Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 182-201 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/182.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1872

681 .- ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων των θωρηκτών "Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλέως Γεωργίου".

27 Ιαν. 1872

[...] 1) το πλήρωμα του θωρηκτού δρόμονος "η Βασίλισσα Όλγα" θέλει σύγκεισθαι του λοιπού [...] < εκ > πέντε παίδων [...]

2) το δε πλήρωμα της θωρηκτής κανονιοφόρου "ο Βασιλεύς Γεώργιος" [...] < εκ > τεσσάρων παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

682. -ΒΔ. Περί χορηγίας πιστώσεως εκ δραχμών 3215 επί της χρήσεως

1872 διά μισθούς και έξοδα του εν Τύρινθι Γεωργικού Σχολείου.

31 Ιαν. 1872

Ε. τ. Κ φ. 6, 25 Φεβρ. 1872.

683. - ΒΔ. Περί οργανισμών πληρωμάτων ημιολιών.

15 Φεβρ. 1872 Άρθρ. 1. Εκάστη των ατμοημιολιών, Σαλαμινία και Πάραλος [...]< εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

Άρθρ. 2. Εκάστη των ατμοημιολιών Πληξαύρα, Αφρόεσσα, Σύρος και Ναύπλιον [...] < εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

Άρθρ. 3. το πλήρωμα της ημιολίας Αύρα, [...]< εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως

[...]

Άρθρ. 4. το πλήρωμα της ημιολίας Σαπφώ [...] < εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

684. -ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων Αμφιτρίτης και Ιέρακος.

15 Φεβρ. 1872 [...] το πλήρωμα του τροχηλάτου θαλαμηγού ατμοπλοίσυ "η Αμφιτρίτη" [...] εκ τεσσάρων παίδων πρώτης τάξεως [...] το πλήρωμα του κερκούρου "ο Ιέραξ" θέλει συγκροτείσθαι του λοιπού εκ του πληρώματος της Αμφιτρίτης και σχηματίζεσθαι εκάστοτε υπό του κυβερνήτου αυτής, οσάκις εις υπηρεσίαν αποστέλλεται. [...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 18 Μαΐου 1872.

685. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου των κυριών προς γυναικείαν παίδευσιν εν Ελλάδι.

27 Απρ. 1872 ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού ο σύλλογος θελει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού αυτού.

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/183.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

α΄. διά συστάσεως παιδαγωγικών καταστημάτων υπέρ των απόρων.

β΄. διά της προς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν διευθύνσεως και επιθεωρήσεως Παρθεναγωγείων.

γ΄. διά παρασκευής διδακτικών, συντελεστικών και ψυχαγωγικών βιβλίων, και προ πάντων των σκοπόν εχόντων την διεγερσιν του θρησκευτικού αισθήματος.

δ΄. Διά μορφώσεως νοσοκόμων.

έ. Διά της εις τα οικεία έργα παιδεύσεως και μορφώσεως υπηρετίδων.

στ'. Διά συστάσεως εργαστηρίου(ouvroir) χάριν των απόρων γυναικών και δι' εισαγωγής ποριστικών χειροτεχνημάτων. [...] 9 Απρ. 1872

Ε. τ. Κ φ. 22, 15 Ιουν. 1872.

686. -Εγ. 18104 Υ. Εσωτ. Περί μαθητών του Πολυτεχνικού Σχολείου.

26 Ιουν. 1872

Γιαννούλης 1872 σ. 212.

687. -Εγ. 13224 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των δημάρχων εκδιδομένων πιστοποιητικών διά την εις τον στρατόν κατάταξιν εθελοντών.

27 Ιουν. 1872

[...] πολλοί εκ των κατατασσομενων εθελοντών εισεχώρησαν εις τας τάξεις του στρατού υπό πλαστήν ονοματεπωνυμίαν και διά πιστοποιητικών αλλοτρίων. [...]

Γιαννούλης 1872 σ. 216.

688. -Ν. ΥΝΔ'. Περί δημοτικής φορολογίας ως προς τους δήμους των νήσων Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

6 Ιουλ. 1872

Άρθρ. 5. [...] τα ειρημενα τέλη διατίθενται εις τας ανάγκας της δημοτικής εκπαιδεύσεως και της δημοτικής οδοποιΐας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 13 Ιουλ. 1872.

689. -Ν. ΥΝΘ'. Περί παραχωρήσεως δωρεάν εθνικού γηπέδου εις την Γαλλικήν Κυβέρνησιν προς ανέγερσιν καταστήματος σχολής.

4 Αυγ. 1872

Άρθρ. 1. [...] προς ανέγερσιν καταστήματος Γαλλικής Σχολής.

Άρθρ. 2. Η μεν έκτασις του γηπέδου τούτου ορίζεται εις 5 Βασιλικά στρέμματα, η δε θέσις κατά τας υπωρείας του Λυκαβηττού, μεταξύ του σχιστού λίθου και του άνωθεν της εκ πεύκων δενδροφυτείας ρεύματος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 10 Αυγ. 1872.

690. Εγ. 5938 Υ. ΕΔΕ. Περί των εν τοις γυμνασίοις και Ελληνικοίς σχολείοις χρησίμων βιβλίων.

8 Αυγ. 1872

[...] ο σύλλογος των καθηγητών και διδασκάλων εκάστου των < εκπαιδευτηρίων > οφείλει, συντάττων εντός του λήγοντος μηνός το πρόγραμμα των διδακτέων κατά το επιόν σχολικόν έτος μαθημάτων, να προσδιορίση συγχρόνως εν τω προγράμματι και τα διδακτικά βιβλία

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/184.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ων γεννήσεται χρήσις [...] καθ' όλον το διάστημα του έτους εν τε τω γυμνασίω και τω Ελληνικω σχολείω, άπαντα εκ των εγκεκριμένων ήδη κατά τον Νόμον υπό της αρμοδίας επιτροπής.

Τα προσδιορισθησόμενα διδακτικα βιβλία διά το μετά του γυμνασίου συνηνωμένον Ελληνικόν σχολείον θέλουσι χρησιμεύσει και διά τα λοιπά Ελληνικά σχολεία, τα υφιστάμενα εν τω Νομω εν ώ και το γυμνάσιον.

Επειδή δε το πλείστον μέρος των φοιτώντων εις τα γυμνάσια και τα Ελληνικά σχολεία εισίν, ως δεν αγνοείτε πάντως, άποροι, θέλετε φροντίσει, τούτο έχοντες ύπ' όψιν, όπως τα πέρυσιν η και προπέρυσιν εγκριθέντα διδακτικα βιβλία μη αντικαθιστώνται υπό νέων, ειμή εάν τούτο ήναι αποδεδειγμένως αναπόφευκτον. το αυτό θέλετε προσπαθήσει να εφαρμοσθή, καθ' όσον είναι δυνατόν, και εις τα κείμενα των Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων, όπως τα αγορασθέντα υπό των μαθητών κατά το παρελθόν και προπαρελθόν έτος χρησιμεύσωσι και κατά το ενεστώς, διά τον αυτόν πάντοτε λόγον της ενδείας των πλείστων μαθητών, ήν θέλετε έχει διηνεκώς υπ' όψιν. [...]

Παρίσης α΄ σ. 372.

691 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών.

