ. 13

Β.Δ.

))

Ν. 381

Περί προγράμματος των μαθημάτων των [διδασκαλείων ] νηπιαγωγείων [= νηπιαγωγών] Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και τον γυμνασίου Περί κυρώσεως τον από 26 Αυγούστου ε.ε. Β. διατάγματος "περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως"

Β' 266-269

A' 606-628

Β' 270

Γ' 209, 249

Γ 57-60, 106-115, 151

A'29

" 15

Άπόφ.

Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

Β' 878-885

Γ' 368, 380

" 17

Ν. 402

Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου ε.ε. Β.Δ. "περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών"

A'629

Α'15

Δεκεμβρ. 31

Ν. 572

Περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως

Β' 271-274

Α' 38· Γ' 250

1915

Ίανουαρ. 31

" "

Μαρτ. 11

Β.Δ.

" "

Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω διδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915 Περί προσθήκης μαθήματος εις τα εν διδασκαλοίς διδασκόμενα Περί επεκτάσεως εις τας Γενικάς Διοικήσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νήσων Αιγαίου πελάγους,

Β' 277-278 Β' 279

Γ' 234

Γ 175

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/413.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1915

Κρήτης και την Διοίκησιν της Σάμου της εν τη παλαιά Ελλάδι υφισταμένης νομοθεσίας περί εμπορικών σχολών

Β' 634 Α' 55

Απριλ, 13

Β,Δ.

Περί κανονιά μου της κατά τάξεις χρονικής διανομής του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς σχολαίς και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών και περί ορισμού τον επιμισθίου του διδάσκοντος νομισματικήν και μετρολογίαν εν τη Εμπορική σχολή Αθηνών

Ε' 654-655 Γ' 323, 355-356

Σεπτ. 16

Ν. 671

Περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής Σχολής προς τας δημοσίας εμπορικός σχολάς του Κράτους και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής

Β' 656-657 Γ' 356

" 21

Β.Δ.

Περί εφαρμογής του νόμου 572 ((περί Ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως"

Β' 280-289 Γ' 212, 25ο

1916

Ίανουαρ. 9

Άπριλ. 7 Μαΐου 28

"

" "

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κλπ. Περί διδασκαλίας εν ταις εμπορικαίς σχολαίς της στενογραφίας Περί επεκτάσεως της Ισχύος των κειμένων διατάξεων περί μέσης και

Α' 630-631 Γ' 114 Β' 658 Γ 323, 355-356

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/414.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1916

Αυγ. 2ι

Σεπτ. 16

" 2ι

Οκτωβρ. 14 Νοεμβρ. 16

Β.Δ.

" " "

"

δημοτικής εκπαιδεύσεως κλπ. εις την Βόρειον Ήπειρον Περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού των μαθημάτων αυτής Περί μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας μαθημάτων εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών Περί εκτελέσεως του νόμου ,Β^/7Α' "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών" Περί τον προγράμματος των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων Περί διδασκαλίας ως προαιρετικού μαθήματος της δακτυλογραφίας εν ταις δημοσίαις εμπορικαίς σχολαίς

A' 632-633

,Β' 659-660 Β' 661 Β' 662-665

B' 290-297 Β' 666

Α'15

Γ 324, 356 Γ' 355 F 325, 356

Γ' 213-214, 250 Γ 356

1917

Απριλ. 4

Οκτωβρ. 9 Δεκεμβρ. 18

"

Ν. 940

"

Περί εξετάσεων κτλ. του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του νόμου 572 "περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως" Περί τροποποιήσεων εις το πρόγραμμα των εν τω διδασκαλείω της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

Β' 283-289 Β' 275-276 Β' 298

Γ' 250

Α'38

Γ΄ 214, 250

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/415.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1917

" 25

Ν. 94ο

Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων εν τοις σχολείοις του Κράτους κατά το σχολικόν έτος 1917-1918 κλπ.

A' 634-638, 717, Β' 299,

Γ' 61, 114, 369, 886 381

1918

Απριλ. ίο " 16

" 30

Αυγ. 23

Σεπτ. 7 " 15

Όκτωβρ. 8 " 19

Δεκεμβρ. 15

Ν. 1278 Ν. 1432,

Ν. 1406 Β.Δ.

" "

Εγκ.

