Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 173-192 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/173.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

635. -Εγ. 163 Υ. Εσωτ. Περί εξόδων διατροφής και οδοιπορίας των προς αναθεώρησιν πεμπομένων κληρουχων.

3 Δεκ. 1868

Γιαννούλης 1868 σ. 231.

636. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

30 Δεκ. 1868

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το μεν ήμισυ διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Νοσοκομείου και Βρεφοκομείου, το δε έτερον ήμισυ εις τας ανάγκας του δήμου. [...]

* και για το 1869. Ε. τ. Κ φ. 9, 3 Φεβ. 1869.

1869

637. -ΒΔ. Περί πλουτισμού των κατ' επαρχίας βιβλιοθηκών.

28 Μαρτ. 1869

[...] α΄. Εκ των της Εθνικής βιβλιοθήκης εντύπων βιβλίων, αφ' ου κρατηθώσιν ανά εν σώμα κατ' είδος και έκδοσιν διά την δημοσίαν και έτερον διά την του Πανεπιστημίου, τα λοιπά κατανέμονται διά διαταγής του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εις τας βιβλιοθήκας των δημοσίων διδακτηρίων, αναλόγως των ελλείψεων και αναγκών αύτών, θεωρούμενα όμως πάντοτε ως ιδιοκτησία αυτής δεδανεισμενα εις αύτάς, εφ' ώ και πρέπει να φέρωσι την σφραγίδα αυτής.

β΄. [...] Τα τοιαύτα εις τας επαρχιακας βιβλιοθήκας δανειζόμενα βιβλία δύνανται να επιστρεφωνται εις την βιβλιοθήκην, όταν ήθελον ζητηθή εις αντικατάστασιν τυχόν απολεσθέντων η ίνα δοθώσιν εις αλλαγήν προς άλλα, και κατά το 4 άρθρον του [...] ΣΜΠ'. Νόμου < περί Εθνικής βιβλιοθήκης και νομισματικού Μουσείου >.

έ. Αι τοιαύται επαρχιακαί βιβλιοθήκαι θέλουσι εφορεύεσθαι υπό των προϊσταμένων των εκασταχού δημοσίων παιδευτηρίων, ως αποτελούσαι μέρος αυτών. Περί δε της χρήσεως αυτών επιτρέπομεν να εκδοθώσιν οδηγίαι παρά του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εν τύπω κανονισμού.

Ε. τ. Κ φ. 20, 25 Απρ. 1869.

638. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων.

30 Απρ. 1869

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού, ο σύλλογος θέλει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού, διά της συστάσεως σχολείων αρρένων και θηλέων, διά της εν αυτοίς εισαγωγής και διαδόσεως της στοιχειώδους παιδείας, διά της παρασκευής και διαδόσεως χρησίμων συγγραμμάτων και δι' Η προσφόρων μέσων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Μαΐου 1869.

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/174.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

639. -Εγ. 127 Υ. Εσωτ. Περί των εν Αγίω Ορει διατριβόντων κληρουχων.

3 Σεπτ. 1869

[...] προς επιτυχή σύλληψιν των εν Αγίω Όρει διατριβόντων κληρούχων ανάγκη, μεταξύ των Η χαρακτηριστικών αυτών, ν' αναφέρωνται αν διατρίβωσιν εν Καρυαίς, η εν τινί Μονή, Σκήτη η Ερημοτηρίω του όρους και ποίω.

Γιαννούλης 1869 σ. 218.

640. -Εγ. 128 Υ. Εσωτ. Περί απολύσεως απαλλαττομένων από της στρατιωτικής υποχρεώσεως κληρουχων.

4 Σεπτ. 1869

Γιαννούλης 1869 σ. 219.

641 . -Ν. ΤΑς'. Περί προσόντων και θητείας των τηλεγραφικών φυλάκων.

19 Οκτ. 1869

Άρθρ. 5. διά να διορισθή τις εις θέσιν τηλεγραφικού φυλακος απαιτείται α) να ήναι πολίτης Έλλην· β) να έχη ηλικίαν 20 - 45 ετών· γ) να ήναι αρτιμελής και κράσεως υγιούς και αναλόγου προς τους κόπους τους οποίους απαιτεί η υπηρεσία του· δ) να γνωρίζη να γράφη και να αναγινώσκη. [...]

Ε. τ. Κ φ. 45, 6 Νοεμ. 1869.

642. -Εγ. 158 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερούντων κληρούχων από του 1864 - 1869.

27 Δεκ. 1869

Γιαννούλης 1869 σ. 286.

643. -Αγγ. < Διά του από 30 Νοεμ. 1869 ΒΔ. > ενεκρίθη να χορηγηθώσι μηνιαίαι υποτροφίαι και αμοιβαί εις τους ευδοκιμήσαντας κατά τους τελευταίους διαγωνισμούς μαθητάς της σχολής των τεχνών.

Ονόματα, τάξεις, ποσά. Ε. τ. Κ φ. 57, 31 Δεκ. 1869.

1870

644._ Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί των καθυστερουντων νεοσυλλέκτων από του 3 Ιαν. 1870

Γιαννούλης 1870 σ. 2.

645. -Εγ. 5 Υ. Εσωτ. Περί ακυρώσεως κλήρων στρατευσίμων.

17 Ιαν. 1870

[...] πολλάκις μεταξύ των κληρουμένων στρατευσίμων συμπεριλαμβάνονται ονόματα ανυπάρκτων προσώπων [...]

Γιαννούλης 1870 σ. 14.

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/175.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

646. -ΒΔ. Περί υφηγητών.

31 Ιαν. 1870

Ε. τ. Κ φ. 6, 28 Φεβρ. 1870.

Εκτελεστικό άρθρου 10 του από 14 Απρ. 1837 ΒΔ. περί προσωρινού κανονισμού του Πανεπιστημίου.

Σχετικό :

ΒΔ. 16 Νοεμ. 1870: Παρίσης α΄ σ. 189.

647. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα εν τω δήμω Αθηναίων εισαγόμενα εμπορεύματα κτλ.

15 Φεβρ. 1870

[...] Η πρόσοδος του [...] ενός τοις εκατόν προσδιορίζεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν των αγαθοεργών καταστημάτων νοσοκομείου και βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 23 Φεβρ. 1870.

648. -ΒΔ. Περί αποστολής εις Γερμανίαν επτά νεανιών προς εκμάθησιν της σιδηρουργικής τέχνης και της των ατμομηχανών.

8 Μαΐου 1870

Άρθρ. 2. [...] ορίζεται προς εκπαίδευσιν αυτών χρόνος μεν τριετής, μηνιαίον δε χορήγημα δι' έκαστον δραχμαί εκατόν είκοσι.

Άρθρ. 4. Οι [...]νεανίαι οφείλουσι να αποστελλωσι καθ' εξαμηνίαν μαρτυρικά της προόδου αυτών επικυρωμένα παρά του διευθύνοντος το εργοστάσιον εις ο αποστέλλονται.

Άρθρ. 5. [...] επιστρέφοντες θέλουσιν υπηρετήσει < αναγκαστικώς > εις τα Β. πλοία ως μηχανικοί και εις τα συνεργεία του Β. Ναυστάθμου ως άρχιτεχνίται επί οκτώ συνεχή έτη [...]

Ονόματα. Ε. τ. Κ φ. 20, 15 Ιουν. 1870.

649. -Εγ. 66 Υ. Εσωτ. Περί της από της στρατιωτικής υπηρεσίας μισθώσεως αντικαταστατών διά λογαριασμόν κληρούχων αντί δραχ. 650.

