Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 422-441 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/422.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1889

1919. -Υ. Α. 18488 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

4 Ιαν. 1889

[...] χορηγείται < τω Γεωργίω Κ Σφήκα > άδεια να συστήση εν τη πόλει Ζακύνθου ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον, περιλαμβάνον δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον πλήρες [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Ζακύνθω γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 5 Ιαν. 1889.

1920 . -Υ. Α. 12606 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

13 Ιαν. 1889

[...] χορηγείται < εις τον δημοδιδάσκαλον Γ. Φίλην > η άδεια, όπως συστήση εν τη πόλει Άργους ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 18 Ιαν. 1889.

1921 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της " Φιλαρμονικής εταιρίας Αθηνών ".

13 Ιαν. 1889 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανύψωσις του μουσικού φρονήματος παρ' ημίν και η διά της δωρεάν διδασκαλίας διάδοσις της μουσικής.

Άρθρ. 39. Εν ταις σχολαίς θα διδάσκωνται δωρεάν την φωνητικήν και οργανικήν μουσικήν άτομα πάσης τάξεως εξ εκατέρου φύλου, ηλικίας ουχί κατωτέρας των 12 ετών, συμμορφούμενα με τον ειδικόν κανονισμόν των σχολών της εταιρίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 14 Ιαν. 1889. Τροποποιείται με το ΒΔ. της 30 Αυγ. 1889: Ε. τ. Κ φ. 222, 2 Σεπτ. 1889.

1922. -Υ. Α. 2752 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

16 Ιαν. 1889

[...] χορηγείται < τη Αικατερίνη Κ. Μπαλογιανοπούλου > άδεια προς σύστασιν εν Χαλκίδι ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 19 Ιαν. 1889.

1923. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης (κατωτέρας) τάξεως του εν Λευκάδι ελληνικού σχολείου.

26 Ιαν. 1889

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 30 Ιαν. 1889.

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/423.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1924. -Υ. Α. 18292 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >. 31 Ιαν. 1889

[...] χορηγείται τη Βασιλική και Αικατερίνη Κριεζή η άδεια όπως συστήσωσιν εν τη πόλει Ζακύνθου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 3 Φεβρ. 1889.

1925. -Υ. Α. 13003 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >. 31 Ιαν. 1889

[...] χορηγείται εις την [...] Μαρίαν Γ. Τσάγκαρη η αιτουμένη άδεια να συστήση εν Ερμουπόλει κατά την συνοικίαν Χειμάρρου και Αγίου Γεωργίου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 3 Φεβρ. 1889.

1926. -Υ. Α. 16796 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >. 31 Ιαν. 1889

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Ιω. Μωραΐτην η άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Αγίου Παύλου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 29, 3 Φεβρ. 1889.

1927. -Υ. Α. 15261 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λιδωρικίω του δήμου Αιγιτίου < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

2 Φεβρ. 1889

[...] καθ' ότι ουδαμού της [...] πρώην επαρχίας < Δωρίδος > υπάρχει τοιούτον [...].

Ε. τ. Κ φ. 29, 3 Φεβρ. 1889.

1928. -Ν. ΑΧ^ - Ε'. Περί τροποποιήσεως του νόμου περί στρατολογίας.

2 Φεβρ. 1889 Τροποποιεί άρθρα νόμων ^ΦΠΑ' και ΑΦΚΗ'. Ε. τ. Κ φ. 31, 6 Φεβρ. 1889.

1929. -Υ. Α. 1278 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων >.

6 Φεβρ. 1889

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Μαρίαν Σιώτου η άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Μεταξουργείου ιδιωτικόν σχολείον θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 7 Φεβρ. 1889.

1930. -Υ. Α. 1101 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εις το < υπό του Γεωργίου Κ. Σφήκα > διευθυνόμενον εν Ζακύνθω ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον και πλήρους γυμνασίου [...] 8 Φεβρ. 1889

[...] υπό την άμεσο ν επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Ζακύνθω γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 9 Φεβρ. 1889.

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/424.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1931 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Σύνδεσμος Υελολαμποπωλών ".

8 Φεβρ. 1889

Άρθρ. Ιον. [...] σκοπός της οποίας είναι· πρώτον η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας· δεύτερον η σύστασις μετοχικού ταμείου, διά την φιλανθρωπικήν μεταξύ των μελών αυτής επικουρίαν· τρίτον η ανάπτυξις της εγχωρίου υελουργικής και αγγειοπλαστικής βιομηχανίας και της ύελολαμπολικής εμπορίας επί τη βάσει της νεωτέρας τεχνουργικής και επαγγελματικής προόδου· τέταρτον η μελέτη και ενέργεια περί των διαφερόντων αυτάς φορολογικών και άλλων δημοσίων ζητημάτων [...]

Άρθρ. 2ον. Μέτοχοι της εταιρίας ταύτης δύνανται να γείνωσιν άπαντες οι εν Ελλάδι υελέμποροι, λαμποπώλαι, υελουργοί και αγγειοπλάσται, αρκεί να καταβάλωσιν εις το ταμείον αυτής δραχ. τριάκοντα (30) ως δικαίωμα εγγραφής. [...]

Άρθρ. 21ον. Ο κατά την γενικήν των μετόχων συνέλευσιν πολιτικήν εγείρων συζήτησιν, άνευ προηγουμένης αυτής αποφάσεως, πάραυτα διαγράφεται της εταιρίας, στερούμενος παντός δικαιώματος επί των μέχρι τούδε κατατεθέντων υπ' αυτού εις το ταμείον αυτής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 45, 17 Φεβρ. 1889.

1932. -Υ. Α. 11234 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων και θηλέων >.

9 Φεβρ. 1889

[...] χορηγείται εις τον < ελληνοδιδάσκαλον > Δημοσθ. Κυριακού η αιτουμένη άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Πινακωτών ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων και θηλέων, κεχωρισμένον εκάτερον, εκ τεσσάρων τάξεων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 10 Φεβρ. 1889.

1933. -Υ. Α. 17547 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων.

9 Φεβρ. 1889

[...] χορηγείται < εις τον πρώην δημοδιδάσκαλον Φώτιον Παπαδόπουλο^ η άδεια, όπως συστήση εν Τρικάλοις < ν. Τρικάλων > ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 10 Φεβρ. 1889.

1934. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού των εν Κεφαλληνία δυνάμει του νόμου ^ΑΦΚΖ'^ συσταθέντων φιλανθρωπικών καταστημάτων κλπ.

14 Φεβρ. 1889 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

1. Τα εν Κεφαλληνία φιλανθρωπικά καταστήματα, δηλ. το νοσοκομείον, το βρεφοκομείον και το πτωχοκομείον διευθύνονται παρ' Αδελφάτου, συγκροτουμένου κατά τον ^αφηζ' νόμον παρά του αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας ως προέδρου, εξ μελών, ανά δύο εκάστης επαρχίας, εκλεγομένων παρά των αντιπροσώπων των δημοτικών Συμβουλίων Κεφαλληνίας, και ενός ιατρού, εκλεγομένου κατά πλειοψηφίαν παρά των μελών του Αδελφάτου. [...]

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/425.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ

25. Πας ασθενής είναι δεκτός εις το νοσοκομείον, αν υπάρχη ο αναγκαίος χώρος και τα μέσα, εξαιρούνται όμως επί του παρόντος·

α΄. Οι φρενοβλαβείς.

β΄. Οι έχοντες ηλικίαν κατωτέραν των πέντε ετών· εκτός αν ούτοι εισίν ορφανοί εκ πατρός και μητρός.

37. Ο οίνος δεν αποτελεί μερος της διαίτης των νοσηλευομένων, παρέχεται όμως τοιούτος, οσάκις παρά του ιατρού εγκριθή.

38. Οι εν τω νοσοκομείω προσερχόμενοι ασθενείς διαιρούνται εις δύω τάξεις, εις δωρεάν νοσηλευομένους και εις μη τοιούτους. και οι μεν πρώτοι δέχονται δωρεάν, εάν ώσιν εφωδιασμένοι διά πιστοποιητικού του οικείου δημάρχου και εφημερίου, δηλούντος την πενίαν των. Οι δε δεύτεροι δέχονται πληρόνοντες πέντε δραχμάς καθ' εκάστην και εις ιδιαίτερα επί τούτω δωμάτια τοποθετούμενοι. Προτιμώνται όμως εν περιπτώσει πληθύος ασθενών οι δωρεάν των μη τοιούτων.

