Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 147-166 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/147.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 70. διά να εκλεχθή τις βουλευτής απαιτείται να ήναι πολίτης Έλλην [...] έχων συμπεπληρωμένον το τριακοστόν έτος της ηλικίας του [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 17 Νοεμ. 1864.

528 . -Προσωρινός κανονισμός περί εφαρμογής του νέου οργανισμού της στρατιωτικής σχολής.

14 Νοεμ. 1864

Άρθρα 1 - 19. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

529 . -Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

14 Νοεμ. 1864 Άρθρα 1 - 270. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

530. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών εις αριστευσαντας μαθητάς του σχολείου των τεχνών.

30 Νοεμ. 1864

Οι υποτροφίες κυμαίνονται από 30 έως 12 δρχ. το μήνα.

Ε. τ. Κ φ. 9, 1 Φεβρ. 1865.

531 . -ΒΔ. Περί αυξήσεως της δυνάμεως του σώματος της Χωροφυλακής.

16 Δεκ. 1864

Άρθρ. 3. Εν ελλείψει των κατά το άρθρον 8 του κανονισμού της χωροφυλακής απαιτουμενων προσόντων, των οποίων οι κάτοχοι προτιμώνται, δύνανται να καταταχθώσιν εις την χωροφυλακήν οι έχοντες ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 24 ετών ούδ' ανωτέραν των 40 και ύπηρετησαντες ως δικαστικοί η αστυνομικοί κλητήρες είτε ως υγειονόμοι η τελωνιακοί φύλακες, είτε ως δασοφύλακες, είτε εις άλλην τινα παραπλησίαν δημοσίαν η δημοτικήν ύπηρεσίαν, [...] ή, εν ελλείψει τοιούτων, οι έχοντες μεν την ανωτέρω σημειωθείσαν ηλικίαν, φέροντες δ' απόδειξιν του οικείου δημάρχου περί της καλής αυτών διαγωγής. [...]

Γιαννούλης 1865 σ. 17.

532. -Εγ. 11079 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ο ηγούμενος της μονής δεν δύναται να εκπληροί < και τα της διδασκαλικής υπηρεσίας έργα, μάλιστα δ' επί μισθώ >.

24 Δεκ. 1864

Κλάδος Β' σ. 181.

1865

533. -Εγ. 274 Υ. ΕΔΕ. Περί της αδείας της Κυβερνήσεως προς σύστασιν σχολείων.

13 Ιαν. 1865

[...] πληροφορούμεθα μετά δυσαρεσκείας ότι πολλαχού κατίσχυσε κατάχρησις και σχολεία ιδιωτικά υφίστανται χωρίς αδείας, εν ενίοις δε αυτών τε και των επ' αδεία διδάσκονται

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/148.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αναμίξ άρρενα και θήλεα, ουδαμού δε σχεδόν ενεργείται επ' αυτών η μετά τοσαύτης επιμονής απαιτουμένη υπό του νόμου εποπτεία, και α ι εξετάσεις δε των πλείστων εξ αυτών γίνονται όταν και όπως τύχη παρά την είδησιν και χωρίς της παρουσίας των διοριζομένων κατ' έτος εξεταστικών επιτροπών, αι δε παραβάσεις αύται έχουσι φυσικόν και λυπηρόν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμόν της ψευτοπαιδείας και ημιμαθείας [...]

Δηλιγιάννης - . Ζηνόπουλος ΣΤ' σ. 507.

534. -ΒΔ. Περί συστάσεως Επιτροπών εν Επτανησω προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων.

28 Φεβρ. 1865

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1865.

535. -ΒΔ. Περί τακτοποιήσεως των υποτροφιών.

15 Μαρτ. 1865

Άρθρ. 1. δεν επιτρέπεται του λοιπού [...] η εκ των κληροδοτημάτων χορήγησις υποτροφιών πέραν των ογδοήκοντα χιλιάδων δραχμών, τόκου αποφερομένου εκ των εις την Εθνικήν Τράπεζαν επί τούτω κατατεθειμένων κεφαλαίων.

Άρθρ. 2. Υπότροφοι διορίζονται [...] 1) Μαθηταί της ανωτάτης τάξεως των δημοσίων ελληνικών σχολείων. 2) Μαθηταί των δημοσίων γυμνασίων. 3) Φοιτηταί του Πανεπιστημίου, της φιλοσοφικής, θεολογικής και νομικής σχολής. 4) Μαθηταί της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής εσωτερικοί και εξωτερικοί. 5) Εσωτερικαί και εξωτερικαί μαθήτριαι εν τω Αρσακείω Παρθεναγωγείω. 6) Μαθηταί του Πολυτεχνικού σχολείου. 7) Τελειοδίδακτοι και διδάκτορες της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής και τελειόφοιτοι του Πολυτεχνείου προς περαιτέρω εν τη αλλοδαπή εκπαίδευσιν αυτών.

Άρθρ. 3. Η μηνιαία των υποτρόφων χορήγησις ορίζεται.

διά τους μαθητάς των ελληνικών σχολείων εις δραχμάς είκοσι πέντε.

διά τους μαθητάς των γυμνασίων εις δραχμάς τριάκοντα πέντε.

διά τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου εις δραχμάς πεντήκοντα.

διά τους εσωτερικούς υποτρόφους της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής εις δραχ. εξήκοντα, διά δε τους εξωτερικούς εις δραχ. τριάκοντα.

διά τας μαθητρίας του Αρσακείου παρθεναγωγείου εις δραχμάς ογδοήκοντα διά τας εσωτερικάς και δεκαπέντε διά τας εξωτερικάς.

διά τους μαθητάς του Πολυτεχνικού σχολείου εις δραχμάς τεσσαράκοντα.

Διά τους εν τη αλλοδαπή εκπαιδευομένους εις δραχμάς εκατόν ογδοήκοντα, εις ους καταβάλλονται ωσαύτως τα έξοδα μεταβάσεως και επανόδου.

Άρθρ. 4. Θέσεις υποτρόφων ορίζονται εν μεν τοις ελληνικοίς σχολείοις είκοσιν, εν τοις γυμνασίοις τριάκοντα, εν τω Πανεπιστημίω τριάκοντα, εξ ων αι εικοσιπέντε προσδιορίζονται αποκλειστικώς διά φοιτητάς της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής, εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή εσωτερικαί εξ και εξωτερικαί οκτώ, εν τη Φιλεκπαιδευτική εταιρία εσωτερικαί δέκα και εξωτερικαί τριάκοντα, εν τω Πολυτεχνείω τέσσαρες και εν τη αλλοδαπή οκτώ.

Άρθρ. 6. Αι υποτροφίαι απονέμονται διά Β. Διατάγματος εις τους αριστεύσαντες κατά τας γενικάς εξετάσεις μαθητάς της αυτής εν άπασι τοις εκπαιδευτηρίοις κατηγορίας, τους διακρινομένους συνάμα επί χρηστοηθεία και μη εύπορους· [...]

Άρθρ. 7. Μόνον εκ των τελειοδιδάκτων η διδακτόρων της θεολογικής σχολής και των διαδακτόρων της φιλοσοφικής σχολής και των τελειοφοίτων του Πολυτεχνείου αποστέλλονται

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/149.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εις την αλλοδαπήν [...] προτιμώνται δε εκ των της πρώτης και δευτέρας κατηγορίας οι επί ευφυΐα και χρηστοηθεία διακρινόμενοι και συνάμα προτεινόμενοι υπό της Ακαδημαϊκής συγκλήτου, και εκ των της τελευταίας των τελειοφοίτων του Πολυτεχνείου οι κατά τους διαγωνισμούς αριστεύσαντες.

Άρθρ. 8. Αι υποτροφίαι χορηγούνται τοις μεν μαθηταίς των Ελληνικών Σχολείων επί εν έτος, τοις των γυμνασίων, τοις φοιτηταίς του Πανεπιστημίου, της εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής και του 'Αρσακείου επί τετραετίαν, τοις δε αποστελλομένοις εις τα εν τη αλλοδαπή Πανεπιστήμια επί τριετίαν.

Άρθρ. 9. Οι διοριζόμενοι υπότροφοι μη κοσμίως και επιμελώς διάγοντες παύονται και αντικαθίστανται δι' άλλων. Τούτου ένεκα οι αρμόδιοι διδάσκαλοι, καθηγηται, και αι του Πανεπιστημίου σχολαί, υποχρεούνται να πεμπωσιν εις το τέλος εκάστου σχολικού έτους τα μαρτύρια της επιμελείας και κοσμίας διαγωγής των υποτρόφων· παρόμοια μαρτύρια αποστέλλουσιν οι αρμόδιοι πρόξενοι περί των εν τη αλλοδαπή σπουδαζόντων, ποριζόμενοι τας αναγκαίας πληροφορίας από τας πανεπιστημιακας αρχάς.

Ε. τ. Κ φ. 22, 7 Απρ. 1865.

