Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 221-240 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/221.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

880. ΒΔ. Περί προσδιορισμού κοινοτικών αναγκών των κοινοτήτων Φουρνά και Κλειτσού εν τη Επαρχία Ευρυτανίας.

11 Δεκ. 1881

[...] Αον. της κοινότητος Φουρνά.

1) Επισκευή του Δημοτικού Σχολείου [...]

Βον. της Κοινότητος Κλειτσού.

1) Ανέγερσις Δημοτικού Σχολείου, καταστάντος ήδη αχρήστου του υπάρχοντος [...]

Ε. τ. Κ φ. 126, 22 Δεκ. 1881.

881 . -ΒΔ. Περί χορηγήσεως επιμισθίου εις τους καθηγητάς της σχολής των ευελπίδων.

29 Δεκ. 1881

Ε. τ. Κ φ. 4, 21 Ιαν. 1882.

882 . -Εγ. 3 Υ. Εσωτ. Περί δραστηρίας επιδιώξεως της αποδόσεως των καθυστερούντων κληρουχων παλαιών απογραφών, επιστράτων εν γένει και των κληρωτών των απογραφών των ετών 1880 και 1881.

12 Ιαν. 1882

Γιαννούλης 1882 σ. 4.

883. -ΒΔ. Περί εξετάσεως βοηθών εν Ελληνικοίς σχολείοις.

26 Ιαν. 1882

Ε. τ. Κ φ. 8, 10 Φεβρ. 1882.

884 . -Εγ. 1557 Υ. ΕΔΕ. Περί των εκ του εξωτερικού μαθητών.

18 Φεβρ. 1882

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και προϊσταμένους Ελλ. σχολείων Έχομεν αφορμήν να συστήσωμεν υμίν, ίνα τοις εκπροθέσμως εκ του εξωτερικού αποδεδειγμένως προσερχομένοις μαθηταίς παρέχητε ευκολίαν εις την των μαθημάτων ακρόασιν άχρι της λήξεως του σχολικού έτους· μετά δε τας εξετάσεις κατατάττετε αυτούς οριστικώς εις τάξιν ανάλογον προς τον έξελεγχθησόμενον βαθμόν των γνώσεων των.

Παρίσης α΄ σ. 413.

885. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 6 Σεπτεμβρίου π.ε. , ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος " διά τα υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και προς χρήσιν του διδασκαλείου παραληφθέντα όργανα [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 17 Μαρτ. 1882.

886. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του ενταύθα συσταθέντος εμπορικού και βιομηχανικού Συλλόγου.

20 Μαρτ. 1882

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/222.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 48. Ο Σύλλογος ορίζει ημέραν και ώραν προς διδασκαλίαν καταλλήλων μαθημάτων προς μόρφωσιν και ανάπτυξιν των υπαλλήλων των εμπορικών και βιομηχανικών καταστημάτων.

Άρθρ. 49. Ο Σύλλογος χάριν της γεωργίας συνιστά τμήμα προς διδασκαλίαν της γεωπονίας.

Άρθρ. 50. Ο Σύλλογος προς ανάπτυξιν των εργατικών τάξεων συνιστά τμήμα συντεχνιών προς διδασκαλίαν και μόρφωσιν αύτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 8 Απρ. 1882.

887. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του καταστατικού της εταιρίας των Μεταλλουργείων του Λαυρίου.

21 Μαρτ. 1882 [...] το άρθρον 55 τροποποιείται ως εξής.

Άρθρ. 55. "Πρός περίθαλψιν των εν Λαυρίω υπαλλήλων, τεχνιτών η εργατών και των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει ασθενείας η παθήσεως συνιστάται Ταμείον αύτοβοηθείας".

[...]

Άρθρ. 57. " Το προσωπικόν του εν Αθήναις γραφείου της εταιρίας μετέχει των πλεονεκτημάτων του ταμείου της αυτοβοηθείας και υποβάλλεται εις τας εξ αυτού προερχομένας υποχρεώσεις ". [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 25 Μαΐου 1882.

888. -Εγ. 22 Υ. Εσωτ. Περί συλλήψεως των καθυστερουντων επιστράτων και κληρωτών.

24 Μαρτ. 1882

Γιαννούλης 1882 σ. 20.

889. ΒΔ. Περί συστάσεως Γυμνασίων και διορισμού καθηγητών εν ταις προσαρτηθείσαις χώραις.

25 Μαρτ. 1882

[...] Συσταίνονται γυμνάσια με δύο προς το παρόν τάξεις εν Άρτη, εν Τρικκάλοις, εν Λαρίσση και εν Βόλω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 24 Απρ. 1882.

890. -ΒΔ. Περί του τρόπου πληρώσεως χηρευούσης καθέδρας εν τω εθνικώ Πανεπιστημίω.

9 Απρ. 1882 Ε. τ. Κ φ. 31, 8 Μαΐου 1882.

891 . -Ν. ^ΝΑ'. Περί εγγραφής των προφανώς ανηλίκων οπλιτών εις τα οικεία μητρώα αρρένων.

7 Μαΐου 1882

Άρθρ. 1. Οπλίται κατατεταγμένοι εις τον στρατόν ως κληρωτοί, κατά τον ΨΙΣ' νόμον περί στρατολογίας, παραπεμπόμενοι εις την εξέτασιν της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/223.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

υπό των Σωμάτων εις α ανήκουσι, διότι, όντες προφανώς ανήλικοι, αδυνατούν να ανθέξωσιν εις τα στρατιωτικα βάρη, εάν κριθώσιν ύπ αυτής άγοντες ηλικίαν πολλώ κατωτέραν του 21 έτους, διαγράφονται των ελέγχων του στρατού, των στρατολογικών ελέγχων και των μητρώων των αρρένων, εις α εισίν εγγεγραμμένοι, και εγγράφονται εις τα μητρώα των αρρένων του έτους της γεννήσεως των, οριζομένου εκ της εν τη γνωμοδοτήσει της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής σημειουμένης ως πραγματικής ηλικίας αύτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 15 Μαΐου 1882.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί εγγραφής των προφανώς ανηλίκων οπλιτών εις τα οικεία μητρώα αρρένων.

4 Ιουν. 1882

Ε. τ. Κ φ. 61, 6 Ιουλ. 1882.

892 . -Ν. ΠΝΒ'. Περί ναυτικής στρατολογίας.

13 Μαΐου 1882

Άρθρ. 1. Πάντες οι πολίται Έλληνες, οι την θάλασσαν εργαζόμενοι και ναυτικάς τέχνας η βιομηχανίας εξασκούντες, απογράφονται ιδία και στρατεύονται μόνον κατά θάλασσαν .

Άρθρ. 2. Ηπρός ναυτολογίαν υποχρέωσις άρχεται από του έτους, καθ' ο οι εις ταύτην υπαγόμενοι συμπληρούσι το 21 έτος της ηλικίας αύτών, και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους, καθ' ο ούτοι συμπληρούσιν ηλικίαν 39 ετών.

Άρθρ. 4. Ο χρόνος της εξασκήσεως των [...] ναυτικών επαγγελμάτων λογίζεται από του 16 έτους της ηλικίας αρχομένου [...]

Άρθρ. 11. Άπαντες οι υπαγόμενοι εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν υποχρεούνται να υπηρετήσωσιν αυτοπροσώπως εν τω πολεμικώ ναυτικω επί εν έτος.

Άρθρ. 16. Οι ήδη κεκτημένοι τα προσόντα ίνα υπαχθώσιν εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν δύνανται και από του 18ου έτους της ηλικίας αύτών, συμπεπληρωμένου, να προσέλθωσιν εις το πολεμικόν ναυτικόν και να εκπληρώσωσι την υποχρέωσιν της ετησίας εν αυτώ υπηρεσίας [...]

Άρθρ. 20. Οι διανύσαντες ετησίαν εν τω πολεμικώ ναυτικω υπηρεσίαν τάσσονται εις την εφεδρείαν του ναυτικού [...]

Άρθρ. 26. Η ναυτολογία των αναγκαίων εις την υπηρεσίαν του πολεμικού ναυτικού ανδρών, κατά τον ετήσιον νόμον περί θαλασσίας δυνάμεως, συντελείται δι' εθελουσίων κατάτάξεων.

Άρθρ. 27. Πολίται Έλληνες δύνανται να γίνωσι δεκτοί εις εκουσίαν κατάταξιν εν τη υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού ως ναύται η θερμασταί με θητείαν δύο μέχρι τεσσάρων ετών, υπό τους ακολούθους όρους.

α΄) Να έχωσι συμπεπληρωμένον το 18 έτος της ηλικίας των [...]

β΄) Να ανήκωσιν εις την τάξιν των εργατών θαλάσσης και να έχωσι διανύσει εν θαλασσοπλοΐα είκοσι τέσσαρας τουλάχιστον μήνας, η θερμασταί όντες, να υπάγωνται εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν.

δ΄) Να έχωσι καλήν διαγωγήν [...]

