Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 34-53 TEXT_OF 372
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/34.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Στις πρώτες διακηρύξεις, στα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα που οι αρχές των επαναστατημένων περιοχών θα πάρουν μετά το 1821, θα συναντήσουμε τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις των εκπροσώπων του Ελληνικού Διαφωτισμού, στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. Εμπλουτισμένες όμως τώρα με μία νέα διάσταση: αυτήν που προσδίδει η άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με το πολιτικό πρόβλημα του έθνους. Το σχολείο θεωρείται προνομιακός χώρος για την ανάπτυξη του επιχειρησιακού ορθολογισμού που πρέπει να διέπει τη διακυβέρνηση των ανθρώπων1, αναδεικνύεται δε σε όργανο εκσυγχρονισμού και ενοποίησης της χώρας. Το σχολείο θα διαδόσει εκείνες τις αξίες που -μαζί με τους νόμους- "συνδέουσιν εις ομοεθνίαν τα εις εν τι μέρος ωρισμένον γης συγκατοικούντα πλήθη ανθρώπων, και συνιστώσιν αυτά εις εν σώμα κοινωνικόν και πολιτικόν"2.

Από τη στιγμή που η εκπαίδευση τίθεται με τον τρόπο αυτό στην υπηρεσία του έθνους, αναδεικνύεται και σε αντικείμενο κρατικής διαχείρισης. Έτσι το "Σχέδιον Γενικού Μηχανισμού Οργανισμού της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος", που εκδόθηκε την 27 Φεβρουαρίου 1822, ορίζει ότι ο "Μινίστρος των Εσωτερικών" μεταξύ άλλων: "Ενασχολείται μετ' επιμελείας εις την είσαξιν και διάδοσιν των Φώτων [...], προβάλλων εις την Διοίκησιν την μέθοδον και τους τρόπους διά την ανέγερσιν πανεπιστημίων, λυκείων, σχολείων, και λοιπών διδακτηρίων, και ιδιαιτέρως σχολείων του μεν Ναυτικού, του δε Πολεμικού. Εν γένει δε αναλαμβάνει την φροντίδα να διδάσκωνται οι νέοι πάσης τάξεως τα κοινά γράμματα και τα πρώτα εις τον βίον αναγκαία μαθήματα διά της αλληλοδιδακτικής μεθόδου"3. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1823: "Η δημόσιος εκπαίδευσις είναι υπό την προστασίαν του Βουλευτικού Σώματος". Στο Σύνταγμα του 1827 η αντίστοιχη διάταξη ορίζει ότι η Βουλή "επαγρυπνεί εις την δημόσιον παιδείαν και προστατεύει αυτήν". Στο κεφάλαιο Ι'

1. Πβ. Διακήρυξις της Πελοποννησιακής Γερουσίας, 27 Απριλίου 1822: "[...] και ήδη απολαύομεν οπωσούν της φιλτάτης ελευθερίας και της γλυκείας ελπίδος του να την αποκτήσωμεν παντελώς, διά να ευδαιμονήσωμεν. Αλλά πόσον δυσκολώτερον είναι, αγαπητοί αδελφοί, το να φυλαξωμεν την ανεξαρτησίαν μας ! Πόσον εργωδέστερον είναι το να διοικηθώμεν νουνεχώς διά να φανώμεν άξιοι των προγόνων μας εις τα όμματα της πεφωτισμένης Ευρώπης ! [...] Η διοίκησις απαιτεί προ πάντων καλήν νομοθεσίαν' ο νομοθέτης διά να είναι καλός οφείλει να γνωρίζη την φύσιν και την καρδίαν του άνθρωπου, διά να γνωρίζη δε τον άνθρωπον οφείλει να είναι φιλόσοφος, διά να γένη φιλόσοφος οφείλει να διδαχθή όσα μαθήματα συνιστώσι την φιλοσοφιαν, διά να διδαχθή χρειάζεται σχολείον, διδασκάλους, βιβλία, έκ τούτων δε πηγάζουν τα φώτα και απολαμβάνοντες τα φώτα ημπορούμεν να ευδοκιμήσωμεν, και να διατηρήσωμεν την άνεξαρτησιαν της ελληνικής επικρατείας μας" (A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 5, σ. 30).

2. Ι. Κ(οκκώνης), ""Αν συμφέρη να στέλλωνται έξω της Ελλάδος προς ανατροφήν και εκπαίδευσιν οι ανήλικοι παίδες των Ελλήνων, Αιγιναία, άρ Γ', 15 Μαΐου 1831, σ. 84. 3 X Κλειώσης, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σ. 263-264

TEXT_PAGE_SHORT34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/35.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

του Συντάγματος του 1823 που περιέχει τις "Ειδικές Διατάξεις", το άρθρο πζ' προσδιορίζει αυτήν την προστασία ως εξής: "Συστηματικώς να οργανισθή η εκπαίδευσις της νεολαίας, και να εισαχθή καθ' όλην την Επικράτειαν η αλληλοδιδακτική μέθοδος από την Διοίκησιν". Οι εκπαιδευτικές επιλογές της Επανάστασης, διατυπωμένες στα θεμελιώδη κείμενα, συνεπάγονται λοιπόν την άμεση παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης στην οργάνωση της εκπαίδευσης.

Για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, οι νέες αρχές θα πάρουν μέτρα για τη λειτουργία συγκεκριμένων σχολείων, αλλά επίσης, και κυρίως, θα προσπαθήσουν να εγκαταστήσουν το μηχανισμό και τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις απαραίτητες για τη δημιουργία εθνικού σχολικού συστήματος. Στα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης η προώθηση της σχολικής εκπαίδευσης ανήκει στις αρμοδιότητες των τοπικών κυβερνήσεων1. Μετά την κατάργηση τους από το Σύνταγμα του Ί823 2, και την άμεση έκφραση στο ίδιο κείμενο των αρχών της εκπαιδευτικής πολιτικής της επανάστασης, το Βουλευτικό Σώμα, ως πρώτο και αναγκαίο μέτρο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του άρθρου πζ', θα διορίσει τον Θ. Φαρμακίδη "Έφορον της παιδείας και ηθικής ανατροφής των παίδων"3. Δημιουργείται έτσι ένα νέο όργανο κεντρικού διοικητικού ελέγχου της εκπαίδευσης, του οποίου τα "χρέη" και τα "δικαιώματα" θα καθοριστούν λεπτομερώς από διάταγμα που θα εκδοθεί το 18254.

Το πρώτο και βασικό έργο που ανατίθεται σ' αυτό το νέο όργανο είναι βέβαια η επιθεώρηση όλων των σχολείων της χώρας και η ενημέρωση της Διοίκησης. Ο Έφορος επιφορτίζεται να πληροφορηθεί για την ικανότητα και την

1. Αναφερθήκαμε ήδη στη Διακήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας με ημερομηνία 27 Απριλίου Ί822, όπου με άφορμη την ίδρυση ενός αλληλοδιδακτικού και ελληνικού σχολείου στην Τρίπολη εξαίρεται η σημασία και διατυπώνονται οι στόχοι της εκπαίδευσης στα πλαίσια ενός εθνικού αστικού κράτους Σε άλλο κείμενο της η ίδια Αρχή αναφέρεται στο "χρέος" που έχει "κάθε πεφωτισμένη Διοίκησις [. ] να φροντίζη διά την ανατροφήν των πολιτών, διά την ηθικήν και διά την καλήν νομοθεσίαν, καθότι δι" αυτών ο άνθρωπος εξ άπαλών ονύχων ταυτίζεται με την αρετήν, γνωρίζει τα καθήκοντα του προς τον Θεόν, προς την πατρίδα και προς τους όμοιους του, και χειραγωγείται εις την οδόν της ευδαιμονίας" (Διακήρυξις της 16 Μαρτίου 1822, στο A Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ A', Αθηνά 1973, τεκμ. αρ. 2, σ. 4). Στην ίδια λογική η "Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος", που ψηφίστηκε στις 15 Νοεμβρίου 1821, ορίζει: "Ο Άρειος Πάγος οφείλει να φροντίζη περί σχολείων, ορφανοτροφείων, νοσοκομείων εις τας πόλεις να συστηθώσι, των οποίων όλων έχει την επίσκεψιν" (στό ίδιο, τ Β', σ 303)

2 Βλ X Κλειώσης, Ιστορία...., ο π., σ. 275

3 Α Δασκαλάκης, Κείμενα , ο π , τεκμ. αρ. 11, σ. 38 Ο Θ. Φαρμακίδης δεν απεδέχθη το διορισμό του και ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1824, το Βουλευτικό διά>ρισε στη θέση αύτη τον Γρ. Κωνσταντά (στό ίδιο, τεκμ αρ 33, σ 66).

4. Διάταγμα του Υπουργού των Εσωτερικών, 10 Φεβρ. 1825 (στο ίδιο, τεκμ. αρ. 38, σ 68-70) Η σύνταξη του μπορεί να θεωρηθεί έργο του Κωνσταντά (βλ σχετικά: στο ίδιο, τεκμ αρ. 35, σ. 67).

TEXT_PAGE_SHORT35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/36.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ηθική του δασκάλου, για τα διδασκόμενα μαθήματα και τη μέθοδο διδασκαλίας, καθώς και για τους χρηματικούς πόρους του κάθε σχολείου και της διαχείρισης τους από τους τοπικούς εφόρους, τους υπεύθυνους των σχολείων1. Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του είναι επίσης το να προτείνει στους δασκάλους και ατούς εφόρους βελτιώσεις της παιδαγωγικής οργάνωσης των υπαρχόντων σχολείων, καθώς και μέσα για την ίδρυση νέων. Από την πλευρά τους οι δάσκαλοι και οι έφορο., είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις υποδείξεις του και η κυβέρνηση να συνεισφέρει στην εφαρμογή τους.

