Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 144-163 TEXT_OF 1078
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/144.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γ΄. Εάν νεάνις τις [...] επιδείξη διαγωγήν επίμεπτον εφαρμόζονται κατ' αυτής αι [...] διαγεγραμμέναι πειθαρχικαί ποιναί· εν υποτροπή δε [...] αποβάλλεται· [...]

Κλάδος Β' σ. 438.

515. -Εγ. 166 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων εις το Σχολείον των τεχνών προς μαθητείαν.

25 Σεπτ. 1863

Γιαννούλης 1863 σ. 107.

516. -Θ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί του κανονισμού των υποτρόφων του εν Τήνω ιερού καταστήματος της Ευαγγελιστρίας.

30 Σεπτ. 1863

[...] Θεωρούσα < η Προσωρινή Κυβέρνησις > ότι προς το παρόν καθυστερεί το έθνος μάλλον εις την πρόοδον των τεχνών, μηχανικών τε καλλιτεχνικών, και ότι η εις αυτάς εμψύχωσις της νεολαίας είναι αναγκαιοτάτη και χρησιμωτάτη εις την ευπορίαν του λαού και την εθνικήν εν γένει πρόοδον. [...] Θεσπίζει

Α'. του λοιπού αι δαπάνη του ταμείου του εν Τήνω ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας δέκα υποτροφίαι θέλουσι χορηγείσθαι αποκλειστικώς εις νέους, υιούς απόρων γονέων, ευφυείς, χρηστοήθεις, μαρτυρουμένους ως τοιούτους διά πιστοποιητικών των αρμοδίων Αρχών, Δημοτικής και Διοικητικής, και φέροντας τουλάχιστον απολυτήριον καλώς ώργανισμένου αλληλοδιδακτικού σχολείου, ο ίτινες αισθάνονται εν εαυτής κλίσιν προς εκμάθησιν οιασδήποτε κοινοφελούς τέχνης μηχανικής η και καλλιτεχνικής. Ούτοι θέλουσιν εκπαιδεύεσθαι εν τω Πολυτεχνείω, συμμορφούμενοι προς τον οργανισμόν αυτού του καταστήματος· θέλουσι δε λαμβάνει κατά μήνα από 25 μέχρι 30 δραχμών έκαστος, αφ' ου προηγουμένως παράσχη έγγύησιν αξιόχρεων, ότι μετά την εκπαίδευσίν του θέλει μεταδώσει εν τω τόπω της γεννήσεώς του η αλλαχού, όπου η Κυβερνησις εγκρίνη, την τέχνην ήν εδιδάχθη, εφ' όσα έτη διετέλεσεν υπότροφος, αυτός καρπούμενος την από της διδασκαλίας και της εργασίας του ώφελειαν. β΄. Εάν τις των ούτως εκπαιδευθέντων, μετά την από του Πολυτεχνείου απόλυσίν του, κριθή υπό των καθηγητών και διδασκάλων ικανός εις περαιτέρω τελειοποίησιν, τούτου η υποτροφία παρατείνεται επί δύο έως τέσσαρα έτη, αποστελλομένου εις Ευρώπην δι' εξόδων αυτού του ιδίου ευαγούς ιδρύματος.

Κλάδος Β' σ. 163.

517. -Εγ. 559 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως τοις καθηγηταίς και διδασκάλοις του ιδιωτικώς διδάσκειν και προγυμνάζειν.

6 Νοεμ. 1863

προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντας ελληνικών σχολείων μετά πολλής λύπης μανθάνομεν εξ επισήμων πληροφοριών ότι, πάρα τα εκ πολλού διατεταγμένα, τινές των διδασκόντων εν τοις δημοσίοις παιδευτηρίοις, περί ολίγου ποιούμενοι τα δημόσια αυτών καθήκοντα, ασχολούνται κυρίως εις παραδόσεις εν ιδιωτικοίς διδακτηρίοις η εν οικογενείαις καί, όπερ χείρον, εις προγυμνάσεις επί μισθώ αυτών τούτων των μαθητών, ους οι αυτοί εν τοις δημοσίοις διδακτηρίοις διδάσκουσι· και ούτως εξαντλούμενοι εις τας τοιαυτάς διδασκαλίας, παρίστανται εις τας διαπιστευθείσας αυτοίς παρά της Κυβερνήσεως έδρας κεκμηκότες και απηυδισμένοι, και διά τούτο ως ήκιστα επιτυγχάνεται ο σκοπός, προς ον εισί τεταγμένοι. Η τοιαύτη εξ επιμεμπτου φιλοκερδίας γιγνομένη τοις μαθηταίς αδικία δεν

TEXT_PAGE_SHORT144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/145.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

δύναται να μένη ακόλαστος και θλιβόμεθα ότι αναφύεται ανάγκη να κατασταλή διοικητικώς κατάχρησις όπου ήλπίζετο ότι η συνείδησις ήθελεν είναι οδηγός και τιμητής.

Παρίσης α΄ σ. 325.

518. -Εγ. 7831, 883 Υ. ΕΔΕ. Περί των προσόντων των μελλόντων ιερωθήναι.

14 Δεκ. 1863 προς τους Σχολάρχας, πλήρη Ελληνικά Σχολεία διευθύνοντας Ελληνοδιδασκάλους και προς τους δημοδιδασκάλους

[...] εξ αναφοράς [...] της Ιεράς Συνόδου μανθάνομεν μετά πολλής ημών αγανακτήσεως ότι τινές εξ υμών παρεχουσι [...] < άπολυτήρια > όλως απαιδεύτοις και αναξίοις ανθρώποις, γινόμενοι ούτω παραίτιοι ίνα εισχωρώσιν εις την τάξιν του ιερού κλήρου παντάπασιν αγράμματοι ιερείς [...]

Κλάδος Β' σ. 167.

1864

519 . -Εγ. 5 Υ. Εσωτ. Περί βελτιώσεως των φυλακών.

4 Ιαν. 1864

[...] οι εν ταις παρ' ημίν φυλακαίς κατάδικοι, συνδιαιτώμενοι αδιακρίτως της ποινής, την οποίαν εκτίουσι, και της ηλικίας την οποίαν άγουσι, λαμβάνοντες δ' εν αυταίς ως αμοιβήν του εγκλήματος την αργίαν ης ένεκεν εξώκειλον ίσως εις αυτό, διάγουσι τας ημέρας της καθείρξεως των διηγούμενοι αλλήλοις τα συμβεβηκότα του εγκληματικού βίου των, αμοιβαίως διδασκόμενοι διδάγματα ολέθρια, εξαλείφοντα από τας ψυχας αυτών παν ίχνος μεταμελείας η αιδούς. [...]

Γιαννούλης 1864 σ. 5.

520. -Εγ. 13 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων προς μαθητείαν εις το σχολείον των τεχνών.

11 Ιαν. 1864

Γιαννούλης 1864 σ. 12.

521 . -Εγ. 25 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως καταλόγων των αγόντων την στρατεύσιμον ηλικίαν.

25 Ιαν. 1864

[...] ουχί μόνον των υποκειμένων προς στρατείαν νέων, αλλα πάντων των < εν τη πρωτευούση του δήμου αγόντων ηλικίαν από του 18, συμπεπληρωμένου, μέχρι του 24, συμπεπληρωμένου > νέων [...] αδιακρίτως των ιδιοτήτων, ων ένεκεν υπάγονται ίσως τινές εξ αυτών εις εξαιρέσεις· [...]

Γιαννούλης 1864 σ. 25.

522. -Εγ. 52 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων προς μαθητείαν εις το σχολείον των τεχνών.

8 Απρ. 1864 Γιαννούλης 1864 σ. 62.

10

TEXT_PAGE_SHORT145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/146.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

523. -Εγ. 59 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογίας και ναυτολογίας του τρέχοντος έτους.

24 Απρ. 1864

Γιαννούλης 1864 σ. 73.

524. -Εγ. 5583 Υ. ΕΔΕ. Περί του εις τα ελληνικά, λατινικά και μαθηματικά απαιτουμένου βαθμού προς προαγωγήν.

22 Ιουν. 1864

Προς τον νομάρχην Αρκαδίας

παν διδασκόμενον μάθημα έχει μίαν ψήφον. Αλλά μαθητής, μη λαβών εις τε τα ελληνικά, λατινικά και μαθηματικά, τουλάχιστον "σχεδόν καλώς", δεν προβιβάζεται, οποίοι και αν ώσιν οι άλλοι αυτού βαθμοί.

Παρίσης α΄ σ. 326.

525. -ΒΔ. Περί διατηρήσεως των εν τοις Ελλην. Σχολείοις Βοηθών.

31 Αυγ. 1864

Ε. τ. Κ φ. 41, 23 Σεπτ. 1864.

526. -Εγ. 8398 Υ. ΕΔΕ. Περί κανονισμού των εις τα γυμνάσια παραδιδομένων εμπορικών μαθημάτων.

10 Σεπτ. 1864

Άρθρ. 1. Εν ιδιαιτέρα τάξει εν τω γυμνασίω Σύρου διδάσκονται [...]

Στοιχεία του εμπορικού δικαίου επί το πρακτικώτερον ερμηνευόμενα.

Εμπορική γεωγραφία.

Διπλογραφία.

