Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 393-412 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/393.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1785. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της ιδρύσεως φιλανθρωπικού σωματείου εν Πάτραις υπό την επωνυμίαν " εν Χριστώ αδελφότης Κυριών ".

29 Δεκ. 1887 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. Συνιστάται [...] προς ανακούφισιν των εν ταις αυτόθι φυλακαίς εγκλείστων, αν δε οι πόροι της αδελφότητος το επιτρέψωσι, και προς περίθαλψιν των οικογενειών αυτών.

Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1888.

1888

1786. -Υ. Α. 16282 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

4 Ιαν. 1888

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Δημ. Α. Κόκκαλην η άδεια να συστήση εν Αραχώβη του ομωνύμου δήμου της Λεβαδείας ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...].

Ε. τ. Κ φ. 3, 5 Ιαν. 1888.

1787. -Ν. ΑΧΜΑ'. Περί συστάσεως ταμείου της δημοτικής εκπαιδευσεως.

11 Ιαν. 1888

Άρθρ. 1. Υπό την άμεσον δικαιοδοσίαν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, συνιστάται από της 1 Ιανουαρίου 1888, ειδικόν ταμείον της δημοτικής εκπαιδεύσεως, άσχετον όλως προς το δημόσιον ταμείον και αποκλειστικώς προωρισμένον όπως, διά των παρεχομένων αυτώ δυνάμει του παρόντος νόμου πόρων, συντηρή τα συμφώνως προς τον νόμον περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως υπάρχοντα και τα κατ' αυτόν συσταθησόμενα σχολεία αμφοτέρων των φύλων, ανεγείρη δε η προσκτήσηται βαθμηδον οικοδομάς καταλλήλους διά τα εκπαιδευτήρια ταύτα [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Ιαν. 1888.

1788. -ΒΔ. Περί ορισμού του χωρίου Χαλκί ως έδρας του εν Ακαδήμοις < δήμου Τραγαίας > Ελληνικού σχολείου.

9 Ιαν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 12 Ιαν. 1888.

1789. -Υ. Α. 724 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τοις δήμοις Τριπόλεως και Τεγέας.

9 Ιαν. 1888

[...] αρρένων εν τοις χωρίοις Ματζαγρά του δήμου Τριπόλεως και Βουνού του δήμου Τεγέας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 17, 19 Ιαν. 1888.

Σελ. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/394.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1790. -Ν. ΑΧΜς'. Περί επιμισθίων των εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω καθηγητών.

11 Ιαν. 1888

Άρθρ. 1. [...] Εις τους καθηγητάς [...] χορηγείται επιμίσθιον εκατόν δραχμών κατά μήνα διά διδασκαλίαν αυτών εν φροντιστηρίω.

Άρθρ. 2. [...] χωρίς να λογίζεται εις τον προσδιορισμόν της συντάξεως.

Ε. τ. Κ φ. 10, 13 Ιαν. 1888.

1791 . -ΒΔ. Περί των εγκαινίων του Ζαππείου μεγάρου και της ενάρξεως της Δ' 'Ολυμπιάδος.

11 Ιαν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 9, 12 Ιαν. 1888.

1792. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του περί κανονισμού των απολυτηρίων εξετάσεων εν τοις Διδασκαλείοις Β. διατάγματος της 6

Μαΐου 1880.

11 Ιαν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 11, 14 Ιαν. 1888.

1793. -ΒΔ. Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων διδασκαλισσών.

11 Ιαν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 11, 14 Ιαν. 1888.

1794. -Ν. ΑΧΜΕ'. Περί του αριθμού των καθηγητών του Εθνικού Πανεπιστημίου.

13 Ιαν. 1888

Άρθρον μόνον. [...] Οι εν ενεργεία καθηγηταί του Εθνικού Πανεπιστημίου μέχρι του οριστικού κανονισμού των εδρών αυτού είνε πεντήκοντα και πέντε. [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 13 Ιαν. 1888.

1795. -Ν. ΑΧΜΔ'. Περί βιβλιοφυλάκων.

13 Ιαν. 1888

Άρθρον μόνον. [...] Εν εκάστη των δημοσίων βιβλιοθηκών Κερκύρας, 'Ανδριτσαίνης, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας διορίζεται εις βιβλιοφύλαξ επί μισθώ ενενήκοντα δραχμών κατά

μήνα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 13 Ιαν. 1888.

1796. -Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Δ' περιόδου των Ολυμπίων [...]

14 Ιαν. 1888

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ των εν τη Εκθέσει της Δ' Ολυμπιάδος εκτεθησομένων.

[...] ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΙΓ'. Ανατροφή. Διδασκαλία.

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/395.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Ελευθέριοι Τέχναι.

Τάξις 43. Εκπαίδευσις· σχέδια και έπιπλα παιδοτροφείων, ορφανοτροφείων, νηπιαγωγείων, σχολείων· οργανισμός, μέθοδοι και όργανα διδασκαλίας, βιβλία κτ. λ. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 14 Ιαν. 1888.

1797. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις "Εταιρίας των Φιλοτέχνων".

19 Ιαν. 1888 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

§ 1. [...] σωματείον [...] σκοπός του οποίου είνε η θεραπεία των εικαστικών τεχνών, η ανάπτυξις του αισθήματος του καλού παρά τω Ελληνικω λαώ και η εκ της τέχνης απόλαυσις.

§ 9. Τα μέλη της εταιρίας είνε [...] εξ αμφοτέρων των φύλων [...]

§ 24. Η Εταιρία δύναται ν' αποστείλη διά συναγωνισμού υποτρόφους εις Ευρώπην προς τελειοποίησιν εν ταις καλαίς τεχναις νέους αριστεύσαντας εν ταις σπουδαίς αυτών, είτε εν τω σχολείω των Καλών Τεχνών, τω εν Αθήναις ιδρυμενω, είτε εν τοις Εύρωπαϊκοίς ομοίοις, αν επιτρέπωσι τούτο τα χρηματικά αυτής μέσα η χορηγούντος φιλοτέχνου ανδρός. [...] 9 Ιαν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 21, 22 Ιαν. 1888.

1798. -ΒΔ. Περί κανονισμού της εκπαιδεύσεως του συντάγματος του μηχανικού.

21 Ιαν. 1888 Ε. τ. Κ φ. 96, 4 Απρ. 1888.

1799. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' Βαρβακείου Ελληνικού σχολείου.

23 Ιαν. 1888

[...] Ένεκα της πληθύος των μαθητών του προσηρτημένου τω Βαρβακείω γυμνασίω ελληνικού σχολείου, ου πάσαι αι τάξεις είναι διηρημέναι εις τμήματα, [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 2 Φεβρ. 1888.

1800. -ΒΔ. Περί καταργήσεως Ελληνικών σχολείων.

23 Ιαν. 1888

[...] Καταργούνται ένεκα του ευαρίθμου των εις ταύτα φοιτώντων μαθητών τα έπομενα Ελληνικά σχολεία: το εν Λεπαινού, το εν Συντέκνω, το εν Χαλκιοπούλοις, το εν Βλαχόρραπτη, το εν Βελιμαχίω, το εν Παλαιοχωρίω, το εν Κομποτίω, το εν Καπανδριτίω, το εν Δελήμπαλι, το εν Λαντζόι, το εν Λυκουρία, το εν Μάνεσι, το εν Ερετρεία, το εν Στενή (Χαλκίδος), το εν Καλάμω, το εν Αγία Θέκλα, το εν Στενή (Τήνου), το εν Διαβολιτσίω, το εν Μαυριλίω, το εν Κωτσαρή, το εν Παραπρασταίνη, το εν Πετρίλω, το εν Σμοκόβω, το εν Μαρτίνω, το εν Παύλιανη και το εν Σούρπη. [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 27 Ιαν. 1888.

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/396.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1801 . -ΒΔ. Περί ανακλήσεως Β. διατάγματος περί ορισμού της έδρας του εν Βυζικίω Ελλ. σχολείου.

28 Ιαν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 31, 30 Ιαν. 1888.

1802. -Ν. ΑΧΝΒ'. Περί αντικαταστάσεως άρθρων του περί οργανισμού του σχολείου των βιομηχάνων τεχνών νόμου ΑΦΜΑ^.