ε΄) Ανήλικοι όντες, να έχωσι την συγκατάθεσιν των γονέων η των νομίμων αυτών κηδεμόνων. [...]

Άρθρ. 28. Δύνανται να γίνωσι δεκτοί εις εθελουσίαν κατάταξιν εν τω ναυτικω, καίτοι μη υπαγόμενοι εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν, οι εν ατμοκινήτοις μηχανουργείοις εργαζόμενοι

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/224.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

τεχνίται και οι θερμασταί ατμομηχανικών καταστημάτων οιωνδήποτε η σιδηροδρόμων, εάν υπηρέτησαν ως τοιούτοι δύο τουλάχιστον έτη. [...]

Άρθρ. 29. Οι εκουσίως καταταχθέντες πριν η εισελθωσιν εις το 21 έτος της ηλικίας αυτών, εκπληρώσαντες ήν ανέλαβον εθελουσίαν υποχρέωσιν, απαλλάσσονται της ενιαυσίου υποχρεωτικής θητείας, τασσόμενοι εις την εφεδρείαν του ναυτικού.

Άρθρ. 30. Εκ των εθελουσίως κατατασσομένων οι έχοντες τετραετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν θαλασσοπλοΐα τάσσονται ως ναύται πρώτης τάξεως, οι δε έχοντες τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν τάσσονται ως ναύται δευτέρας τάξεως και οι έχοντες ολιγώτερον χρόνον υπηρεσίας τάσσονται ως ναύται τρίτης τάξεως.

Άρθρ. 31. Ο μηνιαίος μισθός, των μεν πρώτης τάξεως ναυτών, ορίζεται, εκτός της τροφοδοτικής του ναύτου μερίδος, εις πεντήκοντα δραχμάς, των δε ναυτών δευτέρας τάξεως ορίζεται εις δραχμάς τεσσαράκοντα και των ναυτών τρίτης τάξεως εις δραχμάς τριάκοντα εξ.

Οι θερμασταί καταλέγονται εις δύο τάξεις [...]

Ο μηνιαίος μισθός, των μεν πρώτης τάξεως θερμαστών, ορίζεται εις δραχμάς εβδομήκοντα, των δε θερμαστών δευτέρας τάξεως εις δραχμάς εξήκοντα.

Άρθρ. 32. Οι εθελουσίως επί τετραετίαν κατατασσόμενοι ναύται λαμβάνουσιν εις το τέλος της τετραετούς θητείας των, διανυθείσης ευδοκίμως εν τη ενεργώ υπηρεσία, ως αμοιβήν δραχμάς τριακοσίας μεν, εάν ως πρώτης τάξεως ναύται κατετάχθησαν, διακοσίας δέ, εάν κατετάχθησαν ως ναύται δευτέρας τάξεως και εκατόν πεντήκοντα, εάν κατετάχθησαν ως ναύται τρίτης τάξεως.

Άρθρ. 46. Εκτός των υπαγομένων εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν, επιτρέπεται εν τω πολεμικώ ναυτικώ κατά τα περί τούτου κανονισθησόμενα διά Β. Διατάγματος, η κατάταξις με θητείαν δύο μέχρι τεσσάρων ετών παίδων, εχόντων ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 16 ετών συμπεπληρωμένων, ουδέ κατωτέραν 14 συμπεπληρωμένων ετών.

Ο μηνιαίος των παίδων μισθός ορίζεται εις 18 δραχμάς.

Η των παίδων κατάταξις συνεπάγεται αυτοδικαίως την υποχρεωσιν αυτών, μετά την λήξιν της θητείας των, να διανυσωσι μίαν έτι τετραετή θητείαν ως ναύται.

Οι καταταχθέντες ως παίδες, συμπληρώσαντες το 18 έτος της ηλικίας αυτών, μεταβαίνουσιν εις την τάξιν των ναυτών γ΄. τάξεως.

Άρθρ. 49. [...] Απολύονται [...] από της εφαρμογής του παρόντος νόμου οι ως παίδες η ως μαθητευόμενοι τεταγμένοι εις το πολεμικόν ναυτικόν, εκτός εκείνων, οίτινες δύνανται να μένωσι, τεταγμένοι συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 14 Μαΐου 1882.

893 . -ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων εν τω εν Πελοποννήσω διδασκαλείω.

14 Μαΐου 1882 Ε. τ. Κ φ. 47, 16 Ιουν. 1882.

894. -ΒΔ. Περί εφαρμογής του Β. Διατάγματος περί εξετάσεων των

δημοδιδασκάλων εις το εν Αθήναις Διδασκαλείον και ως προς το εν Πελοποννήσω Διδασκαλείον.

16 Μαΐου 1882

Ε. τ. Κ φ. 47, 16 Ιουν. 1882.

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/225.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

895 . -ΒΔ. Περί εθελουσίων κατατάξεων εν τω πολεμικώ ναυτικώ.

17 Μαΐου 1882

Εκτελεστικό Ν. ^ΝΒ' / 1 882 "περί ναυτικής στρατολογίας" (βλ. άρ. 892).

Ε. τ. Κ φ. 37, 20 Μαΐου 1882.

896 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ειδικού ταμείου προς βοήθειαν και περίθαλψιν των εν τοις μεταλλείοις εργαζομένων εργατών και των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει δυστυχημάτων.

31 Μαΐου 1882

Ε. τ. Κ φ. 42, 7 Ιουν. 1882.

897 . -Ν. ΑΙΒ'. Περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Θεσσαλία.

12 Ιουν. 1882 θα ακολουθήσει ΒΔ. Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

898 . -ΒΔ. Περί ορισμού έδρας και χρόνου ενάρξεως των εργασιών του εν Επτανήσω Διδασκαλείου.

16 Ιουν. 1882

Εδρα: Κέρκυρα, έναρξη μαθημάτων: 1 Σεπτ. 1882· εκτελεστικό του από 6 Μαΐου 1880 νόμου.

Ε. τ. Κ φ. 63, 10 Ιουλ. 1882.

899 . -Ν. ΑΙΔ'. Περί συστάσεως εν Πειραιεί δημοσυντηρήτου γυμνασίου.

16 Ιουν. 1882

Στό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και εμπορικά μαθήματα.

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

900. -Ν. ΑΙΓ'. Περί συστάσεως Τουρκικών και Ισραηλιτικών παιδευτηρίων εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις.

21 Ιουν. 1882 Θα ακολουθήσει ΒΔ. Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

901 . -Ν. ΑΙς'. Περί εργοδηγών.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 3. Οι το πρώτον εις την δημοσίαν υπηρεσίαν εισερχόμενοι εργοδηγοί διορίζονται δι' υπουργικής διαταγής ως μαθητευόμενοι· λαμβάνονται δε αποκλειστικώς εκ των πτυχιούχων των κλάδων της οδοποιΐας η και της αρχιτεκτονικής της εν Αθήναις Σχολής των τεχνών, προτιμωμενων των τυχόντων ανωτέρου βαθμού· [...]

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

15

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/226.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

902 . -Ν. ΑΙΖ'. Περί διανομής των τηλεγραφημάτων.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 8. Διορίζονται διανομείς·

α) Εν Αθήναις, Πάτραις, Σύρω και Πειραιεί παίδες Ελληνικής ιθαγενείας, υγιείς και αρτιμελείς, άγοντες ηλικίαν ουδέ κατωτέραν των 14, ουδ' ανωτέραν των 18 ετών, γιγνώσκοντες γραφήν και ανάγνωσιν και έχοντες χρηστήν διαγωγήν, προτιμωμένων των ορφανών.

β) Εν τοις λοιποίς τηλεγραφείοις, οι έχοντες τα αυτά προσόντα, αλλ' ηλικίαν ουδέ κατωτέραν των 20, ουδ' ανωτέραν των 40. [...]

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

Σχετικά :

α) ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί διανομής τηλεγραφημάτων.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 7. Οι εν Αθήναις, Πειραιεί, Πάτραις και Σύρω διανομείς φέρουσιν ιδίαν στολήν

[...]

Άρθρ. 8. Εκατέρας των στολών τούτων < χειμερινή και θερινή > εις έκαστον των διανομέων προμηθεύεται ανά εν ζεύγος [...] δαπάνη, προκαταβαλλομένη μεν παρά του Δημοσίου, συμψηφιζομένη δε διά πενταδράχμου κρατήσεως εκ του μισθού αυτών κατά μήνα. [...]

Άρθρ. 9. Εκ του μισθού των εν Αθήναις, Πειραιεί, Πάτραις και Σύρω διανομέων γίνεται διά του σχετικού εντάλματος κατά μήνα κράτησις Δρ. 10, δι' άς εκδίδεται το ανήκον γραμμάτιον επί του Κεντρικού Ταμείου, παρ' ώ τηρείται μερίς της τοιαύτης καταθέσεως εκάστου, εις ον μετά την εκ της υπηρεσίας αποχώρησιν η εις τους νομίμους κληρονόμους εν περιπτώσει αποβιώσεως, αποδίδοται το συγκεφαλαιούμενον ποσόν μετά τόκου και ετησίου ανατοκισμού

5 ο / ο. [...]

