Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 157-176 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/157.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

567. -Επιχώριος Κανονισμός περί του Ορφανοτροφείου Κερκυρας.

9 Μαΐου 1844

Ε. τ. Κ φ. 64, 22 Σεπτ. 1866.

568. -ΒΔ. Περί συστάσεως φιλελεημονος εταιρίας εν Ναυπλίω.

21 Οκτ. 1866 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. [...] αν οι πόροι επιτρέψωσι και η Συνέλευσις της εταιρίας εγκρίνη, η εταιρία δύναται να λάβη προσωρινώς πρόνοιαν [ ...] και περί απροστάτευτων ορφανών ηλικίας ελάσσονος των δέκα ετών.

Ε. τ. Κ φ. 70, 12 Νοεμ. 1866.

569. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων σχολείου.

31 Οκτ. 1866

Ε. τ. Κ φ. 77, 15 Δεκ. 1866.

570. -Εγ. 273 Υ. Εσωτ. Περί των απαλλασσομένων της προς στρατείαν υποχρεώσεως.

1 Νοεμ. 1866

Κληρούχοι καταταχθεντες εις τον στρατόν συμβαίνει ενίοτε ν' απαλλαγώσι, δι' αποφάσεως ημών, της προς στρατείαν υποχρεώσεως η να κατασταθώσιν υπεράριθμοι ως εκ της αναθεωρήσεως και της κατατάξεως των προ αυτών εξαιρεθέντων· και όμως οι τοιούτοι εξακολουθούσιν υπηρετούντες επί πολύ χρόνον, και τινες μέχρι της συμπληρώσεως της θητείας· τούτο δε συμβαίνει εκ της ολιγωρίας των διοικητικών αρχών, μη λαμβανουσών υπ' όψιν εκάστοτε τους στρατολογικούς ελέγχους και μη αιτουμένων την άπόλυσιν των τοιούτων.

Γιαννούλης 1866 σ. 342.

571 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών των αριστευσάντων εν τω σχολείω των τεχνών μαθητών.

21 Νοεμ. 1866

Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 76, 9 Δεκ. 1866.

1867

572. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

5 Ιαν. 1867

[...] κατά τα παρελθόντα έτη, ιδίως δε από το 1855 και εφεξής, διάφοροι εγκύκλιοι του υπουργείου [...] διετύπωσαν οδηγίας λεπτομερείς προς ακριβεστέραν των < στρατολογικών > καταλόγων [ ...] σύνταξιν· μετά λύπης όμως έγνων, ότι αι οδηγίαι αύται δεν εξετελέσθησαν ακριβώς, οι δε στρατολογικοί κατάλογοι επληρώθησαν υπό ονομάτων ατόμων, ων τα πλείστα είχον δικαίωμα απαλλαγής εκ της προς στρατείαν υποχρεώσεως και απηλλάγησαν δι' αποφάσεως του υπουργείου, [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 2.

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/158.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

573. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα προς εσωτερικήν εν τω δήμω Αθηναίων κατανάλωσιν εισαγόμενα εμπορεύματα και σιτηρά.

9 Ιαν. 1867

[...] της [...] προσόδου το μεν εν τοις έκατόν θέλει διατεθή αποκλειστικώς προς συντήρησιν του νοσοκομείου και του βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 19 Απρ. 1867.

574 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού και εις τα προς εσωτερικήν κατανάλωσιν εισαγόμενα εμπορεύματα εν τω δήμω Σπάρτης.

9 Ιαν. 1867

[...] Η [...] πρόσοδος θέλει διατεθή προς [...] ανέγερσιν [...] δημοτικού Σχολείου αορενων τε και θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 7 Απρ. 1867.

575. -Ν. ΡΟΒ'. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

1 Φεβρ. 1867

'Αρθρ. 3. Πολίτου η εθνοφύλακος, φονευθέντος εν συμπλοκή μετά ληστών, η αποθανόντος εκ πληγής, ήν εν τοιαύτη συμπλοκή υπέστη, η μεν σύζυγος, ενόσω μένει εν τη χηρεία, λαμβάνει μηνιαίαν σύνταξιν δραχμών τριάκοντα, τα δε τέκνα τα άρρενα μέχρι της ενηλικιότητος και τα θήλεα μέχρι του γάμου, ανά δραχμάς 15 έκαστον.

Τα δε θήλεα προικίζονται προσέτι παρά του δημοσίου ταμείου διά δραχμών 500 έκαστον, πληρωτέων μετά την τέλεσιν του γάμου.

Άρθρ. 8. Εις τους βλαχοποιμένας και τους προς αυτούς εξομοιωμένους, καθώς και εις τους μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς κεκηρυγμένων ληστών, εάν παρέχωσι βαρείας περί λησταποδοχής υπονοίας, δύναται να επιβληθή αστυνομική επιτήρησις, ν' απαγορευθή η εντός ωρισμένου τόπου διαμονή. [...]

Ε. τ. Κ φ 9, 2 Φεβρ. 1867.

Σχετικά:

α) Εγ. 79 Υ. Εσωτ. Περί των εν συμπλοκαίς μετά ληστών πληγωνομένων η φονευομένων πολιτών η εθνοφυλάκων.

30 Ιουν. 1867

Γιαννούλης 1867 σ. 137.

β) Εγ. 108 Υ. Εσωτ. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

3 Αυγ. 1867

[...] Εκεί όπου βλέπομεν χωλαίνουσαν την υπηρεσίαν, είναι η μη εκτέλεσις των διατάξεων του Νόμου περί συγγενών των ληστών και των υπόπτων επί λησταποδοχή. Ενόσω ούτοι μένουσιν ανενόχλητοι, [...] αποτελέσματα δεν πρέπει να ελπίζωμεν· [...] Οι ποιμένες συγγενείς ληστών αποτελούσιν, ως γνωστόν, ομάδας οικογενειών. διά να ματαιωθή η υπό τούτων παρεχομένη τοις λησταίς υπόθαλψις, δεν αρκεί μόνον, ως ενιαχού εγένετο, η καταγγελία και η εκτόπισις των αρχηγών των ομάδων η τινών εκ των μελών αυτών· η προς τους

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/159.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ληστάς παροχή τροφών, η υπόκρυψις αυτών, η κατάδοσις των κινήσεων των μεταβατικών αποσπασμάτων και των ενεργειών της αρχής δεν γίνεται μόνον υπό τούτων· συνηθεστερον η μάλλον πάντοτε τα τοιαύτα ανατίθενται εις τας γυναίκας, τους παίδας η τους υπηρέτας. Όταν ούτοι μένωσιν εν τω τόπω, ποίον κέρδος έχομεν εκ της απομακρύνσεως των αρχηγών, αφ' ου αί οικογένειαί των, οι υπηρέται των, οι φύλακες και οδηγοί των ποιμνίων των μένωσιν αμετακίνητοι, Ποίον δε το όφελος, και εις τούτο ελκύομεν την προσοχήν ύμών, εκ μετατοπίσεως από ομόρου εις όμορον Επαρχίαν η Νομόν η εντός ενός και του αυτού της Επικρατείας τμήματος, αφού γνωστόν είναι, ότι τοιαύται μετατοπίσεις μεταθέτουσι μόνον το κακόν, πλην ούδόλως συντελούσιν ίνα το εξαλείψωσιν, · [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 180.

576. -Ν. Ρ Π Θ'. Περί τροποποιήσεως των περί εθνοφυλακής Νόμων.

4 Μαρτ. 1867

Άρθρ. 1. Η ενεργός εθνοφυλακή αποτελείται εκ των αγόντων ηλικίαν 21 μέχρι 40 ετών συμπεπληρωμενων.

Άρθρ. 2. Η διαθέσιμος εθνοφυλακή αποτελείται εκ των αγόντων το 18, 19, 20, 41 της ηλικίας αυτών και εφεξής μέχρι του 50 έτους, συμπεριλαμβανομένου.

Άρθρ. 4. Υπόχρεοι εις τας τακτικας ασκήσεις, εκ μεν των ενεργών εθνοφυλάκων εισίν οι άγοντες ηλικίαν από του 21 αρχομένου μέχρι του 30 συμπεπληρωμένου, εκ δε των διαθεσίμων οι από του 18 μέχρι του 20· [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 11 Μαρτ. 1867.

