Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 68-87 TEXT_OF 372
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/68.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

επιταγές της ιατρικής γνώσης που αναπτύχθηκε στον 18ο αι., και πίστευε σταθερά στη μετάδοση ασθενειών μέσω του αέρα1. Ο όρος αυτός γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί με το μεγάλο ύψος των αιθουσών και το άνοιγμα των παραθύρων σε θέσεις που να βοηθούν τη δημιουργία ρευμάτων απαραίτητων για την ανανέωση του αέρα που υποτίθεται ότι μολύνεται συνεχώς. Αλλά αν οι υγιεινιστικές θεωρήσεις μπορούν να ερμηνεύσουν τη θέση και το μέγεθος των παραθύρων, ο καθορισμός των δύο μέτρων ως ελάχιστης απόστασης από το δάπεδο της αίθουσας πηγάζει από μια λογική τελείως διαφορετική: να εμποδιστεί η Οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο. "Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δεν διασπώνται ποτέ από αυτά που συμβαίνουν έξω", γράφει ο Sarazìn στην έκδοση του 1839 2. Η σημασία της προδιαγραφής υπογραμμίζεται και από την επιμονή του Οδηγού: "'Εάν δε τύχωσιν [τα παράθυρα]"ανοιγμένα εις χαμηλότερον του ειρημένου ύψους, πρέπει να βάλλωνται μικρά παραπετάσματα έμπροσθεν των υαλίων του παραθύρου, όσα είναι πλησιέστερα εις το έδαφος, η τουλάχιστον ν' αλείφωνται με κανέν χρώμα υπόλευκον"3. Το σχολείο συλλαμβάνεται λοιπόν ως χώρος "κλειστός" και προστατευμένος από τους "πειρασμούς" της καθημερινής δημόσιας ζωής. Η εκπαίδευση, μέσα από τη διαρρύθμιση του χώρου, που τη στεγάζει, χαρακτηρίζεται ως πρακτική διακριτή και διαχωρισμένη από τον ενεργό βίο.

β. Η μορφή της αίθουσας και η διαρρύθμιση του εξοπλισμού

Οι προδιαγραφές που παρουσιάσαμε αποτελούν βέβαια ορούς αναγκαίους για την εγκατάσταση του σχολείου, αλλά όχι και ικανούς για την ορθολογική και αποδοτική οργάνωση του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Οι τεχνικές καινοτομίες που η αλληλοδιδακτική εισάγει στην οργάνωση του σχολικού χώρου αφορούν κυρίως την αίθουσα διδασκαλίας και τον εξοπλισμό της. Αυτή η ιδιαίτερη διαρρύθμιση της αίθουσας θα επιτρέψει στο σχολικό χώρο να λειτουργήσει

1. Σχετικά με την κλιματολογική και τοπογραφική υγιεινή βλ. Β1. Barret-Kriegel, "Les demeures de la misère: La choléra morbus et l'émergence de l'"Habitat"", Ροίίtiques de l'Habitat, Παρίσι 1977, σ. 84-93· της ίδιας, "L'hôpital comme équipement". Les machines à guérir, Παρίσι 1979, σ. 26-27. Για va διευκολυνθεί περισσότερο η ανανέωση του αέρα o Guide de l'enseignement mutuel του 1818 (σ. 12) προτείνει τη χρησιμοποίηση υαλοστασίων περιστρεφόμενων περί οριζόντιο άξονα (croisées à bascule), λεπτομέρεια που υιοθετεί και ο Sarazin στην "έκδοση του 1839. Ο Ι.Π. Κοκκώνης, αντίστοιχα, σημειώνει στον Οδηγό (σ. 2, σημ. Ι) : "Τινές συνεθίζουν να κατασκευάζωσι τα παραθυρόφυλλα έξωθεν ως τα λεγόμενα τουρκιστί κεπένια των εργαστηρίων. Ταύτα ημιανοιγόμενα έμποδίζουσι την βροχήν, και συστήνουσι και τα ρεύματα του αέρος κάτωθεν προς τα άνω".

2. Ch. Sarazin, Manuel.,., 3 1839, σ. 1.

3. Οδηγός, σ. 1-2.

TEXT_PAGE_SHORT68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/69.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

σαν "μηχανή διδακτική αλλά επίσης μηχανή για επιτήρηση, ιεράρχηση, ανταμοιβή" 1.

Στις προδιαγραφές σχετικά με την αίθουσα και τον εξοπλισμό της βρίσκουμε αυτόν το "χρησιμοθηρικό εξορθολογισμό της λεπτομέρειας" 2 που χαρακτηρίζει το σύνολο του Οδηγού. Στην αρχή εκτίθενται αναλυτικά τα διάφορα σημεία τα σχετικά με την κατασκευή και τη μορφή της αίθουσας3. Η αίθουσα πρέπει να είναι ισόγεια, προφανώς για να αποφεύγεται κίνδυνος συνωστισμού και ατυχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών 4, Για να μειωθεί όμως η υγρασία, το δάπεδο σηκώνεται λίγα εκατοστά πάνω από το έδαφος και από κάτω κατασκευάζεται υπόγειο, Το ύψος της αίθουσας προβλέπεται από 5 έως 7 μέτρα, ύψος αρκετά μεγάλο που υπακούει στην προβληματική για τη σημασία του αέρα στη μετάδοση των ασθενειών και σκοπεύει στην αύξηση του όγκου του αναγκαίου για την αναπνοή των μαθητών. Η κάτοψη τής. αίθουσας, είναι ορθογωνική, Το πλάτος της, που είναι αρκετά μικρότερο από το μήκος, δεν πρέπει να ξεπερνά τα εννέα έως δέκα μέτρα, αλλά οι ακριβείς διαστάσεις καθορίζονται σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών σύμφωνα με ένα λεπτομερή υπολογισμό για τον Οποίον θα μιλήσουμε στη συνέχεια.

Εκτός από τα παράθυρα, στα οποία ήδη αναφερθήκαμε, οι πόρτες της αίθουσας αποτελούν επίσης αντικείμενο ειδικών προδιαγραφών. Ο αριθμός τους δεν καθορίζεται ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν έως τρεις. Η τελική επιλογή αφήνεται στον υπεύθυνο της οικοδομής. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται ακριβώς η θέση τους σε σχέση με έναν ειδικό προορισμό, πάντα μέσα στα πλαίσια της λογικής που χρησιμοποιεί το χώρο για να επιβεβαιώσει τις ιεραρχίες και να διευκολύνει' την επιτήρηση, Έτσι η μία από τις πόρτες, αυτή που φέρνει κατευθείαν στο δρόμο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το δάσκαλο και θεωρείται καλό να βρίσκεται σε μία άκρη της αίθουσας μακριά από την έδρα. Αντίθετα η κύρια είσοδος, που είναι η είσοδος των μαθητών, οδηγεί στο προαύλιο και βρίσκεται δίπλα στο βάθρο. Με αυτόν τον τρόπο ο δάσκαλος μπορεί να ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των μαθητών και να επιβάλλει την τάξη χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί, Η τρίτη πόρτα είναι μικρότερη, στην άλλη άκρη του βάθρου, και οδηγεί στα αποχωρητήρια που πρέπει να είναι χωρισμένα από το προαύλιο5 (βλ. εικ, 17),

Αυτή η τελευταία διάταξη είναι αποτύπωση στη σχολική αρχιτεκτονική μιας παλαιάς και έμμονης ενασχόλησης των παιδαγωγών και των γιατρών

1. M. Foucault, Surveiller et punir, ό.π., σ. 148-149.

2. στο ίδιο, σ. 141.

3. Οδηγός, σ. 1.

4. Βλ. αντίστοιχα Guide de l'enseignement mutuel, ο.π., σ. 2.

5. Οδηγός, σ, 2-3.

TEXT_PAGE_SHORT69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/70.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

στην Ευρώπη: του ελέγχου της παιδικής σεξουαλικότητας1. Σύμφωνα με την Anne Quemen: "Το πρωτοβάθμιο σχολείο θεωρείται από τους φανατικούς υποστηρικτές του σαν πραγματικό εμβόλιο κατά της μάστιγας του αυνανισμοϋ"2. Η ίδια συγγραφέας αναφέρει ότι ένα από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν υπέρ της αλληλοδιδακτικής μεθόδου ήταν η ουσιαστική εξαφάνιση του αυνανισμού, αφού τα παιδιά είναι αναγκασμένα να κινούνται συχνά και βρίσκονται πάντα κάτω από την επιτήρηση των συμμαθητών τους3, Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν τη λογική, τα αποχωρητήρια αντιπροσωπεύουν σημαντικό κίνδυνο για τη σχολική πειθαρχία, Ο μαθητής βρίσκεται εκεί μόνος, μακριά από κάθε επιτήρηση, άρα εκτεθειμένος στις κακές συνήθειες. Στον Οδηγό γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου με την τοποθέτηση· της εισόδου των αποχωρητηρίων σε εμφανές σημείο, κάτω από τα βλέμματα όλων των μαθητών, έτσι ώστε μια πιο μακριά παραμονή σ' αυτόν το χώρο να γέννα συναισθήματα ενοχής, χωρίς καν να χρειάζεται η παρέμβαση του δασκάλου; Στις περιπτώσεις σχολείων όπου η διάταξη αυτή δεν είναι δυνατή, ανατίθεται στον "μαθητή-θυρωρό", που στέκεται στο προαύλιο "να παρατηρή τους μαθητάς, όσοι πηγαίνουν εις τους αποπάτους, διά να μή διατρίβωσιν εκεί, πολλήν ώραν" 4.

Τα αποχωρητήρια παρουσιάζουν  επίσης κίνδυνο σε ότι αφορά την ομοφυλοφιλία, Ο Κοκκώνης επιμένει στην ανάγκη να παρακολουθεί ο δάσκαλος πολύ προσεκτικά την έξοδο των μαθητών "πηγαινόντων προς χρείαν των" και να 'απαγορεύει κατά το δυνατό τη σύγχρονη έξοδο πολλών μαθητών. Γι' αυτόν το σκοπό προβλέπεται ειδική βοηθητική διαρρύθμιση: "[...] πρέπει να ήναι πλησίον της θύρας της εις έξοδον, εις τον τοίχον, εν σημείον όμοιον με τηλέγραφον κλάσεως, το εν πρόσωπον του οποίου είναι λευκόν, και το έτερον μαύρον, Όταν είς των μαθητών εξέρχεται προς χρείαν του, στρέφει το μαύρον πρόσωπον προς τα άνω, η προς τους μαθητάς κάλλιον, και τότε κανείς άλλος δεν συγχωρείται να εξέλθη· όταν δ' επιστρέψη γυρίζει το λευκόν. Άλλος μαθητής τότε εξέρχεται πράσσων το αυτό"5.

