Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 20-39 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/20.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αυτόν δικαίωμα του εμπορεύεσθαι, δεν δύναται να αρχίση τας εμπορικάς εργασίας, μήτε να λογισθή ενήλικος ως προς τας συμφωνίας τας παρ' αυτού γινομένας δι' επιχειρήσεις εμπορικας, - Α'. αν δεν έλαβε προηγουμένως την άδειαν παρά του πατρός, ή, εν περιπτώσει θανάτου, νομίμου απαγορεύσεως, η απουσίας τούτου, παρά της μητρός ή, εν ελλείψει του πατρός και της μητρός, παρά του συγγενικού συμβουλίου, δυνάμει διασκέμματος έπικυρουμένου παρά του πολιτικού δικαστηρίου · β΄. αν περιπλέον το έγγραφον της αδείας δεν έκαταστιχώθη και έτοιχοκολλήθη εις το των εμποροδικών δικαστήριον του τόπου, ένθα ο ανήλικος θέλει καταστήσει την κατοικίαν του.

3. Η διάταξις του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζεται και εις τους μη εμπορευομένους ανηλίκους ως προς τας επιχειρήσεις, τας οποίας τα άρθρα 632 και 633 ορίζουσιν εμπορικας.

6. Οι ανήλικες έμποροι, οι με άδειαν, ως ανωτέρω ειρηται, εφωδιασμένοι, δύνανται να υποχρεώνουν και υποθηκεύουν τα ακίνητα των κτήματα· δύνανται δε και να τα απαλλοτριόνουν φυλάττοντες τας διατυπώσεις των άρθρων 457 και εφεξής, του πολιτικού νόμου.

63. αν εις διαφοράν τινα πηγάζουσαν από εμπορικήν εταιρίαν, ενάγωνται ανήλικα, ο επίτροπος δεν δύναται να απαρνηθή το δικαίωμα της εκκλήσεως, παραδεχόμενος διαιτησιαν ανέκκλητον.

114. Αι παρ' ανηλίκων μη εμπόρων ύπογεγραμμεναι συναλλαγματικαί είναι άκυροι ως προς αυτούς, φυλαττομενων των δικαιωμάτων των συναλλαττομενων, κατά το άρθρον 1312 του πολιτικού κώδικος.

Ράλλης α΄ σ. 598 κέξ.

52. -Ν. Περί Ελληνικής ιθαγενείας.

17 / 27 Μαΐου 1835 Άρθρ. 3. Έκαστος εκτός της Ελλάδος από πατέρα Έλληνα γεννηθείς, έχει το δικαίωμα της Ελληνικής ιθαγενείας.

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 / 28 Μαΐου 1835.

53. -ΒΔ. Περί συστάσεως θεωρητικού, πρακτικού καταστήματος περί χειρουργίας, φαρμακοποιίας και μαιευτικής.

18 / 30 Μαΐου 1835

Άρθρον < μόνον >. [...] εις το οποίον θέλουσι διδάσκεσθαι αμισθί τόσον οι ήδη έμπειρικώς μετερχόμενοι αυτάς τας επιστήμας, καθώς και οι μέλλοντες εις το εξής να επαγγέλλωνται αύτάς.

Ε. τ. Κ φ. 23, 19 / 31 Μαΐου 1831.

54. -Ν. Περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών.

26 Μαΐου 1835

Άρθρ. 4. - < Δικαιούχοι: > [...]

α΄) Πας έχων γυναίκα η χηρεύων πατήρ οικογενείας.

β΄) Πάσα έχουσα τέκνα η άτεκνος χήρα.

δ΄) Τα πατρός τε και μητρός ορφανά άγαμα τέκνα, εξ ονόματος του αποθανόντος πατρός. ·Εάν μετά τον θάνατον του πατρός τα ορφανά δεν έχωσι την νόμιμον ηλικίαν, η παραλαβή και η χρήσις του προικοδοτήματος γίνεται κατά τους γενικούς περί κηδεμονίας νόμους.

Άρθρ. 27. < Προικοδότηση των Δήμων [...] (15) στρέμματα > διά σχολείον και διά τον κήπον αυτού. [...].

Ε. τ. Κ φ. 2, 19Ιουν. 1835

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/21.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό:

Διασάφησις του Νόμου περί της προικοδοτήσεως ελληνικών οικογενειών

[...]

27 Νοεμ. 1835

Ε. τ. Κ φ. 20. 16 Δεκ. 1835.

55. -ΒΔ. Περί νεκροσκοπίας.

11 Ιουν. (sic) 1835

Άρθρ. 9. Όταν γυνή αποθάνη περί τους τέσσαρας τελευταίους της κυοφορίας μήνας, αν ο νεκροσκόπος δεν υπάρχη αυτός χειρουργός, οφείλει να μετακαλέση τοιούτον διά να σώση το βρέφος, το οποίον ενδέχεται να διαμένη έτι ζώνεις της μητρός τους κόλπους. αν δέπαραμελήση το χρέος τούτο, περιπίπτει εις την κατ' άρθρον 302 του Κώδικος ποινήν.

Άρθρ. 19. Ο μισθός του νεκροσκόπου δεν θέλει υπερβή ημίσειαν ως μίαν Δραχ. διά τους ενήλικας και εν τέταρτον ως ήμισυ Δραχ. διά τα παιδία μικρότερα των 12 ετών. Γενικώς δε αναλογίζεται με την χρηματικήν περιουσίαν των συγγενών του νεκρού· άλλ' οσάκις ο αποθανών τύχη πένης, ο νεκροσκόπος επιτελεί αμισθί την νεκροσκοπίαν.

Ε. τ. Κ φ. 22, 18 / 30 Μαΐου 1835.

56. -ΒΔ. Περί της απαιτουμένης ηλικίας εις το θήλυ γένος διά το διδασκαλικόν επάγγελμα.

10 / 22 Ιουλ. 1835

Η πρότασις της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών από 1 / 13 τ. μ. του να διορισθή ο ελάχιστος όρος της απαιτουμένης ηλικιας διά το επάγγελμα των διδασκαλισσών εις 15 έτη, εγκρίνεται διά του παρόντος.

Κλάδος Α^ σ. 550.

57. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελλην. σχολείων.

13 Αυγ. 1835

Άρθρ. 1. [...] θέλει συστηθή ανά μία τάξις Ελληνικού σχολείου εις εκάστην των εξής πόλεων: Εις Άνδρον, Νάξον, Θήραν, Σκύρον, Υπάτην, Πραστόν, Πύργον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 31 Αυγ. 1835.

58. -ΒΔ. Περί συστάσεως ενός γυμνασίου εις Μεσολόγγιον.

19 Αυγ. 1835

Άρθρ. 2. Θέλουν διορισθή [...] εις την αρχήν του σχολικού έτους δύο καθηγηταί [...].

Ε. τ. Κ φ. 5, 31 Αυγ. 1835.

59. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί του εν Σύρα Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου.

28 Αυγ. 1835

[...] τα έξοδα [...] καθ' όσον ήθελον υπερβαίνει την χορηγουμένην παρά του Δήμου Ερμουπόλεως ποσότητα, θέλουν πληρώνεσθαι, [...] παρά του Εκκλησιαστικού ταμείου.

το δε προσωπικόν και τα καθήκοντα των καθηγητών προσδιωρίσθησαν ως ακολούθως: Εις το Γυμνάσιον (Ν. Βάμβας, Ν. Φαρδούλης, Α. Δουραμάνης, Φαβρίκιος, Κ. Παππάς κ. . α. ) .

Ε. τ. Κ φ. 6, 18 Σεπτ. 1835.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/22.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

60. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εις Δημητσάνην.

1 Σεπτ. 1835

Μονοτάξιο. Ε. τ. Κ φ. 13, 10 Οκτ. 1835.

61 . -Δλ. Γρ. Οικ. Περί συντάξεων, προικοδοτήσεων και βοηθειών εις απομάχους, χήρας και ορφανά.

26 Σεπτ. 1835

Περιέχεται: Συνοπτική κατάστασις των εγκριθεισών μηνιαίων συντάξεων, και άπαξ πληρωμένων προικίσεων και βοηθειών.

Ε. τ. Κ φ. 9, 2 Οκτ. 1835.

62. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμού διδασκάλου ζωγραφικής εις το Γυμνάσιον των Αθηνών.

27 Σεπτ. 1835

διά να δοθή εις τους μαθητάς του εν Αθήναις Γυμνασίου το μέσον του να διδαχθώσι την Ζωγραφικήν, και να συστηθή εν ταυτώ εν προπαιδευτικόν κατάστημα διά τους επιθυμούντας να δοθούν ιδιαιτέρως εις τας ελευθερίους τέχνας, διωρίσθη [...] διδάσκαλος [...] ο Κ. Λάγγε εκ Δάρμσταδτ. το μάθημα της Ζωγραφικής ημπορούν ν' ακούουν και οι μαθηταί του Ελληνικού Σχολείου, καθώς και όσοι, χωρίς να κάμουν σπουδάς, θέλουν να μετέλθουν το εμπόριον η άλλο επάγγελμα.

Ε. τ. Κ φ. 10, 6 Οκτ. 1835.

63. -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοσίου βιβλιοθήκης εις έκαστον των δημοσίων σχολείων του Κράτους.

8 / 20 Νοεμ. 1835

[...] α) [...] προς χρήσιν των διδασκόντων και των διδασκομένων. [...]

γ) Ως προς τα δημοτικα σχολεία η φροντίς του πλουτισμού και της επαυξήσεως των νεοσυστάτων τούτων βιβλιοθηκών ανατίθεται εις τους Δήμους.

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 Δεκ. 1835.

