Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 433-452 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/433.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ποιητών. Μετά σχολίων γραμματικών, ιστορικών και γεωγραφικών, "αι μετ' επίτομων φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων. Διηρημένη εις τόμους τρεις, προς χρήσιν των απανταχού ελληνικών σχολείων, υπό Ά. Ρ. Ραγκαβή. Κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, και της επί των διδακτικών βιβλίων Επιτροπής. Αθήνησιν. Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1844.

Ένωσις Γυμναστών, Ιωάννης Φωκιανός 1845-1896. Αναμνηστική έκδοσις επί τη συμπληρώσει τριακονταετίας από του θάνατον του, Αθήνα 1926,

Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσία τον Εκπαιδευτικού Τμήματος (1901 και 1902), Αθήνα1903. .

Επετηρίς. Βαρβακείου Ιδρύματος, Αθήνα 1961.

Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (επιμ. Ν. Σμυρνής, Ηλ. Βλάχος, B. Παπαγεωργίου), έτος A' [και μόνο], Αθήνα 1932.

Επετηρίς Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου 1902-1903, Αθήνα 1903.

Εσωτερικός κανονισμός του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, Αθήνα 1909.

Αθανάσιος Π. Ευταξίας, Το Υπουργείον Παιδείας. Πώς λειτουργεί σήμερον (Ανατύπωσ,ις εκ της "'Ακροπόλεως"), Αθήνα 1900.

Ε. Ζάχαρης, Ιστορία, Οργάνωση και διοίκηση Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1982.

Σιδηρούλα Ζιώγου - Καρααττεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893). <Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: 2>, Αθήνα 1986.

Δημ. Ζωγράφος, Η Ιστορία της παρ' ημίν Γεωργικής Εκπαιδεύσεως, τ. A', Αθήνα 1936, τ. Β', Αθήνα 1938.

Ι. Θωμόπουλος, "Η ιστορική πορεία του Γυμνασίου Σύρου", Χρονικά του Γυμνασίου αρρένων Σύρου, Σύρος 1962, σ. 151-209 (και ανάτυπο).

Π. Καλονάρος, "Οι καθηγηταί της Γαλλικής", Δελτίον Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως, έτ. θ'. Περίοδος Δ', Ιανουάριος 1934, αρ. φύλλου 87, σ. 261-267.

Ν. Καραχρίστος, Η κοινωνία μας·καί οΐ διδάσκαλο! της, Επετηρίς του Μονοταξίου Διδασκαλείου Σερρών, Θεσσαλονίκη 1924.

Φίλ. Καρβελάς, "Σύντομος ιστορική επισκόπησις του Διδασκαλείου της Γυμναστικής και u η λειτουργία αυτού κατά το σχολικον έτος 1929-1930", Διδασκαλείον Γυμναστικής. Επετηρίς 1929-30, Αθήνα (1930), σ. 7-21.

Κων. Ι.- Κίτσος - Χαρ. Δ. Μαρινόπουλος, Ιστορία του Διδασκαλείου Πελοποννήσου και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως (1880-197,0), Αθήνα 1970. 

Ιωάννης Β. Κογκούλης, Το μάθημα των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση (1833- 1932). Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1985.

Π. B. Κόκκοτας, "Ιστορική ανασκόπηση της διδασκαλίας των Φυσικών στη Μέση Εκπαίδευση από το 1830 μέχρι σήμερα", Επιστημονική Σκέψη, τχ. 15 (Σεπτ. - Όκτώβρ. 1983), σ. 55-62.

Γεράσ. Κονιδάρης, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, "Αθήνα 1969.

Στυλ. Γ. Κορρές, "Τα κατά την ίδρυσιν του Γυμνασίου Σύρου", Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. Β' (1962), σ. 7-35.

28

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/434.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ελένη Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία 1827-1832. Β' Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αιγίνης, Αθήνα 1972.

Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα Ελληνικά Σχολεία (1833-1914). Γνωστικό αντικείμενο και Ιδεολογικές προεκτάσεις. <Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: 18>, Αθήνα 1988.

Ιωάννης Σ. Κυριαζικίδης, Η ναυτική παιδεία παρ' ημίν και αι εφ' ανώτερον δυναμικόν ανάγκαι της ελληνικής ναυτιλίας, Αθήνα 1968.

Π. Κυριαζοπούλου - Βαληνάκη, Νηπιαγωγική, τ. 1, Αθήνα 1977.

Εμμανουήλ Ι. Κωνσταντινίδης, Τα Ευαγγελικά: Το πρόβλημα της μεταφράσεως της Αγ. Γραφής εις την νεοελληνικήν και τα αιματηρά γεγονότα τον 1901, Αθήνα 1975.

Εμμ. Λαμπαδάριος, "Η ελληνική σχολική υγιεινή: Ιστορία - εξέλιξις - αποτελέσματα", Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, έτ. A' [καί μόνο], Αθήνα 1932, σ. 126- 172.

Δημ. Ι. Λάμψας, "Η μόρφωσις των δημοδιδασκάλων και τα Διδασκαλεία της Δημ. Εκπαιδεύσεως", Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, έτ. A' [καί μόνο], Αθήνα 1932, σ. 50.

Stavros G. Leonidas, Der Bayerische Einfluss auf das Griechische Schulwesen in 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Schulgeschichte Griechenlands, Βιέννη 1976.

Χριστόδουλος Β·. Λέφας, Η εξέλιξις της νομοθεσίας της Μ. Εκπαιδεύσεως από του 1821 μέχρι σήμερον, Αθήνα 1921.

- Ιστορία της [Δημοτικής] Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942.

Ι. Σ. Λιμπερόπουλος, Η εκπαιδευτική πολιτική της πρώτης δημοκρατικής Κυβερνήσεως, Αθήνα 1925.

Σοφοκλής Δ. Λώλης, Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ως εκπαιδευτικού ίδρυμα, Αθήνα 1982.

Π. Μανιτάκης, 100 χρόνια νεοελληνικού αθλητισμού, Αθήνα 1962.

Γκεόργκ Λούντβιχ Μάουρερ, Ο Ελληνικός Λαός (μετάφραση Όλγας Ρομπάκη), Αθήνα 1976,

Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, 5 τόμοι, Αθήνα 1967-1968.

Β. Μέλας, Η Γεωργική Εκπαίδεσιις εν Ελλάδι καθ' αλά αυτής τα στάδια, Αθήνα 1932.

Θεμ. Μιχαλόπουλος, "Περί της καταστάσεως του εν Αθήναις Διδασκαλείου. Υπόμνημα προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν κον Γ. Θεοτόκην", Πλάτων, τ. IA' (1889), σ. 243-266.

Ιω. Γ. Μιχαλόπουλος, "Εισαγωγή", Στατιστικαί της Δημοσίας Εμπορικής Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά τα σχολικά έτη 1910/11 -1920/21 (Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας: Διεύθυνσις Στατιστικής), Αθήνα 1922, σ. ε'-ιε'.

Μιχαήλ Παν. Μιχαλόπουλος, Το Μονοτάξιον Διδασκαλείον Σπάρτης και η δημοδιδασκαλική μόρφωσις,: Αθήνα (1927).

Ελένη Μπελιά, "Η εκπαίδεύσις εις την Λακωνία" και την Μεσσηνίαν κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (1828-1832), Αθήνα 1970.

Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (μέχρι της Ιδρύσεως των Ανωτάτων Σχολών), Αθήνα 1956.

Γ. Μπρης (επιμ.), Επετηρίς Βαρβακείου Ιδρύματος, Αθήνα 1961.

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/435.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δημήτριος Γ. Μωραΐτης, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα 3 1953.

Χ. Νούτσος, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973), Αθήνα 1979.

- ' Ο Εν Αθήναις προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Σύλλογος, Έκθεσις την κατά το 1876 και 1877 πεπραγμένων, Αθήνα 1878, σ. 53-58.

- Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, Αθήνα 1970,

Βασ. Ορφανός, "Στοιχεία για τη διάδοση του συστήματος Froebel στα ελληνικά νηπιαγωγεία κατά το 19ο αιώνα", Συνάντηση, τχ. 6 (1985), σ. 68-78. Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος, Τις η προσήκουσα παρ' ημίν διδασκαλική παίδευσις, Αθήνα 1927.

- Προς καλυτέραν Μέσην Εκπαίδευσιν : Τα προβλήματα, της Μέσης Εκπαιδεύσεως- Η, ενδεικνυομένη μεταρρύθμισις αυτής, Αθήνα 1929.

Ι. Πανταζίδης, Γυμνασιακή .Παιδαγωγική, Αθήνα 1889.

Χρυσόστομος A. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής, Αθήνα 1919.

Θ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Πολιτιστική κληρονομιά και νεοελληνική εκπαιδευτική τακτική. Προβλήματα μεταδόσεως της παραδόσεως εις τα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1981.

- Σκοποί και πολιτισμικές επιλογές στη νεοελληνική μέση εκπαίδευση, Αθήνα 1985.

Κ. Παπαπάνος, Χρονικό - Ιστορία της Ανωτάτης μας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1970.

Καλλιρρόη Παρρέν, Λογοδοσία της Ενώσεως των Ελληνίδων κατά το Α' έτος αυτής, Αθήνα 1897.

Ευάγγελος Παυλίνης, Ιστορία της Γυμναστικής, Αθήνα 1958.

Εμμανουήλ Π. Περσέλης, _Σταθμοί στην εξέλιξη της σχολικής θρησκευτικής αγωγής και θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανάτυπο από το περιοδικό Θεολογία, τ. NH' (1987).

Γεώργιος Πυργιωτάκης, Προβλήματα στην ιστορία της εκπαιδεύσεως των δασκάλων στα πρώτα πενήντα χρόνια μετά την απελευθέρωση ( 1828-1878), Αθήνα 1981.

- "Ξεκίνησε σωστά το εκπαιδευτικό σύστημα;",Επιστημονικό Βήμα (των Λειτουργών της Δημοτικής Εκπαίδευσης), έτ. 29ο, τχ. 2 (Δεκ. 1983 - Γεναρ. Φλ. 1984), σ. 9-26.

A. Ρ. Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, τ. Α'-Β', Αθήνα 1894-1895.

Γιάννης Ρέντζος, Γεωγραφική Εκπαίδευση, Αθήνα 1984.

