Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 41-60 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/41.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

χρόνον προς τε την εξάσκησιν των θρησκευτικών των χρεών και προς την ιδίαν εκπαίδευσιν· αλλ' εις τρόπον ώστε να μη βλάπτεται το συμφέρον της υπηρεσίας του.

Άρθρ. 21. Οι φαρμακοποιοί έχουν χρέος να διδάσκωσι τους παρ' αυτοίς μαθητευομένους την πρακτικήν φαρμακευτικήν [...]

Άρθρ. 22. Οι μαθητευόμενοι θέλουν πληρόνει ως δίδακτρα 50 δραχμάς καθ' εξαμηνίαν δι' όσον καιρόν ήθελον μείνει μαθητευόμενοι εν τω φαρμακείω.

Άρθρ. 23. Οι μαθηταί οφείλουν να φέρωσι προς τους φαρμακοποιούς το απαιτούμενο ν σέβας, και να δεικνύωσιν ύπακοήν, πίστιν και άφοσίωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 22, 19 Νοεμ. 1841.

128. -ΒΔ. Περί αλλαγής της ονομασίας των αρχών του Πανεπιστημίου.

10 / 22 Όκτ. 1841

Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Οκτ. 1841.

129. -ΒΔ. Περί εκλογής του Πρυτάνεως κ. λ. του Πανεπιστημίου.

10 / 22 Οκτ. 1841

Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Οκτ. 1841.

130. -Εγ. 11022 Γρ. ΕΔΕ. Περί υφηγητών.

3 Νοεμ. 1841 Κλάδος α΄ σ. 324.

1842

131. -ΒΔ. Περί των προσόντων των διοριζομένων υποτρόφων.

9 / 21 Φεβρ. 1842

Προϋποθέσεις [...] η ένδεια, η επιμέλεια, η ευφυΐα, η χρηστοήθεια και αι πατρικαί εκδουλεύσεις, αι οποίαι αρχαί θέλουν εφαρμόζεσθαι τοιουτοτρόπως, ώστε μεταξύ των ενδεών να προτιμώνται οι ικανώτεροι, και μεταξύ τούτων πάλιν οι επιμελέστεροι. Μεταξύ δε των λοιπών, οίτινες κατά την ανωτέρω διαίρεσιν υπάρχουσιν ισόβαθμοι, θέλουν προτιμηθή εκείνοι, των οποίων οι γονείς έχουσι τας περισσοτέρας έκδουλεύσεις. [...]

Κλάδος α΄ σ. 326.

132. -ΒΔ. Περί ενώσεως της Δημοσίου Βιβλιοθήκης με την του Πανεπιστημίου.

19 / 31 Μαρτ. 1842 Κλάδος α΄ σ. 327.

133. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως γαιών εις τους πυρπολιστάς, ναύτας και ναυκλήρους κατά το 1822.

25 Μαρτ. 1842

β΄. Εάν εκ των περί ων ο λόγος ναυτών και ναυκλήρων < πού " αρίστευσαν " την 6 Ιουνίου 1822 > απεβίωσε τις, η σύζυγος και τα τέκνα αυτού έχουν το δικαίωμα [...] . < για 15 στρέμματα

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/42.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

γης καλλιεργησίμου και μεσαίας ποιότητος οι χήρες και παιδιά ναυτών και 30 οι χήρες και τα παιδιά των ναυκλήρων >.

Ε. τ. Κ φ. 7, 25 Μαρτ. 1842.

134. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

19 / 31 Μαΐου 1842

Ε. τ. Κ φ. 13, 8 Ιουν. 1842.

Σχετικά:

α) γ΄. Διατυπώσεις της Συγκλήτου [...] αφορώσαι εις την εφαρμογήν του περί εξετάσεων βασιλικού Διατάγματος (τών 19 / 31) Μαΐου 1842) [...]

Αχρονολόγητο Κλάδος α΄ σ. 335.

β) Εγ. 2753 1 Μαΐου 1851: Παρίσης α΄ σ. 111.

135. -ΒΔ. Περί διορισμού καθηγητού των Ελληνικών γραμμάτων και του φιλολογικού φροντιστηρίου.

30 / 12 Ιουλ. 1842 Κλάδος α΄ σ. 332.

136. -ΒΔ. Περί της μεταξύ των Ιονίων νήσων, Πατρών, Βοστίτζης, Λουτρακίου και Πειραιώς συγκοινωνίας.

19 / 31 Αυγ. 1842

Άρθρον < μόνον > § 4. Παιδία μικροτέρας ηλικίας των δέκα ετών θέλουν πληρόνει το ήμισυ της ανωτέρω τιμής αναλόγως της θέσεως, την οποίαν ήθελον κατέχει.

Ε. τ. Κ φ. 20, 26 Αυγ. 1842.

1843

137. -ΒΔ. Περί του οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής.

25 Ιαν. / 6 Φεβρ. 1843

Ε. τ. Κ φ. 4, 13 Φεβρ. 1843.

138. -ΒΔ. Περί οικοδομής Γυμνασίου (Λυκείου) του Ι. Βαρβάκη.

26 Φεβρ. / 10 Μαρτ. 1843

Ε. τ. Κ φ. 6, 6 Μαρτ. 1843.

139 . ΒΔ. Περί μεταβάσεως των εκκλησιαστικών εισοδημάτων εις την επί των Οικονομικών Γραμματείαν.

29 Απρ. 1843

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/43.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3. Αι διά τα εκκλησιαστικά και την δημοσίαν εκπαίδευσιν δαπάναι, υπερτερούσαι μεν του ποσού των [...] εκκλησιαστικών προσόδων, θέλουν αναπληρούσθαι από τα λοιπά δημόσια εισοδήματα. ουδέποτε δε εν περιπτώσει περισσεύματος των προσόδων αύτών, του περισσεύματος τούτου θέλει γενή χρήσις άλλη, μη αποβλέπουσα την βελτίωσιν του ιερού κλήρου και την κοινήν εκπαίδευσιν· επιφυλάττεται διά ταύτα και εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματέα της Επικρατείας το δικαίωμα να λαμβάνη ετησίως γνώσιν της καταστάσεως των προσόδων τούτων, και να προτείνη τα δέοντα. συνεννοούμενος μετά της επί των Οικονομικών Γραμματείας περί της αυξήσεως και βελτιώσεως αυτών.

Από το 1833 (ΒΔ. 25 Σεπτ. / 7 'Οκτ. ) υπάγονταν στην Γρ. ΕΔΕ.

Ε. τ. Κ φ. 14, 30 Απρ. 1843.

140. -ΒΔ. Περί διδασκαλίας των μαθημάτων της φαρμακευτικής.

4 / 16 Μαΐου 1843 Κλάδος α΄ σ. 344.

141 . -ΒΔ. Περί παύσεως της αντιμισθίας του Καθηγητού της μαιευτικής του Πανεπιστημίου.

29 Μαΐου / 10 Ιουν. 1843

Έχοντες υπ' όψιν τας οικονομικας ανάγκας του Κράτους [...] αποφασίζομεν και διατάττομεν. Παύει η αντιμισθία την οποία λαμβάνει ο του Πανεπιστημίου καθηγητής της μαιευτικής ως διδάσκαλος του δημοσίου λοχείου.

Ε. τ. Κ φ. 23, 21 Ιουλ. 1843.

142. -ΒΔ. Περί καταργήσεως καθεδρών τινών, ελαττώσεως μισθών και παύσεως επιμισθίων των εν τω Πανεπιστημίω και τοις Γυμνασίοις Καθηγητών.

21 Ιουλ. / 2 Αυγ. 1843

Εισαγωγή : Έχοντες υπ' όψιν την ενεστώσαν οικονομικήν ανάγκην του Κράτους, ήτις άπαιτεί πάσαν δυνατήν ελάττωσαν της δημοσίας δαπάνης, επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας, αποφασίζομεν και ορίζομεν τα ακόλουθα:

1. Επί της δαπάνης του Πανεπιστημίου θέλουσιν ενεργηθή αι ακόλουθοι ελαττώσεις [...] κλ.

Ε. τ. Κ φ. 27, 3 Αυγ. 1843.

143. -ΒΔ. Περί εκπαιδεύσεως νέου τινός εκ της επαρχίας Γόρτυνος.

3 / 15 Αυγ. 1843

Λαβοντες υπ' όψιν την από 20 Νοεμβρίου 1842 πράξιν του επαρχιακού Συμβουλίου Γόρτυνος περί υποτροφίας χορηγητέας εις ένα παίδα της επαρχίας [...]

Α'. Εγκρίνομεν ώστε η επαρχία Γόρτυνος να πληρώνη εκ του επαρχιακού της προύπολογισμού εκατόν δραχμάς (100) κατά μήνα διά την εκπαίδευσιν ενός νέου εις εν των γυμνασίων του Κράτους η εις τι ελληνικόν πανεπιστήμιον η εις τοιούτο εκπαιδευτήριον της Ευρώπης.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/44.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β΄. Ο υπότροφος θέλει λαμβάνεσθαι μεταξύ των εύφυεστέρων κοί χρηστοηθεστέρων της επαρχίας. Πρέπει να ήναι υιός γονέων απόρων και ει δυνατόν, αγωνισθέντων υπέρ πατρίδος· θέλει δε διδαχθή μίαν επιστήμην και ιδίως την ιατρικήν.