28 Μαΐου 1870

[...] η στρατιωτική υπηρεσία αναδέχεται να μισθώνη αντικαταστάτας εκ των από του στρατού αφυπηρετούντων και το δικαίωμα της αντικαταστάσεως εχόντων ανδρών, αντί δραχμών 650 πεμπομένων διά χρηματικού γραμματίου του αρμοδίου επαρχιακού ταμείου εις την διαταγήν του ενταύθα Φρουραρχείου. [...] οι δυνάμενοι < όμως > να εύρωσι και μισθώσωσιν απευθείας αντικαταστάτας, [...] ουδόλως κωλύονται να πράττωσι τούτο, [...] το < δε > μέχρι τούδε εν χρήσει μέτρον του να δέχωνται αι διοικητικαί 'Αρχαί και να πέμπωσιν εις εργολάβους χρηματικά γραμμάτια προς μίσθωσιν αντικαταστατών καταργείται.

Γιαννούλης 1870 σ. 103.

650. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τα προς εσωτερικην κατανάλωσιν του δήμου Αθηναίων εισαγόμενα σιτηρά και εμπορεύματα.

7 Σεπτ. 1870

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/176.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου το μεν εν τέταρτον, ήτοι το ήμισυ τοις εκατόν διατεθήσεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν του δημοτικού νοσοκομείου "Ελπίς", το ετερον ήμισυ εις συντήρησιν του δημοτικού βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 24 Νοεμ. 1870.

651. -Εγ. 6114 Υ. ΕΔΕ. Περί της προκαταβολής των τροφείων των μαθητών και περί της εισπράξεως των καθυστερουντων.

10 Σεπτ. 1870

Αφορά εισπράξεις καθυστερημένων τροφείων μαθητών ιερατικών Σχολών Χαλκίδος, Τριπόλεως, Έρμουπόλεως.

Ε. τ. Κ φ. 35, 21 Οκτ. 1870.

652. -Εγ. 101 Υ. Εσωτ. Περί συνδρομής εις το υπό του ιατρού Γουδα σύγγραμμα παραλλήλων βίων των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών.

26 Σεπτ. 1870 [...] Καθά [...] πληροφορούμεθα τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων Ερμουπόλεως και Πειραιώς διά ψηφισμάτων των ου μόνον συνεχάρησαν τω Κ. Γούδα επί τη συγγραφή του, αλλα και διά τινα σώματα εγένοντο συνδρομηταί επί τω σκοπώ του να μεταχειρισθώσι ταύτα εις βράβευσιν των ευδοκιμούντων μαθητών.

[...] σας παραγγέλλω, Κ. Νομάρχα, να συστήσητε το αυτό εις τας δημοτικάς αρχάς των εύπορούντων δήμων [...]

Γιαννούλης 1870 σ. 165.

653. -ΒΔ. Περί αυξήσεως των ωρών της ιδιωτικής διδασκαλίας.

16 Οκτ. 1870

Τροποποιεί άρθρο 3 ΒΔ. της 18 Αυγ. 1856 περί αδείας σέ καθηγητές και διδασκάλους του δημοσίου να διδάσκουν ιδιωτικώς.

Ε. τ. Κ φ. 40, 24 Νοεμ. 1870.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του Διατάγματος περί ιδιωτικής διδασκαλίας.

16 Οκτ. 1870

το πολύ 12 ώρες την εβδομάδα. Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

654. -ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού των ευελπίδων Σχολείου.

23 Οκτ. 1870

Ε. τ. Κ φ. 39, 18 Νοεμ. 1870.

655. -ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του περί του φιλολογικού φροντιστηρίου Διατάγματος.

16 Νοεμ. 1870

Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

Σελ. 176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/177.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

656. -ΒΔ. Περί τροπολογίας άρθρου του περί υφηγητών Διατάγματος.

16 Νοεμ. 1870 Ε. τ. Κ φ. 44, 31 Δεκ. 1870.

1871

657. -Εγ. 5 Υ. Εσωτ. Περί συντάξεως των διά το αρξάμενον 1871 έτος στρατολογικών καταλόγων.

19 Ιαν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 13.

658. -ΒΔ. Περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

18 Φεβρ. 1871

Επιθυμούντες να παράσχωμεν τη παιδευομένη νεότητι σύν τη πνευματική αναπτύξει και την εις πολίτας ελευθέρους εμπρέπουσαν στρατιωτικήν άσκησιν και την εκ ταύτης σωματικήν εύεξίαν, ίνα και ούτω χρήσιμοι τη πατρίδι γίνωνται [...] διατάττομεν τάδε.

Εις έκαστον των γυμνασίων και σχολαρχείων του Κράτους διορίζονται, [...]είςή πλείονες κατά την ανάγκην εκ των ανθυπασπιστών του Β. στρατού εις διδασκαλίαν των στρατιωτικών ασκήσεων.

Εις την διδασκαλίαν ταύτην υποχρεούνται πάντες οι υπέρ τα 14 έτη γεγονότες μαθηταί, όπως και εις τα άλλα των μαθημάτων των, εξετάζονται δε και εις ταύτην και βαθμολογούνται.

Ο προϊστάμενος του καταστήματος, η των καθηγητών η διδασκάλων τις αντ' αύτού, θέλει παρευρίσκεται εις την ειρημένην άσκησιν ως επιτηρητής.

Αι ώραι της ασκήσεως, μη υπερβαίνουσαι τας 4 καθ' εβδομάδα, ορίζονται [...] εν αρχή εκάστης των σχολικών εξαμηνιών.

Ε. τ. Κ φ. 7, 17 Μαρτ. 1871.

659. -Εγ. 15 Υ. Εσωτ. Περί ταχείας αποδόσεως των εκ παρελθουσών χοήσεων καθυστερουντων κληρουχων.

26 Φεβρ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 34.

660. -Ν. ΤΟΔ'. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

27 Φεβρ. 1871

Άρθρ. 8. Πας δημότης ηλικίας 20 - 50 ετών οφείλει, τη προσκλήσει του δημάρχου, να υπηρετή υπό την διεύθυνσιν του στρατιωτικού αποσπασματάρχου εις περιπολίας προς καταδίωξιν της ληστείας, τρεις ημέρας κατ' ανώτατον όρον καθ' έκαστον μήνα και εντός μόνον του δήμου, εις ον ανήκει, πλην εκτάκτων περιστάσεων, η εκτίμησις των οποίων άπόκειται εις την κρίσιν του δημάρχου. Ο άπειθών εις την πρόσκλησιν τιμωρείται με πρόστιμον 5 - 50 δρ. Εξαιρούνται της υποχρεώσεως οι εν τω άρθρω 36 του δημοτικού νόμου μνημονευόμενοι. [...]

Άρθρ. 18. Πολίτης η εθνοφύλαξ πληγωθείς εν συμπλοκή μετά ληστών, λαμβάνει παρά του δημοσίου προς ιασιν και διά τας ήμεραργίας του δραχμάς 200 - 500· αλλ' εάν κατασταθή διαρκώς ανίκανος προς εργασίαν, λαμβάνει εκ του δημοσίου ταμείου, εάν μεν η έγγαμος,

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/178.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

σύνταξιν μηνιαίαν δραχμών 50, εάν δ' άγαμος, δραχμάς 30· η σύνταξις αύτη μεταβαίνει εις την χήραν και τα ορφανά του συνταξιούχου κατά τας διατάξεις του περί συντάξεως των πολ. υπαλλήλων νόμου· αν δε είναι άγαμος, η σύνταξις μεταβαίνει εις τους γονείς· εν ελλείψει δ' αμφοτέρων των γονέων, εις τας αγάμους αδελφάς και τους ανηλίκους αδελφούς του. Τα περί συντάξεως εφαρμόζονται και εις τους υπαξιωματικούς και στρατιώτας.