Σχετικό:

Η από 29 Νοεμβρίου 1835 απόφαση του υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Ι. Ρίζου. Περιέχει κατάλογο βιβλίων που προτείνονται για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.

Ε. τ. Κ φ. 21, 20 Δεκ. 1835.

64. -Εγ. 3Ι86 Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως νέων σχολείων και περί διατηρήσεως των υπαρχόντων.

20 Νοεμ. 1835

Η Κυβέρνησις της Α. Μ. του Σ. ημών άνακτος, υπέρ παν άλλο ποθούσα την εκπαίδευσιν της Ελληνικής νεολαίας, και κατ' εξοχήν την πρόοδον της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως του λαού, δεν φείδεται κανενός των προς τούτο [...]

Μ' όλα ταύτα βλέπει παρ' ελπίδα και με άκραν δυσαρέσκειαν ότι πολλοί εκ των δημοτών

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/23.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των διαφόρων χωρίων και πόλεων δεικνύουσι παντελή αδιαφορίαν και αμέλειαν προς τας επιδαψιλευομένας αυτάς βοηθείας διά την εκπαίδευσιν των τέκνων των. Οι μεν δεν πέμπουσι τα παιδία των εις τα σχολεία· άλλοι δε στέλλουσιν αυτά εκ διαλειμμάτων και ατάκτως· οδυνηρόν είναι να βλέπη τις δημοτικάς αρχάς, δημογέροντας και εφόρους των σχολείων, να μη φροντίζουν ποσώς αν υπάρχη τοιούτον τι κατάστημα εις τον δήμον των, μηδέ να επιβλεπωνται από τινα ο διδάσκαλος η το σχολείον· πολύ δε περισσότερον ν' αδιαφορώσιν, αν χρειάζηταί τινός ο διδάσκαλος αναγκαίου εις το διδακτήριόν του, το οποίον δύναται να εξοικονομηθή με ασήμαντον τι έξοδον. [...]

Κλάδος α΄ σ. 551.

65. -Δλ. Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων.

9 Δεκ. 1835

[...] Τα κατωτέρω των οκτώ ετών παιδία θέλουν πληρώνει το ήμισυ του προσδιορισθέντος ποσού.

Αφορά σε τιμολόγιο του ατμοπλοίου Ανατολή. Ε. τ. Κ φ. 3, 30 Ιαν. 1836.

66. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως νεοφυτείου.

13 Δεκ. 1835

[...] εις Αθήνας και εις Τίρυνθον· [...]

διά της αυτής Β. Διαταγής συσταίνεται και βοτανικός κήπος εις Αθήνας, όστις θέλει συνεννοηθή με το ενταύθα νεοφυτείον και θέλει χρησιμεύει εις την φυσικοϊστορικήν εταιρίαν, τα ιατρικά σχολεία και τα ανώτερα εκπαιδευτήρια. [...]

Ε. τ. Κ φ. 1, 18 Ιαν. 1836.

67. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου εις Κύμην.

31 Δεκ. 1835

Ε. τ. Κ φ. 1, 18 Ιαν. 1836.

1836

68. -ΒΔ. Περί του σχηματισμού των στρατευμάτων της ξηράς.

13 / 25 Ιαν. 1836

Άρθρ. 9. Όσον διά το Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων, κρίνομεν την μεταρρύθμισιν αναγκαίαν, καθότι η Ελλάς έχει ήδη τ' αναγκαία εκπαιδευτικά καταστήματα, και τουλάχιστον αι κατώτεραι τάξεις του Στρατιωτικού Σχολείου καταντούν ανωφελείς ενώ μάλιστα συσταίνονται και Ναυτικά Σχολεία. Εκτός τούτου, επειδή οι εκ του υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνος προερχόμενοι ορφανοί. κατά μέρος εκπαιδεύονται εκτός του κράτους, κατά μέρος εις το Στρατιωτικόν Σχολείον, εις το οπλοστάσιον η έλαβον ήδη σύνταξιν· και επειδή εν ταυτώ το εκπαιδευτικόν τούτο κατάστημα πρέπει να αναλογή με τας πραγματικας ανάγκας του στρατεύματος και με τα οικονομικα μέσα του κράτους, περιμένομεν ανυπομόνως [...] η τωρινή δύναμις του προσωπικού [...] να ελαττωθή, [...] διά της ελαττώσεως [...] καθηγητών, διδασκάλων [...].

Ε. τ. Κ φ. 36, 22 Ιουλ. 1836.

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/24.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

69. -ΒΔ. Περί συστάσεως βιβλιοπωλείου εν τη Β. Τυπογραφία.

1 / 13 Απρ. 1836

Άρθρ. 1. διά να εισαχθή τρόπος ομοιόμορφος εις την διδασκαλίαν του λαού, και να ευρίσκη ο καθείς βιβλία στοιχειώδη καλά, και παραδείγματα της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας πρόχειρα πάντοτε εις τιμας μετρίας, [...]

Άρθρ. 2. Οποία δε βιβλία και παραδείγματα πρέπει να εκδίδωνται από την Β. Τυπογραφίαν και να πωλώνται, περί τούτου θέλομεν διατάττει ρητώς, ακούοντες την πρότασιν της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, και την γνώμην ανακριτικής επιτροπής, διοριζομένης εκάστην φοράν παρ' ημών· αλλ' ενταύθα πρέπει να φυλαχθή ως αξίωμα, ότι πρέπει όλα τα διδασκαλεία του Κράτους, και εξαιρέτως τα Ελληνικά και κοινά σχολεία, συμφώνως με τον σκοπόν του παρόντος διατάγματος να προβλεπωνται αδιακόπως κατά την αληθή ανάγκην των με τοιαύτα βιβλία και παραδείγματα, τα οποία να μην εμπεριέχουν διδασκαλίας και γνώμας επιβλαβείς η εις την θρησκείαν η εις τήνπολιτείαν, η εις την ηθικήν και πνευματικήν του ανθρώπου ανάπτυξιν και εκπαίδευσιν, και όντα χρήσιμα εις τον σκοπόν μιας φρονίμου παιδαγωγίας να συντείνουν εις τας κοινάς και αναποφεύκτους διά το εξής χρείας της Ελλάδος, και να επιταχύνωσι την εκπαίδευσιν του λαού δι ενός λεκτικού καθαρού και καλλωπισμένου. Σιμά τούτων θα έχουν ως προς το υλικόν όλην την ακρίβειαν της τέχνης, και εύθηνότερα, παρ' ό, τι πωλούνται εις τα ιδιωτικά βιβλιοπωλεία.

Άρθρ. 3. Άμα το βιβλιοπωλείον τούτο συστηθή όλα τα διδασκαλεία του Κράτους χρεωστούν να μεταχειρίζωνται εις την παράδοσιν των μαθημάτων εκείνα τα βιβλία και παραδείγματα, όσα θέλει εκδίδονται παρ' αύτού. [...]

Άρθρ. 7. το καθαρόν κέρδος του βιβλιοπωλείου θέλει χρησιμεύσει μόνον διά τα καταστήματα της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως τα εντός του Βασιλείου.

Ε. τ. Κ φ. 13, 13 Απρ. 1836.

70. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εις Σελλασίαν

<Βαμβακού>.

10 Απρ. 1836

[...] χορηγουμένων προς διατήρησιν αυτού 100 Δραχμών κατά μήνα από του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Ε. τ. Κ φ. 13, 13 Απρ. 1836.

71. -Εγ. 6144 Υ. ΕΔΕ. Περί των μεταβαινόντων από τα Δημοτικά εις

τα Ελληνικά Σχολεία μαθητών.

6 Ιουν. 1836

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Επειδή πολλάκις μαθηταί μεταβαίνοντες παρακαίρως από τα δημοτικά σχολεία εις τα Ελληνικά, επιφέρουν σύγχυσιν εις αμφοτέρων την τάξιν, διά τούτο θέλετε προσκαλέσει τους διδασκάλους των Ελληνικών σχολείων να μη δέχωνται τοιούτους εις τας κατωτάτας τάξεις των, ειμή μετά τας εξετάσεις των δημοτικών σχολείων, και μετά την έξοδόν των από την τελευταίαν τάξιν αυτών. Η οδηγία αύτη προσωρινώς μέχρις εγκρίσεως γενικωτέρου διοργανισμού.

Κλάδος α΄ σ. 554.

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/25.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

72. -ΒΔ. Περί της χρήσεως των κτιρίων των διαλυθέντων μοναστηρίων.

12 / 24 Ιουν. 1836

[...] εγκρίνομεν. όπως τα κτίρια των διαλυθέντων μοναστηρίων, τα οποία μήτε εις ενοικιαστας μήτε εις αγοραστάς χρησιμεύουν, αποτελέσουν μέρος της προικοδοτήσεως των δήμων, όταν προσδιορισθώσι και επισκευασθώσι παρ' αυτών, διά να χρησιμεύσουν εις αλληλοδιδακτικά και Ελληνικά σχολεία.

Κλάδος α΄ σ. 54.

73. -ΒΔ. Περί των βιβλίων και των σχολείων των βιβλιακών εταιριών.

12 / 24 Ιουν. 1836

1 ) Εις τα σχολεία και ρητώς εις τα κοινά και Ελληνικά, να διδάσκωνται όσα βιβλία δεν περιέχουν τι ύποπτον. Την επιθεώρησιν [...] των βιβλίων επεφορτίσθη ο διευθυντής των σχολείων [...] όστις χρεωστεί τα εισάξη μόνην την πάρα της Ιεράς Συνόδου εγκριθείσαν κατήχησιν. [...]

2) Τα σχολεία, όσα εσυστήθησαν από τους Αποστόλους της βιβλιακής Εταιρίας, ίστανται υπό την άμεσον επίβλεψιν της Κυβερνήσεως.

