Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 199-218 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/199.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

778. -Ν. ΧΝς'. Περί οργανισμού των προξενικών αρχών, δικαιοδοσίας αυτών κλπ.

24 Δεκ. 1877

Άρθρ. 30. Ουδείς διορίζεται έμμισθος προξενικός υπάλληλος· β΄. αν δεν συνεπλήρωσε το 18 έτος της ηλικίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 98, 27 Δεκ. 1877.

779. -Ν. ΧΞς'. Περί προσόντων των δικαστικών υπαλληλων και περί άλλων σχετικών διατάξεων.

31 Δεκ. 1877

Άρθρ. 1. Γραφεύς πολυμελούς δικαστηρίου η υπογραμματεύς ειρηνοδικείου διορίζεται του λοιπού ο έχων τουλάχιστον απολυτήριον Σχολαρχείου η απόδειξιν φοιτήσεως εις την γ΄. τάξιν τινός των πρώην εν ταις Ιονίοις νήσοις Λυκείων και αφού υποβληθή εις δοκιμασίαν [...]

Άρθρ. 2. Γραμματεύς ειρηνοδικείου διορίζεται ο συμπληρώσας το 21ον της ηλικίας του έτος και ύπηρετήσας επί τρία τουλάχιστον έτη ως γραφεύς πολυμελούς δικαστηρίου η υπογραμματεύς ειρηνοδικείου η επί διετίαν ως υπογραμματεύς πολυμελούς δικαστηρίου. [...]

Άρθρ. 3. Γραμματεύς πολυμελούς δικαστηρίου διορίζεται ο συμπληρώσας το 25 έτος της ηλικίας [...]

Άρθρ. 5. Συμβολαιογράφος η ειδικός υποθηκοφύλαξ διορίζεται όστις συνεπλήρωσε το 25 έτος της ηλικίας [...]

Άρθρ. 6. [...] διά να γείνη [...] δεκτός τις εις εξέτασιν < υποψηφίων δικηγόρων > πρέπει να συνεπλήρωσε το 21 έτος της ηλικίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1878.

1878

780. -Ν. ΧΟ'. Περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις.

11 Ιαν. 1878

Ε. τ. Κ φ. 7, 24 Ιαν. 1878.

781. -Ν. ΧΠς'. Περί κυρώσεως του από 24 'Οκτωβρίου 1877 Β. Διατάγματος περί φορολογίας των επιτηδευμάτων.

27 Ιαν. 1878

Άρθρ. 6. [...] τα τέκνα του έπιτηδευματίου, άτινα εργάζονται ως υπάλληλοι του κατάστήματός του, απαλλάσσονται της φορολογίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 2 Φεβρ. 1878.

782. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 5 'Ιανουαρίου ε. ε. " ενεκρίθησαν αι παρά της εφορίας της σχολής των τεχνών απονεμηθεισαι τοις κατά τους διαγωνισμούς του λήξαντος έτους άριστευσασι μαθηταίς μηνιαίαι υποτροφίαι διά το σχολικόν έτος 1877 - 1878 και χρηματικαί εφ' άπαξ αμοιβαί άνερχόμεναι εν όλω εις δραχμάς 1484. [...]

Ε. τ. Κ φ. 17, 14 Μαρτ. 1878.

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/200.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

783. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 12 Φεβρουαρίου 1878 > συνέστη εν τω δήμω Φλεσιάδος της Τριφυλίας ελληνικόν σχολείον δαπάνη του δημου και διωρίσθη βοηθός εν αυτώ ο Παναγ. Σεκουρίας [...]

Δι' ομοίου < τής 25 Φεβρουαρίου 1878 " συνέστη ελληνικόν σχολείον εν Δερβιτζελεπή του δήμου Ήλιδος και διωρίσθη ελληνοδιδάσκαλος εν αυτώ ο Μάρκος Χ. 'Ιωάννου [...]

Δι' ομοίου < τής 11 Φεβρουαρίου 1878 > συνέστη εν Ποταμώ του δήμου Ποταμίων της επαρχίας Κυθήρων ελληνικόν σχολείον και διωρίσθη βοηθός εν αυτώ ο L Ν. Πανάρετος [...]

Ε. τ. Κ φ. 2Ι, 30Μαρτ. 1878.

784. -ΒΔ. Περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών.

10 Απρ. 1878

[...] Εις τας εν τω 10 άρθρω του περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών Ημετέρου Διατάγματος της 9 Οκτωβρίου 1875 υποχρεώσεις θέλουσιν υπάγεσθαι και οι εν τη σχολή των τεχνών υπότροφοι [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 12 Μαΐου 1878.

785. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της υπηρεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών εις τέσσαρα τμήματα.

25 Μαΐου 1878

Άρθρ. 3. Εις το Β' τμήμα υπάγονται·

ε΄) τα εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά και αρχαιολογικά. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 13 Αυγ. 1878.

786. -ΒΔ. Περί κατανομής των διδακτέων μαθημάτων εν τω Διδασκαλείω.

25 Μαΐου 1878

Ε. τ. Κ φ. 33, 6 Ιουν. 1878.

787. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Σμύρνη ιδρυθέντος αγαθοεργού καταστήματος υπό την επωνυμίαν "Ελληνικόν ορφανοτροφείον".

9 Ιουν. 1878

Ε. τ. Κ φ. 37, 28 Ιουν. 1878.

788. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 7 Ιουνίου > ενεκρίθη ίνα τα πιστοποιητικά σπουδών κλπ. του Βαρβακείου Λυκείου φέρωσιν απεικόνισιν της προτομής του αοιδίμου Βαρβάκη, δαπάναις του οποίου συντηρείται το ειρημένον παιδευτήριον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 37, 28 Ιουν. 1878.

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/201.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

789. -ΒΔ. Περί της επί τετραετίαν ανανεώσεως της επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αθηναίων.

6 Αυγ. 1878

[...] της από του δασμού τούτου προσόδου, το μεν εν τέταρτον διατεθήσεται άποκλειστικώς εις συντήρησιν του δημοτικού Νοσοκομείου "Ελπίδος", το έτερον τέταρτον εις συντήρησιν του νηπιακού Ορφανοτροφείου, [...]

Ε. τ. Κ φ. 51, 6 Σεπτ. 1878.

790. -ΒΔ. Περί των εν τω Διδασκαλείω εξετάσεων.

21 Αυγ. 1878

Ε. τ. Κ φ. 49, 28 Αυγ. 1878.

791 . -ΒΔ. Περί οργανισμού του Διδασκαλείου και του προτύπου < δημοτικού σχολείου >.

23 Αυγ. 1878

Ε. τ. Κ φ. 49, 28 Αυγ. 1878.

792. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 6 'Ιουλίου 1878 > συνέστη εν Κερατέα του δήμου Λαυρίου της Αττικής ελληνικόν σχολείον με μίαν προς το παρόν τάξιν και μετετέθη εν αυτώ ως βοηθός ο εν τω ελληνικώ σχολείω Αγά Φθιωτιδος Αλκιβ. Ιωαννίδης.

Δι' ομοίου < της 6 Αυγουστου > συνεπληρώθη το εν Μελιγαλά της Οιχαλίας ελληνικόν σχολείον και διωρίσθη σχολάρχης εν αυτώ ο ελληνοδιδάσκαλος τρίτης τάξεως Ι. Δ. Κασιμάτης.

Ε. τ. Κ φ. 50, 30 Αυγ. 1878.

793 . -Β Δ. Περί εξετάσεως των μη δυνηθέντων έξετασθήναι εμπροθέσμως μαθητών.

26 Σεπτ. 1878

Ε. τ. Κ φ. 57, 23 Οκτ. 1878.

794 . -ΒΔ. Περί εξετάσεως των δημοδιδασκάλων εις το εν Αθήναις Διδασκαλείον.

30 Σεπτ. 1878 Ε. τ. Κ φ. 57, 23 Οκτ. 1878.

795 . -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των κοινοτικών αναγκών των εχουσών έσοδον εκ κοινοτικών βοσκών κοινοτήτων Φθιώτιδος και Φωκίδος.

17 Οκτ. 1878

Άρθρ. 1. [...] Λ'. Επαρχία Φθιώτιδος 3) Δήμος Τυμφρηστού. 1. Κοινότης Πουγκακίων. του δημοτικού ταμείου Τυμφρηστού μη δυνάμενου να επαρκέση εις συντήρησιν δημοτικού

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/202.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

σχολείου αρρένων εν Πουγκακίοις, προσδιορίζομεν το εκ κοινοτικών λειβαδίων ενοίκιον αποκλειστικώς προς συντήρησιν του αυτόθι δημοτικού σχολείου αρρένων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 27 Οκτ. 1878.

796. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 19 Σεπτεμβρίου > προσετέθη και τρίτη τάξις εις το γυμνάσιον Λευκάδος, εφ' ώ και διωρίσθη καθηγητής ο πρώην τοιούτος Θ. 'Ολύμπιος, επί τω νενομισμένω μισθώ πληρωτέω αυτώ εκ των προς συντήρησιν του γυμνασίου τούτου ειδικών πόρων.

Ε. τ. Κ φ. 57, 23 Οκτ. 1878.

797 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Λαυρίου.

31 Οκτ. 1878

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς υπέρ της συντηρήσεως των σχολείων και της ανεγέρσεως των εν τω ψηφίσματι του δημοτικού συμβουλίου μνημονευομένων δημοφελών έργων.

Ε. τ. Κ φ. 72, 12 Δεκ. 1878.

798 . -ΒΔ. Περί παρατάσεως χρόνου εισιτηρίων κλπ. εξετάσεων.

31 Οκτ. 1878

Ε. τ. Κ φ. 62, 9 Νοεμ. 1878.

799 . -Ν. ΨΙΖ'. Περί της εις τα στρατιωτικά άσκησεως των αγόντων ηλικίαν 22, 23 και 24 ετών.

27 Νοεμ. 1878 Ε. τ. Κ φ. 69, 4 Δεκ. 1878.

800 . -Ν. ΨΙς'. Περί στρατολογίας.

27 Νοεμ. 1878

Άρθρ. 1. Πας Έλλην οφείλει να υπηρετήση αυτοπροσώπως εν τω στρατω.

Άρθρ. 2. Η στρατιωτική υπηρεσία είναι υποχρεωτική εις πάντας τους άγοντας ηλικίαν από του 21 έτους, συμπεπληρωμένου, μέχρι του 40, συμπεπληρωμένου.

Άρθρ. 4. Η αντικατάστασις απαγορεύεται.

Η εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, απαλλαγή επ' ουδενί λόγω είναι οριστική. [...]

Άρθρ. 7. Άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος νόμου συνταχθήσεται κατά δήμους "Μητρώον αρρένων" [...]

Άρθρ. 32. Εξαιρούνται της στρατιωτικής υπηρεσίας όσοι ένεκα σωματικής βλάβης εισίν ανίκανοι διά πάσαν ενεργόν η βοηθητικήν υπηρεσίαν του στρατού.

Άρθρ. 33. Απαλλάσσονται της ενεργού υπηρεσίας εν ειρήνη,

α΄) ο πρεσβύτερος των εκ πατρός και μητρός ορφανών.

β΄) ο μόνος υιός η ο πρεσβύτερος των υιών, η ελλείψει υιού η γαμβρού, ο μόνος εγγονός η πρεσβύτερος των εγγονών γυναικός εν χηρεία διατελούσης, η γυναικός, ης ο σύζυγος εκηρύχθη

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/203.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κατά τας διατάξεις του νόμου, άφαντος, η πατρός τυφλού, η ένεκα ανιάτου σωματικής βλάβης εντελώς ανικάνου προς πάσαν εργασίαν η ο μόνος υιός πατρός έχοντος ηλικίαν 70 ετών βεβαιωμένην [...]

Αν, κατά τας προβλεπομένας υπό των δύω προηγουμένων εδαφίων περιστάσεις, ο πρεσβύτερος των αδελφών τύχη ων τυφλός η φέρη ανίατον σωματικήν βλάβην, καθιστώσαν αυτόν ανίκανον προς πάσαν εργασίαν, απαλλάσσεται ο αμέσως επόμενος αδελφός.

γ΄) ο πρεσβύτερος δύω αδελφών ανηκόντων εις την αυτήν απογραφήν, εάν ο νεώτερος κριθή ικανός διά την υπηρεσίαν· επιτρέπεται όμως η υπό του πρεσβυτέρου αδελφού αντικατάστασις του νεωτέρου.

δ΄) ο έχων αδελφόν υπηρετούντα εν τω ενεργώ στρατώ.

ε΄) ο αδελφός του αποθανόντος εν τη ενεργώ υπηρεσία η του τεθέντος εις απόταξιν η αποστρατείαν [...] διά τραύματα επενεχθέντα αυτώ εν διατεταγμένη υπηρεσία η διά βλάβας σωματικάς επισυμβάσας αυτώ εν τω κατά γην η κατά θάλασσαν στρατω, ένεκα διατεταγμένης υπηρεσίας. [...]

Αι ανωτέρω απαλλαγαί δεν ισχύουσι διά τα θετά τέκνα.

Άρθρ. 36. Απαλλάσσονται υπό όρον της στρατιωτικής υπηρεσίας οι μαθηταί των ιεράτικών σχολείων, των ανεγνωρισμένων θρησκειών, της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής και οι φοιτηταί της Θεολογικής του Πανεπιστημίου σχολής, εάν προ της κληρώσεως ανέλαβον την υποχρεωσιν να δεχθώσι το ιερατικόν σχήμα. [...]

Άρθρ. 38. Εν ειρήνη δύναται να επιτραπή αναβολή κατατάξεως εις τους εξαιτησαμένους ταύτην προ της κατά το άρθρον 44 κληρώσεως, όσοι διανύοντες το τελευταίον η το προτελευταίον έτος των σπουδών αυτών εν τω σχολείω των τεχνών, τω Εθνικω Πανεπιστημίω, τινί των εν τη αλλοδαπή Πανεπιστημίων, η τω θεωρητικω τμήματι του στρατιωτικού σχολείου, προσαγάγωσι αυθεντικήν περί τούτου απόδειξιν, των μεν, επί εν έτος, των δέ, επί δύω.

[...]

Άρθρ. 59. Πας Έλλην, μη κριθείς ανίκανος διά πάσαν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, διανύει·

Εν τω ενεργώ στρατω τρία έτη·

Εν τη εφεδρεία αυτού εξ έτη, και

Εν τη Εθνοφρουρά δέκα έτη. [...]

Άρθρ. 60. Άπαντες οι ανήκοντες εις την καλουμενην απογραφήν, οι μη εξαιρεθέντες [...] η μη προορισθεντες διά τον κατά θάλασσαν στρατόν, αποτελούσι μέρος του ενεργου στρατού [...]

Άρθρ. 61. Εκ των κατά το ανωτέρω άρθρον νεοσυλλέκτων υπηρετούσι πλήρη την τριετίαν εν τω ενεργώ στρατω ισάριθμοι προς τους απαιτουμένους διά την συμπλήρωσιν της κατά τον περί ετησίας δυνάμεως του στρατού νόμον εν ειρήνη δυνάμεως αυτού. Λαμβάνονται δε ούτοι κατ' αριθμητικήν σειράν εκ του 1 μέρους του στρατολογικού ελέγχου εκάστου δήμου [...]. ·

Άρθρ. 62. Οι λοιποί των κατά το άρθρον 60 νεοσυλλέκτων, μετά εξάμηνον πραγματικήν ύπηρεσίαν, πέμπονται εις την διαθεσιμότητα του ενεργού στρατού διά το υπόλοιπον της τριετίας, εάν καταβάλωσιν εις το Δημόσιον κατά την λήξιν της εξαμήνου υπηρεσίας των δραχμάς 100. [...]

Άρθρ. 64. Η εν τω κατά θάλασσαν ενεργώ στρατω υπηρεσία είναι διετής, τετραετής δε η εν τη εφεδρεία αυτού, μεθ' ήν μεταβαίνουσιν εις την Εθνοφρουράν των λιμένων οι διανύσαντες την εφεδρείαν άνδρες.

Ο κατά θάλασσαν στρατός συγκροτείται·

1 . Εκ των κατά το άρθρον 81 εθελουσίως κατατασσομένων εν αυτώ και των κατά το άρθρον 80 ανακατατασσομένων.

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/204.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2. Εκ των νέων της καλουμένης εις τον στρατόν απογραφής, οίτινες εισίν εγγεγραμμένοι εν τω "μητρώω εργατών θαλάσσης".

3. Μη επαρκούντων των εις τας δύο ανωτέρας κατηγορίας υπαγομένων, εκ των κατά το άρθρον 72 εθελουσίως κατατασσομένων.

