Συγγραφέας:Καλαφάτη, Ελένη
 
Τίτλος:Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
 
Υπότιτλος:Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:8
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:288
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1821-1929
 
Περίληψη:Οι όροι της γέννησης του σχολικού κτιρίου ως εξειδικευμένου χώρου και η ανάδειξη του σε «νέα εκδήλωση του δημοσίου βίου» αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, εξετάζεται αφενός πώς το πρόβλημα του σχολικού χώρου διατυπώνεται σε σχέση με την εγκαθίδρυση ενός εθνικού σχολικού συστήματος και την ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων στη βάση μιας συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας, και αφετέρου πώς μορφοποιείται η λύση του σε σχέση με τις νέες πρακτικές και αντιλήψεις. Στο δεύτερο μέρος σκιαγραφείται η εξέλιξη του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 58.29 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 271-290 από: 372
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/271.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

LES BATIMENTS SCOLAIRES DE L' ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

1821-1929

DES PRESCRIPTIONS A LA PLANIFICATION

ELENI KALAFATI

Résumé

Le bâtiment scolaire constitue aujourd'hui, un élément de base du système d'équipement collectif. Les établissements scolaires liés à une institution d'ordre national appartiennent à ce genre d'établissement considéré comme indispensable à la vie de la communauté. Leur programme architectural ainsi que leurs normes de construction préoccupent architectes et pédagogues et font l'objet de réglementations institutionnelles et administratives. Il existe un organisme d'état qui a pour tâche exclusive de les construire ainsi qu'un département du Ministère de l'Education Nationale qui étudie les besoins et programme leur satisfaction au niveau national. Mais le fait que ces besoins soient difficilement couverts est considéré comme un problème social. Enfin une image «normale» d'édifice s'est élaborée qui en rend lisible l'usage à travers l'espace, et constitue l'un des traits caractéristiques du paysage construit.

Cependant ces pratiques et ces représentations constituent un phénomène assez récent. En 1911, dans un article à caractère programmatique sur les buts et les taches de l'architecture néohellénique, E. Kriezis constatait que «si l'église et l'habitat rural ont subi à travers les siècles une évolution typologique lente et progressive, l'école occupe une place toute autre, en tant que création tout à fait récente, qui a poussé vite à partir de ses premiers germes et s'est développée, surtout pendant les dernières décennies, en tant que nouvelle manifestation de la vie publique»1.

1. Ε. Kriezis, «L'Architecture populaire», Archimède, vol. 13, Athènes 1912, p. 6.

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/272.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Les conditions de l'apparition du bâtiment scolaire en tant qu'espace spécialisé et son élévation au rang de «nouvelle» manifestation de la vie publique constitue justement l'objet de cette étude. Pour suivre cette évolution il fallait étendre cette étude sur un siècle tout en restant géographiquement parlant dans les limites de l'Etat grec.

Le départ chronologique inscrit dans le titre (:1821) ne correspond à un événement précis dans le domaine des établissements scolaires; il a été choisi cependant car il témoigne, à travers la coupure de la Révolution et de l'instauration d'un état national bourgeois moderne, des nouvelles réalités qui prennent forme dans le domaine aussi bien de l'éducation que de l'espace bâti. C'est dans le cadre de ces mutations que le bâtiment scolaire prend naissance en tant que bâtiment moderne d'équipement.

Ce phénomène est abordé dans la première partie de cette étude où l'on examine comment le problème de l'espace scolaire est formulé par rapport à l'instauration d'un système scolaire national et à l'organisation uniforme des écoles sur la base d'une méthode d'enseignement précise; et, d'un autre côté, comment sa solution prend forme en relation avec les nouvelles pratiques et conceptions qui font de toute œuvre d'utilité publique l'objet d'une prévision, d'une évaluation, d'un contrôle et d'une programmation de la part de l'administration centrale. Mais avant de développer ces questions, certains éléments des pratiques scolaires et des conceptions pédagogiques/éducatives d'avant la Révolution Nationale sont évoqués; éléments utiles pour évaluer les ruptures et les continuités, évaluer l'étendue des dispositions institutionnelles impliquées par la Révolution ainsi que les problèmes de leur application.

