Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 56-75 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/56.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 35. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1909

α/α

Ελληνικό σχολειό

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

'Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαίοι Ελληνικά

Γυμναστική

2

Μαθηματικά

' 2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γαλλικά

3

Γυμναστική

4

Νέα Ελληνικά

Γυμναστική

Ιστορία

5

Τεχνικά

Ιστορία

Φυσικά

Γεωγραφία

Λατινικά

6

Γαλλικά

Θρησκευτικά

Φυσικά

Θρησκευτικά

Ιστορία

8

Θρησκευτικά

Λατινικά : .

Φυσικά

9

Φιλοσοφικά

9

Νέα Ελληνικά

10

Γαλλικά

10α

Κοσμογραφία

10

Τεχνικά

11

Λατινικά

10β

Νέα Ελληνικά

11

Γεωγραφία

12

Φιλοσοφικά

13

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 34.

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/57.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 36. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1914

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

--

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

2

2

6

5,9

2

2

2

1

7

5,0

13

5,4

2

Ελληνικά : Νέα

Αρχαία

9

3

4

7

4

7

17 17

34

16,7 33,4

16,7

3

9

3

9

10

10

6

38.

144

4,2

27,1

131,3

23

55

78

9,5

22,7

32.2.

3

Μαθηματικά και

-

Κοσμογραφία

3

3

4

10

9,8

4

4

4

52

17

12,1

27

11,1

4

Φυσικά και Υγιεινή

2

2

3

7

6,9

3

3

4

4

14

10,0

21

8,7

5

Ιστορία

3

3

3

9

8,8

3

3

3

3

12

8,6

8,7

6

Γεωγραφία

3

2

2

7

6,9

-

-

-

-

-

-

7

2,9

7

Γαλλικά

-

3

3

6

5,9

3

3

3

3

Ϊ2

8,6

18

7,4

8

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2,9

4

4,7

9

Λατινικά

-

-

-

-

4

4

3

3

14

10,0

14

5,8

10

Ιχνογραφία

2

2

2

6

5,9

-

-

-

-

-

-

6

2,5

11

Καλλιγραφία

1

1

1

3

2,9

-

-

-

-

-

-

3

1,2

12

Γυμναστική

3

3

3

9

8,8

3

3

3

3

12

8,6

21

8,7

13

Ωδική

2

2

1

5

4,9

1

1

1

1

4

2,9

9

3,7

Σύνολο

33

34

35

102

100,0

35

35

35

35

140

100,0

242

100,0

1. Τη σειρά των μαθημάτων βλ. στους πίνακες του "ωρολογίου προγράμματος" που υπάρχουν στο διάταγμα.

2. Συμπεριλαμβάνονται και οι 2 ώρες για την Κοσμογραφία. .. . " ·. ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα, 31 Οκτωβρίου 1914: Κείμενο A99 (τ. A', σ. 606-628).

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/58.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 37. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1914

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

Λατινικά

3

Νέα Ελληνικά

Γυμναστική

Φυσικά

Γυμναστική

Ιστορία

Γαλλικά

Ιστορία

Τεχνικά

Γυμναστική

Φυσικά

Γεωγραφία

Ιστορία

7

Γαλλικά

Φυσικά

8

Θρησκευτικά

.8

Λατινικά

Γαλλικά

9

Νέα Ελληνικά

9

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

10α

Φιλοσοφικά

10α

Τεχνικά

11

Ωδική

10β

Ωδική

10β

Ωδική

12

Κοσμογραφία

12

Γεωγραφία

13

Φιλοσοφικά

14

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 36.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/59.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 38. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1918 (= τροποποίηση του προγράμματος 1914)

 

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό %

Σύνολο

%

Σύνολο %

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ.

