Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 49-68 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/49.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 29, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνόλό

α

β

γ

Α

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2

2

6

7,0

2

2

2

2

8

6,1

14

6,5

Β. Ελληνικά :

Ι, Αρχαία

7

8

8 23

32

26.71

37,1

10

10

10

10

40

40

30,5

30,5

63

72

29,0

133,1

II. Νέα Ελληνικά

3

3

3 9

10,4

-

-

-

-

-

9

4,1

Γ. Λατινικά

-

-

1

1

1,2

2

3

3

3

11

8,4

12

5,5

Δ. Γαλλικά

-

2

2

4

4,7

3

3

3

3

12

9,2

16

7,4

Ε. Ιστορία

2

2

2

6

7,0

3

3

3

3

12

9,2

18

8,3

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

7,0

-

-

-

-

-

-

6

2,8

Ζ. Μαθηματικά

3

3

3

9

10,4

4

4

3

51

16

12,2

25

11,1

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική ιστορία

2

2

-

4

6

7,0

2

2

-

-

4

10

7,6

8

16

7,4

II. Φυσική

-

-

2

2

-

-

3

3

6

8

Θ. Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1,5

2

0,9

Ι. Καλλιγραφία και

Ιχνογραφία

3

2

2

7

8,2

-

-

-

-

-

--

7

3,2

ΙΑ. Γυμναστική

3

3

3

9

10,4

5

5

5

5

20

15,3

29

13,4

Σύνολο

27

29

30

86

100,0

31

32

33

35

131

100,0

217

100,0

1. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες για την Κοσμογραφία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 6 Σεπτεμβρίου 1903: Κείμενο Α90 (τ. Α', σ. 433-435).

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/50.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 30. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1903

α/α Ελληνικό σχολείο α/α Γυμνάσιο

α/α Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

: 1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

Γυμναστική

2*

Γυμναστική

2

Γυμναστική

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

4

Ιστορία

5

Τεχνικά

Ιστορία

 5α

Γαλλικά

Γεωγραφία

6

Λατινικά

:5β

Φυσικά

Θρησκευτικά

7

Φυσικά

7

Θρησκευτικά

Ιστορία

8

Θρησκευτικά

8

Λατινικά

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Γαλλικά

10

Τεχνικά

11

Λατινικά

11

Γεωγραφία

12

Φιλοσοφικά :

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 29.

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/51.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 31. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων στα προγράμματα 1897α1903

Με βάση το "ωρολόγιον μαθημάτων" των διαταγμάτων Με βάση το "αναλυτικόν" πρόγραμμα '

Ελληνικό σχολείο

1897α-β

1900

1903

Α. Θρησκευτικά

1 Ιερά

1 Ιερά

1 Ιερά

Β. Ελληνικά

2 Αρχαία

2 Αρχαία

2 Αρχαία

Ι. Αρχαία

Ελληνικά

Ελληνικά

Ελληνικά

Π. Νέα Ελληνικά

3 Νέα Ελληνικά

3 Νέα Ελληνικά

3 Νέα Ελληνικά

V · -"

Γ. Λατινικά

_4 Μαθηματικά

4 Μαθηματικά

4 Ορθογραφικαί

και συνθετικαί

ασκήσεις

Δ. Γαλλικά

5 Ιστορία

5 Ιστορία

5 Μαθηματικά

Ε. Ιστορία

6 'Γαλλικά

6 Γαλλικά

6 Ιστορία

ΣΤ. Γεωγραφία

7 Φυσική

7 Φυσική

7 Γαλλικά

Ζ. Μαθηματικά

8 Γεωγραφία

8 Γεωγραφία

8 Φυσική

Η. Φυσικά

9 Λατινικά

9 Λατινικά

9 Γεωγραφία

Ι. Φυσική ιστορία

II. Φυσική

10 Ιχνογραφία (=Καλλιγραφία, Ιχνογραφία)

