Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 66-85 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/66.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 44. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Σύνολο

Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) ως προς το 1836

Ωρες %

Μεταβολή (±) ως προς το αμέσως προηγούμενο

Ωρες %

1836

188

1855

213

+25

+13,3

+25

+13,3

1867

211

+23

+12,2

- 2

— 0,9

«1870-1883»

236

+48

+25,5

. +25

+11,8

1884

225

+37

+ 19,7

+14

+ 6,6

1885

218

+30

+16,0

— 7

— 3,1

1886

224

+36

+19,1

+ 6

+ 2,8

1896

230

+42

+22,3

+ 6

+ 2,7

1897α

228

+40

+21,3

_ 2

— 0,9

1897β

'231

+43

+22,9

+ 3

+ 1,3

1900

213

+25

+ 13,3

-18

- 8,5

1903

217

+29

+15,4

+ 4

+ 1,9

1906

208

+20

+10,6

— 9

- 4,1

1909

212

+24

+12,8

+ 4

+ 1,9

1914

242

+ 54

+28,7

+30

+-14,2

1918

247

+59

+31,4

+ 5

+ 2,1

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/67.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 45. Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος: Ελληνικό σχολείο

1836

1855

1867 "1870-1883"

1884

1885

1886

1896

Μαθήματα  *

Ώρες

%

Ώρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

τΩρες

%

Ώρες

%

'Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

39

42,4

47

50,0

49

53,8

49

48,0

26

28,5

34

37,0

26

28,9

24

26,3

Νέα Ελληνικά

-

-

-

-

-

-

-

-

14

15,4

6

6,5

8

8,9

12

13,2

Θρησκευτικά

6

6,5

7

7,4

7

7,7

7

6,8

6

6,6

6

6,5

6

6,7

6

6,6

Γεωγραφία

7

7,6

7

7,4

6

6,6

6

5.9

5

5,5

6

6,5

6

6,7

6

,6,6

Ιστορία

6

6,5

6

6,4

6

6,6

6

5,9

4

4,4

4

4,3

7

7,8

-6

6,6

Μαθηματικά

9

9,8

,12

12,8

12

.13,2

12

11,8

10

11,0

10

10,9

10

11,1

9

9,9

Κοσμογραφία

Φυσικά

6

6,5

4

4,3

-

-

2

2,0

4

4,4

4

4,3

4

4,4

4

.4,4

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Γαλλικά

12

13,1

5

5,3

5

5,5

5

4,9

6

6,6

5

5,5

5

5,5

6

6,6

AaTivwà

3

3,3

2

2,1

2

2,2

2

2,0

2

2,2

2

2,2

3

3,3

3

3,3

Τεχνικά

, 4

4,3

4

4,3

4

4,4

4

3,9

5

5,5

6

6,5

,6

. 6,7

, 6

6,6

Γυμναστική

-

-

--

-

-

9

8,8

9

9,9

9

9,8

9

10,0

,9

9,9

'Ωδική

Σύνολο

92

100,0

.94

100,0

91

100,0

102

100,0

91

100,0

92

100,0

90

100,0

91

100,0

* Βλ. υποσημ. 84 της Επισκόπησης.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/68.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 45 (συνέχεια)

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Μαθήματα

"Ωρες %

"Ωρες

%

Ώρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

27 29,0

27

28,4

23

26,7

23

26,7

22

26,2

22

26,2

17

16,7

17

15,9

Νέα Ελληνικά

8 8,6

8

8,4

6

7,0

9

10,4

8

9,6

8

9,6

17

16,7

17

15,9

Θρησκευτικά

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

ΤΛ

6

7,1

6

5,9

6

5,6

Γεωγραφία

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

7

6,9

7

6,5

Ιστορία

7 7,5

7

7,4

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

9

8,8

9

8,4

Μαθηματικά

11 11,8

11

11,6

9

10,4

9

10,4

9

10,7

9

10,7

10

9,8

10

9,4

Κοσμογραφία

Φυσικά

6 6,5

6

6,3

6

7,0

6

7,0

6

7,1

6

7,1

7

6,9

7

6,5

Φιλοσοφικά

Γαλλικά

6 6,5

6

6,3

1

1,2

4

4,7

4

4,8

4

4,8

6

5,9

6

5,6

Λατινικά

3 3,2

3

3,2

1

1,2

1

1,2

1

1,2

1

1,2

Τεχνικά

4 4,3

6

6,3

7

8,1

7

8,2

7

8,4

7

8,4

9

8,8

14

13,1

Γυμναστική

9 9,6

9

9,5

15

17,4

9 ,

10,4

9

1ο,7

9

10,7

9

8,8

9

8,4

'Ωδική

5

4,9

5

4,7

Σύνολο

93 100,0

95

100,0

86

100,0

86

100,0

84

100,0

84

100,0

102

100,0

107

100,0

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/69.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 46. Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος : Γυμνάσιο