536. -Εγ. 1891 Υ. ΕΔΕ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων περί του πότε άρχεται και πότε λήγει το σχολικόν έτος και περί του πότε δύνανται να δέχωνται εκτάκτους εις απολυτηρίους εξετάσεις.

18 Μαρτ. 1865

προς τον Γυμνασιάρχην του εν Μεσολογγίω Γυμνασίου

Καλώς ποιήσαντες [...] δεν υπεβάλετε εις απολυτήριον εξέτασιν τον Ν. Μ. , διότι εν τη προς ημάς αναφορά του απέκρυψε πάντη την εξέτασίν του, γενομένην κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, και την απόρριψίν του [...]

Κλάδος Β' σ. 321.

537. -Εγ. 2531 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως των απουσιών κατά τε την μεγάλην και την διακαινήσιμον εβδομάδα άνευ αδείας του υπουργείου.

9 Απρ. 1865

και αυτοί είδαμεν και εξ ιδίων πληροφοριών εμάθαμεν ότι τινές των καθηγητών και διδασκάλων κατά τε την μεγάλην και την διακαινήσιμον εβδομάδα άνευ αδείας ημών απήλθον του σταθμού της υπηρεσίας των. [...]

Αι τοιαύται αύτογνώμονες απουσίαι των ειρημενων, ελέγχουσιν ολιγωρίαν περί την τήρησιν των κειμένων, εισίν αξιοκατάκριτοι και αξιόποινοι. [...]

Κλάδος Β' σ. 322.

538. -Εγ. 3626 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι αρμόδιοι να ορίζωσι τον χρόνον των απολυτηρίων εξετάσεων είναι οι σύλλογοι των καθηγητών.

27 Μαΐου 1865

Τριών οριζομένων υπό της εγκυκλίου καιρών προς απολυτήριον εξέτασιν, εννοείται αφ' εαυτού, ότι αφίεται εις την εκτίμησιν του συλλόγου των καθηγητών εκάστου γυμνασίου να προσδιορίση εν τίνι των τριών τούτων καιρών είναι ωφέλιμον τοις μαθηταίς, ίνα υποβληθώσιν εις απολυτήριον εξέτασιν [...]

Κλάδος Β' σ. 323.

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/150.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

539. -Εγ. 3779 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι να συνεννοώνται < οι διευθυντές των < Ελληνικών Σχολείων > με τους Γυμνασιάρχας περί της ημέρας της ενάρξεως των εξετάσεων, να άποστέλλωσι το αποτέλεσμα εις το υπουργείον και περί του προγράμματος των μαθημάτων.

2 Ιουν. 1865 Κλάδος Β' σ. 323.

540. -Εγ. 3780 Υ. ΕΔΕ. Περί των εξετάσεων οδηγίαι.

3 Ιουν. 1865 Παρίσης α΄ σ. 328.

541. -Εγ. 2727 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι το σχολικόν έτος είναι δεκάμηνον, και επομένως ουδείς μαθητής δεν γίνεται δεκτός εις τας εξετάσεις εάν δεν ήκουσε τα μαθήματα επί εν ολόκληρον σχολικόν έτος.

7 Ιουν. 1865

προς τους Γυμνασιάρχας του εν Μεσολογγίω Γυμνασίου

[...] ωρίσθη ν' άρχηται από της 3 7βρίου και να λήγη τη 3 'Ιουλίου· κατά ταύτα δε όταν τις άρξηται των μαθημάτων τάξεως τινός από του Ιανουαρίου, το σχολικόν έτος αυτού θα λήγη φυσικώς τον επόμενον Ιανουάριον, όταν δε από του Φεβρουαρίου τον επόμενον Φεβρουάριον και καθεξής, διότι οι δύο μήνες των διακοπών θα είναι πάντοτε εκτός του σχολικού έτους και δεν θα λογίζωνται. δεν είναι επομένως εντός του δικαίου να εξετασθώσιν οιμαθηταί, περί ων διαλαμβάνει το ειρημένον έγγραφόν σας, κατά την υφ' υμών προτεινομένην γνώμην· διότι το Υπουργείον δεν εννοεί να δίδη προνομίας μάλιστα εις αμελείς, απειθείς μαθητάς, και φέροντας τοιαύτας αταξίας εις τας ιδίας των σπουδας περιφερομένους από Γυμνασίου εις Γυμνάσιον.

Κλάδος Β' σ. 325.

542. -Εγ. 4706 Υ. ΕΔΕ. Περί των απολυτηρίων εξετάσεων πότε να γίνωνται ίνα οι λαμβάνοντες απολυτήρια, να εγγράφωνται εγκαίρως εις το Πανεπιστήμιον.

2 Ιουλ. 1865

[...] δύνανται αύται να γίνωνται ήτοι κατά τον χρόνον των δημοσίων γενικών εξετάσεων, η κατά την πρώτην εβδομάδα προ της ενάρξεως του σχολικού έτους, η τέλος κατά τας ολιγοημέρους του Πάσχα αναπαύλας, και επειδή [...] έναρξις των παραδόσεων του Πανεπιστημίου θα γίνη την 1 Σεπτεμβρίου, σάς παρακαλούμεν ίνα, οι μη ενεργήσαντες ήδη κατά τας γενικάς εξετάσεις και τας απολυτηρίους, να ενεργήσητε ταύτας κατά το τελευταίον δεκαήμερον του προσεχούς Αυγούστου [...]

Κλάδος Β' σ. 326.

543. -Εγ. 5390 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι η Εφορία του Ελληνικού σχολείου Σκιάθου δεν έχει δικαίωμα να βαθμολογη τους εξεταζομένους μαθητάς.

26 Ιουλ. 1865

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/151.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] αλλά μόνον οι διδάσκοντες αύτη δε δύναται να επενέγκη κατόπιν τας παρατηρήσεις της.

Κλάδος Β' σ. 327.

544. -Εγ. 6373 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι η απόφασις της ενεργούσης τας απολυτηρίους εξετάσεις Επιτροπής είναι ανέκκλητος και επομένως οι μαθηταί οι απορριφθέντες οφείλουσι να επαναλάβωσι δι' εν έτι έτος τα μαθήματα.

17 Αυγ. 1865 Κλάδος Β' σ. 327.

545. -Διαθήκη Ε. Ζάππα.

30 Νοεμ. 1860 Ε. τ. Κ φ. 42, 31 Αυγ. 1865.

546. -Εγ. 7778 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ο μαθητής εκείνος όστις σπουδάζων εις το Γυμνάσιον και αποτυχών εις τας εξετάσεις φέρει κατόπιν αποδεικτικόν άλλου Γυμνασίου ίνα καταταχθη εις ανωτέραν τάξιν, από εκείνην εις ήν εξετασθείς άπέτυχεν προβιβασμού, δεν γίνεται δεκτός, ειμή μετά νέαν εξέτασιν, εκ του αποτελέσματος της οποίας, κατατάττεται εις την πρέπουσαν αυτώ τάξιν.

23 Σεπτ. 1865

προς τον Γυμνασιάρχην Πατρών

[...] ερωτάτε το υπουργείον τι το πρακτέον περί των μαθητών Γ. και Π. , οίτινες απελθόντες του Γυμνασίου Πατρών, επέστρεψαν εις αυτό φέροντες ενδεικτικά του Γυμνασίου Μεσολογγίου, δυνάμει των οποίων αξιούσι 'να καταταχθώσιν εις τάξεις ανωτέρας εκείνων, άς ήθελον καταλάβει αν τακτικώς εξηκολούθουν τας σπουδάς αυτών εν τω Γυμνασίω Πατρών.

[...]

Κλάδος Β' σ. 327.

547. -Εγ. 217 Υ. Εσωτ. Περί των πινάκων της ετησίας κινήσεως του πληθυσμού.

16 Δεκ. 1865

Γιαννούλης 1865 σ. 317.

548. -Εγ. 221 Υ. Εσωτ. Περί απαγορεύσεως της θεωρήσεως κληρούχων άλλων επαρχιών.

17 Δεκ. 1865

[...] πολλοί των λαχόντων εν το ίς Δ ήμοις των υποχρεωτικού κλήρου μεταβαίνουσιν ενταύθα και αιτούσι δι' αναφορών των να εξετασθώσιν υπό του Στρατολογικού Συμβουλίου 'Αττικής προβάλλοντες συνήθως ως δικαιολόγημα, ότι, διαμένοντες ενταύθα και όντες τοποθετημένοι εις κατάστημα, πρόκειται να ζημιωθώσιν εάν αποσταλώσιν εις τους Δήμους των, ενώ εάν, εξεταζόμενοι ενταύθα, κριθώσιν ικανοί εισί πρόθυμοι και ευκολίας ευρίσκουσι να προσφέρωσιν αντικαταστάτας.

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/152.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] το τοιούτον αντιβαίνει προφανώς εις το άρθρον 31 του από 18 'Ιανουαρίου 1838 Β. Διατάγματος περί εκτελέσεως του νόμου περί απογραφής [...]