Δ

1 Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

2

2

6

5,6

2

2

2

1

7

5,0

13

5,3

2 Ελληνικά : Νέα Αρχαία

9 3

4

7

4

7

17 34 15,9 17 15,9

31,8

3 9

3 9

10

- 6 10 38

144

4,2 31,3 27,1

23 78 55

9,3 31,6 22,3 ,

3 Μαθηματικά και

Κοσμογραφία

3

3

4

10

9,4

4

4

4

5

17

12,1

27

10,9

4 Φυσικά και Υγιεινή

2

2

3

7

6,5

3

3

4

4

14

10,0

21

8,5

5 Ιστορία

3

3

3

9

8,4

3

3

3

3

12

8,6

21

8,5

6 Γεωγραφία

3

2

2

7

6,5

-

-

-

-

-

-

7

2,8

7 Γαλλικά

-

3

3

6

5,6

3

3

3

3

12

8,6

18

7,3.

8 Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

2

:2

4

2,9

4

1,6

9 Λατινικά

-

-

-

-

-

4

4

3

3

14

10,0

14

5,7

10 Ιχνογραφία Ι

2

2

2

6

5,6

-

-

-

-

-

-

6

2,5

11 Καλλιγραφία Ι

1

1

1

3

2,8

-

-

-

-

-

-

3

1,2,

12 Χειροτεχνία Ι

2

2

1

5

4,7

-

-

-

-

-

-

5

2,0

13 Γυμναστική

3

3

3

9

8,4

3

3

3

3

12

8,6

21

8,5

14 Ωδική

2

2

1

5

4,7

1

1

1

1

4

2,9

9

3,6

Σύνoλo

35

36

36

107 Ι00,0

35

35

35

35 Ι

40

100,0

247

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 36· β) Β. διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1918: Κείμενο A106 (τ.Α', σ. 646-647).

Σελ. 59
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/60.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1918

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά

1

- Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

3

Τεχνικά

Λατινικά

3

Νέα Ελληνικά

4

Μαθηματικά

Φυσικά

Γυμναστική

Γυμναστική

Γαλλικά

Ιστορία

Ιστορία

Γυμναστική

Φυσικά

Γεωγραφία

Ιστορία

7

Γαλλικά

Φυσικά

8

Θρησκευτικά

Λατινικά

Γαλλικά

9

Νέα Ελληνικά

Τεχνικά

Θρησκευτικά

10α

Φιλοσοφικά

10

Θρησκευτικά

11

Ωδική

10β

Ωδική

11

Ωδική

12

Κοσμογραφία

12

Γεωγραφία

-

13

Φιλοσοφικά

14

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 38.

Σελ. 60
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/61.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 40. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1917-1918

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

Τάξεις

Σύνολο

Γενικό % Σύνολο

α

β

γ

Α

B

Γ

Δ

1

1

Θρησκευτικά (= "Ιερά")

1/2

1/2

1/2

3/6

1/2

1/2

1

1

4/6

7/12

2

Ελληνικά: Νέα

5

3/4

3/4

127/30

1 9/10

9/10

8/10

8/10

34/40

61/70

Αρχαία

4/5

6

6

3

Μαθηματικά και

Κοσμογραφία

3

3

3/4

9/10

3/4

3/4

3/4

3/4

12/16

21/26

4

Φυσικά και Υγιεινή

2

2

2

6

2

2

2

2

8

14

5

Ιστορία

2

2

2

6

2/3

2/3

2/3

2/3

8/12

14/18

6

Γεωγραφία

2

2

2

6

-

-

-

-

-

6

7

Γαλλικά

-

2/3

2/3

4/6

2/3

2/3

2

2

8/10

12/16

8

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

1/2

1/2

2/4

2/4

9

Λατινικά

-

-

-

-

2/3

2/3

2/3

2/3

8/12

8/12

10

Ιχνογραφία

1/2

1/2

1

3/5

-

-

-

-

-

3/5

11

Καλλιγραφία

1

-/1

-/1

1/3

-

-

-

-

-

1/3

12

Γυμναστική

2

1/2

1/2

4/6

2

2

2

2

8

12/14

13

Ωδική

1

1

1

3

1

1

1

1

4

7

Σύνολο

24/27

24/30 24/30

72/87

24/30

24/30

24/30

24/30

96/120

168/207

ΠΗΓΗ : Β. διάταγμα 25 Δεκεμβρίου 1917: Κείμενο Α103 (τ. Α', σ. 634-638).