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ

39. Εν τοις φιλανθρωπικοίς καταστήμασιν εισί δεκτά πάντα τα εγκαταλελειμμένα βρέφη τα τε εκ νομίμων γάμων προερχόμενα και τα έχοντα αγνώστους τον ένα η και αμφοτέρους τους γονείς. Εν τη πρώτη περιπτώσει απαιτείται πιστοποιητικόν υπογεγραμμένο ν παρά τε του οικείου δημάρχου και του εφημερίου της ενορίας εις ήν το ορφανόν βρέφος ανήκει.

40. Άμα τη προσαγωγή του βρέφους βαπτίζεται τούτο και καταγράφεται υπ' αύξοντα αριθμόν εις το επί τούτο διατηρούμενον βιβλίον, ένθα σημειούται το όνομα του βρέφους, το γένος, η κατά προσέγγισιν ηλικία, η χρονολογία της εισαγωγής, και τα τυχόν επ' αυτού φυσικα η επίθετα γνωρίσματα· των ορφανών σημειούται και το επώνυμον, ο δήμος και η πόλις η το χωρίον των γονέων των.

41. Εν τω αυτώ βιβλίω διατηρείται στήλη δεικνύουσα την ημερομηνίαν της τυχόν αποβιώσεως του βρέφους.

42. το βρέφος παραδίδεται εις τας επί τούτω συντηρουμένας εν τη πόλει τροφούς, μέχρι της ευρέσεως καταλλήλου θηλαστρίας εν τοις περιχώροις. εάν δε το βρέφος τυγχάνη πάσχον, παραδίδεται εις την θηλάστριαν μετά την τελείαν ανάρρωσιν. Ουδεμία δε γυνή διορίζεται τροφός η θηλάστρια, εάν προηγουμένως ο ιατρός δεν εκδώση εις αυτήν έγγραφον πιστοποιητικόν ότι είναι υγιής και έχει το γάλα θρεπτικόν.

43. Εν ιδιαιτέρω βιβλίω καταγράφεται το όνομα, το επώνυμον και η διαμονή της θηλαστρίας, ως και ο αριθμός του παραδιδομένου βρέφους.

44. Απαγορεύεται αυστηρώς η χορήγησις των θηλαζόντων βρεφών προς εκθηλασμόν του γάλακτος αρτιτόκων γυναικών.

45. Τετράκις του έτους κατά τας πρώτας Κυριακάς του Μαρτίου, του Ιουνίου, του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου, άπασαι αι θηλάστριαι οφείλουσι να προσέρχωνται εις την αίθουσαν των φιλανθρωπικών καταστημάτων και παρουσιάζωνται εις το αδελφάτον μετά των βρεφών. το αδελφάτον κάμνει τας δεούσας παρατηρήσεις, εν ανάγκη δε άντικαθίστησι την τροφόν.

46. Αι μη παρουσιαζόμεναι θηλάστριαι στερούνται του μηνιαίου μισθού των, εκτός εάν διά πιστοποιητικού του οικείου δημάρχου και του εφημερίου των καταδεικνύεται ότι είναι αδύνατον να παρουσιασθώσι.

47. Εις εκάστην θηλάστριαν μετά του βρέφους παραδίδονται και τα αναγκαία διά τα βρέφη σπάργανα και ενδύματα, άτινα αύται υποχρεούνται να πλύνωσι και διατηρώσι καθαρά.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/426.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

48. Εις ουδεμίαν των θηλαστριών επιτρέπεται να επιστρέψη το υπ' αυτής γαλακτοτροφούμενον βρέφος, πριν η ειδοποιήση περί τούτου το αδελφάτο ν, και ευρεθή άλλη θηλάστρια· η παραβάτις της διατάξεως ταύτης στερείται του μισθού ολοκλήρου του μηνός και καταδιώκεται ποινικώς, αν επέλθη βλάβη εις το βρέφος ένεκα της εγκαταλείψεως.

49. Αι θηλάστριαι πρέπει να ώσι νέαι, υγιείς, και έχωσι νεαρόν και αρκετόν γάλα· οφείλουσι δε να περιποιώνται τα βρέφη μετά φιλοστοργίας, μη τρέφουσαι πλείω του ενός.

50. τα βρέφη διαμένουσι παρά ταις θηλαστρίαις πέντε* έτη επί του παρόντος. το αδελφάτον όμως δικαιούται να άποσύρη ταύτα κατά πάσαν στιγμήν και προ της παρελεύσεως της πενταετίας, άνευ ουδενός δικαιώματος αποζημιώσεως των θηλαστριών. Συμπληρωθεντων των πέντε ετών, το αδελφάτον προνοεί περί της αποκαταστάσεως των παιδίων.

51. Παιδίων συμπληρωσάντων το πέμπτον έτος της ηλικίας των, η και μεγαλητέρων, επιτρέπεται η εις ευπόρους οικογενείας έκδοσις, όπως προσφέρωσι μικράς υπηρεσίας επί το υπολειπόμενον μέχρι της συμπληρώσεως του δεκάτου τετάρτου έτους της ηλικίας των χρονικόν διάστημα. Ο αιτών προς τούτο παιδίον τι και εγκρινόμενος υπό του αδελφάτου υποχρεούται να καταβάλη παρά τη Ιονική η Εθνική Τραπέζη διακοσίας δραχμάς επί νενομισμενω ετησίω τόκω υπέρ του παιδίου, άς τούτο δικαιούται να λάβη μετά την ενηλικίωσίν του.

52. Συναινέσει του συμπληρώσαντος το δέκατον τέταρτον έτος της ηλικίας παιδίου και του αδελφάτου επιτρέπεται η περαιτέρω παρά τη αυτή οικογενεία η και άλλη εκμίσθωσις της εργασίας αυτού μέχρι της ενηλικιώσεώς του επί τη αντιμισθία ετέρων τετρακοσίων δραχμών, προκαταβαλλομενων επί τόκω πάρα τη αυτή τραπέζη, όπερ ποσόν αναλαμβάνει το παιδίον ενηλικιούμενον.

55. Αντί των εις χρήματα, ως άνω παρακαταθηκών, επιτρέπεται η διά συμβολαίου υπόσχεσις της πληρωμής των ως άνω ποσών και των ετησίων τόκων επί υποθήκη ακινήτων αξίας τριών χιλιάδων δραχμών.

56. Ο παραλαμβάνων παιδίον τι υποχρεούται προ τοις άλλοις να διδάξη αυτό τα στοιχειώδη γράμματα.

57. το αδελφάτον δικαιούται και υποχρεούται μάλιστα να επιτηρή τα ως άνω εκδιδόμενα παιδία μέχρι της ενηλικιώσεώς των [...] 30 Ιαν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 51, 25 Φεβρ. 1889.

* με ΒΔ. της 23 Νοεμ. 1889 (Ε. τ. Κ φ. 290, 27 Νοεμ. 1889) τροποποιήθηκε ως εξής:

" Τα βρέφη διαμένουσι πάρα ταις θηλαστρίαις μέχρι ηλικίας επτά ετών. Το αδελφάτον όμως έχει το δικαίωμα να λαμβάνη αυτά και πρότερον προς άποκατάστασιν, άλλα μετά την συμπλήρωσιν ηλικίας πέντε ετών, άνευ αποζημιώσεως των θηλαστριών ".

1935. -Υ. Α. 1905 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού ελληνικού σχολείου και γυμνασίου >.

22 Φεβρ. 1889

[...] χορηγείται < εις τον πτυχιούχον της Θεολογικής εν Ιεροσολύμοις σχολής, ιερομόναχον Ησύχιον Παπαδόπουλον > η άδεια να συστήση εν Πειραιεί ιδιωτικόν πλήρες ελληνικόν σχολείον και γυμνάσιον [...] Τίθεται δε η άμεσος επιτήρησις του ειρημένου εκπαιδευτηρίου τω γυμνασιάρχη του εν Πειραιεί γυμνασίου ]...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 24 Φεβρ. 1889.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/427.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1936. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Ερμουπόλει φιλανθρωπικού σωματείου υπό την επωνυμίαν " Σχολή απόρων παίδων εν Ερμουπόλει " κλπ.

23 Φεβρ. 1889

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 1. [...] Η εν Ερμουπόλει ιδρυμένη ήδη σχολή Απόρων Παίδων, μέχρι τούδε διατελούσα ως παράρτημα του εν Αθήναις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασού, αποσπάται ήδη απ' αυτού μεθ' όλης της περιουσίας της, δυνάμει του επί τούτω γεννησομένου συμβολαίου, αποτελούσα από τούδε πρόσωπον νομικόν, έχον ιδίαν και άνεξάρτητον περιουσίαν και εδρεύον εν Ερμουπόλει.

