Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 441-460 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/441.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Μέτοχοι του ταμείου γίνονται μόνον οι υπάλληλοι εμπορικών εν Αθήναις καταστημάτων, ων υπηρεσία και διαγωγή μετά προηγουμενην υπό του διοικητικού συμβουλίου εξέτασιν, αποδεικνύεται χρηστή και τιμία, και όσοι βούλωνται εκ των εμπόρων, πλην των δολίως χρεωκοπησάντων..

Άρθρ. 18. Λόγοι παρέχοντες δικαίωμα προς χορηγίαν βοηθήματος εις μέτοχον, η εις οικογενειαν αποθανόντος μετόχου, η εις μέτοχον συμπληρώσαντα δεκαπενταετίαν, η εις την οικογένειαν αυτού, είναι α΄) προφανής πενία και β΄) νόσος καθιστώσα ανίκανον τον μέτοχον προς εργασίαν [...]. Εις τον δυστυχούντα μέτοχον ένεκα μέθης. διηνεκούς αργίας, κακοήθους η εγκληματικής τινός πράξεως, το διοικητικόν συμβούλιον δεν δύναται να χορηγήση βοήθειαν.

Επί των ανωτέρω γίνεται έφεσις εις την συνέλευσιν.

Άρθρ. 51. Πάσα πληρωμή εκ μέρους του ταμείου γίνεται εις μετρητα και χρεώγραφα. _Εις τας αποδείξεις λήξεως χρημάτων μετόχου μη συμπληρώσαντος το 21ον έτος της ηλικίας του υπογράφουσι και ο πατήρ, η η μήτηρ αυτού ως φυσικός επίτροπος, η ο έμπορος καταστηματάρχης, παρ' ω υπηρετεί η υπηρετεί τελευταίον, ως κηδεμών. Οι καταστηματάρχαι, παρ' οις υπηρετούσιν η υπηρέτουν πρότερον οι ανήλικες ούτοι μέτοχοι, δέον να υπενθυμίζωσιν αυτοίς τας προς το ταμείον υποχρεώσεις των κλπ. [...] 31 Μαΐου 1889

Ε. τ. Κ φ. Ι90, 26 Ιουλ. 1889.

1987. -ΒΔ. Περί επιμελητών εν ταις κλινικαίς.

18 Ιουλ. 1889

Άρθρ. 8ον. Ο επιμελητής επιβλέπει και οδηγεί τους φοιτητάς εις την σύνταξιν των ιστορικών των αρρώστων [...]

Ε. τ. Κ φ. 197, 4 Αυγ. 1889.

1988. -Υ. Α. 9087 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως ελληνικού σχολείου >.

19 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται τω Αποστ. Ανδρικοπούλω άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Μεσσήνη εκπαιδευτήριον και δευτέραν τάξιν του ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Μεσσήνη ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 186, 21 Ιουλ. 1889.

1989. -Υ. Α. 8721 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως ελληνικού σχολείου >.

19 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται τω Δημητρίω Ν. Κοκκώνη άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Γαργαλιάνοις εκπαιδευτήριον και τρίτην τάξιν του ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Γαργαλιάνοις ελληνικού σχολείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 186, 21 Ιουλ. 1889.

1990. -Υ. Α. 9115 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικών και ελληνικών σχολείων > .

21 Ιουλ. 1889

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/442.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] χορηγούνται τοις Ν. Πολίτη και Σταματίω Συνοδινώ άδειαι να συστήσωσιν εκάτερος πλήρη δημοτικά και ελληνικά σχολεία και γυμνάσια [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου Σύρου. [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 188, 24 Ιουλ. 1889.

1991 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Λαρίση Ηπειρωτικής αδελφότητος υπό την επωνυμίαν "Δωδώνη".

