Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 209-228 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/209.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

819. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 17 'Οκτωβρίου ε. ε. " διετάχθη, επειδή ένεκα νόσων δυσκολίας και οψίας εκ του εξωτερικού προσελεύσεως πολλοί των μαθητών δεν επαρουσιάσθησαν εις εξετάσεις εν γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις εμπροθέσμως, ίνα παραταθή η διά του Διατάγματος της 18 Σεπτεμβρίου ε. ε. προθεσμία < εισιτηρίων και απολυτηρίων και λοιπών εξετάσεων και μετεξετάσεων > άχρι της 10 Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. [...]

Δι' ομοίου της 20 ιδίου μηνός διωρίσθη βοηθός του εντός της μονής Μεγάλου Σπηλαίου ελληνικού σχολείου εις διδασκαλίαν των μοναχών και δοκίμων

ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος επί μηνιαίω μισθώ δραχμών 90, πληρωτέων εκ του ταμείου της αυτής μονής [...]

Δι' ομοίου της < 4 Νοεμβρίου ε. ε. " διωρίσθησαν βοηθοί εις το εν Χρυσάφοις του δημου Θεραπνών αρτισύστατον ελληνικόν σχολείον [...]

Ε. τ. Κ φ. 80, 27 Δεκ. 1879.

1880

820. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού αναγκών κοινοτήτων τινών του δήμου Αγράφων. 20 Ιαν. 1880

§ 1. Κοινότης 'Αγράφων.

Πρωτίστην της κοινότητος ταύτης ανάγκην προσδιορίζομεν την άνακαίνισιν, ήτοι επισκευήν και συντήρησιν της οικοδομής της προωρισμένης εις δημοτικόν σχολείον αρρένων, κατάστασης ήδη ετοιμορρόπου, ένεκα του κατά το παρελθόν έτος γενομένου βυθισμού, [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 4 Φεβρ. 1880.

821 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων διά την υπό όρον επί εξ μήνας εθελουσίαν κατάταξιν. 22 Ιαν. 1880

Εκτελεστικό Ν. 27 Νοεμ. 1878 "περί στρατολογίας".

Ε. τ. Κ φ. 21, 15Μαρτ. 1880.

822. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί στρατολογίας ΨΙς' νόμου, όσον αφορά εις την σωματικην ικανότητα και την εις τα διάφορα όπλα παραδοχην.

4 Φεβρ. 1880

Άρθρ. 4. το ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εις την ενεργόν υπηρεσίαν του στρατού ορίζεται εις 1 μέτρον και 54 εκατοστά. Ελάχιστον δε ανάστημα προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα ορίζεται το εξής·

διά το ιππικόν . .............................. 1μ . 64.

διά το πυροβολικόν .............................. 1μ . 68.

διά το μηχανικόν . .............................. 1μ . 58.

διά τους νοσοκόμους . . ........................... 1μ. 56.

διά τους αγωγείς . . .............................. 1μ . 64.

Διά την έφιππον χωροφυλακήν . . .................. 1μ. 64.

διά την πεζήν χωροφυλακήν ........................ 1μ . 56.

Ε. τ. Κ φ. 19, 8 Μαρτ. 1880. 14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/210.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό :

ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του περί αναστήματος άρθρου 4 του από 4 Φεβρουαρίου ε. ε. Β. Διατάγματος.

30 Ιουν. 1880

[...] ελάχιστον [...] ανάστημα προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα ορίζεται το εξής·

διά το Ιππικόν . . ........................... 1μ. 60 - 64.

Πυροβολικόν . ........................... 1μ. 64 - 68.

Μηχανικόν . . ........................... 1μ. 56 - 58.

διά τους Νοσοκόμους ........................... 1μ. 56.

Αγωγείς .............................. 1μ. 60 - 64.

διά την έφιππον χωροφυλακήν . .................. 1μ. 64.

" " πεζην " . .................. 1μ . 56.

Ε. τ. Κ φ. 86, 4 Αυγ. 1880.

823. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Καλαβρύτων.

11 Φεβρ. 1880

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς προς ανέγερσιν δημοτικού σχολείου και κατασκευήν του υδραγωγείου της πόλεως διά σιδηρών σωλήνων.

[...] Ε. τ. Κ φ. 18, 8Μαρτ. 1880.

824. -ΒΔ. Περί χρησιμοποιήσεως διά ποινικάς φυλακάς του εν Αιγίνη δημοσίου καταστήματος γνωστού υπό την ονομασίαν "Ορφανοτροφείον Κυβερνήτου".

18 Μαρτ. 1880 Ε. τ. Κ φ. 28, 7 Απρ. 1880.

825. -Ν. ΩΚΓ'. Νόμος συμπληρωματικός των νόμων περί συστάσεως Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.

15 Απρ. 1880

Άρθρ. 11. Τα πάρα του νόμου προβλεπόμενα πλεονεκτήματα δεν απονέμονται εις θετά τέκνα μετόχων του Ταμείου αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών ως και εις τα προ της χορηγήσεως νομίμου αδείας γάμου γεννηθέντα τέκνα [...]

Ε. τ. Κ φ. 41, 26 Απρ. 1880.

826. -Ν. ΩΚΖ'. Περί διανομέων εν τοις τηλεγραφείοις.

18 Απρ. 1880

Άρθρ. 5. ένα διορισθή τις διανομεύς απαιτείται να άγη ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 18 ετών, ούδ' ανωτέραν των 50· να ήναι σωματικώς υγιής, να γιγνώσκη γραφήν και ανάγνωσιν και να ήναι καλής διαγωγής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 28 Απρ. 1880.

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/211.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

827. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού διδασκαλικού μετοχικού ταμείου του Ελληνικού διδασκαλικού Συλλόγου.

18 Απρ. 1880

Ε. τ. Κ φ. 66, 6 Ιουν. 1880.

828 . -ΒΔ. Περί βεβαιώσεως της θαλασσίας υπηρεσίας των ναυτικών των άξιουντων να λάβωσι δίπλωμα εμποροπλοιάρχου η εμποροκυβερνήτου.

2 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 68, 16 Ιουν. 1880.

829 . -Ν. ΩΑΠ'. Περί οργανισμού του ενεργού στρατού.

2 Μαΐου 1880

Άρθρ. 23. Οι δευτεροετείς και οι τριτοετείς της Νομικής του Πανεπιστημίου Σχολής φοιτηταί δύνανται να καταταχθώσι μέ τον βαθμόν του υπενωματάρχου, και οι τεταρτοετείς με τον βαθμόν του ένωματάρχου β΄. τάξεως, και οι έχοντες δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου με τον βαθμόν ενωματάρχου α΄. τάξεως. [...]

το ελάχιστον όριον της ηλικίας ορίζεται εις 22 έτη [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 2 Μαΐου 1880.

830 . -ΒΔ. Περί κανονισμού των απολυτηρίων εξετάσεων εν τω Αθήνησι Διδασκαλείω.

6 Μαΐου 1880 Ε. τ. Κ φ. 55, 15 Μαΐου 1880.

831 . -Ν. ΩΝΘ'. Περί συστάσεως διδασκαλείων εν Πελοποννήσω και Επτανήσω.

6 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 52, 12 Μαΐου 1880.

832. -ΒΔ. Περί κληροδοτημάτων και υποτροφιών.

8 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 53, 15 Μαΐου 1880.

833. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του περί εξετάσεων Διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1877.

14 Μαΐου 1880

Αφορά στα Γυμνάσια. Ε. τ. Κ φ. 56, 19 Μαΐου 1880.

834 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αθήναις εξεταστικής των εμποροπλοιάρχων επιτροπής.

25 Μαΐου 1880

Ε. τ. Κ φ. 68, 16 Ιουν. 1880.

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/212.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικά: Άρθρ. 14 του από 15 Δεκ. 1836 ΒΔ. "περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας", καθώς και τα από 24 Νοεμ. 1850 και 18 Οκτ. 1852 ΒΔ. "περί εξετάσεως εμποροπλοιάρχων".

835 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Θήρας.

3 Ιουν. 1880

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς προς εξόφλησιν των χρεών του δήμου και προς ανέγερσιν δημοτικών διδακτηρίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 82, 26 Ιουλ. 1880.

836. -ΒΔ. Περί κανονισμού της διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Νικολάου Κρητσάκη.