Το διάταγμα μαρτυρεί καθαρά την πρόθεση να καταστεί αποτελεσματική και συντονισμένη η δράση της κυβέρνησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ίδια αυτή λογική εκδηλώνεται το 1824, ένα από τα πιο δύσκολα χρόνια του πολέμου, όταν το Βουλευτικό Σώμα υιοθετεί ένα πλήρες σχέδιο εθνικής παιδείας, το οποίο έχει επεξεργαστεί ειδική επιτροπή, με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή 2. Μια σύντομη περίληψη της πρότασης της Επιτροπής δημοσιεύτηκε, στην εφημερίδα Ο φίλος του Νόμου της 14 Ιουλίου 18243. Πρόκειται για ένα ενιαίο και δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα με τρεις βαθμίδες:

α. Τα πρωτοβάθμια σχολεία "δια την προκαταρκτικών και δημώδη αγωγήν, διά της όποιας ο μαθητής να διδάσκεται μόνον το να διαβάζη, γράφη και λογαριάζη"·

β. Τα λύκεια, τα οποία ιδρύονται στις πρωτεύουσες των επαρχιών και οπού διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, καθώς και "στοιχειώδη μαθήματα των επιστημών και της φιλοσοφίας"·

γ, Ένα τουλάχιστον πανεπιστήμιο, με τέσσερεις επιστημονικούς κλάδους: θεολογία, φιλοσοφία, νομική και ιατρική.

Αντίθετα, αναλυτικότερο παρουσιάζεται ένα ανώνυμο και αχρονολόγητο σχέδιο, τιτλοφορημένο "Πίναξ παραστήνων τον διοργανισμόν της κοινής Εκπαιδεύσεως κατά τους τρεις βαθμούς της Παιδείας, περιέχοντος εκάστου βαθμού μέρος εκ των τριπλών γνώσεων ανάλογον εις την τάξιν, την οποίαν οι μαθητευόμενοι μέλλουν να λάβωσιν εις τον βίον", το οποίο βάσιμα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως το πλήρες κείμενο της Επιτροπής Γαζή4. Το σχέδιο αποτελείται

1. Οί "έφοροι" των σχολείων είναι θεσμός που υπάρχει και πριν από την Επανάσταση. Πρόκειται για τοπικούς προκρίτους, που ορίζονται από τον Ιδρυτή της σχολής, την 'Εκκλησία η την κοινότητα και είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των οικονομικών της σχολής άλλα επίσης και με θέματα που αφορούν τη διδασκαλία, τους δασκάλους, τις εγκαταστάσεις κλπ. (βλ. Μ. Γεδεών, Η πνευματική κίνησις..., ο.π., α. 4, 8, 61-62, 215). .

2. Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις, ο.π., σ. 162-163' A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 18, σ. 47.

3. A. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση..., ο.π., τεκμ. αρ. 5, σ. 10-11.

4. Η ταύτιση αυτή, που προτείνεται από τον A. Δασκαλάκη ο οποίος και δημοσιεύει το κείμενο (Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 19, σ. 47-53), ενισχύεται τόσο από το περιεχόμενο

TEXT_PAGE_SHORT36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/37.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

τελείται από τρεις πίνακες, που συνοδεύονται από σημειώσεις στις οποίες ο συγγραφέας διευκρινίζει την προβληματική του. Σύμφωνα με το συντάκτη του σχεδίου, η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε αφ' ενός καμιά από τις δυνάμεις που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναγέννηση του έθνους να μη μένει ανεκμετάλλευτη και αφ' ετέρου κάθε μέλος της κοινωνίας να μπορεί να διακόψει τις σπουδές του αφού αντλήσει από το κοινό αγαθό της εκπαίδευσης, αυτό που του χρειάζεται στο επάγγελμα η το λειτούργημα που θα ασκήσει στον ενεργό βίο.

Αλλά η μετάδοση των γνώσεων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τη μόνη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης. Το έχουμε ήδη τονίσει, το σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί στην κρατική επιταγή για εθνική ενοποίηση, διαμορφώνοντας "ομοιότροπα φρονήματα εις όλων των τάξεων και επαγγελμάτων τους πολίτας"1. Κατά συνέπεια όλοι οι "πολίτες" θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διδασκαλία, στο ίδιο σχολείο, για το μεγαλύτερο διάστημα της σχολικής τους ζωής. Η εξειδίκευση, δηλαδή η σπουδή "των εφηρμοσμένων εις τον κοινωνικόν βίον γνοισεων"2 μεταφέρεται έτσι στον τρίτο κύκλο. Ο συντάκτης του σχεδίου προτείνοντας αυτήν τη ρύθμιση στοχεύει επίσης στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης: "Όμοια φρονήματα δεν είναι δυνατόν ν' αποκτήσωσιν, αν ίσως οι καθενός επαγγέλματος και τάξεως σπουδάζωσιν όλας τας αναγκαίας των γνώσεις εξ αρχής εις ιδιαίτερα σχολεία· οίον ο ιερεύς εις ιερατικόν σχολείον (séminaire) και ο πολιτικός και πολεμικός εις άλλα. Οι ούτω χωριστά αρχήθεν μαθητευόμενοι δεν έχουσι τα εκ της παιδικής συνδιαίτης μεταξύ συμπολιτών γεννώμενα φιλικά αισθήματα, αλλ' αποκτώσι το πνεύμα του σώματος των και τα συμφέροντα αυτού μόνα, όταν ανδρωθώσι, βλέποντες φατριάζουσι"3,

Ο συμβιβασμός λοιπόν αυτών των δύο βασικών λειτουργιών του σχολείου

της πρότασης όσο και από την ορολογία που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα σχολεία των διαφόρων βαθμίδων και τη διδακτέα ύλη Αντίθετα ελάχιστα πιθανή παρουσιάζεται η υπόθεση που υποστηρίζει η Ελένη Μπελιά, ότι 8ηλ. πρόκειται για σχέδιο της καποδιστριακής εποχής και πιο συγκεκριμένα για έργο της επί της Προπαιδείας Επιτροπής στα 1829 ['Ανέκδοτος Πίναξ "Διοργανισμού" της 'Εκπαιδεύσεως κατά την Καποδιστριακήν περίοδοι1, Αθήνα *1%7 Ανάτυπο από Παρνασσός, 9 (1967), σ 8-9], Ο Καποδίστριας το 1829 είχε ήδη διατυπώσει καθαρά την εκπαιδευτική πολιτική του. Επιπλέον αυτήν την εποχή δεν χρησιμοποιείται ούτε ο όρος "Λύκειο" ούτε ο όρος "προτελεστικό σχολείο" για τα ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά "κεντρικά" ·η "ελληνικά" σχολεία. 'Εξάλλου το Νοέμβριο του 1829, χρονολόγηση που προτείνει η Ελ. Μπελιά, το Ορφανοτροφείο της Αίγινας έχει ήδη συγκροτηθεί και συμπεριλαμβάνει βιοτεχνικά εργαστήρια για τη μαθητεία των τροφίμων (βλ. Γενική Εφημερίς, αρ. 27, 10 Απριλίου 1829), ενώ στον "Πίνακα" η διευθέτηση αυτή παρουσιάζεται σαν προτεινόμενο μέτρο, δυνατόν να πραγματοποιηθεί

1 Α. Δασκαλάκης, Κείμενα.., οπ, σ. 52

2. στο ίδιο, σ. 50.

3. στο ίδιο, σ. 53.

TEXT_PAGE_SHORT37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/38.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

(συμμετοχή στον κοινωνικό και τεχνικό καταμερισμό της εργασίας / διαμόρφωση κοινότητας ηθών και αντιλήψεων σε όλους τους πολίτες) θα επιτευχθεί με την εγκαθίδρυση ενός σχολικού δικτύου αυστηρά ιεραρχημένου. Η πυραμίδα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που προτείνεται, τέμνεται με την ιεραρχία του οικιστικού δικτύου, με στόχο αφ' ενός να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια στην κατανομή των κοινωνικών ρόλων στο σύνολο της επικράτειας και αφ' ετέρου τα σχολεία της πρώτης βαθμίδας να βρίσκονται στο κέντρο των πληθυσμών που πρέπει να εκπαιδευτούν.

Έτσι το σχέδιο οργάνωσης ενός εθνικού σχολικού συστήματος παρουσιάζεται ως εξής:

A. "Προπαίδεια η του Α' Βαθμού Παιδεία"

1. Αλληλοδιδακτικά σχολεία α' τάξεως: Ιδρύονται σε ενορίες και χωρία. Διδασκόμενα μαθήματα: ανάγνωση., γραφή, αριθμητική, κατήχηση, στοιχεία ιερής και εθνικής ιστορίας, γυμναστική.

2. Αλληλοδιδακτικά σχολειά β' τάξεως: Ιδρύονται σε κωμοπόλεις και πόλεις. Διδάσκονται με περισσότερη ανάπτυξη τα προηγούμενα μαθήματα και επιπλέον γεωγραφία, γραφική ιχνογραφία, μουσική, στοιχεία γραμμικής - "τής απλής γλώσσης"-, ηθική και φυσική ιστορία.

Β. "Του Β' Βαθμού Παιδεία"

Ι. Προτελεστικά η ελληνικά σχολεία: Ιδρύονται σε κάθε κωμόπολη και πόλη. Διδακτέα ύλη: γραμματική "της παλαιάς και νέας γλώσσης", στοιχεία αριθμητικής, γεωμετρίας, γεωγραφίας, λογικής, φυσικής, κατήχηση, ιερή και εθνική ιστορία.

2. Λύκεια. Διδακτέα ύλη: γραμματική, μαθηματικά, γεωγραφία, ιστορία "Παλαιά και Νέα", λατινικά, γαλλικά, φυσικές επιστήμες, φιλοσοφία, αρχαιολογία, πολιτική ιστορία, ζωγραφική, μουσική.

