Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 291-310 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/291.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Δαπάναις του δήμου χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

Χωριό: Πεδεμένο. Ε. τ. Κ φ. 540. 31 Δεκ. 1883.

1246. -Υ. Α. 14597, 14892 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων < άρρένων > εν τω δήμω Πλαταμώδους.

30 Δεκ. 1883

[...] συντηρηθησόμενα καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του δήμου του οικείου.

Στά χωριά Αγουρελίτσα, Μουζούστη και Φλώκα. Ε. τ. Κ φ. 540, 31 Δεκ. 1883.

1247. -Υ. Α. 14232 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τω δήμω Κλείτορος < επαρχίας Γόρτυνος >.

30 Δεκ. 1883

[...] αρρένων εν τοις χωρίοις Γλανιτζιά, Γλόγοβα και Καρνέσι [...] συντηοηθησομένων καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 14, 13 Ιαν. 1884.

1248. -Υ. Α. 11807 Υ. ΕΔΕ. Περί αδείας προς σύστασιν ιδιωτικής διαμαρτυρομένων σχολής εν Αθήναις υπό Μαρίας Χ. Καλαποθάκη.

31 Δεκ. 1883

[...] προκαταρκτικού ευαγγελικού σχολείου διά τέκνα διαμαρτυρομένων, ενώ εκτός των συνήθων μαθημάτων θα παραδίδωνται και η Αγγλική και Γαλλική γλώσσα [...]

Ε. τ. Κ φ. 19, 16 Ιαν. 1884.

1884

1249 . -ΒΔ. Περί συναγωνισμού προς αποστολήν δύω μηχανικών του πολ. Ναυτικού εις Γαλλίαν προς εκπαίδευσιν τα ναυπηγικά.

3 Ιαν. 1884

Άρθρ......Εισί δεκτοί [...] πάντες οι υπηρετούντες η υπηρετήσαντες εις τον μηχανικό ν

κλάδον, οι έχοντες ηλικίαν κατωτέραν των 35 ετών και εφωδιασμένοι διά διπλώματος της

ημετέρας σχολής των Τεχνών η άλλης ομοταγούς [...]

Ε. τ. Κ φ. 3, 4 Ιαν. 1884.

1250. -ΒΔ. Περί αντικαταστάσεως κριτών διδακτικών βιβλίων.

11 Ιαν. 1884

Ε. τ. Κ φ. 17, 14 Ιαν. 1884.

1251 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δήμου Ευρυμενών.

17 Ιαν. 1884

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/292.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς εις την πληρωμήν του ετησίου μισθού του δημοδιδασκάλου του εν τη πρωτευούση του δήμου υπάρχοντος δημοτικού σχολείου και εις προμήθειαν επίπλων αυτού [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 21 Ιαν. 1884.

1252 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δήμου Κρεμαστής  Λαρίσσης.

17 Ιαν. 1884

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προ πάντων εις συντήρησιν των δημοτικών σχολείων [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 21 Ιαν. 1884.

1253. -ΒΔ. Περί συναγωνισμού προς αποστολήν δύω έτι νέων εις την αλλοδαπήν προς εκμάθησιν της ναυπηγικής.

3 Φεβρ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 47, 4 Φεβρ. 1884.

1254 . -Υ. Α. 1329 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου εν τω δήμω Κασσωπαίων υπό Γ. Λασκαρίδου.

7 Φεβρ. 1884

[...] εν Κουλούρα [...] Κασσωπαίων [...] < Κερκύρας > [...]

Ε. τ. Κ φ. 56, 11 Φεβρ. 1884.

1255. -Α. 1606 Νομάρχου 'Αττικής και Βοιωτίας. Περί δημοπρασίας της κατασκευής βάθρων κλπ. του Βαρβακείου Λυκείου.

8 Φεβρ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 55, 10 Φεβρ. 1884.

1256. -ΒΔ. Περί αντικαταστάσεως κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως.

20 Φεβρ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 75, 25 Φεβρ. 1884.

1257. -Υ. Α. 190, 874, 1966, 2396 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως πλήρους δημοτικού σχολείου εν Αγρινίω.

13 Μαρτ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 103, 19 Μαρτ. 1884.

1258 . -ΒΔ. Περί αποστολής εις την Εσπερίαν του Θ. Μιχαλοπούλου ως υποτρόφου.

14 Μαρτ. 1884

[...] Όπως σπουδάση εν πανεπιστημίοις και ειδικαίς σχολαίς τας φυσικάς και μαθηματικάς

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/293.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

επιστήμας, οίαι πρέπει να διδάσκωνται εν τοις διδασκαλείοις, επί μηνιαία χορηγία δρ. διακοσίων είκοσι πέντε* [...]

Ε. τ. Κ φ. 140, 12 Απρ. 1884.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί αποστολής εις την Εσπερίαν του Ν. Εμμ. Στάη ως υποτρόφου.

14 Μαρτ. 1884

[...] προς σπουδήν των εν τοις διδασκαλείοις διδασκομένων τεχνικών μαθημάτων, ήτοι της μουσικής, ιχνογραφίας, καλλιγραφίας και γυμναστικής, επί μηνιαία χορηγία δραχμών διακοσίων είκοσι πέντε* [...]

Ε. τ. Κ φ. 140, 12 Απρ. 1884. * Αυξήθηκαν σέ 300 δρχ. με το ΒΔ. της 9 Απρ. 1884: Ε. τ. Κ φ. 141, 13 Απρ. 1884.

1259. —ΒΔ. Περί κατασκευής δημ. σχολείου της κοινότητος Δερβέν Φουρκας < δήμου Λαμίας, ν. Φθιώτιδος > εκ των εσόδων των λιβαδίων αυτής.

14 Μαρτ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 100, 16 Μαρτ. 1884.

1260. —ΒΔ. Περί αποστολής του Φ. Γεωργαντά εις την Εσπερίαν προς σπουδήν της παιδαγωγικής.

14 Μαρτ. 1884

[...] ο διδάκτωρ της Φιλοσοφίας κ. Φίλιππος Γεωργαντάς προς σπουδήν της παιδαγωγικής εν Πανεπιστημίοις και ειδικαίς σχολαίς [...]

Ε. τ. Κ φ. 104, 19 Μαρτ. 1884.

1261 . —ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Α΄ τάξεως του Γ' ελληνικού σχολείου Αθηνών και διορισμού βοηθού.

14 Μαρτ. 1884

[...] ένεκα της πληθύος των εν αυτή μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 109, 22 Μαρτ. 1884.

1262. —ΒΔ. Περί δαιρέσεως της Β' τάξεως του Α΄ Γυμνασίου Πατρών και μεταθέσεως καθηγητού.

19 Μαρτ. 1884

[...] ένεκα της πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 109, 22 Μαρτ. 1884.

1263. —Υ. Α. 42 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως νηπιαγωγείου εν Βόλω.

21 Μαρτ. 1884

[...] συντηρηθησόμενον καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 125, 2 Απρ. 1884.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/294.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1264 . -ΒΔ. Περί της διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Νικολ. Κρήτσκη.

22 Μαρτ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 246, 15Ιουν. 1884.

1265. -Ν. ΑΡΝΓ'. Περί τροποποιήσεως των περί στρατολογίας νόμων.

22 Μαρτ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 119, 29 Μαρτ. 1884.

1266. -Ν. ΑΡΝΣΤ'. Περί συστάσεως σχολής ναυτικών δοκίμων.