1. Βλ. σχετικά Ph. Aries, L'enfant et la vie familiale..., ο.π., σ. 148-152. Δεν έχω υπόψη μου καμιά μελέτη για τα ήθη και τις νοοτροπίες των ελληνικών πληθυσμών κατά την τουρκοκρατία αντίστοιχα. Πάντως το θέμα της αθωότητας του παιδιού επανέρχεται συχνά στο λόγο των εκπροσώπων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

2. A. Querrien, Généalogie..., ο.π., σ. 104.

3. στο ίδιο, σ. 104-106.

4. Οδηγός, σ. 111.

5. Οδηγός, σ. 112. Το θέμα των αποχωρητηρίων θα αναπτυχθεί περισσότερο στην επανέκδοση του Οδηγού το 1842. Μια σειρά επιχειρημάτων ηθικής τάξεως και υγιεινής θα προβληθούν για να δικαιολογήσουν την προτεινόμενη διαρρύθμιση που επιτρέπει στο δάσκαλο όχι μόνο να επιτηρεί τις εισόδους και τις εξόδους αλλά επίσης να εποπτεύει και το εσωτερικό:

TEXT_PAGE_SHORT70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/71.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Ο έλεγχος όμως της σεξουαλικότητας δεν αποτελεί παρά μόνο μία όψη της σχέσης ιεραρχικής επιτήρησης που βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής πρακτικής. Η οργάνωση του χώρου της αίθουσας υπακούει και διευκολύνει μια διαπλοκή βλεμμάτων σύνθετη αλλά σαφώς προσδιορισμένη. Προκύπτουν έτσι κάποιες ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα οι σχετικές με την κατασκευή του πατώματος της αίθουσας και του βάθρου: "Το έδαφος εις τα μεγάλα σχολεία της Αλληλοδιδακτικής πρέπει να ήναι κεκλιμένον έπίπεδον, ήγουν ολίγον κατωφερές (εγκλινόμενον, φερ' ειπείν, με ύψωσιν 0,027 μ. εις 0,40 μ. η εις 0,54 μ. μήκους) προς το μέρος της καθέδρας του διδασκάλου. Το βάθρον (εξέδρα η σκοπιά) γίνεται αναλόγως με την έκτασιν του διδακτηρίου εις μίαν των μικρότερων παραλλήλων πλευρών αυτού, κατά πρόσωπον των καθήμενων εις τα θρανία παιδίων. Πρέπει δε να έχη ύψος 0,65 μ. περίπου και πολλάς βαθμίδας προς ανάβασιν. Εις αυτό επάνω στήνεται η καθέδρα ομού με το γραφείον του διδασκάλου"1.

Ο σχεδιασμός του σχολικού χώρου εξασφαλίζει λοιπόν τη δυνατότητα στο δάσκαλο να επιτηρεί συνεχώς όλους τους μαθητές του. Εκεί βρίσκεται η πρωταρχική υλική βάση της εξουσίας του, εξουσία πολύ περισσότερο αποτελεσματική από εκείνη του παραδοσιακού δασκάλου, που τιμωρούσε σκληρά αλλά που τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε να ξέρει τι συνέβαινε γύρω του. 'Από την άλλη μεριά, αυτή η ειδική διαρρύθμιση που τοποθετεί το δάσκαλο στο σημείο σύγκλισης των βλεμμάτων των μαθητών και συγχρόνως "υπεράνω" όλων προσφέρει τους υλικούς και συμβολικούς όρους της "παιδαγωγικής" απόστασης, επιτρέπει την επιβολή της τάξης και της πειθαρχίας χωρίς να θίγεται η μετριοπαθής στάση του δασκάλου. Άλλωστε, "το βάθρο συμβολίζει την εξουσία του δασκάλου περισσότερο απ' ότι διευκολύνει την άσκηση της"2. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βάθρο δεν καταργείται στις περιπτώσεις όπου η κλίση του εδάφους της αίθουσας μπορεί μόνη να εξασφαλίσει τον οπτικό έλεγχο, αλλά απλώς μειώνεται το ύψος του3.

"Τα αναγκαία η οι απόπατοι, πρέπει να ήναι εις μέρος χωριστόν του προαυλίου, όχι όμως πολύ μακράν, ώστε να μη φθάνη το βλέμμα του διδασκάλου εκ του βάθρου, όστις και από μέρος απόκρυφον είναι καλόν να εμπορή να παρατηρή μη τινές κακοήθειαι πράσσωνται μέσα εις τους αποπάτους, διότι τοιαύται κακοήθειαι, φθοροποιαί και των ηθών και της υγείας των μαθητών, γίνονται κατά δυστυχίαν εις τα απροσέκτως διοικούμενα σχολεία. Προς φύλαξιν εκ των τοιούτων η θύρα των αποπάτων κόπτεται εις το κάτω μέρος έως 0,30 μ. άνω του κατωφλίου και εις 1,60 υψηλά ανοίγεται εις ρόμβου σχήμα οπή 0,21 μ. έχουσα μήκος εκάστης πλευράς" (Ι.Π. Κοκκώνης, Εγχειρίδιον η Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε εν χρήσει Οδηγού του Σ., Αθήνα 1842, σ. 4-5).

1. Οδηγός, σ. 2.

2. A. Querrien, Généalogie..., ο.π., σ. 96.

3. Οδηγός, σ. 2, σημ. 3. Στην ίδια σημείωση ο Κοκκώνης προσθέτει και μερικές συμπληρωματικές

TEXT_PAGE_SHORT71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/72.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Αφού έχει προσδιορίσει το γενικό Οργανόγραμμα του σχολείου, τη μορφή της αίθουσας και τη σχετική θέση του δασκάλου, ο 'Οδηγός συνεχίζει με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού. Κάθε στοιχείο της επίπλωσης περιγράφεται με λεπτομέρεια και καθορίζεται η ακριβής και σταθερή θέση του μέσα στην αίθουσα. Πρώτα αναφέρεται στα έπιπλα που βρίσκονται στο κέντρο της αίθουσας, δηλ. τα θρανία και όλα τα αντικείμενα που είναι προσαρτημένα σ' αυτά. Τα καθίσματα, τα "θρανία" όπως τα αποκαλεί ο Κοκκώνης, κατασκευάζονται κατά κανόνα από ξύλο δρυός και συνιστούν ένα σώμα με τα γραφεία) συνήθως από ξύλο ελάτης. Οι ξυλουργικές αυτές κατασκευές, που χρησιμεύουν κυρίως στο μάθημα της γραφής και της αριθμητικής, καταλαμβάνουν, όλο το πλάτος της αίθουσας αφήνοντας δεξιά και αριστερά μόνο το χώρο που είναι απαραίτητος για την κυκλοφορία και την τοποθέτηση των ημικυκλίων της ανάγνωσης. Ανάλογα με τις διαστάσεις της αίθουσας κατασκευάζονται ώστε να χωρούν από τέσσερεις έως είκοσι μαθητές 1. Οι ακριβείς τους· διαστάσεις καθορίζονται στη βάση ανθρωπομετρικών δεδομένων. Έτσι για τον προσδιορισμό του μήκους του θρανίου υπολογίζονται 0,38 μ. ανά μαθητή. Κατά συνέπεια ένα θρανίο για έξι μαθητές, π.χ., πρέπει να είναι 2,28 μ.2. Το φάρδος του ζεύγους θρανίο - γραφείο ορίζεται 0,457.μ. από τα οποία 0,24 μ. για το γραφείο, 0,19 μ. για τα θρανία και 0,027 μ. για τη μεταξύ τους απόσταση. Το οψος των γραφείων αυξάνει σταδιακά από 68 εκ. για εκείνα της πρώτης τάξεως ως 73 εκ. για την τελευταία. Αυτή η αύξηση είναι προφανώς υπολογισμένη στη βάση του υποτιθέμενου ύψους των μαθητών. Αλλά πρόκειται για υπολογισμό που δεν αφορά την ελληνική πραγματικότητα του 1830, όπου δεν υπάρχει κανενός τύπου αντιστοιχία ανάμεσα σε σχολική κατάταξη και τάξη ηλικίας3. Εκφράζει όμως καθαρά τη λογική μιας γενικευμένης εκπαίδευσης που

διευκρινίσεις σχετικά με την προσαρμογή του βάθρου στο μέγεθος της αίθουσας: "Εις τα μεγάλα διδακτήρια το βάθρον τούτο κρατεί όλην σχεδόν την κατά πλάτος του διδακτηρίου μίαν πλευράν, κτιζόμενον υπέρ την επιφάνειαν του εδάφους ικανώς πλατύ (1,65 μ. περίπου), ώστε στήνονται και έπ' αυτού ημικύκλια· εις δε τα μικρά κτίζεται όσον να χωρή η διδασκαλοκαθέδρα". ;

1. Το ανώτατο όριο των 20 μαθητών ανά θρανίο προκύπτει από τις ανάγκες της επιτήρησης: "[...] διότι 20 το πλέον μαθητάς εμπορεί εις πρωτόσχολος εις το Θρανίον καθήμενος να προσέξη" (Οδηγός..., σ. 124). Στη βάση αυτού του μεγέθους προσδιορίζεται το μέγιστο πλάτος της αίθουσας σε 9-10 μ. Στην έκδοση του 1839, o Sarazin προτείνει για τις πολύ φαρδιές αίθουσες τη διάταξη των Θρανίων σε δύο στήλες με τη δημιουργία στη μέση διαδρόμου "ο οποίος διευκολύνει την επιτήρηση" (σ. 5, σημ. 1). Πρόκειται, όπως ήδη αναφέρθηκε, για διάταξη που είχε προταθεί από τους δασκάλους στην επί της Προπαιδείας Επιτροπή.

2. Ο κατάλογος των διαστάσεων των Θρανίων όλων των τύπων, από 4 έως 20 μαθητές, περιλαμβάνεται στον "Πίνακα των διαστάσεων ενός τινός διδακτηρίου αλληλοδιδακτικού δι' οποσουσδήποτε μαθητάς" που δημοσιεύεται στη σελίδα 122 του Οδηγού (βλ. εικ. 19).

