Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 425-444 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/425.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/426.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/427.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A' ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ

Αρχείον της Βουλής (των ετών 1912-192-7).

Αρχείον Μαρασλείου Διδασκαλείου (απόκειται στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία).

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: α) Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου. 11. Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Παιδείας (1833-1862) Η. Παιδείας Β' και Γ'. Γυμνάσιον και Ελληνικόν Σχολείον: φ. 5,6,7 και 8. Δ'- Δημοτική Εκπαίδευσις: φ. 9 και 10.· Η' Υποτροφίαι: φ. 19-24. Θ' Επιστημονικαί Εταιρείαι: φ. 25. ΙΒ' Διδασκαλείον: ω. 28. β) Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη: Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: φ. 132 (1833-,1862) και φ. 176 (1862-1878). γ) Μικραί Συλλογαί: Αρχείον Φιλίππου Ιωάννου.

Αρχείο Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου. Κεφαλαιώδης καταγραφή των Ευρεθέντων 1833-1935. (Βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου", Τετράδια Εργασίας 9 (Μέρος Β'), EIE/KNE, υπό έκδοση.

Ιστορικόν Αρχείον Δήμου Πειραιώς: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς, τ. 13ος (1883-1889).

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Τμήμα Χειρογράφων: Αρχεία K. Ασωπίου, Γυμνασιάρχου Παυλίδου, Θ. Φαρμακίδου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γενικά

Αρχείον της Βουλής της Α' Συνόδου της Β' Βουλευτικής Περιόδου, τ. 2ος, Αθήνα 1930. Βλαχογιάννης Ιωάννης (επιμ.), 'Αρχεία της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. Γ' Χιακόν Αρχείον, τ. Ε', Αθήνα 1910.

Εκθέσεις Υπουργών και Επιθεωρητών σχολείων (με χρονολογική σειρά)

1839. Ι. Π. Κοκκώνης, "Περί της ενεστώσης καταστάσεως της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" (Έκθεση ανέκδοτη), αρ. πρωτ. 2335/6 Μαρτίου 1839, ΓΑΚ, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 111, L. φ. 9.

1856: (Χαράλαμπος Χριστόπουλος). Έκθεσις περιληπτική προς την Α. Μεγαλειότητα του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Χ. Χριστοπούλου περί της εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από του 1829 μέχρι τέλους τον 1855 μετά στατιστικών σημειώσεων και παρατηρήσεων, Αθήνα 1856. (Βλ. και ΕτΚ, αρ. 16/8 Μαΐου 1856.)

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/428.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1857: (Χαράλαμπος Χριστόπουλος). Γενική έκθεσις προς την Α. Μεγαλειότητα τον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Χ. Χριστοπούλου περί της καταστάσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολιακόν έτος 1855-1856, μετά στατιστικών σημειώσεων και παρατηρήσεων, Αθήνα 1857. (Βλ. και ΕτΚ, αρ. β/3 Απριλίου 1857.)

1863: Ε. Δεληγεώργης, "Έκθεσις του Υπουργού της Δημ. Εκπαιδεύσεως προς την Εθνοσυνέλευσιν", Παράρτημα της Επισήμου Εφημερίδος της Σννελεύσεως τον αριθμού 39 τόμου Α', Αθήνα 1863, σ. 23-27.

1864: Αθ. Πετσάλης, "Έκθεσις του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού προς την A.M. τον Βασιλέα περί της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς των Φιλομαθών, 8τ, ΙΒ', αρ. 512, 1 Ιανουαρίου 1864, σ. 273-275.

1865: Βασίλειος Κ. Νικολόπουλος, "Έκθεσις προς την A. Μ., περί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.- Αθήναι 23 Οκτωβρίου 1863", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΓ', αρ. 558, 1 Μαΐου 1865, σ. 641-647, και αρ. 559, 8 Μαΐου 1865, σ. 649-651.

1866: Δημήτριος Δρόσος, "Τη Αυτού Μεγαλειότητι τω Βασιλεί. Έκθεσις περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως από του 1863 μέχρι τούδε", Εφημερίς των Φιλομαθών, ό.π. ΙΔ', αρ. 614-615, 6 Δεκεμβρίου 1866, σ. 1090-1102.

1866: Γ(ρηγόριος) Γ. Παππαδόπουλος, "Περί των εν Σύρα σχολείων", Πανδώρα, τ. ΙΣΤ', 1865-1866, σ. 183-186 και 231-235.

1868: Αναστάσιος Μαυρομιχάλης. "Έκθεσις προς την A.M. τον Βασιλέα περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Δημοσίας Παιδεύσεως από τον 1866 άχρι τέλους Δεκεμβρίου 1868, Αθήνα 1869 και Εφημερίς των Φιλομαθών, ετ. ΙΖ', αρ. 690-691, 15 Ιανουαρίου 1869.

Συλλογές νόμων, τεκμηρίων κτλ.

Ιωάννης Αρχιμανδρίτης, Λεξικογραφική κωδικοποίησις Ισχυούσης Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, 3 τ., Κέρκυρα 1951.

Γεώργιος Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. A', 1833-1883. Αθήνα 1884- τ. Β', 1883-1884, Αθήνα 1887' τ. Γ', 1887-1892, Αθήνα 1892' τ. Δ' (τεύχος A') 1893-1898, Αθήνα 1898.

Αλέξης Δημαράς (επιμ.), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια ιστορίας), τ. A' 18211894, Αθήνα 1973' τ. Β' 1895-1967, Αθήνα 1974.

Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης - Γ. K. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία (από του 1833 μέχρι του 1875), τ. ΣΤ', Αθήνα 1875, τ. Ζ', Αθήνα 1876.

(Σωκράτης Χ. Δημητριάδης), Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Ιδία. ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων διαταγών κ.λπ. από του 1833-1899 έτους, εκδοθείσα εγκρίσει του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπό Σωκράτους Χ. Δημητριάδου, Αθήνα 1899.

Πέτρος Ι. Κλάδος, Ο περί Ιερατικών Σχολείων νόμος και τα προς εκτέλεσιν αυτού Β. Διατάγματα και Κανονισμοί κ.τλ., Αθήνα 1857.

- Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, ήτοι Νόμοι, Διατάγματα, Εγκύκλιοι οδηγίαι κ.λπ., αποβλέποντα εις την Εκκλησίαν και την Δημοσίαν Εκπαίδευσιν εν Ελλάδι,

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/429.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αδεία του επί.των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, εκδοθέντα υπό Πέτρου Ι. Κλάδου, Μέρος Α' (1833-1859), Αθήνα I860" Μέρος , . Β' (1860-1868), Αθήνα 1869. Κ. Χ. Λευκιάδης, Γεωργική Νομοθεσία, Αθήνα 1917. Χριστόδουλος Β. Λέφας, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, 2 τ., Αθήνα 1924;

- Νομοθεσία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως, 2 τ., Αθήνα 1933. Αντώνιος Μαλαγαρδής, Ευρετήριον Νόμων και Διαταγμάτων (1833-1924) μετ' αναφοράς περιεχομένων, Αθήνα 1924.

Β. Κ. Νικολόπουλος - A. Ι. Κακουλίδης,, Συλλογή απάντων των Νομών, Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Οδηγιών και ειδοποιήσεων των Υπουργείων,  υπό-, τ. Α' (18331839), Αθήνα 1859/ τ.' Β' (1843-1853), Αθήνα I860" τ. Γ' (1854-1860), Αθήνα 1862.