Ε. τ. Κ φ. 61, 6 Ιουλ. 1882.

β) ΒΔ. Περί προσδιορισμού του αντιτίμου της στολής των τηλεγραφ. διανομέων κλπ.

14 Αυγ. 1882

Άρθρ. 1. το αντίτιμον ενός ζεύγους θερινής στολής και ενός χειμερινής δι' έκαστον των εν Αθήναις μέχρι 24 διανομέων, των εν Πάτραις μέχρι 5, των εν Σύρω μέχρι 3 και των εν Πειραιεί μέχρι 3, ορίζεται ουχί ανώτερον των δραχμών εκατόν ογδοήκοντα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 93, 4 Σεπτ. 1882.

903 . -Ν. ΑΙΠ'. Περί προσόντων και καθηκόντων των λειτουργών του Φρενοκομείου Κεοκυρας.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 7. Διορίζεται Γραμματεύς του Φρενοκομείου ο συμπληρώσας το 22ον έτος της ηλικίας του και έχων απολυτήριον Γυμνασίου.

Ο Γραμματεύς διορίζεται υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, τη προτάσει του Διευθυντού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 53, 23 Ιουν. 1882.

904. -Ν. ΑΑΒ'. Περί συστάσεως σχολείου Υπαξιωματικών.

21 Ιουν. 1882

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/227.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Όπως εκπαιδευθή τις εν τω σχολείω των Υπαξιωματικών απαιτείται :

1) Να έχη τον βαθμόν του επιλοχίου η λοχίου·

2) Να μη υπηρετή ως αντικαταστάτης κληρωτών παλαιών απογραφών·

3) Να υπηρέτησεν επί εν τουλάχιστον έτος ως Υπαξιωματικός εις το στράτευμα·

4) να έχη διαγωγήν εξαίρετον η άμεμπτον·

5) Να ήναι άγαμος·

6) Να κέκτηται τας απαιτουμένας προκαταρκτικάς γνώσεις· Άρθρ. 5. Η εν τω σχολείω εκπαίδευσις διαρκεί δύο έτη· [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 1 Ιουλ. 1882.

905 . -Ν. ΑΑΓ'. Περί μεταρρυθμίσεως του υπό στοιχ. ΨΙς' περί στρατολογίας νόμου.

21 Ιουν. 1882

Άρθρ. 1. [...] των εις ηλικίας άφορωσών διατάξεων του περί στρατολογίας υπό στοιχ. ΨΙΣ' και του παρόντος νόμου λογίζεται η 1 'Ιανουαρίου εκάστου έτους ως χρόνος γεννήσεως πάντων των εντός του αυτού έτους γεννηθέντων.

Άρθρ. 3. Πας πολίτης έχει το δικαίωμα να αιτήσηται την εγγραφήν παντός μη εγγεγραμμένου εν τω μητρώω των αρρένων δι' αιτήσεως του προς τον οικείον Νομάρχην, προσάγων τας προς υποστήριξιν της τοιαύτης εγγραφής αποδείξεις· [...]

Άρθρ. 6. Απαλλάσσονται της ενεργού υπηρεσίας εν ειρήνη, εκτός των εν τω άρθρω 33 του ΨΙς' νόμου αναφερομένων,

α΄. ο μόνος υιός ζώντος πατρός, ανεξαρτήτως της ηλικίας ήν άγει ούτος, η της προς πάσαν εργασίαν ανικανότητος αύτού,

δ΄. οι διά βοηθητικάς υπηρεσίας του στρατού κρινόμενοι ικανοί.

Άρθρ. 19. Η κατά το άρθρον 59 του ΨΙς' νόμου στρατιωτική υπηρεσία ορίζεται·

Εν τω ενεργώ στρατώ εις εν έτος, πλην των, κατά τον περί ετησίας δυνάμεως του στρατού νόμον, κατατασσομενων επί διετεί υπηρεσία εν τοις ειδικοίς σώμασιν (Ιππικω, Πυροβολικω, Μηχανικω και Νοσοκόμοις),

Εν τη εφεδρεία αυτού εις οκτώ μεν έτη διά τους διανύοντας εν έτος εν τω ενεργώ στρατω, εις επτά δ' έτη διά τους διανύοντας διετίαν εν αύτω,

Εν τη εθνοφρουρά εις δέκα έτη. [...]

Άρθρ. 22. Επιτρέπεται ανταλλαγή υποχρεώσεων μεταξύ των ανηκόντων εις την αυτήν απογραφήν, υποχρέων δε εις μονοετή η διετή ύπηρεσίαν, καίτοι μη ανηκόντων εις την αυτήν επαρχίαν.

Αι άνταλλαγαί αύται διατάσσονται υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών, επί τη αιτήσει αμφοτέρων των ενδιαφερομένων, υποβαλλομένη προ της εις τον στρατόν κατατάξεως των.

Άρθρ. 23. Οι υπόχρεοι εις διετή υπηρεσίαν δύνανται να μετατρε^ωσι την υποχρέωσιν ταύτην εις μονοετή, εάν υποκαταστήσωσι, προ της εις τον στρατόν κατατάξεως των, εις την διετή υποχρέωσιν των πλήρη, άνδρα εκ των ανηκόντων εις την εφεδρείαν.

Άρθρ. 25. Οι εις τα ειδικά σωματα επί διετίαν κατατασσόμενοι εκ της ετησίας απογραφής λαμβάνουσιν εκτός των κεκανονισμένων αποδοχών, ως αμοιβήν κατά μήνα, οι μεν έλάται δραχμάς 10, οι δε λοιποί δραχμάς 8, εξακοκουθούσι δε λαμβάνοντες την αμοιβήν ταύτην και μετά τον εις υπαξιωματικούς προβιβασμόν των.

Άρθρ. 28. Εις τα τάγματα των Ευζώνων, το οπλοστάσιον και τας στρατιωτικάς μουσικάς εισί δεκτοί προς εθελουσίαν κατάταξιν οι άγοντες ηλικίαν από του 19ου μέχρι του 40ου

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/228.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

έτους, εις την χωροφυλακήν από του 23ου μέχρι του 40ου, εις δε τα λοιπά σώματα του στρατού οι άγοντες ηλικίαν από του 19ου μέχρι του 35ου.

Άρθρ. 29. Τα περί της κατατάξεως μαθητευομένων μουσικών και μαθητευομένων τεχνιτων κανονίζονται διά Βασιλικού Διατάγματος· ως στρατιωτική δε υπηρεσία αυτών λογίζεται η μετά την συμπλήρωσιν του 18ου έτους.

Άρθρ. 30. Εις τους εθελουσίως κατατασσομενους, πλην των κεκανονισμένων αποδοχών, χορηγούνται και αι εξής χρηματικαί αμοιβαί· ειςμέν τους ελάτας, τους επί διετεί υπηρεσία κατατασσομενους, δραχμαί 12 κατά μήνα, εις τους επί τετραετεί 14 και εις τους επί εξαετεί 16· εις δε τους λοιπούς των ειδικών σωμάτων, του οπλοστασίου και των στρατιωτικών μουσικών, τους μεν επί διετεί υπηρεσία κατατασσομένους δραχμαί 10 κατά μήνα, εις δε τους επί τετραετεί δραχμαί 12. [...]

Άρθρ. 40. Οι φέροντες αποφοιτήριον του θεωρητικού τμήματος του Στρατ. Σχολείου, η του Εθνικού Πανεπιστημίου, η τινός των εν τη αλλοδαπή Πανεπιστημίων, πτυχίον του Σχολείου των τεχνών, η απολυτήριον Γυμνασίου με βαθμόν τουλάχιστον καλώς εισί δεκτοί εις υπό όρον επί εν έτος εθελουσίαν κατάταξιν επί τη προσαγωγή των επισήμων αποδεικτικών, από του 19ου έτους της ηλικίας των, υποχρεουμένων των συμπληρωσάντων το 21ον έτος, και επομένως ανηκόντων εις την απογραφήν του έτους εκείνου, να δηλώσωσι τούτο προ της υπό του στρατολογικού Συμβουλίου κληρώσεως των στρατευσίμων του δήμου.

Άρθρ. 41. Οι αναλαμβάνοντες εθελουσίαν υπό όρον υποχρέωσιν κατατάσσονται μόνον εις το Πεζικόν και καταβάλλουσι προς της κατατάξεως των δραχμάς τριακοσίας εις το δημόσιον [...]

Ε. τ. Κ φ. 56, 26 Ιουν. 1882.

Σχετικό :

Εγ. 43 Υ. Εσωτ. Περί εκτελέσεως του ΑΛΓ' νόμου, δι' ου μετερρυθμίσθη ο ΨΙς' νόμος περί στρατολογίας.

15 Ιουλ. 1882

Γιαννούλης 1882 σ. 28.

906. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

22 Ιουν. 1882 Ε. τ. Κ φ. 63, 10 Αυγ. 1882. Διορθώνεται με ΒΔ. της 24 Ιουλ. 1882: Ε. τ. Κ φ. 77, 13 Αυγ. 1882.

907. -Ν. ΑΚΒ'. Περί ασκήσεως των ιατρικών εν γένει επαγγελμάτων εν ταις ποοσαρτηθείσαις Επαρχίαις.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 10. Μαίαι πτυχιούχοι η μη μετερχόμεναι την μαιευτικήν εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις προ της 23ης Ιουνίου 1878, θέλουσιν εξακολουθήσει ασκούσαι το επάγγελμα αυτών, χορηγουμένης αυταίς αδείας πρακτικής μαίας, επί τη προσαγωγή αποδεικτικών των αρμοδίων αρχών, δηλούντων την εποχήν αφ' ης μετέρχονται την μαίαν, την ηλικίαν και την χρηστότητα της διαγωγής αύτών.

Αι δε εγκατασταθείσαι εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις μετά την 23ην 'Ιουνίου 1878 δεν δύνανται να εξακολουθήσωσιν ασκούσαι το επάγγελμα τούτο, αν μη συμμορφωθώσι προς τα περί πτυχιούχων η εμπειρικών μαιών εν τω Κράτει νενομισμένα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 55, 25 Ιουν. 1882.

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/229.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

908 . -Ν. ΑΚΔ'. Περί προσόντων των τηλεγραφικών υπαλλήλων.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 1. Διορίζεται τηλεγραφικός βοηθός β΄. τάξεως ο φέρων πτυχίον εμφαίνον ότι εσπούδασε θεωρητικώς και πρακτικώς τα της τηλεγραφίας [...]

Άρθρ. 2. Διδάκτορες του Πανεπιστημίου η προλύται των Φυσικομαθηματικών Επιστημών, κεκτημένοι τό, ως ανωτέρω, πτυχίον, και όντες εγκρατείς της Γαλλικής γλώσσης, δύνανται να διορισθώσιν απ' ευθείας και τηλεγραφηταί β΄. τάξεως η και Α'. αν πλην της Γαλλικής, ώσιν εγκρατείς και άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσης.

Ε. τ. Κ φ. 58, 30 Ιουν. 1882.

909 . - - - Ν. ΑΚς'. Περί σχολής μαθημάτων της τηλεγραφίας.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 1. Συνιστάται περιοδικώς εν τω Πολυτεχνείω, οσάκις κριθή ανάγκη, σχολή τηλεγραφικών μαθημάτων, εν η θέλουσι διδάσκεσθαι 1) θεωρητική και πρακτική τηλεγραφία· 2) η φυσική και η χημεία· 3) η Γαλλική γλώσσα και 4) η καλλιγραφία.

Άρθρ. 2. Η διδασκαλία των μαθημάτων τούτων διαρκεί επί εν τουλάχιστον έτος [...] Άρθρ. 3. Ως μαθηταί γίνονται δεκτοί οι άγοντες ηλικίαν ουδέ κατωτέρω των 18 ετών, ούδ' ανωτέρω των 30, φέροντες απολυτήριον γυμνασίου, κεκτημένοι την Ελληνικήν ιθαγένειαν και έχοντες χρηστήν διαγωγήν [...]

Ε. τ. Κ φ. 55, 25 Ιουν. 1882.

910. -Ν. ΑΑΕ'. Περί κατατάξεως εις τον στρατόν με τον βαθμόν του ανθυπολοχαγού η του ανθυπασπιστού των εις τα στρατιωτικά σχολεία ξένων Κρατών εκπαιδευθέντων.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 1. [...] Εάν ώσιν υπήκοοι Έλληνες και εγγεγραμμένοι εις τα Μητρωα των αρρένων ως άγοντες ηλικίαν κατωτέραν των 25 ετών, έχωσιν απολυτήριον Ελληνικού γυμνάσίου η πτυχίον ομοταγές ξένου Κράτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 1 Ιουλ. 1882.

911 . -Ν. ΑΑΠ'. Περί πνευματικών αρχηγών των Μωαμεθανικών κοινοτητων.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 4. Οι Μουφτήδες [...] προεδρεύουσιν αυτοδικαίως των εφορευτικών επιτροπών των υπαρχόντων η ιδρυθησομένων Μωαμεθανικών Σχολείων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 1 Ιουλ. 1882.

912 . -Ν. ΑΑΖ'. Περί οργανισμού του ενεργού στρατού.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 14. Η στρατιωτική εκπαίδευσις αποτελείται·

α΄. Εκ του προσωρινού σχολείου των Ανθυπασπιστών και Ανθυπολοχαγών του Πεζικού και Ιππικού·

β΄. Εκ του στρατιωτικού των Ευελπίδων σχολείου·

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/230.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γ΄. Εκ του ειδικού σχολείου των υπαξιωματικών·

δ΄. Εκ των παρά τοις σώμασι σχολείων·

έ. Εκ του σχολείου των Νοσοκόμων.

Έτι δε και εκ του στρατιωτικού ιπποδρομίου. [...]

Άρθρ. 20. το οικονομικόν σώμα θέλει ιδρυθή, [...]

ε΄. διά της κατατάξεως με τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού της οικονομίας, επί τη βάσει διαγωνισμού [...] νέων συμπληρωσάντων το 21 έτος της ηλικίας των και διανυόντων το 22ον μέχρι του 27ου συμπεριλαμβανομένου, οίτινες έλαβον απολυτήριον γυμνασίου, η διήκουσαν τα μαθήματα του θεωρητικού τμήματος του στρατιωτικού σχολείου, η υπηρέτησαν επί τριετίαν ως υπάλληλοι εις οικονομικάς θέσεις του Κράτους, η των τραπεζών, Εθνικής, Πιστωτικής και Βιομηχανικής [...]

Άρθρ. . 23. < εν ώρα ειρήνης > Εις τάγματα των εύζώνων, την χωροφυλακήν, τας μουσικάς και το οπλοστάσιον κατατάσσονται μόνον εθελονταί.

Άρθρ. 24. Εκ των αναλαμβανόντων, κατά τας διατάξεις του περί στρατολογίας νόμου, εθελουσίαν τριετή η μακροτέραν υποχρέωσιν δύνανται να καταταχθώσι με τον βαθμόν του δεκανέως μεν εις τα διάφορα σώματα, πλην της χωροφυλακής, οι λαβόντες απολυτήριον γυμνασίου, οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτηταί του Πανεπιστημίου, οι διακούσαντες τα μαθήματα των δύο τάξεων του στρατιωτικού σχολείου, και οι ευδοκιμήσαντες εις τας απολυτηρίους εξετάσεις του σχολείου των τεχνών· με τον βαθμόν δε του λοχίου, οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτηταί, οι απόφοιτοι και οι διδάκτορες η προλύται του Πανεπιστημίου και οι διακούσαντες τα μαθήματα των τριών πρώτων τάξεων του στρατιωτικού σχολείου.

Οι δευτεροετείς και τριτοετείς της νομικής του Πανεπιστημίου σχολής φοιτηταί δύνανται να καταταχθώσι και εις την χωροφυλακήν με τον βαθμόν του ύπενωμοτάρχου, οι τεταρτοετείς φοιτηταί και οι απόφοιτοι της αυτής σχολής με τον βαθμόν του ενωμοτάρχου β' τάξεως, και οι έχοντες δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου της ιδίας σχολής με τον βαθμόν ενωμοτάρχου α΄. τάξεως. [...]

Οι ιδιώται τεχνίται, αναλόγως της ικανότητος αυτών, δύνανται να καταταχθώσιν, αναλαμβάνοντες εθελουσίαν διετή τουλάχιστον ύποχρέωσιν, με τον βαθμόν του δεκανέως η του λοχίου, οι δε γιγνώσκοντες την μουσικήν, αναλαμβάνοντες την αυτήν ύποχρέωσιν, με τον βαθμόν μουσικού δ΄. γ΄. β΄. και α΄. τάξεως [...]

Άρθρ. 26. Οι έχοντες απολυτήριον σχολαρχείου η μαθητεύσαντες εν τοις γυμνασίοις, αναλαμβάνοντες εθελουσίαν υποχρέωσιν εν τη χωροφυλακή, κατατάσσονται ως χωροφύλακες α΄. τάξεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 57, 28 Ιουν. 1882.

913 . -Ν. ΑΜ'. Περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 2. Εν τοις Διδασκαλείοις διδάσκονται και τα εξής μαθήματα:

1) Οπλασκία [...]

2) Οι παρ' ημίν κείμενοι θεμελιώδεις νόμοι περί της δημοτικής εκπαιδεύσεως και ερμηνεία αύτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 60, 2 Ιουλ. 1882.

914 . -Ν. ΑΜΑ'. Περί διαχειρίσεως της περιουσίας του Πανεπιστημίου.