Άρθρ. 65. Εκ των κατά το αμέσως ανωτέρω άρθρον 64 εδ. 2. νέων υπηρετούσιν εν τω κατά θάλασσαν ενεργώ στρατω ισάριθμοι προς τους διά του περί ναυτολογίας ετησίου νόμου οριζομένους [...] Λαμβάνονται δε ούτοι κατ' αριθμητικήν σειράν εκ του 1 μέρους του στρατολογικού ελεγχου εκάστου δήμου κατ' αναλογίαν των εν αυτώ εργατών θαλάσσης.

Οι λοιποί διανύουσι την διετίαν εν διαθεσιμότητι του κατά θάλασσαν ενεργού στρατού, διατελούντες εις την διάθεσιν του Υπουργού των Ναυτικών.

Άρθρ. 70. Οι εν διαθεσιμότητι του ενεργού στρατού άνδρες και της εφεδρείας αυτού δύνανται να συνέρχωνται εις γάμον άνευ αδείας. [...]

Οι εν διαθεσιμότητι η εν εφεδρεία του ενεργού στρατού άνδρες, οίτινες τυγχάνουσι πατέρες τεσσάρων τέκνων ζώντων και προερχομένων εκ νομίμου γάμου, μεταβαίνουσιν αυτοδικαίως εις την Εθνοφρουράν, άμα βεβαιωθείσης της περιστάσεως ταύτης.

Άρθρ. 72. Πας Έλλην είναι δεκτός εις εθελουσίαν κατάταξιν εν τω ενεργώ στρατώ· οφείλει δε 1 ) να έχη συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του [...] 3) να μη ήναι μήτε έγγαμος, μήτε χήρος πατήρ ζώντων τέκνων, και 4) να έχη χρηστά ήθη και ανεπίληπτον διαγωγήν.

Εάν μη έχη συμπεπληρωμένον το 21 έτος, οφείλει να προσαγάγη έγγραφον συγκατάθεσιν των γονέων αυτού η του επιτρόπου του, εξουσιοδοτηθεντος υπό του οικογενειακού συμβουλίου. [...]

Άρθρ. 80. Εν τω κατά θάλασσαν στρατω γίνονται δεκτοί προς ανακατάταξιν οι παίδες μέχρι του 17 έτους της ηλικίας των, οι από της τάξεως των παίδων εις τους μαθητευομένους μεταβαίνοντες μέχρι του 19 έτους της ηλικίας των, οι ναύται, οι από της τάξεως των μάθητευομένων ερχόμενοι μέχρι του 21 έτους των. [...]

Άρθρ. 82. Οι φέροντες αποφοιτήριον του θεωρητικού τμήματος του στρατιωτικού σχολείου η του εθνικού Πανεπιστημίου, η τινός των εν τη αλλοδαπή Πανεπιστημίων, πτυχίον του σχολείου των τεχνών η απολυτήριον γυμνασίου, η δημοσίου ελληνικού σχολείου με βαθμόν τουλάχιστον καλώς, εισί δεκτοί εις υπό όρον επί εξ μήνας εθελουσίαν κατάταξιν επί τη προσαγωγή των επισήμων αποδεικτικών, εάν δηλώσωσι τούτο προ της υπό του στρατολογικού συμβουλίου κληρώσεως των στρατευσίμων του δήμου.

Άρθρ. 84. Οι εν τω μητρώω εργατών θαλάσσης εισί δεκτοί εις εθελουσίαν υπό όρον επί εξ μήνας κατάταξιν εν τω στρατω θαλάσσης, εάν δηλώσωσι τούτο προ της υπό του στρατολογικού συμβουλίου κληρώσεως των στρατευσίμων του δήμου.

Άρθρ. 85. Ο εθελουσίως επί εξ μήνας υπό όρον κατατασσόμενος εν τω στρατω της ξηράς η της θαλάσσης ύποχρεούται να καταβάλη προ της κατατάξεως του δραχ. 500 εις το Δημόσιον.

Άρθρ. 86. Ο επί εξ μήνας υπό όρον εθελοντής [...] μετά την λήξιν < τής υπηρεσίας > μεταβαίνει εις την διαθεσιμότητα του ενεργού στρατού, υπαγόμενος εις την υποχρέωσιν του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 62. [...]

Άρθρ. 87. Οι φοιτηταί του Πανεπιστημίου και οι μαθηταί του σχολείου των τεχνών, αναλαμβάνοντες υποχρέωσιν εθελουσίας υπό όρον επί εξ μήνας κατατάξεως προ της υπό του στρατολογικού συμβουλίου κληρώσεως των στρατευσίμως του δήμου, δύνανται να τύχωσι πάρα της στρατιωτικής αρχής αναβολής μεταβάσεως εις το σώμα, δι' ο προωρίσθησαν. Η αναβολή αύτη δύναται να χορηγηθή αυτοίς μέχρι της 1 'Ιανουαρίου του έτους, καθ' ο συμπληρούσι το εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας των. [...]

Ε. τ. Κ φ. 69, 4 Δεκ. 1878.

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/205.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

801 . -ΒΔ. Περί εκτελέσεως των χημικών εργασιών* εν τω χημείω της σχολής των τεχνών.

27 Νοεμ. 1878

* Αποφοιτηρίων εξετάσεων φαρμακοποιών. Ε. τ. Κ φ. 7, 28 Ιαν. 1879.

802 . -Αγγ. Διά Β. Διατάγματος της 26 Σεπτεμβρίου 1878 συνεστάθη εν Αγία Άννη του δήμου Νηλέων έλληνικόν σχολείον με μίαν επί του παρόντος τάξιν την Α'.

Ε. τ. Κ φ. 72, 12 Δεκ. 1878.

803 . -Ν. ΨΞς'. Περί διανομής της περιουσίας Λευκάδος.

27 Δεκ. 1878

Άρθρ. 9. Η διοίκησις [...] του νοσοκομείου και ορφανοτροφείου και η διαχείρισις της περιουσίας αυτού ανατίθεται εις άδελφάτον, συγκείμενον εκ του Δημάρχου Λευκαδίων, ως προέδρου, και εκ τεσσάρων δημοτών εγκατεστημένων εν τω αυτώ δήμω [...]

Η δαπάνη διά την συντήρησιν του νοσοκομείου και ορφανοτροφείου επιβαρύνει τους δήμους της Επαρχίας αναλόγως του πληθυσμού εκάστου αυτών και θεωρείται μη υπαγομενη εις κατάσχεσιν ούτε εις συμψηφισμόν, κυρίως δε προσδιορίζεται προς τούτο η πρόσοδος του ιχθυοτροφείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 5 Ιαν. 1879.

804. -Ν. ΨΟΑ'. Περί καταδιώξεως της ληστείας.

29 Δεκ. 1878

''Αρθρ. 8. Πας δημότης ηλικίας 20 - 50 ετών οφείλει, τη προσκλήσει του δημάρχου, να υπηρετή υπό την διεύθυνσιν του στρατιωτικού αποσπασματάρχου η περιπολίας προς καταδίωξιν της ληστείας, τρεις ημέρας κατ' άνώτατον όρο ν καθ' έκαστον μήνα και εντός μόνον του δήμου, εις ον ανήκει, πλην εκτάκτων περιστάσεων η εκτίμησις των οποίων απόκειται εις την κρίσιν του δημάρχου. Ο απειθών εις την πρόσκλησιν τιμωρείται με πρόστιμον 5 - 50 δραχ.

Η εξακρίβωσις των ύποχρεων και ο προσδιορισμός της σειράς της υπηρεσίας αυτών ανήκει εις τον δήμαρχον. Πάσα δε κατά τούτο πραχθησομένη ύπ αυτού αδικία, τιμωρείται πειθαρχικώς διά προστίμου 25 - 100 δραχμών. [...]

Ακολουθούν διατάξεις περί αποζημιώσεως, συντάξεως εθνοφυλάκων η των οικογενειών των κλπ. όμοιες του Ν. ΤΟΔ' (βλ. άρ. 660).

Ε. τ. Κ φ. 5, 10 Ιαν. 1879.

1879

805. -Ν. ΨΟΓ'. Περί του προσωπικού κλπ. των άτμοτελωνίδων.

31 Ιαν. 1879

Άρθρ. 3. [...] ένα διορισθή τις ναύτης α΄ μεν τάξεως απαιτείται να έχη τριετή θαλασσίαν υπηρεσίαν εν τω πολεμικώ ναυτικώ ως ναυτης α΄ τάξεως, η τετραετή εν τω εμπορικώ ως ναύτης εν γένει· β' δε τάξεως απαιτείται να έχη είτε εν τω πολεμικώ ναυτικω διετή θαλασσίαν υπηρεσίαν εις τον βαθμόν τούτον, είτε εν τω εμπορικώ τριετή.