(Στέφανος Μ. Παρίσης), Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι Συλλογή των διεπόντων την Ανωτέρα" και Μέσην Εκπαίδευσιν Νόμων, Β' Διαταγμάτων και Εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Στεφάνου Μ. Παρίση, τ. Α' (1833-1884), Αθήνα Î884- τ. Β' (1884-1886), Αθήνα 1886' τ.Τ'"(1886-1893), Αθήνα 1893.

Κωνσταντίνος Σιφναίος, Πανδέκται νέων Νόμων και Διαταγμάτων..., τ. Δ', Αθήνα 1929.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Τμήμα Δ'. Μέση Εκπαίδευσις, Γυμναστική και Σκοποβολία, Τεύχος Α' Γυμναστική, Αθήνα 1912.

Κανονισμοί σχολείων, Προγράμματα μαθημάτων, Οδηγίες διδασκαλίας κτλ.

Εσωτερικός Κανονισμός του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων. Ιδιαίτεροι κανονισμοί των Εφορειών αυτού μετά περιλήψεως περί του Φροεβελιανού συστήματος, Αθήνα 1909.

Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1842 και Αθήνα 1851.

Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου, Αθήνα 1877.

Κανονισμός του Ζαππείου Ανωτάτου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου του θήλεος φύλου εν Κωνσταντινουπόλει, Ιδρυθέντος τω 1875 (Ανεγνωρισμένου υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως Ισοβαθμίου τω Αρσακείω), Κωνσταντινούπολη 1879.

Κανονισμός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωναταντινουπόλει, ιδρυθέντος τω 1875, Κωνσταντινούπολη 1885.

Κανονισμός του Ομηρείου Ανωτάτου Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ' οικοτροφείου, ιδρυθέντος τω 1881 υπό της εν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και αναγνωρισθέντος Ισοβαθμίου τω Αρσακείω, περιλαμβάνοντος δε Νηπιαγωγείον, Ελληνικόν σχολείον, πλήρες Γυμνάσια" και Διδασκαλείον, Σμύρνη 1895.

Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, (Αθήνα 1873) και Αθήνα 1877.

Οδηγίαι περί τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων, Έκδοση του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (Αθήνα 1896).

Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1876-1877 διδαχθησομένων εν τε τω εσωτερικώ και εξωτερικώ Διδασκαλείω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, μαθημάτων, Αθήνα 1876.

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/430.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1882-1883 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1882.

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1883-1884 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1882-.1883, Αθήνα 1883 (και αυτοτελές τεύχος).

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-1888 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, εγκριθέν διά του υπ' αριθ. 9576/9931 εγγράφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", Πρακτικά της εν Αθήναις,, Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τον έτους-1886-1887, Αθήνα 1887 (και αυτοτελές τεύχος).

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1888-1889 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1887-1888, Αθήνα 1888.

"Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, εγκριθέν διά του υπ' αριθ. 13665/7598 έγγραφου του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", Της εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα κατά το έτος 1891-92 πεπραγμένα, Αθήνα 1892.

(Νικόλαος Ράδος, επιμ.) Τα κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν από της συστάσεως αυτής μετά της εικόνος του ιδρυτού, δαπάνη της Ριζαρείου περιουσίας κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου και επιμέλεια Νικολάου Ράδου, εκτελεστού της Ριζαρείου Διαθήκης. Έκδοσις Β' μετά προσθηκών μέχρι τέλους του έτους 1902, Αθήνα 1903.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Αναλυτικόν πρόγραμμα των εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων, Αθήνα 1922.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Στρατιωτικός Κανονισμός των μαθητών των Γυμνασίων του Κράτους, Αθήνα 1877.

Εφημερίδες

(Σημειώνονται οι τόμοι που χρησιμοποιήθηκαν)

Αιών, έτ. Ι', αρ. 854.

Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, τ. A' και Δ', Αθήνα 1863.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1833-1929.

Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής:

- Περίοδος Ζ', Σύνοδος A' (11 Αυγούστου 1875-26 Ιανουαρίου 1876).

- Περίοδος Ζ', Σύνοδος Β' (20 Σεπτεμβρίου 1876 - 19 Μαρτίου 1877).

- Περίοδος Θ', Σύνοδος Β' (18Οκτωβρίου 1882 - 29 Μαρτίου 1883).

- Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Α' (25 Μαΐου 1892 - 19 Οκτωβρίου 1892).

- Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Β' (29 Οκτωβρίου 1892 - 28 Απριλίου 1893).

Παράρτημα της Εφημερίδος της Βουλής:

- Περίοδος Η', Σύνοδος A' (29 Οκτωβρίου 1879-17 Απριλίου 1880).

- Περίοδος Η', Σύνοδος Β' (9 Οκτωβρίου 1880 - 12 Μαρτίου 1881).

- Περίοδος ΙΓ',' Σύνοδος A' (25 Μαΐου 1892-19 Οκτωβρίου 1892).

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/431.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

- ΙΙερίοδος ΙΕ'., Σύνοδος-Α' (4 Μαρτίου. 1899-21 Ιουλίου 1899) -Περίοδος IH', Σύνοδος Γ' (30 Οκτωβρίου 1908 - 12 Μαΐου 1909)

Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος έτος-Α' (1836), έτος Γ' (1836).

Περιοδικά

(Σημειώνονται οι τόμοι που χρησιμοποιήθηκαν)

Αγωγή Επιστημονικόν και Παιδαγωγικόν περιοδικόν, τ. A' "1915-1917.

Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τ. Α' (1915).

Εθνική Αγωγή: Δεκαπενθήμερος επιθεώρησις, διευθ. Γ. Δροσίνης, τ. Α΄ 1898, τ. Β'

Εκπαίδευσις: Σύγγραμμα περιοδικόν τρις του μηνός εκδιδόμενον υπό Π. Π. Οικονόμου, έτ. Α' -Β', Αθήνα 1892-1894.

Εργασία: Δεκαπενθήμερο παιδαγωγικό περιοδικό, διευθ. Μ. Παπαμαύρος, τ. 1-3, Αθήνα:1923-1915

Εφημερίς των Κυρίων: Εβδομαδιαία, Διευθύντρια Καλλιρρόη Παρρέν, ετ.- IB', Αθήνα

Εφημερίς των Φιλομαθών: Φιλολογική, Εκκλησιαστική, της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ετ. Ι 1862', έτ; IB'1864, ετ.,ΙΔ' 1866, έτ.ΊΖ 1869, ΚΗ 1880-1881.

Ναυτικά Χρονικά: Δεκαπενθήμερος Εμποροναυτική Επιθεώρησις - Πειραιεύς, ετ. ΚΗ' (Περίοδος Β'), 1960, έτ. NΓ (περίοδος. Β') 1983, έτ. ΝΔ' (περίοδος Β') 1984, έτ, NE' (Περίοδος Γ') 1985.

Πανδώρα,  Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός, τ.  ΙA' (1860-61)

Πλάτων: Σύγγραμμα περιοδικόν Παιδαγωγικόν και Φιλολογικόν εκδιδόμενον κατά μήνα, τ. ΙΑ (1889).

Το Παιδαγωγικόν Σχολέίον: Σύγγραμμα  περιοδικόν προς αναμόρφωσιν της των παίδων αγωγής και παιδείας εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Μιλτ: Βρατσάνου, ετ. Α'.- Γ', Αθήνα 1883-1887.

Β' ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αθανασία Κ. Αβδάλη, Η "Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική" του Ιωάννη Πατούσα. Συμβολή στην Ιστορία της Παιδείας του Νέου Ελληνισμού (1710-1839), Αθήνα 1984.