Άρθρ. 4. Εις τα εμπορικά μαθήματα δύναται να εγγραφή πας ων μαθητής της β΄. γ΄. και δ΄. τάξεως του γυμνασίου, η και ο φέρων ενδεικτικόν < μιάς αυτών >.

Άρθρ. 5. Μαθητής του γυμνασίου εγγραφείς άπαξ και μαθητής των εμπορικών μαθημάτων, εάν [...] διακόψη [...] την ακρόασιν αυτών, διαγράφεται του καταλόγου των μαθητων του γυμνασίου, εκτός [...] αν [...] ήναι εκ των διδασκομένων και τα λατινικά.

Άρθρ. 6. Κατ' έτος [...] δίδοται τω εξετασθέντι και ενδεικτικόν, καλούμενον "εμπορικόν πτυχίον", όπερ όμως ουδέν δικαίωμα εγγραφής εις το πανεπιστήμιον παρέχει.

Άρθρ. 7. Εις τους μαθητάς του γυμνασίου τους εγγραφέντας και μαθητάς εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται η μη ακρόασις του λατινικού μαθήματος, εάν αιτήσωσιν αύτό.

Άρθρ. 8. Η φοίτησις ακροατών εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται αδεία του γυμνασιάρχου η του αρμοδίου καθηγητού.

Παρίσης α΄ σ. 326.

527. -Συνταγμα της Ελλάδος.

7 Νοεμ. 1864

Άρθρ. 16. Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους· εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους νόμους του Κράτους.

TEXT_PAGE_SHORT146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/147.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 70. διά να εκλεχθή τις βουλευτής απαιτείται να ήναι πολίτης Έλλην [...] έχων συμπεπληρωμένον το τριακοστόν έτος της ηλικίας του [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 17 Νοεμ. 1864.

528 . -Προσωρινός κανονισμός περί εφαρμογής του νέου οργανισμού της στρατιωτικής σχολής.

14 Νοεμ. 1864

Άρθρα 1 - 19. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

529 . -Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

14 Νοεμ. 1864 Άρθρα 1 - 270. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

530. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών εις αριστευσαντας μαθητάς του σχολείου των τεχνών.

30 Νοεμ. 1864

Οι υποτροφίες κυμαίνονται από 30 έως 12 δρχ. το μήνα.

Ε. τ. Κ φ. 9, 1 Φεβρ. 1865.

531 . -ΒΔ. Περί αυξήσεως της δυνάμεως του σώματος της Χωροφυλακής.

16 Δεκ. 1864

Άρθρ. 3. Εν ελλείψει των κατά το άρθρον 8 του κανονισμού της χωροφυλακής απαιτουμενων προσόντων, των οποίων οι κάτοχοι προτιμώνται, δύνανται να καταταχθώσιν εις την χωροφυλακήν οι έχοντες ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 24 ετών ούδ' ανωτέραν των 40 και ύπηρετησαντες ως δικαστικοί η αστυνομικοί κλητήρες είτε ως υγειονόμοι η τελωνιακοί φύλακες, είτε ως δασοφύλακες, είτε εις άλλην τινα παραπλησίαν δημοσίαν η δημοτικήν ύπηρεσίαν, [...] ή, εν ελλείψει τοιούτων, οι έχοντες μεν την ανωτέρω σημειωθείσαν ηλικίαν, φέροντες δ' απόδειξιν του οικείου δημάρχου περί της καλής αυτών διαγωγής. [...]

Γιαννούλης 1865 σ. 17.

532. -Εγ. 11079 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ο ηγούμενος της μονής δεν δύναται να εκπληροί < και τα της διδασκαλικής υπηρεσίας έργα, μάλιστα δ' επί μισθώ >.

24 Δεκ. 1864

Κλάδος Β' σ. 181.

1865

533. -Εγ. 274 Υ. ΕΔΕ. Περί της αδείας της Κυβερνήσεως προς σύστασιν σχολείων.

13 Ιαν. 1865

[...] πληροφορούμεθα μετά δυσαρεσκείας ότι πολλαχού κατίσχυσε κατάχρησις και σχολεία ιδιωτικά υφίστανται χωρίς αδείας, εν ενίοις δε αυτών τε και των επ' αδεία διδάσκονται

TEXT_PAGE_SHORT147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/148.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αναμίξ άρρενα και θήλεα, ουδαμού δε σχεδόν ενεργείται επ' αυτών η μετά τοσαύτης επιμονής απαιτουμένη υπό του νόμου εποπτεία, και α ι εξετάσεις δε των πλείστων εξ αυτών γίνονται όταν και όπως τύχη παρά την είδησιν και χωρίς της παρουσίας των διοριζομένων κατ' έτος εξεταστικών επιτροπών, αι δε παραβάσεις αύται έχουσι φυσικόν και λυπηρόν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμόν της ψευτοπαιδείας και ημιμαθείας [...]

Δηλιγιάννης - . Ζηνόπουλος ΣΤ' σ. 507.

534. -ΒΔ. Περί συστάσεως Επιτροπών εν Επτανησω προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων.

28 Φεβρ. 1865

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1865.

535. -ΒΔ. Περί τακτοποιήσεως των υποτροφιών.

15 Μαρτ. 1865

Άρθρ. 1. δεν επιτρέπεται του λοιπού [...] η εκ των κληροδοτημάτων χορήγησις υποτροφιών πέραν των ογδοήκοντα χιλιάδων δραχμών, τόκου αποφερομένου εκ των εις την Εθνικήν Τράπεζαν επί τούτω κατατεθειμένων κεφαλαίων.

Άρθρ. 2. Υπότροφοι διορίζονται [...] 1) Μαθηταί της ανωτάτης τάξεως των δημοσίων ελληνικών σχολείων. 2) Μαθηταί των δημοσίων γυμνασίων. 3) Φοιτηταί του Πανεπιστημίου, της φιλοσοφικής, θεολογικής και νομικής σχολής. 4) Μαθηταί της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής εσωτερικοί και εξωτερικοί. 5) Εσωτερικαί και εξωτερικαί μαθήτριαι εν τω Αρσακείω Παρθεναγωγείω. 6) Μαθηταί του Πολυτεχνικού σχολείου. 7) Τελειοδίδακτοι και διδάκτορες της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής και τελειόφοιτοι του Πολυτεχνείου προς περαιτέρω εν τη αλλοδαπή εκπαίδευσιν αυτών.

Άρθρ. 3. Η μηνιαία των υποτρόφων χορήγησις ορίζεται.

διά τους μαθητάς των ελληνικών σχολείων εις δραχμάς είκοσι πέντε.

διά τους μαθητάς των γυμνασίων εις δραχμάς τριάκοντα πέντε.

διά τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου εις δραχμάς πεντήκοντα.

διά τους εσωτερικούς υποτρόφους της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής εις δραχ. εξήκοντα, διά δε τους εξωτερικούς εις δραχ. τριάκοντα.

διά τας μαθητρίας του Αρσακείου παρθεναγωγείου εις δραχμάς ογδοήκοντα διά τας εσωτερικάς και δεκαπέντε διά τας εξωτερικάς.

διά τους μαθητάς του Πολυτεχνικού σχολείου εις δραχμάς τεσσαράκοντα.

Διά τους εν τη αλλοδαπή εκπαιδευομένους εις δραχμάς εκατόν ογδοήκοντα, εις ους καταβάλλονται ωσαύτως τα έξοδα μεταβάσεως και επανόδου.

Άρθρ. 4. Θέσεις υποτρόφων ορίζονται εν μεν τοις ελληνικοίς σχολείοις είκοσιν, εν τοις γυμνασίοις τριάκοντα, εν τω Πανεπιστημίω τριάκοντα, εξ ων αι εικοσιπέντε προσδιορίζονται αποκλειστικώς διά φοιτητάς της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής, εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή εσωτερικαί εξ και εξωτερικαί οκτώ, εν τη Φιλεκπαιδευτική εταιρία εσωτερικαί δέκα και εξωτερικαί τριάκοντα, εν τω Πολυτεχνείω τέσσαρες και εν τη αλλοδαπή οκτώ.

Άρθρ. 6. Αι υποτροφίαι απονέμονται διά Β. Διατάγματος εις τους αριστεύσαντες κατά τας γενικάς εξετάσεις μαθητάς της αυτής εν άπασι τοις εκπαιδευτηρίοις κατηγορίας, τους διακρινομένους συνάμα επί χρηστοηθεία και μη εύπορους· [...]

Άρθρ. 7. Μόνον εκ των τελειοδιδάκτων η διδακτόρων της θεολογικής σχολής και των διαδακτόρων της φιλοσοφικής σχολής και των τελειοφοίτων του Πολυτεχνείου αποστέλλονται

TEXT_PAGE_SHORT148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/149.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εις την αλλοδαπήν [...] προτιμώνται δε εκ των της πρώτης και δευτέρας κατηγορίας οι επί ευφυΐα και χρηστοηθεία διακρινόμενοι και συνάμα προτεινόμενοι υπό της Ακαδημαϊκής συγκλήτου, και εκ των της τελευταίας των τελειοφοίτων του Πολυτεχνείου οι κατά τους διαγωνισμούς αριστεύσαντες.

