Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 125-144 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/125.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. Διορίζομεν υποτρόφους της Κυβερνήσεως τους δοκίμους φοιτητάς του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου, Πέτρον Πολυκράτην και Αντώνιον Ζ. Μάτσαν, τον μαθητήν του Γυμνασίου Αθηνών 'Ανδρέαν Κ. Ζηνόπουλον και τον εις το ιχνογραφικόν γραφείον του Υπουργείου των Εσωτερικών εργασθέντα ως βοηθόν, μαθητήν του σχολείου των τεχνών, Δ. Φαλιέρον [...]

2. Έκαστος θέλει λαμβάνει εκ του Δημοσίου δι' έξοδά του δραχμάς 180 κατά μήνα, αι οποίαι θέλουσι πληρώνεσθαι παρά του επιτετραμμένου μας κατά τριμηνίαν επί πιστοποιητικοίς των διδασκάλων του, περί της εξακολουθήσεως των μαθημάτων του, περί των προόδων του και της καλής του διαγωγής.

5. Μετά το περάς των σπουδών των είναι υπόχρεοι να επιστρέψωσιν εις την Ελλάδα και να υπηρετήσωσι τουλάχιστον επί 5 έτη εις οποιανδήποτε έμμισθον υπηρεσίαν ήθελε διορίσει αυτούς η Κυβέρνησις κατά την ικανότητα των. [...]

Ε. τ. Κ φ. 49, 18 Οκτ. 1858.

1859

437. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί των στρατολογικών εργασιών.

8 Ιαν. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 2.

438 . -Πρόγραμμα και Κανονισμός της επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας Επιτροπής περί της Α'. συγκροτήσεως.

άχρονολόγητο

ΚΛΑΣΙΣ 8. Τέχναι ακριβείας και βιομηχανίαι σχετιζόμεναι μετά της δημοσίας εκπαιδεύσεως και Η επιτηδευμάτων κλπ.

Εργαλεία της Φυσικής, της Χημείας, της Μετεωρολογίας, χρονόμετρα, ωρολόγια κλπ. Γεωγραφικοί χάρται κλπ. πλάστιγγες νομισματικαί κλπ.

ΚΛΑΣΙΣ 20. Κατασκευή ενδυμάτων και αντικειμένων του συρμού και της πολυτελείας.

Ενδύματα δι' άνδρας, διά γυναίκας, και παιδία. [...]

Άρθρ. 37. Κατά ρητάς ημέρας και ώρας η είσοδος θέλει είσθαι εναλλάξ ελευθέρα άνευ πληρωμής εις τον στρατόν, εις τους μαθητάς ειδικών σχολείων και εις το κοινόν.

Άρθρ. 49. Απαγορεύεται η είσοδος εις παίδας κατωτέρας ηλικίας των 6 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 2, 29 Ιαν. 1859.

439. -Ν. Φ'. Περί ελαττώσεως του χρόνου του παρέχοντος δικαίωμα συντάξεως ως προς τας χήρας και τα ορφανά των αξιωματικών των προ του Συντάγματος αποθανόντων < του Ναυτικού >.

2 Φεβρ. 1859

Άρθρ. 1. [...] ελαττούται κατά πεντεκαίδεκα έτη [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Φεβρ. 1859.

440. -Ν. ΦΔ'. Περί ελαττώσεως του χρόνου του παρέχοντος δικαίωμα συντάξεως εις τας χήρας και ορφανά των αγωνιστών των προ του Συντάγματος θανόντων < του κατά ξηράν στρατού >.

12 Φεβρ. 1859

Σελ. 125
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/126.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. [...] ελαττούται κατά πεντεκαίδεκα έτη [...]

Ε. τ. Κ φ. 6, 28 Φεβρ. 1859.

441. -ΒΔ. < Περί του ότι > ενεκρίθησαν αι απονεμηθησόμεναι υποτροφίαι εις τους αριστευσαντας κατά τους διαγωνισμούς του ενεστώτος έτους μαθητάς του σχολείου των τεχνών, ως βραβείον της επιμελείας αυτών.

24 Φεβρ. 1859

Ε. τ. Κ φ. 23, 9 Ιουν. 1859.

442. -Ν. ΦΚ'. Περί κατασκευής της προκυμαίας Κορώνης.

30 Μαρτ. 1859

Άρθρ. 1. διά την επισκευήν και επέκτασιν της εν τω λιμένι Κορώνης του Δήμου Κολλωνιδών υπαρχούσης παλαιάς προκυμαίας, την κάθαρσιν του λιμένος και την κατασκευήν κρηπίδος καθ' όλον το μήκος της παραλίας της πόλεως [...] < επιβάλλεται > [...]

γ΄) Προσωπική εργασία, κατά τας διατάξεις του περί οδοποιΐας Νόμου, τρία ήμερομίσθια ετησίως, εφ' εκάστου των αρρένων δημοτών των εχόντων ηλικίαν 18 - 60 ετών, μη εξαιρουμένων των αριστειοφόρων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 14, 9 Απρ. 1859.

443. -Ν. Φ ΚΑ'. Περί αναπληρωτικής πιστώσεως Δρ. 3, 483. 24 επί του διά το 1858 προϋπολογισμού του υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

31 Μαρτ. 1859

Άρθρον μόνον. [...] τασσομένη [...] υπό μεν το κεφ. γ΄. άρθρον 13 "έξοδα Γυμνασίων" κατά δραχμάς 3, 067: 24 υπό δε το Κεφ. δ΄. άρθρον 2 "έξοδα δημοδιδασκαλείου κλπ. " κατά

δραχ. 416.

Ε. τ. Κ φ. 14, 9 Απρ. 1859.

444. -Εγ. 10 Υ. Εσωτ. Περί τιμήματος των αντικαταστατών.

20 Απρ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 6.

445. -Εγ. 11 Υ. Εσωτ. Περί των αποστελλομένων εις κατάταξιν και εξαιρουμένων ως σωματικώς ανικάνων κληρουχων.

1 Μαΐου 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 6.

446. -Ν. ΦΑΔ' . Περί παραχωρήσεως του τρίτου της ετησίας προσόδου της προκυπτούσης εκ της ενοικιάσεως των εν Καλάμαις Μοναστηριακών εργαστηρίων εις τας άσχολουμένας εις την μεταξοϋφαντικήν μοναχάς της εκείσε διαλελυμένης Μονής του Αγίου Κωνσταντίνου, και εις τας συντρόφους αυτών.

25 Μαΐου 1859

Εις τας πρώην μοναχας της [...] διαλελυμένης μονής [...]καί τας συντρόφους αυτών [...]

Σελ. 126
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/127.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

και εξ μαθητευομένας [...] παραχωρείται, [...] το εν τρίτον της ετησίας προσόδου, της προκυπτούσης εκ της ενοικιάσεως των εν τήπόλει ταύτη είκοσιν επτά μοναστηριακών έογαστηρ ίων.

Ε. τ. Κ φ. 21, 30 Μαΐου 1859.

οι μαθητευόμενες είναι μάλλον, κρίνοντας από τα ονόματα, λαϊκές και μάλλον ανήλικες.

447. -Ν. ΦΑΑ'. Περί χορηγήσεως συντάξεων εις χήρας και ορφανά δικαστικών υπαλλήλων.

25 Μαΐου 1859

Άρθρ. 1. Έως ου εκδοθή ο περί πολιτικών συντάξεων Νόμος χορηγείται εκτού δημοσίου ταμείου μηνιαία σύνταξις εις την Έλένην χήραν Ιω. Σωμάκη και τα ανήλικα αυτής εκ δραχμών εκατόν ογδοήκοντα [...]. Εις την Ευανθίαν χήραν Μ. Σκαλιστήρη εκ δραχμών εκατόν [...]. Εις την Α. Πλατύκα και τα ανήλικα αυτής εκ δραχμών εκατόν είκοσιν [...]. Εις την του Ι. Καλογεροπούλου και τ' ανήλικα αυτής εκ δραχμών εκατόν πεντήκοντα [...]· και εις την χήραν Μ. Λυσίππου και τ' ανήλικα αυτής εκ δραχμών εβδομήκοντα πέντε, [...]

Ως προς τας εχούσας ανήλικα τέκνα χήρας, αι ανωτέρω συντάξεις ανήκουσι κατά το ήμισυ εις την χήραν, μένουσαν εν τη χηρεία αυτής, κατά δε το έτερον ήμισυ εις το ανήλικον, η τ' ανήλικα αυτών ορφανά κατ' ίσας μερίδας. Παύει δε η μερίς των μεν κορασίων άμα αποκατασταθέντων, των δε αρρένων άμα αποκατασταθέντων, η ενηλικιωθέντων.

Ε. τ. Κ φ. 21, 30 Μαΐου 1859.

448. -Ν. ΦΞΕ'. Περί ελαττώσεως της στρατιωτικής θητείας εις τριετίαν, και περί εφεδρείας.

29 Μαΐου 1859

Άρθρ. 3. Οι μόνον τριετίαν υπηρετήσαντες μεταβαίνουσιν εις τριετή εφεδρείαν, της οποίας διαρκούσης, καλούνται εν ανάγκη εις τα όπλα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 13 Αυγ. 1859.

