Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 318-337 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/318.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Εις τον υπό στοιχ. β πίνακα, τον προσηρτημένον εις το ανωτέρω διάταγμα, μετά την λέξιν " η επιφορά " προστίθεται η λέξις " τά τραχώματα ". [...]

Ε. τ. Κ φ. 499, 27 Δεκ. 1884.

1385 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Αθήναις ανωνύμου μετοχ. εταιρίας υπό την επωνυμίαν " ή Διάπλασις των παίδων " κλπ.

19 Δεκ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 499, 27 Δεκ. 1884.

1386. -ΒΔ. Περί ελαττώσεως της υπέρ των ιερατικών σχολείων συνεισφοράς της εν τω δήμω Αγραίων μονής της Θεοτόκου.

21 Δεκ. 1884

Βάσει εδ. α΄ αρθρ. 7 του Ν. ΤΞΖ'· στις 200 δρχ. τον χρόνο· μονή Τατάρνης.

Ε. τ. Κ φ. 17, 18 Φεβρ. 1885.

1387. -Υ. Α. 5969 Υ. ΕΔΕ. Περί αναγνωρίσεως ισραηλιτικού δημοτικού σχολείου Λαρίσσης κλπ.

21 Δεκ. 1884

[...] συντηρούμενον δαπάναις του οικείου δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 499, 27 Δεκ. 1884.

1388. -Υ. Α. 20566 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων > εν τω δήμω Φαλάνθου < κώμη Δαυγαίς, ν. Αρκαδίας >.

27 Δεκ. 1884

[...] συντηρηθησομένου καθ' ολοκληρίαν υπό του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 506, 31 Δεκ. 1884.

1885

1389. -Εγ. 254 Υ. ΕΔΕ. Περί υποβολής πίνακος των εν εκάστω εκπαιδευτηρίω οργάνων της γυμναστικής.

8 Ιαν. 1885

Παρίσης Β' σ. 53.

1390. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως κλπ. τάξεων του ελλην. σχολείου Πυργου.

15 Ιαν. 1885

[...] Ένεκα της πληθύος των εν τη γ' τάξει [...] μαθητών [...] αύτη διαιρείται εις δύο τμήματα.

Καταργείται η [...] διαίρεσις της α΄ τάξεως [ ...] εις δύο τμήματα [...].

Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1885 (Α΄ 1).

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/319.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1391. -Εγ. 909 Υ. ΕΔΕ. Περί μη εξετάσεως γενικών μαθημάτων μη παραδιδομένων.

21 Ιαν. 1885

Προς την Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου

Οι φοιτηταί του φιλολογικού τμήματος της φιλοσοφικής Σχολής ύπέβαλον ημίν αναφοράς, παραπονούμενοι, ότι αποφάσει της ειρημένης Σχολής επιβάλλεται υπό του νυν Κοσμήτορος αυτής να εξετάζωνται και εις μαθήματα τινα εκ των γενικών καλουμένων, ά τινά από πολλών ήδη ετών δεν διδάσκονται εν τω Πανεπιστημίω. [...]

Παρίσης Β' σ. 3.

1392. -Υ. Α. 13037, 13106 π.ε. , 84 ε. ε. Υ. ΕΔΕ. Περί έδρας του εν Κοσμά δημοτικού σχολείου αρρένων.

25 Ιαν. 1885

Έχοντες υπ' όψιν την υπ' αριθ. 4662 από 10 Σεπτεμβρίου 1884 αναφοράν του νομάρχου Αρκαδίας και την υπ' αριθ. 5156 αναφοράν του νομάρχου Λακωνίας από 10 Σεπτεμβρίου 1884 και την από 23 Δεκεμβρίου 1884 υπ' αριθμόν 893 αναφοράν του δημάρχου Σεληνούντος μετά πάντων των συνημμένων, εξ ων καταφαίνεται ότι οι κάτοικοι του χωρίου Κοσμά του δημου Σεληνούντος παραχειμάζουσιν εν Βρονταμά του δήμου Γερονθρών, εγκοίνομεν όπως το εν Κοσμά δημοτικόν σχολείον των αρρένων έχει θερινήν μεν έδραν, ήτοι από 1 Απριλίου μέχρι 1 'Οκτωβρίου, το χωρίον Κοσμά του δήμου Σεληνούντος, χειμερινήν δε. ήτοι από 1 'Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου, το χωρίον Βρονταμά του δήμου Γερονθρών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 28 Ιαν. 1885 (Α΄ 1).

1393. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Αεροπόλει ανωνύμου μετοχ. εταιρίας των υποδηματοποιών υπό την επωνυμίαν " Αμάλθεια ", κλπ.

28 Ιαν. 1885 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σύμβολον της εταιρίας ταύτης θέλει είσθαι το ωραίον του θεανθρώπου ρητό ν " αλλήλων τα βάρη βαστάζετε ", και σκοπός αυτής η πραγματοποίησις και η εφαρμογή αυτού. Επί τούτου η εταιρία θελει [...] δ΄) βοηθεί και περιθάλπει διά χρηματικών συνδρομών τας χήρας και τα ορφανά των πληρωσάντων το κοινόν χρέος μελών και κατά τας περιστάσεις και τους γονείς αυτών, εν απορία ευρισκομένους. [...]

Ε. τ. Κ φ. 13, 13 Φεβρ. 1885 (Α΄ 1).

1394. -Υ. Α. 19345 π.ε. , 767 ε. ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μεγάλω Κεσερλή του δημου Νέσσωνος < ν. Λαρίσσης >.

5 Φεβρ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 12, 12 Φεβρ. 1885.

1395. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του κανονισμού της διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Ν. Κρήτσκη.

14 Φεβρ. 1885

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/320.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 3 § 4. Οι εις την αλλοδαπήν αποστελλόμενοι λαμβάνονται εκ των διδακτόρων του Εθνικού Πανεπιστημίου των προ εξ το πολύ ετών αναγορευθέντων, και εκ των αποφοίτων της σχολής των τεχνών, των προ εξ το πολύ ετών αποφοιτησάντων, προτιμώνται δε εκ των διδακτόρων οι της φιλοσοφικής η της θεολογικής σχολής. [...]

Τροποποιεί § 2, άρθρ. 2 και § 4 αρθρ. 3 του από 22 Μαρτ. 1884 ΒΔ.

Ε. τ. Κ φ. 18, 20 Φεβρ. 1885 (Α΄ 1).

1396. -Υ. Α. 1513 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν τω δήμω Παγασών < ν. Λαρίσσης >.

14 Φεβρ. 1885

[...] δύο δημοτικών σχολείων των θηλέων, του μεν εν τω χωρίω Δημινίω, του δε εν τω χωρίω Μελισσάτικα, [...] συντηρηθησομένου [...] δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 17, 18 Φεβρ. 1885 (Α΄ 1).

1397. -ΒΔ. Περί ιδρύσεως ανατομείου δαπάνη του εθνικού Πανεπιστημίου.

16 Φεβρ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 18, 20 Φεβρ. 1885 (Α΄ 1).

1398. -Υ. Α. 2594 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Νέαις Καλάμαις.

25 Φεβρ. 1885

[...] Μεσσηνίας [...] αρρένων εν τη παραλία Καλαμών " Νέαι Καλάμαι ", συντηρηθησομένου καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 22, 28 Φεβρ. 1885 (Α΄ 1).