Άρθρ. 8. Αι υποτροφίαι χορηγούνται τοις μεν μαθηταίς των Ελληνικών Σχολείων επί εν έτος, τοις των γυμνασίων, τοις φοιτηταίς του Πανεπιστημίου, της εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής και του 'Αρσακείου επί τετραετίαν, τοις δε αποστελλομένοις εις τα εν τη αλλοδαπή Πανεπιστήμια επί τριετίαν.

Άρθρ. 9. Οι διοριζόμενοι υπότροφοι μη κοσμίως και επιμελώς διάγοντες παύονται και αντικαθίστανται δι' άλλων. Τούτου ένεκα οι αρμόδιοι διδάσκαλοι, καθηγηται, και αι του Πανεπιστημίου σχολαί, υποχρεούνται να πεμπωσιν εις το τέλος εκάστου σχολικού έτους τα μαρτύρια της επιμελείας και κοσμίας διαγωγής των υποτρόφων· παρόμοια μαρτύρια αποστέλλουσιν οι αρμόδιοι πρόξενοι περί των εν τη αλλοδαπή σπουδαζόντων, ποριζόμενοι τας αναγκαίας πληροφορίας από τας πανεπιστημιακας αρχάς.

Ε. τ. Κ φ. 22, 7 Απρ. 1865.

536. -Εγ. 1891 Υ. ΕΔΕ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων περί του πότε άρχεται και πότε λήγει το σχολικόν έτος και περί του πότε δύνανται να δέχωνται εκτάκτους εις απολυτηρίους εξετάσεις.

18 Μαρτ. 1865

προς τον Γυμνασιάρχην του εν Μεσολογγίω Γυμνασίου

Καλώς ποιήσαντες [...] δεν υπεβάλετε εις απολυτήριον εξέτασιν τον Ν. Μ. , διότι εν τη προς ημάς αναφορά του απέκρυψε πάντη την εξέτασίν του, γενομένην κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, και την απόρριψίν του [...]

Κλάδος Β' σ. 321.

537. -Εγ. 2531 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως των απουσιών κατά τε την μεγάλην και την διακαινήσιμον εβδομάδα άνευ αδείας του υπουργείου.

9 Απρ. 1865

και αυτοί είδαμεν και εξ ιδίων πληροφοριών εμάθαμεν ότι τινές των καθηγητών και διδασκάλων κατά τε την μεγάλην και την διακαινήσιμον εβδομάδα άνευ αδείας ημών απήλθον του σταθμού της υπηρεσίας των. [...]

Αι τοιαύται αύτογνώμονες απουσίαι των ειρημενων, ελέγχουσιν ολιγωρίαν περί την τήρησιν των κειμένων, εισίν αξιοκατάκριτοι και αξιόποινοι. [...]

Κλάδος Β' σ. 322.

538. -Εγ. 3626 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι αρμόδιοι να ορίζωσι τον χρόνον των απολυτηρίων εξετάσεων είναι οι σύλλογοι των καθηγητών.

27 Μαΐου 1865

Τριών οριζομένων υπό της εγκυκλίου καιρών προς απολυτήριον εξέτασιν, εννοείται αφ' εαυτού, ότι αφίεται εις την εκτίμησιν του συλλόγου των καθηγητών εκάστου γυμνασίου να προσδιορίση εν τίνι των τριών τούτων καιρών είναι ωφέλιμον τοις μαθηταίς, ίνα υποβληθώσιν εις απολυτήριον εξέτασιν [...]

Κλάδος Β' σ. 323.

TEXT_PAGE_SHORT149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/150.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

539. -Εγ. 3779 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι να συνεννοώνται < οι διευθυντές των < Ελληνικών Σχολείων > με τους Γυμνασιάρχας περί της ημέρας της ενάρξεως των εξετάσεων, να άποστέλλωσι το αποτέλεσμα εις το υπουργείον και περί του προγράμματος των μαθημάτων.

2 Ιουν. 1865 Κλάδος Β' σ. 323.

540. -Εγ. 3780 Υ. ΕΔΕ. Περί των εξετάσεων οδηγίαι.

3 Ιουν. 1865 Παρίσης α΄ σ. 328.

541. -Εγ. 2727 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι το σχολικόν έτος είναι δεκάμηνον, και επομένως ουδείς μαθητής δεν γίνεται δεκτός εις τας εξετάσεις εάν δεν ήκουσε τα μαθήματα επί εν ολόκληρον σχολικόν έτος.

7 Ιουν. 1865

προς τους Γυμνασιάρχας του εν Μεσολογγίω Γυμνασίου

[...] ωρίσθη ν' άρχηται από της 3 7βρίου και να λήγη τη 3 'Ιουλίου· κατά ταύτα δε όταν τις άρξηται των μαθημάτων τάξεως τινός από του Ιανουαρίου, το σχολικόν έτος αυτού θα λήγη φυσικώς τον επόμενον Ιανουάριον, όταν δε από του Φεβρουαρίου τον επόμενον Φεβρουάριον και καθεξής, διότι οι δύο μήνες των διακοπών θα είναι πάντοτε εκτός του σχολικού έτους και δεν θα λογίζωνται. δεν είναι επομένως εντός του δικαίου να εξετασθώσιν οιμαθηταί, περί ων διαλαμβάνει το ειρημένον έγγραφόν σας, κατά την υφ' υμών προτεινομένην γνώμην· διότι το Υπουργείον δεν εννοεί να δίδη προνομίας μάλιστα εις αμελείς, απειθείς μαθητάς, και φέροντας τοιαύτας αταξίας εις τας ιδίας των σπουδας περιφερομένους από Γυμνασίου εις Γυμνάσιον.

Κλάδος Β' σ. 325.

542. -Εγ. 4706 Υ. ΕΔΕ. Περί των απολυτηρίων εξετάσεων πότε να γίνωνται ίνα οι λαμβάνοντες απολυτήρια, να εγγράφωνται εγκαίρως εις το Πανεπιστήμιον.

2 Ιουλ. 1865

[...] δύνανται αύται να γίνωνται ήτοι κατά τον χρόνον των δημοσίων γενικών εξετάσεων, η κατά την πρώτην εβδομάδα προ της ενάρξεως του σχολικού έτους, η τέλος κατά τας ολιγοημέρους του Πάσχα αναπαύλας, και επειδή [...] έναρξις των παραδόσεων του Πανεπιστημίου θα γίνη την 1 Σεπτεμβρίου, σάς παρακαλούμεν ίνα, οι μη ενεργήσαντες ήδη κατά τας γενικάς εξετάσεις και τας απολυτηρίους, να ενεργήσητε ταύτας κατά το τελευταίον δεκαήμερον του προσεχούς Αυγούστου [...]

Κλάδος Β' σ. 326.

543. -Εγ. 5390 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι η Εφορία του Ελληνικού σχολείου Σκιάθου δεν έχει δικαίωμα να βαθμολογη τους εξεταζομένους μαθητάς.

26 Ιουλ. 1865

TEXT_PAGE_SHORT150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/151.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] αλλά μόνον οι διδάσκοντες αύτη δε δύναται να επενέγκη κατόπιν τας παρατηρήσεις της.

Κλάδος Β' σ. 327.

544. -Εγ. 6373 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι η απόφασις της ενεργούσης τας απολυτηρίους εξετάσεις Επιτροπής είναι ανέκκλητος και επομένως οι μαθηταί οι απορριφθέντες οφείλουσι να επαναλάβωσι δι' εν έτι έτος τα μαθήματα.

17 Αυγ. 1865 Κλάδος Β' σ. 327.

545. -Διαθήκη Ε. Ζάππα.

30 Νοεμ. 1860 Ε. τ. Κ φ. 42, 31 Αυγ. 1865.

546. -Εγ. 7778 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ο μαθητής εκείνος όστις σπουδάζων εις το Γυμνάσιον και αποτυχών εις τας εξετάσεις φέρει κατόπιν αποδεικτικόν άλλου Γυμνασίου ίνα καταταχθη εις ανωτέραν τάξιν, από εκείνην εις ήν εξετασθείς άπέτυχεν προβιβασμού, δεν γίνεται δεκτός, ειμή μετά νέαν εξέτασιν, εκ του αποτελέσματος της οποίας, κατατάττεται εις την πρέπουσαν αυτώ τάξιν.

23 Σεπτ. 1865

προς τον Γυμνασιάρχην Πατρών

[...] ερωτάτε το υπουργείον τι το πρακτέον περί των μαθητών Γ. και Π. , οίτινες απελθόντες του Γυμνασίου Πατρών, επέστρεψαν εις αυτό φέροντες ενδεικτικά του Γυμνασίου Μεσολογγίου, δυνάμει των οποίων αξιούσι 'να καταταχθώσιν εις τάξεις ανωτέρας εκείνων, άς ήθελον καταλάβει αν τακτικώς εξηκολούθουν τας σπουδάς αυτών εν τω Γυμνασίω Πατρών.

[...]

Κλάδος Β' σ. 327.

547. -Εγ. 217 Υ. Εσωτ. Περί των πινάκων της ετησίας κινήσεως του πληθυσμού.

16 Δεκ. 1865

Γιαννούλης 1865 σ. 317.