Αποστόλης Ανδρέου, Η μόρφωση και η επιμόρφωση των Δασκάλων (Υλικό εργασίας), τεύχη α'-β', Θεσσαλονίκη, 1987.

Θ. Ανθογαλίδου - Βασιλακάκη: Η οργάνωση της Γενικής και Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του 1976, <Επιστημονικη Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, "Δωδώνη": Παράρτημα αρ.' 12>, Ιωάννινα 1980.

Ξενοφών Αντωνιάδης,  "H ναυτική Εκπαίδευσις", Ναυτικά Χρονικά; έτ. KH' (Περίοδος Β'). αρ/590/349;  Ιανουαρίου I960, σ. 37-52 (και ανάτυπο). - "Η ναυτική μας παιδεία: Ιστορία και προβλήματα", Ναυτικά" Χρονικά,' ετ. ΝΓ' (Περίοδος·'Β'), αρ. 1164/922,"1 Δεκεμβρίου 1983; 'σ. 15-18:

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/432.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, Πρακτικά Συνεδριάσεων 5-24 Οκτωβρίου 1931, Αθήνα (1931).

Μιχαήλ Δ. Βολανάκης, "Το πρόγραμμα των Ελληνικών σχολείων και των Γυμνασίων του Κράτους από του 1833-1915", Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τ. Α' (1915), σ. 453-456.

Μ. Βρατσάνος, "Σκέψεις περί των εν Ελλάδι Διδασκαλείων", Το Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτ. Γ' (1887), α. 72-76, 102-105, 152-155, 258-262, 347-352, 410-412.

Ρ. Balachamis, Die griechische Volksschullehrerbildung, Μόναχο 1971.

Γενική Στατιστική Υπηρεσία, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1928-1929, Αθήνα 1933.

Φίλιππος Δ. Γεωργαντάς, "Τα Διδασκαλεία αλλαχού και παρ' ημίν". Εθνική Αγωγή, τ. Α' (1898), σ. 82.

Δημήτρης Γληνός: Άπαντα, Εκδοτική φροντίδα, εισαγωγή, σημειώσεις Φίλιππος Ηλιού, τ. Α'-Β', Αθήνα 1983,

(Κ. Γόντικας), Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Εισηγητική "Εκθεσις και Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια κατατεθέντα εις την Βουλήν κατά την συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό του Υπουργού της Παιδείας Κωνστ. Β. Γόντικα, Αθήνα 1929.

G. ChassiotiSj L'instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu'à nos jours, Παρίσι 1881.

A. Π. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο 1923-1926, Αθήνα 1929.

Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παράρτημα 9ον, Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπαίδευσις των μαθητών των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως: Οδηγός του Διδασκάλου, Αθήνα 1924.

Ιωάννης Γ. Δεμοίρος, Ιστορία του Γυμνασίου Ναυπλίου, Αθήνα 1939.

Ν. Δενδρινού - Αντωνακάκη, Ιστορική εξέλιξις της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1971.

Αλέξης Δημαράς, "Εκπαίδευση", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', Αθήνα 1977, σ. 484-491.

- "Προθέσεις των πρώτων κυβερνήσεων Βενιζέλου (1910-1913) στα Εκπαιδευτικά: Ενδείξεις από νομοθετήματα", Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1980, σ. 21-46.

- "Τα θέματα της εκπαίδευσης στα χρόνια του Καποδίστρια: Λαϊκές προσδοκίες και κυβερνητικές προθέσεις", Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, τχ. 9, Αθήνα 1986, σ. 122-126.

Κ. Θ. Δημαράς, "Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837". Μελέτη ιστορική και φιλολογική, <Σειρά Ιστορίας του Πανεπιστημίου: 1>, Αθήνα 1987.

Διδασκαλείον Γυμναστικής. Επετηρίς 1929-30, Αθήνα (1930).

Εγκαθίδρυσις του Σχολείου των κορασίων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1837.

Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια υποβληθέντα κατά την Β' Σύνοδον της ΙΘ περιόδου εις την Βουλήν υπό Ιωάννου Δ. Τσιριμώκου, υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1918.

Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/433.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ποιητών. Μετά σχολίων γραμματικών, ιστορικών και γεωγραφικών, "αι μετ' επίτομων φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων. Διηρημένη εις τόμους τρεις, προς χρήσιν των απανταχού ελληνικών σχολείων, υπό Ά. Ρ. Ραγκαβή. Κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, και της επί των διδακτικών βιβλίων Επιτροπής. Αθήνησιν. Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1844.

Ένωσις Γυμναστών, Ιωάννης Φωκιανός 1845-1896. Αναμνηστική έκδοσις επί τη συμπληρώσει τριακονταετίας από του θάνατον του, Αθήνα 1926,

Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσία τον Εκπαιδευτικού Τμήματος (1901 και 1902), Αθήνα1903. .

Επετηρίς. Βαρβακείου Ιδρύματος, Αθήνα 1961.

Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (επιμ. Ν. Σμυρνής, Ηλ. Βλάχος, B. Παπαγεωργίου), έτος A' [και μόνο], Αθήνα 1932.

Επετηρίς Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου 1902-1903, Αθήνα 1903.

Εσωτερικός κανονισμός του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, Αθήνα 1909.

Αθανάσιος Π. Ευταξίας, Το Υπουργείον Παιδείας. Πώς λειτουργεί σήμερον (Ανατύπωσ,ις εκ της "'Ακροπόλεως"), Αθήνα 1900.

Ε. Ζάχαρης, Ιστορία, Οργάνωση και διοίκηση Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1982.

Σιδηρούλα Ζιώγου - Καρααττεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893). <Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: 2>, Αθήνα 1986.

Δημ. Ζωγράφος, Η Ιστορία της παρ' ημίν Γεωργικής Εκπαιδεύσεως, τ. A', Αθήνα 1936, τ. Β', Αθήνα 1938.

Ι. Θωμόπουλος, "Η ιστορική πορεία του Γυμνασίου Σύρου", Χρονικά του Γυμνασίου αρρένων Σύρου, Σύρος 1962, σ. 151-209 (και ανάτυπο).

Π. Καλονάρος, "Οι καθηγηταί της Γαλλικής", Δελτίον Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως, έτ. θ'. Περίοδος Δ', Ιανουάριος 1934, αρ. φύλλου 87, σ. 261-267.

Ν. Καραχρίστος, Η κοινωνία μας·καί οΐ διδάσκαλο! της, Επετηρίς του Μονοταξίου Διδασκαλείου Σερρών, Θεσσαλονίκη 1924.

Φίλ. Καρβελάς, "Σύντομος ιστορική επισκόπησις του Διδασκαλείου της Γυμναστικής και u η λειτουργία αυτού κατά το σχολικον έτος 1929-1930", Διδασκαλείον Γυμναστικής. Επετηρίς 1929-30, Αθήνα (1930), σ. 7-21.

Κων. Ι.- Κίτσος - Χαρ. Δ. Μαρινόπουλος, Ιστορία του Διδασκαλείου Πελοποννήσου και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως (1880-197,0), Αθήνα 1970. 

Ιωάννης Β. Κογκούλης, Το μάθημα των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση (1833- 1932). Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1985.

Π. B. Κόκκοτας, "Ιστορική ανασκόπηση της διδασκαλίας των Φυσικών στη Μέση Εκπαίδευση από το 1830 μέχρι σήμερα", Επιστημονική Σκέψη, τχ. 15 (Σεπτ. - Όκτώβρ. 1983), σ. 55-62.

Γεράσ. Κονιδάρης, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, "Αθήνα 1969.