Άρθρ. 2. Πλήν του μέχρι τούδε σκοπού και προορισμού της σχολής ταύτης, όστις είναι η δωρεάν εκπαίδευσις εις τε τα γράμματα και τας τέχνας παίδων αρρένων ηλικίας από πέντε μέχρι δεκαπέντε ετών, δι' απορίαν και μη δυναμένων να εκπαιδευθώσιν ιδία η των συγγενών αυτών δαπάνη, η σχολή δύναται προσέτι, εάν και καθόσον οι πόροι αυτής το επιτρέπωσιν εν τω μελλοντι· 1) να δέχηται εις διδασκαλίαν και θήλεα ομοίας ηλικίας, ιδιαιτερως και κατ' άλλας ώρας διδασκόμενα εις τε τα γράμματα και τας τέχνας, 2) να ιδρύη δημόσια μαθήματα των εμπορικών και εργατικών τάξεων του λαού επί των στοιχειωδών γραμματικών, επιστημονικών και τεχνουργικών γνώσεων, 3) να δέχηται και ανατρέφη ωρισμένον αριθμόν εσωτερικών τροφίμων μαθητών, εκ των ευδοκιμησάντων κατά το εκάστοτε τελευταίον σχολικόν έτος μαθητών της, προς τελειωτέραν αυτών τεχνικήν εκπαίδευσιν, δαπανώσα και προνοούσα περί αυτών μέχρι της εντελούς αυτών τεχνικής αποκαταστάσεως, 4) να ιδρύη, ει δυνατόν, και ανωτέρας τάξεις πρακτικής εκπαιδεύσεως των απόρων παίδων και κορασίων, 5) να ιδρύση εργοστάσιον απόρων γυναικών κατά το εν Αθήναις πρότυπο ν τοιούτο, και 6) να ιδρύη δημοσίαν βιβλιοθήκην και αναγνωστήριον.

40. Η σχολή δύναται προς μουσικήν εκπαίδευσιν των μαθητών αυτής, όσοι ήθελον κριθή προς τούτο κατάλληλοι, να προσλαμβάνη επί μισθώ μουσικοδιδασκάλους εν τη οργανική η και φωνητική μουσική και ιδρύη ειδικήν επί τούτω διδασκαλίαν, προσέτι δε να μισθώνη και ξένον μουσικόν θίασον χρησιμεύοντα ως πυρήνα βαθμιαίου άπαρτισμού ομοίων θιάσων εκ των ιδίων αυτής μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 53, 27 Φεβρ. 1889.

1937. -ΒΔ. Περί αναθέσεως εις τους ειρηνοδίκας των καθηκόντων των δευτερευόντων διατακτών της διοικούσης το ταμείον της δημοτικής εκπαιδευσεως επιτροπής.

27 Φεβρ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 54, 28 Φεβρ. 1889.

1938 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του εν Λαρίση συλλόγου υπό την επωνυμίαν "Φιλόπτωχος Μακεδονική Αδελφότης".

28 Φεβρ. 1889 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός, ήτοι 1) Να προστατεύη, ύποστηρίζη και συντρέχη υλικώς πτωχάς οικογενείας· ( ...) Να συνεισφέρη εις την αποκατάστασιν

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/428.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κορασίων καί, 3) Να συνδράμη και πεοιθάλπη πένητας και αδυνάτους πολίτας Μακεδόνας η άλλους ομογενείς, και να φροντίζη περί της αποστολής αυτών εν ανάγκη εις την ιδιαιτέραν πατρίδα των. [...] 1 Ιαν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 57, 3 Μαρτ. 1889.

1939 . -Υ. Α. 2067 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

2 Μαρτ. 1889

[ ...] χορηγείται < εις την δημοδιδασκάλισσαν Ελένην Κωνσταντίνου > η άδεια συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων ενταύθα κατά την συνοικίαν Χρυσοσπηλαιωτίσσης. [...]

Ε. τ. Κ φ. 60, 6 Μαρτ. 1889.

1940. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις συσταθείσης εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Αρτοποιός ".

6 Μαρτ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] συνιστάται [...] εταιρία του λαού υπό την επωνυμίαν "ο Αρτοποιός^, σκοπός της οποίας είναι η φιλανθρωπική μεταξύ των μελών αυτής επικουρία, η ανάπτυξις της άρτοποιητικής βιομηχανίας επί τη βάσει των νεωτέρων της τέχνης προόδων, η μελέτη και ενέργεια επί των ενδιαφερόντων την προαγωγήν αυτής φορολογικών και άλλων δημοσίων ζητημάτων, καθόλου δε η αδελφική μεταξύ των συνεταίρων αρμονία.

Άρθρ. 5ον. [...] Η γενική συνέλευσις διά μυστικής ψηφοφορίας αποβάλλει πάντα συνεταιρον όστις δεν φέρεται εντίμως εις τας κοινωνικάς σχέσεις του.

Άρθρ. 8ον. Πας ανήκων εις την αρτοποιητικήν βιομηχανίαν δύναται να γείνη μέλος της εταιρίας, εάν εγκριθή υπό της διοικ. επιτροπής [...]. Έκαστος συνέταιρος καταβάλλει εις το ταμείον της εταιρίας εν αρχή μεν δραχμάς πέντε δικαίωμα εισόδου, κατά πάντα δε εις το εξής μήνα δραχ. δέκα, εάν ήναι αρτοποιός καταστηματάρχης πληρόνων επαγγελματικόν φόρον ανώτερον των εκατόν δραχμών, πεντε, εάν ήναι αρτοποιός καταστηματάρχης πληρόνων επαγγελματικόν φόρον κατώτερον των εκατόν δραχμών, και μίαν, εάν ήναι αρτοποιός εργάτης. [...]

Άρθρ. 11ον. Εκ των τόκων εκάστου προηγουμένου έτους και των φιλανθρωπικών κατ' ιδίαν δωρεων και χορηγημάτων η εταιρία θελει δαπανά εν τω επομενω έτει. 1) διά τας κηδείας των αποβιούντων απόρων συνεταίρων, 2) διά την συντήρησιν των εκ του γήρατος η από σωματικής εξαντλήσεως απομάχων της εργασίας συνεταίρων, 3) διά την νοσηλείαν (φάρμακα και ιατρικας επισκέψεις) των ενδεών συνεταίρων, και 4) δι' έκτακτα βοηθήματα των εν στερήσει οικογενειών αποβιωσάντων συνεταίρων [...] μετά τα πρώτα πέντε έτη, εν γενική συνελεύσει της εταιρίας θέλει κανονισθή το θέμα της εταιρικής φιλανθρωπίας επί σταθερωτέρας βάσεως συντάξεων.

Άρθρ. 14ον. Η σημαία της εταιρίας του λαού ο " Αρτοποιός " θα φέρη σύμβολον τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν ευλογούντα τους πέντε άρτους εν τη ερήμω· η δε σφραγίς αυτής την Δήμητραν κρατούσαν εν τη μια χειρί το δρέπανον και εν τη άλλη στάχυς εκ σίτου [...]

15 Ιαν. 1889 Ε. τ. Κ φ. 66, 14 Μαρτ. 1889.

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/429.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1941. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως διατάξεως της διαθήκης Παναγή Σπαθάτου, αφορώσης εις προίκισιν απόρων κορασίων κλπ. της κοινότητος Αργοστολίου.

22 Μαρτ. 1889

[...] και διανομήν βοηθημάτων εις απόρους οικογενείας [...]

Ε. τ. Κ φ. 77, 24 Μαρτ. 1889.

1942. -Ν. ΑΨΚΖ'. Περί τροποποιήσεως του ΑΡΟΠ' νόμου περί ναυτικού απομαχικού ταμείου.

23 Μαρτ. 1889

Άρθρ. 1. Οι εργάται θαλάσσης, οι αποκτώντες δικαίωμα προς σύνταξιν εκ του ναυτικού απομαχικού ταμείου [...] μεταβιβάζουσι το προς σύνταξιν δικαίωμα εις τας χήρας και τα ορφανά αυτών μόνον εάν έχωσι ναυτικήν υπηρεσίαν κατ' ελάχιστον όρον υπέρ τα δέκατέσσαρα έτη. Οι δε εργάται θαλάσσης, οι κεκτημένοι το δικαίωμα της συντάξεως κατά το αυτό εδάφιον και άρθρον < γ' άρθρ. 22 Ν. . ^ΡΟΗ' / 1884 ως ετροποποιήθη διά νόμου ΥΜΗ' / 1887 > και έχοντες υπηρεσίαν ναυτικήν από δέκα μέχρι δεκατεσσάρων ετών συμπεπληρωμένων, απολαμβάνουσι προσωπικήν σύνταξιν, μη μεταβιβαζομένου δι' οιονδήποτε λόγο ν του δικαιώματος της συντάξεως εις την χήραν και τα ορφανά αυτών.