14 Ιουλ. 1880 Ε. τ. Κ φ. 83, 29 Ιουλ. 1880.

837. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού και άλλης ανάγκης προς ταις διά προτέρων Διαταγμάτων προσδιωρισμέναις τοιαύταις της κοινότητος Καρπενησίου.

30 Ιουλ. 1880

Ως μίαν των πρωτίστων αναγκών της κοινότητος Καρπενησίου αναγράφομεν και την επισκευήν και τελειοποίησιν των από του έτους 1872 ανεγερθέντων δημοτικού και Ελληνικού σχολείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 90, 12 Αυγ. 1880.

838 . -ΒΔ. Περί της έδρας του εν Πελοποννήσω διδασκαλείου.

25 Αυγ. 1880 Τρίπολις. Ε. τ. Κ φ. 97, 15 Σεπτ. 1880.

839 . -ΒΔ. Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις.

3 Σεπτ. 1880

Ε. τ. Κ φ. 97, 15 Σεπτ. 1880.

840. -ΒΔ. Περί Γυμναστικής.

22 Σεπτ. 1880 Ε. τ. Κ φ. 101, 3 Οκτ. 1880.

841 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως των διατάξεων της διαθήκης του Διονυσίου Κ. Πεταλά.

24 Σεπτ. 1880

[...] Εγκρίνομεν τας διατάξεις της διαθήκης ταύτης, δι' ων κατέλιπε [...] το εισόδημα δε του ημίσεος της μετά θάνατον της συζύγου του Ελένης εναπολειφθησομένης περιουσίας

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/213.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

του, ίνα χρησιμοποιηθή προς σύστασιν εν Ιθάκη εμποροναυτικής σχολής αρρένων, εν η να διδάσκηται και ξένη τις γλώσσα, προ πάντων δε η Γαλλική υπό διδασκάλου Γάλλου.

Ε. τ. Κ φ. 104, 15 Οκτ. 1880.

842 . -ΒΔ. Περί διδακτικών βιβλίων.

29 Σεπτ. 1880

Ε. τ. Κ φ. 101, 3 Οκτ. 1880.

843. -Ν. ΩΞΔ'. Περί των υπηρετούντων εις τάς λιμενικάς αρχάς και εις τους φάρους και φανους ναυτών.

20 Νοεμ. 1880

Άρθρ. 2. Οι διοριζόμενοι [...] δέον [...]

1) να έχωσι συμπεπληρωμένην διετή τουλάχιστον κατά θάλασσαν υπηρεσίαν με βαθμόν ουχί κατώτερον του ναύτου.

2) να έχωσιν ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 55 ετών, ουδέ κατωτέραν των 25. [...]

Ε. τ. Κ φ. 116, 28 Νοεμ. 1880.

844.-Ν. ΩΞΓ'. Περί συστάσεως σώματος μηχανικών διά την υπηρεσίαν των πολεμικών ατμοκινήτων πλοίων.

20 Νοεμ. 1880

Άρθρ. 4. Ουδείς γίνεται θερμαστής δευτέρας τάξεως, αν δεν υπηρέτησεν ευδοκίμως εις το Β. Ναυτικόν η επί εμπορικού πλοίου ως ναύτης δύο έτη, άγη δε ηλικίαν 20 ετών τουλάχιστον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 115, 27 Νοεμ. 1880.

845. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Πυλίων.

22 Νοεμ. 1880

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προς ανέγερσιν διδακτηρίου και σφαγείου.

Ε. τ. Κ φ. 128, 29 Δεκ. 1880.

846. -Ν. ΩΠς'. Περί κυρώσεως της διομολογηθείσης συμβάσεως περί κατασκευής ιπποσιδηροδρόμων εν Αθήναις, Πειραιεί, κλπ.

30 Δεκ. 1880

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Άρθρ. 11. [...] Παιδία μικρότερα των τεσσάρων ετών, φερόμενα επί των γονάτων, μεταφέρονται αμισθί. Τα μέχρις οκτώ ετών πληρώνουσι το ήμισυ των κομίστρων. [...]

Άρθρ. 17. Οι στρατιώται και οι υπαξιωματικοί του καταγήν και θάλασσαν στρατού, εν στολή, πληρόνουσι το ήμισυ των κομίστρων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 2, 6 Ιαν. 1881.

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/214.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

847. -Ν. ΩΠΘ'. Περί επικούρων ιατρών, φαρμακοποιών και νοσοκόμων.

31 Δεκ. 1880

Άρθρ. 1. Οι εν τοις διαφόροις όπλοις και σωμασι του στρατού ως οπλίται κατατεταγμένοι διδάκτορες και φοιτηταί της ιατρικής, πτυχιούχοι φαρμακοποιοί και φοιτηταί του φαρμακευτικού σχολείου χρησιμοποιούνται τη συναινέσει των εις την υγειονομικήν υπηρεσίαν του στρατού.

Άρθρ. 2. [...] Των φοιτητών της ιατρικής σχολής και του φαρμακευτικού σχολείου οι τελειόφοιτοι και διανύοντες το τέταρτον έτος των σπουδών αυτών, ονομάζονται "επίκουροι άρχινοσοκόμοι" οι δε λοιποί "επίκουροι νοσοκόμοι", και αποτελούσι το τμήμα των επικούρων νοσοκόμων.

Άρθρ. 3 [...] οι επίκουροι αρχινοσοκόμοι < έχουν > τάξιν υπαξιωματικού, και οι επίκουροι νοσοκόμοι τάξιν στρατιώτου.

Άρθρ. 10. Οι επίκουροι, αι χήραι και τα ορφανά αυτών απολαύουσι των ευεργετημάτων του περί συντάξεων του στρατού της ξηράς νόμου, [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 12 Ιαν. 1881.

1881

848. -Εγ. 4. Υ. Εσωτ. Περί μη παραγωγής δικαιώματος απαλλαγής αδελφού εκ της άποβιώσεως τινός κατατεταγμένου εν τω στρατώ, αλλ' εγκαταλείποντος τας τάξεις του και διατελούντος εν αγνοία < ήτοι διανυοντος την κεκανονισμένην προς μεταμέλειαν προθεσμίαν, μεθ' ήν επέρχεται η επί λειποταξία καταδίωξις >, ότε επήλθεν η άποβίωσις.

10 Ιαν. 1881

Γιαννούλης 1881 σ. 47.

849. -ΒΔ. Περί συστάσεως δύω πειθαρχικών λόχων.

20 Ιαν. 1881

Άρθρ. 1. Συνιστώμεν δύω αύθυπάρκτους πειθαρχικούς λόχους [...]

Άρθρ. 3. Όσοι εκ των στρατιωτών δεν ύποπίπτουσι μεν εις εγκλήματα, υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα των στρατοδικείων, εξακολουθούσι δε άτακτούντες και καθιστάμενοι το κακόν παράδειγμα του σώματος, εις ο άνήκουσι, διά της επαναλήψεως πταισμάτων και παράβάσεων, μη καταστελλομενων πλέον διά των λοιπών πειθαρχικών ποινών, μετατίθενται εις τους λόχους τούτους.

Άρθρ. 4. Εκάτερος των πειθαρχικών λόχων υποδιαιρείται εις δύω ούλαμούς, εξ ων ο μεν καλείται ουλαμός των οπλιτών, ο δε ουλαμός των εργατών.

Εις τους ουλαμούς των οπλιτών κατατάσσονται.

α΄) Όσοι των στρατιωτών ένεκα αδιορθώτου διαγωγής απομακρύνονται εκ των σωμάτων του στρατού.

β΄) Όσοι δείξαντες καλήν διαγωγήν εις τους ουλαμούς των εργατών, φαίνονται άξιοι να επανέλθωσι προσεχώς εις τα σώματα του στρατού.

Εις τους ουλαμούς των εργατών κατατάσσονται.

α΄) Όσοι ήθελον δείξει κακήν διαγωγήν εις τους ουλαμούς των οπλιτών.

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/215.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β΄) Όσοι, διατελέσαντες εις πειθαρχικόν λόχον και επανελθόντες εις εν των σωμάτων του στρατού, ήθελον εξοκείλει εκ νέου.

Οι άνδρες των ουλαμών τούτων διοικούνται με αυστηρότητα μεγαλειτεραν, η των ουλαμών των οπλιτών.