449. -ΒΔ. Περί της επί τετραετίαν επεκτάσεως του δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Γλώσσης.

13 Ιουν. 1859

[...] η [...] πρόσοδος να χρησιμεύση ιδίως εις την ανέγερσιν δημοτικού Σχολείου εν τω Δήμω ααυτώ.

Ε. τ. Κ φ. 26, 27 Ιουν. 1859.

450. -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί συνδρομής των δήμων εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν.

23 Ιουν. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 10.

451. -Εγ. 32 Υ. Εσωτ. Περί της ταχείας αποδόσεως των καθυστερούντων κληρούχων.

20 Ιουλ. 1859 Γιαννούλης 1859 σ. 20.

Σελ. 127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/128.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

452. -Εγ. 1614 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός των χρεών και καθηκόντων των

Εφορευτικών επιτροπών των Ιερατικών Σχολείων.

23 Ιουλ. 1859 Ε. τ. Κ φ. 34, 17 Αύγ. 1859.

453. -ΒΔ. Περί συστάσεως εταιρίας εν Πάτραις υπό την επωνυμίαν "η πρόνοια".

1 Αυγ. 1859

[...] Καταστατικόν της εν Πάτραις ασφαλιστικής εταιρίας της προικίσεως των παίδων

(Dotation des enfants)

Άρθρ. 2. Αι εργασίαι της εταιρίας ταύτης κύριον σκοπόν έχουσι την δι' ώρισμενης τινός χρηματικής ποσότητος προίκισιν των τε αρρένων και θηλέων παίδων, οίτινες ήθελον επιζήσει μετά παρέλευσιν συμπεφωνημένης σειράς συναπτών ετών, επί προπληρωμή κανονισμένου τινός ασφαλίστρου, καταβληθέντος άπαξ η κατ' έτος, η καθ' εξαμηνίαν, καθ' όλην την διάρκειαν των συναπτών ετών.

Άρθρ. 3. Η εταιρία θέλει συστήσει ταμιευτήριον (baisse d'epargnes), το οποίον θέλει δέχεσθαι επί τόκω τα από καθημερινας οικονομίας περισσεύματα πάσης τάξεως άνθρώπων· ο ελάχιστος όρος των τοιούτων καταθέσεων ορίζεται εις το ποσόν δραχμών τριών, ο δε ανώτατος καταθέσεως γενομένης την αυτήν ημέραν παρ' ενός και του αυτού καταθέτου, εις δραχμάς εκατόν· ανώτατος δε όρος όλων ομού των καταθέσεων παρ' ενός και του αυτού καταθέτου, κατά διαφόρους ημέρας, προσδιορίζεται εις δραχμάς χιλίας. Ο τόκος επί των κατάθέσεων τούτων δε θέλει υπερβαίνει τα πέντε τοις εκατόν. Θέλει δε προσδιορίζεσθαι κατ' έτος υπό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, [...] 23 Ιουν. 1859

Ε. τ. Κ φ. 43, 28 Σεπτ. 1859.

Σχετικό :

Εγ. 89 Υ. Εσωτ. Περί ενισχύσεως της εν Πάτραις συσταθείσης άσφαλιστικής εταιρίας της προικίσεως των παίδων "η πρόνοια".

12 Δεκ. 1869

Γιαννούλης 1860 σ. 67.

454. -ΒΔ. Περί προβιβασμού, μεταθέσεως κτλ. διδασκάλων Ελληνικών σχολείων.

22 Αυγ. 1859

Περιπτωσιολογία: θέσεις, ονόματα, μισθοί. Ε. τ. Κ φ. 45, 22 Οκτ. 1859. Σχετικά :

α) ΒΔ . -Περί διορισμού καθηγητών.

24 Αυγ. 1859 Όμοιο του προηγουμένου. Ε. τ. Κ φ. 45, 22 Οκτ. 1859.

β) ΒΔ. -Περί μεταθέσεως Ελληνοδιδασκάλων.

26 Σεπτ. 1859

Όμοιο των προηγουμένων. Ε. τ. Κ φ. 46, 29 Οκτ. 1959.

Σελ. 128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/129.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

455. -ΒΔ. < Περί του ότι > εξηρέθη της πληρωμής τελωνίου η προς χρήσιν της εν Τίρυνθι γεωργικής σχολής εισαχθείσα υδραυλική μηχανή διά του τελωνείου Ναυπλίας.

2 Σεπτ. 1859

Ε. τ. Κ φ. 49, 12 Δεκ. 1859.

456. -Εγ. 59 Υ. Εσωτ. Περί της εμπροθέσμου προσελεύσεως των μαθητριών εις το μαιευτικόν σχολείον.

5 Σεπτ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 43.

457. -ΒΔ. < Περί του ότι > διωρίσθησαν υπότροφοι της Κυβερνήσεως οι δόκιμοι μαθηταί της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Δημήτριος Κ. Λουλουδάκης και Ιωάννης Ψυλας διά να σπουδάσωσι την κτηνιατρείαν εν Γαλλία.

22 Σεπτ. 1859 Ε. τ. Κ φ. 49, 12 Δεκ. 1859.

Σχετικό :

ΒΔ. < Περί του ότι > διωρίσθησαν υπότροφοι της Κυβερνήσεως ο Αναστάσιος Σούλης φοιτητής του Πανεπιστημίου και Νικόλαος Νικολαΐδης φοιτητής της στρατιωτικής σχολής διά να σπουδάσωσι την γεφυροποιΐαν και την οδοποιΐαν.

22 Σεπτ. 1859 Ε. τ. Κ φ. 49, 12 Δεκ. 1859.

458. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού κατά τον δήμον Κορθίου της επαρχίας Άνδρου.

23 Σεπτ. 1859 Άρθρ. 3. Η πρόσοδος του δασμού τούτου θέλει διατεθή προς εξόφλησιν του προς τα ορφανά του Γ. Φραγκοπούλου χρέους του δήμου τούτου.

Ε. τ. Κ φ. 44, 9 Οκτ. 1859.

459. -Εγ. 61 Υ. Εσωτ. Περί τιμήματος των αντικαταστατών.

24 Σεπτ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 44.

460. -Εγ. 5599 Υ. ΕΔΕ. Περί της μη διακοπής του μισθού των δημοδιδασκάλων κατά τας διακοπάς των μαθημάτων.

28 Σεπτ. 1859

Βενθύλος σ. 339.

Σελ. 129
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/130.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

461 . -Εγ. 63 Υ. Εσωτ. Περί του μισθώματος της κατοικίας των δημοδιδασκάλων.

30 Σεπτ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 45.

462. -Εγ. 77 Υ. Εσωτ. Περί διορισμού υποτρόφων των δήμων εν τω Πολυτεχνείω προς εκμάθησιν της πρακτικής τεκτονικής.

9 Δεκ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 52.

463. -Εγ. . 7576 Υ. ΕΔΕ. Περί επιβλέψεων των Νομαρχών επί της εν τοις μαθήμασιν επιδόσεως και της εις χρηστοήθειαν εμπεδώσεως της σπουδαζούσης νεολαίας.

11 Δεκ. 1859

[...] Δυστυχώς όμως, καθ' άς το Υπουργείον τούτο επ' εσχάτων έλαβε πληροφορίας, μαθηταί τινες Ελληνικών του Κράτους Σχολείων και Γυμνασίων, επιλήσμονες της εντολής αυτών και των εξ αυτής καθηκόντων γενόμενοι, παρεξετράπησαν εις παντοίας αταξίας ταχείας και αυστηράς περιστολής δεομένας, χωρίς υπό της αρμοδίας αρχής να επέλθη η υπό του [...] κανονισμού θεσπιζομένη τιμώρησις. [...]

Αναφέρεται στον "κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας..." της 19 Οκτ. 1857.

Κλάδος α΄ σ. 537.

464. -Εγ. 82 Υ. Εσωτ. Περί πληρωμής των διδάκτρων εις τους δημοδιδασκάλους.

19 Δεκ. 1859 Γιαννούλης 1859 σ. 55.

465. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Αθηναίων.

31 Δεκ. 1859

β΄. Ο όρος του δασμού τούτου προσδιορίζεται εις εν και ήμισυ επί τοις εκατόν, και το μεν εκ του ενός επί τοις εκατόν εισπραχθησόμενον ποσόν θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς υπέρ του δημοτικού νοσοκομείου και του βρεφοκομείου, το δε έκτούημίσεος επί τοις εκατόν διά τας λοιπας ανάγκας του δήμου· [...]

Ε. τ. Κ φ. 3, 21 Ιαν. 1860.

1860

466. -Εγ. 3 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως των στρατολογικών καταλόγων ενεστώτος έτους.

14 Ιαν. 1860

Γιαννούλης 1860 σ. 2.

Σελ. 130
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/131.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

467. -Εγ. 555 Υ. ΕΔΕ. Περί του οποία τα εισακτέα εν τοις δημοτικοίς σχολείοις βιβλία.