Αι ήδη συνταξιούχοι χήραι και τα ορφανά των εργατών θαλάσσης των εχόντων ναυτικήν υπηρεσίαν ελάσσονα των δεκατεσσάρων ετών συμπεπληρωμένων δεν αποβάλλουσι το προς σύνταξιν δικαίωμα.

Άρθρ. 6. Τα εδάφια ζ', ιδ' και ιστ' τής^ Α΄ του άρθρου 3 τροποποιούνται το μεν εδάφιον ζ' ως εξής:

ζ'. Παρά παντός ναυτόπαιδος λεπτά πεντήκοντα·

το δε εδάφιον ιδ' ως εξής:

ιδ' [...] μαθητευομένου ναύτου δραχμή μία και ημισεία και παιδός λεπτά πεντήκοντα [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 27 Μαρτ. 1889.

1943. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις συσταθείσης εταιρίας υπό την επωνυμίαν "Ένωσις των δικαστικών κλητήρων".

27 Μαρτ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας είναι η φιλανθρωπική μεταξύ των μελών αυτής επικουρία, ο προβιβασμός των έργων των δικαστικών κλητήρων, διά της μελέτης και συνεργασίας επί των ενδιαφερόντων αυτούς ζητημάτων της δημοσίας υπηρεσίας και κοινωνικής ζωής, καθόλου δε η αδελφική μεταξύ των συνεταίρων αρμονία και αλληλοβοήθεια.

Άρθρ. 13. Εκ των εσόδων διά τον φιλανθρωπικόν της Εταιρίας σκοπόν [...] εκάστου ηγουμένου έτους η εταιρία θέλει δαπανά εν τω επομένω έτει 1) διά τας κηδείας των αποβιωσάντων απόρων εταίρων 2) διά την συντήρησιν των εκ του γήρατος η από σωματικής εξαντλήσεως απομάχων της εργασίας συνεταίρων 3) διά την νοσηλείαν (φάρμακα και ιατρικάς επισκέψεις) των ιδίων συνεταίρων και 4) δι' έκτακτα βοηθήματα των εν στερήσει οικογενειών αποβιωσάντων συνεταίρων [...]

Ε. τ. Κ φ. 90, 6 Απρ. 1889.

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/430.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1944. -Ν. ΑΨΑΑ'. Περί κυρώσεως των άφορώ'ντων εις το εν Αϊδίν γεωργικόν σχολείον Β. διαταγμάτων από 4 Μαΐου και 21 Ιουλίου 1888.

27 Μαρτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 84, 1 Απρ. 1889.

1945. ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Αθήναις ανωνύμου Μετοχικής Εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Υμέναιος ". 31 Μαρτ. 1889

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός της εταιρίας είναι ο καταρτισμός χρηματικών κεφαλαίων, άτινα προορίζονται αποκλειστικώς εις προίκισιν των εις γάμον συνερχομένων μετόχων, αρρένων η θηλέων, και εις παροχήν συντάξεως προς τα εν αγαμία διατελούντα μέλη της εταιρίας. Προς τούτο γίνονται δεκτοί ως μέτοχοι πάντες οι εντός η εκτός του κράτους οικούντες Έλληνες. οι αποδεχόμενοι τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Άρθρ. 4. Μέτοχοι της εταιρίας εισί πάντες οι καταβάλλοντες τακτικώς οιονδήποτε προς προίκισιν εαυτών η άλλων αγάμων ποσόν [...] Δύνανται δε και πλείονες να καταβάλλωσιν υπέρ ενός και του αυτού προσώπου, ότε έκαστος τούτων υποχρεούται εις την καταβολήν τουλάχιστον του κατωτάτου μηνιαίου όρου.

Άρθρ. 19. Αι προικίσεις πληρόνονται υπό της εταιρίας άμα τω γάμω του δικαιούχου, πιστοποιουμένω εξ επισήμων εγγράφων· εξαρτώνται δε εκ του ποσού της μηνιαίας αυτού καταβολής και εκ του χρόνου, καθ^ ον ούτος ανελλιπώς εξηκολούθει καταβάλλων.

Άρθρ. 21. Πας μέτοχος συμπληρώσας το τριακοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας του και μη ελθών εις γάμον δικαιούται να λαμβάνη ως σύνταξιν τον τόκον προς 4 ταις ο / ο ετησίως επί του ποσού της κεκτημένης παρ' αυτού προικός [...].

Ε. τ. Κ φ. 90, 6 Απρ. 1889.

1946. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις εταιρίας " Συντεχνία των Γαλακτοπωλών ". 31 Μαρτ. 1889

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του σωματείου είναι η υλική και ηθική ανάπτυξις των μελών αυτού και η συνδρομή εκείνων άτινα ένεκα γήρατος καθίστανται ανίκανα προς εργασίαν, προσέτι δε και η εκ παντός τρόπου υλική και ηθική συνδρομή των οικογενειών αποθανόντων μελών.

Άρθρ. 3. Τα μέλη διαιρούνται αναλόγως των μηνιαίων καταβολών των εις δύο κατηγορίας, και η μεν πρώτη καταθέτει δραχμήν μίαν, η δε δευτέρα λεπτά πεντήκοντα κατά μήνα. Εις την πρώτην εγγράφονται οι ιδιοκτήται η διευθυνταί γαλακτοπωλείου, εις δε την δευτέραν οι υπηρέται παντός γαλακτοπωλείου.

Άρθρ. 11. Εις πάσαν οικογένειαν, ής ο πατήρ καταβαλών τακτικώς επί τριετίαν τουλάχιστον τας καταθέσεις του απεβίωσε, παρέχονται εκ μέρους της εφορείας της συντεχνίας δραχμαί τρεις κατά μήνα, μέχρις ου φθάσωσι τα ανήλικα τέκνα αυτών εις δεκαπενταετή ηλικίαν. [...] 25 Σεπ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 95, 15 Απρ. 1889.

1947. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως και περί κυρώσεως του καταστατικού του εν Σύρω συλλόγου υπό την επωνυμίαν " Σύλλογος Συρίων Άγιος Γεώργιος ".

31 Μαρτ. 1889

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/431.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Σκοπός της συστάσεως του συλλόγου τούτου είναι η κοινωνική ηθικοποίησις και η διανοητική ανάπτυξις της εν Σύρω καθολικής νεότητος, ως και η υλική αρωγή των δεομένων τοιαύτης καθολικών [...]

Άρθρ. 25ον. [...] ο φατριασμός, ναί, ο φατριασμός εν τω συλλόγω απαγορεύεται [...].

22 Ιαν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 97, 18 Απρ. 1889.

1948 . -Υ. Α. 4242 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Μαρτίνω του δημου Λαρύμνης < ν. Φωκίδος και Φθιώτιδος >.

3 Απρ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 86, 4 Απρ. 1889.

1949. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της εν Ζαγαζικίω < Αιγύπτου > ελληνικής κοινότητος.

3 Απρ. 1889

Άρθρ. 2. Σκοπός της Κοινότητος είναι η διατήρησις και ανάπτυξις των ήδη υπάρχοντων εν Ζαγαζικίω εθνικών ιδρυμάτων, ήτοι του ιερού ναού των τριών Ιεραρχών, του νεκροταφείου και των σχολών αμφοτέρων των φύλων [...]

Άρθρ. 21. Δικαίωμα του ψηφοφορείν έχουσι μόνον οι τακτικοί συνδρoμηταί της κοινότητος. [...]

Άρθρ. 22. Ως επίτροποι εκλέγονται εκείνοι μόνον οίτινες είναι κτηματίαι, διευθυνταί καταστημάτων, επιστήμονες, έμποροι και εμπορομεσίται αποκατεστημένοι εν Ζαγαζικίω προ δύο τουλάχιστον ετών και έχοντες ηλικίαν ανωτέραν των ετών τριάκοντα, εγνωσμενης καλής διαγωγής και ικανότητος.

Άρθρ. 34. Οι έφοροι ορίζουσιν εις τους διδασκάλους, επί τη βάσει των προγραμμάτων των εν Ελλάδι σχολών, τα προγράμματα των διδαχθησομενων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος [...].

Άρθρ. 51. κατά την 30ήν Ιανουαρίου εκάστου έτους, εορτήν των τριών Ιεραρχών, αι σχολαί εορτάζουσιν.