27 Μαρτ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 117, 28 Μαρτ. 1884.

1267 . -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του νόμου ^ΝΒ' περί ναυτικής στρατολογίας.

28 Μαρτ. 1884

Άρθρ. 1. των εκουσίως κατατασσομένων εις το πολεμικόν ναυτικόν εργατών θαλάσσης ο μεν χρόνος της προηγουμένης θαλασσοπλοΐας ορίζεται κατ' ελάχιστον όρον εις δώδεκα μήνας, η δε ηλικία από του 17 έτους αρχομένου μέχρι του 40 συμπεπληρωμένου [...]

Άρθρ. 2. Εργάται θαλάσσης [...] ανήλικοι [...] όντες, < γίνονται δεκτοί > εάν φέρωσι την περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας και της κατατάξεως των ως εθελοντών συγκατάθεσιν των γονέων η των νομίμων αυτών επιτρόπων [...]

Ε. τ. Κ φ. 123, 31 Μαρτ. 1884.

1268 . -Ν. ΑΡΝΠ'. Περί τροποποιήσεως της τροφοδοσίας των πληρωμάτων του πολεμικού ναυτικού.

28 Μαρτ. 1884 Πίναξ [...]

[...] Οι παίδες λαμβάνουσι μερίδα οίνου μόνον πεντήκοντα δράμια [...] Οι παίδες δεν λαμβάνουσι μερίδα ρομίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 131, 5 Απρ. 1884.

1269. -Ν. ΑΡΞΒ^. Περί βαθμολογίας και προσόντων των οικονομικών βαθμοφόρων του Β. Ναυτικού.

29 Μαρτ. 1884

Άρθρ. 3. [...] Όπως γίνηταί τις δεκτός εις τον συναγωνισμόν δέον ·

α) [. . . ] ν' άγη ηλικίαν 24 το πολύ ετών.

β΄) να προσαγάγη αποδεικτικόν [...] ότι εδιδάχθη τα μαθήματα της τρίτης τάξεως του γυμνασίου, και ότι προεβιβάσθη εκ ταύτης εις την τετάρτην με τον βαθμόν τουλάχιστον " καλώς " [...]

Ε. τ. Κ φ. 129, 4 Απρ. 1884.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/295.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1270. -Υ. Εσωτ. Περί απογραφής του πληθυσμού της πόλεως Αθηνών.

αχρονολόγητο

[...] Η απογραφή των εν τοις εκπαιδευτηρίοις, εν οις διαιτώνται υπότροφοι, ενεργηθήσεται επί ιδίων πινάκων [...]

Επίσης [...] των εν τοις νοσοκομείοις και εν τοις εργοστασίοις [...]

Ε. τ. Κ φ. 120, 29 Μαρτ. 1884.

1271. -Ν. ΑΡΟΑ'. Περί μορφώσεως αξιωματικών του οικονομικού σώματος.

29 Μαρτ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 131, 5 Απρ. 1884.

1272. -Υ. Α. 3744 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου εν Χαλκίδι υπό του Ν. Καραπιπέρη.

30 Μαρτ. 1884

[...] περιλαμβάνοντος και τάξεις ελλ. σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 126, 2 Απρ. 1884.

1273. -ΒΔ. Περί των όρων κατατάξεως δοκίμων εν τω πολεμικώ ναυτικώ.

31 Μαρτ. 1884 Εκτελεστικό του Ν. ΑΡΝΣΤ' / 27 Μαρτ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 142, 13 Απρ. 1884.

1274 . -Υ. Α. 2462 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου < αρρένων > υπό Ν. Ιωαννίδου εν Αγίω Λαυρεντίω < ν. Λαρίσσης >.

31 Μαρτ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 133, 6 Απρ. 1884.

1275. -Υ. Α. 5512, 8650 π.ε. · 2211, 2761 ε. ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως

δημοτικών σχολείων < αρρένων " εν τοις δήμοις 'Αργιθέας, Οιχαλίας, Λεύκτρου και Μαρμαρίου < ν. Τρικκάλων, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ευβοίας >.

2 Απρ. 1884

[...] εν Τσαούσι και εν Σκάλα του δήμου Οιχαλίας, εν Μπουκοβίτζη και Λιασκόβω του δήμου Αργιθέας, εν Πολιάνα του δήμου Λεύκτρου και εν Κατσαρονίω του δήμου Μαρμαρίου [...] συντηρηθησομένων απάντων δαπάναις των οικείων δήμων, βοηθουμένων υπό του δημοσίου δι' αναλόγου συνδρομής.

Ε. τ. Κ φ. 129, 4 Απρ. 1884.

1276. -Υ. Α. 3455, 6390 π.ε. · 580, 1610. 1849 ε.ε.· 6937 π.ε. Υ. ΕΔΕ.

Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων.

2 Απρ. 1884

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/296.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Έχοντες υπ' όψιν τας [...] αναφοράς του νομάρχου Λακωνίας και την [...] του επάρχου Ναυπακτίας, εγκρίνομεν την σύστασιν δημοτικών σχολείων αρρένων εν Μεγάλη Βρύσει του δήμου Οινούντος, εν Περπαίνη και Πλατάνα του δήμου Θεραπνών, εν Καστάνια του δήμου Μελιτίνης, εν Πολαβίτσα του δήμου Φελλίας και εν Κυδωνία του δήμου Φάριδος, συντηρηθησομένων απάντων καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου και εν Κουτουλιτσίοις του δήμου 'Οφιονείας, συντηρηθησομένου επί του παροντος δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 131, 4 Απρ. 1884.

1277. -Υ. Α. 8972, 4532, 16179, 14380, 2491 π.ε. · 1346, 955, 2679,

3976 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων.

2 Απρ. 1884

Έχοντες υπ' όψιν την [...] αναφοράν του νομάρχου Φθιώτιδος και Φωκίδος, την [...] του επάρχου Δωρίδος [...] την [...] του νομάρχου Αρκαδίας, τας [...] του επάρχου 'Ολυμπίας, των [...] του νομάρχου Αχαΐας και Ήλιδος και την [...] του νομάρχου Αττικής και Βοιωτίας, των [...] του επάρχου Ευρυτανίας, εγκρίνομεν την σύστασιν των εξής δημοτικών σχολείων: 1) δευτέρου δημοτικού σχολείου αρρένων εν Δαδίω του δήμου Δρυμίας· 2) δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπέλεσι του δήμου Θελπούσης· 3) δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αλβαίνη και ετέρου εν Μπισχίνι του δήμου Αρήνης· 4) δημοτικού σχολείου αρρένων εν Λούβρου και ετέρου εν Βόλιζα του δήμου 'Ολυμπίων· 5) τετάρτου δημοτικού σχολείου αρρένων εν Πειραιεί· 6) δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μελανδρίνω του δήμου Αιγιτίου, απάντων συντηρηθησομένων καθ' ολοκληρίαν δαπάναις των οικείων δήμων και 7) δημοτικού σχολείου αρρένων εις Σοβολάκου του δήμου Παρακαμπυλίων, συντηρηθησομένου επί του παρόντος δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 131, 5 Απρ. 1884.

1278. -Υ. Α. 9520, 12881, 15428, 2202, 2210, 2212, 2213, 2509 Υ.

ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων.