Β.Δ. Ν. 1612

Περί της εν Λαρίση Αβερωφείου "μέσης Γεωργικής Σχολής Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και τον Ιερατικού Φροντιστηρίου Περί διδασκαλείου της γυμναστικής Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί εγγραφών, εξετάσεων και ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1918-1919 [Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα ελληνικών σχολείων] Περί προγράμματος των μαθημάτων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Περί συμπληρώσεως του νόμου 581 ως προς τα περί λειτουργίας ανωτέρου τμήματος' εν τω διδασκαλείω των νηπιαγωγών Καλλιθέας

Β' 887-888

Β' 555-557

Β' 300-303

Β' 889-895 Β' 561-563

A' 639-643, - B' 304,

Α' 644-645 Β' 564-580

Β' 305-307

Α' 67 Α' 45- r 3Ö7 '

Α' 40-42- Γ' 254

Α' 67· Γ' 371, 38ι Α' 45- Γ' 307

Γ 62-63, 114, 37ο, 897 381

Γ' 114 Γ' 286-287, 307

Γ' 249

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/416.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

KEIMENO

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1918

Δεκεμβρ. 17

" "

Β.Δ, "

Περί προσθήκης εδαφίου εις το πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου Περί τροποποιήσεως και προσθήκης εδαφίων εις το Β. Α. της 15 Σεπτεμβρίου 1918 "περί εγγραφώ", εξετάσεων κτλ. εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως"

A' 646-647 A' 648

Γ' 59-60, 106-115 Γ' 62-63, 114

1919

Ίανουαρ. 3

" 16

Ν. 1627 Β.Δ.

Περί συστάσεως υποδιδασκαλείων προς μόρφωσιν υποδιδασκάλων διά τα Μουσουλμανικά σχολεία Περί προγράμματος των μαθημάτων του ανωτέρου τμήματος των διδασκαλείων των νηπιαγωγών

Β' 308-309

Β' 312-315

Α' 30, 43- Γ' 256 Γ' 210, 249

Μάρτ. 14 Ιούν. 24

" "

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τον από 23 Αυγούστου 1918 Β.Δ. ((περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης" Περί κανονισμού της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών αμφοτέρων των τμημάτων του διδασκαλείου της γυμναστικής κατά τα σχολικόν έτος 1918-1919

Β' 896 Β' 339-344

Γ' 371, 381 Γ' 221, 255

" "

"

Περί κωδικοποιήσεως των εις την μέσην εκπαίδευσιν αναγομένων διατάξεων

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/417.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ·

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1919

Ίουλ. 3ι

Αυγ. 19

"24

Σεπτ. 23

Οκτωβρ. 31 Νοεμβρ. 21

Ν.Δ. Απόφ.

Β.Δ.

Ν.Δ.

Β.Δ.

"

(= Νόμοι 1242 Α', 1242 Β') Περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη Μέσης Γεωργικής Σχολής Περί μεταρρυθμίσεως του προγράμματος των εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων και τοις ανωτέροις η γυμνασιακοίς παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών Περί αφομοιώσεως των' εν τω κρατεί δημοσίων γυμνασιακών η ανωτέρων παρθεναγωγείων προς τα αστικά σχολεία των θηλέων, ως προς το πρόγραμμα των μαθημάτων και τας Ισχυούσας διατάξεις περί εισαγωγής, προαγωγής, απολύσεως και προσόντων των μαθητριών αυτών Περί συμπληρώσεως του Ν. Α. της 31 Ιουλίου 1919 'περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη Μέσης Γεωργικής Σχολής Περί εκτελέσεως τον νόμου Β>>Α' "περί συστάσεως εμπορικών σχολών" Περί διαρρυθμίσεως των Ιερατικών σχολών Τριπόλεως και Άρτης

Α' 649-656· B' 316-326, 557-560

Β' 898-899 Β' 902-905

Β' 906-907

Β' 900-901

Β' 667-671 Β' 581-583

Γ' 254-255 Γ' 380

Α'64

Α'67

Γ' 326, .356-357 Α' 45· Γ' 311

1920

Ιανουαρ. 27

27

Ν. 1956

Περί μέσων γεωργικών σχολών και κυρώσεως των από 31 Ιουνίου

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/418.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

 ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1920

Μαΐου 4

Ιούν. 24

" " " "

" "

" " " "

" 25 Ίουλ. 25

Β.Δ.

Ν. 2242

. Ν. 2244

N. 2246 N. 2249 Ν. 2476 :

Β.Δ.

N, 2261 Β.Δ.