Γιαννούλης 1865 σ. 326.

549. -Εγ. 765 Επιτροπής Ταμείου Πολιτικών Συντάξεων.

20 Δεκ. 1865

προς τους Κ. Κ. Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους εις των πόρων του Ταμείου μας, ως δεν αγνοείτε, είναι και τα παρά των μαθητών πληρονόμενα δικαιώματα εγγραφών, τα οποία λίαν ατάκτως και ελλιπώς αποστέλλονται [...] Υπέρ των κοινών δι' όλους τους υπαλλήλους συμφερόντων του Ταμείου μας εργαζόμενοι, δεν αμφιβάλλομεν, ότι θα έχωμεν πρόθυμον και τελείαν την συνδρομήν σας.

Κλάδος Β' σ. 321.

550. - Ν. ΡΠ. Περί διοργανώσεως της εκπαιδεύσεως κατά την Επτάνησον.

20 Δεκ. 1865

Άρθρ. 1. Καταργούνται α) το αρχοντείον της παιδείας εν Επτανήσω. β) Η 'Ιόνιος Ακαδημία. γ) το εν Κερκύρα Ιεροσπουδαστήριον. δ) το εν Κερκύρα γυμνάσιον. ε) Τα λύκεια Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, 'Ιθάκης, Παξών και Κυθήρων.

Άρθρ. 2. Οι μαθηταί του γυμνασίου Κερκύρας θέλουσι διατηρηθή εν αυτώ τρεφόμενοι μεν, αλλ' ουχί και διδασκόμενοι μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του παρόντος έτους [...]

Άρθρ. 3. Η δημοσία βιβλιοθήκη Κερκύρας διατηρείται [...]

Άρθρ. 4. Η Κυβέρνησις δύναται να συστήση διά Β. Διατάγματος εν ταις Ιονίοις Νήσοις βαθμηδόν η διά μιας τέσσαρα γυμνάσια και δώδεκα το πολύ Ελληνικά σχολεία.

Εις το εν Κερκύρα γυμνάσιον θέλουσι προς τοις άλλοις διδάσκεσθαι η Αγγλική και η Ιταλική γλώσσα και το εμπορικόν δίκαιον κατά τους περί τούτων οργανισμούς.

Άρθρ. 6. Συσταίνεται εν Κερκύρα Ιερατική σχολή συμφώνως προς τους κειμένους νόμους.

Ε. τ. Κ φ. 61, 29 Δεκ. 1865.

551 . -Ν. ΡΚς. Περί της και εν Επτανήσω εφαρμογής των περί Δημοδιδασκαλίας Νόμων και Διατάξεων.

21 Δεκ. 1865

Άρθρον ενιαίον. Οι περί δημοτικής η προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως Νόμοι καθώς και αι λοιπαί περί αυτής διατάξεις αι διατελούσαι σήμερον εν ισχύι· εν Ελλάδι, ισχύουσι του λοιπού και εν Επτανήσω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1866.

Σχετικό.

Εγ. 935 Υ. ΕΔΕ. Οδηγίαι περί της εν Επτανήσω εκπαιδεύσεως.

3 Φεβ. 1866

προς τους κατά την Επτάνησον γυμνασιάρχας, σχολάρχας η διευθυντάς Ελληνικών σχολείων

[...] Ιδίως την προσοχήν υμών θέλετε επιστήσει περί την εις τας κλασικας σπουδας κατάρτισιν των μαθητών, εν αις επαισθητώς υστερούσιν ούτοι εν Επτανήσω· ως προς την

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/153.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των νεωτέρων γλωσσών σπουδήν, εκ τούτων μόνη η της Γαλλικής είνε υποχρεωτική διά τους μαθητάς και αύτη πρέπει ως και τα λοιπά εγκύκλια μαθήματα, να παραδίδεται κατά τάξεις, όπου δε υπάρχουσι διδάσκαλοι και άλλων νεωτέρων γλωσσών, οίον της Αγγλικής και 'Ιταλικής, η σπουδή αυτών δεν θεωρείται παρά του υπουργείου ούτε είνε υποχρεωτική, διά ταύτα θέλουσι διδάσκεσθαι αύται μόνον εις εκείνους τους μαθητάς οίτινες επιθυμούσι, και κατά τάξεις ανεξαρτητους της τακτικής του γυμνασίου διαιρέσεως, εις ώρας δηλ. καθ άς να μη παραβλάπτηται η των υποχρεωτικών και εγκυκλίων μαθημάτων διδασκαλία. το αυτό παρατηρούμεν και περί της διδασκαλίας των εμπορικών μαθημάτων.

Παρίσης α΄ σ. 331.

552. -Ν. ΡΚΒ'. Περί διαθέσεως του τεταρτημορίου των εκ του λιμένος Κατακώλου προερχομένων προσόδων υπέρ της εκτελέσεως δημοφελών έργων και ιδρυμάτων εν Πύργω κλ. π.

25 Δεκ. 1865

Άρθρ. 2. διά του τεταρτημορίου, προστεθησομένων εις αυτό και των τυχόν κατ' έτος περισσευμάτων εκ του προϋπολογισμού των εσόδων του δήμου, εκτελεσθήσονται τα εξής έργα. [...]

γ) Η ανέγερσις σχολείων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 7 Ιαν. 1866.

1866

553. -Ν. ΡΑΘ'. Περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων.

7 Ιαν. 1866

Άρθρ. 6. [...] Αι χήραι και τα ορφανά των μετά την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου εν υπηρεσία αποβιωσάντων, δεκαπενταετή δε υπηρεσίαν από της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας συμπληρωσάντων δημοσίων ύπαλλήλων, δικαιούνται εις σύνταξιν ανάλογον προς τα έτη της υπηρεσίας των συζύγων η πατέρων κατά τας διατάξεις του ΧΝΒ' < 3 Αυγ. 1861 > Νόμου.

Ε. τ. Κ. φ. 5, 18 Ιαν. 1866.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του Νόμου ΡΛΘ'.

24 Ιαν. 1866

Ε. τ. Κ φ. 10, 31 Ιαν. 1866.

554. -Εγ. 7 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως των στρατολογικών καταλόγων.

15 Ιαν. 1866

[...] την ανάγκην των νομαρχιακών τούτων οδηγιών έκρινα, Κ. Νομάρχα, απαραίτητον, διότι, ως έγνων μετά λύπης εκ της επί της εκδικάσεως των υποβαλλομένων προσφυγών υπηρεσίας του υπουργείου, ουδεμία ακρίβεια, ίνα μη τι άλλο είπη τις, επεκράτησε κατά την σύνταξιν των στρατολογικών καταλόγων του παρελθόντος έτους. Εν δήμοις, οφείλουσιν εν παραδείγματι να παράσχωσι πέντε κληρούχους, η προς στρατείαν υποχρέωσις άφίκετο, διά των επανειλημμένων εξαιρέσεων στρατευσίμων, παρανόμως περιληφθεντων εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις, μέχρι του τριακοστού και ενιαχού απωτέρου κλήρου, η δε άπόδοσις

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/154.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των αναλογισθέντων ανδρών εις τους δήμους τούτους, ανά παν βήμα προσκόπτουσα, καθίσταται οσημέραι δυσχερεστέρα.

Τοιαύτη της στρατολογίας διεξαγωγή δεν παραβλάπτει, Κ. Νομάρχα, μόνον τα συμφέροντα του Κράτους, [...] άλλα καταστρέφει συγχρόνως τα συμφέροντα των πολιτών και καθιστώσα, διά της συναισθήσεως της αδικίας, επαχθές βάρος την ευγενή υποχρέωσιν της στρατιωτικής υπηρεσίας της πατρίδος, γίνεται πρόξενος δικαίων παραπόνων. [...]

Γιαννούλης 1866 σ. 11·

555. -Εγ. 15 Υ. Εσωτ. Περί διορθώσεως και προσθήκης ονομάτων εν τω καταλόγω των ληστών.

28 Ιαν. 1866

[...] εν τω διευθυνθέντι υμίν από πολλού καταλόγω των εν Ελλάδι ληστών, να προσθεσητε [...] ως παραλειφθεντας και τους 'Αθ. Τσολάκην η Καρανάσιον, ετών 27, βλαχοποιμενα, και Νάστον Τσούτζον, ετών 15, βλαχοποιμένα ωσαύτως, αμφοτέρους έπιδοθεντας από του έτους 1863 εις τον ληστρικόν βίον και αποτελούντας μέρος ο μεν της συμμορίας των Πατσαουραίων, ο δε των Αρβανιταίων, υπαγομένους δε εις την κατηγορίαν των ληστών Γης τάξεως.

Γιαννούλης 1866 σ. 20.