22 Ιαν. 1860 προς τους και τας Δημοδιδασκάλους

Επειδή η από 4 Νοεμβρίου π.ε. και υπ' αριθ. 6652 εγκύκλιος ημών, [...] έστιν όπου παρενοήθη, [...] παραγγέλλομεν υμίν, [...] βιβλία μεν διδακτικα να μη μεταχειρίζησθε, [...] άλλα παρά τα εγκεκριμένα· προς γύμνασιν δε των μαθητών εις την ανάγνωσιν να παραδεχεσθε πάνθ' όσα, συντελούντα προς τον σκοπόν τούτον διά γλώσσης ομαλής και καθαρευούσης, ουδέν συγχρόνως περιέχουσιν αντιβαίνον εις τας αρχάς της ευαγούς ημών θρησκείας και της ηθικής εν γένει, καθώς και εις τους κειμένους Νόμους και τα έθιμα του Κράτους.

Κλάδος Β' σ. 430.

468. -Εγ. 578, 1190 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι δυναταί τις να συνάψη γάμον άμα ενηλικιωθή και διάγη βίον άνεξάρτητον του πατρός.

25 Φεβρ. 1860 προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ο Ι. Α. Δ...δι' αναφοράς ην επέδωκεν εις ημάς κατά Ιανουάριον τ.ε. ανήνεγκεν ότι, μνηστευθείς μετά της εκ Κρίσσης θυγατρός του Σ. Μ. και ετοιμασθείς εις γάμον εζήτησε την άδειαν του Σ. Επισκόπου Φωκίδος -ότι ο Επίσκοπος ηρνήθη την έκδοσιν της αδείας επί λόγω ότι ο πατήρ του νέου δεν συναινεί- και ότι ο νέος δεν δύναται να διαλύση το ψιλόν της μνηστείας σύμφωνον, μη ανεχόμενος να εκτεθή η υπόληψις της μνηστής του και η της οικογενείας αυτής, κατά τοσούτον μάλλον καθ' όσον τριακοντούτης ήδη ων, και ιδίαν περιουσίαν κεκτημένος και εκ τριών ετών ζων ανεξαρτήτως από του πατρός αυτού και εν τω ιδίω εαυτού ονόματι εμπορευόμενος, δεν έχει ανάγκην της πατρικής συναινέσεως διά τον γάμον του. [...]

Κλάδος Β' σ. 107.

469. -Εγ. 41 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστάσεως κληρουχων.

4 Απρ. 1860

Γιαννούλης 1860 σ. 31.

470. -Ν. ΦΟΘ'. Περί εκτάκτου πιστώσεως δραχ. 10. 000 εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών διά το 1860.

5 Μαΐου 1860 [...] τασσομένη υπό το Κεφάλ. Ζ' "Αγορά βιβλίων διά τα Σχολεία" του διά το 1860 ειδικού προϋπολογισμού αυτού.

Ε. τ. Κ φ. 21, 13 Μαΐου 1860.

471 . -Εγ. 36 Υ. Εσωτ. Περί των τροφίων των εν τω ενταύθα Παρθεναγωγείω εκπαιδευομένων υποτρόφων των δήμων.

7 Ιουν. 1860

Γιαννούλης 1860 σ. 25.

Σελ. 131
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/132.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

472. -Εγ. 3076 Υ. ΕΔΕ. Περί του τίνες των μαθητών εισίν δεκτοί εις τα σχολεία και τίνες απολυτέοι.

11 Ιουν. 1860

< Οι > [...] από του 5 έτους της ηλικίας των άχρι του 12 συμπεπληρωμένου, < του νόμου > εξαιρούντος της φοιτήσεως [...] όσους η εξεταστική επιτροπή κηρύξη ικανώς δεδιδαγμενους και πριν εισέτι συμπληρώσωσι το 12 έτος της ηλικίας των, ουδένα των παρά της επιτροπής εγκριθησομένων ως απολυτέων δύναται να κρατήση άκοντα εις το σχολείον ο δημοδιδάσκαλος .

Κλάδος Β' σ. 432.

473. -Εγ. 37 Υ. Εσωτ. Περί των στρατολογικών εργασιών.

13 Ιουν. 1860

Γιαννούλης 1860 σ. 26.

474. -Εγ. 47 Υ. Εσωτ. Περί των περιληπτικών πινάκων των γεννήσεων, γάμων και αποβιώσεων.

7 Ιουλ. 1860

[...] Η στήλη των αποβιώσεων διηρέθη καθ' ηλικίας από 5 εις 5 έτη· επομένως εις την του 1 έτους, θέλουσι συμπεριλαμβάνει τ' αποβιώσαντα μέχρι της τελευταίας ημέρας του 5 έτους της ηλικίας και ούτω καθεξής. Τα νεκροτόκια ούτε μετά των αθροισμάτων των γεννήσεων, ούτε μετά των αποβιώσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνωσιν.

Γιαννούλης 1860 σ. 42.

475. -Εγ. 4801 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι πότε θεωρείται ο υιός και η θυγάτηρ χειραφετημένοι και δυνανται να συνάψωσι γάμον.

4 Αυγ. 1860 προς τον Νομάρχην Αρκαδίας

[...] η υπεξουσιότης των τέκνων δεν λύεται ειμή, η διά της χειραφετήσεως < από > του πατρός, η του τυχόν έχοντος την πατρικήν εξουσίαν πάππου η διά του θανάτου τούτων. δεν δύνανται δε τα τέκνα να συνάψωσι γάμον, άνευ της συναινέσεως του έχοντος την πατρικήν εξουσίαν.

Παρατηρούμεν δε ότι σιωπηρά χειραφετησις είναι, και όταν τα μεν άρρενα, περιελθόντα εις ηλικίαν, έχωσιν ιδίαν αποκατάστασιν, και ζώσιν ανεξαρτήτως κεχωρισμένα από της πατρικής οικίας· τα δε θήλεα μετά την νύμφευσιν αύτών.

Να κοινοποιηθή [...] η παρούσα και εις τον αρμόδιον Σ. Αρχιερέα [ ...]

Κλάδος Β' σ. 117.

476. -Εγ. 5680 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ουδεμία εξέλεγξις επιτρέπεται να γίνηται εις εξετάσεις σχολείων, ας διεξήγαγον επιτροπαί υπό του υπουργείου διορισθείσαι.

6 Σεπτ. 1860

[...] Δήμαρχοι, διευθύνοντες προς τας Διοικητικας 'Αρχας τους των εξετάσεων [...] ελέγχους, δύνανται μεν να συνοδεύωσιν αυτούς ιδιαιτέρως δι' ων αν εγκρίνωσι παρατηρήσεων, ως μηδεμίαν όμως έχοντες επ' αυτών υποχρεωτικήν γνώμην, ούτε προσυπογράφονται

Σελ. 132
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/133.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

επομένως εν τοις ελεγχοις, και αι παρατηρήσεις αυτών τότε μόνον λαμβάνονται [...] υπ' όψιν όταν καταγγέλωσιν ουσιώδεις ελλείψεις περί την εκτέλεσιν των δεδομένων εις τας εξεταστικας επιτροπάς οδηγιών, [...]

Κλάδος Β' σ. 433.

477. -Εγ. 5644 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι αι αποφάσεις των εξεταστικών επιτροπών ως προς τους άπολυτέους μαθητάς εισίν ανέκκλητοι.

27 Σεπτ. 1860

Οι Δήμαρχοι, καθώς και οι Διοικητικοί υπάλληλοι, δύνανται μεν, και οφείλουσι μάλιστα, να παρευρίσκωνται εις τας δημοσίας εξετάσεις, άλλα τας αποφάσεις των εξεταστικών Επιτροπών, ούτε να επηρεάσωσι δύνανται, ούτε να τροποποιήσωσι, πολύ δε ολιγώτερον να εμποδίσωσι την εκτέλεσιν αύτών.

Κλάδος Β' σ. 433.

Σχετικό :

Εγ. 7295 Υ. ΕΔΕ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών.

5 Δεκ. 1860

[...] Υπομιμνήσκοντες [...] την από 27 Σεπτεμβρίου ε. ε. και ύπ' αριθ. 5644 εγκύκλιον του υπουργείου [...] ελπίζομεν ότι οι περί του τρόπου των εξετάσεων των δημοτικών σχολείων διαγεγραμμένοι προ πολλού ήδη [...] τύποι θέλουν τηρείσθαι αμετάτρεπτοι, και μειονοψηφούντα μέλη εξεταστικών Επιτροπών, ουδέν θέλουσιν εις το εξής αποφασίζει.

Κλάδος Β' σ. 434.

478. -ΒΔ. Περί του αριθμού και των προσόντων των τροφοδοτών του Ναυτικού.

6 Οκτ. 1860

Άρθρ. 4. ένα διορισθή τις τροφοδότης απαιτείται να έχη υγείαν καλήν και ηλικίαν από δέκα επτά ετών συμπεπληρωμένων μέχρις είκοσι πέντε το πολύ· να ήναι δε ελεύθερος παντός ηθικού ελαττώματος, αντικειμένου προς την ειδικήν αυτού ύπηρεσίαν. Προς δε τούτοις να καλλιγραφή, να ορθογραφή και να επίσταται τας τέσσαρας στοιχειώδεις πράξεις της Αριθμητικής επί των ακεραίων αριθμών, των συμμιγών και των δεκαδικών. Προς βεβαίωσιν [...] τούτων των γνώσεων θέλει εξετασθή υπό επιτροπής [...]

