Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 138-157 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/138.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

493. -Ν. ΧΠΘ'. Περί ανηλίκων επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών.

17 Αυγ. 1861

Άρθρα 1 - 137. Ε. τ. Κ φ. 42, 23 Αυγ. 1861.

494. -Ν. ΧΠΠ'. Περί συντάξεως των χηρών και ορφανών των Γερουσιαστών.

17 Αυγ. 1861

Άρθρ. 9. την οικογενειαν αποτελεί η χήρα είτε έχει τέκνα, είτε ου· αν δε η σύζυγος προαπεβίωσεν, η εστερήθη των δικαιωμάτων του βοηθήματος κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, η αποβιώση εν χηρεία, αποτελούσι την οικογενειαν τα ορφανά.

Άρθρ. 10. το κατ' έτος διανεμητέον βοήθημα δίδεται εις μεν τας χήρας ισοβίως, εις δε τα άρρενα μέχρις ου συμπληρώσωσι το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας των, η αποκατασταθώσιν, η διορισθώσιν εις έμμισθον υπηρεσίαν· εις δε τα θήλεα ορφανά μέχρι της αποκαταστάσεώς των. το βοήθημα δίδεται ολόκληρον εις την οικογένειαν οιανδήποτε και αν πάθη αύτη ελάττωσιν· παύει δε μόνον όταν ουδέν μέλος αυτής έχη δικαίωμα εις το βοήθημα.

Ε. τ. Κ φ. 43, 23 Αυγ. 1861.

495. -ΒΔ. Περί συστάσεως σχολείου νοσοκόμων.

18 Αυγ. 1861

§ 9. Ο στελλόμενος ίνα εκμάθη τα του Νοσοκόμου καθήκοντα στρατιώτης πρέπει να ήναι εξαιρέτου η αμέμπτου διαγωγής, να γιγνώσκη ανάγνωσιν και γραφήν, η τουλάχιστον άνάγνωσιν, να οφείλη δε εισέτι να διαμείνη εις τον ενεργόν στρατόν περίπου δύο έτη.

Ε. τ. Κ φ. 59, 30 Σεπτ. 1861.

496. -Ν. Χ^Δ'. Περί διοργανισμού του σώματος της Τελωνοφυλακής.

15 Σεπτ. 1861

Άρθρ. 4. διά να καταταχθή τις ως φύλαξ, απαιτείται· [...] 2) να έχη ηλικίαν 23 - 30 ετών συμπεπληρωμένων· [...]

Ε. τ. Κ φ. 56, 21 Σεπτ. 1861.

497. -ΒΔ. Περί εκπαιδεύσεως του υποδεεστέρου προσωπικού της Χωροφυλακής.

20 Σεπτ. 1861

Ε. τ. Κ φ. 64, 23 Οκτ. 1861.

498. -ΒΔ. Περί μεταθέσεως εις Χαλκίδα του Β' γυμνασίου και καθηγητών.

27 Σεπτ. 1861

Ε. τ. Κ φ. 63, 13 Οκτ. 1861.

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/139.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

499. -ΒΔ. Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών.

13 Οκτ. 1861

[...] Θεωρήσαντες, ότι το υπάρχον Διδασκαλείον, ως έχει μέχρι τούδε, εκπληροί μόνον τον σκοπόν της εξετάσεως και της βαθμολογήσεως των διδασκαλισσών ουχί δε και τον της μορφώσεως αυτών.

Θεωρούντες, ότι το προς μόρφωσιν διδασκαλισσών [...] υπό της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συντηρούμενον σχολείον παρέχει πλήρη εχέγγυα της εντελούς εκπληρώσεως του σκοπου του Νόμου καθόσον αφορά τας μελλούσας ν' αναλάβωσι την εκπαίδευσιν του γυναικείου φύλου διδασκαλίσσας.

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν [...]

Α'. το σχολείον της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας αναγνωρίζεται ως συμπληρούν το Διδασκαλείον καθ' όσον αφορά την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών.

β΄. Η κατάταξις εις το σχολείον τούτο θέλει γίνεσθαι συμφώνως προς τον ισχύοντα οργανισμόν αυτού.

γ΄. Αι εξετάσεις των υποψηφίων διδασκαλισσών κατά τα άρθρα 13 και 14 του< από 6 Φεβρ. 1834 περί δημοδιδασκαλίας > Νόμου θέλουσι γίνεσθαι υπό επιτροπής, συγκειμένης από τον Διευθυντήν του Διδασκαλείου ως Πρόεδρον, και τους εν τω σχολείω διδασκάλους της ανωτάτης τάξεως, όσοι έχουσι παρά της Κυβερνήσεως την προς το διδάσκειν άδειαν [...]

Ε. τ. Κ φ. 66, 1 Νοεμ. 1861.

1862

500. -ΒΔ. Περί της βαθμολογίας των εξεταζομένων φοιτητών.

3 Μαρτ. 1862

[...] Επί εκάστου μαθήματος η ικανότης του εξετασθέντος φοιτητού εκφράζεται διά των μερικών σημειώσεων "άριστα, λίαν καλώς, καλώς κτλ. ".

Παρίσης α΄ σ. 135.

501 . -Ν. ΨΜΒ'. Περί συστάσεως Φρενοκομείων.

22 Μαρτ. 1862 Άρθρ. 9. Πας εν τω Φρενοκομείω εισηγμένος άρρωστος μένει ωσαύτως ελεύθερος και προ της κατά το ανωτέρω άρθρον περί ιάσεως δηλώσεως του ιατρού, ευθύς ότε ζητήση την έξοδον αυτού εις των εξής· [...]

έ. [...] του εν τω Φρενοκομείω δ' ανήλικος η απηγορευμένου αρρώστου μόνος ο επίτροπος δύναται να αιτήση την από του Φρενοκομείου απόλυσιν. [...]

Άρθρ. 12. Οι απηγορευμένοι παραδίδονται εις μόνους τους επιτρόπους των, οι δε ανήλικες εις εκείνους, υπό την νόμιμον επιμέλειαν των οποίων διατελούσι.

Ε. τ. Κ φ. 28, 19 Μαΐου 1862.

502. -Εγ. 8067 Υ. Εσωτ. Περί συστάσεως τάξεως προς εκμάθησιν της τηλεγραφίας.

28 Απρ. 1862

Η εκπαίδευσις παρέχεται δωρεάν και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 21 ετών και άνω.

Ε. τ. Κ φ. 27, 18 Μαΐου 1862.

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/140.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

503. -Εγ. 8945 Υ. Εσωτ. Κανονισμός του εν Χαλκίδι δημοσίου εργοστασίου η σιδηρουργείου.

23 Μαΐου 1862

Άρθρ. 1. Κύριος σκοπός του εν Χαλκίδι δημοσίου εργοστασίου είναι η πρακτική εκπαίδευσις νέων σιδηρουργών εις την διαχείρισιν, κίνησιν και επισκευήν των άτμοκινήτων μηχανών.

Άρθρ. 2. Δεκτοί εις το εργοστάσιον ως μαθητευόμενοι είναι· [...]

γ΄) Οι ηλικίας 18 - 25 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 33, 11 Ιουν. 1862.

504. -Ν. ΨΜΔ'. Περί Εθνοφυλακής.

27 Αυγ. 1862

Άρθρ. 6. Ενεργός εθνοφυλακή είναι η συνήθως καλουμένη εις ύπηρεσίαν, αποτελούσι δ' αυτήν οι άγοντες ηλικίαν 20 μέχρι 50 ετών, εκείνου μεν αρχομένου, τούτου δε συμπεριλαμβανομένου .

Άρθρ. 8. Εξαιρούνται της ενεργού εθνοφυλακής.

Α'. Απολύτως·

1) [...] οι μαθηταί της Ριζαρείου και των άλλων ιερατικών σχολών.

Άρθρ. 9. Διαθέσιμος εθνοφυλακή είναι η εκτάκτως καλουμένη εις υπηρεσίαν, αποτελούσι δ' αυτήν οι άγοντες το 18, 19, 51 και εφ' εξής μέχρι του εξηκοστού έτους της ηλικίας των, συμπεριλαμβανομένου, [...]

Άρθρ. 87. Είναι δεκτοί α) εθελονταί οι εθνοφύλακες, όσοι άγουσι το 18, 19, 36 και 37 και εφ' εξής μέχρι του τεσσαρακοστού, συμπεριλαμβανομένου έτους της ηλικίας των, [...]

Άρθρ. 93. Εξαιρούνται της προς μεταβατικήν υπηρεσίαν υποχρεώσεως·

α) ο μόνος ορφανός πατρός η μητρός.

β) ο μονογενής η μόνος μείνας υιός, αν ζη ο πατήρ η η μήτηρ αυτού η αμφότεροι.

γ) ο πρεσβύτερος των προς πατρός ορφανών αδελφών.

δ) ο πρεσβύτερος υιός πατρός τυφλού η ένεκα γήρατος η σωματικής η ψυχικής βλάβης ανικάνου καταστάντος εις το πορίζεσθαι τα προς το ζην επιτήδεια. [...]