Σχετικό:

Εγ. 29 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι προς εκτέλεσιν του Νόμου περί τροποποιησεως των περί εθνοφυλακής Νόμων.

10 Μαρτ. 1867

[...] ετροποποιήθησαν τα άρθρα 6 και 9 του από 7 Αυγούστου 1862 Νόμου. [...] απαλλαγεντων της ενεργού εθνοφυλακής των αγόντων το 20 έτος. οίτινες δεν εθεωρήθησαν αρκούντως ανεπτυγμένοι, όπως υποστώσιν την υποχρέωσιν του ενεργού εθνοφύλακος. [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 42.

577. -Ν. ΣΕ'. Περί συνενώσεως των ευεργετικών ταμείων του κατά γην στρατού.

7 Απρ. 1867

Αρθρα. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ε.τ.Κ φ. 21, 12 Απρ. 1867.

578. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ναυτικών Σχολείων.

8 Απρ. 1867

Άρθρ. 1. Εν τοις ναυτικοίς σχολείοις, τοις προς εκπαίδευσιν εμποροπλοιάρχων, δεκτός μαθητής γίνεται ο γιγνώσκων τουλάχιστον το αναγινώσκειν, το γράφειν, το αριθμείν.

Άρθρ. 2. Τα εν αυτοίς τοις σχολείοις διδαχθησόμενα μαθήματα ορισθήσονται διά προγράμματος, εκδοθησομένου υπό του αυτού Ημετέρου Υπουργού.

Άρθρ. 3. των μαθημάτων αυτών η διδασκαλία είναι καθημερινή, διαρκεί δε εξ μήνας.

Άρθρ. 4. Δύω εν παντί ναυτικω σχολείω θέλουσι σχηματισθή τάξεις, η ετέρα της ετέρας προτρέχουσα όλην τριμηνίαν.

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/160.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 5. Εις τα ναυτικά σχολεία διακοπαί δεν επιτρέπονται.

Ακολουθεί πρόγραμμα μαθημάτων. Ε. τ. Κ φ. 23, 19 Απρ. 1867.

579. -ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικών σχολείων.

11 Απρ. 1867

[...] Εις Ερμούπολιν Σύρου. Εις Υδραν. Εις Σπέτσας. Εις Γαλαξείδιον. Εις 'Αργοστόλιον της Κεφαλληνίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 4 Μαΐου 1867.

580. -Ν. ΣΙΕ'. Περί επαρχαιρεσιών.

15 Απρ. 1867

Άρθρ. 1. το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εις θέσιν επαρχιακού συμβούλου έχουσιν εκ των εν τοις οριστικοίς βουλευτικοίς καταλόγοις εγγεγραμμένων δημοτών εκάστης επαρχίας οι το 30 έτος της εαυτών ηλικίας συμπληρώσαντες.

Γιαννούλης 1867 σ. 94.

Σχετικό:

Ν. Περί επαρχιακών συμβουλίων: 18 / 30 Δεκ. 1836.

581 . -Ν. ΣΙς'. Περί φόρου των επιτηδευμάτων.

16 Απρ. 1867

Άρθρ. 2. δεν υποβάλλονται εις φόρον επιτηδεύματος·

5) Οι [...] διδάσκαλοι και οι καθηγηταί σχολείων (πλην των διευθυνόντων ιδιωτικά εκπαιδευτήρια).

9) [. . ] οι μαθητευόμενοι, και τα τέκνα του επιτηδευματίου, όταν οι προϊστάμενοι αυτών υπάγονται εις την β΄. και την γ΄. κατηγορίαν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 19 Απρ. 1867.

582. -Ν. ΣΚ'. Περί ναυτικής απογραφής.

20 Απρ. 1867 Άρθρ. 2. Η ναυτολογία [...] ενεργείται διά κληρώσεως, ως και η στρατολογία· κληρώνονται δε οι δημόται των νήσων και παραλίων δήμων, [...] από του δεκάτου ογδόου αρχομένου μέχρι του εικοστού τετάρτου, συμπεπληρωμένου, έτους της ηλικίας αυτών.

Άρθρ. 6. Η θητεία των εις το Β. Ναυτικόν κατατασσομένων έσεται εξαετής· ήτοι τριετής διαρκής υπηρεσία και τριετής εφεδρεία, ως και η του στρατού της ξηράς.

Άρθρ. 8. Εισί δεκτοί εν τοις Β. πληρώμασιν, ως εθελονταί και ως αντικαταστάται, οι έχοντες ηλικίαν από του εικοστού δευτέρου αρχομένου, μέχρι του τεσσαρακοστού, συμπεπληρωμένου, έτους της ηλικίας των [...]

Άρθρ. 9. Επιτρέπεται η κατάταξις παίδων από του δεκάτου τετάρτου έτους μέχρι του δεκάτου εβδόμου, συμπεπληρωμένου, πλην ούτοι δεν απαλλάσσονται της μετά ταύτα κληρώσεως.

Ε. τ. Κ 28, 4 Μαΐου 1867.

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/161.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

583. -ΒΔ. Περί κανονισμού, αφορώντος τας συντάξεις των Υπαλλήλων της Τραπέζης.

28 Απρ. 1867

'Αρθρ. 9. Δικαίωμα εις σύνταξιν έχουσιν· α΄. ) η χήρα του συνταξιούχου η του αποκτήσαντος το προς σύνταξιν δικαίωμα· β'. ) τα ανήλικα νόμιμα, ουχί δε και τα θετά τέκνα αυτού γ'. ) η χήρα και τα ορφανά του συμπληρώσαντος την υπηρεσίαν των είκοσι πέντε ετών, αποβιώσαντος δ' εν τη υπηρεσία προ της συμπληρώσεως των 60 ετών, και δ'. ) η χήρα και τα ορφανά του εν τη υπηρεσία αποβιώσαντος μετά δεκαετή υπηρεσίαν.

Άρθρ. 10. Η σύνταξις α΄. ) της χήρας, ήτις δεν έχει ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας β'. ) του ορφανού μητρός τέκνου και γ'. ) του ορφανού, του έχοντος μητέρα απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, ορίζεται εις το ήμισυ της συντάξεως, ής άπήλαυσεν, η είχε δικαίωμα να απολαύση ο σύζυγος η ο πατήρ.

Η δε σύνταξις α΄. ) της εχούσης ένα η πλείονας ανήλικας υιούς η αγάμους θυγατέρας χήρας· β'. ) των πλειόνων του ενός ορφανών μητρός ανηλίκων υιών η αγάμων θυγατέρων, και γ'. ) των πλειόνων του ενός τέκνων, των εχόντων μητέρα απολέσασαν το προς σύνταξιν δικαίωμα, συνίσταται εις τα 3 / 4 της συντάξεως του συζύγου η πατρός.

Άρθρ. 11. Η κατά το προηγούμενον άρθρον σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ μεν εις την χήραν, κατά δε το έτερον ήμισυ εις το τέκνον η τα τέκνα κατ' ισας μερίδας. [...]

Άρθρ. 12. Η σύνταξις της χήρας και των ορφανών του μετά δεκαετή υπηρεσίαν αποβιώσαντος συζύγου η πατρός κανονίζεται επί τη βάσει συντάξεως άποτελουμένης εξ 25 / 50 του μέσου όρου, και αν ούτος δεν συνεπλήρωσε το 25 έτος της υπηρεσίας του.

Άρθρ. 13. δεν έχουσι δικαίωμα προς σύνταξιν· [...] β'. ) η εντός του τελευταίου έτους της υπηρεσίας του αποκτήσαντος δικαίωμα προς σύνταξιν συζευχθείσα μετ' αυτού και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα, εκτός της περιπτώσεως του εδαφ. δ'. * του 3 άρθρου, και γ'. ) η μετά συνταξιούχου συζευχθείσα και τα εκ του γάμου τούτου τέκνα.

Άρθρ. 14. Τα κατά τον θάνατον των γονέων δι' ανίατον σωματικήν βλάβην η νόσον ανίκανα προς πορισμόν των προς το ζην ενήλικα τέκνα εξομοιούνται προς τα ανήλικα εις το δικαίωμα της συντάξεως. [...]

*Συνταξιοδότηση για λόγους υγείας. Ε. τ. Κ φ. 30, 12 Μαΐου 1867.

584. -ΒΔ. Περί του Αρσακείου, ως διδασκαλείου διδασκαλισσών.

