Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 13-32 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/13.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

27. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί ενάρξεως του εν Ναυπλίω Γυμνασίου και Ελληνικού σχολείου.

18 Φεβρ. 1834

Την 12 (24) Μαρτίου τρέχοντος έτους γίνεται έναρξις των εργασιών του εν Ναυπλίω αρτίως συσταθέντος Γυμνασίου και Ελληνικού σχολείου. Όσοι επομένως σκοπεύουν να διδαχθώσιν εν αυτώ προσκαλούνται να παρευρεθώσιν εγκαίρως, ώστε, εξετασθέντες παρά των διδασκάλων, να καταταχθώσιν εις τας αναλόγους τάξεις.

Ε. τ. Κ φ. 10, 27 Φεβρ. / 11 Μαρτ. 1834.

28. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού του Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων.

19 Φεβρ. / 3 Μαρτ. 1834

Άρθρ. 1. Ο σκοπός της Βασιλικής Στρατιωτικής Σχολής είναι να χορηγή εις νέους, έχοντας τας απαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις, τοιαύτα διδακτικα μέσα, ώστε, εις διάστημα προσδιωρισμενου χρόνου τεσσάρων η οκτώ ετών, να ήναι εις στάσιν να εμβαίνουν ως άξιωματικοί εις το στράτευμα. [...]

Άρθρ. 2. Κατ' αρχάς πρέπει να δίδεται εις τους νέους γενική παίδευσις αρμόζουσα εις όλας τας τάξεις των πολιτών· έπειτα ακολουθεί η καθ' αυτό εκπαίδευσιν [...]

Άρθρ. 3. το κατάστημα των Ευελπίδων έχει 4 προπαιδευτικάς και 4 εκπαιδευτικάς τάξεις· [...] και διαρκούν τα μαθήματα <εκάστης> εν έτος. [...]

Άρθρ. 5. Ο αριθμός των μαθητών προσδιορίζεται εις 140· εξ αύτών, 50 ανατρέφονται μ' έξοδα της Κυβερνήσεως (οι τόποι ούτοι θεωρούνται ελεύθεροι διά τους υιούς των εχόντων εκδουλεύσεις και ενδεών στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων της Κυβερνήσεως), [...]

Άρθρ. 7. Ισοτιμία όλων των μαθητών. [...]

Άρθρ. 8. Οι εισερχόμενοι νέοι εις την Β. Στρατιωτικήν Σχολήν δεν πρέπει να έχουν περισσότερον των 12 ετών, [...]

Άρθρ. 9. Οι έχοντες νέοι ηλικίαν επέκεινα των 12 ετών και επιθυμούντες να εισέλθουν εις την Στρατ. Σχολήν, πρέπει, [...] να έχουν [...] τας αναλόγους γνώσεις της τάξεως εκείνης, εις την οποίαν ανήκουν κατά την ηλικίαν των.

Άρθρ. 10. Όταν ο πατήρ η επίτροπος θέλη να κατάταξη τον υιόν του εις την Στρατιωτικήν Σχολήν, πρέπει να διευθύνη κατά ώρισμένους τύπους της υπηρεσίας προς την διοίκησιν της Σχολής την αίτησίν του [...]

Σύνολο άρθρων : 78. Ε. τ. Κ φ. 29, Παράρτημα, 17 / 29 Αυγ. 1834.

29. -ΒΔ. Περί γυναικείων μοναστηρίων.

25 Φεβρ. / 9 Μαρτ. 1834

Άρθρ. 4. Αι μη υπερβαίνουσαι τα 40 έτη της ηλικίας των μοναχαί θέλουν προσκληθή παρά του κατά τόπον επισκόπου να παραιτήσωσι την μοναστικήν ζωήν, και να επανέλθωσιν εις τον κόσμον. τον επίσκοπον θέλει επιφορτίσει η Σύνοδος να κοινοποιηση προς αυτάς εν ονόματι της, ότι δύνανται να πράξωσι τούτο ακατακρίτως. [...]

Άρθρ. 6. [...] Ιδίως υποχρεούνται αι μοναχαί:

3) Να διδάσκουν αμισθί τα παρά της Κυβερνήσεως εις αυτάς στελλόμενα ορφανά και πτωχά κοράσια.

Ε. τ. Κ φ. 15, 23 Απρ. / 5 Μαΐου 1834.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/14.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

30. -Ποινική Δικονομία.

10 / 22 Μαρτ. 1834

Άρθρ. 122. Ανωμοτί εξετάζονται εν τω ακροατηρίω και εις την προανάκρισιν· 1. Παίδες νεώτεροι των δεκατεσσάρων ετών.

Ράλλης α΄ σ. 1, κεξ.

31 . -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί των εις το εν Ναυπλίω σχολείον της Κ. Βολμεράνζ παραδεχθέντων δημοσίαις δαπάναις δώδεκα κορασίων.

15 / 27 Μαρτ. 1834

[...]

1. Καλλιρρόη Ε. Δαρειώτου εκ Μεσσηνίας, οκταετής·

2. Θεοδοσία Δ. Ζωγράφου εξ Αθηνών, ενδεκαετής·

3. Ελένη A. Καψάλη εκ Μεσολογγίου, δεκαετής·

4. Αικατερίνη Κ. Μαυρομιχάλη εκ Λακωνίας εξαετής·

5. Πολυξένη Λυκάκη Αναγνωσταρά εκ Μεσσηνίας·

6. Άννα Κ. Ταβακοπούλου εξ Αρκαδίας, ενναετής·

7. Ελένη Π. Χρυσανθοπούλου εξ Αρκαδίας, εξαετής·

8. Βασιλική Γ. Λιακατά, εγγονή του Στουρνάρη·

9. Δ . Γ Αθρινή εξ Υδρας, ενναετής·

10. Καλλιόπη Πέλου εξ Αχαΐας, εξαετής·

11. Ελένη Λιάκη εκ Κρήτης, ενδεκαετής·

12. Καλλιόπη Κ. Κοτζά εκ Ψαρρών, ενναετής.

Ε. τ. Κ φ. 16, 5 / 17 Μαΐου 1834.

32. -ΒΔ. Περί των νεκροταφείων και του ενταφιασμού των νεκρών.

28 Μαρτ. / 9 Απρ. 1834

Άρθρ. 6. Έκαστος τάφος πρέπει να έχη διά μεν τους ηλικιωμένους μήκος τουλάχιστον 2 μέτρων, και πλάτος ενός μέτρου, διά δε τα παιδία μήκος ενός μέτρου και πλάτος ημίσεος μέτρου, γενικόν δε βάθος τουλάχιστον δύο μέτρων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 5 / 17 Μαΐου 1834.

33. -Πολιτική Δικονομία

2 / 14 Απρ. 1834

Άρθρ. 74. [...] όσοι διατελούσιν ύφ' οιανδήποτε επιμέλειαν, [...] παίδες οικογενείας ως προς εκείνο το μέρος της περιουσίας των, του οποίου η διαχείρισις εναπόκειται εις τον πατέρα, δεν δύνανται, άνευ συγκαταθέσεως <τού επιτρόπου η κηδεμόνος> [...] η πατρός, να παρασταθώσιν εις το δικαστήριον, ειμή καθ' όσον πρόκειται περί αποτροπής στιγμιαίου τινός κινδύνου [...]

Άρθρ. 331. * Άνευ όρκου εξετάζονται <μάρτυρες> [...] παίδες κατώτεροι των 14 ετών· [...]

Άρθρ. 646. Όταν δεν υπάρχη νόμιμος η εκ διαθήκης επίτροπος, κηδεμών, η αντιλήπτωρ η ο υπάρχων βραδύνη, η εντελώς αποποιείται το να αναλάβη την επιμέλειαν, γίνεται ο διορισμός εξ επαγγέλματος, επιμελεία των συγγενών η των άλλων εχόντων συμφέρον η του εισαγγελέως [...]

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/15.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 647. προ του διορισμού δύναται [...] να ζητηθή η γνώμη του συγγενικού συμβουλίου [...] Επί ανηλίκων, η συνειλημμένων μεν αλλά μηκέτι γεγεννημένων παίδων, η γνωμοδότησις αύτη είναι πάντοτε αναγκαία. [...]

Άρθρ. 650. το συγγενικόν συμβούλιον πρέπει να σύγκειται εκ του αρμοδίου ειρηνοδίκου, και εκ τεσσάρων μέχρις οκτώ το πολύ συγγενών του ανήλικος [...]

Άρθρ. 651. Μέλη του συγγενικού συμβουλίου δεν δύνανται να ήναι 1. ανήλικες και γυναίκες, εξαιρουμένων των γονέων [...]

Άρθρ. 885. <Ακατάσχετα είναι>. 1. τα αναγκαία ιμάτια και στρώματα του όφειλετου, ως και της γυναικός, και των τέκνων του· 3. τα τρία τέταρτα [...] των διά τας χήρας και τα ορφανά χορηγιών· ** [...]

Άρθρ. 954. <Κατάσχεσις ακινήτων > [...] υπό τους επομένους περιορισμούς ·- 1. ακίνητα ανηλίκων, και εάν ούτοι εχειραφετήθησαν, [...] αλλα μετά την δίζησιν της κινητής περιουσίας των· [...]

Άρθρ. 955. Η [...] δίζησις δεν απαιτείται αλλα μάλιστα δύνανται τα ακίνητα ανήλικος τινος [...] να κατασχεθώσι παραυτίκα, εάν [...] ο ανήλιξ [...] διακατέχη τα ακίνητα μετά τινός ενήλικος, και εάν συγχρόνως το χρέος ήναι κοινόν εις αμφοτέρους [...]

Άρθρ. 1003. Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν προσδιορίζεται προσωπική κράτησις-1. κατ' ανηλίκων, εκτός επί εμπόρων και επί εμπορικών υποθέσεων· [...]