γ΄. Μετά την αποπεράτωσιν των σπουδών του [...] υποχρεούται να διαμείνη επί πενταετίαν εντός της επαρχίας Γόρτυνος, εξασκών την οποίαν εδιδάχθη επιστήμην, λαμβάνων διά τούτο μισθόν όχι ανώτερον των εκατόν (100) δραχμών κατά μήνα.

δ΄. Πριν η διορισθή υπότροφος θέλει δίδει αξιόχρεον εγγυητήν [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 13 Αυγ. 1843.

144. -ΒΔ. Περί εμποροπλοιάρχων.

3 / 15 Αυγ. 1843

α) Μέχρι νεωτέρας διαταγής Μας δύναται και του λοιπού ο μη γιγνώσκων την θεωρίαν της τέχνης του ναυτικός, αλλ' εμπειρικώς την ναυτιλίαν μετερχόμενος, να ονομασθή και αναγνωρισθή εμποροπλοίαρχος, αν έχη τας λοιπας ιδιότητας, τας εν τω 14 άρθρω του κατά την

15 Δεκεμβρίου 1836 εκδοθέντος Διατάγματος αναφερομένας, και αν κατά την έκδοσιν του παρόντος [...] συνεπλήρωσεν ήδη το εικοστόν δεύτερον έτος της ηλικίας του.

Ε. τ. Κ φ. 30, 22 Αυγ. 1843.

145. -ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικής σχολής εις Συρον.

24 Σεπτ. 1843

1. Καθίσταται εκ νέου εις Σύρον, παρά τω ελληνικώ σχολείω, η καθέδρα της διδασκαλίας του εμπορικού ναυτικού.

Ε. τ. Κ φ. 35, 2 Οκτ. 1843.

146. -ΒΔ. Περί της καθομολογήσεως των διδακτόρων και τελειοδιδάκτων.

4 Οκτ. 1843 Κλάδος α΄ σ. 347.

147. -ΒΔ. Περί συστάσεως της εθνοφυλακής.

15 Οκτ. 1843 Άρθρ. 4. Όλοι οι Έλληνες από 20 μέχρι 50 ετών, έχοντες ακίνητον περιουσίαν, η πληρόνοντες αμέσους φόρους, η φέροντες το αριστείον κατά το από 20 Μαΐου (1 'Ιουνίου) 1834 Β. Διάταγμα. υπόκεινται εις την υπηρεσίαν της Εθνοφυλακής, όπου έχουν την μόνιμον διαμονήν των.

Εξαιρούνται δε μόνον·

α) Ο κλήρος και οι μαθηταί του Εκκλησιαστικού σχολείου.

δ) Οι μαθηταί των γυμνασίων και των κατωτέρων σχολείων.

ε) Οι μαθηταί του Πανεπιστημίου, εκτός αν παρουσιάσωσιν έγγραφον άδειαν των γονέων των.

Ε. τ. Κ φ. 36, 16 Οκτ. 1843.

148. -ΒΔ. Περί διοργανισμού του εν Αθήναις σχολείου των τεχνών.

22 Οκτ. 1843

[...] επιθυμούντες ώστε το ειρημένον σχολείον [...] ν' ανταποκρίνεται εις [...] τας σημερινάς χρείας της εγχωρίου βιομηχανίας, [...] αποφασίζομεν και διατάττομεν.

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/45.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

A'. [...] θέλει διαιρεθή εις τρία τμήματα.

1. Εις σχολείον των κυριακών και εορτών, προσδιωρισμένον διά την τελειοποίησιν των επαγγελλομένων διαφόρους τέχνας.

2. Εις σχολείον καθημερινόν, όπου θέλουν διδάσκεσθαι μεθοδικώς παίδες προωρισμένοι εις τας βιομηχανικάς τέχνας.

Εις σχολείον ανώτερον διά την καθημερινήν διδασκαλίαν των ωραίων τεχνών.

ΣΤ'. Εις τας θέσεις των υποτρόφων του σχολείου των τεχνών είναι δεκτοί εκ των μαθητών οι διακεκριμένοι κατά την έπιμελειαν, την ευφυΐαν και τα χρηστά ήθη. Προτιμώνται δε μεταξύ αυτών οι παίδες των υπέρ πατρίδος αγωνισθεντων.

Ε. τ. Κ φ. 38, 9 Νοεμ. 1843.

1844

149. - - Εγ. 1232 Γρ. Εσωτ. Περί στρατευσίμων.

14 Φεβρ. 1844

Παρατηρούντες ότι τα ληφθέντα μέχρι τούδε μέτρα προς ματαίωσιν των προσπαθειών στρατευσίμων τινών ζητούντων να ύπεκφύγωσι τας υποχρεώσεις του περί απογραφής νόμου, προφάσει του ότι προπαρασκευάζονται διά το ιερατικόν επάγγελμα, δεν έφερον το προσδοκώμενον αποτέλεσμα, [...] προς κατάπαυσιν της καταχρήσεως ταύτης [...] σάς έφοδιάζομεν με τας εξής οδηγίας.

[. . ] όσοι των γονέων επιθυμούν να προετοιμασθώσιν οι υιοί των διά το ιερατικόν επάγγελμα, οφείλουν να παρουσιάσωσι τούτους εντός αναλόγου προθεσμίας ενώπιον της επισκοπής, και να δηλώσωσι την περί τούτου απόφασίν των, διότι άλλως δεν θέλουν γίνεσθαι δεκτοί.

[...]

Κλάδος α΄ σ. 75.

150. -Σύνταγμα της Ελλάδος.

18 Μαρτ. 1844

Άρθρ. 11. Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους· εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων.

Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους Νόμους του Κράτους.

Άρθρ. 63. διά να εκλεχθή τις Βουλευτής απαιτείται, να ήναι πολίτης Έλλην [...] έχων συμπληρωμένον το τριακοστόν έτος της ηλικίας του [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 18 Μαρτ. 1844.

151 . -Ν. Περί εκλογής Βουλευτών.

< 18 Μαρτ. 1844 >

Άρθρ. 30. Οι Καθηγηταί του Πανεπιστημίου Όθωνος εκλέγουσιν ίδιον Βουλευτήν κατ' απόλυτον πλειονοψηφίαν.

Ε. τ. Κ φ. 7, 25 Μαρτ. 1844.

152. -Ψ. Β' της Γ' Εθνοσυνελεύσεως των Ελλήνων.

< 18 Μαρτ. 1844 >

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/46.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Η Κυβέρνησις οφείλει αμέσως μετά την δημοσίευσιν του Συντάγματος να σχηματίση το προσωπικόν της δημοσίας υπηρεσίας, διορίζουσα εκ των υπαγομένων εις τας εξής κατηγορίας. Αυτόχθονες και ετερόχθονες αγωνιστές του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος και τα τέκνα όλων των εις τας ανωτέρω κατηγορίας υπαγομένων.

Ε. τ. Κ φ. 8, 1 Απρ. 1844.

153. -ΒΔ. Περί συστάσεως επιτροπής επί της βελτιώσεως του πολεμικού ναυτικού.

19 Απρ. 1844

[...] Διορίζεται επιτροπή, καθήκον έχουσα [...] να υποβάλη προτάσεις [...] δ΄) Περί συστάσεως σχολείων ναυτικών και γυμνασίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 19 Μαΐου 1844.

154. -Εγ. 26292 Υ. ΕΔΕ. Περί των γραμματοδιδασκάλων.

24 Μαΐου 1844 Κλάδος α΄ σ. 557.

155. -ΒΔ. Περί διακοπής των εργασιών του εν Ναυπλίω Ορφανοτροφείου.

16 Οκτ. 1844

Έχοντες υπ' όψιν το από 25 'Οκτωβρίου 1833 Ημέτερον Διάταγμα, δυνάμει του οποίου το εν Ναυπλίω 'Ορφανοτροφείον προωρίζετο να περιθάλπη και παιδαγωγή 100 πάντοτε ορφανούς αγωνιστών η άλλως υπηρετησάντων την πατρίδα ανδρών.

Βλέποντες δε ότι διά την μακράν ημών απόστασιν εκ της εποχής του πολέμου ωλιγόστευσαν τα τοιαύτα παιδία, ώστε περιωρίσθη όλη η φιλανθρωπία εις 15 μόνον ορφανά, ενώ εξ ενός μεν γίνεται δαπάνη 15000 δραχμών και επέκεινα εκ του δημοσίου Ταμείου ετησίως άνευ τινός καρπού αναλόγου, εξ ετέρου δε η ενεστώσα οικονομική κατάστασις του Κράτους μόλις επαρκεί εις τας απολύτους αναγκαίας χρείας της δημοσίου υπηρεσίας· πληροφορηθεντες τέλος εκ της πείρας, ότι το ειρημένον κατάστημα απαιτεί μεταρρύθμισιν γενικήν, ήτις δεν υπάρχει δυνατόν να πραγματοποιηθή ήδη αμέσως, κατά πρότασιν του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλ. και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως διατάττομεν τα ακόλουθα.

Αι εργασίαι του εν Ναυπλίω 'Ορφανοτροφείου, ως μη πληρούντος πλέον τον αρχαίον αυτού προορισμόν, διακόπτονται προς το παρόν, διά να μετασχηματισθή τούτο εν καιρώ επί το σκοπιμώτερον, άμα υπάρξωσι τα απαιτούμενα μεσα.