29 Ιαν. 1888

Άρθρ. 1. το άρθρον 1 του νόμου ^ΙΦΜΑ' [...] αντικαθίσταται διά του επομένου· "Τό εν Αθήναις σχολείον των βιομηχάνων τεχνών, υπαγόμενον εις την αρμοδιότητα του επί των Εσωτερικών Υπουργείου και αποτελούν μίαν των εν τω ιδρύματι του Μετσοβείου πολυτεχνείου λειτουργουσών σχολών, σκοπόν έχει την μόρφωσιν τεχνικών ανδρών διά τε την δημοσίαν υπηρεσίαν και την βιομηχανίαν.

Εις τα έγγραφα θέλει προτάττεσθαι ο τίτλος: "Μετσόβειον Πολυτεχνείον" και υπ' αυτόν ο της σχετικής σχολής".

Άρθρ. 2. το άρθρον 2 αντικαθίσταται διά του επομένου·

" Το σχολείον αποτελείται εκ τριών ειδικων σχολών επί του παρόντος ήτοι·

α΄. της των πολιτικών μηχανικών· [...]

β΄. της των μηχανουργών και

γ΄. της των γεωμετρών, εργοδηγών και πρακτικών μηχανουργών " [...]

Άρθρ. 6. το άρθρον 7 του νόμου ^ΑΦΜΑ^ αντικαθίσταται διά του επομένου· " Εν τη σχολή των πολιτικών μηχανικών και την των μηχανουργών κατατάσσονται·

α΄. οι από του προτύπου λυκείου αποφοιτώντες μαθηταί και οι της τρίτης τάξεως του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων μετά προηγουμενην εν τω σχολείω των βιομηχάν ων τεχνών δοκιμασίαν εις τα τεχνικά μαθήματα και εις τας τεχνικας σχεδιάσεις και

β΄. οι φέροντες απολυτήριον γυμνασίου του Κράτους μετά δοκιμασίαν εν μεν τω προτύπω λυκείω εις τα μαθήματα, άτινα δεν ήκροάσθησαν, εν δε τω σχολείω των βιομηχάνων τεχνών εις τα τεχνικά μαθήματα και εις τας σχεδιάσεις ".

Άρθρ. 7. το άρθρον 45 αντικαθίσταται διά του εξής·

" Οι μέχρι πλήρους εφαρμογής του παρόντος νόμου εξελθόντες εκ του σχολείου των τεχνών και οι της δ' τάξεως αυτού μαθηταί δύνανται να καταταχθώσιν οι μεν πρώτοι εις την β' τάξιν, οι δε της δ' εις την α΄ τάξιν του σχολείου των βιομηχάνων τεχνών, αν ήθελον εύδοκιμήσει εις τας εξετάσεις των μαθημάτων, άτινα ορίζονται διά του εκτελεστικού διάταγματος. Προς εξάσκησιν εις τε την ελληνικήν και την γαλλικήν γλώσσαν των μαθητών του σχολείου των βιομηχάνων τεχνών, των εκ του σχολείου των τεχνών προερχομένων, διορίζονται ανά εις καθηγητής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 29 Ιαν. 1888.

1803. -Υ. Α. 708 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

1 Φεβρ. 1888

[...] χορηγείται η άδεια τω Λεωνίδα Αύδή να συστήση εν Καρδίτση ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον και δύο τάξεις (Α' και Β^) ελληνικού σχολείου [...] Τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του Σχολάρχου και νομαρχιακού δημοδιδασκάλου Καρδίτσης [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 3 Φεβρ. 1888.

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/397.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1804. -Υ. Α. 1463 Υ. ΕΔΕ. Περί παρατάσεως προθεσμίας προς υποβολήν της εκθέσεως της επί των διδακτικών βιβλίων πρώτης επιτροπείας της κατωτέρας εκπαιδεύσεως.

8 Φεβρ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 41, 11 Φεβρ. 1888.

1805. -Υ. Α. 1566 Υ. ΕΔΕ. Περί παρατάσεως προθεσμίας προς υποβολήν της εκθέσεως της επί των διδακτικών βιβλίων πρώτης επιτροπείας της μέσης εκπαιδεύσεως.

8 Φεβρ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 41, 11 Φεβρ. 1888.

1806. -ΒΔ. Περί αποζημιώσεως και οδοιπορικών εξόδων του κατά θάλασσαν στρατού.

9 Φεβρ. 1888

Άρθρ. 13. Οι παντός κλάδου έγγαμοι αξιωματικοί, αρχικελευσταί και οι τούτοις εξομοιούμενοι, μετατιθέμενοι και παραλαμβάνοντες μεθ' εαυτών τας οικογενείας των η μετάκαλούντες αυτάς εις την νέαν θέσιν των εντός δύω μηνών από της μεταθέσεώς των, άπολαμβάνουσιν, εάν μεν διά θαλάσσης ταξειδεύωσι, τον ναύλον των μελών της οικογενείας των θέσεως εις ήν και ούτοι δικαιούνται, καθώς και λεμβουχικά δραχμήν μίαν κατ' άτομον και άχθοφορικά δραχμάς πέντε εκάστοτε, εάν δε διά του σιδηροδρόμου, το τίμημα των εισιτηρίων εκάστου μέλους της οικογενείας των και δραχμάς τρεις δι' αχθοφορικά προς μεταφοράν των επίπλων των από της κατοικίας των εις τον σταθμόν του σιδηροδρόμου και τανάπαλιν.

Τροφής εν τοις ατμοπλοίοις δεν δικαιούνται αι οικογένειαι. Η διά ξηράς μετάβασις [...] παρέχει το δικαίωμα εις ισάριθμα φορτηγά όσα μέλη φέρει η οικογένεια και πλέον δύω διά την μεταφοράν των επίπλων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 12 Φεβρ. 1888.

1807. -Υ. Α. 1748 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων >.

11 Φεβρ. 1888

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Αγαθήν Δημητριάδου η άδεια συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων προς στοιχειώδη εκπαίδευσιν εν Αθήναις κατά την συνοικίαν Τάκη [...] 

Ε. τ. Κ φ. 43, 13 Φεβρ. 1888.

1808. -ΒΔ. Περί ορισμού των πρωτευουσών των δήμων εις άς μεταβαίνουσι τα στρατολογικά συμβούλια και εις ας προσέρχονται οι στρατεύσιμοι.

12 Φεβρ. 1888 Ακυρώνει το από 28 Ιουν. 1888 ΒΔ. Ε. τ. Κ φ. 53 22 Φεβρ. 1888.

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/398.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1809. -ΒΔ. Περί σωματικής ικανότητος και λοιπών προσόντων απαιτουμένων προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα.

12 Φεβρ. 1888

Άρθρ. 1ον. το ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εις την ενεργόν υπηρεσίαν του στρατού ορίζεται εις 1 μέτρον και 56 εκατοστά.

Άρθρ. 2ον. Ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα και σώματα ορίζεται το εξής·

διά το πεζικόν 1μ. 56

διά το ιππικόν 1μ. 64

διά το πυροβολικόν 1μ. 68

διά το μηχανικόν 1μ. 60

διά τους νοσοκόμους 1μ. 60

διά την πεζήν χωροφυλακήν 1μ. 56

διά την έφιππον χωροφυλακήν 1μ. 64.

Άρθρ. 3ον. Οι εις το πεζικόν κατατασσόμενοι δέον να ώσιν εύρωστου έξεως, να έχωσι τον θώρακα ευρύν και καλώς διαπεπλασμένον, εύρείς τους ώμους και ανεπτυγμένους τους οσφυακούς μύς. [...]

Άρθρ. 4ον. Οι εις το ιππικόν κατατασσόμενοι δύνανται να έχωσιν ήττον ευρύν τον θώρακα, αλλα δέον να μη φέρωσιν ουδέ την ελαχίστην προς κήλην προδιάθεσιν [...]

Άρθρ. 5ον. Οι εις το πυροβολικόν κατατασσόμενοι δέον να έχωσι τους διά το πεζικόν ορισθέντας όρους, προς δε την όρασιν όξείαν και να μη φέρωσι μηδέ την ελαχίστην βλάβην κατά τα άνω η κάτω άκρα [...]