Στυλ. Γ. Κορρές, "Τα κατά την ίδρυσιν του Γυμνασίου Σύρου", Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. Β' (1962), σ. 7-35.

28

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/434.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ελένη Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία 1827-1832. Β' Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αιγίνης, Αθήνα 1972.

Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα Ελληνικά Σχολεία (1833-1914). Γνωστικό αντικείμενο και Ιδεολογικές προεκτάσεις. <Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: 18>, Αθήνα 1988.

Ιωάννης Σ. Κυριαζικίδης, Η ναυτική παιδεία παρ' ημίν και αι εφ' ανώτερον δυναμικόν ανάγκαι της ελληνικής ναυτιλίας, Αθήνα 1968.

Π. Κυριαζοπούλου - Βαληνάκη, Νηπιαγωγική, τ. 1, Αθήνα 1977.

Εμμανουήλ Ι. Κωνσταντινίδης, Τα Ευαγγελικά: Το πρόβλημα της μεταφράσεως της Αγ. Γραφής εις την νεοελληνικήν και τα αιματηρά γεγονότα τον 1901, Αθήνα 1975.

Εμμ. Λαμπαδάριος, "Η ελληνική σχολική υγιεινή: Ιστορία - εξέλιξις - αποτελέσματα", Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, έτ. A' [καί μόνο], Αθήνα 1932, σ. 126- 172.

Δημ. Ι. Λάμψας, "Η μόρφωσις των δημοδιδασκάλων και τα Διδασκαλεία της Δημ. Εκπαιδεύσεως", Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, έτ. A' [καί μόνο], Αθήνα 1932, σ. 50.

Stavros G. Leonidas, Der Bayerische Einfluss auf das Griechische Schulwesen in 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Schulgeschichte Griechenlands, Βιέννη 1976.

Χριστόδουλος Β·. Λέφας, Η εξέλιξις της νομοθεσίας της Μ. Εκπαιδεύσεως από του 1821 μέχρι σήμερον, Αθήνα 1921.

- Ιστορία της [Δημοτικής] Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942.

Ι. Σ. Λιμπερόπουλος, Η εκπαιδευτική πολιτική της πρώτης δημοκρατικής Κυβερνήσεως, Αθήνα 1925.

Σοφοκλής Δ. Λώλης, Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ως εκπαιδευτικού ίδρυμα, Αθήνα 1982.

Π. Μανιτάκης, 100 χρόνια νεοελληνικού αθλητισμού, Αθήνα 1962.

Γκεόργκ Λούντβιχ Μάουρερ, Ο Ελληνικός Λαός (μετάφραση Όλγας Ρομπάκη), Αθήνα 1976,

Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, 5 τόμοι, Αθήνα 1967-1968.

Β. Μέλας, Η Γεωργική Εκπαίδεσιις εν Ελλάδι καθ' αλά αυτής τα στάδια, Αθήνα 1932.

Θεμ. Μιχαλόπουλος, "Περί της καταστάσεως του εν Αθήναις Διδασκαλείου. Υπόμνημα προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν κον Γ. Θεοτόκην", Πλάτων, τ. IA' (1889), σ. 243-266.

Ιω. Γ. Μιχαλόπουλος, "Εισαγωγή", Στατιστικαί της Δημοσίας Εμπορικής Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά τα σχολικά έτη 1910/11 -1920/21 (Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας: Διεύθυνσις Στατιστικής), Αθήνα 1922, σ. ε'-ιε'.

Μιχαήλ Παν. Μιχαλόπουλος, Το Μονοτάξιον Διδασκαλείον Σπάρτης και η δημοδιδασκαλική μόρφωσις,: Αθήνα (1927).

Ελένη Μπελιά, "Η εκπαίδεύσις εις την Λακωνία" και την Μεσσηνίαν κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (1828-1832), Αθήνα 1970.

Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (μέχρι της Ιδρύσεως των Ανωτάτων Σχολών), Αθήνα 1956.

Γ. Μπρης (επιμ.), Επετηρίς Βαρβακείου Ιδρύματος, Αθήνα 1961.

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/435.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δημήτριος Γ. Μωραΐτης, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα 3 1953.

Χ. Νούτσος, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973), Αθήνα 1979.

- ' Ο Εν Αθήναις προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Σύλλογος, Έκθεσις την κατά το 1876 και 1877 πεπραγμένων, Αθήνα 1878, σ. 53-58.

- Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, Αθήνα 1970,

Βασ. Ορφανός, "Στοιχεία για τη διάδοση του συστήματος Froebel στα ελληνικά νηπιαγωγεία κατά το 19ο αιώνα", Συνάντηση, τχ. 6 (1985), σ. 68-78. Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος, Τις η προσήκουσα παρ' ημίν διδασκαλική παίδευσις, Αθήνα 1927.

- Προς καλυτέραν Μέσην Εκπαίδευσιν : Τα προβλήματα, της Μέσης Εκπαιδεύσεως- Η, ενδεικνυομένη μεταρρύθμισις αυτής, Αθήνα 1929.

Ι. Πανταζίδης, Γυμνασιακή .Παιδαγωγική, Αθήνα 1889.

Χρυσόστομος A. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής, Αθήνα 1919.

Θ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Πολιτιστική κληρονομιά και νεοελληνική εκπαιδευτική τακτική. Προβλήματα μεταδόσεως της παραδόσεως εις τα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1981.

- Σκοποί και πολιτισμικές επιλογές στη νεοελληνική μέση εκπαίδευση, Αθήνα 1985.

Κ. Παπαπάνος, Χρονικό - Ιστορία της Ανωτάτης μας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1970.

Καλλιρρόη Παρρέν, Λογοδοσία της Ενώσεως των Ελληνίδων κατά το Α' έτος αυτής, Αθήνα 1897.

Ευάγγελος Παυλίνης, Ιστορία της Γυμναστικής, Αθήνα 1958.

Εμμανουήλ Π. Περσέλης, _Σταθμοί στην εξέλιξη της σχολικής θρησκευτικής αγωγής και θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανάτυπο από το περιοδικό Θεολογία, τ. NH' (1987).

Γεώργιος Πυργιωτάκης, Προβλήματα στην ιστορία της εκπαιδεύσεως των δασκάλων στα πρώτα πενήντα χρόνια μετά την απελευθέρωση ( 1828-1878), Αθήνα 1981.

- "Ξεκίνησε σωστά το εκπαιδευτικό σύστημα;",Επιστημονικό Βήμα (των Λειτουργών της Δημοτικής Εκπαίδευσης), έτ. 29ο, τχ. 2 (Δεκ. 1983 - Γεναρ. Φλ. 1984), σ. 9-26.

A. Ρ. Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, τ. Α'-Β', Αθήνα 1894-1895.

Γιάννης Ρέντζος, Γεωγραφική Εκπαίδευση, Αθήνα 1984.

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία, τ. A' - Γ', Αθήνα 1978-1984.

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Έπετηοίς του σχολικού έτους 1927-1928, Αθήνα 1928.

Αλέξανδρος Γ. Σαρής, "Σύντομος ιστορία του Βαρβακείου (Πρακτικού) Λυκείου... 1886-1960", Επετηρίς Βαρβακείου Ιδρύματος, Αθήνα 1961, σ. 65-119.

Σ. Χ. Σελιανίτης, "Γεωργική Εκπαίδευσις", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Α', σ. 735-739.

Ιωάννης Ν. Σκουτερόπουλος, Η αξία των μονοταξίων Διδασκαλείων και το μονοτάξιον διδασκαλείον Αθηνών κατά το σχολικόν έτος 1924-1925, Αθήνα 1925.