24 Ιουλ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. Συνιστάται αδελφότης των εν απάση τη Θεσσαλία 'Ηπειρωτών υπό την επωνυμίαν "Δωδώνη", ής κύριος σκοπός είναι η μεταξύ όλων των μελών αυτής αλληλοβοήθεια, συνδρομή και επικουρία επί τω όρω να απονεμηθή πάσα προστασία, αρωγή, περίθαλψις και βοήθεια εις πάντα Ηπειρωτην κατοικούντα η και προσωρινώς διαμένοντα εν Θεσσαλία, είτε τυγχάνει μέλος της άδελφότητος, είτε μη. Η αδελφότης έδραν έχει την Λάρισαν, δύναται όμως να συστήση δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου και τμήματα αυτής εν τη λοιπή Θεσσαλία ένθα υπάρχουσιν ικανοί Ηπειρώται.

3ον. Μέλη της αδελφότητος γίνονται μόνον Ηπειρώται λαϊκοί και κληρικοί γεννηθέντες εν Ηπείρω η και καταγόμενοι εκ ταύτης πατρόθεν η μητρόθεν, άνευ διακρίσεως θρησκείας, γλώσσης η και εθνικότητος, αποδεχόμενοι τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

18ον. το διοικητικόν συμβούλιον διαχειρίζεται άπαντα τα συμφέροντα της αδελφότητος συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τους σκοπούς της αδελφότητος [...] αποφασίζει ανεξελέγκτως περί οιασδήποτε δαπάνης και θυσίας συμβαλλούσης προς το άρθρον 1 του παρόντος [...] φροντίζει περί ευρέσεως εργασίας των αέργων [ ...] μελών και παντός Ηπειρώτου, αποφασίζει περί παροχής φαρμάκων και ιατρών εις τους απόρους ασθενείς Ηπειρώτας καταλογίζον την δαπάνην [ ...] εις βάρος του ταμείου της αδελφότητος [...] και εν γένει ενεργεί απολύτως παν ό, τι συντείνει εις την πρόοδον και ωφέλειαν της άδελφότητος, αι δε πράξεις αυτού εισίν έγκυροι και υποχρεωτικαί εις άπαντα τα μέλη, μη υποκειμένων των αποφάσεων αυτού εις ουδεμίαν έξέλεγξιν ενώπιον πάσης γενικής συνελεύσεως ως προς πάσαν δαπάνην [...]

27ον. Η αδελφότης έχει σφραγίδα φέρουσαν το σύμβουλον του μαντείου της Δωδώνης [...]

28ον. [...] έχει ωσαύτως ιδίαν σημαίαν λευκήν, μη φέρουσαν ουδέν θρησκευτικόν και εθνικόν σήμα, φέρουσαν αφ' ενός μεν δύο χείρας εν χειραψία και το " εν τη ενώσει η ισχύς ", επί του ετέρου δε μέρους το σύμβολον του μαντείου της Δωδώνης μετά των λέξεων " αδελφότης των εν Θεσσαλία Ηπειρωτών 1888 ".

Άρθρ. 30ον. Η αδελφότης επ' ουδενί λόγω δύναται να λάβη μέρος εν σώματι εις κομματικάς διαδηλώσεις, ουδέ να γίνηται λόγος εις τας συνεδριάσεις αυτής περί τοιούτων πολιτικών ζητημάτων [...] 28 Νοεμ. 1888

Ε. τ. Κ φ. 193, 23 Ιουλ. 1889.

1992. -ΒΔ. Περί του διευθυντού του Λυκείου.

26 Ιουλ. 1889

[...] Διευθυντής του Λυκείου δύναται να διορισθή και ο έχων πενταετή υπηρεσίαν Γυμνασιάρχου [...]

Ε. τ. Κ φ. 195, 2 Αυγ. 1889.

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/443.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1993. -Υ. Α. 10960 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου > .

26 Ιουλ. 1889

[...] χορηγείται εις τον Αγαμέμνονα Ιατρού η άδεια να συστήση εν τη πόλει Κερκύρας ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 192, 28Ιουλ. 1889.

1994. -ΒΔ. Περί της συστάσεως κλπ. " Ευεργετικού Γεωργικού Ταμείου " εν τω κατά τον νομόν Αχαΐας και Ήλιδος κτήματι της Α. Β. Υ. του Διαδόχου.

26 Ιουλ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. διά του Ευεργετικού Γεωργικου Ταμείου σκοπείται [...] δ) Η συνδρομή προς ανέγερσιν ναών και σχολείων εν τοις χωρίοις του κτήματος και μίσθωσις των χρησίμων ιατρών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 192, 28 Ιουλ. 1889.