3. Βλ. για παράδειγμα τον κατάλογο των μαθητών του αλληλοδιδακτικού σχολείου του

TEXT_PAGE_SHORT72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/73.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

στοχεύει στη μεθοδική και προοδευτική διαμόρφωση του παιδιού από τη νεότατη ηλικία του, Προεικονίζει επίσης την έννοια της σχολικής ηλικίας που θα εισαγάγει ο νόμος του 1834.

Τα ξύλινα αυτά έπιπλα -που οι τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής τους προδιαγράφονται ακριβώς, σε συνάρτηση με τις τεχνικές της γραφής και τη στάση του σώματος του μαθητή που θεωρείται επιθυμητή1- χωρίζονται από κενό 0,32 μ., απόσταση απαραίτητη για το πέρασμα των μαθητών, αλλά κυρίως για τις μετακινήσεις του δασκάλου, τον οποίο ο Κοκκώνης προτρέπει να μη στέκεται πάντοτε στο γραφείο του: "Ναι μεν χρεωστεί να ευρίσκεται εις αυτό συχνάκις, επειδή εκείθεν εμπορεί, ως εκ περιωπής, να βλέπη ο,τι γίνεται μέσα εις το διδακτήριον· πλην είναι καλόν να περιέρχηται πολλάκις τα θρανία και τα ημικύκλια, διά να βεβαιόνηται αφ' εαυτού, αν τα πάντα εκτελώνται, ως πρέπει"2. Το πρόβλημα λοιπόν της εποπτείας παρεμβαίνει σε όλες τις διαστάσεις του σχολικού χώρου,

Αναφέραμε ήδη ότι οι μαθητές κατανέμονται στα θρανία σύμφωνα με την κατάταξη τους στο μάθημα της γραφής,· με την πρώτη τάξη πιο κοντά στο βάθρο. Στο μάθημα της αριθμητικής ακολουθείται η ίδια αρχή κατανομής μόνο που οι τάξεις έχουν βέβαια διαφορετική σύνθεση ανάλογη με την πρόοδο των μαθητών στο μάθημα αυτό3, Η κατάταξη των μαθητών στα διάφορα μαθήματα καθορίζεται μετά από εξετάσεις που γίνονται κάθε 4 η 6 εβδομάδες4'. Η κατανομή λοιπόν των μαθητών μέσα στο χώρο της αίθουσας μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα και την πρόοδο του κάθε μαθητή. Οι "τηλέγραφοι" χρησιμοποιούνται για να καταγράψουν την κάθε στιγμή αυτήν την κατανομή. Πρόκειται για πινακίδες πλάτους 22 εκ. και ύψους 14 εκ. που περιστρέφονται γύρω από κατακόρυφους ξύλινους άξονες, τους "πινακοστάτες", και τοποθετούνται στην άκρη των θρανίων απ' όπου αρχίζουν οι διάφορες τάξεις (βλ, εικ, 14). Κάθε πινακίδα -συνολικά είναι οκτώ- έχει από τη μια μεριά γραμμένο έναν αριθμό από το 1 έως το 8 και από την άλλη το

 

Άργους, τον Ιούνιο του 1830 (A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ό.π., τεκμ. αρ. 536, σ. 1147). Η ηλικία των μαθητών κυμαίνεται από πέντε έως δεκαεννιά χρονών. Παιδιά εννέα η δέκα ετών ανήκουν στην ογδόη τάξη της γραφής, ενώ έφηβοι δεκατεσσάρων η ακόμη και δεκαεννέα ετών βρίσκονται μόλις στη δεύτερη.

1. Παρουσιάζουμε σε παράρτημα το τμήμα του A' κεφαλαίου του Οδηγού που αναφέρεται στον εξοπλισμό της αίθουσας. Η αναλυτική περιγραφή του κάθε αντικειμένου (υλικό κατασκευής, διαστάσεις, τεχνικές λεπτομέρειες κλπ.) και ο ακριβής καθορισμός της θέσης του μέσα στην αίθουσα καθώς και της χρήσης του κατά τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και φωτίζουν τη λογική του κανονισμού.

2. Οδηγός, σ. 109.

3. Οδηγός, σ. 21-22,37-38.

4. Οδηγός, σ. 88-89.

TEXT_PAGE_SHORT73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/74.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

γράμμα Δ, που αντιστοιχεί στο πρόσταγμα "Διόρθωσον". Στην αρχή κάθε μαθήματος οι πρωτόσχολοι στρέφουν την όψη των τηλεγράφων με τους αριθμούς που αντιστοιχούν στην τάξη που θα καταλάβει το θρανίο, προς τη μεριά των θρανίων απ' όπου μπαίνουν οι μαθητές. Κατόπιν όλοι οι τηλέγραφοι στρέφονται έτσι ώστε τα ψηφία να είναι ορατά από το βάθρο και να διαθέτει ο δάσκαλος την ακριβή αποτύπωση της κατανομής των μαθητών κάθε στιγμή1.

Στη συνέχεια ο 'Οδηγός αναφέρεται σε διάφορα αντικείμενα που χρησιμεύουν για τη γραφή και είναι στερεωμένα στα γραφεία, όπως τα "αβάκια", οι "κονδυλοφόροι", τα "σπογγιστήρια" για τον καθαρισμό των αβακίων, το "ομαλιστήριο" για την εξομάλυνση της άμμου του γραφείου των αρχαρίων (βλ. εικ. 16). "Ολα αυτά περιγράφονται με τη γνωστή αφθονία λεπτομερειών, ενώ στα κεφάλαια που αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων αναφέρεται ακριβώς ο τρόπος χρησιμοποίησης τους2.

Το επόμενο υποκεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα "πέριξ του διδακτηρίου θετόμενα" και πρώτα απ' όλα στα ημικύκλια. Κατασκευασμένα από ξύλο και με διάμετρο 1,63 μ., τοποθετούνται περιμετρικά στην αίθουσα και αναρτώνται στη βάση των τοίχων έτσι ώστε να ανασηκώνονται όταν το μάθημα εξελίσσεται στα θρανία (βλ. εικ. 15). Τα ημικύκλια συνιστούν ένα στοιχείο της αίθουσας που είναι ουσιαστικό για την εφαρμογή του μηχανισμού της αλληλοδιδακτικής μεθόδου: καθορίζουν στο χώρο τη διάταξη των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ανάγνωσης και μία φάση του μαθήματος της αριθμητικής. Στη διάρκεια της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων κλείνουν και ο χώρος που καταλαμβάνουν απελευθερώνεται και αποδίδεται στην κυκλοφορία. Πρόκειται για μια περίπτωση αλληλομεταθετότητας χρήσεων, χαρακτηριστική για τη λογική της οικονομίας που διέπει την αλληλοδιδακτική μέθοδο στο σύνολο της (οικονομία χώρου, κινήσεων, δυνάμεων), η οποία όμως διαφοροποιείται καθαρά από την παραδοσιακή εκδοχή που θέλει το χώρο εν γένει διαθέσιμο και προσφερόμενο σε πολλαπλές χρήσεις. Αντίθετα εδώ, αν και ο χώρος παραμένει ο ίδιος, οι λειτουργίες που φιλοξενεί διαδοχικά είναι διαφοροποιημένες και αυστηρά προσδιορισμένες από το ημερήσιο πρόγραμμα κατανομής του χρόνου.

Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες των προδιαγραφών που αφορούν τα υπόλοιπα αντικείμενα της αίθουσας και που μπορεί να βρει κανείς στο Παράρτημα II. Απλώς απαριθμούμε: θερμάστρες, γραφείο για το δάσκαλο, βιβλιοθήκη, πινακίδες, μαυροπίνακες, ρολόι, "δείκται" των πρωτόσχολων ερμηνευτών, διάφορα ένσημα και παράσημα, ντουλάπια, κλπ. Τέλος, στον τοίχο πάνω από την έδρα αναρτώνται τα ακόλουθα αντικείμενα: οι κατάλογοι κατάταξης

1. Οδηγός, σ. s-6,64-65. Εδώ παράρτημα Ι και ΙΙ.

2. Οδηγός, σ. 5-9, 15-21 κλπ.

TEXT_PAGE_SHORT74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/75.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

των μαθητών στα διάφορα μαθήματα, ο "πίναξ της τιμής"1, ο "μαύρος πίναξ της ατιμώσεως"2, μία πινακίδα όπου με "μεγάλα γράμματα" είναι γραμμένο το γνωμικό: "Εις τόπος διά καθέν πράγμα και καθέν πράγμα εις τον τόπον του" καθώς και ένα εικονοστάσιο με την εικόνα του Σωτήρα, της Μεταμόρφωσης η του Παντοκράτορα. Οι εικόνες αυτές προτείνονται στη θέση του Εσταυρωμένου που προβλέπει το γαλλικό εγχειρίδιο γιατί, όπως σημειώνει ο Κοκκώνης: "Κατά τα ήθη και τα εκκλησιαστικά ημών έθιμα, αρμόζει εις ημάς κάλλιον να βάλλωμεν εικόνα του Σωτήρος [...] Αύται δε αι εικόνες αρμόζουσι προσέτι πρώτον, ως απεικόνισμα της αναγεννήσεως και της πολιτικής σωτηρίας του Ελληνικού έθνους' έπειτα δε, ότι τα αλληλοδιδακτικά σχολεία βάλλονται υπό την άμεσον προστασίαν αυτής της αυτοσοφίας, του Θεού και Σωτήρος ήμών"3.

Άμιλλα, υπακοή, τάξη, θρησκεία και εκφράσεις εθνικής συνείδησης: όλα τα σύμβολα των μέσων της "αγωγής" συγκεντρώνονται πάνω από την έδρα, το κατεξοχήν σύμβολο της σχολικής εξουσίας...