1399. -Υ. Α. 2591 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού < δημοτικού > σχολείου < αρρένων > εν Πάτραις υπό του κ. L Κανελλοπούλου.

27 Φεβρ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 46, 28 Φεβρ. 1885 (Β').

1400. -Υ. Α. 1516 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Ερμουπόλει ιδιωτικού < δημοτικού > σχολείου < θηλέων εν τη συνοικία Νεαπόλεως > υπό της κ. Αγγελικής Λεμονή.

27 Φεβρ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 46, 28 Φεβρ. 1885 (Β').

1401. -Υ. Α. 1949, 8775, 9520, 11197 και 11877 π.ε. , 2303 ε. ε. Υ. ΕΔΕ.

Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων < αρρένων >.

27 Φεβρ. 1885

[...] εν Καλυβίοις Βελίτσης του δήμου Τιθορέας, εν Μαρκοπούλω του δήμου Ελιού < ν. Κεφαλληνίας >, εις Κορίκιστα του δήμου Αρακυνθίων και εν Ζιμιανή του δήμου Τυμφρηστού. Τα σχολεία ταύτα συντηρηθήσονται δαπάναις των οικείων δήμων.

Ε. τ. Κ φ. 22, 28 Φεβρ. 1885 (Α΄ 1).

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/321.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1402. -Υ. Α. 2598, 1807 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τη πόλει Πατρών.

27 Φεβρ. 1885

[...] αρρένων [...] του μεν κατά την συνοικίαν Αγίου Δημητρίου, του δε κατά την συνοικίαν Τσιβδί επί της νεας μεσημβρινής πλευράς Πατρών συντηρηθησομενων αμφοτέρων καθ' ολοκληρίαν δαπάνα ις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 22, 28 Φεβρ. 1885 (Α΄ 1).

1403. -Υ. Α. 15806 (1883) Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας δημοτικού σχολείου του δήμου 'Ιθώμης.

8 Μαρτ. 1885

[...] Μεσσηνίας [...] από του χωρίου Κεφαλληνού εις το χωρίον Λούμι του δήμου Ιθώμης ως κεντρικώτερον.

Ε. τ. Κ φ. 26, 13 Μαρτ. 1885 (Α΄ 1). .

1404. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Τήνω συλλόγου των " Φιλοπροόδων Τηνίων ".

13 Μαρτ. 1885

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του συλλόγου είναι η ηθική και υλική προαγωγή και ευημερία της πολλών στερουμενης και πολλά πασχούσης ιδιαιτέρας ημών πατρίδος Τήνου.

Άρθρ. 2. τον σκοπόν τούτον επιδιώκει ο σύλλογος [...] διά της διανομής [...] διδακτικών βιβλίων εις μαθητάς απόρους, διά της μορφώσεως κοινής γνώμης, βασιζομενης εν τη επιτελέσει κοινωφελών αγαθών, άτινα αποτελούσι το αληθές συμφέρον των Τηνίων και ο ία εισίν [...] η σύστασις γυμνασίου, παρθεναγωγείου και τα παρόμοια. [...]

7 Οκτ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 27, 20 Μαρτ. 1885 (Α΄ 1).

1405 . -Υ. Ναυτ. Περί παρακρατήσεως των επί πλέον χορηγηθέντων εις τας χήρας και τα ορφανά των αξιωματικών του Β. Ναυτικού.

21 Μαρτ. 1885 Η από 19 Μαρτ. 1885 απόφαση της επιτροπής του ταμείου χηρών και ορφανών των αξιωματικών του Β. Ναυτικού. τους μοίρασαν < επιπλέον των κατά νόμον ανηκόντων αυτοίς χορηγημάτων > κατά τα έτη 1882, 1883 και 1884 και τους αφαιρούν τώρα το 1 / 3 για να καλύψουν την διαφορά.

Ε. τ. Κ φ. 28, 21 Μαρτ. 1885 (Α΄ 1).

1406. -Υ. Α. 12894 και 18534 π.ε. , 834 ε. ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου < θηλέων > εν Μεσολογγίω < περιλαμβάνοντος και τάξεις ελληνικού σχολείου, υπό της κ. Αικατερίνης Βουλπιώτη, δημοδιδασκαλίσσης >.

22 Μαρτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 68, 27 Μαρτ. 1885 (Β').

21

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/322.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1407. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του άρθρου 2 του Α^Α^ νόμου περί προβιβασμού εις τους βαθμούς του ανθυπολοχαγού και ανθυπασπιστού και περί διορισμού ανθυπιάτρων, άνθυποκτηνιάτρων και άνθυποφαρμακοποιών.

23 Μαρτ. 1885 Ορίζει ηλικία (μέχρι 26 χρονών για τους διδάκτορες της ιατρικής και 32 για τους πτυχιούχους φαρμακοποιούς), προσόντα και εξεταζόμενα μαθηματα.

Ε. τ. Κ φ. 33, 6 Απρ. 1885 (Α΄ 1).

1408. -Υ. Α. 3049 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν τω δήμω Καλαμών.

25 Μαρτ. 1885

[...] Μεσσηνίας [...] αρρένων εν Ασπροχώματι [...] Καλαμών, συντηρηθησομένου καθ' ολοκληρίαν δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 25, 8 Μαρτ. 1885 (Α΄ 1).

1409. -Υ. Α. 3048, 3050 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων < δημοτικού > εν Τριπόλει < υπό της δημοδιδασκαλίσσης Βασιλικής Κατσαουνη >.

29 Μαρτ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 70, 30 Μαρτ. 1885 (Β').

1410. -ΒΔ. Περί ενιαυσίων εξετάσεων των μαθητών του προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου.

2 Μαΐου 1885 Εκτελεστικό Ν. ΑΡΟΖ' / 9 Απρ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 47, 20 Μαΐου 1885 (Α΄ 1).

1411. -Εγ. 7 Υ. Εσωτ. Περί συμπληρώσεως των μητρώων αρρένων.

8 Μαΐου 1885

προς τους Νομάρχας και τους Επάρχους του Κράτους

Μολονότι παρηγγέλθητε κατ' επανάληψιν ν' αναφέρητε εγκαίρως εις τε το Υπουργείον τούτο και εις το επί των Στρατιωτικών περί πάσης αναφερομένης εις τα μητρώα αρρένων μεταβολής [...] εν τούτοις [...] οι πλείστοι, ει μη άπαντες, εξ υμών, δεν έκτελούσι τα διαταχθέντα, η ύποπίπτουσιν εις σπουδαίας ελλείψεις και παραλείψεις.

Ένεκα δε τούτου τα πάρα τοις Υπουργείοις τηρούμενα μητρώα δεν τυγχάνουσι πλήρη και ακριβή.

Εντεύθεν δε και εκ της παρατηρουμένης δυσαναλόγου διαφοράς μεταξύ του ολικού αριθμού των κατά την αρχικήν κατάρτισιν των μητρώων αγόντων το 15 έτος της ηλικίας των και του ολικού επίσης αριθμού των εν τοις εφετεινοίς στρατολογικοίς καταλόγοις εγγεγραμμένων στρατευσίμων, εις ους εμπεριλαμβάνονται και οι των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας στρατεύσιμοι, ευλόγως τεκμαίρεται, ότι αι ελλείψεις και παραλείψεις αύται λαμβάνουσι χώραν ου μόνον περί την γνωστοποίησιν των υπό λόγον μεταβολών και εις τα στρατολογικά

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/323.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γραφεία. άλλα και περί την εγγραφήν αυτών εν τοις τηρουμένοις εν τε τοις υμετέροις και τοις Δημαρχιακοίς γραφείοις αντιτύποις των μητρώων. [...]