Εις τον άνω ρηθέντα όρον ηλικίας δεν υπάγονται οι ήδη εν τω Ναυτικω υπηρετούντες γραφείς και βοηθοί πάσης τάξεως, οι θέλοντες να γείνωσι τροφοδόται.

Παίρνουν 12 τροφοδότες. Ε. τ. Κ φ. 49, 20 Οκτ. 1860.

479. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Τροιζηνίων.

9 Οκτ. 1860

[...] Ο όρος του δασμού τούτου προσδιορίζεται εις εν επί τοις εκατόν, η δε εκ τούτου πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει προς ανέγερσιν εν τω δήμω δημοτικού σχολείου των κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 50, 22 Οκτ. 1860.

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/134.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

480. -Εγ. 7226 Υ. ΕΔΕ. Περί του τις θεωρείται χειραφετημένος και δύναται να συνάψη γάμον αδεία του δικαστηρίου.

29 Οκτ. 1860

προς τον Νομάρχην Αρκαδίας

Διά την λύσιν του όλως πραγματικού ζητήματος, [...] αν δηλαδή ο Ι. Κ. δύναται να θεωρηθή ως χειραφετημένος η μη, ημείς εσμέν αναρμόδιοι, [...] αν όμως ο Σ. ιεράρχης Μαντινείας και Κυνουρίας διστάζη περί της υπάρξεως της σιωπηράς χειραφετήσεως, τότε ουδέν άλλο ύπολείπεται, ειμή να προσκαλέση ο ειρημένος Ι. Κ. τον πατέρα του εις το αρμόδιον Δικαστήριον, και εκθέτων ους έχει λόγους, να εξαιτηθή ν' αποφανθή τούτο ότι είναι χειραφετημενος και επομένως αύτεξούσιος· επιτυχών δε απόφασιν τοιαύτην, κατά την επιθυμίαν του, δύναται δυνάμει αυτής να ζητήση παρά της εκκλησιαστικής Αρχής την εις γάμον άδειαν.

Κλάδος Β' σ. 119.

481 . -Εγ. 8013 Υ. ΕΔΕ. Περί άπαγορευσεως της μη παραδοχής μαθητων ένεκα πληθύος των τάξεων.

1 Δεκ. 1860

προς τον κ. γυμνασιάρχην του εν Αθήναις Α΄ γυμνασίου [...] η απόφασις υμών περί προσδιορισμού του αριθμού των εις το υπό την διεύθυνσιν υμών γυμνάσιον εγγραπτέων μαθητών, [...] υπάρχει αυθαίρετος [...]

[...] τα δημόσια εκπαιδευτήρια δεν διευθύνονται ως τα ιδιωτικά [...] της ανωτέρας εκπαιδεύσεως δαπάνη του Κράτους κατά τον θεμελιώδη νόμον ενεργουμένης, η μη παραδοχή μαθητού τινος, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις αιτούντος να εγγραφή εις το μαθητολόγιον, αποβαίνει άντικρυς παράνομος, [...] το μόνον καθήκον υμών εις περίπτωσιν υπερβολικής των μαθητών πληθύος είναι ν' αναφέρητε την ανάγκην της εις τμήματα διαιρέσεως των τάξεων εις το Υπουργείον [...]

Παρίσης α΄ σ. 318.

482. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Αθηναίων και κατά το 1861 έτος.

31 Δεκ. 1860

[...] εν και ήμισυ επί τοις εκατόν επί της αξίας των φορολογητέων ειδών· [...] το [...] εκ του ενός επί τοις εκατόν εισπραχθησόμενον ποσόν θέλει χρησιμεύσει προς συντήρησιν του δημοτικού νοσοκομείου και βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 1, 10 Ιαν. 1861. Σχετικό. ΒΔ. 31 Δεκ. 1859.

483. -ΒΔ. Περί ανανεώσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Σκοπέλου.

31 Δεκ. 1860

[...] η [...] πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει προς ανέγερσιν καταστήματος ελληνικού Σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 1, 10 Ιαν. 1861.

Σελ. 134
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/135.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1861

484. -Εγ. 1640 Υ. ΕΔΕ. Περί καταβολής δικαιωμάτων εγγραφής κλπ. και υπό των μαθητών των δημοσυντηρήτων σχολείων.

5 Απρ. 1861

[...] και οι εις τα δημοσυντήρητα ελληνικα σχολεία φοιτώντες παίδες υπόκεινται αναντιρρήτως εις τας περί καταβολής των δικαιωμάτων της εγγραφής και των ενδεικτικών διατάξεις του άρθρου 119 του περί γυμνασίων και ελληνικών σχολείων νόμου· [...]

Παρίσης α΄ σ. 319.

485. -Εγ. 1584 Υ. ΕΔΕ. Περί ερμηνείας διατάξεων του κανονισμού των

Ελλ. σχολείων και γυμνασίων.

15 Απρ. 1861

[...] αι διατάξεις των κειμένων νόμων ανενδοιάστως διαχωρίζουσιν απ' αλλήλων τα Ελληνικά σχολεία και γυμνάσια [...] και τούτου ένεκεν επ' ουδενί λόγω επιτρέπουσιν την επέμβασιν των παρά τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκόντων εις την εξέτασιν και τιμώρησιν των παραβάσεων των υπό του νόμου διαγεγραμμένων καθηκόντων των παρά τοις γυμνασίοις μαθητών και τ' ανάπαλιν [...] Εξαίρεσις της αρχής ταύτης καθιερούται διά του άρθρ. 6 του [...] κανονισμού υπέρ μόνου του γυμνασιάρχου, αναφορικώς προς το Ελληνικόν σχολείον το προσηρτημένον εις το υπ' αυτόν διευθυνόμενον γυμνάσιον [...]

[...] η εις αποβολήν καταδικάζουσα απόφασις, εκδιδομένη υπό των οικείων διδασκάλων και του προϊσταμένου του καταστήματος, εκκαλείται κατά το άρθρον 56 ενώπιον της εφορείας, ως εις δεύτερον και τελευταίον βαθμόν διά μόνον τον λόγον "ότι έγινεν αδικία εις τον αποβληθέντα". [...] Η δε εις αποκλεισμόν καταδικάζουσα απόφασις, εκδιδομένη από κοινού υπό των οικείων διδασκάλων, του προϊσταμένου του καταστήματος και της εφορείας, [...] εκκαλείται ενώπιον του υπουργείου κατά την ρητήν περί τούτου του νόμου διάταξιν.

[...] οι βοηθοί παρά τοις ελληνικοίς σχολείοις και οι αναπληρωταί καθηγητών παρά τοις γυμνασίοις έχουσι προδήλως ψήφον εις τας εκδικάσεις των παραβάσεων των μαθητών [...] καθόσον [...] διορίζονται εις αντικατάστασιν κυρίως ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών γυμνασίων και επομένως υπεισέρχονται εις όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα αυτών. [...]

Παρίσης α΄ σ. 320.

486. -Εγ. 3106 Υ. ΕΔΕ. Περί των εξετάσεων και της αναμίξεως των δημοτικών Αρχών εις ταυτας.

5 Ιουν. 1861

[...] επληροφορήθημεν μετά δυσαρεσκείας, ότι εν τοις πλείστοις των δημοτικών σχολείων τα διά [...] εγκυκλίων [...] προδιαταχθέντα δεν ετηρήθησαν, [...] ιδίως [...] ότι η αρμοδιότης των εξεταστικών επιτροπών παρεγνωρίσθη, οι δε δήμαρχοι, παρεμβαίνοντες εις τα καθήκοντα αυτών, ου μόνον λαμβάνουσι μερος απ' ευθείας εις τας εξετάσεις, αλλ' ενιαχού προσυπογράφουσι και τα απολυτήρια των μαθητών [...]

Κλάδος Β' σ. 434.

487. -Εγ. 48 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι περί εκτελέσεως του νόμου περί αγροφυλακής (περίληψις).

19 Ιουν. 1861

Σελ. 135
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/136.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. το δικαίωμα του εκλέγειν τους αγροφύλακας ανήκει, κατά την διάταξιν του αρθρ. 1 του νόμου, εις τους αρμοδίους ιδιοκτήτας [...]

πας εκλογεύς πρέπει να έχη ηλικίαν 21 έτους και επέκεινα, την χορηγούσαν τουτέστι την νομικήν ικανότητα προς επιχείρησιν πράξεων· έχουσι δε το δικαίωμα και ιδιοκτήται η κάτοχοι εθνικών γαιών κατωτέρας ηλικίας, εάν διά Β. Διατάγματος έτυχον συγγνώμης ηλικίας προς διαχείρισιν της περιουσίας των, τα δε δικαιώματα των ανηλίκων η ανήβων, καθόσον τοιούτοι έχουσι κτήματα εν τη περιφερεία, εξασκούνται από τους επιτρόπους η κηδεμόνας αυτών.