γ. Υποχρέωση πρόβλεψης: οι διαστάσεις της αίθουσας διδασκαλίας

Η λεπτομερής "διαστασιολόγηση" των διαφόρων αντικειμένων και οι καθορισμένες μεταξύ τους αποστάσεις υπεισέρχονται στους υπολογισμούς που ο 'Οδηγός προτείνει ως απάντηση στο κεντρικό ερώτημα που τίθεται από τις αρχές σε σχέση με το πρόγραμμα κατασκευής του σχολικού κτιρίου: ποιες πρέπει να είναι οι ακριβείς διαστάσεις μιας αίθουσας διδασκαλίας για να μπορεί να φιλοξενήσει έναν ορισμένο αριθμό μαθητών, και αντίστροφα πόσοι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν σ' ένα ορισμένο κτίριο;

Ακόμη περισσότερο, ο 'Οδηγός θα προτείνει έναν κατ' αρχήν υπολογισμό των αναγκών, προσπαθώντας να καθορίσει τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν. Αφού η αλληλοδιδακτική μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα διδασκαλίας από έναν μόνο δάσκαλο ενός απεριόριστου θεωρητικά αριθμού παιδιών, συγκεντρωμένων σ' ένα ενιαίο χώρο, κατά συνέπεια το μέγεθος του σχολείου, δηλαδή οι διαστάσεις της αίθουσας, θα προσδιοριστεί από τον πληθυσμό σχολικής ηλικίας της περιοχής στην οποία απευθύνεται. Το μέγεθος αυτού του

1 Πρόκειται για πίνακα χωρισμένο σε στήλες με επιγραφές όπως: "φρόνιμος, επιμελής, εύτακτος, φιλαλήθης, ευπειθής κ.τ.λ ", στον οποίον καταγράφονται κάθε μήνα τα ονόματα των μαθητών που βραβεύονται για την επιτυχία τους στις διάφορες ασκήσεις η για τη συμπεριφορά τους γενικά, (βλ Οδηγός, ο- 99,ι03)

2 Στον πίνακα αυτό σημειώνονται τα ονόματα των μαθητών που μετά από συχνές παρατηρήσεις και ποινές παραμένουν "αδιόρθωτοι". Ο πίνακας χωρίζεται σε στήλες που αντιστοιχούν στα σφάλματα όπως: "φλύαρος, ρυπαρός, παρήκοος, οκνηρός η αμελής, φιλοπαίκτης, ψεύστης, διεστραμμένος" (Οδηγός, σ 102-103)

3 'Οδηγός, σ 14, σημ 1

TEXT_PAGE_SHORT75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/76.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

πληθυσμού σύμφωνα με τον 'Οδηγό ανέρχεται στο 10% του συνολικού πληθυσμού μιας περιοχής1, ενώ οι θέσεις του σχολείου προκύπτουν αν αφαιρεθεί από το νούμερο αυτό το 19%, που αντιστοιχεί σ' ένα προβλεπόμενο ποσοστό καθημερινών απουσιών. Έτσι για έναν οικισμό με 1000 κατοίκους, π,χ., πρέπει να κατασκευαστεί ένα σχολείο 81 θέσεων2.

Για τον προσδιορισμό των ακριβών διαστάσεων της αίθουσας βάσει των προϋπολογιζόμενων Θέσεων, ο 'Οδηγός προτείνει μια σειρά πρακτικών κανόνων που επεξηγούνται με απλά παραδείγματα3, Ο υπολογισμός δεν βασίζεται σ' ένα μέγεθος επιφανείας ανά μαθητή -όπως θα γίνει στο τέλος του 19ου αι. και όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα-, αλλά στο μήκος θρανίου που καταλαμβάνει κάθε μαθητής και που όπως είδαμε ορίζεται 0,38 μ. Ξεκινώντας από αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη την αρχική προδιαγραφή που θέλει την αίθουσα σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, υπολογίζεται το μέγεθος του ζεύγους θρανίο-γραφείο. Ο κανόνας ορίζει ότι η κατανομή των μαθητών στα θρανία πρέπει να δίνει μια στήλη θρανίων με μήκος διπλάσιο από το πλάτος της. Αν, για παράδειγμα, προβλέπονται 200 μαθητές, τότε επιλέγεται θρανίο με 12 θέσεις. Κατά συνέπεια, το μήκος του κάθε ξυλουργικού σώματος θα είναι 12X0,38=4,55, ενώ το μήκος της στήλης των θρανίων θα είναι 200/12 Χ0,76= 12,90 μ,, όπου η διάσταση 0,76 μ. προκύπτει αν στο πλάτος του κάθε ξυλουργικού σώματος προστεθεί ο ελεύθερος χώρος που πρέπει να υπάρχει μεταξύ δύο τέτοιων σωμάτων. Αφού οριστούν με αυτόν τον τρόπο οι διαστάσεις του παραλληλογράμμου που καταλαμβάνουν τα θρανία, οι διαστάσεις της αίθουσας προκύπτουν αν προστεθούν, κατά μεν την έννοια του μήκους, 3,90 μ. -που αντιστοιχούν στο χώρο που απαιτείται για το βάθρο του δασκάλου, τα ημικύκλια του βάθους της αίθουσας και την κυκλοφορία-, κατά δε την έννοια του πλάτους, δηλαδή του μήκους του θρανίου, 2,60 μ., που απαιτούνται για δύο σειρές ημικύκλια και τους αναγκαίους διαδρόμους. Άρα μια αίθουσα 200 μαθητών είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 7,14X16,80 μ. Για να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερο αυτοί οι υπολογισμοί, ο 'Οδηγός προτείνει τη χρησιμοποίηση πίνακα, ο οποίος καθορίζει τις διαστάσεις μιας αίθουσας αλληλοδιδακτικής σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών και τον τύπο των θρανίων που

1. Πρόκειται για το ποσοστό που δίνει ο Sarazin στο Manuel... Η κατάσταση της στατιστικής του πληθυσμού στην Ελλάδα την εποχή αυτή -αλλά και για αρκετές δεκαετίες αργότερα- δεν επιτρέπει τον υπολογισμό της αντίστοιχης ομάδας ηλικιών (βλ. πιο κάτω). Έτσι, και δεδομένων των χαρακτηριστικών της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, το ποσοστό αυτό μπορεί να θεωρηθεί μάλλον αυθαίρετο. Πάντως το ίδιο χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό του δυνητικού σχολικού πληθυσμού ακόμη και το 1888.

2. Οδηγός, σ. 126.

3. Οδηγός, σ. 3-5.

TEXT_PAGE_SHORT76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/77.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν (εικ. 19) 1.

Η λογική της "οικονομίας" είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται πράγματι για ένα κτίριο όπου ούτε ένα εκατοστόμετρο επιφάνειας δεν αφήνεται στην τύχη: όλος ο χώρος είναι "χρήσιμος" χώρος.

Μετά από αυτό το περιδιάβασμα της οργάνωσης του χώρου ενός "τυπικού" αλληλοδιδακτικού σχολείου, θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του χώρου, καθώς επίσης και τους μείζονες άξονες της λογικής του ίδιου του κειμένου των προδιαγραφών.

Πρώτα απ' όλα η "απομόνωση", που μπορεί να θεωρηθεί από πρώτη άποψη χαρακτηριστικό κοινό τόσο στα προεπαναστατικά σχολεία όσο και στα αλληλοδιδακτικά. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για τελείως διαφορετική προσέγγιση. Στη θέση του απλού σχήματος της απομόνωσης, που πραγματοποιείται με υψηλό περιτοίχισμα και ελεγχόμενη είσοδο, αναπτύσσεται ολόκληρη τακτική μετάβασης με τον προσδιορισμό της διαπλοκής των περασμάτων, των ανοιγμάτων και των διαφανειών.

"Ομοια, στη βάση ενός λεπτομερούς υπολογισμού, η αίθουσα διδασκαλίας, αυτός ο μη διαφοροποιημένος χώρος των παραδοσιακών σχολείων, εξειδικεύεται λειτουργικά. Η ανάλυση και κωδικοποίηση της διαρρύθμισης του τείνει:

α. στη δημιουργία "χρήσιμων" χώρων που συχνά προορίζονται για πολλαπλές χρήσεις, αυστηρά όμως καθορισμένες και κατανεμημένες στο χρόνο"

β. στο να διευκολύνει τον οπτικό έλεγχο, αμοιβαίο και ιεραρχημένο, όλων όσων συμμετέχουν στη σχολική εργασία4

γ. στην κατανομή θέσεων, δεδομένου ότι η συνεχής μετακίνηση των προσώπων μέσα στο σταθερά διαμορφωμένο χώρο δεν αποσκοπεί μόνο στο να καταστήσει

1. Συντάκτης του Πίνακα είναι ο Jomard, μαθηματικός ο οποίος χρημάτισε γραμματέας της "Société d'enseignement élémentaire" γύρω στα 1818. Ο ίδιος έχει γράψει εγχειρίδια για τη διδασκαλία της αριθμητικής στα πρωτοβάθμια σχολεία. Ένα από αυτά μεταφράστηκε και στα ελληνικά και υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία (βλ Α Δασκαλάκης, ό.π. τεκμ. αρ 222, σ 402 Οδηγός, σ. 41, σημ. 1). Στόν Jomard οφείλονται και τα δύο σχέδια αλληλοδιδακτικών σχολείων που περιλαμβάνονται στον Guide de l' enseignement mutuel του 1818 (εικ 15, 16).

Οι διαστάσεις στον πίνακα αυτό δίνονται κατ' εξαίρεση σε πόδια. Θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά, ότι μία από τις καινοτομίες που εισάγει ο Οδηγός είναι η χρησιμοποίηση του γαλλικού μέτρου σαν κύρια μονάδα μετρήσεως: "Όλαι αι διαστάσεις εις το παρόν [Το Manuel .. του Sarazin] σημειώνονται με το μέτρον τούτο κατά το δεκαδικόν της Γαλλίας σύστημα· εστοχάσθην δε να το φυλάξω κ' εγώ εις την μετάφρασιν ως ευκολύνον τους υπολογισμούς, και ον αναγκαίον προσέτι να το μεταχειρισθώμεν εις τα της γραμμικής ιχνογραφίας" (Οδηγός, σ. 2, σημ. 2). Το μέτρο σαν βάση του μετρικού συστήματος υιοθετήθηκε θεσμικά στην Ελλάδα το 1836 (βλ. Διάταγμα της 28 Οκτ 1836, "Περί νέων μέτρων και σταθμών")

TEXT_PAGE_SHORT77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/78.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

δυνατή τη συγχρονισμένη απασχόληση όλων των μαθητών, αλλά χρησιμοποιείται επίσης για την τιμωρία και τον έπαινο, για την ιεράρχηση των ρόλων και των επιδόσεων.

Οι στόχοι αυτοί εκφράζονται τελικά στις προδιαγραφές των διαστάσεων που διατυπώνονται με μορφή "περιοριστική" η "ονομαστική". Στην πρώτη περίπτωση καθορίζονται η μέγιστη η η ελάχιστη τιμή ενός μεγέθους που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, π.χ., το ύψος και το πλάτος της αίθουσας, το ύψος της ποδιάς των παραθύρων. Στη δεύτερη περίπτωση μια και μόνη τιμή προτείνεται ως απάντηση στα προβλήματα που θέτει το πρόγραμμα' τέτοιες είναι οι διαστάσεις των στοιχείων του εξοπλισμού1. Οι διαστάσεις αποτελούν λοιπόν το προνομιακό υπόβαθρο των προδιαγραφών.