Γιαννούλης 1885 σ. 33.

1412. -Υ. Α. 5159 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τω δήμω Ιστιαίων.

8 Μαΐου 1885

[...] Ευβοίας [...] εν τοις χωρίοις Άγιος 'Ιωάννης και Κούρμπατσι [...] του δήμου Ιστιαίων δαπάναις του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 54, 9 Μαΐου 1885 (Α΄ 1).

1413. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ.

9 Μαΐου 1885

[...] το 1ον άρθρον του από 16 'Απριλίου 1884 Ημετέρου διατάγματος, [...] < με όμοιο τίτλο > τροποποιείται ως εξής.

Άρθρ. 1. Η εσωτερική υπηρεσία [...] διαιρείται εις πέντε τμήματα· 1ον) το της ανωτέρας και μέσης εκπαιδεύσεως, ου προΐσταται ο γενικός γραμματεύς· 2ον) το εκκλησιαστικόν, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης· 3ον) το της δημοτικής εκπαιδεύσεως, ου προΐσταται ο γενικός επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων· 4ον) το λογιστικόν, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης και 5ον) το άρχαιολογικόν, ου προΐσταται ο γενικός έφορος των αρχαιοτήτων.

το 2ον άρθρον του αυτού διατάγματος καταργείται [...]

Ε. τ. Κ φ. 45, 10 Μαΐου 1885 (Α΄ 1).

1414. -Υ. Α. 14, 198 (1883)^ 3180, 4350, 5761, 6266 (1884) Υ. ΕΔΕ.

Περί συστάσεως σχολείων εν τοις δήμοις Κοτυλαίων και Κονιστρίων.

16 Μαΐου 1885

[...] Ευβοίας [...] θηλέων εν Καστροβαλά του δήμου Κοτυλαίων και αρρένων εν Βυτάλω του αυτού δήμου και εν Μανικίοις του δήμου Κονιστρίων συντηρηθησομένων δαπάναις των οικείων δήμων.

Ε τ. Κ φ. 48, 21 Μαΐου 1885 (Α΄ 1).

1415. -Υ. Α. 1690, 1691 (1884) Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τω δήμω Δυστίων.

17 Μαΐου 1885

[...] Ευβοίας [...] εν τοις χωρίοις Άγιος 'Ιωάννης και Βελούσια του δήμου Δυστίων ανά εν [...] αρρένων δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 48, 21 Μαΐου 1885 (Α΄ 1).

1416. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δήμου Αλμυρού.

22 Μαΐου 1885

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/324.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται κατά προτίμησιν εις ανέγερσιν δημοτικών διδακτηρίων και ναού [...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 25 Μαΐου 1885 (Α'. ).

1417 . - - - ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν δήμω Κοτυλαίων < Καρυστίας > συσταθέντος σωματείου " ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου ".

27 Μαΐου 1885 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 1. Συνιστάται σωματείον εκ των εν Καλλιμεριάνοις εμπόρων, τεχνιτών και λοιπών εργατών [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός αυτού εστίν η κατάρτισις χρηματικού κεφαλαίου, περίθαλψις δυστυχούντων εταίρων αποκλειστικώς και των οικογενειών αύτών. [...]

28 Ιαν. 1884 Ε. τ. Κ φ. 59, 13 Ιουν. 1885 (Α΄ 1).

1418 . - - - ΒΔ. Περί καταργήσεως εδρών τινών επιτίμων καθηγητών του Εθνικού Πανεπιστημίου κλπ.

31 Μαΐου 1885

[...] της του φυσικού δικαίου και της εγκυκλοπαιδείας του δικαίου, της των μάθηματικών και της πειραματικής φυσικής [...]

Ε. τ. Κ φ. 54, 31 Μαΐου 1885 (Α΄ 1).

1419. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Πειραιεί " Ελληνικού συλλόγου Περικλέους ".

3 Ιουν. 1885 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] συνιστάμενος εκ φοιτητών και μαθητών της ανωτέρας γυμνασιακής τάξεως διήρηται εις τμήματα ανάλογα των διαφόρων επιστημών, εις άς τα εν αυτώ μέλη επιδίδονται. Σκοπεί δε τόσω την διανοητικήν των μελών διάπλασιν όσω και την διάδοσιν της στοιχειώδους παιδείας παρά τω λαώ του Πειραιώς. 

Άρθρ. 3. Μεσα προς επίτευξιν του σκοπού του συλλόγου ορίζονται·

α΄) Η ανακοίνωσις ιδεών μεταξύ των μελών.

β΄) Η ανάγνωσις διαφόρων διατριβών.

γ΄) Η ύφ' εκάστου τμήματος χωρίς ερευνά θεμάτων ιδιαζόντων αύτω.

δ΄) Η έκδοσις περιοδικού συγγράμματος και διαφόρων Η δημοσιεύσεων.

ε΄) Η κατάρτισις βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου.

στ') Η σύστασις νυχτερινών σχολών τεχνιτών [...]

Σημ. 1. Οι της ανωτέρας γυμνασιακής τάξεως μαθηταί θέλουσι προσκολλείσθαι εις το τμήμα της επιστήμης, ην σκοπούσι να εξακολουθήσωσι.

Ε. τ. Κ φ. 67, 27 Ιουν. 1885 (Α΄ 1).

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/325.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1420. -Υ. Α. 3393 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως γυμνασιακής < κατωτέρας > τάξεως του εν Τρικκάλοις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Β. Βαμβέτσου.

11 Ιουν. 1885

Ε. τ. Κ φ. 147, 13 Ιουν. 1885 (Β').

1421 . -ΒΔ. Περί εξετάσεως βοηθών ελλην. σχολείων κλπ.

15 Ιουν. 1885

Ε. τ. Κ φ. 62, 19 Ιουν. 1885 (Α΄ 1).

1422. -Υ. Α. 7123 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως στ' δημοτ. σχολείου θηλέων εν Αθήναις.

17 Ιουν. 1885

[...] κατά την συνοικίαν Τερψιθέας, συντηρηθησομένου υπό του δήμου Αθηναίων.

Ε. τ. Κ φ. 64, 21 Ιουν. 1885 (Α΄ 1).

1423. -ΒΔ. Περί πρώτης ανάγκης της κοινότητος Μυρίσι του δήμου Αγράφων < Ευρυτανίας >, πληρωτέας εκ του εσόδου των κοινοτικών λιβαδίων.

20 Ιουν. 1885

[...] την εκ θεμελίων ανέγερσιν ενός ιδιοσυντηρήτου σχολείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 66, 24 Ιουν. 1885 (Α΄ 1).

1424 . -Εγ. 18. Υ. Εσωτ. Περί παραγωγής δικαιώματος απαλλαγής εκ της εν τη Στρατιωτική των Ευελπίδων Σχολή μαθητευσεως αδελφού δόντος τον στρατιωτικόν όρκον < μετά την συμπληρωσιν του 17 έτους της ηλικίας >.

21 Ιουν. 1885 Γιαννούλης 1885 σ. 35.