Άρθρ. 6ον. Οι εις το μηχανικόν κατατασσόμενοι δέον να έχωσι τους διά το πεζικόν ορισθέντας όρους, προτιμωμένων των σκαφέων και των γνωριζόντων την τέχνην του ξυλουργού, σιδηρουργού και λιθοξόου.

Άρθρ. 7ον. Οι εις τους νοσοκόμους κατατασσόμενοι δέον να έχωσι τους διά το πεζικόν οριζομένους όρους, προτιμωμένων εκ τούτων των γιγνωσκόντων ανάγνωσιν και γραφήν.

Άρθρ. 8ον. Οι εις την πεζήν χωροφυλακήν εκ του πεζικού κατά την 1ην Ιουνίου εκάστου έτους μετατιθέμενοι δέον να έχωσι διαγωγήν εξαίρετον η άμεμπτον, να ώσι νοήμονες και υγιείας καλλίστης. Εκ τούτων προτιμώνται οι γιγνώσκοντες ανάγνωσιν και γραφήν.

Ε. τ. Κ φ. 53, 22 Φεβρ. 1888.

1810. -ΒΔ. Περί εξετάσεων υποψηφίων διά τους βαθμούς λοχίου και επιλοχίου της διλοχίας των νοσοκόμων.

15 Φεβρ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 61, 27 Φεβρ. 1888.

1811. -ΒΔ. Περί συστάσεως και οργανισμού σχολείου ιππευτικής.

15 Φεβρ. 1888

Άρθρ. 1ον. Συνίσταται σχολείον ιππευτικής όπερ προώρισται:

α΄) Εις την εκπαίδευσιν αξιωματικών και υπαξιωματικών των εφίππων σωμάτων, ίνα καταστώσιν ικανοί προγυμνασταί της ιππασίας και της ασκήσεως των νεολέκτων ίππων του στρατού.

β΄) Εις την εκπαίδευσιν εμπείρων πεταλωτών και πρακτικών κτηνιάτρων διά τα έφιππα σώματα του στρατού.

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/399.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 26ον. Μαθηταί πεταλωταί κατατάσσονται τη αιτήσει των·

1ον. Οπλίται παντός σώματος οίτινες γινώσκουσιν·

α΄) Άνάγνωσιν και γραφήν.

β΄) Γνώσεις σιδηρουργικής η και πεταλωτικής.

γ΄) Ν' αναλάβωσι την υποχρέωσιν να υπηρετήσωσι μετά την εκ του σχολείου αποφοίτησιν δύο τουλάχιστον έτη ως πεταλωταί εις τι των εφίππων σωμάτων.

2ον. Ιδιώται σιδηρουργοί η πεταλωταί, μη υπερβάντες το 25σν έτος της ηλικίας των, γινώσκοντες ανάγνωσιν και γραφήν και αναλαμβάνοντες την εν τω ανωτέρω γ' εδαφίω ύποχρεωσιν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 29 Φεβρ. 1888.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του από 15ης Φεβρουαρίου 1888 Β. διατάγματος περί συστάσεως και οργανισμού σχολείου ιππευτικής.

13 Αυγ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 213, 18 Αυγ. 1888.

1812. -ΒΔ. Περί χορηγητέων περισκελίδων τοις μαθηταίς του προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών Σχολείου.

15 Φεβρ. 1888

[...] Εγκρίνομεν, ίνα εις τους μαθητάς του προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου χορηγώνται ανά δύο περισκελίδες εξ ερέας κατά την εις αυτό είσοδον των και ανά μία μετά παρέλευσιν ενός έτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 19 Φεβρ. 1888.

1813. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Αθήναις εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Ένωσις των δικαστικών κλητήρων " κλπ.

16 Φεβρ. 1888 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [. . ]

Άρθρ. 11. Εκ των εσόδων εκάστου ηγουμένου έτους η εταιρία θέλει δαπανά εν τω επομένω έτει 1) διά τας κηδείας των αποβιούντων απόρων εταίρων, 2) διά την συντήρησιν των εκ του γήρατος η από σωματικής εξαντλήσεως απομάχων της εργασίας συνεταίρων, 3) διά την νοσηλείαν (φάρμακα και ιατρικας επισκέψεις) των ενδεών συνεταίρων και 4) δι' έκτακτα βοηθήματα των εν στερήσει οικογενειών αποβιωσάντων συνεταίρων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 19 Φεβρ. 1888.

1814. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Κερκύρα ελληνικού σχολείου εις δύο τμήματα.

18 Φεβρ. 1888

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 51, 20 Φεβρ. 1888.

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/400.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1815. -Δκ. Νομάρχου Κερκύρας. Περί της κατά τον νόμον ^ΑΦΓ της 28 Μαΐου 1887 γενομένης διανομής της εγχωρίου περιουσίας Κερκύρας.

20 Φεβρ. 1888

[...] η επιτροπή [...] παρέδωκεν [...]:

Τω μεν Δημάρχω Κερκυραίων [...]

β΄) [...] ως Προέδρω των Αδελφάτων των τριών ενταύθα αγαθοεργών καταστημάτων, οίον του Νοσοκομείου, του 'Ορφανοτροφείου και του Πτωχοκομείου, τας δι' έκαστον τούτων προσδιωρισμένας μερίδας των ωρισμένων κτημάτων και κεφαλαίων διά του άρθρ. 2 του νόμου, και

γ΄) Τω ιδίω ως προϊσταμένω της δημοτικής αρχής του δήμου Κερκυραίων, φύλακος του Μοτσενιγείου κληροδοτήματος, το δυνάμει του άρθρου 11 του ειρημένου νόμου ωρισμένον εκ της περιουσίας της αοιδίμου Ελένης Αρμένη Μοτσενίγου μέρος, προς προικοδότησαν πτωχών νεανίδων εκ της νήσου Κερκύρας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 83, 21 Μαρτ. 1888.

18 16. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των περί ανακατατάξεως διατάξεων των Κανονισμών της εσωτερικής υπηρεσίας του πεζικού, πυροβολικού και ιππικού. 20 Φεβρ. 1888

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 113, 115 και 116 του νόμου ^ΑΦΚΗ' περί στρατολογίας του κατά γην στρατού [...]

Καταργούμεν το διά του από 17 Αυγούστου 1882 Ημετέρου διατάγματος τροποποιηθέν άρθρον 194 του κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του πεζικού, 220 του πυροβολικού και 215 του ιππικού και αντικαθίσταμεν αυτό ως εξής [...]

§ 1η. Πας υπαξιωματικός, μουσικός, σαλπιγκτής, ελάτης και νοσοκόμος ως και πας κατέχων οργανικήν θέσιν τεχνίτου, διανύσας την υποχρέωσιν του και επιθυμών να διαμείνη εν τη ύπηρεσία, δύναται να ανακατατάσσηται μέχρι συμπληρώσεως του απαιτουμένου προς απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως χρόνου, εφ' όσον κέκτηται την απαιτουμένην σωματικήν ικανότητα, προσηκόντως βεβαιουμένην, διαγωγήν τουλάχιστον άμεμπτον, και τας διά τον βαθμόν η την τέχνην αυτού απαιτουμένας γνώσεις.

Ε. τ. Κ φ. 65, 3 Μαρτ. 1888.

1817. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρου του κανονισμού του προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου. 20 Φεβρ. 1888

[...] το άρθρον 117 [...] τροποποιείται ως εξής·

Μαθητής, απουσιάσας εκ του Σχολείου πλέον τριμηνίας κατά συνέχειαν η εκ διαλειμμάτων κατά το διάστημα του σχολικού έτους, αποκλείεται εν μεν τη 1η τάξει των ενιαυσίων εξετάσεων, εν δε τη β' των απολυτηρίων, όταν διανύη το πρώτον έτος εν αυτή. [...]

Ε. τ. Κ φ. 61, 27 Φεβρ. 1888.

Σχετικό:

ΒΔ. 8 Μαρτ. 1888 με τον ίδιο τίτλο και την εξής τροποποίηση: Άρθρ. 117. Μαθητής απουσιάσας [...] εν δε τη 2α τάξει δεν αποκλείεται μεν των έξετάσεων, αλλ' η διοίκησις του σχολείου γνωρίζει εγγράφως την υπό τους άνω όρους απουσίαν του μαθητού τη εξεταστική Επιτροπή, διαφωτίζουσα αυτήν ως προς την εκτίμησιν της ικανότητος αυτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 73. 11 Μαρτ. 1888.