1995. -Υ. Α. 9973 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

3 Αυγ. 1889

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Εύτυχίαν Γ. Φωτιάδου η άδεια να συστήση εν τη πόλει Χαλκίδος ιδιωτικόν παρθεναγωγείον, περιλαμβάνον δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν πλήρες. [...]

Ε. τ. Κ φ. 197, 4 Αυγ. 1889.

1996 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της εν Αθήναις εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Αδελφότης Ελαιοχρωματιστών ".

4 Αυγ. 1889 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός της οποίας είναι α΄) η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας, β΄) η σύστασις μετοχικού ταμείου διά την φιλανθρωπικήν μεταξύ των μελών αυτής επικουρίαν, ήτοι απονομή ν βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτο ν δυστύχημα παθόντα μέλη και χορήγησιν ιατρικής περιθάλψεως εις τους ασθενούντας εκ των μελών αυτής απόρους, απονομή δε μηνιαίων συντάξεων εις τους ένεκα γήρατος εκ των μελών αυτής απομακρυνθεντας της εργασίας και εις τας άπορφανιζομενας απόρους οικογενείας των μελών αυτής και γ' ) η ανάπτυξις της βιομηχανίας των μελών αυτής επί τη βάσει της νεωτέρας καλλιτεχνικής προόδου.

Άρθρ. 3ον. Μέτοχοι της εταιρίας ταύτης δύνανται να γίνωσι πάντες οι εν Αθήναις ελαιοχρωματισταί. [...]

Άρθρ. 5ον. Αι καταθέσεις των μετόχων ορίζονται κατά μήνα και διά μεν τους εργολήπτας εις δραχμάς δύο (2) διά δε τους τεχνίτας η απλούς εργάτας εις δραχμήν μίαν (1) [...]

Άρθρ. 28ον. Ο κατά τας συνεδριάσεις του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων πολιτικήν εγείρων συζήτησιν η προσβάλλων τινά των συναδέλφων του δι' απρεπών φράσεων η εν γένει αναγωγές φερόμενος [...] εάν [...] τρις παρεκτραπή, διαγράφεται [...]

Ε. τ. Κ φ. 205, 11 Αυγ. 1889.

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/444.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1997. -Υ. Α. 10307 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >. 9 Αυγ. 1889

[...] χορηγείται εις < την δημοδιδασκάλισσαν Αικατερίνην Παρασχάκη > η άδεια να συστήση εν Πειραιεί ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 205, 11 Αυγ. 1889.

1998. -ΒΔ. Περί του χρόνου των εν τοις γεωργικοίς σχολείοις ενιαυσίων εξετάσεων κλ. π. 14 Αυγ. 1889

Άρθρον μόνον. Ο χρόνος των κατά το άρθρον 17 του Ημετέρου διατάγματος από 16 π. έ. ενιαυσίων εξετάσεων ορίζεται υπό του συμβουλίου εκάστου σχολείου.

Οι άποτυγχάνοντες κατά τας ενιαυσίους εξετάσεις δικαιούνται εντός τριών μηνών να υποστώσι και δευτέραν εξέτασιν, οι δ' αποτυγχάνοντας και κατά ταύτην αποβάλλονται [...]

Ε. τ. Κ φ. 207, 16 Αυγ. 1889.

1999. -Υ. Α. 11273 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τη περιφερεία του δήμου Αθηναίων. 23 Αυγ. 1889

[...] Συνιστώμεν ανά ε ν δημοτικόν σχολείον θηλέων εν ταις αγροτικαίς συνοικίαις Φωταερίου, Αγίας Μαρίνης, και Βαθρακονησίου και εν τοις προαστείοις και περιχώροις Σεπολίων, Πατησίων, Αμπελοκήπων, Αμαρουσίου και Κηφισσίας της περιφερείας του δήμου Αθηναίων και εν αρρένων εν τω προαστείω Σεπολίων, αντί των άχρι τούδε υφισταμένων εν αυτοίς γραμματοδιδασκαλείων.

Ε. τ. Κ φ. 215, 24 Αυγ. 1889.

