Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 167-186 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/167.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

606. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Νάξου.

27 Δεκ. 1867

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει εις επισκευήν τούΕλληνικού και του Δημοτικού Σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

1868

607. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών και αμοιβών εις τους ευδοκιμήσαντας μαθητάς της Σχολής των τεχνών.

16 Ιαν. 1868

Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 17, 15 Απρ. 1868.

608. -ΒΔ. Περί ενάρξεως της διδασκαλίας εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω.

17 Ιαν. 1868

Ε. τ. Κ φ. 10, 12 Φεβρ. 1868.

609 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

17 Ιαν. 1868

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το [...] εν τοις εκατόν διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Νοσοκομείου και του Βρεφοκομείου [...]

*Καί στο 1868. Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

610. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω Κρανιδίω.

17 Ιαν. 1868

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς εις πληρωμήν χρεών του δήμου και ανέγερσιν δημοτικού Σχολείου.

*Καί στο 1868. Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

611. -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί καθυστερουντων κληρουχων.

29 Ιαν. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 22.

612. -ΒΔ. Περί της εσωτερικής διατάξεως των Τμημάτων και Γραφείων του Υπουργείου των Εξωτερικών.

1 Μαρτ. 1868

Άρθρ. 3. Εις το δεύτερον τμήμα υπάγονται· [...] Σπουδασταί Έλληνες εν τη αλλοδαπή

[...] Ε. τ. Κ φ. 14, 12 Μαρτ. 1868.

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/168.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

613. -Εγ. 35 Υ. Εσωτ. Περί συντηρήσεως μόνον των αδυνάτων μελών των προσφύγων Κρητών.

2 Μαρτ. 1868 προς τους Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους

[...] πολλοί εξ υμών, παρανοήσαντες, φαίνεται, τον φιλανθρωπικόν σκοπόν της συντηρήσεως των αδυνάτων μελών των οικογενειών αδελφών μας Κρητών, άτινα εισί γυναίκες, παίδες, γέροντες, τυχόν πληγωμένοι και ανάπηροι, συμπεριλαμβάνουσα εν τοις συντασσομένοις διανεμητικοίς της περιθάλψεως καταλόγοις, εκτός τούτων, και πρόσφυγας Κρήτας, δυναμενους να πορίζωνται τα προς το ζην δι' επιδόσεως των προς εργασίαν [...]

Γιαννούλης 1868 σ. 44.

614. -ΒΔ. Κανονισμός της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

23 Μαρτ. 1868

β΄. Περί της εσωτερικής χρήσεως.

§ 3. Προς την εσωτερικήν της Βιβλιοθήκης χρήσιν ορίζεται εν αναγνωστήριων, όπερ δύναται, χρείας καλούσης, να διαιρεθή διά κιγκλίδων εις δύω μέρη το μεν διά τούςΚαθηγητας του Πανεπιστημίου, της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, των Γυμνασίων, διά τα μέλη της εν Αθήναις Γαλλικής Σχολής, και έτι δι' εκείνους των εις συγγραφήν τινα ασχολουμένων επιστημόνων ανδρών, οίτινες εισάγονται εις το εν τω αναγνωστηρίω επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, το δε διά τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου, τους Διδασκάλους και τους άλλους λογίους. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 24 Απρ. 1868.

615. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των Δοκίμων εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών, όπως προβιβασθώσιν Ακόλουθοι.

4 Απρ. 1868 Άρθρ. 1. του λοιπού ουδείς γίνεται δεκτός ως Δόκιμος εν τω ρηθέντι Υπουργείω, αν δεν παρουσιάση απολυτήριον τινός των εν Ελλάδι  Γυμνασίων, και αν δεν γινώσκη ν' άντιγράφη καλλιγραφικώς εις την γαλλικήν γλώσσαν. [...]

Άρθρ. 2. Ο ως δόκιμος γενόμενος δεκτός οφείλει, αν δεν ήναι ήδη εγγεγραμμένος ως τακτικός φοιτητής εν τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, να προσαγάγη άπόδειξιν, ότι ενεγράφη, και να παρουσιάζη κατ' έτος την υπό του νόμου ωρισμένην του ότι διήκουσε τακτικώς τα μαθήματα της Σχολής ταύτης καθ' όλον το έτος. Ο μη δυνάμενος να παρουσιάση τοιαύτην απόδειξιν στερείται παντός δικαιώματος εις προβιβασμόν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 24 Απρ. 1868.

616. -ΒΔ. Περί κανονισμού των συνεργείων του εργοστασίου του Β. Ναυστάθμου.

17 Απρ. 1868 Άρθρ. 2. Η μηνιαία μισθοδοσία [...] ορίζεται ως εξής. Η του διοικητού εις δραχ. τριακοσίας πεντήκοντα, 350 [...] Η του μαθητευομένου Α΄ τάξεως εις δρ. πεντήκοντα, 50. Η του μαθητευομένου Β' τάξεως εις δραχμάς τριάκοντα πέντε, 35.

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/169.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 12. Μετά την συγκρότησιν του προσωπικού των συνεργείων επιτρέπεται να ταχθώσι δέκα εθελονταί μαθητευόμενοι εις τα συνεργεία του Εργοστασίου, φέροντες τα ακόλουθα προσόντα.

α΄. Να ώσιν ηλικίας 14 - 16 ετών.

β΄. Να παρουσιάσωσι πιστοποιητικόν της γεννήσεως και εμφυλιάσεώς των.

γ΄. Να γνωρίζωσι να γράφωσι και ν' αριθμώσι.

δ΄. Να ώσιν  Έλληνες, η να έχωσι κεκτημένον το της Ελληνικής ιθαγενείας δικαίωμα.

Άρθρ. 13. Άπαντες ούτοι υπάγονται εις τας διατάξεις του άρθρου 5* του παρόντος κανονισμού· και κατά μεν το πρώτον έτος ουδέν είδος μισθού λαμβάνουσι, κατά δε το δεύτερον χορηγείται δεκάδραχμος μηνιαία αντιμισθία εις έκαστον, κατά δε το τρίτον εικοσάδραχμος, κατά δε το τέταρτον και πέμπτον έτος τριακοντάδραχμος.

Άρθρ. 14. Όσοι εκ τούτων διανύσωσι το πέμπτον έτος, μαθητευόμενοι εν τοις συνεργείοις, μεταφέρονται εις την β΄. τάξιν των τακτικών μαθητευομένων, εάν θέσις κενή ύπάρχη· από δε της τάξεως ταύτης προβιβάζονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού· εάν δε διαμείνωσιν εις την αυτήν τάξιν δύο έτη, χωρίς να έχωσι την απαιτουμένην ικανότητα του προβιβασμού, αποπέμπονται του Εργοστασίου, ως ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

* Τάσσονται εις θητείαν πενταετή.

Ε. τ. Κ φ. 21, 6 Μαΐου 1868.

617. -Εγ. 67 Υ. Εσωτ. Περί της εκ μέρους των διοικητικών αρχών ολιγωρίας ως προς την εκτέλεσιν των διαταγών του υπουργείου των Εκκλησιαστικών κτλ.