και 23 Σεπτεμβρίου 1919 νομοθετικών διαταγμάτων Περί προσθήκης της Τουρκικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος εν τη Εμπορική Σχολή Ηρακλείου Περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου 572 "περί Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως" Περί μεταρρυθμίσεως τον Βαρβακείου Λυκείου Περί ιδρύσεως διδασκαλείου προς μόρφωσιν καθηγητών της Γαλλικής γλώσσης Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών των νόμων 2145 και 1242β' ((περί δημοτικής εκπαιδεύσεως" ['Αγροτικά Διδασκαλεία ] Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων ΒΧΚΑ', ,ΓΫΑΗ' "περί γυμναστικής κλπ." Περί του τρόπου προαγωγής των μαθητών της Α' και Β' τάξεως του τμήματος των αρρένων του Διδασκαλείου της Γυμναστικής Περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως Περί καθορισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη ιερατικών σχολών

Β' 908-911 Β' 650

Β' 327-330 A1 719-722

Β' 331-334 Β' 335-336

Α'657

Β' 337-344 Β' 672-674

Β' 584-590

Α' 67 Γ' 355 Α' 38- Γ' 250

A1 22-23, 15ο Α' 30, 43· Γ' 255

Α' 31, 43-

Γ' 249, 255

Γ' 114

Γ' 221, 255 Α' 55-56- Γ' 357

Γ' 298, 311

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/419.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ;

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1920

Αύγ. 7

" 16

Σεπτ. 10

" 21

Β.Δ.

" "

"

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων , των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών, σχολών Περί εκτελέσεως του νόμου 2261 ((περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως" Περί προγράμματος των μαθημάτων του κατωτέρου τμήματος των Διδασκαλείων Νηπιαγωγών. Περί λειτουργίας του Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και περί εισιτηρίων και επί πτυχίω εξετάσεων, προαγωγών κλπ. των μαθητών αυτού.

Β' 912-919 Β' 675-677

B' 345-349 Β' 350-353

Γ' 372, 381

327

Γ' 211, 249 Γ' 215, 250-251

1921

Φεβρ. 1

Αυγ. 15 ' " 31

Σεπτ. 23

"

" "

"

Περί προσθέσεως του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού εις την Εμπορικήν Σχολήν Χανίων Περί οργανισμού των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών : Περί Ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Περί Ιερατικών Σχολών και προγράμματος των εν αυταίς διδασκομένων μαθημάτων

B' 678 Β' 679-683

Β' 922-925 Β' 591-593

Γ' 328-329,

357-358

A' 67· Γ' 373, 375, 382

A' 45· Γ' 299, 311

1922

Φεβρ. 20

Έγκ.

Αναλυτικόν πρόγραμμα , των εν ταις Εμπορικαίς

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/420.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1922

Ιουλ. 29

Οκτωβρ. 6

" 22

Νοεμβρ. 25

Β.Δ.

Ν.Δ.

Β.Δ.

Απόφ.

Σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων.

Περί του διδακτικού προσωπικού και τον προγράμματος των μαθημάτων των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών Περί παρατάσεως προθεσμίας προς επανεξέτασιν των κατά το τέλος του λήξαντος σχολικού έτους απορριφθέντων μαθητών μέχρι 15 Οκτωβρίου 1922 [Το Διδασκαλείο της Γυμναστικής διτάξιο] Περι των κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μαθημάτων Περί προγράμματος των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου και των προς τούτο ομοτίμων πρακτικών Λυκείων, δημοσίων και Ιδιωτικών

Β' 684-747 Β' 748-751

Β' 354 Β' 355-356

A' 723-751

Γ' 357-358 Γ' 330-331, 358

Γ' 255 Γ' 251

Γ' 133, 150-151

1923

Ιούν. 4

Ίουλ. 2 .

" 27 Οκτωβρ. 11

Β.Δ.

Ν.Δ.

" "

Περί εξετάσεων μαθητών και μαθητριών του Διδασκαλείου της Γυμναστικής Περί καθορισμού της λειτουργίας τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μετονομαζομένου εις Τεχνικόν Διδασκαλείον Περί Ιδρύσεως μονοταξίων διδασκαλείων Περί του εν Αθήναις Μαρασλείου Διδασκαλείου

Β' 357-359

Β" 360-363 Β' 364-367 Β' 368-370

Γ' 222, 255

Α' 38-39- Γ' 251 Α' 31· Γ' 234 Α'31

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/421.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1924

Ίανουάρ. 4

Β.Δ.

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του "περί κατατάξεως σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των Γενικών μέσων Γεωργικών Σχολών Β. Δ. της 7: Αυγούστου 1920

Β' 920-921

Γ 372, 381

Φεβρ. 2

" 29

Αύγ. 5 " "

Οκτωβρ. 16

" Έγκ.

Ν. 3179

Ν. 3182 Π.Δ.