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/401.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1818 . -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων του Β. διατάγματος της 5ης Μαΐου 1883 περί προβιβασμού εις τον βαθμόν του ανθυπασπιστού του υλικού πυροβολικού.

20 Φεβρ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 58, 25 Φεβρ. 1888.

1819. -Υ. Α. 2731 Υ. ΕΔΕ. Περί παρατάσεως προθεσμίας προς υποβολήν της εκθέσεως της επί των διδακτικών βιβλίων τρίτης επιτροπείας της Μέσης εκπαιδεύσεως.

29 Φεβρ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 64, 2 Μαρτ. 1888.

1820. -ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Καρδακάτοις ελληνικού σχολείου.

29 Φεβρ. 1888 [...] διά το ευάριθμον των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 65, 3 Μαρτ. 1888.

1821 . -Εγ. 2901 Υ. ΕΔΕ. Περί ιδιωτικής διδασκαλίας.

2 Μαρτ. 1888

προς τους κ. κ. γυμνασιάρχας των εν τω Κράτει γυμνασίων

Εκ των υποβληθέντων ημίν προγραμμάτων των εν τοις ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις διδασκομένων μαθημάτων συνάγομεν μετά λύπης, ότι καθηγηταί τινες και διδάσκαλοι διδάσκουσιν ιδιωτικώς πλέον του υπό του Νόμου ΑΡΙΕ' της 31 Μαρτίου 1883 επιτρεπομένου χρόνου [...]

Παρίσης Γ' σ. 88.

Σχετικό:

α) Εγ. 11817 Υ. ΕΔΕ. Περί ιδιωτικής διδασκαλίας.

4 Σεπτ. 1888

Κατά την υπ' αριθ. 2901 της 2ας Μαρτίου ε. έτους ήμετέραν εγκύκλιον οφείλει έκαστος εξ υμών < των γυμνασιαρχών > να υποβάλλη κατά Σεπτέμβριον και Μάρτιον εκάστου σχολικού έτους πίνακα εμφαίνοντα το ποσόν των ώρών, άς έκαστος καθηγητής η διδάσκαλος διδάσκει ιδιωτικώς και αίτινες ως γνωστόν δεν δύναται να είναι πλείονες των

12 καθ' εβδομάδα [...]

Παρίσης Γ' σ. 91.

β) ΒΔ. Περί προγυμνάσεως μαθητών κλπ.

18 Αυγ. 1856

Παρίσης α΄ σ. 285.

1822. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Σύρω < ανωνύμου μετοχικής > εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Ιερατικόν ταμείον της Αρχιεπισκοπής Συρου και Τήνου " κλπ.

4 Μαρτ. 1888

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός είναι η περίθαλψις των εκ του ιερού κλήρου εγγηρασάντων και

Σελ. 401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/402.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εκ τούτου μη δυναμένων να ιερουργώσι, η εξ άλλης τινός περιστάσεως ανικάνων προς τούτο καταστάντων, προς δε και η εν περιπτώσει αώρου θανάτου δυνατή περίθαλψις.

Άρθρ. 14. Αι των εκ του ιερού κλήρου περιθάλψεις έσονται η ισόβιοι η πρόσκαιροι η εαυτών η των μετά θάνατον ορφανών αυτών οικογενειών. [...]

20 Ιαν. 1888 Ε. τ. Κ φ. 68, 5 Μαρτ. 1888.

Ανακλήθηκε με το από 11 Απρ. 1888 ΒΔ. ως " μήπω εκτελεσθέν " (Ε. τ. Κ φ. 103, 11 Απρ. 1888) και δημοσιεύθηκε νέο, την 26 Νοεμ. 1888, στο φ. 301 της Ε. τ. Κ, 26 Νοεμ. 1888.

1823. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του από 12 Φεβρουαρίου ε. ε. Βασιλικού διατάγματος περί ορισμού των πρωτευουσών των δήμων, εις άς μεταβαίνουσι τα στρατολογικά συμβούλια κλπ.

8 Μαρτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 78, 15 Μαρτ. 1888.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί αντικαταστάσεως άρθρου του από 8 Μαρτίου Β. διατάγματος περί πρωτευουσών δήμων [...]

23 Μαρτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 89, 26 Μαρτ. 1888.

1824. -Υ. Α. 3069 Υ. ΕΔΕ. Περί παρατάσεως προθεσμίας προς υποβολήν της εκθέσεως της επί των διδακτικών βιβλίων δευτέρας επιτροπείας της μέσης εκπαιδεύσεως.

9 Μαρτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 73, 11 Μαρτ. 1888.

1825. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ^ΑΧΚΑ' νόμου περί αναδιοργανισμού του σώματος των εργοδηγών.

10 Μαρτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 75, 12 Μαρτ. 1888.

1826. -ΒΔ. Περί καταργήσεως και συγχωνεύσεως εδρών και μαθημάτων του ποοπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου.

11 Μαρτ. 1888

α΄) Τα μαθήματα των ιερών και της οπλομαχητικής καταργούνται.

β΄) Τα μαθήματα της τοπογραφίας και οχυρωτικής αποτελούσι μίαν έδραν [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 16 Μαρτ. 1888.

1827. -ΒΔ. Περί ανακατατασσομένων ανδρών της χωροφυλακής.

11 Μαρτ. 1888

Άρθρ. 1. Πας ενωμοτάρχης, υπενωμοτάρχης και χωροφύλαξ, διανύσας την υποχρέωσιν του και επιθυμών να διαμείνη εν τη υπηρεσία, δύναται ν' ανακατατάσσηται μέχρι συμπληρώσεως 

Σελ. 402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/403.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

του απαιτουμένου προς απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως χρόνου, εφ' όσον κέκτηται την απαιτουμένην σωματικήν ικανότητα. προσηκόντως βεβαιουμένην, και διαγωγήν τουλάχιστον άμεμπτον, απέδειξε δε νοημοσύνην και δραστηριότητα κατά την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του. [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 16 Μαρτ. 1888.

1828 . -ΒΔ. Περί συστάσεως προπαρασκευαστικού σχολείου εφέδρων άξιωματικών.

15 Μαρτ. 1888 Εκτελεστικό Ν. ^ΦΑΗ'. Ε. τ. Κ φ. 118, 2 Μαΐου 1888.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του περί συστάσεως προπαρασκευαστικού σχολείου εφέδρων αξιωματικών διατάγματος.

29 Ιουν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 170, 4 Ιουλ. 1888.

1829. -Υ. Α. 3330 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >.

15 Μαρτ. 1888

[...] δυνάμει της ύπ' αριθ. 15 από 11 του μεσούντος εκθέσεως του γυμνασιάρχου του εν Πειραιεί γυμνασίου, αίρεται η διά της ύπ' αριθ. 12535 της 23 Σεπτεμβρίου 1886 ημετέρας διαταγής χορηγηθείσα άδεια συστάσεως εν Πειραιεί ιδιωτικού σχολείου με τρεις τάξεις, αντιστοιχούσας προς τάξεις ελληνικού σχολείου, τω Στυλιανώ Πετρεα, μη τηρήσαντι τα νενομισμένα.

Ε. τ. Κ φ. 79, 16 Μαρτ. 1888.

1830. -ΒΔ. Περί Γεωργικών Σχολείων.

16 Μαρτ. 1888

Εκτελεστικό Ν. ΑΦΜΒ' / 28 Μαΐου 1887. Ε. τ. Κ φ. 83, 21 Μαρτ. 1888.

Σχετικό:

ΒΔ. 7 Ιουν. 1888, Ε. τ. Κ φ. 149, 10 Ιουν. 1888· τροποποιητικό τούτου.

1831 . -ΒΔ. Περί ιδρύσεως γεωργικού σχολείου εν Αθήναις.

19 Μαρτ. 1888 Εκτελεστικό Ν. ΑΦΜΒ'. Ε. τ. Κ φ. 84, 21 Μαρτ. 1888.

1832. -ΒΔ. Περί ορισμού των βοηθητικών του στρατού υπηρεσιών.