Εν περιπτώσει όμως καθ' ην η εθνική ανάγκη ήθελεν υπαγορεύσει την εις τα όπλα κλήσιν ολοκλήρου της ενεργού και μεταβατικής εθνοφυλακής, αι παρούσαι εξαιρέσεις ουδόλως ισχύουσι.

Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Σεπτ. 1862.

505 . -Εγ. 6567 Υ. ΕΔΕ. Περί της διαγωγής των παρεπιδημούντων εν Αθήναις κληρικών.

12 Σεπτ. 1862

προς τον Γυμνασιάρχην Αθηνών, Πρύτανιν του Πανεπιστημίου, Διευθυντήν του Λυκείου Χ. Βάφαν, Σχολάρχας Αθηνών, Διευθυντάς των Ελληνικών σχολείων Πειραιώς, Μεγάρων και Αιγίνης, Τριμελές συμβούλιον της Ριζαρείου διαθήκης, Διευθυντήν του βασιλικού Πολυτεχνείου και διευθυντήν του Διδασκαλείου.

[...] Παρ' εκάστου [...] των ήδη εγγεγραμμένων εις το μαθητολόγιον του ου προΐστασθε εκπαιδευτηρίου κληρικών η δοκίμων, θελετε απαιτήσει να παρουσιάση υμίν το παρά του Μητροπολίτου κατά Νόμον διδόμενον ενί εκάστω αυτών διαμονητήριον, ωσαύτως και παρά των προς εγγραφήν προσερχομένων.

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/141.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] να πέμψητε ημίν ονομαστικόν κατάλογον των φοιτώντων εις το κατάστημα ου προΐστασθε μοναχών η δοκίμων, σημειώσεως της μονής εις ην έκαστος ανήκει.

Κλάδος Β' σ. 150.

Σχετικό :

Εγ. 30 Μητροπολίτη Αθηνών με τον ίδιο τίτλο.

28 Αυγ. 1862

[...] πας δόκιμος η μοναχός, η οιουδήποτε σχήματος κληρικός σπουδάζων εν τοις Αθήνησιν εκπαιδευτηρίοις οφείλει,

1) Να παρουσιάση ημίν ανυπερθέτως την προς τούτο κεκανονισμένην άδειαν [...]

2) Ο άγνωστος εις ημάς οφείλει να παρουσιάση ευυπόληπτα πρόσωπα δύο η εν περί της σώφρονος και κατά κληρικόν διαγωγής του κατά το διάστημα των σπουδών του, και να παραδίδη εις το γραφείον της Μητροπόλεως το όνομα της οδού και τον αριθμόν της εν η καταλύει οικίας, [...]

3) Δεν επιτρέπεται εις ουδένα τοιούτον η εις καφφενεία η λέσχας φοίτησις, μήτε η εις οινοπωλεία εισελευσις, μήτε η εν ξενοδοχείοις η μαγειρείοις σίτησις, ιδίως δε κατά τας αγίας τεσσαρακοστάς.

4) Απαγορεύεται πάσα άκοσμος περιβολή, ως και η χρήσις αλεξηλίων η αλεξιβροχίων λευκών και οιαδήποτε προς το καλλωπίζεσθαι επιτήδευσις.

5) Απαγορεύεται η εις δημοσίους περιπάτους περιδιάβασις, η εις μουσουργίας παράστασις, η εις οιουδήποτε είδους θεάτρων είσοδος, ως και η μέθεξις εις κώμους, συμπόσια, ψυχαγωγίας σκανδαλώδεις και τερπωλας και ευωχίας και εί τι τοιούτον, ομοίως δε και η οπουδήποτε διασκέδασις διά τυχηρών παιγνιδίων οιωνδήποτε.

7) κατά το τέλος εκάστης σχολικής εξαμηνίας οφείλει έκαστος να παρουσιάζη εις την μητρόπολιν έγγραφον απόδειξιν του προϊσταμένου του Εκπαιδευτηρίου, εις ο σπουδάζει, περί τε των προόδων αυτού και της διαγωγής και πολιτείας του εν τω διδακτηρίω κατά το παρελθόν εξάμηνον.

Κλάδος Β' σ. 151.

506. -Ν. ΨΝΑ'. Περί συστάσεως συμβουλίου παρά τω Υπουργείω των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

19 Σεπτ. 1862 ''Αρθρ. 2. Έργα των μελών του Συμβουλίου τούτου εισί·

α) να εποπτεύωσι περιερχόμενα το Κράτος τα εν αυτώ πάσης τάξεως εκπαιδευτικά καταστήματα, δημόσια η και ιδιωτικά, κατά την περί τούτου εκάστοτε διαταγήν του Υπουργού.

β) να γνωμοδοτώσιν περί των προς διδασκαλίαν εκάστου μαθήματος εις τα Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια εισακτέων βιβλίων.

γ) να γνωμοδοτώσιν επί των αυτοίς παραπεμπομένων εκθέσεων, και να εκτελώσι πάσαν άλλην σχετικήν εργασίαν, ην τινα ο Υπουργός θέλει αναθέτει αύτοίς.

Ε. τ. Κ φ. 52, 24 Σεπτ. 1862.

507. -Α. άρ. 5 του προέδρου της Προσωρινής Κυβερνήσεως.

11 Οκτ. 1862

Λαβόντες υπ' όψιν τας εκτάκτους περιστάσεις της Πατρίδος, ακούσαντες και την γνώμην του υπουργικού συμβουλίου. Θεσπίζομεν ότι,

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/142.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το μέχρι τούδε επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείον διαιρείται εις δύο διακεκριμένα Υπουργεία. Α'. το των Εκκλησιαστικών. β΄. το της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Ε. τ. Κ φ. 1, 15 Οκτ. 1862.

508. -Ψ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου διδομένων εξετάσεων.

8 Δεκ. 1862

Αφορά τις διδακτορικές εξετάσεις των γιατρών. Κλάδος Β' 305.

509. -Ψ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί εισαγωγής εν μεν τω εθνικώ Πανεπιστημίω της οπλασκίας, εν δε τοις κατωτέροις εκπαιδευτηρίοις της γυμναστικής.

8 Δεκ. 1862 Ε. τ. Κ φ. 19, 18 Δεκ. 1862.

1863

510. -Εγ. 86 Υ. Εσωτ. Περί τροποποιήσεως του πίνακος των γάμων, γεννήσεων και άποβιώσεων.

16 Μαρτ. 1863

α΄. ) Εις τας στήλας των γάμων προσεθήκαμεν ιδίας στήλας διά τας διαφόρους ηλικίας των ανδρών, και ιδίως δι' εκείνας των γυναικών, [...]

β'. ) Εις τας στήλας των αποβιώσεων προσεθήκαμεν δύο έτι στήλας διά την μέχρι εξ (6) μηνών ηλικίαν αμφοτέρων των γενών. [...]

Γιαννούλης 1863 σ. 38.

511 . -Εγ. 77 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων εις το οπλοστάσιον προς εκμάθησιν της οπλοποιΐας.

18 Μαΐου 1863 προς τους Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους

[...] Κρίνομεν λίαν άναγκαίον, κύριοι, να σάς συστήσωμεν και δι' υμών προς τους ευπορωτέρους δήμους το μέτρον του να αποστείλωσιν αυτοί παίδας τινάς εις το εν Ναυπλίω όπλοστάσιον, όπως σπουδάσωσι την τέχνην του οπλοποιού, [...] διότι ούτω και οι μαθητεύσοντες δύνανται να αναδείξωσιν εαυτούς τεχνίτας καλούς, το μέλλον αυτών εξασφαλίζοντες, και οι δήμοι θέλουσιν απολαύσει των εκ της εργασίας τούτων ευκολιών [...]

Η μηνιαία δαπάνη της εν τω οπλοστασίω συντηρήσεως και μαθητείας εκάστου μαθητευομένου ανέρχεται εις δραχμάς 32. 40 / 00.

Γιαννούλης 1863 σ. 56.

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/143.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

512. -Εγ. 12797 Υ. Εσωτ. Περί σπουδής της τηλεγραφικής τέχνης.

28 Ιουν. 1863

Έχοντες ύπ' όψιν διαφόρους αιτήσεις των βουλομενων να σπουδάσωσι την τηλεγραφικήν τέχνην [...] Διατάσσομεν.

Άρθρ. 1. Συνιστάται εν τω καταστήματι του τηλεγραφείου Αθηνών και εντός του μηνός Ιουλίου ε. ε. τάξις τηλεγραφικών μαθημάτων, εν η θέλουσι διδαχθή αμισθί τα αναγκαία τηλεγραφικα μαθήματα οι βουλόμενοι να διορισθώσιν εις την τηλεγραφικήν υπηρεσίαν.

Άρθρ. 2. Οι προτιθέμενοι να καταταχθώσιν εις την τάξιν ταύτην < πρέπει να έχουν > τα εξής προσόντα.