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/206.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Αμφοτέρων των τάξεων οι ναύται πρέπει να έχωσιν ηλικίαν όχι ελάσσονα των ετών 21.

[...]

Ίνα διορισθή τις άνθρακεύς απαιτείται να έχη θαλασσίαν διετή τουλάχιστον υπηρεσία ν, είτε εν πολεμικώ είτε εν εμπορικώ πλοίω ως ναύτης οιασδήποτε τάξεως, ηλικίαν δε όχι ελάσσονα των 20 ετών. ένα διορισθή τις ύπολογιστής απαιτείται να έχη ηλικίαν από 20 έως 30 ετών, να ύπηρετησε δ' εν πολεμικώ πλοίω η εν ατμοπλοίω της ελληνικής ατμοπλοϊκής εταιρίας επί εν έτος ως τοιούτος είτε ως α΄ η β' τάξεως βοηθός λιμεναρχείου επί τριετίαν, είτε ως γραμματεύς εμπορικού πλοίου επί διετίαν.

Δύνανται να διορισθώσι προσέτι εις την θέσιν ταύτην και οι έχοντες απολυτήριον Σχολαρχείου μαθηταί. [ ...]

Οι ένεκεν ασθενείας κωλυόμενοι εις υπηρεσίαν στερούνται κατά την διάρκειαν της ασθενείας των το αντίτιμον της τροφής και το ήμισυ του μισθού αύτών, εάν η ασθένεια παραταθή πλέον των πέντε ημερών· στερούνται δε και του ημίσεως τούτου, εάν αύτη υπερβή τας 30, ότε διορίζεται [...] αναπληρωτής [...]

Ε. τ. Κ φ. 17, 27 Φεβρ. 1879.

806 . -ΒΔ. Περί συγκροτήσεως της εφορίας της σχολής τεχνών και των καθηκόντων αυτής.

14 Φεβρ. 1879 Ε. τ. Κ φ. 35, 14Ιουν. 1879

807. -ΒΔ. Περί ηλικίας των διοριζομένων δοκίμων ιατρών και δοκίμων φαρμακοποιών.

20 Φεβρ. 1879

[...] Οι εις το ύγειονομικόν σωμα διοριζόμενοι δόκιμοι ιατροί και δόκιμοι φάρμακοποιοί δέον να έχωσιν ηλικίαν ελάσσονα του εικοστού έκτου έτους συμπεπληρωμένου [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 18 Απρ. 1879.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί ηλικίας των διοριζομένων δοκίμων φαρμακοποιών.

17 Μαρτ. 1879.

[...] Οι διοριζόμενοι εις τον στρατόν δόκιμοι φαρμακοποιοί δέον να έχωσιν ηλικίαν ελάσσονα του τριακοστού έτους συμπεπληρωμένου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 18 Απρ. 1879.

808 . -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 4 Ιαν. 1879 " συνεστήθη ελληνικόν σχολείον εν Ανδρούση του δήμου Εύας της Μεσσηνίας με μίαν επί του παρόντος τάξιν, την α΄. και διωρίσθη εν αυτώ βοηθός επί μηνιαίω μισθώ δραχμών 90 ο ΙΑ. Λάιος.

Δι' ομοίου της 19 ιδίου μηνός ηυξηθη ο μισθός του διδασκάλου της Ιταλικής γλώσσης Α. Φραβασίλη εις δραχμάς 200 τον μήνα επί τη υποχρεώσει του ειρημένου διδασκάλου να διδάσκη την ιταλικήν εις τα εν Αθήναις δημόσια γυμνάσια Α', Β' και γ΄.

Ε. τ. Κ φ. 16, 22 Φεβρ. 1879.

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/207.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

809. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Ανάφης.

3 Μαρτ. 1879

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθησεται αποκλειστικώς προς τε απότισιν των χρεών του δήμου και προς αποπεράτωσιν του δημοτικού σχολείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 18 Ιουν. 1879.

810 . -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 4 Φεβρουαρίου 1879 " συνεστάθησαν ελληνικά σχολεία με μίαν έκαστον κατ' αρχάς τάξιν, την πρώτην, εν Μώλω του δήμου Θερμοπυλών, εν Χρυσάφοις του δημου Θεραπνών, εν Δουκα του δημου 'Ολυμπίων, εν Κοσμά του δήμου Σελινούντος. [...]

Δι' ομοίου της 14 < Απριλίου ε. έ. " ενεκρίθη ίνα λαμβάνη ο εν τω Βαρβακείω Λυκείω και τοις Αθήνησι δημοσίοις γυμνασίοις καθηγητής της Γερμανικής Κ. Α. Μαναράκης επιμίσθιον εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος δραχμών εκατόν κατά μήνα [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 10 Μαΐου 1879 .

811. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 19 'Ιανουαρίου ε. ε. " ενεκρίθησαν αι παρά της εφορείας της σχολής των τεχνών απονεμηθείσαι εις τους κατά τους διαγωνισμους του π. έτους άριστευσαντας μαθητάς μηνιαίαι υποτροφίαι και εφ' άπαξ χρηματικαί άμοιβαί.

Ε. τ. Κ φ. 36, 18 Ιουν. 1879.

812 . -ΒΔ. Περί χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως δραχμών 30. 000 επί της χρήσεως 1879.

28 Σεπτ. 1879

Άρθρ. 1. Χορηγείται έκτακτος πίστωσις [...] καταλογιζομένη υπό ειδικόν κεφάλαιον και άρθρον " προμήθεια μηχανημάτων κλπ. του νέου σιδηρουργικού εργοστασίου της σχολής των τεχνών ". [...]

Ε. τ. Κ φ. 65, 3 Οκτ. 1879.

813 . -ΒΔ. Περί υποτροφιών Βελλείου κληροδοτήματος.

5 Οκτ. 1879

[...] Υπότροφοι εκ του Βελλείου κληροδοτήματος διορίζονται εν τοις Γυμνασίοις, εν τω Εθνικω Πανεπιστημίω και τω εν Αθήναις διδασκαλείω.

[...] Η μηνιαία χορηγία ορίζεται εις μεν τους εν τω Πανεπιστημίω υποτρόφους εις δραχμάς ογδοήκοντα, εις δε τους εν τοις γυμνασίοις και τω διδασκαλείω εις δραχμάς έξηκοντα. [...]

Τροποποιεί ΒΔ. 11 Αυγ. 1868. Ε. τ. Κ φ. 80, 27 Δεκ. 1879.

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/208.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

814 . -ΒΔ. Περί προσδιορισμού ανάγκης τινός της κοινότητος Καρπενησίου.

8 Οκτ. 1879

Άρθρον μόνον. Ως μίαν των πρωτίστων αναγκών της κοινότητος Καρπενησίου, του δήμου Καρπενησίων της Επαρχίας Ευρυτανίας, αναγνωρίζομεν και την εν καταλλήλω θέσει της πρωτεουούσης του δήμου Καρπενησίων οικοδόμησιν "Δημοτικού Σχολείου Θηλέων " και την διακόσμησιν αυτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 69, 29 Οκτ. 1879.

815. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος > της 16 'Ιουλίου ε. ε. ετροποποιήθη το από 15 Μαΐου π.ε. Διάταγμα περί κατανομής εις τας τρεις τάξεις του εν Αθήναις Διδασκαλείου των διά του ΧΘ' νόμου περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις ορισθέντων μαθημάτων ως έξής.

α΄) Η διδασκαλία της πειραματικής φυσικής περιορίζεται εν τη β΄. και γ΄. τάξει [...] προστιθεμένης μιας καθ' εβδομάδα ώρας διδασκαλίας εν εκατέρα των τάξεων τούτων.

β΄) Η διδασκαλία της χριστιανικής ηθικής μετατίθεται από της δευτέρας εις την τρίτην τάξιν, της δε εκκλησιαστικής ιστορίας από της τρίτης εις την δευτέραν τάξιν.

γ΄) Η διδασκαλία της υγιεινής θέλει συναφθή μετά της διδασκαλίας της σωματολογίας

δ΄) Εν τη Γ' τάξει θέλει διδάσκεσθαι μαθηματική γεωγραφία.