Σ. Στουραΐτης, "Η διδασκαλία της Αρχαίας εις τα Ελληνικά σχολεία", Εθνική Αγωγή, έτ. Δ' (1901), σ. 339-341.

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/436.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τα υπό τον Διοικητικού Συμβουλίου της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας πεπραγμένα κατά το έτος 1911-1912, Αθήνα 1913.

Αχιλλεύς Τζάρτζανος, Οδηγίαι προς μεθοδικήν διδασκαλίαν των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων. Μέρος Α΄ τεύχος Α' Θρησκευτικά και Αρχαία Ελληνικά, Αθήνα 1913 (21927).

Σ. Γ. Τζουμελέας - Π. Δ. Παναγόπουλος, Η εκπαίδευση μας στα τελευταία 100 χρόνοι, Αθήνα 1933.

Φ. Τζωρτζάκη, "To Νεοελληνικό μάθημα στη Μέση Παιδεία", Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 405-424.

Βασίλειος Ιω. Τόγιας, Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση. Ιστορική θεώρηση (1833-1967), τ. A', Θεσσαλονίκη 1988.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1977.

Χρ. Φράγκος, "Οι σκοποί του μαθήματος των Νέων Ελληνικών και η θέση του στο αναλυτικό πρόγραμμα", Πρακτικά Β' Παιδαγωγικού Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη (13-16 Σεπτεμβρίου 1962). Προβλήματα ανακύπτοντα εκ της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 47-62.

Θ. Χαραλαμπίδης, 01 κυριότεροι σταθμοί της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδος (1821- 1971), Αθήνα 1971.

Κ. Χείμαρρος, "Διδασκαλείον Γυμναστικής", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Β', σ. 169-170.

Δημ. Π. Χιουρέας - Κων. Γ. Αφένδρας, Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευσις εις την Ελλάδα, Αθήνα 1962.

Χρηστομάθεια ελληνική διηρημένη εις τόμους τρεις η μέρη πέντε, συνερανισθείσα υπό Θ. Φαρμακίδου και εκδοθείσα δαπάνη του Β. Βιβλιοπωλείου προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων. Εν Αθήναις, εκ της Βασιλικής τυπογραφίας 1837.

Χρονικά τον Γυμνασίου αρρένων Σύρου (εκδίδοται μερίμνη του γυμνασιάρχου αρρένων Μάρκου Πελοποννησίου, επιμελεία του καθηγητού Ι. Θωμοπούλου), Σύρος 1962.

Ι. Ε. Χρυσαφής, Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπαίδευσις της νεότητας και η ενδεικνυομένη οργάνωσις αυτών (Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Παράρτημα 15ον), Αθήνα 1925.

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/437.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/438.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/439.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΟ  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το Ευρετήριο που ακολουθεί είναι προσανατολισμένο στο βασικό περιεχόμενο της τρίτομης αυτής εργασίας -τα προγράμματα-, και κατά συνέπεια περιέχει λήμματα που εξυπηρετούν κυρίως το σκοπό της έκδοσης της.

Η ευρετηρίαση (που δεν περιλαμβάνει τους Πίνακες του τρίτου τόμου) έγινε, κατά το μεγαλύτερο μέρος, με την παραδοσιακή μέθοδο και ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια σχετικού προγράμματος για υπολογιστή που είχαν την καλοσύνη να ετοιμάσουν ειδικά -με την ευγενική μεσολάβηση του κ. Αλέξη Δημαρά- οι συνάδελφοι κ. Ντίνος Βατικιώτης και Σπύρος Μολφέτας: τους ευχαριστώ θερμά.

Αβέρωφ Γεώργιος Β' 887,909

Αγγλία A' 401-402

αγγλικά - αγγλική γλώσσα A' 166-167, 235, 475-476, 523, 678, 680 -Β' 124,125,23ι, 376,383; 386, 389-390 392, 395, 398, 407, 409, 612, 621, 623, 624, 625, 627, 630, 632, 635, 641, 642, 645, 66Ο, 663, 669, 676, 680), 681, 720-722, 749, 750, 753, 755,757,774, 867, 869, 870, 872 - Γ΄ 352,354, 355,357, 361

αγρονομία Β' 9, 11

αγωγή του πολίτου Γ' 112

αγωνιστική Β' 228, 234, 300, 320· αγωνιστική και παιδιαί Β' 338,339,34ο, 341,358, 359- σχολική· A' 658-659· βλ. και "παιδιαί"

Αδριανός Κωνστ. Ντ. Β' 747

Αθανασάκης Ι. Β' 899, 901

Αθανασιάδης A. A' 226

Αθανάσιος ο Μέγας B' 567

Αθανασούλας Β' 49, 50, 51

Αθήνα passim

Αθηναϊκή Σχολή Εμπορική και Βιομηχανική A' 51

Αθήναιος Α' 243, 291, 312

Αίγινα Α' 12

Αϊδίνιο Λάρισας Α' 64-65

Αιλιανός Α' 99,177, 243, 291, 312 - Β' 441, 451 -F 93

Αινιάν Δ. Α' 244, 270

Αισχίνης Α' 181-182, 528 - Β' 427, 433, 452, 511 - Γ 93

Αισχύλος Α' 100, 175, 391, 528 - Γ 211, 412, 428, 434, 453, 512, 567

Αισώπειοι μύθοι, μύθοι Αισώπου Α' 177, 243, 291, 311,'353, 439 - Β' 48 - Γ' 83, 93, 109

Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο A' 409 - Β' 203, 208, 227, 303· βλ. και Κεντρικό Γυμναστήριο

Ακαδημίες Παιδαγωγικές A' 31, 33· βλ. και Παιδαγωγική Ακαδημία αλβανικά - αλβανική γλώσσα Β' 649 - Γ' 355

άλγεβρα A' 86-87,89, 101, 120, 138, 141, 251,253,295,296,319,32ι, 348, 365 372,373,428,451-453, 495-497 (βιβλία), 546-548 (βιβλ.), 620-621, 691, 693,695,701-704,710-713,715,720, 731,732-733, 733-734,735-736,751 - Β' 71,140, 239, 241, 390, 395, 427, 433, 453, 456, 459, 463, 475, 485, 491, 510, 511, 516, 526, 527, 531, 634, 535, 542, 543, 545, 547-549, 552 554, 570-571, 572, 588, 630, 632, 715, 716,754,773,817-818,836-837,868, 869 -Γ' 111, 149, 359· βλ. και μαθηματικά

Αλεξανδρής Απ. Γ. A' 601, 602, 603,

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/440.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

604 -Β' 238-240, 243, 367, 546, 550-552

αλληλοδιδακτική μέθοδος Β' 28, 52 - Γ' 226- αλληλοδιδασκαλία Β' 25

Αμαλίειο Ορφανοτροφείο Α' 36

Αμαριώτου M. Γ 225

Αμβρόσιος Β' 452, 535

αμπελουργία Β' 892, 915, 923, 928, 940

Άμφισσα Α' 12

"ανάγνωσις" Α' 86; 178, 1-80-183, 252, 254, 281, 282, 294-296, 318, 319, 320 321. 330, 343,.434,.616, 617,.618, 619 620, 686, 687; 700, 701, 702, 703, - 708, 71.0, 711, 724, 726, 727-Β' 9, 11,17". 69-71,: 87. 88, 89, 91, 108, 114,115,128,133,155-158,171,172 220, 240-243, 260-261, 262, 264, 383, 385-386, 388-389, 391, 394-395, 397398, 406, 412, 455, 456, 458, 459, 461 462, 475, 476, 528, 529, 543, 544, 565 566, 567, 584-585, 587 - Γ' 107-110"επιτροχάδην"· Α' 330-331, 345 - Γ' 110· πρόχειρος Α' 175 -Γ' 94βλ. και αρχαία ελληνικά, ελληνικά