* και 358. Ράλλης α΄ σ. 225 κεξ.

** και άρθρ. 920 § 4.

34. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ιατροσυνεδρίου.

13 / 25 Μαΐου 1834

Άρθρ. 4. το Ιατροσυνέδριον χρεωστεί:

α'. Να εξετάζη τους ιατρούς, τους χειρουργούς, τους οδοντιατρούς, τους κτηνιάτρους, τους φαρμακοποιούς και τας μαίας· [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 12 / 24 Ιουλ. 1834.

35. -ΒΔ. Περί των ήδη μετερχομένων εις την Ελλάδα την ιατρικήν, χειρουργίαν, οδοντικην, κτηνιατρείαν, φαρμακοποιΐαν και μαιευτικην.

14 / 26 Μαΐου 1834

Άρθρ. 1. Όσοι [...] επιθυμούν να μετέρχωνται και του λοιπού την τέχνην των, οφείλουσι να αναφερθούν εντός εξ εβδομάδων, αφ' ής δημοσιευθή το παρόν διάταγμα, εις τον Νομάρχην της διαμονής των:

α΄) το όνομα των, τον τόπον της γεννήσεως των, την ηλικίαν των, την θρησκείαν των, τον τόπον της μέχρι τούδε κατοικίας των·

β΄) Τα αποδεικτικά περί των σπουδών των, εκδεδομένα από τα σχολεία, εις τα οποία έκαμαν αύτάς, η από τους διδασκάλους·

γ΄) Τα αποδεικτικά περί του πόσον καιρόν και που μετήρχοντο μέχρι τούδε το επάγγελμά των, εκδεδομενα πάρα των κατά τόπους δημογεροντιών.

Αύται αι αναφοραί [...] υποβάλλονται εις την εξέτασιν του Ιατροσυνεδρίου, το οποίον θέλει δώσει μεν εις τους αποχρώντως ικανούς ιδιαίτερον δίπλωμα διά την εις το εξής χρήσιν του επαγγέλματός των, απαγορεύσει δε αυτήν σχετικώς η απολύτως εις τους ανικάνους. [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 27 Ιουν. / 9 Ιουλ. 1834.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/16.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

36. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί των δι' εξόδων του εκκλησιαστικού ταμείου διδαχθησομένων 30 ιερομονάχων και ιεροδιακόνων.

14 Μαΐου 1834

[...] εις το εν Αιγίνη διδακτήριον, [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 1 / 13 Σεπτ. 1834.

37. -ΒΔ. Περί των μη εν ενεργεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης.

20 Μαΐου / 1 Ιουν. 1834

Άρθρ. 1. Οι παλαιοί και πτωχοί Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και στρατιώται των ατάκτων και τακτικών στρατευμάτων της ξηράς και της θαλάσσης οίτινες μετέσχον ενδόξως εις τον υπέρ της απελευθερώσεως της πατρίδος αγώνα, προς ανταμοιβήν των παλαιών των εκδουλεύσεων και επί σκοπώ του να εξασφαλισθή εις τας οικογενείας των σταθερός πόρος ύπάρξεως, θέλουσι λάβει αμέσως εις πλήρη ιδιοκτησίαν των μέρος των ακαλλιεργήτων μεν, πλην καλλιεργησίμων εθνικών γαιών, καθ' όσον όμως δεν λαμβάνουσιν ήδη εκ του ταμείου μισθούς ενεργείας, συντάξεως, η τροφοδοσίας.

Άρθρ. 4. Η αξία των παραχωρηθησομένων γαιών [...] εις τους Αξιωματικούς [...] θέλει κανονισθή εξ ενός μέρους από τον βαθμόν [...] εξ άλλου μέρους από τα βάρη της μεγάλης η μικράς οικογενείας των. [...]

Άρθρ. 6. Αι μητέρες τέκνων χήραι των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών των αποθανόντων εις τον πόλεμον θέλουν έχει τα αυτά δικαιώματα των ύπανδρευμένων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών της αυτής κλάσεως, καθ' όσον όμως αυταί δεν λαμβάνουσι συντάξεις παρά του κράτους.

Άρθρ. 9. β' [...] αν εις το τέλος του έτους το όλον η μέρος της προσδιορισθείσης παρά του νόμου μερίδος δεν εκαλλιεργήθη εκ παραμελήσεως του κυρίου της, η δημοτική Αρχή έχει το δικαίωμα να καλλιεργήση το όλον η το μέρος το ακαλλιέργητον, [...] και να δώση εις τας ανάγκας του δημοτικού σχολείου το ετήσιον εισόδημα του καλλιεργηθέντος παρ' αυτής μέρους. [...]

Άρθρ. 11. προς εξασφάλισιν των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων διατάττομεν ότι κατά τα πρώτα έτη και πριν της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων των επιβαλλομένων παρά των άρθρων 8 και 9 < επιμελής καλλιέργεια, εγκατάσταση για δέκα, τουλάχιστον, χρόνια, οικοδόμηση για στεγαστικές ανάγκες οικογενείας των στρατιωτικών απομάχων >.

3. Ο πρώτος κύριος να μη δύναται να συμφωνήση η να λάβη επί υποθηκών νέον δάνειον άνευ της αδείας της Κυβερνήσεως και της των ενηλίκων τέκνων του και της των αφηλίκων και της αδείας του επί των ορφανών επιτροπικού Συμβουλίου· [...]

Ε. τ. Κ φ. 22, 16 / 28 Ιουν. 1834.

Εκτελεστικό :

ΒΔ. Περί της συνθέσεως, παραδόσεως και εξετάσεως των προσδιορισθέντων διά των άρθρ. 2 και 3 του από 20 Μαΐου (1 'Ιουνίου) τ.ε. Νόμου, πιστοποιητικών εγγράφων.

23 Ιουν. / 5 Ιουλ. 1834

το άρθρο 9 αφορά στις χήρες που ανατρέφουν ορφανά απομάχων.

Ε. τ. Κ φ. 25, 21 Ιουλ. / 2 Αυγ. 1834.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/17.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

38. -Ε. γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων. Περί των υποψηφίων δημοδιδασκάλων.

28 Μαΐου / 10 Ιουν. 1834

Πίνακας επιτυχόντων. Ε. τ. Κ φ. 31, 27 Αυγ. / 8 Σεπτ. 1834.

39. -ΒΔ. Περί διδασκαλίας της κατηχήσεως εις τα σχολεία.

5 / 17 Ιουλ. 1834

Άρθρ. 1. Ηκατήχησις θέλει διδάσκεσθαι εις τα ημέτερα δημοτικα σχολεία Λύκεια και Γυμνάσια, ει δυνατόν, υφ' ενός ιερέως του αυτού δόγματος ως οι διδασκόμενοι.

Κλάδος α΄ σ. 546.

40. -Δλ. Γρ. Στρατ. Περί ανταμοιβής των προτέρων εκδουλεύσεων των εγγάμων υπαξιωματικών και στρατιωτών της χωροφυλακής.

30 Αυγ. / 11 Σεπτ. 1834

[...] α΄. Θέλουν λάβει πλησίον των επισταθμεύσεών των, η εις τα μέρη εκείνα, εις τα οποία διατρίβουν αι οικογενειαί των, προς το παρόν δύο στρέμματα ακαλλιεργήτου πλην εργασίμου γης εκ των εθνικών, διά να εγείρωσιν οίκον, και καλλιεργήσωσι κήπον προς ενοίκησιν των οικογενειών των, και 703 γραμμάς αλεύρου καθ' εκάστην δι' έκαστον άτομον της οικογενείας· β΄. την αυτήν απολαβήν θέλουν έχει και οι χηρεύσαντες διά τα τέκνα των.

Ε. τ. Κ φ. 34, 14 / 26 Σεπτ. 1834.

41 . -ΒΔ. Περί αποδοχής μαθητευομένων εις τους λόχους των σκαπανέων.

4 / 16 Οκτ. 1834

Άρθρ. 2. Οι μαθητευόμενοι ούτοι εκπαιδεύονται εις την τέχνην των κτιστών, των λιθοτόμων και ξυλουργών, ενώ εις τους λόχους των τεχνιτών διδάσκονται την σιδηρουργίαν, αμαξοποιΐαν και τα τοιαύτα.

Άρθρ. 3. δεν γίνονται δεκτοί ως μαθητευόμενοι οι έχοντες κατωτέραν των δέκα εξ ετών ηλικίαν, μήτε οι υπερβαίνοντες την των είκοσι. [...]

Άρθρ. 5. δεν προσδιορίζεται πόσον καιρόν χρεωστεί τις να υπηρετή ως μαθητευόμενος, εκ του εναντίου απόκειται εις την επιμέλειαν και αξιότητά του το να προοδεύση διά να προβιβασθή σκαπανεύς πάρα του αρχηγού του λόχου, και υποχρεούται εκ νέου να υπηρετήση τέσσαρα έτη.

Άρθρ. 6. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει τον μισθόν σκαπανέως δευτέρας τάξεως, δηλαδή 48 λεπτά ημερησίως μίαν μερίδα αρτου και τα ανήκοντα εις τον ιματισμόν και στρατωνισμόν. Όταν δε προβιβασθή σκαπανεύς, απολαμβάνει το επιμίσθιον της εργασίας.

Παίρνουν συνολικά 1800 μαθητευομένους. Ε. τ. Κ φ. 37, 16 / 28 Οκτ. 1834.

42. -ΒΔ. Περί σχηματισμού του Εκκλησιαστικού Ταμείου, και οδηγίαι της υπηρεσίας αυτού.

1 / 13 Δεκ. 1834

Άρθρον < μόνον > 1. [...] 9. Η σύστασις του Εκκλησιαστ. Ταμείου <γίνεται> διά τα εκκλησιαστικά και την εκπαίδευσιν [...]

Ε. τ. Κ. φ. 41, 21 Δεκ. / 2 Ιαν. 1835.