22 Ιουν. 1882

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/231.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. Η διαχείρισις της περιουσίας του Πανεπιστημίου ενεργείται υπό της Πρυτανείας κατά πρϋπολογισμόν, συντασσόμενον υπό της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου, υποβαλλόμενον δ' εις την έγκρισιν του επί της Δημουσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου.

Άρθρ. 2. [...] το Υπουργείον δικαιούται να διαγράψη η ελάττωση τας εν τω Πανεπιστημιακώ Προϋπολογισμώ εγγραφείσας πιστώσεις, ουδέποτε όμως ν' αύξηση αυτάς η να προσθέση νέας [...]

Ε. τ. Κ φ. 60, 2 Ιουλ. 1882.

915. -Ν. ΑΜΒ'. Περί των διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας έκπαιδευσεως.

22 Ιουν. 1882

Άρθρ. 1. Προς διδασκαλίαν των εν τοις δημοσίοις και ιδιωτικοίς παιδευτηρίοις της τε μέσης και της δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων ουδέν άλλο βιβλίον εισάγεται, ειμή το μετά διαγωνισμόν υπό του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εγκρινόμενο ν.

Άρθρ. 2. δεν υπάγονται εις την τάξιν των βιβλίων. δι' ά απαιτείται η έγκρισις, τα διά των προγραμμάτων των γυμνασίων και σχολείων οριζόμενα πρωτότυπα κείμενα των Έλλήνων η αλλογλώσσων συγγραφέων, των ερμηνευομένων κατά την διδασκαλίαν των γλωσσών.

Άρθρ. 3. Τα προς διδασκαλίαν των ιερών μαθημάτων εισακτέα βιβλία δεν είναι δεκτά εις τον διαγωνισμόν, αν μη φέρωσι την έπιδοκιμασίαν της Ιεράς Συνόδου [...]

Άρθρ. 4. Ο των διδακτικών βιβλίων διαγωνισμός τελείται κατά πάσαν τετραετίαν [...]

Άρθρ. 9. Ορίζεται αμοιβή των κριτών του διαγωνισμού δραχμαί δέκα δι' έκαστο ν τυπογραφικόν φύλλον των εις αυτόν υποβαλλομένων βιβλίων. το δε ποσόν τούτο προκαταβάλλεται παρά των συγγραφέων η εκδοτών.

Ο συγγραφεύς η εκδότης του εγκριθέντος βιβλίου οφείλει προσέτι να καταβάλη άμα τη εγκρίσει λόγω προσθέτου αμοιβής των κριτών ποσόν τι οριζόμενον εν τω προγράμματι του διαγωνισμού.

Ε. τ. Κ φ. 61, 6 Ιουλ. 1882.

916. -Ν. ΑΜΓ'. Περί αποχωρήσεως των καθηγητών του Πανεπιστημίου.

22 Ιουν. 1882

'Άρθρ. 1. Οι υπέρ τα τεσσαράκοντα έτη διδάσκοντες καθηγηταί [...] δύνανται να αποχωρήσωσι της τακτικής και υποχρεωτικής διδασκαλίας, φέρουσι δε τον τίτλον επιτίμου καθηγητού και λαμβάνουσιν εφεξής πλήρη τον μισθόν των.

Άρθρ. 2. Εν τοις ειρημένοις τεσσαράκοντα έτεσι λογίζεται και δεκαετής το πολύ άλλη διδασκαλική η δημόσιος έμμισθος υπηρεσία προ του εν τω Πανεπιστημίω διορισμού του καθηγητού.

Άρθρ. 3. των χηρών και τέκνων των τοιούτων καθηγητών η σύνταξις ορίζεται επί τη βάσει της συντάξεως, ήν ήθελον ούτοι έχει αν εκανόνιζον αυτήν επί τη κατά το άρθρον 1 αποχωρήσει από της τακτικής και υποχρεωτικής διδασκαλίας.

Ε. τ. Κ φ. 61, 6 Ιουλ. 1882.

917. -Ν. ΑΜΕ'. Περί προσθήκης ανά δέκα μαθητευομένων εις τα γραφεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Γενικού Λογιστηρίου κλπ.

22 Ιουν. 1882

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/232.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. [...] Οι εις τας ανωτέρω θέσεις διοριζόμενοι, οφείλουν να φέρωσιν απολυτήριον Γυμνασίου και αποδεικτικόν περί του ότι εδιδάχθησαν την διπλογραφίαν, να μη υπερβαίνωσι δε την ηλικίαν των 25 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 64, 14Ιουλ. 1882. το εδάφιο 1 άρθρου 1 και το άρθρο 2 καταργήθηκαν με τον Ν. ΑΣΙΕ' της 19 Ιουλ. 1885.

918. -Ν. ΑΜς'. Περί κυρώσεως συμβάσεως περί κατασκευής, συστάσεως και χρήσεως σιδηροδρόμων από Πειραιώς διά Μεγάρων, Νέας Κορίνθου και Αιγίου εις Πάτρας κλπ.

22 Ιουν. 1882

Τα των εισιτηρίων ανηλίκων και στρατιωτών ρυθμίζονται όπως με τον Ν. ΑΜΗ' / 1882.

Ε. τ. Κ φ. 68, 24 Ιουλ. 1882.

919. -Ν. ΑΜΖ'. Περί κυρώσεως συμβάσεως περί κατασκευής σιδηροδρόμου Λαυρίου και Αθηνών κλ. π.

22 Ιουν. 1882

Βλ. σημείωση στον άρ. 918. Ε. τ. Κ φ. 73, 5 Αυγ. 1882.

920 . -Ν. ΑΜΠ'. Περί κυρώσεως συμβάσεως περί κατασκευής, συστάσεως και χρήσεως σιδηροδρομικών γραμμών από Βώλου διά Βελεστίνου και Γκερλί εις Λάρισσαν κλπ.

22 Ιουν. 1882

Τίτλος IV : Τιμολόγιον και όροι διά την μεταφοράν των επιβατών και μετακομιδήν των εμπορευμάτων.

Άρθρ. 36. [...] Ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών είναι απηλλαγμενοι τέλους, όταν φέρωνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτούς.

Ηλικίας από τριών μέχρις εννέα ετών πληρόνουσι το ήμισυ των τελών και δικαιούνται εις ολόκληρον θεσιν· εν τω αυτώ χωρίσματι δύω παίδες κατέχουσι θέσιν ενός επιβάτου·

Ηλικίας μείζονος των εννέα ετών πληρόνουσι ολόκληρον θέσιν [...]

Τίτλος V. [...] Άρθρ. 48. Οι υπαξιωματικοί και στρατιώται του κατά γην και θάλασσαν στρατού οι ταξειδεύοντες εν σώματι η μόνοι, διά λόγους υπηρεσίας, οι μεταβαίνοντες εν αδεία, η οι επιστρέφοντες εις τας εστίας των μετά την άφεσίν των, πληρόνουσι δι' αύτούς, τους ίππους των και τας αποσκευάς των το τρίτον της τιμής, της κανονιζομένης διά της συγγραφής ταύτης [...]

Ε. τ. Κ φ. 65, 15 Ιουλ. 1882.

921 . -Ν. ΑΑΘ'. Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών.

2 Ιουλ. 1882

Άρθρ. 1. Εν ναυτικαίς πόλεσι του Κράτους συνιστώνται βαθμηδόν σχολαί ναυτικαί, σκοπούσαι την εκπαίδευσιν των διά το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου προωρισμένων νέων.

Αι σχολαί αύται είναι πρώτου η δευτέρου βαθμού, υπάγονται δε εις το Υπουργείον των Ναυτικών.

Άρθρ. 2. Πρώτου βαθμού ναυτικαί σχολαί συσταθήσονται εν ναυτικαίς πόλεσιν, ένθα υπάρχουσι γυμνάσια, δευτέρου δε βαθμού εν ναυτικαίς πόλεσιν, ένθα υπάρχουσι σχολαρχεία

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/233.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 3. Η διδασκαλία εν ταις ναυτικαίς σχολαίς ορίζεται εν μεν ταις του πρώτου βαθμού εις δύο έτη, αρχομένη μετά τον προβιβασμόν εις την δευτέραν τάξιν του Γυμνασίου, εν δε ταις του δευτέρου βαθμού εις μήνας δέκα οκτώ, αρχομένη μετά την απόλυσιν εκ του σχολαρχείου. Όπου δε δεν υπάρχουσι Γυμνάσια, συσταθώσι δε πρώτου βαθμού ναυτικαί σχολαί, η διδασκαλία άρχεται μετά την εκ του σχολαρχείου απόλυσιν και διαρκεί τρία έτη.