1425. -Υ. Α. 6368 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αθήναις < κατά την διασταύρωσιν των οδών Ρόμβης και Κολοκοτρώνη " ιδιωτικού < δημοτικού > σχολείου θηλέων υπό 'Ιωάννας Γενουζου.

22 Ιουν. 1885 Ε. τ. Κ φ. 159, 24 Ιουν. 1885 (Β').

1426. -Υ. Α. 12460 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείων εν τω δήμω Τελεθρίου.

22 Ιουν. 1885

[...] Ευβοίας [...] τριών [...] αρρένων εν [...] Καμάρια πρωτευούση του δήμου Τελεθρίου, Καματεριάδες και Μονοκαρυά του αυτού δήμου, συντηρηθησομένων δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 66, 24 Ιουν. 1885 (Α΄ 1).

Σελ. 325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/326.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1427. -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί μη παραγωγής δικαιώματος απαλλαγής εις κατεταγμένον η μη κληρωτόν η επίστρατον εκ της μετά την κατάταξιν, η προς στρατιωτικήν υπηρεσίαν υποχρέωσιν γενομένης κατατάξεως αδελφού.

23 Ιουν. 1885

Γιαννούλης 1885 σ. 37.

1428. -Υ. Α. 13523 Υ. ΕΔΕ. Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού < δημοτικού > σχολείου θηλέων εν Τρικκάλοις υπό Β. Βαμβέτσου < διευθυντού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου [...] υπό τον όρον της προσλήψεως εν αυτώ πτυχιουχου δημοδιδασκαλίσσης " .

25 Ιουν. 1885 Ε. τ. Κ φ. 163, 27 Ιουν. 1885 (Β').

1429. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του περί εξετάσεων και εισαγωγής μαθητών εν τω σχολείω των υπαξιωματικών Β. διατάγματος της 6 Αυγουστου

1882.

25 Ιουν. 1885

Ε. τ. Κ φ. 74, 12 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1430. -ΒΔ. Περί της υπό του Πανεπιστημίου πληρωμής διαφόρων επιμισθίων.

30 Ιουν. 1885

Το δημόσιον ταμείον παύεται από της 1 του προσεχούς μηνός Ιουλίου καταβάλλον τα νενομισμένα επιμίσθια του διευθυντού του φιλολογικού φροντιστηρίου, του εφόρου τούφυσιογραφικού μουσείου και του προσωρινώς διδάσκοντος εν τω Πανεπιστημίω την βοτανικήν καθηγητού της φαρμακολογίας.

Επιβαρύνει δε η πληρωμή αυτών από της ημέρας ταύτης την περιουσίαν του Εθνικού Πανεπιστημίου [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 71, 5 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1431 . -Εγ. 21 Υ. Εσωτ. Περί μη αλλοιώσεως της υποχρεώσεως των επί μονοετεί υπηρεσία στρατευόντων εκ της μετά την κατάρτισιν του στρατολογικού ελέγχου λαμβανουσης χώραν απαλλαγής προηγουμένων επί διετεί θητεία κληρωτών.

12 Ιουλ. 1885 Γιαννούλης 1885 σ. 38.

1432. -Υ. Α. 7926 Υ. ΕΔΕ. Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού < δημοτικού > σχολείου θηλέων εν Αργοστολίω υπό Άννας Νικολετάκη.

13 Ιουλ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 178, 16 Ιουλ. 1885 (Β').

Σελ. 326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/327.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1433. -ΒΔ. Περί καταργήσεως του Δ' γυμνασίου Αθηνών κλπ.

15 Ιουλ. 1885

Έχοντες υπ' όψιν ότι είναι και νυν επαρκή εις διδασκαλίαν των εν Αθήναις διδασκομένων τα γυμνασιακα μαθήματα τα προ της συστάσεως του Δ' γυμνασίου Αθηνών διατηρούμενα γυμνάσια· όθεν περιττεύει το συσταθέν διά του από 28 Αυγούστου 1882 Ημετέρου διατάγματος Δ' γυμνάσιον 'Αθηνών.

[...] οι μαθηταί του δ' γυμνασίου Αθηνών θεωρούνται από της δημοσιεύσεως του παματος μαθηταί του β' γυμνασιακού τμήματος του Βαρβακείου Λυκείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 80, 20 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1434. -Υ. Α. 8191 Υ. ΕΔΕ. Περί προσθήκης δύο ανωτέρων τάξεων < αντιστοιχουσών προς τας δύο ανωτέρας τάξεις του Αρσακείου, την δ^ και την έ " εις το < ενταύθα > παρθεναγωγείον της κ. Σοφίας Σιμοπουλου.

17 Ιουλ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 182, 20 Ιουλ. 1885 (Β').

1435. -Υ. Α. 6172 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου < άρρένων > εν Αγία Παρασκευή του δήμου Ζαγοράς < ν. Λαρίσσης >.

17 Ιουλ. 1885

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του εν Αγγλία κ. Σοφοκλέους Κωνσταντινίδου, υπό την εγγύησιν του δήμου, αναλαμβάνοντος την υποχρεωσιν της εξασφαλίσεως της καταβλητεας προς συντήρησιν του σχολείου τούτου δαπάνης, οψέποτε ήθελεν ούτος αποσύρει την συνδρομή ν του.

Ε. τ. Κ φ. 80, 20 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1436. -Υ. Α. 8481 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού < δημοτικού > σχολείου < θηλέων εν Πατησίοις της πόλεως των Αθηνών > υπό της Μαρίας Τσαλακοπουλου.

19 Ιουλ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 183, 22 Ιουλ. 1885 (Β').

1437. -Υ. Α. 5159 Υ. ΕΔΕ. Περί προσθήκης < δυο προσέτι " τάξεων < Ελληνικού σχολείου " εις το εν Χαλκίδι ιδιωτικόν σχολείον του Δ . Μανωλοπουλου.

19 Ιουλ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 182, 20 Ιουλ. 1885 (Β').

1438. -ΒΔ. Περί υπογραφής των δημοδιδασκαλικών πτυχίων υπό του γενικού γραμματέως του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

20 Ιουλ. 1885

[...] Ελλείψει γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων [...]

Ε. τ. Κ φ. 82, 24 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/328.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1439. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων του από 11 Μαΐου 1884 Β. διατάγματος περί εγγραφής και εξετάσεως μαθητών.

24 Ιουλ. 1885 Αφορά στη μέση εκπαίδευση. Ε. τ. Κ φ. 85, 29 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1440. -Ν. ΑΣΜΓ'. Περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του νόμου ^ΑΡΟΖ' περί συστάσεως προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου.

24 Ιουλ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 85, 29 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1441. -Ν. ΑΖΑΖ'. Περί τροποποιήσεως άρθρων του νόμου ^ΑΛΒ' περί συστάσεως σχολείου υπαξιωματικών.

24 Ιουλ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 85, 29 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1442. -Ν. ΑΣ ΝΑ'. Περί αναστολής της εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 1 του από 14 Μαΐου 1884 ^ΑΡ^Γ' νόμου περί προσόντων και πειθαρχικής τιμωρίας των δημοσίων λειτουργών.

26 Ιουλ. 1885

Άρθρ. 1. [...] αναστέλλεται επί πενταετίαν [...]