Περί του προγράμματος των Μονοταξίων Διδασκαλείων [Διδασκαλία της Υγιεινής στα Γυμνάσια] Περί του προσωπικού των σχολείων Θράκης Περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

Περί καθορισμοί του προγράμματος των εν τη πρώτη τάξει των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

Β' 371-374

Α' 667-668

Β' 309-311 Β' 375-381

Β' 382-387

Γ 180, 234, Γ' 114 Α' 30, 43

Α' 31-33

Γ' 176-179, 235, 244

1925

Ίουλ. 9

Σεπτ. 13 " 14

Νοεμβρ. 13

Π.Δ.

"

Ν.Δ.

Π.Δ.

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών σχολών Περί καθορισμού του προγράμματος Των εν τη δευτέρα τάξει των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων Περί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως Περί αναλυτικού προγράμματος

Β' 926-933

Β' 388-393 Β' 934-936

Α' 68· Γ' 374, 382

Γ' 176-179, 235, 244

Α' 63- Γ' 380

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/422.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

:ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

KEIMENO

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1925

Δεκεμβρ. 30

Π.Δ.

της σωματικής αγωγής και της στρατιωτικής προπαιδεύσεως των Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως Περί λειτουργίας των Μεσών Εμπορικών Σχολών

Α' 658-660

Γ 752-761

F 114

Γ' 332-335, 358-359

1926

Ίανουαρίου 4

Σεπτ. 6 " 16

" "

Ν.Δ.

Περί τροποποιήσεως της •υπ αριθ. 44598 Υπουργικής αποφάσεως "περί προγράμματος των μαθημάτων τον Βαρβακείου Λυκείου κλπ." Περί τροποποιήσεως Β. Δ . 31 Αυγούστου 1921 "περί ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής" Κώδιξ περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων

Α' 752

Β' 939-940 Β' 401

Γ 133, 150

Γ 375, 382 Γ 177

1927

Φεβρ. 3

Απριλ. 12 Μαΐου 14

Π.Δ.

" "

Περί καθορισμού του προγράμματος των εν τη τρίτη τάξει των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων Περί διδασκαλίας εις τα διδασκαλεία του κώδικος στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων κλπ. Περί εγγραφών, εξετάσεων κλπ. εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως

Β' 394-399

Γ 400-401,

402-405

Γ 176-179, 235, 244

Γ308

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/423.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1927

Ιουν. 11 Σεπτ. 20

" 27

Ν.Δ. Π.Δ.

"

[Αντιστοιχία τάξεων ] Περί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως Περί μετατροπής τετραταξίων Εμπορικών Σχολών εις πενταταξίους Περί καθορισμού διδακτέας ύλης εις την τετάρτη"1 τάξιν των πενταταξίων [και εξαταξίων ] διδασκαλείων

A' 661-662 Β' 936-938

Β' 762-763 B' 406-411

Α'69 Α' 63- Γ' 380

Α' 57· Γ' 359

Γ' 176-179, 235, 244

Οκτωβρ. 7 " 17

Νοεμβρ. 11 " 12

Ν.Δ. ' "

Π.Δ.

Ν.Δ.

Περί Γεωργικών σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Περί κυρώσεως τον από 10 Μαρτίου 1926 Ν.Δ. "περί καταργήσεως Ιερατικών Σχολών κλπ." Περί οργανισμού των Δημοσίων Ιερατικών Σχολών Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως τον Ν.Δ. της 10 Σεπτεμβρίου 1920 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί ιδιωτικής εμπορικής εκπαιδεύσεως διατάξεων και προσθήκης ετέρων τοιούτων περί εμπορικής εκπαιδεύσεως εν γένει"

Β' 941-943

Β' 594-595 B' 596-599

Ε' 764-769

Α'68 Γ' 311

Α' 46· Γ' 311

Α' 56- Γ' 359

1928

Σεπτ. 21

Π Δ.

Περί μετατροπής των τετραταξίων Εμπορικών Σχολών των νέων χωρών εις πενταταξίους και καταργήσεως προσθέτων εδρών των λοιπών σχολών

Β' 770-771

Α' 57- Γ' 359

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/424.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1928

" 28

Π.Δ.

Περί καθορισμού των διδακτέων εν ταις πενταταξίοις μέσαις εμπορικαίς σχολαίς και εν ταις τριταξίοις πρακτικαίς τοιαύταις μαθημάτων

Β' 772-778

Γ' 336-341,

359-360

1929

Ιανουαρ. 10

" 25

Μάρτ. 22 Αύγ. 20

Ν. 3790

Π.Δ.