Γ. "Του Γ Βαθμού Παιδεία"

Περιλαμβάνει σχολές εμπορικές και "τεχνολογικές", καθώς και πανεπιστήμια που αποτελούνται από διάφορες "Ακαδημίες". Ο συντάκτης παρουσιάζει ενδεικτικά, όπως δηλώνει, ορισμένα στοιχεία από τα προγράμματα αυτών των Ακαδημιών,

Είναι προφανείς οι ομοιότητες ανάμεσα στο σχέδιο του ανώνυμου και σ' εκείνο του Κούμα, που ήδη παρουσιάσαμε, καθώς και οι διαφορές που οφείλονται κυρίως στη μέριμνα για την εκπαίδευση πολιτών που διαποτίζει το σχέδιο του 1824. Ωστόσο, αν και οι θεσμικές αλλαγές των οποίων η επανάσταση είναι φορέας τείνουν να εγκαθιδρύσουν μια κοινωνία όπως αυτή που απεικονίζουν τα εκπαιδευτικά σχέδια, ο συντάκτης του σχεδίου του 1824 σημειώνει: "Εις την Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να συστηθώσί τινα της Τριτοβαθμίου Παιδείας

TEXT_PAGE_SHORT38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/39.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Καταστήματα, ειμή μετά χρόνων παρέλευσιν"1. Και σ' αυτό το σημείο το ανώνυμο χειρόγραφο συναντά τα συμπεράσματα της επιτροπής Γαζή: "Τρία είδη σχολείων να σ υστηθώσιν εις την Ελληνικήν Επικράτειαν διά την ευτυχή πρόοδον του φωτισμού και την εκείθεν ευδαιμονίαν του γένους [...] Αλλ' επειδή τοιούτον σχέδιον δεν είναι του παρόντος καιρού να βαλθή εις πράξιν καθ' όλην την έκτασίν του η επιτροπή περιορίζεται εις μόνον το πρώτον είδος το οποίον κοινώς ονομαζόμενον αλληλοδιδασκαλία είναι αναγκαιότατον και κοινωφελέστατον εις την Ελλάδα, και εν ταυτώ ολιγοδάπανον διά την επικράτειαν, και ανέξοδον διά τον μαθητήν"2.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η διακηρυγμένη πρόθεση για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχολικού χάρτη, στην πράξη περιορίζεται μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, η Επανάσταση δεν διαθέτει τα μέσα για την υλοποίηση της πολιτικής της. Χρειάζεται χρόνος και χρήμα για την εφαρμογή μιας γενικής μεταρρύθμισης, ενώ ο πόλεμος κάνει· τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

Ο περιηγητής Pecchio δημοσιεύει στα πλαίσια της ταξιδιωτικής του αφήγησης του 1825 μια λεπτομερή έκθεση για τη δημόσια εκπαίδευση που του απηύθυνε ο Έφορος της Παιδείας Γρ. Κωνσταντάς3. Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, στις απελευθερωμένες περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στα νησιά Άνδρος, Σίφνος και Πάτμος, λειτουργούν το 1825 τουλάχιστον 10 αλληλοδιδακτικά σχολεία, 12 "ελληνικά" και ένα Κεντρικό αλληλοδιδακτικό σχολείο στο "Αργός, στο οποίο εκπαιδεύονται αλληλοδιδάσκαλοι. Θα πρέπει σ' αυτά να προστεθούν όσα σχολεία λειτουργούν στα νησιά που δεν αναφέρει η έκθεση Κωνσταντά. Σύμφωνα με τον Η. Dutrône4 στο τέλος του 1827 τα σχολεία αυτά ανέρχονται σε 70, με 1400 περίπου μαθητές5, ενώ 13 από αυτά λειτουργούσαν ήδη προεπαναστατικά. Από τα 57 σχολεία

1. στο ίδιο.

2. A. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση..., ο.π., τ. A', τεκμ. αρ. 5, σ. 10-11.

3. J. Emerson et Cte de Pecchio, Tableau de la Grèce en 1825, Παρίσι 1826, σ. 410-422. Ελληνική μετάφραση της έκθεσης: A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 39, :σ. 70-75' επίσης Γ. Χαριτάκης, "Σημειώματα Γρηγορίου Κωνσταντ" Περί Ελληνικών Σχολείων κατά το 1825", Νέα Έστία, 31 (1942), σ. 81-84.

4. Έκθεση επιθεώρησης, που ο Η Α. Dutrône πραγματοποίησε το Μάιο του 1828 στα νησιά του Αιγαίου (Αίγινα, Κίμωλος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Πόρος, Σαντορίνη, Σκόπελος, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Σκιάθος, Σκύρος, Σπέτσες, Θερμιά και Κέα). Δημοσιεύτηκε στη Γενική Εφημερίδα, αρ. 91, 5 Δεκεμβρίου 1828, σ. 374, και αρ. 93, 12 Δεκεμβρίου 1828, σ. 384.

5. Οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζονται πολύ υψηλοί σε σχέση με εκείνους που δίνει ο Κωνσταντάς. Η διαφορά εξηγείται όχι μόνο από τα δύο χρόνια που χωρίζουν τις δύο εκθέσεις άλλα κυρίως από το γεγονός ότι ο Dutrône συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό του και τα σχολεία των "κοινών γραμμάτων" ενώ ο Κωνσταντάς όχι.

TEXT_PAGE_SHORT39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/40.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

που ιδρύθηκαν ανάμεσα στο Μάρτιο του 1821 και τον Ιανουάριο του 1828, 14 είναι αλληλοδιδακτικά, με 557 μαθητές.

Όλα αυτά είναι συγχρόνως πολλά και πολύ λίγα. Η σημασία αυτής της περιόδου στην ιστορία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βρίσκεται στην έκταση που δόθηκε στο σχολικό δίκτυο, αλλά στο γεγονός ότι το σχολείο γίνεται χώρος εθνικής ολοκλήρωσης, και με αυτόν τον τρόπο τομέας κρατικής παρέμβασης. Εκείνο που συνιστά τη θεμελίωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι τα κείμενα -οι διακηρύξεις, οι νόμοι, τα σχέδια που δεν εφαρμόζονται η ακρωτηριάζονται-, μέσα στα οποία το Κράτος ανακηρύσσεται παιδαγωγός του Έθνους, μόνος κάτοχος της παιδαγωγικής εξουσίας 1.

2. Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατά την καποδιστριακή περίοδο η ιδέα ενός πρωτοβάθμιου δημόσιον σχολείου2 παγιώνεται, και, στα πλαίσια του κράτους που αρχίζει να συγκροτείται 1,

1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα στα 1856 ο Υπουργός Παιδείας αισθάνεται υποχρεωμένος ·να αναφερθεί στο Σύνταγμα του 1823 όταν ζητά από τους νομάρχες την αυστηρότερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου του 1834 που αφορούν τον έλεγχο του κράτους επάνω στα δημοτικά σχολεία: "Κατά [,.,] τας μελέτας μου παρετήρησα, ότι μέγα μέρος της των παίδων επιμελείας ανετέθη εις την κυβέρνησιν. Η εν Άστρει συνέλευσις διά του συντάγματος αυτής πρώτη ωρίσατο, ίνα η διοίκησις φροντίσει περί της δημοτικής εκπαιδεύσεως εισάγουσα την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον. Δυσχερής ίσως και ανέφικτος ήθελεν είσθαι τοις ιδιώταις η εκτέλεσις του καθήκοντος τούτου, εάν κατελείπετο αυτοίς καθ' ολοκληρίαν η φροντίς της στοιχειώδους των τέκνων αυτών διδασκαλίας, και σύγχυσις και ανωμαλία ήθελεν εμφιλοχωρήσει εις την διεύθυνσιν της διδασκαλίας, ως εν άλλοις τισί μέρεσι συνέβη, ένθα το ζήτημα τούτο έμεινεν αλυτον, η ευκρινώς δεν εκανονίσθη" (Εγκύκλιος του επί των εκκλησιαστικών υπουργείου, αρ. 2388, 5 Μαΐου 1856, περί εφορευτικών επιτροπών, στο Γ. Ζηνόπουλος-και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική Νομοθεσία από του 1833, τόμ. ΣΤ', Αθήνα 1870, σ. 484-485).

2. Πβ. "Αφού συστήσωμεν εις όλας τας Επαρχίας Αλληλοδιδακτικά σχολεία και καταστήσωμεν Δημόσιον την θεμελιώδη εκπαίδευσιν, θέλομεν φροντίσει και περί Σχολείων ανωτέρας τάξεως και προς τούτον τον σκοπόν εσυστήσαμεν το Κ(εντρικ)όν Σχολείον, εις το οποίον προπαρασκευάζονται ήδη οι μέλλοντες να διευθύνωσι τα Ελληνικά Σχολεία" (Ο Καποδίστριας στον Έκτακτο Επίτροπο της Ανατολικής Ελλάδος στις 2 Μαρτίου 1830, A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 375, σ. 830).

Αυτή η απόλυτη προτεραιότητα που ο Καποδίστριας αποδίδει στη δημιουργία ενός πρωτοβάθμιου σχολικού δικτύου, έγινε αντικείμενο έντονης κριτικής από ορισμένους από τους σύγχρονους του που διέβλεπαν σ' αυτήν την επιλογή την έκφραση μιας αυταρχικής πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση υπηκόων και όχι πολιτών. Ο Καποδίστριας από τη μεριά του, επιμένει στο συγκυριακό χαρακτήρα αυτής της επιλογής, που καθορίζεται από την κρίσιμη κατάσταση της χώρας και την έλλειψη μέσων (βλ. μεταξύ άλλων, επιστολή στον Κοραή,

TEXT_PAGE_SHORT40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/41.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

συγκεκριμενοποιείται με μέτρα που στοχεύουν αφ' ενός στην επέκταση του δικτύου των δημόσιων σχολείων που παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση, και αφ' ετέρου στην εξασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου πάνω σ' αυτά τα σχολεία.

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του κεντρικού διοικητικού μηχανισμού του κράτους, τους πρώτους μήνες του 18282, οι έκτακτοι επίτροποι, τους όποιους ο Κυβερνήτης τοποθετεί επικεφαλής των 13 διοικήσεων -που αποτελούν τις βασικές ενότητες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας3, καλούνται να εργαστούν σε δύο κατευθύνσεις: επιθεώρηση όλων των υπαρχόντων κοινοτικών αλλά και ιδιωτικών σχολείων και χρησιμοποίηση όλων των :δυνατών μέσων, για ίδρυση νέων σχολείων 4. Παράλληλα, τον Αύγουστο του 1829, η Δ' Εθνοσυνέλευση εκδίδει, μετά από πρόταση .του Κυβερνήτη, ψήφισμα που προβλέπει τη σύσταση ειδικού ταμείου (Γαζοφυλάκιον) για τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. To ταμείο αυτό: θα; τροφοδοτείται από διάφορες δωρεές και από υποχρεωτικές: συνεισφορές; των εκκλησιαστικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, ενώ η κυβέρνηση · θα έχει την απόλυτη ευθύνη της διαχείρισης του5. To ψήφισμα θα αποτελέσει τη θεσμική αναφορά για τη σχετική κυβερνητική δραστηριότητα,.η όποια συνεχώς εντείνεται. Ωστόσο, ένας ακόμη απαραίτητος όρος μένει να ικανοποιηθεί ώστε· αυτή η- δραστηριότητα να είναι .-αποτελεσματική: να διατυπωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα το πρότυπο του σχολείου που πρέπει να διαδοθεί σε εθνικό επίπεδο 6.