2 Απρ. 1884

Έχοντες υπ' όψιν τας [...] αναφοράς του νομάρχου Τρικκάλων [...] και την αναφοράν του επάρχου Ευρυτανίας, εγκρίνομεν την σύστασιν δημοτικών σχολείων αρρένων εν Καλυβίοις, Ζαπτσαίοις και Γλύνου του δήμου Τρικκαίων, εν Τσιοτίω του δήμου Φαρκαδόνος, εν Καρβουνολεπενίτσα, Μεγάρχι, Μπελετσι, Μεγάλη Πουλιάνα, Ραψίστα, Παπαράντζα, Βαρμπόπι και Τσιαγαλίω του δήμου Πιαλίων, εν Καζνεσι και εν Παλιούρι του δήμου Καλλιφωνίου εν τη συνοικία Καμινάδες της Καρδίτσης του ομωνύμου δήμου και εν Σαλάταινα και Σιάμι, συντηρηθησομένων απάντων καθ' ολοκληρίαν δαπάναις των οικείων δήμων, και εν Έλσιανη του δήμου Αγραίων, συντηρηθησομένου επί του παρόντος δαπάναις του δημοσίου.

Ε. τ. Κ φ. 131, 5 Απρ. 1884.

1279 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δημου Κιμώλου.

4 Απρ. 1884

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς εις ανέγερσι ν δημοτικού σχολείου των θηλέων και εις επιτελεσιν άλλων δημωφελών έργων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 139, 12 Απρ. 1884.

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/297.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1280. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του 14 άρθρου του περί διδακτικών βιβλίων Β. διατάγματος της 4 Σεπτεμβρίου 1882.

5 Απρ. 1884

[...] " Πάσα έκθεσις πρέπει να είναι αναλυτική ρητώς αναγράφουσα τους λόγους, δι' ους εγκρίνεται το σχετικώς άριστον, απορρίπτονται δε τα λοιπά ". [...]

Ε. τ. Κ φ. 139, 12 Απρ. 1884.

1281. -Ν. ΑΡΟΖ'. Περί συστάσεως προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου.

9 Απρ. 1884

Άρθρ. 2. Ο ολικός αριθμός των μαθητών του σχολείου τούτου ορίζεται εις 240 κατ' ανώτατον όρον [...]

Άρθρ. 3. Εν τω προπαρασκευαστικώ σχολείω κατατάσσονται μόνον πολίται έλληνες·

1) Όντες εγγεγραμμένοι εις τα μητρώα των αρρένων, ως άγοντες ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 16 ετών η μείζονα των 18 συμπεπληρωμένων.

2) Έχοντες διαγωγήν ανεπίληπτον αρμοδίως πιστοποιουμένην. [...] Άρθρ. 6. Η εν τω σχολείω εκπαίδευσις διαρκεί δύο έτη· [...]

Ε. τ. Κ φ. 148, 18 Απρ. 1884.

1282. -Υ. Α. 5911 Υ. Ναυτ. Περί συναγωνισμού προς κατάταξιν δοκίμων εν τω πολεμ. Ναυτικώ.

13 Απρ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 143, 13 Απρ. 1884.

1283. -Ν. ΑΡΟΣΤ'. Περί μεταρρυθμίσεως του διά του νόμου ΩΞΓ' συσταθέντος σώματος μηχανικών του πολεμικού ναυτικού.

13 Απρ. 1884

Άρθρ. 3. Οι κατατασσόμενοι δόκιμοι μηχανικοί λαμβάνονται, θέσεως υπαρχούσης κενής, κατά σειράν ικανότητος εκ των επιτυγχανόντων κατ' έτος εν συναγωνισμώ [...]

Άρθρ. 4. Όπως γένηταί τις δεκτός εις τον συναγωνισμόν, δέον·

Α) [...] ν' άγη ηλικίαν, εξαγομένην εκ των αυτών μητρώων < αρρένων >, από 18 έως 25 το πολύ ετών.

β΄) Να προσαγάγη απολυτήριον επίσημον της ημετέρας σχολής των τεχνών, η ξένης τοιαύτης, δηλούν ότι απεπεράτωσεν εν αυτή τας ατμομηχανικάς σπουδάς του. [...]

Ε. τ. Κ φ. 146, 17 Απρ. 1884.

1284 . -ΒΔ. Περί διοργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ.

16 Απρ. 1884

Άρθρ. 1. Η εσωτερική υπηρεσία του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου διαιρείται εις εξ τμήματα· 1) το Εκκλησιαστικόν [...] 2) το της ανωτέρας εκπαιδεύσεως [...] 3) το της μέσης εκπαιδεύσεως [...] 4) το της δημοτικής εκπαιδεύσεως,

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/298.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ου προΐσταται ο γενικός επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων, 5) το αρχαιολογικόν [...] 6) το λογιστικόν [...]

Άρθρ. 2. το τμήμα της ανωτέρας εκπαιδεύσεως διεξάγει τας εργασίας, τας αναγομένας εις το Πανεπιστήμιον και τα παραρτήματα αύτού, εις την στατιστικήν των διαφόρων κλάδων της Εκπαιδεύσεως, εις τα των δημοσίων και γυμνασιακών βιβλιοθηκών και πάσαν άλλην εκάστοτε ανατιθεμένην αυτώ δι' Υπουργικής αποφάσεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 148, 18 Απρ. 1884.

1285. -Ν. ΑΡΠΔ'. Περί μισθών των δημοδιδασκάλων.

17 Απρ. 1884

Άρθρ. Ι. Οι μηνιαίοι μισθοί των δημοδιδασκάλων του Κράτους αμφοτέρων των φύλων ορίζονται ως εξής· Ι) των πρωτοβαθμίων εις δραχμάς εκατόν τεσσαράκοντα· 2) των δευτεροβαθμίων εις δραχμάς εκατόν· 3) των τριτοβαθμίων εις δραχμάς ογδοήκοντα [...]

Ε. τ. Κ φ. 161, 28 Απρ. 1884. Αναδημοσιεύεται διορθωμένο στην Ε. τ. Κ φ. 179, 8 Μαΐου 1884.

1286. -Υ. Α. 4544 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων υπό των αδελφών < Ελένης και Νίνας > Σάββα εν Χαλκίδι.

17 Απρ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 151, 19 Απρ. 1884.

1287. -ΒΔ. Περί αποστολής υποτρόφων εις την Εσπερίαν προς σπουδήν της παιδαγωγικής.

17 Απρ. 1884

Άρθρ. 1. Εγκρίνεται η [...] αποστολή τριών υποτρόφων [...]

Άρθρ. 2. Έκαστος των < υποψηφίων > [...] οφείλει να ήναι διδάκτωρ η τουλάχιστον προλύτης του φιλολογικού τμήματος της φιλοσοφικής σχολής του Ημετέρου Πανεπιστημ ίου η άλλου ισοτίμου.

Άρθρ. 8. [...] η ηλικία αυτών < να μη > είναι ανωτέρα των τριάκοντα ετών συμπεπληρωμένων, ουδέ κατωτέρα των είκοσι και δύο συμπεπληρωμένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 174, 5 Μαΐου 1884.

1288. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλ. σχολείων και προσθήκης τάξεως εν άλλοις.

17 Απρ. 1884

[...] Συσταίνονται ελληνικά σχολεία με μίαν τάξιν·

Ι) Εις Δρυοπίδα, πρωτεύουσαν του ομωνύμου δήμου της επαρχίας Κέας.

2) Εις Κατοχήν του δήμου Οινιάδος της επαρχίας Βονίτσης.

3) Εις Ζαγλόπι, πρωτεύουσαν του δήμου Ιτάμου της επαρχίας Καρδίτσης.