Δι' ομοίου της 7 Αυγουστου ε. ε. ενεκρίθη να χορηγήται εκ του δημοσίου ταμείου εις τον δήμον Ακράτας εκ του κεφ. 4 άρθρ. 1 του προϋπολογισμού του Κράτους βοήθημα δραχμών τριάκοντα κατά μήνα προς συμπλήρωσιν της μισθοδοσίας του διορισθησομένου δημοδιδασκάλου εν τω συσταθησομένω δημοτικώ σχολείω εν χωρίοις Προβίτσης και Πύργου του ειρημένου δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 66, 8 Οκτ. 1879.

816. -ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικής σχολής παίδων εν τω πάρωνι "ο Αρης".

19 Οκτ. 1879 Ε. τ. Κ φ. 71, 3 Νοεμ. 1879.

817. - - - ΒΔ. Περί ορισμού των επί του πάρωνος Άρεος εκπαιδευθησομένων παίδων εις εξήκοντα.

30 Οκτ. 1879

Ε. τ. Κ φ. 79, 24 Δεκ. 1879.

818 . -ΒΔ. Περί διαγραφής μαθητού και κατατάξεως ετέρου.

26 Δεκ. 1879

Α'. Διαγράφεται των ελέγχων του στρατιωτικού σχολείου ο τακτικός μαθητής αυτού Κωνσταντίνος Γ. Πανταζής, κατ' αίτησιν της μητρός του.

Ε. τ. Κ φ. 10, 7 Φεβρ. 1880.

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/209.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

819. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 17 'Οκτωβρίου ε. ε. " διετάχθη, επειδή ένεκα νόσων δυσκολίας και οψίας εκ του εξωτερικού προσελεύσεως πολλοί των μαθητών δεν επαρουσιάσθησαν εις εξετάσεις εν γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις εμπροθέσμως, ίνα παραταθή η διά του Διατάγματος της 18 Σεπτεμβρίου ε. ε. προθεσμία < εισιτηρίων και απολυτηρίων και λοιπών εξετάσεων και μετεξετάσεων > άχρι της 10 Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. [...]

Δι' ομοίου της 20 ιδίου μηνός διωρίσθη βοηθός του εντός της μονής Μεγάλου Σπηλαίου ελληνικού σχολείου εις διδασκαλίαν των μοναχών και δοκίμων

ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος επί μηνιαίω μισθώ δραχμών 90, πληρωτέων εκ του ταμείου της αυτής μονής [...]

Δι' ομοίου της < 4 Νοεμβρίου ε. ε. " διωρίσθησαν βοηθοί εις το εν Χρυσάφοις του δημου Θεραπνών αρτισύστατον ελληνικόν σχολείον [...]

Ε. τ. Κ φ. 80, 27 Δεκ. 1879.

1880

820. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού αναγκών κοινοτήτων τινών του δήμου Αγράφων. 20 Ιαν. 1880

§ 1. Κοινότης 'Αγράφων.

Πρωτίστην της κοινότητος ταύτης ανάγκην προσδιορίζομεν την άνακαίνισιν, ήτοι επισκευήν και συντήρησιν της οικοδομής της προωρισμένης εις δημοτικόν σχολείον αρρένων, κατάστασης ήδη ετοιμορρόπου, ένεκα του κατά το παρελθόν έτος γενομένου βυθισμού, [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 4 Φεβρ. 1880.

821 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων διά την υπό όρον επί εξ μήνας εθελουσίαν κατάταξιν. 22 Ιαν. 1880

Εκτελεστικό Ν. 27 Νοεμ. 1878 "περί στρατολογίας".

Ε. τ. Κ φ. 21, 15Μαρτ. 1880.

822. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί στρατολογίας ΨΙς' νόμου, όσον αφορά εις την σωματικην ικανότητα και την εις τα διάφορα όπλα παραδοχην.

4 Φεβρ. 1880

Άρθρ. 4. το ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εις την ενεργόν υπηρεσίαν του στρατού ορίζεται εις 1 μέτρον και 54 εκατοστά. Ελάχιστον δε ανάστημα προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα ορίζεται το εξής·

διά το ιππικόν . .............................. 1μ . 64.

διά το πυροβολικόν .............................. 1μ . 68.

διά το μηχανικόν . .............................. 1μ . 58.

διά τους νοσοκόμους . . ........................... 1μ. 56.

διά τους αγωγείς . . .............................. 1μ . 64.

Διά την έφιππον χωροφυλακήν . . .................. 1μ. 64.

διά την πεζήν χωροφυλακήν ........................ 1μ . 56.

Ε. τ. Κ φ. 19, 8 Μαρτ. 1880. 14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/210.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό :

ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του περί αναστήματος άρθρου 4 του από 4 Φεβρουαρίου ε. ε. Β. Διατάγματος.

30 Ιουν. 1880

[...] ελάχιστον [...] ανάστημα προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα ορίζεται το εξής·

διά το Ιππικόν . . ........................... 1μ. 60 - 64.

Πυροβολικόν . ........................... 1μ. 64 - 68.

Μηχανικόν . . ........................... 1μ. 56 - 58.

διά τους Νοσοκόμους ........................... 1μ. 56.

Αγωγείς .............................. 1μ. 60 - 64.

διά την έφιππον χωροφυλακήν . .................. 1μ. 64.

" " πεζην " . .................. 1μ . 56.

Ε. τ. Κ φ. 86, 4 Αυγ. 1880.

823. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Καλαβρύτων.

11 Φεβρ. 1880

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς προς ανέγερσιν δημοτικού σχολείου και κατασκευήν του υδραγωγείου της πόλεως διά σιδηρών σωλήνων.

[...] Ε. τ. Κ φ. 18, 8Μαρτ. 1880.

824. -ΒΔ. Περί χρησιμοποιήσεως διά ποινικάς φυλακάς του εν Αιγίνη δημοσίου καταστήματος γνωστού υπό την ονομασίαν "Ορφανοτροφείον Κυβερνήτου".

18 Μαρτ. 1880 Ε. τ. Κ φ. 28, 7 Απρ. 1880.

825. -Ν. ΩΚΓ'. Νόμος συμπληρωματικός των νόμων περί συστάσεως Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.

15 Απρ. 1880

Άρθρ. 11. Τα πάρα του νόμου προβλεπόμενα πλεονεκτήματα δεν απονέμονται εις θετά τέκνα μετόχων του Ταμείου αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών ως και εις τα προ της χορηγήσεως νομίμου αδείας γάμου γεννηθέντα τέκνα [...]

Ε. τ. Κ φ. 41, 26 Απρ. 1880.

826. -Ν. ΩΚΖ'. Περί διανομέων εν τοις τηλεγραφείοις.

18 Απρ. 1880

Άρθρ. 5. ένα διορισθή τις διανομεύς απαιτείται να άγη ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 18 ετών, ούδ' ανωτέραν των 50· να ήναι σωματικώς υγιής, να γιγνώσκη γραφήν και ανάγνωσιν και να ήναι καλής διαγωγής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 28 Απρ. 1880.

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/211.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

827. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού διδασκαλικού μετοχικού ταμείου του Ελληνικού διδασκαλικού Συλλόγου.

18 Απρ. 1880

Ε. τ. Κ φ. 66, 6 Ιουν. 1880.

828 . -ΒΔ. Περί βεβαιώσεως της θαλασσίας υπηρεσίας των ναυτικών των άξιουντων να λάβωσι δίπλωμα εμποροπλοιάρχου η εμποροκυβερνήτου.

2 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 68, 16 Ιουν. 1880.

829 . -Ν. ΩΑΠ'. Περί οργανισμού του ενεργού στρατού.

2 Μαΐου 1880

Άρθρ. 23. Οι δευτεροετείς και οι τριτοετείς της Νομικής του Πανεπιστημίου Σχολής φοιτηταί δύνανται να καταταχθώσι μέ τον βαθμόν του υπενωματάρχου, και οι τεταρτοετείς με τον βαθμόν του ένωματάρχου β΄. τάξεως, και οι έχοντες δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου με τον βαθμόν ενωματάρχου α΄. τάξεως. [...]

το ελάχιστον όριον της ηλικίας ορίζεται εις 22 έτη [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 2 Μαΐου 1880.

830 . -ΒΔ. Περί κανονισμού των απολυτηρίων εξετάσεων εν τω Αθήνησι Διδασκαλείω.

6 Μαΐου 1880 Ε. τ. Κ φ. 55, 15 Μαΐου 1880.