Άρθρ. 17. Οι στρατιώται του ουλαμού των οπλιτων εκατέρου των λόχων τούτων, οι διακρινόμενοι διά της καλής αυτών διαγωγής, επαναφέρονται εις τα σώματα του στρατού· τουναντίον δε οι κακώς διάγοντες μετατίθενται εις τους ουλαμούς των εργατών.

Οι καλώς διάγοντες στρατιώται των ουλαμών των εργατών μετατίθενται εις τους ουλαμούς των οπλιτών.

Άρθρ. 23. Ο στρατιώτης, ο εξ οικείου σφάλματος συμπληρώσας την εαυτού στρατείαν εις τους πειθαρχικούς λόχους, λαμβάνει απολυτήριον χαρακτηρίζον την διαγωγήν αυτού κακήν.

Άρθρ. 26. Οι εις τους πειθαρχικούς λόχους μετατιθέμενοι στρατιώται θεωρούνται ως διαρκώς υπό ποινήν διατελούντες [...]

Άρθρ. 27. Αποκλείονται πάσης συγκοινωνίας μετά των στρατιωτών των αποτελούντων την φρουράν του τόπου, ένθα εδρεύει εκάτερος των λόχων τούτων, ιδίως δε αποκλείονται της μετά των πολιτών συγκοινωνίας.

Άρθρ. 28. δεν επιτρέπεται εις αυτούς να εξέρχωνται του στρατώνος ειμή δι' υπηρεσίαν και υπό την επιτήρησιν ύπαξιωματικών.

Άρθρ. 30. Οι στρατιώται των πειθαρχικών λόχων δεν είναι ώπλισμένοι, αλλ' οι των ουλαμών των οπλιτών, ίνα μη απομάθωσι τα γυμνάσια, οπλίζονται κατά τας ώρας της ασκήσεως, τον δε λοιπόν χρόνον ο οπλισμός αυτών παραμένει εις μέρος ασφαλές.

Άρθρ. 31. Οι στατιώται των ουλαμών των εργατών δεν γυμνάζονται.

Άρθρ. 32. Οι στρατιώται των πειθαρχικών λόχων ασχολούνται εις έργα δημοσίας ώφελείας, δύνανται δε να απολαμβάνωσιν επιμίσθιον τι εργασίας, εάν η υπηρεσία θεωρήση πρεπον, τοιούτον όμως, ώστε υπό την έποψιν της ευζωΐας, η θέσις αυτών να μη ήναι κρείσσων της των στρατιωτών των σωμάτων του στρατού.

Άρθρ. 33. Η διάρκεια της ήμερησίας εργασίας ορίζεται κατά την ώραν του έτους, τας περιστάσεις και την θέλησιν του διοικητού του λόχου, εις 6 - 9 ώρας διά τους οπλίτας και εις 7 - 10 ώρας διά τους εργάτας.

Άρθρ. 36. [...] Μόνον εν περιπτώσει παραφοράς η άπειθείας δι' έργων, επιτρέπεται η χρήσις των δεσμών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 4 Φεβρ. 1881.

850. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ΩΠΘ' νόμου περί επικουρων ιατρών, φαρμακοποιών και νοσοκόμων.

23 Ιαν. 1881

Ε. τ. Κ φ. 15, 14 Φεβρ. 1881.

851 . -Ν. Ω^Δ'. Περί συντάξεως του προσωπικού των συνεργείων του Βασ. Ναυστάθμου.

30 Ιαν. 1881

Άρθρ. 4. Αι χήραι και τα ορφανά των αποβιωσάντων τεχνιτών δικαιούνται εις σύνταξιν συμφώνως προς τα εν τοις περί ναυτικών συντάξεων νόμοις οριζόμενα, αναλόγως του βαθμού των συζύγων των. [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 2 Φεβρ. 1881.

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/216.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

852. —Ν. Ω^Γ'. Περί συντάξεως των αξιωματικών και πληρωμάτων των εν καιρώ πολέμου προσληφθησομένων ατμοκινήτων και ιστιοφόρων πλοίων.

31 Ιαν. 1881

Άρθρ. 3. Εις τας χήρας και τα ορφανά των τοιούτων συνταξιούχων απονέμεται, μετά την αποβίωσιν αυτών, σύνταξις ίση με το ήμισυ της εις τον σύζυγον απονεμομένης συντάξεως. Ε. τ. Κ φ. 10, 2 Φεβρ. 1881.

853. —Εγ. 24 Υ. Εσωτ. Περί άπαλλάξεως του μόνου εγγονού, η του πρεσβυτέρου των εγγονών, γυναικός εν χηρεία διατελούσης, των εξ υιού, η υιών, ή θυγατρός, η θυγατέρων καταγομένων.

2 Φεβρ. 1881

Γιαννούλης 1881 σ. 74.

854. —ΒΔ. Περί εισφορών.

16 Φεβρ. 1881

Άρθρ. 1. [...] Δια της επιτάξεως εισφοράς εις καταλύματα, η στρατιωτική και ναυτική υπηρεσία δύνανται 1) να λάβωσι προσωρινώς εις την άποκλειστικήν χρήσιν αυτών [...] δημοτικά σχολεία [...]

Ε. τ. Κ φ. 17, 18 Φεβρ. 1881.

855. —Ν. Π ΙΕ'. Περί πληρωμής χρεών των ιερατικών σχολείων και εισπράξεως των εις αυτά καθυστερούντων.

28 Φεβρ. 1881

Άρθρ. 1. Επιτρέπεται εις την επί του ταμείου των ιερατικών σχολείων επιτροπήν να λάβη το κατά την γ' του 7 άρθρου του ΤΞΖ' νόμου της 27 Δεκεμβρίου 1856 κατατεθειμενον εν τη Εθνική Τραπέζη εκ δωρεών υπέρ αυτών των σχολείων ποσόν των δραχμών 40. 000 ίνα δι' αυτού πληρώση τα μέχρι τούδε εκ μισθών και ενοικίων χρέη αύτών, επί τω όρω της βαθμηδόν αποδόσεως αυτών εκ των μετά ταύτα εισοδημάτων των αυτών σχολείων [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 11 Μαρτ. 1881.

856. —ΒΔ. Περί διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Π. Δημάκη.

5 Μαρτ. 1881

Αφορά σέ σχολεία της Μεσσηνίας.

Ε. τ. Κ φ. 37, 24 Απρ. 1881.

857. —ΒΔ. Περί ασκήσεως και εξετάσεως των δημοδιδασκάλων.

16 Μαρτ. 1881

Ε τ. Κ φ. 32, 27 Μαρτ. 1881.

858 . —Ν. ΠΚΗ'. Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου εν Αμφίσση εκ του κληροδοτήματος Γιαγτσή.

16 Μαρτ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 32, 27 Μαρτ. 1881.

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/217.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

859 . - - - ΒΔ. Περί ιδρύσεως νοσοκομείου εν Αθήναις προς θεραπείαν ασθενών και ιδίως προς εκπαίδευσιν και συντήρησιν νοσοκόμων γυναικών.

20 Μαρτ. 1881

2. το φιλανθρωπικόν τούτο ίδρυμα [...] θέλει φέρει την επωνυμίαν "θεραπευτήριον ο Ευαγγελισμός υπό την προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης" [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 4 Μαΐου 1881.

860 . -Ν. ΠΚΘ'. Περί προσκλήσεως υπό τα όπλα των προσωρινώς απαλλασσομένων.

20 Μαρτ. 1881

Άρθρ. 1. [...] Κατά την διάρκειαν της επιστρατεύσεως του ενεργού στρατού [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 27 Μαρτ. 1881.

861 . -ΒΔ. Περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

22 Απρ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 41, 11 Μαΐου 1881 .

862 . -Εγ. 72 Υ. Εσωτ. Περί της νόσου ευλογίας και εμβολιασμού.

16 Μαΐου 1881

[...] Επιστήσατε δε σπουδαίως την προσοχήν των έμβολιαστών και των ενεργούντων τον εμβολιασμόν ιατρών, όπως επιμελώνται της εν καλή καταστάσει διατηρήσεως και του πολλαπλασιασμού της δαμαλείου ύλης, λαμβάνοντες ταύτην εκ παίδων υγιών και ευρώστων, ικανοποιουμένων προς τούτο εν ανάγκη των γονέων αυτών διά μικράς χρηματικής αμοιβής εις βάρος των δημοτικών ταμείων, διότι η εντεύθεν πεμπομενη διά τε την μεγάλην απόστασιν των πλείστων του κράτους Επαρχιών και την κατ' ανάγκην απώλειαν ικανού χρόνου η άπόλλυσι την εαυτής ιδιότητα, αποβαίνουσα εκ τούτου πάντη ανωφελής, η περιέρχεται εις χείρας υμών βραδέως· [...]