Άρθρ. 2. Προς [...] διορισμόν [...] εις τας [...] θέσεις, < γραφέων β' και γ' τάξεως ως και ισοβάθμων αυτοίς ύπαλλήλων >, των εκ των άλλων επαρχιών του κράτους καταγομένων δεν απαιτείται του λοιπού, ειμή μόνον το προσόν του απολυτηρίου του γυμνασίου η του σχολαρχείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1443. -Ν. ΑΣΞΑ'. Περί συντάξεως των καθηγητών των εν τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων ελληνικών γυμνασίων.

26 Ιουλ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1444. -Ν. ΑΣΞΔ'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του νόμου της 31 Δεκεμβρίου 1836 περί διοργανισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

26 Ιουλ. 1885

Αφορά στο διδακτικό προσωπικό. Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1445. -Ν. ΑΣ Ξ γ΄. Περί καταργήσεως των διδάκτρων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις κτλ.

26 Ιουλ. 1885

Καταργεί άρθρα 26 και 27 κτλ. του σχετικού νόμου της 6 / 18 Φεβρ. 1834.

Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/329.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1446. -Ν. ΑΣΜΒ'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων του ^ΑΝ' νόμου περί οργανισμού του στρατ. σχολείου των Ευελπίδων.

27 Ιουλ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 85, 29 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1447. -Ν. ΑΣΝΖ'. Περί φυλακών εν γένει και της διοικήσεως αυτών.

28 Ιουλ. 1885

Άρθρ. 1. Αι φυλακαί διαιρούνται.

α΄) Εις εξεταστικάς.

β΄) Εις επανορθωτικάς.

γ΄) Εις ποινικάς.

δ΄) Εις σωφρονιστήρια.

ε΄) Εις φυλακάς υποδίκων και καταδίκων γυναικών.

Άρθρ. 3. Τα σωφρονιστήρια διέπονται υπό των διατάξεων του περί σωφρονιστικών φυλακών διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836. [...]

Καταργεί Ν. ΑΡΠΗ' / 19 Απρ. 1884· δεν προβλέπει ειδική μεταχείριση ανηλίκων.

Ε. τ. Κ φ. 85, 29 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1448 . -Υ. Α. 8881 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Καλάμαις ιδιωτικού σχολείου < περιλαμβάνοντος πλην του δημοτικού και δύο τάξεις ελληνικού σχολείου υπό του δημοδιδασκάλου Θεοδοσίου Χρηστοπουλου >.

29 Ιουλ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 191, 31 Ιουλ. 1885 (Β').

1449. -Ν. ΑΣΞΒ'. Περί του δημοσυντηρήτου γυμνασίου Πειραιώς.

30 Ιουλ. 1885

Άρθρ. 2. Αι δαπάναι [...] καταβάλλονται υπό του ομωνύμου δήμου· δύναται δ' εν ανάγκη να επικουρήση και το δημόσιον μέχρι του ποσού των δεκακισχιλίων δραχμών [...]

Καταργεί Ν. ΑΙΔ' / 16 Ιουν. 1884, ιδρυτικό του γυμνασίου. Προβλέπει διορισμό διδακτικού προσωπικού στο δημόσιο.

Ε. τ. Κ φ. 87, 31 Ιουλ. 1885 (Α΄ 1).

1450. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικών σχολείων.

1 Αυγ. 1885

[...] εν Βασιλική Εύγήρου, εν Βαχώ Καρυουπόλεως, εν Αμαρουσίω Αθηναίων, εν Καρυά της επαρχίας Λευκάδος, εν Συντέκνω (Πατιοπόλει) του δήμου Θυάμου, εν Λεπενού του δήμου Στράτου της επαρχίας Βάλτου, εν Μουζάκη του δήμου Γόμφων και εν Πετρίλω του δήμου 'Αργιθεας της επαρχίας Καρδίτσης. [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 5 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1451. -Υ. Α. 5584 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < άρρένων > εν τω δήμω Βαλτετσίου < εν τω χωρίω Άλυκα, ν. Αρκαδίας >.

13 Αυγ. 1885

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/330.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 97, 14 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1452. -Εγ. 31 Υ. Εσωτ. Περί ανατυπώσεως των μητρώων αρρένων.

14 Αυγ. 1885

Γιαννούλης 1885 σ. 39.

1453. -Εγ. 1021 Υ. ΕΔΕ. Περί του μισθού των απολυθέντων καθηγητών, διδασκάλων κλπ.

20 Αυγ. 1885

[...] κατά τον παρελθόντα Ιούλιον εγένοντο προς εφαρμογήν οικονομιών του προϋπολογισμού πολλαί απολύσεις καθηγητών, ελληνοδιδασκάλων, βοηθών, γυμναστών, επιστατών και ύπηρετων. [...]

Παρίσης Β' σ. 65.

1454. -ΒΔ. Περί συστάσεως ιερατικού σχολείου εν Λαρίσση.

20 Αυγ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 102, 22 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1455. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλ. σχολείου εν Βελιμαχίω < Δήμου Ελευσίνος Γόρτυνος >.

27 Αυγ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 108, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1456. -ΒΔ. Περί ενώσεως των δύο τμημάτων της κατωτέρας τάξεως του εν Ναυπλίω Ελλ. σχολείου.

29 Αυγ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 108, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1457. -Εγ. 36 Υ. Εσωτ. Περί των υπό των Δήμων οφειλομένων εις το δημόσιον προκαταβολών εκ δημοδιδασκαλικών μισθών.

31 Αυγ. 1885

προς τους κατά την επικράτειαν Νομάρχας και Επάρχους

Έχετε ήδη ανά χείρας την από 30 Ιουλίου ε. έ. ύπ' αριθ. 6 εγκύκλιον του Υπουργείου των Οικονομικών περί των υπό των Δήμων < κλπ. όπως ο τίτλος > [...] διά της τελευταίας παραγράφου της εγκυκλίου ταύτης επιβάλλεται τοις τε Έπαρχιακοίς Ταμίαις και υμίν το καθήκον της από κοινού συντάξεως και αποστολής εις το ειρημένον Υπουργέ ίον καταστάσεως, εμφαινούσης των αριθμόν των εν εκάστω δήμω υπαρχόντων δημοτικών σχολείων και της προς συντήρησαν εκάστου τούτων απαιτουμένης δαπάνης [...]

Γιαννούλης 1885 σ. 16.

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/331.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1458. -ΒΔ. Περί στρατιωτικής στολής των μαθητών των γυμνασίων.

31 Αυγ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 110, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1459. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του από 23 'Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

31 Αυγ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 109, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1460. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αγρινίω δημοσυντηρήτου Γυμνασίου.

3 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Σεπ^. 1885 (Α΄ 2).

1461. -Υ. Α. 6756 Υ. Εσωτ. Περί συστάσεως τηλεγραφικής σχολής εν τω Πολυτεχνείω.

4 Σεπτ. 1885

εις εφαρμογήν Ν. ΑΚ^ / 22 Ιουν. 1882. Όρια ηλικίας: 18 - 30.

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Σεπτ. 1885 (Α' 2 ).

1462. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως της στολής των εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων εκπαιδευομένων.

10 Σεπτ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Σεπτ. 1885 (Α' 2 ).

1463 . -ΒΔ. Περί μεταγωγής της σχολής των ναυτικών δοκίμων εις την πόλιν Πειραιώς.