17 Απρ. 1868

προς τους Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους

Μετά δυσαρεσκείας έγνων [...] ότι πολλαί των διοικητικών αρχών διεξάγουσι λίαν ολιγώρως τα εαυτών καθήκοντα καθ' όσον ιδίως ανάγονται εις τον κλάδον της δημοτικής εκπαιδεύσεως· εντεύθεν δε προσγίγνεται ουκ ολίγη δυσχέρεια εις την υπηρεσίαν [...] διότι [...] έγγραφα επίσημα, κοινοποιήσεις σπουδαίων διατάξεων, διορισμοί η μεταθέσεις δημοδιδασκά. λων κτλ. , μένουσιν έστιν ότε επί εβδομάδας ολοκλήρους εν τοις γραφείοις, η των νομαρχιών η των επαρχείων, η και αυτών των δημαρχείων, πολλάκις δε συμβαίνει να μη γνωρίζη το ειρημένον Υπουργείον επί δύο σχεδόν μήνας αν υπάρχωσιν εις τας θέσεις αυτών οι διορισθέντες η μετατεθέντες δημοδιδάσκαλοι πολλοί των οπο. ίων μάλιστα και καταλείπουσι τας εαυτών θέσεις η και παραιτούσιν αυτάς ολοσχερώς, χωρίς να έχη το ειρημένον Υπουργείον ουδεμίαν είδησιν, [...]

Γιαννούλης 1868 σ. 72.

618. -Εγ. 3155 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως επιτροπών προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων.

30 Απρ. 1868

[...] εν ταις πρωτευούσαις των Νομών Αρκαδίας, Φθιώτιδος, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυκλάδων προς εξέτασιν των εν ενεργεία και των υποψηφίων δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων επί τη βάσει των από 8 Ιουνίου και 11 'Ιουλίου 1856 Βασιλικών Διαταγμάτων, των κανονιζόντων τον τρόπον των δημοδιδασκαλικών εξετάσεων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 22, 28 Μαΐου 1868.

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/170.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

619. -Εγ. 72 Υ. Εσωτ. Περί του αναστήματος των νεοσυλλέκτων.

2 Μαΐου 1868

[...] ο [...] νόμος < ΣΛΔ' / Ι867 > δι' ου ετροποποιήθη το άρθρον 10 του περί απογραφής, δεν παρεδέχθη ως λόγον εξαιρέσεως των νεοσυλλέκτων την έλλειψιν του αναστήματος, το οποίον το εδάφ. 6 του τροποποιηθέντος άρθρου ώριζε μέχρι του κατωτέρου όρου εις μέτρον 1,56 /00, διότι παρετηρηθη, ότι ο προσδιορισμός αυτού απέκλειε πολλάκις από την υπηρεσίαν του στρατού άνδρας λίαν ικανούς και διότι, αν η έλλειψις ήναι τοιαύτη, ώστε να καθίσταται ο φέρων αυτήν άχρηστος διά την στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, αύτη αποτελεί σωματικήν βλάβην, ύπάγουσαν αυτόν εις την διάταξιν του εδαφίου α΄. του άρθρου 1. του ειρημένου νόμου, καθ' ήν εξαιρείται της προς στρατείαν υποχρεώσεως ο ένεκα σωματικής η ψυχικής βλάβης άχρηστος εις την στρατιωτικήν ύπηρεσίαν.

Γιαννούλης 1868 σ. 81.

620. -Εγ. 74 Υ. Εσωτ. Περί των κατά το έδάφ. ς του νόμου ΣΛΘ' απαλλασσομένων της προς στρατείαν υποχρεώσεως.

2 Μαΐου 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 81.

621. -Αγγ. Δι' ομοίου  ΒΔ. της 7 Μαρτ. 1868  ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή διαφόρων ειδών εκ Μασσαλίας κομισθέντων και διά των υπ' άριθ. 89 και 90 διασαφησεων του τελωνείου Αθηνών παραληφθέντων υπό του 'Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα προς χρήσιν των εν αυτώ συντηρουμένων ορφανών.

Ε. τ. Κ φ. 21, 6 Μαΐου 1868.

622. -ΒΔ. Περί κανονισμού του εν Αθήναις Φυσιογραφικού Μουσείου.

6 Μαΐου 1868

Άρθρ. 3. το Φυσιογραφικόν Μουσείον χρησιμεύει εις τε διδασκαλίαν των φοιτητών του Πανεπιστημίου, εφ' ώ και ποιούσιν αυτού χρήσιν εν ταις παραδόσεσιν αυτών οι καθηγηταί των φυσιογραφικών μαθημάτων, και εις ιδιαιτέραν μελέτην των σπουδαζόντων [...]

Άρθρ. 49. Διά τους φοιτητάς τους σπουδάζοντας ιδίως φυσικάς επιστήμας διορίζονται εκάστοτε υπό της Διευθύνσεως και άλλαι ήμέραι και ώραι, καθ' άς δύνανται προσεκτικώτερον να μελετώσιν εν τω Μουσείω και πλησιέστερον θεωρώσι τα αντικείμενα των σπουδών αυτών υπό την επιτήρησιν του επιμελητού η του ταριχευτού, ιδιαίτερα εισιτήρια λαμβάνοντες παρά του άομοδίου εφόρου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 5 Ιουλ. 1868.

623 . -Εγ. 87 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερουντων νεοσυλλέκτων.

20 Ιουν. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 114.

624. -ΒΔ. Περί διακοπής των μαθημάτων της Ναυτικης Σχολής.

21 Ιουν. 1868

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/171.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. [...] από 1 Ιουλίου έως τέλους Αυγούστου, από δε της 1 Σεπτεμβρίου άρχονται αι εξετάσεις των κατά το λήξαν σχολικόν έτος παραδοθέντων μαθημάτων.

5. Καθ' όλον το διάστημα των διακοπών οι δόκιμοι εξακολουθούσιν αδιαλείπτως την μελέτη ν κατά τας ωρισμένας ώρας, επαναλαμβάνοντες την σειράν των διδαχθέντων αυτοίς μαθημάτων· κατά δε τας λοιπας ώρας επασχολούνται εις την κοινήν του πλοίου υπηρεσίαν. Όσοι δε εξ αυτών επιθυμούσιν οικοι να μένωσιν εν τω διαστήματι των διακοπών, ουδεμίαν αποδοχήν απολαμβάνουσι κατά το διάστημα της απουσίας των, οφείλουσιν όμως να επανέλθωσιν εις την τάξιν των απροφασίστως την 25 Αυγούστου.

Ε. τ. Κ φ. 34, 17 Ιουλ. 1868.

625. Πίναξ καταστατικός της εν Ελλάδι δημοτικής η στοιχειώδους εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1867.

Ε. τ. Κ φ. 29, 22 Ιουν. 1868.

626. -Εγ. 91 Υ. Εσωτ. Περί υποτρόφων μαθητευομένων εις την οδοποιΐαν.

8 Ιουλ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 120.

Σχετικό:

Εγ. 113 Υ Εσωτ. , 10 Αυγ. 1868: Γιαννούλης 1868 σ. 167.

627. -Εγ. 96 Υ. Εσωτ. Περί οφειλών των δήμων εις το Δημόσιον.

15 Ιουλ. 1868

[...] τα υπό των δήμων προς το Δημόσιον οφειλόμενα εκ προκαταβολών μισθών των δημοδιδασκάλων και δημοδιδασκαλισσών, δυνάμει του από 12 'Ιουλίου 1856 ΤΛΗ'. Νόμου, εξωγκώθησαν εις απίστευτον ποσότητα, και όμως οι πλείστοι των δημάρχων και δημοτικών εισπρακτόρων, [...] μηχανεύονται, [...] τρόπους και μέσα διακωλύσεως της πληρωμής [...]

Γιαννούλης 1868 σ. 129.

628. -ΒΔ. Περί προβιβασμού διδασκάλων και διορισμού καθηγητών.

