Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 34-53 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/34.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. [...] Καθώς και οι χηρεύοντες πατέρες οικογενειών, [...]

3. Εκείνοι οι νέοι οίτινες είναι τακτικοί μαθηταί και τακτικοί ακροαταί εις το Γυμνάσιον και εις το Πανεπιστήμιον, η εις το Διδασκαλείον, [...] καθώς και εκείνοι οι οποίοι προετοιμάζονται αποφασιστικώς εις το ιερατικόν επάγγελμα, και εν γένει εκείνοι οίτινες διδάσκονται με έξοδα του δημοσίου εις διδακτικόν τι κατάστημα διά την υπηρεσίαν του κράτους, εάν παρέχουν τα ανήκοντα ενδεικτικά περί ήθικότητος, επιμελείας και ευφυΐας των.

4. Όσοι ανέλαβον το επάγγελμα ιερέως. διδασκάλου, η ιατρού.

5. Οι μονογενείς υιοί και οι μόνοι μένοντες, αποθανόντων των άλλων, ο μεγαλήτερος υιός δύο η πολλών διά του κλήρου εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν προσδιοριζομένων, αν όλοι ούτοι έχουν την απαιτουμένην ικανότητα, και αν δεν υπάρχη άλλος υιός, όστις ετελείωσε τους 18 χρόνους. Εάν δε ούτος ο μεγαλήτερος είναι τυφλός η ανίκανος να πορισθή τα προς το ζην αναγκαία, η χάρις αύτη μεταβαίνει εις τον δεύτερον· αποθανόντων δε όλων των υιών, οι ανωτέρω διορισμοί θέλουν εφαρμόζεσθαι εις τον μεγαλήτερον εγγονόν· θέλουν εφαρμόζεσθαι επίσης και εις τον μονογενή η μεγαλήτερον ορφανόν κάθε οικογενείας ξεχωριστά, εάν αύτη είναι ιδιοκτήτης γαιών. Τέλος πάντων είναι εξηρημένος κάθε αδελφός όστις επιτροπεύει η κηδεμονεύει τους ανηλίκους αδελφούς η αδελφάς του·

Άρθρ. 11. Κάθε υποχρεωμένος να υπηρετήση στρατιωτικώς, έχει το δικαίωμα δι' αντικαταστάσεως άλλου ν' απαλλαχθή της υποχρεώσεως του. [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 8 Δεκ. 1837.

106. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμού διδασκάλων της Εκκλησιαστικής Μουσικής.

2 / 14 Δεκ. 1837

[...] Η Α. Μ. διώρισε διδασκάλους της εκκλησιαστικής μουσικής τους Κυρίους Ζαφείριον Α. Ζαφειρόπουλον και τον ιεροδιάκονον Κύριον Θεόκλητον, [...]

Η παράδοσις των μαθημάτων θέλει γίνεσθαι προς το παρόν εις το κατάστημα του ενταύθα Βασιλικού διδασκαλείου, όπου προς ακρόασιν του μαθήματος τούτου παρά τους σπουδάζοντας εις το διδασκαλείον θέλει έχει ελευθέραν είσοδον έκαστος των βουλομένων να μαθητευθή την μουσι κήν. [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 43, 28 Δεκ. 1837.

1838

107. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του από 28 (10 Δεκεμβρίου) Νόμου, περί συμπληρώσεως του στρατού < περί απογραφής >.

18 / 30 Ιαν. 1838 Άρθρ. 2. Οι Δήμαρχοι οφείλουν να εμψυχόνωσι με πάντα τρόπον την απογραφήν των εθελοντών [...]

Άρθρ. 7. Οι Δήμαρχοι οφείλουν να συντάσσωσι τους στρατολογικούς πίνακας [...] Ως προς την ηλικίαν θέλουν έχει ως οδηγόν τους απογραφικούς πίνακας του Δήμου, τας εκθέσεις των γονέων περί της ημέρας της γεννήσεως, τας πληροφορίας αξιοπίστων δημοτών, κατ' εξοχήν δε των παρευρεθέντων εις την γέννησιν και το βάπτισμα Ιερέων, και προς τούτοις την δημόσιον φήμην.

Άρθρ. 8. Ο στρατολογικός πίναξ θέλει περιέχει·

α΄. τον αύξοντα αριθμόν υπό τον οποίον είναι τεταγμένος έκαστος·

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/35.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β΄. το όνομα και επώνυμον αυτού· γ΄. Την ηλικίαν·

δ΄. [...]

ε΄. [...] στ' [...]

Άρθρ. 13. Ο Δήμαρχος αναγινώσκει μεγαλοφώνως εις τον προσδιωρισμένον της συναθροίσεως τόπον τον στρατολογικόν πίνακα του Δήμου, και ερωτά τους παρευρισκομένους, αν γνωρίζωσι νέους ικανούς παραλειφθέντας, η αν αυτοί έχουν να κάμω σι παράπονα κατά της εγγραφής των: δηλ. αν νομίζουν, ότι δεν έχουν, η υπερέβησαν την σημειωθείσαν δι' αυτούς ηλικίαν, η ότι υπάγονται εις τινα των εξαιρέσεων [...] του νόμου.

Άρθρ. 20. την 18 ήμέραν, αφ' ής δημοσιευθή ο στρατολογικός πίναξ, αρχίζουν αι εργασίαι της κληρώσεως.

Άρθρ. 25. Οι στρατεύσιμοι του δήμου προσκαλούνται εις κλήρωσιν κατά την τάξιν, με την οποίαν είναι γεγραμμένοι εις τον στρατολογικόν πίνακα.

Άρθρ. 26. Έκαστος νέος προσερχόμενος εις την κάλπην [...] λαμβάνει ανά εν ψηφοδέλτιον, <πού φέρει έναν αριθμόν διαφορετικό και όλα μαζί σχηματίζουν συνεχή σειράν αριθμων ίσων με τον αριθμόν των όσοι έχουν να λάβωσι κλήρον>.

Άρθρ. 29. Εκ των λαβόντων τα ψηφοδέλτια νέων εκείνοι θέλουν σχηματίσει την αναλογισθείσαν εις τον Δήμον μερίδα των στρατιωτών, οίτινες είναι πρώτοι κατά την τάξιν του αριθμού· π. χ. αν εις δήμος έχη πεντήκοντα στρατευσίμους, και οφείλη να δώση δέκα στρατιώτας, ούτοι θέλουσιν είσθαι εξ εκείνων, οίτινες έλαβον τους αριθμούς από ένα έως δέκα.

Άρθρ. 31. την 23 ημέραν από της δημοσιεύσεως των στρατολογικών πινάκων, πρέπει να συνέλθωσιν εις την πρωτεύουσαν της διοικήσεως οι προσδιορισθέντες διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν νέοι, διά να εξετασθώσιν αν είναι εντελώς υγιείς, και έχωσι το παρά του νόμου προσδιωρισμένον μέγεθος· [...]

Άρθρ. 32. Έκαστος Δήμος θέλει προσθέσει εις τους προσδιορισθέντας διά του κλήρου νέους και εν τρίτον του αριθμού, λαμβανομένων εξ εκείνων οίτινες έτυχον τους αμέσως μεγαλυτέρους αριθμούς, μετά τους προσδιορισθέντας διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, διά να χρησιμεύση εις αντικατάστασιν των όσοι ήθελον αποδειχθή ανίκανοι.

Άρθρ. 41. Η αντικατάστασις ενεργείται διά < συμβολαιογραφικού > συμφωνητικού [...] μεταξύ του αντικατασταίνοντος και του αντικατασταινομένου < πού είχε κληρωθεί για τον στρατό >.

Άρθρ. 44. Άμα γίνη δεκτός ο αντικατασταίνων, παρά των εις την εξέτασιν προσδιωρισμένων επιτροπών, ο αντικατασταινόμενος δεν υπόκειται πλέον εις καμμίαν ευθύνην [...] εκτός μόνον αν ήθελε λειποτακτήσει <ο αντικαταστάτης> εντός του έτους αφ'ής ημέρας έδωκε τον όρκον, <οπότε και καλείται να υπηρετήσει, εκτός αν μέσα σέ 30 ημέρες στείλει άλλον>.

Ε. τ. Κ φ. 2, 31 Ιαν. 1838.

108. -Ε. Γρ. Ναυτ. Περί των σπουδαζόντων ναυτών.

21 Φεβρ. 1838

[...] Επειδή [...] πολλοί εκ των < μαθητών ν. σχολών Ναυπλίου και Σύρου> δεν φροντίζουν να σπουδάζωσιν όλα τα μαθήματα όσα εις το [...] < ιδρυτικό > Διάταγμα αναφέρονται [...] εθεωρήσαμεν συμφέρον να [...] ειπωμεν [...] ότι, εάν [...] δεν αποδείξωσι μετά τριετίαν, από της συστάσεως των προκειμένων σχολείων, ότι γνωρίζουν τα εις αυτά ως και τα εις τα Ελληνικά < σχολεία > διδασκόμενα μαθήματα, δεν θέλουν ποτέ αναγνωρισθή ως πλοίαρχοι εμπορικοί.

Ε. τ. Κ φ. 8, 4 Μαρτ 1838. .

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/36.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

109. -ΒΔ. Περί συστάσεως σχολής διά τας μαίας.

26 Φεβρ. / 10 Μαρτ. 1838

α΄) Εις την πρωτεύουσαν θέλει συστηθή σχολή διά τας μαίας.