Σελ. 61
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/62.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1918-1919

Ελληνικό Σχολείο

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

α

β

γ

1

Θρησκευτικά (= "Ιερά")

2

- 1-

2

2-

1-

2

2-

1 -

2

6-

3-

6

2

Ελληνικά : , Νέα

5

- 4-

5

,4-

3-

4

4-

3-

4

13-

10-

13

(.Αρχαία

5

- 4-

5

6-

6-

6

6-

6-

6

17-

16-

17

3

Μαθηματικά και Κοσμογραφία

3

- 3-

3

3-

3-

3

4-

3-

4

10-

9 -

10

4

Φυσικά και Υγιεινή

2

- 2-

2

2-

2-

2

2-

2-

2

6-

6 -

6

5

Ιστορία

2

- 2-

2

2-

2-

2

2 _

2-

2

6-

6-

6

6

Γεωγραφία

2

- 2-

2

2-

2-

2

2-

2 -

2

6-

6-

6

7

Γαλλικά

-

3 _

2 _

3

3-

2-

3.

6-

4-

6

8

Φιλοσοφικά

-

-

-

9

Λατινικά

-

-

-

10

Ιχνογραφία

2

- 1 -

2

2-

1-

2

1-

1-

1

5-

3-

-5

11

Καλλιγραφία

1

- 1-

1

1 _

1-

1

1-

1-

1

3-

1-

3

12

Χειροτεχνία

2

- 2 -

2

2-

2-

2

1-

1-

1

5-

5-

5

13

Γυμναστική

2

- 2-

2

2-

1-

2

2-

1-

2

6-

4 -

6

14

Ωδική

 

1

- 1-

1

1-

1-

1

1-

1 _

1

3-

3-

3

Σύνολο 29-25-29 32-26-32 31-25-31 92-76-92

Σελ. 62
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/63.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

41

(συνέχεια)

Γυμνάσιο

Τάξεις

Γενικό σύνολο

Α

Β

Γ

Δ

2-1-

2

2

-1-

2

1

-1-

1

1

-1-

1

6

- 4-

6

12- 4-12

10-9-

10

10

-9-

10

10

-8-

10

10

-8-

10

40

-34-

40

70-60-70

4-3-

4

4

-3-

4

4

-3-

4

4

-3-

4

16

-12-

16

26-22-26

2-3-

2

2

— 3 —

2

2

-3-

2

2

-3-

2

8

-12-

8

14-18-14

3-2-

3

3

-2-

3

3

— 2 —

3

3

-2-

3 .

12

— 8 —

12

18-14-18

6-6-6

3-2-

3

3

-2-

8

2

-2-

2

2

-2-

2

10

- 8-

10

16-12-16

2

-1-

2

2

-1-

2

4

-2-

4

4- 2- 4

3-2-

3

3

-2-

3

3

— 2 —

3

3

— 2 —

3

12

— 8 —

12

12- 8-12

5- 3- 5

_

3-1-3

_

5- 5- 5

2-2-

2

2

-2-

2

2

-2-

2

2

— 2 —

2

8

- 8-

8

14-12-12

1-1-

1

1

— 1 —

1

1

-1-

1

1

— 1 —

1

4

— 4 —

4

?- 7- 7

30-25-30

30-25-30

30-25-30

30-25-30.

120-100-120

212-176-212

ΠΗΓΈΣ: α) Β. διάταγμα 15 Σεπτεμβρίου 1918: Κείμενο Α104 (τ. Α', σ. 639-643). β) B. διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1918: Κείμενο Α107 (τ. Α', σ. 648).

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/64.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο

Σύνολο Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) Μεταβολή (±) ως ως προς το 1836 προς το αμέσως προηγούμενο Ώρες % Ώρες %

1836

92

1855

94

+ 2

+ 2,2

+ 2

+ 2,2

1867

91

- 1

- 1,1

- 3

— 3,2

«1870-1883»