10 Σεπτ. 1885

Από τον άτμοδρόμωνα " Ελλάς ". Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1464. -Υ. Α. 10487 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

11 Σεπτ. 1885

[...] Χορηγείται προς τον δημοδιδάσκαλον Ν. Νίκαν η αιτουμένη άδεια όπως συστήση εν τη πόλει Βόλου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον.

Ε. τ. Κ φ. 9, 13 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1465. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Θήβαις εταιρίας " Υμεναίου ".

12 Σεπτ. 1885

Άρθρ. 1. Σκοπός της εν Θήβαις εταιρίας ο " Υμέναιος " είναι η αμοιβαία προίκισις των νομίμως νυμφευομένων παρθένων, αίτινες διακρίνονται υπό το όνομα "αδελφαί", πλην δε της

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/332.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ειδικής ταύτης αποστολής, ο " Υμέναιος " χρησιμεύει και ως αποταμιευτήριον του λαού [...]

 Άρθρ. 5. Αι μεμνηστευμέναι εισίν απαράδεκτοι εις την εταιρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 23, 24 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1466. -ΒΔ. Περί τηρήσεως επί τρεις μήνας εις τας τάξεις του στρατού των αφυπηρετούντων.

12 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 12, 14 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1467. -ΒΔ. < Περί κανονισμού > του κεντρικού δημοσίου γυμναστηρίου.

12 Σεπτ. 1885

Άρθρ. Ι. το εν Αθήναις κεντρικόν δημόσιον γυμναστήριον σκοπόν έχει την προσήκουσαν σωματικήν άσκησιν των φοιτητών του πανεπιστημίου και λοιπών πολιτών· προ πάντων δε την μόρφωσιν ειδικών γυμναστών δι' ειδικής γυμναστικής σχολής, εν αυτώ ιδρυομένης [...]

Άρθρ. 16. Γίνονται δεκτοί εν τη ειρημένη σχολή οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 20 έτος της ηλικίας των, μη υπερβαίνοντες δε το τριακοστόν και φέροντες πιστοποιητικόν δύο ιατρών περί της αρτιμελείας και ευεξίας αυτών, προς δε έχοντες η απολυτήριον διδασκαλείου η απολυτήριον γυμνασίου εν ώ λειτουργεί η γυμναστική. [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 18 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1468. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως διαθηκών τούΣταυρου Ιγγλέση < ποτέ > Ευσταθίου κληροδοτουσών ποσά τινα υπέρ ευεργετικών σκοπών.

19 Σεπτ. 1885

[...] διαθηκών [...] δι' ων συνέστησε δύο κληροδοτήματα το μεν εκ του τόκου διστήλων τεσσάρων χιλιάδων (4000), το δε εκ των ενοικίων οικίας του κειμένης εν Αργοστολίω κατά την συνοικίαν Ρακαντζή, προς συντήρησιν σχολείου και την προίκισιν απόρων κορασίων εκ των οικογενειών Ιγγλέση και Βαλσαμάκη, των άποτελουσών την κοινότητα " Πισσάδας " του δήμου Άνω Λειβαθούς, πρωτεύουσαν του αυτού δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 19, 21 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1469. -Υ. Α. 11956 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Γραμματικώ του δήμου Μαραθώνος.

21 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1470. -Υ. Α. 11651, 10222, 8762 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εκπαιδευτηρίων >.

23 Σεπτ. 1885

α) [...] εις τον Θεμ. Παπαλουκά η άδεια της ιδρύσεως ιδιωτικου εκπαιδευτηρίου εν Πάτραις, περιλαμβάνοντος νηπιαγωγείον, δημοτικόν σχολείον, ελληνικόν, γυμνάσιον και τμήμα εμπορικής σχολής, θέλει δε διατελεί το εκπαιδευτικόν τούτο ίδρυμα υπό την εποπτείαν του γυμνασιάρχου του β' εν Πάτραις γυμνασίου.

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/333.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β) [...] εις τον Γ. Πουλάκον η άδεια συστάσεως εν τω εν Καλάμαις εκπαιδευτηρίω αυτού β' και γ' τάξεως γυμνασίου.

γ) [...] εις τον Δ. Κοκκώνην η άδεια συστάσεως εν τω εν Γαργαλιάνοις εκπαιδευτηρίω αυτού και β' τάξεως ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 25 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2) .

1471. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελλην. σχολείου εν Χαλανδρίτση < του δήμου Φαρών > της επαρχίας Πατρών, διαιρέσεως της β΄ τάξεως του εν Αμφίσση < Ελλην. σχολείου ένεκα της πληθύος των μαθητών εις δύο τμηματα >.

24 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1472. -Υ. Α. 7326 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν τω δήμω Αθηναίων.

25 Σεπτ. 1885

[...] εν ταις αγροτικαίς συνοικίαις Βαθρακονησίου, Αγίας Μαρίνης, Φωταερίου Σεπολίων, Πατησίων και Αμπελοκήπων, και εν τοις χωρίοις Χαλανδρίου, 'Αμαρουσίου και Κηφισσίας [...] συντηρηθησόμενα δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2)

1473. -Υ. Α. 7326 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν τω δήμω Αθηναίων.

25 Σεπτ. 1885

[...] εν τοις χωρίοις Κηφισσίας και Βραχαμίου και εν τη αγροτική συνοικία Σεπολίων [...] συντηρηθησόμενα δαπάναις του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α' 2)

1474. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του σωματείου των εν Τρίκκη ραπτών υπό την επωνυμίαν " Αδελφότης του Ελέους ".

27 Σεπτ. 1885

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρ. 1. [...] σκοπόν έχουσα την διά χρηματικής συνεισφοράς περίθαλψιν των απόρων και ύπανδρείαν των ορφανών κορασίων. [...]

Άρθρ. 12. Πρώτιστον καθήκον της επιτροπής είνε να φροντίζη περί ύπανδρείας πτωχών κορασίων και να καταβάλλη πάσαν προσπάθειαν, όπως κατ' έτος υπανδρεύηται τουλάχιστον ανά εν πτωχόν κοράσιον [...] 11 Απρ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 103, 27 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2)

1475. -ΒΔ. Περί του εσωτερικού κανονισμού του προπαρασκευαστικού Υπαξιωματικών Σχολείου.

27 Σεπτ. 1885

Ηλικία από 16 έως 18· διδάσκονταν και ελληνικά και θρησκευτικά.

Ε. τ. Κ φ. 74, 4 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2)

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/334.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1476. -Εγ. 12650 Υ. ΕΔΕ. Περί στρατιωτικών ασκήσεων.