Άρθρ. 19. Η χήρα πολίτου η εθνοφύλακος στρατιώτου η υπαξιωματικού φονευθέντος εν συμπλοκή μετά ληστών, η αποθανόντος εκ πληγής, ήν εν τοιαύτη συμπλοκή υπέστη, εφ' όσον διατελεί εν τη χηρεία αυτής λαμβάνει μηνιαίαν σύνταξιν δραχ. 30· τα δε τέκνα αυτού λαμβάνουσι, τα μεν άρρενα μέχρι της ενηλικότητος, τα δε θήλεα μέχρι του γάμου δραχ. 15 έκαστον.

Τα θήλεα προικίζονται προσέτι διά δραχ. 500 έκαστον, πληρωτέων μετά την τέλεσιν του γάμου.

Άρθρ. 20. Πας καταδείκτης, εάν συνεπεία της γενομένης παρ' αυτού καταδείξεως έλαβε χώραν καταδίωξις, κατόπιν πάθη υπό των ληστών, εάν μεν υποστή απλώς τραύμα, λαμβάνει λόγω εξόδων ιάσεως δραχ. 100 και αποζημίωσιν ημεραργίας δραχ. 100 μέχρι 300· εάν δε κατασταθή ανίκανος διά βίου προς έργασίαν, λαμβάνει εκ του δημοσίου ταμείου σύνταξιν, εάν μεν η έγγαμος, δραχ. 50 κατά μήνα, εάν δε η άγαμος, δραχ. 30, και εάν απωλέση την ζωήν, σύνταξις εκ δραχ. 20 δίδεται εις την χήραν αύτού. Τα θήλεα ορφανά προικίζονται υπό του δημοσίου μετά την τέλεσιν του γάμου με δραχ. 500 έκαστον.

Άρθρ. 21. Συγγενείς ανιόντες, σύζυγος, τέκνα, αδελφοί και αδελφαί, πενθερός και πενθερα ληστού επικεκηρυγμένου εκτοπίζονται από της Στερεάς Ελλάδος εις τας Νήσους η την Πελοπόννησον και τ' ανάπαλιν, ένθα δύνανται να έπιλέξωσι τόπον διαμονής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 1 Μαρτ. 1871.

661 . -Εγ. 17 Υ. Εσωτ. προς εκτέλεσιν του νόμου περί καταδιώξεως της ληστείας.

1 Μαρτ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 39.

662. -Ν. ΥΑΑ'. Περί διανομής και διαθέσεως της εθνικής γής.

25 Μαρτ. 1871

Άρθρ. 1. Δικαίωμα μετοχής επί της διανομής [...] έχουσιν· α΄) πας πολίτης Έλλην έγγαμος.

β΄) πας πολίτης Έλλην ενήλιξ, ζων εξ ιδίας εργασίας η περιουσίας.

γ΄) Πάσα χήρα πολίτου Έλληνος.

δ΄) Τα πατρός και μητρός ορφανά ανήλικα αντί του αποθανόντος πατρός, ως και τα ορφανά χήρας ελθούσης εις δεύτερον γάμον. [...]

Άρθρ. 4. Αι διανεμόμεναι εκκλησιαστικαί και εθνικαί γαίαι διαιρούνται εις δύω κλάσεις, εις ποτιστικάς και ξηρικάς· και η μεν κλάσις των ποτιστικών υποδιαιρείται εις δύω τάξεις, η δε των ξηρικών εις τρείς. [...]

Άρθρ. 6. . Ως μέγιστος όρος της παραχωρουμένης εκτάσεως γαιών εις έκαστον πολίτην έλληνα ορίζεται ποσόν ογδοήκοντα στρεμμάτων ξηρικών· αι ποτιστικαί λογίζονται αντί ξηρικών διπλασίας εκτάσεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 16 Ιουν. 1871.

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/179.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό :

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί διανομής κτλ. της εθνικής γής.

8 Ιουν. 1871

Ε. τ. Κ φ. 25, 16 Ιουν. 1871.

663. -Εγ. 1235 Υ. ΕΔΕ. Περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

25 Μαρτ. 1871

[...] Τα καθ' έκαστα των ασκήσεων και η κατ' ουλαμούς λόχους και τάγματα διαίρεσις των μαθητών ως προς ταύτας, θέλουσι ορίζεσθαι διά διαταγής του επί των Στρατιωτικών υπουργείου. [...] οι ανθυπασπισταί ούτοι υπάγονται εις τας αμέσους διαταγάς < των γυμνασιαρχών και σχολαρχών >.

[...] Η καλή διαγωγή των μαθητών ενδιαφέρει τα μέγιστα την πολιτείαν· αν δε ποτέ φανή παρεκτροπή τις να λάβητε αμέσως αυστηρά μέτρα, να ειδοποιήσητε δε συγχρόνως και < τό υπουργείο > διά τα περαιτέρω.

Παρίσης α΄ σ. 363.

664. -Εγ. 2147. Οδηγίαι περί των στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

8 Απρ. 1871 Παρίσης α΄ σ. 364.

665. -Ν. ^Β'. Περί παραχωρήσεως εις τον δήμον της Άνδρου του καταστήματος της πρώην Καϊρείου Σχολής.

17 Μαΐου 1871

Άρθρ. 1. [...] ίνα χρησιμεύση μετά προηγουμένην δαπάνη του δήμου επισκευήν διά δημοτικά και Ελληνικόν σχολείον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 1 Ιουν. 1871.

666. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Μυρτουντίων.

25 Μαΐου 1871

[...] Η υπό του δασμού τούτου πρόσοδος, κατατιθεμένη εις το εν Πύργω ύποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης, διατεθήσεται αποκλειστικώς προς ανέγερσιν Δημαρχείου, στρατώνος της χωροφυλακής, ειρηνοδικείου και διδακτηρίου.

Ε. τ. Κ φ. 31, 20 Ιουλ. 1871.

667. -Ν. ΥΠ'. Περί της μη μεταθέσεως καθηγητών και διδασκάλων διαρκούντος του σχολικού έτους.

27 Μαΐου 1871

[...] εκτός των επομένων περιστάσεων· α΄) Λόγω νόσου [...]

β΄) Συνεπεία αμοιβαίας αιτήσεως δύο τούτων, [...]

γ΄) Όταν, συνεπεία γνωμοδοτήσεως των επιτοπίων αρχών, πεισθή το αρμόδιον υπουργείον, ότι η περαιτέρω διαμονή [...] είναι ασυμβίβαστος προς τας εύλογους αξιώσεις της

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/180.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κοινότητος, και δύναται να έχη δυσαρέστους συνεπείας. Πάντοτε όμως πρέπει να ζητήται προηγουμένως και η απολογία αυτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 12 Ιουν. 1871.

668. -Εγ. 4114 Υ. ΕΔΕ. Περί των ιερών μαθημάτων και της βαθμολογίας των μαθητών.

31 Μαΐου 1871

Παρίσης α΄ σ. 366.

669. -ΒΔ. Περί του εις Τεργέστην αποστελλομένου Πέτρου Κονδάκη, προς εκμάθησιν της σιδηρουργικής τέχνης.