4/16 Οκτωβρίου 1829, στο J. Capodistrias, Correspondance du. Compte J. Capodistrias, président de la Grèce, comprennant les lettres diplomatiques, administratives et particulières écrites par lui depuis le 20 Αvril 1827 jusqu'au 9 Octobre 1831, publiées par E.A. Bétant, Γενεύη-Παρίσι 1839, τ. HI, σ. 3.30). Η αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης ξεφεύγει όμως από τα πλαίσια της μελέτης μας.

1. Είναι χαρακτηριστικό ότι o Ν. Δραγούμης αποκαλεί το Σύνταγμα του 1822 "Νόμον οργανικόν του έτι ανυπάρκτου κράτους" (Ιστορικαί Αναμνήσεις, ό.π., σ. 32).

2. Βλ. σχετικά Στ. Παπαδόπουλος, "Ιωάννης Καποδίστριας, Ο Θεμελιωτής του Νεοελληνικού Κράτους", Έτος Καποδίστρια, Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του, Αθήνα 1978, σ. 46-48' Χ. Κλειώσης, Ιστορία..., ο.π., σ. 289 κ.ε.

3. Από τον Ιανουάριο του 1830 οι έκτακτοι επίτροποι αντικαθίστανται στους περισσότερους νομούς από "Πολιτικούς Διοικητάς" (βλ. Χ. Κλειώσης, Ιστορία..., ο.π., σ. 310311). Αλλά και αυτοί διορίζονται από τον Κυβερνήτη και μετατίθενται η παύονται από τον 'ίδιο κατά βούληση: απόλυτη εξάρτηση σύμφωνη με την αντίληψη για μια διοίκηση ενοποιημένη και αυστηρά ιεραρχημένη.

4. Γενική Έφημερίς. έτος Γ', αρ. 29,25 Απριλίου 1828, σ. 121 (Γενικαί Οδηγίαι προς τους Εκτάκτους Επιτρόπους).

5. A. Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος υπό διαφόρων συνελεύσεων συνταχθέντα πολιτεύματα, τ. ΙΑ', Πειραιάς 1852, σ. 137, 188 κ.έ.

6. "Οι σκοποί του έθνους απήντησαν με τας ευχάς της Κυβερνήσεως, και εξεδόθη κατά την 2 Αυγούστου το υπ' αρ. ΙΑ' ψήφισμα της Εθνικής Συνελεύσεως. Το ψήφισμα τούτο έχον

TEXT_PAGE_SHORT41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/42.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Ήδη στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, η βελτίωση της παιδαγωγικής οργάνωσης των σχολείων μέσα από κεντρική παρέμβαση αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της εκπαιδευτικής προβληματικής και ένα από τα κύρια καθήκοντα του Εφόρου της Παιδείας. Αυτός ο τελευταίος καλείται, εκτός από τις συγκεκριμένες και κατά περίπτωση προτάσεις και παρεμβάσεις για τις οποίες ήδη μιλήσαμε, να επεξεργαστεί και να προτείνει στην κυβέρνηση ένα λεπτομερές σχέδιο σπουδών για τα ελληνικά σχολεία, στο οποίο να προσδιορίζονται τα μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται, η κατάταξη τους, η διάρκεια τους, καθώς και η μέθοδος διδασκαλίας για το καθένα από αυτά. Αυτό το σχέδιο, αφού το ενέκρινε η Διοίκηση, θα εισαγόταν σε όλα τα ελληνικά σχολεία της χώρας για να μην "καταναλίσκεται εις μάτην ο πολυτιμότερος καιρός της νεότητος"1. Αλλά τέτοιου τύπου λεπτομερείς αναφορές στην παιδαγωγική οργάνωση έχουμε εντοπίσει στα επίσημα κείμενα μόνον όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την πρωτοβάθμια οι αρχές φαίνεται ότι θεωρούν την αποδοχή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα: το γεγονός ότι ουσιαστικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η απόλυτη κωδικοποίηση όλων των στοιχείων της σχολικής εργασίας με στόχο την εντατικοποίηση του ωφέλιμου χρόνου, θεωρείται αρκετό για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας των αλληλοδιδακτικών σχολείων.

Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα αυτά τα σχολεία που Ιδρύονται στα 1820 και που η οργάνωση τους έχει αφεθεί στις ικανότητες των δασκάλων που δηλώνουν "αλληλοδιδακτικοί"; Και που έχουν μαθητεύσει αυτοί οι δάσκαλοι;

Ο πρώτος πυρήνας των "αλληλοδιδασκάλων" προέρχεται από το σχολείο του Ιασίου, που από την πρώτη στιγμή λειτούργησε και ως διδασκαλείο. Στο Λόγιο Ερμή δημοσιεύονται ανταποκρίσεις από δύο δημόσιες εξετάσεις που έγιναν, η μία στα μέσα Ιουλίου του 1820 και η άλλη στις 28 'Οκτωβρίου του ίδιου έτους2. Στη διάρκεια αυτών των εξετάσεων, οι "μαθητοδιδάσκαλοι" -δηλαδή ενήλικες με γραμματικές γνώσεις που παρακολούθησαν επί τρίμηνο

 

αντικείμενον, οποίον πρέπει να έχη η δημόσιος ενός έθνους εκπαίδευσις, την ανάπτυξιν δηλονότι, των φυσικών, νοερών και ηθικών δυνάμεων, απαιτεί την σύστασιν των διδακτικών καταστημάτων, όσα εκτίθενται εις το άρθρον 3.Αλλ' εις την σύστασιν ταύτην απαιτείται προηγουμένως να πραγματοποιηθώσιν οι προσδιωρισμένοι παρά του έθνους διά τα καταστήματα ταύτα πόροι· και αφού προμηθευθώσιν όλα τα αναγκαία μέσα, να συνταχθή γενικός Οργανισμός, και μέθοδος διδακτική ομοιόμορφος εις όλα τα διδακτικά καταστήματα, χωρίς της οποίας δεν ελπίζεται ουδεμία πρόοδος" ("Η των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Παιδεύσεως Γραμματεία Προς τους κατά την Επικράτειαν Διδασκάλους", 10 Οκτ. 1829, Γενική Εφημερίς, 1829, σ. 299).

1. Διάταγμα του Υπουργού 'Εσωτερικών της 10 Φεβρ. 1825, παράγραφος ι' (A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 38, σ. 69).

5. Λόγιος Ερμής, 1820, σ. 688-694, και 1821, σ. 125-129.

TEXT_PAGE_SHORT42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/43.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ως πρωτόσχολοι το αλληλοδιδακτικό σχολείο- απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό της μεθόδου και την Οργάνωση του σχολείου, και εφοδιάζονται με διπλώματα και συστατικά γράμματα, Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λόγιου Έρμη, σε σύνολο 18 υποψηφίων που παρουσιάστηκαν και πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις, οι 11 θα αναχωρούσαν αμέσως για περιοχές της Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη) όπου είχαν προσκληθεί να συστήσουν και να διευθύνουν αλληλοδιδακτικά σχολεία. Στον πυρήνα αυτό των μαθητών του Κλεόβουλου θα πρέπει να προσθέσουμε εκείνους που παρακολούθησαν παραδόσεις με την αλληλοδιδακτική μέθοδο στην Ευρώπη, όπως o Γ. Κωνσταντινίδης, δάσκαλος στο σχολείο της Φιλανθρωπικής Εταιρείας στο Ναύπλιο το 1826, ο οποίος είχε σπουδάσει τη μέθοδο στο ίδρυμα της Borough-Road στο Λονδίνο1' άλλους επίσης που δηλώνουν μαθητές του Αθανασίου Πολίτη, διευθυντή των αλληλοδιδακτικών σχολείων των Ιονίων, όπως π.χ. ο Συνέσιος Σμυρναίος, τον οποίο βρίσκουμε το, 1826 δάσκαλο στο σχολείο της Φιλόμουσου Εταιρείας στην Αθήνα 2 καθώς και κάποιους μισσιοναρίους, όπως, π.χ., ο Κορκ, ο οποίος διατηρεί αλληλοδιδακτικό σχολείο στη Σύρα 3, Τέλος, ένας ορισμένος αριθμός αλληλοδιδασκάλων θα πρέπει να αποφοίτησε από το Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Άργους 4· αριθμός όχι σημαντικός πάντως στο βαθμό που η λειτουργία του δεν φαίνεται να ήταν ούτε κανονική ούτε συνεχής5. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι δάσκαλοι των αλληλοδιδακτικών σχολείων δεν έχουν υποστεί καμιά ειδική εκπαίδευση. Είναι απλώς μαθητές κάποιων αλληλοδιδακτικών σχολείων, με περιορισμένες γνώσεις της γλώσσας και μια σχετική ικανότητα στην εφαρμογή της μεθόδου, η όποια ορισμένες φορές βεβαιώνεται από διπλώματα και αποδεικτικά που εκδίδουν οι δάσκαλοι τους η ο Έφορος της Παιδείας 6.

1. J. Emerson, Cte de Pecchio, Tableau..., ο.π., σ. 334· Γενική Εφημερίς, αρ. 92, 15 Σεπτ. 1826· A. Dimaras, The Other British Philhellenes, Macmillan, 1973. Ανάτυπο από R. Clogg (επιμ.), The Struggle for Greek Independence, σ. 210.

2. Βλ. A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 76, σ. 110 (Έκθεση του Συνεσίου για τη λειτουργία του σχολείου του με ημερομηνία 24 Ιανουαρ. 1826).

3. Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Αθήνα 1986, σ. 50, 61.

4. Ο Τρ. Σκλαβενίτης είχε την καλωσύνη να μου υποδείξει ένα αποδεικτικό αποφοίτησης από το Κεντρικό Σχολείο του Άργους με ημερομηνία 26 Μαΐου 1825, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Ιωάννης Αγγελίδης από τη Σύμη, 28 ετών, διδάχτηκε "θεωρητικώς και πρακτικώς την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον" και εκρίθη "άξιος του να συστήση, διδάξη και διοικήση επωφελώς τοιούτου είδους διδασκαλεία" (Μουσείο Λαογραφικής Συλλογής Μυκόνου, Αρχείο χειρογράφων, Έγγραφα μονής Αγίου Παντελεήμονος).