Οι διδάσκαλοι μετά των μαθητών οφείλουσι να παρευρεθώσιν εις την θείαν λειτουργίαν, μετά ταύτα εις τούτων εκλεγόμενος υπό του προέδρου εκφωνεί σύντομον λόγον εν τη αιθούση τη σχολής, εκθέτων την κατάστασιν αυτής και την πρόοδον των μαθητών. [...]

10 / 22 Ιουλ. 1888 Ε. τ. Κ φ. 101, 21 Απρ. 1889.

1950. -Ν. ΑΨΑΣΤ'. Περί τελωνιακής διαιρέσεως του κράτους και περί προσωπικού των τελωνιακών αρχών.

3 Απρ. 1889

Άρθρ. 8. Διορίζεται τελωνοσταθμάρχης, αποθηκάριος, ύπαποθηκάριος, υπογραμματεύς η βοηθός ύποτελωνείου ο έχων απολυτήοιον σχολαρχείου.

Διορίζεται υποτελώνης γ' τάξεως, β', γ' η δ' γραμματεύς του τελωνείου, β' η γ' γραμματεύς της διαμετακομίσεως η βοηθός στατιστικής ο έχων απολυτήριον γυμνασίου με βαθμόν τουλάχιστον καλώς και πρωτεύσας εν διαγωνισμώ [...]

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/432.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Διορίζεται υποτελώνης α΄ η β' τάξεως, ελεγκτής τελωνείου γ' τάξεως και ύπελεγκτής τελωνείου ο έχων δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου του εθνικού η άλλου ομοταγούς πανεπιστημίου και πρωτεύσας εν διαγωνισμω. [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 6 Απρ. 1889.

1951._Ν. ΑΨΜΓ'. Περί διδακτικού προσωπικού του σχολείου των τεχνών. 3 Απρ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 88, 5 Απρ. 1889.

1952. -Ν. ΑΨΜΕ'. Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς - Λαρίσης και συνόρων.

7 Απρ. 1889

ΣΥΜΒΑΣΙΣ [...] ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ [...]

Παίδες ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών ουδέν πληρόνουσιν υπό τον όρον να φέρωνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτούς.

Ηλικίας από τριών μέχρις επτά ετών πληρόνουσι το ήμισυ των τιμών και δικαιούνται εις θέσιν· εν τω αυτώ χωρίσματι όμως, δύο παίδες κατέχουσι θέσιν ενός επιβάτου.

Ηλικίας μείζονος των επτά ετών πληρόνουσι ολόκληρον θέσιν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 9Ι, 8 Απρ. 1889.

1953. -Ν. ΑΨΝΓ'. Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρομικής γραμμής από Διακοπτού εις Καλάβρυτα.

7 Απρ. 1889

Οι τιμές εισιτηρίων των παιδιών όμοιες μ' εκείνες του Ν. ΑΨΜΕ΄/1889.

Ε. τ. Κ φ. 92, 12 Φεβρ. 1889.

1954. -Ν. ΑΨΞΑ'. Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρομικών γραμμών πλάτους 1 μέτρου 1) Πύργου και Πύλου μετά διακλαδώσεως προς τον Μελιγαλά, 2) Πυργου, Ολυμπίων, Καρυταίνης, Μεγαλοπόλεως, Λεονταρίου, Σπάρτης και Γυθείου, και 3) Μεσολογγίου - Αντιρρίου.

13 Απρ. 1889

τα των εισιτηρίων των παιδιών όπως και στους προηγούμενους σχετικούς νόμους.

Ε. τ. Κ φ. 104, 24 Απρ. 1889.

1955. -ΒΔ. Περί κανονισμού των κατά το άρθρον 2 του ^ΑΧΙΑ' νόμου του 1887 εξετάσεων των καλλιγράφων και ιχ'νογράφων.

14 Απρ. 1889

Άρθρ. 1ον. [...] των εφιεμένων να διορισθώσι κατά τον ειρημένον νόμον διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας εν ελληνικοίς σχολείοις [...]

Ε. τ. Κ φ. 96, 17 Απρ. 1889.

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/433.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1956. -Υ. Α. 4328 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού ελληνικού σχολείου > .

17 Απρ. 1889

[...] δυνάμει της υπ' αριθ. 444 της 30 Μαρτίου ε. έ. αναφοράς του γυμνασιάρχου του εν Βώλω γυμνασίου, αίρεται η δοθείσα τω Ιω. Παπαχρήστου άδεια προς σύστασιν εν Βώλω ιδιωτικού ελληνικού σχολείου διά της ύπ' αριθ. 11681 της 8 Σεπτεμβρίου 1888 Υπουργικής πράξεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 99, 19 Απρ. 1889.

1957. -Υ. Α. 4321 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κονίστραις < ν. Ευβοίας >.

17 Απρ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 99, 19 Απρ. 1889.

1958. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του οργανισμού της εν Πόρτ - Σαΐδ Ελληνικής Κοινότητος.

18 Απρ. 1889

Άρθρ. 3ον. [...] σκοπόν έχει προ πάντων την συντήρησιν σχολείων προς εκπαίδευσιν των τέκνων των μελών [...]

Άρθρ. 10ον. Εκλογεύς δεν δύναται να ήναι

[...] γ) Ο μη έχων συμπεπληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας του [...]

Άρθρ. 11ον. Εκλόγιμος δεν δύναται να ήναι

α) Ο μη έχων συμπεπληρωμένον το 25ον έτος της ηλικίας του [...]

Ε. τ. Κ φ. 98, 19 Απρ. 1889.

1959. -Ν. ΑΨΞΣΤ'. Περί καταργήσεως του νόμου ^ΑΡΟΖ' < της 9ης Απριλίου 1884 > περί συστάσεως προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου.

18 Απρ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 103, 22 Απρ. 1889.

1960. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πειραιεί ιδρυθέντος συλλόγου υπό την επωνυμίαν " Όμιλος των Ερετών ".

21 Απρ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός [...] η σωματική εξάσκησις και τέρψις των μελών αυτού δι' εκγυμνάσεως εις την κωπηλασίαν και δι' αγώνων λεμβοδρομιών.

Άρθρ. 5ον. Ως μέλος του Ομίλου των Ερετών είναι πας ο βουλόμενος.

Άρθρ. 16ον. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουσιν εφ' άπαξ δραχμάς διακοσίας, άμα τη εγγραφή αυτών.

Άρθρ. 17ον. Τα έκτακτα μέλη υποχρεούνται να προκαταβάλλωσι την συνδρομήν των εκ δραχμών δώδεκα κατ' έτος άμα τη εγγραφή αυτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 107, 27 Απρ. 1889.

28

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/434.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1961 . -ΒΔ. Περί αυξήσεως του φορολογικού όρου του επί των ωνίων κλπ. δασμού του δήμου Τροιζήνος.

21 Απρ. 1889

[...] Η από [...] του δασμού προσπορισθησομένη πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς προς συμπλήρωσιν της υπέρ του ταμείου της δημοτ. εκπαιδεύσεως εισφοράς του δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 105, 24 Απρ. 1889.

1962. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεων του καταστατικού του Μετοχικού Ταμείου των πολιτικών υπαλλήλων.

21 Απρ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 116, 5 Μαΐου 1889.

1963. -Υ. Α. 2231 Υ. ΕΔΕ. . < Περί μεταφορας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

27 Απρ. 1889

[...] εγκρίνεται ίνα το υπό την διεύθυνσιν < των δημοδιδασκαλισσών Αικατερίνης και Αδαμαντίας Χαριάτου > εν Πειραιεί ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον θηλέων μετενεχθή εν 'Αθήναις επί των οδών Πατησίων και Αραχώβης [...]

Ε. τ. Κ φ. 110, 30 Απρ. 1889.

1964. -ΒΔ. Περί του χρόνου των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις γυμνασίοις.

30 Απρ. 1889

[...] Αι στρατιωτικαί ασκήσεις εν τοις γυμνασίοις του κράτους άρχονται κατά την τρίτην εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγουσι τη 30 Απριλίου εκάστου σχολικού έτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 113, 3 Μαΐου 1889.

1965. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις συσταθέντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν " Ένωσις των Ελλήνων Δημοσιογράφων ".

2 Μαΐου 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. . 2. Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και υλική προστασία των μελών αυτού και του Ελληνικού τύπου εν γένει. Ο σκοπός ούτος επιδιωχθήσεται διά της κοινής των μελών συμπράξεως, διά συστάσεως ταμείου βοηθημάτων προς περίθαλψιν των τυχόν εις απορίαν περιερχομένων μελών αυτού, διά συζητήσεως θεμάτων αποκλειστικώς συνδεομένων προς την ευημερίαν του Ελληνικού τύπου, και διά παντός άλλου τρόπου, ον η πλειοψηφία της ενώσεως ήθελε κρίνει πρόσφορον εις τούτο.