Dans la seconde partie du livre l'évolution de la question des établissements scolaires en Grèce est esquissée à partir du moment où les, problèmes posés et les réponses données sont déterminés par l'existence d'un modèle institué qui concernait aussi bien les caractéristiques de l'espace scolaire que les conditions de sa production et de son emploi. Cette évolution est suivie jusqu'en 1929, année qui marque le début du grand programme de construction de bâtiments scolaires connu comme Programme Papandréou. Pour la réalisation de ce programme on aura recours à un cadre institutionnel ainsi qu'à un appareil administratif mis en œuvre graduellement dans les premières décennies du XXe siècle. La conception moderne du bâtiment scolaire sera ainsi pava chevée.

Plusieurs facteurs sont intervenus dans ce processus et avant tout

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/273.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

les transformations de la pratique-même que les bâtiments scolaires abritent: de pratique diffuse, l'école est devenue une institution au servisse de la nation, et les instituteurs des fonctionnaires, rétribués à partir de 1920, par l'Etat. En 1928, 80% des enfants d'âge scolaire passent la plus grande partie de leur temps, et pour une durée de six ans, dans des écoles uniformément organisées de sorte que l'administration centrale puisse à tout moment savoir combien d'élèves lisent quoi et dans quels livres.

La généralisation et l'uniformisation de l'enseignement primaire, rêve des premières Assemblées des années

L'intervention de l'Etat se développe de plus en plus dans cette logique et cette tendance s'inscrit dans le cadre des transformations plus générales survenues dans la société hellénique dans le dernier tiers du XIXe siècle. La complexité des rapports sociaux s'intensifie, tandis que le poids des services publics se renforce. Déjà, depuis 1880, l'Etat se défie des collectivités locales et ne les laisse plus participer aux initiatives qu'il prend. II les leur impose simplement et les oblige de les financer, ce qui contribue à asseoir son autorité. La loi de 1912 sur l'organisation de l'administration locale institue la commune, entité administrative beaucoup moins étendue que les anciens dèmes et avec dés attributions moins développées que celles dont ils jouissaient.

C'est à la même époque d'ailleurs que l'Etat accentue ses efforts pour Γ unification du territoire national: le chemin de fer et l'école seront des moyens de cette unification. Le fait qu'en 1889, alors qu'on discute les projets de loi de Théotokis visant entre autres à établir une carte scolaire rationnelle et unifiée, fondée sur le principe d'un quantum de population desservi par l'école, les pages du Journal des Débats du Parlement se partagent entre la discussion sur les lignes de chemin de fer à construire, celle sur les questions relatives à l'instruction publique, et celle sur la création d'une police nationale n'est pas dû au hasard. Ce même phénomène se répétera en 1895. De même qu'il n'est certainement pas fortuit que la première tentative pour établir un programme de construction des bâtiments scolaires soit liée à l'effort de suppression des zones douanières locales et d'unification de l'espace douanier de l'Etat,

De ce point de Vue, l'importance des années 1895-1911 est fondamentale. Toutes les écoles néo-classiques disséminées sur l'ensemble du territoire national deviennent l'image de l'uniformisation de celui-ci,

18

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/274.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

de l'emprise du pouvoir central, du caractère novateur des transformations que connaît la société néohellénique et ceci même là où le chemin de fer n'est pas encore arrivé.

L'école primaire constitue donc le premier —et le seul, jusqu'à nos jours— grand programme de diffusion d'équipements uniformément normalisés aussi bien dans leurs usages et leurs architectures.

Ainsi le «régionalisme» stylistique des années 1911-1928 demeure anodin pour l'image de l'école, puisque sa production est programmée et contrôlée par un service d'état, et la normalisation de l'espace et de son usage est solidement établie, et à travers eux, la normalisation des comportements des enfants qui la fréquentent et y sont formés en marge de la vie active.

Car l'élément qui est demeuré stable et invariable pendant toute la période étudiée c'est la conception qui veut voir dans l'espace scolaire un support et un moyen pour inculquer des comportements et des mentalités. Espace d'enseignement mutuel qui forme à travers le mouvement, espace simultané qui se fonde sur l'immobilité et le regard, tous ces modèles et règlements, présentent un point commun: dans leur logique, l'unité qui se répète est l'enfant. Son individualisation passe par sa place relative dans la hiérarchie impersonnelle que le rapport pédagogique impose et que l'espace scolaire matérialise.