γ΄) Η διδασκαλία < θεωρητική και πρακτική > ήτις θέλει δίδεσθαι δωρεάν, θέλει γίνεσθαι εν διαστήματι τεσσάρων μηνών παρά του καθηγητού της μαιευτικής [...] θέλει δε διορισθή και έμπειρος μαία διά τας πρακτικάς εξασκήσεις των μαιών εις τας εγκύους και επιτόκους γυναίκας, και διά την επανάληψιν των διδασκομένων μαθημάτων θέλει είναι ύποχρεωμένη, όχι μόνον να επισκέπτεται με τας μαθητρίας τας εις το κατάστημα εύρισκομένας, άλλα και τας εκτός τούτου ενδεείς γυναίκας.

ε΄) Διά να ήναι τις δεκτή εις την σχολήν [...] πρέπει να έχη τας απαιτουμένας δυνάμεις του νοός και του σώματος, και να έχη καλήν διαγωγήν· όσον δε διά εκείνας τας οποίας επιθυμούν οι δήμοι να στέλλουν δι' εξόδων των, χρειάζεται να μη υπερβαίνουν την ηλικίαν των 35 ετών, καί, ει δυνατόν να ήξεύρωσι ν' άναγινώσκωσι, και να γράφωσιν.

ζ΄) Αμέλεια μεγάλη η κακοήθεια των μαθητευομένων δίδει το δικαίωμα εις τον καθηγητήν να τας αποβάλλη από την σχολήν.

Ε. τ. Κ φ. 9, 16 Μαρ. 1838.

110. -ΒΔ. Περί της μη εισπράξεως δικαιωμάτων από τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου.

7 / 19 Μαρτ. 1838 Κλάδος α΄ σ. 318.

111 . -Εγ. Γρ. Δικαιοσύνης προς τους εισαγγελείς κλ.

21 Απρ. 1838

[...] Έκαστος παρά πρωτοδίκαις εισαγγελεύς οφείλει να συντάττη και να υποβάλλη [...]

1. Γενικήν κατάστασιν πάντων των πλημμελημάτων (κατ' αλφαβητικήν σειράν) των καταδιωχθέντων, και πάντων των υποδίκων [...] εμφαίνουσαν το φύλον αυτών, τον μέσον όρον της ηλικίας κατά τέσσαρας εποχάς λαμβανόμενον (από το έτος 10 - 14, από 14 - 21, από 21 - 30, και από το 30 και επεκεινα), [...]

Ράλλης α΄ σ. 95.

112. - - - Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της προς σύστασιν του Πανεπιστημείου τελουμένης μνήμης, από τας 3 εις την 20 Μαΐου.

29 Απρ. / 11 Μαΐου 1838

[...] Χάρις δε τούτου θέλει γίνεσθαι εις το Πανεπιστημείον [...] τελετή παρά του αρχιερέως, παρόντων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματέως, του Διοικητού, του Δημάρχου και όλου του συλλόγου των διδασκάλων και μαθητών.

Ε. τ. Κ φ. 19, 22 Μαΐου 1838.

113. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί ενάρξεως διετούς σειράς ιατρικών μαθημάτων, εκτός των τακτικών, εις το Πανεπιστημείον.

9 Μαΐου 1838

[...] Εις ακρόασιν της σειράς ταύτης θέλουν είσθαι δεκτοί και φοιτηταί μη έχοντες να εμφανίσωσιν

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/37.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

απολυτήρια γυμνασίων, δυνάμενοι δε μόνον ν' αποδείξωσι δι' εξετάσεων ότι γνωρίζουν ικανώς την ελληνικήν και της αριθμητικής τα αναγκαιότερα.

Οι φοιτηταί της διετούς ταύτης σειράς των μαθημάτων, αποπερατώσαντες αυτήν και λαβόντες μετά την τακτικήν εξέτασιν ανάλογον απολυτήριον δίπλωμα, ασκηθέντες δε μετά ταύτα και εις διάστημα εξαμηνίας εντός νοσοκομείου, θέλουν είσθαι δεκτοί εις τον στρατόν και τον στόλον ως δόκιμοι ιατροί, προβιβαζόμενοι [...] αναλόγως του ζήλου των προόδων των, αφού όμως καθυποβληθώσι πάντοτε εις νέαν εξέτασιν. Εκτός δε τούτου δύνανται να μετέρχωνται τον ιατρόν και εις τόπους όπου δεν υπάρχουσιν άλλοι ιατροί εφωδιασμενοι με τακτικά διπλώματα σπουδής, η με διπλώματα προλυτών. και να εξακολουθώσιν ακόμη μετερχόμενοι το επάγγελμα των εις τους αυτούς τόπους και εάν μετά την εκεί αποκατάστασιν των ήθελεν έλθει άλλος κανονικός.

Ε. τ. Κ φ. 19, 22 Μαΐου 1838.

Σχετικά :

α) ΒΔ. Περί των ακολουθούντων την διετή σειράν της χειρουργίας και ιατρικής φοιτητών του Πανεπιστημίου κ. τ. λ.

7 / 19 Μαΐου 1838

Ε. τ. Κ φ. 32, 12 Αυγ. 1838.

β) ΒΔ. Περί διετούς σειράς μαθημάτων.

9 / 21 Ιουν. 1838

[...] Θεωρούντες εφ' ενός μεν την μεγάλην ανάγκην ιατρού παντού, εξαιρουμένων των πόλεων, αφ' ετέρου το πολυέξοδον και πολυχρόνιον της τακτικής εις το Πανεπιστήμιον σπουδής της Ιατρικής, συγχωρούμεν [...] < τη σειρά διετών μαθημάτων >.

Αύτη η δύο ετών παράδοσις θέλει είναι μόνον προσωρινή, και παύει μετά την παρέλευσιν των δύο ετών^ αν αναπόφευκτος ανάγκη δεν απαιτήση δευτέραν ακόμη παράδοσιν.

[...] Παρατηρούμεν όμως ότι η τακτική της ιατρικής [...] παράδοσις δεν πρέπει να διακοπή. [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 12 Αυγ. 1838.

114. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί <χρηματικών> προσφορών γενομένων παρά των φοιτητών και ακροατών του Πανεπιστημείου προς πλουτισμόν της βιβλιοθήκης αυτού.

4 Ιουλ. 1838

[...] Κοινοποιούντες τας συνδρομάς ταύτας προς έπαινον των συνδραμόντων, δεν αμφιβάλλομεν ότι θέλουσιν εύρει πολλούς και άλλους μιμητάς του φιλογενούς ζήλου των, και ότι ιδίως οι εκδίδοντες βιβλία θέλουν φιλοτιμείσθαι να προσφέρωσι δωρεάν ανά εν σώμα αυτών εις την βιβλιοθήκην [...] του Πανεπιστημίου.

Ε. τ. Κ φ. 27, 7 Ιουλ. 1838.

115. -ΒΔ. Περί συστάσεως καθέδρας της Φαρμακολογίας.

15 / 27 Ιουλ. 1838

Άρθρ. 5. . [...] γίνονται δεκτοί μόνον όσοι [...] υπερέβησαν τους 16 χρόνους της ηλικίας [...] έμειναν εις τι φαρμακοπωλείον τρεις χρόνους ως μαθητευόμενοι [...] και [...] έχουσι τα αναγκαία εις την σπουδήν υλικά μέσα.

Ε. τ. Κ φ. 32, 12 Αυγ. 1838.

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/38.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

116. -ΒΔ. Περί του οργανισμού της Β. Τυπογραφίας και Λιθογραφίας.

26 Αυγ. / 7 Σεπτ. 1838

2. [...] < υπηρετεί > εις λιθογράφος, όστις εν ταυτώ υποχρεούται να διδάσκη την τέχνην του,

[...]

7. [...] Δύνανται να ανατεθώσιν εις το κατάστημα της Β. Τυπογραφίας και Λιθογραφίας και τα εξής·

1. [...] Η τύπωσις [...] των συγγραμμάτων και μεταφράσεων εκείνων, των οποίων, ως ωφελίμων εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν. επιφυλαττόμεθα, [...] να διατάξωμεν την τύπώσιν δι' εξόδων του δημοσίου, συναινέσει και των συγγραφέων και μεταφραστών· [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 7 Σεπτ. 1838.

117. -ΒΔ. Περί συστάσεως εργοστασίου των φεσίων.

16 / 28 Οκτ. 1838

8) Ο εργολάβος < ιδιώτης Κ. Φ. Λέλης > θέλει λάβει εντός του καταστήματος του νέους τον αριθμόν δέκα, εις τους οποίους θέλει διδάξει την τέχνην ταύτη ν, τα έξοδα της διατροφής και συντηρήσεως των θέλουν είσθαι εις βάρος του εργολάβου, δι' ιδιαιτέρας διατάξεως θέλουν . κανονισθή αι επί τούτω συμφωνίαι και υποχρεώσεις εκ μέρους των μαθητευομένων και του εργολάβου.

Προβλέπεται καταγγελία συμβάσεως και άρση προνομίων σέ περίπτωση που ό εργολάβος δεν τηρήσει τους όρους.

Ε. τ. Κ φ. 44, 22 Δεκ. 1838.

118. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί προσφοράς τινός της Κυρίας Δουκέσσας της Πλακεντίας.

13 / 25 Δεκ. 1838

[...] επρόσφερεν εις το γυμνάσιον των Αθηνών παραδείγματα και ύλην ζωγραφικήν διά δώδεκα μαθητάς, ανελαβε δε να προσκαλέση και ιδίαις δαπάναις εκ Γαλλίας διδάσκαλον έμπειρον της ωραίας ταύτης τέχνης προς όφελος της Ελληνικής νεολαίας.

Ε. τ. Κ φ. 45, 31 Δεκ. 1838.

119. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ναυτικού Σχολείου εις Ύδραν.

14 / 26 Δεκ. 1838

Ε. τ. Κ φ. 44, 22 Δεκ. 1838.