10 Ιουν. 1871

Άρθρ. 1. [...] και της πρακτικής των ατμομηχανών κινήσεως, ο [...] ετών 19, μαθητής της α΄. τάξεως του Γυμνασίου εκ Ναυπλίας.

Άρθρ. 2. Ο προς εκπαίδευσιν αυτού χρόνος ορίζεται τριετής, το δε μηνιαίον χορήγημα εις δραχμάς εκατόν [...]

Άρθρ. 3. Πριν η αποδημήση οφείλει ο νέος ούτος να ύποσχεθή διά συμβολαίου, ότι θέλει υπηρετήσει εις τα Β. πλοία ως μηχανικός και εις τα συνεργεία του Β. Ναυστάθμου ως άρχιτεχνίτης επί οκτώ έτη. [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 8 Σεπτ. 1871.

670. -Εγ. 49 Υ. Εσωτ. Περί ταχείας συλλήψεως των καθυστερούντων κληρούχων.

14 Ιουν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 115.

671 . -Εγ. 48 Υ. Εσωτ. Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του περί καταδιώξεως της ληστείας νόμου.

14 Ιουν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 112.

672 . -Εγ. 53 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των δημάρχων χορηγουμένων πιστοποιητικών εις εθελοντάς η άντικαταστάτας κληρούχων.

28 Ιουν. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 121.

673. -Εγ. 66 Υ. Εσωτ. Περί αντικαταστάσεως κληρούχων.

23 Αυγ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 150.

674. -Εγ. 70 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των δημάρχων εκδιδομένων πιστοποιητικών διά την εις τον στρατόν κατάταξιν αντικαταστατών η εθελοντών.

26 Αυγ. 1871

Γιαννούλης 1871 σ. 162.

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/181.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

675 . -Εγ. 76 Υ. Εσωτ. Περί των εις την άνωτάτην στρατιωτικήν υγειονομικήν επιτροπήν στελλομένων κληρούχων.

3 Σεπτ. 1871 Γιαννούλης 1871 σ. 177.

676. -Εγ. 6917 Υ. ΕΔΕ. Περί των απαιτουμένων προς σύστασιν ιδιωτικού σχολείου.

15 Σεπτ. 1871

Παρίσης α΄ σ. 367.

677. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αθήναις συλλόγου μουσικού και δραματικού και παροχής αδείας προς είσπραξιν εισφορών υπέρ αυτού.

2 Οκτ. 1871

3. διά την υπηρεσίαν του συλλόγου και την διδασκαλίαν της μουσικής και των δραμάτων, τίθεμεν εις την διάθεσιν αυτού την ως κατάστημα της Σχολής των τεχνών χρησιμεύουσαν ήδη δημοσίαν οικοδομήν μετά των παραρτημάτων αυτής, άμα τη μεταφορά της Σχολής εν τω νέω Πολυτεχνείω.

Ε. τ. Κ φ. 4, 5 Φεβρ. 1872.

678. -ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων.

12 Οκτ. 1871

Ε. τ. Κ φ. 51, 29 Νοεμ. 1871

679. -ΒΔ. Περί συγχωνεύσεως της εν Ληξουρίω εκ του κληροδοτήματος Στάμου Πετρίτση σχολής εις το αυτόθι Ελληνικόν σχολείον.

12 Οκτ. 1871

[...] Εν τω Ελληνικω σχολείω και τη γυμνασιακή τάξει θέλουσι διδάσκεσθαι πάντα τα διδασκόμενα εις Ελληνικά σχολεία και εις την πρώτην γυμνασιακήν τάξιν μαθήματα.

Θέλουσι προσέτι διδάσκεσθαι ακριβώς και τα εν τη διαθήκη του μακαρίτου Στάμου Πετρίτση οριζόμενα μαθήματα, ήτοι η μετά της μυθολογίας και βιογραφίας διασήμων ανδρών γεωγραφική ιστορία, προς τη αριθμητική και τη γεωμετρία, άτινα και θα σημειώνται εν τω προγράμματι των μαθημάτων της σχολής [...]

Ε. τ. Κ φ. 51, 29 Νοεμ. 1871.

Σχετικό: ΒΔ. της 18 Ιαν. 1869.

680. -ΒΔ. Περί διοργανώσεως Βοτανικού Μουσείου.

29 Νοεμ. 1871

Ε. τ. Κ φ. 5, 14 Φεβρ. 1872.

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/182.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1872

681 .- ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων των θωρηκτών "Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλέως Γεωργίου".

27 Ιαν. 1872

[...] 1) το πλήρωμα του θωρηκτού δρόμονος "η Βασίλισσα Όλγα" θέλει σύγκεισθαι του λοιπού [...] < εκ > πέντε παίδων [...]

2) το δε πλήρωμα της θωρηκτής κανονιοφόρου "ο Βασιλεύς Γεώργιος" [...] < εκ > τεσσάρων παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

682. -ΒΔ. Περί χορηγίας πιστώσεως εκ δραχμών 3215 επί της χρήσεως

1872 διά μισθούς και έξοδα του εν Τύρινθι Γεωργικού Σχολείου.

31 Ιαν. 1872

Ε. τ. Κ φ. 6, 25 Φεβρ. 1872.

683. - ΒΔ. Περί οργανισμών πληρωμάτων ημιολιών.

15 Φεβρ. 1872 Άρθρ. 1. Εκάστη των ατμοημιολιών, Σαλαμινία και Πάραλος [...]< εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

Άρθρ. 2. Εκάστη των ατμοημιολιών Πληξαύρα, Αφρόεσσα, Σύρος και Ναύπλιον [...] < εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

Άρθρ. 3. το πλήρωμα της ημιολίας Αύρα, [...]< εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως

[...]

Άρθρ. 4. το πλήρωμα της ημιολίας Σαπφώ [...] < εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

684. -ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων Αμφιτρίτης και Ιέρακος.

15 Φεβρ. 1872 [...] το πλήρωμα του τροχηλάτου θαλαμηγού ατμοπλοίσυ "η Αμφιτρίτη" [...] εκ τεσσάρων παίδων πρώτης τάξεως [...] το πλήρωμα του κερκούρου "ο Ιέραξ" θέλει συγκροτείσθαι του λοιπού εκ του πληρώματος της Αμφιτρίτης και σχηματίζεσθαι εκάστοτε υπό του κυβερνήτου αυτής, οσάκις εις υπηρεσίαν αποστέλλεται. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 18 Μαΐου 1872.

685. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου των κυριών προς γυναικείαν παίδευσιν εν Ελλάδι.

27 Απρ. 1872 ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού ο σύλλογος θελει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού αυτού.

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/183.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

α΄. διά συστάσεως παιδαγωγικών καταστημάτων υπέρ των απόρων.

β΄. διά της προς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν διευθύνσεως και επιθεωρήσεως Παρθεναγωγείων.

γ΄. διά παρασκευής διδακτικών, συντελεστικών και ψυχαγωγικών βιβλίων, και προ πάντων των σκοπόν εχόντων την διεγερσιν του θρησκευτικού αισθήματος.

δ΄. Διά μορφώσεως νοσοκόμων.

έ. Διά της εις τα οικεία έργα παιδεύσεως και μορφώσεως υπηρετίδων.

στ'. Διά συστάσεως εργαστηρίου(ouvroir) χάριν των απόρων γυναικών και δι' εισαγωγής ποριστικών χειροτεχνημάτων. [...] 9 Απρ. 1872

Ε. τ. Κ φ. 22, 15 Ιουν. 1872.