102

+10

+ 10,9

+11

+12,1

i1884

91

— 1

— 1,1

—11

—10,8

1885

92

+ 1

+ 1,1

1886

90

— 2

- 2,2

— 2

- 2,2

1896

91

— 1

- 1,1

+ 1

+ 1,1

1897α

93

+ ι

+ 1,1

+ 2

+ 2,2

1897β

95

+ 3

+ 3,3

.+ 2

+ 2,2

1900

86

— 6

- 6,5

— 9

— 9,5

1903

86

— 6

— 6,5

1906

84

— 8

— 8,7

— 2

— 2,3

1909

84

— 8

- 8,7

——

1914

102

+10

+10,9

+18

+21,4

1918

107

+15

+16,3

+ 5

+ 4,9

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/65.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 43. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου: Γυμνάσιο

Σύνολο Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) Μεταβολή (±) ως ως προς το 1836 προς το αμέσως προηγούμενο Ώρες % Ώρες %

1836

96

-

-

-

-

1855

119

+23

+24,0

+23

+24.0

1867

12Ο

• +24

+25,0

+ 1

+ 0,8

"1870-1883"

134

+38

+39,6

+14

+ 11,7

1884

134

+38

+39,6

._

--

1885

126

+30

+ 31,3

- 8

-- 6,0

1886

134

+38

+39,6

+ 8

+ 6,3

1896

139

+43

+44,8

+ S

+ 3,7

1897α

135

+39

+40,6

- 4

-- 2,9

1897β

136

+40

+41,7

+ 1

+ o,7

1900

127

+31

+32,3

- 9

- 6,6

1903

131

+35

+36,5

+ 4

+ 3,1

1906

124

+28

+29,2

- 7

- 5,3

1909

128

+32

+ 33,3

+ 4

+ 3,2

1914

140

+44

+ 45,8

+12

+ 9,4

1918

140

+44

+ 45,8

-

-

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/66.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 44. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Σύνολο

Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) ως προς το 1836

Ωρες %

Μεταβολή (±) ως προς το αμέσως προηγούμενο

Ωρες %

1836

188

1855

213

+25

+13,3

+25

+13,3

1867

211

+23

+12,2

- 2

— 0,9

«1870-1883»

236

+48

+25,5

. +25

+11,8

1884

225

+37

+ 19,7

+14

+ 6,6

1885

218

+30

+16,0

— 7

— 3,1

1886

224

+36

+19,1

+ 6

+ 2,8

1896

230

+42

+22,3

+ 6

+ 2,7

1897α

228

+40

+21,3

_ 2

— 0,9

1897β

'231

+43

+22,9

+ 3

+ 1,3

1900

213

+25

+ 13,3

-18

- 8,5

1903

217

+29

+15,4

+ 4

+ 1,9

1906

208

+20

+10,6

— 9

- 4,1

1909

212

+24

+12,8

+ 4

+ 1,9

1914

242

+ 54

+28,7

+30

+-14,2

1918

247

+59

+31,4

+ 5

+ 2,1

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/67.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 45. Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος: Ελληνικό σχολείο

1836

1855

1867 "1870-1883"