548. -Εγ. 221 Υ. Εσωτ. Περί απαγορεύσεως της θεωρήσεως κληρούχων άλλων επαρχιών.

17 Δεκ. 1865

[...] πολλοί των λαχόντων εν το ίς Δ ήμοις των υποχρεωτικού κλήρου μεταβαίνουσιν ενταύθα και αιτούσι δι' αναφορών των να εξετασθώσιν υπό του Στρατολογικού Συμβουλίου 'Αττικής προβάλλοντες συνήθως ως δικαιολόγημα, ότι, διαμένοντες ενταύθα και όντες τοποθετημένοι εις κατάστημα, πρόκειται να ζημιωθώσιν εάν αποσταλώσιν εις τους Δήμους των, ενώ εάν, εξεταζόμενοι ενταύθα, κριθώσιν ικανοί εισί πρόθυμοι και ευκολίας ευρίσκουσι να προσφέρωσιν αντικαταστάτας.

TEXT_PAGE_SHORT151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/152.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] το τοιούτον αντιβαίνει προφανώς εις το άρθρον 31 του από 18 'Ιανουαρίου 1838 Β. Διατάγματος περί εκτελέσεως του νόμου περί απογραφής [...]

Γιαννούλης 1865 σ. 326.

549. -Εγ. 765 Επιτροπής Ταμείου Πολιτικών Συντάξεων.

20 Δεκ. 1865

προς τους Κ. Κ. Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους εις των πόρων του Ταμείου μας, ως δεν αγνοείτε, είναι και τα παρά των μαθητών πληρονόμενα δικαιώματα εγγραφών, τα οποία λίαν ατάκτως και ελλιπώς αποστέλλονται [...] Υπέρ των κοινών δι' όλους τους υπαλλήλους συμφερόντων του Ταμείου μας εργαζόμενοι, δεν αμφιβάλλομεν, ότι θα έχωμεν πρόθυμον και τελείαν την συνδρομήν σας.

Κλάδος Β' σ. 321.

550. - Ν. ΡΠ. Περί διοργανώσεως της εκπαιδεύσεως κατά την Επτάνησον.

20 Δεκ. 1865

Άρθρ. 1. Καταργούνται α) το αρχοντείον της παιδείας εν Επτανήσω. β) Η 'Ιόνιος Ακαδημία. γ) το εν Κερκύρα Ιεροσπουδαστήριον. δ) το εν Κερκύρα γυμνάσιον. ε) Τα λύκεια Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, 'Ιθάκης, Παξών και Κυθήρων.

Άρθρ. 2. Οι μαθηταί του γυμνασίου Κερκύρας θέλουσι διατηρηθή εν αυτώ τρεφόμενοι μεν, αλλ' ουχί και διδασκόμενοι μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του παρόντος έτους [...]

Άρθρ. 3. Η δημοσία βιβλιοθήκη Κερκύρας διατηρείται [...]

Άρθρ. 4. Η Κυβέρνησις δύναται να συστήση διά Β. Διατάγματος εν ταις Ιονίοις Νήσοις βαθμηδόν η διά μιας τέσσαρα γυμνάσια και δώδεκα το πολύ Ελληνικά σχολεία.

Εις το εν Κερκύρα γυμνάσιον θέλουσι προς τοις άλλοις διδάσκεσθαι η Αγγλική και η Ιταλική γλώσσα και το εμπορικόν δίκαιον κατά τους περί τούτων οργανισμούς.

Άρθρ. 6. Συσταίνεται εν Κερκύρα Ιερατική σχολή συμφώνως προς τους κειμένους νόμους.

Ε. τ. Κ φ. 61, 29 Δεκ. 1865.

551 . -Ν. ΡΚς. Περί της και εν Επτανήσω εφαρμογής των περί Δημοδιδασκαλίας Νόμων και Διατάξεων.

21 Δεκ. 1865

Άρθρον ενιαίον. Οι περί δημοτικής η προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως Νόμοι καθώς και αι λοιπαί περί αυτής διατάξεις αι διατελούσαι σήμερον εν ισχύι· εν Ελλάδι, ισχύουσι του λοιπού και εν Επτανήσω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1866.

Σχετικό.

Εγ. 935 Υ. ΕΔΕ. Οδηγίαι περί της εν Επτανήσω εκπαιδεύσεως.

3 Φεβ. 1866

προς τους κατά την Επτάνησον γυμνασιάρχας, σχολάρχας η διευθυντάς Ελληνικών σχολείων

[...] Ιδίως την προσοχήν υμών θέλετε επιστήσει περί την εις τας κλασικας σπουδας κατάρτισιν των μαθητών, εν αις επαισθητώς υστερούσιν ούτοι εν Επτανήσω· ως προς την

TEXT_PAGE_SHORT152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/153.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των νεωτέρων γλωσσών σπουδήν, εκ τούτων μόνη η της Γαλλικής είνε υποχρεωτική διά τους μαθητάς και αύτη πρέπει ως και τα λοιπά εγκύκλια μαθήματα, να παραδίδεται κατά τάξεις, όπου δε υπάρχουσι διδάσκαλοι και άλλων νεωτέρων γλωσσών, οίον της Αγγλικής και 'Ιταλικής, η σπουδή αυτών δεν θεωρείται παρά του υπουργείου ούτε είνε υποχρεωτική, διά ταύτα θέλουσι διδάσκεσθαι αύται μόνον εις εκείνους τους μαθητάς οίτινες επιθυμούσι, και κατά τάξεις ανεξαρτητους της τακτικής του γυμνασίου διαιρέσεως, εις ώρας δηλ. καθ άς να μη παραβλάπτηται η των υποχρεωτικών και εγκυκλίων μαθημάτων διδασκαλία. το αυτό παρατηρούμεν και περί της διδασκαλίας των εμπορικών μαθημάτων.

Παρίσης α΄ σ. 331.

552. -Ν. ΡΚΒ'. Περί διαθέσεως του τεταρτημορίου των εκ του λιμένος Κατακώλου προερχομένων προσόδων υπέρ της εκτελέσεως δημοφελών έργων και ιδρυμάτων εν Πύργω κλ. π.

25 Δεκ. 1865

Άρθρ. 2. διά του τεταρτημορίου, προστεθησομένων εις αυτό και των τυχόν κατ' έτος περισσευμάτων εκ του προϋπολογισμού των εσόδων του δήμου, εκτελεσθήσονται τα εξής έργα. [...]

γ) Η ανέγερσις σχολείων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1866.

1866

553. -Ν. ΡΑΘ'. Περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων.

7 Ιαν. 1866

Άρθρ. 6. [...] Αι χήραι και τα ορφανά των μετά την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου εν υπηρεσία αποβιωσάντων, δεκαπενταετή δε υπηρεσίαν από της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας συμπληρωσάντων δημοσίων ύπαλλήλων, δικαιούνται εις σύνταξιν ανάλογον προς τα έτη της υπηρεσίας των συζύγων η πατέρων κατά τας διατάξεις του ΧΝΒ' < 3 Αυγ. 1861 > Νόμου.

Ε. τ. Κ. φ. 5, 18 Ιαν. 1866.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του Νόμου ΡΛΘ'.

24 Ιαν. 1866

Ε. τ. Κ φ. 10, 31 Ιαν. 1866.

554. -Εγ. 7 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως των στρατολογικών καταλόγων.

15 Ιαν. 1866

[...] την ανάγκην των νομαρχιακών τούτων οδηγιών έκρινα, Κ. Νομάρχα, απαραίτητον, διότι, ως έγνων μετά λύπης εκ της επί της εκδικάσεως των υποβαλλομένων προσφυγών υπηρεσίας του υπουργείου, ουδεμία ακρίβεια, ίνα μη τι άλλο είπη τις, επεκράτησε κατά την σύνταξιν των στρατολογικών καταλόγων του παρελθόντος έτους. Εν δήμοις, οφείλουσιν εν παραδείγματι να παράσχωσι πέντε κληρούχους, η προς στρατείαν υποχρέωσις άφίκετο, διά των επανειλημμένων εξαιρέσεων στρατευσίμων, παρανόμως περιληφθεντων εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις, μέχρι του τριακοστού και ενιαχού απωτέρου κλήρου, η δε άπόδοσις

TEXT_PAGE_SHORT153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/154.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των αναλογισθέντων ανδρών εις τους δήμους τούτους, ανά παν βήμα προσκόπτουσα, καθίσταται οσημέραι δυσχερεστέρα.

Τοιαύτη της στρατολογίας διεξαγωγή δεν παραβλάπτει, Κ. Νομάρχα, μόνον τα συμφέροντα του Κράτους, [...] άλλα καταστρέφει συγχρόνως τα συμφέροντα των πολιτών και καθιστώσα, διά της συναισθήσεως της αδικίας, επαχθές βάρος την ευγενή υποχρέωσιν της στρατιωτικής υπηρεσίας της πατρίδος, γίνεται πρόξενος δικαίων παραπόνων. [...]

Γιαννούλης 1866 σ. 11·

555. -Εγ. 15 Υ. Εσωτ. Περί διορθώσεως και προσθήκης ονομάτων εν τω καταλόγω των ληστών.