Γιαννούλης 1881 σ. 24.

863. -Εγ. 76 Υ. Εσωτ. Περί εγγραφής εις την δύναμιν του οπλοστασίου των ένεκα προφανούς ανηλικότητος αποστελλομένων εις τας εστίας αυτών στρατευσιμων εν γένει και περί αποκλειστικής κατατάξεως εις αυτό των προφανώς ανικάνων.

27 Μαΐου 1881

Γιαννούλης 188 Ι σ. 112.

864 . -ΒΔ. Περί της διεξαγωγης της δημοπρασίας διά την κατασκευήν του σιδηροδρόμου Κατακώλου.

27 Μαΐου 1881 [...] ΣΥΓΓΡΑΦΗ < υποχρεώσεων > [...] ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ [...]

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/218.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Παίδες ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών εισίν απηλλαγμένοι τελών, όταν κρατώνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτά προσώπων.

Από τριών μέχρις εννέα ετών πληρώνουσι το ήμισυ των τελών και δικαιούνται εις μίαν ολόκληρον θέσιν· εν τω αυτώ όμως χωρίσματι δύο παίδες δεν δύνανται να κατέχωσιν ειμή ενός μόνον επιβάτου θέσιν.

Οι ηλικίας μείζονος των εννέα ετών πληρώνουσιν ολόκληρον θεσιν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 47, 3 Ιουν. 1881.

865 . -Εγ. 78 Υ. Εσωτ. Περί μη υπαγωγής εις άπάλλαξιν του εκ μη νομίμου γάμου μόνου η πρεσβυτέρου υιών γυναικός, ήτις εν τη χηρεία διατελούσα απέκτησεν αυτόν.

4 Ιουν. 1881

προς τους Νομάρχας του Κράτους

Επί εγερθέντος ζητήματος [...] ο παρά τω Υπουργείω των Οικονομικών Δικαστικός Σύμβουλος εξέφερε την ώδε ανακοινουμένην υμίν γνώμην, ήν συμμεριζόμεθα. [...]

Η εν χηρεία όμως διατελούσα γυνή, ήτις, μετά παρέλευσιν του [...] < νομίμου > χρονικού διαστήματος, εξ αθεμίτου σχέσεως απέκτησεν υιούς, εξομοιούται προς εκείνην, ήτις ου δέποτε ήλθεν εις γάμον, αλλ' [...] απέκτησε τέκνα. τα τέκνα τοιαύτης βεβαίως δεν δικαιούνται εις απαλλαγήν διότι [...] δεν είναι τα προϊόντα και επομένως τα στηρίγματα της απορφανισθείσης οικογενείας.

Ο Δικαστικός Σύμβουλος 29 Μαΐου 1881

Μ. Ταταράκης

Γιαννούλης 1881 σ. 115.

866. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 19 Φεβρουαρίου ε. ε. ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος " διά τα υπό του συλλόγου των κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως παραληφθέντα είδη [...]

Δι' ομοίου ωσαύτως < τής 28 Νοεμβρίου π.ε. " διά μίαν ελαιογραφικήν εικόνα, παραληφθείσαν διά το εθν. ορφανοτροφείον των κορασίων [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 6 Ιουν. 188Ι.

867 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Λαγκαδίων.

11 Ιουν. 1881

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται εις απάντησιν της δαπάνης, της απαιτουμένης διά την επισκευήν του εν Λαγκαδίοις δημοτικού παρθεναγωγείου και εις θεραπείαν των λοιπών αναγκών του δήμου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 15 Ιουλ. Ι88Ι.

868. Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 21 Απριλίου > ενεκρίθη να μη εισ πραχθ'ή εισαγωγικόν τέλος διά το υπό του Συλλόγου των Κυριών υπέρ της γυναικείας παιδευσεως παραληφθέν νήμα [...]

Ε. τ. Κ φ. 52, 26 Ιουν. 188. .

Σελ. 218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/219.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

869. -Εγ. 90 Υ. Εσωτ. Περί κατατάξεως εν τω στρατώ των υπεχόντων στρατιωτικήν υποχρέωσιν και κρατουμένων εν ταις διά χρέη φυλακαίς επί ιδιωτικώ η δημοσίω η δημοτικώ χρέει.

10 Ιουλ. 1881

[...] διότι θεωρείται επικρατέστερον το προς την πολιτείαν καθήκον, ήτοι το της εκπληρώσεως προσωπικής εις τον στρατόν υπηρεσίας.

Εν τοιαύτη όμως περιπτώσει, δέον να ειδοποιήται εγκαίρως ο επισπεύδων.

Γιαννούλης 1881 σ. 129.

870 . -ΒΔ. Περί κατανομής βοηθημάτων τοις άπόροις δήμοις προς συντήρησιν δημοτικών σχολείων.

11 Αυγ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 103, 10 Νοεμ. 1881 .

871. -ΒΔ. Περί διαθέσεως της προσόδου εκ του < κατ' > επέκτασιν επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Πυλίων εις κατασκευήν δεξαμενής εν Πυλω κλπ.

11 Αυγ. 1881

[...] Εγκρίνομεν το [...] ψήφισμα του [...] Δημοτικού Συμβουλίου, δι' ου απεφήνατο, όπως κατά τροποποίησιν [...] προγενεστέρων ψηφισμάτων αυτού [...] η από του κατ' επέκτασιν δασμού επί των προς εσωτερικήν του δήμου κατανάλωσιν εισαγομένων εμπορευμάτων πρόσοδος επί το από 10 Μαρτίου 1875 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1881 χρονικόν διάστημα, αντί εις ανέγερσιν διδακτηρίου και σφαγείου, προς ήν αποβαίνει μάλιστα ανεπαρκής, εις κατασκευήν δεξαμενής [...]

Ε. τ. Κ φ. 77, 28 Αυγ. 1881.

872 . -ΒΔ. Περί εφαρμογής των διεπόντων την δημοσίαν εκπαίδευσιν νόμων και κανονισμών εν ταις προσαρτηθείσαις και προσαρτωμέναις Επαρχίαις.

31 Αυγ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 87, 26Σεπτ. 1881.

873 . -ΒΔ. Περί συμπληρώσεως του τε προσωπικού των πρωτοβαθμίων δημοτικών σχολείων και της άντιμισθίας αυτού από του δημοσίου ταμείου.

9 Σεπτ. 1881

Αφορά στην ίδρυση, επάνδρωση και λειτουργία σχολείων στις προσαρτούμενες περιοχές.

Ε. τ. Κ φ. 87, 26 Σεπτ. 1881.

874 . -Εγ. Υ. ΕΔΕ. Περί εξετάσεως ενδεικτικών.

11 Σεπτ. 1881

προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και προϊσταμένους ελλ. σχολείων Τους προσερχομένους εις εγγραφήν μαθητάς άλλων γυμνασίων η ελληνικών σχολείων δυνάμει ενδεικτικών και εν γένει πιστοποιητικών να μη εγγράφητε οριστικώς πριν η βεβαιωθήτε

Σελ. 219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/220.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

επισήμως πάρα των προϊσταμένων των παιδευτηρίων εξ ων προέρχονται, ότι το παρουσιαζόμενον ενδεικτικόν η πιστοποιητικόν είναι γνήσιον και ανόθευτον. Περί της τοιαύτης εξακριβώσεως θέλετε ειδοποιεί τον μαθητήν άμα ερχόμενον.

Αν δε ποτέ ανακαλυφθή παραποίησις του παρουσιαζομένου εγγράφου, πρέπει να παράπεμπητε αυτό εις την αρμοδίαν δικαστικήν αρχήν και ουχί εις το Υπουργείον [...]

Παρίσης Α΄ σ. 419.

875 . -ΒΔ. Περί εξετάσεως βοηθών Ελληνικών σχολείων.

10 Οκτ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 98, 3 Νοεμ. 1881.

876 . -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων και διορισμού δημοδιδασκάλων εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις.