Ε. τ. Κ φ. 27, 24 Ιουλ. 1861.

488. -Ν. ΧΑΘ'. Περί συστάσεως ναυτικού απομαχικού ταμείου.

29 Ιουλ. 1861

Άρθρ. 2. Η σύστασις του ταμείου αυτού κύριον σκοπόν έχει την περίθαλψιν των καταπεπονημένων η αναπήρων θαλάσσης εργατών, των χηρών και των ορφανών αυτών, προσέτι δέ, κατά περιστάσεις εξαιρέτους, των πατέρων και των μητέρων αύτών.

Άρθρα 6, 7, 10, 13, 19. Ε. τ. Κ φ. 49, 5 Σεπτ. 1861.

489. -Ν. ΧΝΒ. Περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων.

3 Αυγ. 1861

Άρθρ. 1. Δικαίωμα εις σύνταξιν έχουσιν [...] οι δημοδιδάσκαλοι αμφοτέρων των φύλων [...]

Άρθρ. 3. [...] Ο χρόνος της υπηρεσίας προς απόκτησιν του δικαιώματος εις σύνταξιν άρχεται από της συμπληρώσεως του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας.

Άρθρ. 10. Δικαίωμα εις σύνταξιν, [...] έχουσι μόνον εν ταις περιπτώσεσι του 1 άρθρου.

α) Η χήρα του συνταξιούχου, η του αποκτήσαντος το προς σύνταξιν δικαίωμα.

β) Τα ανήλικα νόμιμα ουχί δε και τα θετά τέκνα αύτού.

γ) Η χήρα και τα ορφανά του συμπληρώσαντος την υπηρεσίαν των είκοσι πέντε ετών, αποβιώσαντος δε εν τη υπηρεσία προ της συμπληρώσεως της ηλικίας των εξήκοντα ετών.

δ) Η χήρα και τα ορφανά, του ένεκα της υπηρεσίας αποβιώσαντος.

Άρθρ. 11. Η συνταξις της μη εχούσης ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας χήρας, η του ορφανού μητρός τέκνου, και η του έχοντος μητέρα, απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, ορίζεται εις το ήμισυ της συντάξεως, ης απήλαυσεν, ή είχε δικαίωμα ν' απολαύση ο σύζυγος ή ο πατήρ. της δ' εχούσης ένα η πλείονας ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας, των πλειόνων του ενός ορφανών μητρός ανηλίκων υιών η αγάμων θυγατέρων, και των εχόντων μητέρα απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, εις τα τρία τέταρτα της συντάξεως του συζύγου η πατρός.

Άρθρ. 12. Η κατά το προηγούμενον άρθρον σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ μεν εις την χήραν, κατά δε το έτερον ήμισυ εις το τέκνον η τα τέκνα κατ' ίσας μερίδας. [...]

Άρθρ. 13. δεν έχουσι δικαίωμα προς σύνταξιν.

α) Η διαζευγμένη η κατ' αίτησιν του συζύγου από κοίτης και τραπέζης κεχωρισμένη σύζυγος.

β) Η εντός του τελευταίου έτους της υπηρεσίας του αποκτήσαντος δικαίωμα εις σύνταξιν συζευθείσα μετ' αύτού, και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα, εκτός των περιπτώσεων του β' και γ' εδαφίου του 1 άρθρου.

γ) Η μετά συνταξιούχου συζευχθείσα, και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα.

Σελ. 136
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/137.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 14. Τα κατά τον θάνατον των γονέων δι' ανίατον σωματικήν βλάβην η νόσον ανίκανα προς πορισμόν των προς το ζην ενήλικα τέκνα εξομοιούνται προς τα ανήλικα εις το δικαίωμα της συντάξεως.

Άρθρ. 16. το προς σύνταξιν δικαίωμα διακόπτεται·

β) κατά την αναλογούσαν εις το τέκνον μερίδα, εάν η Κυβέρνησις αναδειχθή την εκπαίδευσιν αυτού.

Άρθρ. 31. [...] τα άρθρα 118 και 119 του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Βασιλικού Διατάγματος περί ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων, καθ' όσον αντιβαίνουσιν εις τον παρόντα νόμον, [...] καταργούνται.

Ε. τ. Κ φ. 31, 3 Αυγ. 1861.

490. -Ν. ΧΞΑ'. Περί τροποποιήσεως του νόμου* του ταμείου των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του στρατού.

4 Αυγ. 1861 *Ν. ΣΚ' / 24 Ιαν. 1853. Ε. τ. Κ φ. 38, 12 Αυγ. 1861.

491 . -Ν. Χ Π γ΄. Περί συστάσεως ταμείου προς περίθαλψιν των οικογενειών των υπαξιωματικών και στρατιωτών του κατά ξηράν στρατού.

11 Αυγ. 1861

Άρθρ. 3. Η περιουσία του ταμείου τούτου είναι αποκλειστικώς προωρισμένη ·

α) Εις σύστασιν και συντήρησιν παιδαγωγείου των αρρένων τέκνων των εν τω άρθρω 1 αναφερομένων και υπέρ την μίαν στρατείαν υπηρετούντων, υπαξιωματικών και στρατιωτών, άμα δε και των μετά τον χρόνον τούτον εν υπηρεσία η αποστρατεία αποβιωσάντων.

β) Εις σύνταξιν των χηρών και ορφανών και εις αποκατάστασιν των θυγατέρων των εν τω προηγουμένω άρθρω υπαξιωματικών και στρατιωτών, των εν υπηρεσία και αποστρατεία τελευτώντων.

Άρθρ. 10. Ως οικογένεια θεωρείται η χήρα άνευ τέκνων η μετά τέκνων, εν ελλείψει δε η αποβιώσει αυτής, εν η πλεία ορφανά.

Άρθρ. 11. το βοήθημα χορηγείται εις την χήραν ισοβίως, παύον άμα αύτη έλθη εις νέον γάμον, εις δε τα ορφανά εάν μεν ώσιν άρρενα, μέχρις ου το νεώτατον συμπληρώση το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας του, ει δε θήλεα μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας, η και πρότερον αν αποκατασταθούν.

Άρθρ. 14. Αι διαζευχθείσαι η χωρισθείσαι από τραπέζης και κοίτης γυναίκες δεν έχουσι δικαίωμα εις βοήθημα εκ του ταμείου τούτου αλλ' ενταύθα ουδόλως αναιρείται το εις βοήθημα δικαίωμα των ορφανών.

Ε. τ. Κ φ. 41, 18 Αυγ. 1861.

492. -ΒΔ. Περί του απαιτουμένου εισοδήματος του αξιωματικού προς σύναψιν γάμου.

14 Αυγ. 1861

Απαιτείται εισόδημα εκ δραχμών 1200 ετησίως, τουλάχιστον, εξ ιδίων πόρων η προικός· άλλως δεν δίδεται άδεια γάμου.

Ε. τ. Κ φ. 53, 13 Σεπτ. 1861.

Σελ. 137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/138.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

493. -Ν. ΧΠΘ'. Περί ανηλίκων επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών.

17 Αυγ. 1861

Άρθρα 1 - 137. Ε. τ. Κ φ. 42, 23 Αυγ. 1861.

494. -Ν. ΧΠΠ'. Περί συντάξεως των χηρών και ορφανών των Γερουσιαστών.

17 Αυγ. 1861

Άρθρ. 9. την οικογενειαν αποτελεί η χήρα είτε έχει τέκνα, είτε ου· αν δε η σύζυγος προαπεβίωσεν, η εστερήθη των δικαιωμάτων του βοηθήματος κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, η αποβιώση εν χηρεία, αποτελούσι την οικογενειαν τα ορφανά.

Άρθρ. 10. το κατ' έτος διανεμητέον βοήθημα δίδεται εις μεν τας χήρας ισοβίως, εις δε τα άρρενα μέχρις ου συμπληρώσωσι το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας των, η αποκατασταθώσιν, η διορισθώσιν εις έμμισθον υπηρεσίαν· εις δε τα θήλεα ορφανά μέχρι της αποκαταστάσεώς των. το βοήθημα δίδεται ολόκληρον εις την οικογένειαν οιανδήποτε και αν πάθη αύτη ελάττωσιν· παύει δε μόνον όταν ουδέν μέλος αυτής έχη δικαίωμα εις το βοήθημα.

Ε. τ. Κ φ. 43, 23 Αυγ. 1861.

495. -ΒΔ. Περί συστάσεως σχολείου νοσοκόμων.

18 Αυγ. 1861

§ 9. Ο στελλόμενος ίνα εκμάθη τα του Νοσοκόμου καθήκοντα στρατιώτης πρέπει να ήναι εξαιρέτου η αμέμπτου διαγωγής, να γιγνώσκη ανάγνωσιν και γραφήν, η τουλάχιστον άνάγνωσιν, να οφείλη δε εισέτι να διαμείνη εις τον ενεργόν στρατόν περίπου δύο έτη.