3) Η διδασκαλία της κατηχήσεως θέλει γίνεται από μόνους ιερωμένους Έλληνας, γνωστούς διά την ευσέβειαν και αρετήν αυτών.

Κλάδος α΄ σ. 276.

74. -ΒΔ. Περί μαιών.

15 / 27 Ιουν. 1836

Άρθρον < μόνον > § 6. Χρεωστούν αι μαίαι να επισκέπτωνται τας πτωχάς αμισθί, αποζημιούμεναι διά τούτο από τα μέσα του δήμου, τα οποία θέλουν κανονισθή ακριβέστερον διά των δημοτικών προϋπολογισμών και αποφάσεων, λαμβανομένων υπ' όψιν των όσων ελήφθησαν περί δήμων, και περί πενήτων.

Ε. τ. Κ φ. 27, 18 Ιουν. 1836.

75. -ΒΔ. Περί αρμοδιότητος των διοικητών και υποδιοικητών και περί της υπηρεσίας αυτών.

26 Ιουν. / 8 Ιουλ. 1836

Άρθρ. 14, § 52. Να φροντίζουν περί πτωχοκομίας, περί περιθάλψεως των ανικάνων πενήτων από τους ανήκοντας δήμους. περί διασιτίσεως και της ιατρικής θεραπείας απόρων ασθενών, περί της ανατροφής πτωχών παιδίων [...]

53. Να φροντίζωσι περί όλων, όσα αφορώσι τα σχολεία και την ανατροφήν των παίδων, και περί βελτιώσεως των εντός της διοικητικής περιφερείας των δημοσίων τεχνολογικών και επιστημονικών καταστημάτων, εκτός αν κατάστημα τι τεθή δι' ειδικού διατάγματος υπό τας αμέσους διαταγάς γραμματείας τινός.

Επίσης: § 54 - 68, 88. Ε. τ. Κ φ. 32, 3 Ιουλ. 1836 .

76. -Ν. Περί των υποθηκών.

11 / 23 Αυγ. 1836

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/26.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 11. Δικαίωμα προς απόκτησιν υποθήκης έχουν, δυνάμει του νόμου,. [...]

3) Οι ανήλικες και οι υπό κηδεμονΙαν, επί των ακινήτων των επιτρόπων, των κηδεμόνων, η των εγγυητών αυτών, διά τας παρεχομένας από την διαχείρισιν της επιτροπείας η της κηδεμονίας απαιτήσεις, [...]

5) Τα τέκνα, επί των ακινήτων του πατρός η της μητρός αυτών, διά την περιουσίαν, την οποίαν δύνανται ν' απαιτήσουν ως πατρικήν η μητρικήν η άλλως αποκτημένην παρ' αυτών επί της ανηλικίας των·

Άρθρ. 61. Έχουν ιδίως εξουσίαν 'να αιτώσιν εγγραφήν υποθήκης η προσημείωσιν δι' άλλον οι εξής.

3) Ο επίτροπος η ο κηδεμών, πας συγγενής, η εν ελλείψει αυτού πας φίλος του ανήλικος, αι αρμόδιοι αρχαί καθώς και ο ανήλιξ αυτός έχουν το δικαίωμα, ο δε αντεπίτροπος και το συγγενικόν συμβούλιον, και την υποχρέωσιν να ζητήσουν την εγγραφήν της υποθήκης των ανηλίκων η των απηγορευμενων επί των κτημάτων των επιτρόπων, των κηδεμόνων και των εγγυητών αυτών, καθώς επίσης και επί των κτημάτων των γονέων των ανηλίκων διά την πατρικήν, μητρικήν η άλλως αποκτημένην επί της ανηλικιότητός των περιουσίαν αυτών. εάν παραλειφθή η εγγραφή και πηγάση εκ τούτου βλάβη εις τον ανήλικα, ούτος δύναται να ζητήση αποζημίωσιν από τον αντεπίτροπον και το συγγενικόν συμβούλιον·

4) [...] Εάν η εις γάμον συνερχομένη γυνή είναι ανήλιξ, ο επίτροπος, ο αντεπίτροπος, και το συγγενικόν συμβούλιον, οφείλουν επί ιδία αυτών εύθύνη, να εγγράφουν την υποθήκην επί των κτημάτων του ανδρός. < Για την ασφάλεια της προίκας και της λοιπής περιουσίας της που τυχόν διαχειρίζεται ό άντρας της >. Πάσα δε συμφωνία μεταξύ των συζύγων περί μη εγγραφής της υποθήκης ταύτης είναι άκυρος.

5) Επίτροποι, κηδεμόνες και σύζυγοι παραβάτες του νόμου τούτου> υπόκεινται εις πολιτικήν φυλάκισιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 41, 12 Αυγ. 1836.

77. -Ν. Περί χαρτοσήμου.

14 / 26 Αυγ. 1836 Άρθρ. 24. Εις χαρτόσημον [...] μιας δραχμής υπόκεινται·

12. Τα μαρτυρικά των Σχολείων και διπλώματα τα εκδιδόμενα διά χρείαν ιδιωτικήν.

13. Όλα τα παντός είδους αποδεικτικά πιστοποιήσεως, [...] χωρίς εξαίρεσιν των περί βαπτίσεως, [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 15 Αυγ. 1836.

78. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

28 Αυγ. / 9 Σεπτ. 1836

Άρθρ. 2. Σκοπός της εταιρίας ταύτης είναι η πρόοδος των δημοτικών σχολείων και η στο ιχειώδης εκπαίδευσις του λαού. Επομένως τα αντικείμενα αυτής θέλουν είσθαι α΄) το να εύκολύνη την πρόοδον των δημοτικών σχολείων και την διάδοσιν της στοιχειώδους παιδείας μεταξύ του λαού, κατά τον της 6(18) Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμον· β΄) να προμηθεύη τα αναγκαία προς τούτο στοιχειώδη βιβλια· γ΄) να ενισχύη και να ανταμείβη τους συγγραφείς η μεταφραστας των τοιούτων βιβλίων· δ΄) να διεγείρη την άμιλλαν των μαθητών και την φιλοτιμίαν των δημοδιδασκάλων δι' ενιαυσίων βραβείων· ε΄) να φροντίζη περί τελειοποιήσεως της μεθόδου του διδάσκειν και να ανταμείβη τους τελειοποιούντας αυτήν την μέθοδον, ή εφευρίσκοντας άλλας τελειοτέρας· ς') να βοηθή εις τον πολυπλασιασμόν των δημοτικών σχολείων, όταν οι πόροι αυτής συγχωρούσι τούτο.

Κεφάλαια ΣΤ', άρθρα 36 και παράρτημα. Ε. τ. Κ φ. 54, 7 Οκτ. 1836.

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/27.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το καταστατικό η ο διοργανισμός της εταιρίας αναθεωρήθηκε το 1871 και εκσυγχρονίστηκε. Ακολουθεί το άρθρο 1 του τροποποιημένου καταστατικου για μια κατ' αρχήν σύγκριση :

Άρθρ. 1. Σκοπός της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας είναι η αγωγή και η εκπαίδευσις του λαού, ιδίως δε του γυναικείου φύλου· α΄) διά συστάσεως παρθεναγωγείων, διδασκαλείων και σχολείων προς την στοιχειώδη και εγκύκλιον εκπαίδευσιν· β΄) διά συντηρήσεως εν αύτοίς. ^. δαπάνη της εταιρίας, αριθμού τινός μαθητευομένων, υποχρεουμένων να διδάξωσιν επί διετίαν μετά την παίδευσίν των· γ΄) δι' εκδόσεως βιβλίων προσφόρων εις την του λαού εκπαίδευσιν και διά βραβεύσεως συγγραφέων και μεταφραστών τοιούτων βιβλίων· δ΄) διά βραβείων διεγερτικών της φιλοτιμίας και της αμίλλης των διδασκομένων· ε΄) διά βελτιώσεως της διδακτικής μεθόδου· ς') δι' αποστολής καταλλήλων προσώπων εις την αλλοδαπήν προς εκμάθησιν ειδικού τινός μαθήματος, επί τω όρω του να διδάξωσιν αυτό εν τοις σχολείοις της εταιρίας· ζ΄) διά συνδρομής προς σύστασιν η ενίσχυσιν σχολείων μη εξαρτωμένων από της έταιρίας.

Δηληγιάννης - Ζηνόπουλος σ. 532.

79. -ΒΔ. Περί ενηλικιότητος.

15 / 27 Οκτ. 1836

Παρατηρήσαντες, ότι η παρά του νυν ισχύοντος παρ' Ημίν πολιτικού νόμου απαιτουμένη προς αποτέλεσιν της ενηλικιότητος ηλικία των εικοσιπέντε ετών. είναι δυσυμβίβαστος με την ταχείαν ανάπτυξιν των νοητικών δυνάμεων των υπηκόων του Βασιλείου Ημών· Λαβόντες υπ' όψιν τας συνεχείς και απειραρίθμους περί συγγνώμης ηλικίας αιτήσεις, αίτινες αποδεικνύουν έτι μάλλον την ανάγκην της επί το καταλληλότερον μεταρρυθμίσεως του περί ενηλικιότητος νόμου· [...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν [...]

Άρθρ. 1. Η [...] ενηλικιότης [...] προσδιορίζεται εις έτη πλήρη 21.

Ε. τ. Κ φ. 58, 24 Οκτ. 1836.

80. -ΒΔ. Περί ληξιαρχικών βιβλίων.

20 Οκτ. / 1 Νοεμ. 1836 Άρθρ. 19. [...] ο πατήρ ή εν ελλείψει αυτού η μαμή, η οποιοσδήποτε άλλος παρευρεθή εις την γεννησιν, οφείλει να την φανερώση εις τον δήμαρχον εντός πέντε ημερών. αν η μήτηρ γεννήση εις ξενην οικίαν, ο οικοδεσπότης οφείλει να κάμη την φανέρωσιν προς τον ληξίαρχον.