2000. -ΒΔ. Περί του αριθμού των μαθητών των γεωργικών σχολείων κατά το σχολικόν έτος 1889 - 1890. 25 Αυγ. 1889

Άρθρον μόνον. [...] εν εκατέρω των γεωργικών σχολείων Αθηνών και 'Αϊδινίου [...] ορίζεται εις είκοσι και εξ [...]

Ε. τ. Κ φ. 217, 26 Αυγ. 1889.

2001 . -ΒΔ. Περί κανονισμού του φροντιστηρίου της μικροβιολογίας και πειραματικής παθολογίας. 25 Αυγ. 1889

Άρθρ. 2ον. Ως βοηθοί είναι δεκτοί τεταρτοετείς φοιτηταί της ιατρικής σχολής, διοριζόμενοι διά διαγωνισμού [...]

Άρθρ. 5ον. Πάντες οι το τέταρτον έτος διανύοντες φοιτηταί της ιατρικής σχολής οφείλουσι προ της ανανεώσεως των εισιτηρίων αυτών του πρώτου εξαμήνου να καταβάλωσι εις το ταμείον του Πανεπιστημίου δραχμάς δέκα διά το υπ' αυτών φθειρόμενον υλικόν [...]

Ε. τ. Κ φ. 218, 28 Αυγ. 1889.

2002. -Υ. Α. 10379 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

25 Αυγ. 1889

Σελ. 444
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/445.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] χορηγείται < εις την Μαρίαν Ζουρνατζή διευθύντριαν ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Σύρω > η άδεια να συστήση και τας τρεις τάξεις ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Σύρω γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 218, 28 Αυγ. 1889.

2003. -ΒΔ. Περί εγγραφής και εξετάσεως των μαθητών < των γυμνασίων και των ελληνικών σχολείων, δημοσίων και ιδιωτικών >.

25 Αυγ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 219, 29 Αυγ. 1889.

2004. -Υ. Α. 11437 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

30 Αυγ. 1889

[...] χορηγείται τω Χρ. Κωνσταντοπούλω η άδεια να συστήση εν Βαρθολομίω πλήρες έλληνικόν σχολείον [...] υπό την επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Λεχαινοίς ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 221, 1 Σεπτ. 1889.

2005. -Υ. Α. 9750 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

30 Αυγ. 1889

[...] χορηγείται < εις τον Π. Ι. Φιλόπουλον > άδεια συστάσεως εν Φιλιατροίς ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου περιλαμβάνοντος τέσσαρας τάξεις του δημοτικού σχολείου και πλήρες ελληνικόν σχολείον [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Φιλιατροίς γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 221, 1 Σεπτ. 1889.

2006. -Υ. Α. 10292 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

30 Αυγ. 1889

[...] χορηγείται < τω ιερομονάχω Κυρίλλω Α. Γεωργιάδη > άδεια συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Πειραιεί, περιλαμβάνοντος τέσσαρας τάξεις δημοτικού σχολείου, πλήρες ελληνικόν σχολείον και δύο γυμνασιακάς τάξεις [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Πειραιεί γυμνασίου και του νομαρχιακού δημοδιδασκάλου [...]

Ε. τ. Κ φ. 221, 1 Σεπτ. 1889.

2007. -ΒΔ. Περί διαλύσεως του προπαρασκευαστικού υπαξιωματικών σχολείου.

4 Σεπτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 227, 7 Σεπτ. 1889.

2008 . - ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του εν Πάτραις Συλλόγου υπό την επωνυμίαν " Ανάληψις ".

4 Σεπτ. 1889 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η αλληλοβοήθεια και η οπωσδήποτε ηθική ανάπτυξις των μελών αυτού. [. ...]

Σελ. 445
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/446.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Πας χρηστός και τίμιος άνθρωπος δύναται να γίνη μέλος του Συλλόγου.

Άρθρ. 21 . Ο Σύλλογος έχει ίδιον ιατρόν και φαρμακείον διά τους ασθενείς εκ των μελών του [...] χορηγεί δε προσέτι εις αυτούς και μίαν δραχμήν την ήμέραν, εν όσω ούτοι διατελούσι κλινήρεις. αν δε η νόσος υπερβή τας τριάκοντα ημέρας, τότε αποφασίζει ο Σύλλογος και το συμβούλιον [ ...] 22 Ιαν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 230, 11 Σεπτ. 1889.