1836

1855

1867

«1870-1883»

1884

1885

1886

1896

Μαθήματα

Ωρες

%

Ώρες

%

Ώρες

% Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

31

32,3

48

40,3

48

40,0

48

35,8

52

38,7

48

38,1

48

35,8

40

28,8

Νέα Ελληνικά

8

5,8

Θρησκευτικά

7

7,3

6

5,0

8

6,6

8

6,0

6

4,4

5

4,0

5

, 3,7

5

3,6

Γεωγραφία

——

——

2

1,5

4

3,0

2

1,6

2

1,5

4

2,9

Ιστορία

8

8,3

11

9,2

12

10,0

•12

9,0

12

9,0

10

7,9

12

9,0

12

8,6

Μαθηματικά

12

12,5

17

14,3

ι2,ι

i4è

10,8

12

9,0

12

9,5

14

ιο,4

14

10,1

Κοσμογραφία

•ττ-

1

ο,7

1

0,8

2

1,5

2

1,4

Φυσικά

9

9,4

4

3,4

7

5,8

7

5,2

9

6,7

8

6,3

10

7,4

10

7,2

Φιλοσοφικά

2

2,ι

4

3,4

2

ι,7

2

1,5

2

1,5

2

1,6

2

1,5

4

2,9

Γαλλικά

8

8,3

14

11,8

12

10,0

12

9,0

12

9,0

12

9,5

12

9,0

12

8,6

Λατινικά

19

19,8

15

12,6

16£

13,8

16Ì

12,3

12

9,0

14

11,1

15

11,2

16

11,5

Τεχνικά

Γυμναστική

12

8,9

12

9,0

12

9,6

12

9,0

12

8,6

Ωδική

.

Σύνολο

96

100,0

119

100,0

120

100,0

134

100,0

134

100,0

126

100,0

134

100,0

139

100,0

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/70.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 46 (συνέχεια)

Μαθήματα

1897α

1897β

1900

1903

1906

19Ο9

1914

1918

Ωρες

%

Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

%

Ώρες

%

Αρχαία Ελληνικά

47

34,8

47

34,6

40

31,5

40

30,5

40

32,3

40

31,3

38

27,1

38

27,1

Νέα Ελληνικά

—————————

-

-

—————————

-

-

-

—————————

-

2

1,5

6

4,2

6

4,2

Θρησκευτικά

 Γεωγραφία Ιστορία

8

5,9

8

5,9

6

4,7

8

6,1

7

5,6

7

5,4

7

5,0

7 ·

5,0

12

8,9

12

8,8

12

9,4

12

9,2

12

9,7

12 '

9,4

12

8,6

12

8,6

Μαθηματικά

14

10,5

15

11,0

12

9,4

14

10,7

14

11,8

14

11,0

15

10,7

15

10,7

Κοσμογραφία

2

1,4

2

1,5

2

1,6

2

1,5

2

1,6

2

1,5

2

1,4

2

1,4

Φυσικά

10

7,4

10

7,3

10

7,9

10

7,6

10

8,0

12

9,4

14

10,0

14

10,0

Φιλοσοφικά

Γαλλικά

2 12

1,4 8,9

2 12

1,5 8,8

2 12

1,6

9,4

2 12

1,5

9,2

3 12

2,4

9,7

8

12

2,3

9,4

4 ·

12

2,9 - 8,6

4

12

2,9:

8,6

Λατινικά Τεχνικά Γυμναστική 'Ωδική

16

11,9

16

11,8

11

8,7

11

8,4

12

9,7

12

9,4

14

10,0

14

10,0

12

8,9

12

8,8

20

15,8

20

15,3

12

9,7

12

9,4

12

4

8,6 2,9

12

4

8,6 2,9

Σύνολο

135

100,0

136

100,0

127

100,0

131 100,0

124

100,0

128 100,0

140

100,0

140

100,0

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/71.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 47, Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1836