28 Ιαν. 1866

[...] εν τω διευθυνθέντι υμίν από πολλού καταλόγω των εν Ελλάδι ληστών, να προσθεσητε [...] ως παραλειφθεντας και τους 'Αθ. Τσολάκην η Καρανάσιον, ετών 27, βλαχοποιμενα, και Νάστον Τσούτζον, ετών 15, βλαχοποιμένα ωσαύτως, αμφοτέρους έπιδοθεντας από του έτους 1863 εις τον ληστρικόν βίον και αποτελούντας μέρος ο μεν της συμμορίας των Πατσαουραίων, ο δε των Αρβανιταίων, υπαγομένους δε εις την κατηγορίαν των ληστών Γης τάξεως.

Γιαννούλης 1866 σ. 20.

556. -ΒΔ. Περί συνενώσεως της άχρι τούδε δημοσίας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης εις μίαν Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

25 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί συνδρομών διά την Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

23 Μαρτ. 1866

Άρθρ. Α'. Επιτρέπεται εις την Κυβέρνησιν η συλλογή συνδρομών εντός και εκτός του Κράτους προς ανέγερσιν καταστήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης. [...]

Παρίσης α΄ σ. 153.

557 . -Πρόγραμμα προς σύνταξιν νέου Οδηγού της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

26 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

558. -ΒΔ. Περί συστάσεως Επιτροπών εν Επτανήσω προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων .

28 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

559. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 21 Αυγούστου 1865 > αντί του μαθήματος της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής κατεστάθη εν τω Σχολείω των τεχνών το της καλλιτεχνικής βιομηχανίας και πλαστικής και διωρίσθη διδάσκαλος αυτού ο κ. Δ. Π. Κόσσος .

Ε. τ. Κ φ. 18, 2 Μαρτ. 1866.

TEXT_PAGE_SHORT154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/155.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

560 . -ΒΔ. Περί των προσόντων κλπ. των τηλεγραφικών κλητήρων και φυλάκων.

10 Μαρτ. 1866

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις εις θέσιν τηλεγραφικού φύλακος η κλητήρος απαιτείται,

[...]

γ΄) να έχη ηλικίαν από 21 - 50 ετών·

δ΄) να ήναι αρτιμελής και υγιούς κράσεως·

ε΄) να γνωρίζη ν' αναγιγνώσκη και να γράφη

ς') να διετελεσεν είτε ως τηλεγραφικός φύλαξ, είτε ως δικαστικός κλητήρ, είτε ως

υπάλληλος η υπηρέτης εν άλλη τινί δημοσία υπηρεσία. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 17 Μαρτ. 1866. Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

561. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Λιμναίων.

14 Μαρτ. 1866

[...] Ο όρος του δασμού τούτου προσδιορίζεται εις δύο τοις εκατόν επί της τιμής αύτών, η δ' απ' αυτού πρόσοδος θελει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις ανέγερσιν Σχολείου των κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 26, 2 Απρ. 1866.

562. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 31 Ιουλ. 1865 " ενεκρίθη η ατέλεια ενός πιεστηρίου αυτογραφίας, παραδοθέντος εις την σχολήν των τεχνών.

Ε. τ. Κ φ. 31, 21 Απρ. 1866.

563. -ΒΔ. Περί προσόντων κτλ. των υγειονομικών φυλάκων.

28 Απρ. 1866

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις εις θέσιν τακτικού φύλακος παρ' υγειονομείω η λοιμοκαθαρτηρίω Αης, Βας η Γης τάξεως η παρ' υγειονομικώ σταθμώ η περιφράγματι απαιτείται· α΄) Να ήναι πολίτης Έλλην. [...]

γ΄) Να έχη ηλικίαν ανωτέραν του 21 έτους.

Άρθρ. 3. διά να διορισθή τις φύλαξ υγειονομικού φυλακείου απαιτείται < επιπλέον > να γνωρίζη ν' αναγινώσκη και να γράφη.

Προβλέπονται εξετάσεις ενώπιον επιτροπής κλπ. Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Μαΐου 1866.

Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

564. -ΒΔ. Περί προσόντων του υποδεεστέρου προσωπικού των Νομαρχιών και Επαρχείων.

28 Απρ. 1866

Άρθρ. 1. Διά να διορισθή τις Γραφεύς Νομαρχίας η Επαρχείου απαιτείται·

α΄) να ήναι πολίτης Έλλην.

β΄) Να συνεπλήρωσε την ηλικίαν των 18 ετών. [...]

δ΄) Να έχη την απαιτουμένην ικανότητα.

TEXT_PAGE_SHORT155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/156.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις πρωτοκολλιστής Νομαρχίας η Επαρχείου απαιτείται [...]

α΄) Να συνεπλήρωσε την ηλικίαν του 21 έτους.

β΄) Να υπηρέτησεν ευδοκίμως επί δύω τουλάχιστον έτη ως Γραφεύς διοικητικού η άλλου τινός δημοσίου Γραφείου.

Άρθρ. 3. διά να διορισθή τις υπογραμματεύς Νομαρχίας απαιτείται, πλην των υπό στοιχ. α΄. γ΄. και δ΄. του άρθρου 1 και α΄. του άρθρου 2 ιδιοτήτων, να υπηρέτησεν ευδοκίμως είτε ως πρωτοκολλιστής διοικητικού η άλλου τινός Γραφείου, τουλάχιστον επί τριετίαν, είτε ως Γραφεύς τουλάχιστον επί εξαετίαν.

Άρθρ. 4. Οι φέροντες απολυτήριον γυμνασιακών εξετάσεων δεν υπάγονται εις την διάταξιν του εδαφ. β΄. του άρθρου 2, οι δε τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου δεν υπάγονται εις την τελευταίαν διάταξιν του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρ. 6. Ουδείς, εκτός της υπηρεσίας διατελών και έχων τα λοιπά, κατά τα άρθρα 1 - 4 προσόντα, διορίζεται εις θέσιν Γραφέως, πρωτοκολλιστού η υπογραμματέως εάν μη

α΄) Υποβληθή εις δοκιμασίαν, εργαζόμενος αμισθί εν Γραφείω Νομαρχίας η Επαρχείου, διά την θέσιν μεν Γραφέως τουλάχιστον επί μήνα, διά τας του πρωτοκολλιστού και υπογραμματέως τουλάχιστον επί διμηνίαν.

Εις την δοκιμασίαν ταύτην δεν υπόκεινται οι άλλοτε ευδοκίμως υπηρετήσαντες εν θέσει ισοβάθμω τουλάχιστον επί εξαμηνίαν.

β΄) Υποστή εξέτασιν ενώπιον επιτροπής, συγκειμένης υπό του Νομάρχου η Επάρχου [...] και κριθή υπό ταύτης ικανός.

των τοιούτων διορισμών απαιτείται πάντοτε να προηγήται η κατά τα άρθρα 19 και 20 του Νόμου περί διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους πρότασις του Νομάρχου η Επάρχου. [. . ]

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Μαΐου 1866. Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

565. -ΒΔ. Περί προσόντων των Οικονομικών υπαλλήλων.

27 Μαΐου 1866

Άρθρ. 1. διά να διορισθή τις οικονομικός υπάλληλος, απαιτείται· α΄) να ήναι πολίτης Έλλην, και β΄) να έχη συμπεπληρωμένον το 18 έτος της ηλικίας του.

Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Ιουν. 1866.

566. -Εγ. 216 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστατών κληρουχων.

28 Ιουλ. 1866

προς τους Νομάρχα ς του Κράτους

Κοινοποιούμεν ύμίν, ότι ο ενταύθα έμπορος Κ. Κωνστ. Κοσμόπουλος αναδέχεται την μεριμναν της ευρέσεως και αποδόσεως εις τον στρατόν αντικαταστατών των προτιθεμένων να εκπληρώσωσι διά τοιούτων την υποχρέωσιν των κληρούχων, αντί δραχ. επτακοσίων, και παρέχει πάσαν εγγύησιν προς εξασφάλισιν των κληρούχων, εν περιπτώσει λειποταξίας των χορηγηθησομένων αντικαταστατών.

Σάς παραγγέλομεν επομένως ν' ανακοινώσητε τούτο προς τας ύφ' υμάς αρχάς, και οσάκις κληρούχός τις προτίθεται να εκπληρώση δι' αντικαταστάτου την υποχρέωσιν του, δεν ευρίσκει δε τοιούτον επί τιμήματι ήσσονι των δραχ. 700, να πέμπητε ημίν το ποσόν τούτο διά χρηματικού γραμματίου, πληρωτέου από το Κεντρικόν Ταμείον εις τον διαληφθέντα Κ. Κοσμόπουλον, ίνα ενεργώνται τα περαιτέρω.

Γιαννούλης 1866 σ. 265.

TEXT_PAGE_SHORT156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/157.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

567. -Επιχώριος Κανονισμός περί του Ορφανοτροφείου Κερκυρας.

9 Μαΐου 1844

Ε. τ. Κ φ. 64, 22 Σεπτ. 1866.

568. -ΒΔ. Περί συστάσεως φιλελεημονος εταιρίας εν Ναυπλίω.

21 Οκτ. 1866 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. [...] αν οι πόροι επιτρέψωσι και η Συνέλευσις της εταιρίας εγκρίνη, η εταιρία δύναται να λάβη προσωρινώς πρόνοιαν [ ...] και περί απροστάτευτων ορφανών ηλικίας ελάσσονος των δέκα ετών.