556. -ΒΔ. Περί συνενώσεως της άχρι τούδε δημοσίας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης εις μίαν Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

25 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί συνδρομών διά την Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

23 Μαρτ. 1866

Άρθρ. Α'. Επιτρέπεται εις την Κυβέρνησιν η συλλογή συνδρομών εντός και εκτός του Κράτους προς ανέγερσιν καταστήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης. [...]

Παρίσης α΄ σ. 153.

557 . -Πρόγραμμα προς σύνταξιν νέου Οδηγού της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

26 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

558. -ΒΔ. Περί συστάσεως Επιτροπών εν Επτανήσω προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων .

28 Φεβρ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 22, 14 Μαρτ. 1866.

559. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 21 Αυγούστου 1865 > αντί του μαθήματος της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής κατεστάθη εν τω Σχολείω των τεχνών το της καλλιτεχνικής βιομηχανίας και πλαστικής και διωρίσθη διδάσκαλος αυτού ο κ. Δ. Π. Κόσσος .

Ε. τ. Κ φ. 18, 2 Μαρτ. 1866.

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/155.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

560 . -ΒΔ. Περί των προσόντων κλπ. των τηλεγραφικών κλητήρων και φυλάκων.

10 Μαρτ. 1866

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις εις θέσιν τηλεγραφικού φύλακος η κλητήρος απαιτείται,

[...]

γ΄) να έχη ηλικίαν από 21 - 50 ετών·

δ΄) να ήναι αρτιμελής και υγιούς κράσεως·

ε΄) να γνωρίζη ν' αναγιγνώσκη και να γράφη

ς') να διετελεσεν είτε ως τηλεγραφικός φύλαξ, είτε ως δικαστικός κλητήρ, είτε ως

υπάλληλος η υπηρέτης εν άλλη τινί δημοσία υπηρεσία. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 17 Μαρτ. 1866. Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

561. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Λιμναίων.

14 Μαρτ. 1866

[...] Ο όρος του δασμού τούτου προσδιορίζεται εις δύο τοις εκατόν επί της τιμής αύτών, η δ' απ' αυτού πρόσοδος θελει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις ανέγερσιν Σχολείου των κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 26, 2 Απρ. 1866.

562. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 31 Ιουλ. 1865 " ενεκρίθη η ατέλεια ενός πιεστηρίου αυτογραφίας, παραδοθέντος εις την σχολήν των τεχνών.

Ε. τ. Κ φ. 31, 21 Απρ. 1866.

563. -ΒΔ. Περί προσόντων κτλ. των υγειονομικών φυλάκων.

28 Απρ. 1866

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις εις θέσιν τακτικού φύλακος παρ' υγειονομείω η λοιμοκαθαρτηρίω Αης, Βας η Γης τάξεως η παρ' υγειονομικώ σταθμώ η περιφράγματι απαιτείται· α΄) Να ήναι πολίτης Έλλην. [...]

γ΄) Να έχη ηλικίαν ανωτέραν του 21 έτους.

Άρθρ. 3. διά να διορισθή τις φύλαξ υγειονομικού φυλακείου απαιτείται < επιπλέον > να γνωρίζη ν' αναγινώσκη και να γράφη.

Προβλέπονται εξετάσεις ενώπιον επιτροπής κλπ. Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Μαΐου 1866.

Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

564. -ΒΔ. Περί προσόντων του υποδεεστέρου προσωπικού των Νομαρχιών και Επαρχείων.

28 Απρ. 1866

Άρθρ. 1. Διά να διορισθή τις Γραφεύς Νομαρχίας η Επαρχείου απαιτείται·

α΄) να ήναι πολίτης Έλλην.

β΄) Να συνεπλήρωσε την ηλικίαν των 18 ετών. [...]

δ΄) Να έχη την απαιτουμένην ικανότητα.

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/156.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. διά να διορισθή τις πρωτοκολλιστής Νομαρχίας η Επαρχείου απαιτείται [...]

α΄) Να συνεπλήρωσε την ηλικίαν του 21 έτους.

β΄) Να υπηρέτησεν ευδοκίμως επί δύω τουλάχιστον έτη ως Γραφεύς διοικητικού η άλλου τινός δημοσίου Γραφείου.

Άρθρ. 3. διά να διορισθή τις υπογραμματεύς Νομαρχίας απαιτείται, πλην των υπό στοιχ. α΄. γ΄. και δ΄. του άρθρου 1 και α΄. του άρθρου 2 ιδιοτήτων, να υπηρέτησεν ευδοκίμως είτε ως πρωτοκολλιστής διοικητικού η άλλου τινός Γραφείου, τουλάχιστον επί τριετίαν, είτε ως Γραφεύς τουλάχιστον επί εξαετίαν.

Άρθρ. 4. Οι φέροντες απολυτήριον γυμνασιακών εξετάσεων δεν υπάγονται εις την διάταξιν του εδαφ. β΄. του άρθρου 2, οι δε τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου δεν υπάγονται εις την τελευταίαν διάταξιν του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρ. 6. Ουδείς, εκτός της υπηρεσίας διατελών και έχων τα λοιπά, κατά τα άρθρα 1 - 4 προσόντα, διορίζεται εις θέσιν Γραφέως, πρωτοκολλιστού η υπογραμματέως εάν μη

α΄) Υποβληθή εις δοκιμασίαν, εργαζόμενος αμισθί εν Γραφείω Νομαρχίας η Επαρχείου, διά την θέσιν μεν Γραφέως τουλάχιστον επί μήνα, διά τας του πρωτοκολλιστού και υπογραμματέως τουλάχιστον επί διμηνίαν.

Εις την δοκιμασίαν ταύτην δεν υπόκεινται οι άλλοτε ευδοκίμως υπηρετήσαντες εν θέσει ισοβάθμω τουλάχιστον επί εξαμηνίαν.

β΄) Υποστή εξέτασιν ενώπιον επιτροπής, συγκειμένης υπό του Νομάρχου η Επάρχου [...] και κριθή υπό ταύτης ικανός.

των τοιούτων διορισμών απαιτείται πάντοτε να προηγήται η κατά τα άρθρα 19 και 20 του Νόμου περί διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους πρότασις του Νομάρχου η Επάρχου. [. . ]

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Μαΐου 1866. Καταργήθηκε με ΒΔ. 18 Ιουν. 1866: Ε. τ. Κ φ. 50, 28 Ιουν. 1866.

565. -ΒΔ. Περί προσόντων των Οικονομικών υπαλλήλων.

27 Μαΐου 1866

Άρθρ. 1. διά να διορισθή τις οικονομικός υπάλληλος, απαιτείται· α΄) να ήναι πολίτης Έλλην, και β΄) να έχη συμπεπληρωμένον το 18 έτος της ηλικίας του.

Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Ιουν. 1866.

566. -Εγ. 216 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστατών κληρουχων.

28 Ιουλ. 1866

προς τους Νομάρχα ς του Κράτους

Κοινοποιούμεν ύμίν, ότι ο ενταύθα έμπορος Κ. Κωνστ. Κοσμόπουλος αναδέχεται την μεριμναν της ευρέσεως και αποδόσεως εις τον στρατόν αντικαταστατών των προτιθεμένων να εκπληρώσωσι διά τοιούτων την υποχρέωσιν των κληρούχων, αντί δραχ. επτακοσίων, και παρέχει πάσαν εγγύησιν προς εξασφάλισιν των κληρούχων, εν περιπτώσει λειποταξίας των χορηγηθησομένων αντικαταστατών.

Σάς παραγγέλομεν επομένως ν' ανακοινώσητε τούτο προς τας ύφ' υμάς αρχάς, και οσάκις κληρούχός τις προτίθεται να εκπληρώση δι' αντικαταστάτου την υποχρέωσιν του, δεν ευρίσκει δε τοιούτον επί τιμήματι ήσσονι των δραχ. 700, να πέμπητε ημίν το ποσόν τούτο διά χρηματικού γραμματίου, πληρωτέου από το Κεντρικόν Ταμείον εις τον διαληφθέντα Κ. Κοσμόπουλον, ίνα ενεργώνται τα περαιτέρω.

Γιαννούλης 1866 σ. 265.

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/157.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

567. -Επιχώριος Κανονισμός περί του Ορφανοτροφείου Κερκυρας.

9 Μαΐου 1844

Ε. τ. Κ φ. 64, 22 Σεπτ. 1866.

568. -ΒΔ. Περί συστάσεως φιλελεημονος εταιρίας εν Ναυπλίω.

21 Οκτ. 1866 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. [...] αν οι πόροι επιτρέψωσι και η Συνέλευσις της εταιρίας εγκρίνη, η εταιρία δύναται να λάβη προσωρινώς πρόνοιαν [ ...] και περί απροστάτευτων ορφανών ηλικίας ελάσσονος των δέκα ετών.

Ε. τ. Κ φ. 70, 12 Νοεμ. 1866.

569. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων σχολείου.

31 Οκτ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 77, 15 Δεκ. 1866.

570. -Εγ. 273 Υ. Εσωτ. Περί των απαλλασσομένων της προς στρατείαν υποχρεώσεως.