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία, τ. A' - Γ', Αθήνα 1978-1984.

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Έπετηοίς του σχολικού έτους 1927-1928, Αθήνα 1928.

Αλέξανδρος Γ. Σαρής, "Σύντομος ιστορία του Βαρβακείου (Πρακτικού) Λυκείου... 1886-1960", Επετηρίς Βαρβακείου Ιδρύματος, Αθήνα 1961, σ. 65-119.

Σ. Χ. Σελιανίτης, "Γεωργική Εκπαίδευσις", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Α', σ. 735-739.

Ιωάννης Ν. Σκουτερόπουλος, Η αξία των μονοταξίων Διδασκαλείων και το μονοτάξιον διδασκαλείον Αθηνών κατά το σχολικόν έτος 1924-1925, Αθήνα 1925.

Σ. Στουραΐτης, "Η διδασκαλία της Αρχαίας εις τα Ελληνικά σχολεία", Εθνική Αγωγή, έτ. Δ' (1901), σ. 339-341.

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/436.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τα υπό τον Διοικητικού Συμβουλίου της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας πεπραγμένα κατά το έτος 1911-1912, Αθήνα 1913.

Αχιλλεύς Τζάρτζανος, Οδηγίαι προς μεθοδικήν διδασκαλίαν των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδασκομένων μαθημάτων. Μέρος Α΄ τεύχος Α' Θρησκευτικά και Αρχαία Ελληνικά, Αθήνα 1913 (21927).

Σ. Γ. Τζουμελέας - Π. Δ. Παναγόπουλος, Η εκπαίδευση μας στα τελευταία 100 χρόνοι, Αθήνα 1933.

Φ. Τζωρτζάκη, "To Νεοελληνικό μάθημα στη Μέση Παιδεία", Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 405-424.

Βασίλειος Ιω. Τόγιας, Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση. Ιστορική θεώρηση (1833-1967), τ. A', Θεσσαλονίκη 1988.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1977.

Χρ. Φράγκος, "Οι σκοποί του μαθήματος των Νέων Ελληνικών και η θέση του στο αναλυτικό πρόγραμμα", Πρακτικά Β' Παιδαγωγικού Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη (13-16 Σεπτεμβρίου 1962). Προβλήματα ανακύπτοντα εκ της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 47-62.

Θ. Χαραλαμπίδης, 01 κυριότεροι σταθμοί της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδος (1821- 1971), Αθήνα 1971.

Κ. Χείμαρρος, "Διδασκαλείον Γυμναστικής", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Β', σ. 169-170.

Δημ. Π. Χιουρέας - Κων. Γ. Αφένδρας, Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευσις εις την Ελλάδα, Αθήνα 1962.

Χρηστομάθεια ελληνική διηρημένη εις τόμους τρεις η μέρη πέντε, συνερανισθείσα υπό Θ. Φαρμακίδου και εκδοθείσα δαπάνη του Β. Βιβλιοπωλείου προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων. Εν Αθήναις, εκ της Βασιλικής τυπογραφίας 1837.

Χρονικά τον Γυμνασίου αρρένων Σύρου (εκδίδοται μερίμνη του γυμνασιάρχου αρρένων Μάρκου Πελοποννησίου, επιμελεία του καθηγητού Ι. Θωμοπούλου), Σύρος 1962.

Ι. Ε. Χρυσαφής, Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπαίδευσις της νεότητας και η ενδεικνυομένη οργάνωσις αυτών (Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως: Παράρτημα 15ον), Αθήνα 1925.

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/437.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/438.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/439.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΟ  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το Ευρετήριο που ακολουθεί είναι προσανατολισμένο στο βασικό περιεχόμενο της τρίτομης αυτής εργασίας -τα προγράμματα-, και κατά συνέπεια περιέχει λήμματα που εξυπηρετούν κυρίως το σκοπό της έκδοσης της.

Η ευρετηρίαση (που δεν περιλαμβάνει τους Πίνακες του τρίτου τόμου) έγινε, κατά το μεγαλύτερο μέρος, με την παραδοσιακή μέθοδο και ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια σχετικού προγράμματος για υπολογιστή που είχαν την καλοσύνη να ετοιμάσουν ειδικά -με την ευγενική μεσολάβηση του κ. Αλέξη Δημαρά- οι συνάδελφοι κ. Ντίνος Βατικιώτης και Σπύρος Μολφέτας: τους ευχαριστώ θερμά.

Αβέρωφ Γεώργιος Β' 887,909

Αγγλία A' 401-402

αγγλικά - αγγλική γλώσσα A' 166-167, 235, 475-476, 523, 678, 680 -Β' 124,125,23ι, 376,383; 386, 389-390 392, 395, 398, 407, 409, 612, 621, 623, 624, 625, 627, 630, 632, 635, 641, 642, 645, 66Ο, 663, 669, 676, 680), 681, 720-722, 749, 750, 753, 755,757,774, 867, 869, 870, 872 - Γ΄ 352,354, 355,357, 361

αγρονομία Β' 9, 11

αγωγή του πολίτου Γ' 112

αγωνιστική Β' 228, 234, 300, 320· αγωνιστική και παιδιαί Β' 338,339,34ο, 341,358, 359- σχολική· A' 658-659· βλ. και "παιδιαί"

Αδριανός Κωνστ. Ντ. Β' 747

Αθανασάκης Ι. Β' 899, 901

Αθανασιάδης A. A' 226

Αθανάσιος ο Μέγας B' 567

Αθανασούλας Β' 49, 50, 51

Αθήνα passim

Αθηναϊκή Σχολή Εμπορική και Βιομηχανική A' 51

Αθήναιος Α' 243, 291, 312

Αίγινα Α' 12

Αϊδίνιο Λάρισας Α' 64-65

Αιλιανός Α' 99,177, 243, 291, 312 - Β' 441, 451 -F 93

Αινιάν Δ. Α' 244, 270

Αισχίνης Α' 181-182, 528 - Β' 427, 433, 452, 511 - Γ 93

Αισχύλος Α' 100, 175, 391, 528 - Γ 211, 412, 428, 434, 453, 512, 567

Αισώπειοι μύθοι, μύθοι Αισώπου Α' 177, 243, 291, 311,'353, 439 - Β' 48 - Γ' 83, 93, 109

Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο A' 409 - Β' 203, 208, 227, 303· βλ. και Κεντρικό Γυμναστήριο

Ακαδημίες Παιδαγωγικές A' 31, 33· βλ. και Παιδαγωγική Ακαδημία αλβανικά - αλβανική γλώσσα Β' 649 - Γ' 355

άλγεβρα A' 86-87,89, 101, 120, 138, 141, 251,253,295,296,319,32ι, 348, 365 372,373,428,451-453, 495-497 (βιβλία), 546-548 (βιβλ.), 620-621, 691, 693,695,701-704,710-713,715,720, 731,732-733, 733-734,735-736,751 - Β' 71,140, 239, 241, 390, 395, 427, 433, 453, 456, 459, 463, 475, 485, 491, 510, 511, 516, 526, 527, 531, 634, 535, 542, 543, 545, 547-549, 552 554, 570-571, 572, 588, 630, 632, 715, 716,754,773,817-818,836-837,868, 869 -Γ' 111, 149, 359· βλ. και μαθηματικά

Αλεξανδρής Απ. Γ. A' 601, 602, 603,

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/440.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

604 -Β' 238-240, 243, 367, 546, 550-552

αλληλοδιδακτική μέθοδος Β' 28, 52 - Γ' 226- αλληλοδιδασκαλία Β' 25

Αμαλίειο Ορφανοτροφείο Α' 36

Αμαριώτου M. Γ 225

Αμβρόσιος Β' 452, 535

αμπελουργία Β' 892, 915, 923, 928, 940

Άμφισσα Α' 12

"ανάγνωσις" Α' 86; 178, 1-80-183, 252, 254, 281, 282, 294-296, 318, 319, 320 321. 330, 343,.434,.616, 617,.618, 619 620, 686, 687; 700, 701, 702, 703, - 708, 71.0, 711, 724, 726, 727-Β' 9, 11,17". 69-71,: 87. 88, 89, 91, 108, 114,115,128,133,155-158,171,172 220, 240-243, 260-261, 262, 264, 383, 385-386, 388-389, 391, 394-395, 397398, 406, 412, 455, 456, 458, 459, 461 462, 475, 476, 528, 529, 543, 544, 565 566, 567, 584-585, 587 - Γ' 107-110"επιτροχάδην"· Α' 330-331, 345 - Γ' 110· πρόχειρος Α' 175 -Γ' 94βλ. και αρχαία ελληνικά, ελληνικά

"ανάγνωσις" γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού περιεχομένου Β' 292, 294, 296, 297 - Γ' 250

"ανάγνωσις" νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων (πεζογράφων) και ποιητών (και ξένης λογοτεχνίας) Α' 244, 245, 247, 260, 261, 267-270, 281,283,292-293, 309, 313, 314, 316, 356, 441-442, 470-471, 529, 685, 686, 697-699, 705-707, 724-726 -Β' 58, 61-63, 70,108,112,113, 115, 127,131,139, 148; 239, 240,241,242; 243, 261, 262 264, 266-267, 312-313, 326, 346, 383, 385, 389, 391, 395, 398,406-407, 412, 565, 566, 567, 568, 585, 588, 704, 706,707,708,773,777-Γ 98,232- βλ. και νέα ελληνικά

"ανάγνωσις" Πατέρων Β' 453, 454, 455460, 463, 484, 485, 488, 490-493, 509 510, 511, 512, 513, 518, 519, 525,526529, 531, 533-536, 541-545, 546, 550, 551, 552, 553, 565-567, 569, 585, 588 591, 592 -Γ' 305, 307

Αναστασιάδης Λεόντιος Α' 80

ανατομία - ανατομική Β' 119, 138, 181184, 192, 200, 201, 203, 205, 206, 228, 234, 338, 339, 340, 342- ανατομία και υγιεινή - Γ' 252· ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία - Β' 300, 301, 320, 358· πλαστική ανατομία - Β'361