"ανάγνωσις" γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου Β' 292, 294, 296, 297 - Γ' 250

"ανάγνωσις" νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων (πεζογράφων) και ποιητών (και ξένης λογοτεχνίας) Α' 244, 245, 247, 260, 261, 267-270, 281,283,292-293, 309, 313, 314, 316, 356, 441-442, 470-471, 529, 685, 686, 697-699, 705-707, 724-726 -Β' 58, 61-63, 70,108,112,113, 115, 127,131,139, 148; 239, 240,241,242; 243, 261, 262 264, 266-267, 312-313, 326, 346, 383, 385, 389, 391, 395, 398,406-407, 412, 565, 566, 567, 568, 585, 588, 704, 706,707,708,773,777-Γ 98,232- βλ. και νέα ελληνικά

"ανάγνωσις" Πατέρων Β' 453, 454, 455460, 463, 484, 485, 488, 490-493, 509 510, 511, 512, 513, 518, 519, 525,526529, 531, 533-536, 541-545, 546, 550, 551, 552, 553, 565-567, 569, 585, 588 591, 592 -Γ' 305, 307

Αναστασιάδης Λεόντιος Α' 80

ανατομία - ανατομική Β' 119, 138, 181184, 192, 200, 201, 203, 205, 206, 228, 234, 338, 339, 340, 342- ανατομία και υγιεινή - Γ' 252· ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία - Β' 300, 301, 320, 358· πλαστική ανατομία - Β'361

Ανδρέου A. Γ' 226

Ανδριάς Γ. Β' 616

Άνδρος A' 12

ανθοκομία Β' 79, 923, 929, 940

ανθρωπολογία A' 86-87, 89, 93, 98 - Β' 57, 58, 113, 132, 140, 220, 221, 226, 457, 474, 479, 518, 52ο - Γ' 248, 253, 2154· ανθρωπολογία και υγιεινή Β' 242, 281, 881

Αντιβασιλεία A' 11-12, 79-81 - Β' 9, 14

"αντιγραφαί" Β' 88, 89 αντιρρητική Β' 473, 476, 479, 501, 510, 512, 515

Αντωνιάδης A. B' 131, 709

Αντωνιάδης Π. A' 51

Αντωνόπουλος Γ. Γ' 97

Αντωνόπουλος Σ. Κ. A' 282

Ανώτατη Εκπαίδευση A' 56-57, 64

Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών A' 56

Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή A' 56, 64, 67 - Β' 909

"ανώτερον σχολείον" Φ.Ε. A' 34 - Γ' 238

απαγγελία - αποστήθιση - απομνημόνευση ποιημάτων κτλ. A' 86, 127, 128, 245, 247, 248, 249, 292, 293, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 344, 353, 354, 438-440, 607, 609, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 685, 686, 697, 698, 70S, 706 - B' 45, 50, 69, 87, 88, 89-, 126,139, 220, 223, 224, 428, 433, 443, 453, 514, 518, 519, 565, 566, 585 - Γ 90, 108

απλογραφική Γ' 351· βλ. και διπλογραφία, λογιστική

Απολλόδωρος A' 281, 291, 311 -Β' 386, 879

απολογητική Β' 473,475, 479,483, 486,

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/441.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

488, 492, 493, 510, 511, 515, 553, 593 -Γ 307

Αποστόλης Αποστόλης Ν. A' 682

Αποστολίδης Μ. Γ' 92

Αποστολίδης Ν. χ. Β' 666

Αργυριάδης Ι. B' 502

Αργυρόπουλος Π. A' 114,118-119,245- 246, 268, 666

Αργυρός A. A' 661, 662 - Β' 394,399401

αριθμητική A' 79,85-89, 93, 101, 116, 118-119, 120, 128, 135;137,141, 177-179, 282, 313, 315, 317, 348, 363-364,426-427,449-450,452-453, 690, 693, 698-700, 703, 704, 706-8, 712.713,715,720, 730-731,732,751 -- B' 9, 11, 16, 17, 26, 28, 44, 45, 49, 50, 53-55, 57, 58, 62, 71, 90,105,106 108, 112, 113, 114, 127, 131, 132, 134, 155, 156, 158, 162, 163, 165, 169,172, 220, 309, 427, 432, 439, 442 451, 472, 484, 490, 507, 518, 520, 531 538, 547, 570, 572, 62ι, 682, 777, 785, 800, 801, 802, 814, 851, 868, 869, 881-882, 902-903, 903-904.- Γ' 86, 94, 149, 226, 238, 239, 246, 359, 379- Θεωρητική A' 249, 251, 294 295, 318, 319, 364, 371-372, 427, 428 451, 494-495 (βιβλία), 545-546 (βιβλίο), 620, 621, 690, 695, 700, 703, 709,712,713 -Β' 87, 88, 90,139- 140, 390, 455, 458, 462, 485, 491, 519, 520, 526, 533, 542, 545,: 548, 551, 554, 592-Γ' 111, 149- πρακτική A' 245, 247, 248, 292, 313, 363-364, 426, 449-450, 492-494 (βιβλία), 543545 (βιβλίο), 610, 611, 690, 698, 699, 706-707 -Β' 24,27,148,240, 261, 283, 326, 384, 386, 461, 526, 533, 542,548,585-586,588,630,790,792 876, 891, 914, 992 - Γ' 111- βλ. και μαθηματικά

Αριστοτέλης A' 254, 281, 347, 354, 440, 440, 528, 616, 726 - Β' 243,264,383 391,565, 567,584,706 -Γ 110

Αριστοφάνης A' 528 - Γ' 90

Άρμανσπεργ A' 80-81, 83, 109 - Β' 14, 784

αρμενική γλώσσα B' 125

Αρριανός A' 250, 295, 319, 528, 616, 687,701,710, 724 - Β' 87,391, 565, 584 -Γ 110,

Αρσάκειον εν Αθήναις Διδασκαλείον, Παρθεναγωγείον A' 42-43, 47, 56, 85, 86, 123-124 -Β' 96-99, 123-124, 219 - Γ' 241

Άρτα A' 15, 45 - Β' 539, 538

αρχαία -ελληνικά, αρχαία ελληνική γλώσσα A' 16, 85-89, 93, 98 99-102,104,116, 130-33, 155-6, 158, 174, 186, 242, 262,291-296, 308-309,314,352-355, 368,423-424,480,437-441,456,526-529 (βιβλία), 607-608,609, 616, 617, 618-619, 631, 634, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 645, 678, 679, 685687, 695, 708, 720; 724, 725, 726, 727, 751 -B' 9, 17, 23-25, 26-28, 87-89, 125, 131-133, 143-144, 238239,251,260-261,262,264,322,332, 376,383,386,388-389,391,394-395, 397, 398, 406, 412, 423, 426, 427428, 432, 433, 434, 439, 441, 442, 443, 447, 451-452, 453, 454, 474476,507,511-512,514,538,565-567, 584-585, 587-588, 704-705, 706-7o7, 707-708,754,876, 879 -Γ' 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 98, 99,100,101, 102, 103, 106, 107, l08, 109, 118, 119, 121, 122, 148, 149, 150, 152, 153,226,227,230, 232,238,239,310, 352, 359· βλ. και ανάγνωσις, γραμματική, γραμματολογία, ελληνικά, ερμηνεία, θέματα, Θεματογραφία, συντακτικό