Άρθρ. 4. Τα εν ταις ναυτικαίς σχολαίς παραδιδόμενα μαθήματα εισίν εν μεν ταις του πρώτου βαθμού, Ελληνικά, Γαλλικά, Γεωμετρία, κατωτέρα Άλγεβρα, Τριγωνομετρία,

Φυσική, Κοσμογραφία και Γεωγραφία, Ναυτιλία, Κυβερνητική τέχνη, Ιστοποιΐα, τα 'Ατμομηχανικά, Ναυτικόν δίκαιον, η συγγραφή του ημερολογίου, το ναυτικόν ονοματολόγιον. Εν δε ταις του δευτέρου βαθμού, τα αυτά, πλην των άτμομηχανικών, αλλ' επί το απλούστερον και διά πρακτικών τύπων [...]

Άρθρ. 10. Μετά το πέρας των ναυτικών μαθημάτων χορηγείται τρίμηνος προθεσμία εις τους τελειοφοίτους των Ναυτικών σχολείων, μεθ' ήν υποβάλλονται εις εξετάσεις δημοσίας καθ' άπαντα τα παραδοθέντα μαθήματα, και οι ευδοκιμήσαντες λαμβάνουσιν απολυτήριο ν ναυτικόν πρωτοβάθμιον η δευτεροβάθμιον, αναλόγως του βαθμού της σχολής [...] Επιβαίνουσι δε αμέσως μετά τούτο πλοίου πολεμικού, εφ' ου υπηρετούσι μήνας εξ ως ναύται, διδασκόμενοι τα γυμνάσια του πυροβολικού και πεζικού και τους ναυτικούς κανονισμούς. 'Απαλλάσσονται της στρατιωτικής ύποχρεωσεως οι την εξάμηνον διανύσαντες υπηρεσίαν.

Άρθρ. 11. Οι έχοντες απολυτήριον ναυτικής σχολής μόνον δύνανται να ναυτολογηθώσι ως γραμματείς εμπορικών πλοίων πέντε έτη από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου [...]

Άρθρ. 16. Εν πολέμω, οι εκ πρωτοβαθμίων ναυτικών σχολών εμποροπλοίαρχοι, [...] εισίν ύποχρεωμένοι να υπηρετήσωσιν ως υποπλοίαρχοι και ανθυποπλοίαρχοι του Β. Ναυτικού [...] Εν ανάγκη δέ, δύνανται και οι δευτεροβάθμιοι εμποροπλοίαρχοι να κληθώσιν όπως υπηρετήσωσιν ως αξιωματικοί εν τω Β. Ναυτικω [...] Οι πληγωθέντες δε και καταστάντες άχρηστοι, ως και αι χήραι και τα ορφανά των φονευθέντων, απολαύουσι των ευεργετημάτων του περί συντάξεως των αξιωματικών του Β. Ναυτικού νόμου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 60, 2 Ιουλ. 1882.

922. -Ν. ΑΝ'. Περί οργανισμού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων.

5 Ιουλ. 1882

Ε. τ. Κ φ. 66, 20 Ιουλ. 1882.

923. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των δημοδιδασκάλων των προσαρτηθεισών Επαρχιών.

10 Ιουλ. 1882 Ε. τ. Κ φ. 70, 28 Ιουλ. 1882.

924. -ΒΔ. Περί συστάσεως Γυμνασίου εν Καλαβρυτοις.

13 Ιουλ. 1882

[...] με μίαν επί του παρόντος τάξιν· εις τούτο δε προσαρτάται και το αυτόθι Ελληνικόν σχολείον [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 29 Αυγ. 1882.

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/234.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

925 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Θήρας.

17 Ιουλ. 1882

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς προς εξόφλησιν των χρεών του δήμου και προς ανέγερσιν δημοτικών διδακτηρίων [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 29 Αυγ. 1882.

926. -ΒΔ. Περί ορισμού της έδρας του εν Θεσσαλία Διδασκαλείου.

20 Ιουλ. 1882 Εκτελεστικό Ν. AΙΒ' / 1882· έδρα: Λάρισσα. Ε. τ. Κ φ. 87, 27 Αυγ. 1882.

927. -ΒΔ. Περί κατατάξεως νέων ως μαθητευομένων εις το οπλοστάσιον.

20 Ιουλ. 1882 Άρθρ. 1. [...] υπό τους εξής όρους.

1) Να ώσιν ύπήκοοι Έλληνες και εγγεγραμμένοι εις τα μητρώα των αρρένων, ως άγοντες ηλικίαν ανωτέραν μεν των 14 ετών κατωτέραν δε των 18 ετών, συμπεπληρωμενων.

2) Να έχωσι διαγωγήν ανεπίληπτον.

3) Να έχωσι την προς κατάταξιν συγκατάθεσιν του πατρός η του νομίμου κηδεμόνος αυτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 77, 13 Αυγ. 1882.

928. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 10 'Οκτωβρίου π.ε. ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος " διά τα προς χρήσιν του ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα παραληφθέντα είδη [...]

Ε. τ. Κ φ. 70, 28 Ιουλ. 1882.

929 . -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί οργανισμού της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

31 Ιουλ. 1882

Άρθρ. 1. Διά να διορισθή τις ως έμμισθος διανομεύς της αλληλογραφίας, δέον [...]

β΄) να έχη ηλικίαν 18 - 40 ετών συμπεπληρωμενων, και να η εγγεγραμμένος εν τω μητρώω των αρρένων.

γ΄) να γνωρίζη την πόλιν, εν η πρόκειται να διορισθή.

δ΄) να γνωρίζη γραφήν, ανάγνωσιν και τας τέσσαρας πράξεις της Αριθμητικής, και να δύναται ν' αναγινώσκη τας Γαλλιστί η Ιταλιστί επιγραφάς των επιστολών [...]

Ε. τ. Κ φ. 76, 9 Αυγ. 1882.

Σχετικό:

Κανονισμός της υπηρεσίας διανομέων και των γραμματοκομιστών.

27 Σεπτ. 1882

Άρθρ. 51. Ο προϊστάμενος εκάστου ταχυδρομείου χορηγεί εις τους ύπ' αυτόν διανομείς και γραμματοκομιστάς, όπου υπάρχουσι πλείονες των δύο, μίαν ημέραν ανέσεως τον μήνα. Εις τούτο δικαιούνται μόνον οι καθ' όλον τον μήνα ανελλιπώς εκτελέσαντες την υπηρεσίαν αύτών. Εις τους μη ποιησαμένους χρήσιν του δικαιώματος τούτου επί χρονικόν τι διάστημα

Σελ. 234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/235.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

συσσωρεύονται αι ήμέραι ανέσεως επί τη αναλογία μιας ημέρας κατά μήνα. Ένεκα λόγων υπηρεσίας αναστέλλεται η χορήγησις ημερών ανέσεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 126, 4 Οκτ. 1882.

930 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων και εισαγωγής μαθητών εν τω σχολείω των Υπαξιωματικών.

6 Αυγ. 1882

Άρθρ. 16. Οι εισαχθησόμενοι εν τω Σχολείω μαθηταί απαιτείται.

α) Να δύνανται δεδομενην τινα υπόθεσιν να εκθέσωσιν εγγράφως μετ' άρκουσης τέλειοτητος ύφους, ευκρινείας και ορθογραφίας.

β) Να γιγνώσκωσι πλήρη την πρακτικήν αριθμητικήν, τη εξαιρέσει της εξαγωγής των τετραγωνικών και κυβικών ριζών.

γ) Να κέκτηνται τας απαραιτήτους αναγκαίας στοιχειώδεις γνώσεις της Γεωμετρίας .

[...]

Εκτελεστικό του Ν. ΑΛΒ' / 1882. Ε. τ. Κ φ. 85, 25 Αυγ. 1882.

931. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος > της 10 Νοεμβρίου ενεκρίθη να μη εισπραχθ'η εισαγωγικόν τέλος διά τα προς χρήσιν του ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα παραληφθέντα είδη [...]

Ε. τ. Κ φ. 76, 9 Αυγ. 1882.

932. -ΒΔ. Περί συστάσεως πλήρων δημοτικών σχολείων.

14 Αυγ. 1882

Εκτελεστικό άρθρ. 59 του από 6 Φεβρ. 1834 Ν. και του από 3 Σεπτ. 1880 ΒΔ.

Ε. τ. Κ φ. 88, 29 Αυγ. 1882.

933 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών.

19 Αυγ. 1882

Εκτελεστικό του Ν. ΑΛΘ' / 22 Ιουν. 1882. Ε. τ. Κ φ. 87, 27 Αυγ. 1882.

934 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Δ' Γυμνασίου εν Αθήναις και τοποθετήσεως καθηγητών.

28 Αυγ. 1882

Λαβόντες υπ' όψιν το 68 άρθρον του Κανονισμού των Ελλ. Σχολείων και Γυμνασίων [...] διατάσσομεν τάδε·

Συνιστάται εν Αθήναις και Δ' Γυμνάσιον [...]

Ε. τ. Κ φ. 90, 1 Σεπτ. 1882.

935 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικών σχολείων και διορισμού βοηθών.