Ανδρέου A. Γ' 226

Ανδριάς Γ. Β' 616

Άνδρος A' 12

ανθοκομία Β' 79, 923, 929, 940

ανθρωπολογία A' 86-87, 89, 93, 98 - Β' 57, 58, 113, 132, 140, 220, 221, 226, 457, 474, 479, 518, 52ο - Γ' 248, 253, 2154· ανθρωπολογία και υγιεινή Β' 242, 281, 881

Αντιβασιλεία A' 11-12, 79-81 - Β' 9, 14

"αντιγραφαί" Β' 88, 89 αντιρρητική Β' 473, 476, 479, 501, 510, 512, 515

Αντωνιάδης A. B' 131, 709

Αντωνιάδης Π. A' 51

Αντωνόπουλος Γ. Γ' 97

Αντωνόπουλος Σ. Κ. A' 282

Ανώτατη Εκπαίδευση A' 56-57, 64

Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών A' 56

Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή A' 56, 64, 67 - Β' 909

"ανώτερον σχολείον" Φ.Ε. A' 34 - Γ' 238

απαγγελία - αποστήθιση - απομνημόνευση ποιημάτων κτλ. A' 86, 127, 128, 245, 247, 248, 249, 292, 293, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 344, 353, 354, 438-440, 607, 609, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 685, 686, 697, 698, 70S, 706 - B' 45, 50, 69, 87, 88, 89-, 126,139, 220, 223, 224, 428, 433, 443, 453, 514, 518, 519, 565, 566, 585 - Γ 90, 108

απλογραφική Γ' 351· βλ. και διπλογραφία, λογιστική

Απολλόδωρος A' 281, 291, 311 -Β' 386, 879

απολογητική Β' 473,475, 479,483, 486,

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/441.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

488, 492, 493, 510, 511, 515, 553, 593 -Γ 307

Αποστόλης Αποστόλης Ν. A' 682

Αποστολίδης Μ. Γ' 92

Αποστολίδης Ν. χ. Β' 666

Αργυριάδης Ι. B' 502

Αργυρόπουλος Π. A' 114,118-119,245- 246, 268, 666

Αργυρός A. A' 661, 662 - Β' 394,399401

αριθμητική A' 79,85-89, 93, 101, 116, 118-119, 120, 128, 135;137,141, 177-179, 282, 313, 315, 317, 348, 363-364,426-427,449-450,452-453, 690, 693, 698-700, 703, 704, 706-8, 712.713,715,720, 730-731,732,751 -- B' 9, 11, 16, 17, 26, 28, 44, 45, 49, 50, 53-55, 57, 58, 62, 71, 90,105,106 108, 112, 113, 114, 127, 131, 132, 134, 155, 156, 158, 162, 163, 165, 169,172, 220, 309, 427, 432, 439, 442 451, 472, 484, 490, 507, 518, 520, 531 538, 547, 570, 572, 62ι, 682, 777, 785, 800, 801, 802, 814, 851, 868, 869, 881-882, 902-903, 903-904.- Γ' 86, 94, 149, 226, 238, 239, 246, 359, 379- Θεωρητική A' 249, 251, 294 295, 318, 319, 364, 371-372, 427, 428 451, 494-495 (βιβλία), 545-546 (βιβλίο), 620, 621, 690, 695, 700, 703, 709,712,713 -Β' 87, 88, 90,139- 140, 390, 455, 458, 462, 485, 491, 519, 520, 526, 533, 542, 545,: 548, 551, 554, 592-Γ' 111, 149- πρακτική A' 245, 247, 248, 292, 313, 363-364, 426, 449-450, 492-494 (βιβλία), 543545 (βιβλίο), 610, 611, 690, 698, 699, 706-707 -Β' 24,27,148,240, 261, 283, 326, 384, 386, 461, 526, 533, 542,548,585-586,588,630,790,792 876, 891, 914, 992 - Γ' 111- βλ. και μαθηματικά

Αριστοτέλης A' 254, 281, 347, 354, 440, 440, 528, 616, 726 - Β' 243,264,383 391,565, 567,584,706 -Γ 110

Αριστοφάνης A' 528 - Γ' 90

Άρμανσπεργ A' 80-81, 83, 109 - Β' 14, 784

αρμενική γλώσσα B' 125

Αρριανός A' 250, 295, 319, 528, 616, 687,701,710, 724 - Β' 87,391, 565, 584 -Γ 110,

Αρσάκειον εν Αθήναις Διδασκαλείον, Παρθεναγωγείον A' 42-43, 47, 56, 85, 86, 123-124 -Β' 96-99, 123-124, 219 - Γ' 241

Άρτα A' 15, 45 - Β' 539, 538

αρχαία -ελληνικά, αρχαία ελληνική γλώσσα A' 16, 85-89, 93, 98 99-102,104,116, 130-33, 155-6, 158, 174, 186, 242, 262,291-296, 308-309,314,352-355, 368,423-424,480,437-441,456,526-529 (βιβλία), 607-608,609, 616, 617, 618-619, 631, 634, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 645, 678, 679, 685687, 695, 708, 720; 724, 725, 726, 727, 751 -B' 9, 17, 23-25, 26-28, 87-89, 125, 131-133, 143-144, 238239,251,260-261,262,264,322,332, 376,383,386,388-389,391,394-395, 397, 398, 406, 412, 423, 426, 427428, 432, 433, 434, 439, 441, 442, 443, 447, 451-452, 453, 454, 474476,507,511-512,514,538,565-567, 584-585, 587-588, 704-705, 706-7o7, 707-708,754,876, 879 -Γ' 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 98, 99,100,101, 102, 103, 106, 107, l08, 109, 118, 119, 121, 122, 148, 149, 150, 152, 153,226,227,230, 232,238,239,310, 352, 359· βλ. και ανάγνωσις, γραμματική, γραμματολογία, ελληνικά, ερμηνεία, θέματα, Θεματογραφία, συντακτικό

αρχαιολογίας στοιχεία Β' 220,223

Αρχοντείον της Παιδείας A' 165

Ασία A' 49

ασκήσεις: γεωπονικές B' 376' γραπτές A' 118,129-130,156,178, 182,201, 202, 304, 358, 608, 609, 610, 616, 617-618, 624,625,645 -Β' 63,88, 89,108, 115, 156,165,383,386,389, 398,442,566,585,588,754,773,777 - Γ' 94,95, 104,107,253- γυμναστικές (αγωνιστικές, αθλητικές, σωματικές) A' 88,103,189,398, 402, 403, 404,405 - Β' 192,195,200, 201,203

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/442.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

206,207,209 - Γ 114,253- διδακτικές Β' 165, 169,177,187,189,243, 248,296,297,298,363,373-374 - Γ' 250' "εις το ελληνιστί γράφειν" Β' 456, 457, 459, 460, 462, 486, 492- εργαστηρίου Β' 676, 680, 681, 682, 773 -Γ' 357, 358, 359, 361· θεματογραφικές Α' 175, 249, 251, 252, 294296,320, 618, 619 - Β' 51,157,211, 214, 456, 459, 462- ορθογραφικές Α' 178, 244, 245, 247, 281, 291-293, 308-309,312,314,324,356,434,435 438, 441-442, 456, 685, 686, 697699,705-707 - Β' 44,45,48,49,53, 54, 69, 70, 105-107, 112-114, 131, 132,155,220,455,458,461, 760, 848 856, 861 - Γ' 99- παιδαγωγικές Β' 89, 214· πρακτικές B' 183, 184,192- 193,201,226,234,273,327,328,332 352, 414, 562, 892, 916, 924, 929 - Γ' 232,252,254,381, 382· προφορικές Α' 99· στρατιωτικές βλ. στρατιωτικές ασκήσεις·συγγραφικές B' 139, 140, ; 165, 172, 514 - F' 232- φροντιστηριακές Β' 414-415, 476,512

άσματα (εκκλησιαστικά, λαϊκά, νηπίων κτλ.) ,Β' : 148, 165, 197, 203, 206, 207, 220, 326 -Γ' 106, 247, 253- βλ. και μουσική, ωδική

αστικά σχολεία θηλέων. Α' 29,37,63,70, . 605, 635, 636, 640, 641, 650, 651, 654, 661, 662, 663, 670 -Β' 254, 670, 682,875-877,878-885,886,897, 902-905 -Γ' 368-381 · βλ. και προγράμματα :

αστρονομία (-ική) Β' 867, 869

Ασώπιος Κ. A' 79-80, 248,268, 682, -Β' 106, 113

ατμομηχανικά Β' 818, 822, 850-851, 872,

Αυγερινός Α. Δ. Α' 190 - Β' 85, 86, 93

Αυγουστίνος Β' 428, 433, 452, 475, 492, 536

Αυστρία Α' 401

Αχιλλοπουλος Ευάγγελος Κ Β' 640, 644

Αχιλλόπουλος Σοφοκλής Κ. Β' 640,644

Ahn μέθοδος Β' 533, 534,

Andrieux A' 250

Augier A' 253

Βακαλόπουλος Γ. Β' 105-108, 133

Βακχυλίδης A' 528

Βαλαλας Ι Β' 371, 374

Βαλασόπουλος Ι. A' 204

Βαλαωρίτης Αριστ. A' 244, 246, 268, 270, 314,317,724,725 - Β' 70, 709

Βαλτινός Ελ. A' 226

Βαρβάκειο γυμνάσιο - ελληνικό σχολείο A' 681 Βαρβάκειο Λύκειο A' 21-22, 55, 58-59, 227,235,237,474, 500, 502,509, 615 637,642,650,675-684,685,695-696, 697,705,708,713,715-716,719-722, 723, 751, 752 - Β' 199, 274, 275, 617 - Γ' 114,125-143, 147,148,150 352· βλ. και προγράμματα

"Βαρβάκειον κληροδότημα" A' 59, 677

Βαρβάκης Ιωάννης A' 21, 58, 677,681, 682, 683, 695, 719 -Β' 274

Βασιλειάδης Σπ. Ν. A' 245, 246, 248, 267-269,317, 725

Βασίλειος ο Μέγας A' 120 - Β' 62, 87, 140, 262, 427, 432, 442, 452, 455, 456,458,459,474,585,491, 511, 535 567 -Γ' 89,93