28 Σεπτ. 1885

προς τους Κ. Κ. Γυμνασιάρχας του Κράτους

Ως γνωστόν ύμίν, ο νόμος κατέστησε το στρατιωτικόν μάθημα υποχρεωτικόν εις τα Γυμνάσια του Κράτους. Έπεται άρα εκ τούτου ότι ο διδάξων αυτό αξιωματικός, ίνα καταστή δικαίως υπεύθυνος, πρέπει περί την επιβολήν των ποινών και την βαθμολογίαν να έχη όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει και έκαστος των Η Καθηγητών εις το ίδιον μάθημα. Προλαμβάνομεν όμως να συστήσωμεν εις την προσοχήν υμών ότι, καίτοι φρονούμεν ότι ο αξιωματικός έχει την συναίσθησιν του λεπτού και σπουδαίου έργου ο αναλαμβάνει προς τους μαθητάς, ως ειθισμενος όμως εις άλλου κύκλου την διάφορον κατάστασιν, ενδέχεται να τιμωρή κατά τρόπον βλάπτοντά της τιμωρίας τον παιδαγωγικόν σκοπόν, και διά τούτο, έως ου έξοικειωθή και γνωρίση τας διαθέσεις και τον χαρακτήρα των μαθητών, ασκείτε την δέουσαν επίβλεψιν. Εάν κατά την κρίσιν υμών τιμωρή ανίσως και υπέρ το μέτρον, εάν προ των μαθητών δεν τηρή θέσιν και δεν μεταχειρίζεται γλώσσαν ευπρεπή, εάν τελος πάντων και κατά τας ασκήσεις και εκτός αυτών συμπεριφέρεται προς τους μαθητάς κατά τρόπον, μη τηρούντα αμείωτον το γόητρον και την ύπεροχήν του αξιώματος του, και μη παρέχοντα το παράδειγμα των εντυπώσεων, άς η πολιτεία διά του θεσμού τούτου προτίθεται να εμποιήση τοις μαθηταίς, επειδή κατά τον νόμο ν, ως διδάσκων μάθημα υποχρεωτικόν ανήκει εις τον κύκλον των Καθηγητών, απευθύνετε κατ' ιδίαν τας δεούσας συμβουλας και συστάσεις, ως εις πάντα Καθηγητήν. [...] Δέον όμως να έχητε ύπ' όψιν πάντοτε ότι το στρατιωτικόν εργον, έχον ανάγκην πειθαρχίας και τάξεως εν μείζονι η τα άλλα μαθήματα βαθμώ και προτιθέμενον τα παρ' εκάστω ερριζωμένα ιδιώματα να ύποτάξη και αφομοιώση προς ένα κοινόν τύπον, το δυσκολώτατον τούτο έργον φέρει εις πέρας δι' ύφους, γλώσσης και μεθόδου εντόνου και αύστηράς. Προς τον διοικητήν του αυτόθι εδρεύοντος πεζικού [...] < αποταθήτε > να παράσχη υμίν τους απαιτουμένους υπαξιωματικούς προγυμναστάς [...] εγκαίρως. [...] Ιδιαίτατα δε συνιστώμεν υμίν, και ο αξιωματικός είναι εις θέσιν να σάς φωτίση εις τούτο, όπως οι υπαξιωματικοί ούτοι προ παντός είναι άνθρωποι ηθικοί. [...]

Παρίσης Β' σ. 76.

1477. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Φιλιατροίς < δήμου Εράνης > δημοσυντηρήτου γυμνασίου και διορισμού καθηγητών εν αυτώ.

30 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 47, 9 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1478 . -Υ. Α. 10476 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Πύργω του δημου Λετρίνων ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

11 Οκτ. 1885

[...] εις τον Ιωάννην Ε. Βωβόν. Ε. τ. Κ φ. 53, 14 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1479. -Υ. Α. 10131 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου εν Τριπόλει >.

15 Οκτ. 1885

[. ...] εις την Αγγελικήν Λαγκάδη. Ε. τ...Κ φ. 57, 17 Οκτ. 1885 (Α'.2 ).

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/335.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1480. -ΒΔ. Περί εσωτερικού κανονισμού του σχολείου των υπαξιωματικών.

19 Οκτ. 1885

Προσετέθησαν τα γαλλικά και άλλα ειδικά μαθήματα.

Ε. τ. Κ φ. 137, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1481. -Εγ. 59 Υ. Εσωτ. Περί των εσφαλμένως εγγεγραμμένων εν τω Μητρώω αρρένων υπό την συμπεπληρωμένην και ουχί υπό εκείνην, ην διανύουσιν ηλικίαν.

21 Οκτ. 1885

[...] ήτοι ο άγων π.χ. ηλικίαν 20 ετών και μιας έστω ημέρας, εγγραφήσεται υπό την ηλικίαν ετών 21, διότι, κατά το άρθρον 1 του ΑΛΓ'. Νόμου, ο χρόνος γεννήσεως λογίζεται από 1ης 'Ιανουαρίου εκάστου έτους, καν έλαβε Χώραν και κατά την 31 έστω Δεκεμβρίου [...]

Γιαννούλης 1885 σ. 46.

1482. -ΒΔ. Περί μεταθέσεως της έδρας τούενΒετολίστη < επαρχίας Ναυπακτίας > ελλην. σχολείου.

21 Οκτ. 1885

[...] ορίζομεν από τούδε έδραν τα Μεγάλα Λομποτινά, πρωτεύουσαν του ειρημένου δήμου [...].

Ε. τ. Κ φ. 65, 24 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1483. -Εγ. 61 Υ. Εσωτ. Περί ανακαλύψεως και ποινικής καταδιώξεως των διά δόλου κατορθωσάντων να εξαιρεθώσιν επί σωματική άνικανότητι υπό Στρατολογικών Συμβουλίων.

24 Οκτ. 1885

προς τους Νομάρχας και τους Επάρχους του Κράτους

Πολλαχόθεν υπεβλήθησαν ημίν παραστάσεις, ότι [...] οι μη παρουσιασθέντες εμπροθέσμως ενώπιον του οικείου Στρατολογικού Συμβουλίου, όπως εξετασθή η σωματική ικανότης αυτών [...] παραπεμπόμενοι [...]εις την εξέτασιν Στρατολογικού Συμβουλίου, το οποίον συμβαίνει πολλάκις [...] να μη η το του οικείου Νομού [...] καταφεύγουσι εις διάφορα δόλια μέσα, δι' ων κατορθούσι την εξαίρεσίν των, η κρίνονται χρήσιμοι μόνον διά βοηθητικάς υπηρεσίας [...] επί σωματική ανικανότητι, μη υφισταμένη, καθόσον ουδαμώς, ως γνωστόν, πιστοποιείται η ταύτότης των στρατευσίμων, ούτε ενώπιον του Στρατολογικού Γραφείου ούτε ενώπιον του Στρατολογικού Συμβουλίου.

Ει και κατ' επανάληψιν εσυστήσαμεν την εκ μέρους των αρμοδίων Δημοτικών αρχών ανακάλυψιν των τοιούτων [...] ουχ ήττον επάναγκες ηγούμεθα να επιστήσωμεν και αύθις την προσοχήν υμών και των δημοτικών και αστυνομικών αρχών επί του σπουδαίου τούτου αντικειμένου, διότι ως οίδατε, η τοιαύτη διαφυγή της εκπληρώσεως της στρατιωτικής υποχρεώσεως επιδρά επιβλαβώς επί την πρόθυμον προσελευσιν των στρατευσίμων και την μετ' εγκαρτερήσεως εκπλήρωσιν των στρατιωτικών αυτών υποχρεώσεων. [...]

Γιαννούλης 1885 σ. 47.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/336.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1484. -Υ. Α. 10002 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας ιδρύσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Ζακύνθω >.

24 Οκτ. 1885

[...] περιλαμβάνοντος δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον, ως και τρεις τάξεις γυμνασίου, εις τόν Δημ. Βέρρα, θέλει δε διατελεί τούτο υπό την επιτήρησιν του εν Ζακύνθω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 66, 25 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1485. -Εγ. 15081 Υ. ΕΔΕ. Περί τακτικής και εγκαίρου διδασκαλίας.