Ε. τ. Κ φ. 59, 30 Σεπτ. 1861.

496. -Ν. Χ^Δ'. Περί διοργανισμού του σώματος της Τελωνοφυλακής.

15 Σεπτ. 1861

Άρθρ. 4. διά να καταταχθή τις ως φύλαξ, απαιτείται· [...] 2) να έχη ηλικίαν 23 - 30 ετών συμπεπληρωμένων· [...]

Ε. τ. Κ φ. 56, 21 Σεπτ. 1861.

497. -ΒΔ. Περί εκπαιδεύσεως του υποδεεστέρου προσωπικού της Χωροφυλακής.

20 Σεπτ. 1861

Ε. τ. Κ φ. 64, 23 Οκτ. 1861.

498. -ΒΔ. Περί μεταθέσεως εις Χαλκίδα του Β' γυμνασίου και καθηγητών.

27 Σεπτ. 1861

Ε. τ. Κ φ. 63, 13 Οκτ. 1861.

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/139.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

499. -ΒΔ. Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών.

13 Οκτ. 1861

[...] Θεωρήσαντες, ότι το υπάρχον Διδασκαλείον, ως έχει μέχρι τούδε, εκπληροί μόνον τον σκοπόν της εξετάσεως και της βαθμολογήσεως των διδασκαλισσών ουχί δε και τον της μορφώσεως αυτών.

Θεωρούντες, ότι το προς μόρφωσιν διδασκαλισσών [...] υπό της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συντηρούμενον σχολείον παρέχει πλήρη εχέγγυα της εντελούς εκπληρώσεως του σκοπου του Νόμου καθόσον αφορά τας μελλούσας ν' αναλάβωσι την εκπαίδευσιν του γυναικείου φύλου διδασκαλίσσας.

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν [...]

Α'. το σχολείον της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας αναγνωρίζεται ως συμπληρούν το Διδασκαλείον καθ' όσον αφορά την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών.

β΄. Η κατάταξις εις το σχολείον τούτο θέλει γίνεσθαι συμφώνως προς τον ισχύοντα οργανισμόν αυτού.

γ΄. Αι εξετάσεις των υποψηφίων διδασκαλισσών κατά τα άρθρα 13 και 14 του< από 6 Φεβρ. 1834 περί δημοδιδασκαλίας > Νόμου θέλουσι γίνεσθαι υπό επιτροπής, συγκειμένης από τον Διευθυντήν του Διδασκαλείου ως Πρόεδρον, και τους εν τω σχολείω διδασκάλους της ανωτάτης τάξεως, όσοι έχουσι παρά της Κυβερνήσεως την προς το διδάσκειν άδειαν [...]

Ε. τ. Κ φ. 66, 1 Νοεμ. 1861.

1862

500. -ΒΔ. Περί της βαθμολογίας των εξεταζομένων φοιτητών.

3 Μαρτ. 1862

[...] Επί εκάστου μαθήματος η ικανότης του εξετασθέντος φοιτητού εκφράζεται διά των μερικών σημειώσεων "άριστα, λίαν καλώς, καλώς κτλ. ".

Παρίσης α΄ σ. 135.

501 . -Ν. ΨΜΒ'. Περί συστάσεως Φρενοκομείων.

22 Μαρτ. 1862 Άρθρ. 9. Πας εν τω Φρενοκομείω εισηγμένος άρρωστος μένει ωσαύτως ελεύθερος και προ της κατά το ανωτέρω άρθρον περί ιάσεως δηλώσεως του ιατρού, ευθύς ότε ζητήση την έξοδον αυτού εις των εξής· [...]

έ. [...] του εν τω Φρενοκομείω δ' ανήλικος η απηγορευμένου αρρώστου μόνος ο επίτροπος δύναται να αιτήση την από του Φρενοκομείου απόλυσιν. [...]

Άρθρ. 12. Οι απηγορευμένοι παραδίδονται εις μόνους τους επιτρόπους των, οι δε ανήλικες εις εκείνους, υπό την νόμιμον επιμέλειαν των οποίων διατελούσι.

Ε. τ. Κ φ. 28, 19 Μαΐου 1862.

502. -Εγ. 8067 Υ. Εσωτ. Περί συστάσεως τάξεως προς εκμάθησιν της τηλεγραφίας.

28 Απρ. 1862

Η εκπαίδευσις παρέχεται δωρεάν και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 21 ετών και άνω.

Ε. τ. Κ φ. 27, 18 Μαΐου 1862.

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/140.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

503. -Εγ. 8945 Υ. Εσωτ. Κανονισμός του εν Χαλκίδι δημοσίου εργοστασίου η σιδηρουργείου.

23 Μαΐου 1862

Άρθρ. 1. Κύριος σκοπός του εν Χαλκίδι δημοσίου εργοστασίου είναι η πρακτική εκπαίδευσις νέων σιδηρουργών εις την διαχείρισιν, κίνησιν και επισκευήν των άτμοκινήτων μηχανών.

Άρθρ. 2. Δεκτοί εις το εργοστάσιον ως μαθητευόμενοι είναι· [...]

γ΄) Οι ηλικίας 18 - 25 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 33, 11 Ιουν. 1862.

504. -Ν. ΨΜΔ'. Περί Εθνοφυλακής.

27 Αυγ. 1862

Άρθρ. 6. Ενεργός εθνοφυλακή είναι η συνήθως καλουμένη εις ύπηρεσίαν, αποτελούσι δ' αυτήν οι άγοντες ηλικίαν 20 μέχρι 50 ετών, εκείνου μεν αρχομένου, τούτου δε συμπεριλαμβανομένου .

Άρθρ. 8. Εξαιρούνται της ενεργού εθνοφυλακής.

Α'. Απολύτως·

1) [...] οι μαθηταί της Ριζαρείου και των άλλων ιερατικών σχολών.

Άρθρ. 9. Διαθέσιμος εθνοφυλακή είναι η εκτάκτως καλουμένη εις υπηρεσίαν, αποτελούσι δ' αυτήν οι άγοντες το 18, 19, 51 και εφ' εξής μέχρι του εξηκοστού έτους της ηλικίας των, συμπεριλαμβανομένου, [...]

Άρθρ. 87. Είναι δεκτοί α) εθελονταί οι εθνοφύλακες, όσοι άγουσι το 18, 19, 36 και 37 και εφ' εξής μέχρι του τεσσαρακοστού, συμπεριλαμβανομένου έτους της ηλικίας των, [...]

Άρθρ. 93. Εξαιρούνται της προς μεταβατικήν υπηρεσίαν υποχρεώσεως·

α) ο μόνος ορφανός πατρός η μητρός.

β) ο μονογενής η μόνος μείνας υιός, αν ζη ο πατήρ η η μήτηρ αυτού η αμφότεροι.

γ) ο πρεσβύτερος των προς πατρός ορφανών αδελφών.

δ) ο πρεσβύτερος υιός πατρός τυφλού η ένεκα γήρατος η σωματικής η ψυχικής βλάβης ανικάνου καταστάντος εις το πορίζεσθαι τα προς το ζην επιτήδεια. [...]

Εν περιπτώσει όμως καθ' ην η εθνική ανάγκη ήθελεν υπαγορεύσει την εις τα όπλα κλήσιν ολοκλήρου της ενεργού και μεταβατικής εθνοφυλακής, αι παρούσαι εξαιρέσεις ουδόλως ισχύουσι.

Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Σεπτ. 1862.

505 . -Εγ. 6567 Υ. ΕΔΕ. Περί της διαγωγής των παρεπιδημούντων εν Αθήναις κληρικών.

12 Σεπτ. 1862

προς τον Γυμνασιάρχην Αθηνών, Πρύτανιν του Πανεπιστημίου, Διευθυντήν του Λυκείου Χ. Βάφαν, Σχολάρχας Αθηνών, Διευθυντάς των Ελληνικών σχολείων Πειραιώς, Μεγάρων και Αιγίνης, Τριμελές συμβούλιον της Ριζαρείου διαθήκης, Διευθυντήν του βασιλικού Πολυτεχνείου και διευθυντήν του Διδασκαλείου.

[...] Παρ' εκάστου [...] των ήδη εγγεγραμμένων εις το μαθητολόγιον του ου προΐστασθε εκπαιδευτηρίου κληρικών η δοκίμων, θελετε απαιτήσει να παρουσιάση υμίν το παρά του Μητροπολίτου κατά Νόμον διδόμενον ενί εκάστω αυτών διαμονητήριον, ωσαύτως και παρά των προς εγγραφήν προσερχομένων.

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/141.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] να πέμψητε ημίν ονομαστικόν κατάλογον των φοιτώντων εις το κατάστημα ου προΐστασθε μοναχών η δοκίμων, σημειώσεως της μονής εις ην έκαστος ανήκει.

Κλάδος Β' σ. 150.

Σχετικό :

Εγ. 30 Μητροπολίτη Αθηνών με τον ίδιο τίτλο.

28 Αυγ. 1862

[...] πας δόκιμος η μοναχός, η οιουδήποτε σχήματος κληρικός σπουδάζων εν τοις Αθήνησιν εκπαιδευτηρίοις οφείλει,

1) Να παρουσιάση ημίν ανυπερθέτως την προς τούτο κεκανονισμένην άδειαν [...]