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/18.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

43. -ΒΔ. Περί αδείας του επαγγέλλεσθαι την ιατρικήν, χειρουργίαν, φαρμακοποιΐαν. . κτηνιατρικην, οδοντικήν και μαιευτικην.

7 / 19 Δεκ. 1834

Άρθρ. 1. Οι θέλοντες να επαγγέλλωνται εις την Ελλάδα την [...] μαιευτικήν, οφείλουσι να εφοδιασθώσιν από της σήμερον με δίπλωμα του Ιατροσυνεδρίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 9 / 21 Μαρτ. 1835.

1835

44. -Εγ. 7538 Υ. ΕΔΕ. Περί των εξετάσεων των δημοτικών σχολείων.

28 Ιαν. 1835 Κλάδος α΄ σ. 547.

45. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των ιατρικών τιμημάτων.

5 / 17 Μαρτ. 1835

Άρθρ. 1. διά μεν τους ενοικούντας εις δήμους α΄. κλάσεως ιατρούς προσδιορίζονται ως μισθαποδόσεις.

[...] Δρχ.

διά φυσικήν μαίευσιν . . .............................. " 25 - 40

διά τεχνικήν μαίευσιν . . .............................. " 50 - 80

Άρθρ. 2. [...] τα δικαιώματα (tarifs) ολιγοστεύουν εξ ημισείας διά τους εν τοις δήμοις β΄. και γ΄. κλάσεως ενοικούντας ιατρούς.

Άρθρ. 3. Οι μη φέροντες δίπλωμα ιατρού χειρουργοί <μαιευτήρες> δεν δύνανται ν' απαιτήσωσιν ειμή τα ημίση των [...] δικαιωμάτων.

Ε. τ. Κ φ. 11, 4 / 16 Απρ. 1835.

46 . -ΒΔ. Περί συστάσεως 10 Ελλην. σχολείων.

25 Μαρτ. / 6 Απρ. 1835

Άρθρ. 1. [...] εκτός αυτών θέλουν διατηρηθή και τα ήδη εις Αθήνας, Ναύπλιον και Σύραν υπάρχοντα Ελληνικά Σχολεία, ως και τα μετ' αυτών συνδεδεμένα γυμνάσια.

Άρθρ. 2. Τα σχολεία ταύτα θέλουν συστηθή εις τας ακολούθους πόλεις: [...] Τρίπολιν, Σπάρτην, Καλάμας, Πάτρας, Μεσολόγγι, Άμφισσαν, Λαμίαν, Χαλκίδα, Υδραν, Τήνον.

Άρθρ. 3. το εν Σύρα Γυμνάσιον και το Ελληνικόν σχολείον θέλει λάβει αύξησιν με τρόπον, ώστε να εξομοιωθή με το εν Νάυπλίω Γυμνάσιον.

Άρθρ. 4. Τα έξοδα του εν Τήνω σχολείου θέλουν γίνεσθαι από τα εισοδήματα του ναού της Ευαγγελιστρίας. [...]

Άρθρ. 6. Εις έκαστον Ελληνικόν σχολείον αποφασίζεται να υπάρχουν τρεις τάξεις· αλλ' εις Καλάμας. Σπάρτην, Πάτρας, Άμφισσαν και Λαμίαν, θέλουν υφίστασθαι διά το ενεστώς έτος 2 μόνον.

Άρθρ. 7. Εις Σίφνον θέλει συστηθή προσωρινώς η κατωτάτη τάξις του Ελληνικού σχολείου από τους πόρους της νήσου εκείνης. [...] < αν > δεν επαρκούσι [...] από το εκκλησιαστικόν ταμείον.

Άρθρ. 8. Τα σχολεία ταύτα θέλουν κάμει έναρξιν την 1(13) Μαΐου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 5 / 17 Απρ. 1835.

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/19.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

47. -ΒΔ. Περί των εις πολιτικάς υποθέσεις δικαιωμάτων των μαρτύρων. πραγματογνωμόνων, εμπειροτεχνών κλπ.

25 Μαρτ. / 6 Απρ. 1835 Άρθρ. 4. Εις μάρτυρας θήλεος φύλου, η ηλικίας κατωτέρας των 15 ετών δεν δίδεται παρά το ήμισυ της προσδιωρισμένης αποζημιώσεως· εάν όμως παίδες κατώτεροι των 15 ετών και κόραι, μη συμπληρώσασαι τα 25, καλούμεναι επί μαρτυρία, συνοδεύονται κατά την οδοιπορίαν η κατά την διαμονήν των από πατέρα, μητέρα, επίτροπον η κηδεμόνα, ο συνοδεύσας [...] λαμβάνει [...] πλήρη άποζημίωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 14, 9 / 21 Μαΐου 1835.

48 . -ΒΔ. Περί πωλήσεως δηλητηρίων.

2 / 14 Απρ. 1835

Άρθρ. 3. [...] στ'. Τα δηλητήρια πωλώνται πάντοτε από τον φαρμακοποιόν αυτόν και φαρμακέμπορον η τον πρώτον τούτων βοηθόν και όχι από μαθητιώντας παίδας η άλλους ανθρώπους. Εις τον ένοχον παραβάσεως θέλει επιβάλλεσθαι η κατά το άρθρον 566 προσδιωρισμενη ποινή.

κ΄. δεν πρέπει να δίδωνται ποτέ δηλητήρια εις παιδία, μαθητιώντας δούλους και μωρούς, ούτε όταν παρουσιάζωσιν άδειαν έγγραφον της Αρχής. [...].

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 / 28 Μαΐου 1835.

49. -ΒΔ. Περί υγιεινής οικοδομής πόλεων και κωμών.

3 / 15 Απρ. 1835

Άρθρ. 10. Θέλει μάλιστα επιτύχει τον προκείμενον σκοπόν η θέσις των κωμών, αν τα δημόσια καταστήματα, οίον η εκκλησία, το σχολείον, το πρεσβυτερείον, το ξενοδοχείον, το δημαρχείον και τα τοιαύτα ευρίσκωνται εις το μέσον της κώμης.

Ε. τ. Κ φ. 19, 15 / 27 Μαΐου 1835.

50. -ΒΔ. Περί εισαγωγής του εμβολιασμού της δαμαλίδος.

4 / 16 Απρ. 1835

Άρθρ. 2. [...]τα δε νεογνα παιδία εμβολιάζονται κατ' αυτό το πρώτον έτος της γεννήσεως των.

Άρθρ. 4. Όστις εξ αμελείας δεν εμβολιάση τα παιδία η τους αφήλικας αυτού τον πρώτον μετά την γέννησιν χρόνον, υποπίπτει εις < τις διατάξεις 568 § 1 και 568 § . 2 του Ποινικου Νόμου >.

Άρθρ. 7. 'Απαγορεύεται η είσοδος εις σχολείον, διδασκαλείον, τεχνικόν κατάστημα η στρατιωτικόν τάγμα εις όλους όσοι δεν έκβαλον ευλογίας η δεν εμβολιάσθησαν. [...]

Επίσης άρθρα 8, 25, 28. Ε. τ. Κ φ. 15, 11 / 23 Μαΐου 1835.

51 . -ΒΔ. Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων.

2 Μαΐου 1835

ΝΟΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ [...] Περί εμπόρων.

2. πας ανήλικος χειράφετος του ενός η του άλλου γένους, έχων ηλικίαν δεκαοκτώ ετών συμπληρωμένων, αν θέλη να μεταχειρισθή το οποίον ο πολιτικός νόμος ( άρθρον 487 ) δίδει εις

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/20.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αυτόν δικαίωμα του εμπορεύεσθαι, δεν δύναται να αρχίση τας εμπορικάς εργασίας, μήτε να λογισθή ενήλικος ως προς τας συμφωνίας τας παρ' αυτού γινομένας δι' επιχειρήσεις εμπορικας, - Α'. αν δεν έλαβε προηγουμένως την άδειαν παρά του πατρός, ή, εν περιπτώσει θανάτου, νομίμου απαγορεύσεως, η απουσίας τούτου, παρά της μητρός ή, εν ελλείψει του πατρός και της μητρός, παρά του συγγενικού συμβουλίου, δυνάμει διασκέμματος έπικυρουμένου παρά του πολιτικού δικαστηρίου · β΄. αν περιπλέον το έγγραφον της αδείας δεν έκαταστιχώθη και έτοιχοκολλήθη εις το των εμποροδικών δικαστήριον του τόπου, ένθα ο ανήλικος θέλει καταστήσει την κατοικίαν του.

3. Η διάταξις του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζεται και εις τους μη εμπορευομένους ανηλίκους ως προς τας επιχειρήσεις, τας οποίας τα άρθρα 632 και 633 ορίζουσιν εμπορικας.

6. Οι ανήλικες έμποροι, οι με άδειαν, ως ανωτέρω ειρηται, εφωδιασμένοι, δύνανται να υποχρεώνουν και υποθηκεύουν τα ακίνητα των κτήματα· δύνανται δε και να τα απαλλοτριόνουν φυλάττοντες τας διατυπώσεις των άρθρων 457 και εφεξής, του πολιτικού νόμου.

63. αν εις διαφοράν τινα πηγάζουσαν από εμπορικήν εταιρίαν, ενάγωνται ανήλικα, ο επίτροπος δεν δύναται να απαρνηθή το δικαίωμα της εκκλήσεως, παραδεχόμενος διαιτησιαν ανέκκλητον.

114. Αι παρ' ανηλίκων μη εμπόρων ύπογεγραμμεναι συναλλαγματικαί είναι άκυροι ως προς αυτούς, φυλαττομενων των δικαιωμάτων των συναλλαττομενων, κατά το άρθρον 1312 του πολιτικού κώδικος.

Ράλλης α΄ σ. 598 κέξ.

52. -Ν. Περί Ελληνικής ιθαγενείας.