29 Οκτ. 1885

προς τους κ. κ. Γυμνασιάρχας, σχολάρχας και Ελληνικά σχολεία διευθύνοντας διδασκάλους

Πληροφορούμεθα, ότι ένιοι των κυρίων καθηγητών και ελληνοδιδασκάλων, αμελώς έχοντες προς την εκπλήρωσιν των εαυτών καθηκόντων, ούτε εν καιρώ παραγίνονται πάντοτε εις τας παραδόσεις κατά το καθήκον αυτών, ούτε παραγενόμενοι διατρίβουσιν εν αυταίς καθ' όλον το διάστημα των κατά το πρόγραμμα τεταγμένων ωρών, ενίοτε δε ούτε προσέρχονται εις τα διδακτήρια άνευ εύλογου αιτίας, διακόπτοντες ούτω την σειράν των παραδόσεων αύτών, επί μεγίστη βλάβη της σπουδαζούσης νεότητος. [...]

Κρίνομεν [...] δέον να παραγγείλωμεν, όπως η μεν είσοδος εις τας παραδόσεις γίνηται το βραδύτερον 5 λεπτά μετά την τεταγμένην ώραν, η δε έξοδος μετά την κρούσιν του κώδωνος, επί μεν διώρου διδασκαλίας 10 λεπτά, επί δε μιας ώρας 5 λεπτά προ της τεταγμένης ώρας, θεωρούντες το διάλειμμα τούτο επαρκές εις αναψυχήν των τε διδασκόντων και διδασκομένων.

Παρίσης Β' σ. 77.

1486. -ΒΔ. Περί προσόντων κλπ. των νοσοκόμων του πολεμ. Ναυτικού.

30 Οκτ. 1885

να είναι εγγράμματοι, ηλικίας από 17 έως 25 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 72, 1 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1487. -Υ. Α. 17899 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείων αρρένων εν τω δήμω Φύλλου < ν. Τρικκάλων >.

31 Οκτ. 1885

[...] ενός εν τω χωρίω Σαμπαλή, ενός εν Άνω Ορφανα και ενός εν Μουσαλάρη [...] συντηρηθησομένων απάντων δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 76, 4 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1488. -Υ. Α. 15202 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων εν Πύργω >.

31 Οκτ. 1885

Χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Ελένην Μαλαχατοπούλου [...] περιλαμβάνοντος πλην του δημοτικού σχολείου και δύο τάξεις Ελληνικού.

Ε. τ. Κ φ. 76, 4 Νοεμ. 1885 (Α' 2 ).

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/337.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1489. -ΒΔ. Περί του χρόνου της μεταθέσεως των καθηγητών και Ελληνοδιδασκάλων.

31 Οκτ. 1885

[...] γίνονται μόνον μέχρι της 5 Αυγούστου εκάστου έτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 92, 16 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

Σχετικό: Ν. ΥΙΓ / 27 Μαΐου 1881 περί της μη μεταθέσεως καθηγητών και διδασκάλων διαρκούντος του σχολικού έτους.

1490. -ΒΔ. Περί συστάσεως έδρας της δασικής και γεωργικής βοτανικής εν τω σχολείω των τεχνών κλπ.

31 Οκτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 81, 8 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1491. -ΒΔ. Περί μονιμότητος των καθηγητών και Ελληνοδιδασκάλων.

4 Νοεμ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 1, 2 Ιαν. 1886.

Ανακλήθηκε με το από 27 Μαΐου 1886 ΒΔ. , επειδή αντέβαινε " προς διάταξιν του άρθρου 34 του Συντάγματος ".

1492. -Υ. Α. 10431 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του εν Ομέρ Εφφέντη < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος " δημοτ. σχολείου.

4 Νοεμ. 1885

[...] εις τα χωρία Βλαχοκάτουνον και Μανάγουλη, ως πολυπληθέστερα [...] από μεν της α΄ Μαΐου μέχρι της 31 'Οκτωβρίου [...] εις Μανάγουλη, από δε της α΄ Νοεμβρίου μέχρι της 30 Απριλίου εις το χωρίον Βλαχοκάτουνον.

Ε. τ. Κ φ. 77, 5 Νοεμ. 1885 (Α' 2 ).

1493. -Υ. Α. 13574 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου θηλέων εν Καλλίτσα του δήμου Ήλιδος < ν. Αχαΐας και Ήλιδος· επαρχίας Ήλείας >.

4 Νοεμ. 1885

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 77, 5 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1494. -Υ. Α. 15343 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τω δήμω Φαρών.

11 Νοεμ. 1885

[...] δύο [...] ενός εν τω χωρίω Λιόπεσι και ενός εν τω χωρίω Καλούσι [...] συντηρηθησομένων υπό του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 85, 12 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

22

Σελ. 337
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 318
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  Εις τον υπό στοιχ. β πίνακα, τον προσηρτημένον εις το ανωτέρω διάταγμα, μετά την λέξιν " η επιφορά " προστίθεται η λέξις " τά τραχώματα ". [...]

  Ε. τ. Κ φ. 499, 27 Δεκ. 1884.

  1385 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Αθήναις ανωνύμου μετοχ. εταιρίας υπό την επωνυμίαν " ή Διάπλασις των παίδων " κλπ.

  19 Δεκ. 1884 Ε. τ. Κ φ. 499, 27 Δεκ. 1884.

  1386. -ΒΔ. Περί ελαττώσεως της υπέρ των ιερατικών σχολείων συνεισφοράς της εν τω δήμω Αγραίων μονής της Θεοτόκου.

  21 Δεκ. 1884

  Βάσει εδ. α΄ αρθρ. 7 του Ν. ΤΞΖ'· στις 200 δρχ. τον χρόνο· μονή Τατάρνης.

  Ε. τ. Κ φ. 17, 18 Φεβρ. 1885.

  1387. -Υ. Α. 5969 Υ. ΕΔΕ. Περί αναγνωρίσεως ισραηλιτικού δημοτικού σχολείου Λαρίσσης κλπ.

  21 Δεκ. 1884

  [...] συντηρούμενον δαπάναις του οικείου δήμου [...]

  Ε. τ. Κ φ. 499, 27 Δεκ. 1884.

  1388. -Υ. Α. 20566 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < αρρένων > εν τω δήμω Φαλάνθου < κώμη Δαυγαίς, ν. Αρκαδίας >.

  27 Δεκ. 1884

  [...] συντηρηθησομένου καθ' ολοκληρίαν υπό του δήμου.

  Ε. τ. Κ φ. 506, 31 Δεκ. 1884.

  1885

  1389. -Εγ. 254 Υ. ΕΔΕ. Περί υποβολής πίνακος των εν εκάστω εκπαιδευτηρίω οργάνων της γυμναστικής.

  8 Ιαν. 1885

  Παρίσης Β' σ. 53.

  1390. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως κλπ. τάξεων του ελλην. σχολείου Πυργου.

  15 Ιαν. 1885

  [...] Ένεκα της πληθύος των εν τη γ' τάξει [...] μαθητών [...] αύτη διαιρείται εις δύο τμήματα.

  Καταργείται η [...] διαίρεσις της α΄ τάξεως [ ...] εις δύο τμήματα [...].

  Ε. τ. Κ φ. 6, 23 Ιαν. 1885 (Α΄ 1).