1 Νοεμ. 1866

Κληρούχοι καταταχθεντες εις τον στρατόν συμβαίνει ενίοτε ν' απαλλαγώσι, δι' αποφάσεως ημών, της προς στρατείαν υποχρεώσεως η να κατασταθώσιν υπεράριθμοι ως εκ της αναθεωρήσεως και της κατατάξεως των προ αυτών εξαιρεθέντων· και όμως οι τοιούτοι εξακολουθούσιν υπηρετούντες επί πολύ χρόνον, και τινες μέχρι της συμπληρώσεως της θητείας· τούτο δε συμβαίνει εκ της ολιγωρίας των διοικητικών αρχών, μη λαμβανουσών υπ' όψιν εκάστοτε τους στρατολογικούς ελέγχους και μη αιτουμένων την άπόλυσιν των τοιούτων.

Γιαννούλης 1866 σ. 342.

571 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών των αριστευσάντων εν τω σχολείω των τεχνών μαθητών.

21 Νοεμ. 1866

Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 76, 9 Δεκ. 1866.

1867

572. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

5 Ιαν. 1867

[...] κατά τα παρελθόντα έτη, ιδίως δε από το 1855 και εφεξής, διάφοροι εγκύκλιοι του υπουργείου [...] διετύπωσαν οδηγίας λεπτομερείς προς ακριβεστέραν των < στρατολογικών > καταλόγων [ ...] σύνταξιν· μετά λύπης όμως έγνων, ότι αι οδηγίαι αύται δεν εξετελέσθησαν ακριβώς, οι δε στρατολογικοί κατάλογοι επληρώθησαν υπό ονομάτων ατόμων, ων τα πλείστα είχον δικαίωμα απαλλαγής εκ της προς στρατείαν υποχρεώσεως και απηλλάγησαν δι' αποφάσεως του υπουργείου, [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 2.

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/158.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

573. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα προς εσωτερικήν εν τω δήμω Αθηναίων κατανάλωσιν εισαγόμενα εμπορεύματα και σιτηρά.

9 Ιαν. 1867

[...] της [...] προσόδου το μεν εν τοις έκατόν θέλει διατεθή αποκλειστικώς προς συντήρησιν του νοσοκομείου και του βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 19 Απρ. 1867.

574 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού και εις τα προς εσωτερικήν κατανάλωσιν εισαγόμενα εμπορεύματα εν τω δήμω Σπάρτης.

9 Ιαν. 1867

[...] Η [...] πρόσοδος θέλει διατεθή προς [...] ανέγερσιν [...] δημοτικού Σχολείου αορενων τε και θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 7 Απρ. 1867.

575. -Ν. ΡΟΒ'. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

1 Φεβρ. 1867

'Αρθρ. 3. Πολίτου η εθνοφύλακος, φονευθέντος εν συμπλοκή μετά ληστών, η αποθανόντος εκ πληγής, ήν εν τοιαύτη συμπλοκή υπέστη, η μεν σύζυγος, ενόσω μένει εν τη χηρεία, λαμβάνει μηνιαίαν σύνταξιν δραχμών τριάκοντα, τα δε τέκνα τα άρρενα μέχρι της ενηλικιότητος και τα θήλεα μέχρι του γάμου, ανά δραχμάς 15 έκαστον.

Τα δε θήλεα προικίζονται προσέτι παρά του δημοσίου ταμείου διά δραχμών 500 έκαστον, πληρωτέων μετά την τέλεσιν του γάμου.

Άρθρ. 8. Εις τους βλαχοποιμένας και τους προς αυτούς εξομοιωμένους, καθώς και εις τους μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς κεκηρυγμένων ληστών, εάν παρέχωσι βαρείας περί λησταποδοχής υπονοίας, δύναται να επιβληθή αστυνομική επιτήρησις, ν' απαγορευθή η εντός ωρισμένου τόπου διαμονή. [...]

Ε. τ. Κ φ 9, 2 Φεβρ. 1867.

Σχετικά:

α) Εγ. 79 Υ. Εσωτ. Περί των εν συμπλοκαίς μετά ληστών πληγωνομένων η φονευομένων πολιτών η εθνοφυλάκων.

30 Ιουν. 1867

Γιαννούλης 1867 σ. 137.

β) Εγ. 108 Υ. Εσωτ. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

3 Αυγ. 1867

[...] Εκεί όπου βλέπομεν χωλαίνουσαν την υπηρεσίαν, είναι η μη εκτέλεσις των διατάξεων του Νόμου περί συγγενών των ληστών και των υπόπτων επί λησταποδοχή. Ενόσω ούτοι μένουσιν ανενόχλητοι, [...] αποτελέσματα δεν πρέπει να ελπίζωμεν· [...] Οι ποιμένες συγγενείς ληστών αποτελούσιν, ως γνωστόν, ομάδας οικογενειών. διά να ματαιωθή η υπό τούτων παρεχομένη τοις λησταίς υπόθαλψις, δεν αρκεί μόνον, ως ενιαχού εγένετο, η καταγγελία και η εκτόπισις των αρχηγών των ομάδων η τινών εκ των μελών αυτών· η προς τους

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/159.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ληστάς παροχή τροφών, η υπόκρυψις αυτών, η κατάδοσις των κινήσεων των μεταβατικών αποσπασμάτων και των ενεργειών της αρχής δεν γίνεται μόνον υπό τούτων· συνηθεστερον η μάλλον πάντοτε τα τοιαύτα ανατίθενται εις τας γυναίκας, τους παίδας η τους υπηρέτας. Όταν ούτοι μένωσιν εν τω τόπω, ποίον κέρδος έχομεν εκ της απομακρύνσεως των αρχηγών, αφ' ου αί οικογένειαί των, οι υπηρέται των, οι φύλακες και οδηγοί των ποιμνίων των μένωσιν αμετακίνητοι, Ποίον δε το όφελος, και εις τούτο ελκύομεν την προσοχήν ύμών, εκ μετατοπίσεως από ομόρου εις όμορον Επαρχίαν η Νομόν η εντός ενός και του αυτού της Επικρατείας τμήματος, αφού γνωστόν είναι, ότι τοιαύται μετατοπίσεις μεταθέτουσι μόνον το κακόν, πλην ούδόλως συντελούσιν ίνα το εξαλείψωσιν, · [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 180.

576. -Ν. Ρ Π Θ'. Περί τροποποιήσεως των περί εθνοφυλακής Νόμων.

4 Μαρτ. 1867

Άρθρ. 1. Η ενεργός εθνοφυλακή αποτελείται εκ των αγόντων ηλικίαν 21 μέχρι 40 ετών συμπεπληρωμενων.

Άρθρ. 2. Η διαθέσιμος εθνοφυλακή αποτελείται εκ των αγόντων το 18, 19, 20, 41 της ηλικίας αυτών και εφεξής μέχρι του 50 έτους, συμπεριλαμβανομένου.

Άρθρ. 4. Υπόχρεοι εις τας τακτικας ασκήσεις, εκ μεν των ενεργών εθνοφυλάκων εισίν οι άγοντες ηλικίαν από του 21 αρχομένου μέχρι του 30 συμπεπληρωμένου, εκ δε των διαθεσίμων οι από του 18 μέχρι του 20· [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 11 Μαρτ. 1867.

Σχετικό:

Εγ. 29 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι προς εκτέλεσιν του Νόμου περί τροποποιησεως των περί εθνοφυλακής Νόμων.

10 Μαρτ. 1867

[...] ετροποποιήθησαν τα άρθρα 6 και 9 του από 7 Αυγούστου 1862 Νόμου. [...] απαλλαγεντων της ενεργού εθνοφυλακής των αγόντων το 20 έτος. οίτινες δεν εθεωρήθησαν αρκούντως ανεπτυγμένοι, όπως υποστώσιν την υποχρέωσιν του ενεργού εθνοφύλακος. [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 42.

577. -Ν. ΣΕ'. Περί συνενώσεως των ευεργετικών ταμείων του κατά γην στρατού.

7 Απρ. 1867

Αρθρα. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ε.τ.Κ φ. 21, 12 Απρ. 1867.

578. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ναυτικών Σχολείων.

8 Απρ. 1867

Άρθρ. 1. Εν τοις ναυτικοίς σχολείοις, τοις προς εκπαίδευσιν εμποροπλοιάρχων, δεκτός μαθητής γίνεται ο γιγνώσκων τουλάχιστον το αναγινώσκειν, το γράφειν, το αριθμείν.

Άρθρ. 2. Τα εν αυτοίς τοις σχολείοις διδαχθησόμενα μαθήματα ορισθήσονται διά προγράμματος, εκδοθησομένου υπό του αυτού Ημετέρου Υπουργού.

Άρθρ. 3. των μαθημάτων αυτών η διδασκαλία είναι καθημερινή, διαρκεί δε εξ μήνας.