α΄) [...] πολίται Έλληνες·

β΄) [...] απολυτήριον Γυμνασίου η τουλάχιστον άποφοιτήριον·

γ΄) [...] στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής και χημείας και < να γνωρίζουν > αρκούντως την Γαλλικήν Γλώσσαν.

Οι γνωρίζοντες και ετέρας γλώσσας, οίον την 'Αγγλικήν, Γερμανικήν η Ιταλικήν θέλουσι προτιμάσθαι.

Άρθρ. 3. Οι κατά το ανωτέρω άρθρον δηλώσαντες οφείλουσι να προσέλθωσιν εντός της δευτέρας δεκαημερίας του μηνός Ιουλίου ε. ε. εις το τηλεγραφείον Αθηνών και υποβληθώσιν, ενώπιον επιτροπής, [...] εις εξετάσεις [...]

Γιαννούλης 1863 σ. 66.

513. -Εγ. 145 Υ. Εσωτ. Περί παύσεως δημαρχιακών παρέδρων μη σεβασθέντων τας αποφάσεις της Κυβερνησεως.

26 Αυγ. 1863

διά θεσπισμάτων της Κυβερνήσεως από 17 και 19 του λήγοντος επαύθησαν των θέσεών των ο Δ. Κοκκαλάκης, α΄ δημαρχιακός πάρεδρος του δήμου Δωριέων [...] διότι δι' επενεργειών παρεμπόδισε την εν τη υπηρεσία εγκατάστασιν του δημοδιδασκάλου του χωρίου Άνω Μουσουνίτσης κυρίου Γρηγ. Ελαφογιάννη, [...]

Γιαννούλης 1863 σ. 90.

514. -Θ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί εισαγωγής κορασίων εις το Σχολείον της < Φιλεκπαιδευτικής " Εταιρίας.

7 Σεπτ. 1863

Α'. Διά να εισαχθήτις νεάνις εις το κατάστημα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, ως υπότροφος της Κυβερνήσεως, η τινός των δήμων του Κράτους, απαιτείται 1) να έχη ηλικίαν ένδεκα τελείων ετών 2) να ήναι δεδιδαγμένη τα εν τοις δημοτικοίς σχολείοις καλώς ωργανισμένοις παραδιδόμενα μαθήματα, ώστε να δύναται ν' αναγιγνώσκη ου μόνον απταίστως εις τα της καθομιλουμένης, αλλα και όπως ουν ελευθέρως εις τα της αρχαίας γλώσσης βιβλία, να γράφη δε τα υπαγορευόμενα τακτικώς και ευαναγνώστως σχηματίζουσα τας λέξεις, και μετ' ορθογραφίας τουλάχιστον των καταλήξεων. [...]

β΄. Αι ούτω εις το Παρθεναγωγείον εισαγόμεναι νεάνιδες, υποχρεούνται να διελθωσι τας εν τω καταστήματι ωρισμένας τάξεις κατά τον διοργανισμόν, και τότε, εξεταζόμενα ι την απολυτήριον εξέτασιν λαμβάνουσι το νενομισμένον διδασκαλικόν πτυχίον.

Η δις μίαν τάξιν επαναλαμβάνουσα, χωρίς να κατασταθή προβιβασμού αξία, στερείται της περαιτέρω υποτροφίας.

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/144.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γ΄. Εάν νεάνις τις [...] επιδείξη διαγωγήν επίμεπτον εφαρμόζονται κατ' αυτής αι [...] διαγεγραμμέναι πειθαρχικαί ποιναί· εν υποτροπή δε [...] αποβάλλεται· [...]

Κλάδος Β' σ. 438.

515. -Εγ. 166 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων εις το Σχολείον των τεχνών προς μαθητείαν.

25 Σεπτ. 1863

Γιαννούλης 1863 σ. 107.

516. -Θ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί του κανονισμού των υποτρόφων του εν Τήνω ιερού καταστήματος της Ευαγγελιστρίας.

30 Σεπτ. 1863

[...] Θεωρούσα < η Προσωρινή Κυβέρνησις > ότι προς το παρόν καθυστερεί το έθνος μάλλον εις την πρόοδον των τεχνών, μηχανικών τε καλλιτεχνικών, και ότι η εις αυτάς εμψύχωσις της νεολαίας είναι αναγκαιοτάτη και χρησιμωτάτη εις την ευπορίαν του λαού και την εθνικήν εν γένει πρόοδον. [...] Θεσπίζει

Α'. του λοιπού αι δαπάνη του ταμείου του εν Τήνω ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας δέκα υποτροφίαι θέλουσι χορηγείσθαι αποκλειστικώς εις νέους, υιούς απόρων γονέων, ευφυείς, χρηστοήθεις, μαρτυρουμένους ως τοιούτους διά πιστοποιητικών των αρμοδίων Αρχών, Δημοτικής και Διοικητικής, και φέροντας τουλάχιστον απολυτήριον καλώς ώργανισμένου αλληλοδιδακτικού σχολείου, ο ίτινες αισθάνονται εν εαυτής κλίσιν προς εκμάθησιν οιασδήποτε κοινοφελούς τέχνης μηχανικής η και καλλιτεχνικής. Ούτοι θέλουσιν εκπαιδεύεσθαι εν τω Πολυτεχνείω, συμμορφούμενοι προς τον οργανισμόν αυτού του καταστήματος· θέλουσι δε λαμβάνει κατά μήνα από 25 μέχρι 30 δραχμών έκαστος, αφ' ου προηγουμένως παράσχη έγγύησιν αξιόχρεων, ότι μετά την εκπαίδευσίν του θέλει μεταδώσει εν τω τόπω της γεννήσεώς του η αλλαχού, όπου η Κυβερνησις εγκρίνη, την τέχνην ήν εδιδάχθη, εφ' όσα έτη διετέλεσεν υπότροφος, αυτός καρπούμενος την από της διδασκαλίας και της εργασίας του ώφελειαν. β΄. Εάν τις των ούτως εκπαιδευθέντων, μετά την από του Πολυτεχνείου απόλυσίν του, κριθή υπό των καθηγητών και διδασκάλων ικανός εις περαιτέρω τελειοποίησιν, τούτου η υποτροφία παρατείνεται επί δύο έως τέσσαρα έτη, αποστελλομένου εις Ευρώπην δι' εξόδων αυτού του ιδίου ευαγούς ιδρύματος.

Κλάδος Β' σ. 163.

517. -Εγ. 559 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως τοις καθηγηταίς και διδασκάλοις του ιδιωτικώς διδάσκειν και προγυμνάζειν.

6 Νοεμ. 1863

προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντας ελληνικών σχολείων μετά πολλής λύπης μανθάνομεν εξ επισήμων πληροφοριών ότι, πάρα τα εκ πολλού διατεταγμένα, τινές των διδασκόντων εν τοις δημοσίοις παιδευτηρίοις, περί ολίγου ποιούμενοι τα δημόσια αυτών καθήκοντα, ασχολούνται κυρίως εις παραδόσεις εν ιδιωτικοίς διδακτηρίοις η εν οικογενείαις καί, όπερ χείρον, εις προγυμνάσεις επί μισθώ αυτών τούτων των μαθητών, ους οι αυτοί εν τοις δημοσίοις διδακτηρίοις διδάσκουσι· και ούτως εξαντλούμενοι εις τας τοιαυτάς διδασκαλίας, παρίστανται εις τας διαπιστευθείσας αυτοίς παρά της Κυβερνήσεως έδρας κεκμηκότες και απηυδισμένοι, και διά τούτο ως ήκιστα επιτυγχάνεται ο σκοπός, προς ον εισί τεταγμένοι. Η τοιαύτη εξ επιμεμπτου φιλοκερδίας γιγνομένη τοις μαθηταίς αδικία δεν

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/145.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

δύναται να μένη ακόλαστος και θλιβόμεθα ότι αναφύεται ανάγκη να κατασταλή διοικητικώς κατάχρησις όπου ήλπίζετο ότι η συνείδησις ήθελεν είναι οδηγός και τιμητής.

Παρίσης α΄ σ. 325.

518. -Εγ. 7831, 883 Υ. ΕΔΕ. Περί των προσόντων των μελλόντων ιερωθήναι.

14 Δεκ. 1863 προς τους Σχολάρχας, πλήρη Ελληνικά Σχολεία διευθύνοντας Ελληνοδιδασκάλους και προς τους δημοδιδασκάλους

[...] εξ αναφοράς [...] της Ιεράς Συνόδου μανθάνομεν μετά πολλής ημών αγανακτήσεως ότι τινές εξ υμών παρεχουσι [...] < άπολυτήρια > όλως απαιδεύτοις και αναξίοις ανθρώποις, γινόμενοι ούτω παραίτιοι ίνα εισχωρώσιν εις την τάξιν του ιερού κλήρου παντάπασιν αγράμματοι ιερείς [...]

Κλάδος Β' σ. 167.

1864

519 . -Εγ. 5 Υ. Εσωτ. Περί βελτιώσεως των φυλακών.