Άρθρ. 3. Η ένωσις των δημοσιογράφων αποτελείται εκ των ύπογραψάντων το προσωρινόν καταστατικόν ιδρυτών και εξ όσων ήθελον εκλεχθή κατόπιν. [...]

Άρθρ. 4. Τακτικόν μέλος της ενώσεως γίνεται πας διευθυντής εν Αθήναις εκδιδομένης εφημερίδος η περιοδικού, μετατιθέμενος εις τα έκτακτα, όταν παύση διατελών τοιούτος.

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/435.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 5. Πάρεδρον μέλος γίνεται πας συντάκτης, η συνεργάτης, εν Αθήναις εκδιδομένης εφημερίδος, η περιοδικού, από εξαμήνου τουλάχιστον διατελών τοιουτος.

Άρθρ. 7. Έκτακτα μέλη γίνονται πάντες οι ασκούντες περιοδικώς το δημοσιογραφικόν επάγγελμα και εν Αθήναις διαμένοντες.

Άρθρ. 10. Τα μέλη ανεξαιρέτως, όπως γίνωσι δεκτά εν τω Σωματείω, δέον να εκλέγωνται διά μυστικής των τακτικών και παρέδρων μελών ψηφοφορίας και διά σχετικής πλειοψηφίας. [...]

Άρθρ. 30. Εν τω Σωματείω απαγορεύεται πάσα συζήτησις επί πολιτικών και θρησκευτικών ζητημάτων. [...] 12 Απρ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 117, 6 Μαΐου 1889.

1966 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου κανονισμού της επί των Β. πλοίων εσωτερικής υπηρεσίας.

4 Μαΐου 1889

Καταργεί τον από 19 Οκτ. 1879 κανονισμό. Ε. τ. Κ φ. 258, 19 Οκτ. 1889.

1967. -ΒΔ. Περί αυξήσεως του φορολογικού όρου του επί των ωνίων κλπ. δασμού του δημου Θρονίου.

4 Μαΐου 1889

[...] Η από της αυξήσεως του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς εις πληρωμήν της υπέρ του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως εισφοράς του δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 118, 8 Μαΐου 1889.

1968 . -Υ. Α. 4862 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού Λυκείου >.

12 Μαΐου 1889

[...] χορηγείται < εις τον Αθ. Παπαγεωργίου > η άδεια να συστήση ιδιωτικόν < πρακτικόν > εν Αθήναις Λύκειον, ομοταγές προς το ιδρυθέν ενταύθα διά του από 6 'Οκτωβρίου 1886 [...] Τάσσεται δε [...] τούτο [...] υπό την επιτήρησιν του διευθυντού του ενταύθα Λυκείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 126, 15 Μαΐου 1889.

1969 . -ΒΔ. Περί αναγνωρίσεως του εν Κερκυρα συλλόγου "Εργατική

Αδελφότης" και περί εγκρίσεως του κανονισμού αυτού.

14 Μαΐου 1889

Άρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου είναι η ένωσις της εν Κέρκυρα εργατικής τάξεως οιασδήποτε εθνικότητος και η μεταξύ των εργατών αλληλοβοήθεια^.

Άρθρ. 4. [...] τακτικά μέλη < γίνονται > πάντες οι ανήκοντες εις την τάξιν των εν Κερκύρα εργατών, έχοντες διαγωγήν άνεπίληπτον, και συμπληρώσαντες το 18ον έτος της ήλικι. ας αυτών.

Άρθρ. 31. Οι τόκοι του κεφαλαίου αλληλοβοηθείας προορίζονται εις περίθαλψιν ασθενούντων η δυστυχούντων απόρων εργατών, ανηκόντων εις τον σύλλογον. [...]

Άρθρ. 37. Ο ασθενών εκ συφιλιδικών νοσημάτων η αποτελεσμάτων μέθης αποκλείεται του ευεργετήματος της δαπάναις του συλλόγου περιθάλψεως.

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/436.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 38. Ο εκ των τακτικών μελών στερούμενος εργασίας υποβάλλει αίτησιν εις το διοικητικόν συμβούλιον, δηλών το έργον όπερ μετέρχεται, και το είδος της εργασίας ήν επιζητεί. την αίτησιν ταύτην το διοικητικόν συμβούλιον λαμβάνον ύπ' όψει, προσκαλεί την εφορίαν της συντεχνίας του αιτούντος, μέθ' ής ενεργεί προς εύρεσιν καταλλήλου διά τον αιτούντα εργασίας.

Άρθρ. 40. το διοικητικόν συμβούλιον εκλέγει εκ των τακτικών μελών διμελή εφορίαν εξ εκάστης συντεχνίας, προεδρευομενην, κατά τας εργασίας αυτής, υφ' ενός των συμβούλων.

Άρθρ. 41. Καθήκον των κατά συντεχνίαν εφοριών έσται·

α΄) Η βεβαίωσις της ασθενείας η προς εργασίαν ανικανότητος και της απορίας των αιτούντων περίθαλψιν δαπάναις του συλλόγου, η πρότασις της προ τούτο αναγκαιούσης χρηματικής ημερησίας χορηγίας και η πιστοποίησις της τοιαύτης ανάγκης.

β΄) Η επιζήτησις εργασίας διά τους αιτούντας τοιαύτην και η πρότασις περί καταλλήλου απασχολήσεως αυτών.

γ΄) Η βεβαίωσις της ενδείας της οικογενείας των αποβιούντων και η πρότασις του προς κήδευσιν του νεκρού και προσωρινής της οικογενείας περιθάλψεως αναγκαιούντος χρηματικού ποσού.

Η εν γένει επιτήρησις της εν κοινωνία διαγωγής και συμπεριφοράς των μελών του συλλόγου, περί ων οφείλουσιν, εν τη περιπτώσει τη προβλεπομένη υπό του άρθρου 10ου < διαγωγή [...] ασυμβίβαστος προς την αξιοπρέπειαν του συλλόγου η επιζήμιος εις τα συμφέροντα αύτού >, να πληροφορώσιν άνευ αναβολής το διοικητικόν συμβούλιον, όπως άποφαίνηται περί της διαγραφής αύτών.

Άρθρ. 44. Ο σύλλογος εορτάζει καθ' εκάστην 1ην Μαΐου την επέτειον της ιδρύσεως αυτού, διά τρόπου κανονιζομενου εκάστοτε υπό του διοικητικού συμβουλίου [...]

Τροποποιήθηκε με το ΒΔ. της 21 Αυγ. 1889: Ε. τ. Κ φ. 213, 23 Αυγ. 1889.

Ε. τ. Κ φ. 127, 16 Μαΐου 1889.

* το άρθρον τούτο ετροποποιήθη υπό του ανωτέρω Β. διατάγματος, του εγκρίνοντος τον παρόντα κανονισμόν < ως εξής >: " Σκοπός του συλλόγου είναι η ένωσις της εν Κερκύρα Ελληνικής εργατικής τάξεως και η μεταξύ των Ελλήνων εργατών αλληλοβοήθεια ".

1970 . - ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Λαρίση συλλόγου υπό την επωνυμίαν "Λαρισαϊκή Αδελφότης η Ομόνοια".

14 Μαΐου 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός αυτού είναι· α΄) η ηθική και υλική αλληλοβοήθεια των μελών· β΄) η εκπλήρωσις φιλανθρωπικών σκοπών και γ΄) η ανάπτυξις και υποστήριξις των καθόλου εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων του τόπου.

Άρθρ. 3. Ο σκοπός αυτού επιδιώκεται· α΄) διά πάσης ηθικής συνδρομής των μελών μεταξύ των· β΄) διά παροχής δανείων εις τα μέλη· γ΄) διά παροχής περιθάλψεως εις τα δυστυχούντα τυχόν εκ των μελών· δ΄) δι' ομιλιών και αναγνωσμάτων αναγομένων εις τα συμφέροντα του εμπορίου και της βιομηχανίας· ε΄) διά της επαγρυπνήσεως επί της οικονομικής καταστάσεως του τόπου και των ταύτην αφορώντων, και της αποκρούσεως των επιζημίων μέτρων διά των δεουσών νομίμων ενεργειών· στ') και δι' άλλων έτι νομίμων (*) μέσων τα οποία ο σύλλογος ήθελε κρίνει πρόσφορα.