αρχαιολογίας στοιχεία Β' 220,223

Αρχοντείον της Παιδείας A' 165

Ασία A' 49

ασκήσεις: γεωπονικές B' 376' γραπτές A' 118,129-130,156,178, 182,201, 202, 304, 358, 608, 609, 610, 616, 617-618, 624,625,645 -Β' 63,88, 89,108, 115, 156,165,383,386,389, 398,442,566,585,588,754,773,777 - Γ' 94,95, 104,107,253- γυμναστικές (αγωνιστικές, αθλητικές, σωματικές) A' 88,103,189,398, 402, 403, 404,405 - Β' 192,195,200, 201,203

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/442.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

206,207,209 - Γ 114,253- διδακτικές Β' 165, 169,177,187,189,243, 248,296,297,298,363,373-374 - Γ' 250' "εις το ελληνιστί γράφειν" Β' 456, 457, 459, 460, 462, 486, 492- εργαστηρίου Β' 676, 680, 681, 682, 773 -Γ' 357, 358, 359, 361· θεματογραφικές Α' 175, 249, 251, 252, 294296,320, 618, 619 - Β' 51,157,211, 214, 456, 459, 462- ορθογραφικές Α' 178, 244, 245, 247, 281, 291-293, 308-309,312,314,324,356,434,435 438, 441-442, 456, 685, 686, 697699,705-707 - Β' 44,45,48,49,53, 54, 69, 70, 105-107, 112-114, 131, 132,155,220,455,458,461, 760, 848 856, 861 - Γ' 99- παιδαγωγικές Β' 89, 214· πρακτικές B' 183, 184,192- 193,201,226,234,273,327,328,332 352, 414, 562, 892, 916, 924, 929 - Γ' 232,252,254,381, 382· προφορικές Α' 99· στρατιωτικές βλ. στρατιωτικές ασκήσεις·συγγραφικές B' 139, 140, ; 165, 172, 514 - F' 232- φροντιστηριακές Β' 414-415, 476,512

άσματα (εκκλησιαστικά, λαϊκά, νηπίων κτλ.) ,Β' : 148, 165, 197, 203, 206, 207, 220, 326 -Γ' 106, 247, 253- βλ. και μουσική, ωδική

αστικά σχολεία θηλέων. Α' 29,37,63,70, . 605, 635, 636, 640, 641, 650, 651, 654, 661, 662, 663, 670 -Β' 254, 670, 682,875-877,878-885,886,897, 902-905 -Γ' 368-381 · βλ. και προγράμματα :

αστρονομία (-ική) Β' 867, 869

Ασώπιος Κ. A' 79-80, 248,268, 682, -Β' 106, 113

ατμομηχανικά Β' 818, 822, 850-851, 872,

Αυγερινός Α. Δ. Α' 190 - Β' 85, 86, 93

Αυγουστίνος Β' 428, 433, 452, 475, 492, 536

Αυστρία Α' 401

Αχιλλοπουλος Ευάγγελος Κ Β' 640, 644

Αχιλλόπουλος Σοφοκλής Κ. Β' 640,644

Ahn μέθοδος Β' 533, 534,

Andrieux A' 250

Augier A' 253

Βακαλόπουλος Γ. Β' 105-108, 133

Βακχυλίδης A' 528

Βαλαλας Ι Β' 371, 374

Βαλασόπουλος Ι. A' 204

Βαλαωρίτης Αριστ. A' 244, 246, 268, 270, 314,317,724,725 - Β' 70, 709

Βαλτινός Ελ. A' 226

Βαρβάκειο γυμνάσιο - ελληνικό σχολείο A' 681 Βαρβάκειο Λύκειο A' 21-22, 55, 58-59, 227,235,237,474, 500, 502,509, 615 637,642,650,675-684,685,695-696, 697,705,708,713,715-716,719-722, 723, 751, 752 - Β' 199, 274, 275, 617 - Γ' 114,125-143, 147,148,150 352· βλ. και προγράμματα

"Βαρβάκειον κληροδότημα" A' 59, 677

Βαρβάκης Ιωάννης A' 21, 58, 677,681, 682, 683, 695, 719 -Β' 274

Βασιλειάδης Σπ. Ν. A' 245, 246, 248, 267-269,317, 725

Βασίλειος ο Μέγας A' 120 - Β' 62, 87, 140, 262, 427, 432, 442, 452, 455, 456,458,459,474,585,491, 511, 535 567 -Γ' 89,93

Βασιλείου Φ. Β' 354

"Βασιλικόν Ναυτικόν Σχολείον" A' 683

Βαυαρία A' 14

"βαφή" A' 103· βλ. και ζωγραφική

Βελέντζας Ν. Β' 595, 762, 763, 764, 769, 943

Βελλιανίτης Θ. Β' 311, 375, 381

"Βενεδέτη εγκόλπιον νέων" Β' 709

Βενθύλος I. A' 80

Βενιαμίν και Ιωαννίδου συλλογή Β' 536

Βενιζέλος Ελευθ. A' 605, 666 - Β' 245, 255

Βενιζέλος Θ. Β' 155, 156

Βενιζέλος M. A' 288

Βεργίλιος βλ: Βιργίλιος

Βερναρδάκης Δ. Ν. A' 245,248,267-270 -Β' 70

Βηλαράς Ι. A' 316,317,725

βιβλιογνωσία Β' 503, 509, 510, 511

βιβλιοδετική τέχνη Β' 79

Βιέννη Γ' 88

Βιζυηνός Γ. A' 313,316,317,725

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/443.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Βικέλας Δ. Α' 245, 269, 317, 724 -Β΄ 709

βιολογία Β' 384, 390, 393, 399, 407-408

Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία Ρουσσοπούλου Α' 51

Βιργίλιος (και Βεργίλιος) Α' 99-100, 121, 183, 254, 281, 297, 322, 359,. 425, 445, 625 -Β' 428; 434, 453, 457, 457, 460, 463, 511, 529, 536, 544, 569

Βιτύνα Γορτυνίας Α' 64

Βίων Α'. 120 -Γ' 90

Βιώνης Γ. Β' 49, 50, 51

Βλάχος Άγγ. A' 247,269,312,313,314, 315, 317 -Β' 172 :

Βλάχος Αλέξ. Ι. Β' 454

Βλάχος Σ. Β' 430

Βοξέκης Χ. Κ. Β' 634

Βόζος Ιωάννης Παντ. Α' 681 :

Βολανάκης Μ. Γ' 106

Βολταίρος Α' 689, 700, 701, 709, 710 - Β' 52· βλ. και Voltaire

βομβυκοτροφια B' 9, 14· βλ. και σηροτροφία

βοτανική Α' 251, 333 - Β' 57,.- 72, 87, 88, 90,114,128,264,497,· 891,914, 922, 928, 939 -Γ' 227, 23:5

Βοτανικός κήπος Αθηνών Α' 64

Βουδούρης Β. Α' 385,430, 432 - Β' 530, 626, 629, 631, 870

Βουκερίδης Β' 710

Βούλγαρης Γ. Δ. Α' 225

Βούλγαρης Δ. Γ. Α' 164

Βούλγαρης κ. Β' 363,370

Βούλγαρις Ευγένιος Α' 244,245,270

Βούλγαρις Σπ. Α' 244

Βουλπιώτης Δ. Α' 237, 238, 239, 240, 242,243,256,257,259,260,.262,263, 267,270, 271, 278,289, 681,696 - Β' 116, 117, 118, 120, 130, 142,617, 618