Άρθρ. 20. [...] Πρέπει να επιδεικνύεται πάντοτε το νεογέννητον [...] < στον ληξίαρχο >.

Άρθρ. 22. Όποιος εύρη νεογέννητον παιδίον, οφείλει να κάμη την φανέρωσίν του εις τον ληξίαρχον του μέρους όπου τούτο ευρέθη, ο δε ληξίαρχος λαμβάνει πρόνοιαν διά το τέκνον,

[...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 28 Οκτ. 1836.

Σχετικό :

Εγ. 35 Υ. ΕΔΕ. Περί τακτοποιήσεως των Δημοτολογίων.

11 Απρ. 1855

[...] β) [...] δυστυχώς δεν εφηρμόσθησαν εισέτι τα κεφ. Δ΄και Ε΄ του περί ληξιαρχικών βιβλίων Β. Διατάγματος του 1836 [...] <τα περί γάμων και θανάτων δηλαδή>.

Κλάδος α΄ σ. 135.

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/28.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

81 . Αναφορά της επί των Ναυτικών Γραμ. της Επικρατείας περί των εξόδων των ετών 1833, 1834 και 1835.

30 Οκτ. 1836

[. ...] Η ναυτική εκπαίδευσις < ήταν > παραμελημένη· [...] Αλλ' εν τοσούτω ούτε η ναυτική εκπαίδευσις ωλιγωρήθη· πολλά τέκνα των υπέρ πατρίδος αγωνισθέντων απεστάλησαν δαπάνη δημοσία εις 'Αγγλίαν και αλλαχού, και δεκαπέντε έτι άλλα σπουδάζουν εις το εν Αιγίνη στρατιωτικόν σχολείον και τας ναυτικάς επιστήμας· αριθμός δε τις άλλος ελληνοπαίδων εκμανθάνει επωφελείς τέχνας εις τα παρά τω ναυστάθμω εργοστάσια. [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 31 Δεκ. 1836.

82. -ΒΔ. Περί ευθυνης των δήμων ως προς τας πραττομένας ληστείας εντός της περιφερείας των.

10 / 22 Νοεμ. 1836

Άρθρ. 3. αν εκ ληστρικής τινός πράξεως επληγωθη τις δημότης η μή, ο κατά το άρθρον 1 υπεύθυνος δήμος χρεωστεί να πληρώση εις τον πληγωθεντα, ή, εν περιπτώσει θανάτου, εις την χήραν η τα τέκνα του αποζημίωσιν κατά τους ορισμούς του πολιτικού νόμου.

Άρθρ. 14. [...] ένεκα τούτου ^ή δημοτική αρχη> υποβάλλει εις έρανον όλους τους φορολογουμένους δημότας, [...]

Ε. τ. Κ φ. 64, 13 Νοεμ. 1836.

83. -ΒΔ. Περί διοικήσεως των αγαθοεργών καταστημάτων.

1 / 13 Δεκ. 1836

1. τα αγαθοεργά καταστήματα, καθώς νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, νοθοτροφεία κλπ. θέλουν διοικείσθαι εις το εξής από αδελφάτα, συγκείμενα από τον Δήμαρχον του Δήμου εις την περιφέρειαν του οποίου ευρίσκονται, και από δύο η τέσσαρας δημότας.

Ε. τ. Κ φ. 72, 8 Δεκ. 1836.

Σχετικό:

Άρθρ. 114 ΒΔ. "περί Δήμων", 27 Δεκ. 1833 / 8 Ιαν. 1834.

Ε. τ. Κ φ. 3, 10 / 22 Ιαν. 1834.

84. -ΒΔ. Περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας.

15 / 27 Δεκ. 1836

Άρθρ. 13. διά να λάβη τις δίπλωμα κυβερνήτου πλοίου εμπορικού, απαιτείται·

1. Να έχη πλήρη είκοσιν έτη·

2. Να μετήλθε την ναυτιλίαν τρία έτη τουλάχιστον η να εχρημάτισεν, η διευθυντής μικρού πλοίου εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου τρία έτη, η υπαξιωματικός β' τάξεως πολεμικού πλοίου δύο έτη, [...]

Άρθρ. 14. διά να λάβη τις δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού πλοίου απαιτείται·

1. Να έχη πλήρη είκοσι δύο έτη·

2. Να μετήλθε την ναυτιλίαν τέσσαρα έτη τουλάχιστον, η να εχρημάτισε κυβερνήτης υπέρ το εν έτος, η ναύκληρος εμπορικού πλοίου επέκεινα των 100 τόνων χωρητικότητος τρία έτη, η υπαξιωματικός πρώτης τάξεως εις πολεμικόν πλοίον δύο έτη. [...]

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/29.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 24. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τας επί των λιμένων αρχάς να δίδωσι την κατά το προηγούμενον άρθρον 23 άδειαν της Κυβερνήσεως εις παίδας ηλικίας κατωτέρας των 16 ετών, και αν άλλως ούτοι προκατετάχθησαν ως ναύται γ' τάξεως, των πολεμικών η εμπορικών πλοίων [...]

Άρθρ. 28. Πας πλοίαρχος η κυβερνήτης οφείλει να παραλαμβάνη και παίδας κατ' αναλογίαν του πληρώματος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 75, 18 Δεκ. 1836.

85 . - - - ΒΔ. Περί των επαρχιακών συμβουλίων.

18 / 30 Δεκ. 1836

Άρθρ. 4. το δικαίωμα του ψηφηφορείν και εκλέγεσθαι εις τας εκλογας των επαρχιακών συμβουλίων ανήκει γενικως εις τους δημότας της ανηκούσης επαρχίας, τους ύπερβάντας το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των, [...] ζώσιν ανεξαρτήτως και έδωκαν τον όρκον της υποταγής [...]

Ε. τ. Κ φ. 77, 24 Δεκ. 1836.

86. -Αναφορά της επί των Εσωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας περί των εξόδων των ετών 1833, 1834 και 1835.

20 Δεκ. 1836

[...] Από το 1835 εσυστήθη σχολείον ιατρικόν, όπου διδάσκονται η ανατομία, η χειρουργία, η μαιευτική, η παθολογία και η φαρμακοποιία και ικανός αριθμός πρακτικών εντοπίων ιατρων τελειοποιούνται βαθμηδόν εις το επάγγελμά των. < Σύνολο δαπάνης για τη δημόσια υγεία, Ιατροσυνέδριον, σχολείον ιατρικόν Δρχ. 13245 και λ. 54 >.

[...] προ του οργανισμού των δήμων τα έκθετα βρέφη ευρίσκοντο υπό την άμεσον πρόνοιαν της Κυβερνήσεως, μετά δε την σύστασιν αυτών, ο νόμος ανέθεσε τα περί της διατροφής αυτών εις τας ανηκούσας κοινότητας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 92, 31 Δεκ. 1836.

87. -ΒΔ. Περί δημοτικής αστυνομίας.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Άρθρ. 50. [...] 1. Επιτηρούν ιδίως τα άτομα, εις τα οποία προσάπτεται ασωτεία και διαφθορά των ηθών των νέων αμφοτέρων των γενών·

Άρθρ. 51. [...] 8. Εμποδίζοντες τους παίδας να κτυπώσιν η να βλάπτωσι τους διαβάτας.

Άρθρ. 57. [...] 4. Διεφθαρμένα άτομα, τα οποία διά τροφών, ποτών η ιατρικών προξενούν την αποβολήν γυναικών η κορασίων εγκύων.

Ε. τ. Κ φ. 85, 31 Δεκ. 1836.

88. -ΒΔ. Περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

[...] 1) Θέλει συστηθή τωρα πλέον εις Αθήνας σχολείον, εις το οποίον θέλουν διδάσκεσθαι την . κυριακήν και τας εορτάς, όσοι επιθυμούν να μορφοθώσιν ως αρχιτεχνίται (μάϊστορες) εις την αρχιτεκτονικήν.

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/30.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2) Η διδασκαλία [...] δωρεάν [...]

6) διά την ανωτέραν διδασκαλίαν της αρχιτεκτονικής, θέλουν δόσει την αναγκαίαν ευκαιρίαν το τε στρατιωτικόν σχολείον και το συστηθησόμενον πανεπιστήμιον [...]

Ε. τ. Κ φ. 82, 31 Δεκ. 1836.

89. -ΒΔ. Περί εμποδισμού της μεταδόσεως των μολυσματικών (κολλητικών) αρρωστιών.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837 Η'. Ψώρα, αχώρα.

46. Προς κώλυσιν της μεταδόσεως των μολυσματικών τούτων αρρωστιών, πρέπει να φροντίζη η αστυνομία να μη γίνωνται παραδεκτοί εις τα κοινά καταστήματα και μάλιστα εις τα σχολεία, όσοι πάσχουσι τοιαύτας νόσους, πριν ιαθώσιν εντελώς· προς τούτοις δε απαιτείται από τους μαΐστορας και μαθητιώντας να φροντίζωσι περί της θεραπείας τούτων.

Ι'. Σπασμωδικός βηξ η κοκίτης.

49. Επειδή ο σπασμωδικός βηξ η κοκίτης ενίοτε μεταδίδεται, όσα παιδία πάσχουσιν, αποκλείονται των σχολείων προς καιρόν, η δε αστυνομία οφείλει να καταστήση προσεκτικούς εις τούτο τους διδασκάλους.

Ε. τ. Κ φ. 83, 31 Δεκ. 1836.

90. -ΒΔ. Περί συστάσεως Πανεπιστημίου.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Κεφάλαια ΙΑ', άρθρα 118. Ε. τ. Κ φ. 86, 31 Δεκ. 1836.