1855

1867 "1870-1883" 1884

1885

1886

1896

Μαθήματα

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες

% Ώρες % 'Ωρες

%

"Ωρες %

Ώρες

%

"Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

70 37,2

95 44,6

97

46,0 97 41,1 78 34,7

82 37,6

74

33,0

64

27,8

Νέα Ελληνικά

- -

- ' -

-

- - - 14

6,2

6 2,8

8

3,6

20

8,7

Θρησκευτικά

13 6,9

13 6,1

15

7,1 15 6,4 12

5,3

11 5,0

11

4,9

11

4,8

Γεωγραφία

7 3,7

7 3,3

6

2,8 8 3,4 9

4,0

8 3,6

8

3,6

10

4,4

Ιστορία

14 7,5

17 8,0

18

8,5 18 7,6 16

7,ι

14 6,4

19

8,5

18

'7,8 .

.Μαθηματικά

21 11,2

29 13,6

26 1/2

12,5 26 1/2 11,2 22

9,8

22 10,1

24

10,7

23

10,0

Κοσμογραφία

- -

- -

-

_ _ _ 1

0,4

1 0,5

2

0,9

2

0,9

Φυσικά

15 8,0

8 3,7

7

3,3 9 3,8 13

5,8

12 5,5

14

6,3

14

6,1

Φιλοσοφικά

2 1,1

4 1,9

2

1,0 2 θ,9 2

0,9

2 0,9

2

0,9

4

1,7

Γαλλικά

20 10,6

19 8,9

17

8,1 17 7,2 18

8,0

17 7,8

17

7,6

18

7,8

Λατινικά

22 11,7

17 8,0

18 1/2

8,8 18 1/2 7,8 14

6,2

16 7,3

18

8,0

19

8,3

Τεχνικά

4 2,1

4 1,9

4

1,9 4 1,7 5

2,2

6 2,8

6

2,7

6

2,6

Γυμναστική

- -

- -

-

- 21 8,9 21

9,4

21 9,7

21

9,3

21

9,1

Ωδική

Σύνολο

188 100,0

213 100,0

211

100,0 236 100,0 225 100,0

218 100,0

224

100,0

230

100,0

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/72.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 47 (συνέχεια)

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Μαθήματα

;Ώρες %

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ωρες

%

Αρχαία Ελληνικά

74 32,4

74

32,0

63

29,6

63

29,0

62

29,8

62

29,3

55

22,7

55

22,3

Νέα Ελληνικά

8 3,5

8

3,5

6

2,8

9

4,1

8

3,8

10

4,7

23

9,5

23

9,3

Θρησκευτικά

14 6,2

14

6,0

12

5,6

14

6,5

13

6,2

13

6,1

13

5,4

13

5,3

Γεωγραφία

6 2,6

6

2,6

6

2,8

6

2,8

6

2,9

6

2,8

7

2,9

7

2,8

Ιστορία

19 8,3

19

8,2

18

8,5

18

8,3

18

8,7

18

8,5

21

8,7

21

8,5

Μαθηματικά

25 11,0

26

11,2

21

9,9

23

10,6

23

11,1

23

10,9

25

10,3

25

10,1

Κοσμογραφία

2 0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

1,0

2

0,9

2

0,8

2

0,8

Φυσικά

16 7,0

16

6,9

16

7,5

16

7,4

16

7,7

18

8,5

21

8,7

21

8,5

Φιλοσοφικά

2 0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

3

1,4

3

1,4

4

1,7

4

1,6

Γαλλικά

18 7,9

18

7,9

18

6,1

16

7,4

16

7,7

16

7,6

18

7,4

18

7,3

Λατινικά

19 8,3

19

8,2

12

5,6.

12

5,5

13

6,2

13

6,1

14

5,8

14

5,7

Τεχνικά

4 1,8

6

2,6

7

3,3

7

3,2

7

3,4

7

3,3

9

3,7

14

5,7

Γυμναστική

21 9,2

21

9,1

35

16,5

29

13,4

21

10,1

21

9,9

21

8,7

21

8,5

Ωδική

9

3,7

9

3,6

Σύνολο

228 100,0

231

100,0

213

100,0

217

100,0

208

100,0

212

100,0

242

100,0

247

100,0

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/73.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 48. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα : Ελληνικό σχολείο

Μαθήματα

1836

1855

1867

«1870-

1883»