11 Μαΐου 1867

Ε. τ. Κ φ. 33, 26 Μαΐου 1867.

585. -Ν. ΣΑΔ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 10 του περί απογραφής νόμου.

17 Μαΐου 1867

Ε. τ. Κ φ. 32, 20 Μαΐου 1867.

586. -ΒΔ. Περί του εξοπλισμού του δρόμονος το Μεσολόγγιον.

17 Ιουν. 1867

[...] θέλει σύγκεισθαι εκ διακοσίων δέκα εξ όλων ατόμων, ήτοι εξ [...] εξ παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 49, 19 Αυγ. 1867. 11

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/162.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

587. -ΒΔ. 'Οργανισμός του εν Ζακυνθω Παρθενώνος.

19 Ιουν. 1867

Ε. τ. Κ φ. 44, 24 Ιουλ. 1867.

588. -ΒΔ. Περί διαλύσεως της επιτροπής του Πετριτσείου κληροδοτήματος.

27 Ιουν. 1867

Σχετικά:

α) ΒΔ. Περί μετονομασίας της εν Ληξουρίω Πετριτσείου Σχολής.

27 Ιουν. 1867

Άρθρ. 1. [...] μετονομαζομένη "η εν Ληξουρίω Ελληνική Πετρίτσειος Σχολή".

Άρθρ. 2. Εν τη Σχολή ταύτη θέλουσι παραδίδεσθαι·

α) Ελληνική γλώσσα, ως και εν τοις λοιποίς Ελληνικοίς σχολείοις του Κράτους. β) Εκ των μαθηματικών η αριθμητική και η γεωμετρία.

γ) Πολιτική γεωγραφία κατ' έκτασιν αφορώσα μάλλον εις την εμπορικήν μόρφωσιν των μαθητών.

δ) Στοιχεία φυσικής, φυσικής ιστορίας και τεχνικής χημείας.

ε) Διπλογραφία.

ς) Εκ των νεωτέρων γλωσσών η Γαλλική, Αγγλική και Ιταλική. [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 10 Ιουλ. 1867.

β) ΒΔ. Περί της εφορίας της Πετριτσείου Σχολής.

13 Ιουλ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 49, 19 Αυγ. 1867.

589. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του υπό στοιχ. ΣΕ' Νόμου περί συνενώσεως των ευεργετικών ταμείων του κατά γην στρατού.

3 Ιουλ. 1867

Άρθρ. 1. το ταμείον των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του μονίμου στρατού και της εφεδρείας, το των αποστράτων αξιωματικών, και το προς περίθαλψιν των οικογενειών των υπαξιωματικών και στρατιωτών του στρατού, συστηθεντα δυνάμει των Νόμων ΧΞΑ'. της 4 ΧΟΔ'. της 8 και ΧΠΓ'. της 11 Αυγούστου 1861 συνενούμενα, ως και αι περιουσίαι αυτών αποτελούσι ταμείον υπό τον τίτλον "Ταμείον μετοχικόν του κατά γην στρατού"

(Άρθρον 1 του ΣΕ'. νόμους.

Άρθρ. 2. το μετοχικόν ταμείον προώρισται ίνα χορηγή·

β'. ) Τακτικα τριμηνιαία βοηθήματα εις τας χήρας και τα ορφανά των από της 24 'Ιανουαρίου 1853 αποβιωσάντων, η αποβιούντων αξιωματικών του μονίμου στρατού και της εφεδρείας. [...]

γ'. ) Τακτικα τριμηνιαία βοηθήματα εις τας χήρας και τα ορφανά των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών, είτε εν υπηρεσία, είτε εν αποστρατεία αποβιούντων. [...]

δ'. ) Υποτροφίας, λόγω εκπαιδεύσεως αρρένων τέκνων των μετόχων αξιωματικών και των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών. [...]

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/163.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ε΄. ) Προικίσεις εις θυγατέρας των υπέρ τα εξ έτη εν ενεργεία υπηρετησάντων μετόχων υπαξιωματικών και στρατιωτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 14 Αυγ. 1867.

590. -ΒΔ. Περί διακοπής των μαθημάτων του Στρατιωτικού Σχολείου.

18 Ιουλ. 1867

[...] μέχρι της εκδόσεως Νόμου περί οργανισμού της Σχολής [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 4 Αυγ. 1867.

591 . -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των άρθρων 75, 76, 78, 79, και 80 του Β. Διατάγματος της 31 Αυγουστου 1861 του κανονίζοντος τα περί χορηγημάτων των ναυτικών ενδεών.

31 Ιουλ. 1867

[...] επιθυμούντες [...] να φράξωμεν πάσαν κατά την εφαρμογήν του < ΒΔ. " οδόν καταχρήσεως [...] διατάσσομεν τάδε.

Άρθρ. 2. του λοιπού ο κατάλογος των όλως και ομολογουμένως ενδεών ναυτικών, των υπό του απομαχικού ταμείου ελεουμένων, συντάσσεται απ' ευθείας υπό της επιτροπής της διοικούσης τα του ταμείου αυτού, επί τη βάσει επισήμων μαρτυρικών, βεβαιούντων την ένδειαν, την στενοχωρίαν και την θλίψιν του αιτούντος [...] ελέγχονται δε και τα μαρτυρικά ταύτα όπως και τα των αιτούντων εκ του αυτού ταμείου σύνταξιν.

Άρθρ. 3. [...] τα χορηγήματα < διανέμονται > τοις ούτω [...] ελεουμένοις, κατ' ίσας δύο δόσεις, την παραμονήν της πρώτης του ενιαυτού, και την εβδομάδα των αγίων παθών.

Άρθρ. 4. Προσόντα των αξίων ελέους λογίζονται τα εξής, αν η ένδεια και η προς εργασίαν ανικανότης συνοδεύη αυτά. Το έσχατον γήρας. Η χηρεία. Η μακρα ασθένεια. Η ορφανία. Η ηλιθιότης. Η παραφροσύνη. Η πήρωσις. Του οίκου το πολύστομον.

Εν παντί δε προτιμώνται οι απογεγραμμένοι, αι χήραι, τα ορφανά, οι γονείς και οι αδελφοί αύτών, όλως δε αποκλείονται οι μη ναυτικοί, και οι σύνταξιν η μισθόν λαμβάνοντες.

Άρθρ. 5. το ενιαύσιον χορήγημα, κατά τον νόμον, δεν υπερβαίνει τας πεντήκοντα δραχμάς, παραχωρείται δε εφ' όρου ζωής εις τους αναπήρους, τους ασθενείς και τους εσχατογήρους, εις τας χήρας [...] εις τους ορφανούς, μέχρις ου συμπληρώσωσι το δέκατον τέταρτον έτος, εις δε τας ορφανάς, μέχρι της ημέρας του γάμου.

Άρθρ. 7. Ο αυτός οίκος δεν επιτρέπεται να λαμβάνη ενιαύσιον χορήγημα πλέον του ενός.

Ε. τ. Κ φ. 52, 2 Σεπτ. 1867.

592. -Εγ. 114 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των στρατολογικών συμβουλίων ακριβούς εξετάσεως των κληρούχων.

7 Αυγ. 1867

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/164.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Η παρατηρουμένη εν τισί μέρεσι τάσις, προς υπεκφυγήν της προς στρατείαν υποχρεώσεως [...] ανεπτύχθη [...] ου μόνον εκ της μη ακριβούς συντάξεως και ανακρίσεως των στρατολογικών καταλόγων, αλλα και εκ της ελλείψεως της απαιτουμένης προσοχής, η της αμεροληψίας εκ μέρους στρατολογικών τινών συμβουλίων, κλονιζόντων διά των αδίκων εξαιρέσεων τινών μεν ως υπερηλίκων η ανηλίκων και άλλων ως σωματικώς ανικάνων την πεποίθησιν, ότι το βάρος της στρατολογίας διανέμεται εν δικαιοσύνη και ισότητι. [...]

Γιαννούλης 1867 σ. 188.

593. -ΒΔ. Περί παραχωρήσεως προς τον Κ. Α. Γ. Ζάνον κτλ. δικαιώματος κυριότητος μεταλλεύσεως αργυρομολύβδου επί εκτάσεως τινός γης εν Λαυρίω.