91 . -ΒΔ. Περί σωφρονιστικής φυλακής.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Άρθρ. 3. Η φυλακή αύτη θέλει συνίσταται από χωρίσματα

[...] 3. [...] Τα δε τρία αυτά χωρίσματα των καταδίκων πρέπει πάλιν να διαχωρίζωνται αυστηρότατα διά την ιδιαιτέραν κάθειρξιν των δύο γενών, και μάλιστα τοιουτοτρόπως. ώστε να εμποδίζεται το αμοιβαίον βλέμμα μεταξύ των αρρένων και των του θήλεος γένους καταδίκων· ομοίως και τα παιδία τα μικρότερα των 14 ετών πρέπει να ευρίσκωνται κεχωρισμενα από τους άνδρας και τας γυναίκας.

Άρθρ. 28. Οι κατάδικοι υποβάλλονται εις εργασίαν κατά τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του ποιν. νόμου· αλλ' εις καταδίκους έχοντας ηλικίαν μικροτέραν των 14 ετών, πρέπει να δοθή προσοχή, ώστε να λάβωσι την αναλογούσαν εις το εξής δι' αυτούς διδασκαλίαν του σχολείου, και να μάθωσιν εργόχειρόν τι. το μέτρον τούτο θέλει εκτανθή γενικώς εφ' όλους τους νέους καταδίκους τους υπέρ τα 14 έτη έχοντας, και εις τον πολιτικόν βίον επιστρέφοντας, ενόσω δηλαδή διά του μέτρου τούτου δεν ματαιούται ο κύριος σκοπός της ποινής.

Ε. τ. Κ φ. 81, 31 Δεκ. 1836.

92. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού και της τάξεως των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Άρθρ. 1 . Επειδή διά του Ημετέρου διατάγματος της σημερινής ημερομηνίας εσυστήσαμεν και το πανεπιστήμιον και διά τούτου ηύξήσαμεν σημαντικώς τα της εκπαιδεύσεως έξοδα,

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/31.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διά τούτο κατά το παρόν [...] θέλουν μείνει τα νυν υπάρχοντα πέντε γυμνάσια και 24 ελληνικά σχολεία, τα οποία ομού με τα λοιπά διδακτικα καταστήματα εξαρκούν εντελώς διά τον ενεστώτα πληθυσμόν της Ελλάδος και το προσωπικόν των διδασκάλων. [...]

Άρθρ. 3. Η [...] αύξησις [...] των [...] διδακτικών καταστημάτων εγκρίνεται [...] όπου η δήμος τις μόνος του, η και πολλοί ομού αναδέχωνται και προμηθεύωσιν όλα τα περί αυτού έξοδα, [...]

Άρθρ. 4. [...] παρά το πανεπιστήμιον εις όλην την περιοχήν του Βασιλείου δεν θέλουν συστηθή λύκεια - σχολεία μεταξύ των γυμνασίων και του πανεπιστημίου - καθότι το πανεπιστήμιον παρέχει διά την υψηλήν δημοσίαν εκπαίδευσιν, ικανήν και εκτεταμένην ευκαιρίαν, το δε κράτος, διά την παντελή έλλειψιν περιουσίας δημοσίων εκπαιδευτικών καταστημάτων, δεν δύναται άλλως να αναδεχθή τα εις τοιαύτα απαιτούμενα έξοδα.

Ε. τ. Κ φ. 90, 31 Δεκ. 1836.

93. -ΒΔ. Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Τμήματα XV, άρθρα 125. Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Δεκ. 1836.

94. -ΒΔ. Περί υποτρόφων υποψηφίων διά τας διδασκαλικάς θέσεις.

31 Δεκ. 1836 / 12 Ιαν. 1837

Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Δεκ. 1836.

Σχετικό:

Διασαφήσεις επί του περί υποτροφίας Υ. Β. Διατάγματος.

5 Μαΐου 1851

Κλάδος α΄ σ. 364.

1837

95. -ΒΔ. Περί συστάσεως σχολείου της ψαλτικής.

26 Ιαν. / 7 Φεβρ. 1837

Εις τα διατάγματα περί στοιχειώδους και υψηλής εκπαιδεύσεως ελάβομεν ήδη την ανήκουσαν πρόνοιαν και περί αναπτύξεως των μουσικών γνώσεων. διά να καταστήσωμεν όμως αυτάς γενικάς, και διά να τελειοποιήσωμεν βαθμηδόν την ψαλτικήν, ήτις συνεργεί ούσιωδώς εις τον ηθικόν εξευγενισμόν του ανθρώπου, και εις τον καλλωπισμόν του βίου, [...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν [...]

1) Συσταίνεται εις Αθήνας σχολείον ψαλτικής εις το οποίον εμπορούν να διδάσκωνται ανεξόδως όσοι έχουν κλίσιν εις την ψαλτικήν και ιδίως εις την χορωδίαν.

Ε. τ. Κ φ. 7, 20 Φεβρ. 1837.

96. - Εγ. 11032 Γρ. ΕΔΕ. Περί βελτιώσεως και αυξήσεως των δημοτικών σχολείων.

26 Μαρτ. 1837 Κλάδος α΄ σ. 554.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/32.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

97.  - ΒΔ. Περί προσωρινού κανονισμού του εν Αθήναις συστηθησομένου Πανεπιστημίου .

14 / 26 Απρ. 18^7 Ε. τ. Κ φ. 16, 24 Απρ. 1837.

98. -ΒΔ. Περί συστάσεως του πανεπιστημίου.

22 Απρ. 1837 Ε. τ. Κ φ. 16, 24 Απρ. 1837.

99. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμών γυμνασίων διά την εξέτασιν και έκδοσιν απολυτηρίων διά τους εν τω Πανεπιστημίω εισερχομένους φοιτητάς.

8 Μαΐου 1837

[...] ως γυμνάσια εντός των οποίων οι < κατ' οίκον η εις ιδιαίτερον διδασκαλείον διδαχθέντες > μαθηταί δύνανται εξεταζόμενοι να λαμβάνωσι τα διά την είσοδόν των εις το πανεπιστήμιον αναγκαία απολυτήρια, το γυμνάσιον των Αθηνών, το της Ναυπλίας και το της Σύρας· αι εξετάσεις αύται θέλουν γίνεσθαι συγχρόνως με τας δημοσίους του ανήκοντος γυμνασίου. ο δε προσερχόμενος διά να εξετασθή μαθητής, θέλει συνεξετάζεσθαι μετά των της ανωτέρας τάξεως του γυμνασίου εκείνου.

Ε. τ. Κ φ. 18, 14 Μαΐου 1837.

100. -Δλ. Γρ. Στρατ. Περί κατατάξεως νέων εις το Στρατιωτικόν Σχολείον.

29 Μαΐου / 10 Ιουν. 1837

2. Οι μέλλοντες να καταταχθώσιν εις την σχολήν, πρέπει να έχουν τελειωμένον το 13 έτος και να ήναι υγιούς κράσεως.

3. Επειδή [...] παύει* [...] η πρώτη προπαιδευτική τάξις, οι μέλλοντες να καταταχθώσι. πρέπει ν' αποδείξωσι δι' αποδεικτικών και εξετάσεων [...] <ότι>

α) [...] γνωρίζουν ν' αναγιγνώσκουν την γλώσσαν των και να γράφουν ελευθέρως, και να είναι γυμνασμένοι εις το α΄. της γραμματικής μέρος και τον σχηματισμόν των μερών του λόγου.

β΄) Από την άριθμητικήν, τας τέσσαρας αριθμητικας πράξεις επί ακεραίων και κλασματικών αριθμών και επί δεκαδικών κλασμάτων με τους ανήκοντας λόγους·

γ΄) Απαιτούνται προσέτι καί τινες αρχαί της ιχνογραφίας, της κατηχήσεως και της γενικής γεωγραφίας.

* βάσει . ΒΔ. 24 Σεπτ. / 6 Οκτ. 1836. Ε. τ. Κ φ. 21, 11 Ιουν. 1837.

101 . - ΒΔ. Περί προσθέσεως διδασκάλου της ναυτικής εις τα Ελληνικά σχολεία Σύρου και Ναυπλίας.

31 Ιουλ. / 12 Αυγ. 1837

α΄. [...] διά τους επιθυμούντας να διδαχθώσι και θεωρητικώς την τέχνην ταυτήν.

β΄. Η σειρά των ναυτικών μαθημάτων θέλει διδάσκεσθαι εις τριετιαν εις τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου, [...]

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/33.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γ΄. διά να μένη εις τους μαθητάς της ναυτικής ο απαιτούμενος καιρός διά τας ναυτικάς μελέτας, και επειδή αυτός ο διδάσκαλος της ναυτικής θέλει τοις παραδίδει κατ' έκτασιν τα αναγκαία δι' αυτούς μαθηματικά, θέλουν απαλλαχθή της υποχρεώσεως του ν' ακούωσι τα εις τους λοιπούς μαθητάς των ελληνικών σχολείων παραδιδόμενα μαθηματικά. . την Λατινικήν και την Γερμανικήν γλώσσαν· [...]

δ΄. [...] ουδείς θελει λαμβάνει δίπλωμα πλοιάρχου, εάν μετά τριετίαν από της εγκαθιδρύσεως των μαθημάτων δεν φέρη απολυτήριον από εν των προκειμένων σχολείων [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 10 Αυγ. 1837.

102. -Κ. Γρ. Εσωτ. Περί συστάσεως πολυτεχνικού σχολείου.