4 Ιαν. 1864

[...] οι εν ταις παρ' ημίν φυλακαίς κατάδικοι, συνδιαιτώμενοι αδιακρίτως της ποινής, την οποίαν εκτίουσι, και της ηλικίας την οποίαν άγουσι, λαμβάνοντες δ' εν αυταίς ως αμοιβήν του εγκλήματος την αργίαν ης ένεκεν εξώκειλον ίσως εις αυτό, διάγουσι τας ημέρας της καθείρξεως των διηγούμενοι αλλήλοις τα συμβεβηκότα του εγκληματικού βίου των, αμοιβαίως διδασκόμενοι διδάγματα ολέθρια, εξαλείφοντα από τας ψυχας αυτών παν ίχνος μεταμελείας η αιδούς. [...]

Γιαννούλης 1864 σ. 5.

520. -Εγ. 13 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων προς μαθητείαν εις το σχολείον των τεχνών.

11 Ιαν. 1864

Γιαννούλης 1864 σ. 12.

521 . -Εγ. 25 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως καταλόγων των αγόντων την στρατεύσιμον ηλικίαν.

25 Ιαν. 1864

[...] ουχί μόνον των υποκειμένων προς στρατείαν νέων, αλλα πάντων των < εν τη πρωτευούση του δήμου αγόντων ηλικίαν από του 18, συμπεπληρωμένου, μέχρι του 24, συμπεπληρωμένου > νέων [...] αδιακρίτως των ιδιοτήτων, ων ένεκεν υπάγονται ίσως τινές εξ αυτών εις εξαιρέσεις· [...]

Γιαννούλης 1864 σ. 25.

522. -Εγ. 52 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων προς μαθητείαν εις το σχολείον των τεχνών.

8 Απρ. 1864 Γιαννούλης 1864 σ. 62.

10

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/146.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

523. -Εγ. 59 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογίας και ναυτολογίας του τρέχοντος έτους.

24 Απρ. 1864

Γιαννούλης 1864 σ. 73.

524. -Εγ. 5583 Υ. ΕΔΕ. Περί του εις τα ελληνικά, λατινικά και μαθηματικά απαιτουμένου βαθμού προς προαγωγήν.

22 Ιουν. 1864

Προς τον νομάρχην Αρκαδίας

παν διδασκόμενον μάθημα έχει μίαν ψήφον. Αλλά μαθητής, μη λαβών εις τε τα ελληνικά, λατινικά και μαθηματικά, τουλάχιστον "σχεδόν καλώς", δεν προβιβάζεται, οποίοι και αν ώσιν οι άλλοι αυτού βαθμοί.

Παρίσης α΄ σ. 326.

525. -ΒΔ. Περί διατηρήσεως των εν τοις Ελλην. Σχολείοις Βοηθών.

31 Αυγ. 1864

Ε. τ. Κ φ. 41, 23 Σεπτ. 1864.

526. -Εγ. 8398 Υ. ΕΔΕ. Περί κανονισμού των εις τα γυμνάσια παραδιδομένων εμπορικών μαθημάτων.

10 Σεπτ. 1864

Άρθρ. 1. Εν ιδιαιτέρα τάξει εν τω γυμνασίω Σύρου διδάσκονται [...]

Στοιχεία του εμπορικού δικαίου επί το πρακτικώτερον ερμηνευόμενα.

Εμπορική γεωγραφία.

Διπλογραφία.

Άρθρ. 4. Εις τα εμπορικά μαθήματα δύναται να εγγραφή πας ων μαθητής της β΄. γ΄. και δ΄. τάξεως του γυμνασίου, η και ο φέρων ενδεικτικόν < μιάς αυτών >.

Άρθρ. 5. Μαθητής του γυμνασίου εγγραφείς άπαξ και μαθητής των εμπορικών μαθημάτων, εάν [...] διακόψη [...] την ακρόασιν αυτών, διαγράφεται του καταλόγου των μαθητων του γυμνασίου, εκτός [...] αν [...] ήναι εκ των διδασκομένων και τα λατινικά.

Άρθρ. 6. Κατ' έτος [...] δίδοται τω εξετασθέντι και ενδεικτικόν, καλούμενον "εμπορικόν πτυχίον", όπερ όμως ουδέν δικαίωμα εγγραφής εις το πανεπιστήμιον παρέχει.

Άρθρ. 7. Εις τους μαθητάς του γυμνασίου τους εγγραφέντας και μαθητάς εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται η μη ακρόασις του λατινικού μαθήματος, εάν αιτήσωσιν αύτό.

Άρθρ. 8. Η φοίτησις ακροατών εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται αδεία του γυμνασιάρχου η του αρμοδίου καθηγητού.

Παρίσης α΄ σ. 326.

527. -Συνταγμα της Ελλάδος.

7 Νοεμ. 1864

Άρθρ. 16. Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους· εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους νόμους του Κράτους.

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/147.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 70. διά να εκλεχθή τις βουλευτής απαιτείται να ήναι πολίτης Έλλην [...] έχων συμπεπληρωμένον το τριακοστόν έτος της ηλικίας του [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 17 Νοεμ. 1864.

528 . -Προσωρινός κανονισμός περί εφαρμογής του νέου οργανισμού της στρατιωτικής σχολής.

14 Νοεμ. 1864

Άρθρα 1 - 19. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

529 . -Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

14 Νοεμ. 1864 Άρθρα 1 - 270. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

530. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών εις αριστευσαντας μαθητάς του σχολείου των τεχνών.

30 Νοεμ. 1864

Οι υποτροφίες κυμαίνονται από 30 έως 12 δρχ. το μήνα.

Ε. τ. Κ φ. 9, 1 Φεβρ. 1865.

531 . -ΒΔ. Περί αυξήσεως της δυνάμεως του σώματος της Χωροφυλακής.

16 Δεκ. 1864

Άρθρ. 3. Εν ελλείψει των κατά το άρθρον 8 του κανονισμού της χωροφυλακής απαιτουμενων προσόντων, των οποίων οι κάτοχοι προτιμώνται, δύνανται να καταταχθώσιν εις την χωροφυλακήν οι έχοντες ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 24 ετών ούδ' ανωτέραν των 40 και ύπηρετησαντες ως δικαστικοί η αστυνομικοί κλητήρες είτε ως υγειονόμοι η τελωνιακοί φύλακες, είτε ως δασοφύλακες, είτε εις άλλην τινα παραπλησίαν δημοσίαν η δημοτικήν ύπηρεσίαν, [...] ή, εν ελλείψει τοιούτων, οι έχοντες μεν την ανωτέρω σημειωθείσαν ηλικίαν, φέροντες δ' απόδειξιν του οικείου δημάρχου περί της καλής αυτών διαγωγής. [...]

Γιαννούλης 1865 σ. 17.

532. -Εγ. 11079 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ο ηγούμενος της μονής δεν δύναται να εκπληροί < και τα της διδασκαλικής υπηρεσίας έργα, μάλιστα δ' επί μισθώ >.

24 Δεκ. 1864

Κλάδος Β' σ. 181.

1865

533. -Εγ. 274 Υ. ΕΔΕ. Περί της αδείας της Κυβερνήσεως προς σύστασιν σχολείων.

13 Ιαν. 1865

[...] πληροφορούμεθα μετά δυσαρεσκείας ότι πολλαχού κατίσχυσε κατάχρησις και σχολεία ιδιωτικά υφίστανται χωρίς αδείας, εν ενίοις δε αυτών τε και των επ' αδεία διδάσκονται

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/148.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αναμίξ άρρενα και θήλεα, ουδαμού δε σχεδόν ενεργείται επ' αυτών η μετά τοσαύτης επιμονής απαιτουμένη υπό του νόμου εποπτεία, και α ι εξετάσεις δε των πλείστων εξ αυτών γίνονται όταν και όπως τύχη παρά την είδησιν και χωρίς της παρουσίας των διοριζομένων κατ' έτος εξεταστικών επιτροπών, αι δε παραβάσεις αύται έχουσι φυσικόν και λυπηρόν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμόν της ψευτοπαιδείας και ημιμαθείας [...]

Δηλιγιάννης - . Ζηνόπουλος ΣΤ' σ. 507.

534. -ΒΔ. Περί συστάσεως Επιτροπών εν Επτανησω προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων.

28 Φεβρ. 1865

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1865.

535. -ΒΔ. Περί τακτοποιήσεως των υποτροφιών.

15 Μαρτ. 1865

Άρθρ. 1. δεν επιτρέπεται του λοιπού [...] η εκ των κληροδοτημάτων χορήγησις υποτροφιών πέραν των ογδοήκοντα χιλιάδων δραχμών, τόκου αποφερομένου εκ των εις την Εθνικήν Τράπεζαν επί τούτω κατατεθειμένων κεφαλαίων.