23 Αυγ. 1867

Άρθρ. 5. Οι ιδιοκτήται του μεταλλείου οφείλουσι να πληρόνωσιν εις το δημόσιον, συμφώνως με τας διατάξεις του άρθρου 30 του Χ - . ' Νόμου < τής 22. 8. 1861 > [...] τους ακολούθους προς το δημόσιον φόρους. [...] β) τον επί του καθαρού εισοδήματος φόρον προσδιοριζόμενον κατ' έτος διά του ετησίου φορολογικού Νόμου. Δυνάμει δε του άρθρου 31 του αυτού Νομού και εν εκατοστόν της δραχμής επί του αυτού καθαρού προϊόντος ίνα εξ αυτού απαρτισθή αποθεματικόν κεφάλαιον προς βοήθειαν και περίθαλψιν των εργατών και των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει δυστυχημάτων [...]

Ομοια: άλλα δύο ΒΔ. στο αυτό Φ. Ε. Κ. Ε. τ. Κ φ. 52, 2 Σεπτ. 1867.

594. -ΒΔ. 'Οργανισμός της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

7 Οκτ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 68, 18 Νοεμ. 1867.

595. -Εγ. 162 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των δήμων τακτικής καταβολής των μισθών των παρ' αυτοίς δημοδιδασκάλων.

16 Οκτ. 1867

Οι τρεις των δημοδιδασκάλων βαθμοί, διαφέροντες αλλήλων κατά τε τας γνώσεις και τον μισθόν, αναλογούσι προς τας τρεις τάξεις των δήμων, και κατά την αναλογίαν ταύτην εξακολουθούσι τοποθετούμενοι οι δημοδιδάσκαλοι από τριάκοντα ήδη ετών [...] Αλλ' [...] από τινός χρόνου τινές των δήμων, επί προφάσει δήθεν άνεχείας, αποποιούνται να πληρόνωσι τους παρ' αυτοίς δημοδιδασκάλους κατά τον βαθμόν και τον διορισμόν αυτων, και η ζητούσι πανταχού τριτοβαθμίους τοιούτους, η αξιούσι ν' αναπληροί το Δημόσιον το περιπλέον του μισθού. [...] < εκ > της παραλόγου ταύτης απαιτήσεως [...] οι δοκιμώτεροι των δημοδιδασκάλων αναγκάζονται να απομακρύνωνται κατ' ολίγον της υπηρεσίας [...]

Γιαννούλης 18 67 σ. 162.

596. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού περί συστάσεως μετοχικού ταμείου των υπαλλήλων και των οικογενειών αυτών.

24 Οκτ. 1867 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. Προς περίθαλψιν των εκ της δημοσίου υπηρεσίας οπωσδήποτε απομακρυνομένων

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/165.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

λειτουργών του Κράτους ως και των υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, της Ριζαρείου Σχολής και των Ιερατικών Σχολείων, συσταίνεται ταμείον υπό τον τίτ. λον "Μετοχικόν Ταμείον των υπαλλήλων".

Άρθρ. 4. Η εις το Μετοχικόν Ταμείον συμμετοχή [...] είναι προαιρετική [...]

Άρθρ. 8. το προς περίθαλψιν δικαίωμα μεταβαίνει εις τας χήρας και τα ορφανά των εν υπηρεσία αποβιούντων υπαλλήλων μετόχων, των εχόντων κεκτημένον το της περιθάλψεως δικαίωμα, ως και εις τας χήρας και τα ορφανά των υπό περίθαλψιν μετόχων, εάν ο γάμος ετελέσθη εξ τουλάχιστον μήνας προ της αποβιώσεως, ανήκει δε εις την οικογένειαν εξ ίσου εις έκαστον των μελών αυτής.

Το προς περίθαλψιν κεκτημένον δικαίωμα μεταβαίνει επίσης εις την χήραν μητέρα, η την άνευ αποκαταστάσεως ορφανήν αδελφήν η αδελφάς του αποβιούντος εν υπηρεσία η υπό περίθαλψιν αγάμου υπαλλήλου. Συγχώνευσις δύο περιθάλψεων εκ του Μετοχικού Ταμείου, εν τοιαύτη περιπτώσει δεν επιτρέπεται.

Την οικογένειαν αποτελεί η χήρα, είτε έχει τέκνα, είτε ού.

Εάν η σύζυγος προαπεβίωσε του ανδρός, η αποβιώση εν χηρεία διατελούσα τα ορφανά τέκνα όσα κι αν ώσιν αποτελούσιν οικογένειαν. το ποσόν της περιθάλψεως μένει πάντοτε το αύτό, όσα και αν ώσι τα δικαιούμενα πρόσωπα.

Τα θετά τέκνα αποκλείονται του δικαιώματος της περιθάλψεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 64, 1 Νοεμ. 1867.

597. -Ν. ΣΜΘ'. Περί διδακτικών βιβλίων.

24 Νοεμ. 1867 Ε. τ. Κ φ. 73, 18 Δεκ. 1867.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί διορισμού εξεταστικής των διδακτικών βιβλίων επιτροπής.

16 Φεβρ. 1868

Ε. τ. Κ φ. 14, 12 Μαρτ. 1868.

598. -Ν. ΣΜΠ'. Περί της Εθνικής Βιβλιοθηκης.

24 Νοεμ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 73, 18 Δεκ. 1867.

599. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του νέου οργανισμού της ενταύθα Φιλανθρωπικής Εταιρίας των Κυριών.

30 Νοεμ. 1867

Αφορά ίδρυση όρφανοτροφείου κοριτσιών. Ε. τ. Κ φ. 2, 11 Φεβρ. 1868. Σχετικό : Β. Δ. της 8 Ιουν. 1865.

600. -ΒΔ. Προς εκτέλεσιν του περί διδακτικών βιβλίων ΣΜΘ'. Νόμου.

2 Δεκ. 1867

Ε. τ. Κ φ. 3, 15 Ιαν. 1868.

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/166.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

601. ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί Βοτανικού κήπου ΣΝ'. Νόμου. *

10 Δεκ. 1867

Άρθρ. 1. Η εις τον Βοτανικόν κήπον είσοδος είναι ελευθέρα παντί προσερχομένω. Οι προς σπουδήν δε και μελέτην επισκεπτόμενοι αυτόν φοιτηταί του Πανεπιστημίου θέλουσι λαμβάνει επί τούτω εισιτήριον ύπογεγραμμένον υπό του Καθηγητού της Βοτανικής.

Άρθρ. 2. [...] Οι εν τω Πανεπιστημίω φοιτηταί της Βοτανικής δύνανται να ζητήσωσι παρά του αρχικηπουρού φυτόν τι η κλάδον ανάγκα ίον εις την μελετην αυτών επί προσαγωγή του εισιτηρίου των, και να το λάβωσιν αν επιτρέπη τούτο το είδος ο πληθυσμός και η κατάστασις των φυτών.

Άρθρ. 5. Εν τω Βοτανικω κήπω εισί δεκτοί και μαθητευόμενοι της Κηπουρικής άνευ μισθού· οφείλουσιν όμως προ της παραδοχής αυτών να παράσχωσιν αποχρώσαν εγγύησιν εις τον έφορον περί της χρηστότητος, της επιμελείας και της καλής διαγωγής αυτών. [...]

* Της 25 Νοεμ. 1867. Ε. τ. Κ φ. 3, 15 Ιαν. 1868.

602. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις σιτηρά και εμπορεύματα εισαγόμενα εις τον δήμον Μυκόνου προς τοπικήν κατανάλωσιν.

16 Δεκ. 1867

[...] Ο φορολογικός όρος του δασμού τούτου προσδιορίζεται εις εν τοις % της αγοραίας τιμής των ειρημένων ειδών, η δ' απ' αυτών πρόσοδος εις μίσθωσιν αντικαταστατών κληρούχων δραπετών ακτημόνων.

Ε. τ. Κ φ. 4, 16 Ιαν. 1868.

603. -Ν. ΣΞΓ'. Περί οδοποιίας.

16 Δεκ. 1867

Άρθρ. 16. Πας δημότης, συμπεπληρωμένην έχων την ηλικίαν των 18 ετών, οφείλει να προσφέρη κατ' έτος την προσωπικήν αυτού εργασίαν εις την κατασκευήν των δημοτικών και αγροτικών οδών αναλόγως της περιουσίας αυτού.

Εις την αυτήν υποχρέωσιν υπάγεται και πάς, συμπληρώσας το 18 έτος της ηλικίας αύτού, ετεροδημότης, εάν ήναι σταθερώς αποκατεστημένος εν αλλοτρίω δήμω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 17 Ιαν. 1868.

604. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού Γυμνασίου εν Κωνσταντινουπόλει.

19 Δεκ. 1867

Άρθρ. 5. Πλην των εν τοις Ελληνικοίς Γυμνασίοις παραδοτέων μαθημάτων, δύνανται να διδαχθώσιν εν τω Γυμνασίω Κωνσταντινουπόλεως και άλλα τινά, περιληφθησόμενα εν τω προγράμματι αύτού, κατά πρότασιν της εφορείας και κατά τας ανάγκας του τόπου.

Ε. τ. Κ φ. 11, 19 Φεβρ. 1868.

605. -Εγ. 193 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστάσεως κληρούχων.

26 Δεκ. 1867

Γιαννούλης 1867 σ. 265.

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/167.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

606. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Νάξου.

27 Δεκ. 1867

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει εις επισκευήν τούΕλληνικού και του Δημοτικού Σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

1868

607. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών και αμοιβών εις τους ευδοκιμήσαντας μαθητάς της Σχολής των τεχνών.

16 Ιαν. 1868

Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 17, 15 Απρ. 1868.

608. -ΒΔ. Περί ενάρξεως της διδασκαλίας εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω.

17 Ιαν. 1868

Ε. τ. Κ φ. 10, 12 Φεβρ. 1868.

609 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

17 Ιαν. 1868

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το [...] εν τοις εκατόν διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Νοσοκομείου και του Βρεφοκομείου [...]

*Καί στο 1868. Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

610. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω Κρανιδίω.

17 Ιαν. 1868

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς εις πληρωμήν χρεών του δήμου και ανέγερσιν δημοτικού Σχολείου.

*Καί στο 1868. Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

611. -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί καθυστερουντων κληρουχων.

29 Ιαν. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 22.

612. -ΒΔ. Περί της εσωτερικής διατάξεως των Τμημάτων και Γραφείων του Υπουργείου των Εξωτερικών.

1 Μαρτ. 1868

Άρθρ. 3. Εις το δεύτερον τμήμα υπάγονται· [...] Σπουδασταί Έλληνες εν τη αλλοδαπή

[...] Ε. τ. Κ φ. 14, 12 Μαρτ. 1868.

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/168.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

613. -Εγ. 35 Υ. Εσωτ. Περί συντηρήσεως μόνον των αδυνάτων μελών των προσφύγων Κρητών.

2 Μαρτ. 1868 προς τους Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους

[...] πολλοί εξ υμών, παρανοήσαντες, φαίνεται, τον φιλανθρωπικόν σκοπόν της συντηρήσεως των αδυνάτων μελών των οικογενειών αδελφών μας Κρητών, άτινα εισί γυναίκες, παίδες, γέροντες, τυχόν πληγωμένοι και ανάπηροι, συμπεριλαμβάνουσα εν τοις συντασσομένοις διανεμητικοίς της περιθάλψεως καταλόγοις, εκτός τούτων, και πρόσφυγας Κρήτας, δυναμενους να πορίζωνται τα προς το ζην δι' επιδόσεως των προς εργασίαν [...]

Γιαννούλης 1868 σ. 44.

614. -ΒΔ. Κανονισμός της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

23 Μαρτ. 1868

β΄. Περί της εσωτερικής χρήσεως.

§ 3. Προς την εσωτερικήν της Βιβλιοθήκης χρήσιν ορίζεται εν αναγνωστήριων, όπερ δύναται, χρείας καλούσης, να διαιρεθή διά κιγκλίδων εις δύω μέρη το μεν διά τούςΚαθηγητας του Πανεπιστημίου, της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, των Γυμνασίων, διά τα μέλη της εν Αθήναις Γαλλικής Σχολής, και έτι δι' εκείνους των εις συγγραφήν τινα ασχολουμένων επιστημόνων ανδρών, οίτινες εισάγονται εις το εν τω αναγνωστηρίω επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, το δε διά τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου, τους Διδασκάλους και τους άλλους λογίους. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 24 Απρ. 1868.

615. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των Δοκίμων εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών, όπως προβιβασθώσιν Ακόλουθοι.

4 Απρ. 1868 Άρθρ. 1. του λοιπού ουδείς γίνεται δεκτός ως Δόκιμος εν τω ρηθέντι Υπουργείω, αν δεν παρουσιάση απολυτήριον τινός των εν Ελλάδι  Γυμνασίων, και αν δεν γινώσκη ν' άντιγράφη καλλιγραφικώς εις την γαλλικήν γλώσσαν. [...]

Άρθρ. 2. Ο ως δόκιμος γενόμενος δεκτός οφείλει, αν δεν ήναι ήδη εγγεγραμμένος ως τακτικός φοιτητής εν τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, να προσαγάγη άπόδειξιν, ότι ενεγράφη, και να παρουσιάζη κατ' έτος την υπό του νόμου ωρισμένην του ότι διήκουσε τακτικώς τα μαθήματα της Σχολής ταύτης καθ' όλον το έτος. Ο μη δυνάμενος να παρουσιάση τοιαύτην απόδειξιν στερείται παντός δικαιώματος εις προβιβασμόν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 24 Απρ. 1868.

616. -ΒΔ. Περί κανονισμού των συνεργείων του εργοστασίου του Β. Ναυστάθμου.

17 Απρ. 1868 Άρθρ. 2. Η μηνιαία μισθοδοσία [...] ορίζεται ως εξής. Η του διοικητού εις δραχ. τριακοσίας πεντήκοντα, 350 [...] Η του μαθητευομένου Α΄ τάξεως εις δρ. πεντήκοντα, 50. Η του μαθητευομένου Β' τάξεως εις δραχμάς τριάκοντα πέντε, 35.

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/169.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 12. Μετά την συγκρότησιν του προσωπικού των συνεργείων επιτρέπεται να ταχθώσι δέκα εθελονταί μαθητευόμενοι εις τα συνεργεία του Εργοστασίου, φέροντες τα ακόλουθα προσόντα.

α΄. Να ώσιν ηλικίας 14 - 16 ετών.

β΄. Να παρουσιάσωσι πιστοποιητικόν της γεννήσεως και εμφυλιάσεώς των.

γ΄. Να γνωρίζωσι να γράφωσι και ν' αριθμώσι.

δ΄. Να ώσιν  Έλληνες, η να έχωσι κεκτημένον το της Ελληνικής ιθαγενείας δικαίωμα.

Άρθρ. 13. Άπαντες ούτοι υπάγονται εις τας διατάξεις του άρθρου 5* του παρόντος κανονισμού· και κατά μεν το πρώτον έτος ουδέν είδος μισθού λαμβάνουσι, κατά δε το δεύτερον χορηγείται δεκάδραχμος μηνιαία αντιμισθία εις έκαστον, κατά δε το τρίτον εικοσάδραχμος, κατά δε το τέταρτον και πέμπτον έτος τριακοντάδραχμος.

Άρθρ. 14. Όσοι εκ τούτων διανύσωσι το πέμπτον έτος, μαθητευόμενοι εν τοις συνεργείοις, μεταφέρονται εις την β΄. τάξιν των τακτικών μαθητευομένων, εάν θέσις κενή ύπάρχη· από δε της τάξεως ταύτης προβιβάζονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού· εάν δε διαμείνωσιν εις την αυτήν τάξιν δύο έτη, χωρίς να έχωσι την απαιτουμένην ικανότητα του προβιβασμού, αποπέμπονται του Εργοστασίου, ως ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

* Τάσσονται εις θητείαν πενταετή.

Ε. τ. Κ φ. 21, 6 Μαΐου 1868.

617. -Εγ. 67 Υ. Εσωτ. Περί της εκ μέρους των διοικητικών αρχών ολιγωρίας ως προς την εκτέλεσιν των διαταγών του υπουργείου των Εκκλησιαστικών κτλ.