1884

1885

1886

1896

Μαθήματα  *

Ώρες

%

Ώρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

τΩρες

%

Ώρες

%

'Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

39

42,4

47

50,0

49

53,8

49

48,0

26

28,5

34

37,0

26

28,9

24

26,3

Νέα Ελληνικά

-

-

-

-

-

-

-

-

14

15,4

6

6,5

8

8,9

12

13,2

Θρησκευτικά

6

6,5

7

7,4

7

7,7

7

6,8

6

6,6

6

6,5

6

6,7

6

6,6

Γεωγραφία

7

7,6

7

7,4

6

6,6

6

5.9

5

5,5

6

6,5

6

6,7

6

,6,6

Ιστορία

6

6,5

6

6,4

6

6,6

6

5,9

4

4,4

4

4,3

7

7,8

-6

6,6

Μαθηματικά

9

9,8

,12

12,8

12

.13,2

12

11,8

10

11,0

10

10,9

10

11,1

9

9,9

Κοσμογραφία

Φυσικά

6

6,5

4

4,3

-

-

2

2,0

4

4,4

4

4,3

4

4,4

4

.4,4

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Γαλλικά

12

13,1

5

5,3

5

5,5

5

4,9

6

6,6

5

5,5

5

5,5

6

6,6

AaTivwà

3

3,3

2

2,1

2

2,2

2

2,0

2

2,2

2

2,2

3

3,3

3

3,3

Τεχνικά

, 4

4,3

4

4,3

4

4,4

4

3,9

5

5,5

6

6,5

,6

. 6,7

, 6

6,6

Γυμναστική

-

-

--

-

-

9

8,8

9

9,9

9

9,8

9

10,0

,9

9,9

'Ωδική

Σύνολο

92

100,0

.94

100,0

91

100,0

102

100,0

91

100,0

92

100,0

90

100,0

91

100,0

* Βλ. υποσημ. 84 της Επισκόπησης.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/68.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 45 (συνέχεια)

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Μαθήματα

"Ωρες %

"Ωρες

%

Ώρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

27 29,0

27

28,4

23

26,7

23

26,7

22

26,2

22

26,2

17

16,7

17

15,9

Νέα Ελληνικά

8 8,6

8

8,4

6

7,0

9

10,4

8

9,6

8

9,6

17

16,7

17

15,9

Θρησκευτικά

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

ΤΛ

6

7,1

6

5,9

6

5,6

Γεωγραφία

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

7

6,9

7

6,5

Ιστορία

7 7,5

7

7,4

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

9

8,8

9

8,4

Μαθηματικά

11 11,8

11

11,6

9

10,4

9

10,4

9

10,7

9

10,7

10

9,8

10

9,4

Κοσμογραφία

Φυσικά

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

7

6,9

7

6,5

Φιλοσοφικά

Γαλλικά

6 6,5

6

6,3

1

1,2

4

4,7

4

4,8

4

4,8

6

5,9

6

5,6

Λατινικά

3 3,2

3

3,2

1

1,2

1

1,2

1

1,2

1

1,2

Τεχνικά

4 4,3

6

6,3

7

8,1

7

8,2

7

8,4

7

8,4

9

8,8

14

13,1

Γυμναστική

9 9,6

9

9,5

15

17,4

9 ,

10,4

9

1ο,7

9

10,7

9

8,8

9

8,4

'Ωδική

5

4,9

5

4,7

Σύνολο

93 100,0

95

100,0

86

100,0

86

100,0

84

100,0

84

100,0

102

100,0

107

100,0

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/69.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 46. Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος : Γυμνάσιο

1836

1855

1867

«1870-1883»

1884

1885

1886

1896

Μαθήματα

Ωρες

%

Ώρες

%

Ώρες

% Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

31

32,3

48

40,3

48

40,0

48

35,8

52

38,7

48

38,1

48

35,8

40

28,8

Νέα Ελληνικά

8

5,8

Θρησκευτικά

7

7,3

6

5,0

8

6,6

8

6,0

6

4,4

5

4,0

5

, 3,7

5

3,6

Γεωγραφία

——

——

2

1,5

4

3,0

2

1,6

2

1,5

4

2,9

Ιστορία

8

8,3

11

9,2

12

10,0

•12

9,0

12

9,0

10

7,9

12

9,0

12

8,6

Μαθηματικά

12

12,5

17

14,3

ι2,ι

i4è

10,8

12

9,0

12

9,5

14

ιο,4

14

10,1

Κοσμογραφία

•ττ-

1

ο,7

1

0,8

2

1,5

2

1,4

Φυσικά

9

9,4

4

3,4

7

5,8

7

5,2

9

6,7

8

6,3

10

7,4

10

7,2

Φιλοσοφικά

2

2,ι

4

3,4

2

ι,7

2

1,5

2

1,5

2

1,6

2

1,5

4

2,9

Γαλλικά

8

8,3

14

11,8

12

10,0

12

9,0

12

9,0

12

9,5

12

9,0

12

8,6

Λατινικά

19

19,8

15

12,6

16£

13,8

16Ì

12,3

12

9,0

14

11,1

15

11,2

16

11,5

Τεχνικά

Γυμναστική

12

8,9

12

9,0

12

9,6

12

9,0

12

8,6

Ωδική

.