4) Εις Γρανίτσαν, πρωτεύουσαν του δήμου Υαίας της επαρχίας Δωρίδος.

Προστίθεται και δευτέρα τάξις εις τα εξής ελληνικα σχολεία·

Ι ) Εις το εν Ζαχάρω του δήμου 'Αρήνης της επαρχίας 'Ολυμπίας.

2) Εις το εν Γρανίτση, πρωτευούση του δήμου Απεοαντίων της επαρχίας Ευρυτανίας.

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/299.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3) Εις το εν Πλατάνω, πρωτευούση του δήμου Προσχίων της επαρχίας Ναυπακτίας. 3) Εις το εν Βετολίστη του δήμου Αποδοτίας της επαρχίας Ναυπακτίας. Αί εργασίαι [...] άρξονται από του προσεχούς Σεπτεμβρίου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 166, 2 Μαΐου 1884.

1289. -Ν. ΑΡΠΕ'. Περί υποδιδασκάλων.

17 Απρ. 1884

Άρθρ. 1. Πτυχίου υποδιδασκάλου δύνανται να τύχωσι μετά τρίμηνον φοίτησιν εις εν των διδασκαλείων του Κράτους οι έχοντες απολυτήριον των προτύπων, των προσηρτημένων εις τα διδασκαλεία, των κατ'αύτά διωργανωμένων πλήρων δημοτικών σχολείων και των ελληνικών σχολείων, τυχόντες δε τουλάχιστον του βαθμού "καλώς" και έχοντες ήδη συμπεπληρωμένον το δέκατον πέμπτον έτος της ηλικίας των, ως και οι επί τω αυτώ βαθμώ εξ ιερατικών σχολών απολυθέντες [...]

Άρθρ. 3. Οι πτυχιούχοι υποδιδάσκαλοι λαμβάνουσι μισθόν δραχμών εξήκοντα κατά μήνα.

Άρθρ. 4. Οι υποδιδάσκαλοι το πρώτον σχολικόν έτος από της λήψεως του πτυχίου αυτών διορίζονται εις θέσεις βοηθών εν σχολείοις δημοτικοίς, εν οις υπάρχουσιν ήδη δημοδιδάσκαλοι πλείους του ενός, διδάσκουσι δε υπό την οδηγίαν του διευθύνοντος το σχολείον. Μετά δε ενιαύσιον διδασκαλίαν εν σχολείοις τοιούτοις δύνανται, ελλειπόντων τριτοβαθμίων δημοδιδασκάλων, να διορισθώσι και εν τριτοβαθμίοις σχολείοις ως μόνοι διδάσκαλοι [...]

Ε. τ. Κ φ. 174, 5 Μαΐου 1884.

1290. -Ν. ΑΡΟΠ'. Περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

17 Απρ. 1884

Άρθρ. 1. Η σύστασις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου σκοπόν έχει την περίθαλψιν των ανικάνων θαλάσσης εργατών, των χηρών και ορφανών αυτών, έτι δέ, κατά τας υπό του παρόντος προβλεπομένας περιπτώσεις, των γονέων, η των αδελφών αυτών ορφανών πατρός και μητρός.

Άρθρ. 32. 'Ορφανα λογίζονται μόνον τα εκ νομίμου γάμου προερχόμενα τέκνα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 163, 30 Απρ. 1884.

1291 . -ΒΔ. Περί των ναυτικών δημων, ων οι μη εργάται θαλάσσης στρατεύσιμοι δικαιούνται να αιτήσωνται την κατάταξίν των εις τον κατά θάλασσαν στρατόν με θητείαν διετή.

18 Απρ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 154, 20 Απρ. 1884.

1292. -Ν. ΑΡΟΘ'. Περί βαθμολογίας κτλ. των πληρωμάτων του Β. ναυτικού.

18 Απρ. 1884

Άρθρ. 3. Ναύτης γ' τάξεως ουδείς γίνεται, αν μη συνεπλήρωσε το 17 τουλάχιστον έτος της ηλικίας του, και αν μη κέκτηται εν των ακολούθων προσόντων.

α΄) Να διετέλεσεν επί διετίαν ως Παις ή μαθητευόμενος ναύτης.

β΄) Να η απογεγραμμένος θαλάσσης εργάτης και να έχη ενός τουλάχιστον έτους υπηρεσίαν κατά θάλασσαν.

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/300.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Ναύτης β' τάξεως ουδείς γίνεται, αν μη συνεπλήρωσε τουλάχιστον το 18 έτος της ηλικίας του και μη έχη εν των ακολούθων προσόντων.

α΄) Να υπηρέτησεν . εξ τουλάχιστον μήνας ως ναύτης γ' τάξεως επί πολεμικών πλοίων.

β΄) αν η εθελοντής, να έχη δύο τουλάχιστον ετών υπηρεσίαν ως ναύτης εν τω εμπορικώ ναυτικω.

Άρθρ. 5. Ναύτης α΄ τάξεως ουδείς γίνεται, αν μη συνεπλήρωσε τουλάχιστον το 19 έτος της ηλικίας του, και μη κέκτηται εν των ακολούθων προσόντων.

α΄) Να διετέλεσεν εξ τουλάχιστον μήνας ως ναύτης β' τάξεως επί πολεμικών πλοίων.

β΄) αν η εθελοντής, να έχη πλέον των τριών ετών υπηρεσίαν ως ναύτης εν τω εμπορικώ ναυτικώ. [...]

Ε. τ. Κ φ. 166, 2 Μαΐου 1884.

1293 . -ΒΔ. Περί κανονισμού του τρόπου των εξετάσεων των υποψηφίων ναυτικών δοκίμων.

19 Απρ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 157, 25 Απρ. 1884.

1294. -ΒΔ. Περί εθελουσίων κατατάξεων εν τω πολεμικώ ναυτικώ.

19 Απρ. 1884

Άρθρ. 1. [...] 2) εάν ήναι ανήλικος, πράξιν συγκαταθέσεως προς κατάταξίν του, υπογεγραμμενην παρά του πατρός η της μητρός αύτού, η του νομίμου αυτού επιτρόπου. Εάν δε ο πατήρ η η μήτηρ η ο επίτροπος ήναι αγράμματος, η δήλωσις της συγκαταθέσεως δίδεται ενώπιον της δημοτικής αρχής η της ναυτικής της δεχομένης προς κατάταξιν τον εθελοντήν. [...]

Εκτελεστικό νόμων ^ΝΒ' της 13 Μαΐου 1882 και ΑΡΝΖ' της 27 Μαρτίου 1884.

Ε. τ. Κ φ. 159, 27 Απρ. 1884.

1295. -Ν. ΑΡΠΘ'. Περί μεταρρυθμίσεως των νόμων περί της διοικητικής αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς.

19 Απρ. 1884

Άρθρ. 2. Διορίζεται

α΄) Γραφεύς ο έχων απολυτήριον Ελληνικού σχολείου·

β΄) Υπαστυνόμος, Λογιστής η Υπογραμματεύς ο έχων απολυτήριον Γυμνασίου και υπηρετήσας επί δύο τουλάχιστον έτη ως Υπουργικός Γραφεύς η Υπογραμματεύς η Γραφεύς εν δικαστικω η διοικητικω Γραφείω.

γ΄) Αστυνόμος α΄) ο έχων δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου, η β΄) ο έχων απολυτήριον γυμνασίου και υπηρετήσας ως δήμαρχος η επί διετίαν δημοτικός αστυνόμος [...]