15 Οκτ. 1837

[...] Η παράδοσις των μαθημάτων θέλει γίνεσθαι τας κυριακάς και εορτάς καθ' άς σχολάζουν οι βιομήχανοι. Η έναρξις γίνεται την 17 του ενεστώτος <στην Αθήνα> και κατά το παρόν θέλουν παραδοθή τα στοιχειώδη μαθήματα, η αρχιτεκτονική και η ιχνογραφία· [...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 6 Νοεμ. 1837.

103. -Ν. Περί φόρου των Επιτηδευμάτων.

4 / 16 Νοεμ. 1837

3. δεν υπόκεινται εις τον φόρον τούτον.

[...] δ΄. Αι μαίαι.

έ. Οι συγγραφείς, οι διδάσκαλοι γραμμάτων και επιστημών.

Ε. τ. Κ φ. 38, 29 Νοεμ. 1837.

104. -Ν. Περί εξυβρίσεων εν γένει και περί τύπου.

23 Νοεμ. / 5 Δεκ. 1837

Κεφάλαιον Ζ', άρθρ. 54. δεν είναι δεκτός ως υπεύθυνος συντάκτης· [...]

2. Όστις δεν συνεπλήρωσε το 25 έτος της ηλικίας του·

Άρθρ. 59. (543). Συντάκται εφημερίδων φιλολογικών, επιστημονικών, τεχνολογικών, η και απλώς ειδοποιητικών, εξαιρούνται [...] των εν άρθρ. 54 αναφερομένων ιδιοτήτων και όρων.

Ε. τ. Κ φ. 37, 23 Νοεμ. 1837.

105. -Ν. Περί απογραφής.

28 Νοεμ. / 10 Δεκ. 1837

Έχοντες σκοπόν να σχηματίσωμεν εθνικόν στρατόν [...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν [...] Άρθρ. 2. Ο εθνικός στρατός θέλει σχηματίζεσθαι διά κατατάξεως εθελοντών και διά της απογραφής.

Η διάρκεια του καιρού της υπηρεσίας μένει προσδιωρισμενη διά τέσσαρα έτη λογιζομένη από την ημέραν της κατατάξεως εις εν των σωμάτων του στρατού.

Άρθρ. 6. Προς εκούσιον κατάταξιν απαιτείται ηλικία από 18 έως 30 ετών. [...] Άρθρ. 7. Υπόκεινται εις την απογραφήν όλοι οι από 18 έως 24 ετών Έλληνες, και εξαιρετικώς μόνον διά την πρώτην συλλογήν οι από 18 έως 30 ετών.

Άρθρ. 10. Κατά τον νόμον δεν υποχρεούνται εις στρατιωτικήν υπηρεσίαν·

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/34.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. [...] Καθώς και οι χηρεύοντες πατέρες οικογενειών, [...]

3. Εκείνοι οι νέοι οίτινες είναι τακτικοί μαθηταί και τακτικοί ακροαταί εις το Γυμνάσιον και εις το Πανεπιστήμιον, η εις το Διδασκαλείον, [...] καθώς και εκείνοι οι οποίοι προετοιμάζονται αποφασιστικώς εις το ιερατικόν επάγγελμα, και εν γένει εκείνοι οίτινες διδάσκονται με έξοδα του δημοσίου εις διδακτικόν τι κατάστημα διά την υπηρεσίαν του κράτους, εάν παρέχουν τα ανήκοντα ενδεικτικά περί ήθικότητος, επιμελείας και ευφυΐας των.

4. Όσοι ανέλαβον το επάγγελμα ιερέως. διδασκάλου, η ιατρού.

5. Οι μονογενείς υιοί και οι μόνοι μένοντες, αποθανόντων των άλλων, ο μεγαλήτερος υιός δύο η πολλών διά του κλήρου εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν προσδιοριζομένων, αν όλοι ούτοι έχουν την απαιτουμένην ικανότητα, και αν δεν υπάρχη άλλος υιός, όστις ετελείωσε τους 18 χρόνους. Εάν δε ούτος ο μεγαλήτερος είναι τυφλός η ανίκανος να πορισθή τα προς το ζην αναγκαία, η χάρις αύτη μεταβαίνει εις τον δεύτερον· αποθανόντων δε όλων των υιών, οι ανωτέρω διορισμοί θέλουν εφαρμόζεσθαι εις τον μεγαλήτερον εγγονόν· θέλουν εφαρμόζεσθαι επίσης και εις τον μονογενή η μεγαλήτερον ορφανόν κάθε οικογενείας ξεχωριστά, εάν αύτη είναι ιδιοκτήτης γαιών. Τέλος πάντων είναι εξηρημένος κάθε αδελφός όστις επιτροπεύει η κηδεμονεύει τους ανηλίκους αδελφούς η αδελφάς του·

Άρθρ. 11. Κάθε υποχρεωμένος να υπηρετήση στρατιωτικώς, έχει το δικαίωμα δι' αντικαταστάσεως άλλου ν' απαλλαχθή της υποχρεώσεως του. [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 8 Δεκ. 1837.

106. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμού διδασκάλων της Εκκλησιαστικής Μουσικής.

2 / 14 Δεκ. 1837

[...] Η Α. Μ. διώρισε διδασκάλους της εκκλησιαστικής μουσικής τους Κυρίους Ζαφείριον Α. Ζαφειρόπουλον και τον ιεροδιάκονον Κύριον Θεόκλητον, [...]

Η παράδοσις των μαθημάτων θέλει γίνεσθαι προς το παρόν εις το κατάστημα του ενταύθα Βασιλικού διδασκαλείου, όπου προς ακρόασιν του μαθήματος τούτου παρά τους σπουδάζοντας εις το διδασκαλείον θέλει έχει ελευθέραν είσοδον έκαστος των βουλομένων να μαθητευθή την μουσι κήν. [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 43, 28 Δεκ. 1837.

1838

107. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του από 28 (10 Δεκεμβρίου) Νόμου, περί συμπληρώσεως του στρατού < περί απογραφής >.

18 / 30 Ιαν. 1838 Άρθρ. 2. Οι Δήμαρχοι οφείλουν να εμψυχόνωσι με πάντα τρόπον την απογραφήν των εθελοντών [...]

Άρθρ. 7. Οι Δήμαρχοι οφείλουν να συντάσσωσι τους στρατολογικούς πίνακας [...] Ως προς την ηλικίαν θέλουν έχει ως οδηγόν τους απογραφικούς πίνακας του Δήμου, τας εκθέσεις των γονέων περί της ημέρας της γεννήσεως, τας πληροφορίας αξιοπίστων δημοτών, κατ' εξοχήν δε των παρευρεθέντων εις την γέννησιν και το βάπτισμα Ιερέων, και προς τούτοις την δημόσιον φήμην.

Άρθρ. 8. Ο στρατολογικός πίναξ θέλει περιέχει·

α΄. τον αύξοντα αριθμόν υπό τον οποίον είναι τεταγμένος έκαστος·

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/35.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β΄. το όνομα και επώνυμον αυτού· γ΄. Την ηλικίαν·

δ΄. [...]

ε΄. [...] στ' [...]

Άρθρ. 13. Ο Δήμαρχος αναγινώσκει μεγαλοφώνως εις τον προσδιωρισμένον της συναθροίσεως τόπον τον στρατολογικόν πίνακα του Δήμου, και ερωτά τους παρευρισκομένους, αν γνωρίζωσι νέους ικανούς παραλειφθέντας, η αν αυτοί έχουν να κάμω σι παράπονα κατά της εγγραφής των: δηλ. αν νομίζουν, ότι δεν έχουν, η υπερέβησαν την σημειωθείσαν δι' αυτούς ηλικίαν, η ότι υπάγονται εις τινα των εξαιρέσεων [...] του νόμου.

Άρθρ. 20. την 18 ήμέραν, αφ' ής δημοσιευθή ο στρατολογικός πίναξ, αρχίζουν αι εργασίαι της κληρώσεως.

Άρθρ. 25. Οι στρατεύσιμοι του δήμου προσκαλούνται εις κλήρωσιν κατά την τάξιν, με την οποίαν είναι γεγραμμένοι εις τον στρατολογικόν πίνακα.

Άρθρ. 26. Έκαστος νέος προσερχόμενος εις την κάλπην [...] λαμβάνει ανά εν ψηφοδέλτιον, <πού φέρει έναν αριθμόν διαφορετικό και όλα μαζί σχηματίζουν συνεχή σειράν αριθμων ίσων με τον αριθμόν των όσοι έχουν να λάβωσι κλήρον>.

Άρθρ. 29. Εκ των λαβόντων τα ψηφοδέλτια νέων εκείνοι θέλουν σχηματίσει την αναλογισθείσαν εις τον Δήμον μερίδα των στρατιωτών, οίτινες είναι πρώτοι κατά την τάξιν του αριθμού· π. χ. αν εις δήμος έχη πεντήκοντα στρατευσίμους, και οφείλη να δώση δέκα στρατιώτας, ούτοι θέλουσιν είσθαι εξ εκείνων, οίτινες έλαβον τους αριθμούς από ένα έως δέκα.

Άρθρ. 31. την 23 ημέραν από της δημοσιεύσεως των στρατολογικών πινάκων, πρέπει να συνέλθωσιν εις την πρωτεύουσαν της διοικήσεως οι προσδιορισθέντες διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν νέοι, διά να εξετασθώσιν αν είναι εντελώς υγιείς, και έχωσι το παρά του νόμου προσδιωρισμένον μέγεθος· [...]

Άρθρ. 32. Έκαστος Δήμος θέλει προσθέσει εις τους προσδιορισθέντας διά του κλήρου νέους και εν τρίτον του αριθμού, λαμβανομένων εξ εκείνων οίτινες έτυχον τους αμέσως μεγαλυτέρους αριθμούς, μετά τους προσδιορισθέντας διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, διά να χρησιμεύση εις αντικατάστασιν των όσοι ήθελον αποδειχθή ανίκανοι.