Εκ των εν αυτώ σήμερον περιθαλπομένων ορφανών, όσα μεν έξεπλήρωσαν ως έγγιστα τον ωρισμένον της ενδιαιτήσεως χρόνον, πέμπονται προς τους οικείους των· όσα δε εκ των υπολειπομένων εξετασθέντα φανώσιν ευμαθή, θέλουσι διορισθή υπότροφοι εις τα Γυμνάσια η παραδοθή εις τεχνίτας, διά να σπουδάσωσι τέχνας κατά την ιδιαιτέραν κλίσιν και ευφυΐαν, την οποίαν εις τους δύο τούτους κλάδους δείξωσιν.

Επειδή δε το προκείμενον κατάστημα έχει ήδη τινά κληροδοτήματα αφορώντα την περίθαλψιν των ορφανών, εις τον αυτόν τούτον σκοπόν προορίζονται και του λοιπού ταύτα πάντα. Όθεν ως προκειμένου μόνον να μεταρρυθμισθή επί το κρείττον το 'Ορφανοτροφείον, μη καταργουμένης δέ, ούτ' έπηρεαζομένης παντελώς της αγαθοεργού προθέσεως, διά την οποίαν συνεστάθη. εκ του ετησίου προϊόντος των ειρημένων αναθημάτων ουχί μόνον τους υπάρχοντας ήδη εν αυτώ ορφανούς, αλλα και άλλους έχοντας τα αυτά δικαιωματα και

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/47.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αξίους περιθάλψεως θέλει συνταξιοδοτεί εις το μέλλον η Κυβέρνησις προς εκμάθησιν βιομηχανικών επιτηδευμάτων εντός η εκτός της Ελλάδος, ποοάγουσα αυτούς μέχρι νεανικής ήλικίας, διά να καταστώσι χρήσιμοι εις την κοινωνίαν.

Η διευθέτησις της περιουσίας του Ορφανοτροφείου ανατίθεται εις το επί των Οικονομικών Υπουργείον η δε πρόσοδος αυτού θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις τον ειρημένον σκοπόν διά του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Εκ των εν τω Ορφανοτροφείω ευρισκομένων πραγμάτων, τα μεν βιβλία θέλουσι προσωρινώς μετατεθή εις την βιβλιοθηκην, αν τινα εξ αυτών δεν κριθή καλόν να προστεθώσιν εις την ιδιαιτεοαν του εν Ναυπλίω Γυμνασίου. Τα δε έπιπλα, όσα εμπορούσι να χρησιμεύσωσιν εις το ενταύθα πολυτεχνικόν Σχολείον θέλουσι παραδοθή εις αυτό. και τα λοιπά, οίον σκεύη μαγειρικά και έπιπλα διάφορα θέλουσι πωληθή τακτικώς επί δημοπρασίας, τα δε συναχθησόμενα χρηματα θέλουσι κατατεθή εις την εθνικήν Τράπεζαν διά το αυτό πάντοτε τέλος.

Ο Διευθυντής και οι υπηρέται του Ορφανοτροφείου απολύονται της υπηρεσίας πάντες. Διά δε τον Διευθυντήν αυτού θέλει ζητηθή η έγκρισις αναλόγου συντάξεως παρά των Βουλών.

Ε. τ. Κ φ. 34, 1 Δεκ. 1844.

156. -Εγ. 28041 Υ. ΕΔΕ. Περί της περί γραμματοδιδασκάλων εγκυκλίου.

28 Οκτ. 1844 Κλάδος α΄ σ. 558.

Σχετικό :

Εγ. 26292 Υ. ΕΔΕ. Περί γραμματοδιδασκάλων.

24 Μαΐου 1844 Κλάδος α΄ σ. 557.

1845

157. -ΒΔ. Περί αδείας προς σύστασιν εταιρίας των ωραίων τεχνών κτλ.

17 Φεβρ. 1845

[...] σκοπόν εχούσης την εν Ελλάδι πρόοδον των ωραίων τεχνών και την σύστασιν τεχνοδιδακτικού σχολείου και συλλογών των καλλιτεχνημάτων · [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1845.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί εγκρίσεως του διοργανισμού της εταιρίας των ωραίων τεχνών.

24 Φεβρ. 1845 ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

3. Σκοπός της εταιρίας είναι· η εν τη Ελλάδι πρόοδος των κυρίως λεγομένων ωραίων τεχνών, της Ζωγραφικής τουτέστι, της Γλυπτικής, της Αρχιτεκτονικής και της Μουσικής. Συλλογαί καλλιτεχνημάτων· και σύστασις τεχνοδιδακτικού σχολείου, προσηκόντως διωργανισμένου κατά σχολάς, άμα ότε οι πόροι της εταιρίας επιτρέψωσι τούτο. Επομένως η εταιρία θέλει άσχολείσθαι κυρίως·

ε΄) Εις το να διεγείρη την άμιλλαν των μαθητών δι' ενιαυσίων βραβείων.

ς) Εις το να βοηθή τους όσοι των ομογενών, άποροι όντες. έχουσιν ομολογουμένως ιδιάζουσαν κλίσιν προς τας ωραίας τέχνας.

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1845.

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/48.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

158. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του οργανισμού της Ελληνικής Εταιρίας υπέρ της προόδου των επιστημών, των τεχνών και της γεωργίας εν Ελλάδι.

25 Φεβρ. 1845 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρ. 2. Η εταιρία κατά λόγον των εισοδημάτων αυτής και κατά τας ανάγκας του έθνους.

α) Αποστέλλει εις τα κατά την Ευρώπην πανεπιστήμια, ακαδημίας, τεχνουργεία και γεωργικα καταστήματα, νέους ομοεθνείς και διακρινομένους επ' αρετή και ευφυΐα, οίτινες διά διαγωνισμού ήθελον αναδειχθή άξιοι της προστασίας αυτής, διά να τελειοποιηθώσι περί τας επιστήμες εν γένει και ιδίως περί την εφαρμογήν αύτών, ως και περί τας τέχνας, τα επιτηδεύματα και την γεωργίαν.

Εάν κατά την προκηρυχθείσαν ημέραν του διαγωνισμού δεν παρουσιασθή ειμή εις μόνος, τότε ούτος υποβάλλεται εις εξετάσεις και κριθείς άξιος αποστέλλεται. Οι αποστελλόμενοι εις τα κατά την Ευρώπην πανεπιστήμια και τας ακαδημίας πρέπει να έχωσιν αποπερατωμένας ήδη τας εν Ελλάδι σπουδάς αυτών, οι μεν εις το πανεπιστήμιον, οι δε εις το πολυ τεχνείον η το συστηθησόμενον υπό της εταιρίας των ωραίων τεχνών διδασκαλείον.

Δύναται δε η εταιρία και να καλή εκ της Εύρώπης ως διδάσκαλον δι' ειδικόν τι αντικείμενον των τεχνών και της γεωργίας άνδρας ειδήμονας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 2 Μαρτ. 1845.

159. -Εγ. 94 Υ. Εσωτ. Περί ασφαλούς συνοδείας των προσαγομένων νεοσυλλέκτων.

28 Αυγ. 1845

Προς τας Διοικήσεις του Κράτους

Επειδή, ως εκ πείρας γνωρίζετε, πολλοί των νεοσυλλέκτων είτε κατά την πορείαν αύτών, ενώ προσάγονται διά να υποβληθώσιν εις την εξέτασιν των στρατολογικών συμβουλίων, είτε εν όσω διαμενουσιν εις την Πρωτεύουσαν της Διοικήσεως προς τον αυτόν σκοπόν δραπετεύουσι, λανθάνοντες την προσοχήν των φυλαττόντων αύτούς, σάς προσκαλούμεν, Κύριοι, συνεννοούμενοι μετά της χωροφυλακής και των δημοτικών αρχών [...] να λάβητε πάραυτα όλα τα ασφαλιστικά μέτρα. . διά να εμποδισθή πάσα τοιαύτη δραπέτευσις. και να καταστήσητε και την χωροφυλακήν προσεκτικήν, καθ' ον καιρόν συνοδεύει τους νεοσυλλέκτους, διά να τους παραδώση εις τας στρατολογικά επιτροπάς. καθότι και κατά την περίπτωσιν ταύτην συνέβησαν δραπετεύσεις.

Γιαννούλης 1845 σ. 35.

160. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού του εν Πόρω καθιδρυμένου ναυτικού Διευθυντηρίου του ναυστάθμου.

17 Νοεμ. 1845

Άρθρ. 2. το προσωπικόν του Ναυστάθμου συνίσταται. [...] τρίτον· εκ του λόχου των τεχνιτών· ήτοι εξ [...] 16 μαθητευομένων.

[...] Καθήκοντα του εφόρου.

Άρθρ. 61. Επασχολεί εις τα βαρύτερα έργα του ναυστάθμου τους ναυτικούς καταδίκους, υπαξιωματικούς, ναύτας, παίδας και στρατιώτας.

[...] Καθήκοντα του διοικητού του λόχου των τεχνιτών.

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/49.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 116. Ο διοικητής του λόχου υποβάλλει εις τον διευθυντήν του ναυστάθμου προτάσεις περί προβιβασμού των μαθητευομένων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 28 Νοεμ. 1845.

161 . -ΒΔ. Περί αμοιβής των υπέρ πατρίδος αγωνισαμένων και θυσιασάντων.

18 Νοεμ. 1845

Λαβόντες υπ' όψιν τους ορισμούς του ε΄ ψηφίσματος της εν Αθήναις Εθνικής συνελεύσεως της 3 Σεπτεμβρίου [...]

Προθυμοποιούμενοι να φροντίσωμεν διά τους αγωνισαμένους και θυσιάσαντας υπέρ πατρίδος.