Εδώ βρίσκεται μία από τις καινοτομίες που παρουσιάζει ο Οδηγός σε σχέση με τις παραδοσιακές κατασκευαστικές πρακτικές στην Ελλάδα. Πράγμάτι, το "δάσος των ψηφίων" που θα σχηματιζόταν αν περνούσαμε : σε ένα σχέδιο όλες τις διαστάσεις που προδιαγράφει δεν συνιστά μία: αναγκαιότητα' στην κατασκευή, σταθερή για όλες τις εποχές. Αντίθετα αναδεικνύει με ιδιαίτερη σαφήνεια την αποδυνάμωση των κατασκευαστικών συμβάσεων, δηλ; την προοδευτική εγκατάλειψη κάθε σιωπηρής αναφοράς-σε λύσεις χώρου και'τεχνικές παραδοσιακές. Οι διαστάσεις εισάγονται λοιπόν σαν σύστημα πληροφορίας στα νέα δίκτυα Οργάνωσης της εργασίας στο εργοτάξιο, και απαντούν στις ανάγκες πρόβλεψης και ελέγχου που χαρακτηρίζουν τις γενικότερες μεταβολές που η Επανάσταση και η δημιουργία ενός αστικού, συγκεντρωτικού Κράτους προκαλούν στην παραγωγή και διαχείριση του δομημένου χώρου στην Ελλάδα.

3. ΛΟΓΙΚΕΣ (ΑΣΤΙΚΟΥ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ήδη από το 1828, το πρόβλημα της κατασκευής των σχολικών κτιρίων τίθεται στην πολυπλοκότητά του. Τα ζητήματα που ανακύπτουν αφορούν την καταλληλότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος των κτιρίων αυτών, που αναμένεται να συμβάλλουν στην αποδοτικότητα του σχολικού έργου' ζητήματα που είναι συνδεδεμένα τόσο με τις απαιτήσεις της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας -προσαρμογή στην αλληλοδιδακτική μέθοδο- όσο και με την κατανομή του πληθυσμού στις διάφορες περιοχές η με τις οικονομικές δυνατότητες των παραγόντων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση τους,

Το σχολικό κτίριο βρίσκεται ευθύς εξαρχής υπαγόμενο σε ένα καθεστώς καθαρά πολιτικό, καθεστώς κοινό -πρέπει να το υπογραμμίσουμε- για όλες

1. Για τα διάφορα συστήματα διαστασιολόγησης και τη λειτουργία τους στη διαδικασία της κατασκευής βλ. A. Dupire et al, Deux essais sur la construction, Παρίσι 1981, σ. 85-91.

TEXT_PAGE_SHORT78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/79.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

τις επεμβάσεις που αναλαμβάνει το υπό διαμόρφωση εθνικό αστικό κράτος στον τομέα της οργάνωσης και της διαχείρισης του χώρου: υποχρέωση πρόβλεψης και αξιολόγησης, προγραμματισμού και ελέγχου, οικονομίας στη διαχείριση των δημοσίων δαπανών.

Στο βαθμό που εγκαθίσταται ο μηχανισμός αυτού του συγκεντρωτικού κράτους οργανώνεται αντίστοιχα και το καθεστώς ανάθεσης έργων από τις δημόσιες αρχές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Η διοικητική διαίρεση της χώρας και ο αντίστοιχος διοικητικός μηχανισμός θα αποτελέσουν τη βάση για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του σχολικού δικτύου.

Σχετικά με τον προγραμματισμό αναφερθήκαμε στον στόχο που έχει τεθεί από τον Κυβερνήτη: η κατανομή σε όλη τη χώρα, πόλεις και χωριά, τριακοσίων-τετρακοσίων αλληλοδιδακτικών σχολείων1. Το πρόβλημα λοιπόν του σχολικού χάρτη παραμένει για την εποχή αυτή γενικά διατυπωμένο, και τούτο για διάφορους λόγους, από τους όποιους σημαντικός εμφανίζεται η δυσκολία χρηματοδότησης. Το "Γαζοφυλάκιο", που προέβλεπε ως ειδικό εκπαιδευτικό ταμείο το ψήφισμα της ΙΑ' Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, δεν τροφοδοτήθηκε έτσι ώστε να επιτρέπει την κεντρική χρηματοδότηση και κατά συνέπεια τον προγραμματισμό της λειτουργίας των σχολείων και της κατασκευής των σχολικών κτιρίων2. Στις 4 Φεβρουαρίου 1830 δημοσιεύτηκε το ψήφισμα Η' που θέσπιζε επιτόπιους πόρους για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της ερειπωμένης χώρας. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι από τους πόρους αυτούς, που συλλέγονται μεν από τα επαρχιακά συμβούλια αλλά εισάγονται στο εθνικό ταμείο και άρα τη διαχείριση τους έχει η κυβέρνηση, θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες "[...] του να συστηθώσιν εις τας διαφόρους πόλεις της Ελλάδος, τας τε ανεγειρομένας εξ ερειπίων και τας διασωθείσας από την εκ του πολέμου καταστροφήν, καταστήματα κοινωφελή, οίον ναοί, σχολεία, νοσοκομεία, διοικητήρια, να κατασταθώσιν υδραγωγεία, δρόμοι, γέφυραι και λοιπά τοιαύτα, και να χορηγηθώσι τα διοικητικά έξοδα"3. Αλλά φαίνεται ότι οι ανάγκες σε εθνικό επίπεδο, όπως τα έξοδα του πολέμου, η βοήθεια στους πρόσφυγες κλπ. απορρόφησαν τη μεγαλύτερη μερίδα αυτών των εσόδων 4.

1. Βλ A. Δασκαλάκης, Κείμενα .., ο.π., τεκμ. αρ 202, σ 340 (επιστολή του Κυβερνήτη προς την επί της Προπαιδείας Επιτροπή, 21 Οκτ. 1829)

2 Βλ. G.L. Maurer, Ο Ελληνικός λαός, ελλ μετάφραση, Αθήνα 1976, σ 326-330.

3 Δημοσιεύεται στο Σ. Αντωνιάδης, Τα δημοτικά , τ A', Αθήνα 1842, σ. 161-163.

4. Η έκθεση του Γραμματέα επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Παιδεύσεως, της 30 Μαΐου / 11 Ιουνίου 1833 (ΓΑΚ., Οθωνικά, Υπουργ. Παιδείας, σειρά L', φάκ 40), περιέχει μια γενική εικόνα των προβλημάτων χρηματοδότησης της σχολικής πολιτικής του Καποδίστρια.

TEXT_PAGE_SHORT79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/80.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Η κατασκευή των σχολικών κτιρίων πραγματοποιείται κυρίως χάρή σε ειδικούς εράνους μεταξύ των κατοίκων μιας πόλης η μιας περιοχής. Η κυβέρνηση βοήθα στη συμπλήρωση του αναγκαίου ποσού με ειδικές επιχορηγήσεις1. Συχνά οι κάτοικοι συνεισφέρουν στην κατασκευή του σχολείου με την παραχώρηση οικοδομικών υλικών η με την προσωπική εργασία στο εργοτάξιο 2. Αλλά δεν ανήκει πάντα στους κατοίκους η πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων η οικοδομικών υλών 3. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι διοικητές και οι έκτακτοι επίτροποι που προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες, επιβάλλοντας στους κατοίκους και στα μοναστήρια της περιοχής ειδικές συνεισφορές4'. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η χωροθέτηση του σχολείου απόκτα μεγάλη σημασία.

Το πρόβλημα που παρουσιάζεται συνδέεται αφ" ενός με το χαρακτήρα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου που πλεονεκτεί οικονομικά εφόσον τουλάχιστον εκατό μαθητές συγκεντρώνονται σ' ένα σχολείο, αφ' ετέρου με την κατάσταση του πληθυσμού στην Ελλάδα αυτήν την εποχή. Πράγματι οι απελευθερωμένες περιοχές παρουσιάζουν για την περίοδο που μας ενδιαφέρει εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα και πληθυσμό διεσπαρμένο σε πολύ μικρούς οικισμούς. Σύμφωνα με τους καταλόγους των οικισμών της Πελοποννήσου που δημοσιεύθηκαν

1. Το ακόλουθο απόσπασμα μιας επιστολής του Καποδίστρια προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αρκαδίας αναφορικά με το αλληλοδιδακτικό σχολείο της Τρίπολης εικονογραφεί αυτή τη διαδικασία: "à mon passage par Tripolitza, les employés de l'école d'enseignement mutuel m'ont remis une requête, laquelle accompagne la souscription faite pour couvrir les frais de cet établissement [,..] Lorsque je connaîtrai le montant de la souscription et le devis des dépences que l'ingénieur m'enverra, je neme refuserai pas à mettre à la disposition des éphores la somme qui sera nécessaire pour compléter cette oeuvre de dieu" (J. Capodistrias, Correspondance..., ο.π., τ. ΠΙ, σ. 121). Με την ίδια διαδικασία χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή του σχολείου του Πόρου, της Μεθώνης, η επισκευή ενός τζαμιού για να χρησιμοποιηθεί σαν αλληλοδιδακτικό σχολείο στην Πάτρα (στο ίδιο, α. 2Ο3,110,140 αντίστοιχα), η κατασκευή του σχολείου της Βοστίτζας (Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, Υπ. Παιδείας, φακ. 30, έγγρ. αρ. 275) κλπ.

2. Βλ. A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 591, σ. 1300-1301 (σχολείο στο Νησί), τεκμ. αρ. 597, σ. 1313-1314 (σχολείο στον Άγιο Πέτρο Πραστού)· τεκμ. αρ. 496, σ. 1053-1054 (σχολείο Αρβανιτοκερασσιάς Τριπόλεως) κλπ.

3. Αντίθετα αυτό που συχνά συμβαίνει είναι να αρνούνται εκ των υστέρων οι κάτοικοι να πληρώσουν το ποσό για το οποίο έχουν εγγραφεί στους καταλόγους των εράνων. Βλ. για παράδειγμα σχετικά με το σχολείο της Τρίπολης: A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 143, σ. 210 και τεκμ. αρ. 656, σ. 1411. Σε ανάλογη περίπτωση προεστοί της Βυτίνας ζητούν από την Κυβέρνηση: "να διατάξη την σύναξίν των [των οφειλομένων συνεισφορών] διά της εκτελεστικής δυνάμεως" (στο ίδιο, τεκμ. αρ. 923, σ. 1908).