Σύνολο

96

100,0

119

100,0

120

100,0

134

100,0

134

100,0

126

100,0

134

100,0

139

100,0

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/70.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 46 (συνέχεια)

Μαθήματα

1897α

1897β

1900

1903

1906

19Ο9

1914

1918

Ωρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

Ώρες

%

Αρχαία Ελληνικά

47

34,8

47

34,6

40

31,5

40

30,5

40

32,3

40

31,3

38

27,1

38

27,1

Νέα Ελληνικά

—————————

-

-

—————————

-

-

-

—————————

-

2

1,5

6

4,2

6

4,2

Θρησκευτικά

 Γεωγραφία Ιστορία

8

5,9

8

5,9

6

4,7

8

6,1

7

5,6

7

5,4

7

5,0

7 ·

5,0

12

8,9

12

8,8

12

9,4

12

9,2

12

9,7

12 '

9,4

12

8,6

12

8,6

Μαθηματικά

14

10,5

15

11,0

12

9,4

14

10,7

14

11,8

14

11,0

15

10,7

15

10,7

Κοσμογραφία

2

1,4

2

1,5

2

1,6

2

1,5

2

1,6

2

1,5

2

1,4

2

1,4

Φυσικά

10

7,4

10

7,3

10

7,9

10

7,6

10

8,0

12

9,4

14

10,0

14

10,0

Φιλοσοφικά

Γαλλικά

2 12

1,4 8,9

2 12

1,5 8,8

2 12

1,6

9,4

2 12

1,5

9,2

3 12

2,4

9,7

8

12

2,3

9,4

4 ·

12

2,9 - 8,6

4

12

2,9:

8,6

Λατινικά Τεχνικά Γυμναστική 'Ωδική

16

11,9

16

11,8

11

8,7

11

8,4

12

9,7

12

9,4

14

10,0

14

10,0

12

8,9

12

8,8

20

15,8

20

15,3

12

9,7

12

9,4

12

4

8,6 2,9

12

4

8,6 2,9

Σύνολο

135

100,0

136

100,0

127

100,0

131 100,0

124

100,0

128 100,0

140

100,0

140

100,0

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/71.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 47, Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1836

1855

1867 "1870-1883" 1884

1885

1886

1896

Μαθήματα

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες

% Ώρες % 'Ωρες

%

"Ωρες %

Ώρες

%

"Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

70 37,2

95 44,6

97

46,0 97 41,1 78 34,7

82 37,6

74

33,0

64

27,8

Νέα Ελληνικά

- -

- ' -

-

- - - 14

6,2

6 2,8

8

3,6

20

8,7

Θρησκευτικά

13 6,9

13 6,1

15

7,1 15 6,4 12

5,3

11 5,0

11

4,9

11

4,8

Γεωγραφία

7 3,7

7 3,3

6

2,8 8 3,4 9

4,0

8 3,6

8

3,6

10

4,4

Ιστορία

14 7,5

17 8,0

18

8,5 18 7,6 16

7,ι

14 6,4

19

8,5

18

'7,8 .

.Μαθηματικά

21 11,2

29 13,6

26 1/2

12,5 26 1/2 11,2 22

9,8

22 10,1

24

10,7

23

10,0

Κοσμογραφία

- -

- -

-

_ _ _ 1

0,4

1 0,5

2

0,9

2

0,9

Φυσικά

15 8,0

8 3,7

7

3,3 9 3,8 13

5,8

12 5,5

14

6,3

14

6,1

Φιλοσοφικά

2 1,1

4 1,9

2

1,0 2 θ,9 2

0,9

2 0,9

2

0,9

4

1,7

Γαλλικά

20 10,6

19 8,9

17

8,1 17 7,2 18

8,0

17 7,8

17

7,6

18

7,8

Λατινικά

22 11,7

17 8,0

18 1/2

8,8 18 1/2 7,8 14

6,2

16 7,3

18

8,0

19

8,3

Τεχνικά

4 2,1

4 1,9

4

1,9 4 1,7 5

2,2

6 2,8

6

2,7

6

2,6

Γυμναστική

- -

- -

-

- 21 8,9 21

9,4

21 9,7

21

9,3

21

9,1

Ωδική

Σύνολο

188 100,0

213 100,0

211

100,0 236 100,0 225 100,0

218 100,0

224

100,0

230

100,0

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/72.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 47 (συνέχεια)