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν·

Άρθρ. 1. Συνιστάται επιτροπή, μέλη της οποίας διορίζομεν [...].

Άρθρ. 3. Καθήκον της επιτροπής ταύτης θελει είσθαι το να εξετάση τας μη εξακριβωθείσας η εξακριβωθείσας, άλλα μη εκτελεσθείσας, απαιτήσεις περί χορηγήσεως σταθερού πόρου ζωής εις τας χήρας και ορφανά των υπέρ πατρίδος πεσόντων, [...] περί περιθάλψεως των χηρών και ορφανών των αποθανόντων <τής φρουράς Μεσολογγίου και Ανατολικού> περί περιθάλψεως και ανταμοιβής εις [...] τας χήρας και τα ορφανά των [...] αχρι τέλους εν τη Ακροπόλει των Αθηνών [...] < αθλησάντων και > αποθανόντων [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 19 Νοεμ. 1845.

Σχετικό:

Οδηγίαι προς την επί των θυσιών και αγώνων εξεταστικην Επιτροπην.

Ε. τ. Κ φ. 19, 23 Ιουλ. 1846.

162. -ΒΔ. Περί της εξετάσεως των εις την ναυτικήν υπηρεσίαν καταταχθησομένων.

24 Νοεμ. 1845

[...] Άχρις ου διοργανισθή το Ναυτικόν σχολείον εις ο θέλουσι εκπαιδεύεσθαι οι μέλλοντες να υπηρετήσωσι κατά θάλασσαν την πατρίδα, επιτρέπομεν να προπαιδευθώσιν επί της εξοπλιζομένης μεγάλης Κορβέτας, ο Λουδοβίκος, δέκα νεανίαι δόκιμοι καλούμενοι.

[...] ούτοι [ . . ] πρέπει να είναι Έλληνες ιθαγενείς, κράσεως υγιούς ηλικίας δε δέκα μέχρι δεκαοκτώ ετών, πρέπει δε να γνωρίζωσι τα ακόλουθα μαθήματα^

Τα στοιχεία της νέας Ελληνικής γλώσσης· ήτοι την τεχνολογίαν και την ορθογραφίαν.

Τα στοιχειώδη μαθηματικά, τας άρχας της γεωγραφίας· [...] εκ των δέκα δε τούτων νέων οι ενδεείς, οι εκ των ιδίων τα επί του πλοίου έξοδα να πορίζωνται αδυνατούντες, θέλουσιν απολαμβάνειν ταύτα εκ του δημοσίου, αλλ' ο αριθμός αυτών δεν πρέπει να υπερβή τους τέσσαρες, εάν δε πλείονες των τεσσάρων ήθελον ευρεθή ενδεείς, θέλουσι προτιμηθή οι εις τα μαθηματικα δοκιμιωτερους εαυτούς αναδείξαντες· εν περιπτώσει δε ίσης ικανότητος, οι πατρικας εκδουλεύσεις η θυσίας απαριθμούντες.

Ως διάρκεια της επί του πλοίου εκπαιδεύσεως των νεανιών τούτων προσδιορίζομεν έτη τέσσαρα, αφ' ης επιβώσιν ημέρας.

Οι δημοσία δαπάνη εκπαιδευόμενοι δόκιμοι υποχρεούνται να υπηρετήσωσι μετά την εκπαίδευσιν των εις το Ημέτερον Πολεμικόν Ναυτικόν, εάν η Κυβέρνησις το απαιτή. Εις

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/50.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αυτό δε θέλουσι τότε καταταχθή με τον βαθμόν του σημαιοφόρου, αφ' ου πρότερον εξετασθώσι και αναδειχθώσιν ικανοί.

Ε. τ. Κ φ. 30, 6 Δεκ. 1845.

Σχετικά:

α΄) . Κ. Υ. Ναυτ. Περί παραδοχής δοκίμων εθελοντών επί της Βασ. Κορβέτας ο Λουδοβίκος. 25 Μαΐου 1846

Η ηλικία έγινε τώρα 12 - 18 ετών. Ε. τ. Κ φ. 13, 31 Μαΐου 1846. β΄) ΒΔ. Περί παραδοχής δοκίμων εθελοντών επί της Βασ. Κορβέτας ο Λουδοβίκος. 14 Μαΐου 1846

Ε. τ. Κ φ. 13, 31 Μαΐου 1846.

γ΄) ΒΔ. Περί συστάσεως ναυτικού παιδευτηρίου επί της Κορβέτας ο Λουδοβίκος. 11 Ιουλ. 1846

Ε. τ. Κ φ. 21, 5 Αυγ. 1846.

163. -Ν. ΚΒ'. Νόμος υγειονομικός και ποινικαί αυτού διατάξεις.

25 Νοεμ. 1845 Άρθρ. 35. Τα ληξιαρχικα βιβλία των εντός της περιφερείας του λοιμοκαθαρτηρίου γεννήσεων...γάμων και αποβιώσεων, οφείλει να κρατή ο επιστάτης του λοιμοκαθαρτηρίου, [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 7 Δεκ. 1845.

164. - - - Ν. ΚΔ'. Περί διατιμήσεως των Υγειονομικών και Λοιμοκαθαρτικών δικαιωμάτων.

25 Νοεμ. 1845

12. Απαλλάττονται όλων των Λοιμοκαθαρτικών δικαιωμάτων παιδία μέχρι των δύο ετών· όσα δε είναι 3 - 12 πληρόνουν το ήμισυ των δικαιωμάτων.

Ε. τ. Κ φ. 31, 7 Δεκ. 1845.

165. -ΒΔ. Περί του κανονισμού των Υγειονομείων και Λοιμοκαθαρτηρίων του Βασιλείου της Ελλάδος.

25 Νοεμ. 1845

Άρθρ. 243. Γυναίκες επίτοκοι δύνανται να παραλάβωσι κατ' αίτησιν των μαίαν εκ της πόλεως διά να τας βοηθήση τικτούσας. αποζημιούσαι αυτάς διά την βοήθειαν και τον καιρόν, καθ' ον θέλουν μείνει υπό κάθαρσιν.

Άρθρ. 289. Ο επιστάτης θελει έχει τα εφεξής βιβλία.

γ΄) βιβλίον των εις το Λοιμοκαθαρτήριον γεννήσεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 37, 31 Δεκ. 1845.

166. -ΒΔ. Περί καθηκόντων των Νομαρχών και της υπηρεσίας αυτών.

5 Δεκ. 1845 Άρθρ. 13. < Οφείλει ο Νομάρχης > § 27. Να φροντίζη αρμοδίως υπέρ των πτωχών, διά την περίθαλψιν ανικάνων πενήτων, διά την διασίτισιν και ιατρικήν επίσκεψιν απόρων ασθενών,

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/51.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διά την τροφήν πτωχών παίδων προ πάντων ορφανών, και να εφορά εις την διαχείρισιν των διά τους πτωχούς αγαθοεργών καταστημάτων.

§ 42. Να φροντίζη αρμοδίως διά να διορίζωνται [...] μαιεύτριαι εκ των αναγνωρισμένων νομίμως ως τοιούτων. [...]

Άρθρ. 14 § 24. Να φροντίζη αρμοδίως περί όλων, όσα αφορώσι τα σχολεία και την ανατροφήν των παίδων και περί βελτιώσεως των εντός της διοικητικής περιφερείας του δημοσίων τεχνολογικών και επιστημονικών καταστημάτων.

§ 25. Να επιτηρή εις όλα τα εντός του νομού υπάρχοντα καταστήματα της δημοσίου εκπαιδεύσεως, και να επαγρυπνή εις το να εκτελώνται οι περί διδασκαλίας κανονισμοί και τα περί πειθαρχίας.

§ 26. Να φροντίζη αρμοδίως περί ενθαρρύνσεως των δεικνυόντων έξοχον ευφυΐαν μαθητών και να γνωμοδοτή περί των διορισθησομένων υπέρ αυτών χορηγημάτων.

27. Να φροντίζη αρμοδίως περί συστάσεως βιβλιοθηκών κατά τον νομόν [...]

28. Να επιτηρή εις την διαγωγήν και την υπηρεσίαν του προσωπικού των διδακτικών καταστημάτων του νομού· έτι δε να διορίζη, να μεταθέτη, η να παύη τους τοιούτους καθ' όσον δι' ιδιαιτέρων ορισμών ανετέθη εις τον νομάρχην η εξουσία αύτη· αν δε η κυβερνησις επεφύλαξεν εις εαυτήν το δικαίωμα τούτο, ο νομάρχης οφείλει να υποβάλλη εις αυτήν την περί τούτων πάντων γνωμοδότησίν του.

Επίσης § 29, 30, 31, 32, 33. Ε. τ. Κ φ. 35, 29 Δεκ. 1845.

1846

167. -ΒΔ. Περί απολύσεως της υπηρεσίας του παρά τη στρατιωτική σχολή διδασκάλου της σπαθασκίας < χάριν οικονομίας >.

16 Ιαν. 1846

Ε. τ. Κ φ. 2, 1 Φεβρ. 1846.

168. - Οδηγίαι Υ. Εσωτ. Περί της περιοδείας των νομαρχών και επάρχων.