4. Βλ. ενδεικτικά: A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., 8.π., τεκμ. αρ. 989, σ. 2047 κ.έ. (επαρχία Αποκούρου Δυτικής Στερεάς)· τεκμ. αρ. 282, σ. 601-603 (επαρχία Λακεδαίμονος και Πραστού)· τεκμ. αρ. 503, σ. 1068 κ.έ.· τεκμ. αρ. 831, σ. 1751 κ.έ. (νήσος Άνδρος) κλπ.

TEXT_PAGE_SHORT80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/81.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

από την Expédition Scientifique de la Morée1, η χερσόνησος έχει το 1829-1830 πυκνότητα 15,92 κάτ./km2. Ο πληθυσμός είναι κατανεμημένος σε 1011 οικισμούς, από τους οποίους μόνο 36 ξεπερνούν το όριο των 1000 κατοίκων, συγκεντρώνοντας συνολικά 77008 κατ., δηλ. το 22,9% του συνολικού πληθυσμού. Κατά συνέπεια έχουμε έναν μέσο όρο 164 κατ./οικισμό για τους υπόλοιπους 1575 οικισμούς.

Η τακτική, λοιπόν, των διοικητών συνίσταται στο να πείσουν η να εξαναγκάσουν τους κατοίκους οικισμών που γειτνιάζουν να συνεισφέρουν σε χρήμα, είδος η εργασία για την κατασκευή ενός σχολικού κτιρίου στον κεντρικότερο οικισμό η ορισμένες φορές ακόμα και σε μη κατοικημένη περιοχή που να βρίσκεται σε ίση απόσταση από τα γύρω χωριά2. Συναντάμε ακόμα περιπτώσεις όπου ο Διοικητής καλεί το επαρχιακό συμβούλιο να αποφασίσει συνολικά για τους πόρους και για την κατανομή των σχολείων στο σύνολο της επαρχίας3. Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα κατασκευής σχολικών κτιρίων σε περιοχή αρκετά εκτεταμένη. Πρόκειται για το τμήμα της Δυτικής Στερεάς. Ο Έκτακτος Επίτροπος, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, ανέλαβε την ταυτόχρονη κατασκευή εννέα σχολείων και την επισκευή ενός δέκατου, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση από ποσά που η κυβέρνηση προόριζε για την παροχή βοήθειας στους κατοίκους και την ανοικοδόμηση αυτής της περιοχής, που είχε σχεδόν ερημωθεί από τον πόλεμο. Τα σχολεία κτίστηκαν στα παραδοσιακά κέντρα της περιοχής 4.

Αλλά οποίοι και αν είναι οι ειδικοί όροι χρηματοδότησης, η κατασκευή, η αγορά η η επισκευή ενός σχολικού κτιρίου πραγματοποιείται πάντα κάτω από την εποπτεία της κεντρικής διοίκησης. Το αντικείμενο του ελέγχου είναι διπλό: καταλληλότητα του κτιρίου και προσαρμογή του στην αλληλοδιδακτική μέθοδο και οικονομία στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων. Δημόσια χρήματα

1 Expédition Scientifique de Morée. Section des sciences Physiques, τ II, Παρίσι 1834, σ 64 κ έ

2. Βλ. ενδεικτικά: A Δασκαλάκης, Κείμενα . , o π , τεκμ αρ. 219, σ 387-390 (νήσος Νάξος) τεκμ αρ 796, σ. 1698-1699 (Οπισινοχωρια επαρχίας Λακεδαίμονος) τεκμ. αρ. 164, σ 268-269 (Βαρδουνοχώρια επαρχίας Λακεδαίμονος) τεκμ αρ. 930, σ 1913-1919 (περιοχή Κραβάρων Στερεάς Ελλάδος) κλπ. Μερικές φορές όμως, η ύπαρξη ενός κτιρίου κατάλληλου για σχολική χρήση βαραίνει σημαντικά στην επιλογή χωροθέτησης του σχολείου στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, για παράδειγμα, αν και το Τρανό Ζευγολατιό βρίσκεται σε κεντρική θέση σχετικά με τα χωριά της Βόχας Κορίνθιας, το σχολείο εγκαθίσταται τελικά στην Κόρινθο γιατί εκεί διατίθεται μια παλιά στρατώνα κατάλληλη για τη στέγαση του (στο ίδιο, τεκμ αρ 586, σ 1292 τεκμ αρ 1317,σ 1317, και Γενική Εφημερίς, 1829, αρ 58)

3. Βλ A. Δασκαλάκης, Κείμενα , ο π , τεκμ. αρ. 917, σ 1899-1901, σχετικά με την επαρχία Λεβαδείας

4. στο ίδιο, τεκμ. αρ. 839, σ 1771-1773. 6

TEXT_PAGE_SHORT81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/82.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

θεωρούνται ακόμη και τα ποσά που συγκεντρώνονται με έρανο από τους κατοίκους 1. Αυτά τα δύο σημεία επανέρχονται σταθερά στην αλληλογραφία της κυβέρνησης με τους έκτακτους επιτρόπους και τους διοικητές, καθώς και στα μηνύματα αυτών των τελευταίων προς τους κατά τόπους υπεύθυνους των σχολείων.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, της καταλληλότητας δηλ. του κτιρίου, η κυβέρνηση αναθέτει σε πρόσωπα που γνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες, την εκπόνηση του σχεδίου και την επίβλεψη των εργασιών. Αρχικά χρησιμοποιούνται οι δάσκαλοι, είτε εκείνοι των συγκεκριμένων σχολείων, είτε άλλοι που στέλνονται επιτόπου ειδικά γι' αυτόν το σκοπό2. Γρήγορα όμως το έργο

1 Παραθέτουμε ενδεικτικά ένα απόσπασμα από την επιστολή που ο Έκτακτος Επίτροπος των Νοτίων Κυκλάδων απευθύνει στη Δημογεροντία της Ανάφης, στις 9 Οκτ. 1830, σχετικά με την επισκευή του σχολείου που χρηματοδοτείται από τοπικούς εράνους: "[...] τα έξοδα διά την επισκευήν της Σχολής αναβαίνοντα εις γρ. 702, 1/2 είναι χωρις την αναγκαίαν οικονομίαν' τοσαύτα δεν εξωδεύθησαν ούτε εις το ενταύθα [Σαντορίνη] Αλληλοδιδακτικόν σχολείον. Ταύτα προσκαλείσθε να γνωστοποιήσητε εις τους Επιτρόπους ειδοποιούντες αυτούς ότι είμεθα εις χρέος να πέμπωμεν αντίγραφον του λογαριασμού τούτων προς την Σ. Κυβέρνησιν, ήτις μέλλει να τους επικρίνη διά τούτο και είναι χρεία να μεταχειρίζωνται όλην την δυνατήν οικονομίαν διά να ευαρεστήσωσιν" (A. Δασκαλάκης, Κείμενα .., ο.π., τεκμ. αρ. 648, σ 1399). Το διάταγμα αρ. 735, της 11 Μαΐου 1830, που καθορίζει τα καθήκοντα των εφόρων, ορίζει: "Δεν θέλουν επιχειρίζεσθαι καμμίαν επισκευήν σημαντικήν η μεταρρύθμισιν του καταστήματος όπου υπάρχει, η την οικοδομήν αυτού όπου δεν υπάρχει, πριν λάβωσι την άδειαν της κυβερνήσεως, αναφερόμενοι διά του Διοικητού, οστις θέλει έχει την διεύθυνσιν της οικοδομής κατά το όποιον απαιτείται σχέδιον (άρθρ. Ε') [ ..] οφείλουν να κρατούν ακριβή λογαριασμόν των εξόδων της οικοδομής η επισκευής, τον οποίον θέλουν στέλλει εις την Κυβέρνησιν με τα αναγκαία αποδεικτικά, επικυρωμένον παρά του Διοικητού (άρθρο ΣΤ)".

2. Αναφέρουμε ενδεικτικά: ο Μ. Δαπόντες, μαθητής του Κλεόβουλου, επέβλεψε τις εργασίες στο σχολείο της Πάτρας (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα ., ο π , τεκμ άρ 421, σ 907-908) Ο Π. Μπούας, δάσκαλος στο αλληλοδιδακτικό της Καλαμάτας, διηύθυνε τίι εργασίες κατασκευής του κτιρίου του σχολείου (στο ίδιο, τεκμ. αρ. 528, σ. 1115-1117). '( ιδιος, τον Αύγουστο του 1830, επισκέπτεται, μετά από εντολή του Διοικητή Καλαμάτα και Νησίου, το Νησί για να συντάξει το σχέδιο του αλληλοδιδακτικού σχολείου που πρόκει ται να οικοδομηθεί εκεί Σε σχετική έκθεση του αναφέρεται στη μέθοδο που ακολούθησε "Ελάβομεν κατά πρώτον ύπ' Κψιν τον αριθμόν των κατοικων και, πληροφορηθείς ότι φθάν. τάς 3 000 ψυχάς, λαβών βάσιν τάς 2.500, έδωσα το σχέδιον της οικοδομής διά 250 μαθητάς κατά την άναλογίαν, αφαιρέσας και απ' αυτόν όσους οι περί των τοιούτων κανόνες διορίζουσι Όθεν, η οικοδομή πρέπει να λάβη μήκος πόδας γαλλικούς 53 και πλάτος 2,1/2, ύψος δε πόδας 15. Επεσκέφθην επομένως δειχθέντα τινά τόπον αφιερωμένον εις δημόσια καταστήματα, όπου, εγκριθείς και τόπος διά την οικοδομήν του σχολείου, εκλέξαμεν την αρμοδίαν θέσιν [. .] Σκεφθέντες ακολούθως τας παρούσας περιστάσεις, έκαμα τον υποθετικόν λογαριασμόν των εξόδων, όστις ελπίζω να δικαιώνη τα πάντα" (στό ίδιο, τεκμ. άρ 591, 1300-1303). Ο δάσκαλος Ι Δραΐκης διηύθυνε την κατασκευή του σχολείου του Μεσολογγίου "έχων ανά χείρας το μεταφρασθέν εγχειρίδιον του κου Σαραζίνου" (στό ίδιο, τεκμ. αρ. 636, σ. 1380), κλπ.