Βουρλούμης Π. Α' 666 -Β' 770, 771, 772,778,899, 901

Βρατσάνος Μ. Γ' 231

Βυζάντιος Αλεξ. Α' 247,268

Βυζάντιος Σπ. Δ. Α' 244,246,268,270, 316 -Γ' 92

Balachamis Ρ. Γ' 229

Balzac A' 254

Banville Th. de A' 255

Barbier A' 253

Barthélémy A' 251

Baudë G. B' 296

Béranger A' 252, 361, 447, 565, 626

Boilaù. Α' 253, 565, 626, 690, 703, 712

Boirac Ε. Α' 562

Bourlotos S. Γ΄ 228

Bossuet.A' 183, 254, 690, 702, 711 - Β' 460, 463, 536, 550

Bourgeois Léon Α' 401

"Bowen and Schnell" Β' 721

Brandt Κ. Α' 531

Buffon Α'251

Γαβριηλίδης B. B' 710

γαλακτοκομία - τυροκομία Β' 892, 915, 924, 928, 940

Γαλάνης Εμμ. B' 52

Γαλαξείδι Α' 60 '

Γαλλία Α' 17, 400-401 -Β' 332

γαλλικά (γαλλική γλώσσα) Α' 30,40, 79, 80, 85-89,93,98, 101-102, l05, 119121 158,167,176,178-183,242,247, 249, 250, 251, 253, 254, 281, 293297, 307, 315, 318, 319, 321, 322, 324,339,348,359-361, 368,423,426, 430,433-435, 445-447,456,·473-474 (βιβλία), 532 (βιβλίο), 612-613, 614, 625-627,628,635,636,637,640,641, 642,645,655,678, 680, 689-690,693, 695,698-704,706,707,709-714,728 -730,751 - Β' 23-25,26-28, 44-46, 48-52,53-55,87-89,90-92, 105-109, 112-115, 124, 125, 130, 131-134,142, 156-158, 169,189,212,214,221,222, 224,229,231,239,241-243,251,254, 261, 262, 264, 313, 322, 324, 33ι334,360, 376,383-384,386,389,392, 395, 398, 407, 409, 423, 428, 434, 448, 453, 454, 456, 457, 459-463, 474-477,479,484-488,490-493,510, 511, 512,515,518-520,526-529,531, 533-536,542-545,547-550,553,562, 569,580, 596,621, 623,624-625,627, 630, 632, 635, 636, 641, 642, 645, 659, 663, 664, 669, 670, 676, 680,

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/444.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

681,717-720,749,750,753,755,757, 765, ?66,773,777,817,821, 842,848, 851, 856, 861, 872, 876, 883-885 - Γ 85,87, 88, 92,94,95,96,98, 100, l13, 104,112, 115, 118, 119,121, 122, 123,147,148,149,150,152, 226, 228, 233,236, 238, 239, 243, 245, 246, 248, 249, 303-310, 354-359, 361, 362, 379,

γενικά μαθήματα Β'327, 332, 352, 355, - Γ' 1-19, 120, 121, 153, 228, 236, 237, 246, 251, 361, 362 .

Γεννάδιος Γεώργιος Α' 12, 244 - B' 48, 49, 112, 155 -Γ 92

Γεννάδιος Ι. Α' 682

Γεράκης Γ. Α' 118 - Β' 49, 50, 51, 105, 106,107

Γερμανία Α' 17, 36, 400 - F 254-

Γερμανική αυτοκρατορία Α' 401

γερμανικά - γερμανική γλώσσα A' 58, 79- 80,103, 235, 474-47S (βιβλία), 678, 680--Β' 125, 229, 231, 376, 383, 386, 389-390, 392, 395, 398, 407, 409 474-477, '479, 503,510, 512, 513, 515, 621, 627, 630, 632, 636, 642, 663, 669,675,676,679,681, 748,751, 753 756,757,772,786 - Γ 85,306, 308, 309, 352, 354-357, 360, 361, 379 '

Γερμανός (Μητροπολίτης Αθηνών) B' 469

Γεροκωστόπουλος Αχ. Α' 304-307 ;

γεωγραφία (και γεωγραφικά) Α' 79, 8589, 93, 98, 101-102, 118-119, 128, 178-9,190, 191, 245,247,248,250, 251,280,282,292-294,307, 309, 313, 315,317,319,320, 336-337,362-363, 368,430, 435,448-449,456,489-492 (βιβλία), 538-543 (βιβλία), 612, 614, 631, 635, 636, 640, 641, 645, 678, 687-688, 693, 697, 701, 703, 7ο4, 705-707,709, 710, 712, 713, 720, 748-749,751- Β' 9, 11, 16,17,24, 26,27,28, 44, 45, 48-51,53-54,57, 58, 61, 62, 73, 87, 88, 90, 105-107, 112-114,131-183,140,148,155,156, 158,163,165,169,174-175, 189,213, 214,229,242,243,251, 261,262-263 309,322,326,332,360ί 376,390, 396, 399, 410, 423, 426, 427, 428, 432, 433,439,442,447,451, 452,455,456 458,459,461,462,474,475,479,484, 485, 489,491, 493, 507, 519, 526, 527, 531, 533-534,542, 545, 547, 548, 551, 554, 570, 580, 585, 588,592, 627, 630, 632, 636, 641, 642,660, 663, 664, 668, 669, 670, 676, 680, 681,727-732, 750- 753,765,774,777,790, 792, 800, 801, 810, 814, 818, 822, 827, 837-838, 842-843, 851-852, 856-857, 867,869, 870, 872,876, 880, 915 -Γ' 85-86, 87,92,94, 96,98,99, 101,105, 111, 115, 117-119,122,123, 147,149, 150, 152,153,226,231,232,236,238,240, 244, 303, 304, 308-310, 353-355, 359, 361, 362, 379- μαθηματική Α' 176, 183, 363, 449, 612, 687, 688-- Β' 52, 93, 108,114, 453 -Γ'92, 95,117, 231· μαθηματική και φυσική (μαθηματικοφυσική, φυσικομαθηματική) Α' 101-102, 121, 313, 748-749 - Β' 25, 28, 442, 475, 507, 519, 520 - Γ' 87, 88, 117^ φυσική Α' 190, 320, 612, 687-688 - B' 90 -Γ' 92· βλ. και κοσμογραφία

γεωγραφία Αγ. Γραφής (αγ. τόπων, ιερά γεωγραφία) B' 439, 44:2, 451, 455 4S8, 490, 501, 509, 525, 526, 531,533, 538, 541, 544, 546, 547, 551, 591

γεωλογία Α' 251, 295, 320, 333, 366, 454, 506 (βιβλία), 555-557 (βιβλ.), 720 -B' 140, 156, 189, 213, 241, 263, 390, 396, 399,502-503, 510, 512, 516, 527, 534,542, 548, 551, 576, 923, 928, 939

γεωμετρία Α' 86-87, 89, 93, 119, 136, 139, 141-2, 179, 248, 251, 253, 254, 282, 293, 295, 296,317, 319, 321, 348, 364-365, 372-373, 427-429, 451-452, 494 (βιβλία) 497-500 (βιβλία), 502503 (βιβλία), 545 (βιβλ.), 548-551 (βιβλίο), 610, 611, 621,690-691,693, 695,700-704,708-713,715,720, 731732,733,734,736-737, 751 -Β 11, 24,28,45,51, 55,57,58,62,71, 90, 114, 128, 133, 140, 157, 169, ι72173, 188, 189, 239, 240, 261, 272, 283, 3ο9, 392, 396, 433, 453, 457, 459, 460, 461, 463, 474, 484, 490,

Σελ. 444
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 425
    17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