13 Φεβρ. 1846

[...] Η δημοσία εκπαίδευσις είναι αντικείμενον ούσιωδέστατον το οποίον πρέπει να εφελκύση ιδίως την προσοχήν του Νομάρχου· διά τούτο οφείλετε κατά την περιοδείαν σας να επιθεωρήτε τα σχολεία διά να πληροφορήσθε αυτοπροσώπως εάν τα καταστήματα όπου ενεργείται η διδασκαλία ευρίσκωνται εις καλήν κατάστασιν, εάν ήναι εφωδιασμένα με τα αναγκαία βιβλία και υλικόν, εάν γίνεται η απαιτουμένη πρόοδος των μαθητών, και εις εναντίαν περίστασιν να εξιχνιάζετε τας αιτίας, αι οποίαι εμποδίζουν την πρόοδόν των. Οφείλετε ωσαύτως να λαμβάνετε ακριβείς πληροφορίας περί της ηθικής διαγωγής και της ικανότητος των διδασκάλων, και εάν εκπληρώσι προσηκόντως τα καθήκοντα των. Τας αυτάς πληροφορίας οφείλετε να λαμβάνετε και ως προς την εκπλήρωσιν των καθηκόντων των κατά νόμον διωρισμένων εφορειών των διαφόρων σχολείων.

[...] εάν υπάρχουν καταστήματα προς εκπαίδευσιν του κλήρου εντός . της περιφερείας σας. οφείλετε να τα επισκέπτεσθε και να ενεργήτε τας αναγκαίας εξετάσεις περί της καταστάσεως αυτών· [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 1 Μαρτ. 1846.

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/52.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

169. -ΒΔ. Περί ναυτικών εξετάσεων.

4 Απρ. 1846

Α'. διά να καταταχθή τις αξιωματικός εις το Ημέτερον πολεμικόν ναυτικόν πρέπει·

1. Να παρουσιάση αποδείξεις, ότι υπηρέτησεν επί πολεμικών πλοίων δύο τουλάχιστον έτη·

2. Να έχη συμπεπληρωμένον το εικοστόν έτος της ηλικίας του·

3. Να υποβληθή εις εξετάσεις και να αποδείξη, ότι καλώς επίσταται τα εξής·

τα στοιχεία της μαθηματικής

την ναυτικήν αστρονομίαν

την θεωρίαν της ναυτιλίας

την κυβερνητικήν τέχνην

τον τρόπον του καταρτίζειν τα πολεμικά πλοία

την ναυτικήν τακτικήν

την μέθοδον της διά σημάτων ανταποκρίσεως

τας αρχάς της υδρογραφίας και

την θεωρίαν των ατμομηχανών. [...]

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα ύλης. Ε. τ. Κ φ. 11, 18 Μαΐου 1846.

170. -Εγ. 92 Υ. Εσωτ. Περί συγκροτήσεως στρατολογικών συμβουλίων και κατ' επαρχίας.

16 Μαΐου 1846

[...] προς ευκολίαν της εξετάσεως και κατατάξεως των νεοσυλλέκτων, εις τον στρατόν [...]

Τροποποιεί το άρθρο 33 Β. Δ. της 18 Ιαν. 1838 το οποίο προέβλεπε συγκρότηση στρατολογικών συμβουλίων στις πρωτεύουσες των νομών.

Γιαννούλης 1846 σ. 38.

171 . -ΒΔ. Περί διαλύσεως της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

16 Μαΐου 1846

Πληροφορηθέντες εκ της από 27 Απριλίου εκθέσεως του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών περί του κατά την νύκτα της 11 - 12 Απριλίου λαβόντος χώραν εις την Στρατιωτικήν Σχολήν κινήματος των μαθητών αυτής,

Θεωρούντες, ότι κατά την νύκτα εκείνην έλαβε χώραν εις την Σχολήν στάσις ένοπλος εκ προμελέτης εκ μέρους όλων των μαθητών εξαιρουμένων των Γεωργίου Σούτζου και Ιωάννου Γενίσαρλη της 7ης κλάσεως·

[...] άπεφασίσαμεν, και διατάττομεν·

Άρθρ. 1. Η εν Πειραιεί Στρατιωτική Σχολή διαλύεται προσωρινώς.

Άρθρ. 2. Οι μέχρι τούδε μαθηταί αυτής αποπέμπονται εις τας οικίας των γονέων και συγγενών αυτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 29 Μαΐου 1846.

172. - - - Εγ. 100 Υ. Εσωτ. Περί κληρούχων αναχωρούντων διά τα εκτός του Κράτους.

25 Μαΐου 1846

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/53.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς τους Νομάρχας [...]

το υπουργείον των Εσωτερικών δι' εγκυκλίου του υπ' αριθ. 6341 και από 28 Απριλίου 1839 διέταξεν απάσας τας διοικητικάς αρχάς να μη εκδίδωσιν εις τους θέλοντας ν' αποδημήσωσι στρατευσίμους εξωτερικά διαβατήρια, παρ' αφού παρουσιάσωσιν αξιόχρεων εγγυητήν [...].

Η διάταξις αύτη και τοι ύπεμνησθείσα κατά διαφόρους καιρούς, [...] δεν έτηρήθη [...] και ως εκ τούτου συνέπεσεν, ώστε πολλοί στρατεύσιμοι 'ν' αποδημήσωσιν [...] χωρίς [...] την [...] εγγυοδοσίαν και ν' αποφύγωσι την στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν.

[...] ν' απαιτήται παρ' όλων εν γένει των υποκειμένων εις στράτευσιν νέων, οσάκις ζητούσι διαβατήρια εξωτερικά, αξιόχρεων εγγύησιν, ότι θέλουσι προσέρχεσθαι αυτοπροσώπως διά να καταταχθώσιν εις τον στρατόν, εάν ήθελον υποχρεωθή εις τούτο, διαρκούσης της αποδημίας των, η ότι θέλουσι χορηγεί αντικαταστάτην εντός προσδιωρισμένης αναλόγου προθεσμίας, άλλως να υποχρεούται ο εγγυητής να χορηγή αντικαταστάτην ιδίαις δαπάναις.

Η εγγύησις πρέπει να γίνηται ενωπιον συμβολαιογράφου εις τοιούτον τρόπον, ώστε να ήναι εκτελεστή άμα, γενομένης ειδοποιήσεως, δεν ήθελεν υπακούσει ο στρατεύσιμος [...] απαιτείται δε να δίδηται ιδιαιτέρα προσοχή, ώστε ο εγγυητής να είναι αξιόχρεως κατά τε το ηθικόν του χαρακτήρός του και κατά την κτηματική ν κατάστασιν.

το εγγυητήριον θέλει άποστέλλεσθαι εις την δημοτικήν αρχήν του δήμου, όπου ο στρατεύσιμος υπάγεται διά να φροντίζη αύτη περί της πραγματοποιήσεως της εγγυήσεως [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 41.

173. -Ν. ΑΖ'. Περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εις Τίρυνθον.

28 Μαΐου 1846

Ε. τ. Κ φ. 15, 10 Ιουν. 1846.

174. -Εγ. 110 Υ. Εσωτ. Περί νέων αποσταλησομένων εις Βιέννην διά την σπουδήν τεχνών.

18 Ιουν. 1846

προς τους Νομάρχας [...]

Η Κυβέρνησις, παρατηρούσα την υπάρχουσαν έλλειψιν αξίων τεχνιτών [...] ένεκα της οποίας πολλαί πρώται ύλαι η μένουσιν άχρηστοι εν τω τόπω, ή, μεταφερόμεναι εις άλλα ξένα Κράτη, έπιστρέφουσι κατειργασμέναι προς κατανάλωσιν των ιδίων κατοίκων του επιβαρυνόμεναι με μεγάλα έξοδα [...] έλαβε το μέτρον να στείλη δι' εξόδων της εκείσε <στη Βιέννη > ετέρους δώδεκα νέους Έλληνας εκ των διαφόρων Νομών [...] Οι νέοι ούτοι [...] θέλουσι παραδοθή [...] εις τους καλυτέρους πρωτοτεχνίτας με την συμφωνίαν του να διατηρήσωσι πλησίον των 3 - 4 έτη και διδάξωσιν αυτούς καθ' όλα τα μέρη της τέχνης, χορηγούντες ενταυτώ και τα προς διατροφήν των αναγκαία [...] . Όσοι δε τούτων δεν ήθελον έχει τα αναγκαία ενδύματα θέλουσι λαμβάνει και ταύτα παρά των άρχιτεχνιτών, αλλα θέλουσιν είσθαι υπόχρεοι να διαμείνωσιν εν έτος περισσότερον πλησίον των. Αί τέχναι, [...] είναι αι εξής.

1. Η αγγειοπλαστική, ήτοι η κατασκευή διαφόρων πηλίνων αγγείων.

2. Η κατασκευή αλειμματοκηρίων και σαπωνίων.

3. Η κατωτέρα υφαντική.

4. Η αμαξοποιΐα.

5. Η σειριτοποιΐα κτλ. [...] προσόντα [...]

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/54.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

α΄. Να έχωσιν ηλικίαν 16 - 18 ετών.

β΄. Να ήναι υγειούς κράσεως.

γ΄. Να ήναι εμβολιασμένοι.

δ΄. Να γνωρίζωσιν οπωσούν το αναγιγνώσκειν, γράφειν και αριθμείν, και ει δυνατόν να εννοώσιν ολίγον την γερμανικήν.

ε΄. Να ήναι υιοί τεχνιτών, η μαθηταί τοιούτων· οι τελευταίοι δε θέλουσι προτιμάσθαι πάντοτε, και να έχωσι τα αναγκαία ενδύματα κατά τον ευρωπαϊκόν τρόπον διά δύω έτη.

Γιαννούλης 1846 σ. 45.