Ε. τ. Κ φ. 70, 12 Νοεμ. 1866.

569. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων σχολείου.

31 Οκτ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 77, 15 Δεκ. 1866.

570. -Εγ. 273 Υ. Εσωτ. Περί των απαλλασσομένων της προς στρατείαν υποχρεώσεως.

1 Νοεμ. 1866

Κληρούχοι καταταχθεντες εις τον στρατόν συμβαίνει ενίοτε ν' απαλλαγώσι, δι' αποφάσεως ημών, της προς στρατείαν υποχρεώσεως η να κατασταθώσιν υπεράριθμοι ως εκ της αναθεωρήσεως και της κατατάξεως των προ αυτών εξαιρεθέντων· και όμως οι τοιούτοι εξακολουθούσιν υπηρετούντες επί πολύ χρόνον, και τινες μέχρι της συμπληρώσεως της θητείας· τούτο δε συμβαίνει εκ της ολιγωρίας των διοικητικών αρχών, μη λαμβανουσών υπ' όψιν εκάστοτε τους στρατολογικούς ελέγχους και μη αιτουμένων την άπόλυσιν των τοιούτων.

Γιαννούλης 1866 σ. 342.

571 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών των αριστευσάντων εν τω σχολείω των τεχνών μαθητών.

21 Νοεμ. 1866

Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 76, 9 Δεκ. 1866.

1867

572. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

5 Ιαν. 1867

[...] κατά τα παρελθόντα έτη, ιδίως δε από το 1855 και εφεξής, διάφοροι εγκύκλιοι του υπουργείου [...] διετύπωσαν οδηγίας λεπτομερείς προς ακριβεστέραν των < στρατολογικών > καταλόγων [ ...] σύνταξιν· μετά λύπης όμως έγνων, ότι αι οδηγίαι αύται δεν εξετελέσθησαν ακριβώς, οι δε στρατολογικοί κατάλογοι επληρώθησαν υπό ονομάτων ατόμων, ων τα πλείστα είχον δικαίωμα απαλλαγής εκ της προς στρατείαν υποχρεώσεως και απηλλάγησαν δι' αποφάσεως του υπουργείου, [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 2.

TEXT_PAGE_SHORT157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/158.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

573. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα προς εσωτερικήν εν τω δήμω Αθηναίων κατανάλωσιν εισαγόμενα εμπορεύματα και σιτηρά.

9 Ιαν. 1867

[...] της [...] προσόδου το μεν εν τοις έκατόν θέλει διατεθή αποκλειστικώς προς συντήρησιν του νοσοκομείου και του βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 19 Απρ. 1867.

574 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού και εις τα προς εσωτερικήν κατανάλωσιν εισαγόμενα εμπορεύματα εν τω δήμω Σπάρτης.

9 Ιαν. 1867

[...] Η [...] πρόσοδος θέλει διατεθή προς [...] ανέγερσιν [...] δημοτικού Σχολείου αορενων τε και θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 7 Απρ. 1867.

575. -Ν. ΡΟΒ'. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

1 Φεβρ. 1867

'Αρθρ. 3. Πολίτου η εθνοφύλακος, φονευθέντος εν συμπλοκή μετά ληστών, η αποθανόντος εκ πληγής, ήν εν τοιαύτη συμπλοκή υπέστη, η μεν σύζυγος, ενόσω μένει εν τη χηρεία, λαμβάνει μηνιαίαν σύνταξιν δραχμών τριάκοντα, τα δε τέκνα τα άρρενα μέχρι της ενηλικιότητος και τα θήλεα μέχρι του γάμου, ανά δραχμάς 15 έκαστον.

Τα δε θήλεα προικίζονται προσέτι παρά του δημοσίου ταμείου διά δραχμών 500 έκαστον, πληρωτέων μετά την τέλεσιν του γάμου.

Άρθρ. 8. Εις τους βλαχοποιμένας και τους προς αυτούς εξομοιωμένους, καθώς και εις τους μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς κεκηρυγμένων ληστών, εάν παρέχωσι βαρείας περί λησταποδοχής υπονοίας, δύναται να επιβληθή αστυνομική επιτήρησις, ν' απαγορευθή η εντός ωρισμένου τόπου διαμονή. [...]

Ε. τ. Κ φ 9, 2 Φεβρ. 1867.

Σχετικά:

α) Εγ. 79 Υ. Εσωτ. Περί των εν συμπλοκαίς μετά ληστών πληγωνομένων η φονευομένων πολιτών η εθνοφυλάκων.

30 Ιουν. 1867

Γιαννούλης 1867 σ. 137.

β) Εγ. 108 Υ. Εσωτ. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

3 Αυγ. 1867

[...] Εκεί όπου βλέπομεν χωλαίνουσαν την υπηρεσίαν, είναι η μη εκτέλεσις των διατάξεων του Νόμου περί συγγενών των ληστών και των υπόπτων επί λησταποδοχή. Ενόσω ούτοι μένουσιν ανενόχλητοι, [...] αποτελέσματα δεν πρέπει να ελπίζωμεν· [...] Οι ποιμένες συγγενείς ληστών αποτελούσιν, ως γνωστόν, ομάδας οικογενειών. διά να ματαιωθή η υπό τούτων παρεχομένη τοις λησταίς υπόθαλψις, δεν αρκεί μόνον, ως ενιαχού εγένετο, η καταγγελία και η εκτόπισις των αρχηγών των ομάδων η τινών εκ των μελών αυτών· η προς τους

TEXT_PAGE_SHORT158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/159.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ληστάς παροχή τροφών, η υπόκρυψις αυτών, η κατάδοσις των κινήσεων των μεταβατικών αποσπασμάτων και των ενεργειών της αρχής δεν γίνεται μόνον υπό τούτων· συνηθεστερον η μάλλον πάντοτε τα τοιαύτα ανατίθενται εις τας γυναίκας, τους παίδας η τους υπηρέτας. Όταν ούτοι μένωσιν εν τω τόπω, ποίον κέρδος έχομεν εκ της απομακρύνσεως των αρχηγών, αφ' ου αί οικογένειαί των, οι υπηρέται των, οι φύλακες και οδηγοί των ποιμνίων των μένωσιν αμετακίνητοι, Ποίον δε το όφελος, και εις τούτο ελκύομεν την προσοχήν ύμών, εκ μετατοπίσεως από ομόρου εις όμορον Επαρχίαν η Νομόν η εντός ενός και του αυτού της Επικρατείας τμήματος, αφού γνωστόν είναι, ότι τοιαύται μετατοπίσεις μεταθέτουσι μόνον το κακόν, πλην ούδόλως συντελούσιν ίνα το εξαλείψωσιν, · [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 180.

576. -Ν. Ρ Π Θ'. Περί τροποποιήσεως των περί εθνοφυλακής Νόμων.

4 Μαρτ. 1867

Άρθρ. 1. Η ενεργός εθνοφυλακή αποτελείται εκ των αγόντων ηλικίαν 21 μέχρι 40 ετών συμπεπληρωμενων.

Άρθρ. 2. Η διαθέσιμος εθνοφυλακή αποτελείται εκ των αγόντων το 18, 19, 20, 41 της ηλικίας αυτών και εφεξής μέχρι του 50 έτους, συμπεριλαμβανομένου.

Άρθρ. 4. Υπόχρεοι εις τας τακτικας ασκήσεις, εκ μεν των ενεργών εθνοφυλάκων εισίν οι άγοντες ηλικίαν από του 21 αρχομένου μέχρι του 30 συμπεπληρωμένου, εκ δε των διαθεσίμων οι από του 18 μέχρι του 20· [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 11 Μαρτ. 1867.

Σχετικό:

Εγ. 29 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι προς εκτέλεσιν του Νόμου περί τροποποιησεως των περί εθνοφυλακής Νόμων.

10 Μαρτ. 1867

[...] ετροποποιήθησαν τα άρθρα 6 και 9 του από 7 Αυγούστου 1862 Νόμου. [...] απαλλαγεντων της ενεργού εθνοφυλακής των αγόντων το 20 έτος. οίτινες δεν εθεωρήθησαν αρκούντως ανεπτυγμένοι, όπως υποστώσιν την υποχρέωσιν του ενεργού εθνοφύλακος. [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 42.

577. -Ν. ΣΕ'. Περί συνενώσεως των ευεργετικών ταμείων του κατά γην στρατού.

7 Απρ. 1867

Αρθρα. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ε.τ.Κ φ. 21, 12 Απρ. 1867.

578. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ναυτικών Σχολείων.

8 Απρ. 1867

Άρθρ. 1. Εν τοις ναυτικοίς σχολείοις, τοις προς εκπαίδευσιν εμποροπλοιάρχων, δεκτός μαθητής γίνεται ο γιγνώσκων τουλάχιστον το αναγινώσκειν, το γράφειν, το αριθμείν.

Άρθρ. 2. Τα εν αυτοίς τοις σχολείοις διδαχθησόμενα μαθήματα ορισθήσονται διά προγράμματος, εκδοθησομένου υπό του αυτού Ημετέρου Υπουργού.

Άρθρ. 3. των μαθημάτων αυτών η διδασκαλία είναι καθημερινή, διαρκεί δε εξ μήνας.