686. -Εγ. 18104 Υ. Εσωτ. Περί μαθητών του Πολυτεχνικού Σχολείου.

26 Ιουν. 1872

Γιαννούλης 1872 σ. 212.

687. -Εγ. 13224 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των δημάρχων εκδιδομένων πιστοποιητικών διά την εις τον στρατόν κατάταξιν εθελοντών.

27 Ιουν. 1872

[...] πολλοί εκ των κατατασσομενων εθελοντών εισεχώρησαν εις τας τάξεις του στρατού υπό πλαστήν ονοματεπωνυμίαν και διά πιστοποιητικών αλλοτρίων. [...]

Γιαννούλης 1872 σ. 216.

688. -Ν. ΥΝΔ'. Περί δημοτικής φορολογίας ως προς τους δήμους των νήσων Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

6 Ιουλ. 1872

Άρθρ. 5. [...] τα ειρημενα τέλη διατίθενται εις τας ανάγκας της δημοτικής εκπαιδεύσεως και της δημοτικής οδοποιΐας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 13 Ιουλ. 1872.

689. -Ν. ΥΝΘ'. Περί παραχωρήσεως δωρεάν εθνικού γηπέδου εις την Γαλλικήν Κυβέρνησιν προς ανέγερσιν καταστήματος σχολής.

4 Αυγ. 1872

Άρθρ. 1. [...] προς ανέγερσιν καταστήματος Γαλλικής Σχολής.

Άρθρ. 2. Η μεν έκτασις του γηπέδου τούτου ορίζεται εις 5 Βασιλικά στρέμματα, η δε θέσις κατά τας υπωρείας του Λυκαβηττού, μεταξύ του σχιστού λίθου και του άνωθεν της εκ πεύκων δενδροφυτείας ρεύματος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 10 Αυγ. 1872.

690. Εγ. 5938 Υ. ΕΔΕ. Περί των εν τοις γυμνασίοις και Ελληνικοίς σχολείοις χρησίμων βιβλίων.

8 Αυγ. 1872

[...] ο σύλλογος των καθηγητών και διδασκάλων εκάστου των < εκπαιδευτηρίων > οφείλει, συντάττων εντός του λήγοντος μηνός το πρόγραμμα των διδακτέων κατά το επιόν σχολικόν έτος μαθημάτων, να προσδιορίση συγχρόνως εν τω προγράμματι και τα διδακτικά βιβλία

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/184.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ων γεννήσεται χρήσις [...] καθ' όλον το διάστημα του έτους εν τε τω γυμνασίω και τω Ελληνικω σχολείω, άπαντα εκ των εγκεκριμένων ήδη κατά τον Νόμον υπό της αρμοδίας επιτροπής.

Τα προσδιορισθησόμενα διδακτικα βιβλία διά το μετά του γυμνασίου συνηνωμένον Ελληνικόν σχολείον θέλουσι χρησιμεύσει και διά τα λοιπά Ελληνικά σχολεία, τα υφιστάμενα εν τω Νομω εν ώ και το γυμνάσιον.

Επειδή δε το πλείστον μέρος των φοιτώντων εις τα γυμνάσια και τα Ελληνικά σχολεία εισίν, ως δεν αγνοείτε πάντως, άποροι, θέλετε φροντίσει, τούτο έχοντες ύπ' όψιν, όπως τα πέρυσιν η και προπέρυσιν εγκριθέντα διδακτικα βιβλία μη αντικαθιστώνται υπό νέων, ειμή εάν τούτο ήναι αποδεδειγμένως αναπόφευκτον. το αυτό θέλετε προσπαθήσει να εφαρμοσθή, καθ' όσον είναι δυνατόν, και εις τα κείμενα των Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων, όπως τα αγορασθέντα υπό των μαθητών κατά το παρελθόν και προπαρελθόν έτος χρησιμεύσωσι και κατά το ενεστώς, διά τον αυτόν πάντοτε λόγον της ενδείας των πλείστων μαθητών, ήν θέλετε έχει διηνεκώς υπ' όψιν. [...]

Παρίσης α΄ σ. 372.

691 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών.

10 Αυγ. 1872

Επειδή τα προς εκπαίδευσιν του Έθνους κληροδοτηθέντα υπό φιλογενών ανδρών πλουσια κληροδοτήματα διετέθησαν και παρά των κληροδοτών την βούλησιν, και παρά τα ρητώς εντεταλμένα διά Β. Διαταγμάτων, μέχρις ου υπό νόμου κανονισθώσι τα περί υποτροφιών και κληροδοτημάτων [...] διατάσσομεν τάδε.

Άρθρ. 1. Αι από των κληροδοτημάτων χορηγούμεναι υποτροφίαι παύουσιν από της σήμερον, εξαιρουμένων

1) των της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συσσίτων.

2) των εν τη αλλοδαπή σπουδαζόντων την Θεολογίαν και τας φυσικομαθηματικάς επιστήμας.

3) των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή υποτρόφων.

Άρθρ. 3. Μετά την απόδοσιν των δαπανηθεντων κεφαλαίων και την πλήρη αποκατάστασιν των κληροδοτημάτων, αι υποτροφίαι θέλουσι δίδεσθαι επί τη βάσει διαγωνισμού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 20 Αυγ. 1872.

692. -Εγ. 7079 Υ. ΕΔΕ. Περί γραπτών γυμνασμάτων εν τοις γυμνασίοις και εν τοις ελλ. σχολείοις.

17 Αυγ. 1872 Παρίσης α΄ σ. 373.

693. -Εγ. 58 Υ. Εσωτ. Περί ταχείας κατατάξεως των καθυστερούντων κληρούχων.

21 Αυγ. 1872

Γιαννούλης 1872 σ. 113. 694. -ΒΔ. Περί διοργανισμού διαρκούς εν Αθήναις επιτροπής προς εξέτασιν των δημοδιδασκάλων.

12 Σεπτ. 1872 Ε. τ. Κ φ. 52, 31 Δεκ. 1872.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/185.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

695. -Εγ. 8749 Υ. ΕΔΕ. Περί ποινικής καταδιώξεως των άπειλουντων η αικιζόντων τους διδασκάλους μαθητών.

2 Οκτ. 1872 Παρίσης α΄ σ. 374.

696. -Εγ. 75 Υ. Εσωτ. Περί της ακριβούς εξετάσεως των κληρούχων υπό των στρατολογικών συμβουλίων και των υγειονομικών επιτροπών.

4 Νοεμ. 1872 Γιαννούλης 1872 σ. 147.

697. _ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων.

11 Νοεμ. 1872

Παρίσης α΄ σ. 374.

698. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των εξετάσεων των μαθητών εν τοις γυμνασίοις.

11 Νοεμ. 1872

[...] Αι απολυτήριοι εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων θέλουν γίνεσθαι του λοιπού από της 1 άχρι της 10 το πολύ Σεπτεμβρίου.

Όσοι ένεκα νόσου η άλλων ευλόγων κωλυμάτων, αναντιρρήτως βεβαιουμένων δεν δυνηθώσι να προσέλθωσιν εις τας ειρημένας εξετάσεις εν τω ανωτέρω οριζομένω χρόνω, επιτρέπεται να εξετάζωνται κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, από 24 δηλονότι Δεκεμβρίου άχρι της 7ης 'Ιανουαρίου, χωρίς όμως να διακόπτηται ένεκα τούτου η των μαθημάτων τακτική διδασκαλία εν τοις εργασίμοις ήμέραις. [...]