15 Ιουλ. 1868

1. Ουδείς των ελληνοδιδασκάλων προβιβάζεται εις ανώτερον του ον έχει βαθμού, αν μη εξετασθή υπό της προς τούτο εν τω Πανεπιστημίω ωρισμένης επιτροπής εκ Καθηγητών της φιλοσοφικής σχολής, [...]

2. Ουδείς προβιβάζεται εξ Ελληνοδιδασκάλου η Σχολάρχου, εν ενεργεία νυν η ου Καθηγητης, ουδέ απλώς διορίζεται, αν μη φέρ'η πτυχίον τουλάχιστον τελειοδιδάκτου του οικείου τμήματος της φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού η άλλου ξένου Πανεπιστημίου.

3. Οι των νεωτέρων γλωσσών καθηγεσίαν ζητούντες οφείλουσι να παρουσιάσωσι τας εις αυτάς ιδιαιτέρας σπουδας αυτών καί, αν μη φέρωσι πτυχίον, να έξετάζωνται υπό επιτροπής προς τούτο διοριζομένης [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 30 Αυγ. 1868.

629. -ΒΔ. Περί πληρωμής των υποτροφιών των τέκνων αξιωματικών.

28 Ιουλ. 1868

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/172.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] εγκρίνομεν όπως το κατ' έτος διαθετέον χρηματικόν ποσόν εις υποτροφίαν των αρρένων τέκνων, περί της πληρωμής του οποίου προβλέπει το 24 άρθρον του από 3 'Ιουλίου 1867 Διατάγματος, περί εκτελέσεως του νόμου ΣΕ', διανέμηται ολόκληρον, άμα τη λήξει της πρώτης τριμηνίας του επομένου των εισπράξεων έτους.

Ε. τ. Κ φ. 39, 30 Αυγ. 1868.

630 . -Εγ. 104 Υ. Εσωτ. Περί ακριβούς εφαρμογής του περί απογραφής νόμου.

30 Ιουλ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 140.

Σχετικά :

α) Εγ. 109 Υ. Εσωτ. Περί βεβαιώσεως της ταυτότητος των κληρουχων ενώπιον των στρατολογικών συμβουλίων.

2 Αυγ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 152. β) Εγ. 143 Υ. Εσωτ. Περί πλήρους και ακριβούς εφαρμογής του περί νεοσυλλεξίας νόμου του 1857.

10 Οκτ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 193.

631 . -Εγ. 107 Υ. Εσωτ. Περί ληξιάρχων και ληξιαρχικών πράξεων.

31 Ιουλ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 146.

632. -Εγ. 114 Υ. . Εσωτ. Περί εφαρμογής του εδαφ. γ΄. της § ζ' του άρθρου 1 του από 17 Μαΐου 1867 ΣΛΔ'. Νόμου περί νεοσυλλεξίας.

9 Αυγ. 1868

Γιαννούλης 18 68 σ. 157.

633. -ΒΔ. Κανονισμός του φιλολογικού φροντιστηρίου.

10 Οκτ. 1868

Ε. τ. Κ φ. 33, 15 Νοεμ. 1868.

Εκτελεστικό ΒΔ. της 30 Ιουν. 1842 και του άρθρου 28 του από 17 Σεπτ. 1850 κανονισμού του Πανεπιστημίου.

634. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών και αμοιβών εις τους ευδοκιμησαντας μαθητάς της Πολυτεχνικής Σχολής.

30 Νοεμ. 1868

Ονόματα, τάξεις, ποσά. Ε. τ. Κ φ. 4, 15 Ιαν. 1869.

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/173.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

635. -Εγ. 163 Υ. Εσωτ. Περί εξόδων διατροφής και οδοιπορίας των προς αναθεώρησιν πεμπομένων κληρουχων.

3 Δεκ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 231.

636. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

30 Δεκ. 1868

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το μεν ήμισυ διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Νοσοκομείου και Βρεφοκομείου, το δε έτερον ήμισυ εις τας ανάγκας του δήμου. [...]

* και για το 1869. Ε. τ. Κ φ. 9, 3 Φεβ. 1869.

1869

637. -ΒΔ. Περί πλουτισμού των κατ' επαρχίας βιβλιοθηκών.

28 Μαρτ. 1869

[...] α΄. Εκ των της Εθνικής βιβλιοθήκης εντύπων βιβλίων, αφ' ου κρατηθώσιν ανά εν σώμα κατ' είδος και έκδοσιν διά την δημοσίαν και έτερον διά την του Πανεπιστημίου, τα λοιπά κατανέμονται διά διαταγής του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εις τας βιβλιοθήκας των δημοσίων διδακτηρίων, αναλόγως των ελλείψεων και αναγκών αύτών, θεωρούμενα όμως πάντοτε ως ιδιοκτησία αυτής δεδανεισμενα εις αύτάς, εφ' ώ και πρέπει να φέρωσι την σφραγίδα αυτής.

β΄. [...] Τα τοιαύτα εις τας επαρχιακας βιβλιοθήκας δανειζόμενα βιβλία δύνανται να επιστρεφωνται εις την βιβλιοθήκην, όταν ήθελον ζητηθή εις αντικατάστασιν τυχόν απολεσθέντων η ίνα δοθώσιν εις αλλαγήν προς άλλα, και κατά το 4 άρθρον του [...] ΣΜΠ'. Νόμου < περί Εθνικής βιβλιοθήκης και νομισματικού Μουσείου >.

έ. Αι τοιαύται επαρχιακαί βιβλιοθήκαι θέλουσι εφορεύεσθαι υπό των προϊσταμένων των εκασταχού δημοσίων παιδευτηρίων, ως αποτελούσαι μέρος αυτών. Περί δε της χρήσεως αυτών επιτρέπομεν να εκδοθώσιν οδηγίαι παρά του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εν τύπω κανονισμού.

Ε. τ. Κ φ. 20, 25 Απρ. 1869.

638. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων.

30 Απρ. 1869

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού, ο σύλλογος θέλει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού, διά της συστάσεως σχολείων αρρένων και θηλέων, διά της εν αυτοίς εισαγωγής και διαδόσεως της στοιχειώδους παιδείας, διά της παρασκευής και διαδόσεως χρησίμων συγγραμμάτων και δι' Η προσφόρων μέσων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Μαΐου 1869.

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/174.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

639. -Εγ. 127 Υ. Εσωτ. Περί των εν Αγίω Ορει διατριβόντων κληρουχων.

3 Σεπτ. 1869

[...] προς επιτυχή σύλληψιν των εν Αγίω Όρει διατριβόντων κληρούχων ανάγκη, μεταξύ των Η χαρακτηριστικών αυτών, ν' αναφέρωνται αν διατρίβωσιν εν Καρυαίς, η εν τινί Μονή, Σκήτη η Ερημοτηρίω του όρους και ποίω.

Γιαννούλης 1869 σ. 218.

640. -Εγ. 128 Υ. Εσωτ. Περί απολύσεως απαλλαττομένων από της στρατιωτικής υποχρεώσεως κληρουχων.

4 Σεπτ. 1869

Γιαννούλης 1869 σ. 219.

641 . -Ν. ΤΑς'. Περί προσόντων και θητείας των τηλεγραφικών φυλάκων.

19 Οκτ. 1869

Άρθρ. 5. διά να διορισθή τις εις θέσιν τηλεγραφικού φυλακος απαιτείται α) να ήναι πολίτης Έλλην· β) να έχη ηλικίαν 20 - 45 ετών· γ) να ήναι αρτιμελής και κράσεως υγιούς και αναλόγου προς τους κόπους τους οποίους απαιτεί η υπηρεσία του· δ) να γνωρίζη να γράφη και να αναγινώσκη. [...]