Άρθρ. 4. Δύω εν παντί ναυτικω σχολείω θέλουσι σχηματισθή τάξεις, η ετέρα της ετέρας προτρέχουσα όλην τριμηνίαν.

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/160.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 5. Εις τα ναυτικά σχολεία διακοπαί δεν επιτρέπονται.

Ακολουθεί πρόγραμμα μαθημάτων. Ε. τ. Κ φ. 23, 19 Απρ. 1867.

579. -ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικών σχολείων.

11 Απρ. 1867

[...] Εις Ερμούπολιν Σύρου. Εις Υδραν. Εις Σπέτσας. Εις Γαλαξείδιον. Εις 'Αργοστόλιον της Κεφαλληνίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 4 Μαΐου 1867.

580. -Ν. ΣΙΕ'. Περί επαρχαιρεσιών.

15 Απρ. 1867

Άρθρ. 1. το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εις θέσιν επαρχιακού συμβούλου έχουσιν εκ των εν τοις οριστικοίς βουλευτικοίς καταλόγοις εγγεγραμμένων δημοτών εκάστης επαρχίας οι το 30 έτος της εαυτών ηλικίας συμπληρώσαντες.

Γιαννούλης 1867 σ. 94.

Σχετικό:

Ν. Περί επαρχιακών συμβουλίων: 18 / 30 Δεκ. 1836.

581 . -Ν. ΣΙς'. Περί φόρου των επιτηδευμάτων.

16 Απρ. 1867

Άρθρ. 2. δεν υποβάλλονται εις φόρον επιτηδεύματος·

5) Οι [...] διδάσκαλοι και οι καθηγηταί σχολείων (πλην των διευθυνόντων ιδιωτικά εκπαιδευτήρια).

9) [. . ] οι μαθητευόμενοι, και τα τέκνα του επιτηδευματίου, όταν οι προϊστάμενοι αυτών υπάγονται εις την β΄. και την γ΄. κατηγορίαν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 19 Απρ. 1867.

582. -Ν. ΣΚ'. Περί ναυτικής απογραφής.

20 Απρ. 1867 Άρθρ. 2. Η ναυτολογία [...] ενεργείται διά κληρώσεως, ως και η στρατολογία· κληρώνονται δε οι δημόται των νήσων και παραλίων δήμων, [...] από του δεκάτου ογδόου αρχομένου μέχρι του εικοστού τετάρτου, συμπεπληρωμένου, έτους της ηλικίας αυτών.

Άρθρ. 6. Η θητεία των εις το Β. Ναυτικόν κατατασσομένων έσεται εξαετής· ήτοι τριετής διαρκής υπηρεσία και τριετής εφεδρεία, ως και η του στρατού της ξηράς.

Άρθρ. 8. Εισί δεκτοί εν τοις Β. πληρώμασιν, ως εθελονταί και ως αντικαταστάται, οι έχοντες ηλικίαν από του εικοστού δευτέρου αρχομένου, μέχρι του τεσσαρακοστού, συμπεπληρωμένου, έτους της ηλικίας των [...]

Άρθρ. 9. Επιτρέπεται η κατάταξις παίδων από του δεκάτου τετάρτου έτους μέχρι του δεκάτου εβδόμου, συμπεπληρωμένου, πλην ούτοι δεν απαλλάσσονται της μετά ταύτα κληρώσεως.

Ε. τ. Κ 28, 4 Μαΐου 1867.

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/161.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

583. -ΒΔ. Περί κανονισμού, αφορώντος τας συντάξεις των Υπαλλήλων της Τραπέζης.

28 Απρ. 1867

'Αρθρ. 9. Δικαίωμα εις σύνταξιν έχουσιν· α΄. ) η χήρα του συνταξιούχου η του αποκτήσαντος το προς σύνταξιν δικαίωμα· β'. ) τα ανήλικα νόμιμα, ουχί δε και τα θετά τέκνα αυτού γ'. ) η χήρα και τα ορφανά του συμπληρώσαντος την υπηρεσίαν των είκοσι πέντε ετών, αποβιώσαντος δ' εν τη υπηρεσία προ της συμπληρώσεως των 60 ετών, και δ'. ) η χήρα και τα ορφανά του εν τη υπηρεσία αποβιώσαντος μετά δεκαετή υπηρεσίαν.

Άρθρ. 10. Η σύνταξις α΄. ) της χήρας, ήτις δεν έχει ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας β'. ) του ορφανού μητρός τέκνου και γ'. ) του ορφανού, του έχοντος μητέρα απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, ορίζεται εις το ήμισυ της συντάξεως, ής άπήλαυσεν, η είχε δικαίωμα να απολαύση ο σύζυγος η ο πατήρ.

Η δε σύνταξις α΄. ) της εχούσης ένα η πλείονας ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας χήρας· β'. ) των πλειόνων του ενός ορφανών μητρός ανηλίκων υιών η αγάμων θυγατέρων, και γ'. ) των πλειόνων του ενός τέκνων, των εχόντων μητέρα απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, συνίσταται εις τα 3 / 4 της συντάξεως του συζύγου η πατρός.

Άρθρ. 11. Η κατά το προηγούμενον άρθρον σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ μεν εις την χήραν, κατά δε το έτερον ήμισυ εις το τέκνον η τα τέκνα κατ' ισας μερίδας. [...]

Άρθρ. 12. Η σύνταξις της χήρας και των ορφανών του μετά δεκαετή υπηρεσίαν αποβιώσαντος συζύγου η πατρός κανονίζεται επί τη βάσει συντάξεως άποτελουμένης εξ 25 / 50 του μέσου όρου, και αν ούτος δεν συνεπλήρωσε το 25 έτος της υπηρεσίας του.

Άρθρ. 13. δεν έχουσι δικαίωμα προς σύνταξιν· [...] β'. ) η εντός του τελευταίου έτους της υπηρεσίας του αποκτήσαντος δικαίωμα προς σύνταξιν συζευχθείσα μετ' αυτού και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα, εκτός της περιπτώσεως του εδαφ. δ'. * του 3 άρθρου, και γ'. ) η μετά συνταξιούχου συζευχθείσα και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα.

Άρθρ. 14. Τα κατά τον θάνατον των γονέων δι' ανίατον σωματικήν βλάβην η νόσον ανίκανα προς πορισμόν των προς το ζην ενήλικα τέκνα εξομοιούνται προς τα ανήλικα εις το δικαίωμα της συντάξεως. [...]

*Συνταξιοδότηση για λόγους υγείας. Ε. τ. Κ φ. 30, 12 Μαΐου 1867.

584. -ΒΔ. Περί του Αρσακείου, ως διδασκαλείου διδασκαλισσών.

11 Μαΐου 1867

Ε. τ. Κ φ. 33, 26 Μαΐου 1867.

585. -Ν. ΣΑΔ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 10 του περί απογραφής νόμου.

17 Μαΐου 1867

Ε. τ. Κ φ. 32, 20 Μαΐου 1867.

586. -ΒΔ. Περί του εξοπλισμού του δρόμονος το Μεσολόγγιον.

17 Ιουν. 1867

[...] θέλει σύγκεισθαι εκ διακοσίων δέκα εξ όλων ατόμων, ήτοι εξ [...] εξ παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 49, 19 Αυγ. 1867. 11

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/162.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

587. -ΒΔ. 'Οργανισμός του εν Ζακυνθω Παρθενώνος.

19 Ιουν. 1867

Ε. τ. Κ φ. 44, 24 Ιουλ. 1867.

588. -ΒΔ. Περί διαλύσεως της επιτροπής του Πετριτσείου κληροδοτήματος.

27 Ιουν. 1867

Σχετικά:

α) ΒΔ. Περί μετονομασίας της εν Ληξουρίω Πετριτσείου Σχολής.

27 Ιουν. 1867

Άρθρ. 1. [...] μετονομαζομένη "η εν Ληξουρίω Ελληνική Πετρίτσειος Σχολή".

Άρθρ. 2. Εν τη Σχολή ταύτη θέλουσι παραδίδεσθαι·

α) Ελληνική γλώσσα, ως και εν τοις λοιποίς Ελληνικοίς σχολείοις του Κράτους. β) Εκ των μαθηματικών η αριθμητική και η γεωμετρία.

γ) Πολιτική γεωγραφία κατ' έκτασιν αφορώσα μάλλον εις την εμπορικήν μόρφωσιν των μαθητών.

δ) Στοιχεία φυσικής, φυσικής ιστορίας και τεχνικής χημείας.

ε) Διπλογραφία.

ς) Εκ των νεωτέρων γλωσσών η Γαλλική, Αγγλική και Ιταλική. [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 10 Ιουλ. 1867.

β) ΒΔ. Περί της εφορίας της Πετριτσείου Σχολής.

13 Ιουλ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 49, 19 Αυγ. 1867.

589. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του υπό στοιχ. ΣΕ' Νόμου περί συνενώσεως των ευεργετικών ταμείων του κατά γην στρατού.