10 Αυγ. 1872

Επειδή τα προς εκπαίδευσιν του Έθνους κληροδοτηθέντα υπό φιλογενών ανδρών πλουσια κληροδοτήματα διετέθησαν και παρά των κληροδοτών την βούλησιν, και παρά τα ρητώς εντεταλμένα διά Β. Διαταγμάτων, μέχρις ου υπό νόμου κανονισθώσι τα περί υποτροφιών και κληροδοτημάτων [...] διατάσσομεν τάδε.

Άρθρ. 1. Αι από των κληροδοτημάτων χορηγούμεναι υποτροφίαι παύουσιν από της σήμερον, εξαιρουμένων

1) των της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συσσίτων.

2) των εν τη αλλοδαπή σπουδαζόντων την Θεολογίαν και τας φυσικομαθηματικάς επιστήμας.

3) των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή υποτρόφων.

Άρθρ. 3. Μετά την απόδοσιν των δαπανηθεντων κεφαλαίων και την πλήρη αποκατάστασιν των κληροδοτημάτων, αι υποτροφίαι θέλουσι δίδεσθαι επί τη βάσει διαγωνισμού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 20 Αυγ. 1872.

692. -Εγ. 7079 Υ. ΕΔΕ. Περί γραπτών γυμνασμάτων εν τοις γυμνασίοις και εν τοις ελλ. σχολείοις.

17 Αυγ. 1872 Παρίσης α΄ σ. 373.

693. -Εγ. 58 Υ. Εσωτ. Περί ταχείας κατατάξεως των καθυστερούντων κληρούχων.

21 Αυγ. 1872

Γιαννούλης 1872 σ. 113. 694. -ΒΔ. Περί διοργανισμού διαρκούς εν Αθήναις επιτροπής προς εξέτασιν των δημοδιδασκάλων.

12 Σεπτ. 1872 Ε. τ. Κ φ. 52, 31 Δεκ. 1872.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/185.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

695. -Εγ. 8749 Υ. ΕΔΕ. Περί ποινικής καταδιώξεως των άπειλουντων η αικιζόντων τους διδασκάλους μαθητών.

2 Οκτ. 1872 Παρίσης α΄ σ. 374.

696. -Εγ. 75 Υ. Εσωτ. Περί της ακριβούς εξετάσεως των κληρούχων υπό των στρατολογικών συμβουλίων και των υγειονομικών επιτροπών.

4 Νοεμ. 1872 Γιαννούλης 1872 σ. 147.

697. _ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων.

11 Νοεμ. 1872

Παρίσης α΄ σ. 374.

698. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των εξετάσεων των μαθητών εν τοις γυμνασίοις.

11 Νοεμ. 1872

[...] Αι απολυτήριοι εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων θέλουν γίνεσθαι του λοιπού από της 1 άχρι της 10 το πολύ Σεπτεμβρίου.

Όσοι ένεκα νόσου η άλλων ευλόγων κωλυμάτων, αναντιρρήτως βεβαιουμένων δεν δυνηθώσι να προσέλθωσιν εις τας ειρημένας εξετάσεις εν τω ανωτέρω οριζομένω χρόνω, επιτρέπεται να εξετάζωνται κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, από 24 δηλονότι Δεκεμβρίου άχρι της 7ης 'Ιανουαρίου, χωρίς όμως να διακόπτηται ένεκα τούτου η των μαθημάτων τακτική διδασκαλία εν τοις εργασίμοις ήμέραις. [...]

Ε. τ. Κ φ. Ι, 25 Ιαν. 1873.

1873 699. -Αγγ. < Διά ΒΔ. της 23 Οκτ. 1872 " ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή σκεπασμάτων κλίνης και τσόχας παραληφθέντων προς χρήσιν του Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα.

Ε. τ. Κ φ. 2, 30 Ιαν. 1873.

700. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των αιτούντων προαγωγή ν ελληνοδιδασκάλων.

7 Μαρτ. 1873

[...] το πρώτον άρθρον των περί προσόντων ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών θέσεις ζητούντων Ημέτερον Διάταγμα της 15 Αυγούστου 1868 τροπολογείται ως εξής: " Ουδείς των ελληνοδιδασκάλων Α'. και β΄. τάξεως προβιβάζεται εις ανωτεραν, αν μη εξετασθήυπό επιτροπής τουλάχιστον τριμελούς διοριζομένης υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού εκ Καθηγητών της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου σχολής και ανακηρυχθή άξιος προβιβασμού ".

Ε. τ. Κ φ. 11, 17 Απρ. 1873.

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/186.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

701 . -ΒΔ. Περί παραδοχής της αιτήσεως του κ. Γεωργίου Αβέρωφ του να μετονομασθή το δαπάνη των αοιδίμων Ν. Στουρνάρη και Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα πολυτεχνείον "Μετσόβειον" αναδεχομένου την αποπεράτωσιν αυτού.

23 Απρ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 21, 8 Ιουν. 1873.

702. -ΒΔ. Περί Πετριτσείου σχολής.

28 Απρ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 14, 4 Μαΐου 1873. Σχετικό: ΒΔ. 12 Οκτ. 1871.

703. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των παρά καθηγηταίς οικοτρόφων.

23 Μαΐου 1873 Παρίσης α΄ σ. 376.

704. -Ν. ΥΠ Θ'. Περί καταρτισμού και συντηρήσεως του εν Πύργω (της Ηλείας) γυμνασίου.

11 Αυγ. 1873 Ε. τ. Κ φ. 39, 30 Αυγ. 1873.

705. -Εγ. 6820 Υ. ΕΔΕ. Περί διδασκαλίας των ιερών μαθημάτων.

3 Σεπτ. 1873

Παρίσης α΄ σ. 378.

706. -Εγ. 7070 Υ. ΕΔΕ. Περί κατατάξεως μαθητών.

11 Σεπτ. 1873 Παρίσης α΄ σ. 378.

707. -Εγ. 6850 Υ. ΕΔΕ. Περί αποστολής καταλόγου των απολυομένων μαθητών εις το Πανεπιστήμιον.

12 Σεπτ. 1873 Παρίσης α΄ σ. 379.

708. -ΒΔ. Περί κατασκευής σιδηροδρόμου από Πειραιώς μέχρι των μεθορίων παρά την πόλιν Λαμίας.

11 Οκτ. 1873

Έγγραφον των υποχρεώσεων. [...] Διατίμησις διά την μεταφοράν των επιβατών και εμπορευμάτων . [ ...] Παίδες :

Παίδες ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών εισίν απηλλαγμένοι τελών όταν κρατώνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτά προσώπων.

Σελ. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/187.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Από τριών μέχρις εννέα ετών πληρώνουσι το ήμισυ των τελών και δικαιούνται εις μίαν ολόκληρον θέσιν· εν τω αυτώ όμως χωρίσματι δύο παίδες δεν δύνανται να κατέχωσιν ειμί ενός μόνον επιβάτου θέσιν.

Οι ηλικίας μείζονος των εννέα ετών πληρόνουσιν ολόκληρον θέσιν.

5 Οκτ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 23, 22 Απρ. 1875.

709. -ΒΔ. Περί καταρτισμού και συντηρήσεως του εν Πύργω της Ηλείας γυμνασίου.