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/275.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 10

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ

Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ: , ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Α. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 13

1. Ο πολλαπλασιασμός των σχολείων: Νέα διάσταση μιας παραδοσιακής πρακτικής 13

2. Η μεθοδική οργάνωση της κοινής παιδείας του γένους 19

3. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος; απάντηση στο πρόβλημα της εσωτερικής οργάνωσης των σχολείων 27

Β. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 33

1. Το κράτος παιδαγωγός 33

2. Η προτυποποίηση του αλληλοδιδακτικού σχολείου 40

Γ. Η ΓΕΝΕΣΗ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 53

1. Ο σχολικός χώρος ως πρόβλημα 53

2. Ένας νομοθετημένος χώρος: Το πρώτο κεφάλαιο του Οδηγού του Κοκκώνη (Sarazin) 68 α. Το σχολικό κτίριο: ένας ελεγχόμενος χώρος 64 β. Η μορφή της αίθουσας και η διαρρύθμιση του εξοπλισμού 68 γ. Υποχρέωση πρόβλεψης: 01 διαστάσεις της αίθουσας διδασκαλίας 75

3. Λογικές (αστικού) εξοπλισμού 78

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/276.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ

Α. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 91 Β. ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 115

1. Το ζήτημα της χρηματοδότησης: το σχολικό κτίριο αρμοδιότητα των δήμων 116

2. Ο έλεγχος του σχεδιασμού και της κατασκευής 126

3. Το επίσημο πρότυπο του σχολικού χώρου 128 α. Μια νέα μέθοδος διδασκαλίας: το συνδιδακτικό τμήμα τουδημοτικού σχολείου 128 β. Οι επανεκδόσεις του Οδηγού: "προαιρετικές" προδιαγραφές 133

4. Οι πραγματοποιήσεις 138

Γ. Το ΠΡΩΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14s

1. Σχολική κρίση και μεταρρυθμιστικές απόπειρες (1870-1895) 146

2. Ανάδειξη του κτιριακού ζητήματος: Νέα πρότυπα και νέοι προβληματισμοί 153 α. Το συνδιδακτικό σχολείο: οι προδιαγραφές του 1881 153 β. Καταλληλότητα και Υγιεινή 1β3 γ, Το διάταγμα της 17ης Μαΐου 1894 167

3. Το πρόγραμμα του 1895: Η "ενιαία" εικόνα του σχολείου 170

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ 179

1. Εγκαθίδρυση κεντρικού μηχανισμού σχεδιασμού και ελέγχου 185

2. Ο τύπος και ο τόπος 195

3. Το ζήτημα της χρηματοδότησης 207

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ : ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ "ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ" 219

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ . 221

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 237

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 253

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 261

RÉSUME 271

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/277.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1821-1929)

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΟΓΔΟΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α, ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ O.E.

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54 — Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933-92.36675

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1988

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ — ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΝΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/278.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/279.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/280.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/281.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΑ 1. Δάσκαλοι και μαθητές κατά την ώρα της διδασκαλίας. Κοσμήματα-ξυλογραφίες από εκδόσεις της Οκτωήχου (α': 1683, β': 1789).

ΕΙΚΟΝΑ 2. Παράσταση σχολείου από σελίδα τίτλου Αλφαβηταρίου (1820).

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/282.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 3.  Η σχολή του Άγιου Γεωργίου της Γρόττας στη Νάξο. Ιδρύθηκε το 1773.

ΕΙΚΟΝΑ 4.  Η σχολή της Δημητσάνας.

α' Το ελληνικό σχολείο. Κατασκευάστηκε γύρω στο 1770. β' Το αλληλοδιδακτικό σχολείο. Κατασκευάστηκε το 1828. Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι είναι μεταγενέστεροι.

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/283.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 5.  Το Ελληνομουσείο της Ζαγοράς στο Πήλιο. Κατασκευάστηκε γύρω στα 1776. α' Γραφική αποκατάσταση του συγκροτήματος, β' Τοπογραφικό Με διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται η πιθανή διάταξη των τμημάτων του συγκροτήματος που κατεδαφίστηκαν μεταξύ 1876 και 1886.