17 Απρ. 1868

προς τους Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους

Μετά δυσαρεσκείας έγνων [...] ότι πολλαί των διοικητικών αρχών διεξάγουσι λίαν ολιγώρως τα εαυτών καθήκοντα καθ' όσον ιδίως ανάγονται εις τον κλάδον της δημοτικής εκπαιδεύσεως· εντεύθεν δε προσγίγνεται ουκ ολίγη δυσχέρεια εις την υπηρεσίαν [...] διότι [...] έγγραφα επίσημα, κοινοποιήσεις σπουδαίων διατάξεων, διορισμοί η μεταθέσεις δημοδιδασκά. λων κτλ. , μένουσιν έστιν ότε επί εβδομάδας ολοκλήρους εν τοις γραφείοις, η των νομαρχιών η των επαρχείων, η και αυτών των δημαρχείων, πολλάκις δε συμβαίνει να μη γνωρίζη το ειρημένον Υπουργείον επί δύο σχεδόν μήνας αν υπάρχωσιν εις τας θέσεις αυτών οι διορισθέντες η μετατεθέντες δημοδιδάσκαλοι πολλοί των οπο. ίων μάλιστα και καταλείπουσι τας εαυτών θέσεις η και παραιτούσιν αυτάς ολοσχερώς, χωρίς να έχη το ειρημένον Υπουργείον ουδεμίαν είδησιν, [...]

Γιαννούλης 1868 σ. 72.

618. -Εγ. 3155 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως επιτροπών προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων.

30 Απρ. 1868

[...] εν ταις πρωτευούσαις των Νομών Αρκαδίας, Φθιώτιδος, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυκλάδων προς εξέτασιν των εν ενεργεία και των υποψηφίων δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων επί τη βάσει των από 8 Ιουνίου και 11 'Ιουλίου 1856 Βασιλικών Διαταγμάτων, των κανονιζόντων τον τρόπον των δημοδιδασκαλικών εξετάσεων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 22, 28 Μαΐου 1868.

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/170.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

619. -Εγ. 72 Υ. Εσωτ. Περί του αναστήματος των νεοσυλλέκτων.

2 Μαΐου 1868

[...] ο [...] νόμος < ΣΛΔ' / Ι867 > δι' ου ετροποποιήθη το άρθρον 10 του περί απογραφής, δεν παρεδέχθη ως λόγον εξαιρέσεως των νεοσυλλέκτων την έλλειψιν του αναστήματος, το οποίον το εδάφ. 6 του τροποποιηθέντος άρθρου ώριζε μέχρι του κατωτέρου όρου εις μέτρον 1,56 /00, διότι παρετηρηθη, ότι ο προσδιορισμός αυτού απέκλειε πολλάκις από την υπηρεσίαν του στρατού άνδρας λίαν ικανούς και διότι, αν η έλλειψις ήναι τοιαύτη, ώστε να καθίσταται ο φέρων αυτήν άχρηστος διά την στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, αύτη αποτελεί σωματικήν βλάβην, ύπάγουσαν αυτόν εις την διάταξιν του εδαφίου α΄. του άρθρου 1. του ειρημένου νόμου, καθ' ήν εξαιρείται της προς στρατείαν υποχρεώσεως ο ένεκα σωματικής η ψυχικής βλάβης άχρηστος εις την στρατιωτικήν ύπηρεσίαν.

Γιαννούλης 1868 σ. 81.

620. -Εγ. 74 Υ. Εσωτ. Περί των κατά το έδάφ. ς του νόμου ΣΛΘ' απαλλασσομένων της προς στρατείαν υποχρεώσεως.

2 Μαΐου 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 81.

621. -Αγγ. Δι' ομοίου  ΒΔ. της 7 Μαρτ. 1868  ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή διαφόρων ειδών εκ Μασσαλίας κομισθέντων και διά των υπ' άριθ. 89 και 90 διασαφησεων του τελωνείου Αθηνών παραληφθέντων υπό του 'Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα προς χρήσιν των εν αυτώ συντηρουμένων ορφανών.

Ε. τ. Κ φ. 21, 6 Μαΐου 1868.

622. -ΒΔ. Περί κανονισμού του εν Αθήναις Φυσιογραφικού Μουσείου.

6 Μαΐου 1868

Άρθρ. 3. το Φυσιογραφικόν Μουσείον χρησιμεύει εις τε διδασκαλίαν των φοιτητών του Πανεπιστημίου, εφ' ώ και ποιούσιν αυτού χρήσιν εν ταις παραδόσεσιν αυτών οι καθηγηταί των φυσιογραφικών μαθημάτων, και εις ιδιαιτέραν μελέτην των σπουδαζόντων [...]

Άρθρ. 49. Διά τους φοιτητάς τους σπουδάζοντας ιδίως φυσικάς επιστήμας διορίζονται εκάστοτε υπό της Διευθύνσεως και άλλαι ήμέραι και ώραι, καθ' άς δύνανται προσεκτικώτερον να μελετώσιν εν τω Μουσείω και πλησιέστερον θεωρώσι τα αντικείμενα των σπουδών αυτών υπό την επιτήρησιν του επιμελητού η του ταριχευτού, ιδιαίτερα εισιτήρια λαμβάνοντες παρά του άομοδίου εφόρου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 5 Ιουλ. 1868.

623 . -Εγ. 87 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερουντων νεοσυλλέκτων.

20 Ιουν. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 114.

624. -ΒΔ. Περί διακοπής των μαθημάτων της Ναυτικης Σχολής.

21 Ιουν. 1868

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/171.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. [...] από 1 Ιουλίου έως τέλους Αυγούστου, από δε της 1 Σεπτεμβρίου άρχονται αι εξετάσεις των κατά το λήξαν σχολικόν έτος παραδοθέντων μαθημάτων.

5. Καθ' όλον το διάστημα των διακοπών οι δόκιμοι εξακολουθούσιν αδιαλείπτως την μελέτη ν κατά τας ωρισμένας ώρας, επαναλαμβάνοντες την σειράν των διδαχθέντων αυτοίς μαθημάτων· κατά δε τας λοιπας ώρας επασχολούνται εις την κοινήν του πλοίου υπηρεσίαν. Όσοι δε εξ αυτών επιθυμούσιν οικοι να μένωσιν εν τω διαστήματι των διακοπών, ουδεμίαν αποδοχήν απολαμβάνουσι κατά το διάστημα της απουσίας των, οφείλουσιν όμως να επανέλθωσιν εις την τάξιν των απροφασίστως την 25 Αυγούστου.

Ε. τ. Κ φ. 34, 17 Ιουλ. 1868.

625. Πίναξ καταστατικός της εν Ελλάδι δημοτικής η στοιχειώδους εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1867.

Ε. τ. Κ φ. 29, 22 Ιουν. 1868.

626. -Εγ. 91 Υ. Εσωτ. Περί υποτρόφων μαθητευομένων εις την οδοποιΐαν.

8 Ιουλ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 120.

Σχετικό:

Εγ. 113 Υ Εσωτ. , 10 Αυγ. 1868: Γιαννούλης 1868 σ. 167.

627. -Εγ. 96 Υ. Εσωτ. Περί οφειλών των δήμων εις το Δημόσιον.

15 Ιουλ. 1868

[...] τα υπό των δήμων προς το Δημόσιον οφειλόμενα εκ προκαταβολών μισθών των δημοδιδασκάλων και δημοδιδασκαλισσών, δυνάμει του από 12 'Ιουλίου 1856 ΤΛΗ'. Νόμου, εξωγκώθησαν εις απίστευτον ποσότητα, και όμως οι πλείστοι των δημάρχων και δημοτικών εισπρακτόρων, [...] μηχανεύονται, [...] τρόπους και μέσα διακωλύσεως της πληρωμής [...]

Γιαννούλης 1868 σ. 129.

628. -ΒΔ. Περί προβιβασμού διδασκάλων και διορισμού καθηγητών.

15 Ιουλ. 1868

1. Ουδείς των ελληνοδιδασκάλων προβιβάζεται εις ανώτερον του ον έχει βαθμού, αν μη εξετασθή υπό της προς τούτο εν τω Πανεπιστημίω ωρισμένης επιτροπής εκ Καθηγητών της φιλοσοφικής σχολής, [...]

2. Ουδείς προβιβάζεται εξ Ελληνοδιδασκάλου η Σχολάρχου, εν ενεργεία νυν η ου Καθηγητης, ουδέ απλώς διορίζεται, αν μη φέρ'η πτυχίον τουλάχιστον τελειοδιδάκτου του οικείου τμήματος της φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού η άλλου ξένου Πανεπιστημίου.