2) Ο άγνωστος εις ημάς οφείλει να παρουσιάση ευυπόληπτα πρόσωπα δύο η εν περί της σώφρονος και κατά κληρικόν διαγωγής του κατά το διάστημα των σπουδών του, και να παραδίδη εις το γραφείον της Μητροπόλεως το όνομα της οδού και τον αριθμόν της εν η καταλύει οικίας, [...]

3) Δεν επιτρέπεται εις ουδένα τοιούτον η εις καφφενεία η λέσχας φοίτησις, μήτε η εις οινοπωλεία εισελευσις, μήτε η εν ξενοδοχείοις η μαγειρείοις σίτησις, ιδίως δε κατά τας αγίας τεσσαρακοστάς.

4) Απαγορεύεται πάσα άκοσμος περιβολή, ως και η χρήσις αλεξηλίων η αλεξιβροχίων λευκών και οιαδήποτε προς το καλλωπίζεσθαι επιτήδευσις.

5) Απαγορεύεται η εις δημοσίους περιπάτους περιδιάβασις, η εις μουσουργίας παράστασις, η εις οιουδήποτε είδους θεάτρων είσοδος, ως και η μέθεξις εις κώμους, συμπόσια, ψυχαγωγίας σκανδαλώδεις και τερπωλας και ευωχίας και εί τι τοιούτον, ομοίως δε και η οπουδήποτε διασκέδασις διά τυχηρών παιγνιδίων οιωνδήποτε.

7) κατά το τέλος εκάστης σχολικής εξαμηνίας οφείλει έκαστος να παρουσιάζη εις την μητρόπολιν έγγραφον απόδειξιν του προϊσταμένου του Εκπαιδευτηρίου, εις ο σπουδάζει, περί τε των προόδων αυτού και της διαγωγής και πολιτείας του εν τω διδακτηρίω κατά το παρελθόν εξάμηνον.

Κλάδος Β' σ. 151.

506. -Ν. ΨΝΑ'. Περί συστάσεως συμβουλίου παρά τω Υπουργείω των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

19 Σεπτ. 1862 ''Αρθρ. 2. Έργα των μελών του Συμβουλίου τούτου εισί·

α) να εποπτεύωσι περιερχόμενα το Κράτος τα εν αυτώ πάσης τάξεως εκπαιδευτικά καταστήματα, δημόσια η και ιδιωτικά, κατά την περί τούτου εκάστοτε διαταγήν του Υπουργού.

β) να γνωμοδοτώσιν περί των προς διδασκαλίαν εκάστου μαθήματος εις τα Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια εισακτέων βιβλίων.

γ) να γνωμοδοτώσιν επί των αυτοίς παραπεμπομένων εκθέσεων, και να εκτελώσι πάσαν άλλην σχετικήν εργασίαν, ην τινα ο Υπουργός θέλει αναθέτει αύτοίς.

Ε. τ. Κ φ. 52, 24 Σεπτ. 1862.

507. -Α. άρ. 5 του προέδρου της Προσωρινής Κυβερνήσεως.

11 Οκτ. 1862

Λαβόντες υπ' όψιν τας εκτάκτους περιστάσεις της Πατρίδος, ακούσαντες και την γνώμην του υπουργικού συμβουλίου. Θεσπίζομεν ότι,

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/142.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το μέχρι τούδε επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείον διαιρείται εις δύο διακεκριμένα Υπουργεία. Α'. το των Εκκλησιαστικών. β΄. το της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Ε. τ. Κ φ. 1, 15 Οκτ. 1862.

508. -Ψ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου διδομένων εξετάσεων.

8 Δεκ. 1862

Αφορά τις διδακτορικές εξετάσεις των γιατρών. Κλάδος Β' 305.

509. -Ψ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί εισαγωγής εν μεν τω εθνικώ Πανεπιστημίω της οπλασκίας, εν δε τοις κατωτέροις εκπαιδευτηρίοις της γυμναστικής.

8 Δεκ. 1862 Ε. τ. Κ φ. 19, 18 Δεκ. 1862.

1863

510. -Εγ. 86 Υ. Εσωτ. Περί τροποποιήσεως του πίνακος των γάμων, γεννήσεων και άποβιώσεων.

16 Μαρτ. 1863

α΄. ) Εις τας στήλας των γάμων προσεθήκαμεν ιδίας στήλας διά τας διαφόρους ηλικίας των ανδρών, και ιδίως δι' εκείνας των γυναικών, [...]

β'. ) Εις τας στήλας των αποβιώσεων προσεθήκαμεν δύο έτι στήλας διά την μέχρι εξ (6) μηνών ηλικίαν αμφοτέρων των γενών. [...]

Γιαννούλης 1863 σ. 38.

511 . -Εγ. 77 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων εις το οπλοστάσιον προς εκμάθησιν της οπλοποιΐας.

18 Μαΐου 1863 προς τους Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους

[...] Κρίνομεν λίαν άναγκαίον, κύριοι, να σάς συστήσωμεν και δι' υμών προς τους ευπορωτέρους δήμους το μέτρον του να αποστείλωσιν αυτοί παίδας τινάς εις το εν Ναυπλίω όπλοστάσιον, όπως σπουδάσωσι την τέχνην του οπλοποιού, [...] διότι ούτω και οι μαθητεύσοντες δύνανται να αναδείξωσιν εαυτούς τεχνίτας καλούς, το μέλλον αυτών εξασφαλίζοντες, και οι δήμοι θέλουσιν απολαύσει των εκ της εργασίας τούτων ευκολιών [...]

Η μηνιαία δαπάνη της εν τω οπλοστασίω συντηρήσεως και μαθητείας εκάστου μαθητευομένου ανέρχεται εις δραχμάς 32. 40 / 00.

Γιαννούλης 1863 σ. 56.

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/143.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

512. -Εγ. 12797 Υ. Εσωτ. Περί σπουδής της τηλεγραφικής τέχνης.

28 Ιουν. 1863

Έχοντες ύπ' όψιν διαφόρους αιτήσεις των βουλομενων να σπουδάσωσι την τηλεγραφικήν τέχνην [...] Διατάσσομεν.

Άρθρ. 1. Συνιστάται εν τω καταστήματι του τηλεγραφείου Αθηνών και εντός του μηνός Ιουλίου ε. ε. τάξις τηλεγραφικών μαθημάτων, εν η θέλουσι διδαχθή αμισθί τα αναγκαία τηλεγραφικα μαθήματα οι βουλόμενοι να διορισθώσιν εις την τηλεγραφικήν υπηρεσίαν.

Άρθρ. 2. Οι προτιθέμενοι να καταταχθώσιν εις την τάξιν ταύτην < πρέπει να έχουν > τα εξής προσόντα.

α΄) [...] πολίται Έλληνες·

β΄) [...] απολυτήριον Γυμνασίου η τουλάχιστον άποφοιτήριον·

γ΄) [...] στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής και χημείας και < να γνωρίζουν > αρκούντως την Γαλλικήν Γλώσσαν.

Οι γνωρίζοντες και ετέρας γλώσσας, οίον την 'Αγγλικήν, Γερμανικήν η Ιταλικήν θέλουσι προτιμάσθαι.

Άρθρ. 3. Οι κατά το ανωτέρω άρθρον δηλώσαντες οφείλουσι να προσέλθωσιν εντός της δευτέρας δεκαημερίας του μηνός Ιουλίου ε. ε. εις το τηλεγραφείον Αθηνών και υποβληθώσιν, ενώπιον επιτροπής, [...] εις εξετάσεις [...]

Γιαννούλης 1863 σ. 66.

513. -Εγ. 145 Υ. Εσωτ. Περί παύσεως δημαρχιακών παρέδρων μη σεβασθέντων τας αποφάσεις της Κυβερνησεως.

26 Αυγ. 1863

διά θεσπισμάτων της Κυβερνήσεως από 17 και 19 του λήγοντος επαύθησαν των θέσεών των ο Δ. Κοκκαλάκης, α΄ δημαρχιακός πάρεδρος του δήμου Δωριέων [...] διότι δι' επενεργειών παρεμπόδισε την εν τη υπηρεσία εγκατάστασιν του δημοδιδασκάλου του χωρίου Άνω Μουσουνίτσης κυρίου Γρηγ. Ελαφογιάννη, [...]

Γιαννούλης 1863 σ. 90.

514. -Θ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί εισαγωγής κορασίων εις το Σχολείον της < Φιλεκπαιδευτικής " Εταιρίας.

7 Σεπτ. 1863

Α'. Διά να εισαχθήτις νεάνις εις το κατάστημα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, ως υπότροφος της Κυβερνήσεως, η τινός των δήμων του Κράτους, απαιτείται 1) να έχη ηλικίαν ένδεκα τελείων ετών 2) να ήναι δεδιδαγμένη τα εν τοις δημοτικοίς σχολείοις καλώς ωργανισμένοις παραδιδόμενα μαθήματα, ώστε να δύναται ν' αναγιγνώσκη ου μόνον απταίστως εις τα της καθομιλουμένης, αλλα και όπως ουν ελευθέρως εις τα της αρχαίας γλώσσης βιβλία, να γράφη δε τα υπαγορευόμενα τακτικώς και ευαναγνώστως σχηματίζουσα τας λέξεις, και μετ' ορθογραφίας τουλάχιστον των καταλήξεων. [...]