3 Ιουλ. 1867

Άρθρ. 1. το ταμείον των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του μονίμου στρατού και της εφεδρείας, το των αποστράτων αξιωματικών, και το προς περίθαλψιν των οικογενειών των υπαξιωματικών και στρατιωτών του στρατού, συστηθεντα δυνάμει των Νόμων ΧΞΑ'. της 4 ΧΟΔ'. της 8 και ΧΠΓ'. της 11 Αυγούστου 1861 συνενούμενα, ως και αι περιουσίαι αυτών αποτελούσι ταμείον υπό τον τίτλον "Ταμείον μετοχικόν του κατά γην στρατού"

(Άρθρον 1 του ΣΕ'. νόμους.

Άρθρ. 2. το μετοχικόν ταμείον προώρισται ίνα χορηγή·

β'. ) Τακτικα τριμηνιαία βοηθήματα εις τας χήρας και τα ορφανά των από της 24 'Ιανουαρίου 1853 αποβιωσάντων, η αποβιούντων αξιωματικών του μονίμου στρατού και της εφεδρείας. [...]

γ'. ) Τακτικα τριμηνιαία βοηθήματα εις τας χήρας και τα ορφανά των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών, είτε εν υπηρεσία, είτε εν αποστρατεία αποβιούντων. [...]

δ'. ) Υποτροφίας, λόγω εκπαιδεύσεως αρρένων τέκνων των μετόχων αξιωματικών και των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών. [...]

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/163.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ε΄. ) Προικίσεις εις θυγατέρας των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 14 Αυγ. 1867.

590. -ΒΔ. Περί διακοπής των μαθημάτων του Στρατιωτικού Σχολείου.

18 Ιουλ. 1867

[...] μέχρι της εκδόσεως Νόμου περί οργανισμού της Σχολής [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 4 Αυγ. 1867.

591 . -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των άρθρων 75, 76, 78, 79, και 80 του Β. Διατάγματος της 31 Αυγουστου 1861 του κανονίζοντος τα περί χορηγημάτων των ναυτικών ενδεών.

31 Ιουλ. 1867

[...] επιθυμούντες [...] να φράξωμεν πάσαν κατά την εφαρμογήν του < ΒΔ. " οδόν καταχρήσεως [...] διατάσσομεν τάδε.

Άρθρ. 2. του λοιπού ο κατάλογος των όλως και ομολογουμένως ενδεών ναυτικών, των υπό του απομαχικού ταμείου ελεουμένων, συντάσσεται απ' ευθείας υπό της επιτροπής της διοικούσης τα του ταμείου αυτού, επί τη βάσει επισήμων μαρτυρικών, βεβαιούντων την ένδειαν, την στενοχωρίαν και την θλίψιν του αιτούντος [...] ελέγχονται δε και τα μαρτυρικά ταύτα όπως και τα των αιτούντων εκ του αυτού ταμείου σύνταξιν.

Άρθρ. 3. [...] τα χορηγήματα < διανέμονται > τοις ούτω [...] ελεουμένοις, κατ' ίσας δύο δόσεις, την παραμονήν της πρώτης του ενιαυτού, και την εβδομάδα των αγίων παθών.

Άρθρ. 4. Προσόντα των αξίων ελέους λογίζονται τα εξής, αν η ένδεια και η προς εργασίαν ανικανότης συνοδεύη αυτά. Το έσχατον γήρας. Η χηρεία. Η μακρα ασθένεια. Η ορφανία. Η ηλιθιότης. Η παραφροσύνη. Η πήρωσις. Του οίκου το πολύστομον.

Εν παντί δε προτιμώνται οι απογεγραμμένοι, αι χήραι, τα ορφανά, οι γονείς και οι αδελφοί αύτών, όλως δε αποκλείονται οι μη ναυτικοί, και οι σύνταξιν η μισθόν λαμβάνοντες.

Άρθρ. 5. το ενιαύσιον χορήγημα, κατά τον νόμον, δεν υπερβαίνει τας πεντήκοντα δραχμάς, παραχωρείται δε εφ' όρου ζωής εις τους αναπήρους, τους ασθενείς και τους εσχατογήρους, εις τας χήρας [...] εις τους ορφανούς, μέχρις ου συμπληρώσωσι το δέκατον τέταρτον έτος, εις δε τας ορφανάς, μέχρι της ημέρας του γάμου.

Άρθρ. 7. Ο αυτός οίκος δεν επιτρέπεται να λαμβάνη ενιαύσιον χορήγημα πλέον του ενός.

Ε. τ. Κ φ. 52, 2 Σεπτ. 1867.

592. -Εγ. 114 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των στρατολογικών συμβουλίων ακριβούς εξετάσεως των κληρούχων.

7 Αυγ. 1867

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/164.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Η παρατηρουμένη εν τισί μέρεσι τάσις, προς υπεκφυγήν της προς στρατείαν υποχρεώσεως [...] ανεπτύχθη [...] ου μόνον εκ της μη ακριβούς συντάξεως και ανακρίσεως των στρατολογικών καταλόγων, αλλα και εκ της ελλείψεως της απαιτουμένης προσοχής, η της αμεροληψίας εκ μέρους στρατολογικών τινών συμβουλίων, κλονιζόντων διά των αδίκων εξαιρέσεων τινών μεν ως υπερηλίκων η ανηλίκων και άλλων ως σωματικώς ανικάνων την πεποίθησιν, ότι το βάρος της στρατολογίας διανέμεται εν δικαιοσύνη και ισότητι. [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 188.

593. -ΒΔ. Περί παραχωρήσεως προς τον Κ. Α. Γ. Ζάνον κτλ. δικαιώματος κυριότητος μεταλλεύσεως αργυρομολύβδου επί εκτάσεως τινός γης εν Λαυρίω.

23 Αυγ. 1867

Άρθρ. 5. Οι ιδιοκτήται του μεταλλείου οφείλουσι να πληρόνωσιν εις το δημόσιον, συμφώνως με τας διατάξεις του άρθρου 30 του Χ - . ' Νόμου < τής 22. 8. 1861 > [...] τους ακολούθους προς το δημόσιον φόρους. [...] β) τον επί του καθαρού εισοδήματος φόρον προσδιοριζόμενον κατ' έτος διά του ετησίου φορολογικού Νόμου. Δυνάμει δε του άρθρου 31 του αυτού Νομού και εν εκατοστόν της δραχμής επί του αυτού καθαρού προϊόντος ίνα εξ αυτού απαρτισθή αποθεματικόν κεφάλαιον προς βοήθειαν και περίθαλψιν των εργατών και των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει δυστυχημάτων [...]

Ομοια: άλλα δύο ΒΔ. στο αυτό Φ. Ε. Κ. Ε. τ. Κ φ. 52, 2 Σεπτ. 1867.

594. -ΒΔ. 'Οργανισμός της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

7 Οκτ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 68, 18 Νοεμ. 1867.

595. -Εγ. 162 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των δήμων τακτικής καταβολής των μισθών των παρ' αυτοίς δημοδιδασκάλων.

16 Οκτ. 1867

Οι τρεις των δημοδιδασκάλων βαθμοί, διαφέροντες αλλήλων κατά τε τας γνώσεις και τον μισθόν, αναλογούσι προς τας τρεις τάξεις των δήμων, και κατά την αναλογίαν ταύτην εξακολουθούσι τοποθετούμενοι οι δημοδιδάσκαλοι από τριάκοντα ήδη ετών [...] Αλλ' [...] από τινός χρόνου τινές των δήμων, επί προφάσει δήθεν άνεχείας, αποποιούνται να πληρόνωσι τους παρ' αυτοίς δημοδιδασκάλους κατά τον βαθμόν και τον διορισμόν αυτων, και η ζητούσι πανταχού τριτοβαθμίους τοιούτους, η αξιούσι ν' αναπληροί το Δημόσιον το περιπλέον του μισθού. [...] < εκ > της παραλόγου ταύτης απαιτήσεως [...] οι δοκιμώτεροι των δημοδιδασκάλων αναγκάζονται να απομακρύνωνται κατ' ολίγον της υπηρεσίας [...]

Γιαννούλης 18 67 σ. 162.

596. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού περί συστάσεως μετοχικού ταμείου των υπαλλήλων και των οικογενειών αυτών.

24 Οκτ. 1867 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. Προς περίθαλψιν των εκ της δημοσίου υπηρεσίας οπωσδήποτε απομακρυνομένων

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/165.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

λειτουργών του Κράτους ως και των υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, της Ριζαρείου Σχολής και των Ιερατικών Σχολείων, συσταίνεται ταμείον υπό τον τίτ. λον "Μετοχικόν Ταμείον των υπαλλήλων".

Άρθρ. 4. Η εις το Μετοχικόν Ταμείον συμμετοχή [...] είναι προαιρετική [...]