10 Καλλιγραφία, Ιχνογραφία

10 Λατινικά

Θ. Φιλοσοφικά

11 Γυμναστική

11 Γυμναστική

11 Καλλιγραφία καί Ιχνογραφία

Ι. Ιχνογραφία (= Καλλιγραφία και 'Ιχνογραφία)

12 Γυμναστική

ΙΑ. Γυμναστική

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/52.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 (συνέχεια)

Με βάση το «ωρολόγιον μαθημάτων» των διαταγμάτων»

Γυμνάσιο

1897α-β : 1900 1903

1. Ιερά

1 Ιερά

1 Ιερά

2 Ελληνικά

2 Ελληνικά

2 Ελληνικά

3 Λατινικά

3 Λατινικά

3 Λατινικά

4 Γαλλικά

4 Γαλλικά

4 Γαλλικά

5 Μαθηματικά

5 Μαθηματικά

5 Μαθηματικά

6 Ιστορία.

6 Ιστορία

6 Ιστορία

7 Φυσικά

7 Φυσικά

7 Φυσικά

8. Φιλοσοφικά

8 Φιλοσοφικά

8 Φιλοσοφικά

9 Γυμναστική

9 Γυμναστική

9 Κοσμογραφία

10 Κοσμογραφία

10 Γυμναστική

ΠΗΓΗ: Βλ.- Πίνακες 24, 25, 27, 29.

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/53.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα Τάξεις

Τάξεις

, Γενικό %

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνόλο

α

β

γ

Α

Γ

Δ·

A. Θρησκευτικά

2

2

2

6

7,1

2

2

2

ι2

7

5,6

13

6,2

Β. Ελληνικά :

Ι Αρχαία Π. Νέα Ελληνικά

6 4

8

2

8 22 1 2 8 ]

30

26,2

9,6

135,8

10

10

10

10

40

140

32,3

132,3

62 8 .

70

29,8 3,8

1 33,6

Γ. Λατινικά

1

1

1,2

3

3

3

3

12

9,7

13

6,2.

Δ. Γαλλικά

2

2

4

4,8

3

3

3

3

12

9,7

16

7,7

Ε. Ιστορία

2

2

2

6

7,1

3

. 3

3

3

12

9,7

18

8,7

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

7,1

6

2,9

Ζ. Μαθηματικά

3

3

3

9

10,7

4

3

4

3.

14.

11,3

23:

11,1

[Κοσμογραφία] 1

' —

2

2

1,6

2

1,0

Η. Φυσικά :

Ι. Φυσική Ιστορία ΙΙ. Φυσική

2

2

2

Î)

6

7,1

2

2

3

3

4

6

10

8,0

8 8

16

7,7

β. Φιλοσοφικά

1

1

1

3

2,4

3

1,4

L Ιχνογραφία και

Καλλιγραφία

3

2

2

Ί

8,4

— -

———

7

3,4

ΙΑ. Γυμναστική

3

3

3

9

10,7

3

3

3

3

12

9,7

21

10,1

Σύνολο

27

28

29

84

100,0

'30

30

32

32

124

100,0

208

100,0

1. Κατά το «αναλυτικό» πρόγραμμα η Κοσμογραφία αποτελεί κλάδο των Μαθηματικών.

2. Σύμφωνα με το Β. διάταγμα της 27 Νοεμβρίου 1906: Κείμενο Α92( (τ. Α', o.- 564-565)

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 5 Οκτωβρίου 1906: Κείμενο Α91 (τ. Α', σ. 486-456).

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/54.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 33. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1906 :

 

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

 α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Ελληνικά

Γυμναστική

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γαλλικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά-

Γυμναστική

4

Ιστορία

5

Τεχνικά -

Ιστορία

Γαλλικά

Γεωγραφία

Λατινικά

:5β

Φυσικά

Θρησκευτικά

7

Φυσικά

Θρησκευτικά

Ιστορία

8.