Άρθρ. 2. Υπότροφοι διορίζονται [...] 1) Μαθηταί της ανωτάτης τάξεως των δημοσίων ελληνικών σχολείων. 2) Μαθηταί των δημοσίων γυμνασίων. 3) Φοιτηταί του Πανεπιστημίου, της φιλοσοφικής, θεολογικής και νομικής σχολής. 4) Μαθηταί της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής εσωτερικοί και εξωτερικοί. 5) Εσωτερικαί και εξωτερικαί μαθήτριαι εν τω Αρσακείω Παρθεναγωγείω. 6) Μαθηταί του Πολυτεχνικού σχολείου. 7) Τελειοδίδακτοι και διδάκτορες της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής και τελειόφοιτοι του Πολυτεχνείου προς περαιτέρω εν τη αλλοδαπή εκπαίδευσιν αυτών.

Άρθρ. 3. Η μηνιαία των υποτρόφων χορήγησις ορίζεται.

διά τους μαθητάς των ελληνικών σχολείων εις δραχμάς είκοσι πέντε.

διά τους μαθητάς των γυμνασίων εις δραχμάς τριάκοντα πέντε.

διά τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου εις δραχμάς πεντήκοντα.

διά τους εσωτερικούς υποτρόφους της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής εις δραχ. εξήκοντα, διά δε τους εξωτερικούς εις δραχ. τριάκοντα.

διά τας μαθητρίας του Αρσακείου παρθεναγωγείου εις δραχμάς ογδοήκοντα διά τας εσωτερικάς και δεκαπέντε διά τας εξωτερικάς.

διά τους μαθητάς του Πολυτεχνικού σχολείου εις δραχμάς τεσσαράκοντα.

Διά τους εν τη αλλοδαπή εκπαιδευομένους εις δραχμάς εκατόν ογδοήκοντα, εις ους καταβάλλονται ωσαύτως τα έξοδα μεταβάσεως και επανόδου.

Άρθρ. 4. Θέσεις υποτρόφων ορίζονται εν μεν τοις ελληνικοίς σχολείοις είκοσιν, εν τοις γυμνασίοις τριάκοντα, εν τω Πανεπιστημίω τριάκοντα, εξ ων αι εικοσιπέντε προσδιορίζονται αποκλειστικώς διά φοιτητάς της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής, εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή εσωτερικαί εξ και εξωτερικαί οκτώ, εν τη Φιλεκπαιδευτική εταιρία εσωτερικαί δέκα και εξωτερικαί τριάκοντα, εν τω Πολυτεχνείω τέσσαρες και εν τη αλλοδαπή οκτώ.

Άρθρ. 6. Αι υποτροφίαι απονέμονται διά Β. Διατάγματος εις τους αριστεύσαντες κατά τας γενικάς εξετάσεις μαθητάς της αυτής εν άπασι τοις εκπαιδευτηρίοις κατηγορίας, τους διακρινομένους συνάμα επί χρηστοηθεία και μη εύπορους· [...]

Άρθρ. 7. Μόνον εκ των τελειοδιδάκτων η διδακτόρων της θεολογικής σχολής και των διαδακτόρων της φιλοσοφικής σχολής και των τελειοφοίτων του Πολυτεχνείου αποστέλλονται

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/149.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εις την αλλοδαπήν [...] προτιμώνται δε εκ των της πρώτης και δευτέρας κατηγορίας οι επί ευφυΐα και χρηστοηθεία διακρινόμενοι και συνάμα προτεινόμενοι υπό της Ακαδημαϊκής συγκλήτου, και εκ των της τελευταίας των τελειοφοίτων του Πολυτεχνείου οι κατά τους διαγωνισμούς αριστεύσαντες.

Άρθρ. 8. Αι υποτροφίαι χορηγούνται τοις μεν μαθηταίς των Ελληνικών Σχολείων επί εν έτος, τοις των γυμνασίων, τοις φοιτηταίς του Πανεπιστημίου, της εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής και του 'Αρσακείου επί τετραετίαν, τοις δε αποστελλομένοις εις τα εν τη αλλοδαπή Πανεπιστήμια επί τριετίαν.

Άρθρ. 9. Οι διοριζόμενοι υπότροφοι μη κοσμίως και επιμελώς διάγοντες παύονται και αντικαθίστανται δι' άλλων. Τούτου ένεκα οι αρμόδιοι διδάσκαλοι, καθηγηται, και αι του Πανεπιστημίου σχολαί, υποχρεούνται να πεμπωσιν εις το τέλος εκάστου σχολικού έτους τα μαρτύρια της επιμελείας και κοσμίας διαγωγής των υποτρόφων· παρόμοια μαρτύρια αποστέλλουσιν οι αρμόδιοι πρόξενοι περί των εν τη αλλοδαπή σπουδαζόντων, ποριζόμενοι τας αναγκαίας πληροφορίας από τας πανεπιστημιακας αρχάς.

Ε. τ. Κ φ. 22, 7 Απρ. 1865.

536. -Εγ. 1891 Υ. ΕΔΕ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων περί του πότε άρχεται και πότε λήγει το σχολικόν έτος και περί του πότε δύνανται να δέχωνται εκτάκτους εις απολυτηρίους εξετάσεις.

18 Μαρτ. 1865

προς τον Γυμνασιάρχην του εν Μεσολογγίω Γυμνασίου

Καλώς ποιήσαντες [...] δεν υπεβάλετε εις απολυτήριον εξέτασιν τον Ν. Μ. , διότι εν τη προς ημάς αναφορά του απέκρυψε πάντη την εξέτασίν του, γενομένην κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, και την απόρριψίν του [...]

Κλάδος Β' σ. 321.

537. -Εγ. 2531 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως των απουσιών κατά τε την μεγάλην και την διακαινήσιμον εβδομάδα άνευ αδείας του υπουργείου.

9 Απρ. 1865

και αυτοί είδαμεν και εξ ιδίων πληροφοριών εμάθαμεν ότι τινές των καθηγητών και διδασκάλων κατά τε την μεγάλην και την διακαινήσιμον εβδομάδα άνευ αδείας ημών απήλθον του σταθμού της υπηρεσίας των. [...]

Αι τοιαύται αύτογνώμονες απουσίαι των ειρημενων, ελέγχουσιν ολιγωρίαν περί την τήρησιν των κειμένων, εισίν αξιοκατάκριτοι και αξιόποινοι. [...]

Κλάδος Β' σ. 322.

538. -Εγ. 3626 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι αρμόδιοι να ορίζωσι τον χρόνον των απολυτηρίων εξετάσεων είναι οι σύλλογοι των καθηγητών.

27 Μαΐου 1865

Τριών οριζομένων υπό της εγκυκλίου καιρών προς απολυτήριον εξέτασιν, εννοείται αφ' εαυτού, ότι αφίεται εις την εκτίμησιν του συλλόγου των καθηγητών εκάστου γυμνασίου να προσδιορίση εν τίνι των τριών τούτων καιρών είναι ωφέλιμον τοις μαθηταίς, ίνα υποβληθώσιν εις απολυτήριον εξέτασιν [...]

Κλάδος Β' σ. 323.

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/150.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

539. -Εγ. 3779 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι να συνεννοώνται < οι διευθυντές των < Ελληνικών Σχολείων > με τους Γυμνασιάρχας περί της ημέρας της ενάρξεως των εξετάσεων, να άποστέλλωσι το αποτέλεσμα εις το υπουργείον και περί του προγράμματος των μαθημάτων.

2 Ιουν. 1865 Κλάδος Β' σ. 323.

540. -Εγ. 3780 Υ. ΕΔΕ. Περί των εξετάσεων οδηγίαι.

3 Ιουν. 1865 Παρίσης α΄ σ. 328.

541. -Εγ. 2727 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι το σχολικόν έτος είναι δεκάμηνον, και επομένως ουδείς μαθητής δεν γίνεται δεκτός εις τας εξετάσεις εάν δεν ήκουσε τα μαθήματα επί εν ολόκληρον σχολικόν έτος.

7 Ιουν. 1865

προς τους Γυμνασιάρχας του εν Μεσολογγίω Γυμνασίου

[...] ωρίσθη ν' άρχηται από της 3 7βρίου και να λήγη τη 3 'Ιουλίου· κατά ταύτα δε όταν τις άρξηται των μαθημάτων τάξεως τινός από του Ιανουαρίου, το σχολικόν έτος αυτού θα λήγη φυσικώς τον επόμενον Ιανουάριον, όταν δε από του Φεβρουαρίου τον επόμενον Φεβρουάριον και καθεξής, διότι οι δύο μήνες των διακοπών θα είναι πάντοτε εκτός του σχολικού έτους και δεν θα λογίζωνται. δεν είναι επομένως εντός του δικαίου να εξετασθώσιν οιμαθηταί, περί ων διαλαμβάνει το ειρημένον έγγραφόν σας, κατά την υφ' υμών προτεινομένην γνώμην· διότι το Υπουργείον δεν εννοεί να δίδη προνομίας μάλιστα εις αμελείς, απειθείς μαθητάς, και φέροντας τοιαύτας αταξίας εις τας ιδίας των σπουδας περιφερομένους από Γυμνασίου εις Γυμνάσιον.

Κλάδος Β' σ. 325.