17 / 27 Μαΐου 1835 Άρθρ. 3. Έκαστος εκτός της Ελλάδος από πατέρα Έλληνα γεννηθείς, έχει το δικαίωμα της Ελληνικής ιθαγενείας.

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 / 28 Μαΐου 1835.

53. -ΒΔ. Περί συστάσεως θεωρητικού, πρακτικού καταστήματος περί χειρουργίας, φαρμακοποιίας και μαιευτικής.

18 / 30 Μαΐου 1835

Άρθρον < μόνον >. [...] εις το οποίον θέλουσι διδάσκεσθαι αμισθί τόσον οι ήδη έμπειρικώς μετερχόμενοι αυτάς τας επιστήμας, καθώς και οι μέλλοντες εις το εξής να επαγγέλλωνται αύτάς.

Ε. τ. Κ φ. 23, 19 / 31 Μαΐου 1831.

54. -Ν. Περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών.

26 Μαΐου 1835

Άρθρ. 4. - < Δικαιούχοι: > [...]

α΄) Πας έχων γυναίκα η χηρεύων πατήρ οικογενείας.

β΄) Πάσα έχουσα τέκνα η άτεκνος χήρα.

δ΄) Τα πατρός τε και μητρός ορφανά άγαμα τέκνα, εξ ονόματος του αποθανόντος πατρός. ·Εάν μετά τον θάνατον του πατρός τα ορφανά δεν έχωσι την νόμιμον ηλικίαν, η παραλαβή και η χρήσις του προικοδοτήματος γίνεται κατά τους γενικούς περί κηδεμονίας νόμους.

Άρθρ. 27. < Προικοδότηση των Δήμων [...] (15) στρέμματα > διά σχολείον και διά τον κήπον αυτού. [...].

Ε. τ. Κ φ. 2, 19Ιουν. 1835

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/21.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό:

Διασάφησις του Νόμου περί της προικοδοτήσεως ελληνικών οικογενειών

[...]

27 Νοεμ. 1835

Ε. τ. Κ φ. 20. 16 Δεκ. 1835.

55. -ΒΔ. Περί νεκροσκοπίας.

11 Ιουν. (sic) 1835

Άρθρ. 9. Όταν γυνή αποθάνη περί τους τέσσαρας τελευταίους της κυοφορίας μήνας, αν ο νεκροσκόπος δεν υπάρχη αυτός χειρουργός, οφείλει να μετακαλέση τοιούτον διά να σώση το βρέφος, το οποίον ενδέχεται να διαμένη έτι ζώνεις της μητρός τους κόλπους. αν δέπαραμελήση το χρέος τούτο, περιπίπτει εις την κατ' άρθρον 302 του Κώδικος ποινήν.

Άρθρ. 19. Ο μισθός του νεκροσκόπου δεν θέλει υπερβή ημίσειαν ως μίαν Δραχ. διά τους ενήλικας και εν τέταρτον ως ήμισυ Δραχ. διά τα παιδία μικρότερα των 12 ετών. Γενικώς δε αναλογίζεται με την χρηματικήν περιουσίαν των συγγενών του νεκρού· άλλ' οσάκις ο αποθανών τύχη πένης, ο νεκροσκόπος επιτελεί αμισθί την νεκροσκοπίαν.

Ε. τ. Κ φ. 22, 18 / 30 Μαΐου 1835.

56. -ΒΔ. Περί της απαιτουμένης ηλικίας εις το θήλυ γένος διά το διδασκαλικόν επάγγελμα.

10 / 22 Ιουλ. 1835

Η πρότασις της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών από 1 / 13 τ. μ. του να διορισθή ο ελάχιστος όρος της απαιτουμένης ηλικιας διά το επάγγελμα των διδασκαλισσών εις 15 έτη, εγκρίνεται διά του παρόντος.

Κλάδος Α^ σ. 550.

57. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελλην. σχολείων.

13 Αυγ. 1835

Άρθρ. 1. [...] θέλει συστηθή ανά μία τάξις Ελληνικού σχολείου εις εκάστην των εξής πόλεων: Εις Άνδρον, Νάξον, Θήραν, Σκύρον, Υπάτην, Πραστόν, Πύργον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 31 Αυγ. 1835.

58. -ΒΔ. Περί συστάσεως ενός γυμνασίου εις Μεσολόγγιον.

19 Αυγ. 1835

Άρθρ. 2. Θέλουν διορισθή [...] εις την αρχήν του σχολικού έτους δύο καθηγηταί [...].

Ε. τ. Κ φ. 5, 31 Αυγ. 1835.

59. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί του εν Σύρα Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου.

28 Αυγ. 1835

[...] τα έξοδα [...] καθ' όσον ήθελον υπερβαίνει την χορηγουμένην παρά του Δήμου Ερμουπόλεως ποσότητα, θέλουν πληρώνεσθαι, [...] παρά του Εκκλησιαστικού ταμείου.

το δε προσωπικόν και τα καθήκοντα των καθηγητών προσδιωρίσθησαν ως ακολούθως: Εις το Γυμνάσιον (Ν. Βάμβας, Ν. Φαρδούλης, Α. Δουραμάνης, Φαβρίκιος, Κ. Παππάς κ. . α. ) .

Ε. τ. Κ φ. 6, 18 Σεπτ. 1835.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/22.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

60. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εις Δημητσάνην.

1 Σεπτ. 1835

Μονοτάξιο. Ε. τ. Κ φ. 13, 10 Οκτ. 1835.

61 . -Δλ. Γρ. Οικ. Περί συντάξεων, προικοδοτήσεων και βοηθειών εις απομάχους, χήρας και ορφανά.

26 Σεπτ. 1835

Περιέχεται: Συνοπτική κατάστασις των εγκριθεισών μηνιαίων συντάξεων, και άπαξ πληρωμένων προικίσεων και βοηθειών.

Ε. τ. Κ φ. 9, 2 Οκτ. 1835.

62. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμού διδασκάλου ζωγραφικής εις το Γυμνάσιον των Αθηνών.

27 Σεπτ. 1835

διά να δοθή εις τους μαθητάς του εν Αθήναις Γυμνασίου το μέσον του να διδαχθώσι την Ζωγραφικήν, και να συστηθή εν ταυτώ εν προπαιδευτικόν κατάστημα διά τους επιθυμούντας να δοθούν ιδιαιτέρως εις τας ελευθερίους τέχνας, διωρίσθη [...] διδάσκαλος [...] ο Κ. Λάγγε εκ Δάρμσταδτ. το μάθημα της Ζωγραφικής ημπορούν ν' ακούουν και οι μαθηταί του Ελληνικού Σχολείου, καθώς και όσοι, χωρίς να κάμουν σπουδάς, θέλουν να μετέλθουν το εμπόριον η άλλο επάγγελμα.

Ε. τ. Κ φ. 10, 6 Οκτ. 1835.

63. -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοσίου βιβλιοθήκης εις έκαστον των δημοσίων σχολείων του Κράτους.

8 / 20 Νοεμ. 1835

[...] α) [...] προς χρήσιν των διδασκόντων και των διδασκομένων. [...]

γ) Ως προς τα δημοτικα σχολεία η φροντίς του πλουτισμού και της επαυξήσεως των νεοσυστάτων τούτων βιβλιοθηκών ανατίθεται εις τους Δήμους.

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 Δεκ. 1835.

Σχετικό:

Η από 29 Νοεμβρίου 1835 απόφαση του υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Ι. Ρίζου. Περιέχει κατάλογο βιβλίων που προτείνονται για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.

Ε. τ. Κ φ. 21, 20 Δεκ. 1835.

64. -Εγ. 3Ι86 Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως νέων σχολείων και περί διατηρήσεως των υπαρχόντων.

20 Νοεμ. 1835

Η Κυβέρνησις της Α. Μ. του Σ. ημών άνακτος, υπέρ παν άλλο ποθούσα την εκπαίδευσιν της Ελληνικής νεολαίας, και κατ' εξοχήν την πρόοδον της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως του λαού, δεν φείδεται κανενός των προς τούτο [...]

Μ' όλα ταύτα βλέπει παρ' ελπίδα και με άκραν δυσαρέσκειαν ότι πολλοί εκ των δημοτών

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/23.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των διαφόρων χωρίων και πόλεων δεικνύουσι παντελή αδιαφορίαν και αμέλειαν προς τας επιδαψιλευομένας αυτάς βοηθείας διά την εκπαίδευσιν των τέκνων των. Οι μεν δεν πέμπουσι τα παιδία των εις τα σχολεία· άλλοι δε στέλλουσιν αυτά εκ διαλειμμάτων και ατάκτως· οδυνηρόν είναι να βλέπη τις δημοτικάς αρχάς, δημογέροντας και εφόρους των σχολείων, να μη φροντίζουν ποσώς αν υπάρχη τοιούτον τι κατάστημα εις τον δήμον των, μηδέ να επιβλεπωνται από τινα ο διδάσκαλος η το σχολείον· πολύ δε περισσότερον ν' αδιαφορώσιν, αν χρειάζηταί τινός ο διδάσκαλος αναγκαίου εις το διδακτήριόν του, το οποίον δύναται να εξοικονομηθή με ασήμαντον τι έξοδον. [...]

Κλάδος α΄ σ. 551.

65. -Δλ. Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων.

9 Δεκ. 1835

[...] Τα κατωτέρω των οκτώ ετών παιδία θέλουν πληρώνει το ήμισυ του προσδιορισθέντος ποσού.

Αφορά σε τιμολόγιο του ατμοπλοίου Ανατολή. Ε. τ. Κ φ. 3, 30 Ιαν. 1836.

66. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως νεοφυτείου.

13 Δεκ. 1835

[...] εις Αθήνας και εις Τίρυνθον· [...]