TEXT_PAGE_SHORT82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/83.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

αυτό ανατίθεται σε αρχιτέκτονες-μηχανικους 1, οι οποίοι χρησιμοποιούν για το σχεδιασμό τις προδιαγραφές του Οδηγού. Η χρησιμοποίηση των αρχιτεκτόνων-μηχανικών δεν περιορίζεται βέβαια στα σχολικά κτίρια. Η παρουσία τους εκδηλώνεται έντονη σ' όλες τις διαδικασίες καθορισμού του χώρου, την ίδια στιγμή που υιοθετούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης του εθνικού και του αστικού χώρου. Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα:

- Η οικοδόμηση του χώρου της πόλης πρέπει να γίνεται στη βάση κανόνων που πηγάζουν από μια καθολική επιστημονική γνώση και στοχεύουν στην προστασία της πνευματικής και σωματικής υγείας των πολιτών. 'Ως απόρροια αυτής της επιταγής, το εθιμικό δίκαιο που εξασφάλιζε τη διαιώνιση της παραδοσιακής τάξης στην οργάνωση του αστικού χώρου θα αντικατασταθεί, κυρίως από το 1833 και μετά, από ένα σύνολο κειμένων, με ισχύ νόμου, τα οποία προδιαγράφουν το χώρο και είναι εμπνευσμένα από τις ευρωπαϊκές πολεοδομικές θεωρίες και πρακτικές.

- Η εικόνα της πόλης πρέπει να οργανωθεί, ο ιστός της πρέπει να είναι κανονικός και τυποποιημένος.

- Η τελειότητα όμως της πόλης δεν εξαρτάται μόνο από την κανονική ρυμοτομία της. Απαιτεί επιπλέον την ύπαρξη ενός συστήματος υπηρεσιών κατανεμημένων ορθολογικά στο χώρο της, που στο πολεοδομικό σχέδιο εμφανίζονται ως ενδείξεις προορισμού των διαφόρων τετραγώνων.

- Πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει ο σχεδιασμός ενός ιδιαίτερου συνόλου κτιρίων για να στεγάσουν αυτούς τους διάφορους θεσμούς-υπηρεσίες. Κάθε κτίριο πρέπει να ανταποκρίνεται στην ειδική χρήση του τόσο από άποψη λειτουργική όσο και από άποψη συμβολική.

- Τέλος, το εθνικό έδαφος πρέπει να οργανωθεί, να δομηθεί μέσα από τη διοικητική διαίρεση -που συνιστά το χωρικό υπόβαθρο άσκησης της κεντρικής εξουσίας-, καθώς και με τα έργα υποδομής που θα καταστήσουν δυνατή την οικονομική ανάπτυξη 2.

1 Αναφέραμε ενδεικτικά τον στρατιωτικό μηχανικό Δ Σταυρίδη ο οποίος, μεταξύ Οκτ 1829 και Νοεμβρ. 1830, εξεπόνησε τα σχέδια για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία της Τρίπολης, του Πραστού, της Αρβανιτοκερασσιάς Τριπόλεως, της Καρύταινας, καθώς και τα σχέδια για την επισκευή και διαρρύθμιση σύμφωνα με τη μέθοδο των κτιρίων που στεγάζουν τα σχολεία της Ανδρίτσαινας και του Λεονταρίου (Βλ στο ίδιο, τεκμ. αρ 143, σ. 2092Ι2· τεκμ άρ 473, σ. 1009· τεκμ. αρ. 496, σ 1052-Ι053 τεκμ. αρ 720, σ 1541, κλπ) Ο αρχιτέκτονας Κάλανδρος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής των σχολείων της Στερεάς Ελλάδος (στό ίδιο, τεκμ αρ. 839, σ. 1771 κέ.). Οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης και Schaubert ασχολήθηκαν με τα σχολικά κτίρια στην Ύδρα, στις Σπέτσες, στη Βοστίτζα, στην Αίγινα (στό ίδιο, τεκμ αρ. 384, σ. 843- τεκμ. αρ. 565, σ 1232-1234 τεκμ. αρ 709, σ. 1517-1518· τεκμ αρ. 776, σ. 1670 τεκμ αρ. 787, σ. 1682· τεκμ αρ 789, σ 1684-1685 τεκμ αρ. 904, σ. 1876).

2 Γενικά για τη διαχείριση του χώρου κατά την Καποδιστριακή εποχή βλ. Y. Tsiomis,

TEXT_PAGE_SHORT83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/84.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, για να είναι εφικτή η παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού" πρέπει, ο χώρος να παρασταθεί "αντικειμενικά" μεσ" από την περιγραφή η το σχέδιο. Και όχι μόνο η υπάρχουσα κατάσταση αλλά και το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Πρέπει επιπλέον να συγκροτηθούν οι θεσμοί και οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν τον καθορισμό μιας στρατηγικής, τακτικών και ελέγχου. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται κεντρικός ο ρόλος του αρχιτέκτονα-μηχανικού. Αυτή η νέα προσωπικότητα, φορέας μιας "επιστημονικής" θεωρίας, είναι κάτοχος εργαλείων που επιτρέπουν αυτήν την "αντικειμενική" περιγραφή του χώρου, όπως το σχέδιο υπό κλίμακα, και τη δυνατότητα πρόβλεψης χάρη στον περιγραφικό και αναλυτικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του έργού, που συντάσσεται από το μηχανικό, συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων και των πληροφοριών των σχετικών με την εκτέλεση του έργου και καλύπτει όλη τη διαδικασία της παραγωγής του. Οι αρχιτέκτονες-μηχανικοί, λοιπόν, επανδρώνοντας το στρατιωτικό μηχανισμό η ειδικούς διοικητικούς κλάδους που διαμορφώνονται σταδιακά τον 19ο αι..1, "θα αναλάβουν, σχεδόν αποκλειστικά, το σχεδιασμό της ρυμοτομίας των πόλεων, το σχεδιασμό των δημόσιων κτιρίων, τη διεύθυνση των δημόσιων έργων και ακόμη τις στατιστικές έρευνες για την κατάσταση της χώρας και τον προγραμματισμό και την παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο.

Ο Καποδίστριας χρησιμοποιεί ένα σημαντικό αριθμό ελλήνων μηχανικών που έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη και έρχονται στην Ελλάδα μετά από την έκρηξη της Επανάστασης, αλλά και ξένους, κυρίως μέλη της Γαλλικής Αποστολής 2.

Η σημασία της παρέμβασης του αρχιτέκτονα στην κατασκευή των σχολικών κτιρίων επιβεβαιώνεται από την ευρύτητα των καθηκόντων που του ανατίθενται: επεξεργάζεται το σχέδιο, παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών, είναι επίσης επιφορτισμένος με την επιλογή του γηπέδου όπου θα ανεγερθεί

Athènes à soi-même étrangère· éléments de formation et de réception du modèle néo-classique urbain en. Europe et en Grèce, au XIXe siècle, Thèse pour le doctorat d'État, Université de Paris X-Nanterre, 1983, σ. 324-329, 441-466, 481-483.

1. Τον Αύγουστο του 1829 δημοσιεύτηκε μια σειρά νομοθετικών πράξεων σχετικά με την οργάνωση του σώματος των επί της Οχυρωματοποιίας και αρχιτεκτονικής αξιωματικών (Γενική Εφημερίς, αρ. 56, 17 Αύγ. 1829). Για μια αναλυτική παρουσίαση βλ. Σπ. Λουκάτος, "Η ανοικοδόμηση των ερειπωμένων πόλεων στην ελεύθερη Ελλάδα επί Ιω. Καποδίστρια", Έτος Καποδίστρια..., ο.π., σ. 81.

2. Για μια λεπτομερή απαρίθμηση των μηχανικών και αρχιτεκτόνων πού. χρησιμοποιήθηκαν από τον Καποδίστρια για τα δημόσια έργα γενικά βλ. Σπ. Λουκάτος, "Η ανοικοδόμηση...", ο.π., σ. 83-84. Βλ. επίσης Πρώτοι Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης, Αθήνα 1976 (κυρίως για το 2ργο των Στ. Βούλγαρη, Στ. Κλεάνθη, και Α.. Ζαβού).

TEXT_PAGE_SHORT84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/85.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

το σχολείο1 και βέβαια είναι εκείνος που θα συντάξει τον προϋπολογισμό -αυτό το κατ' εξοχήν μέσο συλλογικού ελέγχου-λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του εργοταξίου, τα υλικά και το εργατικό δυναμικό που διαθέτει η περιοχή. Ο ίδιος επίσης, στηριζόμενος σ' αυτόν τον προϋπολογισμό, οργανώνει τις δημοπρασίες για την κατασκευή, διαδικασία καινούρια για την Ελλάδα, που αρχίζει, να εφαρμόζεται, ακριβώς εκείνη την εποχή2. Συντάσσει επίσης τα συμβόλαια που η διοίκηση συνυπογράφει με τους τεχνίτες της κατασκευής3.

Ο αρχιτέκτονας-μηχανικός παρεμβάλλεται, επομένως, ανάμεσα στον "πελάτη" και στον "άμεσο παραγωγό" του έργου, το μάστορα, καταλαμβάνοντας έτσι μία θέση προνομιακή μέσα στη διαδικασία της κατασκευής, που παύει πια να είναι παραδοσιακή και να στηρίζεται στις κατασκευαστικές συμβάσεις "αυτές τις σιωπηλές συμφωνίες ανάμεσα σε τεχνίτες, σχετικά με τα αντικείμενα και τους τρόπους κατασκευής"4. Το παραδοσιακό κατασκευαστικό συμβόλαιο -το οποίο, ακριβώς λόγω της ύπαρξης των "συμβάσεων", περιλαμβάνει μόνο τις αναγκαίες αναφορές στη φύση του έργου, στο ύψος των αμοιβών, καθώς και σε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες χωρίς όμως να επιτρέπει την αναπαράσταση του αρχιτεκτονικού συνόλου5-- αντικαθίσταται από το αρχιτεκτονικό σχέδιο, τον αναλυτικό προϋπολογισμό και. το λεπτομερές συμβόλαιο. Τόσο λεπτομερές ώστε είμαστε, για παράδειγμα, σε θέση να αναπαραστήσουμε ακριβώς το σχέδιο της κάτοψης του αλληλοδιδακτικού σχολείου

1. Βλ. ενδεικτικά την έκθεση που απευθύνουν στον Κυβερνήτη οι Κλεάνθης και Schaubert σχετικά με το σχολείο της Ύδρας και τα κριτήρια χωροθέτησής του (Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά. Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 30β, 7 Αύγ. 1830). Οι ίδιοι αρχιτέκτονες επιλέγουν το γήπεδο για το σχολείο της Βοστίτζας (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 787, σ. 1682) και των Σπετσών (Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 30β, 12 Αυγ. 1830).

2. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ό.π., τεκμ. αρ. 839, σ. 1772 σχετικά με την διαδικασία δημοπρασιών που ακολουθήθηκε για την κατασκευή εννέα σχολείων στη Στερεά 'Ελλάδα. Για το σχολείο της Καρύταινας: "Η Κυβέρνησις τον διέταξεν (το Διοικητή Καρυταίνης και Φαναρίου) να συνενοηθή μετά του Αρχιτέκτονος Κ. Σταυρίδου και να εκθέσουν εις δημοπρασίαν την οίκοδομην του περί οδ ο λόγος σχολείου συμφωνούντες με τον όστις ήθελες αναλάβει αυτήν εις μετριωτέραν τιμήν· η δε συμφωνία αύτη δεν θέλει έχει κύρος προτού επικυρωθή παρά της Κυβερνήσεως" (Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 30β, 14 Αυγ. 1830).

3. Ο Καποδίστριας επιμένει στο να συντάξει ο Διοικητής το συμβόλαιο της κατασκευής του σχολείου της Βοστίτζας σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες (βλ. Α. Δασκαλάκη, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 776, σ. 1670· τεκμ. αρ. 787, σ. 1682).

4. Βλ. A. Dupire et aì,Deux essais..., ό.π., σ. 13-20 και 49-81.

5. Βλ. ενδεικτικά τα παραδοσιακά συμβόλαια που δημοσιεύει ο Ν. Μουτσόπουλος, "Κουδαραίοι-Μακεδόνες και Ηπειρώτες Μαΐστορες, οι πρόδρομοι των πρώτων Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων". Πρώτοι Έλληνες τεχνικοί Επιστήμονες..., ό.π., σ. 366-368.

TEXT_PAGE_SHORT85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/86.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

της Καρύταινας στηριζόμενοι στο αντίστοιχο συμβόλαιο1 (βλ, εικ, 20). Αντίθετα, παρόλο που διαθέτουμε το συμφωνητικό κατασκευής του σχολείου του Ντέκα στην Αθήνα, με ημερομηνία 1749 2, χρειάστηκε να καταφύγουμε σε μεταγενέστερη περιγραφή για να αποκαταστήσουμε τη σχηματοποιημένη κάτοψη της εικ. 10.

Τα θέματα λοιπόν της οικονομίας και του ελέγχου διατυπώνονται με τη μεγαλύτερη καθαρότητα κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των σχολικών κτιρίων από τους αρχιτέκτονες. Οι οικονομικές αποφάσεις εισάγονται στο σχεδιασμό μέσα από τη διαστασιολόγηση και τον προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα οι χώροι αξιολογούνται με βάση τις παραμέτρους που μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για την επιταγή του συλλογικού ελέγχου: επιφάνειες, όρια, κατανομές κλπ. Το "ποσοτικό" εγκαθίσταται στην καρδιά της σύλληψης του χώρου. Συγχρόνως διατυπώνεται η λογική της τάξης και της ομοιομορφίας: η ομοιομορφία είναι βέβαια μια απαίτηση που πηγάζει από την ίδια την έννοια του μοναδικού σχολείου, αλλά συνιστά επίσης το καλύτερο μέσο για να επιτευχθεί οικονομία και να διευκολυνθεί η διαχείριση και ο έλεγχος τόσο του σχεδιασμού όσο και της κατασκευής3.

Από τα πρώτα, λοιπόν, χρόνια της Επανάστασης και του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το σχολικό κτίριο -η μάλλον το πρότυπο του χώρου και της παραγωγής του- εμφανίζεται στο σχεδιασμό, στη νομοθεσία και στις κατασκευές -αν και ολιγάριθμες-, ως ένα νέο "αντικείμενο" που συνδέεται και μαρτυρεί την καινοτομία της νέας κρατικής πραγματικότητας με διπλή έννοια:

- Νέο κατασκευαστικό καθήκον, διατυπώνεται σε σχέση με τις μεταβολές στον τομέα της εκπαίδευσης, και εγγράφεται στη λογική της ενιαίας διαμόρφωσης των μελλοντικών πολιτών, Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου το κράτος θα επιβάλλει μια παιδαγωγική οργάνωση επικεντρωμένη κατά κύριο λόγο στην ύλη και στις τεχνικές διδασκαλίας, και μια διοικητική οργάνωση του σχολείου αυστηρή και ομοιόμορφη.

- Αυτό το νέο κατασκευαστικό καθήκον συμμετέχει μέσα από την πραγματοποίηση

1. To συμβόλαιο αυτό με ημερομηνία 3 Νοεμ. 1830, υπογράφεται από το Διοικητή Καρυταίνης και Φαναρίου, από τον οχυρωματοποιό Δ, Σταυρίδη και από τον Λαγκαδινό αρχιμάστορα Μ. Δημητρακόπουλο. Δημοσιεύεται στο Χ. Κωνσταντινόπουλος, Οι παραδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου, Αθήνα 1983, σ. 180-181.

2. Δημοσιεύεται στο Δ. Καμπούρογλους, Αι παλαιοί Αθήναι, Αθήνα 1922, σ. 233-234.

3. Στο πρόγραμμα κατασκευής εννέα σχολείων στη Στερεά Ελλάδα, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε, εφαρμόστηκαν, με αυτήν τη λογική, μόνο τρία σχέδια-τύποι που εξεπόνησε ο αρχιτέκτονας Κάλανδρος (A. Δασκαλάκης, Κείμενα..., ο.π., τεκμ. αρ. 839, σ. 1772 και τεκμ. αρ. 985, σ. 2038), (βλ. εικ. 21).

TEXT_PAGE_SHORT86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/87.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ποίηση του στην ανάδειξη των νέων όρων οργάνωσης του εθνικού χώρου και παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος. Το σχολικό κτίριο μαρτυρεί έτσι την κρατική θέληση για έλεγχο της κατασκευαστικής πρακτικής, έλεγχο που θεωρείται σαν πράξη θετική με στόχο την ομοιογενοποίηση του εθνικού εδάφους και την πλαισίωση της ζωής των πολιτών.

TEXT_PAGE_SHORT87
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

    επιταγές της ιατρικής γνώσης που αναπτύχθηκε στον 18ο αι., και πίστευε σταθερά στη μετάδοση ασθενειών μέσω του αέρα1. Ο όρος αυτός γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί με το μεγάλο ύψος των αιθουσών και το άνοιγμα των παραθύρων σε θέσεις που να βοηθούν τη δημιουργία ρευμάτων απαραίτητων για την ανανέωση του αέρα που υποτίθεται ότι μολύνεται συνεχώς. Αλλά αν οι υγιεινιστικές θεωρήσεις μπορούν να ερμηνεύσουν τη θέση και το μέγεθος των παραθύρων, ο καθορισμός των δύο μέτρων ως ελάχιστης απόστασης από το δάπεδο της αίθουσας πηγάζει από μια λογική τελείως διαφορετική: να εμποδιστεί η Οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο. "Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δεν διασπώνται ποτέ από αυτά που συμβαίνουν έξω", γράφει ο Sarazìn στην έκδοση του 1839 2. Η σημασία της προδιαγραφής υπογραμμίζεται και από την επιμονή του Οδηγού: "'Εάν δε τύχωσιν [τα παράθυρα]"ανοιγμένα εις χαμηλότερον του ειρημένου ύψους, πρέπει να βάλλωνται μικρά παραπετάσματα έμπροσθεν των υαλίων του παραθύρου, όσα είναι πλησιέστερα εις το έδαφος, η τουλάχιστον ν' αλείφωνται με κανέν χρώμα υπόλευκον"3. Το σχολείο συλλαμβάνεται λοιπόν ως χώρος "κλειστός" και προστατευμένος από τους "πειρασμούς" της καθημερινής δημόσιας ζωής. Η εκπαίδευση, μέσα από τη διαρρύθμιση του χώρου, που τη στεγάζει, χαρακτηρίζεται ως πρακτική διακριτή και διαχωρισμένη από τον ενεργό βίο.

    β. Η μορφή της αίθουσας και η διαρρύθμιση του εξοπλισμού

    Οι προδιαγραφές που παρουσιάσαμε αποτελούν βέβαια ορούς αναγκαίους για την εγκατάσταση του σχολείου, αλλά όχι και ικανούς για την ορθολογική και αποδοτική οργάνωση του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Οι τεχνικές καινοτομίες που η αλληλοδιδακτική εισάγει στην οργάνωση του σχολικού χώρου αφορούν κυρίως την αίθουσα διδασκαλίας και τον εξοπλισμό της. Αυτή η ιδιαίτερη διαρρύθμιση της αίθουσας θα επιτρέψει στο σχολικό χώρο να λειτουργήσει

    1. Σχετικά με την κλιματολογική και τοπογραφική υγιεινή βλ. Β1. Barret-Kriegel, "Les demeures de la misère: La choléra morbus et l'émergence de l'"Habitat"", Ροίίtiques de l'Habitat, Παρίσι 1977, σ. 84-93· της ίδιας, "L'hôpital comme équipement". Les machines à guérir, Παρίσι 1979, σ. 26-27. Για va διευκολυνθεί περισσότερο η ανανέωση του αέρα o Guide de l'enseignement mutuel του 1818 (σ. 12) προτείνει τη χρησιμοποίηση υαλοστασίων περιστρεφόμενων περί οριζόντιο άξονα (croisées à bascule), λεπτομέρεια που υιοθετεί και ο Sarazin στην "έκδοση του 1839. Ο Ι.Π. Κοκκώνης, αντίστοιχα, σημειώνει στον Οδηγό (σ. 2, σημ. Ι) : "Τινές συνεθίζουν να κατασκευάζωσι τα παραθυρόφυλλα έξωθεν ως τα λεγόμενα τουρκιστί κεπένια των εργαστηρίων. Ταύτα ημιανοιγόμενα έμποδίζουσι την βροχήν, και συστήνουσι και τα ρεύματα του αέρος κάτωθεν προς τα άνω".

    2. Ch. Sarazin, Manuel.,., 3 1839, σ. 1.

    3. Οδηγός, σ. 1-2.