Σχετικό:

Καταργεί θέση δασκάλου ναυτικών μαθημάτων σχολείου Ναυπλίου διά " τον ολίγον αριθμόν των μαθητών " : ΒΔ. 31 Ιουλ. / 12 Αυγ. 1837, Ε. τ. Κ φ. 28, 10 Αυγ. 1837.

1839

120. -Εγ. 558 Υ. Στρατ. Περί των εις το ιππικόν κατατακτέων νεοσυλλέκτων.

9 Ιαν. 1839

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/39.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Οι διά το ιππικόν εκλεγόμενοι πρέπει να έχωσιν ανάστημα ουχ ήττον των 1:68 μ. , εκτός των γενικών απαιτουμένων και των σωματικών ιδιοτήτων του στρατιωτικού. Ο διά το ιππικόν προσδιοριζόμενος πρέπει να έχη σώμα κομψόν, πλην εν ταυτώ δυνατόν, και ιδίως καλώς και τακτικώς εσχηματισμένους μηρούς, οι μύες να ήναι καλώς ανεπτυγμένοι.

Εξαιρούνται της υπηρεσίας του ιππικού οι δυσκίνητοι, ανεπιτήδειοι και μη εύκαμπτοι το σώμα, εξ ίσου δε και οι μη έχοντες πάρα πολύ μεγάλον και ανάλογον κορμόν των σκελών και ποδών.

Δηλιγιάννης - Ζηνόπουλος σ. 581 υποσ.

121 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως επιτροπής δεχομένης τας προς ανέγερσιν του Πανεπιστημείου προσφοράς.

23 Φεβρ. / 7 Μαρτ. 1839

Σχετικό :

Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί προσφοράς διαφόρων αντικειμένων εις το Πανεπιστημείον.

13 Φεβρ. 1839

Ο 'Αρχίατρος κύριος Βερνάρδος Ρέζερ προσήνεγκεν [...] προς χρήσιν του 'Ανατομικού Θεάτρου, [...]

δ) Κρανίον βρέφους.

ε) Κρανίον εφήβου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1839.

122. -ΒΔ. Περί καταργήσεως της τρίτης προπαιδευτικής κλάσεως του Στρατιωτικού σχολείου.

5 / 17 Ιουν. 1839

Ε. τ. Κ φ. 14, 7 Ιουλ. 1839.

123. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δευτέρας διδασκαλικής έδρας εις το Πανεπιστήμιον του Όθωνος διά την φιλοσοφίαν και την ιστορίαν.

25 Ιουν. 1839

Ε. τ. Κ φ. 14, 7 Ιουλ. 1839.

124. -Δλ. Περί εφοδιάσεως με το ανήκον δίπλωμα των ελευσομένων ιατρών παρά διαφόρων Πανεπιστημίων.

31 Οκτ. 1839

Πρέπει να είναι όλοι πτυχιούχοι, για να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις, και να υπηρετήσουν πρώτα τρεις τουλάχιστον μήνες εις το ενταύθα Στρατιωτικόν η Πολιτικόν Νοσοκομείον, διά να γνωρίζωσι την φύσιν και χαρακτήρα των ενταύθα επικρατουσών νόσων.

Ε. τ. Κ φ. 23, 6 Νοεμ. 1839.

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/40.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1840

125. -Εγ. 383 Γρ. Οικονομικών.

8 Φεβρ. 1840

Η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Όθωνος ερωτά, εάν τα [...] διδόμενα εκάστοτε εις τους φοιτητάς αποδεικτικά της σπουδής των υπόκεινται εις το 12 άρθρον του περί χαρτοσήμου νόμου.

το υπουργείον των Οικονομικών αποφαίνεται [...]

" Ο νόμος του χαρτοσήμου φορολογεί το συμφέρον, και άμα απαιτείται, διά να εξακολουθήση ο φοιτητής τα μαθήματα του να ήναι εφωδιασμένος με αποδεικτικόν, εννοείται ότι είναι του συμφέροντος του να το λάβη, και επομένως υπόκειται εις την πληρωμήν του χαρτοσήμου· [...] Επομένως δεν βλέπομεν κανένα λόγον ευλογοφανή διά να ενδώσωμεν εις την πρότασιν του 'Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ".

Κλάδος α΄ σ. 322.

1841

126. - ΒΔ. Περί εγκρίσεως του παρά της Γραμματείας των Εσωτερικών και Ιωάννου Κωνσταντουλάκη συμφωνητικού περί μεταξουργείου.

18 / 30 Απρ. 1836

Συμφωνητικόν της Κυβερνήσεως μετά του 'Ιω. Κωνσταντουλάκη Χίου, μεταξουργού.

29 Ιαν. / 10 Φεβρ. 1836.

1 . Η Κυβέρνησις δίδει εις τον Κ. Ι. Κωνσταντουλάκην την άδειαν να κατασκευάση εις την νήσον Ύδραν εργοστάσιον, όπου θέλει κατασκευάζει διάφορα είδη υφαντών εκ μετάξης [...] 6. Ο Κ. Γ Κωνσταντουλάκης υποχρεούται να δεχθή εντός του καταστήματος του και να διδάξη την πρώτην τριμηνίαν 25 μαθητευομένους της εκλογής της Κυβερνήσεως· ο αριθμός αυτών θέλει αυξάνει ανά 25 κατά τριμηνίαν, εις τρόπον ώστε εις το τέλος του έτους θέλουν διδάσκεσθαι εκατόν· την πρώτην τριμηνίαν θέλουν τρέφεσθαι με τα έξοδα του, την δε δευτέραν τριμηνίαν θέλει πληρώνεσθαι έκαστος μαθητευόμενος εκ των πρώτων εισελθόντων από 90 λεπτά έως δύο δραχ. την ήμέραν, αναλόγως της εργασίας και της ικανότητος εκάστου και ούτω καθεξής· επιφυλάττεται μόλα ταύτα εις τον Ι. Κωνσταντουλάκην η εξουσία του ν' αποβάλη όλους εκείνους, οίτινες ήθελον ευρεθή ανίκανοι και αμελείς και να παραλάβη όσους άλλους ήθελεν αυτός εγκρίνει. [...]

Ε. τ. Κ φ. 9, 27 Απρ. 1841.

127. -Δτ. Γρ. Εσωτ. Περί των Φαρμακείων του Βασιλείου της Ελλάδος.

6 Οκτ. 1841

Άρθρ. 16. Οι διευθυνταί των φαρμακείων οφείλουν να μεταχειρίζωνται τους βοηθούς των ευνοϊκώς, να φροντίζωσι διά την επαύξησιν των επιστημονικών γνώσεων των, όσον αυτό επιτρέπεται χωρίς να βλαφθώσι τα συμφέροντα του φαρμακοποιού.

Άρθρ. 19. Εις τους φαρμακοποιούς, οίτινες διακρίνονται των άλλων [...] επιτρέπεται να παραλαμβάνωσι μαθητάς· αλλ' ο αριθμός τούτων δεν πρέπει να υπερβαίνη τους τρείς.

Άρθρ. 20. Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να παρακινώσι τους μαθητάς των εις την επιμέλειαν και καθαριότητα κατά το έργον αυτών και να δίδωσιν εις αυτούς τον απαιτούμενον

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/41.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

χρόνον προς τε την εξάσκησιν των θρησκευτικών των χρεών και προς την ιδίαν εκπαίδευσιν· αλλ' εις τρόπον ώστε να μη βλάπτεται το συμφέρον της υπηρεσίας του.

Άρθρ. 21. Οι φαρμακοποιοί έχουν χρέος να διδάσκωσι τους παρ' αυτοίς μαθητευομένους την πρακτικήν φαρμακευτικήν [...]

Άρθρ. 22. Οι μαθητευόμενοι θέλουν πληρόνει ως δίδακτρα 50 δραχμάς καθ' εξαμηνίαν δι' όσον καιρόν ήθελον μείνει μαθητευόμενοι εν τω φαρμακείω.

Άρθρ. 23. Οι μαθηταί οφείλουν να φέρωσι προς τους φαρμακοποιούς το απαιτούμενο ν σέβας, και να δεικνύωσιν ύπακοήν, πίστιν και άφοσίωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 22, 19 Νοεμ. 1841.

128. -ΒΔ. Περί αλλαγής της ονομασίας των αρχών του Πανεπιστημίου.

10 / 22 Όκτ. 1841

Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Οκτ. 1841.

129. -ΒΔ. Περί εκλογής του Πρυτάνεως κ. λ. του Πανεπιστημίου.

10 / 22 Οκτ. 1841

Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Οκτ. 1841.

130. -Εγ. 11022 Γρ. ΕΔΕ. Περί υφηγητών.

3 Νοεμ. 1841 Κλάδος α΄ σ. 324.

1842

131. -ΒΔ. Περί των προσόντων των διοριζομένων υποτρόφων.

9 / 21 Φεβρ. 1842

Προϋποθέσεις [...] η ένδεια, η επιμέλεια, η ευφυΐα, η χρηστοήθεια και αι πατρικαί εκδουλεύσεις, αι οποίαι αρχαί θέλουν εφαρμόζεσθαι τοιουτοτρόπως, ώστε μεταξύ των ενδεών να προτιμώνται οι ικανώτεροι, και μεταξύ τούτων πάλιν οι επιμελέστεροι. Μεταξύ δε των λοιπών, οίτινες κατά την ανωτέρω διαίρεσιν υπάρχουσιν ισόβαθμοι, θέλουν προτιμηθή εκείνοι, των οποίων οι γονείς έχουσι τας περισσοτέρας έκδουλεύσεις. [...]

Κλάδος α΄ σ. 326.