831 . -Ν. ΩΝΘ'. Περί συστάσεως διδασκαλείων εν Πελοποννήσω και Επτανήσω.

6 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 52, 12 Μαΐου 1880.

832. -ΒΔ. Περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών.

8 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 53, 15 Μαΐου 1880.

833. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του περί εξετάσεων Διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1877.

14 Μαΐου 1880

Αφορά στα Γυμνάσια. Ε. τ. Κ φ. 56, 19 Μαΐου 1880.

834 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αθήναις εξεταστικής των εμποροπλοιάρχων επιτροπής.

25 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 68, 16 Ιουν. 1880.

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/212.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικά: Άρθρ. 14 του από 15 Δεκ. 1836 ΒΔ. "περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας", καθώς και τα από 24 Νοεμ. 1850 και 18 Οκτ. 1852 ΒΔ. "περί εξετάσεως εμποροπλοιάρχων".

835 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Θήρας.

3 Ιουν. 1880

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς προς εξόφλησιν των χρεών του δήμου και προς ανέγερσιν δημοτικών διδακτηρίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 82, 26 Ιουλ. 1880.

836. -ΒΔ. Περί κανονισμού της διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Νικολάου Κρητσάκη.

14 Ιουλ. 1880 Ε. τ. Κ φ. 83, 29 Ιουλ. 1880.

837. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού και άλλης ανάγκης προς ταις διά προτέρων Διαταγμάτων προσδιωρισμέναις τοιαύταις της κοινότητος Καρπενησίου.

30 Ιουλ. 1880

Ως μίαν των πρωτίστων αναγκών της κοινότητος Καρπενησίου αναγράφομεν και την επισκευήν και τελειοποίησιν των από του έτους 1872 ανεγερθέντων δημοτικού και Ελληνικού σχολείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 90, 12 Αυγ. 1880.

838 . -ΒΔ. Περί της έδρας του εν Πελοποννήσω διδασκαλείου.

25 Αυγ. 1880 Τρίπολις. Ε. τ. Κ φ. 97, 15 Σεπτ. 1880.

839 . -ΒΔ. Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις.

3 Σεπτ. 1880

Ε. τ. Κ φ. 97, 15 Σεπτ. 1880.

840. -ΒΔ. Περί Γυμναστικής.

22 Σεπτ. 1880 Ε. τ. Κ φ. 101, 3 Οκτ. 1880.

841 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως των διατάξεων της διαθήκης του Διονυσίου Κ. Πεταλά.

24 Σεπτ. 1880

[...] Εγκρίνομεν τας διατάξεις της διαθήκης ταύτης, δι' ων κατέλιπε [...] το εισόδημα δε του ημίσεος της μετά θάνατον της συζύγου του Ελένης εναπολειφθησομένης περιουσίας

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/213.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

του, ίνα χρησιμοποιηθή προς σύστασιν εν Ιθάκη εμποροναυτικής σχολής αρρένων, εν η να διδάσκηται και ξένη τις γλώσσα, προ πάντων δε η Γαλλική υπό διδασκάλου Γάλλου.

Ε. τ. Κ φ. 104, 15 Οκτ. 1880.

842 . -ΒΔ. Περί διδακτικών βιβλίων.

29 Σεπτ. 1880

Ε. τ. Κ φ. 101, 3 Οκτ. 1880.

843. -Ν. ΩΞΔ'. Περί των υπηρετούντων εις τάς λιμενικάς αρχάς και εις τους φάρους και φανους ναυτών.

20 Νοεμ. 1880

Άρθρ. 2. Οι διοριζόμενοι [...] δέον [...]

1) να έχωσι συμπεπληρωμένην διετή τουλάχιστον κατά θάλασσαν υπηρεσίαν με βαθμόν ουχί κατώτερον του ναύτου.

2) να έχωσιν ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 55 ετών, ουδέ κατωτέραν των 25. [...]

Ε. τ. Κ φ. 116, 28 Νοεμ. 1880.

844.-Ν. ΩΞΓ'. Περί συστάσεως σώματος μηχανικών διά την υπηρεσίαν των πολεμικών ατμοκινήτων πλοίων.

20 Νοεμ. 1880

Άρθρ. 4. Ουδείς γίνεται θερμαστής δευτέρας τάξεως, αν δεν υπηρέτησεν ευδοκίμως εις το Β. Ναυτικόν η επί εμπορικού πλοίου ως ναύτης δύο έτη, άγη δε ηλικίαν 20 ετών τουλάχιστον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 115, 27 Νοεμ. 1880.

845. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Πυλίων.

22 Νοεμ. 1880

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προς ανέγερσιν διδακτηρίου και σφαγείου.

Ε. τ. Κ φ. 128, 29 Δεκ. 1880.

846. -Ν. ΩΠς'. Περί κυρώσεως της διομολογηθείσης συμβάσεως περί κατασκευής ιπποσιδηροδρόμων εν Αθήναις, Πειραιεί, κλπ.

30 Δεκ. 1880

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Άρθρ. 11. [...] Παιδία μικρότερα των τεσσάρων ετών, φερόμενα επί των γονάτων, μεταφέρονται αμισθί. Τα μέχρις οκτώ ετών πληρώνουσι το ήμισυ των κομίστρων. [...]

Άρθρ. 17. Οι στρατιώται και οι υπαξιωματικοί του καταγήν και θάλασσαν στρατού, εν στολή, πληρόνουσι το ήμισυ των κομίστρων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 6 Ιαν. 1881.

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/214.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

847. -Ν. ΩΠΘ'. Περί επικούρων ιατρών, φαρμακοποιών και νοσοκόμων.

31 Δεκ. 1880

Άρθρ. 1. Οι εν τοις διαφόροις όπλοις και σωμασι του στρατού ως οπλίται κατατεταγμένοι διδάκτορες και φοιτηταί της ιατρικής, πτυχιούχοι φαρμακοποιοί και φοιτηταί του φαρμακευτικού σχολείου χρησιμοποιούνται τη συναινέσει των εις την υγειονομικήν υπηρεσίαν του στρατού.

Άρθρ. 2. [...] Των φοιτητών της ιατρικής σχολής και του φαρμακευτικού σχολείου οι τελειόφοιτοι και διανύοντες το τέταρτον έτος των σπουδών αυτών, ονομάζονται "επίκουροι άρχινοσοκόμοι" οι δε λοιποί "επίκουροι νοσοκόμοι", και αποτελούσι το τμήμα των επικούρων νοσοκόμων.

Άρθρ. 3 [...] οι επίκουροι αρχινοσοκόμοι < έχουν > τάξιν υπαξιωματικού, και οι επίκουροι νοσοκόμοι τάξιν στρατιώτου.

Άρθρ. 10. Οι επίκουροι, αι χήραι και τα ορφανά αυτών απολαύουσι των ευεργετημάτων του περί συντάξεων του στρατού της ξηράς νόμου, [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 12 Ιαν. 1881.

1881

848. -Εγ. 4. Υ. Εσωτ. Περί μη παραγωγής δικαιώματος απαλλαγής αδελφού εκ της άποβιώσεως τινός κατατεταγμένου εν τω στρατώ, αλλ' εγκαταλείποντος τας τάξεις του και διατελούντος εν αγνοία < ήτοι διανυοντος την κεκανονισμένην προς μεταμέλειαν προθεσμίαν, μεθ' ήν επέρχεται η επί λειποταξία καταδίωξις >, ότε επήλθεν η άποβίωσις.

10 Ιαν. 1881

Γιαννούλης 1881 σ. 47.

849. -ΒΔ. Περί συστάσεως δύω πειθαρχικών λόχων.

20 Ιαν. 1881

Άρθρ. 1. Συνιστώμεν δύω αύθυπάρκτους πειθαρχικούς λόχους [...]

Άρθρ. 3. Όσοι εκ των στρατιωτών δεν ύποπίπτουσι μεν εις εγκλήματα, υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα των στρατοδικείων, εξακολουθούσι δε άτακτούντες και καθιστάμενοι το κακόν παράδειγμα του σώματος, εις ο άνήκουσι, διά της επαναλήψεως πταισμάτων και παράβάσεων, μη καταστελλομενων πλέον διά των λοιπών πειθαρχικών ποινών, μετατίθενται εις τους λόχους τούτους.

Άρθρ. 4. Εκάτερος των πειθαρχικών λόχων υποδιαιρείται εις δύω ούλαμούς, εξ ων ο μεν καλείται ουλαμός των οπλιτών, ο δε ουλαμός των εργατών.