1884

1885

1886

1896

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Σύνολο

Αρχαία Ελληνικά

39

+ 8

+2

— -

-23

+ 8

—8

—2

+ 3

—4

—1

—5

—22

Νέα Ελληνικά 1

Θρησκευτικά

6

+1

+14

—8

+2

+4

—4

- 2

+ 3

—1

+ 9

+17 ·

— 1

0

Γεωγραφία

7

—1

—1

+1

+1

0

Ιστορία

6

—2

+3

—1

+1

_ 1

+3

+3

Μαθηματικά

9

+3

—2

_ 1

+2

_ 2

+1

+ 1

Κοσμογραφία Φυσικά

6

—2

—4

+ 2

+2

+2

+1

+ 1

Φιλοσοφικά

Γαλλικά

12

—7

+1

_ 1

— 5

+ 8

+ 2

—6

Λατινικά

3

_1|

+1

—2

— 1

—3

Τεχνικά

4

——

+1

+1

—ϊ

+ 2

+ 1

+ 2

+ 5

+10

Γυμναστική

Ωδική

——

+9

+6

—6

+9

+ 5

+5

Σύνολο μεταβολής

+2

—3

+11

-11

+1

-2

+1

+2

+ 2

—9

0

_ 2

+ 18

+5

+15

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/74.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 49, Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα : Γυμνάσιο

Μαθήματα

1836

1855

1867

«1870-

1883»

1884

1885

1886

1896

1897α

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918

Σύνολο

Αρχαία Ελληνικά

31

+17

+4

_ 4

—8

+7

—7

_

_ 2

+ 7

Νέα Ελληνικά

+ 8.

—8

+ 2

+4

+6

Θρησκευτικά

7

— 1

+2

—2

_ 1

+ 3

—2

+ 2

—1

0

Γεωγραφία

+ 2

+2

_ 2

+2

—4

0

Ιστορία

8

+3

+ 1

—2

+ 2

+4

Μαθηματικά

12

+5

-2 1/2

-2 1/2

+ 2

+1

—3

+ 2

+1

+ 3

Κοσμογραφία

+1'

+ 1

+2

Φυσικά

9

—5

+3

+ 2

—1

+2

+ 2

+ 2

+5

Φιλοσοφικά

2

+2

—2

+2

—2

+1

+ 1

+2

Γαλλικά

8

+6

—2

+ 4

Λατινικά

19

_ 4

+1 1/2

-4έ

+2

+1

+1

—5

+1

+2

—5

Τεχνικά

Γυμναστική

+12

— .

+ 8

—8

_

+ 12

Ωδική

+4

+4

Σύνολο μεταβολής

__

+23

+1

+1'4

Ο

—8

+ 8

+5

—4

-fi

—9

+:4

—7

+4

+12

0

+44

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/75.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Μαθήματα

1836

1855 1867

"1870- 1884

1883"

1885

1886 1896 1897α. 

1897β

1900

1903

1906

1909

1914

1918 Σύνολο

Αρχαία Ελληνικά

70

+25 +2

- -19

4-4

-8

-10

+10

-

-11

-

- 1

-

- 7

- -15

Νέα Ελληνικά

-

- -

- +14

-8

+2

+12

-12

-

-2

+3

-1

+2

+13

- +23

Θρησκευτικά

13

- +2

- -3

-1

-

-

+3

-

-2

+2

-1

-

-

0

Γεωγραφία

7

- -1

+2 +1

-1

-

+2

_4

-

-

-

-

-

+1

- 0

Ιστορία

14

+3 +1

_ _ 2

-2

+5

-1

+ 1

-

_1

-

_

_

+3

- +7

Μαθηματικά

21

+8 - 2 1/2

- -4 1/2

-

+2

-1

+2

+1

-5

+2

-

-

+2

- +4

Κοσμογραφία

-

-

- + 1

-

+ 1

-

-

-

-

-

-

-

-

- +2

Φυσικά

15

-7 -1

+ 2 +4

-1

+2

-

+2

-

-

-

-

+2

+3

- +6

Φιλοσοφικά

2

+2 -2

- -

-

-

+2

-2

-

-

-

+1

-

+1

- +2

Γαλλικά

20

-1 -2

- + 1

-1

-

+ 1

-

-

- 5

+3

-

-

+2

_ _ 2

Λατινικά

22

-5 +1 1/2

- -4 1/2

+2

+2

+ 1

-

-

- 7

-

+1

-

+ 1

- -8

Τεχνικά

4

- -

- + 1

+1

__

-

-2

+2

+ 1

-

-

-

+2

+5 +10'