19 Μαρτ. 1888

[...] Άρθρ. 1. Βοηθητικαί του στρατού υπηρεσίαι, εις ας δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν, εν η περιπτώσει κληθώσιν εις τας τάξεις του στρατού, οι ένεκεν ελλείψεως του κεκανονισμένου

Σελ. 403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/404.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αναστήματος, αδυναμίας της έξεως η παθήσεων άς φερουσιν, εγγεγραμμένοι εις το 5ον μέρος των στρατολογικών ελέγχων κληρωτοί, εισίν αι επτά ακόλουθοι:

1η Υπηρεσία. _ - Οπλοστάσιον και Διεύθυνσις υλικού Πολέμου.

2α Υπηρεσία . - 'Οχυρώσεις και στρατιωτικά κτίρια.

3η Υπηρεσία. _ Κατασκευή, επισκευή και λειτουργία σιδηροδρόμων και τηλεγράφων.

4η Υπηρεσία. _ Νοσοκομεία, θεραπευτήρια και χειρουργεία.

5η Υπηρεσία. - Αποθήκαι υλικού.

6η Υπηρεσία. _ Αποθήκαι τροφίμων και στρατιωτικά αρτοποιεία.

7η Υπηρεσία. - Γραφεία [...]

Ε. τ. Κ φ. 90, 28 Μαρτ. 1888.

1833. -ΒΔ. Περί καταργήσεως, προσθήκης, συγχωνεύσεως και διανομής μαθημάτων του σχολείου των υπαξιωματικών.

23 Μαρτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 90, 28 Μαρτ. 1888.

1834. -ΒΔ. Περί εξετάσεων υποψηφίων διά τον βαθμόν του επιλοχίου πυροτεχνουργού.

28 Μαρτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 94, 1 Απρ. 1888.

1835. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Πειραιεί φιλανθρωπικού σωματείου υπό την επωνυμίαν " Φιλόπτωχος Αδελφότης των εν Πειραιεί Κυριών ".

6 Απρ. 1888 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρ. 2ον. Κύριος σκοπός της Αδελφότητος είναι η παροχή ενδυμασίας εις τους εκ του ενταύθα νοσοκομείου εξερχομένους αναρρωνύοντας ενδεείς, η πρόχειρος αυτών περίθαλψις και η εν γένει προς τους πτωχούς της πόλεως συνδρομή, εφ' όσον τα μέσα της Αδελφότητος επιτρέπουσι [...]

Ε. τ. Κ φ. 101, 8 Απρ. 1888.

1836. -ΒΔ. Περί γενικού οργανισμού των πληρωμάτων του στόλου.

14 Απρ. 1888

Άρθρ. 29. Οι κριθέντες ικανοί διά την ενεργόν υπηρεσίαν εμβολιάζονται αμέσως και εάν φέρωσιν ήδη σημείον προγενεστέρου εμβολιασμού. [...]

Άρθρ. 34. Οι εις το ναυτικόν κατατασσόμενοι ναυτόπαιδες εκλέγονται μεταξύ των τέκνων των υπαξιωματικών και ναυτών και παντός μισθοδοτουμένου εκ της ναυτικής υπηρεσίας, προτιμωμένων των τέκνων των αποβιωσάντων η παθόντων εν τη υπηρεσία ακολούθως δε των τέκνων εκείνων, οίτινες αριθμούσι πλείονα χρόνον υπηρεσίας επί των πολεμικών πλοίων.

Άρθρ. 35. Οι ναυτόπαιδες, όπως καταταχθώσι δέον 1) να έχωσιν ηλικίαν από 15 μέχρι 16 ετών συμπεπληρωμένων· 2) να ώσι πνευματικώς και σωματικώς υγιείς και φέρωσι πιστοποιητικόν περί της καλής αυτών αγωγής· 3) να έχωσι κατά την είσοδον των εν

Σελ. 404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/405.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

τη σχολή, μετρούμενοι γυμνόποδες, τον ελάχιστον όρον αναστήματος, οι μεν άγοντες ηλικίαν 15 ετών 1μ. 418, οι δε άγοντες 16 ετών 1μ. 440· 4) να έχωσι βάρος κατ' ελάχιστον όρον 35 χιλιογράμμων, ζυγιζόμενοι γυμνοί.

Άρθρ. 42. Οι ναυτόπαιδες γίνονται δεκτοί προς κατάταξιν μόνον τη συγκαταθέσει των γονέων η των νομίμων αυτών επιτρόπων [...]

Άρθρ. 43. Κατατάσσονται ως μαθητευόμενοι ναύται κατά τας ανάγκας της ναυτικής υπηρεσίας·

1 ) Οι ως ναυτόπαιδες τεταγμένοι άμα συμπληρώσωσι το 18 έτος της ηλικίας αυτών.

2) Οι εν τοις μητρώοις των εργατών θαλάσσης εγγεγραμμένοι, οι άγοντες ηλικίαν κατά τα οικεία μητρώα των αρρένων ουχί κατωτέραν του 18 συμπεπληρωμένου, ούδ' ανωτέραν του 21 αρχομένου.

Άρθρ. 45. Εις τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων υπάγονται και οι μη υπήκοοι Έλληνες θαλάσσης εργάται, οι δηλώσαντες ότι θέλουσι να αποκτήσωσι την ελληνικήν ιθαγένειαν και άγοντες ηλικίαν ελάσσονα του 21 έτους [...]

Άρθρ. 53. Οι εξ επαγγέλματος μουσικοί οι άγοντες ηλικίαν ανωτέραν μεν των 18 ετών, ελάσσονα δε των 30, δύνανται να καταταχθώσιν αμέσως εν τη ναυτική υπηρεσία ως δίοποι μουσικοί α΄ τάξεως και εάν δεν υπηρέτησαν πρότερον εν τη ναυτική μουσική. [...]

Εκτελεστικό νόμων: ΑΦΕ' / 1887, ΑΥ^ / 1887, ΑΥ^Θ' / 1887, ΑΥ^Η' / 1887, ^ΑΡΟΘ' / 1884. Ε. τ. Κ φ. 120, 4 Μαΐου 1888.

1837 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού του εν Τήνω Συλλόγου των Φιλοπροόδων Τηνίων.

19 Απρ. 1888

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. Σκοπός του κατά το 1884 ιδρυθεντος [...] Συλλόγου [...] είνε η ηθική και υλική πρόοδος και ευημερία της ιδιαιτέρας ημών πατρίδος Τήνου.

Άρθρ. 2ον. τον σκοπόν τούτον επιδιώκει ο Σύλλογος διά πάσης δυνατής υποστηρίξεως ηθικής τε και υλικής αναλόγου προς τας δυνάμεις του, ήτοι διά της διανοητικής αναπτύξεως και ψυχαγωγίας των μελών και ακροατών, τη συστάσει αναγνωστηρίου και καταλλήλων μαθημάτων πρακτικής ώφελείας, διά της διανομής βραβείων εις τους αριστεύσαντες εκ των Τηνίων μαθητών, διά της μελέτης και συζητήσεως επί των ενδιαφερόντων τον τόπον σπουδαίων ζητημάτων, διά της μορφώσεως κοινής γνώμης αγαθής, βασιζομένης εν τη επιτελεσει κοινωφελών αγαθών, άτινα αποτελούσι το αληθές και πραγματικόν συμφέρον των Τηνίων (καί οία εισίν η κατασκευή λιμένος και οδών, η σύστασις γυμνασίου, παρθεναγωγείου, και τα παρόμοια) [...]

Ε. τ. Κ φ. 114, 28 Απρ. 1888.

1838. -ΒΔ. Περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εν τω κατά τον νομόν Λαρίσης εθν. κτήματι " Αϊδίν ".

4 Μαΐου 1888

[...] υπό το όνομα " Κασσαβέτειος και Τριανταφυλλίδειος γεωργική Σχολή " [...]

Εκτελεστικό Ν. ΑΦΜΒ' / 1887. Ε. τ. Κ φ. 123, 9 Μαΐου 1888.

1839. -ΒΔ. Περί προσόντων των επιστατών των δημοσίων έργων.

20 Μαΐου 1888

Σελ. 405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/406.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 5ον. Όπως διορισθή τις επιστάτης, απαιτείται να έχη τα εξής προσόντα· α΄) Να γνωρίζη ανάγνωσιν, γραφήν και τας τέσσαρας πράξεις της αριθμητικής· β΄) Να η ηλικίας ανωτέρας μεν των είκοσι, κατωτέρας δε των πεντήκοντα πέντε ετών, και διαγωγής μεμαρτυρημένης αρίστης.