Άρθρ. 7. [...] κλητήρ [...]ο [...] άγων ηλικίαν από του εικοστού τετάρτου μέχρι του τριακοστού πέμπτου συμπεπληρωμένων ετών, εάν [...] γιγνώσκη γραφήν και άνάγνωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 217, 26 Μαΐου 1884.

1296. -Ν. ΑΡΠΠ'. Περί διαιρέσεως των φυλακών και της διοικήσεως αυτών.

19 Απρ. 1884

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/301.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 9. Διορίζεται φύλαξ·

γ΄) Ο [...] άγων ηλικίαν από του εικοστού τετάρτου μέχρι του πεντηκοστού συμπεπληρωμένων ετών [...] εάν [...] γιγνώσκη γραφήν και ανάγνωσιν. [...]

δεν προβλέπει περί ανηλίκων. Ε. τ. Κ φ. 217, 26 Μαΐου 1884.

1297. -Υ. Α. 4753 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου εν Κερκυρα υπό της κ. Χρυσάνθης Πέρβελη.

19 Απρ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 158, 26 Απρ. 1884.

1298 . -Ν. ΑΡ^'. Περί τελωνιακού δασμολογίου.

19 Απρ. 1884

Άρθρ. 14. Απαλλάσσονται ωσαύτως του εισαγωγικού τέλους: [...]

γ΄) Τα διά την υπηρεσίαν του Εθνικού Πανεπιστημίου και των παραρτημάτων αυτού εισαγόμενα, επί τη εγγράφω αιτήσει του Πρυτάνεως.

δ΄) Αντικείμενα τεχνών και επιστημονικά, προωρισμένα δι' ανεγνωρισμένους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς συλλόγους, τη προηγουμένη αδεία του επί των Οικονομικών Υπουργού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 216, 26 Μαΐου 1884.

1299. -Υ. Α. 706 Υ. ΕΔΕ. Περί του τύπου των πτυχίων των δημοδιδασκαλισσών.

19 Απρ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 179, 8 Μαΐου 1884.

1300. -Εγ. 4967 Υ. ΕΔΕ. Περί απουσιών των μαθητών εκ των στρατιωτικών ασκήσεων.

21 Απρ. 1884

[...] Εξ εκθέσεως του επιθεωρητού των στρατιωτικών ασκήσεων, υποβληθείσης ημίν, μανθάνομεν, ότι η φοίτησις των μαθητών εις ταύτας είναι ελλιπέστατη. [...]

Παρίσης α΄ σ. 464.

1301 . -Εγ. 5355 Υ. ΕΔΕ. Περί δηλώσεως των βιβλιοθηκών των γυμνασίων και των ελληνικών σχολείων.

30 Απρ. 1884 Παρίσης α΄ σ. 465.

1302. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις " Εθνικού δραματικού συλλόγου ".

7 Μαΐου 1884

Άρθρ. 1. Σκοπός [...] η ανάπτυξις της δραματικής ποιήσεως και τέχνης διά της από

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/302.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

σκηνής διδασκαλίας δραμάτων ελληνικών και της μορφώσεως ηθοποιών εκπαιδευτών.

Άρθρ. 2. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται α) διά της συστάσεως εν Αθήναις, έδρας του συλλόγου, σχολής δραματικής, β) διά της συγκροτήσεως εν Αθήναις θιάσου δοκίμων ηθοποιών, γ) δι' αποστολής θιάσων και εκτός των Αθηνών. [...]

Ακολουθεί καταστατικό. Ε. τ. Κ φ. 210, 23 Μαΐου 1884.

1303. -Γνωστοποίησις Γ. Επιθεωρητού Δημοτικών Σχολείων. Περί εκμισθώσεως οικίας εν τ'ή συνοικία Νεαπόλεως προς εγκατάστασιν δημοτικού σχολείου. 7 Μαΐου 1884

[...] τετάρτης δημοτικής σχολής των θηλέων, οικία έχουσα κατ' ελάχιστον όρον επτά εύρεα δωμάτια και κατάλληλον αυλήν μετά ποσίμου ύδατος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 180, 8 Μαΐου 1884.

1304. -Υ. Α. 4473 Υ. Εσωτ. Περί δημοπρασίας της κατασκευής του εν Μεσολογγίω Ξενοκρατείου Παρθεναγωγείου.

10 Μαΐου 1884

Άρθρ. 1. Τα έργα προϋπολογίζονται κατά λεπτομερή εκτίμησιν εις το ποσόν των δρχ. 143, 985 40 / 00 [...]

Βάσει των από 17 Δεκ. 1881 και 20 Μαρτ. 1884 ΒΔ.

Ε. τ. Κ φ. 193, 14 Μαΐου 1884.

1305. -ΒΔ. Περί ασκήσεως δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων.

11 Μαΐου 1884

Εκτελεστικό νόμου ΑΡΠΔ' / 14 Απρ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 190, 12 Μαΐου 1884.

1306 . -ΒΔ. Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

11 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 199, 17 Μαΐου 1884.

1307. -Υ. Α. 6023 Υ. ΕΔΕ. Περί ασκήσεως δημοδιδασκάλων αμφοτέρων

των φυλων.

12 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 201, 18 Μαΐου 1884.

1308. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ^ΑΡΟΠ' νόμου περί ναυτικού απομαχικού ταμείου.

14 Μαΐου 1884 Άρθρ. 1. διά την απογραφήν των εργατών θαλάσσης εκάστη λιμενική αρχή κρατεί

τρία βιβλία [...]. Εις το πρώτον των βιβλίων τούτων απογράφονται οι παίδες και οι μαθητευόμενοι 

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/303.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ναύται· εις το δεύτερον οι αλιείς, πορθμείς και δύται, οι μη ανήκοντες εις συγκεκροτημένον πλήρωμα και οι πλοηγοί· εις το τρίτον πάντες οι λοιποί εργάται θαλάσσης κατά τους διαφόρους αυτών βαθμούς και ιδιότητας.

Άρθρ. 89. Εν τω γραφείω του απομαχικού ταμείου τηρούνται τ' ακόλουθα μητρώα.

2) των παίδων και μαθητευομένων ναυτών. [...]

Άρθρ. 111. Αποθανόντος του υπό σύνταξιν εργάτου θαλάσσης, εκδίδοται νέον δίπλωμα επ' ονόματι της χήρας η των ορφανών αυτού, υπό τον αυτόν αύξοντα αριθμόν του διπλώματος του αποβιώσαντος συνταξιούχου.

Νέον ωσαύτως εκδίδοται δίπλωμα αποβιωσάσης της χήρας εί τε συναψάσης γάμον, ότε το προς σύνταξιν δικαίωμα μεταβαίνει εις τα ορφανά του εργάτου θαλάσσης. [...]

Άρθρ. 112. Οι του ναυτικού απομαχικού ταμείου συνταξιούχοι καταγράφονται εις γενικόν μητρωον. [...] των ανηλίκων αρρένων ορφανών σημειούται το έτος της γεννήσεως κατά το μητρωον των αρρένων. [...]

Άρθρ. 113. Εκ του μητρώου των συνταξιούχων καταρτίζονται τ' ακόλουθα βοηθητικά βιβλία.

β΄) Βιβλίον εμφαίνον πάντα τ' ανήλικα άρρενα ορφανά κατά τα έτη, καθ' ά ενηλικιούμενα αποβάλλουσι το της συντάξεως δικαίωμα. [...]