Θρησκευτικά

. 'β

Λατινικά :

6S

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Γαλλικά

10

Κοσμογραφία

10

Τεχνικά

11

Λατινικά

11

Γεωγραφία

12

Φιλοσοφικά

13

Κοσμογραφία :

ΠΗΓΉ: Στοιχεία Πίνακα 32.

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/55.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 34. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1909 (= τροποποίηση τον προγράμματος 1906)

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

ß

γ

A

Β

Γ

Δ

Α. Θρησκευτικά

2

2

2

6

7,1

2

2

2

1

7

5,4

13

6,4

Β. Ελληνικά :

Ι. Αρχαία ΙΙ. Νέα Ελληνικά

6

4

8

2

8

2

22

8

30

26,2 9,6

135,8

10 1

10 1

10

10

40

2.

42

31,3

1,5

132,8

62

10

Γ

29,3

4,7

34,0

Γ. Λατινικά

-

-

1

1

1,2

3

3

3

3

12

9,4

13

6,1

Δ. Γαλλικά

-

2

2

4

4,8

3

3

3

3

12

9,4

16

7,6

E. Ιστορία

2

2

2

6

7,1

3

3

3

3

12

9,4

18

'

8,5

ΣΤ. Γεωγραφία

2

2

2

6

7,1

-

-

-

-

-

--

6

2,8

Ζ. Μαθηματικά

3

3

3

9

10,7

4

3

4

3

14

11,0

23

10,9

[Κοσμογραφία]

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1,5

2

0,9

Η. Φυσικά ;

Ι. Φυσική ιστορία Π. Φυσική IH. Χημεία

2

2

2

2

6

7,1

2

2

3 1

3 1

4 6

2

12

9,4

8

8

2

18

8,5

Θ. Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3

2,3

3

1,4

Ι. Ιχνογραφία και

Καλλιγραφία

3

2

2

7

8,4

-

-

-

-

-

--

7

3,3

IA. Γυμναστική

3

3

3

9

10,7

3

3

3

3

12

9,4

21

9,9

Σύνολο

27

28

29

84

100,0

31

31

33

33

128

100,0

212

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 32· β) Β. διάταγμα 8 Οκτωβρίου 1909: Κείμενο A95 (τ. A', σ. 600).

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/56.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 35. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1909

α/α

Ελληνικό σχολειό

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

'Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαίοι Ελληνικά

Γυμναστική

2

Μαθηματικά

' 2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γαλλικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά

Γυμναστική

Ιστορία

5

Τεχνικά

Ιστορία

Φυσικά

Γεωγραφία

Λατινικά

6

Γαλλικά

Θρησκευτικά

Φυσικά

Θρησκευτικά

Ιστορία

8

Θρησκευτικά

Λατινικά : .

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Γαλλικά

10α

Κοσμογραφία

10

Τεχνικά

11

Λατινικά

10β

Νέα Ελληνικά

11

Γεωγραφία

12

Φιλοσοφικά

13

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 34.

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/57.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 36. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1914

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

--

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

2

2

6

5,9

2

2

2

1

7

5,0

13

5,4

2

Ελληνικά : Νέα

Αρχαία

9

3

4

7

4

7

17 17

34

16,7 33,4

16,7

3

9

3

9

10

10

6

38.

144

4,2

27,1

131,3

23

55

78

9,5

22,7

32.2.