31 Οκτ. 1881

Προβλέπει γενικώς και αορίστως την ιδρύση σχολείων κλπ.

Ε. τ. Κ φ. 98, 3 Νοεμ. 1881. Σχετικό : Ε. τ. Κ φ. 120, 12 Δεκ. 1881.

877. -ΒΔ. Περί χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως επί του ειδικού προϋπολογισμού του επί των Εκκλησιαστικών Υπουργείου της χρήσεως 1881 εκ δραχμών 40. 000.

3 Νοεμ. 1881

Άρθρ. 1. Προς συντήρησιν Ελληνικών, Οθωμανικών και Ισραηλιτικών παιδευτηρίων της μέσης και της δημοτικής εκπαιδεύσεως εν ταις άρτι προσαρτηθείσαις Επαρχίαις χορηγείται εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως έκτακτος πίστωσις δραχμών τεσσαράκοντα χιλιάδων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 104, 10 Νοεμ. 1881.

878 . -ΒΔ. Περί διαλυσεως της Ριζαρείου Σχολής.

6 Νοεμ. 1881

[...] Ένεκα της οικοδομής της νέας πτέρυγος του καταστήματος της Σχολής [...] και της γενικής επισκευής της παλαιάς εργασίας [...]< και ανάγκης > διαρρυθμίσεως του εν ισχύι διοργανισμού αυτής επί το βέλτιον και συμφωνότερον προς τον προορισμόν της Σχολής

[...] Η [...] Σχολή διαλύεται μέχρι της 15 Αυγούστου 1882 [...]

Πάσαι αι κατά το άρθρον 2 του εν ισχύι διοργανισμού της Σχολής δοθείσαι υποτροφίαι παύουσι [...]

Ε. τ. Κ φ. 108, 16 Νοεμ. 1881.

879. ΒΔ . -Περί αυξήσεως του αριθμού των μαθητών του στρατιωτικού σχολείου.

19 Νοεμ. 1881 Ε. τ. Κ φ. 123, 16 Δεκ. 1881.

Σελ. 220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/221.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

880. ΒΔ. Περί προσδιορισμού κοινοτικών αναγκών των κοινοτήτων Φουρνά και Κλειτσού εν τη Επαρχία Ευρυτανίας.

11 Δεκ. 1881

[...] Αον. της κοινότητος Φουρνά.

1) Επισκευή του Δημοτικού Σχολείου [...]

Βον. της Κοινότητος Κλειτσού.

1) Ανέγερσις Δημοτικού Σχολείου, καταστάντος ήδη αχρήστου του υπάρχοντος [...]

Ε. τ. Κ φ. 126, 22 Δεκ. 1881.

881 . -ΒΔ. Περί χορηγήσεως επιμισθίου εις τους καθηγητάς της σχολής των ευελπίδων.

29 Δεκ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 4, 21 Ιαν. 1882.

882 . -Εγ. 3 Υ. Εσωτ. Περί δραστηρίας επιδιώξεως της αποδόσεως των καθυστερούντων κληρουχων παλαιών απογραφών, επιστράτων εν γένει και των κληρωτών των απογραφών των ετών 1880 και 1881.

12 Ιαν. 1882

Γιαννούλης 1882 σ. 4.

883. -ΒΔ. Περί εξετάσεως βοηθών εν Ελληνικοίς σχολείοις.

26 Ιαν. 1882

Ε. τ. Κ φ. 8, 10 Φεβρ. 1882.

884 . -Εγ. 1557 Υ. ΕΔΕ. Περί των εκ του εξωτερικού μαθητών.

18 Φεβρ. 1882

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και προϊσταμένους Ελλ. σχολείων Έχομεν αφορμήν να συστήσωμεν υμίν, ίνα τοις εκπροθέσμως εκ του εξωτερικού αποδεδειγμένως προσερχομένοις μαθηταίς παρέχητε ευκολίαν εις την των μαθημάτων ακρόασιν άχρι της λήξεως του σχολικού έτους· μετά δε τας εξετάσεις κατατάττετε αυτούς οριστικώς εις τάξιν ανάλογον προς τον έξελεγχθησόμενον βαθμόν των γνώσεων των.

Παρίσης α΄ σ. 413.

885. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 6 Σεπτεμβρίου π.ε. , ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος " διά τα υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και προς χρήσιν του διδασκαλείου παραληφθέντα όργανα [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 17 Μαρτ. 1882.

886. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του ενταύθα συσταθέντος εμπορικού και βιομηχανικού Συλλόγου.

20 Μαρτ. 1882

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/222.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 48. Ο Σύλλογος ορίζει ημέραν και ώραν προς διδασκαλίαν καταλλήλων μαθημάτων προς μόρφωσιν και ανάπτυξιν των υπαλλήλων των εμπορικών και βιομηχανικών καταστημάτων.

Άρθρ. 49. Ο Σύλλογος χάριν της γεωργίας συνιστά τμήμα προς διδασκαλίαν της γεωπονίας.

Άρθρ. 50. Ο Σύλλογος προς ανάπτυξιν των εργατικών τάξεων συνιστά τμήμα συντεχνιών προς διδασκαλίαν και μόρφωσιν αύτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 8 Απρ. 1882.

887. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του καταστατικού της εταιρίας των Μεταλλουργείων του Λαυρίου.

21 Μαρτ. 1882 [...] το άρθρον 55 τροποποιείται ως εξής.

Άρθρ. 55. "Πρός περίθαλψιν των εν Λαυρίω υπαλλήλων, τεχνιτών η εργατών και των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει ασθενείας η παθήσεως συνιστάται Ταμείον αύτοβοηθείας".

[...]

Άρθρ. 57. " Το προσωπικόν του εν Αθήναις γραφείου της εταιρίας μετέχει των πλεονεκτημάτων του ταμείου της αυτοβοηθείας και υποβάλλεται εις τας εξ αυτού προερχομένας υποχρεώσεις ". [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 25 Μαΐου 1882.

888. -Εγ. 22 Υ. Εσωτ. Περί συλλήψεως των καθυστερουντων επιστράτων και κληρωτών.

24 Μαρτ. 1882

Γιαννούλης 1882 σ. 20.

889. ΒΔ. Περί συστάσεως Γυμνασίων και διορισμού καθηγητών εν ταις προσαρτηθείσαις χώραις.

25 Μαρτ. 1882

[...] Συσταίνονται γυμνάσια με δύο προς το παρόν τάξεις εν Άρτη, εν Τρικκάλοις, εν Λαρίσση και εν Βόλω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 24 Απρ. 1882.

890. -ΒΔ. Περί του τρόπου πληρώσεως χηρευούσης καθέδρας εν τω εθνικώ Πανεπιστημίω.

9 Απρ. 1882 Ε. τ. Κ φ. 31, 8 Μαΐου 1882.

891 . -Ν. ^ΝΑ'. Περί εγγραφής των προφανώς ανηλίκων οπλιτών εις τα οικεία μητρώα αρρένων.

7 Μαΐου 1882

Άρθρ. 1. Οπλίται κατατεταγμένοι εις τον στρατόν ως κληρωτοί, κατά τον ΨΙΣ' νόμον περί στρατολογίας, παραπεμπόμενοι εις την εξέτασιν της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/223.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

υπό των Σωμάτων εις α ανήκουσι, διότι, όντες προφανώς ανήλικοι, αδυνατούν να ανθέξωσιν εις τα στρατιωτικα βάρη, εάν κριθώσιν ύπ αυτής άγοντες ηλικίαν πολλώ κατωτέραν του 21 έτους, διαγράφονται των ελέγχων του στρατού, των στρατολογικών ελέγχων και των μητρώων των αρρένων, εις α εισίν εγγεγραμμένοι, και εγγράφονται εις τα μητρώα των αρρένων του έτους της γεννήσεως των, οριζομένου εκ της εν τη γνωμοδοτήσει της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής σημειουμένης ως πραγματικής ηλικίας αύτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 15 Μαΐου 1882.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί εγγραφής των προφανώς ανηλίκων οπλιτών εις τα οικεία μητρώα αρρένων.

4 Ιουν. 1882

Ε. τ. Κ φ. 61, 6 Ιουλ. 1882.

892 . -Ν. ΠΝΒ'. Περί ναυτικής στρατολογίας.