διά της αυτής Β. Διαταγής συσταίνεται και βοτανικός κήπος εις Αθήνας, όστις θέλει συνεννοηθή με το ενταύθα νεοφυτείον και θέλει χρησιμεύει εις την φυσικοϊστορικήν εταιρίαν, τα ιατρικά σχολεία και τα ανώτερα εκπαιδευτήρια. [...]

Ε. τ. Κ φ. 1, 18 Ιαν. 1836.

67. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου εις Κύμην.

31 Δεκ. 1835

Ε. τ. Κ φ. 1, 18 Ιαν. 1836.

1836

68. -ΒΔ. Περί του σχηματισμού των στρατευμάτων της ξηράς.

13 / 25 Ιαν. 1836

Άρθρ. 9. Όσον διά το Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων, κρίνομεν την μεταρρύθμισιν αναγκαίαν, καθότι η Ελλάς έχει ήδη τ' αναγκαία εκπαιδευτικά καταστήματα, και τουλάχιστον αι κατώτεραι τάξεις του Στρατιωτικού Σχολείου καταντούν ανωφελείς ενώ μάλιστα συσταίνονται και Ναυτικά Σχολεία. Εκτός τούτου, επειδή οι εκ του υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνος προερχόμενοι ορφανοί. κατά μέρος εκπαιδεύονται εκτός του κράτους, κατά μέρος εις το Στρατιωτικόν Σχολείον, εις το οπλοστάσιον η έλαβον ήδη σύνταξιν· και επειδή εν ταυτώ το εκπαιδευτικόν τούτο κατάστημα πρέπει να αναλογή με τας πραγματικας ανάγκας του στρατεύματος και με τα οικονομικα μέσα του κράτους, περιμένομεν ανυπομόνως [...] η τωρινή δύναμις του προσωπικού [...] να ελαττωθή, [...] διά της ελαττώσεως [...] καθηγητών, διδασκάλων [...].

Ε. τ. Κ φ. 36, 22 Ιουλ. 1836.

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/24.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

69. -ΒΔ. Περί συστάσεως βιβλιοπωλείου εν τη Β. Τυπογραφία.

1 / 13 Απρ. 1836

Άρθρ. 1. διά να εισαχθή τρόπος ομοιόμορφος εις την διδασκαλίαν του λαού, και να ευρίσκη ο καθείς βιβλία στοιχειώδη καλά, και παραδείγματα της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας πρόχειρα πάντοτε εις τιμας μετρίας, [...]

Άρθρ. 2. Οποία δε βιβλία και παραδείγματα πρέπει να εκδίδωνται από την Β. Τυπογραφίαν και να πωλώνται, περί τούτου θέλομεν διατάττει ρητώς, ακούοντες την πρότασιν της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, και την γνώμην ανακριτικής επιτροπής, διοριζομένης εκάστην φοράν παρ' ημών· αλλ' ενταύθα πρέπει να φυλαχθή ως αξίωμα, ότι πρέπει όλα τα διδασκαλεία του Κράτους, και εξαιρέτως τα Ελληνικά και κοινά σχολεία, συμφώνως με τον σκοπόν του παρόντος διατάγματος να προβλεπωνται αδιακόπως κατά την αληθή ανάγκην των με τοιαύτα βιβλία και παραδείγματα, τα οποία να μην εμπεριέχουν διδασκαλίας και γνώμας επιβλαβείς η εις την θρησκείαν η εις τήνπολιτείαν, η εις την ηθικήν και πνευματικήν του ανθρώπου ανάπτυξιν και εκπαίδευσιν, και όντα χρήσιμα εις τον σκοπόν μιας φρονίμου παιδαγωγίας να συντείνουν εις τας κοινάς και αναποφεύκτους διά το εξής χρείας της Ελλάδος, και να επιταχύνωσι την εκπαίδευσιν του λαού δι ενός λεκτικού καθαρού και καλλωπισμένου. Σιμά τούτων θα έχουν ως προς το υλικόν όλην την ακρίβειαν της τέχνης, και εύθηνότερα, παρ' ό, τι πωλούνται εις τα ιδιωτικά βιβλιοπωλεία.

Άρθρ. 3. Άμα το βιβλιοπωλείον τούτο συστηθή όλα τα διδασκαλεία του Κράτους χρεωστούν να μεταχειρίζωνται εις την παράδοσιν των μαθημάτων εκείνα τα βιβλία και παραδείγματα, όσα θέλει εκδίδονται παρ' αύτού. [...]

Άρθρ. 7. το καθαρόν κέρδος του βιβλιοπωλείου θέλει χρησιμεύσει μόνον διά τα καταστήματα της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως τα εντός του Βασιλείου.

Ε. τ. Κ φ. 13, 13 Απρ. 1836.

70. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εις Σελλασίαν

<Βαμβακού>.

10 Απρ. 1836

[...] χορηγουμένων προς διατήρησιν αυτού 100 Δραχμών κατά μήνα από του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Ε. τ. Κ φ. 13, 13 Απρ. 1836.

71. -Εγ. 6144 Υ. ΕΔΕ. Περί των μεταβαινόντων από τα Δημοτικά εις

τα Ελληνικά Σχολεία μαθητών.

6 Ιουν. 1836

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Επειδή πολλάκις μαθηταί μεταβαίνοντες παρακαίρως από τα δημοτικά σχολεία εις τα Ελληνικά, επιφέρουν σύγχυσιν εις αμφοτέρων την τάξιν, διά τούτο θέλετε προσκαλέσει τους διδασκάλους των Ελληνικών σχολείων να μη δέχωνται τοιούτους εις τας κατωτάτας τάξεις των, ειμή μετά τας εξετάσεις των δημοτικών σχολείων, και μετά την έξοδόν των από την τελευταίαν τάξιν αυτών. Η οδηγία αύτη προσωρινώς μέχρις εγκρίσεως γενικωτέρου διοργανισμού.

Κλάδος α΄ σ. 554.

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/25.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

72. -ΒΔ. Περί της χρήσεως των κτιρίων των διαλυθέντων μοναστηρίων.

12 / 24 Ιουν. 1836

[...] εγκρίνομεν. όπως τα κτίρια των διαλυθέντων μοναστηρίων, τα οποία μήτε εις ενοικιαστας μήτε εις αγοραστάς χρησιμεύουν, αποτελέσουν μέρος της προικοδοτήσεως των δήμων, όταν προσδιορισθώσι και επισκευασθώσι παρ' αυτών, διά να χρησιμεύσουν εις αλληλοδιδακτικά και Ελληνικά σχολεία.

Κλάδος α΄ σ. 54.

73. -ΒΔ. Περί των βιβλίων και των σχολείων των βιβλιακών εταιριών.

12 / 24 Ιουν. 1836

1 ) Εις τα σχολεία και ρητώς εις τα κοινά και Ελληνικά, να διδάσκωνται όσα βιβλία δεν περιέχουν τι ύποπτον. Την επιθεώρησιν [...] των βιβλίων επεφορτίσθη ο διευθυντής των σχολείων [...] όστις χρεωστεί τα εισάξη μόνην την πάρα της Ιεράς Συνόδου εγκριθείσαν κατήχησιν. [...]

2) Τα σχολεία, όσα εσυστήθησαν από τους Αποστόλους της βιβλιακής Εταιρίας, ίστανται υπό την άμεσον επίβλεψιν της Κυβερνήσεως.

3) Η διδασκαλία της κατηχήσεως θέλει γίνεται από μόνους ιερωμένους Έλληνας, γνωστούς διά την ευσέβειαν και αρετήν αυτών.

Κλάδος α΄ σ. 276.

74. -ΒΔ. Περί μαιών.

15 / 27 Ιουν. 1836

Άρθρον < μόνον > § 6. Χρεωστούν αι μαίαι να επισκέπτωνται τας πτωχάς αμισθί, αποζημιούμεναι διά τούτο από τα μέσα του δήμου, τα οποία θέλουν κανονισθή ακριβέστερον διά των δημοτικών προϋπολογισμών και αποφάσεων, λαμβανομένων υπ' όψιν των όσων ελήφθησαν περί δήμων, και περί πενήτων.

Ε. τ. Κ φ. 27, 18 Ιουν. 1836.

75. -ΒΔ. Περί αρμοδιότητος των διοικητών και υποδιοικητών και περί της υπηρεσίας αυτών.

26 Ιουν. / 8 Ιουλ. 1836

Άρθρ. 14, § 52. Να φροντίζουν περί πτωχοκομίας, περί περιθάλψεως των ανικάνων πενήτων από τους ανήκοντας δήμους. περί διασιτίσεως και της ιατρικής θεραπείας απόρων ασθενών, περί της ανατροφής πτωχών παιδίων [...]

53. Να φροντίζωσι περί όλων, όσα αφορώσι τα σχολεία και την ανατροφήν των παίδων, και περί βελτιώσεως των εντός της διοικητικής περιφερείας των δημοσίων τεχνολογικών και επιστημονικών καταστημάτων, εκτός αν κατάστημα τι τεθή δι' ειδικού διατάγματος υπό τας αμέσους διαταγάς γραμματείας τινός.

Επίσης: § 54 - 68, 88. Ε. τ. Κ φ. 32, 3 Ιουλ. 1836 .

76. -Ν. Περί των υποθηκών.

11 / 23 Αυγ. 1836

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/26.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 11. Δικαίωμα προς απόκτησιν υποθήκης έχουν, δυνάμει του νόμου,. [...]

3) Οι ανήλικες και οι υπό κηδεμονΙαν, επί των ακινήτων των επιτρόπων, των κηδεμόνων, η των εγγυητών αυτών, διά τας παρεχομένας από την διαχείρισιν της επιτροπείας η της κηδεμονίας απαιτήσεις, [...]

5) Τα τέκνα, επί των ακινήτων του πατρός η της μητρός αυτών, διά την περιουσίαν, την οποίαν δύνανται ν' απαιτήσουν ως πατρικήν η μητρικήν η άλλως αποκτημένην παρ' αυτών επί της ανηλικίας των·

Άρθρ. 61. Έχουν ιδίως εξουσίαν 'να αιτώσιν εγγραφήν υποθήκης η προσημείωσιν δι' άλλον οι εξής.