542. -Εγ. 4706 Υ. ΕΔΕ. Περί των απολυτηρίων εξετάσεων πότε να γίνωνται ίνα οι λαμβάνοντες απολυτήρια, να εγγράφωνται εγκαίρως εις το Πανεπιστήμιον.

2 Ιουλ. 1865

[...] δύνανται αύται να γίνωνται ήτοι κατά τον χρόνον των δημοσίων γενικών εξετάσεων, η κατά την πρώτην εβδομάδα προ της ενάρξεως του σχολικού έτους, η τέλος κατά τας ολιγοημέρους του Πάσχα αναπαύλας, και επειδή [...] έναρξις των παραδόσεων του Πανεπιστημίου θα γίνη την 1 Σεπτεμβρίου, σάς παρακαλούμεν ίνα, οι μη ενεργήσαντες ήδη κατά τας γενικάς εξετάσεις και τας απολυτηρίους, να ενεργήσητε ταύτας κατά το τελευταίον δεκαήμερον του προσεχούς Αυγούστου [...]

Κλάδος Β' σ. 326.

543. -Εγ. 5390 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι η Εφορία του Ελληνικού σχολείου Σκιάθου δεν έχει δικαίωμα να βαθμολογη τους εξεταζομένους μαθητάς.

26 Ιουλ. 1865

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/151.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] αλλά μόνον οι διδάσκοντες αύτη δε δύναται να επενέγκη κατόπιν τας παρατηρήσεις της.

Κλάδος Β' σ. 327.

544. -Εγ. 6373 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι η απόφασις της ενεργούσης τας απολυτηρίους εξετάσεις Επιτροπής είναι ανέκκλητος και επομένως οι μαθηταί οι απορριφθέντες οφείλουσι να επαναλάβωσι δι' εν έτι έτος τα μαθήματα.

17 Αυγ. 1865 Κλάδος Β' σ. 327.

545. -Διαθήκη Ε. Ζάππα.

30 Νοεμ. 1860 Ε. τ. Κ φ. 42, 31 Αυγ. 1865.

546. -Εγ. 7778 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ο μαθητής εκείνος όστις σπουδάζων εις το Γυμνάσιον και αποτυχών εις τας εξετάσεις φέρει κατόπιν αποδεικτικόν άλλου Γυμνασίου ίνα καταταχθη εις ανωτέραν τάξιν, από εκείνην εις ήν εξετασθείς άπέτυχεν προβιβασμού, δεν γίνεται δεκτός, ειμή μετά νέαν εξέτασιν, εκ του αποτελέσματος της οποίας, κατατάττεται εις την πρέπουσαν αυτώ τάξιν.

23 Σεπτ. 1865

προς τον Γυμνασιάρχην Πατρών

[...] ερωτάτε το υπουργείον τι το πρακτέον περί των μαθητών Γ. και Π. , οίτινες απελθόντες του Γυμνασίου Πατρών, επέστρεψαν εις αυτό φέροντες ενδεικτικά του Γυμνασίου Μεσολογγίου, δυνάμει των οποίων αξιούσι 'να καταταχθώσιν εις τάξεις ανωτέρας εκείνων, άς ήθελον καταλάβει αν τακτικώς εξηκολούθουν τας σπουδάς αυτών εν τω Γυμνασίω Πατρών.

[...]

Κλάδος Β' σ. 327.

547. -Εγ. 217 Υ. Εσωτ. Περί των πινάκων της ετησίας κινήσεως του πληθυσμού.

16 Δεκ. 1865

Γιαννούλης 1865 σ. 317.

548. -Εγ. 221 Υ. Εσωτ. Περί απαγορεύσεως της θεωρήσεως κληρούχων άλλων επαρχιών.

17 Δεκ. 1865

[...] πολλοί των λαχόντων εν το ίς Δ ήμοις των υποχρεωτικού κλήρου μεταβαίνουσιν ενταύθα και αιτούσι δι' αναφορών των να εξετασθώσιν υπό του Στρατολογικού Συμβουλίου 'Αττικής προβάλλοντες συνήθως ως δικαιολόγημα, ότι, διαμένοντες ενταύθα και όντες τοποθετημένοι εις κατάστημα, πρόκειται να ζημιωθώσιν εάν αποσταλώσιν εις τους Δήμους των, ενώ εάν, εξεταζόμενοι ενταύθα, κριθώσιν ικανοί εισί πρόθυμοι και ευκολίας ευρίσκουσι να προσφέρωσιν αντικαταστάτας.

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/152.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] το τοιούτον αντιβαίνει προφανώς εις το άρθρον 31 του από 18 'Ιανουαρίου 1838 Β. Διατάγματος περί εκτελέσεως του νόμου περί απογραφής [...]

Γιαννούλης 1865 σ. 326.

549. -Εγ. 765 Επιτροπής Ταμείου Πολιτικών Συντάξεων.

20 Δεκ. 1865

προς τους Κ. Κ. Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους εις των πόρων του Ταμείου μας, ως δεν αγνοείτε, είναι και τα παρά των μαθητών πληρονόμενα δικαιώματα εγγραφών, τα οποία λίαν ατάκτως και ελλιπώς αποστέλλονται [...] Υπέρ των κοινών δι' όλους τους υπαλλήλους συμφερόντων του Ταμείου μας εργαζόμενοι, δεν αμφιβάλλομεν, ότι θα έχωμεν πρόθυμον και τελείαν την συνδρομήν σας.

Κλάδος Β' σ. 321.

550. - Ν. ΡΠ. Περί διοργανώσεως της εκπαιδεύσεως κατά την Επτάνησον.

20 Δεκ. 1865

Άρθρ. 1. Καταργούνται α) το αρχοντείον της παιδείας εν Επτανήσω. β) Η 'Ιόνιος Ακαδημία. γ) το εν Κερκύρα Ιεροσπουδαστήριον. δ) το εν Κερκύρα γυμνάσιον. ε) Τα λύκεια Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, 'Ιθάκης, Παξών και Κυθήρων.

Άρθρ. 2. Οι μαθηταί του γυμνασίου Κερκύρας θέλουσι διατηρηθή εν αυτώ τρεφόμενοι μεν, αλλ' ουχί και διδασκόμενοι μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του παρόντος έτους [...]

Άρθρ. 3. Η δημοσία βιβλιοθήκη Κερκύρας διατηρείται [...]

Άρθρ. 4. Η Κυβέρνησις δύναται να συστήση διά Β. Διατάγματος εν ταις Ιονίοις Νήσοις βαθμηδόν η διά μιας τέσσαρα γυμνάσια και δώδεκα το πολύ Ελληνικά σχολεία.

Εις το εν Κερκύρα γυμνάσιον θέλουσι προς τοις άλλοις διδάσκεσθαι η Αγγλική και η Ιταλική γλώσσα και το εμπορικόν δίκαιον κατά τους περί τούτων οργανισμούς.

Άρθρ. 6. Συσταίνεται εν Κερκύρα Ιερατική σχολή συμφώνως προς τους κειμένους νόμους.

Ε. τ. Κ φ. 61, 29 Δεκ. 1865.

551 . -Ν. ΡΚς. Περί της και εν Επτανήσω εφαρμογής των περί Δημοδιδασκαλίας Νόμων και Διατάξεων.

21 Δεκ. 1865

Άρθρον ενιαίον. Οι περί δημοτικής η προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως Νόμοι καθώς και αι λοιπαί περί αυτής διατάξεις αι διατελούσαι σήμερον εν ισχύι· εν Ελλάδι, ισχύουσι του λοιπού και εν Επτανήσω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1866.

Σχετικό.

Εγ. 935 Υ. ΕΔΕ. Οδηγίαι περί της εν Επτανήσω εκπαιδεύσεως.

3 Φεβ. 1866

προς τους κατά την Επτάνησον γυμνασιάρχας, σχολάρχας η διευθυντάς Ελληνικών σχολείων

[...] Ιδίως την προσοχήν υμών θέλετε επιστήσει περί την εις τας κλασικας σπουδας κατάρτισιν των μαθητών, εν αις επαισθητώς υστερούσιν ούτοι εν Επτανήσω· ως προς την

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/153.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των νεωτέρων γλωσσών σπουδήν, εκ τούτων μόνη η της Γαλλικής είνε υποχρεωτική διά τους μαθητάς και αύτη πρέπει ως και τα λοιπά εγκύκλια μαθήματα, να παραδίδεται κατά τάξεις, όπου δε υπάρχουσι διδάσκαλοι και άλλων νεωτέρων γλωσσών, οίον της Αγγλικής και 'Ιταλικής, η σπουδή αυτών δεν θεωρείται παρά του υπουργείου ούτε είνε υποχρεωτική, διά ταύτα θέλουσι διδάσκεσθαι αύται μόνον εις εκείνους τους μαθητάς οίτινες επιθυμούσι, και κατά τάξεις ανεξαρτητους της τακτικής του γυμνασίου διαιρέσεως, εις ώρας δηλ. καθ άς να μη παραβλάπτηται η των υποχρεωτικών και εγκυκλίων μαθημάτων διδασκαλία. το αυτό παρατηρούμεν και περί της διδασκαλίας των εμπορικών μαθημάτων.