γ΄) Να διήνυσεν εν τω στρατω με βαθμόν ανώτερον του δεκανέως εξαετίαν τουλάχιστον, φέρων άφεσιν εξαιρέτου η αμέμπτου διαγωγής, η να υπηρέτησεν ευδοκίμως ως επιστάτης επί δύο τουλάχιστον έτη εις τα δημόσια έργα, η να διετέλεσεν αρχιοδοστάτης επί τέσσαρα τουλάχιστον συνεχή έτη. [...]

Εκτελεστικό άρθρ. 16 Ν. ΧΠΠ' / 1878. Ε. τ. Κ φ. 138, 26 Μαΐου 1888.

1840. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως συμβάσεως περί κατασκευής και εκμεταλλευσεως του από Μύλων Ναυπλίου εις Καλάμας σιδηροδρόμου.

21 Μαΐου 1888

Περιέχονται διατάξεις περί εισιτηρίων ανηλίκων όμοιες των σχετικών του Ν. ΑΦΠΖ' / 1887 (σιδηρόδρομος Μεσολογγίου - Αγρινίου).

Ε. τ. Κ φ. 136, 24 Μαΐου 1888.

1841. -Υ. Α. 19068 (1884), 4455 ε. ε. Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως του δημοτικού σχολείου Θρονίου εις Καρυάς.

31 Μαΐου 1888

Λαβόντες υπ' όψιν τας [...] αναφοράς της νομαρχίας Φθιώτιδος και Φωκίδος μετά των εις αυτάς συνημμένων [...] γνωματεύσεων του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θρονίου [...] περί καταργήσεως του δημοτικού σχολείου του χωρίου " Θρονίου " και συστάσεως τοιούτου εις το πολυπληθεστερον χωρίον του δήμου " Καρυά ", γνόντες [...] ότι ο πληθυσμός του χωρίου Θρονίου, ως εκ του νοσηρού αυτού κλίματος ηλαττώθη σπουδαίως, περιορισθείς εις επτά έως δέκα μόλις οικογενείας, εν ώ άφ' ετέρου ο του χωρίου Καρυάς πληθυσμός είναι ασυγκρίτως μεγαλείτερος, ανερχόμενος εις πλείονας των εβδομηκοντα οικογενειών, προσέτι δε κέκτηται ίδιον διδακτήριον [...] εγκρίνομεν [...]

Ε. τ. Κ φ. 145, 6 Ιουν. 1888.

1842. -Υ. Α. 7010 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού ελληνικού σχολείοΥ > 3 ιΟΥΝ. 1888

[...] αίρεται η χορηγηθείσα παρ' ημίν διά της υπ' αριθμ. 15695 της 13 Φεβρουαρίου

1887 ημετέρας διαταγής άδεια τω Π. Δημητρακοπούλω συστάσεως ιδιωτικού ελληνικού σχολείου πλήρους εν Γαστούνη, ένεκα της μη υπ' αυτού τηρήσεως των περί ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων διατεταγμένων.

Ε. τ. Κ φ. 146, 7 Ιουν. 1888.

1843. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις σωματείου "Αλληλοβοηθείας εργατών αργυροχρυσοχόων".

8 Ιουν. 1888

Άρθρ. 1. Σκοπός του σωματείου είναι η συγκρότησις κεφαλαίων προς περίθαλψιν των ασθενούντων και απορούντων μελών αύτού, και υποστήριξις και ανάπτυξις της εγχωρίου βιομηχανίας.

Σελ. 406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/407.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 16. Παν μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα περιθάλψεως και συνδρομής, οπόταν ασθενή (καί η ασθένεια δεν ήναι επίμεμπτος) και απορή χρημάτων, η δε διοίκησις κρίνη άξιον περιθάλψεως.

Άρθρ. 17. Παν μέλος στερούμενον τα προς το ζην μέσα συνεπεία ελλείψεως εργασίας και ουχί φυγοπονίας.

Άρθρ. 18. Εν περιπτώσει θανάτου μέλους τινός και στερουμένης της οικογενείας του τα της ταφής του έξοδα, το σωματείον φροντίζει τα της κηδείας του, καταβάλλον αυτά μετά προηγουμένην της Διοικήσεως απόφασιν.

Άρθρ. 19. Εάν μέλος τι μετά θάνατον ήθελεν αφήσει χήραν και ορφανά, η Διοίκησις αποφασίζει εάν πρέπει να επιστραφώσιν εις αυτούς αι μέχρι του θανάτου του μέλους μηνιαίαι καταβολαί του, μη λαμβανομένων ύπ' όψιν των εξόδων της ταφής.

Άρθρ. 24. το συμβούλιον απαρτίζεται από καταστηματάρχας και εργάτας, οι οποίοι όμως δεν δύνανται να ύπερβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των Συμβούλων, όπως αντιπροσωπεύωνται εις την Διοίκησιν όλα τα μέλη. [...]

Ε. τ. Κ φ. 155, 16 Ιουν. 1888.

1844. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Ζαγορά καθιδρύματος υπό την επωνυμίαν " Κασσαβέτειον Παρθεναγωγείον " κλπ.

11 Ιουν. 1888

Ε. τ. Κ φ. 152, 11 Ιουν. 1888.

1845. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της 'Αδελφότητος των εν Αθήναις σιδηρουργών.

18 Ιουν. 1888

Άρθρ. 1ον. [...] συνιστάται υπό την επωνυμίαν " Το εθνικόν μεγαλείον εν τη βιομηχανία " αδελφότης [...] σκοπός της οποίας είναι πρώτον η φιλανθρωπική μεταξύ των μελών αυτής επικουρία, ήτοι απονομή βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη και χορήγησις ιατρικής περιθάλψεως, και δεύτερον η ανάπτυξις της εγχωρίου σιδηρουργικής βιομηχανίας και της των τεχνουργημάτων αυτής εμπορίας, επί τη βάσει της νεωτέρας επαγγελματικής προόδου.

Άρθρ. 3ον. Μέτοχοι [...] δύνανται να γείνωσι πάντες οι εν Ελλάδι σιδηρουργοί [...]

Άρθρ. 6ον. Αποβιώσαντος μετόχου τινός, τα δικαιώματα αυτού μεταβιβάζονται εις τους νομίμους αυτού κληρονόμους [...]

Άρθρ. 8ον. Τα μέλη διαιρούνται εις δύο τάξεις, εις την των εργοστασιαρχών και την των τεχνιτών (καλφάδων) όσον αφορά εις τας καταθέσεις.

Άρθρ. 39ον. Ένεκεν της ουχί καλής διαγωγής πολλών εκ των μαθητευομένων, των υπηρετούντων εις τα εργοστάσια των μετόχων της άδελφότητος, θεωρείται επάναγκες, όταν μέτοχος άποβάλλη μαθητευόμενόν τινά εκ του εργοστασίου του, να εφοδιάση αυτόν με πιστοποιητικόν περί της καλής η μη διαγωγής του, ώστε ο βουλόμενος να παραλάβη τοιούτον να διατελή εν γνώσει της διαγωγής αυτού το πιστοποιητικών τούτο δέον σύν τη υπογραφή του εργοστασιάρχου η του αρχιτεχνίτου να φέρη και την υπογραφήν του προέδρου η αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρ. 47ον. Αναλόγως των πόρων αυτής η αδελφότης θέλει τείνει εις οικοδόμησιν ιδίων καταστημάτων εν Αθήναις και Πειραιεί, και σύστασιν εν αυτοίς εργοστασίων και σχολών βιομηχανικών, εν αις θα συνέρχωνται το εσπέρας οι εκ των μετόχων τεχνίται (καλφάδες)

Σελ. 407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/408.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

καθ' ωρισμένας ώρας, και οι μαθητευόμενοι παίδες, προς θεωρητικήν διδασκαλίαν και ανάπτυξιν των αφορώντων την σιδηρουργικήν βιομηχανίαν ζητημάτων και ακρόασιν στοιχειωδών μαθημάτων (πρακτικήν άριθμητικήν, ανάγνωσιν και γραφήν) [...]

Ε. τ. Κ φ. 165, 28 Ιουν. 1888.