3

Μαθηματικά και

-

Κοσμογραφία

3

3

4

10

9,8

4

4

4

52

17

12,1

27

11,1

4

Φυσικά και Υγιεινή

2

2

3

7

6,9

3

3

4

4

14

10,0

21

8,7

5

Ιστορία

3

3

3

9

8,8

3

3

3

3

12

8,6

8,7

6

Γεωγραφία

3

2

2

7

6,9

-

-

-

-

-

-

7

2,9

7

Γαλλικά

-

3

3

6

5,9

3

3

3

3

Ϊ2

8,6

18

7,4

8

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2,9

4

4,7

9

Λατινικά

-

-

-

-

4

4

3

3

14

10,0

14

5,8

10

Ιχνογραφία

2

2

2

6

5,9

-

-

-

-

-

-

6

2,5

11

Καλλιγραφία

1

1

1

3

2,9

-

-

-

-

-

-

3

1,2

12

Γυμναστική

3

3

3

9

8,8

3

3

3

3

12

8,6

21

8,7

13

Ωδική

2

2

1

5

4,9

1

1

1

1

4

2,9

9

3,7

Σύνολο

33

34

35

102

100,0

35

35

35

35

140

100,0

242

100,0

1. Τη σειρά των μαθημάτων βλ. στους πίνακες του "ωρολογίου προγράμματος" που υπάρχουν στο διάταγμα.

2. Συμπεριλαμβάνονται και οι 2 ώρες για την Κοσμογραφία. .. . " ·. ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα, 31 Οκτωβρίου 1914: Κείμενο A99 (τ. A', σ. 606-628).

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/58.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 37. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1914

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

Λατινικά

3

Νέα Ελληνικά

Γυμναστική

Φυσικά

Γυμναστική

Ιστορία

Γαλλικά

Ιστορία

Τεχνικά

Γυμναστική

Φυσικά

Γεωγραφία

Ιστορία

7

Γαλλικά

Φυσικά

8

Θρησκευτικά

.8

Λατινικά

Γαλλικά

9

Νέα Ελληνικά

9

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

10α

Φιλοσοφικά

10α

Τεχνικά

11

Ωδική

10β

Ωδική

10β

Ωδική

12

Κοσμογραφία

12

Γεωγραφία

13

Φιλοσοφικά

14

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 36.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/59.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 38. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1918 (= τροποποίηση του προγράμματος 1914)

 

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό %

Σύνολο

%

Σύνολο %

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ.

Δ

1 Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

2

2

6

5,6

2

2

2

1

7

5,0

13

5,3

2 Ελληνικά : Νέα Αρχαία

9 3

4

7

4

7

17 34 15,9 17 15,9

31,8

3 9

3 9

10

- 6 10 38

144

4,2 31,3 27,1

23 78 55

9,3 31,6 22,3 ,

3 Μαθηματικά και

Κοσμογραφία

3

3

4

10

9,4

4

4

4

5

17

12,1

27

10,9

4 Φυσικά και Υγιεινή

2

2

3

7

6,5

3

3

4

4

14

10,0

21

8,5

5 Ιστορία

3

3

3

9

8,4

3

3

3

3

12

8,6

21

8,5

6 Γεωγραφία

3

2

2

7

6,5

-

-

-

-

-

-

7

2,8

7 Γαλλικά

-

3

3

6

5,6

3

3

3

3

12

8,6

18

7,3.

8 Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

2

:2

4

2,9

4

1,6

9 Λατινικά

-

-

-

-

-

4

4

3

3

14

10,0

14

5,7

10 Ιχνογραφία Ι

2

2

2

6

5,6

-

-

-

-

-

-

6

2,5

11 Καλλιγραφία Ι

1

1

1

3

2,8

-

-

-

-

-

-

3

1,2,

12 Χειροτεχνία Ι

2

2

1

5

4,7

-

-

-

-

-

-

5

2,0

13 Γυμναστική

3

3

3

9

8,4

3

3

3

3

12

8,6

21

8,5

14 Ωδική

2

2

1

5

4,7

1

1

1

1

4

2,9

9

3,6

Σύνoλo

35

36

36

107 Ι00,0

35

35

35

35 Ι

40

100,0

247

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 36· β) Β. διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1918: Κείμενο A106 (τ.Α', σ. 646-647).