Βασιλείου Φ. Β' 354

"Βασιλικόν Ναυτικόν Σχολείον" A' 683

Βαυαρία A' 14

"βαφή" A' 103· βλ. και ζωγραφική

Βελέντζας Ν. Β' 595, 762, 763, 764, 769, 943

Βελλιανίτης Θ. Β' 311, 375, 381

"Βενεδέτη εγκόλπιον νέων" Β' 709

Βενθύλος I. A' 80

Βενιαμίν και Ιωαννίδου συλλογή Β' 536

Βενιζέλος Ελευθ. A' 605, 666 - Β' 245, 255

Βενιζέλος Θ. Β' 155, 156

Βενιζέλος M. A' 288

Βεργίλιος βλ: Βιργίλιος

Βερναρδάκης Δ. Ν. A' 245,248,267-270 -Β' 70

Βηλαράς Ι. A' 316,317,725

βιβλιογνωσία Β' 503, 509, 510, 511

βιβλιοδετική τέχνη Β' 79

Βιέννη Γ' 88

Βιζυηνός Γ. A' 313,316,317,725

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/443.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Βικέλας Δ. Α' 245, 269, 317, 724 -Β΄ 709

βιολογία Β' 384, 390, 393, 399, 407-408

Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία Ρουσσοπούλου Α' 51

Βιργίλιος (και Βεργίλιος) Α' 99-100, 121, 183, 254, 281, 297, 322, 359,. 425, 445, 625 -Β' 428; 434, 453, 457, 457, 460, 463, 511, 529, 536, 544, 569

Βιτύνα Γορτυνίας Α' 64

Βίων Α'. 120 -Γ' 90

Βιώνης Γ. Β' 49, 50, 51

Βλάχος Άγγ. A' 247,269,312,313,314, 315, 317 -Β' 172 :

Βλάχος Αλέξ. Ι. Β' 454

Βλάχος Σ. Β' 430

Βοξέκης Χ. Κ. Β' 634

Βόζος Ιωάννης Παντ. Α' 681 :

Βολανάκης Μ. Γ' 106

Βολταίρος Α' 689, 700, 701, 709, 710 - Β' 52· βλ. και Voltaire

βομβυκοτροφια B' 9, 14· βλ. και σηροτροφία

βοτανική Α' 251, 333 - Β' 57,.- 72, 87, 88, 90,114,128,264,497,· 891,914, 922, 928, 939 -Γ' 227, 23:5

Βοτανικός κήπος Αθηνών Α' 64

Βουδούρης Β. Α' 385,430, 432 - Β' 530, 626, 629, 631, 870

Βουκερίδης Β' 710

Βούλγαρης Γ. Δ. Α' 225

Βούλγαρης Δ. Γ. Α' 164

Βούλγαρης κ. Β' 363,370

Βούλγαρις Ευγένιος Α' 244,245,270

Βούλγαρις Σπ. Α' 244

Βουλπιώτης Δ. Α' 237, 238, 239, 240, 242,243,256,257,259,260,.262,263, 267,270, 271, 278,289, 681,696 - Β' 116, 117, 118, 120, 130, 142,617, 618

Βουρλούμης Π. Α' 666 -Β' 770, 771, 772,778,899, 901

Βρατσάνος Μ. Γ' 231

Βυζάντιος Αλεξ. Α' 247,268

Βυζάντιος Σπ. Δ. Α' 244,246,268,270, 316 -Γ' 92

Balachamis Ρ. Γ' 229

Balzac A' 254

Banville Th. de A' 255

Barbier A' 253

Barthélémy A' 251

Baudë G. B' 296

Béranger A' 252, 361, 447, 565, 626

Boilaù. Α' 253, 565, 626, 690, 703, 712

Boirac Ε. Α' 562

Bourlotos S. Γ΄ 228

Bossuet.A' 183, 254, 690, 702, 711 - Β' 460, 463, 536, 550

Bourgeois Léon Α' 401

"Bowen and Schnell" Β' 721

Brandt Κ. Α' 531

Buffon Α'251

Γαβριηλίδης B. B' 710

γαλακτοκομία - τυροκομία Β' 892, 915, 924, 928, 940

Γαλάνης Εμμ. B' 52

Γαλαξείδι Α' 60 '

Γαλλία Α' 17, 400-401 -Β' 332

γαλλικά (γαλλική γλώσσα) Α' 30,40, 79, 80, 85-89,93,98, 101-102, l05, 119121 158,167,176,178-183,242,247, 249, 250, 251, 253, 254, 281, 293297, 307, 315, 318, 319, 321, 322, 324,339,348,359-361, 368,423,426, 430,433-435, 445-447,456,·473-474 (βιβλία), 532 (βιβλίο), 612-613, 614, 625-627,628,635,636,637,640,641, 642,645,655,678, 680, 689-690,693, 695,698-704,706,707,709-714,728 -730,751 - Β' 23-25,26-28, 44-46, 48-52,53-55,87-89,90-92, 105-109, 112-115, 124, 125, 130, 131-134,142, 156-158, 169,189,212,214,221,222, 224,229,231,239,241-243,251,254, 261, 262, 264, 313, 322, 324, 33ι334,360, 376,383-384,386,389,392, 395, 398, 407, 409, 423, 428, 434, 448, 453, 454, 456, 457, 459-463, 474-477,479,484-488,490-493,510, 511, 512,515,518-520,526-529,531, 533-536,542-545,547-550,553,562, 569,580, 596,621, 623,624-625,627, 630, 632, 635, 636, 641, 642, 645, 659, 663, 664, 669, 670, 676, 680,

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/444.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

681,717-720,749,750,753,755,757, 765, ?66,773,777,817,821, 842,848, 851, 856, 861, 872, 876, 883-885 - Γ 85,87, 88, 92,94,95,96,98, 100, l13, 104,112, 115, 118, 119,121, 122, 123,147,148,149,150,152, 226, 228, 233,236, 238, 239, 243, 245, 246, 248, 249, 303-310, 354-359, 361, 362, 379,

γενικά μαθήματα Β'327, 332, 352, 355, - Γ' 1-19, 120, 121, 153, 228, 236, 237, 246, 251, 361, 362 .

Γεννάδιος Γεώργιος Α' 12, 244 - B' 48, 49, 112, 155 -Γ 92

Γεννάδιος Ι. Α' 682

Γεράκης Γ. Α' 118 - Β' 49, 50, 51, 105, 106,107

Γερμανία Α' 17, 36, 400 - F 254-

Γερμανική αυτοκρατορία Α' 401

γερμανικά - γερμανική γλώσσα A' 58, 79- 80,103, 235, 474-47S (βιβλία), 678, 680--Β' 125, 229, 231, 376, 383, 386, 389-390, 392, 395, 398, 407, 409 474-477, '479, 503,510, 512, 513, 515, 621, 627, 630, 632, 636, 642, 663, 669,675,676,679,681, 748,751, 753 756,757,772,786 - Γ 85,306, 308, 309, 352, 354-357, 360, 361, 379 '

Γερμανός (Μητροπολίτης Αθηνών) B' 469

Γεροκωστόπουλος Αχ. Α' 304-307 ;

γεωγραφία (και γεωγραφικά) Α' 79, 8589, 93, 98, 101-102, 118-119, 128, 178-9,190, 191, 245,247,248,250, 251,280,282,292-294,307, 309, 313, 315,317,319,320, 336-337,362-363, 368,430, 435,448-449,456,489-492 (βιβλία), 538-543 (βιβλία), 612, 614, 631, 635, 636, 640, 641, 645, 678, 687-688, 693, 697, 701, 703, 7ο4, 705-707,709, 710, 712, 713, 720, 748-749,751- Β' 9, 11, 16,17,24, 26,27,28, 44, 45, 48-51,53-54,57, 58, 61, 62, 73, 87, 88, 90, 105-107, 112-114,131-183,140,148,155,156, 158,163,165,169,174-175, 189,213, 214,229,242,243,251, 261,262-263 309,322,326,332,360ί 376,390, 396, 399, 410, 423, 426, 427, 428, 432, 433,439,442,447,451, 452,455,456 458,459,461,462,474,475,479,484, 485, 489,491, 493, 507, 519, 526, 527, 531, 533-534,542, 545, 547, 548, 551, 554, 570, 580, 585, 588,592, 627, 630, 632, 636, 641, 642,660, 663, 664, 668, 669, 670, 676, 680, 681,727-732, 750- 753,765,774,777,790, 792, 800, 801, 810, 814, 818, 822, 827, 837-838, 842-843, 851-852, 856-857, 867,869, 870, 872,876, 880, 915 -Γ' 85-86, 87,92,94, 96,98,99, 101,105, 111, 115, 117-119,122,123, 147,149, 150, 152,153,226,231,232,236,238,240, 244, 303, 304, 308-310, 353-355, 359, 361, 362, 379- μαθηματική Α' 176, 183, 363, 449, 612, 687, 688-- Β' 52, 93, 108,114, 453 -Γ'92, 95,117, 231· μαθηματική και φυσική (μαθηματικοφυσική, φυσικομαθηματική) Α' 101-102, 121, 313, 748-749 - Β' 25, 28, 442, 475, 507, 519, 520 - Γ' 87, 88, 117^ φυσική Α' 190, 320, 612, 687-688 - B' 90 -Γ' 92· βλ. και κοσμογραφία

γεωγραφία Αγ. Γραφής (αγ. τόπων, ιερά γεωγραφία) B' 439, 44:2, 451, 455 4S8, 490, 501, 509, 525, 526, 531,533, 538, 541, 544, 546, 547, 551, 591

γεωλογία Α' 251, 295, 320, 333, 366, 454, 506 (βιβλία), 555-557 (βιβλ.), 720 -B' 140, 156, 189, 213, 241, 263, 390, 396, 399,502-503, 510, 512, 516, 527, 534,542, 548, 551, 576, 923, 928, 939

γεωμετρία Α' 86-87, 89, 93, 119, 136, 139, 141-2, 179, 248, 251, 253, 254, 282, 293, 295, 296,317, 319, 321, 348, 364-365, 372-373, 427-429, 451-452, 494 (βιβλία) 497-500 (βιβλία), 502503 (βιβλία), 545 (βιβλ.), 548-551 (βιβλίο), 610, 611, 621,690-691,693, 695,700-704,708-713,715,720, 731732,733,734,736-737, 751 -Β 11, 24,28,45,51, 55,57,58,62,71, 90, 114, 128, 133, 140, 157, 169, ι72173, 188, 189, 239, 240, 261, 272, 283, 3ο9, 392, 396, 433, 453, 457, 459, 460, 461, 463, 474, 484, 490,