Ε. τ. Κ φ. Ι, 25 Ιαν. 1873.

1873 699. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 23 Οκτ. 1872 " ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή σκεπασμάτων κλίνης και τσόχας παραληφθέντων προς χρήσιν του Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα.

Ε. τ. Κ φ. 2, 30 Ιαν. 1873.

700. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των αιτούντων προαγωγή ν ελληνοδιδασκάλων.

7 Μαρτ. 1873

[...] το πρώτον άρθρον των περί προσόντων ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών θέσεις ζητούντων Ημέτερον Διάταγμα της 15 Αυγούστου 1868 τροπολογείται ως εξής: " Ουδείς των ελληνοδιδασκάλων Α'. και β΄. τάξεως προβιβάζεται εις ανωτεραν, αν μη εξετασθήυπό επιτροπής τουλάχιστον τριμελούς διοριζομένης υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού εκ Καθηγητών της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου σχολής και ανακηρυχθή άξιος προβιβασμού ".

Ε. τ. Κ φ. 11, 17 Απρ. 1873.

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/186.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

701 . -ΒΔ. Περί παραδοχής της αιτήσεως του κ. Γεωργίου Αβέρωφ του να μετονομασθή το δαπάνη των αοιδίμων Ν. Στουρνάρη και Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα πολυτεχνείον "Μετσόβειον" αναδεχομένου την αποπεράτωσιν αυτού.

23 Απρ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 21, 8 Ιουν. 1873.

702. -ΒΔ. Περί Πετριτσείου σχολής.

28 Απρ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 14, 4 Μαΐου 1873. Σχετικό: ΒΔ. 12 Οκτ. 1871.

703. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των παρά καθηγηταίς οικοτρόφων.

23 Μαΐου 1873 Παρίσης α΄ σ. 376.

704. -Ν. ΥΠ Θ'. Περί καταρτισμού και συντηρήσεως του εν Πύργω (της Ηλείας) γυμνασίου.

11 Αυγ. 1873 Ε. τ. Κ φ. 39, 30 Αυγ. 1873.

705. -Εγ. 6820 Υ. ΕΔΕ. Περί διδασκαλίας των ιερών μαθημάτων.

3 Σεπτ. 1873

Παρίσης α΄ σ. 378.

706. -Εγ. 7070 Υ. ΕΔΕ. Περί κατατάξεως μαθητών.

11 Σεπτ. 1873 Παρίσης α΄ σ. 378.

707. -Εγ. 6850 Υ. ΕΔΕ. Περί αποστολής καταλόγου των απολυομένων μαθητών εις το Πανεπιστήμιον.

12 Σεπτ. 1873 Παρίσης α΄ σ. 379.

708. -ΒΔ. Περί κατασκευής σιδηροδρόμου από Πειραιώς μέχρι των μεθορίων παρά την πόλιν Λαμίας.

11 Οκτ. 1873

Έγγραφον των υποχρεώσεων. [...] Διατίμησις διά την μεταφοράν των επιβατών και εμπορευμάτων . [ ...] Παίδες :

Παίδες ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών εισίν απηλλαγμένοι τελών όταν κρατώνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτά προσώπων.

Σελ. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/187.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Από τριών μέχρις εννέα ετών πληρώνουσι το ήμισυ των τελών και δικαιούνται εις μίαν ολόκληρον θέσιν· εν τω αυτώ όμως χωρίσματι δύο παίδες δεν δύνανται να κατέχωσιν ειμί ενός μόνον επιβάτου θέσιν.

Οι ηλικίας μείζονος των εννέα ετών πληρόνουσιν ολόκληρον θέσιν.

5 Οκτ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 23, 22 Απρ. 1875.

709. -ΒΔ. Περί καταρτισμού και συντηρήσεως του εν Πύργω της Ηλείας γυμνασίου.

18 Δεκ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Φεβρ. 1874.

1874

710. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου π.ε. " ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή ενός κώδωνος παραληφθέντος υπό του διευθυντού της Ριζαρείου σχολής προς χρήσιν αυτής. [...] Ομοίως ειδών ανηκόντων εις το εργαστήριον των πτωχών κορασίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 25 Φεβρ. 1874.

711 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Ερμουπόλει ορφανοτροφείου υπό την επωνυμίαν "'Ορφανοτροφείον αδελφών Μπαμπαγιώτη".

14 Μαρτ. 1874

Ε. τ. Κ φ. 19, 24 Μαΐου 1874.

712. -ΒΔ. Περί της μετά πενταετή υπηρεσίαν αυξήσεως του μισθού των καθηγητών Γυμνασίων και ελληνοδιδασκάλων (αναδημοσίευσις).

20 Ιουν. 1858

Ε. τ. Κ φ. 9, 14 Μαρτ. 1874.

713. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 5 Μαρτίου ε. ε. " συνεστάθη εν Προσθένοις* του δήμου Οινούντος ελλην. σχολείον με μίαν επί του παρόντος τάξιν, διωρίσθη δε εις αυτό βοηθός ο και άλλοτε διατελέσας τοιούτος Σ. Θεοφανόπουλος επί μηνιαίω μισθώ δρ. 100.

Ε. τ. Κ φ. 11, 24 Μαρτ. 1874.

* το ορθό : Βρεσθένοις.

714. -Εγ. 3539 Υ. ΕΔΕ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων.

8 Μαΐου 1874 Παρίσης α΄ σ. 382.

Σελ. 187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/188.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

715. -ΒΔ. Περί απογραφής εμποροναυτών.

14 Μαΐου 1874

Άρθρ. 4. Αι αρμόδιοι λιμενικαί άρχαί, ναυτολογούσαι παίδας, απογράφουσιν αυτούς εις ιδιαίτερον βιβλίον απογραφής, μετά δε την συμπλήρωσιν του 16 έτους της ηλικίας των μεταφέρουσιν αυτούς εις το βιβλίον απογραφής των εμποροναυτών, εφοδιάζουσαι και με το ναυτικόν δίπλωμα άπαντας τους ούτω κεκτημένους το προσόν του εμποροναύτου [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 12Ιουλ. 1874.

716. -Εγ. 4150 Υ. ΕΔΕ. Περί καταλόγου βιβλιοθηκών των γυμνασίων και Ελλην. σχολείων.

1 Ιουν. 1874

Παρίσης α΄ σ. 382.

717. -Εγ. 4176 Υ. ΕΔΕ. Περί απουσιών μαθητών.

4 Ιουν. 1874

[. ...] απαγορεύεται να γίνωνται δεκτοί εις τας εξετάσεις όσοι των μαθητών δεν παρευρέθησαν εις το διδακτήριον επί 25 ημέρας συνεχείς η και εκ διαλειμμάτων. [...]

Παρίσης α΄ σ. 383. Σχετικό: Εγ. 7972 του 1868: Παρίσης α΄ σ. 347.

718 . -Εγ. 4266 Υ. ΕΔΕ. Περί παρουσίας των εφορειών εις τας εξετάσεις.

7 Ιουν. 1874

Παρίσης α΄ σ. 383.

719. -Εγ. 4639 Υ. ΕΔΕ. Περί επιτηρήσεως των αρχαιοτήτων υπό των καθηγητών και διδασκάλων.

20 Ιουν. 1874

Παρίσης α΄ σ. 198.

720. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Πειραιεί φιλανθρωπικής εταιρίας προς ίδρυσιν παιδαγωγείου των εν τη πόλει ταύτη ορφανών και απόρων παίδων.

6 Ιουλ. 1874

Ε. τ. Κ φ. 29, 20 Αυγ. 1874.

721 . -ΒΔ. Περί των απαιτουμένων προσόντων των φοιτητών του φαρμακευτικού σχολείου.

17 Ιουλ. 1874

1 . ένα γείνη τις δεκτός ως μαθητής του εν τω Εθνικω Πανεπιστημίω φαρμακευτικού σχολείου απαιτείται: α) ν' αποδείξη διά μαρτυρικού ότι έχει συμπεπληρωμένη ν δεκαοκτώ τουλάχιστον ετών ηλικίαν, β) να φέρη απολυτήριον δημοσίου γυμνασίου, να εξετάζηται εν τω Πανεπιστημίω υπό τριμελούς επιτροπής υπό της ακαδημαϊκής συγκλήτου εκλεγομένης εκ καθηγητών της φιλοσοφικής σχολής. [...]

Τροποποιεί άρθρ. 1 ΒΔ. της 21 Οκτ. 1856. Ε. τ. Κ φ. 26, 17 Ιουλ. 1874.

Σελ. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/189.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

722. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 6 Μαΐου ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή " ψαθίνων καπέλλων παίδων και ανδρών δωρηθέντων εις την σχολήν των απόρων παίδων και εις το ενταύθα Πτωχοκομείον.

Ε. τ. Κ φ. 28, 30 Ιουλ. 1874.

723. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Αθηναίων.

3 Αυγ. 1874

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου, το μεν εν τέταρτον, ήτοι το ήμισυ τοις εκατόν, διατεθήσεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν του δημοτικού νοσοκομείου "Ελπίδος", το έτερον ήμισυ τοις εκατόν εις συντήρησιν του δημοτικού βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 9Σεπτ. 1874.

724. -Εγ. 7131 Υ. ΕΔΕ. Περί ιδιωτικών σχολείων, συμπληρωματική της από 15 Σεπτ. 1871.

11 Σεπτ. 1874

Παρίσης α΄ σ. 384.

725. -ΒΔ. Περί μεταβολών εις το τελωνιακόν δασμολόγιον.

9 Οκτ. 1874

Άρθρ. 1. διά τα επόμενα είδη το εισαγωγικόν τέλος ορίζεται ως εξής· 2. Καπέλλα ναυτών η παίδων εκ χάρτου βερνικωτού η δωδεκάς δρ. 2.

13. Ομπρέλλαι μάλλινοι η μαλλινοβάμβακοι ανδρών, γυναικών και παίδων εκάστη 45.

14. Παιγνίδια των παίδων εν γένει ξύλινα η χάρτινα, ως και τύμπανα, τουφεκάκια, σάλπιγγες, κούκλαι γυμναί η ενδεδυμέναι με δέρμα η πανίον η και καθ' ολοκληρίαν ξύλιναι, πλην των πηλίνων [...] η οκά δρ. 1. 80.

Όμοια εκ σιδηροφύλλου (τενεκέ) χρωματισμένα η μή, ως και εκ λευκοσιδήρου < η οκα > 90.

Σημ. διά τα περιέχοντα τα εξ οποιασδήποτε ύλης παιγνίδια των παίδων ξύλινα, η χάρτινα, η και εκ μετάλλου κιβωτίδια δεν εκπίπτεται απόβαρον (τάρα). Ταύτα ζυγίζονται ομού.

Ε. τ. Κ φ. 39, 11 Νοεμ. 1874.

726. -ΒΔ. Περί ασκήσεως εν τω χημείω και τω φαρμακευτικώ φροντιστηρίω.

21 Δεκ. 1874

Ε. τ. Κ φ. 12, 218 Φεβρ. 1875.

1875

727. -ΒΔ. Περί μεταβολών εις το Τελωνιακόν Δασμολόγιον.

18 Φεβρ. 1875

Άρθρ. 1. το εισαγωγικόν τέλος των ακολούθων ειδών ορίζεται ως εξής·

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/190.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Καπέλλων μαλλίνων η συμμίκτων (κετσεδένιων) υψηλών, ως και των εξ οιουδήποτε άλλου υφάσματος, ανδρών και παίδων στολισμένων η μη· έκαστον δραχ. 1.

Καπέλλων μεταξωτών, μεταξοβαμβάκων, κρεπίνων, τουλίνων, βελλουδίνων γυναικών και κορασίων κλειστών η μη· έκαστον δραχ. 10.

[...] Αμαξιδίων χειροκινήτων, προς χρήσιν νηπίων, ξυλίνων, βεργίνων η με κηροπάνιον περιβεβλημένων έκαστον δραχ. 6· των ποδηλάτων (velocipedes) με δύω η τρεις τροχούς έκαστον δραχ. 10.

[...] Μεταξωτών η μεταξοβαμβάκων γυναικείων παπουτσίων ως και των παίδων, παντός μεγέθους και είδους η όκά δραχ. 20 [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 19 Φεβρ. 1875.

728. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Πυλίων.

10 Μαρτ. 1875

[...] η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προς ανέγερσιν διδακτηρίου και κρεωπωλείου επί των υπό του δημοσίου παραχωρηθέντων εις τον δήμον δωρεάν οικοπέδων.

Ε. τ. Κ φ. 18 2 Απρ. 1875.

729. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των άρθρων 18 και 13 του Β. Διατάγματος περί ασκήσεων εν τω χημείω και τω φαρμακευτικώ φροντιστηρίω.

22 Μαρτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Απρ. 1875.

730. -ΒΔ. Περί διαθέσεως του κληροδοτήματος του αοιδίμου Ι. Παραμυθιώτου.

10 Απρ. 1875

[...] α) το ειρημένον κληροδότημα [...] διατίθεται υπέρ του ενταύθα ιδρυμένου εκθετοτροφείου, η νηπιακού 'Ορφανοτροφείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 22 Μαΐου 1875.

731. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Μυρτουντίων.

17 Μαΐου 1875

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος κατατιθεμενη εις το εν Πύργω υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης διατεθήσεται αποκλειστικώς εις ανέγερσιν δημαρχείου, στρατώνος της χωροφυλακής, ειρηνοδικείου και διδακτηρίου.

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Ιουν. 1875.

732. -Εγ. 3711 Υ. ΕΔΕ. Οδηγίαι περί των εξετάσεων.

20 Μαΐου 1875

Παρίσης α΄ σ. 385.

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/191.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

733. -ΒΔ. Περί αποδοχής υπέρ της κοινότητος Κερκύρας προς όφελος του πτωχοκομείου αυτής < και τούτου εκλιπόντος, προς όφελος του ορφανοτροφείου > του εις αγροτικά τινα κτήματα και εδαφονόμια κληροδοτήματος του Σπ. Αλιφιεράκη.

24 Μαΐου 1875

Ε. τ. Κ φ. 36, 6Ιουν. 1875.

734. -Εγ. 3848 Υ. ΕΔΕ. Περί εξετάσεως διά δελτίων.

24 Μαΐου 1875 Παρίσης α΄ σ. 387.

735. -ΒΔ. Περί κανονισμού της υπηρεσίας των επιμελουμένων τας Εθνικάς και επαρχιακάς οδούς οδοστατών.