Ν.Δ. Π.Δ.

Περί κυρώσεως τον από 7 Οκτωβρίου 1927 Ν.Δ. "περί γεωργικών σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως" Περί καθορισμού των διδακτέων μαθημάτων εις τα πεντατάξια διδασκαλεία Περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολειά του Κράτους Περί προγράμματος διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία τον Κράτους

Β' 944 B' 412-416 Α' 663-666-

Β' 417, 600

Α' 668-673

Α'68

Γ' 176-179, 235, 244

Γ' 114 Γ' 114

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/425.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/426.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/427.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A' ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ

Αρχείον της Βουλής (των ετών 1912-192-7).

Αρχείον Μαρασλείου Διδασκαλείου (απόκειται στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία).

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: α) Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου. 11. Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Παιδείας (1833-1862) Η. Παιδείας Β' και Γ'. Γυμνάσιον και Ελληνικόν Σχολείον: φ. 5,6,7 και 8. Δ'- Δημοτική Εκπαίδευσις: φ. 9 και 10.· Η' Υποτροφίαι: φ. 19-24. Θ' Επιστημονικαί Εταιρείαι: φ. 25. ΙΒ' Διδασκαλείον: ω. 28. β) Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη: Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: φ. 132 (1833-,1862) και φ. 176 (1862-1878). γ) Μικραί Συλλογαί: Αρχείον Φιλίππου Ιωάννου.

Αρχείο Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου. Κεφαλαιώδης καταγραφή των Ευρεθέντων 1833-1935. (Βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου", Τετράδια Εργασίας 9 (Μέρος Β'), EIE/KNE, υπό έκδοση.

Ιστορικόν Αρχείον Δήμου Πειραιώς: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς, τ. 13ος (1883-1889).

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Τμήμα Χειρογράφων: Αρχεία K. Ασωπίου, Γυμνασιάρχου Παυλίδου, Θ. Φαρμακίδου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γενικά

Αρχείον της Βουλής της Α' Συνόδου της Β' Βουλευτικής Περιόδου, τ. 2ος, Αθήνα 1930. Βλαχογιάννης Ιωάννης (επιμ.), 'Αρχεία της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. Γ' Χιακόν Αρχείον, τ. Ε', Αθήνα 1910.

Εκθέσεις Υπουργών και Επιθεωρητών σχολείων (με χρονολογική σειρά)

1839. Ι. Π. Κοκκώνης, "Περί της ενεστώσης καταστάσεως της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" (Έκθεση ανέκδοτη), αρ. πρωτ. 2335/6 Μαρτίου 1839, ΓΑΚ, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 111, L. φ. 9.

1856: (Χαράλαμπος Χριστόπουλος). Έκθεσις περιληπτική προς την Α. Μεγαλειότητα του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Χ. Χριστοπούλου περί της εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από του 1829 μέχρι τέλους τον 1855 μετά στατιστικών σημειώσεων και παρατηρήσεων, Αθήνα 1856. (Βλ. και ΕτΚ, αρ. 16/8 Μαΐου 1856.)

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/428.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1857: (Χαράλαμπος Χριστόπουλος). Γενική έκθεσις προς την Α. Μεγαλειότητα τον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Χ. Χριστοπούλου περί της καταστάσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολιακόν έτος 1855-1856, μετά στατιστικών σημειώσεων και παρατηρήσεων, Αθήνα 1857. (Βλ. και ΕτΚ, αρ. β/3 Απριλίου 1857.)

1863: Ε. Δεληγεώργης, "Έκθεσις του Υπουργού της Δημ. Εκπαιδεύσεως προς την Εθνοσυνέλευσιν", Παράρτημα της Επισήμου Εφημερίδος της Σννελεύσεως τον αριθμού 39 τόμου Α', Αθήνα 1863, σ. 23-27.

1864: Αθ. Πετσάλης, "Έκθεσις του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού προς την A.M. τον Βασιλέα περί της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς των Φιλομαθών, 8τ, ΙΒ', αρ. 512, 1 Ιανουαρίου 1864, σ. 273-275.

1865: Βασίλειος Κ. Νικολόπουλος, "Έκθεσις προς την A. Μ., περί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.- Αθήναι 23 Οκτωβρίου 1863", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΓ', αρ. 558, 1 Μαΐου 1865, σ. 641-647, και αρ. 559, 8 Μαΐου 1865, σ. 649-651.