Άρθρ. 137. Διορίζεται γραφεύς α΄ η β' τάξεως εν τω άπομαχικω ταμείω μόνος ο αποφοιτήσας εκ της δευτέρας τάξεως του γυμνασίου η άλλου ομοταγούς εκπαιδευτηρίου, και προβιβασθείς διά την τρίτην του γυμνασίου τάξιν, επιτυχών δ' εν διαγωνισμω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 223, 30 Μαΐου 1884.

1309. -Ν. ΑΙ^ - Γ'. Περί προσόντων και πειθαρχικής τιμωρίας των δημοσίων λειτουργών.

14 Μαΐου 1884

Άρθρ. 1. Διορίζεται γραφεύς β΄. η γ΄. τάξεως η μαθητευόμενος εν τοις Υπουργείοις, εν τω Ελεγκτικω Συνεδρίω και εν τω Γενικώ Λογιστηρίω μόνος ο έχων απολυτήριον Γυμνασίου και πρωτεύσας εν διαγωνισμω, εν πάσι δε τοις λοιποίς δημοσίοις γραφείοις διορίζεται και ο έχων απολυτηριον Σχολαρχείου και πρωτεύσας εν διαγωνισμω, [...]

Άρθρ. 2. Διορίζεται υπουργικός γραμματεύς β΄. τάξεως μόνος ο έχων δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου του εθνικού η άλλου ομοταγούς πανεπιστημίου και πρωτεύσας εν διαγωνισμω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 217, 26 Μαΐου 1884.

1310. -Υ. Α. 6065 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως σχολείου θηλέων υπό της Μ. Λεωπούλου.

15 Μαΐου 1884

Εν Πειραιεί. Ε. τ. Κ φ. 205, 19 Μαΐου 1884.

1311. -Έκθεσις της γ' επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως.

17 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 299, Παράρτημα Β', 23 Μαΐου 1884.

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/304.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1312. -ΒΔ. Περί δωρεάς γηπέδου της μονής Πετράκη προς ανέγερσιν Αγγλικής αρχαιολογικής σχολής.

18 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 208, 22 Μαΐου 1884.

1313. -ΒΔ. Περί των εξετάσεων του εν Θεσσαλία Διδασκαλείου.

18 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 210, 23 Μαΐου 1884.

1314. -Υ. Α. 5013 Y. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων > εν τω < χωρίω Μουζάκι > εν τω δήμ. Λιθακιωτών < ν. Ζακύνθου >.

22 Μαΐου 1884

[...] συντηρηθησομένου δαπάναις του οικείου δήμου καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 212, 22 Μαΐου 1884.

1315. -Έκθεσις της Α΄ επιτροπείας των κριτών των διδακτικών της δημοτικής εκπαιδεύσεως βιβλίων.

23 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 252, Παράρτημα, 20 Ιουν. 1884.

1316. -Έκθεσις της Α΄ επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως.

23 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 280, Παράρτημα, 7 Ιουλ. 1884.

1317. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Πάτραις συστηθέντος φερωνύμου εμπορ. και βιομηχαν. συλλόγου.

23 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 221, 30 Μαΐου 1884.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός [...] εστίν η ανάπτυξις και υπεράσπισις των καθόλου εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων του τόπου. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται α΄) διά του καταρτισμού λέσχης μετά βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου [...] δ΄) διά της μορφώσεως και χειραγωγίας των εν τοις διαφόροις καταστήμασιν υφισταμένων [...]

Άρθρ. 2. [...] Μέλη τακτικα γίνονται πρόσωπα ανήκοντα εις την εμπορικήν και βιομηχανικήν τάξιν, και οι τοιούτου είδους ενήλικες υπάλληλοι, πάντες εγκατεστημένοι ενταύθα [...]

Άρθρ. 26. Ο σύλλογος συνιστά προσέτι ταμείον εμπορικών συντάξεων προς ανακούφισιν των τυχόν δυστυχησόντων αυτού μελών [...]

16 Ιουλ. 1883 Ε. τ. Κ φ. 254, 21 Ιουν. 1884.

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/305.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1318. -ΒΔ. Περί της προθεσμίας της ενάρξεως των εργασιών των επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπών.

23 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 210, 23 Μαΐου 1884.

1319. -Έκθεσις της γ' επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

24 Μαΐου 1884

Ε. τ. Κ φ. 299, Παράρτημα α΄, 23 Ιουλ. 1884.

1320. -Υ. Α. 6939 Υ. ΕΔΕ. Περί δημοσιευσεως του καταλόγου των ασκηθέντων δημοδιδασκάλων.

30 Μαΐου 1884

408 ονοματεπώνυμα και οι αντίστοιχοι βαθμοί ιεραρχίας.

Ε. τ. Κ φ. 224, 31 Μαΐου 1884.

1321 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων και εισαγωγής νέων εις το προπαρασκευαστικόν υπαξιωματικών σχολείον.

30 Μαΐου 1884

Άρθρ. 5. Μετά των αιτήσεων συνυποβάλλονται και τα εξής έγγραφα·

α΄) Πιστοποιητικόν της αρμοδίας δημοτικής αρχής, ότι ο νέος είναι εγγεγραμμένος εις το μητρώον αρρένων, ως άγων ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 16 ετών η μείζονα των 18 συμπεπληρωμένην.

β΄) Πιστοποιητικόν δύο εύυπολήπτων πολιτών Ελλήνων, δεόντως κεκυρωμένον, περί του ανεπιλήπτου της διαγωγής του νέου.

γ΄) Πιστοποιητικόν εμβολιασμού.

δ΄) Έγγραφος συγκατάθεσις του πατρός η του κηδεμόνος, δεόντως κεκυρωμένη [...] ε΄) Πιστοποιητικόν της αρμοδίας αρχής περί του επαγγέλματος του πατρός του νέου και των υπηρεσιών αυτού, και αν ζή η απεβίωσεν ούτος.

Άρθρ. 10. Οι νέοι υφίστανται εισιτηρίους εξετάσεις [...] Αι δε ελάχισται γνώσεις αι απαιτούμεναι [...] ορίζονται ως εξής·

α΄) 'Ανάγνωσις ελευθέρα εκ τινός βιβλίου της καθομιλουμένης γλώσσης.

β΄) Γραφή καθ' υπαγόρευσιν κατά το μάλλον ορθογραφημένη και ευανάγνωστος.

γ΄) Αι τέσσαρες πράξεις της αριθμητικής.

Εκτελεστικό του Ν. ^ΡΟΖ' / 9 Απρ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 233, 7 Ιουν. 1884.

1322. -ΒΔ. Περί αντικαταστάσεως άρθρου του περί διδακτικών βιβλίων

Β. διατάγματος της 4 Σεπτεμβρίου 1882.

4 Ιουν. 1884

Άρθρ. 17. " Εν ουδενί βιβλίω επιτρέπεται η εν τω κειμένω χρήσις τυπογραφικών στοιχείων μικροτέρων των 11 στιγμών " [...]

Ε. τ. Κ φ. 281, 9 Ιουλ. 1884. 20

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/306.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1323. -Υ. Α. 4809, 6661 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως β' νηπιακού σχολείου θηλέων εν Βόλω κλπ.

4 Ιουν. 1884

[...] συντηρηθησομένου καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 230, 5 Ιουν. 1884.

1324. -ΒΔ. Περί προσωρινής σχολής γυμναστών.