18 Δεκ. 1873

Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Φεβρ. 1874.

1874

710. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου π.ε. " ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή ενός κώδωνος παραληφθέντος υπό του διευθυντού της Ριζαρείου σχολής προς χρήσιν αυτής. [...] Ομοίως ειδών ανηκόντων εις το εργαστήριον των πτωχών κορασίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 25 Φεβρ. 1874.

711 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Ερμουπόλει ορφανοτροφείου υπό την επωνυμίαν "'Ορφανοτροφείον αδελφών Μπαμπαγιώτη".

14 Μαρτ. 1874

Ε. τ. Κ φ. 19, 24 Μαΐου 1874.

712. -ΒΔ. Περί της μετά πενταετή υπηρεσίαν αυξήσεως του μισθού των καθηγητών Γυμνασίων και ελληνοδιδασκάλων (αναδημοσίευσις).

20 Ιουν. 1858

Ε. τ. Κ φ. 9, 14 Μαρτ. 1874.

713. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 5 Μαρτίου ε. ε. " συνεστάθη εν Προσθένοις* του δήμου Οινούντος ελλην. σχολείον με μίαν επί του παρόντος τάξιν, διωρίσθη δε εις αυτό βοηθός ο και άλλοτε διατελέσας τοιούτος Σ. Θεοφανόπουλος επί μηνιαίω μισθώ δρ. 100.

Ε. τ. Κ φ. 11, 24 Μαρτ. 1874.

* το ορθό : Βρεσθένοις.

714. -Εγ. 3539 Υ. ΕΔΕ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων.

8 Μαΐου 1874 Παρίσης α΄ σ. 382.

Σελ. 187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/188.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

715. -ΒΔ. Περί απογραφής εμποροναυτών.

14 Μαΐου 1874

Άρθρ. 4. Αι αρμόδιοι λιμενικαί άρχαί, ναυτολογούσαι παίδας, απογράφουσιν αυτούς εις ιδιαίτερον βιβλίον απογραφής, μετά δε την συμπλήρωσιν του 16 έτους της ηλικίας των μεταφέρουσιν αυτούς εις το βιβλίον απογραφής των εμποροναυτών, εφοδιάζουσαι και με το ναυτικόν δίπλωμα άπαντας τους ούτω κεκτημένους το προσόν του εμποροναύτου [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 12Ιουλ. 1874.

716. -Εγ. 4150 Υ. ΕΔΕ. Περί καταλόγου βιβλιοθηκών των γυμνασίων και Ελλην. σχολείων.

1 Ιουν. 1874

Παρίσης α΄ σ. 382.

717. -Εγ. 4176 Υ. ΕΔΕ. Περί απουσιών μαθητών.

4 Ιουν. 1874

[. ...] απαγορεύεται να γίνωνται δεκτοί εις τας εξετάσεις όσοι των μαθητών δεν παρευρέθησαν εις το διδακτήριον επί 25 ημέρας συνεχείς η και εκ διαλειμμάτων. [...]

Παρίσης α΄ σ. 383. Σχετικό: Εγ. 7972 του 1868: Παρίσης α΄ σ. 347.

718 . -Εγ. 4266 Υ. ΕΔΕ. Περί παρουσίας των εφορειών εις τας εξετάσεις.

7 Ιουν. 1874

Παρίσης α΄ σ. 383.

719. -Εγ. 4639 Υ. ΕΔΕ. Περί επιτηρήσεως των αρχαιοτήτων υπό των καθηγητών και διδασκάλων.

20 Ιουν. 1874

Παρίσης α΄ σ. 198.

720. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Πειραιεί φιλανθρωπικής εταιρίας προς ίδρυσιν παιδαγωγείου των εν τη πόλει ταύτη ορφανών και απόρων παίδων.

6 Ιουλ. 1874

Ε. τ. Κ φ. 29, 20 Αυγ. 1874.

721 . -ΒΔ. Περί των απαιτουμένων προσόντων των φοιτητών του φαρμακευτικού σχολείου.

17 Ιουλ. 1874

1 . ένα γείνη τις δεκτός ως μαθητής του εν τω Εθνικω Πανεπιστημίω φαρμακευτικού σχολείου απαιτείται: α) ν' αποδείξη διά μαρτυρικού ότι έχει συμπεπληρωμένη ν δεκαοκτώ τουλάχιστον ετών ηλικίαν, β) να φέρη απολυτήριον δημοσίου γυμνασίου, να εξετάζηται εν τω Πανεπιστημίω υπό τριμελούς επιτροπής υπό της ακαδημαϊκής συγκλήτου εκλεγομένης εκ καθηγητών της φιλοσοφικής σχολής. [...]

Τροποποιεί άρθρ. 1 ΒΔ. της 21 Οκτ. 1856. Ε. τ. Κ φ. 26, 17 Ιουλ. 1874.

Σελ. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/189.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

722. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 6 Μαΐου ενεκρίθη η υπό ατέλειαν εισαγωγή " ψαθίνων καπέλλων παίδων και ανδρών δωρηθέντων εις την σχολήν των απόρων παίδων και εις το ενταύθα Πτωχοκομείον.

Ε. τ. Κ φ. 28, 30 Ιουλ. 1874.

723. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Αθηναίων.

3 Αυγ. 1874

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου, το μεν εν τέταρτον, ήτοι το ήμισυ τοις εκατόν, διατεθήσεται αποκλειστικώς εις συντήρησιν του δημοτικού νοσοκομείου "Ελπίδος", το έτερον ήμισυ τοις εκατόν εις συντήρησιν του δημοτικού βρεφοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 9Σεπτ. 1874.

724. -Εγ. 7131 Υ. ΕΔΕ. Περί ιδιωτικών σχολείων, συμπληρωματική της από 15 Σεπτ. 1871.

11 Σεπτ. 1874

Παρίσης α΄ σ. 384.

725. -ΒΔ. Περί μεταβολών εις το τελωνιακόν δασμολόγιον.

9 Οκτ. 1874

Άρθρ. 1. διά τα επόμενα είδη το εισαγωγικόν τέλος ορίζεται ως εξής· 2. Καπέλλα ναυτών η παίδων εκ χάρτου βερνικωτού η δωδεκάς δρ. 2.

13. Ομπρέλλαι μάλλινοι η μαλλινοβάμβακοι ανδρών, γυναικών και παίδων εκάστη 45.

14. Παιγνίδια των παίδων εν γένει ξύλινα η χάρτινα, ως και τύμπανα, τουφεκάκια, σάλπιγγες, κούκλαι γυμναί η ενδεδυμέναι με δέρμα η πανίον η και καθ' ολοκληρίαν ξύλιναι, πλην των πηλίνων [...] η οκά δρ. 1. 80.

Όμοια εκ σιδηροφύλλου (τενεκέ) χρωματισμένα η μή, ως και εκ λευκοσιδήρου < η οκα > 90.

Σημ. διά τα περιέχοντα τα εξ οποιασδήποτε ύλης παιγνίδια των παίδων ξύλινα, η χάρτινα, η και εκ μετάλλου κιβωτίδια δεν εκπίπτεται απόβαρον (τάρα). Ταύτα ζυγίζονται ομού.

Ε. τ. Κ φ. 39, 11 Νοεμ. 1874.