13 Μαΐου 1882

Άρθρ. 1. Πάντες οι πολίται Έλληνες, οι την θάλασσαν εργαζόμενοι και ναυτικάς τέχνας η βιομηχανίας εξασκούντες, απογράφονται ιδία και στρατεύονται μόνον κατά θάλασσαν .

Άρθρ. 2. Ηπρός ναυτολογίαν υποχρέωσις άρχεται από του έτους, καθ' ο οι εις ταύτην υπαγόμενοι συμπληρούσι το 21 έτος της ηλικίας αύτών, και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους, καθ' ο ούτοι συμπληρούσιν ηλικίαν 39 ετών.

Άρθρ. 4. Ο χρόνος της εξασκήσεως των [...] ναυτικών επαγγελμάτων λογίζεται από του 16 έτους της ηλικίας αρχομένου [...]

Άρθρ. 11. Άπαντες οι υπαγόμενοι εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν υποχρεούνται να υπηρετήσωσιν αυτοπροσώπως εν τω πολεμικώ ναυτικω επί εν έτος.

Άρθρ. 16. Οι ήδη κεκτημένοι τα προσόντα ίνα υπαχθώσιν εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν δύνανται και από του 18ου έτους της ηλικίας αύτών, συμπεπληρωμένου, να προσέλθωσιν εις το πολεμικόν ναυτικόν και να εκπληρώσωσι την υποχρέωσιν της ετησίας εν αυτώ υπηρεσίας [...]

Άρθρ. 20. Οι διανύσαντες ετησίαν εν τω πολεμικώ ναυτικω υπηρεσίαν τάσσονται εις την εφεδρείαν του ναυτικού [...]

Άρθρ. 26. Η ναυτολογία των αναγκαίων εις την υπηρεσίαν του πολεμικού ναυτικού ανδρών, κατά τον ετήσιον νόμον περί θαλασσίας δυνάμεως, συντελείται δι' εθελουσίων κατάτάξεων.

Άρθρ. 27. Πολίται Έλληνες δύνανται να γίνωσι δεκτοί εις εκουσίαν κατάταξιν εν τη υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού ως ναύται η θερμασταί με θητείαν δύο μέχρι τεσσάρων ετών, υπό τους ακολούθους όρους.

α΄) Να έχωσι συμπεπληρωμένον το 18 έτος της ηλικίας των [...]

β΄) Να ανήκωσιν εις την τάξιν των εργατών θαλάσσης και να έχωσι διανύσει εν θαλασσοπλοΐα είκοσι τέσσαρας τουλάχιστον μήνας, η θερμασταί όντες, να υπάγωνται εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν.

δ΄) Να έχωσι καλήν διαγωγήν [...]

ε΄) Ανήλικοι όντες, να έχωσι την συγκατάθεσιν των γονέων η των νομίμων αυτών κηδεμόνων. [...]

Άρθρ. 28. Δύνανται να γίνωσι δεκτοί εις εθελουσίαν κατάταξιν εν τω ναυτικω, καίτοι μη υπαγόμενοι εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν, οι εν ατμοκινήτοις μηχανουργείοις εργαζόμενοι

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/224.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

τεχνίται και οι θερμασταί ατμομηχανικών καταστημάτων οιωνδήποτε η σιδηροδρόμων, εάν υπηρέτησαν ως τοιούτοι δύο τουλάχιστον έτη. [...]

Άρθρ. 29. Οι εκουσίως καταταχθέντες πριν η εισελθωσιν εις το 21 έτος της ηλικίας αυτών, εκπληρώσαντες ήν ανέλαβον εθελουσίαν υποχρέωσιν, απαλλάσσονται της ενιαυσίου υποχρεωτικής θητείας, τασσόμενοι εις την εφεδρείαν του ναυτικού.

Άρθρ. 30. Εκ των εθελουσίως κατατασσομένων οι έχοντες τετραετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν θαλασσοπλοΐα τάσσονται ως ναύται πρώτης τάξεως, οι δε έχοντες τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν τάσσονται ως ναύται δευτέρας τάξεως και οι έχοντες ολιγώτερον χρόνον υπηρεσίας τάσσονται ως ναύται τρίτης τάξεως.

Άρθρ. 31. Ο μηνιαίος μισθός, των μεν πρώτης τάξεως ναυτών, ορίζεται, εκτός της τροφοδοτικής του ναύτου μερίδος, εις πεντήκοντα δραχμάς, των δε ναυτών δευτέρας τάξεως ορίζεται εις δραχμάς τεσσαράκοντα και των ναυτών τρίτης τάξεως εις δραχμάς τριάκοντα εξ.

Οι θερμασταί καταλέγονται εις δύο τάξεις [...]

Ο μηνιαίος μισθός, των μεν πρώτης τάξεως θερμαστών, ορίζεται εις δραχμάς εβδομήκοντα, των δε θερμαστών δευτέρας τάξεως εις δραχμάς εξήκοντα.

Άρθρ. 32. Οι εθελουσίως επί τετραετίαν κατατασσόμενοι ναύται λαμβάνουσιν εις το τέλος της τετραετούς θητείας των, διανυθείσης ευδοκίμως εν τη ενεργώ υπηρεσία, ως αμοιβήν δραχμάς τριακοσίας μεν, εάν ως πρώτης τάξεως ναύται κατετάχθησαν, διακοσίας δέ, εάν κατετάχθησαν ως ναύται δευτέρας τάξεως και εκατόν πεντήκοντα, εάν κατετάχθησαν ως ναύται τρίτης τάξεως.

Άρθρ. 46. Εκτός των υπαγομένων εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν, επιτρέπεται εν τω πολεμικώ ναυτικώ κατά τα περί τούτου κανονισθησόμενα διά Β. Διατάγματος, η κατάταξις με θητείαν δύο μέχρι τεσσάρων ετών παίδων, εχόντων ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 16 ετών συμπεπληρωμένων, ουδέ κατωτέραν 14 συμπεπληρωμένων ετών.

Ο μηνιαίος των παίδων μισθός ορίζεται εις 18 δραχμάς.

Η των παίδων κατάταξις συνεπάγεται αυτοδικαίως την υποχρεωσιν αυτών, μετά την λήξιν της θητείας των, να διανυσωσι μίαν έτι τετραετή θητείαν ως ναύται.

Οι καταταχθέντες ως παίδες, συμπληρώσαντες το 18 έτος της ηλικίας αυτών, μεταβαίνουσιν εις την τάξιν των ναυτών γ΄. τάξεως.

Άρθρ. 49. [...] Απολύονται [...] από της εφαρμογής του παρόντος νόμου οι ως παίδες η ως μαθητευόμενοι τεταγμένοι εις το πολεμικόν ναυτικόν, εκτός εκείνων, οίτινες δύνανται να μένωσι, τεταγμένοι συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 14 Μαΐου 1882.

893 . -ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων εν τω εν Πελοποννήσω διδασκαλείω.

14 Μαΐου 1882 Ε. τ. Κ φ. 47, 16 Ιουν. 1882.

894. -ΒΔ. Περί εφαρμογής του Β. Διατάγματος περί εξετάσεων των

δημοδιδασκάλων εις το εν Αθήναις Διδασκαλείον και ως προς το εν Πελοποννήσω Διδασκαλείον.

16 Μαΐου 1882

Ε. τ. Κ φ. 47, 16 Ιουν. 1882.

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/225.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

895 . -ΒΔ. Περί εθελουσίων κατατάξεων εν τω πολεμικώ ναυτικώ.

17 Μαΐου 1882

Εκτελεστικό Ν. ^ΝΒ' / 1 882 "περί ναυτικής στρατολογίας" (βλ. άρ. 892).

Ε. τ. Κ φ. 37, 20 Μαΐου 1882.

896 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ειδικού ταμείου προς βοήθειαν και περίθαλψιν των εν τοις μεταλλείοις εργαζομένων εργατών και των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει δυστυχημάτων.

31 Μαΐου 1882

Ε. τ. Κ φ. 42, 7 Ιουν. 1882.

897 . -Ν. ΑΙΒ'. Περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Θεσσαλία.

12 Ιουν. 1882 θα ακολουθήσει ΒΔ. Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

898 . -ΒΔ. Περί ορισμού έδρας και χρόνου ενάρξεως των εργασιών του εν Επτανήσω Διδασκαλείου.