31 Μαΐου 1875

Άρθρ. 2. Όπως διορισθή τις οδοστάτης απαιτείται· 1) να μη ήναι ηλικίας κατωτέρας των 20 ετών και ανωτέρας των 45. 3) να έχη εργασθή εις κατασκευάς η επισκευάς οδών, η οικοδομών υπό εργοδηγούς, η αξιωματικούς του μηχανικού, [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 12 Ιουν. 1875.

736. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 7 Μαρτίου " επετράπη να εκτεθή εις λαχείον η ελαιογραφική εικών, παριστώσα κυνηγέσιον τίγρεως του κ. Αρ. Βαμπά εκτιμηθείσα αντί δραχμών 3, 360, προαφαιρουμένων εκ του προϊόντος της εκκυβευσεως των υπό του διαληφθέντος εις την ενταύθα σχολήν των απόρων παίδων δωρηθεισών πεντακοσίων δραχμών. [...]

Δι' ομοίου < της 18ης Απριλίου > επετράπη εις τον φιλολογικόν συλλογον "ο Παρνασσός" να προκηρυξη χρηματικόν λαχείον εκ δραχ. νέων ογδοήκοντα χιλιάδων προς οικοδομήν κτιρίου της παρά του ειρημένου Συλλόγου συσταθείσης προ τριετίας ενταύτα σχολής των εν Αθήναις απόρων παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 6 Ιουν. 1875.

737. -ΒΔ. Περί των προσόντων των επιστατών κτλ.

21 Ιουν. 1875

Άρθρ. 1. Οι επιστάται, οι επιτηρούντες την εκτέλεσιν των δημοσίων οικοδομών [...] οι διαχειριζόμενοι υλικόν [...] οι επιτηρούντες δημοσίας οδούς [...] διώρυγας και ύδραυλικα έργα [...] ως και οι εν τοις γραφείοις των μηχανικών και του τμήματος των δημοσίων έργων εργαζόμενοι βοηθοί, αποτελούσι την τάξιν των υποδεεστέρων υπαλλήλων των δημοσίων έργων [...]

Άρθρ. 5. Ουδείς διορίζεται υποδεέστερος υπάλληλος των δημοσίων έργων, εάν δεν ευδοκιμήση εις εξετάσεις [...]

Οι παρουσιαζόμενοι εις τας εξετάσεις πρέπει να ώσιν ηλικίας ανωτέρας μεν των δεκαοκτώ ετών, κατωτέρας δε των τριάκοντα πέντε και διαγωγής μεμαρτυρημένης. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 26 Ιουν. 1875.

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/192.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

738. —ΒΔ. Περί της προσωνυμίας του εν Πειραιεί παιδαγωγείου.

2 Αυγ. 1875

[...] εγκρίνομεν όπως το υπό της εν Πειραιεί φιλανθρωπικής εταιρίας ιδρυθέν παιδαγωγείον των εν τη πόλει ταύτη ορφανών και απόρων παίδων φέρει του λοιπού την επωνυμίαν «Ορφανοτροφείον Ελένης Νικήτα Ζάνη».

Ε. τ. Κ φ. 53, 29 Σεπτ. 1875.

739. —ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως συλλόγου υπό την επωνυμίαν «ο Ζήνων» προς εκπαίδευσιν και περίθαλψιν των < εν Αθήναις και Πειραιεί άπόρων > Κυπρίων.

16 Αυγ. 1875 Ε. τ. Κ φ. 53, 29 Σεπτ. 1875.

740. —ΒΔ. Περί προσδιορισμού εκ των τόκων των υπέρ της εκπαιδευσεως κληροδοτημάτων, των υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κτλ. διατεθειμένων, δρ. 20 χιλιάδων λόγω υποτροφίας εν τη σχολή των Τεχνών.

8 Σεπτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 53, 29 Σεπτ. 1875.

741 . —ΒΔ. Περί κανονισμού του χώρου του χρησίμου εις τας ανάγκας του νηπιακού ορφανοτροφείου.

16 Σεπτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 56, 13 Οκτ. 1875.

742. —ΒΔ. Περί διορισμού και απολύσεως επιστατών και υπηρετών των γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων.

1 Οκτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 58, 29 Οκτ. 1875.

743. —ΒΔ. Περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών.

9 Οκτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 55, 11 Οκτ. 1875.

744. —ΒΔ. Περί συστάσεως επιτροπής εξεταστικής των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις αναγνωστικών βιβλίων.

11 Νοεμ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 62, 12 Δεκ. 1875.

745. —ΒΔ. Περί τροπολογιών των άχρι τούδε Διαταγμάτων περί του φαρμακευτικού σχολείου.

15 Νοεμ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 62, 12 Δεκ. 1875.

Σελ. 192
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 173
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  635. -Εγ. 163 Υ. Εσωτ. Περί εξόδων διατροφής και οδοιπορίας των προς αναθεώρησιν πεμπομένων κληρουχων.

  3 Δεκ. 1868

  Γιαννούλης 1868 σ. 231.

  636. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως* του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

  30 Δεκ. 1868

  [...] της από του δασμού τούτου προσόδου το μεν ήμισυ διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Νοσοκομείου και Βρεφοκομείου, το δε έτερον ήμισυ εις τας ανάγκας του δήμου. [...]

  * και για το 1869. Ε. τ. Κ φ. 9, 3 Φεβ. 1869.

  1869

  637. -ΒΔ. Περί πλουτισμού των κατ' επαρχίας βιβλιοθηκών.

  28 Μαρτ. 1869

  [...] α΄. Εκ των της Εθνικής βιβλιοθήκης εντύπων βιβλίων, αφ' ου κρατηθώσιν ανά εν σώμα κατ' είδος και έκδοσιν διά την δημοσίαν και έτερον διά την του Πανεπιστημίου, τα λοιπά κατανέμονται διά διαταγής του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εις τας βιβλιοθήκας των δημοσίων διδακτηρίων, αναλόγως των ελλείψεων και αναγκών αύτών, θεωρούμενα όμως πάντοτε ως ιδιοκτησία αυτής δεδανεισμενα εις αύτάς, εφ' ώ και πρέπει να φέρωσι την σφραγίδα αυτής.

  β΄. [...] Τα τοιαύτα εις τας επαρχιακας βιβλιοθήκας δανειζόμενα βιβλία δύνανται να επιστρεφωνται εις την βιβλιοθήκην, όταν ήθελον ζητηθή εις αντικατάστασιν τυχόν απολεσθέντων η ίνα δοθώσιν εις αλλαγήν προς άλλα, και κατά το 4 άρθρον του [...] ΣΜΠ'. Νόμου < περί Εθνικής βιβλιοθήκης και νομισματικού Μουσείου >.

  έ. Αι τοιαύται επαρχιακαί βιβλιοθήκαι θέλουσι εφορεύεσθαι υπό των προϊσταμένων των εκασταχού δημοσίων παιδευτηρίων, ως αποτελούσαι μέρος αυτών. Περί δε της χρήσεως αυτών επιτρέπομεν να εκδοθώσιν οδηγίαι παρά του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εν τύπω κανονισμού.

  Ε. τ. Κ φ. 20, 25 Απρ. 1869.

  638. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων.

  30 Απρ. 1869

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

  2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού, ο σύλλογος θέλει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού, διά της συστάσεως σχολείων αρρένων και θηλέων, διά της εν αυτοίς εισαγωγής και διαδόσεως της στοιχειώδους παιδείας, διά της παρασκευής και διαδόσεως χρησίμων συγγραμμάτων και δι' Η προσφόρων μέσων. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Μαΐου 1869.