Άρθρ. 5. Μέλη τακτικά γίνονται πρόσωπα ανήκοντα ιδίως μεν εις την εμπορικήν και

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/437.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

βιομηχανικήν τάξιν, δεν αποκλείονται όμως και επιστήμονες και κτηματίαι, ως και πας πολίτης δυνάμενος να συντέλεση εις τον σκοπόν του συλλόγου. [...] 4 Δεκ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 128, 17 Μαΐου 1889.

(*) Η λέξις " νομίμων " προσετέθη δυνάμει του ανωτέρου Β. διατάγματος του εγκρίνοντος το παρόν καταστατικόν.

1971 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εν Αρτοτίνη του δημου Βωμέας.

19 Μαΐου 1889

[...] όπερ άρξεται λειτουργούν από του προσεχούς σχολικού έτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 134, 22 Μαΐου 1889.

1972. -ΒΔ. Περί των χορηγητέων θερινών περισκελίδων εις τους μαθητάς του προπαρασκευαστικού σχολείου των εφέδρων αξιωματικών.

24 Μαΐου 1889

[...] Εγκρίνομεν ίνα εις εκαστον των μαθητών [...] χορηγώνται κατ' έτος δύο περισκελίδες θεριναί [...]

Ε. τ. Κ φ. 139, 30 Μαΐου 1889.

1973. -Υ. Α. 6370 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

31 Μαΐου 1889

[...] χορηγείται < τω Ζήση Ν. Αγραφιώτη > άδεια να συστήση εις το ύπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον γυμνάσιον και δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Πειραιεί γυμνασίου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 141, 1 Ιουν. 1889.

1974. -Υ. Α. 7004 Υ. ΕΔΕ. < Περί μεταθέσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

31 Μαΐου 1889

[...] επιτρέπεται, ίνα το υπό την διεύθυνσιν του Βασιλείου Παπαδάτου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον μετατεθή από της ενταύθα συνοικίας " Ανδριώτικα " εις την συνοικίαν "Γερανίου" κατά την θέσιν " Παλαιά Αλώνια ".

Ε. τ. Κ φ. 151, 8 Ιουν. 1889.

1975. - Υ. Α. 3838 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

6 Ιουν. 1889

[...] χορηγείται < τη Μαρία Ραζή Λουκάτου > η άδεια να συστήση εν Αργοστολίω ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 151, 8 Ιουν. 1889.

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/438.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1976. -Υ. Α. 5787 Υ. ΕΔΕ. < Περί αναλήψεως της διευθύνσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

6 Ιουν. 1889

[...] χορηγείται < τη δημοδιδασκάλω Μαρία Ζουρναντζή > η άδεια ίνα αναλάβη το υπό την διεύθυνσιν τέως της Μαρίας Σπανουδάκη ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον των θηλέων εν Ερμουπόλει . [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 149, 7 Ιουν. 1889.

1977 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως εν Πειραιεί ορφανοτροφείου υπό την επωνυμίαν "Ορφανοτροφείον θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζή Κυριακού".

9 Ιουν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 154, 12 Ιουν. 1889.

1978. -Πράξις 54 Υπουργικού Συμβουλίου. Περί πληρωμής καθυστερουμένων αποζημιώσεων του προσωπικού και ενοικίων των πέριξ των Αθηνών γραμματο σχολείων < μέχρι του πέρατος των προσεχών γενικών εξετάσεων >.

17 Ιουν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 162, 21 Ιουν. 1889.

1979. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως διατάξεως διαθήκης του Ιωάννου Λαμπριάδου, ποτέ Λάμπρου, κληροδοτουσης ανά χίλια φράγκα τω ορφανοτροφείω και τω πτωχοκομείω Κερκύρας.

19 Ιουν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 163, 22 Ιουν. 1889.

1980. -ΒΔ. Περί του προσωπικού κλπ. του εργοστασίου του Β. Ναυστάθμου.

30 Ιουν. 1889

Άρθρ. 7ον. ένα καταταχθή τις άμισθος μαθητευόμενος τεχνίτης, δέον [...] 2) να έχη ηλικίαν από δεκατεσσάρων μέχρι δέκα εξ ετών συμπεπληρωμένων, 3) να η σωματικώς και πνευματικώς υγιής και φέρη πιστοποιητικών του δημάρχου του δήμου, ου είναι δημότης περί της καλής του διαγωγής, 4) να παρουσιάση πιστοποιητικόν [...] της συγκαταθέσεως διά την κατάταξίν του των γονέων η κηδεμόνων αυτού, 5) να γνωοίζη γραφήν και ανάγνωσιν και να γιγνώσκη τας τέσσαρας απλάς πράξεις της αριθμητικής και 6) να παρουσιάση πιστοποιητικόν εμβολιασμού.

Άρθρ. 8ον. Οι άμισθοι μαθητευόμενοι τεχνίται κατατάσσονται με θητείαν πενταετή. Προβιβάζονται δε μαθητευόμενοι τεχνίται γ' τάξεως, υπαρχούσης θέσεως κενής, αφού διανύσωσιν ως άμισθοι εικοσιτεσσάρων μηνών υπηρεσίαν και συστηθώσιν ως ικανοί υπό του εργοστασιάρχου του συνεργείου εις ο υπηρετούσιν.

Ομνύουσι δε τον στρατιωτικόν όρκον μετά την συμπλήρωσιν του 17ου έτους της ηλικίας των.

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/439.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Κατά το διάστημα των δύο πρώτων ετών οι άμισθοι μαθητευόμενοι, εάν οπωσδήποτε αποδειχθώσιν αμελείς, ανεπίδεκτοι μαθήσεως, απειθείς η μη καλής διαγωγής, αποβάλλονται της υπηρεσίας και δεν γίνονται πλέον δεκτοί εις νέαν κατάταξιν [...]

Άρθρ. 9ον. Οι μαθητευόμενοι τεχνίται τρίτης, δευτέρας και πρώτης τάξεως, ως και οι τεχνίται τετάρτης, τρίτης και δευτέρας τάξεως, αποκτώσι δικαίωμα προβιβασμού εις τους αμέσως ανωτέρους βαθμούς μετά διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν τοις αμέσως κατωτέροις βαθμοίς. Οι δε τεχνίται πρώτης τάξεως αποκτώσι δικαίωμα προβιβασμού εις τον βαθμόν του υπεργοστασιάρχου μετά τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν τω του τεχνίτου πρώτης τάξεως. Ουδείς όμως τούτων προβιβάζεται, εάν προηγουμένως δεν υποβληθή εις εξετάσεις και ευδοκιμήση εν αύταίς. [...]

Οι ύπεργοστασιάρχαι προβιβάζονται άνευ εξετάσεων εις τον βαθμόν του εργοστασιάρχου μετά πενταετή εν τω βαθμώ τούτω υπηρεσίαν.

Άρθρ. 17ον. Οι ένεκα επειγούσης ανάγκης εν ώρα νυκτός εργαζόμενοι τεχνίται αναπαύονται την επομένην ημέραν επί όσας ώρας κατά την νύκτα ειργάσθησαν, μη δικαιούμενοι εις ουδεμίαν αποζημίωσιν διά την νυκτερινήν ταύτην εργασίαν. Επ' ουδενί δε λόγω επιτρέπεται εις τους ειρημένους τεχνίτας να εργάζωνται εν καιρώ νυκτός εις εργασίας ιδιωτικάς.

Άρθρ. 20ον. [...] το ημερήσιον [...] μίσθωμα δεν επιτρέπεται να υπερβή διά μεν τους τεχνίτας τας πέντε δραχμάς καθ' εκάστην, διά δε τους εργάτας τας δύο δραχμάς και πεντήκοντά λεπτά καθ' εκάστην [...]

Ε. τ. Κ φ. 177, 8 Ιουλ. 1889.

1981. -Υ. Α. 6865 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου άρρένων >.

1 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Αργύριον Στρούμπον η άδεια να συστήση εν τη πόλει Αιγίου δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 173, 3 Ιουλ. 1889.

1982. -Υ. Α. 8175 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

8 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται εις τον [...] Άγγελον Σ. Παπαδόπουλον η άδεια να συστήση εν τη πόλει Κερκύρας ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 179, 12 Ιουλ. 1889.

1983. -Υ. Α. 8763 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

14 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Γ. Ιατράν η άδεια να συστήση εν τη πόλει Ζακύνθου κατά την νοτίαν πλευραν ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 181, 15 Ιουλ. 1889.