β΄. Αι ούτω εις το Παρθεναγωγείον εισαγόμεναι νεάνιδες, υποχρεούνται να διελθωσι τας εν τω καταστήματι ωρισμένας τάξεις κατά τον διοργανισμόν, και τότε, εξεταζόμενα ι την απολυτήριον εξέτασιν λαμβάνουσι το νενομισμένον διδασκαλικόν πτυχίον.

Η δις μίαν τάξιν επαναλαμβάνουσα, χωρίς να κατασταθή προβιβασμού αξία, στερείται της περαιτέρω υποτροφίας.

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/144.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γ΄. Εάν νεάνις τις [...] επιδείξη διαγωγήν επίμεπτον εφαρμόζονται κατ' αυτής αι [...] διαγεγραμμέναι πειθαρχικαί ποιναί· εν υποτροπή δε [...] αποβάλλεται· [...]

Κλάδος Β' σ. 438.

515. -Εγ. 166 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων εις το Σχολείον των τεχνών προς μαθητείαν.

25 Σεπτ. 1863

Γιαννούλης 1863 σ. 107.

516. -Θ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί του κανονισμού των υποτρόφων του εν Τήνω ιερού καταστήματος της Ευαγγελιστρίας.

30 Σεπτ. 1863

[...] Θεωρούσα < η Προσωρινή Κυβέρνησις > ότι προς το παρόν καθυστερεί το έθνος μάλλον εις την πρόοδον των τεχνών, μηχανικών τε καλλιτεχνικών, και ότι η εις αυτάς εμψύχωσις της νεολαίας είναι αναγκαιοτάτη και χρησιμωτάτη εις την ευπορίαν του λαού και την εθνικήν εν γένει πρόοδον. [...] Θεσπίζει

Α'. του λοιπού αι δαπάνη του ταμείου του εν Τήνω ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας δέκα υποτροφίαι θέλουσι χορηγείσθαι αποκλειστικώς εις νέους, υιούς απόρων γονέων, ευφυείς, χρηστοήθεις, μαρτυρουμένους ως τοιούτους διά πιστοποιητικών των αρμοδίων Αρχών, Δημοτικής και Διοικητικής, και φέροντας τουλάχιστον απολυτήριον καλώς ώργανισμένου αλληλοδιδακτικού σχολείου, ο ίτινες αισθάνονται εν εαυτής κλίσιν προς εκμάθησιν οιασδήποτε κοινοφελούς τέχνης μηχανικής η και καλλιτεχνικής. Ούτοι θέλουσιν εκπαιδεύεσθαι εν τω Πολυτεχνείω, συμμορφούμενοι προς τον οργανισμόν αυτού του καταστήματος· θέλουσι δε λαμβάνει κατά μήνα από 25 μέχρι 30 δραχμών έκαστος, αφ' ου προηγουμένως παράσχη έγγύησιν αξιόχρεων, ότι μετά την εκπαίδευσίν του θέλει μεταδώσει εν τω τόπω της γεννήσεώς του η αλλαχού, όπου η Κυβερνησις εγκρίνη, την τέχνην ήν εδιδάχθη, εφ' όσα έτη διετέλεσεν υπότροφος, αυτός καρπούμενος την από της διδασκαλίας και της εργασίας του ώφελειαν. β΄. Εάν τις των ούτως εκπαιδευθέντων, μετά την από του Πολυτεχνείου απόλυσίν του, κριθή υπό των καθηγητών και διδασκάλων ικανός εις περαιτέρω τελειοποίησιν, τούτου η υποτροφία παρατείνεται επί δύο έως τέσσαρα έτη, αποστελλομένου εις Ευρώπην δι' εξόδων αυτού του ιδίου ευαγούς ιδρύματος.

Κλάδος Β' σ. 163.

517. -Εγ. 559 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως τοις καθηγηταίς και διδασκάλοις του ιδιωτικώς διδάσκειν και προγυμνάζειν.

6 Νοεμ. 1863

προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντας ελληνικών σχολείων μετά πολλής λύπης μανθάνομεν εξ επισήμων πληροφοριών ότι, πάρα τα εκ πολλού διατεταγμένα, τινές των διδασκόντων εν τοις δημοσίοις παιδευτηρίοις, περί ολίγου ποιούμενοι τα δημόσια αυτών καθήκοντα, ασχολούνται κυρίως εις παραδόσεις εν ιδιωτικοίς διδακτηρίοις η εν οικογενείαις καί, όπερ χείρον, εις προγυμνάσεις επί μισθώ αυτών τούτων των μαθητών, ους οι αυτοί εν τοις δημοσίοις διδακτηρίοις διδάσκουσι· και ούτως εξαντλούμενοι εις τας τοιαυτάς διδασκαλίας, παρίστανται εις τας διαπιστευθείσας αυτοίς παρά της Κυβερνήσεως έδρας κεκμηκότες και απηυδισμένοι, και διά τούτο ως ήκιστα επιτυγχάνεται ο σκοπός, προς ον εισί τεταγμένοι. Η τοιαύτη εξ επιμεμπτου φιλοκερδίας γιγνομένη τοις μαθηταίς αδικία δεν

Σελ. 144
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 125
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1. Διορίζομεν υποτρόφους της Κυβερνήσεως τους δοκίμους φοιτητάς του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου, Πέτρον Πολυκράτην και Αντώνιον Ζ. Μάτσαν, τον μαθητήν του Γυμνασίου Αθηνών 'Ανδρέαν Κ. Ζηνόπουλον και τον εις το ιχνογραφικόν γραφείον του Υπουργείου των Εσωτερικών εργασθέντα ως βοηθόν, μαθητήν του σχολείου των τεχνών, Δ. Φαλιέρον [...]

  2. Έκαστος θέλει λαμβάνει εκ του Δημοσίου δι' έξοδά του δραχμάς 180 κατά μήνα, αι οποίαι θέλουσι πληρώνεσθαι παρά του επιτετραμμένου μας κατά τριμηνίαν επί πιστοποιητικοίς των διδασκάλων του, περί της εξακολουθήσεως των μαθημάτων του, περί των προόδων του και της καλής του διαγωγής.

  5. Μετά το περάς των σπουδών των είναι υπόχρεοι να επιστρέψωσιν εις την Ελλάδα και να υπηρετήσωσι τουλάχιστον επί 5 έτη εις οποιανδήποτε έμμισθον υπηρεσίαν ήθελε διορίσει αυτούς η Κυβέρνησις κατά την ικανότητα των. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 49, 18 Οκτ. 1858.

  1859

  437. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί των στρατολογικών εργασιών.

  8 Ιαν. 1859

  Γιαννούλης 1859 σ. 2.

  438 . -Πρόγραμμα και Κανονισμός της επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας Επιτροπής περί της Α'. συγκροτήσεως.

  άχρονολόγητο

  ΚΛΑΣΙΣ 8. Τέχναι ακριβείας και βιομηχανίαι σχετιζόμεναι μετά της δημοσίας εκπαιδεύσεως και Η επιτηδευμάτων κλπ.

  Εργαλεία της Φυσικής, της Χημείας, της Μετεωρολογίας, χρονόμετρα, ωρολόγια κλπ. Γεωγραφικοί χάρται κλπ. πλάστιγγες νομισματικαί κλπ.

  ΚΛΑΣΙΣ 20. Κατασκευή ενδυμάτων και αντικειμένων του συρμού και της πολυτελείας.

  Ενδύματα δι' άνδρας, διά γυναίκας, και παιδία. [...]

  Άρθρ. 37. Κατά ρητάς ημέρας και ώρας η είσοδος θέλει είσθαι εναλλάξ ελευθέρα άνευ πληρωμής εις τον στρατόν, εις τους μαθητάς ειδικών σχολείων και εις το κοινόν.

  Άρθρ. 49. Απαγορεύεται η είσοδος εις παίδας κατωτέρας ηλικίας των 6 ετών.

  Ε. τ. Κ φ. 2, 29 Ιαν. 1859.

  439. -Ν. Φ'. Περί ελαττώσεως του χρόνου του παρέχοντος δικαίωμα συντάξεως ως προς τας χήρας και τα ορφανά των αξιωματικών των προ του Συντάγματος αποθανόντων < του Ναυτικού >.

  2 Φεβρ. 1859

  Άρθρ. 1. [...] ελαττούται κατά πεντεκαίδεκα έτη [...]

  Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Φεβρ. 1859.

  440. -Ν. ΦΔ'. Περί ελαττώσεως του χρόνου του παρέχοντος δικαίωμα συντάξεως εις τας χήρας και ορφανά των αγωνιστών των προ του Συντάγματος θανόντων < του κατά ξηράν στρατού >.

  12 Φεβρ. 1859