132. -ΒΔ. Περί ενώσεως της Δημοσίου Βιβλιοθήκης με την του Πανεπιστημίου.

19 / 31 Μαρτ. 1842 Κλάδος α΄ σ. 327.

133. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως γαιών εις τους πυρπολιστάς, ναύτας και ναυκλήρους κατά το 1822.

25 Μαρτ. 1842

β΄. Εάν εκ των περί ων ο λόγος ναυτών και ναυκλήρων < πού " αρίστευσαν " την 6 Ιουνίου 1822 > απεβίωσε τις, η σύζυγος και τα τέκνα αυτού έχουν το δικαίωμα [...] . < για 15 στρέμματα

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/42.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γης καλλιεργησίμου και μεσαίας ποιότητος οι χήρες και παιδιά ναυτών και 30 οι χήρες και τα παιδιά των ναυκλήρων >.

Ε. τ. Κ φ. 7, 25 Μαρτ. 1842.

134. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

19 / 31 Μαΐου 1842

Ε. τ. Κ φ. 13, 8 Ιουν. 1842.

Σχετικά:

α) γ΄. Διατυπώσεις της Συγκλήτου [...] αφορώσαι εις την εφαρμογήν του περί εξετάσεων βασιλικού Διατάγματος (τών 19 / 31) Μαΐου 1842) [...]

Αχρονολόγητο Κλάδος α΄ σ. 335.

β) Εγ. 2753 1 Μαΐου 1851: Παρίσης α΄ σ. 111.

135. -ΒΔ. Περί διορισμού καθηγητού των Ελληνικών γραμμάτων και του φιλολογικού φροντιστηρίου.

30 / 12 Ιουλ. 1842 Κλάδος α΄ σ. 332.

136. -ΒΔ. Περί της μεταξύ των Ιονίων νήσων, Πατρών, Βοστίτζης, Λουτρακίου και Πειραιώς συγκοινωνίας.

19 / 31 Αυγ. 1842

Άρθρον < μόνον > § 4. Παιδία μικροτέρας ηλικίας των δέκα ετών θέλουν πληρόνει το ήμισυ της ανωτέρω τιμής αναλόγως της θέσεως, την οποίαν ήθελον κατέχει.

Ε. τ. Κ φ. 20, 26 Αυγ. 1842.

1843

137. -ΒΔ. Περί του οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής.

25 Ιαν. / 6 Φεβρ. 1843

Ε. τ. Κ φ. 4, 13 Φεβρ. 1843.

138. -ΒΔ. Περί οικοδομής Γυμνασίου (Λυκείου) του Ι. Βαρβάκη.

26 Φεβρ. / 10 Μαρτ. 1843

Ε. τ. Κ φ. 6, 6 Μαρτ. 1843.

139 . ΒΔ. Περί μεταβάσεως των εκκλησιαστικών εισοδημάτων εις την επί των Οικονομικών Γραμματείαν.

29 Απρ. 1843

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/43.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3. Αι διά τα εκκλησιαστικά και την δημοσίαν εκπαίδευσιν δαπάναι, υπερτερούσαι μεν του ποσού των [...] εκκλησιαστικών προσόδων, θέλουν αναπληρούσθαι από τα λοιπά δημόσια εισοδήματα. ουδέποτε δε εν περιπτώσει περισσεύματος των προσόδων αύτών, του περισσεύματος τούτου θέλει γενή χρήσις άλλη, μη αποβλέπουσα την βελτίωσιν του ιερού κλήρου και την κοινήν εκπαίδευσιν· επιφυλάττεται διά ταύτα και εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματέα της Επικρατείας το δικαίωμα να λαμβάνη ετησίως γνώσιν της καταστάσεως των προσόδων τούτων, και να προτείνη τα δέοντα. συνεννοούμενος μετά της επί των Οικονομικών Γραμματείας περί της αυξήσεως και βελτιώσεως αυτών.

Από το 1833 (ΒΔ. 25 Σεπτ. / 7 'Οκτ. ) υπάγονταν στην Γρ. ΕΔΕ.

Ε. τ. Κ φ. 14, 30 Απρ. 1843.

140. -ΒΔ. Περί διδασκαλίας των μαθημάτων της φαρμακευτικής.

4 / 16 Μαΐου 1843 Κλάδος α΄ σ. 344.

141 . -ΒΔ. Περί παύσεως της αντιμισθίας του Καθηγητού της μαιευτικής του Πανεπιστημίου.

29 Μαΐου / 10 Ιουν. 1843

Έχοντες υπ' όψιν τας οικονομικας ανάγκας του Κράτους [...] αποφασίζομεν και διατάττομεν. Παύει η αντιμισθία την οποία λαμβάνει ο του Πανεπιστημίου καθηγητής της μαιευτικής ως διδάσκαλος του δημοσίου λοχείου.

Ε. τ. Κ φ. 23, 21 Ιουλ. 1843.

142. -ΒΔ. Περί καταργήσεως καθεδρών τινών, ελαττώσεως μισθών και παύσεως επιμισθίων των εν τω Πανεπιστημίω και τοις Γυμνασίοις Καθηγητών.

21 Ιουλ. / 2 Αυγ. 1843

Εισαγωγή : Έχοντες υπ' όψιν την ενεστώσαν οικονομικήν ανάγκην του Κράτους, ήτις άπαιτεί πάσαν δυνατήν ελάττωσαν της δημοσίας δαπάνης, επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας, αποφασίζομεν και ορίζομεν τα ακόλουθα:

1. Επί της δαπάνης του Πανεπιστημίου θέλουσιν ενεργηθή αι ακόλουθοι ελαττώσεις [...] κλ.

Ε. τ. Κ φ. 27, 3 Αυγ. 1843.

143. -ΒΔ. Περί εκπαιδεύσεως νέου τινός εκ της επαρχίας Γόρτυνος.

3 / 15 Αυγ. 1843

Λαβοντες υπ' όψιν την από 20 Νοεμβρίου 1842 πράξιν του επαρχιακού Συμβουλίου Γόρτυνος περί υποτροφίας χορηγητέας εις ένα παίδα της επαρχίας [...]

Α'. Εγκρίνομεν ώστε η επαρχία Γόρτυνος να πληρώνη εκ του επαρχιακού της προύπολογισμού εκατόν δραχμάς (100) κατά μήνα διά την εκπαίδευσιν ενός νέου εις εν των γυμνασίων του Κράτους η εις τι ελληνικόν πανεπιστήμιον η εις τοιούτο εκπαιδευτήριον της Ευρώπης.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/44.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β΄. Ο υπότροφος θέλει λαμβάνεσθαι μεταξύ των εύφυεστέρων κοί χρηστοηθεστέρων της επαρχίας. Πρέπει να ήναι υιός γονέων απόρων και ει δυνατόν, αγωνισθέντων υπέρ πατρίδος· θέλει δε διδαχθή μίαν επιστήμην και ιδίως την ιατρικήν.

γ΄. Μετά την αποπεράτωσιν των σπουδών του [...] υποχρεούται να διαμείνη επί πενταετίαν εντός της επαρχίας Γόρτυνος, εξασκών την οποίαν εδιδάχθη επιστήμην, λαμβάνων διά τούτο μισθόν όχι ανώτερον των εκατόν (100) δραχμών κατά μήνα.

δ΄. Πριν η διορισθή υπότροφος θέλει δίδει αξιόχρεον εγγυητήν [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 13 Αυγ. 1843.

144. -ΒΔ. Περί εμποροπλοιάρχων.

3 / 15 Αυγ. 1843

α) Μέχρι νεωτέρας διαταγής Μας δύναται και του λοιπού ο μη γιγνώσκων την θεωρίαν της τέχνης του ναυτικός, αλλ' εμπειρικώς την ναυτιλίαν μετερχόμενος, να ονομασθή και αναγνωρισθή εμποροπλοίαρχος, αν έχη τας λοιπας ιδιότητας, τας εν τω 14 άρθρω του κατά την

15 Δεκεμβρίου 1836 εκδοθέντος Διατάγματος αναφερομένας, και αν κατά την έκδοσιν του παρόντος [...] συνεπλήρωσεν ήδη το εικοστόν δεύτερον έτος της ηλικίας του.

Ε. τ. Κ φ. 30, 22 Αυγ. 1843.

145. -ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικής σχολής εις Συρον.

24 Σεπτ. 1843

1. Καθίσταται εκ νέου εις Σύρον, παρά τω ελληνικώ σχολείω, η καθέδρα της διδασκαλίας του εμπορικού ναυτικού.

Ε. τ. Κ φ. 35, 2 Οκτ. 1843.

146. -ΒΔ. Περί της καθομολογήσεως των διδακτόρων και τελειοδιδάκτων.

4 Οκτ. 1843 Κλάδος α΄ σ. 347.

147. -ΒΔ. Περί συστάσεως της εθνοφυλακής.

15 Οκτ. 1843 Άρθρ. 4. Όλοι οι Έλληνες από 20 μέχρι 50 ετών, έχοντες ακίνητον περιουσίαν, η πληρόνοντες αμέσους φόρους, η φέροντες το αριστείον κατά το από 20 Μαΐου (1 'Ιουνίου) 1834 Β. Διάταγμα. υπόκεινται εις την υπηρεσίαν της Εθνοφυλακής, όπου έχουν την μόνιμον διαμονήν των.

Εξαιρούνται δε μόνον·

α) Ο κλήρος και οι μαθηταί του Εκκλησιαστικού σχολείου.

δ) Οι μαθηταί των γυμνασίων και των κατωτέρων σχολείων.

ε) Οι μαθηταί του Πανεπιστημίου, εκτός αν παρουσιάσωσιν έγγραφον άδειαν των γονέων των.