1846. -ΒΔ. < Περί απολύσεως προσωρινώς καθηγητών >.

5 Ιουλ. 1888

[...] απολύονται προσωρινώς της υπηρεσίας οι εν τω δημοσυντηρήτω εν 'Αγρινίω γυμνασίω καθηγηταί Σπ. Τσιριγώτης, Κωνστ. Αλεξόπουλος και Ν. Βραχνός, μη άνταποκρινομένου του δήμου εις την υποχρεωσιν αυτού περί τακτικής και εγκαίρου καταβολής των εξόδων της συντηρήσεως του γυμνασίου τούτου.

Ε. τ. Κ φ. 176, 10Ιουλ. 1888.

1847. -Υ. Α. 8635 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

6 Ιουλ. 1888

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Διονύσιον Κοκκώνην, διευθυντήν ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Φιλιατροίς, η άδεια ίνα συστήση και ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων εν τη αυτή κωμοπόλει. [...]

Ε. τ. Κ φ. 174, 8 Ιουλ. 1888.

1848. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων του οργανισμού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων.

9 Ιουλ. 1888

Τροποποιεί το ΒΔ. της 20 Μαΐου 1883. Ε. τ. Κ φ. 181, 14 Ιουλ. 1888.

1849. -ΒΔ. Περί αναγραφής των επιβαλλομένων εις οπλίτας ποινών.

9 Ιουλ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 183, 16 Ιουλ. 1888.

1850. -Υ. Α. 1366 Υ. ΕΔΕ. Περί^μεταθέσεως της έδρας του δημοτ. σχολείου του χωρίου Αλεπούς του δήμου Ποταμογειτόνων < ν. Κερκυρας >.

18 Ιουλ. 1888

[...] εις το χωρίον " Κανάλι Λεμεντικόν ", [...] όπερ είναι κεντρικώτερον [...] και πολυπληθέστερον [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 185, 19 Ιουλ. 1888.

1851. -Υ. Α. 9737 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως τριών γυμνασιακών τάξεων >.

22 Ιουλ. 1888

[...] χορηγείται < δυνάμει της από 1 ιστάμενου μηνός αιτήσεως των Θ. Χριστοπούλου και Ιωάν. Παπούλια > αυτοίς άδεια να συστήσωσιν < εις το υπ' αυτών διευθυνόμενον εκπαιδευτήριον εν Καλάμαις > και τρεις γυμνασιακάς τάξεις [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Καλάμαις γυμνασίου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 190, 25 Ιουλ. 1888.

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/409.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1852. -ΒΔ. Περί των αιτήσεων προς κατάταξιν εις τα γεωργικά σχολεία Αθηνών και 'Αϊδινίου κλπ.

30 Ιουλ. 1888 Ε. τ. Κ φ. 198, 3 Αυγ. 1888.

1853. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των εν τω Κασσαβετείω και Τριανταφυλλιδείω γεωργικώ σχολείω 'Αϊδινίου μαθητευομένων < εις εικοσι >.

30 Ιουλ. 1888 Ε. τ. Κ φ. 198, 3 Αυγ. 1888.

1854. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του περί των διδακτέων μαθημάτων άρθρου του οργανισμού του σχολείου των Ευελπίδων.

13 Αυγ. 1888 Ε. τ. Κ φ. 213, 18 Αυγ. 1888.

1855. -Υ. Α. 10748 Υ. ΕΔΕ. < Περί προσθήκης γυμνασιακής τάξεως >.

22 Αυγ. 1888

[...] χορηγείται τω κ. Δ. Μανωλοπούλω, διευθυντή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Χαλκίδι, άδεια προσθήκης και Α΄ γυμνασιακής τάξεως [...]. Η επιτήρησις και της τάξεως ταύτης [...] ανατίθεται τω γυμνασιάρχη του εν Χαλκίδι γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 217, 24 Αυγ. 1888.

1856. -ΒΔ. Περί συμπληρώσεως του εν Γαστουνη Ελληνικού σχολείου.

23 Αυγ. 1888

[...] προστιθεμένης και της τρίτης (ανωτέρας) τάξεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 219, 25 Αυγ. 1888.

1857. -ΒΔ. < Περί εγκρίσεως κανονισμού " του Παθολογικού Ανατομείου και του εν αυτώ ιστολογικού εργαστηοίου.

23 Αυγ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 221, 26 Αυγ. 1888.

1858. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις εταιρίας " Εργατικός Σύνδεσμος των Ζαχαροπλαστών ".

31 Αυγ. 1888 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός της εταιρίας είναι η φιλανθρωπική μεταξύ των μελών επικουρία, η βελτίωσις και τελειοποίησις της ζαχαροπλαστικής βιομηχανίας, εν γένει δε η αδελφική μεταξύ των εταίρων αρμονία και αλληλοβοήθεια.

Άρθρ. 12ον. Μέλος της εταιρίας γίγνεται πας εργαζόμενος εν τη ζαχαροπλαστική βιομηχανία, εάν αιτήση τούτο εγγράφως [...]

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/410.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 13ον. Πας εταίρος καταβάλλει [...] εφ' άπαξ δραχ. (10) δέκα, εάν είνε τεχνίτης, και δραχ. εξ (6) εάν είνε εργάτης [...] εις την αρχήν δε εκάστου μηνός δραχ. μίαν και λεπτά δέκα (1, 10 / 00) [...]

Άρθρ. 16ον. τη αποφάσει της διοικητικής επιτροπής και του συμβουλίου κατά πλειοψηφίαν λαμβανομένη, θέλουσι δαπανάσθαι εκ των κεφαλαίων της εταιρίας 1ον) διά τας κηδείας απόρων μελών, 2ον) διά βοηθήματα εβδομαδιαία εις τους εξ εσχάτου γήρατος η ένεκεν εκτάκτου ασθενείας μη επιληψίμου ανικάνους προς εργασίαν εταίρους, 3ον) δι' ιατρικήν περίθαλψιν και φάρμακα των ενδεεστέρων μελών.

Άρθρ. 20όν. κατά παν έτος τη εορτή της Αγίας Ζώνης, τη 31η Αυγούστου, δι' ειδικής των μελών συνεισφοράς διδράχμου δι' έκαστον μέλος, τελεί η εταιρία επίσημον ιεροτελεστίαν εν τω ομωνύμω ναώ εν Πατησίοις και εταιρικόν γεύμα προς σύσφιγξιν των ενούντων τα μέλη του συνδέσμου δεσμών της ομοτεχνίας και αδελφότητος.

Τα μέλη άπαντα οφείλουν διά της παρουσίας αυτών να συντελώσιν εις την επιτυχίαν της εορτής και του σκοπού αυτής, ούδ' επιτρέπεται εις μέλος του συνδέσμου να αναπληρώση τεχνίτην η εργάτην καταστήματος τινός αποβληθέντα η απομακρυνθέντα του καταστήματος, διότι αυτοβούλως παρέστη και μετέσχε της εορτής.

Ε. τ. Κ φ. 241, 16 Σεπτ. 1888.

1859 . -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοσυντηρήτου γυμνασίου εν Καρδίτση < με δύο τάξεις, πρώτην και δευτέραν >.

7 Σεπτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 23Ι, 8 Σεπτ. 1888.

1860. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού της εν Τύνιδι Ελληνικής κοινότητος.

7 Σεπτ. 1888 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός της Κοινότητος είναι η διατήρησις και η ανάπτυξις των ήδη υπαρχόντων ιδρυμάτων αυτής, ήτοι του ορθοδόξου ιερού ναού Αγίου Γεωργίου, του νεκροταφείου και παντός άλλου βραδύτερον συσταθησομένου επ' αγαθώ της εν Τύνιδι Ελληνικής Κοινότητος, σχολείων δηλονότι και άλλων αγαθοεργών καταστημάτων.

Άρθρ. 30όν. Ο πρόεδρος θέλει καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν προς αύξησιν του αριθμών των τακτικών συνδρομητών της κοινότητος, και εις την σύστασιν Ελληνικών σχολείων. [...] 3 / 15 Αυγ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 239, 15 Σεπτ. 1888.