Εις τους ουλαμούς των οπλιτών κατατάσσονται.

α΄) Όσοι των στρατιωτών ένεκα αδιορθώτου διαγωγής απομακρύνονται εκ των σωμάτων του στρατού.

β΄) Όσοι δείξαντες καλήν διαγωγήν εις τους ουλαμούς των εργατών, φαίνονται άξιοι να επανέλθωσι προσεχώς εις τα σώματα του στρατού.

Εις τους ουλαμούς των εργατών κατατάσσονται.

α΄) Όσοι ήθελον δείξει κακήν διαγωγήν εις τους ουλαμούς των οπλιτών.

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/215.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β΄) Όσοι, διατελέσαντες εις πειθαρχικόν λόχον και επανελθόντες εις εν των σωμάτων του στρατού, ήθελον εξοκείλει εκ νέου.

Οι άνδρες των ουλαμών τούτων διοικούνται με αυστηρότητα μεγαλειτεραν, η των ουλαμών των οπλιτών.

Άρθρ. 17. Οι στρατιώται του ουλαμού των οπλιτων εκατέρου των λόχων τούτων, οι διακρινόμενοι διά της καλής αυτών διαγωγής, επαναφέρονται εις τα σώματα του στρατού· τουναντίον δε οι κακώς διάγοντες μετατίθενται εις τους ουλαμούς των εργατών.

Οι καλώς διάγοντες στρατιώται των ουλαμών των εργατών μετατίθενται εις τους ουλαμούς των οπλιτών.

Άρθρ. 23. Ο στρατιώτης, ο εξ οικείου σφάλματος συμπληρώσας την εαυτού στρατείαν εις τους πειθαρχικούς λόχους, λαμβάνει απολυτήριον χαρακτηρίζον την διαγωγήν αυτού κακήν.

Άρθρ. 26. Οι εις τους πειθαρχικούς λόχους μετατιθέμενοι στρατιώται θεωρούνται ως διαρκώς υπό ποινήν διατελούντες [...]

Άρθρ. 27. Αποκλείονται πάσης συγκοινωνίας μετά των στρατιωτών των αποτελούντων την φρουράν του τόπου, ένθα εδρεύει εκάτερος των λόχων τούτων, ιδίως δε αποκλείονται της μετά των πολιτών συγκοινωνίας.

Άρθρ. 28. δεν επιτρέπεται εις αυτούς να εξέρχωνται του στρατώνος ειμή δι' υπηρεσίαν και υπό την επιτήρησιν ύπαξιωματικών.

Άρθρ. 30. Οι στρατιώται των πειθαρχικών λόχων δεν είναι ώπλισμένοι, αλλ' οι των ουλαμών των οπλιτών, ίνα μη απομάθωσι τα γυμνάσια, οπλίζονται κατά τας ώρας της ασκήσεως, τον δε λοιπόν χρόνον ο οπλισμός αυτών παραμένει εις μέρος ασφαλές.

Άρθρ. 31. Οι στατιώται των ουλαμών των εργατών δεν γυμνάζονται.

Άρθρ. 32. Οι στρατιώται των πειθαρχικών λόχων ασχολούνται εις έργα δημοσίας ώφελείας, δύνανται δε να απολαμβάνωσιν επιμίσθιον τι εργασίας, εάν η υπηρεσία θεωρήση πρεπον, τοιούτον όμως, ώστε υπό την έποψιν της ευζωΐας, η θέσις αυτών να μη ήναι κρείσσων της των στρατιωτών των σωμάτων του στρατού.

Άρθρ. 33. Η διάρκεια της ήμερησίας εργασίας ορίζεται κατά την ώραν του έτους, τας περιστάσεις και την θέλησιν του διοικητού του λόχου, εις 6 - 9 ώρας διά τους οπλίτας και εις 7 - 10 ώρας διά τους εργάτας.

Άρθρ. 36. [...] Μόνον εν περιπτώσει παραφοράς η άπειθείας δι' έργων, επιτρέπεται η χρήσις των δεσμών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 4 Φεβρ. 1881.

850. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ΩΠΘ' νόμου περί επικουρων ιατρών, φαρμακοποιών και νοσοκόμων.

23 Ιαν. 1881

Ε. τ. Κ φ. 15, 14 Φεβρ. 1881.

851 . -Ν. Ω^Δ'. Περί συντάξεως του προσωπικού των συνεργείων του Βασ. Ναυστάθμου.

30 Ιαν. 1881

Άρθρ. 4. Αι χήραι και τα ορφανά των αποβιωσάντων τεχνιτών δικαιούνται εις σύνταξιν συμφώνως προς τα εν τοις περί ναυτικών συντάξεων νόμοις οριζόμενα, αναλόγως του βαθμού των συζύγων των. [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 2 Φεβρ. 1881.

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/216.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

852. —Ν. Ω^Γ'. Περί συντάξεως των αξιωματικών και πληρωμάτων των εν καιρώ πολέμου προσληφθησομένων ατμοκινήτων και ιστιοφόρων πλοίων.

31 Ιαν. 1881

Άρθρ. 3. Εις τας χήρας και τα ορφανά των τοιούτων συνταξιούχων απονέμεται, μετά την αποβίωσιν αυτών, σύνταξις ίση με το ήμισυ της εις τον σύζυγον απονεμομένης συντάξεως. Ε. τ. Κ φ. 10, 2 Φεβρ. 1881.

853. —Εγ. 24 Υ. Εσωτ. Περί άπαλλάξεως του μόνου εγγονού, η του πρεσβυτέρου των εγγονών, γυναικός εν χηρεία διατελούσης, των εξ υιού, η υιών, ή θυγατρός, η θυγατέρων καταγομένων.

2 Φεβρ. 1881

Γιαννούλης 1881 σ. 74.

854. —ΒΔ. Περί εισφορών.

16 Φεβρ. 1881

Άρθρ. 1. [...] Δια της επιτάξεως εισφοράς εις καταλύματα, η στρατιωτική και ναυτική υπηρεσία δύνανται 1) να λάβωσι προσωρινώς εις την άποκλειστικήν χρήσιν αυτών [...] δημοτικά σχολεία [...]

Ε. τ. Κ φ. 17, 18 Φεβρ. 1881.

855. —Ν. Π ΙΕ'. Περί πληρωμής χρεών των ιερατικών σχολείων και εισπράξεως των εις αυτά καθυστερούντων.

28 Φεβρ. 1881

Άρθρ. 1. Επιτρέπεται εις την επί του ταμείου των ιερατικών σχολείων επιτροπήν να λάβη το κατά την γ' του 7 άρθρου του ΤΞΖ' νόμου της 27 Δεκεμβρίου 1856 κατατεθειμενον εν τη Εθνική Τραπέζη εκ δωρεών υπέρ αυτών των σχολείων ποσόν των δραχμών 40. 000 ίνα δι' αυτού πληρώση τα μέχρι τούδε εκ μισθών και ενοικίων χρέη αύτών, επί τω όρω της βαθμηδόν αποδόσεως αυτών εκ των μετά ταύτα εισοδημάτων των αυτών σχολείων [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 11 Μαρτ. 1881.

856. —ΒΔ. Περί διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Π. Δημάκη.

5 Μαρτ. 1881

Αφορά σέ σχολεία της Μεσσηνίας.

Ε. τ. Κ φ. 37, 24 Απρ. 1881.

857. —ΒΔ. Περί ασκήσεως και εξετάσεως των δημοδιδασκάλων.

16 Μαρτ. 1881

Ε τ. Κ φ. 32, 27 Μαρτ. 1881.

858 . —Ν. ΠΚΗ'. Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου εν Αμφίσση εκ του κληροδοτήματος Γιαγτσή.

16 Μαρτ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 32, 27 Μαρτ. 1881.

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/217.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

859 . - - - ΒΔ. Περί ιδρύσεως νοσοκομείου εν Αθήναις προς θεραπείαν ασθενών και ιδίως προς εκπαίδευσιν και συντήρησιν νοσοκόμων γυναικών.

20 Μαρτ. 1881

2. το φιλανθρωπικόν τούτο ίδρυμα [...] θέλει φέρει την επωνυμίαν "θεραπευτήριον ο Ευαγγελισμός υπό την προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης" [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 4 Μαΐου 1881.

860 . -Ν. ΠΚΘ'. Περί προσκλήσεως υπό τα όπλα των προσωρινώς απαλλασσομένων.