Ε. τ. Κ φ. 36, 16 Οκτ. 1843.

148. -ΒΔ. Περί διοργανισμού του εν Αθήναις σχολείου των τεχνών.

22 Οκτ. 1843

[...] επιθυμούντες ώστε το ειρημένον σχολείον [...] ν' ανταποκρίνεται εις [...] τας σημερινάς χρείας της εγχωρίου βιομηχανίας, [...] αποφασίζομεν και διατάττομεν.

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/45.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

A'. [...] θέλει διαιρεθή εις τρία τμήματα.

1. Εις σχολείον των κυριακών και εορτών, προσδιωρισμένον διά την τελειοποίησιν των επαγγελλομένων διαφόρους τέχνας.

2. Εις σχολείον καθημερινόν, όπου θέλουν διδάσκεσθαι μεθοδικώς παίδες προωρισμένοι εις τας βιομηχανικάς τέχνας.

Εις σχολείον ανώτερον διά την καθημερινήν διδασκαλίαν των ωραίων τεχνών.

ΣΤ'. Εις τας θέσεις των υποτρόφων του σχολείου των τεχνών είναι δεκτοί εκ των μαθητών οι διακεκριμένοι κατά την έπιμελειαν, την ευφυΐαν και τα χρηστά ήθη. Προτιμώνται δε μεταξύ αυτών οι παίδες των υπέρ πατρίδος αγωνισθεντων.

Ε. τ. Κ φ. 38, 9 Νοεμ. 1843.

1844

149. - - Εγ. 1232 Γρ. Εσωτ. Περί στρατευσίμων.

14 Φεβρ. 1844

Παρατηρούντες ότι τα ληφθέντα μέχρι τούδε μέτρα προς ματαίωσιν των προσπαθειών στρατευσίμων τινών ζητούντων να ύπεκφύγωσι τας υποχρεώσεις του περί απογραφής νόμου, προφάσει του ότι προπαρασκευάζονται διά το ιερατικόν επάγγελμα, δεν έφερον το προσδοκώμενον αποτέλεσμα, [...] προς κατάπαυσιν της καταχρήσεως ταύτης [...] σάς έφοδιάζομεν με τας εξής οδηγίας.

[. . ] όσοι των γονέων επιθυμούν να προετοιμασθώσιν οι υιοί των διά το ιερατικόν επάγγελμα, οφείλουν να παρουσιάσωσι τούτους εντός αναλόγου προθεσμίας ενώπιον της επισκοπής, και να δηλώσωσι την περί τούτου απόφασίν των, διότι άλλως δεν θέλουν γίνεσθαι δεκτοί.

[...]

Κλάδος α΄ σ. 75.

150. -Σύνταγμα της Ελλάδος.

18 Μαρτ. 1844

Άρθρ. 11. Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους· εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων.

Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους Νόμους του Κράτους.

Άρθρ. 63. διά να εκλεχθή τις Βουλευτής απαιτείται, να ήναι πολίτης Έλλην [...] έχων συμπληρωμένον το τριακοστόν έτος της ηλικίας του [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 18 Μαρτ. 1844.

151 . -Ν. Περί εκλογής Βουλευτών.

< 18 Μαρτ. 1844 >

Άρθρ. 30. Οι Καθηγηταί του Πανεπιστημίου Όθωνος εκλέγουσιν ίδιον Βουλευτήν κατ' απόλυτον πλειονοψηφίαν.

Ε. τ. Κ φ. 7, 25 Μαρτ. 1844.

152. -Ψ. Β' της Γ' Εθνοσυνελεύσεως των Ελλήνων.

< 18 Μαρτ. 1844 >

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/46.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Η Κυβέρνησις οφείλει αμέσως μετά την δημοσίευσιν του Συντάγματος να σχηματίση το προσωπικόν της δημοσίας υπηρεσίας, διορίζουσα εκ των υπαγομένων εις τας εξής κατηγορίας. Αυτόχθονες και ετερόχθονες αγωνιστές του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος και τα τέκνα όλων των εις τας ανωτέρω κατηγορίας υπαγομένων.

Ε. τ. Κ φ. 8, 1 Απρ. 1844.

153. -ΒΔ. Περί συστάσεως επιτροπής επί της βελτιώσεως του πολεμικού ναυτικού.

19 Απρ. 1844

[...] Διορίζεται επιτροπή, καθήκον έχουσα [...] να υποβάλη προτάσεις [...] δ΄) Περί συστάσεως σχολείων ναυτικών και γυμνασίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 19 Μαΐου 1844.

154. -Εγ. 26292 Υ. ΕΔΕ. Περί των γραμματοδιδασκάλων.

24 Μαΐου 1844 Κλάδος α΄ σ. 557.

155. -ΒΔ. Περί διακοπής των εργασιών του εν Ναυπλίω Ορφανοτροφείου.

16 Οκτ. 1844

Έχοντες υπ' όψιν το από 25 'Οκτωβρίου 1833 Ημέτερον Διάταγμα, δυνάμει του οποίου το εν Ναυπλίω 'Ορφανοτροφείον προωρίζετο να περιθάλπη και παιδαγωγή 100 πάντοτε ορφανούς αγωνιστών η άλλως υπηρετησάντων την πατρίδα ανδρών.

Βλέποντες δε ότι διά την μακράν ημών απόστασιν εκ της εποχής του πολέμου ωλιγόστευσαν τα τοιαύτα παιδία, ώστε περιωρίσθη όλη η φιλανθρωπία εις 15 μόνον ορφανά, ενώ εξ ενός μεν γίνεται δαπάνη 15000 δραχμών και επέκεινα εκ του δημοσίου Ταμείου ετησίως άνευ τινός καρπού αναλόγου, εξ ετέρου δε η ενεστώσα οικονομική κατάστασις του Κράτους μόλις επαρκεί εις τας απολύτους αναγκαίας χρείας της δημοσίου υπηρεσίας· πληροφορηθεντες τέλος εκ της πείρας, ότι το ειρημένον κατάστημα απαιτεί μεταρρύθμισιν γενικήν, ήτις δεν υπάρχει δυνατόν να πραγματοποιηθή ήδη αμέσως, κατά πρότασιν του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλ. και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως διατάττομεν τα ακόλουθα.

Αι εργασίαι του εν Ναυπλίω 'Ορφανοτροφείου, ως μη πληρούντος πλέον τον αρχαίον αυτού προορισμόν, διακόπτονται προς το παρόν, διά να μετασχηματισθή τούτο εν καιρώ επί το σκοπιμώτερον, άμα υπάρξωσι τα απαιτούμενα μεσα.

Εκ των εν αυτώ σήμερον περιθαλπομένων ορφανών, όσα μεν έξεπλήρωσαν ως έγγιστα τον ωρισμένον της ενδιαιτήσεως χρόνον, πέμπονται προς τους οικείους των· όσα δε εκ των υπολειπομένων εξετασθέντα φανώσιν ευμαθή, θέλουσι διορισθή υπότροφοι εις τα Γυμνάσια η παραδοθή εις τεχνίτας, διά να σπουδάσωσι τέχνας κατά την ιδιαιτέραν κλίσιν και ευφυΐαν, την οποίαν εις τους δύο τούτους κλάδους δείξωσιν.

Επειδή δε το προκείμενον κατάστημα έχει ήδη τινά κληροδοτήματα αφορώντα την περίθαλψιν των ορφανών, εις τον αυτόν τούτον σκοπόν προορίζονται και του λοιπού ταύτα πάντα. Όθεν ως προκειμένου μόνον να μεταρρυθμισθή επί το κρείττον το 'Ορφανοτροφείον, μη καταργουμένης δέ, ούτ' έπηρεαζομένης παντελώς της αγαθοεργού προθέσεως, διά την οποίαν συνεστάθη. εκ του ετησίου προϊόντος των ειρημένων αναθημάτων ουχί μόνον τους υπάρχοντας ήδη εν αυτώ ορφανούς, αλλα και άλλους έχοντας τα αυτά δικαιωματα και

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/47.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αξίους περιθάλψεως θέλει συνταξιοδοτεί εις το μέλλον η Κυβέρνησις προς εκμάθησιν βιομηχανικών επιτηδευμάτων εντός η εκτός της Ελλάδος, ποοάγουσα αυτούς μέχρι νεανικής ήλικίας, διά να καταστώσι χρήσιμοι εις την κοινωνίαν.

Η διευθέτησις της περιουσίας του Ορφανοτροφείου ανατίθεται εις το επί των Οικονομικών Υπουργείον η δε πρόσοδος αυτού θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις τον ειρημένον σκοπόν διά του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Εκ των εν τω Ορφανοτροφείω ευρισκομένων πραγμάτων, τα μεν βιβλία θέλουσι προσωρινώς μετατεθή εις την βιβλιοθηκην, αν τινα εξ αυτών δεν κριθή καλόν να προστεθώσιν εις την ιδιαιτεοαν του εν Ναυπλίω Γυμνασίου. Τα δε έπιπλα, όσα εμπορούσι να χρησιμεύσωσιν εις το ενταύθα πολυτεχνικόν Σχολείον θέλουσι παραδοθή εις αυτό. και τα λοιπά, οίον σκεύη μαγειρικά και έπιπλα διάφορα θέλουσι πωληθή τακτικώς επί δημοπρασίας, τα δε συναχθησόμενα χρηματα θέλουσι κατατεθή εις την εθνικήν Τράπεζαν διά το αυτό πάντοτε τέλος.

Ο Διευθυντής και οι υπηρέται του Ορφανοτροφείου απολύονται της υπηρεσίας πάντες. Διά δε τον Διευθυντήν αυτού θέλει ζητηθή η έγκρισις αναλόγου συντάξεως παρά των Βουλών.