3) Ο επίτροπος η ο κηδεμών, πας συγγενής, η εν ελλείψει αυτού πας φίλος του ανήλικος, αι αρμόδιοι αρχαί καθώς και ο ανήλιξ αυτός έχουν το δικαίωμα, ο δε αντεπίτροπος και το συγγενικόν συμβούλιον, και την υποχρέωσιν να ζητήσουν την εγγραφήν της υποθήκης των ανηλίκων η των απηγορευμενων επί των κτημάτων των επιτρόπων, των κηδεμόνων και των εγγυητών αυτών, καθώς επίσης και επί των κτημάτων των γονέων των ανηλίκων διά την πατρικήν, μητρικήν η άλλως αποκτημένην επί της ανηλικιότητός των περιουσίαν αυτών. εάν παραλειφθή η εγγραφή και πηγάση εκ τούτου βλάβη εις τον ανήλικα, ούτος δύναται να ζητήση αποζημίωσιν από τον αντεπίτροπον και το συγγενικόν συμβούλιον·

4) [...] Εάν η εις γάμον συνερχομένη γυνή είναι ανήλιξ, ο επίτροπος, ο αντεπίτροπος, και το συγγενικόν συμβούλιον, οφείλουν επί ιδία αυτών εύθύνη, να εγγράφουν την υποθήκην επί των κτημάτων του ανδρός. < Για την ασφάλεια της προίκας και της λοιπής περιουσίας της που τυχόν διαχειρίζεται ό άντρας της >. Πάσα δε συμφωνία μεταξύ των συζύγων περί μη εγγραφής της υποθήκης ταύτης είναι άκυρος.

5) Επίτροποι, κηδεμόνες και σύζυγοι παραβάτες του νόμου τούτου> υπόκεινται εις πολιτικήν φυλάκισιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 41, 12 Αυγ. 1836.

77. -Ν. Περί χαρτοσήμου.

14 / 26 Αυγ. 1836 Άρθρ. 24. Εις χαρτόσημον [...] μιας δραχμής υπόκεινται·

12. Τα μαρτυρικά των Σχολείων και διπλώματα τα εκδιδόμενα διά χρείαν ιδιωτικήν.

13. Όλα τα παντός είδους αποδεικτικά πιστοποιήσεως, [...] χωρίς εξαίρεσιν των περί βαπτίσεως, [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 15 Αυγ. 1836.

78. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

28 Αυγ. / 9 Σεπτ. 1836

Άρθρ. 2. Σκοπός της εταιρίας ταύτης είναι η πρόοδος των δημοτικών σχολείων και η στο ιχειώδης εκπαίδευσις του λαού. Επομένως τα αντικείμενα αυτής θέλουν είσθαι α΄) το να εύκολύνη την πρόοδον των δημοτικών σχολείων και την διάδοσιν της στοιχειώδους παιδείας μεταξύ του λαού, κατά τον της 6(18) Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμον· β΄) να προμηθεύη τα αναγκαία προς τούτο στοιχειώδη βιβλια· γ΄) να ενισχύη και να ανταμείβη τους συγγραφείς η μεταφραστας των τοιούτων βιβλίων· δ΄) να διεγείρη την άμιλλαν των μαθητών και την φιλοτιμίαν των δημοδιδασκάλων δι' ενιαυσίων βραβείων· ε΄) να φροντίζη περί τελειοποιήσεως της μεθόδου του διδάσκειν και να ανταμείβη τους τελειοποιούντας αυτήν την μέθοδον, ή εφευρίσκοντας άλλας τελειοτέρας· ς') να βοηθή εις τον πολυπλασιασμόν των δημοτικών σχολείων, όταν οι πόροι αυτής συγχωρούσι τούτο.

Κεφάλαια ΣΤ', άρθρα 36 και παράρτημα. Ε. τ. Κ φ. 54, 7 Οκτ. 1836.

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/27.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το καταστατικό η ο διοργανισμός της εταιρίας αναθεωρήθηκε το 1871 και εκσυγχρονίστηκε. Ακολουθεί το άρθρο 1 του τροποποιημένου καταστατικου για μια κατ' αρχήν σύγκριση :

Άρθρ. 1. Σκοπός της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας είναι η αγωγή και η εκπαίδευσις του λαού, ιδίως δε του γυναικείου φύλου· α΄) διά συστάσεως παρθεναγωγείων, διδασκαλείων και σχολείων προς την στοιχειώδη και εγκύκλιον εκπαίδευσιν· β΄) διά συντηρήσεως εν αύτοίς. ^. δαπάνη της εταιρίας, αριθμού τινός μαθητευομένων, υποχρεουμένων να διδάξωσιν επί διετίαν μετά την παίδευσίν των· γ΄) δι' εκδόσεως βιβλίων προσφόρων εις την του λαού εκπαίδευσιν και διά βραβεύσεως συγγραφέων και μεταφραστών τοιούτων βιβλίων· δ΄) διά βραβείων διεγερτικών της φιλοτιμίας και της αμίλλης των διδασκομένων· ε΄) διά βελτιώσεως της διδακτικής μεθόδου· ς') δι' αποστολής καταλλήλων προσώπων εις την αλλοδαπήν προς εκμάθησιν ειδικού τινός μαθήματος, επί τω όρω του να διδάξωσιν αυτό εν τοις σχολείοις της εταιρίας· ζ΄) διά συνδρομής προς σύστασιν η ενίσχυσιν σχολείων μη εξαρτωμένων από της έταιρίας.

Δηληγιάννης - Ζηνόπουλος σ. 532.

79. -ΒΔ. Περί ενηλικιότητος.

15 / 27 Οκτ. 1836

Παρατηρήσαντες, ότι η παρά του νυν ισχύοντος παρ' Ημίν πολιτικού νόμου απαιτουμένη προς αποτέλεσιν της ενηλικιότητος ηλικία των εικοσιπέντε ετών. είναι δυσυμβίβαστος με την ταχείαν ανάπτυξιν των νοητικών δυνάμεων των υπηκόων του Βασιλείου Ημών· Λαβόντες υπ' όψιν τας συνεχείς και απειραρίθμους περί συγγνώμης ηλικίας αιτήσεις, αίτινες αποδεικνύουν έτι μάλλον την ανάγκην της επί το καταλληλότερον μεταρρυθμίσεως του περί ενηλικιότητος νόμου· [...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν [...]

Άρθρ. 1. Η [...] ενηλικιότης [...] προσδιορίζεται εις έτη πλήρη 21.

Ε. τ. Κ φ. 58, 24 Οκτ. 1836.

80. -ΒΔ. Περί ληξιαρχικών βιβλίων.

20 Οκτ. / 1 Νοεμ. 1836 Άρθρ. 19. [...] ο πατήρ ή εν ελλείψει αυτού η μαμή, η οποιοσδήποτε άλλος παρευρεθή εις την γεννησιν, οφείλει να την φανερώση εις τον δήμαρχον εντός πέντε ημερών. αν η μήτηρ γεννήση εις ξενην οικίαν, ο οικοδεσπότης οφείλει να κάμη την φανέρωσιν προς τον ληξίαρχον.

Άρθρ. 20. [...] Πρέπει να επιδεικνύεται πάντοτε το νεογέννητον [...] < στον ληξίαρχο >.

Άρθρ. 22. Όποιος εύρη νεογέννητον παιδίον, οφείλει να κάμη την φανέρωσίν του εις τον ληξίαρχον του μέρους όπου τούτο ευρέθη, ο δε ληξίαρχος λαμβάνει πρόνοιαν διά το τέκνον,

[...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 28 Οκτ. 1836.

Σχετικό :

Εγ. 35 Υ. ΕΔΕ. Περί τακτοποιήσεως των Δημοτολογίων.

11 Απρ. 1855

[...] β) [...] δυστυχώς δεν εφηρμόσθησαν εισέτι τα κεφ. Δ΄και Ε΄ του περί ληξιαρχικών βιβλίων Β. Διατάγματος του 1836 [...] <τα περί γάμων και θανάτων δηλαδή>.

Κλάδος α΄ σ. 135.

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/28.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

81 . Αναφορά της επί των Ναυτικών Γραμ. της Επικρατείας περί των εξόδων των ετών 1833, 1834 και 1835.

30 Οκτ. 1836

[. ...] Η ναυτική εκπαίδευσις < ήταν > παραμελημένη· [...] Αλλ' εν τοσούτω ούτε η ναυτική εκπαίδευσις ωλιγωρήθη· πολλά τέκνα των υπέρ πατρίδος αγωνισθέντων απεστάλησαν δαπάνη δημοσία εις 'Αγγλίαν και αλλαχού, και δεκαπέντε έτι άλλα σπουδάζουν εις το εν Αιγίνη στρατιωτικόν σχολείον και τας ναυτικάς επιστήμας· αριθμός δε τις άλλος ελληνοπαίδων εκμανθάνει επωφελείς τέχνας εις τα παρά τω ναυστάθμω εργοστάσια. [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 31 Δεκ. 1836.

82. -ΒΔ. Περί ευθυνης των δήμων ως προς τας πραττομένας ληστείας εντός της περιφερείας των.

10 / 22 Νοεμ. 1836

Άρθρ. 3. αν εκ ληστρικής τινός πράξεως επληγωθη τις δημότης η μή, ο κατά το άρθρον 1 υπεύθυνος δήμος χρεωστεί να πληρώση εις τον πληγωθεντα, ή, εν περιπτώσει θανάτου, εις την χήραν η τα τέκνα του αποζημίωσιν κατά τους ορισμούς του πολιτικού νόμου.

Άρθρ. 14. [...] ένεκα τούτου ^ή δημοτική αρχη> υποβάλλει εις έρανον όλους τους φορολογουμένους δημότας, [...]