28 Αυγ. 1882

[...] Συσταίνονται Ελληνικά σχολεία με μίαν επί του παρόντος τάξιν εν Λιθακιά του δήμου Λιθακιωτών και εν άνω Βουλίμαις του δήμου Ελατίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 90, 1 Σεπτ. 1882.

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/236.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

936. -ΒΔ. Περί διδασκαλικών μεταβολών.

28 Αυγ. 1882

[...] Συσταίνεται εν Πάτραις Γ' Ελληνικόν Σχολείον κατά την συνοικίαν της άνω πόλεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 90, 1 Σεπτ. 1882.

937 . -ΒΔ. Περί καθηγητικών [...] < και > διδασκαλικών μεταβολών.

28 Αυγ. 1882

Ονοματεπώνυμα, τοπωνύμια. Ε. τ. Κ φ. 90, 1 Σεπτ. 1882.

938. -Υ. Α. 8216 κ. ά. Υ. ΕΔΕ. Περί δημοδιδασκαλικών μεταβολών εν τω νομώ Φθιώτιδος και Φωκίδος, Ευβοίας, Ζακύνθου, Αρκαδίας, Κυκλάδων, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Αττικής και Βοιωτίας, Αργολίδος και Κορινθίας, Αχαΐας και Ήλιδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

28 Αυγ. 1882

Ονοματεπώνυμα, τοπωνύμια και λόγοι μεταβολών. Ε. τ. Κ φ. 89, 29 Αυγ. 1882.

939. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος από 31 Μαΐου ε. ε > διωρίσθη Καθηγητής της ιστορίας της Καλλιτεχνίας και μυθολογίας εν τη Σχολή των τεχνών ο Κ. Δημήτριος Βερναρδάκης, επί μηνιαίω μισθώ δραχ. εκατόν (100).

Ε. τ. Κ φ. 89, 29 Αυγ. 1882.

940. -Υ. Α. 8398 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως ιδιωτικού σχολείου εν Ζακύνθω.

31 Αυγ. 1882

προς τον Νομάρχην Ζακύνθου Λαβόντες υπ' όψιν τας επανειλημμένας υμών ύπ' αριθ. 1541, 1892, 3715, 3943 αναφοράς και τας εκθέσεις της Εφορευτικής των σχολείων επιτροπείας και του Γυμνασιάρχου Ζακύνθου περί της ισχυρογνώμονος και διαρκούς απειθείας του ιδιωτικού διδασκάλου Δ. Βέρρα προς τας περί σχολείων διαταγάς και οδηγίας και την επιμονήν εις την έκνομον κατάστασιν του σχολείου αυτού, παρά πάσας τας παρατηρήσεις υμών τε και του Γυμνασιάρχου του αυτόθι Γυμνασίου, ακούσαντες δε και την γνώμην του παρά τω Υπουργείω ου προϊστάμεθα νομικού Συμβούλου, ακυρούμεν την δοθείσαν τω κ. Δ. Βέρρα άδειαν συστάσεως ιδιωτικού σχολείου και καλούμεν υμάς να κλείσητε το κατάστημα αυτού.

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1882

Ο Υπουργός Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Ε. τ. Κ φ. 98, 9 Σεπτ. 1882.

941 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικών Σχολείων και τοποθετήσεως διδασκάλων.

1 Σεπτ. 1882

Σελ. 236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/237.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Συσταίνεται εν τω χωρίω Καλυβίοις Χασιάς του δήμου Φυλής Ελληνικόν σχολείον, ομοίως και εν τω χωρίω Μαραθώνι του ομωνύμου δήμου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 91, 2 Σεπτ. 1882.

942 . —ΒΔ. Περί διδασκαλίας των ιερών μαθημάτων εν τοις Ελληνικοίς

Σχολείοις.

2 Σεπτ. 1882

[...] Οι εν τοις ενταύθα Γυμνασίοις Καθηγηταί των ιερών μαθημάτων θέλουσι διδάσκει ταύτα έκαστος και εις το προσηρτημενον εις το Γυμνάσιο ν, εν ώ είναι διωρισμένος, Ελληνικόν Σχολείον. Ομοίως και οι του Βαρβακείου Λυκείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. '107, 18 Σεπτ. 1882.

943 . —ΒΔ. Περί συστάσεως Γυμνασίου εν Αμφίσση και διορισμού καθηγητών.

2 Σεπτ. 1882

[...] Συσταίνεται γυμνάσιον εν Αμφίσση εκ του κληροδοτήματος Γιαγτσή με μίαν επί του παρόντος τάξιν. [...]

Εκτελεστικό του Ν. ΠΚΗ'. Ε. τ. Κ φ. 96, 7 Σεπτ. 1882.

944. —Υ. Α. 8698 Υ. ΕΔΕ. Περί της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Ζακυνθου.

3 Σεπτ. 1882

Κατά το 2 άρθρον του περί δημοσίων επιστημονικών και τεχνολογικών συλλογών οργάνικού διατάγματος της 10 Μαΐου 1834 προς τακτοποίησιν της εν Ζακύνθω προσηρτημένης τω Γυμνασίω βιβλιοθήκης ανετέθη μεν η εποπτεία αυτής εις τον εν τω ελλην. σχολείω Ζακύνθου ελληνοδιδάσκαλον Π. Χιώτην· ως βοηθός δ' αυτού διωρίσθη βιβλιοφύλαξ ο Διονύσ. Ηλιακόπουλος.

Ε. τ. Κ φ. 98, 9 Σεπτ. 1882.

945 . —ΒΔ. Περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως.

4 Σεπτ. 1882 Εκτελεστικό Ν. ΑΜΒ' / 1882. Ε. τ. Κ φ. 94, 5 Σεπτ. 1882.

946 . —ΒΔ. Περί συστάσεως Γυμνασίου εν Δημητσάνη και διορισμού καθηγητών.

4 Σεπτ. 1882

[...] Συσταίνεται εν Δημητσάνη γυμνάσιον με μίαν προς το παρόν τάξιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 96, 7 Σεπτ. 1882.

947 . —ΒΔ. Περί εξετάσεως Καθηγητών και Διδασκάλων ναυτικών μαθημάτων εμπορικών ναυτικών σχολών.

7 Σεπτ. 1882 Εκτελεστικό αρθρ. 9 του Ν. ΑΑΘ' / 1882. Ε. τ. Κ φ. 99, 10 Σεπτ. 1882.

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/238.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

948 . -ΒΔ. Περί χορηγήσεως συνδρομής εις την εν Μόκρανι Μογλενών ελλ. σχολήν.

9 Σεπτ. 1882

Δίνουν 250 δρχ. διά του απεσταλμένου του Οικ. Πατριαρχείου Βενιαμίν Παπαδοπούλου.

Ε. τ. Κ φ. 100, 11 Σεπτ. 1882.

949. -Υ. Α. 10470 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων και διορισμού δημοδιδασκάλου.

9 Σεπτ. 1882

[...] εγκρίνομεν την σύστασιν δημοτικού σχολείου αρρένων εν τοις χωρίοις Κάτω Παλαιοξάρι και Λυκοχωρίω του δήμου Ποτιδανείας < νόμου Φθιώτιδος και Φωκίδος >, εδρεύοντος τους μεν εξ χειμερινούς μήνας, από α΄. Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου εις Κάτω Παλαιοξάρι, τους δε εξ θερινούς από 1 Μαρτίου έως τέλους Αυγούστου εκάστου έτους εις Λυκοχώρι, και διορίζομεν εις αυτό διδάσκαλον τον τριτοβάθμιον δημοδιδάσκαλον Ιωάννην Παπαποστόλου πτυχιούχον του νέου εν Αθήναις Διδασκαλείου επιφυλασσόμενοι να χορηγήσωμεν εις τον δήμον Ποτιδανείας υπέρ του ειρημένου σχολείου ανάλογον βοήθημα εκ του αρμοδίου κεφαλαίου και άρθρου του προϋπολογισμού του Κράτους, αρχόμενον από της ενάρξεως του σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 133, 12 Οκτ. 1882.

950. -ΒΔ. Περί διορισμού διδασκάλων της Ιταλικής γλώσσης.

9 Σεπτ. 1882

[...] Η της Ιταλικής γλώσσης διδασκαλία εν τοις ειρημένοις Γυμνασίοις είναι ουχί υποχρεωτική εις τους μαθητάς αλλά προαιρετική.

Πρόκειται για τα Γυμνάσια Καλαμάτας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

Ε. τ. Κ φ. 100, 11 Σεπτ. 1882.

951 . -ΒΔ. Περί υποτρόφου του εν Τήνω ναού της Ευαγγελιστρίας.

9 Σεπτ. 1882

[...] Εγκρίνομεν ίνα ο εκ Τήνου 'Ανδρέας Ι. Παγίδας φοιτήση εις το εν Αθήνησι σχολείον των τεχνών προς εκμάθησιν κοινωφελούς τινός τέχνης μηχανικής η καλλιτεχνικής, δαπάνη του εν Τήνω ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας, κατά το από 30 7βρίου θέσπισμα της προσωρινής Κυβερνήσεως, λαμβάνων εκ του ιερού τούτου ναού τριάκοντα 30 κατά μήνα δραχμάς

[ ...] Ε. τ. Κ φ. 100, 11 Σεπτ. 1882.