175. -Εγ. 117 Υ. Εσωτ. Περί στρατευσίμων κατατασσομένων ως ναυτών εις τα εμπορικά πλοία προς υπεκφυγήν της εις στρατείαν υποχρεώσεως.

25 Ιουν. 1846

[...] να μη γίνωνται δεκτοί εις τα εμπορικά πλοία ναύται εντός της στρατευσίμου ηλικίας. οίτινες δεν εξεπλήρωσαν την προς το στρατεύεσθαι υποχρέωσίν των, εάν δεν υποβληθώσι προηγουμένως εις την εγγυοδοσίαν, περί ης διαλαμβάνει η υπ' άριθ. 100 και από 22 Μαΐου ε. ε. εγκύκλιός μας. [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 49.

176. - - - Εγ. 119 Υ. Εσωτ. Περί νεοσυλλεξίας.

27 Ιουν. 1846

προς τους Νομάρχας [...]

[...] Θέλετε [...] λάβει, Κύριοι, τ' απαιτούμενα μέτρα διά να διεξαχθή η εργασία αύτη εν νομιμότητι και αμεροληψία < από τις δημοτικές αρχές > και προληφθώσιν ούτως αι τοσούτον απασχολήσασαι κατά τα παρελθόντα έτη το τε Υπουργείον και τας διοικητικάς Αρχάς ενστάσεις των στρατευσίμων. [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 50.

Σχετικό:

Εγ. 126 Υ. Εσωτ. Περί εφετεινής στρατολογίας.

11 Ιουλ. 1846 προς τους Νομάρχας [...]

[...] Επαναλαμβάνομεν και ενταύθα να σάς παρατηρήσωμεν ότι πολυετής πείρα απέδειξεν, ότι όπου αι δημοτικαί αρχαί διεξήγαγον τας προκειμένας εργασίας με ειλικρίνειαν και αμεροληψίαν, εκεί ετελείωσεν εγκαίρως και η κατάταξις των νεοσυλλέκτων, χωρίς ν' απαντήση διόλου η μικρού λόγου άξια προσκόμματα· τα δε εναντία αίτια παρήγαγον, ως ήτο επόμενον, αντίθετα αποτελέσματα.

[...] οφείλετε, Κύριε Νομάρχα, να προσενεχθήτε με μεγάλην αύστηρότητα εναντίον των δημοτικών Αρχών, όσαι παραγνωρίζουσαι το καθήκον των ήθελον δείξει μεροληπτικήν διαγωγήν εις το προκείμενον έργον, ενδιαφέρον τα μάλιστα [...] τους πολίτας· [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 53.

177. -ΒΔ. Περί του συνοικισμού των Θρακοβουλγάρων και Σέρβων.

1 Ιουλ. 1846 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ των [...] οικιστών.

Άρθρ. 2. Μέλη του συνοικισμού δύνανται να ήναι όσοι, ανήκοντες ως εκ της καταγωγής και

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/55.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

της γεννήσεως εις τας ρηθείσας τρεις ελληνικάς φυλας των Θρακών, Βουλγάρων και Σέρβων και αποκτήσαντες την Ελληνικήν ιθαγένειαν, κηρύξουσιν ανηκόντως την πρόθεσιν του να αποκατασταθώσι σταθερώς μέλη αύτού.

Άρθρ. 9. Όλα όσα αφορώσι την πραγματοποίησιν του συνοικισμού είναι αντικείμενα των σκέψεων και αποφάσεων των οικιστών· ιδίως δε φροντίζουσι·

[...] δ) Περί ανεγέρσεως των προκαταρκτικών [...] εκπαιδευτικών [...] καταστημάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 30 Ιουλ. 1846.

178 . -ΒΔ. Περί συναγωνισμού των επιθυμούντων να σπουδάσωσι την ναυπηγικην.

25 Ιουλ. 1846

Εισαγωγή. α) Θέλει εκπαιδευθή δημοσία δαπάνη, επί τούτω δε θέλει αποσταλή εις τα εν Γαλλία ναυτικα παιδευτήρια, διά να σπουδάση εκεί την ναυπηγικήν εις ευφυής νεανίας, Έλλην ιθαγενής, διαγωγής χρηστής, νεώτερος δε των εικοσιπέντε ετών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 22, 20 Αυγ. 1846.

179. -Ν. ΜΓ'. Περί συστάσεως βαμβακοκλωστικού καταστηματος < κατά την θέσιν Σαραβάλιον των Πατρών >.

6 Σεπτ. 1846

Άρθρ. 4. Ο εργολάβος ύποχρεούται να παραδεχθή εις το κατάστημα του 30 (τριάκοντα) νέους ηλικίας 13 - 15 ετών, τους οποίους θέλει προσδιορίσει η Κυβέρνησις, λαμβάνουσα ανά τρεις αφ' εκάστου νομού, και διδάξη αυτούς, χωρίς απαίτησιν εξόδων διατροφής και δίδακτρα, την χρήσιν και επιδιόρθωσιν των μηχανών της βαμβακοκλωστικής, ως και την εκ νέου κατασκευήν των συστατικών αυτών μερών των δυναμένων να κατασκευασθώσιν εις την Ελ λάδα.

Άρθρ. 5. δεν επιτρέπεται εις τους διδασκομένους μαθητάς εν διαστήματι πέντε ετών, αφού γείνη η έναρξις του βαμβακοκλωστικού καταστήματος, ούτε να κατασκευάσωσιν, ούτε να επιδιορθώσωσι προς χρήσιν ιδίαν, η άλλων, μηχανας βαμβακοκλωστικάς, όσας θέλει συστήσει εν τω Βασιλείω ο Π. Φωτεινός <ο " εργολάβος ">, ούτε να εργάζωνται με τοιαύτας μηχανάς, ειμή εν τω καταστήματι του ειρημένου εργολάβου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 1 Οκτ. 1846.

180. -Εγ. 144. Υ. Εσωτ. Περί προσαγωγής των κληρουμένων εις τον στρατόν. 9 Σεπτ. 1846

Επειδή [...] οι τοιούτοι άμα πληροφορηθώσιν ότι ύπεχρεώθησαν, η κρύπτονται η φυγαδεύουσιν εαυτούς [...] να φροντίσητε < Κύριε Νομάρχα > να είναι παρούσα εις έκαστον δήμον ανάλογος ένοπλος δύναμις είτε εκ χωροφυλάκων είτε εξ εθνοφυλάκων, οδηγουμένων ύφ' ενός η πλειοτερων χωροφυλάκων, ώστε συνεννοουμένη μετά της δημοτικής αρχής να συλλαμβάνη τους ύποχρεωθέντας ευθύς μετά το τέλος της κληρώσεως και προτού λάβωσιν ούτοι καιρόν να φύγωσιν η κρυφθώσιν· εννοείται δε ότι ο αριθμός των συλληφθησομένων πρέπει να ήναι τοιούτος, ώστε να υπάρχη βεβαιότης, ότι θέλουσιν ευρεθή μεταξύ αυτών ικανοί, όσοι οφείλονται προς συμπλήρωσιν της μερίδος εκάστου δήμου.

Γιαννούλης 1846 σ. 50.

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/56.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

181 . - - - ΒΔ. Περί συστάσεως νέων Ελληνικών σχολείων.

9 Σεπτ. 1846

[...] Μέχρις ότου αποφασισθή οριστικώς ο αριθμός των Ελληνικών σχολείων υπό νέου νόμου, συνιστώνται προς το παρόν νέα Ελληνικά σχολεία εις τας ακολούθους πόλεις· Μέγαρα, Αίγιναν, Γαλαξείδιον, Αταλάντην, Λοιδορίκι, Αγρίνιον, Βάλτον, Άργος, Αιγιον, Τρίκαλα, Νησίον, Κορώνην, Στεμνίτσαν, Γύθειον, Μύκονον, Σέριφον, Κέαν, Κύθνον, Καρυστίαν.

Εις τα σχολεία ταύτα θέλουσι διορισθή εις η δύο διδάσκαλοι κατά την ανάγκην των περιστάσεων και το πλήθος των μαθητών.

Ε. τ. Κ φ. 33, 31 Δεκ. 1846.

182. -ΒΔ. Περί συστάσεως τριών Γυμνασίων.

17 Οκτ. 1846

α΄. [...] το μεν εν Λαμία, το δε εν Τριπόλει, το δε εν Μεσολογγίω.

β΄. Θελουσι διορισθή εις αυτά κατ' αρχάς οι αναγκαιότατοι μόνον εις την διδασκαλίαν καθηγηταί, έπειτα δε θέλει αυξηθή το προσωπικόν κατ' ολίγον, εφ' όσον κατασταθώσιν εντός δύο η τριών ετών αι νενομισμέναι τάξεις, χρείας δε τυχούσης, δύνανται να διδαχθώσι προσωρινώς τινα μαθήματα και από διδασκάλους του προσηρτημένου εις το Γυμνάσιον Ελληνικού Σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 33, 31 Δεκ. 1846. 183. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού της μισθοδοσίας των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

31 Οκτ. 1846

[...] των τακτικών εις δραχ. 300 των εκτάκτων εις δραχ. 200 των επιτίμων εις δραχ. 100 [...]

Κλάδος α΄ σ. 35 Ι.

184. -Εγ. 157 Υ. Εσωτ. Περί των διισχυριζομένων στρατευσίμων, ότι πάσχουσιν από επιληψίαν.