2009. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Σοφικώ < δημου Σολυγείας > και προσθήκης Β΄ και Γ' τάξεως εις διάφορα ελληνικά σχολεία.

4 Σεπτ. 1889

[...] Προστίθεται Β' και Γ τάξις εις τα ελληνικά σχολεία Βυτρινίτης και Σαλαμίνος, τρίτη δε τάξις εις τα ελληνικά σχολεία Δράκιας και Γκούρα.

Ωσαύτως προστίθεται δευτέρα τάξις εις τα ελληνικά σχολεία Κότρωνος, Ξηροκαμπίου, Εργαστηρίων Λαυρίου και Μανωλάδος [...]

Ε. τ. Κ φ. 226, 6 Σεπτ. 1889.

2010. -ΒΔ. Περί συστάσεως Γ' και . Δ' τάξεως εν τω γυμνασίω Καρδίτσης.

11 Σεπτ. 1889

[...] δαπάναις του αυτόθι δήμου [...] Ε. τ. Κ φ. 236, 18 Σεπτ. 1889.

2011 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τοις ελληνικοίς σχολείοις Αγίου Νικολάου (Τανίας) και Διαβολιτσίου.

11 Σεπτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 236, 18 Σεπτ. 1889.

2012. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Αδελφότης των Καφεπωλών ".

13 Σεπτ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] της οποίας σκοπός είναι η ειλικρινής και αμοιβαία βοήθεια. η υπεράσπισις και συνδρομή κατά το πνεύμα του ιερού Ευαγγελίου μεταξύ των αδελφών και η υψηλοτέρα προστασία και ανάπτυξις του επαγγέλματος.

Άρθρ. 8. Έκαστος αδελφός δίδει δικαίωμα εγγραφής δραχμάς πέντε εφ' άπαξ και καταθέτει εν τω ταμείω της αδελφότητος κατά μήνα δραχμάς δύο [...]

Άρθρ. 14. αν τις των αδελφών έχη ανάγκην προσωπικής βοηθείας ένεκεν ασθενείας αυτού, η της οικογενείας του, η εξ άλλων δυστυχημάτων, είναι δίκαιον και χριστιανικόν έργον να λαμβάνη βοήθειαν τινά πάρα της αδελφότητος [...]

Άρθρ. 16. Εάν τις των αδελφών αδικήται συστηματικώς εις το επιτήδευμα του, οι άλλοι αδελφοί οφείλουσι να ειδοποιώσι τον πρόεδρον όπως αρμοδίως ζητήση την κατάπαυσιν του κακού.

Άρθρ. 17. Με τον σκοπόν του να γενικευθή και διαδοθή η αδελφότης, έκαστον μέλος αυτής έχει το δικαίωμα να προτείνη και ετέρους αδελφούς εκ των ανεγνωρισμένων εντός του

Σελ. 446
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/447.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κράτους καταστηματαρχών· η πρότασις γίνεται εις τον πρόεδρον, όστις αφού λάβη πληροφορίας περί του προτεινομένου, υποβάλλει ταύτην εις το συμβούλιον ομού με τας πληροφορίας του, το οποίον αποφαίνεται εάν είναι δεκτός η όχι εις την αδελφότητα.

Άρθρ. 18. Αφού γίνη ο προταθείς δεκτός, οδηγείται από τον προτείνοντα η εγγυητή ν εις το συμβούλιον, η τον διορισθέντα αντιπρόσωπον αυτού, και διαβεβαιοί ενώπιον αυτού διά του λόγου της τιμής του ότι θέλει τηρήσει τας διατάξεις του καταστατικού [...] και τότε θεωρείται τέλειος αδελφός και μέλος της εταιρίας [...] 6 Σεπτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 237, 19 Σεπτ. 1889.

2013. -Υ. Α. 10650 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων < άρρένων > εν Στρογγυλή και Μεσογγή του δημου Μελιτειέων < ν. Κερκυρας >.