Σελ. 59
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/60.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1918

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά

1

- Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

3

Τεχνικά

Λατινικά

3

Νέα Ελληνικά

4

Μαθηματικά

Φυσικά

Γυμναστική

Γυμναστική

Γαλλικά

Ιστορία

Ιστορία

Γυμναστική

Φυσικά

Γεωγραφία

Ιστορία

7

Γαλλικά

Φυσικά

8

Θρησκευτικά

Λατινικά

Γαλλικά

9

Νέα Ελληνικά

Τεχνικά

Θρησκευτικά

10α

Φιλοσοφικά

10

Θρησκευτικά

11

Ωδική

10β

Ωδική

11

Ωδική

12

Κοσμογραφία

12

Γεωγραφία

-

13

Φιλοσοφικά

14

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 38.

Σελ. 60
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/61.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 40. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1917-1918

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

Τάξεις

Σύνολο

Γενικό % Σύνολο

α

β

γ

Α

B

Γ

Δ

1

1

Θρησκευτικά (= "Ιερά")

1/2

1/2

1/2

3/6

1/2

1/2

1

1

4/6

7/12

2

Ελληνικά: Νέα

5

3/4

3/4

127/30

1 9/10

9/10

8/10

8/10

34/40

61/70

Αρχαία

4/5

6

6

3

Μαθηματικά και

Κοσμογραφία

3

3

3/4

9/10

3/4

3/4

3/4

3/4

12/16

21/26

4

Φυσικά και Υγιεινή

2

2

2

6

2

2

2

2

8

14

5

Ιστορία

2

2

2

6

2/3

2/3

2/3

2/3

8/12

14/18

6

Γεωγραφία

2

2

2

6

-

-

-

-

-

6

7

Γαλλικά

-

2/3

2/3

4/6

2/3

2/3

2

2

8/10

12/16

8

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

1/2

1/2

2/4

2/4

9

Λατινικά

-

-

-

-

2/3

2/3

2/3

2/3

8/12

8/12

10

Ιχνογραφία

1/2

1/2

1

3/5

-

-

-

-

-

3/5

11

Καλλιγραφία

1

-/1

-/1

1/3

-

-

-

-

-

1/3

12

Γυμναστική

2

1/2

1/2

4/6

2

2

2

2

8

12/14

13

Ωδική

1

1

1

3

1

1

1

1

4

7

Σύνολο

24/27

24/30 24/30

72/87

24/30

24/30

24/30

24/30

96/120

168/207

ΠΗΓΗ : Β. διάταγμα 25 Δεκεμβρίου 1917: Κείμενο Α103 (τ. Α', σ. 634-638).

Σελ. 61
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/62.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1918-1919

Ελληνικό Σχολείο

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

α

β

γ

1

Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

- 1-

2

2-

1-

2

2-

1 -

2

6-

3-

6

2

Ελληνικά : , Νέα

5

- 4-

5

,4-

3-

4

4-

3-

4

13-

10-

13

(.Αρχαία

5

- 4-

5

6-

6-

6

6-

6-

6

17-

16-

17

3

Μαθηματικά και Κοσμογραφία

3

- 3-

3

3-

3-

3

4-

3-

4

10-

9 -

10

4

Φυσικά και Υγιεινή

2

- 2-

2

2-

2-

2

2-

2-

2

6-

6 -

6

5

Ιστορία

2

- 2-

2

2-

2-

2

2 _

2-

2

6-

6-

6

6

Γεωγραφία

2

- 2-

2

2-

2-

2

2-

2 -

2

6-

6-

6

7

Γαλλικά

-

3 _

2 _

3

3-

2-

3.