1861. -Υ. Α. 11681 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

8 Σεπτ. 1888

[...] χορηγείται < τω Ι. Παπαχρηστοπούλω > άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Βώλω εκπαιδευτήριον και τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου [...] Τίθεται δε το ιδιωτικόν τούτο έκπαιδευτηριον [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Βώλω γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 234, 12 Σεπτ. 1888.

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/411.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1862. -Υ. Α. 11797 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

12 Σεπτ. 1888

[...] χορηγείται < τω Δ. Κοκκώνη > η άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Φιλιατροίς εκπαιδευτήριον και τας δύο τελευταίας τάξεις του ελληνικού σχολείου [...] Τίθεται δε το ιδιωτικόν τούτο εκπαιδευτήριον, ως συμπληρούται, υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Φιλιατροίς γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 237, 14 Σεπτ. 1888.

1863. -ΒΔ. Περί πιστώσεων τινών του ειδικού προϋπολογισμού του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κ. λ. π. της χρήσεως 1888.

13 Σεπτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 241, 16 Σεπτ. 1888.

1864. -ΒΔ. Περί μεταρρυθμίσεως του άρθρου 3 του Β. διατάγματος της 6 'Οκτωβρίου 1886 περί ιδρύσεως Λυκείου.

13 Σεπτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 237, 14 Σεπτ. 1888.

1865. -ΒΔ. Περί κατανομής των μαθημάτων και ωρών της διδασκαλίας εν τοις διδασκαλείοις.

13 Σεπτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 242, 17 Σεπτ. 1888.

1866. -ΒΔ. Περί μεταρρυθμίσεως του αρθρ. 2 του από 21 Αυγούστου 1878 Β. διατάγματος περί των εν τοις διδασκαλείοις εισιτηρίων εξετάσεων.

18 Σεπτ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 243, 19 Σεπτ. 1888.

1867. -Υ. Α. 12384 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως πλήρους ελληνικού σχολείου " .

20 Σεπτ. 1888

[...] χορηγείται < τω Γεωργίω Αναγνωστοπούλω, πρώην σχολάρχη > άδεια να συστήση εν Κορίνθω πλήρες ελληνικόν σχολείον [...] τίθεται δε τούτο υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Κορίνθω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 245, 21 Σεπτ. 1888.

1868 . -ΒΔ. Περί συμπληρώσεως των εν Ασλάναγα και εν Κίττα ελληνικών σχολείων.

22 Σεπτ. 1888

[...] ένεκα της εν αυτοίς πληθύος των μαθητων, προστιθεμένης αυτοίς και τρίτης (άνωτέρας) τάξεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 247, 23 Σεπτ. Ι888.

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/412.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1869. -Υ. Α. 13020 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

28 Σεπτ. 1888

[...] χορηγείται < τω Π. Νικολοπούλω > άδεια να συστήση ιδιωτικόν εν Αγουλινίτση εκπαιδευτήριον, περιλαμβάνον τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου [...] τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Ανδριτσαίνη ελληνικού σχολείου [...].

Ε. τ. Κ φ. 254, 1 Οκτ. 1888.

1870. -ΒΔ. Περί του συσσιτίου των μαθητών των γεωργικών σχολείων.

30 Σεπτ. 1888

[...] Η τροφή των μαθητευομένων, χορηγουμένη υπό του σχολείου, σύγκειται εκ των εξής·

α΄) το άριστον εκ καφέ η φασκομηλέας μετ' άρτου.

β΄) το πρόγευμα εκ τυρού η ελαιών μετ' άρτου.

γ΄) το γεύμα εκ μιας μερίδος κρέατος μετά ζωμού και εκ τυρού κατά τας πασχαλινάς ημέρας, μιας μερίδος ιχθύος η οσπρίων και εξ ελαιών η σαρδέλας κατά τας νηστησίμους ήμέρας, εξ άρτου και πεντήκοντα δραμίων οίνου·

δ΄) το δείπνον 1) εκ μιας μερίδος μακαρονίων η πιλαφίου, μαγειρευμένων μετά βουτύρου, και εκ τυρού κατά τας πασχαλινάς ήμέρας, η 2) εκ μιας μερίδος μαγειρευμένων λαχανικών, ελαιών και σαρδέλας κατά τας νηστησίμους ημέρας και εξ άρτου και πεντήκοντα δραμίων οινου. Ο άρτος χορηγείται κατά βούλησιν του μαθητευομένου.

μετά το γεύμα και το δείπνον παρατίθενται τοις μαθητευομένοις οπώραι εκ του κτήματος του σχολείου οσάκις υπάρχουσι τοιαύται.

Οι μαθηταί πάντες συσσιτούσι, παρόντος του διευθυντού του υποδιευθυντού ή του λογιστού [...]

Ε. τ. Κ φ. 256, 4 Οκτ. 1888.

1871. -Υ. Α. 13444 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

1 Οκτ. 1888

[...] χορηγείται < τω Η. Κοντω > άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Αμφίσση εκπαιδευτήριον Α΄ και Β' τάξιν του ελληνικού σχολείου [...] τίθεται δε [...] τούτο [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Αμφίσση γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 256, 4 Οκτ. 1888.

1872. -ΒΔ. < Περί διορισμού υποτρόφου >.

4 Οκτ. 1888

[...] διορίζεται υπότροφος εν τω εξωτερικώ εκ των τόκων του κληροδοτήματος του αειμνήστου Νικολάου Κρήτσκη, των ωρισμένων προς εκπαίδευσιν Πελοποννησίων, ο εκ Πελοποννήσου απόφοιτος του τμήματος της γραφικής του σχολείου των τεχνών Γεώργιος Ροϊλός, αριστεύσας εν τω τελεσθεντι προς τούτο διαγωνισμώ [...]. Η διάρκεια της υποτροφίας αυτού ορίζεται τετραετής· η δε μηνιαία χορηγία εις δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα· προς τούτοις δοθησονται αυτώ και δραχμαί τριακόσιαι προς μετάβασιν και ίσον ποσόν προς επάνοδον.

Σελ. 412
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 393
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1785. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της ιδρύσεως φιλανθρωπικού σωματείου εν Πάτραις υπό την επωνυμίαν " εν Χριστώ αδελφότης Κυριών ".

  29 Δεκ. 1887 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

  Άρθρ. 1. Συνιστάται [...] προς ανακούφισιν των εν ταις αυτόθι φυλακαίς εγκλείστων, αν δε οι πόροι της αδελφότητος το επιτρέψωσι, και προς περίθαλψιν των οικογενειών αυτών.

  Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1888.

  1888

  1786. -Υ. Α. 16282 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

  4 Ιαν. 1888

  [...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Δημ. Α. Κόκκαλην η άδεια να συστήση εν Αραχώβη του ομωνύμου δήμου της Λεβαδείας ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...].

  Ε. τ. Κ φ. 3, 5 Ιαν. 1888.

  1787. -Ν. ΑΧΜΑ'. Περί συστάσεως ταμείου της δημοτικής εκπαιδευσεως.

  11 Ιαν. 1888

  Άρθρ. 1. Υπό την άμεσον δικαιοδοσίαν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, συνιστάται από της 1 Ιανουαρίου 1888, ειδικόν ταμείον της δημοτικής εκπαιδεύσεως, άσχετον όλως προς το δημόσιον ταμείον και αποκλειστικώς προωρισμένον όπως, διά των παρεχομένων αυτώ δυνάμει του παρόντος νόμου πόρων, συντηρή τα συμφώνως προς τον νόμον περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως υπάρχοντα και τα κατ' αυτόν συσταθησόμενα σχολεία αμφοτέρων των φύλων, ανεγείρη δε η προσκτήσηται βαθμηδον οικοδομάς καταλλήλους διά τα εκπαιδευτήρια ταύτα [...]

  Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Ιαν. 1888.

  1788. -ΒΔ. Περί ορισμού του χωρίου Χαλκί ως έδρας του εν Ακαδήμοις < δήμου Τραγαίας > Ελληνικού σχολείου.

  9 Ιαν. 1888

  Ε. τ. Κ φ. 12 Ιαν. 1888.

  1789. -Υ. Α. 724 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τοις δήμοις Τριπόλεως και Τεγέας.

  9 Ιαν. 1888

  [...] αρρένων εν τοις χωρίοις Ματζαγρά του δήμου Τριπόλεως και Βουνού του δήμου Τεγέας. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 17, 19 Ιαν. 1888.