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/440.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1984. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Πειραιεί συσταθέντος συλλόγου υπό την επωνυμίαν " ο εν Πειραιεί Σύλλογος των εμποροϋπαλλήλων ο Σύνδεσμος ".

17 Ιουλ. 1889

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] ου ο σκοπός έσεται καθόλου μεν η βελτίωσις της τέχνης των εμπορουπαλλήλων, ιδία δε η ηθική και πνευματική των μελών αυτού μόρφωσις, η ανύψωσις αυτών εις την εν τη κοινωνία εμπρέπουσαν θέσιν, η αλληλοβοήθεια των μελών αυτού, η αδελφική μεταξύ αυτών αρμονία, η ίδρυσις εμπορικής σχολής και η σύστασις μετοχικού ταμείου η ταμιευτηρίου εν καιρω.

Άρθρ. 3ον. Μέλη του συλλόγου γίνονται οι εν Πειραιεί και αλλαχόθι εμποροϋπάλληλοι, ήτοι οι ύπάλληλοι των εμπορικών, βιομηχανικών, τραπεζικών γραφείων και ανωνύμων εν γένει εταιριών.

Άρθρ. 34ον. Πας κατά της θρησκείας η περί πολιτικής λόγος απαγορεύεται αυστηρώς.

11 Ιουν. 1889 Ε. τ. Κ φ. 184, 19 Ιουλ. 1889.

1985. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Σύνδεσμος Λαχανο-οπωροπωλών ".

17 Ιουλ. 1889

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός της οποίας είνε α΄) η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας· β΄) η σύστασις μετοχικού ταμείου, διά την αδελφικήν μεταξύ των μελών αυτής επικουρίαν, ήτοι απονομήν βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη και χορήγησιν ιατρικής περιθάλψεως εις τους ασθενούντας εκ των μελών αυτής απόρους, απονομή δε μηνιαίων συντάξεων εις τους ένεκα γήρατος εκ των μελών αυτής απομακρυνθέντας της εργασίας και εις τας απορφανιζομένας απόρους οικογενείας των μελών της εταιρίας, και γ΄) η ανάπτυξις του εμπορίου των μελών αυτής επί τη βάσει της νεωτέρας επαγγελματικής προόδου.

Άρθρ. 3ον. Μέτοχοι της εταιρίας ταύτης δύνανται να γείνωσι πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί λαχανοπώλαι, ορνιθοπώλαι και κηπουροί. [...]

Άρθρ. 28ον. Όστις εκ των μελών της εταιρίας κατά τας συνεδριάσεις του συμβουλίου η των γενικών συνελεύσεων πολιτικήν εγείρη συζήτησιν η προσβάλλη τινά των συναδέλφων του δι' απρεπών φράσεων, η εν γένει αναγώγως φέρεται [...] και τρις παρεκτραπή διαγράφεται [...] 1 Ιουλ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 190, 26 Ιουλ. 1889.

1986. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του μετοχικού ταμείου των εν Αθήναις εμποροϋπαλλήλων.

17 Ιουλ. 1889

Άρθρ. 1. Σκοπός της ιδρύσεως του ταμείου είνε η περίθαλψης και η υλική και ηθική ανάπτυξις των μετόχων αυτού.

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/441.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Μέτοχοι του ταμείου γίνονται μόνον οι υπάλληλοι εμπορικών εν Αθήναις καταστημάτων, ων υπηρεσία και διαγωγή μετά προηγουμενην υπό του διοικητικού συμβουλίου εξέτασιν, αποδεικνύεται χρηστή και τιμία, και όσοι βούλωνται εκ των εμπόρων, πλην των δολίως χρεωκοπησάντων..

Άρθρ. 18. Λόγοι παρέχοντες δικαίωμα προς χορηγίαν βοηθήματος εις μέτοχον, η εις οικογενειαν αποθανόντος μετόχου, η εις μέτοχον συμπληρώσαντα δεκαπενταετίαν, η εις την οικογένειαν αυτού, είναι α΄) προφανής πενία και β΄) νόσος καθιστώσα ανίκανον τον μέτοχον προς εργασίαν [...]. Εις τον δυστυχούντα μέτοχον ένεκα μέθης. διηνεκούς αργίας, κακοήθους η εγκληματικής τινός πράξεως, το διοικητικόν συμβούλιον δεν δύναται να χορηγήση βοήθειαν.

Επί των ανωτέρω γίνεται έφεσις εις την συνέλευσιν.

Άρθρ. 51. Πάσα πληρωμή εκ μέρους του ταμείου γίνεται εις μετρητα και χρεώγραφα. _Εις τας αποδείξεις λήξεως χρημάτων μετόχου μη συμπληρώσαντος το 21ον έτος της ηλικίας του υπογράφουσι και ο πατήρ, η η μήτηρ αυτού ως φυσικός επίτροπος, η ο έμπορος καταστηματάρχης, παρ' ω υπηρετεί η υπηρετεί τελευταίον, ως κηδεμών. Οι καταστηματάρχαι, παρ' οις υπηρετούσιν η υπηρέτουν πρότερον οι ανήλικες ούτοι μέτοχοι, δέον να υπενθυμίζωσιν αυτοίς τας προς το ταμείον υποχρεώσεις των κλπ. [...] 31 Μαΐου 1889

Ε. τ. Κ φ. Ι90, 26 Ιουλ. 1889.

1987. -ΒΔ. Περί επιμελητών εν ταις κλινικαίς.

18 Ιουλ. 1889

Άρθρ. 8ον. Ο επιμελητής επιβλέπει και οδηγεί τους φοιτητάς εις την σύνταξιν των ιστορικών των αρρώστων [...]

Ε. τ. Κ φ. 197, 4 Αυγ. 1889.

1988. -Υ. Α. 9087 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως ελληνικού σχολείου >.

19 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται τω Αποστ. Ανδρικοπούλω άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Μεσσήνη εκπαιδευτήριον και δευτέραν τάξιν του ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Μεσσήνη ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 186, 21 Ιουλ. 1889.

1989. -Υ. Α. 8721 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως ελληνικού σχολείου >.

19 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται τω Δημητρίω Ν. Κοκκώνη άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Γαργαλιάνοις εκπαιδευτήριον και τρίτην τάξιν του ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Γαργαλιάνοις ελληνικού σχολείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 186, 21 Ιουλ. 1889.

1990. -Υ. Α. 9115 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικών και ελληνικών σχολείων > .

21 Ιουλ. 1889

Σελ. 441
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 422
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1889

  1919. -Υ. Α. 18488 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

  4 Ιαν. 1889

  [...] χορηγείται < τω Γεωργίω Κ Σφήκα > άδεια να συστήση εν τη πόλει Ζακύνθου ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον, περιλαμβάνον δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον πλήρες [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Ζακύνθω γυμνασίου [...]

  Ε. τ. Κ φ. 5, 5 Ιαν. 1889.

  1920 . -Υ. Α. 12606 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

  13 Ιαν. 1889

  [...] χορηγείται < εις τον δημοδιδάσκαλον Γ. Φίλην > η άδεια, όπως συστήση εν τη πόλει Άργους ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον [...]

  Ε. τ. Κ φ. 15, 18 Ιαν. 1889.

  1921 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της " Φιλαρμονικής εταιρίας Αθηνών ".

  13 Ιαν. 1889 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

  Άρθρ. 1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανύψωσις του μουσικού φρονήματος παρ' ημίν και η διά της δωρεάν διδασκαλίας διάδοσις της μουσικής.

  Άρθρ. 39. Εν ταις σχολαίς θα διδάσκωνται δωρεάν την φωνητικήν και οργανικήν μουσικήν άτομα πάσης τάξεως εξ εκατέρου φύλου, ηλικίας ουχί κατωτέρας των 12 ετών, συμμορφούμενα με τον ειδικόν κανονισμόν των σχολών της εταιρίας [...]

  Ε. τ. Κ φ. 12, 14 Ιαν. 1889. Τροποποιείται με το ΒΔ. της 30 Αυγ. 1889: Ε. τ. Κ φ. 222, 2 Σεπτ. 1889.

  1922. -Υ. Α. 2752 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

  16 Ιαν. 1889

  [...] χορηγείται < τη Αικατερίνη Κ. Μπαλογιανοπούλου > άδεια προς σύστασιν εν Χαλκίδι ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων [...]

  Ε. τ. Κ φ. 16, 19 Ιαν. 1889.

  1923. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης (κατωτέρας) τάξεως του εν Λευκάδι ελληνικού σχολείου.

  26 Ιαν. 1889

  [...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

  Ε. τ. Κ φ. 25, 30 Ιαν. 1889.