16 Ιουν. 1882

Εδρα: Κέρκυρα, έναρξη μαθημάτων: 1 Σεπτ. 1882· εκτελεστικό του από 6 Μαΐου 1880 νόμου.

Ε. τ. Κ φ. 63, 10 Ιουλ. 1882.

899 . -Ν. ΑΙΔ'. Περί συστάσεως εν Πειραιεί δημοσυντηρήτου γυμνασίου.

16 Ιουν. 1882

Στό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και εμπορικά μαθήματα.

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

900. -Ν. ΑΙΓ'. Περί συστάσεως Τουρκικών και Ισραηλιτικών παιδευτηρίων εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις.

21 Ιουν. 1882 Θα ακολουθήσει ΒΔ. Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

901 . -Ν. ΑΙς'. Περί εργοδηγών.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 3. Οι το πρώτον εις την δημοσίαν υπηρεσίαν εισερχόμενοι εργοδηγοί διορίζονται δι' υπουργικής διαταγής ως μαθητευόμενοι· λαμβάνονται δε αποκλειστικώς εκ των πτυχιούχων των κλάδων της οδοποιΐας η και της αρχιτεκτονικής της εν Αθήναις Σχολής των τεχνών, προτιμωμενων των τυχόντων ανωτέρου βαθμού· [...]

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

15

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/226.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

902 . -Ν. ΑΙΖ'. Περί διανομής των τηλεγραφημάτων.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 8. Διορίζονται διανομείς·

α) Εν Αθήναις, Πάτραις, Σύρω και Πειραιεί παίδες Ελληνικής ιθαγενείας, υγιείς και αρτιμελείς, άγοντες ηλικίαν ουδέ κατωτέραν των 14, ουδ' ανωτέραν των 18 ετών, γιγνώσκοντες γραφήν και ανάγνωσιν και έχοντες χρηστήν διαγωγήν, προτιμωμένων των ορφανών.

β) Εν τοις λοιποίς τηλεγραφείοις, οι έχοντες τα αυτά προσόντα, αλλ' ηλικίαν ουδέ κατωτέραν των 20, ουδ' ανωτέραν των 40. [...]

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

Σχετικά :

α) ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί διανομής τηλεγραφημάτων.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 7. Οι εν Αθήναις, Πειραιεί, Πάτραις και Σύρω διανομείς φέρουσιν ιδίαν στολήν

[...]

Άρθρ. 8. Εκατέρας των στολών τούτων < χειμερινή και θερινή > εις έκαστον των διανομέων προμηθεύεται ανά εν ζεύγος [...] δαπάνη, προκαταβαλλομένη μεν παρά του Δημοσίου, συμψηφιζομένη δε διά πενταδράχμου κρατήσεως εκ του μισθού αυτών κατά μήνα. [...]

Άρθρ. 9. Εκ του μισθού των εν Αθήναις, Πειραιεί, Πάτραις και Σύρω διανομέων γίνεται διά του σχετικού εντάλματος κατά μήνα κράτησις Δρ. 10, δι' άς εκδίδεται το ανήκον γραμμάτιον επί του Κεντρικού Ταμείου, παρ' ώ τηρείται μερίς της τοιαύτης καταθέσεως εκάστου, εις ον μετά την εκ της υπηρεσίας αποχώρησιν η εις τους νομίμους κληρονόμους εν περιπτώσει αποβιώσεως, αποδίδοται το συγκεφαλαιούμενον ποσόν μετά τόκου και ετησίου ανατοκισμού

5 ο / ο. [...]

Ε. τ. Κ φ. 61, 6 Ιουλ. 1882.

β) ΒΔ. Περί προσδιορισμού του αντιτίμου της στολής των τηλεγραφ. διανομέων κλπ.

14 Αυγ. 1882

Άρθρ. 1. το αντίτιμον ενός ζεύγους θερινής στολής και ενός χειμερινής δι' έκαστον των εν Αθήναις μέχρι 24 διανομέων, των εν Πάτραις μέχρι 5, των εν Σύρω μέχρι 3 και των εν Πειραιεί μέχρι 3, ορίζεται ουχί ανώτερον των δραχμών εκατόν ογδοήκοντα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 93, 4 Σεπτ. 1882.

903 . -Ν. ΑΙΠ'. Περί προσόντων και καθηκόντων των λειτουργών του Φρενοκομείου Κεοκυρας.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 7. Διορίζεται Γραμματεύς του Φρενοκομείου ο συμπληρώσας το 22ον έτος της ηλικίας του και έχων απολυτήριον Γυμνασίου.

Ο Γραμματεύς διορίζεται υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, τη προτάσει του Διευθυντού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

904. -Ν. ΑΑΒ'. Περί συστάσεως σχολείου Υπαξιωματικών.

21 Ιουν. 1882

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/227.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Όπως εκπαιδευθή τις εν τω σχολείω των Υπαξιωματικών απαιτείται :

1) Να έχη τον βαθμόν του επιλοχίου η λοχίου·

2) Να μη υπηρετή ως αντικαταστάτης κληρωτών παλαιών απογραφών·

3) Να υπηρέτησεν επί εν τουλάχιστον έτος ως Υπαξιωματικός εις το στράτευμα·

4) να έχη διαγωγήν εξαίρετον η άμεμπτον·

5) Να ήναι άγαμος·

6) Να κέκτηται τας απαιτουμένας προκαταρκτικάς γνώσεις· Άρθρ. 5. Η εν τω σχολείω εκπαίδευσις διαρκεί δύο έτη· [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 1 Ιουλ. 1882.

905 . -Ν. ΑΑΓ'. Περί μεταρρυθμίσεως του υπό στοιχ. ΨΙς' περί στρατολογίας νόμου.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 1. [...] των εις ηλικίας άφορωσών διατάξεων του περί στρατολογίας υπό στοιχ. ΨΙΣ' και του παρόντος νόμου λογίζεται η 1 'Ιανουαρίου εκάστου έτους ως χρόνος γεννήσεως πάντων των εντός του αυτού έτους γεννηθέντων.

Άρθρ. 3. Πας πολίτης έχει το δικαίωμα να αιτήσηται την εγγραφήν παντός μη εγγεγραμμένου εν τω μητρώω των αρρένων δι' αιτήσεως του προς τον οικείον Νομάρχην, προσάγων τας προς υποστήριξιν της τοιαύτης εγγραφής αποδείξεις· [...]

Άρθρ. 6. Απαλλάσσονται της ενεργού υπηρεσίας εν ειρήνη, εκτός των εν τω άρθρω 33 του ΨΙς' νόμου αναφερομένων,

α΄. ο μόνος υιός ζώντος πατρός, ανεξαρτήτως της ηλικίας ήν άγει ούτος, η της προς πάσαν εργασίαν ανικανότητος αύτού,

δ΄. οι διά βοηθητικάς υπηρεσίας του στρατού κρινόμενοι ικανοί.

Άρθρ. 19. Η κατά το άρθρον 59 του ΨΙς' νόμου στρατιωτική υπηρεσία ορίζεται·

Εν τω ενεργώ στρατώ εις εν έτος, πλην των, κατά τον περί ετησίας δυνάμεως του στρατού νόμον, κατατασσομενων επί διετεί υπηρεσία εν τοις ειδικοίς σώμασιν (Ιππικω, Πυροβολικω, Μηχανικω και Νοσοκόμοις),

Εν τη εφεδρεία αυτού εις οκτώ μεν έτη διά τους διανύοντας εν έτος εν τω ενεργώ στρατω, εις επτά δ' έτη διά τους διανύοντας διετίαν εν αύτω,

Εν τη εθνοφρουρά εις δέκα έτη. [...]

Άρθρ. 22. Επιτρέπεται ανταλλαγή υποχρεώσεων μεταξύ των ανηκόντων εις την αυτήν απογραφήν, υποχρέων δε εις μονοετή η διετή ύπηρεσίαν, καίτοι μη ανηκόντων εις την αυτήν επαρχίαν.

Αι άνταλλαγαί αύται διατάσσονται υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών, επί τη αιτήσει αμφοτέρων των ενδιαφερομένων, υποβαλλομένη προ της εις τον στρατόν κατατάξεως των.

Άρθρ. 23. Οι υπόχρεοι εις διετή υπηρεσίαν δύνανται να μετατρε^ωσι την υποχρέωσιν ταύτην εις μονοετή, εάν υποκαταστήσωσι, προ της εις τον στρατόν κατατάξεως των, εις την διετή υποχρέωσιν των πλήρη, άνδρα εκ των ανηκόντων εις την εφεδρείαν.