9 Ιουν. 1884

Άρθρ. 1. Προς μόρφωσιν γυμναστών ενεργηθήσονται εν Αθήναις ειδικαί ασκήσεις [...].

Άρθρ. 2. των ασκήσεων δύναται να μετάσχωσι, συμπεπληρωμένον έχοντες το 18ον έτος της ηλικίας των και φέροντες απόδειξιν αρτιμελείας και ευεξίας, [...] 1) οι από των νέων διδασκαλείων απολυθέντες δημοδιδάσκαλοι 2) οι έχοντες απολυτήριον γυμνασίου, εν ώ λειτουργεί η γυμναστική τουλάχιστον επί διετίας 3) εκ των εχόντων τουλάχιστον απολυτήριον γυμνασίου, οι έχοντες αρχάς γυμναστικής η υπηρετήσαντες εν τω στρατω.

Άρθρ. 3. Αι ασκήσεις έσονται θεωρητικαί και πρακτικαί. [...]

Εκτελεστικό του από 8 Δεκ. 1862 ψηφίσματος. Ε. τ. Κ φ. 241, 12 Ιουν. 1884.

1325 . -ΒΔ. Περί καταργήσεως εδρών διδασκάλων του στρατ. σχολείου των Ευελπίδων.

16 Ιουν. 1884

[...] Καταργούμεν τας επομένας τέσσαρας έδρας [...] της ελληνικής γλώσσης της γαλλικής, της καλλιγραφίας, και της του χορού [...]

Εκτελεστικό αρθρ. 22 Ν. ΑΝ' και εκτελεστικού του ΒΔ. της 20 Μαΐου 1883.

Ε. τ. Κ φ. 250, 19 Ιουν. 1884.

1326. -Έκθεσις της δευτέρας επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

17 Ιουν. 1884

Ε. τ. Κ φ. 322, Παράρτημα, 10 Αυγ. 1884.

1327. -Υ. Α. 8472 Υ. ΕΔΕ. Περί ασκήσεως δημοδιδασκαλισσών και δημοδιδασκάλων.

19 Ιουν. 1884

Ονόματα, τόπος εξετάσεων. Ε. τ. Κ φ. 253, 20 Ιουν. 1884.

1328 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων και εισαγωγής εν τω σχολείω των υπαξιωματικών μαθητών προωρισμένων διά το οικονομικόν σώμα.

20 Ιουν. 1884

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/307.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Εκτελεστικό Ν. ΑΡΟΑ' περί μορφώσεως αξιωματικών του οικονομικού σώματος.

Ε. τ. Κ φ. 274, 4 Ιουλ. 1884.

Σχετικό: Ν. . Α. ΑΒ' περί συστάσεως σχολείου υπαξιωματικών.

1329 . -Υ. Α. 7362 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αθήναις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου υπό του Δ. Παπαγεωργίου.

21 Ιουν. 1884

[...] λυκείου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν και ελλην. σχολείον και γυμνάσιον [...] -Υ. Α. 5345 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Ναυπλίω ιδιωτικού παρθεναγωγείου υπό της Χρυσηΐδος Ε. Γεωργιλά.

21 Ιουν. 1884

Ε. τ. Κ φ. 258, 23 Ιουν. 1884.

1330. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Πάτραις συσταθέντος " γεωργικού συλλόγου ".

23 Ιουν. 1884

Μεταξύ των σκοπών και η δημόσια διδασκαλία γεωργικών μαθημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 285, 11 Ιουλ. 1884.

1331. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του Κανονισμού του εν Λαρίσση συσταθέντος " Ελλην. γεωργικού συλλόγου ".

23 Ιουν. 1884

Άρθρ. 1. [...] < σκοπός > προαγωγή [...] της Ελληνικής γεωργίας.

Άρθρ. 2. Τα προς επίτευξιν του σκοπού τούτου μέσα εισίν.

β΄) Τα δημόσια πρακτικά γεωργικά μαθήματα. [...]

Άρθρ. 46. Υπό την προστασίαν και επιτήρησιν του συλλόγου θέλουσι δίδεσθαι εν καταλλήλω τόπω δημόσια μαθήματα.

Άρθρ. 47. Τα μαθήματα έσονται πρακτικά και θεωρητικά, αναφερόμενα εις την γεωργίαν και τας επιστήμας τας εχούσας σχέσιν προς αυτήν [...]

Ε. τ. Κ φ. 274, 4 Ιουλ. 1884.

1332. -ΒΔ. Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων.

23 Ιουν. 1884

Ε. τ. Κ φ. 267, 27 Ιουν. 1884. Διόρθωσις ημαρτημένων [...]: Ε. τ. Κ φ. 284, 10 Ιουλ. 1884.

1333. -ΒΔ. Περί συστάσεως και συμπληρώσεως ελλην. σχολείων.

26 Ιουν. 1884

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/308.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] το εν Λεβιδίω, πρωτευούση του δήμου Ορχομενού της επαρχίας Μαντινείας, ελληνικόν σχολείον συμπληρούται προστιθεμένης αυτώ και τρίτης τάξεως.

Εις το εν Μενιδίω, πρωτευούση του δήμου Αχαρνών της επαρχίας Αττικής, ελληνικόν σχολείον προστίθεται και δευτέρα τάξις.

Συνίστανται ελληνικά σχολεία με μίαν τάξιν·

1) Εν Γκούρα, πρωτευούση του δήμου Φενεού της επαρχίας Κορινθίας· 2) Εν Κάρουσάδες, πρωτευούση του δήμου Ακρολοφιτών, της επαρχίας Όρους· 3) Εν Μαγούλιανα, πρωτευούση του δήμου Μυλάοντος της επαρχίας Γορτυνίας· 4) Εν Καλάμω, πρωτευούση του δήμου Καρνίων της επαρχίας Ιθάκης· 5) Εν Λαντζόϊ του δήμου Ωλένης της επαρχίας Ηλείας· 6) Εν Μύτικα, πρωτευούση του δήμου Σολίου, της επαρχίας Βονίτσης· 7) Εν Βλαχόραφτη του δήμου Γόρτυνος, της επαρχίας Γορτυνίας και 8) Εν Εργαστηοίοις του δήμου Λαυρίου της επαρχίας Αττικής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 269, 30 Ιουν. 1884.

1334. -ΒΔ. Περί αιτήσεων των βουλομένων να άσκηθώσι δημοδιδασκάλων.

30 Ιουν. 1884

Ε. τ. Κ φ. 276, 5 Ιουλ. 1884.

Σχετικό:

Υ. Α. 9288 Υ. ΕΔΕ. Περί ασκήσεως εν Αθήναις δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φυλων.

3 Ιουλ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 276, 5 Ιουλ. 1884.

1335. -Υ. Α. 9007 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου εν Αθήναις υπό Ιωάννου Οικονόμου.

3 Ιουλ. 1884

[...] κατά την συνοικίαν της Αγίας Τριάδος [...]

Ε. τ. Κ φ. 277, 5 Ιουλ. 1884.

1336. -ΒΔ. Περί αντικαταστάσεως μελών της προς εξέτασιν υποτρόφων επιτροπείας.

4 Ιουλ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 279, 6 Ιουλ. 1884.

1337. -ΒΔ. Περί διδακτικών τινών βιβλίων μη υποκειμένων εις διαγωνισμόν.

4 Ιουλ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 281, 9 Ιουλ. 1884.

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/309.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1338. -Υ. Α. 9173 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λαρίσση υπό της κ. Ελένης Μαλαχατοπούλου.