3. Οι των νεωτέρων γλωσσών καθηγεσίαν ζητούντες οφείλουσι να παρουσιάσωσι τας εις αυτάς ιδιαιτέρας σπουδας αυτών καί, αν μη φέρωσι πτυχίον, να έξετάζωνται υπό επιτροπής προς τούτο διοριζομένης [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 30 Αυγ. 1868.

629. -ΒΔ. Περί πληρωμής των υποτροφιών των τέκνων αξιωματικών.

28 Ιουλ. 1868

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/172.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] εγκρίνομεν όπως το κατ' έτος διαθετέον χρηματικόν ποσόν εις υποτροφίαν των αρρένων τέκνων, περί της πληρωμής του οποίου προβλέπει το 24 άρθρον του από 3 'Ιουλίου 1867 Διατάγματος, περί εκτελέσεως του νόμου ΣΕ', διανέμηται ολόκληρον, άμα τη λήξει της πρώτης τριμηνίας του επομένου των εισπράξεων έτους.

Ε. τ. Κ φ. 39, 30 Αυγ. 1868.

630 . -Εγ. 104 Υ. Εσωτ. Περί ακριβούς εφαρμογής του περί απογραφής νόμου.

30 Ιουλ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 140.

Σχετικά :

α) Εγ. 109 Υ. Εσωτ. Περί βεβαιώσεως της ταυτότητος των κληρουχων ενώπιον των στρατολογικών συμβουλίων.

2 Αυγ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 152. β) Εγ. 143 Υ. Εσωτ. Περί πλήρους και ακριβούς εφαρμογής του περί νεοσυλλεξίας νόμου του 1857.

10 Οκτ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 193.

631 . -Εγ. 107 Υ. Εσωτ. Περί ληξιάρχων και ληξιαρχικών πράξεων.

31 Ιουλ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 146.

632. -Εγ. 114 Υ. . Εσωτ. Περί εφαρμογής του εδαφ. γ΄. της § ζ' του άρθρου 1 του από 17 Μαΐου 1867 ΣΛΔ'. Νόμου περί νεοσυλλεξίας.

9 Αυγ. 1868

Γιαννούλης 18 68 σ. 157.

633. -ΒΔ. Κανονισμός του φιλολογικού φροντιστηρίου.

10 Οκτ. 1868

Ε. τ. Κ φ. 33, 15 Νοεμ. 1868.

Εκτελεστικό ΒΔ. της 30 Ιουν. 1842 και του άρθρου 28 του από 17 Σεπτ. 1850 κανονισμού του Πανεπιστημίου.

634. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών και αμοιβών εις τους ευδοκιμησαντας μαθητάς της Πολυτεχνικής Σχολής.

30 Νοεμ. 1868

Ονόματα, τάξεις, ποσά. Ε. τ. Κ φ. 4, 15 Ιαν. 1869.

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/173.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

635. -Εγ. 163 Υ. Εσωτ. Περί εξόδων διατροφής και οδοιπορίας των προς αναθεώρησιν πεμπομένων κληρουχων.

3 Δεκ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 231.

636. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

30 Δεκ. 1868

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το μεν ήμισυ διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Νοσοκομείου και Βρεφοκομείου, το δε έτερον ήμισυ εις τας ανάγκας του δήμου. [...]

* και για το 1869. Ε. τ. Κ φ. 9, 3 Φεβ. 1869.

1869

637. -ΒΔ. Περί πλουτισμού των κατ' επαρχίας βιβλιοθηκών.

28 Μαρτ. 1869

[...] α΄. Εκ των της Εθνικής βιβλιοθήκης εντύπων βιβλίων, αφ' ου κρατηθώσιν ανά εν σώμα κατ' είδος και έκδοσιν διά την δημοσίαν και έτερον διά την του Πανεπιστημίου, τα λοιπά κατανέμονται διά διαταγής του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εις τας βιβλιοθήκας των δημοσίων διδακτηρίων, αναλόγως των ελλείψεων και αναγκών αύτών, θεωρούμενα όμως πάντοτε ως ιδιοκτησία αυτής δεδανεισμενα εις αύτάς, εφ' ώ και πρέπει να φέρωσι την σφραγίδα αυτής.

β΄. [...] Τα τοιαύτα εις τας επαρχιακας βιβλιοθήκας δανειζόμενα βιβλία δύνανται να επιστρεφωνται εις την βιβλιοθήκην, όταν ήθελον ζητηθή εις αντικατάστασιν τυχόν απολεσθέντων η ίνα δοθώσιν εις αλλαγήν προς άλλα, και κατά το 4 άρθρον του [...] ΣΜΠ'. Νόμου < περί Εθνικής βιβλιοθήκης και νομισματικού Μουσείου >.

έ. Αι τοιαύται επαρχιακαί βιβλιοθήκαι θέλουσι εφορεύεσθαι υπό των προϊσταμένων των εκασταχού δημοσίων παιδευτηρίων, ως αποτελούσαι μέρος αυτών. Περί δε της χρήσεως αυτών επιτρέπομεν να εκδοθώσιν οδηγίαι παρά του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εν τύπω κανονισμού.

Ε. τ. Κ φ. 20, 25 Απρ. 1869.

638. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων.

30 Απρ. 1869

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού, ο σύλλογος θέλει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού, διά της συστάσεως σχολείων αρρένων και θηλέων, διά της εν αυτοίς εισαγωγής και διαδόσεως της στοιχειώδους παιδείας, διά της παρασκευής και διαδόσεως χρησίμων συγγραμμάτων και δι' Η προσφόρων μέσων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Μαΐου 1869.

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/174.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

639. -Εγ. 127 Υ. Εσωτ. Περί των εν Αγίω Ορει διατριβόντων κληρουχων.

3 Σεπτ. 1869

[...] προς επιτυχή σύλληψιν των εν Αγίω Όρει διατριβόντων κληρούχων ανάγκη, μεταξύ των Η χαρακτηριστικών αυτών, ν' αναφέρωνται αν διατρίβωσιν εν Καρυαίς, η εν τινί Μονή, Σκήτη η Ερημοτηρίω του όρους και ποίω.

Γιαννούλης 1869 σ. 218.

640. -Εγ. 128 Υ. Εσωτ. Περί απολύσεως απαλλαττομένων από της στρατιωτικής υποχρεώσεως κληρουχων.

4 Σεπτ. 1869

Γιαννούλης 1869 σ. 219.

641 . -Ν. ΤΑς'. Περί προσόντων και θητείας των τηλεγραφικών φυλάκων.

19 Οκτ. 1869

Άρθρ. 5. διά να διορισθή τις εις θέσιν τηλεγραφικού φυλακος απαιτείται α) να ήναι πολίτης Έλλην· β) να έχη ηλικίαν 20 - 45 ετών· γ) να ήναι αρτιμελής και κράσεως υγιούς και αναλόγου προς τους κόπους τους οποίους απαιτεί η υπηρεσία του· δ) να γνωρίζη να γράφη και να αναγινώσκη. [...]

Ε. τ. Κ φ. 45, 6 Νοεμ. 1869.

642. -Εγ. 158 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερούντων κληρούχων από του 1864 - 1869.

27 Δεκ. 1869

Γιαννούλης 1869 σ. 286.

643. -Αγγ. < Διά του από 30 Νοεμ. 1869 ΒΔ. > ενεκρίθη να χορηγηθώσι μηνιαίαι υποτροφίαι και αμοιβαί εις τους ευδοκιμήσαντας κατά τους τελευταίους διαγωνισμούς μαθητάς της σχολής των τεχνών.

Ονόματα, τάξεις, ποσά. Ε. τ. Κ φ. 57, 31 Δεκ. 1869.

1870

644._ Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερουντων νεοσυλλέκτων από του 3 Ιαν. 1870

Γιαννούλης 1870 σ. 2.

645. -Εγ. 5 Υ. Εσωτ. Περί ακυρώσεως κλήρων στρατευσίμων.

17 Ιαν. 1870

[...] πολλάκις μεταξύ των κληρουμένων στρατευσίμων συμπεριλαμβάνονται ονόματα ανυπάρκτων προσώπων [...]

Γιαννούλης 1870 σ. 14.

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/175.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

646. -ΒΔ. Περί υφηγητών.

31 Ιαν. 1870

Ε. τ. Κ φ. 6, 28 Φεβρ. 1870.

Εκτελεστικό άρθρου 10 του από 14 Απρ. 1837 ΒΔ. περί προσωρινού κανονισμού του Πανεπιστημίου.