Ε. τ. Κ φ. 45, 6 Νοεμ. 1869.

642. -Εγ. 158 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερούντων κληρούχων από του 1864 - 1869.

27 Δεκ. 1869

Γιαννούλης 1869 σ. 286.

643. -Αγγ. < Διά του από 30 Νοεμ. 1869 ΒΔ. > ενεκρίθη να χορηγηθώσι μηνιαίαι υποτροφίαι και αμοιβαί εις τους ευδοκιμήσαντας κατά τους τελευταίους διαγωνισμούς μαθητάς της σχολής των τεχνών.

Ονόματα, τάξεις, ποσά. Ε. τ. Κ φ. 57, 31 Δεκ. 1869.

1870

644._ Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερουντων νεοσυλλέκτων από του 3 Ιαν. 1870

Γιαννούλης 1870 σ. 2.

645. -Εγ. 5 Υ. Εσωτ. Περί ακυρώσεως κλήρων στρατευσίμων.

17 Ιαν. 1870

[...] πολλάκις μεταξύ των κληρουμένων στρατευσίμων συμπεριλαμβάνονται ονόματα ανυπάρκτων προσώπων [...]

Γιαννούλης 1870 σ. 14.

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/175.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

646. -ΒΔ. Περί υφηγητών.

31 Ιαν. 1870

Ε. τ. Κ φ. 6, 28 Φεβρ. 1870.

Εκτελεστικό άρθρου 10 του από 14 Απρ. 1837 ΒΔ. περί προσωρινού κανονισμού του Πανεπιστημίου.

Σχετικό :

ΒΔ. 16 Νοεμ. 1870: Παρίσης α΄ σ. 189.

647. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα εν τω δήμω Αθηναίων εισαγόμενα εμπορεύματα κτλ.

15 Φεβρ. 1870

[...] Η πρόσοδος του [...] ενός τοις εκατόν προσδιορίζεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν των αγαθοεργών καταστημάτων νοσοκομείου και βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 23 Φεβρ. 1870.

648. -ΒΔ. Περί αποστολής εις Γερμανίαν επτά νεανιών προς εκμάθησιν της σιδηρουργικής τέχνης και της των ατμομηχανών.

8 Μαΐου 1870

Άρθρ. 2. [...] ορίζεται προς εκπαίδευσιν αυτών χρόνος μεν τριετής, μηνιαίον δε χορήγημα δι' έκαστον δραχμαί εκατόν είκοσι.

Άρθρ. 4. Οι [...]νεανίαι οφείλουσι να αποστελλωσι καθ' εξαμηνίαν μαρτυρικά της προόδου αυτών επικυρωμένα παρά του διευθύνοντος το εργοστάσιον εις ο αποστέλλονται.

Άρθρ. 5. [...] επιστρέφοντες θέλουσιν υπηρετήσει < αναγκαστικώς > εις τα Β. πλοία ως μηχανικοί και εις τα συνεργεία του Β. Ναυστάθμου ως άρχιτεχνίται επί οκτώ συνεχή έτη [...]

Ονόματα. Ε. τ. Κ φ. 20, 15 Ιουν. 1870.

649. -Εγ. 66 Υ. Εσωτ. Περί της από της στρατιωτικής υπηρεσίας μισθώσεως αντικαταστατών διά λογαριασμόν κληρούχων αντί δραχ. 650.

28 Μαΐου 1870

[...] η στρατιωτική υπηρεσία αναδέχεται να μισθώνη αντικαταστάτας εκ των από του στρατού αφυπηρετούντων και το δικαίωμα της αντικαταστάσεως εχόντων ανδρών, αντί δραχμών 650 πεμπομένων διά χρηματικού γραμματίου του αρμοδίου επαρχιακού ταμείου εις την διαταγήν του ενταύθα Φρουραρχείου. [...] οι δυνάμενοι < όμως > να εύρωσι και μισθώσωσιν απευθείας αντικαταστάτας, [...] ουδόλως κωλύονται να πράττωσι τούτο, [...] το < δε > μέχρι τούδε εν χρήσει μέτρον του να δέχωνται αι διοικητικαί 'Αρχαί και να πέμπωσιν εις εργολάβους χρηματικά γραμμάτια προς μίσθωσιν αντικαταστατών καταργείται.

Γιαννούλης 1870 σ. 103.

650. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα προς εσωτερικην κατανάλωσιν του δήμου Αθηναίων εισαγόμενα σιτηρά και εμπορεύματα.

7 Σεπτ. 1870

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/176.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το μεν εν τέταρτον, ήτοι το ήμισυ τοις εκατόν διατεθήσεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν του δημοτικού νοσοκομείου "Ελπίς", το ετερον ήμισυ εις συντήρησιν του δημοτικού βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 24 Νοεμ. 1870.

651. -Εγ. 6114 Υ. ΕΔΕ. Περί της προκαταβολής των τροφείων των μαθητών και περί της εισπράξεως των καθυστερουντων.

10 Σεπτ. 1870

Αφορά εισπράξεις καθυστερημένων τροφείων μαθητών ιερατικών Σχολών Χαλκίδος, Τριπόλεως, Έρμουπόλεως.

Ε. τ. Κ φ. 35, 21 Οκτ. 1870.

652. -Εγ. 101 Υ. Εσωτ. Περί συνδρομής εις το υπό του ιατρού Γουδα σύγγραμμα παραλλήλων βίων των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών.

26 Σεπτ. 1870 [...] Καθά [...] πληροφορούμεθα τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων Ερμουπόλεως και Πειραιώς διά ψηφισμάτων των ου μόνον συνεχάρησαν τω Κ. Γούδα επί τη συγγραφή του, αλλα και διά τινα σώματα εγένοντο συνδρομηταί επί τω σκοπώ του να μεταχειρισθώσι ταύτα εις βράβευσιν των ευδοκιμούντων μαθητών.

[...] σας παραγγέλλω, Κ. Νομάρχα, να συστήσητε το αυτό εις τας δημοτικάς αρχάς των εύπορούντων δήμων [...]

Γιαννούλης 1870 σ. 165.

653. -ΒΔ. Περί αυξήσεως των ωρών της ιδιωτικής διδασκαλίας.

16 Οκτ. 1870

Τροποποιεί άρθρο 3 ΒΔ. της 18 Αυγ. 1856 περί αδείας σέ καθηγητές και διδασκάλους του δημοσίου να διδάσκουν ιδιωτικώς.

Ε. τ. Κ φ. 40, 24 Νοεμ. 1870.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του Διατάγματος περί ιδιωτικής διδασκαλίας.

16 Οκτ. 1870

το πολύ 12 ώρες την εβδομάδα. Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

654. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων Σχολείου.

23 Οκτ. 1870

Ε. τ. Κ φ. 39, 18 Νοεμ. 1870.

655. -ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του περί του φιλολογικού φροντιστηρίου Διατάγματος.

16 Νοεμ. 1870

Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

Σελ. 176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/177.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

656. -ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του περί υφηγητών Διατάγματος.

16 Νοεμ. 1870 Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

1871

657. -Εγ. 5 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως των διά το αρξάμενον 1871 έτος στρατολογικών καταλόγων.

19 Ιαν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 13.

658. -ΒΔ. Περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

18 Φεβρ. 1871

Επιθυμούντες να παράσχωμεν τη παιδευομένη νεότητι σύν τη πνευματική αναπτύξει και την εις πολίτας ελευθέρους εμπρέπουσαν στρατιωτικήν άσκησιν και την εκ ταύτης σωματικήν εύεξίαν, ίνα και ούτω χρήσιμοι τη πατρίδι γίνωνται [...] διατάττομεν τάδε.