7 Ιουλ. 1884

Ε. τ. Κ φ. 288, 12 Ιουλ. 1884.

1339. -Υ. Α. 9389 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Αθήναις υπό των κ. κ. Β. Γεννηματά και Χ. Διοσκουρίδου.

9 Ιουλ. 1884

[...] περιλαμβάνοντος δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον και γυμνάσιον [...]

Ε. τ. Κ φ. 288, 12 Ιουλ. 1884.

1340. -Υ. Α. 9471 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού ελληνικού σχολείου εν Γαργαλιάνοις υπό του κ. Δημητρίου Κοκκώνη.

9 Ιουλ. 1884

Μονοτάξιο· λειτουργούσε ήδη και ιδιωτικό δημοτικό σχολείο του ιδιου.

Ε. τ. Κ φ. 288, 12 Ιουλ. 1884.

1341 . -Υ. Α. 9754 Υ. ΕΔΕ. Περί συμπληρώσεως του εν Πύργω ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου του Γ. Αργυροπούλου.

11 Ιουλ. 1884 με γ' και δ' τάξεις γυμνασίου. Ε. τ. Κ φ. 288, 12 Ιουλ. 1884.

1342. -Υ. Α. 6334 Υ. Εσωτ. Περί επαναληπ. δημοπρασίας της κατασκευής του εν Μεσολογγίω Ξενοκρατείου Παρθεναγωγείου.

17 Ιουλ. 1884

Επαναλαμβάνονται και στην Ε. τ. Κ φ. 351, 3 Σεπτ. 1884.

Ε. τ. Κ φ. 315, 3 Αυγ. 1884.

1343. -Υ. Α. 9728 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτ. ελλην. σχολείου εν Λαρίσση υπό της κ. Μαρίας Μαργαρίτου.

17 Ιουλ. 1884

[...] παρθεναγωγείου [...] περιλαμβάνοντος το δημοτικόν και τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 294, 18 Ιουλ. 1884.

1344 . -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του δ' και έ άρθρου του περί εξετάσεων βοηθών ελλην. σχολείων διατάγματος.

23 Ιουλ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 309, 31 Ιουλ. 1884.

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/310.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1345. -ΒΔ. Περί των μαθημάτων των διά το Οικονομικόν σώμα προωρισμένων μαθητών του σχολείου των υπαξιωματικών.

28 Ιουλ. 1884 Εκτελεστικό Ν. ΑΡΟΑ'. Ε. τ. Κ φ. 319, 8 Αυγ. 1884.

1346 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αθήναις ανωνύμου μετοχικής εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Εταιρία προτύπου λυκείου ".

28 Ιουλ. 1884 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] προς ίδρυσιν προτύπου λυκείου, ου σκοπός είναι η σωματική, διανοητική και ηθική μόρφωσις των νέων κατά τους εν ισχύι παρ' ημίν νόμους και τα τελειότερα εν Γερμανία εκπαιδευτικά συστήματα· επωνυμία δε της εταιρίας είναι  " Εταιρία Προτύπου Λυκείου ". [...]

Πρόβλεπε και οικοτροφείο. Ε. τ. Κ φ. 311, 1 Αυγ. 1884.

1347. -Πρ. 8949 Νομάρχου 'Αττικής και Βοιωτίας. Περί δημοπρασίας της εκτελέσεως του εσωτερικού χρωματισμού του Βαρβακείου Λυκείου κλπ.

30 Ιουλ. 1884

[...] των δύο Γυμνασίων και ελληνικών σχολείων αυτού [...]

Ε. τ. Κ φ. 316, 4 Αυγ. 1884.

1348 . -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου ^ΑΡΠΠ' περί διαιρέσεως και διοικήσεως των φυλακών.

31 Ιουλ. 1884 Άρθρ. 14. Αι διατάξεις των άρθρων 3 - 9, 28 - 31, 38 - 44 και 55 - 68 του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 περί της εις τμήματα διαιρέσεως των ποινικών φυλακών κατ' είδος ποινής και ηλικίαν των καταδίκων και περί νοσηλείας, θρησκευτικής διδασκαλίας, εργασίας, διαίτης και ιματισμού τούτων διατηρούνται εν ισχύι και εκτελούνται αναλόγως των προς τούτο αναγκαίων όρων εκάστου καταστήματος φυλακών. [...]

και διορθωμένο: Ε. τ. Κ φ. 313, 2 Αυγ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 311, 1 Αυγ. 1884.

1349. -Υ. Α. 10193 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως τρίτου νηπιακού σχολείου θηλέων εν Βόλω.

3 Αυγ. 1884

[...] συντηρηθησομένου δαπάναις του οικείου δήμου < Παγασών > καθ' ολοκληρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 319, 8 Αύγ. 1884.

1350. -ΒΔ. Προσωρινός οργανισμός της σχολής των ναυτικών δοκίμων.

6 Αυγ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 317, 6 Αυγ. 1884.

Σελ. 310
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 291
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  [...] Δαπάναις του δήμου χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.

  Χωριό: Πεδεμένο. Ε. τ. Κ φ. 540. 31 Δεκ. 1883.

  1246. -Υ. Α. 14597, 14892 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων < άρρένων > εν τω δήμω Πλαταμώδους.

  30 Δεκ. 1883

  [...] συντηρηθησόμενα καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του δήμου του οικείου.

  Στά χωριά Αγουρελίτσα, Μουζούστη και Φλώκα. Ε. τ. Κ φ. 540, 31 Δεκ. 1883.

  1247. -Υ. Α. 14232 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τω δήμω Κλείτορος < επαρχίας Γόρτυνος >.

  30 Δεκ. 1883

  [...] αρρένων εν τοις χωρίοις Γλανιτζιά, Γλόγοβα και Καρνέσι [...] συντηοηθησομένων καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου.

  Ε. τ. Κ φ. 14, 13 Ιαν. 1884.

  1248. -Υ. Α. 11807 Υ. ΕΔΕ. Περί αδείας προς σύστασιν ιδιωτικής διαμαρτυρομένων σχολής εν Αθήναις υπό Μαρίας Χ. Καλαποθάκη.

  31 Δεκ. 1883

  [...] προκαταρκτικού ευαγγελικού σχολείου διά τέκνα διαμαρτυρομένων, ενώ εκτός των συνήθων μαθημάτων θα παραδίδωνται και η Αγγλική και Γαλλική γλώσσα [...]

  Ε. τ. Κ φ. 19, 16 Ιαν. 1884.

  1884

  1249 . -ΒΔ. Περί συναγωνισμού προς αποστολήν δύω μηχανικών του πολ. Ναυτικού εις Γαλλίαν προς εκπαίδευσιν τα ναυπηγικά.

  3 Ιαν. 1884

  Άρθρ......Εισί δεκτοί [...] πάντες οι υπηρετούντες η υπηρετήσαντες εις τον μηχανικό ν

  κλάδον, οι έχοντες ηλικίαν κατωτέραν των 35 ετών και εφωδιασμένοι διά διπλώματος της

  ημετέρας σχολής των Τεχνών η άλλης ομοταγούς [...]

  Ε. τ. Κ φ. 3, 4 Ιαν. 1884.

  1250. -ΒΔ. Περί αντικαταστάσεως κριτών διδακτικών βιβλίων.

  11 Ιαν. 1884

  Ε. τ. Κ φ. 17, 14 Ιαν. 1884.

  1251 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δήμου Ευρυμενών.

  17 Ιαν. 1884