20 Σεπτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 240, 21 Σεπτ. 1889.

2014. -Υ. Α. 11442 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

28 Σεπτ. 1889

[...] χορηγείται εις τον Κωνστ. Σακελλαρόπουλον η άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Ψυρρή και επί της οδού Κραναού ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 248, 2 Οκτ. 1889.

2015. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικών σχολείων εν Μαρκοπούλω < δημου Κρωπίας >, Μεσαριά και Βαρθολομιώ < Ιστωναίων και Μυρτουντίων >.

28 Σεπτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 247, 30 Σεπτ. 1889.

2016. -Υ. Α. 11934 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού Παρθεναγωγείου > .

30 Σεπτ. 1889

[...] χορηγείται εις τον Γεώργιον Μονδιάνον η άδεια να συστήση εν τη πόλει Λαμίας ιδιωτικόν παρθεναγωγείον περιλαμβάνον δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν πλήρες [...]

Ε. τ. Κ φ. 248, 2 Οκτ. 1889.

2017. -Υ. Α. 13782 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

30 Σεπτ. 1889

[...] χορηγείται εις την Μαρίαν Μπουλούκου η άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Αναπαύσεως ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 249, 3 Οκτ. 1889.

Σελ. 447
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/448.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2018. -Υ. Α. 16117 Υ. Εσωτ. Περί διδασκαλίας μαθημάτων τινών τοις μαθηταίς της τηλεγραφ. σχολής.

4 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 252, 6 Οκτ. 1889.

2019. -Υ. Α. 8756 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < άρρένων > εν Στροφιλια του δήμου Νηλέως < ν. Ευβοίας >.

5 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 252, 6 Οκτ. 1889.

2020. -Υ. Α. 14421 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Πειραιεί δύο έτι δημοτικών σχολείων θηλέων, Ε'* και ΣΤ*.

6 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 253, 7 Οκτ. 1889.

* Στο ΦΕΚ 254 / 9 Οκτ. 1889 διορθώνεται: Γον και Δον.

2021 . -Υ. Α. 14421 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ε΄ δημοτικού σχολείου αρρένων εν Πειραιεί.

6 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 253, 7 Οκτ. 1889.

2022. -Υ. Α. 15070 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τη κώμη Κερασιάς του δήμου Βοίβης.

12 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 259, 19 Οκτ. 1889.

2023. -Υ. Α. 2658 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τω χωρίω Ποταμώ της Κερκύρας.

19 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 260, 21 Οκτ. 1889.

2024. -Υ. Α. 13997 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου, ελληνικού σχολείου και γυμνασίου >.

19 Οκτ. 1889

[...] χορηγείται τω Ι. Κανελλοπούλω και Δ. Κουτσουλοπούλω άδεια να συστήσωσιν εν Πάτραις δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων, πλήρες ελληνικόν σχολείον και γυμνάσιον [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Β' εν Πάτραις γυμνασίου [ ...]

Ανακαλείται δε η Υπουργική πράξις υπ' αριθ. 2591 της 27 Φεβρ. 1885 περί χορηγίας αδείας συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Πάτραις προς τον Ι. Κανελλόπουλον.

Ε. τ. Κ φ. 260, 21 Οκτ. 1889.

Σελ. 448
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/449.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2025. -Υ. Α. 14833 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

20 Οκτ. 1889

[...] χορηγείται τω Ν. Δ. Ζερβώ άδεια συστάσεως εν Αργοστολίω ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και τας τρεις τάξεις του ελληνικού [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Αργοστολίω γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 261, 23 Οκτ. 1889.

2026. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Δ' τάξεως του Λυκείου.

20 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 262, 24 Οκτ. 1889.

2027. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Β' τάξεως του εν Τριπόλει γυμνασίου.

20 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 262, 24 Οκτ. 1889.

2028. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Β' τάξεως του εν Πύργω γυμνασίου.

20 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 262, 24 Οκτ. 1889.

2029. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Ναυπλίω ελληνικού σχολείου.

20 Οκτ. 1889 [...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 262, 24 Οκτ. 1889.

2030. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Αμφίσση Γιαγτσείου ελληνικού σχολείου.