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Μαθήματα

;Ώρες %

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

74 32,4

74

32,0

63

29,6

63

29,0

62

29,8

62

29,3

55

22,7

55

22,3

Νέα Ελληνικά

8 3,5

8

3,5

6

2,8

9

4,1

8

3,8

10

4,7

23

9,5

23

9,3

Θρησκευτικά

14 6,2

14

6,0

12

5,6

14

6,5

13

6,2

13

6,1

13

5,4

13

5,3

Γεωγραφία

6 2,6

6

2,6

6

2,8

6

2,8

6

2,9

6

2,8

7

2,9

7

2,8

Ιστορία

19 8,3

19

8,2

18

8,5

18

8,3

18

8,7

18

8,5

21

8,7

21

8,5

Μαθηματικά

25 11,0

26

11,2

21

9,9

23

10,6

23

11,1

23

10,9

25

10,3

25

10,1

Κοσμογραφία

2 0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

1,0

2

0,9

2

0,8

2

0,8

Φυσικά

16 7,0

16

6,9

16

7,5

16

7,4

16

7,7

18

8,5

21

8,7

21

8,5

Φιλοσοφικά

2 0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

3

1,4

3

1,4

4

1,7

4

1,6

Γαλλικά

18 7,9

18

7,9

18

6,1

16

7,4

16

7,7

16

7,6

18

7,4

18

7,3

Λατινικά

19 8,3

19

8,2

12

5,6.

12

5,5

13

6,2

13

6,1

14

5,8

14

5,7

Τεχνικά

4 1,8

6

2,6

7

3,3

7

3,2

7

3,4

7

3,3

9

3,7

14

5,7

Γυμναστική

21 9,2

21

9,1

35

16,5

29

13,4

21

10,1

21

9,9

21

8,7

21

8,5

Ωδική

9

3,7

9

3,6

Σύνολο

228 100,0

231

100,0

213

100,0

217

100,0

208

100,0

212

100,0

242

100,0

247

100,0

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/73.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 48. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα : Ελληνικό σχολείο

Μαθήματα

1836

1855

1867

«1870-

1883»

1884

1885

1886

1896

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Σύνολο

Αρχαία Ελληνικά

39

+ 8

+2

— -

-23

+ 8

—8

—2

+ 3

—4

—1

—5

—22

Νέα Ελληνικά 1

Θρησκευτικά

6

+1

+14

—8

+2

+4

—4

- 2

+ 3

—1

+ 9

+17 ·

— 1

0

Γεωγραφία

7

—1

—1

+1

+1

0

Ιστορία

6

—2

+3

—1

+1

_ 1

+3

+3

Μαθηματικά

9

+3

—2

_ 1

+2

_ 2

+1

+ 1

Κοσμογραφία Φυσικά

6

—2

—4

+ 2

+2

+2

+1

+ 1

Φιλοσοφικά

Γαλλικά

12

—7

+1

_ 1

— 5

+ 8

+ 2

—6

Λατινικά

3

_1|

+1

—2

— 1

—3

Τεχνικά

4

——

+1

+1

—ϊ

+ 2

+ 1

+ 2

+ 5

+10

Γυμναστική

Ωδική

——

+9

+6

—6

+9

+ 5

+5

Σύνολο μεταβολής

+2

—3

+11

-11

+1

-2

+1

+2

+ 2

—9

0

_ 2

+ 18

+5

+15

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/74.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 49, Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα : Γυμνάσιο

Μαθήματα

1836

1855

1867

«1870-

1883»

1884

1885

1886

1896

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Σύνολο

Αρχαία Ελληνικά

31

+17

+4

_ 4

—8

+7

—7

_

_ 2

+ 7

Νέα Ελληνικά

+ 8.