6-

4-

6

8

Φιλοσοφικά

-

-

-

9

Λατινικά

-

-

-

10

Ιχνογραφία

2

- 1 -

2

2-

1-

2

1-

1-

1

5-

3-

-5

11

Καλλιγραφία

1

- 1-

1

1 _

1-

1

1-

1-

1

3-

1-

3

12

Χειροτεχνία

2

- 2 -

2

2-

2-

2

1-

1-

1

5-

5-

5

13

Γυμναστική

2

- 2-

2

2-

1-

2

2-

1-

2

6-

4 -

6

14

Ωδική

 

1

- 1-

1

1-

1-

1

1-

1 _

1

3-

3-

3

Σύνολο 29-25-29 32-26-32 31-25-31 92-76-92

Σελ. 62
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/63.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

41

(συνέχεια)

Γυμνάσιο

Τάξεις

Γενικό σύνολο

Α

Β

Γ

Δ

2-1-

2

2

-1-

2

1

-1-

1

1

-1-

1

6

- 4-

6

12- 4-12

10-9-

10

10

-9-

10

10

-8-

10

10

-8-

10

40

-34-

40

70-60-70

4-3-

4

4

-3-

4

4

-3-

4

4

-3-

4

16

-12-

16

26-22-26

2-3-

2

2

— 3 —

2

2

-3-

2

2

-3-

2

8

-12-

8

14-18-14

3-2-

3

3

-2-

3

3

— 2 —

3

3

-2-

3 .

12

— 8 —

12

18-14-18

6-6-6

3-2-

3

3

-2-

8

2

-2-

2

2

-2-

2

10

- 8-

10

16-12-16

2

-1-

2

2

-1-

2

4

-2-

4

4- 2- 4

3-2-

3

3

-2-

3

3

— 2 —

3

3

— 2 —

3

12

— 8 —

12

12- 8-12

5- 3- 5

_

3-1-3

_

5- 5- 5

2-2-

2

2

-2-

2

2

-2-

2

2

— 2 —

2

8

- 8-

8

14-12-12

1-1-

1

1

— 1 —

1

1

-1-

1

1

— 1 —

1

4

— 4 —

4

?- 7- 7

30-25-30

30-25-30

30-25-30

30-25-30.

120-100-120

212-176-212

ΠΗΓΈΣ: α) Β. διάταγμα 15 Σεπτεμβρίου 1918: Κείμενο Α104 (τ. Α', σ. 639-643). β) B. διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1918: Κείμενο Α107 (τ. Α', σ. 648).

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/64.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο

Σύνολο Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) Μεταβολή (±) ως ως προς το 1836 προς το αμέσως προηγούμενο Ώρες % Ώρες %

1836

92

1855

94

+ 2

+ 2,2

+ 2

+ 2,2

1867

91

- 1

- 1,1

- 3

— 3,2

«1870-1883»

102

+10

+ 10,9

+11

+12,1

i1884

91

— 1

— 1,1

—11

—10,8

1885

92

+ 1

+ 1,1

1886

90

— 2

- 2,2

— 2

- 2,2

1896

91

— 1

- 1,1

+ 1

+ 1,1

1897α

93

+ ι

+ 1,1

+ 2

+ 2,2

1897β

95

+ 3

+ 3,3

.+ 2

+ 2,2

1900

86

— 6

- 6,5

— 9

— 9,5

1903

86

— 6

— 6,5

1906

84

— 8

— 8,7

— 2

— 2,3

1909

84

— 8

- 8,7

——

1914

102

+10

+10,9

+18

+21,4

1918

107

+15

+16,3

+ 5

+ 4,9

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/65.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 43. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου: Γυμνάσιο

Σύνολο Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) Μεταβολή (±) ως ως προς το 1836 προς το αμέσως προηγούμενο Ώρες % Ώρες %

1836

96

-

-

-

-

1855

119

+23

+24,0

+23

+24.0

1867

12Ο

• +24

+25,0

+ 1

+ 0,8

"1870-1883"