726. -ΒΔ. Περί ασκήσεως εν τω χημείω και τω φαρμακευτικώ φροντιστηρίω.

21 Δεκ. 1874

Ε. τ. Κ φ. 12, 218 Φεβρ. 1875.

1875

727. -ΒΔ. Περί μεταβολών εις το Τελωνιακόν Δασμολόγιον.

18 Φεβρ. 1875

Άρθρ. 1. το εισαγωγικόν τέλος των ακολούθων ειδών ορίζεται ως εξής·

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/190.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Καπέλλων μαλλίνων η συμμίκτων (κετσεδένιων) υψηλών, ως και των εξ οιουδήποτε άλλου υφάσματος, ανδρών και παίδων στολισμένων η μη· έκαστον δραχ. 1.

Καπέλλων μεταξωτών, μεταξοβαμβάκων, κρεπίνων, τουλίνων, βελλουδίνων γυναικών και κορασίων κλειστών η μη· έκαστον δραχ. 10.

[...] Αμαξιδίων χειροκινήτων, προς χρήσιν νηπίων, ξυλίνων, βεργίνων η με κηροπάνιον περιβεβλημένων έκαστον δραχ. 6· των ποδηλάτων (velocipedes) με δύω η τρεις τροχούς έκαστον δραχ. 10.

[...] Μεταξωτών η μεταξοβαμβάκων γυναικείων παπουτσίων ως και των παίδων, παντός μεγέθους και είδους η όκά δραχ. 20 [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 19 Φεβρ. 1875.

728. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Πυλίων.

10 Μαρτ. 1875

[...] η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προς ανέγερσιν διδακτηρίου και κρεωπωλείου επί των υπό του δημοσίου παραχωρηθέντων εις τον δήμον δωρεάν οικοπέδων.

Ε. τ. Κ φ. 18 2 Απρ. 1875.

729. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των άρθρων 18 και 13 του Β. Διατάγματος περί ασκήσεων εν τω χημείω και τω φαρμακευτικώ φροντιστηρίω.

22 Μαρτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 24, 21 Απρ. 1875.

730. -ΒΔ. Περί διαθέσεως του κληροδοτήματος του αοιδίμου Ι. Παραμυθιώτου.

10 Απρ. 1875

[...] α) το ειρημένον κληροδότημα [...] διατίθεται υπέρ του ενταύθα ιδρυμένου εκθετοτροφείου, η νηπιακού 'Ορφανοτροφείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 22 Μαΐου 1875.

731. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εις τον δήμον Μυρτουντίων.

17 Μαΐου 1875

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος κατατιθεμενη εις το εν Πύργω υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης διατεθήσεται αποκλειστικώς εις ανέγερσιν δημαρχείου, στρατώνος της χωροφυλακής, ειρηνοδικείου και διδακτηρίου.

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Ιουν. 1875.

732. -Εγ. 3711 Υ. ΕΔΕ. Οδηγίαι περί των εξετάσεων.

20 Μαΐου 1875

Παρίσης α΄ σ. 385.

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/191.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

733. -ΒΔ. Περί αποδοχής υπέρ της κοινότητος Κερκύρας προς όφελος του πτωχοκομείου αυτής < και τούτου εκλιπόντος, προς όφελος του ορφανοτροφείου > του εις αγροτικά τινα κτήματα και εδαφονόμια κληροδοτήματος του Σπ. Αλιφιεράκη.

24 Μαΐου 1875

Ε. τ. Κ φ. 36, 6Ιουν. 1875.

734. -Εγ. 3848 Υ. ΕΔΕ. Περί εξετάσεως διά δελτίων.

24 Μαΐου 1875 Παρίσης α΄ σ. 387.

735. -ΒΔ. Περί κανονισμού της υπηρεσίας των επιμελουμένων τας Εθνικάς και επαρχιακάς οδούς οδοστατών.

31 Μαΐου 1875

Άρθρ. 2. Όπως διορισθή τις οδοστάτης απαιτείται· 1) να μη ήναι ηλικίας κατωτέρας των 20 ετών και ανωτέρας των 45. 3) να έχη εργασθή εις κατασκευάς η επισκευάς οδών, η οικοδομών υπό εργοδηγούς, η αξιωματικούς του μηχανικού, [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 12 Ιουν. 1875.

736. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 7 Μαρτίου " επετράπη να εκτεθή εις λαχείον η ελαιογραφική εικών, παριστώσα κυνηγέσιον τίγρεως του κ. Αρ. Βαμπά εκτιμηθείσα αντί δραχμών 3, 360, προαφαιρουμένων εκ του προϊόντος της εκκυβευσεως των υπό του διαληφθέντος εις την ενταύθα σχολήν των απόρων παίδων δωρηθεισών πεντακοσίων δραχμών. [...]

Δι' ομοίου < της 18ης Απριλίου > επετράπη εις τον φιλολογικόν συλλογον "ο Παρνασσός" να προκηρυξη χρηματικόν λαχείον εκ δραχ. νέων ογδοήκοντα χιλιάδων προς οικοδομήν κτιρίου της παρά του ειρημένου Συλλόγου συσταθείσης προ τριετίας ενταύτα σχολής των εν Αθήναις απόρων παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 6 Ιουν. 1875.

737. -ΒΔ. Περί των προσόντων των επιστατών κτλ.

21 Ιουν. 1875

Άρθρ. 1. Οι επιστάται, οι επιτηρούντες την εκτέλεσιν των δημοσίων οικοδομών [...] οι διαχειριζόμενοι υλικόν [...] οι επιτηρούντες δημοσίας οδούς [...] διώρυγας και ύδραυλικα έργα [...] ως και οι εν τοις γραφείοις των μηχανικών και του τμήματος των δημοσίων έργων εργαζόμενοι βοηθοί, αποτελούσι την τάξιν των υποδεεστέρων υπαλλήλων των δημοσίων έργων [...]

Άρθρ. 5. Ουδείς διορίζεται υποδεέστερος υπάλληλος των δημοσίων έργων, εάν δεν ευδοκιμήση εις εξετάσεις [...]

Οι παρουσιαζόμενοι εις τας εξετάσεις πρέπει να ώσιν ηλικίας ανωτέρας μεν των δεκαοκτώ ετών, κατωτέρας δε των τριάκοντα πέντε και διαγωγής μεμαρτυρημένης. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 26 Ιουν. 1875.

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/192.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

738. —ΒΔ. Περί της προσωνυμίας του εν Πειραιεί παιδαγωγείου.

2 Αυγ. 1875

[...] εγκρίνομεν όπως το υπό της εν Πειραιεί φιλανθρωπικής εταιρίας ιδρυθέν παιδαγωγείον των εν τη πόλει ταύτη ορφανών και απόρων παίδων φέρει του λοιπού την επωνυμίαν «Ορφανοτροφείον Ελένης Νικήτα Ζάνη».

Ε. τ. Κ φ. 53, 29 Σεπτ. 1875.

739. —ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως συλλόγου υπό την επωνυμίαν «ο Ζήνων» προς εκπαίδευσιν και περίθαλψιν των < εν Αθήναις και Πειραιεί άπόρων > Κυπρίων.

16 Αυγ. 1875 Ε. τ. Κ φ. 53, 29 Σεπτ. 1875.