Ε. τ. Κ φ. 34, 1 Δεκ. 1844.

156. -Εγ. 28041 Υ. ΕΔΕ. Περί της περί γραμματοδιδασκάλων εγκυκλίου.

28 Οκτ. 1844 Κλάδος α΄ σ. 558.

Σχετικό :

Εγ. 26292 Υ. ΕΔΕ. Περί γραμματοδιδασκάλων.

24 Μαΐου 1844 Κλάδος α΄ σ. 557.

1845

157. -ΒΔ. Περί αδείας προς σύστασιν εταιρίας των ωραίων τεχνών κτλ.

17 Φεβρ. 1845

[...] σκοπόν εχούσης την εν Ελλάδι πρόοδον των ωραίων τεχνών και την σύστασιν τεχνοδιδακτικού σχολείου και συλλογών των καλλιτεχνημάτων · [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1845.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί εγκρίσεως του διοργανισμού της εταιρίας των ωραίων τεχνών.

24 Φεβρ. 1845 ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

3. Σκοπός της εταιρίας είναι· η εν τη Ελλάδι πρόοδος των κυρίως λεγομένων ωραίων τεχνών, της Ζωγραφικής τουτέστι, της Γλυπτικής, της Αρχιτεκτονικής και της Μουσικής. Συλλογαί καλλιτεχνημάτων· και σύστασις τεχνοδιδακτικού σχολείου, προσηκόντως διωργανισμένου κατά σχολάς, άμα ότε οι πόροι της εταιρίας επιτρέψωσι τούτο. Επομένως η εταιρία θέλει άσχολείσθαι κυρίως·

ε΄) Εις το να διεγείρη την άμιλλαν των μαθητών δι' ενιαυσίων βραβείων.

ς) Εις το να βοηθή τους όσοι των ομογενών, άποροι όντες. έχουσιν ομολογουμένως ιδιάζουσαν κλίσιν προς τας ωραίας τέχνας.

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1845.

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/48.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

158. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του οργανισμού της Ελληνικής Εταιρίας υπέρ της προόδου των επιστημών, των τεχνών και της γεωργίας εν Ελλάδι.

25 Φεβρ. 1845 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρ. 2. Η εταιρία κατά λόγον των εισοδημάτων αυτής και κατά τας ανάγκας του έθνους.

α) Αποστέλλει εις τα κατά την Ευρώπην πανεπιστήμια, ακαδημίας, τεχνουργεία και γεωργικα καταστήματα, νέους ομοεθνείς και διακρινομένους επ' αρετή και ευφυΐα, οίτινες διά διαγωνισμού ήθελον αναδειχθή άξιοι της προστασίας αυτής, διά να τελειοποιηθώσι περί τας επιστήμες εν γένει και ιδίως περί την εφαρμογήν αύτών, ως και περί τας τέχνας, τα επιτηδεύματα και την γεωργίαν.

Εάν κατά την προκηρυχθείσαν ημέραν του διαγωνισμού δεν παρουσιασθή ειμή εις μόνος, τότε ούτος υποβάλλεται εις εξετάσεις και κριθείς άξιος αποστέλλεται. Οι αποστελλόμενοι εις τα κατά την Ευρώπην πανεπιστήμια και τας ακαδημίας πρέπει να έχωσιν αποπερατωμένας ήδη τας εν Ελλάδι σπουδάς αυτών, οι μεν εις το πανεπιστήμιον, οι δε εις το πολυ τεχνείον η το συστηθησόμενον υπό της εταιρίας των ωραίων τεχνών διδασκαλείον.

Δύναται δε η εταιρία και να καλή εκ της Εύρώπης ως διδάσκαλον δι' ειδικόν τι αντικείμενον των τεχνών και της γεωργίας άνδρας ειδήμονας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1845.

159. -Εγ. 94 Υ. Εσωτ. Περί ασφαλούς συνοδείας των προσαγομένων νεοσυλλέκτων.

28 Αυγ. 1845

Προς τας Διοικήσεις του Κράτους

Επειδή, ως εκ πείρας γνωρίζετε, πολλοί των νεοσυλλέκτων είτε κατά την πορείαν αύτών, ενώ προσάγονται διά να υποβληθώσιν εις την εξέτασιν των στρατολογικών συμβουλίων, είτε εν όσω διαμενουσιν εις την Πρωτεύουσαν της Διοικήσεως προς τον αυτόν σκοπόν δραπετεύουσι, λανθάνοντες την προσοχήν των φυλαττόντων αύτούς, σάς προσκαλούμεν, Κύριοι, συνεννοούμενοι μετά της χωροφυλακής και των δημοτικών αρχών [...] να λάβητε πάραυτα όλα τα ασφαλιστικά μέτρα. . διά να εμποδισθή πάσα τοιαύτη δραπέτευσις. και να καταστήσητε και την χωροφυλακήν προσεκτικήν, καθ' ον καιρόν συνοδεύει τους νεοσυλλέκτους, διά να τους παραδώση εις τας στρατολογικά επιτροπάς. καθότι και κατά την περίπτωσιν ταύτην συνέβησαν δραπετεύσεις.

Γιαννούλης 1845 σ. 35.

160. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού του εν Πόρω καθιδρυμένου ναυτικού Διευθυντηρίου του ναυστάθμου.

17 Νοεμ. 1845

Άρθρ. 2. το προσωπικόν του Ναυστάθμου συνίσταται. [...] τρίτον· εκ του λόχου των τεχνιτών· ήτοι εξ [...] 16 μαθητευομένων.

[...] Καθήκοντα του εφόρου.

Άρθρ. 61. Επασχολεί εις τα βαρύτερα έργα του ναυστάθμου τους ναυτικούς καταδίκους, υπαξιωματικούς, ναύτας, παίδας και στρατιώτας.

[...] Καθήκοντα του διοικητού του λόχου των τεχνιτών.

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/49.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 116. Ο διοικητής του λόχου υποβάλλει εις τον διευθυντήν του ναυστάθμου προτάσεις περί προβιβασμού των μαθητευομένων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 28 Νοεμ. 1845.

161 . -ΒΔ. Περί αμοιβής των υπέρ πατρίδος αγωνισαμένων και θυσιασάντων.

18 Νοεμ. 1845

Λαβόντες υπ' όψιν τους ορισμούς του ε΄ ψηφίσματος της εν Αθήναις Εθνικής συνελεύσεως της 3 Σεπτεμβρίου [...]

Προθυμοποιούμενοι να φροντίσωμεν διά τους αγωνισαμένους και θυσιάσαντας υπέρ πατρίδος.

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν·

Άρθρ. 1. Συνιστάται επιτροπή, μέλη της οποίας διορίζομεν [...].

Άρθρ. 3. Καθήκον της επιτροπής ταύτης θελει είσθαι το να εξετάση τας μη εξακριβωθείσας η εξακριβωθείσας, άλλα μη εκτελεσθείσας, απαιτήσεις περί χορηγήσεως σταθερού πόρου ζωής εις τας χήρας και ορφανά των υπέρ πατρίδος πεσόντων, [...] περί περιθάλψεως των χηρών και ορφανών των αποθανόντων <τής φρουράς Μεσολογγίου και Ανατολικού> περί περιθάλψεως και ανταμοιβής εις [...] τας χήρας και τα ορφανά των [...] αχρι τέλους εν τη Ακροπόλει των Αθηνών [...] < αθλησάντων και > αποθανόντων [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 19 Νοεμ. 1845.

Σχετικό:

Οδηγίαι προς την επί των θυσιών και αγώνων εξεταστικην Επιτροπην.

Ε. τ. Κ φ. 19, 23 Ιουλ. 1846.

162. -ΒΔ. Περί της εξετάσεως των εις την ναυτικήν υπηρεσίαν καταταχθησομένων.

24 Νοεμ. 1845

[...] Άχρις ου διοργανισθή το Ναυτικόν σχολείον εις ο θέλουσι εκπαιδεύεσθαι οι μέλλοντες να υπηρετήσωσι κατά θάλασσαν την πατρίδα, επιτρέπομεν να προπαιδευθώσιν επί της εξοπλιζομένης μεγάλης Κορβέτας, ο Λουδοβίκος, δέκα νεανίαι δόκιμοι καλούμενοι.

[...] ούτοι [ . . ] πρέπει να είναι Έλληνες ιθαγενείς, κράσεως υγιούς ηλικίας δε δέκα μέχρι δεκαοκτώ ετών, πρέπει δε να γνωρίζωσι τα ακόλουθα μαθήματα^

Τα στοιχεία της νέας Ελληνικής γλώσσης· ήτοι την τεχνολογίαν και την ορθογραφίαν.

Τα στοιχειώδη μαθηματικά, τας άρχας της γεωγραφίας· [...] εκ των δέκα δε τούτων νέων οι ενδεείς, οι εκ των ιδίων τα επί του πλοίου έξοδα να πορίζωνται αδυνατούντες, θέλουσιν απολαμβάνειν ταύτα εκ του δημοσίου, αλλ' ο αριθμός αυτών δεν πρέπει να υπερβή τους τέσσαρες, εάν δε πλείονες των τεσσάρων ήθελον ευρεθή ενδεείς, θέλουσι προτιμηθή οι εις τα μαθηματικα δοκιμιωτερους εαυτούς αναδείξαντες· εν περιπτώσει δε ίσης ικανότητος, οι πατρικας εκδουλεύσεις η θυσίας απαριθμούντες.

Ως διάρκεια της επί του πλοίου εκπαιδεύσεως των νεανιών τούτων προσδιορίζομεν έτη τέσσαρα, αφ' ης επιβώσιν ημέρας.