134

+38

+39,6

+14

+ 11,7

1884

134

+38

+39,6

._

--

1885

126

+30

+ 31,3

- 8

-- 6,0

1886

134

+38

+39,6

+ 8

+ 6,3

1896

139

+43

+44,8

+ S

+ 3,7

1897α

135

+39

+40,6

- 4

-- 2,9

1897β

136

+40

+41,7

+ 1

+ o,7

1900

127

+31

+32,3

- 9

- 6,6

1903

131

+35

+36,5

+ 4

+ 3,1

1906

124

+28

+29,2

- 7

- 5,3

1909

128

+32

+ 33,3

+ 4

+ 3,2

1914

140

+44

+ 45,8

+12

+ 9,4

1918

140

+44

+ 45,8

-

-

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/66.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 44. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Σύνολο

Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) ως προς το 1836

Ωρες %

Μεταβολή (±) ως προς το αμέσως προηγούμενο

Ωρες %

1836

188

1855

213

+25

+13,3

+25

+13,3

1867

211

+23

+12,2

- 2

— 0,9

«1870-1883»

236

+48

+25,5

. +25

+11,8

1884

225

+37

+ 19,7

+14

+ 6,6

1885

218

+30

+16,0

— 7

— 3,1

1886

224

+36

+19,1

+ 6

+ 2,8

1896

230

+42

+22,3

+ 6

+ 2,7

1897α

228

+40

+21,3

_ 2

— 0,9

1897β

'231

+43

+22,9

+ 3

+ 1,3

1900

213

+25

+ 13,3

-18

- 8,5

1903

217

+29

+15,4

+ 4

+ 1,9

1906

208

+20

+10,6

— 9

- 4,1

1909

212

+24

+12,8

+ 4

+ 1,9

1914

242

+ 54

+28,7

+30

+-14,2

1918

247

+59

+31,4

+ 5

+ 2,1

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/67.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 45. Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος: Ελληνικό σχολείο

1836

1855

1867 "1870-1883"

1884

1885

1886

1896

Μαθήματα  *

Ώρες

%

Ώρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

τΩρες

%

Ώρες

%

'Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

39

42,4

47

50,0

49

53,8

49

48,0

26

28,5

34

37,0

26

28,9

24

26,3

Νέα Ελληνικά

-

-

-

-

-

-

-

-

14

15,4

6

6,5

8

8,9

12

13,2

Θρησκευτικά

6

6,5

7

7,4

7

7,7

7

6,8

6

6,6

6

6,5

6

6,7

6

6,6

Γεωγραφία

7

7,6

7

7,4

6

6,6

6

5.9

5

5,5

6

6,5

6

6,7

6

,6,6

Ιστορία

6

6,5

6

6,4

6

6,6

6

5,9

4

4,4

4

4,3

7

7,8

-6

6,6

Μαθηματικά

9

9,8

,12

12,8

12

.13,2

12

11,8

10

11,0

10

10,9

10

11,1

9

9,9

Κοσμογραφία

Φυσικά

6

6,5

4

4,3

-

-

2

2,0

4

4,4

4

4,3

4

4,4

4

.4,4

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Γαλλικά

12

13,1

5

5,3

5

5,5

5

4,9

6

6,6

5

5,5

5

5,5

6

6,6

AaTivwà

3

3,3

2

2,1

2

2,2

2

2,0

2

2,2

2

2,2

3

3,3

3

3,3

Τεχνικά

, 4

4,3

4

4,3

4

4,4

4

3,9

5

5,5

6

6,5

,6

. 6,7

, 6

6,6

Γυμναστική

-

-

--

-

-

9

8,8

9

9,9

9

9,8

9

10,0

,9

9,9

'Ωδική

Σύνολο

92

100,0

.94

100,0

91

100,0

102

100,0

91

100,0

92

100,0

90

100,0

91

100,0

* Βλ. υποσημ. 84 της Επισκόπησης.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/68.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 45 (συνέχεια)