20 Οκτ. 1889 [...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 262, 24 Οκτ. 1889.

2031 . -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Δαδίω ελληνικού σχολείου.

20 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 262, 24 Οκτ. 1889.

2032 . -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Γαλαξιδίω Ελληνικού σχολείου.

20 Οκτ. 1889

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 263, 25 Οκτ. 1889.

Σελ. 449
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/450.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2033. —Υ. Α. 15710 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χαροκοπιώ του δήμου Κολλωνίδων.

24 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

2034. —ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Α΄ τάξεως του Α΄ εν Αθήναις γυμνασίου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

2035. —ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Β' τάξεως του Α΄ εν Πάτραις γυμνασίου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

2036. —ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Γ' τάξεως του Δ' εν Αθήναις ελληνικού σχολείου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

2037 . —ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Β' τάξεως του εν Ζακύνθω ελληνικού σχολείου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

2038 . —ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Κιάτω ελληνικού σχολείου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [. ...] Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

2039. —ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Β' τάξεως του εν Καρδίτση ελληνικού σχολείου.

24 Οκτ. 1889 [...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

2040. —Υ. Α. 10818 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Καρδαμύλη < ν. Λακωνίας >.

24 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 266, 28 Οκτ. 1889.

Σελ. 450
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/451.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2041 . -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Α΄ και της Β' τάξεως του εν Μεσσήνη ελληνικού σχολείου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα της εν αυταίς πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 267, 30 Οκτ. 1889

2042. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Άργει ελληνικού σχολείου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 267, 30 Οκτ. 1889.

2043. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως και των τριών τάξεων του εν Τρικάλοις ελληνικού σχολείου.

24 Οκτ. 1889

[...] ένεκα της εν αυταίς πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 267, 30 Οκτ. 1889.

2044 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείων εν Ανδραβίδα Μυρτουντίων και Κεραμιδίω Κασθαναίας < επαρχίας Αγυιάς >.

26 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 267, 30 Οκτ. 1889.

2045. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης και δευτέρας τάξεως του εν Κερκυρα ελληνικού σχολείου.

26 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 267, 30 Οκτ. 1889.

2046. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Αργοστολίω ελληνικού σχολείου.

26 Οκτ. 1889

[...] ένεκα πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 267, 30 Οκτ. 1889.

2047. -ΒΔ. Περί συστάσεως Β' τάξεως εν τω ελλην. σχολείω Πλάτσης του δήμου Λεύκτρου.

26 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 270, 2 Νοεμ. 1889.

2048. -Υ. Α. 5560 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ζαβέρδα του δήμου Ανακτορίων.

31 Οκτ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 270, 20 Νοεμ. 1889.

Σελ. 451
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/452.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2049. -ΒΔ. Περί του ορισμού του αριθμού των μαθητευομένων του εν Αϊδινίω Κασσαβετείου και Τριανταφυλλιδείου γεωργικού σχολείου κατά το σχολικόν έτος 1889 - 1890.

31 Οκτ. 1889

Άρθρον μόνον. Ο αριθμός των μαθητευομένων [...] ορίζεται εις είκοσιν επτά αντί είκοσιν εξ. [...]

Ε. τ. Κ φ. 271, 3 Νοεμ. 1889.

2050. -ΒΔ. Περί προσθήκης εις το περί ανατομικού φροντιστηρίου Β. διάταγμα της 3 Δβρίου 1888.

3 Νοεμ. 1889

Περί αναπληρώσεως επιμελητού. Ε. τ. Κ φ. 273, 6 Νοεμ. 1889.

2051 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Βερσιτσίω του δήμου Ψωφίδος.

3 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 274, 7 Νοεμ. 1889.

2052. -Υ. Α. 15493 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βραχάτι του δήμου Κορινθίων.

9 Νοεμ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 277, 11 Νοεμ. 1889.

2053. -Υ. Α. 9308 (1887) Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Πλατάνω του δήμου Ολυμπίων.

9 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 277, 11 Νοεμ. 1889.

2054. -Υ. Α. 14258 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν τω δήμω Λετρίνων < ν. Αχαΐας και Ήλιδος >.

9 Νοεμ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 277, 11 Νοεμ. 1889.