740. —ΒΔ. Περί προσδιορισμού εκ των τόκων των υπέρ της εκπαιδευσεως κληροδοτημάτων, των υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κτλ. διατεθειμένων, δρ. 20 χιλιάδων λόγω υποτροφίας εν τη σχολή των Τεχνών.

8 Σεπτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 53, 29 Σεπτ. 1875.

741 . —ΒΔ. Περί κανονισμού του χώρου του χρησίμου εις τας ανάγκας του νηπιακού ορφανοτροφείου.

16 Σεπτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 56, 13 Οκτ. 1875.

742. —ΒΔ. Περί διορισμού και απολύσεως επιστατών και υπηρετών των γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων.

1 Οκτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 58, 29 Οκτ. 1875.

743. —ΒΔ. Περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών.

9 Οκτ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 55, 11 Οκτ. 1875.

744. —ΒΔ. Περί συστάσεως επιτροπής εξεταστικής των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις αναγνωστικών βιβλίων.

11 Νοεμ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 62, 12 Δεκ. 1875.

745. —ΒΔ. Περί τροπολογιών των άχρι τούδε Διαταγμάτων περί του φαρμακευτικού σχολείου.

15 Νοεμ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 62, 12 Δεκ. 1875.

Σελ. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/193.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

746. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Καλαβρυτων και διαθέσεως της προσόδου ταυτης προς οικοδομήν δημοτικού σχολείου.

15 Δεκ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 68, 30 Δεκ. 1875.

1876

747. -ΒΔ. Περί επαυξήσεως υπό της εν τω δήμω Ποτιδανείας μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου η της Βαρνακώβης της υπέρ των ιερατικών σχολείων ετησίας συνεισφοράς.

27 Ιαν. 1876

Βάσει της § α΄ άρθρου 7 Ν. ΤΞΖ'· από δραχμές 80 σέ δραχμές 112.

Ε. τ. Κ φ. 9, 7 Φεβρ. 1876.

748. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των κατατασσομένων δοκίμων του Β. Ναυτικού.

4 Φεβρ. 1876

Πίνακας εξεταζομένων μαθημάτων. Ε. τ. Κ φ. 9, 7 Φεβρ. 1876.

749. -ΒΔ. Περί ετησίας συνεισφοράς των μονών Λευκάδος υπέρ των ιερατικών σχολείων.

28 Φεβρ. 1876

Ε. τ. Κ φ. 13, 23Μαρτ. 1876.

750. -ΒΔ. Περί του ιματισμού των μαθητών των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων.

8 Μαΐου 1876

Ε. τ. Κ φ. 24, 28 Μαΐου 1876.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί τροποποιήσεως της στολής των μαθητών.

29 Μαΐου 1876

Ε. τ. Κ φ. 27, 10 Ιουν. 1876.

751 . -Β Δ. Περί επεκτάσεως του σχεδίου του Β' τμήματος της πόλεως Αθηνών και της ανεγέρσεως του κτιρίου του διδασκαλείου.

1 Ιουν. 1876

Ε. τ. Κ φ. 28, 24 Ιουν. 1876. 13

Σελ. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/194.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

752. -Α. του Υπουργικού Συμβουλίου. Περί επενεχθεισών μεταβολών εις το Δασμολόγιον.

8 Ιουν. 1876

14. Κασκέτα (πετάσια) ανδρών και παίδων εκ τσόχας η άλλων οιωνδήποτε υφασμάτων η δωδεκας εκ χάρτου βερνικωτού δρ. 3.

24. Παιγνίδια των παίδων εκ μολύβδου χρωματισμένα η μη λεπτ. 90.

25. Πήλινα σκεύη [...] η παιγνίδια των παίδων εις μορφας ζώων, πτηνών [...] λεπτ. 10.

31. Φορέματα έτοιμα προς βάπτισιν νηπίων (Layette) εις κουτία διπλαί, έκαστον κουτί η οκά δρ. 7, μοναί έκαστον κουτί η οκα δρ. 3, διά παίδας κλπ. πλεκτα μάλλινα η μικτα οίον ταμπαράκια πόλκαι, σαλπάκια, σκουφάκια, στουραπάκια, περιτυλίγματα του λαιμού κλπ. η οκά δρ. 5 [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 9 Ιουν. 1876.

753. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του περί υποτροφιών Β. Διατάγματος της 9 Οκτ. 1875.

18 Ιουν. 1876

Ε. τ. Κ φ. 31, 13 Ιουλ. 1876.

754. -ΒΔ. Περί συστάσεως γυμνασίου εν Αιγίω.

25 Αυγ. 1876

Δημητριάδης σ. 60.

Σχετικό :

Ν. ΧΞΕ'. Περί των πόρων του εν Αιγίω γυμνασίου.

Δημητριάδης σ. 61.

755. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του περί νέου οργανισμού και διευθυνσεως του σχολείου των τεχνών θεσπίσματος.

1 Σεπτ. 1876

Τροποποιεί άρθρα 3 και 5 του από 26 Αυγ. 1863 θεσπίσματος Περί νέου οργανισμού και διευθύνσεως του σχολείου των τεχνών.

Ε. τ. Κ φ. 43, 24 Σεπτ. 1876.

756. -Περίληψις προγράμματος της φιλοσοφικής < και της θεολογικής > του Πανεπιστημίου σχολής προς διαγωνισμόν επί τετραετεί υποτροφία.

2 'Οκτ. 1876 Ε. τ. Κ φ. 44, 12 Οκτ. 1876.

757. -ΒΔ. Περί της στολής των φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου.

12 Οκτ. 1876 Ε. τ. Κ φ. 46 19 Οκτ. 1876.

Σελ. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/195.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

758. -ΒΔ. Περί διορισμού υποτρόφων διά διαγωνισμού.

4 Δεκ. 1876

Ε. τ. Κ φ. 6, 8 Φεβρ. 1. 877. Σχετικό: ΒΔ. 9 Οκτ. 1876.

759. -Ν. ΦΠΘ'. Περί προσωρινού κανονισμού των κατά ξηράν δυνάμεων.

24 Δεκ. 1876

Άρθρ. 2. Άπαντες [...] οι άγοντες ηλικίαν από του 19 έτους αρχομένου μέχρι του 30 συμπεπληρωμένου, μη υπηρετήσαντες δε εν τω ενεργώ στρατω ανήκουσιν εις την δευτέραν τάξιν της εφεδρείας του ενεργού στρατού και υποβάλλονται εις τας υπό του παρόντος νόμου επιβαλλομένας υποχρεώσεις. [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 31 Δεκ. 1876.

1877

760 . -Αγγ. < Δι' αποφάσεως του υπουργικού συμβουλίου της 9 'Οκτωβρίου 1876 " ενεκρίθη να μη εισπραχθη εισαγωγικόν τέλος διά τα παραληφθέντα από τον συλλογον "Παρνασσόν" τετρακόσια κασκέτα προς χρήσιν των απόρων παίδων [...]

Δι' ομοιας της 8 ιδίου ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος διά το παραληφθέν προς χρήσιν του ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα υλικόν [...]

< Δια ΒΔ. της 5 Νοεμβρίου > ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος διά το παραληφθέν υπό του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού προς χρήσιν των απόρων παίδων ύφασμα

[...]