Σελ. 444
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/445.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

510, 516, 526, 547, 548, 549, 571, 572,586,588-589,632,714,754,765, 773,777,786,814,817,834-836,856, 868, 869, 876, 881-882, 885,891, 903, 904-905, 914, 922- F 111, 149, 226, 359,379· αναλυτική Α' 712,713,715, 720, 737-738, 751· μηχανική Α' 720' παραστατική Α' 715, 720, 735, 737, 751· περιγραφική Α' 691, 693, 703, 704, 712, 713, 714- βλ. και μαθηματικά

γεωπονικά Α' 64, 66 - Β' 140,141, 229, 239, 241, 242, 243, 245, 248, 251, 261, 263, 264-265, 278,309, 322, 367, 373, 376, 379, 390, 396, 399, 408, 410, 415, 440, 443, 541, 545, 572, 577,578,580, 596,881- Γ' 233,236, 1245,307,308

Γεωργαντάς Φίλιππος Α' 25

Γεωργαντής Μ. Β' 355

γεωργία (γενική-είδική) Β' 57, 58, 891, 892, 914, 915, 923, 928, 929, 939, :940 - Γ' 226, 227, 228

Γεωργιάδης Δ. Β' 157

γεωργικά γυμνάσια βλ. γυμνάσια γεωργικά

γεωργικό επιμελητήριο Α' 65

γεωργικά μαθήματα Α' 68 - Β' 941, 942

γεωργικές σχόλες (σχολεία): μέσες A' 64, 65, 67, 68, 70 -Β' 908-921, 922, 924, 926-933, 941-944 -Γ' 372, 374,. 381-382- Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης Α' 65, 67 - B' 887896, 898, 909-910-Γ' 371, 381· Μέση Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης Α' 67 - Β' 898-901, 909 - Γ' 381· Μέση Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή Πατρών Α' 67 - B' 922-925, 939-940 - F 373, 375, 382- πρακτικές Α' 64, 66· Αθηνών Α' 65- Κασσαβετείας Α' 64· Λάρισας Α' 64, 65' Τίρυνθας Α' 65· βλ. και προγράμματα

γεωργική βιομηχανία Β' 892, 915, 928, 929

γεωργική εκπαίδευση Α' 64, 65, 67, 69

γεωργική εντομολογία Β' 892, 915, 923, 928 .

γεωργική λογιστική Β' 892, 915, 924, 929, 940

γεωργική μηχανική - μηχανολογία Β' 891, 915, 928,929, 939

γεωργική νομοθεσία B' 915, 924, 929, 940

γεωργική οικονομία Β' 892, 915, 924, 929, 940

γεωργική φυτοπαθολογία Β' 892, 915, 929 γεωργικοί σταθμοί Α' 64-65

Γεωργούλης κ. Γ΄ 103

Γιαβάσης Γ. Β' 355

Γιαννακίτσας Ιω. Α' 633

Γιαννόπουλος Χρ. Β'616

Γκινάκας Ι. Π. Α' 80

Γληνός Δ. Α' 29 - Γ' 102,244

γλωσσικά μαθήματα Γ" 100

γνωμικά Γ' 89, 90,33

Γονατάς Σ. Β' 363,367, 370

Γόντικας Κ. Α' 70, 663, 666, 673 - Β' 357, 359, 360, 363, 364, 367, 368, 370, 412, 416, 417, 600, 944

Γουμπούρος Αρσένιος Β' 49, 50

Γούναρης Δ. Π. A' 633 - Β' 634, 658

γραμματική Α' 85-86, 91, 93, 101, 104, 116, 118, 133, 155, 174, 177-180, 244-245,247-249,261, 291-295,308, 309, 312-314, 316, 324, 329-330, 342, 344, 352, 353, 438-440, 466-468, 526-527 (βιβλ.), 607, 608-609, 685, 686, 697-700, 705-708 - Β' 11, 24, 25,26, .27, 44, 48, 49,50, 53-55,611, 69-70, 91, 105, 106, 112, 127, 128, 131, 139, 148, 155, 171, 172, 326, 385-386, 389, 391, 426, 432, 433, 441, 442, 451, 452, 455, 461, 484, 490, 507, 518, 519, 547, 551-552, 565, 566, 585, 587, 682, 704, 705, 706,708,760,773,777,842,856 - Γ΄ 89, 91, 102, l08, 113,226,232, 238 ,

γραμματολογία Α' 16, 252,254,280,281, 295,296,319-321,345-346,390-392, 469-470,528-529, 616, 617, 618, 619, 620-Β' 46, 70, 89, 91, 92,114,115, 133,139-141,169,189,211, 214, 239, 261,262, 264,312, 313, 383, 386, 389, 392,395,398,407,412,704,706,708,

Σελ. 445
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/446.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

712 - Γ΄ 98,99,103, 110, 113,115, 232

γραμματουργία A' 98 γραμμογραφία Β' 220

γραφή B' 9

"γραφικόν ύφος" Α' 98, 201

Γρηγόριος ο Θεολόγος (η Ναζιανζηνός) Β' 62, 427, 428, 432, 434, 442, 452, 453, 474,485,491, 511, 566,567, - Γ' 93

Γρηγόριος ο Νύσσης Β' 457, 460, 492, 567

Γρίβας Αλ. B' 899, 901

Γυμνάσια (-ιο) passim· βλ. και προγράμματα

-Αθηνών Α' 124 - Γ' 85

- Αιγίου Α' 264

- γαλλικό Α' 131

- γερμανικό Α' 131

- Κερκύρας Α' 51, 60, 165 -B' 612 - Γ' 352

- κλασικό Α' 53-54, 68, 720, 721 - Γ΄ 151

- Ληξουρίου (Πετρίτσειο) A' 54 - Β' 623-624

- Μεσολογγίου Α' 12

-Ναυπλίου Α' 12, 47, 79 -Γ' 85, 93

- Πατρών Α' 49 - Β' 606, 607, 617 - Γ΄ 351

-Πειραιώς Α' 18, 51-54, 288 - B' 614-615', 616, 619-620, 621-622

- Σύρου Α-12, 47, 49-51, 264 -B' 603, 604-605, 607, 608 -609, 610-611,617 -Γ' 351

- Τρικκάλων B' 617-618 - Γ' 352

- Χαλκίδος A' 171

- γεωργικά Α' 68 - Β' 941-944

γυμνασιακά η ανώτερα Παρθεναγωγεία βλ. Παρθεναγωγεία γυμνασιακά η ανώτερα γυμνασιακές εκδρομές Α' 378-382 - Γ' 101-104

γυμνάσματα γραπτά (γραφικά, έγγραφα) Α' 90, 91, 96, 98, 100, 102, 105, 120121, 129-130, 133, 158, 180-181, 186 201-202, 304, 306, 323-326, 344-345, 608, 679 -B' 87, 88, 443-444, 705, 707,708 - Γ' 87-, 90, 100, 107

γυμναστήριο (-ία) Α' 464, 228-9, 230, 231, 232, 298, 396,397, 409-410 - Γ' 96 104

γυμναστικά μηχανήματα (όργανα) Β' 182184,192, 200, 201, 203, 206, 207, 209 - Γ' 94, 252

γυμναστική (μάθημα) Α' 39-40, 73, 1634, 224-5, 227, 228, 231, 232,245, 247, 249,250,252,26ο-261, 292-295,313, 315, 318, 320, 321, 322,367,368,396, -492, 423, 429, 430, 431-435, 456, 567, 568-599, 601, 602-3, 614, 615, 627,628,631, 635,636,637,640, 641 642, 657, 658, 678, 693, 694, 698701,704,706-709,711, 713, 720,750, 751-B' 11, 44, 45, 49-52,. 54, 55, 57, 58, 62, 63, 78, 87, 90, 91, 95, 113115, 118-119, 125, 126,128, 132, 133, 140, 141, 148, 156-159, 165, 169, 178-179, 180-185, 189, 190, 192, 193, 195, 200, 201, 203, 205-208, 214, 215, 221-223, 225, 230, 239, 241- 243, 245, 248, 251, 262, 263, 265, 269, 272, 278, 281, 285, 293, 294, 296, 297, 301, 309, 317, 320, 322, 326, 327, 332, 338, 339, 349, 352, 355, 358, 361, 367, 373, 376, 385, 387,390-391,393,397,399,409,410 415-416,455-463,474-477,479,484- 487, 489, 491-494, 510, 511-513, 516, 518-520, 526-529, 531,533-536, 542545, 547-550,551, 552, 554, 579, 580, 587, 590,592,596, 623,625,626,627 630, 632, 636, 641, 643, 647, 660, 663, 668, 669, 676, 677, 680, 681, 747, 749, 750, 753, 754, 756, 757758,765,774,777,876,883,885 - Γ'87, 94, 96,.97,98,100,103,104, 114,117-122,147, 148,152,153,226, 228, 230, 231, .232, 235, 236, 237, 239-242,245,247-249,251, 253,254, 255, 3Ο4!, 3Ο5, 307, 309, 310, 353, 355, 357-359, 361, 362- και υγιεινή Β' 129, 141'· γυμναστικοί - αθλητικοί αγώνες Α' 396,.406· βλ. και ασκήσεις: γυμναστικές, σουηδική γυμναστική, σωμασκία γυμναστική παιδαγωγία - παιδαγωγική

Σελ. 446
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/447.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β' 119, 137-138, 181-183, 192,194, 195, 200, 201, 203, 205-207, 226, 228, 233, 234, 300, 301, 320, 338- 343, 358, 359 - Γ 248, 252, 253, 254

Γυμναστική Σχολή (θηλέων) Α' 40 - B' 225-226· βλ. και προγράμματα· τάξις γυμναστριών