Παρίσης α΄ σ. 331.

552. -Ν. ΡΚΒ'. Περί διαθέσεως του τεταρτημορίου των εκ του λιμένος Κατακώλου προερχομένων προσόδων υπέρ της εκτελέσεως δημοφελών έργων και ιδρυμάτων εν Πύργω κλ. π.

25 Δεκ. 1865

Άρθρ. 2. διά του τεταρτημορίου, προστεθησομένων εις αυτό και των τυχόν κατ' έτος περισσευμάτων εκ του προϋπολογισμού των εσόδων του δήμου, εκτελεσθήσονται τα εξής έργα. [...]

γ) Η ανέγερσις σχολείων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1866.

1866

553. -Ν. ΡΑΘ'. Περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων.

7 Ιαν. 1866

Άρθρ. 6. [...] Αι χήραι και τα ορφανά των μετά την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου εν υπηρεσία αποβιωσάντων, δεκαπενταετή δε υπηρεσίαν από της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας συμπληρωσάντων δημοσίων ύπαλλήλων, δικαιούνται εις σύνταξιν ανάλογον προς τα έτη της υπηρεσίας των συζύγων η πατέρων κατά τας διατάξεις του ΧΝΒ' < 3 Αυγ. 1861 > Νόμου.

Ε. τ. Κ. φ. 5, 18 Ιαν. 1866.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του Νόμου ΡΛΘ'.

24 Ιαν. 1866

Ε. τ. Κ φ. 10, 31 Ιαν. 1866.

554. -Εγ. 7 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως των στρατολογικών καταλόγων.

15 Ιαν. 1866

[...] την ανάγκην των νομαρχιακών τούτων οδηγιών έκρινα, Κ. Νομάρχα, απαραίτητον, διότι, ως έγνων μετά λύπης εκ της επί της εκδικάσεως των υποβαλλομένων προσφυγών υπηρεσίας του υπουργείου, ουδεμία ακρίβεια, ίνα μη τι άλλο είπη τις, επεκράτησε κατά την σύνταξιν των στρατολογικών καταλόγων του παρελθόντος έτους. Εν δήμοις, οφείλουσιν εν παραδείγματι να παράσχωσι πέντε κληρούχους, η προς στρατείαν υποχρέωσις άφίκετο, διά των επανειλημμένων εξαιρέσεων στρατευσίμων, παρανόμως περιληφθεντων εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις, μέχρι του τριακοστού και ενιαχού απωτέρου κλήρου, η δε άπόδοσις

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/154.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των αναλογισθέντων ανδρών εις τους δήμους τούτους, ανά παν βήμα προσκόπτουσα, καθίσταται οσημέραι δυσχερεστέρα.

Τοιαύτη της στρατολογίας διεξαγωγή δεν παραβλάπτει, Κ. Νομάρχα, μόνον τα συμφέροντα του Κράτους, [...] άλλα καταστρέφει συγχρόνως τα συμφέροντα των πολιτών και καθιστώσα, διά της συναισθήσεως της αδικίας, επαχθές βάρος την ευγενή υποχρέωσιν της στρατιωτικής υπηρεσίας της πατρίδος, γίνεται πρόξενος δικαίων παραπόνων. [...]

Γιαννούλης 1866 σ. 11·

555. -Εγ. 15 Υ. Εσωτ. Περί διορθώσεως και προσθήκης ονομάτων εν τω καταλόγω των ληστών.

28 Ιαν. 1866

[...] εν τω διευθυνθέντι υμίν από πολλού καταλόγω των εν Ελλάδι ληστών, να προσθεσητε [...] ως παραλειφθεντας και τους 'Αθ. Τσολάκην η Καρανάσιον, ετών 27, βλαχοποιμενα, και Νάστον Τσούτζον, ετών 15, βλαχοποιμένα ωσαύτως, αμφοτέρους έπιδοθεντας από του έτους 1863 εις τον ληστρικόν βίον και αποτελούντας μέρος ο μεν της συμμορίας των Πατσαουραίων, ο δε των Αρβανιταίων, υπαγομένους δε εις την κατηγορίαν των ληστών Γης τάξεως.

Γιαννούλης 1866 σ. 20.

556. -ΒΔ. Περί συνενώσεως της άχρι τούδε δημοσίας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης εις μίαν Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

25 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί συνδρομών διά την Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

23 Μαρτ. 1866

Άρθρ. Α'. Επιτρέπεται εις την Κυβέρνησιν η συλλογή συνδρομών εντός και εκτός του Κράτους προς ανέγερσιν καταστήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης. [...]

Παρίσης α΄ σ. 153.

557 . -Πρόγραμμα προς σύνταξιν νέου Οδηγού της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

26 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

558. -ΒΔ. Περί συστάσεως Επιτροπών εν Επτανήσω προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων .

28 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

559. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 21 Αυγούστου 1865 > αντί του μαθήματος της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής κατεστάθη εν τω Σχολείω των τεχνών το της καλλιτεχνικής βιομηχανίας και πλαστικής και διωρίσθη διδάσκαλος αυτού ο κ. Δ. Π. Κόσσος .

Ε. τ. Κ φ. 18, 2 Μαρτ. 1866.

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/155.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

560 . -ΒΔ. Περί των προσόντων κλπ. των τηλεγραφικών κλητήρων και φυλάκων.

10 Μαρτ. 1866

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις εις θέσιν τηλεγραφικού φύλακος η κλητήρος απαιτείται,

[...]

γ΄) να έχη ηλικίαν από 21 - 50 ετών·

δ΄) να ήναι αρτιμελής και υγιούς κράσεως·

ε΄) να γνωρίζη ν' αναγιγνώσκη και να γράφη

ς') να διετελεσεν είτε ως τηλεγραφικός φύλαξ, είτε ως δικαστικός κλητήρ, είτε ως

υπάλληλος η υπηρέτης εν άλλη τινί δημοσία υπηρεσία. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 17 Μαρτ. 1866. Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

561. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Λιμναίων.

14 Μαρτ. 1866

[...] Ο όρος του δασμού τούτου προσδιορίζεται εις δύο τοις εκατόν επί της τιμής αύτών, η δ' απ' αυτού πρόσοδος θελει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις ανέγερσιν Σχολείου των κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 26, 2 Απρ. 1866.

562. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 31 Ιουλ. 1865 " ενεκρίθη η ατέλεια ενός πιεστηρίου αυτογραφίας, παραδοθέντος εις την σχολήν των τεχνών.

Ε. τ. Κ φ. 31, 21 Απρ. 1866.

563. -ΒΔ. Περί προσόντων κτλ. των υγειονομικών φυλάκων.

28 Απρ. 1866

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις εις θέσιν τακτικού φύλακος παρ' υγειονομείω η λοιμοκαθαρτηρίω Αης, Βας η Γης τάξεως η παρ' υγειονομικώ σταθμώ η περιφράγματι απαιτείται· α΄) Να ήναι πολίτης Έλλην. [...]

γ΄) Να έχη ηλικίαν ανωτέραν του 21 έτους.

Άρθρ. 3. διά να διορισθή τις φύλαξ υγειονομικού φυλακείου απαιτείται < επιπλέον > να γνωρίζη ν' αναγινώσκη και να γράφη.

Προβλέπονται εξετάσεις ενώπιον επιτροπής κλπ. Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Μαΐου 1866.

Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

564. -ΒΔ. Περί προσόντων του υποδεεστέρου προσωπικού των Νομαρχιών και Επαρχείων.

28 Απρ. 1866

Άρθρ. 1. Διά να διορισθή τις Γραφεύς Νομαρχίας η Επαρχείου απαιτείται·

α΄) να ήναι πολίτης Έλλην.

β΄) Να συνεπλήρωσε την ηλικίαν των 18 ετών. [...]

δ΄) Να έχη την απαιτουμένην ικανότητα.

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/156.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις πρωτοκολλιστής Νομαρχίας η Επαρχείου απαιτείται [...]

α΄) Να συνεπλήρωσε την ηλικίαν του 21 έτους.

β΄) Να υπηρέτησεν ευδοκίμως επί δύω τουλάχιστον έτη ως Γραφεύς διοικητικού η άλλου τινός δημοσίου Γραφείου.

Άρθρ. 3. διά να διορισθή τις υπογραμματεύς Νομαρχίας απαιτείται, πλην των υπό στοιχ. α΄. γ΄. και δ΄. του άρθρου 1 και α΄. του άρθρου 2 ιδιοτήτων, να υπηρέτησεν ευδοκίμως είτε ως πρωτοκολλιστής διοικητικού η άλλου τινός Γραφείου, τουλάχιστον επί τριετίαν, είτε ως Γραφεύς τουλάχιστον επί εξαετίαν.