Άρθρ. 41. Η αντικατάστασις ενεργείται διά < συμβολαιογραφικού > συμφωνητικού [...] μεταξύ του αντικατασταίνοντος και του αντικατασταινομένου < πού είχε κληρωθεί για τον στρατό >.

Άρθρ. 44. Άμα γίνη δεκτός ο αντικατασταίνων, παρά των εις την εξέτασιν προσδιωρισμένων επιτροπών, ο αντικατασταινόμενος δεν υπόκειται πλέον εις καμμίαν ευθύνην [...] εκτός μόνον αν ήθελε λειποτακτήσει <ο αντικαταστάτης> εντός του έτους αφ'ής ημέρας έδωκε τον όρκον, <οπότε και καλείται να υπηρετήσει, εκτός αν μέσα σέ 30 ημέρες στείλει άλλον>.

Ε. τ. Κ φ. 2, 31 Ιαν. 1838.

108. -Ε. Γρ. Ναυτ. Περί των σπουδαζόντων ναυτών.

21 Φεβρ. 1838

[...] Επειδή [...] πολλοί εκ των < μαθητών ν. σχολών Ναυπλίου και Σύρου> δεν φροντίζουν να σπουδάζωσιν όλα τα μαθήματα όσα εις το [...] < ιδρυτικό > Διάταγμα αναφέρονται [...] εθεωρήσαμεν συμφέρον να [...] ειπωμεν [...] ότι, εάν [...] δεν αποδείξωσι μετά τριετίαν, από της συστάσεως των προκειμένων σχολείων, ότι γνωρίζουν τα εις αυτά ως και τα εις τα Ελληνικά < σχολεία > διδασκόμενα μαθήματα, δεν θέλουν ποτέ αναγνωρισθή ως πλοίαρχοι εμπορικοί.

Ε. τ. Κ φ. 8, 4 Μαρτ 1838. .

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/36.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

109. -ΒΔ. Περί συστάσεως σχολής διά τας μαίας.

26 Φεβρ. / 10 Μαρτ. 1838

α΄) Εις την πρωτεύουσαν θέλει συστηθή σχολή διά τας μαίας.

γ΄) Η διδασκαλία < θεωρητική και πρακτική > ήτις θέλει δίδεσθαι δωρεάν, θέλει γίνεσθαι εν διαστήματι τεσσάρων μηνών παρά του καθηγητού της μαιευτικής [...] θέλει δε διορισθή και έμπειρος μαία διά τας πρακτικάς εξασκήσεις των μαιών εις τας εγκύους και επιτόκους γυναίκας, και διά την επανάληψιν των διδασκομένων μαθημάτων θέλει είναι ύποχρεωμένη, όχι μόνον να επισκέπτεται με τας μαθητρίας τας εις το κατάστημα εύρισκομένας, άλλα και τας εκτός τούτου ενδεείς γυναίκας.

ε΄) Διά να ήναι τις δεκτή εις την σχολήν [...] πρέπει να έχη τας απαιτουμένας δυνάμεις του νοός και του σώματος, και να έχη καλήν διαγωγήν· όσον δε διά εκείνας τας οποίας επιθυμούν οι δήμοι να στέλλουν δι' εξόδων των, χρειάζεται να μη υπερβαίνουν την ηλικίαν των 35 ετών, καί, ει δυνατόν να ήξεύρωσι ν' άναγινώσκωσι, και να γράφωσιν.

ζ΄) Αμέλεια μεγάλη η κακοήθεια των μαθητευομένων δίδει το δικαίωμα εις τον καθηγητήν να τας αποβάλλη από την σχολήν.

Ε. τ. Κ φ. 9, 16 Μαρ. 1838.

110. -ΒΔ. Περί της μη εισπράξεως δικαιωμάτων από τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου.

7 / 19 Μαρτ. 1838 Κλάδος α΄ σ. 318.

111 . -Εγ. Γρ. Δικαιοσύνης προς τους εισαγγελείς κλ.

21 Απρ. 1838

[...] Έκαστος παρά πρωτοδίκαις εισαγγελεύς οφείλει να συντάττη και να υποβάλλη [...]

1. Γενικήν κατάστασιν πάντων των πλημμελημάτων (κατ' αλφαβητικήν σειράν) των καταδιωχθέντων, και πάντων των υποδίκων [...] εμφαίνουσαν το φύλον αυτών, τον μέσον όρον της ηλικίας κατά τέσσαρας εποχάς λαμβανόμενον (από το έτος 10 - 14, από 14 - 21, από 21 - 30, και από το 30 και επεκεινα), [...]

Ράλλης α΄ σ. 95.

112. - - - Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της προς σύστασιν του Πανεπιστημείου τελουμένης μνήμης, από τας 3 εις την 20 Μαΐου.

29 Απρ. / 11 Μαΐου 1838

[...] Χάρις δε τούτου θέλει γίνεσθαι εις το Πανεπιστημείον [...] τελετή παρά του αρχιερέως, παρόντων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματέως, του Διοικητού, του Δημάρχου και όλου του συλλόγου των διδασκάλων και μαθητών.

Ε. τ. Κ φ. 19, 22 Μαΐου 1838.

113. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί ενάρξεως διετούς σειράς ιατρικών μαθημάτων, εκτός των τακτικών, εις το Πανεπιστημείον.

9 Μαΐου 1838

[...] Εις ακρόασιν της σειράς ταύτης θέλουν είσθαι δεκτοί και φοιτηταί μη έχοντες να εμφανίσωσιν

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/37.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

απολυτήρια γυμνασίων, δυνάμενοι δε μόνον ν' αποδείξωσι δι' εξετάσεων ότι γνωρίζουν ικανώς την ελληνικήν και της αριθμητικής τα αναγκαιότερα.

Οι φοιτηταί της διετούς ταύτης σειράς των μαθημάτων, αποπερατώσαντες αυτήν και λαβόντες μετά την τακτικήν εξέτασιν ανάλογον απολυτήριον δίπλωμα, ασκηθέντες δε μετά ταύτα και εις διάστημα εξαμηνίας εντός νοσοκομείου, θέλουν είσθαι δεκτοί εις τον στρατόν και τον στόλον ως δόκιμοι ιατροί, προβιβαζόμενοι [...] αναλόγως του ζήλου των προόδων των, αφού όμως καθυποβληθώσι πάντοτε εις νέαν εξέτασιν. Εκτός δε τούτου δύνανται να μετέρχωνται τον ιατρόν και εις τόπους όπου δεν υπάρχουσιν άλλοι ιατροί εφωδιασμενοι με τακτικά διπλώματα σπουδής, η με διπλώματα προλυτών. και να εξακολουθώσιν ακόμη μετερχόμενοι το επάγγελμα των εις τους αυτούς τόπους και εάν μετά την εκεί αποκατάστασιν των ήθελεν έλθει άλλος κανονικός.

Ε. τ. Κ φ. 19, 22 Μαΐου 1838.

Σχετικά :

α) ΒΔ. Περί των ακολουθούντων την διετή σειράν της χειρουργίας και ιατρικής φοιτητών του Πανεπιστημίου κ. τ. λ.

7 / 19 Μαΐου 1838

Ε. τ. Κ φ. 32, 12 Αυγ. 1838.

β) ΒΔ. Περί διετούς σειράς μαθημάτων.

9 / 21 Ιουν. 1838

[...] Θεωρούντες εφ' ενός μεν την μεγάλην ανάγκην ιατρού παντού, εξαιρουμένων των πόλεων, αφ' ετέρου το πολυέξοδον και πολυχρόνιον της τακτικής εις το Πανεπιστήμιον σπουδής της Ιατρικής, συγχωρούμεν [...] < τη σειρά διετών μαθημάτων >.

Αύτη η δύο ετών παράδοσις θέλει είναι μόνον προσωρινή, και παύει μετά την παρέλευσιν των δύο ετών^ αν αναπόφευκτος ανάγκη δεν απαιτήση δευτέραν ακόμη παράδοσιν.

[...] Παρατηρούμεν όμως ότι η τακτική της ιατρικής [...] παράδοσις δεν πρέπει να διακοπή. [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 12 Αυγ. 1838.

114. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί <χρηματικών> προσφορών γενομένων παρά των φοιτητών και ακροατών του Πανεπιστημείου προς πλουτισμόν της βιβλιοθήκης αυτού.

4 Ιουλ. 1838

[...] Κοινοποιούντες τας συνδρομάς ταύτας προς έπαινον των συνδραμόντων, δεν αμφιβάλλομεν ότι θέλουσιν εύρει πολλούς και άλλους μιμητάς του φιλογενούς ζήλου των, και ότι ιδίως οι εκδίδοντες βιβλία θέλουν φιλοτιμείσθαι να προσφέρωσι δωρεάν ανά εν σώμα αυτών εις την βιβλιοθήκην [...] του Πανεπιστημίου.

Ε. τ. Κ φ. 27, 7 Ιουλ. 1838.

115. -ΒΔ. Περί συστάσεως καθέδρας της Φαρμακολογίας.

15 / 27 Ιουλ. 1838

Άρθρ. 5. . [...] γίνονται δεκτοί μόνον όσοι [...] υπερέβησαν τους 16 χρόνους της ηλικίας [...] έμειναν εις τι φαρμακοπωλείον τρεις χρόνους ως μαθητευόμενοι [...] και [...] έχουσι τα αναγκαία εις την σπουδήν υλικά μέσα.

Ε. τ. Κ φ. 32, 12 Αυγ. 1838.

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/38.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

116. -ΒΔ. Περί του οργανισμού της Β. Τυπογραφίας και Λιθογραφίας.

26 Αυγ. / 7 Σεπτ. 1838

2. [...] < υπηρετεί > εις λιθογράφος, όστις εν ταυτώ υποχρεούται να διδάσκη την τέχνην του,

[...]