Εις έκαστον των γυμνασίων και σχολαρχείων του Κράτους διορίζονται, [...]είςή πλείονες κατά την ανάγκην εκ των ανθυπασπιστών του Β. στρατού εις διδασκαλίαν των στρατιωτικών ασκήσεων.

Εις την διδασκαλίαν ταύτην υποχρεούνται πάντες οι υπέρ τα 14 έτη γεγονότες μαθηταί, όπως και εις τα άλλα των μαθημάτων των, εξετάζονται δε και εις ταύτην και βαθμολογούνται.

Ο προϊστάμενος του καταστήματος, η των καθηγητών η διδασκάλων τις αντ' αύτού, θέλει παρευρίσκεται εις την ειρημένην άσκησιν ως επιτηρητής.

Αι ώραι της ασκήσεως, μη υπερβαίνουσαι τας 4 καθ' εβδομάδα, ορίζονται [...] εν αρχή εκάστης των σχολικών εξαμηνιών.

Ε. τ. Κ φ. 7, 17 Μαρτ. 1871.

659. -Εγ. 15 Υ. Εσωτ. Περί ταχείας αποδόσεως των εκ παρελθουσών χοήσεων καθυστερουντων κληρουχων.

26 Φεβρ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 34.

660. -Ν. ΤΟΔ'. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

27 Φεβρ. 1871

Άρθρ. 8. Πας δημότης ηλικίας 20 - 50 ετών οφείλει, τη προσκλήσει του δημάρχου, να υπηρετή υπό την διεύθυνσιν του στρατιωτικού αποσπασματάρχου εις περιπολίας προς καταδίωξιν της ληστείας, τρεις ημέρας κατ' ανώτατον όρον καθ' έκαστον μήνα και εντός μόνον του δήμου, εις ον ανήκει, πλην εκτάκτων περιστάσεων, η εκτίμησις των οποίων άπόκειται εις την κρίσιν του δημάρχου. Ο άπειθών εις την πρόσκλησιν τιμωρείται με πρόστιμον 5 - 50 δρ. Εξαιρούνται της υποχρεώσεως οι εν τω άρθρω 36 του δημοτικού νόμου μνημονευόμενοι. [...]

Άρθρ. 18. Πολίτης η εθνοφύλαξ πληγωθείς εν συμπλοκή μετά ληστών, λαμβάνει παρά του δημοσίου προς ιασιν και διά τας ήμεραργίας του δραχμάς 200 - 500· αλλ' εάν κατασταθή διαρκώς ανίκανος προς εργασίαν, λαμβάνει εκ του δημοσίου ταμείου, εάν μεν η έγγαμος,

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/178.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

σύνταξιν μηνιαίαν δραχμών 50, εάν δ' άγαμος, δραχμάς 30· η σύνταξις αύτη μεταβαίνει εις την χήραν και τα ορφανά του συνταξιούχου κατά τας διατάξεις του περί συντάξεως των πολ. υπαλλήλων νόμου· αν δε είναι άγαμος, η σύνταξις μεταβαίνει εις τους γονείς· εν ελλείψει δ' αμφοτέρων των γονέων, εις τας αγάμους αδελφάς και τους ανηλίκους αδελφούς του. Τα περί συντάξεως εφαρμόζονται και εις τους υπαξιωματικούς και στρατιώτας.

Άρθρ. 19. Η χήρα πολίτου η εθνοφύλακος στρατιώτου η υπαξιωματικού φονευθέντος εν συμπλοκή μετά ληστών, η αποθανόντος εκ πληγής, ήν εν τοιαύτη συμπλοκή υπέστη, εφ' όσον διατελεί εν τη χηρεία αυτής λαμβάνει μηνιαίαν σύνταξιν δραχ. 30· τα δε τέκνα αυτού λαμβάνουσι, τα μεν άρρενα μέχρι της ενηλικότητος, τα δε θήλεα μέχρι του γάμου δραχ. 15 έκαστον.

Τα θήλεα προικίζονται προσέτι διά δραχ. 500 έκαστον, πληρωτέων μετά την τέλεσιν του γάμου.

Άρθρ. 20. Πας καταδείκτης, εάν συνεπεία της γενομένης παρ' αυτού καταδείξεως έλαβε χώραν καταδίωξις, κατόπιν πάθη υπό των ληστών, εάν μεν υποστή απλώς τραύμα, λαμβάνει λόγω εξόδων ιάσεως δραχ. 100 και αποζημίωσιν ημεραργίας δραχ. 100 μέχρι 300· εάν δε κατασταθή ανίκανος διά βίου προς έργασίαν, λαμβάνει εκ του δημοσίου ταμείου σύνταξιν, εάν μεν η έγγαμος, δραχ. 50 κατά μήνα, εάν δε η άγαμος, δραχ. 30, και εάν απωλέση την ζωήν, σύνταξις εκ δραχ. 20 δίδεται εις την χήραν αύτού. Τα θήλεα ορφανά προικίζονται υπό του δημοσίου μετά την τέλεσιν του γάμου με δραχ. 500 έκαστον.

Άρθρ. 21. Συγγενείς ανιόντες, σύζυγος, τέκνα, αδελφοί και αδελφαί, πενθερός και πενθερα ληστού επικεκηρυγμένου εκτοπίζονται από της Στερεάς Ελλάδος εις τας Νήσους η την Πελοπόννησον και τ' ανάπαλιν, ένθα δύνανται να έπιλέξωσι τόπον διαμονής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 1 Μαρτ. 1871.

661 . -Εγ. 17 Υ. Εσωτ. προς εκτέλεσιν του νόμου περί καταδιώξεως της ληστείας.

1 Μαρτ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 39.

662. -Ν. ΥΑΑ'. Περί διανομής και διαθέσεως της εθνικής γής.

25 Μαρτ. 1871

Άρθρ. 1. Δικαίωμα μετοχής επί της διανομής [...] έχουσιν· α΄) πας πολίτης Έλλην έγγαμος.

β΄) πας πολίτης Έλλην ενήλιξ, ζων εξ ιδίας εργασίας η περιουσίας.

γ΄) Πάσα χήρα πολίτου Έλληνος.

δ΄) Τα πατρός και μητρός ορφανά ανήλικα αντί του αποθανόντος πατρός, ως και τα ορφανά χήρας ελθούσης εις δεύτερον γάμον. [...]

Άρθρ. 4. Αι διανεμόμεναι εκκλησιαστικαί και εθνικαί γαίαι διαιρούνται εις δύω κλάσεις, εις ποτιστικάς και ξηρικάς· και η μεν κλάσις των ποτιστικών υποδιαιρείται εις δύω τάξεις, η δε των ξηρικών εις τρείς. [...]

Άρθρ. 6. . Ως μέγιστος όρος της παραχωρουμένης εκτάσεως γαιών εις έκαστον πολίτην έλληνα ορίζεται ποσόν ογδοήκοντα στρεμμάτων ξηρικών· αι ποτιστικαί λογίζονται αντί ξηρικών διπλασίας εκτάσεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 16 Ιουν. 1871.

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/179.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό :

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί διανομής κτλ. της εθνικής γής.

8 Ιουν. 1871

Ε. τ. Κ φ. 25, 16 Ιουν. 1871.