4 Νοεμ. 1846

Πολλάκις παρετηρήθη, ότι στρατεύσιμοι κληρούμενοι διϊσχυρίζονται, διά να αποφυγωσι την εκπλήρωσιν της στρατιωτικής υποχρεώσεως, ότι πάσχουσιν από επιληψίαν, και ενίοτε μάλιστα παρουσιάζοντες αποδεικτικά συνδημοτών, απατούσι τα στρατιωτικα συμβούλια και τας στρατιωτικάς επιτροπάς, και ούτω κατορθώνουσι ν' απαλλαχθώσι της στρατιωτικής υπηρεσίας, και να μεταβιβασθή αδίκως εις τους ακολούθους η υποχρεωσις, την οποίαν αυτοί ώφειλον να εκπληρώσωσι.

διά να προληφθή εις το μέλλον η κατάχρησις αύτη, [...] να υποβάλλωνται εις νοσήλευσιν εις τα στρατιωτικα Νοσοκομεία Αθηνών και Ναυπλίας οι προτείνοντες ότι πάσχουσιν από επιληψίαν, διά να εξακριβούται το βάσιμον, η μη του διϊσχυρισμού των τούτου, [...]

Εν περιπτώσει, καθ' ήν, νοσηλευόμενοι, ήθελον αποδειχθή, ότι πάσχουσι τω όντι [...] και αποπεμφθή, τα έξοδα της νοσηλείας αυτών θέλουσι πληρόνεσθαι από το δημοτικόν ταμείον του οικείου δήμου, [...] το έξοδον της νοσηλεύσεως προσδιωρίσθη εις μίαν δραχμήν την ήμέραν.

Γιαννούλης 1846 σ. 66.

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/57.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

185. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού της μισθοδοσίας των γυμνασιαρχών, των καθηγητών και των διδασκάλων των Ελληνικών Σχολείων.

16 Νοεμ. 1846

[...] Δηλαδή, των Γυμνασιαρχών εις δραχμάς 300, των καθηγητών Α΄ τάξεως εις 250, των

β΄. (διά τας νεωτέρας γλώσσας) εις 200, των Σχολαρχών ομοίως εις 200, των διδασκάλων γ΄. τάξεως εις 160, των της β΄. εις 130 και των της Α'. τάξεως εις 100, πάντων δε τούτων αν διατελώσιν εν ενεργεία της ύπηρεσίας. [...]

Κλάδος α΄ σ. 351.

1847

186. -ΒΔ. Περί σχηματισμού της στρατιωτικής σχολής ευελπίδων.

25 Ιαν. 1847

Άρθρ. 1. Η στρατιωτική σχολή των εύελπίδων σχηματίζεται εκ νεου.

Άρθρ. 3. Επί του παρόντος δεν επιτρεπομεν να καταταχθώσιν εις αυτήν εκπαιδευόμενοι διά τον στρατόν ξηράς πλέον των 60 μαθητών, εξ ων 20 θέλουν είσθαι υπότροφοι της κυβερνήσεως, 10 θέλουσι πληρώνει εν τέταρτον των διδάκτρων, ήτοι 250 δραχμάς κατ' έτος,

10 το ήμισυ, ήτοι 500 δραχμάς, 10 τρία τέταρτα, ήτοι 750 δραχμάς και 10 ολόκληρα δίδακτρα ήτοι 1000 δραχμάς κατ' έτος.

Άρθρ. 6. Ως κατάστημα της στρατιωτικής σχολής των ευελπίδων προσδιορίζεται το εν Αιγίνη πρώην ορφανοτροφείον.

Η σχολή μένει εν τούτοις προσωρινώς εις Πειραιά, έως ου λάβωσι χώραν εις το εν Αιγίνη κατάστημα αι απαιτούμεναι επισκευαί.

Ε. τ. Κ φ. 2, 30 Ιαν. 1847.

187. -Ν. Ν'. Περί επιβολής φόρου και προσωπικής εργασίας εις τον δήμον Α. νδρου.

3 Φεβρ. 1847

Άρθρ. 1. [...] δ. Τρία ημεροκάματα ετησίως εφ' εκάστου των αρρένων κατοίκων των εχόντων από 18 έως 60 ετών ηλικίαν, μη εξαιρουμένων μηδέ των αριστειούχων, η το αντίτιμον αυτών προσδιορισθησόμενον διά ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίσεως της προϊσταμένης διοικητικής αρχής.

για να γίνει το λιμάνι. Ε. τ. Κ φ. 5, 25 Φεβρ. 1847.

188. -Ν. ΝΑ'. 'Οργανισμός του διευθυντηρίου του Ναυστάθμου.

13 Φεβρ. 1847

Άρθρ. 3. το προσωπικόν του Διευθυντηρίου του Ναυστάθμου συνίσταται·

[...] γ΄. Εκ του λόχου των τεχνιτών· ήτοι εξ

[...] 16 μαθητευομένων.

Άρθρ. 4. Οι υπαξιωματικοί, οι ναύται, και οι παίδες, οι συγκροτούντες το πλήρωμα του Ναυστάθμου, θέλουσι μισθοδοτείσθαι ως οι εκ των Βασιλικών πλοίων υπηρετούντες ομοιόβαθμοι αυτών.

[...] Έκαστος των μαθητευομένων...δραχ. 40 < ο ελάχιστος όλων >.

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/58.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Ο δε ιματισμός των μεν υπαξιωματικών ορίζεται εις λεπτά 17 καθ' ήμέραν, των δε τεχνιτών, τυμπανιστών και μαθητευομένων εις λεπτά 13 καθ' ημέραν. [...] Ο μισθός του διευθυντή του Ναυστάθμου ήταν 500 δρχ.

Ε. τ. Κ φ. 5, 25 Φεβρ. 1847.

189. -Ν. ΝΠ'. Περί συνοικισμού των Ψαρριανών < εις Ερέτριαν >.

10 Μαρτ. 1847

Άρθρ. 7. Παραχωρούνται εις τον δήμον των Ψαρριανών [...] και η άνωθεν της παραλίου γραμμής σχηματισθησομένη σειρά 60. οικοπέδων, τα οποία θέλει διαθέτει ο δήμος προς σύστασιν εκπαιδευτικών και άλλων κοινοφελών καταστημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 9, 15 Μαρτ. 1847.

190. -Εγ. 61 Y. Εσωτ. Περί προφυλακτικών μέτρων κατά της νόσου " σπυρόκωλος ".

26 Ιουλ. 1847 προς τους Νομάρχας [...]

[...] σπεύδομεν να σάς κοινοποιήσωμεν < γνωμοδότηση του ιατροσυνεδρίου > προσκαλούντες υμάς να διατάξητε την επ' εκκλησίαις ανάγνωσιν αυτής, [...]

[...] η νόσος αύτη [...] < μεταδίδεται > και διά [...] της θηλάσεως [...]

Γιαννούλης 1847 σ. 34.

191-ΒΔ. Περί χορηγήσεως συνδρομής προς σύστασιν αγγειοπλαστικών καταστημάτων.

16 Σεπτ. 1847

[...] Πληροφορηθέντες εκ [...] γνωμοδοτήσεως της επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας επιτροπής, ότι οι διά συνδρομής της Κυβερνήσεως την αγγειοπλαστικήν εν Βιέννη και Μονάχω διδαχθέντες Α. Ηρειώτης, Λ. Λελούδης και Α. Χελιώτης, [...] στερούνται των αναγκαίων μηχανών και εργαλείων προς εξάσκησιν της τέχνης των.

[...] 1. Εγκρίνομεν να χορηγηθώσι τα αναγκαία εργαλεία και μηχαναί, [...] εις δε τους Λ. Λελούδαν και Α. Χελιώτην αξίας μέχρι δύω χιλιάδων δραχμών, προς σύστασιν ενός κοινού τοιούτου καταστήματός των εν Αθήναις εντός του Μουσείου του σχολείου των τεχνών.

Ε. τ. Κ φ. 31, 11 Οκτ. 1847.

1848

192. -Ν. ΟΕ'. Περί συστάσεως μιας έδρας διδασκάλου εν τω σχολείω των τεχνών.

19 Φεβρ. 1848

Άρθρ. 1. Συνιστάται εν τω σχολείω των τεχνών μία έδρα διά την παράδοσιν της στενογραφίας με μηνιαίον μισθόν μέχρι διακοσίων δραχμών.

Άρθρ. 2. Η έδρα αύτη θέλει καταργηθή, άμα ήθελε θεωρηθή περιττή παρά της Κυβερνήσεως η εξακολούθησις του μαθήματος τούτου.

Ε. τ. Κ φ. 5, 20 Φεβρ. 1848.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/59.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

193. -ΒΔ. Περί επαναδιορισμού διδασκάλου σπαθασκίας.

28 Φεβρ. 1848

[...] Διορίζομεν διδάσκαλον της σπαθασκίας πάρα τη στρατιωτική σχολή τον Φίλιππον Μύλλερ με μηνιαίον μισθόν εκατόν είκοσι (120) Δραχμάς.

Ε. τ. Κ φ. 7, 9 Μαρτ. 1848.

194. -Ν. Π'. Περί χορηγήσεως ενός στρέμματος γης εις ένα έκαστον γεωργόν.