Οι δημοσία δαπάνη εκπαιδευόμενοι δόκιμοι υποχρεούνται να υπηρετήσωσι μετά την εκπαίδευσιν των εις το Ημέτερον Πολεμικόν Ναυτικόν, εάν η Κυβέρνησις το απαιτή. Εις

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/50.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αυτό δε θέλουσι τότε καταταχθή με τον βαθμόν του σημαιοφόρου, αφ' ου πρότερον εξετασθώσι και αναδειχθώσιν ικανοί.

Ε. τ. Κ φ. 30, 6 Δεκ. 1845.

Σχετικά:

α΄) . Κ. Υ. Ναυτ. Περί παραδοχής δοκίμων εθελοντών επί της Βασ. Κορβέτας ο Λουδοβίκος. 25 Μαΐου 1846

Η ηλικία έγινε τώρα 12 - 18 ετών. Ε. τ. Κ φ. 13, 31 Μαΐου 1846. β΄) ΒΔ. Περί παραδοχής δοκίμων εθελοντών επί της Βασ. Κορβέτας ο Λουδοβίκος. 14 Μαΐου 1846

Ε. τ. Κ φ. 13, 31 Μαΐου 1846.

γ΄) ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικού παιδευτηρίου επί της Κορβέτας ο Λουδοβίκος. 11 Ιουλ. 1846

Ε. τ. Κ φ. 21, 5 Αυγ. 1846.

163. -Ν. ΚΒ'. Νόμος υγειονομικός και ποινικαί αυτού διατάξεις.

25 Νοεμ. 1845 Άρθρ. 35. Τα ληξιαρχικα βιβλία των εντός της περιφερείας του λοιμοκαθαρτηρίου γεννήσεων...γάμων και αποβιώσεων, οφείλει να κρατή ο επιστάτης του λοιμοκαθαρτηρίου, [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 7 Δεκ. 1845.

164. - - - Ν. ΚΔ'. Περί διατιμήσεως των Υγειονομικών και Λοιμοκαθαρτικών δικαιωμάτων.

25 Νοεμ. 1845

12. Απαλλάττονται όλων των Λοιμοκαθαρτικών δικαιωμάτων παιδία μέχρι των δύο ετών· όσα δε είναι 3 - 12 πληρόνουν το ήμισυ των δικαιωμάτων.

Ε. τ. Κ φ. 31, 7 Δεκ. 1845.

165. -ΒΔ. Περί του κανονισμού των Υγειονομείων και Λοιμοκαθαρτηρίων του Βασιλείου της Ελλάδος.

25 Νοεμ. 1845

Άρθρ. 243. Γυναίκες επίτοκοι δύνανται να παραλάβωσι κατ' αίτησιν των μαίαν εκ της πόλεως διά να τας βοηθήση τικτούσας. αποζημιούσαι αυτάς διά την βοήθειαν και τον καιρόν, καθ' ον θέλουν μείνει υπό κάθαρσιν.

Άρθρ. 289. Ο επιστάτης θελει έχει τα εφεξής βιβλία.

γ΄) βιβλίον των εις το Λοιμοκαθαρτήριον γεννήσεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 37, 31 Δεκ. 1845.

166. -ΒΔ. Περί καθηκόντων των Νομαρχών και της υπηρεσίας αυτών.

5 Δεκ. 1845 Άρθρ. 13. < Οφείλει ο Νομάρχης > § 27. Να φροντίζη αρμοδίως υπέρ των πτωχών, διά την περίθαλψιν ανικάνων πενήτων, διά την διασίτισιν και ιατρικήν επίσκεψιν απόρων ασθενών,

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/51.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διά την τροφήν πτωχών παίδων προ πάντων ορφανών, και να εφορά εις την διαχείρισιν των διά τους πτωχούς αγαθοεργών καταστημάτων.

§ 42. Να φροντίζη αρμοδίως διά να διορίζωνται [...] μαιεύτριαι εκ των αναγνωρισμένων νομίμως ως τοιούτων. [...]

Άρθρ. 14 § 24. Να φροντίζη αρμοδίως περί όλων, όσα αφορώσι τα σχολεία και την ανατροφήν των παίδων και περί βελτιώσεως των εντός της διοικητικής περιφερείας του δημοσίων τεχνολογικών και επιστημονικών καταστημάτων.

§ 25. Να επιτηρή εις όλα τα εντός του νομού υπάρχοντα καταστήματα της δημοσίου εκπαιδεύσεως, και να επαγρυπνή εις το να εκτελώνται οι περί διδασκαλίας κανονισμοί και τα περί πειθαρχίας.

§ 26. Να φροντίζη αρμοδίως περί ενθαρρύνσεως των δεικνυόντων έξοχον ευφυΐαν μαθητών και να γνωμοδοτή περί των διορισθησομένων υπέρ αυτών χορηγημάτων.

27. Να φροντίζη αρμοδίως περί συστάσεως βιβλιοθηκών κατά τον νομόν [...]

28. Να επιτηρή εις την διαγωγήν και την υπηρεσίαν του προσωπικού των διδακτικών καταστημάτων του νομού· έτι δε να διορίζη, να μεταθέτη, η να παύη τους τοιούτους καθ' όσον δι' ιδιαιτέρων ορισμών ανετέθη εις τον νομάρχην η εξουσία αύτη· αν δε η κυβερνησις επεφύλαξεν εις εαυτήν το δικαίωμα τούτο, ο νομάρχης οφείλει να υποβάλλη εις αυτήν την περί τούτων πάντων γνωμοδότησίν του.

Επίσης § 29, 30, 31, 32, 33. Ε. τ. Κ φ. 35, 29 Δεκ. 1845.

1846

167. -ΒΔ. Περί απολύσεως της υπηρεσίας του παρά τη στρατιωτική σχολή διδασκάλου της σπαθασκίας < χάριν οικονομίας >.

16 Ιαν. 1846

Ε. τ. Κ φ. 2, 1 Φεβρ. 1846.

168. - Οδηγίαι Υ. Εσωτ. Περί της περιοδείας των νομαρχών και επάρχων.

13 Φεβρ. 1846

[...] Η δημοσία εκπαίδευσις είναι αντικείμενον ούσιωδέστατον το οποίον πρέπει να εφελκύση ιδίως την προσοχήν του Νομάρχου· διά τούτο οφείλετε κατά την περιοδείαν σας να επιθεωρήτε τα σχολεία διά να πληροφορήσθε αυτοπροσώπως εάν τα καταστήματα όπου ενεργείται η διδασκαλία ευρίσκωνται εις καλήν κατάστασιν, εάν ήναι εφωδιασμένα με τα αναγκαία βιβλία και υλικόν, εάν γίνεται η απαιτουμένη πρόοδος των μαθητών, και εις εναντίαν περίστασιν να εξιχνιάζετε τας αιτίας, αι οποίαι εμποδίζουν την πρόοδόν των. Οφείλετε ωσαύτως να λαμβάνετε ακριβείς πληροφορίας περί της ηθικής διαγωγής και της ικανότητος των διδασκάλων, και εάν εκπληρώσι προσηκόντως τα καθήκοντα των. Τας αυτάς πληροφορίας οφείλετε να λαμβάνετε και ως προς την εκπλήρωσιν των καθηκόντων των κατά νόμον διωρισμένων εφορειών των διαφόρων σχολείων.

[...] εάν υπάρχουν καταστήματα προς εκπαίδευσιν του κλήρου εντός . της περιφερείας σας. οφείλετε να τα επισκέπτεσθε και να ενεργήτε τας αναγκαίας εξετάσεις περί της καταστάσεως αυτών· [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 1 Μαρτ. 1846.

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/52.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

169. -ΒΔ. Περί ναυτικών εξετάσεων.

4 Απρ. 1846

Α'. διά να καταταχθή τις αξιωματικός εις το Ημέτερον πολεμικόν ναυτικόν πρέπει·

1. Να παρουσιάση αποδείξεις, ότι υπηρέτησεν επί πολεμικών πλοίων δύο τουλάχιστον έτη·

2. Να έχη συμπεπληρωμένον το εικοστόν έτος της ηλικίας του·

3. Να υποβληθή εις εξετάσεις και να αποδείξη, ότι καλώς επίσταται τα εξής·

τα στοιχεία της μαθηματικής

την ναυτικήν αστρονομίαν

την θεωρίαν της ναυτιλίας

την κυβερνητικήν τέχνην

τον τρόπον του καταρτίζειν τα πολεμικά πλοία

την ναυτικήν τακτικήν

την μέθοδον της διά σημάτων ανταποκρίσεως

τας αρχάς της υδρογραφίας και

την θεωρίαν των ατμομηχανών. [...]

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα ύλης. Ε. τ. Κ φ. 11, 18 Μαΐου 1846.

170. -Εγ. 92 Υ. Εσωτ. Περί συγκροτήσεως στρατολογικών συμβουλίων και κατ' επαρχίας.

16 Μαΐου 1846

[...] προς ευκολίαν της εξετάσεως και κατατάξεως των νεοσυλλέκτων, εις τον στρατόν [...]

Τροποποιεί το άρθρο 33 Β. Δ. της 18 Ιαν. 1838 το οποίο προέβλεπε συγκρότηση στρατολογικών συμβουλίων στις πρωτεύουσες των νομών.

Γιαννούλης 1846 σ. 38.