Chailley - Bert Joseph B.' 719

Chateaubriand A' 251, 564, 626

Chenièr André A' 258, 361, 447, 565, 626, 690, 703, 712

Gherbulier V. A' 255

Goppée Fr. A' 252, 361, 447

Corneille A' 183, 255, 690, 702, 711, 730- βλ. και Κορνήλιος

Gouyba Ch. Μ. Β' 292

δακτυλογραφία Β' 660, 663, 666, 668, 669, 676, 680, 681, 745-747, 750, 753-755,757,765,774,777 - Γ 356 357, 359, 361

Δαμασκηνός A. A' 204

Δαμιανός Ν. Α' 316, 317

Δαρειώτης Κ. Α' 165-6 - Β' 612, 613

δασοκομία B' 915

Δελενάρδου Ελίζα Α' 49

Δεληγεώργης Επ. A' 18, 24, 164

Δελμούζος Αλέξανδρος A' 31

Δεμερτζής Κ. A' 605 - Β' 255

Δεμοίρος Ι. Γ' 85

δενδροκομία B'9, 11, 57, 58, 79, 891, 892, 915, 923, 928, 929, 940

Δένδιας B' 709

Δέφνερ M. Β' 52, 533, 534

Δηλιγιάννης Θ. Π. A' 62,222,282 - Β' 57,60, 61, 63, 80, 84

Δημακόπουλος Φ. Β' 616

Δημαράς Αλέξης A' 14,21 - Γ' 91, 98, 105

Δημητσάνα A' 12

Δήμιτσας Μαργαρ. Β' 49, 50, 51, 105, 106,107, 131, 132,

δήμοι: Ερμουπόλεως A·' 33· Μυρεσίου Μαγνησίας Β' 640, 644· Πειραιώς A' 52-54

Δημοσθένης A' 100, 120, 181-2, 252, 295, 319, 320, 347, 348, 355, 440, 441, 528, 617, 618, 620, 687, 702, 711,725,726 - Β' 62,69,70, 88, 89, 90, 91,128,140, 189,211, 240, 394, 427, 433, 452, 456, 459,· 485, 491, 511 527, 528, 534, 543, 548, 551552,566,587 - Γ' 89,93

"δημοτελείς εξετάσεις" Γ' 85

δημοτική γλώσσα Ä' 73

διάλεκτοι B' 427· αττική A' 159, 175, 342,352,438,439,617- Β' 383,386, 389, 397 - Γ' 108, 109· δωρική A' 120· ιωνική A' 119, 175 Διαμαντιδης Δ; A. Α' 605 - Β' 255

Διαμαντόπουλος Α. Α'164

διάταγμα* - 22 Μαρτίου 1833: Α' 11

- 22 Νοεμβρίου (3 Δεκεμβρίου) 1833: Α' 12

- 25 Μαρτίου 1835: Α' 12

- 10/22 Ιουλίου 1835: Α' 33

- 19 Αυγούστου 1835: A' 12

- 1 Σεπτεμβρίου 1835: Α' 12

- 3 Ιανουαρίου 1865: A' 52

- 16 Δεκεμβρίου 1867: Α' 58

- 9 Ιανουαρίου 1870: Α' 58

- 9 Απριλίου 1871: Α' 58

- 12 Σεπτεμβρίου 1872: Α' 25

- 2 και 28 Μαΐου 1880: Α' 58

- 23 Μαρτίου 1882: Α' 58

- 29 Μαΐου 1894: Α' 58

- 6 Ιουλίου 1897: Α' 58

- 28 και 31 Αυγούστου 1897: Α' 65

- 10 Σεπτεμβρίου 1903: A' 65

- 17 Σεπτεμβρίου 1914: A' 44

- 17 Φεβρουαρίου 1915: Α' 15

- 14 Ιουλίου 1917: Α' 67

- 31 Δεκεμβρίου 1922: Α' 38

Διγενής Ακρίτας (έπος) Β' 395

Δίγκας Δ. Α' 634, 639, 643, 644, 646,

- * Περιλαμβάνονται εκείνα' για τα οποία γίνεται αναφορά χωρίς να καταχωρίζεται το περιεχόμενό τους.

Σελ. 447
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/448.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

647, 648, 649, 656, 657, 717, 718 719, 722 -Β' 276, 298-300, 303305, 307-309, 312, 315, 816, 327, 33ο, 33ι, 334-337,339,344,345,349 350, 353, 355, 557, 561, 563, 564, 580, 581, 583, 584, 590, 886, 897, . 899, 902, 905-907

διδακτέα ύλη Γ' 88, 96, 98, 112, 113, 114, 115, 234, 235, 239, 240, 242, 243, 248, 249, 250, 252/308, 311

διδακτικά βιβλία Α' 95, 108, 109, 115, 161, 186, 257, 258-259, 262. 457563 -Γ' 92, 98, 105, 106, 111, 114, 225· βλ. και εγχειρίδιο:

διδακτική - διδακτικά κτλ. Α' 107, 407 - Β' 11, 46, 55, 63, 92, 97, 109, 115, 126, 129', 133, 134, 140, 141, 157, 158, 165, 189, 214, 216; 220, 223, 242, 245, 248, 262, 26'3, 265, 298, 313, 327, 328, 333, 347, 360-361 367,371-372,408,413-414,552,578, 580 -Γ' 226, 227, 248, 249

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

Γενικά Α' 23-43, 64,169, 226, 397, 403, 408, 409, 410, 566, 605, 638, 642, 650, 663,664,665,666,671-672 -Β' 7-417, 504, 556 -Γ' 111,155-256, 259

Αρρένων

-Αθηνών: A' 23-25, 26, 28-30, 44, 163, 402 -Β' 9, 12-22, 29, 30-39, 40,41, 57-60, 93,229-232,256 - Γ' 226, 228, 229, 230, 232, 238

- Αίγινας: Α' 402

-Επτανήσου: Β' 94-95, 97, 98 - Γ' 231 ... ..

-Ηρακλείου:;Β' 256

- Θεσσαλίας: Β' 100 - Γ' 231

- Θεσσαλονίκης: Α' 29 -Γ 250

-Ιωαννίνων: Α' 29 -Β' 256

- Κοζάνης: Α'29-Β' 256

- Λαμίας: A' 29 - Β' 256

- Σάμου: Β' 256

- Σερρών: Α' 29

- Τριπόλεως: Α' 29 - Β' 94-95- Γ' 231, 256 θηλέων

-Αθηνών: Α' 29-30 - Β΄ 186, 256, 322

-Ηρακλείου: Α' 29

- Θεσσαλονίκης: Α' 29 - Β' 256, 277-278 - -

- Κερκύρας: Α' 29 -- Β' 186, 256, 322

- Κοζάνης: Β' 322

- Λαρίσης: A' 29 - Β' 256, 322

- Πατρών: Α' 29 - Β' 186, 256, 322

- Πειραιώς: Α' 29-33 - Β' 256 Βλ. και Διδασκαλεία Φ.Ε.· προγράμματα

Διδασκαλεία αγροτικά Α' 31, 43-Β' 335336 -Γ' 256

Διδασκαλεία "ειδικά" Α' 43 - Γ' 256

Διδασκαλεία νηπιαγωγών Α' 36-38, 41, 70, 642, 672 - Β' 216-224, 225, 253255, 258, 266-269, 305-307, 312-316, 323-325, 336, 345-349 - Γ' 247-249

Διδασκαλεία Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Γ΄ 23-28, 42-56, 85, ι43-ι46,186190, 250 -Γ' 238

Διδασκαλείο γεωργικού σταθμού Β' 378 Διδασκαλείο για τη μόρφωση καθηγητών της γαλλικής γλώσσας Α' 30-31, 43 - Β' 331-334 -Γ 256

Διδασκαλείο Γυμναστικής Α' 39-42, 70, 658 - Β' 300-303,319-321,337-344, 354,357-359 -Γ' 252-255

"Διδασκαλείον διδασκαλισσών" Α' 34 - Β' 42-43

Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης Β' 64-79- Γ' 230

Διδασκαλείο Μαράσλειο· βλ. Μαράσλειο

Διδασκαλείο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως Α' 22, 719, 721

Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (= Τεχνικό Διδασκαλείο) Α' 38-39, 672

- Β' 271-276, 280-298, 3ι6-319, 327-330, 350-353, 355-356, 360-363

- Γ' 250-251· βλ. και προγράμματα "διδασκαλοδιδακτήριον" Β' 13

Σελ. 448
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/449.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διεθνές σηματολόγιο Β' 800, 801, 807, 872

διήγημα (-ατα) Β' 220, 222, 223

δίκαιο Α' 623 - B' 251, 262, 279, 322, 661, 740, 872 - Γ' 112

Διογένης Λαέρτιος Α' 177, 243, 291, 311 - Γ' 93

Διόδωρος ο Σικελιώτης Α' 180, 528 - Β' 107, l08, 113, 115, 442 -Γ' 89

διοίκηση της Εκκλησίας Β' 587

Διομήδης Αλ. Δ. Α' 605 - Β' 246, 255, 354, 899,901

Διομήδης Κυριακός Αν. Α' 258

Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς Γ' 89

διπλογραφία A' 47 - Β' 603, 604, 606, 607, 610, 621, 623, 627 -Γ' 351βλ. και λογιστική

δογματική (καί δογματική θεολογία, δογματικόν φροντιστήριον) Β' 423, 429, 434, 440, 447, 454, 457, 460, 463, 473, 476, 479, 484, 486, 488, 492, 493, 510, 512, 515, 529, 531, 536, 544, 546, 550, 553, 564, 580

Δομεστίνης N. B" 787

Δοξιάδης A. A' 666 - B' 354, 363, 370, 921

Δραγάτσης Ιάκωβος B" 616

Δραγούμης N. A' 246, 268, 269

Δραγούμης Σ. A' 289, 681, 696 -B' 130, 142

Δροσίνης Γ. A' 313, 316, 317 -Β' 709

Δρόσος Δ. A' 51, 171, 191

Daudet A. A' 253, 361, 447

Delavigne Casimir A' 253, 565

De Lisle Leconte A' 255

Diderot A' 250

Dumas Al. A' 250 (P.), 251 (f.)