Άρθρ. 4. Δύω εν παντί ναυτικω σχολείω θέλουσι σχηματισθή τάξεις, η ετέρα της ετέρας προτρέχουσα όλην τριμηνίαν.

TEXT_PAGE_SHORT159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/160.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 5. Εις τα ναυτικά σχολεία διακοπαί δεν επιτρέπονται.

Ακολουθεί πρόγραμμα μαθημάτων. Ε. τ. Κ φ. 23, 19 Απρ. 1867.

579. -ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικών σχολείων.

11 Απρ. 1867

[...] Εις Ερμούπολιν Σύρου. Εις Υδραν. Εις Σπέτσας. Εις Γαλαξείδιον. Εις 'Αργοστόλιον της Κεφαλληνίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 4 Μαΐου 1867.

580. -Ν. ΣΙΕ'. Περί επαρχαιρεσιών.

15 Απρ. 1867

Άρθρ. 1. το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εις θέσιν επαρχιακού συμβούλου έχουσιν εκ των εν τοις οριστικοίς βουλευτικοίς καταλόγοις εγγεγραμμένων δημοτών εκάστης επαρχίας οι το 30 έτος της εαυτών ηλικίας συμπληρώσαντες.

Γιαννούλης 1867 σ. 94.

Σχετικό:

Ν. Περί επαρχιακών συμβουλίων: 18 / 30 Δεκ. 1836.

581 . -Ν. ΣΙς'. Περί φόρου των επιτηδευμάτων.

16 Απρ. 1867

Άρθρ. 2. δεν υποβάλλονται εις φόρον επιτηδεύματος·

5) Οι [...] διδάσκαλοι και οι καθηγηταί σχολείων (πλην των διευθυνόντων ιδιωτικά εκπαιδευτήρια).

9) [. . ] οι μαθητευόμενοι, και τα τέκνα του επιτηδευματίου, όταν οι προϊστάμενοι αυτών υπάγονται εις την β΄. και την γ΄. κατηγορίαν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 19 Απρ. 1867.

582. -Ν. ΣΚ'. Περί ναυτικής απογραφής.

20 Απρ. 1867 Άρθρ. 2. Η ναυτολογία [...] ενεργείται διά κληρώσεως, ως και η στρατολογία· κληρώνονται δε οι δημόται των νήσων και παραλίων δήμων, [...] από του δεκάτου ογδόου αρχομένου μέχρι του εικοστού τετάρτου, συμπεπληρωμένου, έτους της ηλικίας αυτών.

Άρθρ. 6. Η θητεία των εις το Β. Ναυτικόν κατατασσομένων έσεται εξαετής· ήτοι τριετής διαρκής υπηρεσία και τριετής εφεδρεία, ως και η του στρατού της ξηράς.

Άρθρ. 8. Εισί δεκτοί εν τοις Β. πληρώμασιν, ως εθελονταί και ως αντικαταστάται, οι έχοντες ηλικίαν από του εικοστού δευτέρου αρχομένου, μέχρι του τεσσαρακοστού, συμπεπληρωμένου, έτους της ηλικίας των [...]

Άρθρ. 9. Επιτρέπεται η κατάταξις παίδων από του δεκάτου τετάρτου έτους μέχρι του δεκάτου εβδόμου, συμπεπληρωμένου, πλην ούτοι δεν απαλλάσσονται της μετά ταύτα κληρώσεως.

Ε. τ. Κ 28, 4 Μαΐου 1867.

TEXT_PAGE_SHORT160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/161.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

583. -ΒΔ. Περί κανονισμού, αφορώντος τας συντάξεις των Υπαλλήλων της Τραπέζης.

28 Απρ. 1867

'Αρθρ. 9. Δικαίωμα εις σύνταξιν έχουσιν· α΄. ) η χήρα του συνταξιούχου η του αποκτήσαντος το προς σύνταξιν δικαίωμα· β'. ) τα ανήλικα νόμιμα, ουχί δε και τα θετά τέκνα αυτού γ'. ) η χήρα και τα ορφανά του συμπληρώσαντος την υπηρεσίαν των είκοσι πέντε ετών, αποβιώσαντος δ' εν τη υπηρεσία προ της συμπληρώσεως των 60 ετών, και δ'. ) η χήρα και τα ορφανά του εν τη υπηρεσία αποβιώσαντος μετά δεκαετή υπηρεσίαν.

Άρθρ. 10. Η σύνταξις α΄. ) της χήρας, ήτις δεν έχει ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας β'. ) του ορφανού μητρός τέκνου και γ'. ) του ορφανού, του έχοντος μητέρα απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, ορίζεται εις το ήμισυ της συντάξεως, ής άπήλαυσεν, η είχε δικαίωμα να απολαύση ο σύζυγος η ο πατήρ.

Η δε σύνταξις α΄. ) της εχούσης ένα η πλείονας ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας χήρας· β'. ) των πλειόνων του ενός ορφανών μητρός ανηλίκων υιών η αγάμων θυγατέρων, και γ'. ) των πλειόνων του ενός τέκνων, των εχόντων μητέρα απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, συνίσταται εις τα 3 / 4 της συντάξεως του συζύγου η πατρός.

Άρθρ. 11. Η κατά το προηγούμενον άρθρον σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ μεν εις την χήραν, κατά δε το έτερον ήμισυ εις το τέκνον η τα τέκνα κατ' ισας μερίδας. [...]

Άρθρ. 12. Η σύνταξις της χήρας και των ορφανών του μετά δεκαετή υπηρεσίαν αποβιώσαντος συζύγου η πατρός κανονίζεται επί τη βάσει συντάξεως άποτελουμένης εξ 25 / 50 του μέσου όρου, και αν ούτος δεν συνεπλήρωσε το 25 έτος της υπηρεσίας του.

Άρθρ. 13. δεν έχουσι δικαίωμα προς σύνταξιν· [...] β'. ) η εντός του τελευταίου έτους της υπηρεσίας του αποκτήσαντος δικαίωμα προς σύνταξιν συζευχθείσα μετ' αυτού και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα, εκτός της περιπτώσεως του εδαφ. δ'. * του 3 άρθρου, και γ'. ) η μετά συνταξιούχου συζευχθείσα και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα.

Άρθρ. 14. Τα κατά τον θάνατον των γονέων δι' ανίατον σωματικήν βλάβην η νόσον ανίκανα προς πορισμόν των προς το ζην ενήλικα τέκνα εξομοιούνται προς τα ανήλικα εις το δικαίωμα της συντάξεως. [...]

*Συνταξιοδότηση για λόγους υγείας. Ε. τ. Κ φ. 30, 12 Μαΐου 1867.

584. -ΒΔ. Περί του Αρσακείου, ως διδασκαλείου διδασκαλισσών.

11 Μαΐου 1867

Ε. τ. Κ φ. 33, 26 Μαΐου 1867.

585. -Ν. ΣΑΔ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 10 του περί απογραφής νόμου.

17 Μαΐου 1867

Ε. τ. Κ φ. 32, 20 Μαΐου 1867.

586. -ΒΔ. Περί του εξοπλισμού του δρόμονος το Μεσολόγγιον.

17 Ιουν. 1867

[...] θέλει σύγκεισθαι εκ διακοσίων δέκα εξ όλων ατόμων, ήτοι εξ [...] εξ παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 49, 19 Αυγ. 1867. 11

TEXT_PAGE_SHORT161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/162.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

587. -ΒΔ. 'Οργανισμός του εν Ζακυνθω Παρθενώνος.

19 Ιουν. 1867

Ε. τ. Κ φ. 44, 24 Ιουλ. 1867.

588. -ΒΔ. Περί διαλύσεως της επιτροπής του Πετριτσείου κληροδοτήματος.

27 Ιουν. 1867

Σχετικά:

α) ΒΔ. Περί μετονομασίας της εν Ληξουρίω Πετριτσείου Σχολής.

27 Ιουν. 1867

Άρθρ. 1. [...] μετονομαζομένη "η εν Ληξουρίω Ελληνική Πετρίτσειος Σχολή".

Άρθρ. 2. Εν τη Σχολή ταύτη θέλουσι παραδίδεσθαι·

α) Ελληνική γλώσσα, ως και εν τοις λοιποίς Ελληνικοίς σχολείοις του Κράτους. β) Εκ των μαθηματικών η αριθμητική και η γεωμετρία.

γ) Πολιτική γεωγραφία κατ' έκτασιν αφορώσα μάλλον εις την εμπορικήν μόρφωσιν των μαθητών.

δ) Στοιχεία φυσικής, φυσικής ιστορίας και τεχνικής χημείας.

ε) Διπλογραφία.

ς) Εκ των νεωτέρων γλωσσών η Γαλλική, Αγγλική και Ιταλική. [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 10 Ιουλ. 1867.

β) ΒΔ. Περί της εφορίας της Πετριτσείου Σχολής.

13 Ιουλ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 49, 19 Αυγ. 1867.

589. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του υπό στοιχ. ΣΕ' Νόμου περί συνενώσεως των ευεργετικών ταμείων του κατά γην στρατού.