—8

+ 2

+4

+6

Θρησκευτικά

7

— 1

+2

—2

_ 1

+ 3

—2

+ 2

—1

0

Γεωγραφία

+ 2

+2

_ 2

+2

—4

0

Ιστορία

8

+3

+ 1

—2

+ 2

+4

Μαθηματικά

12

+5

-2 1/2

-2 1/2

+ 2

+1

—3

+ 2

+1

+ 3

Κοσμογραφία

+1'

+ 1

+2

Φυσικά

9

—5

+3

+ 2

—1

+2

+ 2

+ 2

+5

Φιλοσοφικά

2

+2

—2

+2

—2

+1

+ 1

+2

Γαλλικά

8

+6

—2

+ 4

Λατινικά

19

_ 4

+1 1/2

-4έ

+2

+1

+1

—5

+1

+2

—5

Τεχνικά

Γυμναστική

+12

— .

+ 8

—8

_

+ 12

Ωδική

+4

+4

Σύνολο μεταβολής

__

+23

+1

+1'4

Ο

—8

+ 8

+5

—4

-fi

—9

+:4

—7

+4

+12

0

+44

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/75.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Μαθήματα

1836

1855 1867

"1870- 1884

1883"

1885

1886 1896 1897α. 

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918 Σύνολο

Αρχαία Ελληνικά

70

+25 +2

- -19

4-4

-8

-10

+10

-

-11

-

- 1

-

- 7

- -15

Νέα Ελληνικά

-

- -

- +14

-8

+2

+12

-12

-

-2

+3

-1

+2

+13

- +23

Θρησκευτικά

13

- +2

- -3

-1

-

-

+3

-

-2

+2

-1

-

-

0

Γεωγραφία

7

- -1

+2 +1

-1

-

+2

_4

-

-

-

-

-

+1

- 0

Ιστορία

14

+3 +1

_ _ 2

-2

+5

-1

+ 1

-

_1

-

_

_

+3

- +7

Μαθηματικά

21

+8 - 2 1/2

- -4 1/2

-

+2

-1

+2

+1

-5

+2

-

-

+2

- +4

Κοσμογραφία

-

-

- + 1

-

+ 1

-

-

-

-

-

-

-

-

- +2

Φυσικά

15

-7 -1

+ 2 +4

-1

+2

-

+2

-

-

-

-

+2

+3

- +6

Φιλοσοφικά

2

+2 -2

- -

-

-

+2

-2

-

-

-

+1

-

+1

- +2

Γαλλικά

20

-1 -2

- + 1

-1

-

+ 1

-

-

- 5

+3

-

-

+2

_ _ 2

Λατινικά

22

-5 +1 1/2

- -4 1/2

+2

+2

+ 1

-

-

- 7

-

+1

-

+ 1

- -8

Τεχνικά

4

- -

- + 1

+1

__

-

-2

+2

+ 1

-

-

-

+2

+5 +10'

Γυμναστική

Ωδική

-

- -

+21 _

-

-

-

-

-

+14

-6

-8

-

+ 9

- +21 - +9

Σύνολο μεταβολής

-

+25 -2

+ 25 -11

-7

+6

+ 6

-2

+3

-is

+4

-9

+4

+30

+5 +59

Σελ. 75
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 56
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 35. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1909

  α/α

  Ελληνικό σχολειό

  α/α

  Γυμνάσιο

  α/α

  Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

  1

  Αρχαία Ελληνικά

  1

  'Αρχαία Ελληνικά

  1

  Αρχαίοι Ελληνικά

  Γυμναστική

  2

  Μαθηματικά

  ' 2

  Μαθηματικά

  Μαθηματικά

  Γαλλικά

  3

  Γυμναστική

  4

  Νέα Ελληνικά

  Γυμναστική

  Ιστορία

  5

  Τεχνικά

  Ιστορία

  Φυσικά

  Γεωγραφία

  Λατινικά

  6

  Γαλλικά

  Θρησκευτικά

  Φυσικά

  Θρησκευτικά

  Ιστορία

  8

  Θρησκευτικά

  Λατινικά : .

  Φυσικά

  9

  Φιλοσοφικά

  9

  Νέα Ελληνικά

  10

  Γαλλικά

  10α

  Κοσμογραφία

  10

  Τεχνικά

  11

  Λατινικά

  10β

  Νέα Ελληνικά

  11

  Γεωγραφία

  12

  Φιλοσοφικά

  13

  Κοσμογραφία

  ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 34.