Ε. τ. Κ φ. 64, 13 Νοεμ. 1836.

83. -ΒΔ. Περί διοικήσεως των αγαθοεργών καταστημάτων.

1 / 13 Δεκ. 1836

1. τα αγαθοεργά καταστήματα, καθώς νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, νοθοτροφεία κλπ. θέλουν διοικείσθαι εις το εξής από αδελφάτα, συγκείμενα από τον Δήμαρχον του Δήμου εις την περιφέρειαν του οποίου ευρίσκονται, και από δύο η τέσσαρας δημότας.

Ε. τ. Κ φ. 72, 8 Δεκ. 1836.

Σχετικό:

Άρθρ. 114 ΒΔ. "περί Δήμων", 27 Δεκ. 1833 / 8 Ιαν. 1834.

Ε. τ. Κ φ. 3, 10 / 22 Ιαν. 1834.

84. -ΒΔ. Περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας.

15 / 27 Δεκ. 1836

Άρθρ. 13. διά να λάβη τις δίπλωμα κυβερνήτου πλοίου εμπορικού, απαιτείται·

1. Να έχη πλήρη είκοσιν έτη·

2. Να μετήλθε την ναυτιλίαν τρία έτη τουλάχιστον η να εχρημάτισεν, η διευθυντής μικρού πλοίου εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου τρία έτη, η υπαξιωματικός β' τάξεως πολεμικού πλοίου δύο έτη, [...]

Άρθρ. 14. διά να λάβη τις δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού πλοίου απαιτείται·

1. Να έχη πλήρη είκοσι δύο έτη·

2. Να μετήλθε την ναυτιλίαν τέσσαρα έτη τουλάχιστον, η να εχρημάτισε κυβερνήτης υπέρ το εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου επέκεινα των 100 τόνων χωρητικότητος τρία έτη, η υπαξιωματικός πρώτης τάξεως εις πολεμικόν πλοίον δύο έτη. [...]

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/29.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 24. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τας επί των λιμένων αρχάς να δίδωσι την κατά το προηγούμενον άρθρον 23 άδειαν της Κυβερνήσεως εις παίδας ηλικίας κατωτέρας των 16 ετών, και αν άλλως ούτοι προκατετάχθησαν ως ναύται γ' τάξεως, των πολεμικών η εμπορικών πλοίων [...]

Άρθρ. 28. Πας πλοίαρχος η κυβερνήτης οφείλει να παραλαμβάνη και παίδας κατ' αναλογίαν του πληρώματος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 75, 18 Δεκ. 1836.

85 . - - - ΒΔ. Περί των επαρχιακών συμβουλίων.

18 / 30 Δεκ. 1836

Άρθρ. 4. το δικαίωμα του ψηφηφορείν και εκλέγεσθαι εις τας εκλογας των επαρχιακών συμβουλίων ανήκει γενικως εις τους δημότας της ανηκούσης επαρχίας, τους ύπερβάντας το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των, [...] ζώσιν ανεξαρτήτως και έδωκαν τον όρκον της υποταγής [...]

Ε. τ. Κ φ. 77, 24 Δεκ. 1836.

86. -Αναφορά της επί των Εσωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας περί των εξόδων των ετών 1833, 1834 και 1835.

20 Δεκ. 1836

[...] Από το 1835 εσυστήθη σχολείον ιατρικόν, όπου διδάσκονται η ανατομία, η χειρουργία, η μαιευτική, η παθολογία και η φαρμακοποιία και ικανός αριθμός πρακτικών εντοπίων ιατρων τελειοποιούνται βαθμηδόν εις το επάγγελμά των. < Σύνολο δαπάνης για τη δημόσια υγεία, Ιατροσυνέδριον, σχολείον ιατρικόν Δρχ. 13245 και λ. 54 >.

[...] προ του οργανισμού των δήμων τα έκθετα βρέφη ευρίσκοντο υπό την άμεσον πρόνοιαν της Κυβερνήσεως, μετά δε την σύστασιν αυτών, ο νόμος ανέθεσε τα περί της διατροφής αυτών εις τας ανηκούσας κοινότητας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 92, 31 Δεκ. 1836.

87. -ΒΔ. Περί δημοτικής αστυνομίας.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Άρθρ. 50. [...] 1. Επιτηρούν ιδίως τα άτομα, εις τα οποία προσάπτεται ασωτεία και διαφθορά των ηθών των νέων αμφοτέρων των γενών·

Άρθρ. 51. [...] 8. Εμποδίζοντες τους παίδας να κτυπώσιν η να βλάπτωσι τους διαβάτας.

Άρθρ. 57. [...] 4. Διεφθαρμένα άτομα, τα οποία διά τροφών, ποτών η ιατρικών προξενούν την αποβολήν γυναικών η κορασίων εγκύων.

Ε. τ. Κ φ. 85, 31 Δεκ. 1836.

88. -ΒΔ. Περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

[...] 1) Θέλει συστηθή τωρα πλέον εις Αθήνας σχολείον, εις το οποίον θέλουν διδάσκεσθαι την . κυριακήν και τας εορτάς, όσοι επιθυμούν να μορφοθώσιν ως αρχιτεχνίται (μάϊστορες) εις την αρχιτεκτονικήν.

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/30.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2) Η διδασκαλία [...] δωρεάν [...]

6) διά την ανωτέραν διδασκαλίαν της αρχιτεκτονικής, θέλουν δόσει την αναγκαίαν ευκαιρίαν το τε στρατιωτικόν σχολείον και το συστηθησόμενον πανεπιστήμιον [...]

Ε. τ. Κ φ. 82, 31 Δεκ. 1836.

89. -ΒΔ. Περί εμποδισμού της μεταδόσεως των μολυσματικών (κολλητικών) αρρωστιών.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837 Η'. Ψώρα, αχώρα.

46. Προς κώλυσιν της μεταδόσεως των μολυσματικών τούτων αρρωστιών, πρέπει να φροντίζη η αστυνομία να μη γίνωνται παραδεκτοί εις τα κοινά καταστήματα και μάλιστα εις τα σχολεία, όσοι πάσχουσι τοιαύτας νόσους, πριν ιαθώσιν εντελώς· προς τούτοις δε απαιτείται από τους μαΐστορας και μαθητιώντας να φροντίζωσι περί της θεραπείας τούτων.

Ι'. Σπασμωδικός βηξ η κοκίτης.

49. Επειδή ο σπασμωδικός βηξ η κοκίτης ενίοτε μεταδίδεται, όσα παιδία πάσχουσιν, αποκλείονται των σχολείων προς καιρόν, η δε αστυνομία οφείλει να καταστήση προσεκτικούς εις τούτο τους διδασκάλους.

Ε. τ. Κ φ. 83, 31 Δεκ. 1836.

90. -ΒΔ. Περί συστάσεως Πανεπιστημίου.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Κεφάλαια ΙΑ', άρθρα 118. Ε. τ. Κ φ. 86, 31 Δεκ. 1836.

91 . -ΒΔ. Περί σωφρονιστικής φυλακής.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Άρθρ. 3. Η φυλακή αύτη θέλει συνίσταται από χωρίσματα

[...] 3. [...] Τα δε τρία αυτά χωρίσματα των καταδίκων πρέπει πάλιν να διαχωρίζωνται αυστηρότατα διά την ιδιαιτέραν κάθειρξιν των δύο γενών, και μάλιστα τοιουτοτρόπως. ώστε να εμποδίζεται το αμοιβαίον βλέμμα μεταξύ των αρρένων και των του θήλεος γένους καταδίκων· ομοίως και τα παιδία τα μικρότερα των 14 ετών πρέπει να ευρίσκωνται κεχωρισμενα από τους άνδρας και τας γυναίκας.

Άρθρ. 28. Οι κατάδικοι υποβάλλονται εις εργασίαν κατά τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του ποιν. νόμου· αλλ' εις καταδίκους έχοντας ηλικίαν μικροτέραν των 14 ετών, πρέπει να δοθή προσοχή, ώστε να λάβωσι την αναλογούσαν εις το εξής δι' αυτούς διδασκαλίαν του σχολείου, και να μάθωσιν εργόχειρόν τι. το μέτρον τούτο θέλει εκτανθή γενικώς εφ' όλους τους νέους καταδίκους τους υπέρ τα 14 έτη έχοντας, και εις τον πολιτικόν βίον επιστρέφοντας, ενόσω δηλαδή διά του μέτρου τούτου δεν ματαιούται ο κύριος σκοπός της ποινής.

Ε. τ. Κ φ. 81, 31 Δεκ. 1836.

92. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού και της τάξεως των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Άρθρ. 1 . Επειδή διά του Ημετέρου διατάγματος της σημερινής ημερομηνίας εσυστήσαμεν και το πανεπιστήμιον και διά τούτου ηύξήσαμεν σημαντικώς τα της εκπαιδεύσεως έξοδα,

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/31.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διά τούτο κατά το παρόν [...] θέλουν μείνει τα νυν υπάρχοντα πέντε γυμνάσια και 24 ελληνικά σχολεία, τα οποία ομού με τα λοιπά διδακτικα καταστήματα εξαρκούν εντελώς διά τον ενεστώτα πληθυσμόν της Ελλάδος και το προσωπικόν των διδασκάλων. [...]

Άρθρ. 3. Η [...] αύξησις [...] των [...] διδακτικών καταστημάτων εγκρίνεται [...] όπου η δήμος τις μόνος του, η και πολλοί ομού αναδέχωνται και προμηθεύωσιν όλα τα περί αυτού έξοδα, [...]