1866: Δημήτριος Δρόσος, "Τη Αυτού Μεγαλειότητι τω Βασιλεί. Έκθεσις περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως από του 1863 μέχρι τούδε", Εφημερίς των Φιλομαθών, ό.π. ΙΔ', αρ. 614-615, 6 Δεκεμβρίου 1866, σ. 1090-1102.

1866: Γ(ρηγόριος) Γ. Παππαδόπουλος, "Περί των εν Σύρα σχολείων", Πανδώρα, τ. ΙΣΤ', 1865-1866, σ. 183-186 και 231-235.

1868: Αναστάσιος Μαυρομιχάλης. "Έκθεσις προς την A.M. τον Βασιλέα περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Παιδεύσεως από τον 1866 άχρι τέλους Δεκεμβρίου 1868, Αθήνα 1869 και Εφημερίς των Φιλομαθών, ετ. ΙΖ', αρ. 690-691, 15 Ιανουαρίου 1869.

Συλλογές νόμων, τεκμηρίων κτλ.

Ιωάννης Αρχιμανδρίτης, Λεξικογραφική κωδικοποίησις Ισχυούσης Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, 3 τ., Κέρκυρα 1951.

Γεώργιος Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. A', 1833-1883. Αθήνα 1884- τ. Β', 1883-1884, Αθήνα 1887' τ. Γ', 1887-1892, Αθήνα 1892' τ. Δ' (τεύχος A') 1893-1898, Αθήνα 1898.

Αλέξης Δημαράς (επιμ.), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια ιστορίας), τ. A' 18211894, Αθήνα 1973' τ. Β' 1895-1967, Αθήνα 1974.

Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης - Γ. K. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία (από του 1833 μέχρι του 1875), τ. ΣΤ', Αθήνα 1875, τ. Ζ', Αθήνα 1876.

(Σωκράτης Χ. Δημητριάδης), Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Ιδία. ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων διαταγών κ.λπ. από του 1833-1899 έτους, εκδοθείσα εγκρίσει του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπό Σωκράτους Χ. Δημητριάδου, Αθήνα 1899.

Πέτρος Ι. Κλάδος, Ο περί Ιερατικών Σχολείων νόμος και τα προς εκτέλεσιν αυτού Β. Διατάγματα και Κανονισμοί κ.τλ., Αθήνα 1857.

- Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, ήτοι Νόμοι, Διατάγματα, Εγκύκλιοι οδηγίαι κ.λπ., αποβλέποντα εις την Εκκλησίαν και την Δημοσίαν Εκπαίδευσιν εν Ελλάδι,

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/429.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αδεία του επί.των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, εκδοθέντα υπό Πέτρου Ι. Κλάδου, Μέρος Α' (1833-1859), Αθήνα I860" Μέρος , . Β' (1860-1868), Αθήνα 1869. Κ. Χ. Λευκιάδης, Γεωργική Νομοθεσία, Αθήνα 1917. Χριστόδουλος Β. Λέφας, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, 2 τ., Αθήνα 1924;

- Νομοθεσία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως, 2 τ., Αθήνα 1933. Αντώνιος Μαλαγαρδής, Ευρετήριον Νόμων και Διαταγμάτων (1833-1924) μετ' αναφοράς περιεχομένων, Αθήνα 1924.

Β. Κ. Νικολόπουλος - A. Ι. Κακουλίδης,, Συλλογή απάντων των Νομών, Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Οδηγιών και ειδοποιήσεων των Υπουργείων,  υπό-, τ. Α' (18331839), Αθήνα 1859/ τ.' Β' (1843-1853), Αθήνα I860" τ. Γ' (1854-1860), Αθήνα 1862.

(Στέφανος Μ. Παρίσης), Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι Συλλογή των διεπόντων την Ανωτέρα" και Μέσην Εκπαίδευσιν Νόμων, Β' Διαταγμάτων και Εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Στεφάνου Μ. Παρίση, τ. Α' (1833-1884), Αθήνα Î884- τ. Β' (1884-1886), Αθήνα 1886' τ.Τ'"(1886-1893), Αθήνα 1893.

Κωνσταντίνος Σιφναίος, Πανδέκται νέων Νόμων και Διαταγμάτων..., τ. Δ', Αθήνα 1929.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Τμήμα Δ'. Μέση Εκπαίδευσις, Γυμναστική και Σκοποβολία, Τεύχος Α' Γυμναστική, Αθήνα 1912.

Κανονισμοί σχολείων, Προγράμματα μαθημάτων, Οδηγίες διδασκαλίας κτλ.

Εσωτερικός Κανονισμός του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων. Ιδιαίτεροι κανονισμοί των Εφορειών αυτού μετά περιλήψεως περί του Φροεβελιανού συστήματος, Αθήνα 1909.

Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1842 και Αθήνα 1851.

Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου, Αθήνα 1877.

Κανονισμός του Ζαππείου Ανωτάτου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου του θήλεος φύλου εν Κωνσταντινουπόλει, Ιδρυθέντος τω 1875 (Ανεγνωρισμένου υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως Ισοβαθμίου τω Αρσακείω), Κωνσταντινούπολη 1879.

Κανονισμός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωναταντινουπόλει, ιδρυθέντος τω 1875, Κωνσταντινούπολη 1885.

Κανονισμός του Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος Ισοβαθμίου τω Αρσακείω, περιλαμβάνοντος δε Νηπιαγωγείον, Ελληνικόν σχολείον, πλήρες Γυμνάσια" και Διδασκαλείον, Σμύρνη 1895.

Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, (Αθήνα 1873) και Αθήνα 1877.

Οδηγίαι περί τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων, Έκδοση του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (Αθήνα 1896).

Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1876-1877 διδαχθησομένων εν τε τω εσωτερικώ και εξωτερικώ Διδασκαλείω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, μαθημάτων, Αθήνα 1876.

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/430.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1882-1883 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1882.

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1883-1884 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1882-.1883, Αθήνα 1883 (και αυτοτελές τεύχος).

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-1888 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, εγκριθέν διά του υπ' αριθ. 9576/9931 εγγράφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", Πρακτικά της εν Αθήναις,, Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τον έτους-1886-1887, Αθήνα 1887 (και αυτοτελές τεύχος).

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1888-1889 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1887-1888, Αθήνα 1888.

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, εγκριθέν διά του υπ' αριθ. 13665/7598 έγγραφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", Της εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα κατά το έτος 1891-92 πεπραγμένα, Αθήνα 1892.

(Νικόλαος Ράδος, επιμ.) Τα κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν από της συστάσεως αυτής μετά της εικόνος του ιδρυτού, δαπάνη της Ριζαρείου περιουσίας κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου και επιμέλεια Νικολάου Ράδου, εκτελεστού της Ριζαρείου Διαθήκης. Έκδοσις Β' μετά προσθηκών μέχρι τέλους του έτους 1902, Αθήνα 1903.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Αναλυτικόν πρόγραμμα των εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων, Αθήνα 1922.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Στρατιωτικός Κανονισμός των μαθητών των Γυμνασίων του Κράτους, Αθήνα 1877.

Εφημερίδες

(Σημειώνονται οι τόμοι που χρησιμοποιήθηκαν)

Αιών, έτ. Ι', αρ. 854.

Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, τ. A' και Δ', Αθήνα 1863.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1833-1929.

Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής:

- Περίοδος Ζ', Σύνοδος A' (11 Αυγούστου 1875-26 Ιανουαρίου 1876).

- Περίοδος Ζ', Σύνοδος Β' (20 Σεπτεμβρίου 1876 - 19 Μαρτίου 1877).

- Περίοδος Θ', Σύνοδος Β' (18Οκτωβρίου 1882 - 29 Μαρτίου 1883).

- Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Α' (25 Μαΐου 1892 - 19 Οκτωβρίου 1892).

- Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Β' (29 Οκτωβρίου 1892 - 28 Απριλίου 1893).

Παράρτημα της Εφημερίδος της Βουλής:

- Περίοδος Η', Σύνοδος A' (29 Οκτωβρίου 1879-17 Απριλίου 1880).

- Περίοδος Η', Σύνοδος Β' (9 Οκτωβρίου 1880 - 12 Μαρτίου 1881).

- Περίοδος ΙΓ',' Σύνοδος A' (25 Μαΐου 1892-19 Οκτωβρίου 1892).

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/431.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

- ΙΙερίοδος ΙΕ'., Σύνοδος-Α' (4 Μαρτίου. 1899-21 Ιουλίου 1899) -Περίοδος IH', Σύνοδος Γ' (30 Οκτωβρίου 1908 - 12 Μαΐου 1909)

Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος έτος-Α' (1836), έτος Γ' (1836).

Περιοδικά

(Σημειώνονται οι τόμοι που χρησιμοποιήθηκαν)

Αγωγή Επιστημονικόν και Παιδαγωγικόν περιοδικόν, τ. A' "1915-1917.

Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τ. Α' (1915).

Εθνική Αγωγή: Δεκαπενθήμερος επιθεώρησις, διευθ. Γ. Δροσίνης, τ. Α΄ 1898, τ. Β'

Εκπαίδευσις: Σύγγραμμα περιοδικόν τρις του μηνός εκδιδόμενον υπό Π. Π. Οικονόμου, έτ. Α' -Β', Αθήνα 1892-1894.