20 Μαρτ. 1881

Άρθρ. 1. [...] Κατά την διάρκειαν της επιστρατεύσεως του ενεργού στρατού [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 27 Μαρτ. 1881.

861 . -ΒΔ. Περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

22 Απρ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 41, 11 Μαΐου 1881 .

862 . -Εγ. 72 Υ. Εσωτ. Περί της νόσου ευλογίας και εμβολιασμού.

16 Μαΐου 1881

[...] Επιστήσατε δε σπουδαίως την προσοχήν των έμβολιαστών και των ενεργούντων τον εμβολιασμόν ιατρών, όπως επιμελώνται της εν καλή καταστάσει διατηρήσεως και του πολλαπλασιασμού της δαμαλείου ύλης, λαμβάνοντες ταύτην εκ παίδων υγιών και ευρώστων, ικανοποιουμένων προς τούτο εν ανάγκη των γονέων αυτών διά μικράς χρηματικής αμοιβής εις βάρος των δημοτικών ταμείων, διότι η εντεύθεν πεμπομενη διά τε την μεγάλην απόστασιν των πλείστων του κράτους Επαρχιών και την κατ' ανάγκην απώλειαν ικανού χρόνου η άπόλλυσι την εαυτής ιδιότητα, αποβαίνουσα εκ τούτου πάντη ανωφελής, η περιέρχεται εις χείρας υμών βραδέως· [...]

Γιαννούλης 1881 σ. 24.

863. -Εγ. 76 Υ. Εσωτ. Περί εγγραφής εις την δύναμιν του οπλοστασίου των ένεκα προφανούς ανηλικότητος αποστελλομένων εις τας εστίας αυτών στρατευσιμων εν γένει και περί αποκλειστικής κατατάξεως εις αυτό των προφανώς ανικάνων.

27 Μαΐου 1881

Γιαννούλης 188 Ι σ. 112.

864 . -ΒΔ. Περί της διεξαγωγης της δημοπρασίας διά την κατασκευήν του σιδηροδρόμου Κατακώλου.

27 Μαΐου 1881 [...] ΣΥΓΓΡΑΦΗ < υποχρεώσεων > [...] ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ [...]

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/218.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Παίδες ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών εισίν απηλλαγμένοι τελών, όταν κρατώνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτά προσώπων.

Από τριών μέχρις εννέα ετών πληρώνουσι το ήμισυ των τελών και δικαιούνται εις μίαν ολόκληρον θέσιν· εν τω αυτώ όμως χωρίσματι δύο παίδες δεν δύνανται να κατέχωσιν ειμή ενός μόνον επιβάτου θέσιν.

Οι ηλικίας μείζονος των εννέα ετών πληρώνουσιν ολόκληρον θεσιν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 47, 3 Ιουν. 1881.

865 . -Εγ. 78 Υ. Εσωτ. Περί μη υπαγωγής εις άπάλλαξιν του εκ μη νομίμου γάμου μόνου η πρεσβυτέρου υιών γυναικός, ήτις εν τη χηρεία διατελούσα απέκτησεν αυτόν.

4 Ιουν. 1881

προς τους Νομάρχας του Κράτους

Επί εγερθέντος ζητήματος [...] ο παρά τω Υπουργείω των Οικονομικών Δικαστικός Σύμβουλος εξέφερε την ώδε ανακοινουμένην υμίν γνώμην, ήν συμμεριζόμεθα. [...]

Η εν χηρεία όμως διατελούσα γυνή, ήτις, μετά παρέλευσιν του [...] < νομίμου > χρονικού διαστήματος, εξ αθεμίτου σχέσεως απέκτησεν υιούς, εξομοιούται προς εκείνην, ήτις ου δέποτε ήλθεν εις γάμον, αλλ' [...] απέκτησε τέκνα. τα τέκνα τοιαύτης βεβαίως δεν δικαιούνται εις απαλλαγήν διότι [...] δεν είναι τα προϊόντα και επομένως τα στηρίγματα της απορφανισθείσης οικογενείας.

Ο Δικαστικός Σύμβουλος 29 Μαΐου 1881

Μ. Ταταράκης

Γιαννούλης 1881 σ. 115.

866. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 19 Φεβρουαρίου ε. ε. ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος " διά τα υπό του συλλόγου των κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως παραληφθέντα είδη [...]

Δι' ομοίου ωσαύτως < τής 28 Νοεμβρίου π.ε. " διά μίαν ελαιογραφικήν εικόνα, παραληφθείσαν διά το εθν. ορφανοτροφείον των κορασίων [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 6 Ιουν. 188Ι.

867 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Λαγκαδίων.

11 Ιουν. 1881

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται εις απάντησιν της δαπάνης, της απαιτουμένης διά την επισκευήν του εν Λαγκαδίοις δημοτικού παρθεναγωγείου και εις θεραπείαν των λοιπών αναγκών του δήμου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 15 Ιουλ. Ι88Ι.

868. Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 21 Απριλίου > ενεκρίθη να μη εισ πραχθ'ή εισαγωγικόν τέλος διά το υπό του Συλλόγου των Κυριών υπέρ της γυναικείας παιδευσεως παραληφθέν νήμα [...]

Ε. τ. Κ φ. 52, 26 Ιουν. 188. .

Σελ. 218
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 199
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  778. -Ν. ΧΝς'. Περί οργανισμού των προξενικών αρχών, δικαιοδοσίας αυτών κλπ.

  24 Δεκ. 1877

  Άρθρ. 30. Ουδείς διορίζεται έμμισθος προξενικός υπάλληλος· β΄. αν δεν συνεπλήρωσε το 18 έτος της ηλικίας [...]

  Ε. τ. Κ φ. 98, 27 Δεκ. 1877.

  779. -Ν. ΧΞς'. Περί προσόντων των δικαστικών υπαλληλων και περί άλλων σχετικών διατάξεων.

  31 Δεκ. 1877

  Άρθρ. 1. Γραφεύς πολυμελούς δικαστηρίου η υπογραμματεύς ειρηνοδικείου διορίζεται του λοιπού ο έχων τουλάχιστον απολυτήριον Σχολαρχείου η απόδειξιν φοιτήσεως εις την γ΄. τάξιν τινός των πρώην εν ταις Ιονίοις νήσοις Λυκείων και αφού υποβληθή εις δοκιμασίαν [...]

  Άρθρ. 2. Γραμματεύς ειρηνοδικείου διορίζεται ο συμπληρώσας το 21ον της ηλικίας του έτος και ύπηρετήσας επί τρία τουλάχιστον έτη ως γραφεύς πολυμελούς δικαστηρίου η υπογραμματεύς ειρηνοδικείου η επί διετίαν ως υπογραμματεύς πολυμελούς δικαστηρίου. [...]

  Άρθρ. 3. Γραμματεύς πολυμελούς δικαστηρίου διορίζεται ο συμπληρώσας το 25 έτος της ηλικίας [...]

  Άρθρ. 5. Συμβολαιογράφος η ειδικός υποθηκοφύλαξ διορίζεται όστις συνεπλήρωσε το 25 έτος της ηλικίας [...]

  Άρθρ. 6. [...] διά να γείνη [...] δεκτός τις εις εξέτασιν < υποψηφίων δικηγόρων > πρέπει να συνεπλήρωσε το 21 έτος της ηλικίας [...]

  Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1878.

  1878

  780. -Ν. ΧΟ'. Περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις.

  11 Ιαν. 1878

  Ε. τ. Κ φ. 7, 24 Ιαν. 1878.

  781. -Ν. ΧΠς'. Περί κυρώσεως του από 24 'Οκτωβρίου 1877 Β. Διατάγματος περί φορολογίας των επιτηδευμάτων.

  27 Ιαν. 1878

  Άρθρ. 6. [...] τα τέκνα του έπιτηδευματίου, άτινα εργάζονται ως υπάλληλοι του κατάστήματός του, απαλλάσσονται της φορολογίας [...]

  Ε. τ. Κ φ. 11, 2 Φεβρ. 1878.

  782. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 5 'Ιανουαρίου ε. ε. " ενεκρίθησαν αι παρά της εφορίας της σχολής των τεχνών απονεμηθεισαι τοις κατά τους διαγωνισμούς του λήξαντος έτους άριστευσασι μαθηταίς μηνιαίαι υποτροφίαι διά το σχολικόν έτος 1877 - 1878 και χρηματικαί εφ' άπαξ αμοιβαί άνερχόμεναι εν όλω εις δραχμάς 1484. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 17, 14 Μαρτ. 1878.