Γυμναστική

Ωδική

-

- -

+21 _

-

-

-

-

-

+14

-6

-8

-

+ 9

- +21 - +9

Σύνολο μεταβολής

-

+25 -2

+ 25 -11

-7

+6

+ 6

-2

+3

-is

+4

-9

+4

+30

+5 +59

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/76.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 51, Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) : Ελληνικό σχολείο

πρόγραμμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Φιλολογικά

Φυσικομαθηματικά

Ξένες γλώσσες

Πρακτικά

Γενικά

1836

52,2

16,3

13,1

4,3

14.1

1855

58,5

17,1

5,3

4,3

14,8

1867

62,6

13,2

5,5

4,4

14,3

"1870-1883"

55,9

13,8

4,9

12,7

12,7

1884

50,5

15,4

6,6

15,4

12,1

1885

50,0

15,2

5,5

16,3

13,0

1886

48,9

15,5

5,5

16,7

13,4

1896

49,4

14,3

6,6

16,5

13,2

1897α

48,3

18,3

6,5

13,9

13,0

1897β

47,4

17,9

6,3

15,8

12,6

1900

41,9

17,4

1,2

25,5

14,0

1903

45,3

17,4

4,7

18,6

14,1

1906

44,1

17,8

4,8

19,1

14,2

1909

44,1

17,8

4,8

19,1

14,2

1914

42,2

16,7

5,9

22,5

12,8

1918

40,2

15,9

5,6

26,2

12,1

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/77.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

77

ΠΙΝΑΚΑΣ

52. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή) : Γυμνάσιο

πρόγραμμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Φιλολογικά

Φυσικομαθηματικά

Ξένες γλώσσες

Πρακτικά

Γενικά

1836

62,5

21,9

8,3

7,3

1855

65,5

17,7

11,8

5,0

1867

65,5

17,9

10,0

6,6

«1870-1883»

58,6

16,0

9,0

8,9

7,5

1884

58,2

16,4

9,0

9,0

7,4

1885

58,7

16,6

9,5

9,6

5,6

1886

57,5

19,3

9,0

9,0

5,2

1896

57,6

18,7

8,6

8,6

6,5

1897α

57,ο

19,3

8,9

8,9

5,9

1897β

56,7

19,8

8,8

8,8

5,9

1900

51,2

18,9

9,4

15,8

4,7

1903

49,6

19,8

9,2

15,3

6,1

1906

54,1

20,9

9,7

9,7

5,6

1909

53,9

21,9

9,4

9,4

5,4

1914

52,8

22,1

8,6

11,5

5,0

1918

52,8

22,1

8,6

11,5

5,0

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/78.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

78

ΠΙΝΑΚΑΣ

53. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων ( σε ποσοστιαία τοις %, κατανομή): Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Πρόγραμμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

MAΘΗΜΑΤΩΝ

Φιλολογικά

Φυσικομαθηματικά

Ξένες γλώσσες

Πρακτικά

Γενικά

1836

57,5

19,2

10,6

2,1

10,6

1855

62,5

17,3

8,9

1,9

9,4

1867

64,3

15,8

8,1

1,9

9,9

«1870-1883»

57,4

15,0

7,2

10,6

9,8

1884

55,1

16,0

8,0

11,6

9,3

1885

55,0

16,1

7,8

12,5

8,6

1886

54,0

17,9

7,6

12,0

8,5

1896

54,3

17,0

7,8

11,7

9,2

1897α

53,4

18,9

7,9

11,0

8,8

1897β

52,8

19,0

7,9

11,7

8,6

1900

47,4

18,3

6,1

19,8

8,4

1903

47,8

18,9

7,4

16,6

9,3

1906

49,9

19,8

7,7

13,5

9,1

1909

50,0

20,3

7,6

13,2

8,9

1914

48,4

19,8

7,4

16,1

8,3

1918

47,4

19,4

7,3

17,8

8.1

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/79.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  1

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/80.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  2

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων: Ελληνικό σχολείο

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/81.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  3

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων:

Γυμνάσιο

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/82.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 4

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/83.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/84.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/85.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1. Ως πρώτο υποτυπώδες πρόγραμμα Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων μπορεί να θεωρηθεί εκείνο του διατάγματος της 21 Νοεμβρίου / 3 Δεκεμβρίου 1833 για τη σύσταση Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου στο Ναύπλιο,1 το οποίο προφανώς αποτέλεσε τον "οδηγό" κατά κάποιο τρόπο και για τα άλλα σχολεία ως το 1836.