5. Βλ. A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ό.π., τεκμ. αρ. 51, σ. 84-85 (Οι Έφοροι του σχολείου του Άργους προς την Κυβέρνηση, 9 Απριλίου 1825).

6. Βλ. για παράδειγμα: A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 76, σ. 111 (έκθεση

TEXT_PAGE_SHORT43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/44.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι, που στο μεγαλύτερο μέρος τους δηλώνουν ότι ακολουθούν το σύστημα του Κλεόβουλου, έχουν στη διάθεση τους ως βοηθήματα μόνο κάποια χειρόγραφα και ακρωτηριασμένα αντίγραφα ενός οδηγού που ο Κλεόβουλος συνέταξε γύρω στα 18201' και αυτά για να οργανώσουν τα σχολεία τους σύμφωνα με μια μέθοδο που η εξαιρετική κωδικοποίηση της καθιστά απαραίτητες τις γραπτές οδηγίες. Δύο έντυποι "Οδηγοί" που υπάρχουν στα ελληνικά, ο ένας του Αθ. Πολίτη2 και ο άλλος-άμεσα εμπνευσμένος από το αγγλικό σύστημα-που είναι έκδοση ιεραποστόλων3, δεν φαίνεται να γνωρίζουν μεγάλη διάδοση 4. Αν προσθέσουμε σ' αυτά τον προσωρινό χαρακτήρα της εγκατάστασης των περισσότερων σχολείων, καθώς και τις ελλείψεις σε υλικό απαραίτητο για τη διδασκαλία5, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε πραγματική την εικόνα που ο Γ. Γεννάδιος δίνει το 1825: "[...] τα ολίγα [αλληλο] διδακτικά σχολεία, όσα είδα εις την Ελλάδα, είναι μόνον σκιά σχολείων, εκτός του των Αθηνών και οι διδάσκαλοι τόσον αμαθείς, ώστε δικαίως ημπορεί τις να μη πιστεύη ότι εδιδάχθησαν η καν είδαν την μέθοδον ταύτην, αν και έχωσι πολλοί και διπλώματα αποδεικτικά της σπουδής των" 6. Τις διαπιστώσεις αυτές ο Γ. Γεννάδιος τις συνοδεύει με την πρόταση να εκδοθούν οι απαραίτητοι για τη διδασκαλία πίνακες με τη φροντίδα του Γ. Κωνσταντά, Γενικού Εφόρου της Παιδείας, καθώς επίσης και μια "Οδηγητική" που να καθορίζει τον τρόπο διδασκαλίας και το μηχανισμό της μεθόδου. Δέν βρήκαμε όμως κανένα ίχνος οποιασδήποτε απήχησης αυτής της πρότασης στις αρχές. Έτσι o Ι. Καποδίστριας θα διαπιστώσει ξανά το 1829 την απουσία οποιασδήποτε ομοιομορφίας στην οργάνωση των σχολείων της χώρας: "Επειδή μέχρι τούδε δεν εκανονίσθη δι' εγγράφου διατάξεως ο τρόπος, τον οποίον οφείλουν να ακολουθούν οι διδάσκαλοι των ήδη υπαρχόντων αλληλοδιδακτικών σχολείων, καθείς τούτων μεταχειρίζεται

Συνεσίου Σμυρναίου), καθώς και δίπλωμα αλληλοδιδακτικού διδασκάλου με υπογραφή του Κωνσταντά (18 Σεπτ 1825), στο ίδιο, τεκμ άρ 64, σ. 96

Ι 1 Π Κοκκώνης, Περίληψις της γενομένης αναφοράς εις την επί της Προπαιδείας Επιτροπήν περί του Εγχειριδίου του διά τα 'Αλληλοδιδακτικά Σχολεία της Γαλλίας συνταχθέντος υπό του Κ. Σαραζίνου (SARAZIN), Αίγινα 1830, σ 7

2 Αθ Πολίτης, Εγχειρίδιον της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου, εις χρήσιν των κατά το Ιόνιον Κράτος παιδαγωγών, Κέρκυρα 1820

3 Σύστημα Αγγλικών διά τα σχολειά, η εύκολος μέθοδος διά την διδασκαλίαν των παίδων, Μάλτα 1827

4 Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγούν οι απαντήσεις των δασκάλων στο ερωτηματολόγιο της επί της Προπαιδείας Επιτροπής (βλ πιο κάτω) Σε σύνολο 20 δασκάλων μόνον δύο αναφέρονται στο "αγγλικό σύστημα" και ένας στο σύστημα του Πολίτη

5 1 Π Κοκκώνης, ΙΙερίληψις , ο.π , σ 25-26

6 Α Δασκαλάκης, Κείμενα , ο π , τεκμ. αρ 46, σ 79-82 (επιστολή του Γεννάδιου -"αρχιδιδασκάλου" του ελληνικού σχολείου και "επιστάτου" των αλληλοδιδακτικών σχολείων της Αθήνας την εποχή αυτή- προς το στρατηγό Γκούρα, 30 Ιαν. 1825)

TEXT_PAGE_SHORT44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/45.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

χειρίζεται ίδιον σύστημα εις την διεύθυνσιν του σχολείου του, οποίον έκαστος νομίζει καταλληλότερον"1.

Για την επίτευξη της ομοιογενούς οργάνωσης των σχολείων στη βάση μιας "ορθής" μεθόδου το συγκεντρωτικό κράτος θα νομοθετήσει προδιαγραφές και θα χρησιμοποιήσει το μηχανισμό του για την εφαρμογή τους. Σαν πρώτο μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή ορίζονται, τον Οκτώβριο του 1829, τρεις επιτροπές επιφορτισμένες με τη μετάφραση η τη σύνταξη των διαφόρων σχολικών εγχειριδίων και συγγραμμάτων "συντεινόντων προς ομοιόμορφον και τελειοτερον οργανισμόν των αλληλοδιδακτικών και τυπικών σχολείων"2. Ανάμεσα σ" αυτές η τρίτη επιτροπή, η "Επί της Προπαιδείας", συγκροτείται από τους H.A. Dutrone3, N. Νικητόπλο 4 και Ι,Π, Κοκκώνη 5. Τα καθήκοντα της ορίζονται από το ίδιο διάταγμα ως εξής: "Θέλουν δε ενασχοληθή εις την αναθεώρησιν των ήδη μεταφρασμένων πινάκων και βιβλίων εις χρήσιν των αλληλοδιδακτικών σχολείων και θέλουν καθυποβάλει εις την Κυβέρνησιν τάς παρατηρήσεις των περί των άλλων, όσα αναφέρονται εις το θεμελιώδες τούτο μέρος

1. στο ίδιο, τεκμ. αρ. 206, σ. 346-347 (ο Κυβερνήτης προς την επί της Προπαιδείας Επιτροπή, 24 Οκτ. 1829).

2. Ψήφισμα Α' και διάταγμα της 18 Οκτ. 1829, στο ίδιο, τεκμ. αρ. 195, σ. 331.

3. Ο H.A. Dutrône (1796-1867), λοχαγός του Γαλλικού επιτελείου, ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 1828. Όπως οι περισσότεροι Γάλλοι αξιωματικοί χρησιμοποιήθηκε από τον Καποδίστρια σε διάφορες αποστολές. Επέστρεψε στη Γαλλία στα μέσα του 1830. Το 1831 σε φυλλάδιο που δημοσίευσε στο Παρίσι, αποσείει, βασιζόμενος στην αλληλογραφία του με τον Καποδίστρια, οποιαδήποτε συμμετοχή και ευθύνη για την οργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και εκφράζει τη διαφωνία του ως προς τη φιλολογική και θεωρητική κατεύθυνση που της δόθηκε. Βλ. σχετικά (Η. Dutrône), Extraits de la correspondance de H. Dutrône avec M. le Président Capodistria, pour éclairer la polémique élevée à l'occasion des derniers événements de Grèce, Παρίσι 1831, σ. 23-24.

4. Ο Ν. Νικητόπλος (1795-1846), παρακολούθησε τη διδασκαλία του Κλεόβουλου στο Ιάσιο το διάστημα 1819-1821. Το 1822 τον βρίσκουμε δάσκαλο στο αλληλοδιδακτικό της Τρίπολης. Από το 1824 ως το 1826 διευθύνει το αλληλοδιδακτικό σχολείο θηλέων στην Αθήνα. Από τον Μάρτιο του 1829 ως τον Αύγουστο του 1830 διδάσκει στο σχολείο του 'Ορφανοτροφείου στην Αίγινα. "Εγραψε πολλά σχολικά εγχειρίδια κυρίως κατηχήσεις. [Βλ. Α. Δημαράς, "Νεόφυτος Νικητόπλος (1795-1846), Για ένα αλλοιώτικο ελληνικό σχολείο", Ερανιστής, 11 (1974), Αθήνα 1980, σ. 323-332].

5. Ο Ι.Π. Κοκκώνης (1796-1864) παρακολούθησε τα μαθήματα του Gh. Sarazin στο Παρίσι. Υπήρξε κυρίαρχη φυσιογνωμία στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στην καποδιστριακή όσο και στην οθωνική περίοδο. Από το 1836 έως το 1852 χρημάτισε Διευθυντής του Διδασκαλείου και Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων. Δημοσίευσε σχολικά εγχειρίδια για το σύνολο σχεδόν των διδασκομένων μαθημάτων, καθώς και παιδαγωγικές πραγματείες. (Βλ. Μ. Αμαριώτου, Ι.Π. Κοκκώνης, Ο πρώτος μας παιδαγωγός, Αθήνα 1937).

TEXT_PAGE_SHORT45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/46.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

της Δημοσίου Παιδεύσεως"1, Αυτό το τελευταίο σκέλος συγκεκριμενοποιείται σύντομα στην ανάγκη σύνταξης ενός εγγράφου κανονισμού οργάνωσης των αλληλοδιδακτικών σχολείων.