Άρθρ. 8. το προς περίθαλψιν δικαίωμα μεταβαίνει εις τας χήρας και τα ορφανά των εν υπηρεσία αποβιούντων υπαλλήλων μετόχων, των εχόντων κεκτημένον το της περιθάλψεως δικαίωμα, ως και εις τας χήρας και τα ορφανά των υπό περίθαλψιν μετόχων, εάν ο γάμος ετελέσθη εξ τουλάχιστον μήνας προ της αποβιώσεως, ανήκει δε εις την οικογένειαν εξ ίσου εις έκαστον των μελών αυτής.

Το προς περίθαλψιν κεκτημένον δικαίωμα μεταβαίνει επίσης εις την χήραν μητέρα, η την άνευ αποκαταστάσεως ορφανήν αδελφήν η αδελφάς του αποβιούντος εν υπηρεσία η υπό περίθαλψιν αγάμου υπαλλήλου. Συγχώνευσις δύο περιθάλψεων εκ του Μετοχικού Ταμείου, εν τοιαύτη περιπτώσει δεν επιτρέπεται.

Την οικογένειαν αποτελεί η χήρα, είτε έχει τέκνα, είτε ού.

Εάν η σύζυγος προαπεβίωσε του ανδρός, η αποβιώση εν χηρεία διατελούσα τα ορφανά τέκνα όσα κι αν ώσιν αποτελούσιν οικογένειαν. το ποσόν της περιθάλψεως μένει πάντοτε το αύτό, όσα και αν ώσι τα δικαιούμενα πρόσωπα.

Τα θετά τέκνα αποκλείονται του δικαιώματος της περιθάλψεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 64, 1 Νοεμ. 1867.

597. -Ν. ΣΜΘ'. Περί διδακτικών βιβλίων.

24 Νοεμ. 1867 Ε. τ. Κ φ. 73, 18 Δεκ. 1867.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί διορισμού εξεταστικής των διδακτικών βιβλίων επιτροπής.

16 Φεβρ. 1868

Ε. τ. Κ φ. 14, 12 Μαρτ. 1868.

598. -Ν. ΣΜΠ'. Περί της Εθνικής Βιβλιοθηκης.

24 Νοεμ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 73, 18 Δεκ. 1867.

599. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του νέου οργανισμού της ενταύθα Φιλανθρωπικής Εταιρίας των Κυριών.

30 Νοεμ. 1867

Αφορά ίδρυση όρφανοτροφείου κοριτσιών. Ε. τ. Κ φ. 2, 11 Φεβρ. 1868. Σχετικό : Β. Δ. της 8 Ιουν. 1865.

600. -ΒΔ. Προς εκτέλεσιν του περί διδακτικών βιβλίων ΣΜΘ'. Νόμου.

2 Δεκ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 3, 15 Ιαν. 1868.

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/166.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

601. ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί Βοτανικού κήπου ΣΝ'. Νόμου. *

10 Δεκ. 1867

Άρθρ. 1. Η εις τον Βοτανικόν κήπον είσοδος είναι ελευθέρα παντί προσερχομένω. Οι προς σπουδήν δε και μελέτην επισκεπτόμενοι αυτόν φοιτηταί του Πανεπιστημίου θέλουσι λαμβάνει επί τούτω εισιτήριον ύπογεγραμμένον υπό του Καθηγητού της Βοτανικής.

Άρθρ. 2. [...] Οι εν τω Πανεπιστημίω φοιτηταί της Βοτανικής δύνανται να ζητήσωσι παρά του αρχικηπουρού φυτόν τι η κλάδον ανάγκα ίον εις την μελετην αυτών επί προσαγωγή του εισιτηρίου των, και να το λάβωσιν αν επιτρέπη τούτο το είδος ο πληθυσμός και η κατάστασις των φυτών.

Άρθρ. 5. Εν τω Βοτανικω κήπω εισί δεκτοί και μαθητευόμενοι της Κηπουρικής άνευ μισθού· οφείλουσιν όμως προ της παραδοχής αυτών να παράσχωσιν αποχρώσαν εγγύησιν εις τον έφορον περί της χρηστότητος, της επιμελείας και της καλής διαγωγής αυτών. [...]

* Της 25 Νοεμ. 1867. Ε. τ. Κ φ. 3, 15 Ιαν. 1868.

602. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις σιτηρά και εμπορεύματα εισαγόμενα εις τον δήμον Μυκόνου προς τοπικήν κατανάλωσιν.

16 Δεκ. 1867

[...] Ο φορολογικός όρος του δασμού τούτου προσδιορίζεται εις εν τοις % της αγοραίας τιμής των ειρημένων ειδών, η δ' απ' αυτών πρόσοδος εις μίσθωσιν αντικαταστατών κληρούχων δραπετών ακτημόνων.

Ε. τ. Κ φ. 4, 16 Ιαν. 1868.

603. -Ν. ΣΞΓ'. Περί οδοποιίας.

16 Δεκ. 1867

Άρθρ. 16. Πας δημότης, συμπεπληρωμένην έχων την ηλικίαν των 18 ετών, οφείλει να προσφέρη κατ' έτος την προσωπικήν αυτού εργασίαν εις την κατασκευήν των δημοτικών και αγροτικών οδών αναλόγως της περιουσίας αυτού.

Εις την αυτήν υποχρέωσιν υπάγεται και πάς, συμπληρώσας το 18 έτος της ηλικίας αύτού, ετεροδημότης, εάν ήναι σταθερώς αποκατεστημένος εν αλλοτρίω δήμω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 17 Ιαν. 1868.

604. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού Γυμνασίου εν Κωνσταντινουπόλει.

19 Δεκ. 1867

Άρθρ. 5. Πλην των εν τοις Ελληνικοίς Γυμνασίοις παραδοτέων μαθημάτων, δύνανται να διδαχθώσιν εν τω Γυμνασίω Κωνσταντινουπόλεως και άλλα τινά, περιληφθησόμενα εν τω προγράμματι αύτού, κατά πρότασιν της εφορείας και κατά τας ανάγκας του τόπου.

Ε. τ. Κ φ. 11, 19 Φεβρ. 1868.

605. -Εγ. 193 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστάσεως κληρούχων.

26 Δεκ. 1867

Γιαννούλης 1867 σ. 265.

Σελ. 166
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 147
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  Άρθρ. 70. διά να εκλεχθή τις βουλευτής απαιτείται να ήναι πολίτης Έλλην [...] έχων συμπεπληρωμένον το τριακοστόν έτος της ηλικίας του [...]

  Ε. τ. Κ φ. 48, 17 Νοεμ. 1864.

  528 . -Προσωρινός κανονισμός περί εφαρμογής του νέου οργανισμού της στρατιωτικής σχολής.

  14 Νοεμ. 1864

  Άρθρα 1 - 19. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

  529 . -Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

  14 Νοεμ. 1864 Άρθρα 1 - 270. Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1865.

  530. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών εις αριστευσαντας μαθητάς του σχολείου των τεχνών.

  30 Νοεμ. 1864

  Οι υποτροφίες κυμαίνονται από 30 έως 12 δρχ. το μήνα.

  Ε. τ. Κ φ. 9, 1 Φεβρ. 1865.

  531 . -ΒΔ. Περί αυξήσεως της δυνάμεως του σώματος της Χωροφυλακής.

  16 Δεκ. 1864

  Άρθρ. 3. Εν ελλείψει των κατά το άρθρον 8 του κανονισμού της χωροφυλακής απαιτουμενων προσόντων, των οποίων οι κάτοχοι προτιμώνται, δύνανται να καταταχθώσιν εις την χωροφυλακήν οι έχοντες ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 24 ετών ούδ' ανωτέραν των 40 και ύπηρετησαντες ως δικαστικοί η αστυνομικοί κλητήρες είτε ως υγειονόμοι η τελωνιακοί φύλακες, είτε ως δασοφύλακες, είτε εις άλλην τινα παραπλησίαν δημοσίαν η δημοτικήν ύπηρεσίαν, [...] ή, εν ελλείψει τοιούτων, οι έχοντες μεν την ανωτέρω σημειωθείσαν ηλικίαν, φέροντες δ' απόδειξιν του οικείου δημάρχου περί της καλής αυτών διαγωγής. [...]

  Γιαννούλης 1865 σ. 17.

  532. -Εγ. 11079 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι ο ηγούμενος της μονής δεν δύναται να εκπληροί < και τα της διδασκαλικής υπηρεσίας έργα, μάλιστα δ' επί μισθώ >.

  24 Δεκ. 1864

  Κλάδος Β' σ. 181.

  1865

  533. -Εγ. 274 Υ. ΕΔΕ. Περί της αδείας της Κυβερνήσεως προς σύστασιν σχολείων.

  13 Ιαν. 1865

  [...] πληροφορούμεθα μετά δυσαρεσκείας ότι πολλαχού κατίσχυσε κατάχρησις και σχολεία ιδιωτικά υφίστανται χωρίς αδείας, εν ενίοις δε αυτών τε και των επ' αδεία διδάσκονται