3 Ιουλ. 1867

Άρθρ. 1. το ταμείον των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του μονίμου στρατού και της εφεδρείας, το των αποστράτων αξιωματικών, και το προς περίθαλψιν των οικογενειών των υπαξιωματικών και στρατιωτών του στρατού, συστηθεντα δυνάμει των Νόμων ΧΞΑ'. της 4 ΧΟΔ'. της 8 και ΧΠΓ'. της 11 Αυγούστου 1861 συνενούμενα, ως και αι περιουσίαι αυτών αποτελούσι ταμείον υπό τον τίτλον "Ταμείον μετοχικόν του κατά γην στρατού"

(Άρθρον 1 του ΣΕ'. νόμους.

Άρθρ. 2. το μετοχικόν ταμείον προώρισται ίνα χορηγή·

β'. ) Τακτικα τριμηνιαία βοηθήματα εις τας χήρας και τα ορφανά των από της 24 'Ιανουαρίου 1853 αποβιωσάντων, η αποβιούντων αξιωματικών του μονίμου στρατού και της εφεδρείας. [...]

γ'. ) Τακτικα τριμηνιαία βοηθήματα εις τας χήρας και τα ορφανά των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών, είτε εν υπηρεσία, είτε εν αποστρατεία αποβιούντων. [...]

δ'. ) Υποτροφίας, λόγω εκπαιδεύσεως αρρένων τέκνων των μετόχων αξιωματικών και των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών. [...]

TEXT_PAGE_SHORT162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/163.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ε΄. ) Προικίσεις εις θυγατέρας των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 14 Αυγ. 1867.

590. -ΒΔ. Περί διακοπής των μαθημάτων του Στρατιωτικού Σχολείου.

18 Ιουλ. 1867

[...] μέχρι της εκδόσεως Νόμου περί οργανισμού της Σχολής [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 4 Αυγ. 1867.

591 . -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των άρθρων 75, 76, 78, 79, και 80 του Β. Διατάγματος της 31 Αυγουστου 1861 του κανονίζοντος τα περί χορηγημάτων των ναυτικών ενδεών.

31 Ιουλ. 1867

[...] επιθυμούντες [...] να φράξωμεν πάσαν κατά την εφαρμογήν του < ΒΔ. " οδόν καταχρήσεως [...] διατάσσομεν τάδε.

Άρθρ. 2. του λοιπού ο κατάλογος των όλως και ομολογουμένως ενδεών ναυτικών, των υπό του απομαχικού ταμείου ελεουμένων, συντάσσεται απ' ευθείας υπό της επιτροπής της διοικούσης τα του ταμείου αυτού, επί τη βάσει επισήμων μαρτυρικών, βεβαιούντων την ένδειαν, την στενοχωρίαν και την θλίψιν του αιτούντος [...] ελέγχονται δε και τα μαρτυρικά ταύτα όπως και τα των αιτούντων εκ του αυτού ταμείου σύνταξιν.

Άρθρ. 3. [...] τα χορηγήματα < διανέμονται > τοις ούτω [...] ελεουμένοις, κατ' ίσας δύο δόσεις, την παραμονήν της πρώτης του ενιαυτού, και την εβδομάδα των αγίων παθών.

Άρθρ. 4. Προσόντα των αξίων ελέους λογίζονται τα εξής, αν η ένδεια και η προς εργασίαν ανικανότης συνοδεύη αυτά. Το έσχατον γήρας. Η χηρεία. Η μακρα ασθένεια. Η ορφανία. Η ηλιθιότης. Η παραφροσύνη. Η πήρωσις. Του οίκου το πολύστομον.

Εν παντί δε προτιμώνται οι απογεγραμμένοι, αι χήραι, τα ορφανά, οι γονείς και οι αδελφοί αύτών, όλως δε αποκλείονται οι μη ναυτικοί, και οι σύνταξιν η μισθόν λαμβάνοντες.

Άρθρ. 5. το ενιαύσιον χορήγημα, κατά τον νόμον, δεν υπερβαίνει τας πεντήκοντα δραχμάς, παραχωρείται δε εφ' όρου ζωής εις τους αναπήρους, τους ασθενείς και τους εσχατογήρους, εις τας χήρας [...] εις τους ορφανούς, μέχρις ου συμπληρώσωσι το δέκατον τέταρτον έτος, εις δε τας ορφανάς, μέχρι της ημέρας του γάμου.

Άρθρ. 7. Ο αυτός οίκος δεν επιτρέπεται να λαμβάνη ενιαύσιον χορήγημα πλέον του ενός.

Ε. τ. Κ φ. 52, 2 Σεπτ. 1867.

592. -Εγ. 114 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των στρατολογικών συμβουλίων ακριβούς εξετάσεως των κληρούχων.

7 Αυγ. 1867

TEXT_PAGE_SHORT163
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

    γ΄. Εάν νεάνις τις [...] επιδείξη διαγωγήν επίμεπτον εφαρμόζονται κατ' αυτής αι [...] διαγεγραμμέναι πειθαρχικαί ποιναί· εν υποτροπή δε [...] αποβάλλεται· [...]

    Κλάδος Β' σ. 438.

    515. -Εγ. 166 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων εις το Σχολείον των τεχνών προς μαθητείαν.

    25 Σεπτ. 1863

    Γιαννούλης 1863 σ. 107.

    516. -Θ. της Προσωρινής Κυβερνήσεως. Περί του κανονισμού των υποτρόφων του εν Τήνω ιερού καταστήματος της Ευαγγελιστρίας.

    30 Σεπτ. 1863

    [...] Θεωρούσα < η Προσωρινή Κυβέρνησις > ότι προς το παρόν καθυστερεί το έθνος μάλλον εις την πρόοδον των τεχνών, μηχανικών τε καλλιτεχνικών, και ότι η εις αυτάς εμψύχωσις της νεολαίας είναι αναγκαιοτάτη και χρησιμωτάτη εις την ευπορίαν του λαού και την εθνικήν εν γένει πρόοδον. [...] Θεσπίζει

    Α'. του λοιπού αι δαπάνη του ταμείου του εν Τήνω ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας δέκα υποτροφίαι θέλουσι χορηγείσθαι αποκλειστικώς εις νέους, υιούς απόρων γονέων, ευφυείς, χρηστοήθεις, μαρτυρουμένους ως τοιούτους διά πιστοποιητικών των αρμοδίων Αρχών, Δημοτικής και Διοικητικής, και φέροντας τουλάχιστον απολυτήριον καλώς ώργανισμένου αλληλοδιδακτικού σχολείου, ο ίτινες αισθάνονται εν εαυτής κλίσιν προς εκμάθησιν οιασδήποτε κοινοφελούς τέχνης μηχανικής η και καλλιτεχνικής. Ούτοι θέλουσιν εκπαιδεύεσθαι εν τω Πολυτεχνείω, συμμορφούμενοι προς τον οργανισμόν αυτού του καταστήματος· θέλουσι δε λαμβάνει κατά μήνα από 25 μέχρι 30 δραχμών έκαστος, αφ' ου προηγουμένως παράσχη έγγύησιν αξιόχρεων, ότι μετά την εκπαίδευσίν του θέλει μεταδώσει εν τω τόπω της γεννήσεώς του η αλλαχού, όπου η Κυβερνησις εγκρίνη, την τέχνην ήν εδιδάχθη, εφ' όσα έτη διετέλεσεν υπότροφος, αυτός καρπούμενος την από της διδασκαλίας και της εργασίας του ώφελειαν. β΄. Εάν τις των ούτως εκπαιδευθέντων, μετά την από του Πολυτεχνείου απόλυσίν του, κριθή υπό των καθηγητών και διδασκάλων ικανός εις περαιτέρω τελειοποίησιν, τούτου η υποτροφία παρατείνεται επί δύο έως τέσσαρα έτη, αποστελλομένου εις Ευρώπην δι' εξόδων αυτού του ιδίου ευαγούς ιδρύματος.

    Κλάδος Β' σ. 163.

    517. -Εγ. 559 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως τοις καθηγηταίς και διδασκάλοις του ιδιωτικώς διδάσκειν και προγυμνάζειν.

    6 Νοεμ. 1863

    προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντας ελληνικών σχολείων μετά πολλής λύπης μανθάνομεν εξ επισήμων πληροφοριών ότι, πάρα τα εκ πολλού διατεταγμένα, τινές των διδασκόντων εν τοις δημοσίοις παιδευτηρίοις, περί ολίγου ποιούμενοι τα δημόσια αυτών καθήκοντα, ασχολούνται κυρίως εις παραδόσεις εν ιδιωτικοίς διδακτηρίοις η εν οικογενείαις καί, όπερ χείρον, εις προγυμνάσεις επί μισθώ αυτών τούτων των μαθητών, ους οι αυτοί εν τοις δημοσίοις διδακτηρίοις διδάσκουσι· και ούτως εξαντλούμενοι εις τας τοιαυτάς διδασκαλίας, παρίστανται εις τας διαπιστευθείσας αυτοίς παρά της Κυβερνήσεως έδρας κεκμηκότες και απηυδισμένοι, και διά τούτο ως ήκιστα επιτυγχάνεται ο σκοπός, προς ον εισί τεταγμένοι. Η τοιαύτη εξ επιμεμπτου φιλοκερδίας γιγνομένη τοις μαθηταίς αδικία δεν