Για το σκοπό αυτό η επιτροπή αποφασίζει στις πρώτες συνεδριάσεις της να μελετήσει συγκριτικά: 1) όλα τα εγχειρίδια της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σε ελληνική γλώσσα' 2) το εγχειρίδιο της αλληλοδιδακτικής του Ch. Sarazin2, 3) τους διάφορους τρόπους οργάνωσης των αλληλοδιδακτικών σχολείων που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι της χώρας και που τους περιγράφουν στις απαντήσεις τους σε ερωτηματολόγιο που τους απηύθυνε η Επιτροπή3,

Φαίνεται, όμως, ότι η επιτροπή προσανατολίστηκε από την αρχή προς τη μετάφραση και προσαρμογή του Εγχειριδίου του Sarazin. Στα πρακτικά της Συνεδρίασης της 8 Δεκεμβρίου 1829 σημειώνεται: "Η Επιτροπή, αφού κατ' αρχάς εδιώρισε την εξέτασιν του εγχειριδίου της μεθόδου, έκρινεν εύλογον να ζητήση από τους διδασκάλους δι" εγκυκλίου όσα εζήτησε· επειδή εστοχάσθη, ότι αν και με τούτο δεν είχε τίποτε καλόν να ελπίση εις βοήθειάν της, εσήκωνε τουλάχιστον από τους διδασκάλους πάσαν αιτίαν προφάσεως ότι εκανονίσθη η μέθοδος υπό της Επιτροπής χωρίς να ερωτηθώσιν εκείνοι ποσώς περί των όσων ήξευραν καλών, ως τους υπολαμβάνουσι, τρόπων"4. Η αντιμετώπιση αυτή διαφαίνεται και στη σύνταξη της εγκυκλίου της 14 Νοεμβρίου 18295. Το ερωτηματολόγιο ως μέσο προτυποποίησης, η όποια επιπλέον πρέπει να πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, απαιτεί προσδιορισμό των παραμέτρων και τάξη στη διατύπωση των ερωτήσεων ώστε να κατευθύνει τις απαντήσεις και να επιτρέπει στη συνέχεια τις ομαδοποιήσεις και τη μέτρηση

1. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 195, σ. 332,

2. Ch. L. Sarazin, Manuel des écoles élémentaires ou Exposé de la, méthode d'enseignement mutuel, Παρίσι 1829. Ο Gh. Sarazin ήταν από το 1824 καθηγητής της ειδικής σειράς μαθημάτων αλληλοδιδακτικής μεθόδου που ίδρυσε o Δήμος του Παρισιού και επιθεωρητής των αλληλοδιδακτικών σχολείων του Διαμερίσματος του Σηκουάνα. Διατηρούσε προσωπική αλληλογραφία με τον Καποδίστρια, 6 οποίος σε επιστολή του τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον του και "τις φροντίδες με τις οποίες περιέβαλε τους έλληνες μαθητές του Ινστιτούτου του" (J. Capodistrias, Correspondance..., ο.π., τ. Π, σ. 34). Το Εγχειρίδιο του υιοθετήθηκε από την "Société pour l'insrtuction élémentaire de Paris", το Διοικητικό Συμβούλιο της όποιας πρότεινε στον Καποδίστρια τη μετάφραση του έργου στα 'Ελληνικά (βλ. επιστολή της 5 Ιουνίου 1828, στο ίδιο, σ. 329). Ακόμη το 1911 το Manuel... χαρακτηρίζεται ως "πραγματικός κώδικας της αλληλοδιδακτικής μεθόδου" [F. Buisson (sous la direction de), Νοuveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, Παρίσι 1911, σ. 1859].

3. Ι.Π. Κοκκώνης, Περίληψις..., ο.π., σ. 3-4.

4. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα..., 8.π., τεκμ. αρ. 283, σ. 603.

5. "Η Επί της Προπαιδείας Επιτροπή προς τους Διδασκάλους των κατά την Ελληνικήν Επικράτειαν Αλληλοδιδακτικών Σχολείων", 14 Νοεμβρίου 1829, στο ίδιο, τεκμ. αρ. 248, σ. 468-469.

TEXT_PAGE_SHORT46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/47.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

των αποκλίσεων 1. Αντίθετα, η εγκύκλιος της Επιτροπής αφήνει σχεδόν απόλυτη ελευθερία στους δασκάλους για τη διατύπωση των παρατηρήσεων τους, μειώνοντας έτσι την επιχειρησιακή χρησιμότητα της.

Στην τελική του έκθεση προς την Επιτροπή, με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 1830, ο Ι.Π. Κοκκώνης επιχειρεί μια κριτική παρουσίαση των υπαρχόντων "Εγχειριδίων" και "Όδηγών" της μεθόδου, καθώς και ένα σύντομο σχολιασμό των απαντήσεων των δασκάλων, εμμένοντας κυρίως στον αποσπασματικό και μερικό χαρακτήρα τους. Θεωρεί ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι ανεπαρκή για να χρησιμοποιηθούν ως προδιαγραφές μιας μεθόδου διδασκαλίας, της οποίας τα πλεονεκτήματα πηγάζουν ακριβώς από τη μεθοδική και πειραματικά επιβεβαιωμένη νέα σύνθεση ήδη υπαρχόντων στοιχείων της παιδαγωγικής τεχνικής. Μπροστά λοιπόν στο κενό των γραπτών και ενιαίων προδιαγραφών, που πρέπει να καλυφθεί, και δεδομένων της πίεσης χρόνου και της έλλειψης των μέσων που θα επέτρεπαν τον πειραματισμό, ο Κοκκώνης εκφράζεται υπέρ της υιοθέτησης του προτύπου του Sarazin. Πρόκειται εξάλλου για μετεξέλιξη και μεγαλύτερη κωδικοποίηση του ίδιου αρχικού προτύπου που ο Κλεόβουλος είχε ακολουθήσει στο σύστημά του. Προτείνει, λοιπόν, τη μετάφραση του εγχειριδίου, η όποια θα πρέπει να, διατηρήσει επακριβώς όλες; τις διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση του σχολείου και το μηχανισμό της μεθόδου, ενώ θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για να προσαρμοστεί ο τρόπος διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής στην ελληνική γλωσσά2.

Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από τον Καποδίστρια3 παρά τη διαφωνία του N, Νικητόπλου, ο οποίος στη δική του έκθεση είχε υποστηρίξει να μην περιοριστούν στο Εγχειρίδιο, αλλά να επιχειρήσουν τη σύνταξη ενός νέου "Οδηγού" ενσωματώνοντας την εμπειρία των ελλήνων δασκάλων4. Η διαφωνία αυτή έχει αντιμετωπιστεί ως έκφραση της αντίθεσης ανάμεσα σε μια "δημοκρατική" παιδαγωγική αντίληψη -που την εκφράζει ο Νικητόπλος- η οποία τείνει να αφήσει στο δάσκαλο ένα αρκετά ευρύ περιθώριο πρωτοβουλίας και να εγκαταστήσει μια παιδαγωγική σχέση που αντιστοιχεί σε μια φιλελεύθερη πολιτική αντίληψη, και σε μια τάση αυταρχική -Κοκκώνης και

1. Βλ. για την πρακτική των ερωτηματολογίων ως εργαλείο της διοικητικής παρέμβασης με κατεύθυνση την ομοιογενοποίηση της σχολικής εκπαίδευσης στη Γαλλία τον 19ο αι.: A. Quemen, Généalogie des équipements collectifs. Les équipements de normalisation. L'école primaire, Παρίσι 1975, σ. 79-82.

2. Ι. Π.. Κοκκώνης, Περίληψις..., ".π., σ. 23-24.

3. Βλ. επιστολή του Καποδίστρια προς την Επιτροπή με ημερομηνία 17 Φεβρ. 1830, στο ίδιο, σ. 29-30.

4. Έκθεση με ημερομηνία 9 Φεβρ. 1830, A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ό.π., τεκμ. αρ. 353, σ. 760-772.

TEXT_PAGE_SHORT47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/48.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Καποδίστριας-, που θέλει να επιβάλει ένα ξένο, αυστηρό και αμετακίνητο πρότυπο, του οποίου ο μηχανισμός χρησιμοποιείται για την υποταγή του παιδιού1. 'Ωστόσο, και στις δύο εκθέσεις -Κοκκώνης και Νικητόπλος-, ο σκοπός της στοιχειώδους εκπαίδευσης ορίζεται με τον ίδιο τρόπο: μετάδοση των στοιχειωδών γνώσεων των αναγκαίων για κάθε επάγγελμα και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, και διαμόρφωση πολιτών που θα υπακούουν στους νόμους2, Σχετικά με τους τρόπους αυτής της διαμόρφωσης, και οι δύο επιλέγουν το αλληλοδιδακτικό πρότυπο όπου η παίδευση και ο εθισμός στην πειθαρχία βασίζονται στην "ομαλοποιητική κύρωση" και στην "ιεραρχημένη επιτήρηση"3. Επιπλέον και οι δύο παιδαγωγοί - Νικητόπουλος και Κοκκώνης- επιμένουν στην αναγκαιότητα της ενιαίας και ομοιόμορφης οργάνωσης των σχολείων, στη βάση ενός λεπτομερούς κανονισμού, που θα επιβληθεί από το κράτος4 και θα διαδώσει σε εθνικό επίπεδο αυτήν την τεχνική της εξουσίας.

Η μετάφραση-διαοκευή του Εγχειριδίου του Sarazin από τον Κοκκώνη εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1830 5. To μοντέλλο στις αρχές του δεν διαφέρει από εκείνο που είχε παρουσιάσει ο Κλεόβουλος στο Λόγιο Έρμη, αλλά εντυπωσιάζει ο σφαιρικός χαρακτήρας του, η πλήρης και λεπτομερέστατη παρουσίαση του μηχανισμού. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη η στην εκτίμηση του δασκάλου. Κάθε στοιχείο συστατικό της σχολικής διαδικασίας προδιαγράφεται με λεπτομέρεια και ακρίβεια που αποκλείουν την όποια παραλλαγή: το υλικό πλαίσιο (κτίριο, έπιπλα, όργανα) (κεφ. A', σ. 1-15), ο τρόπος διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων-γραφή (κεφ. Β', σ, 15-23 και κεφ. ΣΤ', σ, 118120), ανάγνωση (κεφ. Γ', σ, 13-37), αριθμητική (κεφ. Δ', σ. 37-46), χριστιανική διδασκαλία (κεφ. Ε', σ. 46-50), γραμμική ιχνογραφία (κεφ. ΣΤ', σ. 50-55), γραμματική (κεφ. Ζ', σ. 55-59) -καθώς και ο τρόπος κατάταξης των μαθητών

1. Α. Δημαράς, "Ν. Νικητόπλος...", ο.π.

2. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 353, σ. 772' Ι.Π. Κοκκώνης, Περίληψις..., ο.π., σ. 4.

3. Βλ. M. Foucault, Surveiller et punir, Παρίσι 1975, σ. 172-186. Ο Ν. Πουλαντζάς έχει υπογραμμίσει την αναλογία αυτού του προτύπου με τη διαδικασία εξατομίκευση, που είναι ίδια του αστικού κράτους χωρίς διάκριση πολιτικού καθεστώτος (N. Poulantzas, L' état, le pouvoir, le socialisme, Παρίσι 1978, σ. 72 κ.ε.).

4. Βλ. A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., σ. 764. Σ' ο,τι αφορά τις ειδικές διατάξεις αυτού του κανονισμού, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής δεν μας παρέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες για την κατανόηση της διαφοροποίησης του Νικητόπλου. Ο ίδιος στην έκθεση του περιορίζεται στην παρουσίαση των παρατηρήσεων και υποδείξεων των δασκάλων, χωρίς να τοποθετείται απέναντι σ' αυτές.

5. (Ι.Π. Κοκκώνης), Εγχειρίδιον διά τα αλληλοδιδακτικά σχολεία η Οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου υπό Σαραζίνου, Αίγινα 1830. Θα αναφερόμαστε σ' αυτήν την έκδοση ως ο "Όδηγός".

TEXT_PAGE_SHORT48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/49.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

στο καθένα από αυτά, η κατανομή του χρόνου, ημερήσια, εβδομαδιαία και ετήσια, με λεπτομέρεια λεπτών (κεφ. Η', σ. 59-64)1, τα διάφορα "προστάγματα" και ο τρόπος εκτέλεσης τους (κεφ. Θ', σ. 64-85)2, ο ακριβής αριθμός των "πρωτοσχόλων", τα καθήκοντα τους και το δικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα (κεφ. Ι', σ. 85-89), η περιοδικότητα και η διαδικασία διεξαγωγής των διαφόρων εξετάσεων (κεφ. IA', σ. 88-89), τα διάφορα κατάστιχα (επτά τον αριθμό) και πίνακες κατάταξης των μαθητών, καθώς και υποδείγματα των φύλλων μηνιαίου και τριμηνιαίου ελέγχου, που οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν και να στέλνουν στη Διοίκηση (κεφ. ΙΒ', σ, 91-97), τα καθήκοντα των μαθητών, οι ποινές και οι βραβεύσεις (κεφ. ΙΓ', σ, 97-107), τα καθήκοντα του δασκάλου και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιβάλλει την απαιτούμενη τάξη (κεφ. ΙΔ', σ. 106-116), τέλος ο τρόπος οργάνωσης ενός νέου αλληλοδιδακτικού σχολείου (κεφ. ΙΕ', σ. 116-117),

1. Το ημερήσιο πρόγραμμα, για παράδειγμα παρουσιάζεται ως εξής:

Παράδοσις πρωινή

Κατά την Ώραν και Λεπτά.

8 Εμβαίνει ο διδάσκαλος και οι γενικοί πρωτόσχολοι εις το διδακτήριον. Γίνεται η εξέτασις της. καθαριότητος των μαθητών, τεταγμένων εις το προαύλιον.

8 45 Εμβαίνουσιν οι πρωτόσχολοι της ημέρας' γίνεται η πρόσκλησις αυτών.

9 Είσοδος των μαθητών, προσευχή, πρόσκλησις.

Γραφή

9 10 Αρχή της γραφής, υπαγορεύσεις, διορθώσεις.

Ανάγνωσις

10 Δίδεται το σημείον εις τους μαθητάς να εκβώσιν από τα θρανία και να καταταχθώσιν εις κλάσεις αναγνώσεως. Σύστασις των χορειών διά την ανάγνωσιν εις τα ημικύκλια.

10 10 Αρχή της αναγνώσεως, Α' τρόπος.

10 25 Β' τρόπος.

10 40 Γ' τρόπος

10 55 Τέλος του γ' τρόπου. Διανομή των πρωτείων. Πρόσκλησις των υπαγορευτών της αριθμητικής. Επάνοδος εις τα θρανία. Συστάσις των κλάσεων της αριθμητικής.

2. Παρουσιάζουμε σε παράρτημα ένα τμήμα του κεφαλαίου θ' του Οδηγού (σ. 64-79). Η γνώση αυτού του συγκεκριμένου συστήματος των προσταγμάτων, που δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί περιληπτικά, είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της μεθόδου και η άρθρωση διδακτικής διαδικασίας και διευθέτησης του σχολικού χώρου. Βλ. επίσης εικ. 13.

TEXT_PAGE_SHORT49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/50.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι

Η δημόσια εκπαίδευση στο τέλος του 1829

ΑΛΛΗΛΟΔ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

    περιοχές                        Αριθμός             Αριθμός             Αριθμός                 Αριθμός

                                         σχολείων             μαθητών             σχολείων             μαθητών

Πελοπόννησος

25

1768

18

694

Νησιά

37

3650

31

1712

Σύνολο

62

5418

49

2406

Συμπεριλαμβάνονται το Κεντρικό Σχολείο και το ορφανοτροφείο της Αίγινας.

Πηγή: Γενική Εφημερίς, 1830, αρ. 21, σ. 81.

Η εφαρμογή αυτού του προτύπου εσωτερικής οργάνωσης των σχολείων θεσπίστηκε ως υποχρεωτική για όλα τα σχολεία της χώρας με το διάταγμα της 12ης Ιουλίου 18301. Ο 'Οδηγός συνιστά έτσι τον απαράβατο κανόνα τόσο για ό,τι έχει. σχέση με την εγκατάσταση του σχολείου όσο και για ό,τι αφορά την ίδια τη διδασκαλία: "[...] εάν δε τις των διδασκάλων νομίζη αναγκαίαν την κατάτι τροπολογίαν, χωρίς να καινοτομή παντελώς, θέλει καθυποβάλλει εις την Κυβέρνησιν τας παρατηρήσεις του, αι οποία., δύνανται να συντελέσωσιν εγκαίρως μετά των άλλων εις την βελτίωσιν της μεθόδου" (άρθρ. 2). Η προθυμία που θα επίδειξε., ο δάσκαλος για τη μεταρρύθμιση του σχολείου του σύμφωνα με τον Οδηγό επιβραβεύεται από την Κυβέρνηση (άρθρ. 4). Εξάλλου, μόνο όσοι είναι εφοδιασμένοι ,με δίπλωμα της κυβέρνησης η βεβαίωση της επί της Προπαιδείας Επίτροπής, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αλληλοδιδακτικού δασκάλου (άρθρ. 3 και 6). Η κυβέρνηση βοηθάει επίσης με υλικό και χρήματα τις κοινότητες που θέλουν να μεταρρυθμίσουν σύμφωνα με τη νέα μέθοδο τα σχολεία που συντηρούν (άρθρ. 5). Τέλος, οι έκτακτοι επίτροποι και οι διοικητές σε συνεργασία με τους "εφόρους" των σχολείων 2 επιφορτίζονται με την ακριβή εκτέλεση του διατάγματος (άρθρ, 8).

Γύρω από αυτήν τη βασική νομοθετική ρύθμιση αρθρώνονται συμπληρωματικές νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν διάφορους τομείς της σχολικής πρακτικής, όπως, π.χ., η κατάταξη των δασκάλων σύμφωνα με τις γνώσεις

1. Διάταγμα αρ. 1032, 12 Ιουλίου 1830, στο (Ι. Π. Κοκκώνης), Οδηγός, σ. γ'-ε'.

2. Πρόκειται για τους κατά 'τόπους υπεύθυνους των σχολείων οι οποίοι διορίζονται από τον Κυβερνήτη και των οποίων τα καθήκοντα καθορίζονται από το υπ. αρ. 735 διάταγμα της 11 Μαΐου 1830 [βλ. (Ι.Π. Κοκκώνης), Οδηγός, σ. 131-133].

TEXT_PAGE_SHORT50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/51.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

τους 1 η ο έλεγχος της επιμελούς φοίτησης των μαθητών 2. Αυτά τα κείμενα, που στοχεύουν στην επιβολή του ίδιου σχολείου, του ίδιου δασκάλου, των ίδιων βιβλίων στο' σύνολο της επικράτειας συνιστούν το βασικό μέσο ελέγχου του σχολικού τομέα από το κράτος και εξοπλίζουν τη συγκεντρωτική δομή του. Έτσι, η ίδρυση νέων σχολείων η η μεταρρύθμιση των υπαρχόντων θα επιτρέψει τη σταδιακή εγκατάσταση και εξάπλωση ενός δικτύου αλληλοδιδακτικών σχολείων σύμφωνων με το κανονικό πρότυπο (βλ. Πίνακ. Ι-ΠΙ), ενώ συγχρόνως

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Στατιστική σχολείων και μαθητών στην Πελοπόννησο, τέλος 1830

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΔ. ΣΧΟΛΕΙΑ

Ονομασία

αριθμός .

αριθμός, ,

αριθμός.

αριθμός

Μαθητές που

Επαρχιών σχολείων

μαθητών

σχολείων

μαθητών

διδάσκονται

ανάγνωση με

την παλιά

μέθοδο

Άργος

1

153

38

Τριπολιτσά

1

120

47

Καρύταινα

4

174

3

335

150

Καλάβρυτα

3

9ο

5

275

65

Κόρινθος

1

7ο

Πάτραι

1

203

152

Ήλις

1

3ο

2

116

6ο

Αρκαδία

2

112

90

Μεσσηνιακά Φρούρια

1

20

2

120

15

Καλαμαι

1

130

270

Μικρομάνη

1

90

60

Λακεδ. και Μονεμβασ.

2

53

3

101

64

Σπάρτη

2

71

1

120

Πραστός

2

140

25

Άγιος Πέτρος

2

75

4

330

26

Ναύπλιο και Κ. Ναχαγιέ

2

75

5

353

45

Ύδρα

1

20

3

247

Πόρος

1

25

110

Σύνολο

19

678

38

2970

1187

Μαθητές ιδιωτικών σχολ.

31ο

180

593

Πηγή: Α. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 742, σ. 1597.