Δι' ομοίου < της 15 Νοεμβρίου > ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος διά τα υπό του ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα παραληφθέντα σιδηρουργικά εργαλεία [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 19 Ιαν. 1877.

761 . -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 του από 23 'Οκτωβρίου 1870 οργανισμού του στρατιωτικού σχολείου.

8 Φεβρ. 1877

Ε. τ. Κ φ. 24, 23 Μαρτ. 1877.

762. -ΒΔ. Περί μετατροπής της εν Τίρυνθι γεωργικής σχολής εις πρακτικόν της γεωργίας αγροκήπιον.

23 Φεβρ. 1877 Ε. τ. Κ φ. 31, 8 Μαΐου 1877.

763. -Ν. ΧΘ'. Περί εκτάκτου εφεδρείας του τακτικού στρατού.

18 Μαρτ. 1877

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/196.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. Προς σύστασιν εκτάκτου εφεδρείας του πεζικού θέλουσιν απογραφή και διά κληρώσεως στρατολογηθή εικοσακισχίλιοι άνδρες εκ των αγόντων ηλικίαν 22, 23, 24, 25 και 26 ετών [...] Δεκακισχίλιοι εκ των εφέδρων τούτων θέλουσι προσέλθει προς κατάταξιν εντός τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της κληρώσεως, οι δε λοιποί εντός του έκτου μηνός.

Άρθρ. 2. Ο χρόνος της εν εφεδρεία ύπηρεσίαςτών εφέδρων τούτων ορίζεται εις επτά έτη αρχόμενα από της αποπερατώσεως των γυμνασίων αυτών. Η δε προς εκγύμνασιν υπηρεσία ορίζεται εις 6 μήνας [ [...]

Άρθρ. 25. Οι μονογενείς ορφανοί πατρός απαλλάσσονται τότε μόνον, όταν έχωσιν αδελφήν ανύπανδρον η μητέρα.

Άρθρ. 26. Επί κληρώσεως δύο αμφιθαλών αδελφών, ο εις δύναται να προσέλθη κατά την πρώτην, ο δ' έτερος κατά την δευτέραν εξαμηνίαν.

Άρθρ. 27. Οι μαθηταί της στρατιωτικής και ναυτικής Σχολής, έτι δε των ιερατικών σχολών, και οι μοναχοί και οι κληρικοί εν γένει, απαλλάσσονται των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου.

Άρθρ. 28. Οι φοιτηταί του Πανεπιστημίου έχουσι το εκλεκτόν δικαίωμα να προσέλθωσιν η κατά την πρώτην, η κατά την δευτέραν εξαμηνίαν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 18 Μαρτ. 1877.

764. -ΒΔ. Περί της στολής της πανεπιστημιακής φάλαγγος.

22 Μαρτ. 1877 Ε. τ. Κ φ. 36, 8 Ιουν. 1877.

765. -Κανονισμός περί της εν Νάξω υπηρεσίας της Σμύριδος.

6 Μαΐου 1877

β΄) Περί εργατικού προσωπικού [...]

[...] προσόντα του εργάτου [...] ευρωστία, δεκαεξαετής τουλάχιστον ηλικία [...]

Δυοβουνιώτης 1901 σ. 267.

766. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της ιδρύσεως επικούρου των εν πολέμω τραυματιών συλλόγου.

10 Ιουν. 1877

Ε. τ. Κ φ. 44. 27 Ιουν. 1877.

767. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού του αριθμού των επιστατών και φυλάκων του Βαρβακείου Λυκείου.

10 Ιουν. 1877

[...] β΄. Εκ τούτων < τριών εν όλω > δύω μεν θέλουσιν είσθαι επιστάται επιτετραμμένοι την φυλακήν της οικοδομής και των εν αυτή και την επιστασίαν των προς μαθητείαν εν τω καταστήματι συνερχομένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 6 Μαρτ. 1878.

768. -Ν. ΤΟΔ'. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

20 Ιουν. 1877

Αναδημοσίευση· βλ. άρ. 660. Ε. τ. Κ φ. 41, 21 Ιουν. 1877.

Σελ. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/197.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

769. -Ν. ΧΚΔ'. Περί διοργανισμού της εθνοφυλακής του Κράτους.

22 Ιουν. 1877

Άρθρ. 4. Υπόχρεοι εις την μεταβατικήν υπηρεσίαν της εθνοφυλακής εισίν οι κατά τα υπάρχοντα μητρώα άγοντες ηλικίαν από του 19 μέχρι του 35 έτους [...]

Άρθρ. 5. Εξαιρούνται [...]

β΄. Ο μονογενής η μεγαλείτερος ορφανός πατρός, εάν έχη την μητέρα αυτού η αδελφάς αγάμους. προς ορφανόν πατρός εξομοιούται ο έχων πατέρα τυφλόν η ένεκα νόσου η γήρατος ανίκανον προς εργασίαν.

γ΄. Ο έχων αδελφόν υπηρετούντα αυτοπροσώπως εν τω στρατω η τη μεταβατική εθνοφυλακή εφ' όσον χρόνον διαρκεί η υπηρεσία αύτη. διά της διατάξεως ταύτης εξαιρείται ανά εις των υιών της αυτής οικογενείας αντί ενός ύπηρετούντος.

Απαλλάσσονται δε

γ΄. Οι μαθηταί της στρατιωτικής και ναυτικής σχολής και οι μαθηταί των ιερατικών σχολείων.

έ. Οι καθηγηταί, ύφηγηταί και διδάσκαλοι των δημοσίων και των υπό της Κυβερνήσεως ανεγνωρισμένων εκπαιδευτηρίων ως και οι μαθηταί αυτών, πλην αν διά Β. Διατάγματος κηρυχθή η προσωρινή παύσις των παραδόσεων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 23 Ιουν. 1877.

770. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού του μετοχικού ταμείου των πολιτικών υπαλλήλων.

30 Ιουν. 1877

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 22. το προς περίθαλψιν δικαίωμα των εγγάμων μετόχων μεταβαίνει εις τας χήρας και τα ανήλικα ορφανά των εν υπηρεσία αποβιούντων μετόχων, των εχόντων κεκτημένον το της περιθάλψεως δικαίωμα, ως και εις τας χήρας και τα ανήλικα ορφανά των υπό περίθαλψιν μετόχων, εάν ο γάμος ετελέσθη εξ τουλάχιστον μήνας προ της ημέρας της αποβιώσεως του μετόχου, ανήκει δε εις την οικογένειαν εξ ίσου εις έκαστον των μελών αυτής.

Το [...] δικαίωμα των αγάμων μεταβαίνει εις την χήραν μητέρα η την άνευ αποκαταστάσεως ορφανήν αδελφήν η αδελφάς του αποβιώσαντος εν υπηρεσία η υπό περίθαλψιν μετόχου . [...]

Άρθρ. 23. [...] το ποσόν της περιθάλψεως μένει πάντοτε το αυτό όσα και αν ώσι τα δικαιούμενα πρόσωπα.

Τα θετά τέκνα αποκλείονται του δικαιώματος της περιθάλψεως.