Άρθρ. 25. Οι εις τα ειδικά σωματα επί διετίαν κατατασσόμενοι εκ της ετησίας απογραφής λαμβάνουσιν εκτός των κεκανονισμένων αποδοχών, ως αμοιβήν κατά μήνα, οι μεν έλάται δραχμάς 10, οι δε λοιποί δραχμάς 8, εξακοκουθούσι δε λαμβάνοντες την αμοιβήν ταύτην και μετά τον εις υπαξιωματικούς προβιβασμόν των.

Άρθρ. 28. Εις τα τάγματα των Ευζώνων, το οπλοστάσιον και τας στρατιωτικάς μουσικάς εισί δεκτοί προς εθελουσίαν κατάταξιν οι άγοντες ηλικίαν από του 19ου μέχρι του 40ου

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/228.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

έτους, εις την χωροφυλακήν από του 23ου μέχρι του 40ου, εις δε τα λοιπά σώματα του στρατού οι άγοντες ηλικίαν από του 19ου μέχρι του 35ου.

Άρθρ. 29. Τα περί της κατατάξεως μαθητευομένων μουσικών και μαθητευομένων τεχνιτων κανονίζονται διά Βασιλικού Διατάγματος· ως στρατιωτική δε υπηρεσία αυτών λογίζεται η μετά την συμπλήρωσιν του 18ου έτους.

Άρθρ. 30. Εις τους εθελουσίως κατατασσομενους, πλην των κεκανονισμένων αποδοχών, χορηγούνται και αι εξής χρηματικαί αμοιβαί· ειςμέν τους ελάτας, τους επί διετεί υπηρεσία κατατασσομενους, δραχμαί 12 κατά μήνα, εις τους επί τετραετεί 14 και εις τους επί εξαετεί 16· εις δε τους λοιπούς των ειδικών σωμάτων, του οπλοστασίου και των στρατιωτικών μουσικών, τους μεν επί διετεί υπηρεσία κατατασσομένους δραχμαί 10 κατά μήνα, εις δε τους επί τετραετεί δραχμαί 12. [...]

Άρθρ. 40. Οι φέροντες αποφοιτήριον του θεωρητικού τμήματος του Στρατ. Σχολείου, η του Εθνικού Πανεπιστημίου, η τινός των εν τη αλλοδαπή Πανεπιστημίων, πτυχίον του Σχολείου των τεχνών, η απολυτήριον Γυμνασίου με βαθμόν τουλάχιστον καλώς εισί δεκτοί εις υπό όρον επί εν έτος εθελουσίαν κατάταξιν επί τη προσαγωγή των επισήμων αποδεικτικών, από του 19ου έτους της ηλικίας των, υποχρεουμένων των συμπληρωσάντων το 21ον έτος, και επομένως ανηκόντων εις την απογραφήν του έτους εκείνου, να δηλώσωσι τούτο προ της υπό του στρατολογικού Συμβουλίου κληρώσεως των στρατευσίμων του δήμου.

Άρθρ. 41. Οι αναλαμβάνοντες εθελουσίαν υπό όρον υποχρέωσιν κατατάσσονται μόνον εις το Πεζικόν και καταβάλλουσι προς της κατατάξεως των δραχμάς τριακοσίας εις το δημόσιον [...]

Ε. τ. Κ φ. 56, 26 Ιουν. 1882.

Σχετικό :

Εγ. 43 Υ. Εσωτ. Περί εκτελέσεως του ΑΛΓ' νόμου, δι' ου μετερρυθμίσθη ο ΨΙς' νόμος περί στρατολογίας.

15 Ιουλ. 1882

Γιαννούλης 1882 σ. 28.

906. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

22 Ιουν. 1882 Ε. τ. Κ φ. 63, 10 Αυγ. 1882. Διορθώνεται με ΒΔ. της 24 Ιουλ. 1882: Ε. τ. Κ φ. 77, 13 Αυγ. 1882.

907. -Ν. ΑΚΒ'. Περί ασκήσεως των ιατρικών εν γένει επαγγελμάτων εν ταις ποοσαρτηθείσαις Επαρχίαις.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 10. Μαίαι πτυχιούχοι η μη μετερχόμεναι την μαιευτικήν εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις προ της 23ης Ιουνίου 1878, θέλουσιν εξακολουθήσει ασκούσαι το επάγγελμα αυτών, χορηγουμένης αυταίς αδείας πρακτικής μαίας, επί τη προσαγωγή αποδεικτικών των αρμοδίων αρχών, δηλούντων την εποχήν αφ' ης μετέρχονται την μαίαν, την ηλικίαν και την χρηστότητα της διαγωγής αύτών.

Αι δε εγκατασταθείσαι εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις μετά την 23ην 'Ιουνίου 1878 δεν δύνανται να εξακολουθήσωσιν ασκούσαι το επάγγελμα τούτο, αν μη συμμορφωθώσι προς τα περί πτυχιούχων η εμπειρικών μαιών εν τω Κράτει νενομισμένα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 55, 25 Ιουν. 1882.

Σελ. 228
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 209
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  819. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 17 'Οκτωβρίου ε. ε. " διετάχθη, επειδή ένεκα νόσων δυσκολίας και οψίας εκ του εξωτερικού προσελεύσεως πολλοί των μαθητών δεν επαρουσιάσθησαν εις εξετάσεις εν γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις εμπροθέσμως, ίνα παραταθή η διά του Διατάγματος της 18 Σεπτεμβρίου ε. ε. προθεσμία < εισιτηρίων και απολυτηρίων και λοιπών εξετάσεων και μετεξετάσεων > άχρι της 10 Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. [...]

  Δι' ομοίου της 20 ιδίου μηνός διωρίσθη βοηθός του εντός της μονής Μεγάλου Σπηλαίου ελληνικού σχολείου εις διδασκαλίαν των μοναχών και δοκίμων

  ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος επί μηνιαίω μισθώ δραχμών 90, πληρωτέων εκ του ταμείου της αυτής μονής [...]

  Δι' ομοίου της < 4 Νοεμβρίου ε. ε. " διωρίσθησαν βοηθοί εις το εν Χρυσάφοις του δημου Θεραπνών αρτισύστατον ελληνικόν σχολείον [...]

  Ε. τ. Κ φ. 80, 27 Δεκ. 1879.

  1880

  820. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού αναγκών κοινοτήτων τινών του δήμου Αγράφων. 20 Ιαν. 1880

  § 1. Κοινότης 'Αγράφων.

  Πρωτίστην της κοινότητος ταύτης ανάγκην προσδιορίζομεν την άνακαίνισιν, ήτοι επισκευήν και συντήρησιν της οικοδομής της προωρισμένης εις δημοτικόν σχολείον αρρένων, κατάστασης ήδη ετοιμορρόπου, ένεκα του κατά το παρελθόν έτος γενομένου βυθισμού, [...]

  Ε. τ. Κ φ. 8, 4 Φεβρ. 1880.

  821 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων διά την υπό όρον επί εξ μήνας εθελουσίαν κατάταξιν. 22 Ιαν. 1880

  Εκτελεστικό Ν. 27 Νοεμ. 1878 "περί στρατολογίας".

  Ε. τ. Κ φ. 21, 15Μαρτ. 1880.

  822. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί στρατολογίας ΨΙς' νόμου, όσον αφορά εις την σωματικην ικανότητα και την εις τα διάφορα όπλα παραδοχην.

  4 Φεβρ. 1880

  Άρθρ. 4. το ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εις την ενεργόν υπηρεσίαν του στρατού ορίζεται εις 1 μέτρον και 54 εκατοστά. Ελάχιστον δε ανάστημα προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα ορίζεται το εξής·

  διά το ιππικόν . .............................. 1μ . 64.

  διά το πυροβολικόν .............................. 1μ . 68.

  διά το μηχανικόν . .............................. 1μ . 58.

  διά τους νοσοκόμους . . ........................... 1μ. 56.

  διά τους αγωγείς . . .............................. 1μ . 64.

  Διά την έφιππον χωροφυλακήν . . .................. 1μ. 64.

  διά την πεζήν χωροφυλακήν ........................ 1μ . 56.

  Ε. τ. Κ φ. 19, 8 Μαρτ. 1880. 14