663. -Εγ. 1235 Υ. ΕΔΕ. Περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

25 Μαρτ. 1871

[...] Τα καθ' έκαστα των ασκήσεων και η κατ' ουλαμούς λόχους και τάγματα διαίρεσις των μαθητών ως προς ταύτας, θέλουσι ορίζεσθαι διά διαταγής του επί των Στρατιωτικών υπουργείου. [...] οι ανθυπασπισταί ούτοι υπάγονται εις τας αμέσους διαταγάς < των γυμνασιαρχών και σχολαρχών >.

[...] Η καλή διαγωγή των μαθητών ενδιαφέρει τα μέγιστα την πολιτείαν· αν δε ποτέ φανή παρεκτροπή τις να λάβητε αμέσως αυστηρά μέτρα, να ειδοποιήσητε δε συγχρόνως και < τό υπουργείο > διά τα περαιτέρω.

Παρίσης α΄ σ. 363.

664. -Εγ. 2147. Οδηγίαι περί των στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

8 Απρ. 1871 Παρίσης α΄ σ. 364.

665. -Ν. ^Β'. Περί παραχωρήσεως εις τον δήμον της Άνδρου του καταστήματος της πρώην Καϊρείου Σχολής.

17 Μαΐου 1871

Άρθρ. 1. [...] ίνα χρησιμεύση μετά προηγουμένην δαπάνη του δήμου επισκευήν διά δημοτικά και Ελληνικόν σχολείον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 1 Ιουν. 1871.

666. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Μυρτουντίων.

25 Μαΐου 1871

[...] Η υπό του δασμού τούτου πρόσοδος, κατατιθεμένη εις το εν Πύργω ύποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης, διατεθήσεται αποκλειστικώς προς ανέγερσιν Δημαρχείου, στρατώνος της χωροφυλακής, ειρηνοδικείου και διδακτηρίου.

Ε. τ. Κ φ. 31, 20 Ιουλ. 1871.

667. -Ν. ΥΠ'. Περί της μη μεταθέσεως καθηγητών και διδασκάλων διαρκούντος του σχολικού έτους.

27 Μαΐου 1871

[...] εκτός των επομένων περιστάσεων· α΄) Λόγω νόσου [...]

β΄) Συνεπεία αμοιβαίας αιτήσεως δύο τούτων, [...]

γ΄) Όταν, συνεπεία γνωμοδοτήσεως των επιτοπίων αρχών, πεισθή το αρμόδιον υπουργείον, ότι η περαιτέρω διαμονή [...] είναι ασυμβίβαστος προς τας εύλογους αξιώσεις της

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/180.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κοινότητος, και δύναται να έχη δυσαρέστους συνεπείας. Πάντοτε όμως πρέπει να ζητήται προηγουμένως και η απολογία αυτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 12 Ιουν. 1871.

668. -Εγ. 4114 Υ. ΕΔΕ. Περί των ιερών μαθημάτων και της βαθμολογίας των μαθητών.

31 Μαΐου 1871

Παρίσης α΄ σ. 366.

669. -ΒΔ. Περί του εις Τεργέστην αποστελλομένου Πέτρου Κονδάκη, προς εκμάθησιν της σιδηρουργικής τέχνης.

10 Ιουν. 1871

Άρθρ. 1. [...] και της πρακτικής των ατμομηχανών κινήσεως, ο [...] ετών 19, μαθητής της α΄. τάξεως του Γυμνασίου εκ Ναυπλίας.

Άρθρ. 2. Ο προς εκπαίδευσιν αυτού χρόνος ορίζεται τριετής, το δε μηνιαίον χορήγημα εις δραχμάς εκατόν [...]

Άρθρ. 3. Πριν η αποδημήση οφείλει ο νέος ούτος να ύποσχεθή διά συμβολαίου, ότι θέλει υπηρετήσει εις τα Β. πλοία ως μηχανικός και εις τα συνεργεία του Β. Ναυστάθμου ως άρχιτεχνίτης επί οκτώ έτη. [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 8 Σεπτ. 1871.

670. -Εγ. 49 Υ. Εσωτ. Περί ταχείας συλλήψεως των καθυστερούντων κληρούχων.

14 Ιουν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 115.

671 . -Εγ. 48 Υ. Εσωτ. Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του περί καταδιώξεως της ληστείας νόμου.

14 Ιουν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 112.

672 . -Εγ. 53 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των δημάρχων χορηγουμένων πιστοποιητικών εις εθελοντάς η άντικαταστάτας κληρούχων.

28 Ιουν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 121.

673. -Εγ. 66 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστάσεως κληρούχων.

23 Αυγ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 150.

674. -Εγ. 70 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των δημάρχων εκδιδομένων πιστοποιητικών διά την εις τον στρατόν κατάταξιν αντικαταστατών η εθελοντών.

26 Αυγ. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 162.

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/181.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

675 . -Εγ. 76 Υ. Εσωτ. Περί των εις την άνωτάτην στρατιωτικήν υγειονομικήν επιτροπήν στελλομένων κληρούχων.

3 Σεπτ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 177.

676. -Εγ. 6917 Υ. ΕΔΕ. Περί των απαιτουμένων προς σύστασιν ιδιωτικού σχολείου.

15 Σεπτ. 1871

Παρίσης α΄ σ. 367.

677. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αθήναις συλλόγου μουσικού και δραματικού και παροχής αδείας προς είσπραξιν εισφορών υπέρ αυτού.

2 Οκτ. 1871

3. διά την υπηρεσίαν του συλλόγου και την διδασκαλίαν της μουσικής και των δραμάτων, τίθεμεν εις την διάθεσιν αυτού την ως κατάστημα της Σχολής των τεχνών χρησιμεύουσαν ήδη δημοσίαν οικοδομήν μετά των παραρτημάτων αυτής, άμα τη μεταφορά της Σχολής εν τω νέω Πολυτεχνείω.

Ε. τ. Κ φ. 4, 5 Φεβρ. 1872.

678. -ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων.

12 Οκτ. 1871

Ε. τ. Κ φ. 51, 29 Νοεμ. 1871

679. -ΒΔ. Περί συγχωνεύσεως της εν Ληξουρίω εκ του κληροδοτήματος Στάμου Πετρίτση σχολής εις το αυτόθι Ελληνικόν σχολείον.

12 Οκτ. 1871

[...] Εν τω Ελληνικω σχολείω και τη γυμνασιακή τάξει θέλουσι διδάσκεσθαι πάντα τα διδασκόμενα εις Ελληνικά σχολεία και εις την πρώτην γυμνασιακήν τάξιν μαθήματα.

Θέλουσι προσέτι διδάσκεσθαι ακριβώς και τα εν τη διαθήκη του μακαρίτου Στάμου Πετρίτση οριζόμενα μαθήματα, ήτοι η μετά της μυθολογίας και βιογραφίας διασήμων ανδρών γεωγραφική ιστορία, προς τη αριθμητική και τη γεωμετρία, άτινα και θα σημειώνται εν τω προγράμματι των μαθημάτων της σχολής [...]

Ε. τ. Κ φ. 51, 29 Νοεμ. 1871.

Σχετικό: ΒΔ. της 18 Ιαν. 1869.

680. -ΒΔ. Περί διοργανώσεως Βοτανικού Μουσείου.

29 Νοεμ. 1871

Ε. τ. Κ φ. 5, 14 Φεβρ. 1872.

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/182.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1872

681 .- ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων των θωρηκτών "Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλέως Γεωργίου".

27 Ιαν. 1872

[...] 1) το πλήρωμα του θωρηκτού δρόμονος "η Βασίλισσα Όλγα" θέλει σύγκεισθαι του λοιπού [...] < εκ > πέντε παίδων [...]