Άρθρ. 24. [...] Εις την χήραν και τα ορφανά αποβιώσαντος μετόχου προ της αποκτήσεως του της περιθάλψεως δικαιώματος δίδεται εφάπαξ, ασχέτως του χρόνου της τελέσεως του γάμου και βοήθεια δραχ. 100 [...]

Άρθρ. 25. [...] Η περίθαλψις των αρρένων εξακολουθεί μέχρι συμπληρώσεως του 18 έτους της ηλικίας των, η δε των θηλέων μέχρι της αποκαταστάσεως των. [...]

Καταργεί το από 12 Οκτ. 1867 καταστατικό που εγκρίθηκε με το από 24 Οκτ. 1867 ΒΔ. (βλ. άρ. 596).

Ε. τ. Κ φ. 66, 10 Αυγ. 1877.

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/198.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

771 . -ΒΔ. Περί κανονισμού των υποτροφιών.

20 Ιουλ. 1877

Ε. τ. Κ φ. 61, 28 Ιουλ. 1877.

772. -ΒΔ. Περί της εκ μέρους του δημοσίου συνδρομής εις τους δήμους του Κράτους διά τα δημοτικά σχολεία.

1 Αυγ. 1877 Ε. τ. Κ φ. 68, 19 Αυγ. 1877.

773. -ΒΔ. Περί συνδρομής του Υπουργείου προς έκδοσιν η αγοράν βιβλίων.

1 Αυγ. 1877 Ε. τ. Κ φ. 68, 19 Αυγ. 1877.

774. -ΒΔ. Περί του τρόπου των εξετάσεων εν τοις Γυμνασίοις.

6 Οκτ. 1877

Ε. τ. Κ φ. 83, 20 Οκτ. 1877.

775. -ΒΔ. Περί χορηγίας πιστώσεως εκ δραχμών 331, 40 εις το Υπουργείον των Εσωτερικών εκ του δανείου των 35 εκατομμυρίων δραχμών δι' επανόρθωσιν φθορών του εν Καλάμαις Γυμνασιακού καταστήματος προελθουσών εκ της εν αυτώ καταλύσεως εφέδρων.

20 Νοεμ. 1877 Ε. τ. Κ φ. 32, 25 Μαΐου 1878.

776. -ΒΔ. Περί διορισμού εν τη σχολή των τεχνών καθηγητών η διδασκάλων επιτίμων και αμίσθων.

14 Δεκ. 1877 Ε. τ. Κ φ. 1, 3 Ιαν. 1878.

777. -Ν. ΧΝΖ'. Περί οργανισμού και προσόντων του προσωπικού του επί των εξωτερικών Υπουργείου.

21 Δεκ. 1877

Άρθρ. 5. ένα διορισθή τις εν τω επί των Εξωτερικών υπουργείω, απαιτείται·

2) Να συνεπλήρωσε το εικοστόν έτος της ηλικίας αυτού· [...]

Άρθρ. 6. ένα διορισθή τις γραφεύς, απαιτείται να φέρη απολυτήριον γυμνασίου η άλλης ανεγνωρισμένης ισοβαθμίου σχολής και ν' αποδείξη αρκούσαν γνώσιν της γαλλικής εν τη επί τούτω γενησομένη δοκιμασία [...]

Άρθρ. 10. ένα διορισθή τις ακόλουθος β΄. τάξεως, απαιτείται α) να φέρη δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου της νομικής σχολής Πανεπιστημίου· β) να πρωτεύση εν διαγωνισμώ [...]

Ε. τ. Κ φ. 98, 27 Δεκ. 1877.

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/199.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

778. -Ν. ΧΝς'. Περί οργανισμού των προξενικών αρχών, δικαιοδοσίας αυτών κλπ.

24 Δεκ. 1877

Άρθρ. 30. Ουδείς διορίζεται έμμισθος προξενικός υπάλληλος· β΄. αν δεν συνεπλήρωσε το 18 έτος της ηλικίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 98, 27 Δεκ. 1877.

779. -Ν. ΧΞς'. Περί προσόντων των δικαστικών υπαλληλων και περί άλλων σχετικών διατάξεων.

31 Δεκ. 1877

Άρθρ. 1. Γραφεύς πολυμελούς δικαστηρίου η υπογραμματεύς ειρηνοδικείου διορίζεται του λοιπού ο έχων τουλάχιστον απολυτήριον Σχολαρχείου η απόδειξιν φοιτήσεως εις την γ΄. τάξιν τινός των πρώην εν ταις Ιονίοις νήσοις Λυκείων και αφού υποβληθή εις δοκιμασίαν [...]

Άρθρ. 2. Γραμματεύς ειρηνοδικείου διορίζεται ο συμπληρώσας το 21ον της ηλικίας του έτος και ύπηρετήσας επί τρία τουλάχιστον έτη ως γραφεύς πολυμελούς δικαστηρίου η υπογραμματεύς ειρηνοδικείου η επί διετίαν ως υπογραμματεύς πολυμελούς δικαστηρίου. [...]

Άρθρ. 3. Γραμματεύς πολυμελούς δικαστηρίου διορίζεται ο συμπληρώσας το 25 έτος της ηλικίας [...]

Άρθρ. 5. Συμβολαιογράφος η ειδικός υποθηκοφύλαξ διορίζεται όστις συνεπλήρωσε το 25 έτος της ηλικίας [...]

Άρθρ. 6. [...] διά να γείνη [...] δεκτός τις εις εξέτασιν < υποψηφίων δικηγόρων > πρέπει να συνεπλήρωσε το 21 έτος της ηλικίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1878.

1878

780. -Ν. ΧΟ'. Περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις.

11 Ιαν. 1878

Ε. τ. Κ φ. 7, 24 Ιαν. 1878.

781. -Ν. ΧΠς'. Περί κυρώσεως του από 24 'Οκτωβρίου 1877 Β. Διατάγματος περί φορολογίας των επιτηδευμάτων.

27 Ιαν. 1878

Άρθρ. 6. [...] τα τέκνα του έπιτηδευματίου, άτινα εργάζονται ως υπάλληλοι του κατάστήματός του, απαλλάσσονται της φορολογίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 2 Φεβρ. 1878.

782. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 5 'Ιανουαρίου ε. ε. " ενεκρίθησαν αι παρά της εφορίας της σχολής των τεχνών απονεμηθεισαι τοις κατά τους διαγωνισμούς του λήξαντος έτους άριστευσασι μαθηταίς μηνιαίαι υποτροφίαι διά το σχολικόν έτος 1877 - 1878 και χρηματικαί εφ' άπαξ αμοιβαί άνερχόμεναι εν όλω εις δραχμάς 1484. [...]

Ε. τ. Κ φ. 17, 14 Μαρτ. 1878.

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/200.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

783. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 12 Φεβρουαρίου 1878 > συνέστη εν τω δήμω Φλεσιάδος της Τριφυλίας ελληνικόν σχολείον δαπάνη του δημου και διωρίσθη βοηθός εν αυτώ ο Παναγ. Σεκουρίας [...]

Δι' ομοίου < τής 25 Φεβρουαρίου 1878 " συνέστη ελληνικόν σχολείον εν Δερβιτζελεπή του δήμου Ήλιδος και διωρίσθη ελληνοδιδάσκαλος εν αυτώ ο Μάρκος Χ. 'Ιωάννου [...]