1. Διάταγμα της 12 Ιουλίου 1830 (Οδηγός, σ. 134-135).

2. Διάταγμα αρ. 353, της 16 Ιανουαρίου 1830 (Οδηγός, σ. 129-131).

TEXT_PAGE_SHORT51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/52.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

Η δημόσια εκπαίδεναη στις αρχές του 1831

ΑΛΛΗΛΟΔ.

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιοχές

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

σχολείων

μαθητών

σχολείων

μαθητών

Πελοπόννησος

SI

2664

19

765

Νησιά

3?

3318

18

1073

Δυτ. Στερεά

4

320

1

40

Ανατολ. Στερεά

3

407

1

40

Σύνολο

75

6709

39

1918

Πηγή: Γενική Εφημερίς, αρ. 13, 18 Φεβρ. 1831, Παράρτημα.

γίνεται προσπάθεια το πρότυπο αυτό να επιβληθεί ως το μοναδικό, καταργώντας η τουλάχιστον ελέγχοντας κάθε άλλο σχολικό σχήμα1.

1. Ο Μουστοξύδης σε επιστολή του προς το Γραμματέα της Δημοσίου Παιδεύσεως, με ημερομηνία 8 Ιουλίου 1830, σημειώνει σχετικά, με τα διατάγματα τα οποία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν ως παράρτημα στην έκδοση του Οδηγού: "Αν επιθυμή η Κυβέρνησις να ίδη ταχύτερον ευοδουμένους τους περί τακτοποιήσεως των σχολείων σκοπούς της και την μέθοδον στερεωμένην, πρέπει να γίνωσιν αυστηρά διατάγματα, προσδιορίζοντα τα πάντα ακριβώς". Επιμένει σε εξαιρετικά στην ανάγκη να υπάρξει κρατικός Έλεγχος των Ιδιωτικών σχολείων και μάλιστα των γραμματοδιδασκαλείων. Για τα τελευταία προτείνει άμεσο κλείσιμο στις περιοχές οπού λειτουργεί αλληλοδιδακτικό σχολείο δημόσιο η ιδιωτικό (βλ. A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 521, σ. 1099-1100). Πράγματι από τον Ιούνιο του 1830 και μετά διαθέτουμε αρκετές μαρτυρίες παρεμβάσεων των Διοικητών και των 'Εκτάκτων Επιτρόπων προς αυτήν την κατεύθυνση (βλ. για παράδειγμα, στο ίδιο, τεκμ. αρ. 508, σ. 1086· τεκμ. αρ. 536, σ. 1151-1163 κλπ.).

TEXT_PAGE_SHORT52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/53.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Η ΓΕΝΕΣΗ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Παρά τη σημαντική διάδοση που γνωρίζει η σχολική εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι., δεν υπάρχουν ενδείξεις που να μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι το σχολικό κτίριο συνιστά την εποχή αυτή έναν ιδιαίτερο κτιριακό τύπο1, διάφορο από εκείνον της εκκλησίας, του μοναστηριού η της κατοικίας.

Η λειτουργία των σχολείων των "κοινών γραμμάτων" δεν φαίνεται να απαίτησε ποτέ ένα εξειδικευμένο υλικό πλαίσιο (κτίριο, έπιπλα κλπ.). Οι ανάγκες μπορούσαν να ικανοποιηθούν με την ευκαιριακή χρησιμοποίηση κτιρίων κατασκευασμένων για άλλους σκοπούς που έχουν συγχρόνως μια άλλη κύρια χρήση. Όπως γράφει ο A. Αγγέλου: "Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών, που απαιτούσε κατά κανόνα την ύπαρξη ενός χώρου, η γειτνίαση της κατοικίας του μαθητή προς τον χώρο του διδακτηρίου, οι εντελώς στοιχειώδεις ανάγκες της διδασκαλίας, όλα αυτά συντελούσαν στην άμεση κτιριακή ικανοποίηση. Καθώς άλλωστε, πρωτογενής μορφή του κοινού σχολείου είναι το ιδιωτικό μάθημα στην κατοικία του δασκάλου, για ένα μεγάλο χρονικά διάστημα ήταν εύκολο οι σχετικές στεγαστικές ανάγκες να μην δημιουργήσουν προβλήματα. Όταν με την πρόοδο του χρόνου, αρχίζει να μεγαλώνει ο αριθμός των

1. Με τον όρο "τύπος" εννοούμε την αφαίρεση όλων των κοινών χωρικών ιδιοτήτων μιας κατηγορίας κτιρίων, που χρησιμεύει στην παραγωγή του κτισμένου χώρου ως δομή αντιστοιχίας χρήσης και χώρου. Ο τύπος αποτελεί το σιωπηρώς εννοούμενο κτιριολογικό πρóγραμμα -που είναι και το πλέον καθοριστικό- ενώ το ρητά εκφρασμένο πρόγραμμα αναφέρεται σε ποσοτικά στοιχεία η παραλλαγές που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη παραγγελιά. Σύμφωνα με τον Ch. Devillers, ο τύπος "εφοδιάζει τον υπεύθυνο της κατασκευής με μια αρχή οργάνωσης του χώρου, σφαιρική, εμπειρικά επεξεργασμένη και επενδεδυμένη με κοινωνική αξία' ο τύπος καθορίζει την τάξη και τη φύση των κατασκευασμένων χώρων καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους και με το οικισμένο περιβάλλον, και συγχρόνως προσφέρει μια αρχή υλοποίησης του ίνργου που περιλαμβάνει την κατασκευαστική τεχνολογία, την χρήση συγκεκριμένων γεωμετρικών μεθόδων και, μερικές φορές, τη χρησιμοποίηση ορισμένων διακοσμητικών συστημάτων" (Gh. Devillers, "Typologie de l'habitat et morphologie, urbaine", L' Architecture d'Aujourd'hui, αρ. 174, Ιούλιος / Αύγουστος 1974, σ. 18).

TEXT_PAGE_SHORT53
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

    Στις πρώτες διακηρύξεις, στα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα που οι αρχές των επαναστατημένων περιοχών θα πάρουν μετά το 1821, θα συναντήσουμε τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις των εκπροσώπων του Ελληνικού Διαφωτισμού, στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. Εμπλουτισμένες όμως τώρα με μία νέα διάσταση: αυτήν που προσδίδει η άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με το πολιτικό πρόβλημα του έθνους. Το σχολείο θεωρείται προνομιακός χώρος για την ανάπτυξη του επιχειρησιακού ορθολογισμού που πρέπει να διέπει τη διακυβέρνηση των ανθρώπων1, αναδεικνύεται δε σε όργανο εκσυγχρονισμού και ενοποίησης της χώρας. Το σχολείο θα διαδόσει εκείνες τις αξίες που -μαζί με τους νόμους- "συνδέουσιν εις ομοεθνίαν τα εις εν τι μέρος ωρισμένον γης συγκατοικούντα πλήθη ανθρώπων, και συνιστώσιν αυτά εις εν σώμα κοινωνικόν και πολιτικόν"2.

    Από τη στιγμή που η εκπαίδευση τίθεται με τον τρόπο αυτό στην υπηρεσία του έθνους, αναδεικνύεται και σε αντικείμενο κρατικής διαχείρισης. Έτσι το "Σχέδιον Γενικού Μηχανισμού Οργανισμού της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος", που εκδόθηκε την 27 Φεβρουαρίου 1822, ορίζει ότι ο "Μινίστρος των Εσωτερικών" μεταξύ άλλων: "Ενασχολείται μετ' επιμελείας εις την είσαξιν και διάδοσιν των Φώτων [...], προβάλλων εις την Διοίκησιν την μέθοδον και τους τρόπους διά την ανέγερσιν πανεπιστημίων, λυκείων, σχολείων, και λοιπών διδακτηρίων, και ιδιαιτέρως σχολείων του μεν Ναυτικού, του δε Πολεμικού. Εν γένει δε αναλαμβάνει την φροντίδα να διδάσκωνται οι νέοι πάσης τάξεως τα κοινά γράμματα και τα πρώτα εις τον βίον αναγκαία μαθήματα διά της αλληλοδιδακτικής μεθόδου"3. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1823: "Η δημόσιος εκπαίδευσις είναι υπό την προστασίαν του Βουλευτικού Σώματος". Στο Σύνταγμα του 1827 η αντίστοιχη διάταξη ορίζει ότι η Βουλή "επαγρυπνεί εις την δημόσιον παιδείαν και προστατεύει αυτήν". Στο κεφάλαιο Ι'

    1. Πβ. Διακήρυξις της Πελοποννησιακής Γερουσίας, 27 Απριλίου 1822: "[...] και ήδη απολαύομεν οπωσούν της φιλτάτης ελευθερίας και της γλυκείας ελπίδος του να την αποκτήσωμεν παντελώς, διά να ευδαιμονήσωμεν. Αλλά πόσον δυσκολώτερον είναι, αγαπητοί αδελφοί, το να φυλαξωμεν την ανεξαρτησίαν μας ! Πόσον εργωδέστερον είναι το να διοικηθώμεν νουνεχώς διά να φανώμεν άξιοι των προγόνων μας εις τα όμματα της πεφωτισμένης Ευρώπης ! [...] Η διοίκησις απαιτεί προ πάντων καλήν νομοθεσίαν' ο νομοθέτης διά να είναι καλός οφείλει να γνωρίζη την φύσιν και την καρδίαν του άνθρωπου, διά να γνωρίζη δε τον άνθρωπον οφείλει να είναι φιλόσοφος, διά να γένη φιλόσοφος οφείλει να διδαχθή όσα μαθήματα συνιστώσι την φιλοσοφιαν, διά να διδαχθή χρειάζεται σχολείον, διδασκάλους, βιβλία, έκ τούτων δε πηγάζουν τα φώτα και απολαμβάνοντες τα φώτα ημπορούμεν να ευδοκιμήσωμεν, και να διατηρήσωμεν την άνεξαρτησιαν της ελληνικής επικρατείας μας" (A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 5, σ. 30).

    2. Ι. Κ(οκκώνης), ""Αν συμφέρη να στέλλωνται έξω της Ελλάδος προς ανατροφήν και εκπαίδευσιν οι ανήλικοι παίδες των Ελλήνων, Αιγιναία, άρ Γ', 15 Μαΐου 1831, σ. 84. 3 X Κλειώσης, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σ. 263-264