2) το δε πλήρωμα της θωρηκτής κανονιοφόρου "ο Βασιλεύς Γεώργιος" [...] < εκ > τεσσάρων παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

682. -ΒΔ. Περί χορηγίας πιστώσεως εκ δραχμών 3215 επί της χρήσεως

1872 διά μισθούς και έξοδα του εν Τύρινθι Γεωργικού Σχολείου.

31 Ιαν. 1872

Ε. τ. Κ φ. 6, 25 Φεβρ. 1872.

683. - ΒΔ. Περί οργανισμών πληρωμάτων ημιολιών.

15 Φεβρ. 1872 Άρθρ. 1. Εκάστη των ατμοημιολιών, Σαλαμινία και Πάραλος [...]< εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

Άρθρ. 2. Εκάστη των ατμοημιολιών Πληξαύρα, Αφρόεσσα, Σύρος και Ναύπλιον [...] < εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

Άρθρ. 3. το πλήρωμα της ημιολίας Αύρα, [...]< εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως

[...]

Άρθρ. 4. το πλήρωμα της ημιολίας Σαπφώ [...] < εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

684. -ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων Αμφιτρίτης και Ιέρακος.

15 Φεβρ. 1872 [...] το πλήρωμα του τροχηλάτου θαλαμηγού ατμοπλοίσυ "η Αμφιτρίτη" [...] εκ τεσσάρων παίδων πρώτης τάξεως [...] το πλήρωμα του κερκούρου "ο Ιέραξ" θέλει συγκροτείσθαι του λοιπού εκ του πληρώματος της Αμφιτρίτης και σχηματίζεσθαι εκάστοτε υπό του κυβερνήτου αυτής, οσάκις εις υπηρεσίαν αποστέλλεται. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 18 Μαΐου 1872.

685. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου των κυριών προς γυναικείαν παίδευσιν εν Ελλάδι.

27 Απρ. 1872 ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού ο σύλλογος θελει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού αυτού.

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/183.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

α΄. διά συστάσεως παιδαγωγικών καταστημάτων υπέρ των απόρων.

β΄. διά της προς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν διευθύνσεως και επιθεωρήσεως Παρθεναγωγείων.

γ΄. διά παρασκευής διδακτικών, συντελεστικών και ψυχαγωγικών βιβλίων, και προ πάντων των σκοπόν εχόντων την διεγερσιν του θρησκευτικού αισθήματος.

δ΄. Διά μορφώσεως νοσοκόμων.

έ. Διά της εις τα οικεία έργα παιδεύσεως και μορφώσεως υπηρετίδων.

στ'. Διά συστάσεως εργαστηρίου(ouvroir) χάριν των απόρων γυναικών και δι' εισαγωγής ποριστικών χειροτεχνημάτων. [...] 9 Απρ. 1872

Ε. τ. Κ φ. 22, 15 Ιουν. 1872.

686. -Εγ. 18104 Υ. Εσωτ. Περί μαθητών του Πολυτεχνικού Σχολείου.

26 Ιουν. 1872

Γιαννούλης 1872 σ. 212.

687. -Εγ. 13224 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των δημάρχων εκδιδομένων πιστοποιητικών διά την εις τον στρατόν κατάταξιν εθελοντών.

27 Ιουν. 1872

[...] πολλοί εκ των κατατασσομενων εθελοντών εισεχώρησαν εις τας τάξεις του στρατού υπό πλαστήν ονοματεπωνυμίαν και διά πιστοποιητικών αλλοτρίων. [...]

Γιαννούλης 1872 σ. 216.

688. -Ν. ΥΝΔ'. Περί δημοτικής φορολογίας ως προς τους δήμους των νήσων Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

6 Ιουλ. 1872

Άρθρ. 5. [...] τα ειρημενα τέλη διατίθενται εις τας ανάγκας της δημοτικής εκπαιδεύσεως και της δημοτικής οδοποιΐας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 13 Ιουλ. 1872.

689. -Ν. ΥΝΘ'. Περί παραχωρήσεως δωρεάν εθνικού γηπέδου εις την Γαλλικήν Κυβέρνησιν προς ανέγερσιν καταστήματος σχολής.

4 Αυγ. 1872

Άρθρ. 1. [...] προς ανέγερσιν καταστήματος Γαλλικής Σχολής.

Άρθρ. 2. Η μεν έκτασις του γηπέδου τούτου ορίζεται εις 5 Βασιλικά στρέμματα, η δε θέσις κατά τας υπωρείας του Λυκαβηττού, μεταξύ του σχιστού λίθου και του άνωθεν της εκ πεύκων δενδροφυτείας ρεύματος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 10 Αυγ. 1872.

690. Εγ. 5938 Υ. ΕΔΕ. Περί των εν τοις γυμνασίοις και Ελληνικοίς σχολείοις χρησίμων βιβλίων.

8 Αυγ. 1872

[...] ο σύλλογος των καθηγητών και διδασκάλων εκάστου των < εκπαιδευτηρίων > οφείλει, συντάττων εντός του λήγοντος μηνός το πρόγραμμα των διδακτέων κατά το επιόν σχολικόν έτος μαθημάτων, να προσδιορίση συγχρόνως εν τω προγράμματι και τα διδακτικά βιβλία

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/184.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ων γεννήσεται χρήσις [...] καθ' όλον το διάστημα του έτους εν τε τω γυμνασίω και τω Ελληνικω σχολείω, άπαντα εκ των εγκεκριμένων ήδη κατά τον Νόμον υπό της αρμοδίας επιτροπής.

Τα προσδιορισθησόμενα διδακτικα βιβλία διά το μετά του γυμνασίου συνηνωμένον Ελληνικόν σχολείον θέλουσι χρησιμεύσει και διά τα λοιπά Ελληνικά σχολεία, τα υφιστάμενα εν τω Νομω εν ώ και το γυμνάσιον.

Επειδή δε το πλείστον μέρος των φοιτώντων εις τα γυμνάσια και τα Ελληνικά σχολεία εισίν, ως δεν αγνοείτε πάντως, άποροι, θέλετε φροντίσει, τούτο έχοντες ύπ' όψιν, όπως τα πέρυσιν η και προπέρυσιν εγκριθέντα διδακτικα βιβλία μη αντικαθιστώνται υπό νέων, ειμή εάν τούτο ήναι αποδεδειγμένως αναπόφευκτον. το αυτό θέλετε προσπαθήσει να εφαρμοσθή, καθ' όσον είναι δυνατόν, και εις τα κείμενα των Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων, όπως τα αγορασθέντα υπό των μαθητών κατά το παρελθόν και προπαρελθόν έτος χρησιμεύσωσι και κατά το ενεστώς, διά τον αυτόν πάντοτε λόγον της ενδείας των πλείστων μαθητών, ήν θέλετε έχει διηνεκώς υπ' όψιν. [...]

Παρίσης α΄ σ. 372.

691 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών.

10 Αυγ. 1872

Επειδή τα προς εκπαίδευσιν του Έθνους κληροδοτηθέντα υπό φιλογενών ανδρών πλουσια κληροδοτήματα διετέθησαν και παρά των κληροδοτών την βούλησιν, και παρά τα ρητώς εντεταλμένα διά Β. Διαταγμάτων, μέχρις ου υπό νόμου κανονισθώσι τα περί υποτροφιών και κληροδοτημάτων [...] διατάσσομεν τάδε.

Άρθρ. 1. Αι από των κληροδοτημάτων χορηγούμεναι υποτροφίαι παύουσιν από της σήμερον, εξαιρουμένων

1) των της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συσσίτων.

2) των εν τη αλλοδαπή σπουδαζόντων την Θεολογίαν και τας φυσικομαθηματικάς επιστήμας.