εβδομαδιαίος χρόνος (ωράριο) διδασκαλίας Γ΄ 87, 88, 91, 94, 97, 98, 99,100,103, 105,106,115,118-122,147,151, 153 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238-245, 248-250, 252, 253, 255, 303311, 353-362, 380-382

εβραϊκά (εβραϊκή γλώσσα) A' 101, 102 - Β' 424, 428, 448, 465, 468, 474, 475, 477, 479, 484, 485; 487, 488, 492, 493, 501, 503, 510, 511, 525, 527, 531, 534, 543, 545, 347, 549, 553 - Γ' 303, 304, 305, 307, 308, 309

εβραϊκή αρχαιολογία B' 474, 501, 503, 509, 511, 51S, 525, 528, 531, 535, 540, 543, 544

εγκύκλια μαθήματα A' 167-169 - B' 474, 484, 502-503 -Γ' 303, 305, 311· "εγκύκλιος παίδευσις, προπαιδεία" A' 112,169 - B' 210-213, 214 - Γ' 243

Εγκυκλοπαίδεια A' 86, 99 - Γ' 88, 89 εγκυκλοπαιδεία του Ιακωβσίου Γ' 89, 226

εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας Β' 473, 474, 479, 483, 485, 488, 491, 493, 509 511, 515, 525, 527, 531, 534, 541 - Γ'307

εγκυκλοπαιδικά μαθήματα B' 525-526, 547 - Γ' 306, 308

εγκυκλοπαιδισμός Γ' 230

εγχειρίδια A' 128· Παπανικολάου B' 50, 51 εδαφολογία - λιπασματολογία B' 892, 915'

κλιματολογία και εδαφολογία Β' 923

Έδεσσα A' 38

εθνογραφία Γ' 89, 226

Έϊδεκ Κ. A' 80-81 - B' 14

Ειδικά μαθήματα B' 327, 332, 352, 355 - Γ' 228,251

Ειδικά σχολεία επαγγελματικής Εκπαίδευσης A' 57-69-B' 779-944 -Γ' 363-382· Βλ. και αστικά σχολεία θηλέων, γεωργικά σχολεία, ναυτικά σχολεία, προγράμματα

Ειδική γυμναστική σχολή A' 40 - Β' 180 -185, 190-193, 199-202, 204 - Γ' 252

"εισαγωγή εις τας Ιεράς (αγίας, θείας) Γραφάς (Π. και Κ. Διαθήκην" Β' 58, 423, 429, 434, 447, 452, 456, 459, 462, 473, 474, 479, 483, 485, 489, 491, 493, 503, 509, 510, 511, 515, 525, 527, 531, 534, 540, 542, 544, 546, 548, 551, 553, 564, 580

έκθεση ιδεών (και εκθέσεις, εκθέσεις ιδεών) A' 100, 104, 129, 133, 156, 159, 176, 183, 247, 248, 318, 324, 686, 697- 699,705-707 - Β' 11, 24, 27, 28, 44, 45, 46, 48-52, 53-55, 87, 88, 89, 90, 29

Σελ. 449
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/450.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

90, l05-l08, 112-115,126,131-133, 134-136, 144-146, 148, 155-158, 162, 172, 211, 214, 220,221, 238-239, 261, 262, 264, 312, 313, 326, 412, 486, 512, 551, 552, 664, 670, 677, 682, 704, 706, 707, 708, 711-712, 754, 760,773,777,848, 961, 867 - Γ' 95, 242, 358, 380

εκκλησιασμός Α' 122, 383-385 - Γ' 90, 101

εκκλησιαστική Ιστορία Α' 203, 252, 280, 295, 319, 338, 351, 374, 394, 433, 607, 615, 701, 710 - Β' 58, 62, 87, 88, 90, 93, 113, 128, 132, 139, 156, 170, 188, 211, 423, 429, 434, 439, 442-443, 447, 453, 457, 460, 463, 473 475, 479, 483, 485, 488, 491-493, 501 503, 509, 511, 512, 515, 525, 528, 531, 535, 536, 538, 543, 544, 546, 549, 550, 551, 553, 564, 580, 584, 587, 592 -Γ' 106, 149, 231

εκκλησιαστική μουσική Β' 140, 141, 220222, 224, 229,239, 241-243, 245, 248, 251, 261, 263, 265, 279, 322, 367, 373, 376, 385, 387, 390, 393, 397, 399, 409, 423, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 439, 442, 443, 451, 452, 453, 454, 474, 475, 477, 479, 484487, 489, 491, 492, 494, 510, 511513, 516, 519, 520, 526-528, 581, , 533-535, 538, 542, 543, 545, 547549, 551, 552, 554, 562, 592, 593, 596 -Γ' 227, 233, 234, 305-310

εκκλησιαστική ρητορική Β' 139, 220, 525, 528, 535, 543, 564, 580

εκκλησιαστικό δίκαιο Β' 553 - Γ' 307

ελαιοκομία - ελαιουργία Β' 915, 923, 924, 928, 940

ελληνικά Α' 22, 117, 118-121, 174, 177181,183, 201, 243-245,247, 249, 250, 252, 253, 258,261, 263, 279-281, 307, 311-321, 324, 327-331, 345, 352-357, 368, 392, 410, 434, 435, 437-443, 466-471 (βιβλία), 607-610, 614, 615620, 628, 644, 645, 678, 693, 697- 704, 705-711, 713, 720 - Β' 44-46, 48-52, 53-55, 58, 61-63, 66, 69-71, 90-92, 105-108, 112-115, 126, 127, 128,139-141,155-158,162,163,165, 169,171-172, 188, 189,211,229,240 -243, 260, 262, 264, 266-267, 365, 383,385-386,388-389,391-392,394395,397-398,406-407,409,412,455463, 477, 479, 484-487, 488, 490493, 500, 510, 515, 525, 526-529, 531, 533-536, 540, 541-545, 547-550, 551-552, 553, 564-568, 580, 584-585, 587-588, 591, 592, 593, 635, 636, 641, 642, 645, 652, 654, 659, 663, 664, 667, 669, 670, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 703-712, 749, 750, 753, 754, 757, 773, 775, 777, 800, 801, 802, 817, 821, 842, 848, 856, 861, 869, 870, 872, 879-880, 885, 891, 914, 922 -Γ' 85, 87, 88, 90, 92,102,106,107,147,148,150,152, 229, 232, 233, 236, 237, 241, 242, 244, 246, 251, 304-306, 308-11, 353, 355-359, 361, 362, 379· βλ. και αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά

Ελληνικά σχολεία passim

-Αθηνών Γ' 85

- Ναυπλίου A' 58, 79 - Β' 785-786 - Γ' 90, 379

- Σύρου A' 58 - Β' 785-786 - Γ' 379

ελληνική γλώσσα (αρχαία-νέα) A' 79-80, 85, 98, 104, 106, 128, 131, 132, 133, 158, 172, 174, 245, 247, 262, 292, 309, 353, 357, 607 - B' 23, 24, 26, 57,70, 71, 121, 251,253,254, 308, 312-313, 322, 323, 324, 326, 332, 346-347, 352, 355 -Γ' 88, 107, 109, 113, 226, 242, 303, 304, 305, 307

"Ελληνικον Παρθεναγωγείον" Α' 36

Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος Γ' 226,238

Εμπειρίκος Γ. B' 354

Εμπειρίκος Ε. Α' 61 - Β' 798, 802

εμπορευματολογία B' 621, 623, 625, 627, 632, 635, 636, 642, 645, 659, 663, 668, 669, 670, 676, 680, 681, 699- 703, 749, 750, 753-755, 765, 773, 777 -Γ΄ 354, 356-359,361

εμπορικά, εμπορικά μαθήματα Α' 47, 4951, 168, 235, 513-523 - Β' 229, 272, 285, 295, 296, 317, 604, 605, 606,

Σελ. 450
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/451.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

607,608, 609,610-611, 614-615,617- 618, 630, 636, 637, 641, 642, 645, 660, 663, 668, 669, 670, 676, 680, 681, 685-699, 749, 750, 753, 755, 757, 765, 774, 777, 821 -Γ' 233, 351-356,358-362

εμπορικά εκπαιδευτήρια Α' 48-49, 51

εμπορικές γνώσεις Α' 56

Εμπορικές σχολές Α' 41, 46-57, 70, 474, 475, 509, 513, 514, 516, 518, 519, 520, 522, 523, 566 -Β' 233, 6οι778 -Γ΄ 104, 313-362

-Αθηνών: Α' 57 - Β' 627-629, 630- 631, 639,652-653, 654-655, 661, 675,679,748,762,770, 771 - Γ' 352, 353

-Άχιλλοπούλειος Τσαγκαράδας B' 640-641, 644-645- Γ' 319, 321, 354, 355

- "Παναγή Βαλλιάνου" Αργοστολίου Β' 762, 771

- Βόλου Β' 748, 762, 771

-Ηρακλείου Β' 650, 675, 679, 748, 762, 770

- Θεσσαλονίκης Β' 675, 679, 748, 762, 770, 771

-Ιωαννίνων Β' 762, 770

- Καβάλας Β' 748, 762, 770

- Καλάμων Β' 762,771

- Κερκύρας Β' 649, 651, 675, 679, 748, 762, 771

- Κοζάνης Β' 770, 771

- Ληξουρίου Κεφαλληνίας (=Πετρίτσειος) A' 51, 62 - Β' 623-626, 867-870 -Γ' 317,352, 353, 367, 380

- Νέου Καρλοβασίου Σαμου Β' 770, 771

- Ξυλοκάστρου Κορινθίας Β' 748

- Πατρών Β' 631, 639, 675, 679, 748,762,771

- Πειραιώς A' 52-54 - Β' 621-622, 675, 679, 748, 762, 771 ^

- Πύργου B' 675, 679, 748

- Σύρου Β' 648,675,679,748,762, 771

- Χαλκίδας Β' 748

- Χανίων Β' 678,679,748,770,771

- Χίου (κοινοτική) Β' 656-657, 659- 660, 664,670, 762,770 -Γ' 324, 356

εμπορικές ναυτικές σχολές A' 61-62 - Β' 816, 817-820, 821-864- βλ. και ναυτικά σχολεία - σχολές