29 Φεβρ. 1848

Άρθρ. 1. Εις τους Έλληνας γεωργούς όσοι κατοικούν η θελήσουν να κατοικήσωσιν εις χωρία, των οποίων αι γαίαι ανήκουσι καθ' ολοκληρίαν η εν μέρει εις το δημόσιον, εάν δεν έχωσιν ιδιοκτήτους οικίας, η οικόπεδα εις αυτά, χορηγείται το δικαίωμα να λάβωσιν εκ των εθνικών ερειπίων η αγρών, δωρεάν εν βασιλ. στρέμμα, αποκλειστικώς δι' οικοδομήν οικίας, δι' αυλήν και διά κήπον, εντός η πέριξ του χωρίου κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρ. 11. του δικαιώματος [...] μετέχουσι και αι οικογένειαι των αποβιωσάντων γεωργών κατά τας διατάξεις αυτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 7, 9 Μαρτ. 1848.

195. -Εγ. 44 Υ. Εσωτ. Περί μισθώσεως μαιών υπό των δήμων.

22 Μαρτ. 1848

Πολλοί των δήμων του Κράτους, και εκ των εύπορων ακόμη, στερούνται, καθ' άς έχομεν πληροφορίας, επιστημόνων μαιών, και εντεύθεν προσφεύγουσιν οι έχοντες ανάγκην εις τας εμπειρικάς, αίτινες εξ αμαθείας γίνονται βλάβης πολλάκις πρόξενοι [...]. Ενταύθα υπάρχουσι πολλαί επιστήμονες μαίαι εις το δημόσιον θεραπευτήριον σπουδάσασαι, επιθυμούσαι να προσφέρωσιν επί μισθώ την εκ της επιστήμης των ύπηρεσίαν.

[...] σας παραγγέλλομεν, Κύριε Νομάρχα, να προτρέψητε ανηκόντως τας ύφ' υμίν δημοτικάς αρχάς των Α'. και β΄. τάξεως δήμων όπως ψηφίζωσιν έκαστος εις τους ετησίους προϋπολογισμούς το ποσόν των 250 - 300 δραχ. κατά λόγον των δημοτ. πόρων, διά να χρησιμεύση εις την μισθοδοσίαν της μαίας.

Γιαννούλης 1848 σ. 23.

196. -Δλ. Υ. ΕΔΕ. Περί των αιτούντων να εξετασθώσιν εις το διδασκαλικόν επάγγελμα.

26 Απρ. 1848

Επειδή πολλοί πολλάκις αναφέρονται προς το Υπουργείον τούτο, ζητούντες να εξετασθώσι, διά να λάβωσιν άδειαν του διδάσκειν και βαθμόν τινά διδασκαλικόν, διά τούτο εκρίναμεν αναγκαίον να διακηρύξωμεν, ότι προς ενέργειαν της αιτήσεως των, οφείλουσιν οι τοιούτοι να παρουσιάζωσι συγχρόνως απολυτήριον Γυμνασίου, εάν εμαθήτευσαν εις Γυμνάσιόν τι, η αποφοιτήριον, εάν εφοίτησαν εν τω Πανεπιστημίω, η καν απλούν ενδεικτικόν της εν αυτώ μαθητεύσεως αύτών.

Τα γνωρίσματα ταύτα απαιτούνται εις το εξής και επομένως αι αιτήσεις των αναφερομένων θέλουσιν είσθαι συνωδευμέναι με τοιούτου είδους αποδεικτικά, διότι είναι άτοπον το να αιτή και λαμβάνη άδειαν του διδάσκειν, όστις δεν εκρίθη ουδέ απολυτηρίου Γυμνασίου άξιος.

Σελ. 59
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/60.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Επειδή όμως δεν είναι αδύνατον να υπάρχη νέος στερούμενος μεν Γυμνασιακού απολυτηρίου, κρείττων δε γενόμενος εαυτού μετά την εν Γυμνασίω μαθήτευσιν αυτού, τούτου χάριν, το Υπουργείον θέλει λαμβάνει εξιδιασμένως υπ' όψιν την σπανίαν ταύτην και εξαιρετικήν περίπτωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 14, 14 Μαΐου 1848.

197. -ΒΔ. Περί διορισμού διδασκάλου της γαλλικής.

6 Μαΐου 1848

[...] Διορίζομεν διδάσκαλον της γαλλικής παρά τη στρατιωτική σχολή τον Κ. Πομερέτον με μηνιαίον μισθόν εκατόν είκοσι (120) δραχμών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 14, 14 Μαΐου 1848.

198. -ΒΔ. Περί διαγωνισμού των μαθητών του σχολείου των τεχνών.

2 Ιουν. 1848

Χορήγηση υποτροφιών σ' όσους άρίστευσαν, από 30 ως 5 δραχμές τον μήνα.

Ε. τ. Κ φ. 18, 8 Ιουλ. 1848.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί των διατεθεισών ποσοτήτων υποτροφιών εις τους μαθητάς του πολυτεχνικού σχολείου.

9 Αυγ. 1848

Ε. τ. Κ φ. 22, 25 Αυγ. 1848.

199. - - - Εγ. 105 Υ. Εσωτ. Περί ολιγωρίας των Νομοϊατρών εις την εκπλήρωσιν των χρεών των.

14 Ιουλ. 1848

[...] το παρελθόν έτος [...] περιλήψεις των γεννήσεων κτλ. δεν υπεβλήθησαν· ούτε το έργον της εμφυλιάσεως διεύθυνον ως έδει, [...]

Γιαννούλης 1848 σ. 43.

200. -Εγ. 117 Υ. Εσωτ. Περί εθελουσίας κατατάξεως εις τον στρατόν.

30 Ιουλ. 1848

το άρθρον 2 του Διατάγματος περί εκτελέσεως του περί στρατολογίας Νόμου επέβαλε το χρέος εις τους Δημάρχους να εμψυχώσωσι παντί τρόπω την εθελούσιον εις τον στρατόν κατάταξιν [...]

Αγνοώ κατά πόσον εξετέλεσαν οι δήμαρχοι το χρέος τούτο, [...] να παιδαγωγήσωσι τους συμπολίτας των προς την αύθόρμητον υπηρεσίαν της πατρίδος.

[...] όλοι < όμως > οι εις τον στρατόν κατατασσόμενοι προέρχονται εκ κληρώσεως, και [...] πανταχού επικρατεί πνεύμα υποχρεωτικής στρατείας. Μ' εννοείτε δε βεβαίως, ότι δεν θεωρώ ως εθελουσίαν κατάταξιν την στρατείαν του αντικαταστάτου. [...]

Γιαννούλης 1848 σ. 47.

Σελ. 60
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 41
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  χρόνον προς τε την εξάσκησιν των θρησκευτικών των χρεών και προς την ιδίαν εκπαίδευσιν· αλλ' εις τρόπον ώστε να μη βλάπτεται το συμφέρον της υπηρεσίας του.

  Άρθρ. 21. Οι φαρμακοποιοί έχουν χρέος να διδάσκωσι τους παρ' αυτοίς μαθητευομένους την πρακτικήν φαρμακευτικήν [...]

  Άρθρ. 22. Οι μαθητευόμενοι θέλουν πληρόνει ως δίδακτρα 50 δραχμάς καθ' εξαμηνίαν δι' όσον καιρόν ήθελον μείνει μαθητευόμενοι εν τω φαρμακείω.

  Άρθρ. 23. Οι μαθηταί οφείλουν να φέρωσι προς τους φαρμακοποιούς το απαιτούμενο ν σέβας, και να δεικνύωσιν ύπακοήν, πίστιν και άφοσίωσιν.

  Ε. τ. Κ φ. 22, 19 Νοεμ. 1841.

  128. -ΒΔ. Περί αλλαγής της ονομασίας των αρχών του Πανεπιστημίου.

  10 / 22 Όκτ. 1841

  Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Οκτ. 1841.

  129. -ΒΔ. Περί εκλογής του Πρυτάνεως κ. λ. του Πανεπιστημίου.

  10 / 22 Οκτ. 1841

  Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Οκτ. 1841.

  130. -Εγ. 11022 Γρ. ΕΔΕ. Περί υφηγητών.

  3 Νοεμ. 1841 Κλάδος α΄ σ. 324.

  1842

  131. -ΒΔ. Περί των προσόντων των διοριζομένων υποτρόφων.

  9 / 21 Φεβρ. 1842

  Προϋποθέσεις [...] η ένδεια, η επιμέλεια, η ευφυΐα, η χρηστοήθεια και αι πατρικαί εκδουλεύσεις, αι οποίαι αρχαί θέλουν εφαρμόζεσθαι τοιουτοτρόπως, ώστε μεταξύ των ενδεών να προτιμώνται οι ικανώτεροι, και μεταξύ τούτων πάλιν οι επιμελέστεροι. Μεταξύ δε των λοιπών, οίτινες κατά την ανωτέρω διαίρεσιν υπάρχουσιν ισόβαθμοι, θέλουν προτιμηθή εκείνοι, των οποίων οι γονείς έχουσι τας περισσοτέρας έκδουλεύσεις. [...]

  Κλάδος α΄ σ. 326.

  132. -ΒΔ. Περί ενώσεως της Δημοσίου Βιβλιοθήκης με την του Πανεπιστημίου.

  19 / 31 Μαρτ. 1842 Κλάδος α΄ σ. 327.

  133. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως γαιών εις τους πυρπολιστάς, ναύτας και ναυκλήρους κατά το 1822.

  25 Μαρτ. 1842

  β΄. Εάν εκ των περί ων ο λόγος ναυτών και ναυκλήρων < πού " αρίστευσαν " την 6 Ιουνίου 1822 > απεβίωσε τις, η σύζυγος και τα τέκνα αυτού έχουν το δικαίωμα [...] . < για 15 στρέμματα