952. -ΒΔ. Περί συστάσεως γυμναστηρίων και διορισμού γυμναστού του εν Πάτραις γυμνασίου.

11 Σεπτ. 1882

[...] 1) Συσταίνονται γυμναστήρια προς το παρόν πάρα τοις γυμνασίοις Σύρου, Τριπόλεως, Πατρών, Ζακύνθου, Μεσολογγίου και Βόλου [...]

Ε. τ. Κ φ. 102, 15 Σεπτ. 1882.

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/239.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

953 .-ΒΔ. Περί συστάσεως Ελλην. Σχολείων και διορισμού βοηθών.

15 Σεπτ. 1882

[...] Συσταίνονται Ελληνικά Σχολεία εν Βυλλίοις (Ειδυλλίας) Μεγαρίδος, εν Κιάτω Σικυώνος και εν Γραβιά Δωριέων. [... ]

Ε. τ. Κ φ. 107, 18 Σεπτ. 1882.

954.-Υ.Α. 7483 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού υπηρέτου Ιερατικού Σχολείου Χαλκίδος.

15 Σεπτ. 1882

Υ. Α. 8372 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού υπηρέτου Ιερατικού Σχολείου Κερκύρας.

15 Σεπτ. 1882

Ε. τ. Κ φ. 106, 17 Σεπτ. 1882.

955 .-Υ.Α. 8853, 8060 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων.

15 Σεπτ. 1882

[... ] εγκρίνομεν την σύστασιν δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ζατούνη του δήμου Δη-μητσάνης, συντηρούμενον δαπάναις του δήμου, και την σύστασιν δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λαγκάδα του δήμου Αιγιάλης της Επαρχίας Θήρας και ενός σχολείου αρρένων εν Θολαρίοις του αυτού δήμου, χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Ε. τ. Κ φ. 105, 16 Σεπτ. 1882.

956.-ΒΔ. Περί αναστολής της ισχύος του άρθρου 11 του από 22 Απριλίου 1881 Β. Διατάγματος.

17 Σεπτ. 1882

Αρθρ. 1. Αναστέλλεται διά μόνον τό ενεστώς έτος ή εν άρθρω 11 του από 22 Απριλίου 1881 Διατάγματος αναγραφομένη υποχρέωσις της φοιτήσεως των μελλοδιδασκαλισσών εις τουλάχιστον τας δύο ανωτέρας τάξεις των εν άρθρω 1 του αυτού Διατάγματος οριζομένων Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 108, 20 Σεπτ. 1882. 957.-ΒΔ. Περί διορισμού Σχολάρχου < τού εν Ερμουπόλει > ιερατικού σχολείου.

17 Σεπτ. 1882

Ε. τ. Κ φ. 115, 25 Σεπτ. 1882.

958 .-Υ.Α. 8871 Υ.ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Βόλω.

17 Σεπτ. 1882

Έχοντες υπ' όψιν τό από 14 Αυγούστου ε.ε. Β. Διάταγμα, συνιστώμεν πλήρες δημοτικόν σχολείον, κατά την συνδιδακτικήν μέθοδον, εν Βόλω, δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 102, 13 Σεπτ. 1882.

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/240.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

959 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου και τοποθετήσεως διδασκάλων.

20 Σεπτ. 1882

[...] Συσταίνεται εν Αθήναις πέμπτον Ελληνικόν σχολείον πλήρες.

Ε. τ. Κ φ. 113, 23 Σεπτ. 1882.

960. -Υ. Α. 9465 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων.

22 Σεπτ. 1882

Έχοντες ύπ' όψιν το άρθρον 59 του από 22 Φεβρουαρίου 1835 Β. Διατάγματος, απέφασίσαμεν την σύστασιν και υπό του δημοσίου διατήρησιν των εξής σχολείων θηλέων εν αλβανοφώνοις χωρίοις.

Συνιστώνται σχολεία θηλέων εν Σάλεσι και Καλάμω του Δήμου 'Ωρωπίων και εν Καπανδριτίω του δήμου Μαραθώνος και εν Περαχώρα του ομωνύμου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 114, 24 Σεπτ. 1882.

961 . -ΒΔ. Περί μεταθέσεως έδρας Ελληνικού Σχολείου.

25 Σεπτ. 1882

[...] Μετατίθεται η έδρα του Ελληνικού Σχολείου του δήμου Μαραθώνος από του χωρίου Μαραθώνος εις το εν Καπανδριτίω χωρίω του αυτού δήμου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 119, 27 Σεπτ. 1882.

962 . -Υ. Α. 4970 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως και έδρας δημοτ. σχολείων εν τω δήμω Βωμέας < Δωρίδος >.

27 Σεπτ. 1882

[...] εγκρίνομεν ίνα το εν το δήμω Βωμέας δημοτικόν σχολείον Κωσταρίτσης και Νουτσουμπρού μένη μονίμως εις το χωρίον Κωσταρίτσης, συσταθή δε έτερον δημοτικόν σχολείον εν τοις χωρίοις Νούτσουμπρου και Σουρουστίου, εδρεύον τους μεν εξ θερινούς μήνας εις Νούτσουμπρου, τους δ' εξ χειμερινούς εις Σουρούστιον, χορηγούντος προς τούτο του Δημοσίου ανάλογον συνδρομήν [...]

Ε. τ. Κ φ. 115, 25 Σεπτ. 1882.

963. -Υ. Α. 9444 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τω δήμω Σαλαμίνος.

28 Σεπτ. 1882

[...] εγκρίνομεν να συσταθή εν Αμπελακίοις του δήμου Σαλαμίνος δημοτικόν σχολείον θηλέων υπό τους όρους τους ενδιαλαμβανομένους εν ταις από 5 Μαΐου 1867 και 20 Δεκεμβρίου 1868 εγκυκλίοις του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 122, 30 Σεπτ. 1882.

964. -Υ. Α. 9756 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν τω δήμω Άρνης < της επαρχίας Ανδρου >.

29 Σεπτ. 1882

Σελ. 240
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 221
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  880. ΒΔ. Περί προσδιορισμού κοινοτικών αναγκών των κοινοτήτων Φουρνά και Κλειτσού εν τη Επαρχία Ευρυτανίας.

  11 Δεκ. 1881

  [...] Αον. της κοινότητος Φουρνά.

  1) Επισκευή του Δημοτικού Σχολείου [...]

  Βον. της Κοινότητος Κλειτσού.

  1) Ανέγερσις Δημοτικού Σχολείου, καταστάντος ήδη αχρήστου του υπάρχοντος [...]

  Ε. τ. Κ φ. 126, 22 Δεκ. 1881.

  881 . -ΒΔ. Περί χορηγήσεως επιμισθίου εις τους καθηγητάς της σχολής των ευελπίδων.

  29 Δεκ. 1881

  Ε. τ. Κ φ. 4, 21 Ιαν. 1882.

  882 . -Εγ. 3 Υ. Εσωτ. Περί δραστηρίας επιδιώξεως της αποδόσεως των καθυστερούντων κληρουχων παλαιών απογραφών, επιστράτων εν γένει και των κληρωτών των απογραφών των ετών 1880 και 1881.

  12 Ιαν. 1882

  Γιαννούλης 1882 σ. 4.

  883. -ΒΔ. Περί εξετάσεως βοηθών εν Ελληνικοίς σχολείοις.

  26 Ιαν. 1882

  Ε. τ. Κ φ. 8, 10 Φεβρ. 1882.

  884 . -Εγ. 1557 Υ. ΕΔΕ. Περί των εκ του εξωτερικού μαθητών.

  18 Φεβρ. 1882

  Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και προϊσταμένους Ελλ. σχολείων Έχομεν αφορμήν να συστήσωμεν υμίν, ίνα τοις εκπροθέσμως εκ του εξωτερικού αποδεδειγμένως προσερχομένοις μαθηταίς παρέχητε ευκολίαν εις την των μαθημάτων ακρόασιν άχρι της λήξεως του σχολικού έτους· μετά δε τας εξετάσεις κατατάττετε αυτούς οριστικώς εις τάξιν ανάλογον προς τον έξελεγχθησόμενον βαθμόν των γνώσεων των.

  Παρίσης α΄ σ. 413.

  885. -Αγγ. < Διά Β. Διατάγματος της 6 Σεπτεμβρίου π.ε. , ενεκρίθη να μη εισπραχθή εισαγωγικόν τέλος " διά τα υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και προς χρήσιν του διδασκαλείου παραληφθέντα όργανα [...]

  Ε. τ. Κ φ. 15, 17 Μαρτ. 1882.

  886. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του ενταύθα συσταθέντος εμπορικού και βιομηχανικού Συλλόγου.

  20 Μαρτ. 1882