3) των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή υποτρόφων.

Άρθρ. 3. Μετά την απόδοσιν των δαπανηθεντων κεφαλαίων και την πλήρη αποκατάστασιν των κληροδοτημάτων, αι υποτροφίαι θέλουσι δίδεσθαι επί τη βάσει διαγωνισμού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 20 Αυγ. 1872.

692. -Εγ. 7079 Υ. ΕΔΕ. Περί γραπτών γυμνασμάτων εν τοις γυμνασίοις και εν τοις ελλ. σχολείοις.

17 Αυγ. 1872 Παρίσης α΄ σ. 373.

693. -Εγ. 58 Υ. Εσωτ. Περί ταχείας κατατάξεως των καθυστερούντων κληρούχων.

21 Αυγ. 1872

Γιαννούλης 1872 σ. 113. 694. -ΒΔ. Περί διοργανισμού διαρκούς εν Αθήναις επιτροπής προς εξέτασιν των δημοδιδασκάλων.

12 Σεπτ. 1872 Ε. τ. Κ φ. 52, 31 Δεκ. 1872.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/185.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

695. -Εγ. 8749 Υ. ΕΔΕ. Περί ποινικής καταδιώξεως των άπειλουντων η αικιζόντων τους διδασκάλους μαθητών.

2 Οκτ. 1872 Παρίσης α΄ σ. 374.

696. -Εγ. 75 Υ. Εσωτ. Περί της ακριβούς εξετάσεως των κληρούχων υπό των στρατολογικών συμβουλίων και των υγειονομικών επιτροπών.

4 Νοεμ. 1872 Γιαννούλης 1872 σ. 147.

697. _ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων.

11 Νοεμ. 1872

Παρίσης α΄ σ. 374.

698. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των εξετάσεων των μαθητών εν τοις γυμνασίοις.

11 Νοεμ. 1872

[...] Αι απολυτήριοι εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων θέλουν γίνεσθαι του λοιπού από της 1 άχρι της 10 το πολύ Σεπτεμβρίου.

Όσοι ένεκα νόσου η άλλων ευλόγων κωλυμάτων, αναντιρρήτως βεβαιουμένων δεν δυνηθώσι να προσέλθωσιν εις τας ειρημένας εξετάσεις εν τω ανωτέρω οριζομένω χρόνω, επιτρέπεται να εξετάζωνται κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, από 24 δηλονότι Δεκεμβρίου άχρι της 7ης 'Ιανουαρίου, χωρίς όμως να διακόπτηται ένεκα τούτου η των μαθημάτων τακτική διδασκαλία εν τοις εργασίμοις ήμέραις. [...]

Ε. τ. Κ φ. Ι, 25 Ιαν. 1873.

1873 699. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 23 Οκτ. 1872 " ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή σκεπασμάτων κλίνης και τσόχας παραληφθέντων προς χρήσιν του Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα.

Ε. τ. Κ φ. 2, 30 Ιαν. 1873.

700. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των αιτούντων προαγωγή ν ελληνοδιδασκάλων.

7 Μαρτ. 1873

[...] το πρώτον άρθρον των περί προσόντων ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών θέσεις ζητούντων Ημέτερον Διάταγμα της 15 Αυγούστου 1868 τροπολογείται ως εξής: " Ουδείς των ελληνοδιδασκάλων Α'. και β΄. τάξεως προβιβάζεται εις ανωτεραν, αν μη εξετασθήυπό επιτροπής τουλάχιστον τριμελούς διοριζομένης υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού εκ Καθηγητών της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου σχολής και ανακηρυχθή άξιος προβιβασμού ".

Ε. τ. Κ φ. 11, 17 Απρ. 1873.

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/186.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

701 . -ΒΔ. Περί παραδοχής της αιτήσεως του κ. Γεωργίου Αβέρωφ του να μετονομασθή το δαπάνη των αοιδίμων Ν. Στουρνάρη και Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα πολυτεχνείον "Μετσόβειον" αναδεχομένου την αποπεράτωσιν αυτού.

23 Απρ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 21, 8 Ιουν. 1873.

702. -ΒΔ. Περί Πετριτσείου σχολής.

28 Απρ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 14, 4 Μαΐου 1873. Σχετικό: ΒΔ. 12 Οκτ. 1871.

703. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των παρά καθηγηταίς οικοτρόφων.

23 Μαΐου 1873 Παρίσης α΄ σ. 376.

704. -Ν. ΥΠ Θ'. Περί καταρτισμού και συντηρήσεως του εν Πύργω (της Ηλείας) γυμνασίου.

11 Αυγ. 1873 Ε. τ. Κ φ. 39, 30 Αυγ. 1873.

705. -Εγ. 6820 Υ. ΕΔΕ. Περί διδασκαλίας των ιερών μαθημάτων.

3 Σεπτ. 1873

Παρίσης α΄ σ. 378.

706. -Εγ. 7070 Υ. ΕΔΕ. Περί κατατάξεως μαθητών.

11 Σεπτ. 1873 Παρίσης α΄ σ. 378.

707. -Εγ. 6850 Υ. ΕΔΕ. Περί αποστολής καταλόγου των απολυομένων μαθητών εις το Πανεπιστήμιον.

12 Σεπτ. 1873 Παρίσης α΄ σ. 379.

708. -ΒΔ. Περί κατασκευής σιδηροδρόμου από Πειραιώς μέχρι των μεθορίων παρά την πόλιν Λαμίας.

11 Οκτ. 1873

Έγγραφον των υποχρεώσεων. [...] Διατίμησις διά την μεταφοράν των επιβατών και εμπορευμάτων . [ ...] Παίδες :

Παίδες ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών εισίν απηλλαγμένοι τελών όταν κρατώνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτά προσώπων.

Σελ. 186
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 167
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  606. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Νάξου.

  27 Δεκ. 1867

  [...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει εις επισκευήν τούΕλληνικού και του Δημοτικού Σχολείου.

  Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

  1868

  607. -ΒΔ. Περί μηνιαίων υποτροφιών και αμοιβών εις τους ευδοκιμήσαντας μαθητάς της Σχολής των τεχνών.

  16 Ιαν. 1868

  Ονόματα, ποσά, τάξεις. Ε. τ. Κ φ. 17, 15 Απρ. 1868.

  608. -ΒΔ. Περί ενάρξεως της διδασκαλίας εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω.

  17 Ιαν. 1868

  Ε. τ. Κ φ. 10, 12 Φεβρ. 1868.

  609 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

  17 Ιαν. 1868

  [...] της από του δασμού τούτου προσόδου το [...] εν τοις εκατόν διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Νοσοκομείου και του Βρεφοκομείου [...]

  *Καί στο 1868. Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

  610. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω Κρανιδίω.

  17 Ιαν. 1868

  [...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς εις πληρωμήν χρεών του δήμου και ανέγερσιν δημοτικού Σχολείου.

  *Καί στο 1868. Ε. τ. Κ φ. 6, 26 Ιαν. 1868.

  611. -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί καθυστερουντων κληρουχων.

  29 Ιαν. 1868

  Γιαννούλης 1868 σ. 22.

  612. -ΒΔ. Περί της εσωτερικής διατάξεως των Τμημάτων και Γραφείων του Υπουργείου των Εξωτερικών.

  1 Μαρτ. 1868

  Άρθρ. 3. Εις το δεύτερον τμήμα υπάγονται· [...] Σπουδασταί Έλληνες εν τη αλλοδαπή

  [...] Ε. τ. Κ φ. 14, 12 Μαρτ. 1868.