Σχετικό :

ΒΔ. 16 Νοεμ. 1870: Παρίσης α΄ σ. 189.

647. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα εν τω δήμω Αθηναίων εισαγόμενα εμπορεύματα κτλ.

15 Φεβρ. 1870

[...] Η πρόσοδος του [...] ενός τοις εκατόν προσδιορίζεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν των αγαθοεργών καταστημάτων νοσοκομείου και βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 23 Φεβρ. 1870.

648. -ΒΔ. Περί αποστολής εις Γερμανίαν επτά νεανιών προς εκμάθησιν της σιδηρουργικής τέχνης και της των ατμομηχανών.

8 Μαΐου 1870

Άρθρ. 2. [...] ορίζεται προς εκπαίδευσιν αυτών χρόνος μεν τριετής, μηνιαίον δε χορήγημα δι' έκαστον δραχμαί εκατόν είκοσι.

Άρθρ. 4. Οι [...]νεανίαι οφείλουσι να αποστελλωσι καθ' εξαμηνίαν μαρτυρικά της προόδου αυτών επικυρωμένα παρά του διευθύνοντος το εργοστάσιον εις ο αποστέλλονται.

Άρθρ. 5. [...] επιστρέφοντες θέλουσιν υπηρετήσει < αναγκαστικώς > εις τα Β. πλοία ως μηχανικοί και εις τα συνεργεία του Β. Ναυστάθμου ως άρχιτεχνίται επί οκτώ συνεχή έτη [...]

Ονόματα. Ε. τ. Κ φ. 20, 15 Ιουν. 1870.

649. -Εγ. 66 Υ. Εσωτ. Περί της από της στρατιωτικής υπηρεσίας μισθώσεως αντικαταστατών διά λογαριασμόν κληρούχων αντί δραχ. 650.

28 Μαΐου 1870

[...] η στρατιωτική υπηρεσία αναδέχεται να μισθώνη αντικαταστάτας εκ των από του στρατού αφυπηρετούντων και το δικαίωμα της αντικαταστάσεως εχόντων ανδρών, αντί δραχμών 650 πεμπομένων διά χρηματικού γραμματίου του αρμοδίου επαρχιακού ταμείου εις την διαταγήν του ενταύθα Φρουραρχείου. [...] οι δυνάμενοι < όμως > να εύρωσι και μισθώσωσιν απευθείας αντικαταστάτας, [...] ουδόλως κωλύονται να πράττωσι τούτο, [...] το < δε > μέχρι τούδε εν χρήσει μέτρον του να δέχωνται αι διοικητικαί 'Αρχαί και να πέμπωσιν εις εργολάβους χρηματικά γραμμάτια προς μίσθωσιν αντικαταστατών καταργείται.

Γιαννούλης 1870 σ. 103.

650. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα προς εσωτερικην κατανάλωσιν του δήμου Αθηναίων εισαγόμενα σιτηρά και εμπορεύματα.

7 Σεπτ. 1870

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/176.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το μεν εν τέταρτον, ήτοι το ήμισυ τοις εκατόν διατεθήσεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν του δημοτικού νοσοκομείου "Ελπίς", το ετερον ήμισυ εις συντήρησιν του δημοτικού βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 24 Νοεμ. 1870.

651. -Εγ. 6114 Υ. ΕΔΕ. Περί της προκαταβολής των τροφείων των μαθητών και περί της εισπράξεως των καθυστερουντων.

10 Σεπτ. 1870

Αφορά εισπράξεις καθυστερημένων τροφείων μαθητών ιερατικών Σχολών Χαλκίδος, Τριπόλεως, Έρμουπόλεως.

Ε. τ. Κ φ. 35, 21 Οκτ. 1870.

652. -Εγ. 101 Υ. Εσωτ. Περί συνδρομής εις το υπό του ιατρού Γουδα σύγγραμμα παραλλήλων βίων των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών.

26 Σεπτ. 1870 [...] Καθά [...] πληροφορούμεθα τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων Ερμουπόλεως και Πειραιώς διά ψηφισμάτων των ου μόνον συνεχάρησαν τω Κ. Γούδα επί τη συγγραφή του, αλλα και διά τινα σώματα εγένοντο συνδρομηταί επί τω σκοπώ του να μεταχειρισθώσι ταύτα εις βράβευσιν των ευδοκιμούντων μαθητών.

[...] σας παραγγέλλω, Κ. Νομάρχα, να συστήσητε το αυτό εις τας δημοτικάς αρχάς των εύπορούντων δήμων [...]

Γιαννούλης 1870 σ. 165.

653. -ΒΔ. Περί αυξήσεως των ωρών της ιδιωτικής διδασκαλίας.

16 Οκτ. 1870

Τροποποιεί άρθρο 3 ΒΔ. της 18 Αυγ. 1856 περί αδείας σέ καθηγητές και διδασκάλους του δημοσίου να διδάσκουν ιδιωτικώς.

Ε. τ. Κ φ. 40, 24 Νοεμ. 1870.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του Διατάγματος περί ιδιωτικής διδασκαλίας.

16 Οκτ. 1870

το πολύ 12 ώρες την εβδομάδα. Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

654. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων Σχολείου.

23 Οκτ. 1870

Ε. τ. Κ φ. 39, 18 Νοεμ. 1870.

655. -ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του περί του φιλολογικού φροντιστηρίου Διατάγματος.

16 Νοεμ. 1870

Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

Σελ. 176
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 157
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  567. -Επιχώριος Κανονισμός περί του Ορφανοτροφείου Κερκυρας.

  9 Μαΐου 1844

  Ε. τ. Κ φ. 64, 22 Σεπτ. 1866.

  568. -ΒΔ. Περί συστάσεως φιλελεημονος εταιρίας εν Ναυπλίω.

  21 Οκτ. 1866 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

  Άρθρ. 1. [...] αν οι πόροι επιτρέψωσι και η Συνέλευσις της εταιρίας εγκρίνη, η εταιρία δύναται να λάβη προσωρινώς πρόνοιαν [ ...] και περί απροστάτευτων ορφανών ηλικίας ελάσσονος των δέκα ετών.

  Ε. τ. Κ φ. 70, 12 Νοεμ. 1866.

  569. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων σχολείου.

  31 Οκτ. 1866

  Ε. τ. Κ φ. 77, 15 Δεκ. 1866.

  570. -Εγ. 273 Υ. Εσωτ. Περί των απαλλασσομένων της προς στρατείαν υποχρεώσεως.

  1 Νοεμ. 1866

  Κληρούχοι καταταχθεντες εις τον στρατόν συμβαίνει ενίοτε ν' απαλλαγώσι, δι' αποφάσεως ημών, της προς στρατείαν υποχρεώσεως η να κατασταθώσιν υπεράριθμοι ως εκ της αναθεωρήσεως και της κατατάξεως των προ αυτών εξαιρεθέντων· και όμως οι τοιούτοι εξακολουθούσιν υπηρετούντες επί πολύ χρόνον, και τινες μέχρι της συμπληρώσεως της θητείας· τούτο δε συμβαίνει εκ της ολιγωρίας των διοικητικών αρχών, μη λαμβανουσών υπ' όψιν εκάστοτε τους στρατολογικούς ελέγχους και μη αιτουμένων την άπόλυσιν των τοιούτων.

  Γιαννούλης 1866 σ. 342.

  571 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών των αριστευσάντων εν τω σχολείω των τεχνών μαθητών.

  21 Νοεμ. 1866

  Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 76, 9 Δεκ. 1866.

  1867

  572. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

  5 Ιαν. 1867

  [...] κατά τα παρελθόντα έτη, ιδίως δε από το 1855 και εφεξής, διάφοροι εγκύκλιοι του υπουργείου [...] διετύπωσαν οδηγίας λεπτομερείς προς ακριβεστέραν των < στρατολογικών > καταλόγων [ ...] σύνταξιν· μετά λύπης όμως έγνων, ότι αι οδηγίαι αύται δεν εξετελέσθησαν ακριβώς, οι δε στρατολογικοί κατάλογοι επληρώθησαν υπό ονομάτων ατόμων, ων τα πλείστα είχον δικαίωμα απαλλαγής εκ της προς στρατείαν υποχρεώσεως και απηλλάγησαν δι' αποφάσεως του υπουργείου, [...]

  Γιαννούλης 1867 σ. 2.