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Μαθήματα

"Ωρες %

"Ωρες

%

Ώρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

27 29,0

27

28,4

23

26,7

23

26,7

22

26,2

22

26,2

17

16,7

17

15,9

Νέα Ελληνικά

8 8,6

8

8,4

6

7,0

9

10,4

8

9,6

8

9,6

17

16,7

17

15,9

Θρησκευτικά

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

ΤΛ

6

7,1

6

5,9

6

5,6

Γεωγραφία

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

7

6,9

7

6,5

Ιστορία

7 7,5

7

7,4

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

9

8,8

9

8,4

Μαθηματικά

11 11,8

11

11,6

9

10,4

9

10,4

9

10,7

9

10,7

10

9,8

10

9,4

Κοσμογραφία

Φυσικά

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

7

6,9

7

6,5

Φιλοσοφικά

Γαλλικά

6 6,5

6

6,3

1

1,2

4

4,7

4

4,8

4

4,8

6

5,9

6

5,6

Λατινικά

3 3,2

3

3,2

1

1,2

1

1,2

1

1,2

1

1,2

Τεχνικά

4 4,3

6

6,3

7

8,1

7

8,2

7

8,4

7

8,4

9

8,8

14

13,1

Γυμναστική

9 9,6

9

9,5

15

17,4

9 ,

10,4

9

1ο,7

9

10,7

9

8,8

9

8,4

'Ωδική

5

4,9

5

4,7

Σύνολο

93 100,0

95

100,0

86

100,0

86

100,0

84

100,0

84

100,0

102

100,0

107

100,0

Σελ. 68
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 49
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 29, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903

  Ελληνικό σχολείο

  Γυμνάσιο

  α/α Μαθήματα

  Τάξεις

  Τάξεις

  Γενικό

  %

  Σύνολο

  %

  Σύνολο

  %

  Σύνόλό

  α

  β

  γ

  Α

  Β

  Γ

  Δ

  Α. Θρησκευτικά

  2

  2

  2

  6

  7,0

  2

  2

  2

  2

  8

  6,1

  14

  6,5

  Β. Ελληνικά :

  Ι, Αρχαία

  7

  8

  8 23

  32

  26.71

  37,1

  10

  10

  10

  10

  40

  40

  30,5

  30,5

  63

  72

  29,0

  133,1

  II. Νέα Ελληνικά

  3

  3

  3 9

  10,4

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  4,1

  Γ. Λατινικά

  -

  -

  1

  1

  1,2

  2

  3

  3

  3

  11

  8,4

  12

  5,5

  Δ. Γαλλικά

  -

  2

  2

  4

  4,7

  3

  3

  3

  3

  12

  9,2

  16

  7,4

  Ε. Ιστορία

  2

  2

  2

  6

  7,0

  3

  3

  3

  3

  12

  9,2

  18

  8,3

  ΣΤ. Γεωγραφία

  2

  2

  2

  6

  7,0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  2,8

  Ζ. Μαθηματικά

  3

  3

  3

  9

  10,4

  4

  4

  3

  51

  16

  12,2

  25

  11,1

  Η. Φυσικά :

  Ι. Φυσική ιστορία

  2

  2

  -

  4

  6

  7,0

  2

  2

  -

  -

  4

  10

  7,6

  8

  16

  7,4

  II. Φυσική

  -

  -

  2

  2

  -

  -

  3

  3

  6

  8

  Θ. Φιλοσοφικά

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  1

  2

  1,5

  2

  0,9

  Ι. Καλλιγραφία και

  Ιχνογραφία

  3

  2

  2

  7

  8,2

  -

  -

  -

  -

  -

  --

  7

  3,2

  ΙΑ. Γυμναστική

  3

  3

  3

  9

  10,4

  5

  5

  5

  5

  20

  15,3

  29

  13,4

  Σύνολο

  27

  29

  30

  86

  100,0

  31

  32

  33

  35

  131

  100,0

  217

  100,0

  1. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες για την Κοσμογραφία.

  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 6 Σεπτεμβρίου 1903: Κείμενο Α90 (τ. Α', σ. 433-435).