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/284.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 6.  Η βιβλιοθήκη (;) του Ελληνομουσείου της Ζαγοράς. α' Ανατολική όψη, β' Κάτοψη ισογείου, γ' Κάτοψη ορόφου.

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/285.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 7.  Tο αρχοντικό Δ. Σβαρτς στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας (1803). α' Όψη, β' Κάτοψη ισογείου γ' Κάτοψη ορόφου:

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/286.gif&w=600&h=393 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 8.  Το σχολείο των Μηλιών (1814)

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/287.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 9. Σχεδιάγραμμα της περιοχής της Πλάκας στην Αθήνα. Με κύκλο σημειώνεται η θέση του σχολείου Ντέκα.

ΕΙΚΟΝΑ 10. Σχηματική κάτοψη του σχολείου Ντέκα, σύμφωνα με την περιγραφή του Γ. Ψύλλα.

Α' Ισόγειο, Β' Όροφος, θ' δωμάτια για τους σπουδαστές, μ' μαγειρείο, τρ' τραπεζαρία, α' αποθήκες, π' πηγάδι, αι' αίθουσα διδασκαλίας, δ' αίθουσα διδάσκαλου.

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/288.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

11.  Σχηματική κάτοψη της σχολής των Κυδωνιών, σύμφωνα με την περιγραφή της Χαρίκλειας Σταυράκη.

A' Ισόγειο, Β' Όροφος, ε' είσοδοι, π' παράθυρα με θέα στη θάλασσα, κρ' πηγή, θ' θάλαμοι, μ' μαγειρείο, α1' χώρος διδασκαλίας των μικρότερων τάξεων, α2' χώρος διδασκαλίας των "Εγκυκλίων και Γραμματικών Μαθημάτων", επ' "μεγάλη παράδοσις των ανωτάτων Εγκυκλίων Μαθημάτων", βι' "θάλαμος Βιβλιοθήκης και Εικονοστασίου", ερ' θάλαμος πειραματικών οργάνων φυσικής, γεωμετρίας κλπ.

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/289.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 12. Εσωτερικό του αλληλοδιδακτικού σχολείου της οδού Port-Mahon, κατά την ώρα των ασκήσεων της γραφής. Λιθογραφία 1818.

ΕΙΚΟΝΑ 13. Η εκτέλεση των διαφόρων προσταγμάτων της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/290.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΙΚΟΝΑ 14. α' Μαθητές και πρωτόσχολοι στο μάθημα της γραφής.

Σελ. 290
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 271
  8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

  LES BATIMENTS SCOLAIRES DE L' ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

  1821-1929

  DES PRESCRIPTIONS A LA PLANIFICATION

  ELENI KALAFATI

  Résumé

  Le bâtiment scolaire constitue aujourd'hui, un élément de base du système d'équipement collectif. Les établissements scolaires liés à une institution d'ordre national appartiennent à ce genre d'établissement considéré comme indispensable à la vie de la communauté. Leur programme architectural ainsi que leurs normes de construction préoccupent architectes et pédagogues et font l'objet de réglementations institutionnelles et administratives. Il existe un organisme d'état qui a pour tâche exclusive de les construire ainsi qu'un département du Ministère de l'Education Nationale qui étudie les besoins et programme leur satisfaction au niveau national. Mais le fait que ces besoins soient difficilement couverts est considéré comme un problème social. Enfin une image «normale» d'édifice s'est élaborée qui en rend lisible l'usage à travers l'espace, et constitue l'un des traits caractéristiques du paysage construit.

  Cependant ces pratiques et ces représentations constituent un phénomène assez récent. En 1911, dans un article à caractère programmatique sur les buts et les taches de l'architecture néohellénique, E. Kriezis constatait que «si l'église et l'habitat rural ont subi à travers les siècles une évolution typologique lente et progressive, l'école occupe une place toute autre, en tant que création tout à fait récente, qui a poussé vite à partir de ses premiers germes et s'est développée, surtout pendant les dernières décennies, en tant que nouvelle manifestation de la vie publique»1.

  1. Ε. Kriezis, «L'Architecture populaire», Archimède, vol. 13, Athènes 1912, p. 6.