εμπορική αλληλογραφία B' 621,623,625, 627, 632, 636, 641, 642, 645, 660, 663, 669, 676, 680, 681-693, 698699, 719, 749, 753, 755, 774, 777, 872· "επιστολογραφία" Γ' 351 εμπορική αριθμητική Β' 625, 630, 632, 713-714,714-715,715-716,754,765,

773 - Γ΄ 352, 354

εμπορική - οικονομική γεωγραφία B' 603, 604, 606, 607, 610, 621, 623, 625, 632, 755, 757, 765, 774, 872 -Γ΄ 351, 352, 353, 354

εμπορική εκπαίδευση A' 15, 47-48, 51, 54, 57 -Γ' 351

εμπορική επιστήμη A' 54

εμπορική μάθηση A' 54

εμπορική ναυτιλία B' 781-784- βλ. και ναυτιλία

εμπορικό δίκαιο A' 166 - B' 242, 603, 604, 605, 607, 608-609, 610,612, 621, 623, 625, 627, 632, 636, 660, 663, 668, 669, 676, 680, 681, 740-742, 750, 753, 755, 757, 774, 777 -Γ΄ 351, 354

"Εμπορικόν Εκπαιδευτήριον" A' 51 εμπορικό ναυτικό A' 61-62-63 - B' 787

"Εμπορικον πτυχίον" A' 49 - B' 611

εμποριολογία Β' 632, 641, 642, 645, 660, 663, 669, 680, 681, 685-693, 697, 749, 750, 753, 755, 773, 77,4, 777-

εγχειρίδιο Γ' 354

εμποροδιδάσκαλοι A' 51

εμποροπλοίαρχοι A' 57-58, 60-61 - B' 790-794, 795-796

 Έννιγκ A' 49

εντομολογία βλ. γεωργική εντομολογία

Ένωσις των Ελληνίδων A' 36-37, 40 - Β' 216, 218, 219, 254, 258, 302, 306, 324 - Γ' 247, 248, 253, 254

"εξήγησις" A' 99, 120, 244-5, 291, 292, 308, 312, 313, 328, 685, 686, 697, 698, 705-706 -Β' 25, 28, 44-46,

Σελ. 451
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/452.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

426, 427, 432, 441, 442, 451, 452 - F 112

επαγγελματικά σχολεία κατώτερα Α 70

επαγγελματική εκπαίδευση Α' 55

επαγγελματική μόρφωση Α' 71

επαγγελματική σχολή Α' 64

Επαρχίες προσαρτώμενες Α' 226

επιγράμματα Α' 183 -Γ' 89, 90

Επίκτητος A' 727 - Β' 432, 442, 567

επιπεδομετρία Α' 101,120, 253, 295, 296 319, 321, 451-453, 690-691, 700, 701 -702, 709, 710 -Β' 188, 189, 456, 462, 486, 492, 511, 527, 531, 534, 585, 542, 548, 545, 551, 554, 592, 869 -

Επιστημονικά μαθήματα A' 678

Επτάνησα Α' 15, 26, 28, 165, 167, 169- 170 - Β' 613 - Γ' 351

εργασίες Β' 197 - Γ' 101, 108, 113·

εργαστήρια Α' 28, 72

εργόχειρα(-ο) Β' 49-52, 87-89, 90-92, 105-109, 112-115, 125, 130, 142, 221, 222, 224 -Γ' 238, 240, 241, 242· και ραπτική Β' 44, 45, 54- βλ. και χειροτεχνία - χειροτεχνήματα

ερμηνεία Α' 175, 280, 281, 291-293, 311312, 313, 316, 318, 319, 327-328, 343, 345, 353-355, 439-441, 607, 608, 609, 617, 618, 619, 685-687, 697, 705, 724, 725, 726-727-Β' 17, 58, 87-89, 105, 106, 108, 112-115, 127, 128,131-133,155-157,171,172,188, 189, 211, 214, 240-243, 260-261, 262, 264, 383, 386, 391, 394-395, 397398, 406, 412, 427-428, 433, 434, 452 453, 455-463, 474, 484-486, 490-492, 511, 512, 518, 51", 565-568, 584, 587, 842, 848, 856, 861- Γ' 108-110

ερμηνεία χριστιανικών κειμένων (Αγ. Γραφής, πατέρων κτλ.) Α' 249, 251252, 280, 294, 318, 351, 384, 437, 615, 700, 708, 723-724-Β' 25,28, 46, 48-51, 55, 105, 106, 112-114, 129, 140, 141, 155, 170, 171, 211, 220, 221, 223, 260, 262, 264, 266, 423, 429, 434, 439, 443, 447,452-454, 457, 460, 462, 473-475, 476, 479, 483, 485, 486, 488, 491, 492, 493, 500- 501, 503, 509-512,515, 518, 519, 525, 527, 528, 531, 534-536, 538, 540, 543, 544, 546, 548, 549, 551, 552, 553, 564, 565, 580, 584, 587, 592 - Γ' 306, 310

Ερόλδος Α' 80

Ερωτόκριτος Β' 395, 412

Εσπερία (Ευρώπη) Α' 24, 400 - Β' 362, 378, 628, 652, 668, 887- βλ. και Ευρώπη

"Ευαγγελικά" F 354

Ευμάνος Α' 80

Ευριπίδης A' l00, 175, 183, 253, 254, 296, 321, 355, 391, 441, 528, 618619, 620, 703, 711, 727 -Β' 189, 211, 242, 406, 428, 434, 453, 511, 549, 567, 708 - Γ' 89, 90

Ευρώπη Α' 49, 53-54, 125,127, 391- βλ. και Εσπερία

Ευταξίας Αθ. Α' 44, 341, 350, 369, 396398, 408, 410, 411, 422, 684, 705, 714 -Β' 168, 179, 180, 185, 203, 205, 209, 464, 469, 478, 499, 505, 515, 634, 654, 655 -Γ' 103, 305, 306

Ευταξίας Ι. Β' 469

Ευτρόπιος Α' 120

Erckmann Chatran Α' 361, 447

Fénélon Α' 250· βλ. και Φενελών

Flaubert Α' 254

Florian Α' 250, 689, 701

France Anatole A' 565

Froebel Friedrich B' 267, 347 -Γ' 247· μέθοδος Β' 197, 216

Gautier Th. A' 255

Grote G. A' 391

Guizot A' 690, 703, 712

Gurlitt L. A' 532

Guyau B' 718

Gymnasium A' 14

Ζαβιτσιάνος Κ. Α' 666

Ζαγγογιάννης Δημήτριος Γ' 101, 102, 103

Ζαγόριον Β' 466, 467, 482, 507, 509, 517, 523 -Γ' 306

Σελ. 452
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 433
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  και ποιητών. Μετά σχολίων γραμματικών, ιστορικών και γεωγραφικών, "αι μετ' επίτομων φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων. Διηρημένη εις τόμους τρεις, προς χρήσιν των απανταχού ελληνικών σχολείων, υπό Ά. Ρ. Ραγκαβή. Κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, και της επί των διδακτικών βιβλίων Επιτροπής. Αθήνησιν. Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1844.

  Ένωσις Γυμναστών, Ιωάννης Φωκιανός 1845-1896. Αναμνηστική έκδοσις επί τη συμπληρώσει τριακονταετίας από του θάνατον του, Αθήνα 1926,

  Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσία τον Εκπαιδευτικού Τμήματος (1901 και 1902), Αθήνα1903. .

  Επετηρίς. Βαρβακείου Ιδρύματος, Αθήνα 1961.

  Επετηρίς Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (επιμ. Ν. Σμυρνής, Ηλ. Βλάχος, B. Παπαγεωργίου), έτος A' [και μόνο], Αθήνα 1932.

  Επετηρίς Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου 1902-1903, Αθήνα 1903.

  Εσωτερικός κανονισμός του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, Αθήνα 1909.

  Αθανάσιος Π. Ευταξίας, Το Υπουργείον Παιδείας. Πώς λειτουργεί σήμερον (Ανατύπωσ,ις εκ της "'Ακροπόλεως"), Αθήνα 1900.

  Ε. Ζάχαρης, Ιστορία, Οργάνωση και διοίκηση Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1982.

  Σιδηρούλα Ζιώγου - Καρααττεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893). <Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: 2>, Αθήνα 1986.

  Δημ. Ζωγράφος, Η Ιστορία της παρ' ημίν Γεωργικής Εκπαιδεύσεως, τ. A', Αθήνα 1936, τ. Β', Αθήνα 1938.

  Ι. Θωμόπουλος, "Η ιστορική πορεία του Γυμνασίου Σύρου", Χρονικά του Γυμνασίου αρρένων Σύρου, Σύρος 1962, σ. 151-209 (και ανάτυπο).

  Π. Καλονάρος, "Οι καθηγηταί της Γαλλικής", Δελτίον Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως, έτ. θ'. Περίοδος Δ', Ιανουάριος 1934, αρ. φύλλου 87, σ. 261-267.

  Ν. Καραχρίστος, Η κοινωνία μας·καί οΐ διδάσκαλο! της, Επετηρίς του Μονοταξίου Διδασκαλείου Σερρών, Θεσσαλονίκη 1924.

  Φίλ. Καρβελάς, "Σύντομος ιστορική επισκόπησις του Διδασκαλείου της Γυμναστικής και u η λειτουργία αυτού κατά το σχολικον έτος 1929-1930", Διδασκαλείον Γυμναστικής. Επετηρίς 1929-30, Αθήνα (1930), σ. 7-21.

  Κων. Ι.- Κίτσος - Χαρ. Δ. Μαρινόπουλος, Ιστορία του Διδασκαλείου Πελοποννήσου και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως (1880-197,0), Αθήνα 1970. 

  Ιωάννης Β. Κογκούλης, Το μάθημα των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση (1833- 1932). Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1985.

  Π. B. Κόκκοτας, "Ιστορική ανασκόπηση της διδασκαλίας των Φυσικών στη Μέση Εκπαίδευση από το 1830 μέχρι σήμερα", Επιστημονική Σκέψη, τχ. 15 (Σεπτ. - Όκτώβρ. 1983), σ. 55-62.

  Γεράσ. Κονιδάρης, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, "Αθήνα 1969.

  Στυλ. Γ. Κορρές, "Τα κατά την ίδρυσιν του Γυμνασίου Σύρου", Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. Β' (1962), σ. 7-35.

  28