7. [...] Δύνανται να ανατεθώσιν εις το κατάστημα της Β. Τυπογραφίας και Λιθογραφίας και τα εξής·

1. [...] Η τύπωσις [...] των συγγραμμάτων και μεταφράσεων εκείνων, των οποίων, ως ωφελίμων εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν. επιφυλαττόμεθα, [...] να διατάξωμεν την τύπώσιν δι' εξόδων του δημοσίου, συναινέσει και των συγγραφέων και μεταφραστών· [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 7 Σεπτ. 1838.

117. -ΒΔ. Περί συστάσεως εργοστασίου των φεσίων.

16 / 28 Οκτ. 1838

8) Ο εργολάβος < ιδιώτης Κ. Φ. Λέλης > θέλει λάβει εντός του καταστήματος του νέους τον αριθμόν δέκα, εις τους οποίους θέλει διδάξει την τέχνην ταύτη ν, τα έξοδα της διατροφής και συντηρήσεως των θέλουν είσθαι εις βάρος του εργολάβου, δι' ιδιαιτέρας διατάξεως θέλουν . κανονισθή αι επί τούτω συμφωνίαι και υποχρεώσεις εκ μέρους των μαθητευομένων και του εργολάβου.

Προβλέπεται καταγγελία συμβάσεως και άρση προνομίων σέ περίπτωση που ό εργολάβος δεν τηρήσει τους όρους.

Ε. τ. Κ φ. 44, 22 Δεκ. 1838.

118. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί προσφοράς τινός της Κυρίας Δουκέσσας της Πλακεντίας.

13 / 25 Δεκ. 1838

[...] επρόσφερεν εις το γυμνάσιον των Αθηνών παραδείγματα και ύλην ζωγραφικήν διά δώδεκα μαθητάς, ανελαβε δε να προσκαλέση και ιδίαις δαπάναις εκ Γαλλίας διδάσκαλον έμπειρον της ωραίας ταύτης τέχνης προς όφελος της Ελληνικής νεολαίας.

Ε. τ. Κ φ. 45, 31 Δεκ. 1838.

119. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ναυτικού Σχολείου εις Ύδραν.

14 / 26 Δεκ. 1838

Ε. τ. Κ φ. 44, 22 Δεκ. 1838.

Σχετικό:

Καταργεί θέση δασκάλου ναυτικών μαθημάτων σχολείου Ναυπλίου διά " τον ολίγον αριθμόν των μαθητών " : ΒΔ. 31 Ιουλ. / 12 Αυγ. 1837, Ε. τ. Κ φ. 28, 10 Αυγ. 1837.

1839

120. -Εγ. 558 Υ. Στρατ. Περί των εις το ιππικόν κατατακτέων νεοσυλλέκτων.

9 Ιαν. 1839

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/39.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Οι διά το ιππικόν εκλεγόμενοι πρέπει να έχωσιν ανάστημα ουχ ήττον των 1:68 μ. , εκτός των γενικών απαιτουμένων και των σωματικών ιδιοτήτων του στρατιωτικού. Ο διά το ιππικόν προσδιοριζόμενος πρέπει να έχη σώμα κομψόν, πλην εν ταυτώ δυνατόν, και ιδίως καλώς και τακτικώς εσχηματισμένους μηρούς, οι μύες να ήναι καλώς ανεπτυγμένοι.

Εξαιρούνται της υπηρεσίας του ιππικού οι δυσκίνητοι, ανεπιτήδειοι και μη εύκαμπτοι το σώμα, εξ ίσου δε και οι μη έχοντες πάρα πολύ μεγάλον και ανάλογον κορμόν των σκελών και ποδών.

Δηλιγιάννης - Ζηνόπουλος σ. 581 υποσ.

121 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως επιτροπής δεχομένης τας προς ανέγερσιν του Πανεπιστημείου προσφοράς.

23 Φεβρ. / 7 Μαρτ. 1839

Σχετικό :

Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί προσφοράς διαφόρων αντικειμένων εις το Πανεπιστημείον.

13 Φεβρ. 1839

Ο 'Αρχίατρος κύριος Βερνάρδος Ρέζερ προσήνεγκεν [...] προς χρήσιν του 'Ανατομικού Θεάτρου, [...]

δ) Κρανίον βρέφους.

ε) Κρανίον εφήβου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1839.

122. -ΒΔ. Περί καταργήσεως της τρίτης προπαιδευτικής κλάσεως του Στρατιωτικού σχολείου.

5 / 17 Ιουν. 1839

Ε. τ. Κ φ. 14, 7 Ιουλ. 1839.

123. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δευτέρας διδασκαλικής έδρας εις το Πανεπιστήμιον του Όθωνος διά την φιλοσοφίαν και την ιστορίαν.

25 Ιουν. 1839

Ε. τ. Κ φ. 14, 7 Ιουλ. 1839.

124. -Δλ. Περί εφοδιάσεως με το ανήκον δίπλωμα των ελευσομένων ιατρών παρά διαφόρων Πανεπιστημίων.

31 Οκτ. 1839

Πρέπει να είναι όλοι πτυχιούχοι, για να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις, και να υπηρετήσουν πρώτα τρεις τουλάχιστον μήνες εις το ενταύθα Στρατιωτικόν η Πολιτικόν Νοσοκομείον, διά να γνωρίζωσι την φύσιν και χαρακτήρα των ενταύθα επικρατουσών νόσων.

Ε. τ. Κ φ. 23, 6 Νοεμ. 1839.

Σελ. 39
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 20
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  αυτόν δικαίωμα του εμπορεύεσθαι, δεν δύναται να αρχίση τας εμπορικάς εργασίας, μήτε να λογισθή ενήλικος ως προς τας συμφωνίας τας παρ' αυτού γινομένας δι' επιχειρήσεις εμπορικας, - Α'. αν δεν έλαβε προηγουμένως την άδειαν παρά του πατρός, ή, εν περιπτώσει θανάτου, νομίμου απαγορεύσεως, η απουσίας τούτου, παρά της μητρός ή, εν ελλείψει του πατρός και της μητρός, παρά του συγγενικού συμβουλίου, δυνάμει διασκέμματος έπικυρουμένου παρά του πολιτικού δικαστηρίου · β΄. αν περιπλέον το έγγραφον της αδείας δεν έκαταστιχώθη και έτοιχοκολλήθη εις το των εμποροδικών δικαστήριον του τόπου, ένθα ο ανήλικος θέλει καταστήσει την κατοικίαν του.

  3. Η διάταξις του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζεται και εις τους μη εμπορευομένους ανηλίκους ως προς τας επιχειρήσεις, τας οποίας τα άρθρα 632 και 633 ορίζουσιν εμπορικας.

  6. Οι ανήλικες έμποροι, οι με άδειαν, ως ανωτέρω ειρηται, εφωδιασμένοι, δύνανται να υποχρεώνουν και υποθηκεύουν τα ακίνητα των κτήματα· δύνανται δε και να τα απαλλοτριόνουν φυλάττοντες τας διατυπώσεις των άρθρων 457 και εφεξής, του πολιτικού νόμου.

  63. αν εις διαφοράν τινα πηγάζουσαν από εμπορικήν εταιρίαν, ενάγωνται ανήλικα, ο επίτροπος δεν δύναται να απαρνηθή το δικαίωμα της εκκλήσεως, παραδεχόμενος διαιτησιαν ανέκκλητον.

  114. Αι παρ' ανηλίκων μη εμπόρων ύπογεγραμμεναι συναλλαγματικαί είναι άκυροι ως προς αυτούς, φυλαττομενων των δικαιωμάτων των συναλλαττομενων, κατά το άρθρον 1312 του πολιτικού κώδικος.

  Ράλλης α΄ σ. 598 κέξ.

  52. -Ν. Περί Ελληνικής ιθαγενείας.

  17 / 27 Μαΐου 1835 Άρθρ. 3. Έκαστος εκτός της Ελλάδος από πατέρα Έλληνα γεννηθείς, έχει το δικαίωμα της Ελληνικής ιθαγενείας.

  Ε. τ. Κ φ. 20, 16 / 28 Μαΐου 1835.

  53. -ΒΔ. Περί συστάσεως θεωρητικού, πρακτικού καταστήματος περί χειρουργίας, φαρμακοποιίας και μαιευτικής.

  18 / 30 Μαΐου 1835

  Άρθρον < μόνον >. [...] εις το οποίον θέλουσι διδάσκεσθαι αμισθί τόσον οι ήδη έμπειρικώς μετερχόμενοι αυτάς τας επιστήμας, καθώς και οι μέλλοντες εις το εξής να επαγγέλλωνται αύτάς.

  Ε. τ. Κ φ. 23, 19 / 31 Μαΐου 1831.

  54. -Ν. Περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών.

  26 Μαΐου 1835

  Άρθρ. 4. - < Δικαιούχοι: > [...]

  α΄) Πας έχων γυναίκα η χηρεύων πατήρ οικογενείας.

  β΄) Πάσα έχουσα τέκνα η άτεκνος χήρα.

  δ΄) Τα πατρός τε και μητρός ορφανά άγαμα τέκνα, εξ ονόματος του αποθανόντος πατρός. ·Εάν μετά τον θάνατον του πατρός τα ορφανά δεν έχωσι την νόμιμον ηλικίαν, η παραλαβή και η χρήσις του προικοδοτήματος γίνεται κατά τους γενικούς περί κηδεμονίας νόμους.

  Άρθρ. 27. < Προικοδότηση των Δήμων [...] (15) στρέμματα > διά σχολείον και διά τον κήπον αυτού. [...].

  Ε. τ. Κ φ. 2, 19Ιουν. 1835