Στο διάταγμα λοιπόν αυτό αναφέρονται, γενικά τα -"διδακτέα" μαθήματα, χωρίς όμως να καθορίζεται ούτε ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα -καθορίζεται μόνο  συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος: 24-26 ώρες - ούτε και η ύλη των διδασκομένων μαθημάτων. Έτσι δεν είμαστε σε· θέση να έχουμε πλήρη και ακριβή εικόνα του όλου προγράμματος τόσο για το Ελληνικό σχολείο όσο και για το Γυμνάσιο. Ειδικότερα, για το Γυμνάσιο Ναυπλίου, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ι. Δεμοίρος, "περί του Ωρολογίου προγράμματος και της όλης των διδασκομένων μαθημάτων εις το Γυμνάσιον κατά τα πρώτα έτη μέχρι του Δεκεμβρίου του 1836 ουδέν ακριβές γνωρίζομεν, διότι ουδέν σχετικόν βιβλίον υπάρχει εν τω αρχείω του Γυμνασίου. Πάντως θα έφηρμόζοντο κατά δυνατόν τα εν τω Β, Διατάγματι περί συστάσεως του Γυμνασίου ορισμένα περί διδακτέων μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας καθ' εβδομάδα". 2

Εξάλλου, και για τα άλλα σχολεία είτε δεν έχουμε "επίσημα" προγράμματα είτε έχουμε μόνο έμμεσες πληροφορίες, όπως π,χ. για το Ελληνικό σχολείο και το Γυμνάσιο των Αθηνών έχουμε μία πληροφορία για τα διδασκόμενα μαθήματα, δημοσιευμένη στην εφημερίδα Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος της 31 Ιουλίου 1836, Σύμφωνα, λοιπόν, μ' αυτό το πληροφοριακό δημοσίευμα, που αναφέρεται στις "δημοτελείς εξετάσεις" του Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου των Αθηνών,, "έως ου εκδοθή γενικός οργανισμός των σχολείων, το Γυμνάσιον μένει διηρημένον εις τρεις τάξεις, καθώς και το Ελληνικόν σχολείον, και εις μεν το πρώτον των καταστημάτων τούτων παραδίδονται: Η Ελληνική, Λατινική, Γερμανική και Γαλλική διάλεκτος και φιλολογία (ποιηταί, φιλόσοφοι, ρήτορες), η καθαρά μαθηματική, η φυσική (αντί της οποίας όμως διά την προσωρινήν έλλειψιν των αναγκαίων εργαλείων διδάσκεται η φιλοσοφία), η ιστορία και η γεωγραφία. Του δε Ελληνικού σχολείου τα μαθήματα είναι: Στοιχεία της Ελληνικής, Λατινικής και Γαλλικής

1. Βλ. ΑΙ (τ. Α', σ. 79-80).

2. Ιωάννης Γ. Δεμοίρος, Ιστορία τον Γυμνασίου Ναυπλίου, Αθήνα 1939, σ. 18,

Σελ. 85
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 66
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 44. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου: Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

  Σύνολο

  Πρόγραμμα εβδομαδιαίων ωρών

  Μεταβολή (±) ως προς το 1836

  Ωρες %

  Μεταβολή (±) ως προς το αμέσως προηγούμενο

  Ωρες %

  1836

  188

  1855

  213

  +25

  +13,3

  +25

  +13,3

  1867

  211

  +23

  +12,2

  - 2

  — 0,9

  «1870-1883»

  236

  +48

  +25,5

  . +25

  +11,8

  1884

  225

  +37

  + 19,7

  +14

  + 6,6

  1885

  218

  +30

  +16,0

  — 7

  — 3,1

  1886

  224

  +36

  +19,1

  + 6

  + 2,8

  1896

  230

  +42

  +22,3

  + 6

  + 2,7

  1897α

  228

  +40

  +21,3

  _ 2

  — 0,9

  1897β

  '231

  +43

  +22,9

  + 3

  + 1,3

  1900

  213

  +25

  + 13,3

  -18

  - 8,5

  1903

  217

  +29

  +15,4

  + 4

  + 1,9

  1906

  208

  +20

  +10,6

  — 9

  - 4,1

  1909

  212

  +24

  +12,8

  + 4

  + 1,9

  1914

  242

  + 54

  +28,7

  +30

  +-14,2

  1918

  247

  +59

  +31,4

  + 5

  + 2,1