Εργασία: Δεκαπενθήμερο παιδαγωγικό περιοδικό, διευθ. Μ. Παπαμαύρος, τ. 1-3, Αθήνα:1923-1915

Εφημερίς των Κυρίων: Εβδομαδιαία, Διευθύντρια Καλλιρρόη Παρρέν, ετ.- IB', Αθήνα

Εφημερίς των Φιλομαθών: Φιλολογική, Εκκλησιαστική, της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ετ. Ι 1862', έτ; IB'1864, ετ.,ΙΔ' 1866, έτ.ΊΖ 1869, ΚΗ 1880-1881.

Ναυτικά Χρονικά: Δεκαπενθήμερος Εμποροναυτική Επιθεώρησις - Πειραιεύς, ετ. ΚΗ' (Περίοδος Β'), 1960, έτ. NΓ (περίοδος. Β') 1983, έτ. ΝΔ' (περίοδος Β') 1984, έτ, NE' (Περίοδος Γ') 1985.

Πανδώρα,  Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός, τ.  ΙA' (1860-61)

Πλάτων: Σύγγραμμα περιοδικόν Παιδαγωγικόν και Φιλολογικόν εκδιδόμενον κατά μήνα, τ. ΙΑ (1889).

Το Παιδαγωγικόν Σχολέίον: Σύγγραμμα  περιοδικόν προς αναμόρφωσιν της των παίδων αγωγής και παιδείας εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Μιλτ: Βρατσάνου, ετ. Α'.- Γ', Αθήνα 1883-1887.

Β' ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αθανασία Κ. Αβδάλη, Η "Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική" του Ιωάννη Πατούσα. Συμβολή στην Ιστορία της Παιδείας του Νέου Ελληνισμού (1710-1839), Αθήνα 1984.

Αποστόλης Ανδρέου, Η μόρφωση και η επιμόρφωση των Δασκάλων (Υλικό εργασίας), τεύχη α'-β', Θεσσαλονίκη, 1987.

Θ. Ανθογαλίδου - Βασιλακάκη: Η οργάνωση της Γενικής και Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του 1976, <Επιστημονικη Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, "Δωδώνη": Παράρτημα αρ.' 12>, Ιωάννινα 1980.

Ξενοφών Αντωνιάδης,  "H ναυτική Εκπαίδευσις", Ναυτικά Χρονικά; έτ. KH' (Περίοδος Β'). αρ/590/349;  Ιανουαρίου I960, σ. 37-52 (και ανάτυπο). - "Η ναυτική μας παιδεία: Ιστορία και προβλήματα", Ναυτικά" Χρονικά,' ετ. ΝΓ' (Περίοδος·'Β'), αρ. 1164/922,"1 Δεκεμβρίου 1983; 'σ. 15-18:

Σελ. 431
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 412
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

  ΕΙΔΟΣ

  ΤΙΤΛΟΣ

  ΚΕΙΜΕΝΟ

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α

  1914

  " 31

  " "

  Νοεμβρ. 13

  Β.Δ.

  ))

  Ν. 381

  Περί προγράμματος των μαθημάτων των [διδασκαλείων ] νηπιαγωγείων [= νηπιαγωγών] Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και τον γυμνασίου Περί κυρώσεως τον από 26 Αυγούστου ε.ε. Β. διατάγματος "περί Ιδρύσεως διδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως"

  Β' 266-269

  A' 606-628

  Β' 270

  Γ' 209, 249

  Γ 57-60, 106-115, 151

  A'29

  " 15

  Άπόφ.

  Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

  Β' 878-885

  Γ' 368, 380

  " 17

  Ν. 402

  Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου ε.ε. Β.Δ. "περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών"

  A'629

  Α'15

  Δεκεμβρ. 31

  Ν. 572

  Περί ιδρύσεως εν Αθήναις διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως

  Β' 271-274

  Α' 38· Γ' 250

  1915

  Ίανουαρ. 31

  " "

  Μαρτ. 11

  Β.Δ.

  " "

  Περί διδασκαλίας φιλοσοφικών και παιδαγωγικών μαθημάτων εν τω διδασκαλείω θηλέων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1914-1915 Περί προσθήκης μαθήματος εις τα εν διδασκαλοίς διδασκόμενα Περί επεκτάσεως εις τας Γενικάς Διοικήσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νήσων Αιγαίου πελάγους,

  Β' 277-278 Β' 279

  Γ' 234

  Γ 175