Δι' ομοίου < τής 11 Φεβρουαρίου 1878 > συνέστη εν Ποταμώ του δήμου Ποταμίων της επαρχίας Κυθήρων ελληνικόν σχολείον και διωρίσθη βοηθός εν αυτώ ο L Ν. Πανάρετος [...]

Ε. τ. Κ φ. 2Ι, 30Μαρτ. 1878.

784. -ΒΔ. Περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών.

10 Απρ. 1878

[...] Εις τας εν τω 10 άρθρω του περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών Ημετέρου Διατάγματος της 9 Οκτωβρίου 1875 υποχρεώσεις θέλουσιν υπάγεσθαι και οι εν τη σχολή των τεχνών υπότροφοι [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 12 Μαΐου 1878.

785. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της υπηρεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών εις τέσσαρα τμήματα.

25 Μαΐου 1878

Άρθρ. 3. Εις το Β' τμήμα υπάγονται·

ε΄) τα εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά και αρχαιολογικά. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 13 Αυγ. 1878.

786. -ΒΔ. Περί κατανομής των διδακτέων μαθημάτων εν τω Διδασκαλείω.

25 Μαΐου 1878

Ε. τ. Κ φ. 33, 6 Ιουν. 1878.

787. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Σμύρνη ιδρυθέντος αγαθοεργού καταστήματος υπό την επωνυμίαν "Ελληνικόν ορφανοτροφείον".

9 Ιουν. 1878

Ε. τ. Κ φ. 37, 28 Ιουν. 1878.

788. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 7 Ιουνίου > ενεκρίθη ίνα τα πιστοποιητικά σπουδών κλπ. του Βαρβακείου Λυκείου φέρωσιν απεικόνισιν της προτομής του αοιδίμου Βαρβάκη, δαπάναις του οποίου συντηρείται το ειρημένον παιδευτήριον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 37, 28 Ιουν. 1878.

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/201.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

789. -ΒΔ. Περί της επί τετραετίαν ανανεώσεως της επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

6 Αυγ. 1878

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου, το μεν εν τέταρτον διατεθήσεται άποκλειστικώς εις συντήρησιν του δημοτικού Νοσοκομείου "Ελπίδος", το έτερον τέταρτον εις συντήρησιν του νηπιακού Ορφανοτροφείου, [...]

Ε. τ. Κ φ. 51, 6 Σεπτ. 1878.

790. -ΒΔ. Περί των εν τω Διδασκαλείω εξετάσεων.

21 Αυγ. 1878

Ε. τ. Κ φ. 49, 28 Αυγ. 1878.

791 . -ΒΔ. Περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του προτύπου < δημοτικού σχολείου >.

23 Αυγ. 1878

Ε. τ. Κ φ. 49, 28 Αυγ. 1878.

792. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 6 'Ιουλίου 1878 > συνέστη εν Κερατέα του δήμου Λαυρίου της Αττικής ελληνικόν σχολείον με μίαν προς το παρόν τάξιν και μετετέθη εν αυτώ ως βοηθός ο εν τω ελληνικώ σχολείω Αγά Φθιωτιδος Αλκιβ. Ιωαννίδης.

Δι' ομοίου < της 6 Αυγουστου > συνεπληρώθη το εν Μελιγαλά της Οιχαλίας ελληνικόν σχολείον και διωρίσθη σχολάρχης εν αυτώ ο ελληνοδιδάσκαλος τρίτης τάξεως Ι. Δ. Κασιμάτης.

Ε. τ. Κ φ. 50, 30 Αυγ. 1878.

793 . -Β Δ. Περί εξετάσεως των μη δυνηθέντων έξετασθήναι εμπροθέσμως μαθητών.

26 Σεπτ. 1878

Ε. τ. Κ φ. 57, 23 Οκτ. 1878.

794 . -ΒΔ. Περί εξετάσεως των δημοδιδασκάλων εις το εν Αθήναις Διδασκαλείον.

30 Σεπτ. 1878 Ε. τ. Κ φ. 57, 23 Οκτ. 1878.

795 . -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των κοινοτικών αναγκών των εχουσών έσοδον εκ κοινοτικών βοσκών κοινοτήτων Φθιώτιδος και Φωκίδος.

17 Οκτ. 1878

Άρθρ. 1. [...] Λ'. Επαρχία Φθιώτιδος 3) Δήμος Τυμφρηστού. 1. Κοινότης Πουγκακίων. του δημοτικού ταμείου Τυμφρηστού μη δυνάμενου να επαρκέση εις συντήρησιν δημοτικού

Σελ. 201
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 182
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1872

  681 .- ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων των θωρηκτών "Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλέως Γεωργίου".

  27 Ιαν. 1872

  [...] 1) το πλήρωμα του θωρηκτού δρόμονος "η Βασίλισσα Όλγα" θέλει σύγκεισθαι του λοιπού [...] < εκ > πέντε παίδων [...]

  2) το δε πλήρωμα της θωρηκτής κανονιοφόρου "ο Βασιλεύς Γεώργιος" [...] < εκ > τεσσάρων παίδων [...]

  Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

  682. -ΒΔ. Περί χορηγίας πιστώσεως εκ δραχμών 3215 επί της χρήσεως

  1872 διά μισθούς και έξοδα του εν Τύρινθι Γεωργικού Σχολείου.

  31 Ιαν. 1872

  Ε. τ. Κ φ. 6, 25 Φεβρ. 1872.

  683. - ΒΔ. Περί οργανισμών πληρωμάτων ημιολιών.

  15 Φεβρ. 1872 Άρθρ. 1. Εκάστη των ατμοημιολιών, Σαλαμινία και Πάραλος [...]< εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

  Άρθρ. 2. Εκάστη των ατμοημιολιών Πληξαύρα, Αφρόεσσα, Σύρος και Ναύπλιον [...] < εκ > [...] τριών παίδων πρώτης τάξεως [...]

  Άρθρ. 3. το πλήρωμα της ημιολίας Αύρα, [...]< εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως

  [...]

  Άρθρ. 4. το πλήρωμα της ημιολίας Σαπφώ [...] < εξ > [...] ενός παιδός πρώτης τάξεως [...]

  Ε. τ. Κ φ. 16, 10 Μαΐου 1872.

  684. -ΒΔ. Περί οργανισμού των πληρωμάτων Αμφιτρίτης και Ιέρακος.

  15 Φεβρ. 1872 [...] το πλήρωμα του τροχηλάτου θαλαμηγού ατμοπλοίσυ "η Αμφιτρίτη" [...] εκ τεσσάρων παίδων πρώτης τάξεως [...] το πλήρωμα του κερκούρου "ο Ιέραξ" θέλει συγκροτείσθαι του λοιπού εκ του πληρώματος της Αμφιτρίτης και σχηματίζεσθαι εκάστοτε υπό του κυβερνήτου αυτής, οσάκις εις υπηρεσίαν αποστέλλεται. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 18, 18 Μαΐου 1872.

  685. -ΒΔ. Περί συστάσεως συλλόγου των κυριών προς γυναικείαν παίδευσιν εν Ελλάδι.

  27 Απρ. 1872 ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

  2. Βαθμηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού ο σύλλογος θελει τείνει εις επίτευξιν του σκοπού αυτού.