Άρθρ. 4. [...] παρά το πανεπιστήμιον εις όλην την περιοχήν του Βασιλείου δεν θέλουν συστηθή λύκεια - σχολεία μεταξύ των γυμνασίων και του πανεπιστημίου - καθότι το πανεπιστήμιον παρέχει διά την υψηλήν δημοσίαν εκπαίδευσιν, ικανήν και εκτεταμένην ευκαιρίαν, το δε κράτος, διά την παντελή έλλειψιν περιουσίας δημοσίων εκπαιδευτικών καταστημάτων, δεν δύναται άλλως να αναδεχθή τα εις τοιαύτα απαιτούμενα έξοδα.

Ε. τ. Κ φ. 90, 31 Δεκ. 1836.

93. -ΒΔ. Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Τμήματα XV, άρθρα 125. Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Δεκ. 1836.

94. -ΒΔ. Περί υποτρόφων υποψηφίων διά τας διδασκαλικάς θέσεις.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Δεκ. 1836.

Σχετικό:

Διασαφήσεις επί του περί υποτροφίας Υ. Β. Διατάγματος.

5 Μαΐου 1851

Κλάδος α΄ σ. 364.

1837

95. -ΒΔ. Περί συστάσεως σχολείου της ψαλτικής.

26 Ιαν. / 7 Φεβρ. 1837

Εις τα διατάγματα περί στοιχειώδους και υψηλής εκπαιδεύσεως ελάβομεν ήδη την ανήκουσαν πρόνοιαν και περί αναπτύξεως των μουσικών γνώσεων. διά να καταστήσωμεν όμως αυτάς γενικάς, και διά να τελειοποιήσωμεν βαθμηδόν την ψαλτικήν, ήτις συνεργεί ούσιωδώς εις τον ηθικόν εξευγενισμόν του ανθρώπου, και εις τον καλλωπισμόν του βίου, [...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν [...]

1) Συσταίνεται εις Αθήνας σχολείον ψαλτικής εις το οποίον εμπορούν να διδάσκωνται ανεξόδως όσοι έχουν κλίσιν εις την ψαλτικήν και ιδίως εις την χορωδίαν.

Ε. τ. Κ φ. 7, 20 Φεβρ. 1837.

96. - Εγ. 11032 Γρ. ΕΔΕ. Περί βελτιώσεως και αυξήσεως των δημοτικών σχολείων.

26 Μαρτ. 1837 Κλάδος α΄ σ. 554.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/32.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

97.  - ΒΔ. Περί προσωρινού κανονισμού του εν Αθήναις συστηθησομένου Πανεπιστημίου .

14 / 26 Απρ. 18^7 Ε. τ. Κ φ. 16, 24 Απρ. 1837.

98. -ΒΔ. Περί συστάσεως του πανεπιστημίου.

22 Απρ. 1837 Ε. τ. Κ φ. 16, 24 Απρ. 1837.

99. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμών γυμνασίων διά την εξέτασιν και έκδοσιν απολυτηρίων διά τους εν τω Πανεπιστημίω εισερχομένους φοιτητάς.

8 Μαΐου 1837

[...] ως γυμνάσια εντός των οποίων οι < κατ' οίκον η εις ιδιαίτερον διδασκαλείον διδαχθέντες > μαθηταί δύνανται εξεταζόμενοι να λαμβάνωσι τα διά την είσοδόν των εις το πανεπιστήμιον αναγκαία απολυτήρια, το γυμνάσιον των Αθηνών, το της Ναυπλίας και το της Σύρας· αι εξετάσεις αύται θέλουν γίνεσθαι συγχρόνως με τας δημοσίους του ανήκοντος γυμνασίου. ο δε προσερχόμενος διά να εξετασθή μαθητής, θέλει συνεξετάζεσθαι μετά των της ανωτέρας τάξεως του γυμνασίου εκείνου.

Ε. τ. Κ φ. 18, 14 Μαΐου 1837.

100. -Δλ. Γρ. Στρατ. Περί κατατάξεως νέων εις το Στρατιωτικόν Σχολείον.

29 Μαΐου / 10 Ιουν. 1837

2. Οι μέλλοντες να καταταχθώσιν εις την σχολήν, πρέπει να έχουν τελειωμένον το 13 έτος και να ήναι υγιούς κράσεως.

3. Επειδή [...] παύει* [...] η πρώτη προπαιδευτική τάξις, οι μέλλοντες να καταταχθώσι. πρέπει ν' αποδείξωσι δι' αποδεικτικών και εξετάσεων [...] <ότι>

α) [...] γνωρίζουν ν' αναγιγνώσκουν την γλώσσαν των και να γράφουν ελευθέρως, και να είναι γυμνασμένοι εις το α΄. της γραμματικής μέρος και τον σχηματισμόν των μερών του λόγου.

β΄) Από την άριθμητικήν, τας τέσσαρας αριθμητικας πράξεις επί ακεραίων και κλασματικών αριθμών και επί δεκαδικών κλασμάτων με τους ανήκοντας λόγους·

γ΄) Απαιτούνται προσέτι καί τινες αρχαί της ιχνογραφίας, της κατηχήσεως και της γενικής γεωγραφίας.

* βάσει . ΒΔ. 24 Σεπτ. / 6 Οκτ. 1836. Ε. τ. Κ φ. 21, 11 Ιουν. 1837.

101 . - ΒΔ. Περί προσθέσεως διδασκάλου της ναυτικής εις τα Ελληνικά σχολεία Σύρου και Ναυπλίας.

31 Ιουλ. / 12 Αυγ. 1837

α΄. [...] διά τους επιθυμούντας να διδαχθώσι και θεωρητικώς την τέχνην ταυτήν.

β΄. Η σειρά των ναυτικών μαθημάτων θέλει διδάσκεσθαι εις τριετιαν εις τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου, [...]

Σελ. 32
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 13
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  27. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί ενάρξεως του εν Ναυπλίω Γυμνασίου και Ελληνικού σχολείου.

  18 Φεβρ. 1834

  Την 12 (24) Μαρτίου τρέχοντος έτους γίνεται έναρξις των εργασιών του εν Ναυπλίω αρτίως συσταθέντος Γυμνασίου και Ελληνικού σχολείου. Όσοι επομένως σκοπεύουν να διδαχθώσιν εν αυτώ προσκαλούνται να παρευρεθώσιν εγκαίρως, ώστε, εξετασθέντες παρά των διδασκάλων, να καταταχθώσιν εις τας αναλόγους τάξεις.

  Ε. τ. Κ φ. 10, 27 Φεβρ. / 11 Μαρτ. 1834.

  28. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού του Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων.

  19 Φεβρ. / 3 Μαρτ. 1834

  Άρθρ. 1. Ο σκοπός της Βασιλικής Στρατιωτικής Σχολής είναι να χορηγή εις νέους, έχοντας τας απαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις, τοιαύτα διδακτικα μέσα, ώστε, εις διάστημα προσδιωρισμενου χρόνου τεσσάρων η οκτώ ετών, να ήναι εις στάσιν να εμβαίνουν ως άξιωματικοί εις το στράτευμα. [...]

  Άρθρ. 2. Κατ' αρχάς πρέπει να δίδεται εις τους νέους γενική παίδευσις αρμόζουσα εις όλας τας τάξεις των πολιτών· έπειτα ακολουθεί η καθ' αυτό εκπαίδευσιν [...]

  Άρθρ. 3. το κατάστημα των Ευελπίδων έχει 4 προπαιδευτικάς και 4 εκπαιδευτικάς τάξεις· [...] και διαρκούν τα μαθήματα <εκάστης> εν έτος. [...]

  Άρθρ. 5. Ο αριθμός των μαθητών προσδιορίζεται εις 140· εξ αύτών, 50 ανατρέφονται μ' έξοδα της Κυβερνήσεως (οι τόποι ούτοι θεωρούνται ελεύθεροι διά τους υιούς των εχόντων εκδουλεύσεις και ενδεών στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων της Κυβερνήσεως), [...]

  Άρθρ. 7. Ισοτιμία όλων των μαθητών. [...]

  Άρθρ. 8. Οι εισερχόμενοι νέοι εις την Β. Στρατιωτικήν Σχολήν δεν πρέπει να έχουν περισσότερον των 12 ετών, [...]

  Άρθρ. 9. Οι έχοντες νέοι ηλικίαν επέκεινα των 12 ετών και επιθυμούντες να εισέλθουν εις την Στρατ. Σχολήν, πρέπει, [...] να έχουν [...] τας αναλόγους γνώσεις της τάξεως εκείνης, εις την οποίαν ανήκουν κατά την ηλικίαν των.

  Άρθρ. 10. Όταν ο πατήρ η επίτροπος θέλη να κατάταξη τον υιόν του εις την Στρατιωτικήν Σχολήν, πρέπει να διευθύνη κατά ώρισμένους τύπους της υπηρεσίας προς την διοίκησιν της Σχολής την αίτησίν του [...]

  Σύνολο άρθρων : 78. Ε. τ. Κ φ. 29, Παράρτημα, 17 / 29 Αυγ. 1834.

  29. -ΒΔ. Περί γυναικείων μοναστηρίων.

  25 Φεβρ. / 9 Μαρτ. 1834

  Άρθρ. 4. Αι μη υπερβαίνουσαι τα 40 έτη της ηλικίας των μοναχαί θέλουν προσκληθή παρά του κατά τόπον επισκόπου να παραιτήσωσι την μοναστικήν ζωήν, και να επανέλθωσιν εις τον κόσμον. τον επίσκοπον θέλει επιφορτίσει η Σύνοδος να κοινοποιηση προς αυτάς εν ονόματι της, ότι δύνανται να πράξωσι τούτο ακατακρίτως. [...]

  Άρθρ. 6. [...] Ιδίως υποχρεούνται αι μοναχαί:

  3) Να διδάσκουν αμισθί τα παρά της Κυβερνήσεως εις αυτάς στελλόμενα ορφανά και πτωχά κοράσια.

  Ε. τ. Κ φ. 15, 23 Απρ. / 5 Μαΐου 1834.