Άρθρ. 4. Οι φέροντες απολυτήριον γυμνασιακών εξετάσεων δεν υπάγονται εις την διάταξιν του εδαφ. β΄. του άρθρου 2, οι δε τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου δεν υπάγονται εις την τελευταίαν διάταξιν του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρ. 6. Ουδείς, εκτός της υπηρεσίας διατελών και έχων τα λοιπά, κατά τα άρθρα 1 - 4 προσόντα, διορίζεται εις θέσιν Γραφέως, πρωτοκολλιστού η υπογραμματέως εάν μη

α΄) Υποβληθή εις δοκιμασίαν, εργαζόμενος αμισθί εν Γραφείω Νομαρχίας η Επαρχείου, διά την θέσιν μεν Γραφέως τουλάχιστον επί μήνα, διά τας του πρωτοκολλιστού και υπογραμματέως τουλάχιστον επί διμηνίαν.

Εις την δοκιμασίαν ταύτην δεν υπόκεινται οι άλλοτε ευδοκίμως υπηρετήσαντες εν θέσει ισοβάθμω τουλάχιστον επί εξαμηνίαν.

β΄) Υποστή εξέτασιν ενώπιον επιτροπής, συγκειμένης υπό του Νομάρχου η Επάρχου [...] και κριθή υπό ταύτης ικανός.

των τοιούτων διορισμών απαιτείται πάντοτε να προηγήται η κατά τα άρθρα 19 και 20 του Νόμου περί διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους πρότασις του Νομάρχου η Επάρχου. [. . ]

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Μαΐου 1866. Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

565. -ΒΔ. Περί προσόντων των Οικονομικών υπαλλήλων.

27 Μαΐου 1866

Άρθρ. 1. διά να διορισθή τις οικονομικός υπάλληλος, απαιτείται· α΄) να ήναι πολίτης Έλλην, και β΄) να έχη συμπεπληρωμένον το 18 έτος της ηλικίας του.

Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Ιουν. 1866.

566. -Εγ. 216 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστατών κληρουχων.

28 Ιουλ. 1866

προς τους Νομάρχα ς του Κράτους

Κοινοποιούμεν ύμίν, ότι ο ενταύθα έμπορος Κ. Κωνστ. Κοσμόπουλος αναδέχεται την μεριμναν της ευρέσεως και αποδόσεως εις τον στρατόν αντικαταστατών των προτιθεμένων να εκπληρώσωσι διά τοιούτων την υποχρέωσιν των κληρούχων, αντί δραχ. επτακοσίων, και παρέχει πάσαν εγγύησιν προς εξασφάλισιν των κληρούχων, εν περιπτώσει λειποταξίας των χορηγηθησομένων αντικαταστατών.

Σάς παραγγέλομεν επομένως ν' ανακοινώσητε τούτο προς τας ύφ' υμάς αρχάς, και οσάκις κληρούχός τις προτίθεται να εκπληρώση δι' αντικαταστάτου την υποχρέωσιν του, δεν ευρίσκει δε τοιούτον επί τιμήματι ήσσονι των δραχ. 700, να πέμπητε ημίν το ποσόν τούτο διά χρηματικού γραμματίου, πληρωτέου από το Κεντρικόν Ταμείον εις τον διαληφθέντα Κ. Κοσμόπουλον, ίνα ενεργώνται τα περαιτέρω.

Γιαννούλης 1866 σ. 265.

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/157.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

567. -Επιχώριος Κανονισμός περί του Ορφανοτροφείου Κερκυρας.

9 Μαΐου 1844

Ε. τ. Κ φ. 64, 22 Σεπτ. 1866.

568. -ΒΔ. Περί συστάσεως φιλελεημονος εταιρίας εν Ναυπλίω.

21 Οκτ. 1866 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. [...] αν οι πόροι επιτρέψωσι και η Συνέλευσις της εταιρίας εγκρίνη, η εταιρία δύναται να λάβη προσωρινώς πρόνοιαν [ ...] και περί απροστάτευτων ορφανών ηλικίας ελάσσονος των δέκα ετών.

Ε. τ. Κ φ. 70, 12 Νοεμ. 1866.

569. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων σχολείου.

31 Οκτ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 77, 15 Δεκ. 1866.

570. -Εγ. 273 Υ. Εσωτ. Περί των απαλλασσομένων της προς στρατείαν υποχρεώσεως.

1 Νοεμ. 1866

Κληρούχοι καταταχθεντες εις τον στρατόν συμβαίνει ενίοτε ν' απαλλαγώσι, δι' αποφάσεως ημών, της προς στρατείαν υποχρεώσεως η να κατασταθώσιν υπεράριθμοι ως εκ της αναθεωρήσεως και της κατατάξεως των προ αυτών εξαιρεθέντων· και όμως οι τοιούτοι εξακολουθούσιν υπηρετούντες επί πολύ χρόνον, και τινες μέχρι της συμπληρώσεως της θητείας· τούτο δε συμβαίνει εκ της ολιγωρίας των διοικητικών αρχών, μη λαμβανουσών υπ' όψιν εκάστοτε τους στρατολογικούς ελέγχους και μη αιτουμένων την άπόλυσιν των τοιούτων.

Γιαννούλης 1866 σ. 342.

571 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών των αριστευσάντων εν τω σχολείω των τεχνών μαθητών.

21 Νοεμ. 1866

Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 76, 9 Δεκ. 1866.

1867

572. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

5 Ιαν. 1867

[...] κατά τα παρελθόντα έτη, ιδίως δε από το 1855 και εφεξής, διάφοροι εγκύκλιοι του υπουργείου [...] διετύπωσαν οδηγίας λεπτομερείς προς ακριβεστέραν των < στρατολογικών > καταλόγων [ ...] σύνταξιν· μετά λύπης όμως έγνων, ότι αι οδηγίαι αύται δεν εξετελέσθησαν ακριβώς, οι δε στρατολογικοί κατάλογοι επληρώθησαν υπό ονομάτων ατόμων, ων τα πλείστα είχον δικαίωμα απαλλαγής εκ της προς στρατείαν υποχρεώσεως και απηλλάγησαν δι' αποφάσεως του υπουργείου, [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 2.

Σελ. 157
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 138
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  493. -Ν. ΧΠΘ'. Περί ανηλίκων επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών.

  17 Αυγ. 1861

  Άρθρα 1 - 137. Ε. τ. Κ φ. 42, 23 Αυγ. 1861.

  494. -Ν. ΧΠΠ'. Περί συντάξεως των χηρών και ορφανών των Γερουσιαστών.

  17 Αυγ. 1861

  Άρθρ. 9. την οικογενειαν αποτελεί η χήρα είτε έχει τέκνα, είτε ου· αν δε η σύζυγος προαπεβίωσεν, η εστερήθη των δικαιωμάτων του βοηθήματος κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, η αποβιώση εν χηρεία, αποτελούσι την οικογενειαν τα ορφανά.

  Άρθρ. 10. το κατ' έτος διανεμητέον βοήθημα δίδεται εις μεν τας χήρας ισοβίως, εις δε τα άρρενα μέχρις ου συμπληρώσωσι το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας των, η αποκατασταθώσιν, η διορισθώσιν εις έμμισθον υπηρεσίαν· εις δε τα θήλεα ορφανά μέχρι της αποκαταστάσεώς των. το βοήθημα δίδεται ολόκληρον εις την οικογένειαν οιανδήποτε και αν πάθη αύτη ελάττωσιν· παύει δε μόνον όταν ουδέν μέλος αυτής έχη δικαίωμα εις το βοήθημα.

  Ε. τ. Κ φ. 43, 23 Αυγ. 1861.

  495. -ΒΔ. Περί συστάσεως σχολείου νοσοκόμων.

  18 Αυγ. 1861

  § 9. Ο στελλόμενος ίνα εκμάθη τα του Νοσοκόμου καθήκοντα στρατιώτης πρέπει να ήναι εξαιρέτου η αμέμπτου διαγωγής, να γιγνώσκη ανάγνωσιν και γραφήν, η τουλάχιστον άνάγνωσιν, να οφείλη δε εισέτι να διαμείνη εις τον ενεργόν στρατόν περίπου δύο έτη.

  Ε. τ. Κ φ. 59, 30 Σεπτ. 1861.

  496. -Ν. Χ^Δ'. Περί διοργανισμού του σώματος της Τελωνοφυλακής.

  15 Σεπτ. 1861

  Άρθρ. 4. διά να καταταχθή τις ως φύλαξ, απαιτείται· [...] 2) να έχη ηλικίαν 23 - 30 ετών συμπεπληρωμένων· [...]

  Ε. τ. Κ φ. 56, 21 Σεπτ. 1861.

  497. -ΒΔ. Περί εκπαιδεύσεως του υποδεεστέρου προσωπικού της Χωροφυλακής.

  20 Σεπτ. 1861

  Ε. τ. Κ φ. 64, 23 Οκτ. 1861.

  498. -ΒΔ. Περί μεταθέσεως εις Χαλκίδα του Β' γυμνασίου και καθηγητών.

  27 Σεπτ. 1861

  Ε. τ. Κ φ. 63, 13 Οκτ. 1861.