171 . -ΒΔ. Περί διαλύσεως της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

16 Μαΐου 1846

Πληροφορηθέντες εκ της από 27 Απριλίου εκθέσεως του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών περί του κατά την νύκτα της 11 - 12 Απριλίου λαβόντος χώραν εις την Στρατιωτικήν Σχολήν κινήματος των μαθητών αυτής,

Θεωρούντες, ότι κατά την νύκτα εκείνην έλαβε χώραν εις την Σχολήν στάσις ένοπλος εκ προμελέτης εκ μέρους όλων των μαθητών εξαιρουμένων των Γεωργίου Σούτζου και Ιωάννου Γενίσαρλη της 7ης κλάσεως·

[...] άπεφασίσαμεν, και διατάττομεν·

Άρθρ. 1. Η εν Πειραιεί Στρατιωτική Σχολή διαλύεται προσωρινώς.

Άρθρ. 2. Οι μέχρι τούδε μαθηταί αυτής αποπέμπονται εις τας οικίας των γονέων και συγγενών αυτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 29 Μαΐου 1846.

172. - - - Εγ. 100 Υ. Εσωτ. Περί κληρούχων αναχωρούντων διά τα εκτός του Κράτους.

25 Μαΐου 1846

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/53.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς τους Νομάρχας [...]

το υπουργείον των Εσωτερικών δι' εγκυκλίου του υπ' αριθ. 6341 και από 28 Απριλίου 1839 διέταξεν απάσας τας διοικητικάς αρχάς να μη εκδίδωσιν εις τους θέλοντας ν' αποδημήσωσι στρατευσίμους εξωτερικά διαβατήρια, παρ' αφού παρουσιάσωσιν αξιόχρεων εγγυητήν [...].

Η διάταξις αύτη και τοι ύπεμνησθείσα κατά διαφόρους καιρούς, [...] δεν έτηρήθη [...] και ως εκ τούτου συνέπεσεν, ώστε πολλοί στρατεύσιμοι 'ν' αποδημήσωσιν [...] χωρίς [...] την [...] εγγυοδοσίαν και ν' αποφύγωσι την στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν.

[...] ν' απαιτήται παρ' όλων εν γένει των υποκειμένων εις στράτευσιν νέων, οσάκις ζητούσι διαβατήρια εξωτερικά, αξιόχρεων εγγύησιν, ότι θέλουσι προσέρχεσθαι αυτοπροσώπως διά να καταταχθώσιν εις τον στρατόν, εάν ήθελον υποχρεωθή εις τούτο, διαρκούσης της αποδημίας των, η ότι θέλουσι χορηγεί αντικαταστάτην εντός προσδιωρισμένης αναλόγου προθεσμίας, άλλως να υποχρεούται ο εγγυητής να χορηγή αντικαταστάτην ιδίαις δαπάναις.

Η εγγύησις πρέπει να γίνηται ενωπιον συμβολαιογράφου εις τοιούτον τρόπον, ώστε να ήναι εκτελεστή άμα, γενομένης ειδοποιήσεως, δεν ήθελεν υπακούσει ο στρατεύσιμος [...] απαιτείται δε να δίδηται ιδιαιτέρα προσοχή, ώστε ο εγγυητής να είναι αξιόχρεως κατά τε το ηθικόν του χαρακτήρός του και κατά την κτηματική ν κατάστασιν.

το εγγυητήριον θέλει άποστέλλεσθαι εις την δημοτικήν αρχήν του δήμου, όπου ο στρατεύσιμος υπάγεται διά να φροντίζη αύτη περί της πραγματοποιήσεως της εγγυήσεως [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 41.

173. -Ν. ΑΖ'. Περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εις Τίρυνθον.

28 Μαΐου 1846

Ε. τ. Κ φ. 15, 10 Ιουν. 1846.

174. -Εγ. 110 Υ. Εσωτ. Περί νέων αποσταλησομένων εις Βιέννην διά την σπουδήν τεχνών.

18 Ιουν. 1846

προς τους Νομάρχας [...]

Η Κυβέρνησις, παρατηρούσα την υπάρχουσαν έλλειψιν αξίων τεχνιτών [...] ένεκα της οποίας πολλαί πρώται ύλαι η μένουσιν άχρηστοι εν τω τόπω, ή, μεταφερόμεναι εις άλλα ξένα Κράτη, έπιστρέφουσι κατειργασμέναι προς κατανάλωσιν των ιδίων κατοίκων του επιβαρυνόμεναι με μεγάλα έξοδα [...] έλαβε το μέτρον να στείλη δι' εξόδων της εκείσε <στη Βιέννη > ετέρους δώδεκα νέους Έλληνας εκ των διαφόρων Νομών [...] Οι νέοι ούτοι [...] θέλουσι παραδοθή [...] εις τους καλυτέρους πρωτοτεχνίτας με την συμφωνίαν του να διατηρήσωσι πλησίον των 3 - 4 έτη και διδάξωσιν αυτούς καθ' όλα τα μέρη της τέχνης, χορηγούντες ενταυτώ και τα προς διατροφήν των αναγκαία [...] . Όσοι δε τούτων δεν ήθελον έχει τα αναγκαία ενδύματα θέλουσι λαμβάνει και ταύτα παρά των άρχιτεχνιτών, αλλα θέλουσιν είσθαι υπόχρεοι να διαμείνωσιν εν έτος περισσότερον πλησίον των. Αί τέχναι, [...] είναι αι εξής.

1. Η αγγειοπλαστική, ήτοι η κατασκευή διαφόρων πηλίνων αγγείων.

2. Η κατασκευή αλειμματοκηρίων και σαπωνίων.

3. Η κατωτέρα υφαντική.

4. Η αμαξοποιΐα.

5. Η σειριτοποιΐα κτλ. [...] προσόντα [...]

Σελ. 53
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 34
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1. [...] Καθώς και οι χηρεύοντες πατέρες οικογενειών, [...]

  3. Εκείνοι οι νέοι οίτινες είναι τακτικοί μαθηταί και τακτικοί ακροαταί εις το Γυμνάσιον και εις το Πανεπιστήμιον, η εις το Διδασκαλείον, [...] καθώς και εκείνοι οι οποίοι προετοιμάζονται αποφασιστικώς εις το ιερατικόν επάγγελμα, και εν γένει εκείνοι οίτινες διδάσκονται με έξοδα του δημοσίου εις διδακτικόν τι κατάστημα διά την υπηρεσίαν του κράτους, εάν παρέχουν τα ανήκοντα ενδεικτικά περί ήθικότητος, επιμελείας και ευφυΐας των.

  4. Όσοι ανέλαβον το επάγγελμα ιερέως. διδασκάλου, η ιατρού.

  5. Οι μονογενείς υιοί και οι μόνοι μένοντες, αποθανόντων των άλλων, ο μεγαλήτερος υιός δύο η πολλών διά του κλήρου εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν προσδιοριζομένων, αν όλοι ούτοι έχουν την απαιτουμένην ικανότητα, και αν δεν υπάρχη άλλος υιός, όστις ετελείωσε τους 18 χρόνους. Εάν δε ούτος ο μεγαλήτερος είναι τυφλός η ανίκανος να πορισθή τα προς το ζην αναγκαία, η χάρις αύτη μεταβαίνει εις τον δεύτερον· αποθανόντων δε όλων των υιών, οι ανωτέρω διορισμοί θέλουν εφαρμόζεσθαι εις τον μεγαλήτερον εγγονόν· θέλουν εφαρμόζεσθαι επίσης και εις τον μονογενή η μεγαλήτερον ορφανόν κάθε οικογενείας ξεχωριστά, εάν αύτη είναι ιδιοκτήτης γαιών. Τέλος πάντων είναι εξηρημένος κάθε αδελφός όστις επιτροπεύει η κηδεμονεύει τους ανηλίκους αδελφούς η αδελφάς του·

  Άρθρ. 11. Κάθε υποχρεωμένος να υπηρετήση στρατιωτικώς, έχει το δικαίωμα δι' αντικαταστάσεως άλλου ν' απαλλαχθή της υποχρεώσεως του. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 40, 8 Δεκ. 1837.

  106. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμού διδασκάλων της Εκκλησιαστικής Μουσικής.

  2 / 14 Δεκ. 1837

  [...] Η Α. Μ. διώρισε διδασκάλους της εκκλησιαστικής μουσικής τους Κυρίους Ζαφείριον Α. Ζαφειρόπουλον και τον ιεροδιάκονον Κύριον Θεόκλητον, [...]

  Η παράδοσις των μαθημάτων θέλει γίνεσθαι προς το παρόν εις το κατάστημα του ενταύθα Βασιλικού διδασκαλείου, όπου προς ακρόασιν του μαθήματος τούτου παρά τους σπουδάζοντας εις το διδασκαλείον θέλει έχει ελευθέραν είσοδον έκαστος των βουλομένων να μαθητευθή την μουσι κήν. [ ...]

  Ε. τ. Κ φ. 43, 28 Δεκ. 1837.

  1838

  107. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του από 28 (10 Δεκεμβρίου) Νόμου, περί συμπληρώσεως του στρατού < περί απογραφής >.

  18 / 30 Ιαν. 1838 Άρθρ. 2. Οι Δήμαρχοι οφείλουν να εμψυχόνωσι με πάντα τρόπον την απογραφήν των εθελοντών [...]

  Άρθρ. 7. Οι Δήμαρχοι οφείλουν να συντάσσωσι τους στρατολογικούς πίνακας [...] Ως προς την ηλικίαν θέλουν έχει ως οδηγόν τους απογραφικούς πίνακας του Δήμου, τας εκθέσεις των γονέων περί της ημέρας της γεννήσεως, τας πληροφορίας αξιοπίστων δημοτών, κατ' εξοχήν δε των παρευρεθέντων εις την γέννησιν και το βάπτισμα Ιερέων, και προς τούτοις την δημόσιον φήμην.

  Άρθρ. 8. Ο στρατολογικός πίναξ θέλει περιέχει·

  α΄. τον αύξοντα αριθμόν υπό τον οποίον είναι τεταγμένος έκαστος·