Στά χωριά: Λαμπέτι, Κούκουρα και Αλποχώρι.

2055. -Υ. Α. 16636. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κεραμιδίω του δήμου Κασθαναίας < επαρχίας Αγυιάς >.

9 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 277, 11 Νοεμ. 1889.

Σελ. 452
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/453.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2056. -Υ. Α. 16637 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Σταγιάταις του δήμου Μακρυνίτσης.

9 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 277, 11 Νοεμ. 1889.

2057. -Υ. Α. 15733 Υ. ΕΔΕ. < Ακύρωσις αδείας συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

9 Νοεμ. 1889

[...] ακυρούται η χορηγηθείσα εις την δημοδιδάσκαλον Ευτυχίαν Φωτιάδου, καθ' όσον αφορά το Ελληνικόν σχολείον, άδεια συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου εν Χαλκίδι και περιορίζεται αύτη εις μόνον το δημοτικόν.

Ε. τ. Κ φ. 278, 14 Νοεμ. 1889.

2058 . -Υ. Α. 1564 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

11 Νοεμ. 1889

[...] χορηγείται τω Κ. Καράμπελα άδεια συστάσεως εν Μαλαπάσι ( Ηλείας ) ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και δύο τάξεις του ελληνικού σχολείου [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Πύργω γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 278, 14 Νοεμ. 1889.

2059. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού της εν Αθήναις συσταθείσης εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Τεγεατικός Σύνδεσμος ".

14 Νοεμ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι 1) η ίδρυσις κέντρου ενώσεως και αδελφικής συνεργασίας των εν Αθήναις και Πειραιεί Τεγεατών, 2) η επικοινωνία του κέντρου τούτου εν γένει μεν προς τους απανταχού διαμένοντας Τεγεάτας, ειδικώς δε προς τας Τεγεατικας κοινότητας, 3) ο προβιβασμός των κοινοτήτων τούτων δι' επιτοπίου οργανισμού οικονομικών, εκπαιδευτικών και εν γένει κοινωφελών ιδρυμάτων, 4) η φιλανθρωπική επικουρία προς τους εν τω αγώνι της ζωής δεομένους υποστηρίξεως Τεγεάτας, καθόλου δε η αλληλοβοήθεια και η προστασία της Τεγεατικής νεολαίας.

Άρθρ. 4. Πας Τεγεάτης δύναται να γίνη μέλος του συνδέσμου [...]

Άρθρ. 10. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του συνδέσμου διαιρούνται εις τρία μέρη αναλόγως της ειδικής σπουδαιότητος των εις τα μέρη ταύτα αναγομένων σκοπών του συνδέσμου [...] α) εις ίδρυσιν εν Τεγέα κατά την Επισκοπήν λυκείου [...] εις τον οργανισμόν [...] γεωργικού και τεχνολογικού σχολείου [...]· β) εις ενίσχυσιν των απόρων σπουδαστών και εργατών της Τεγεατικής νεολαίας· γ) εις φιλανθρωπικάς συνδρομάς προς τους εκ νόσου η άλλης συμφοράς άτυχούντας Τεγεάτας [...]

Άρθρ. 11. [...] Όσον αφορά το γεωργικόν και το τεχνολογικόν σχολείον, θέλουσι ληφθή υπ' όψει αι τοπικαί περιστάσεις σχετικώς προς τα εν Ελβετία οικονομικά και κοινωνικά υποδείγματα [...]

Άρθρ. 12. Ο τεγεατικός σύνδεσμος, εκτός των κανονικών εισφορών των μελών αυτού [...] δέχεται και την [...] επικουρίαν παντός φίλου της ελληνικής ιδέας [...]

Σελ. 453
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/454.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 14. Η ίδρυσις και η λειτουργία του εν άρθρω 10 αναφερομένου λυκείου θελει προτιμηθή παντός άλλου ιδρύματος αμέσως μετά την εντελή αποπεράτωσιν της διακοσμήσεως και εξωραΐσεως του υπό του συνδέσμου ανακαινισθέντος εν Επισκοπή της Τεγεας ιερού ναού " Η Κοίμησις της Θεοτόκου ", θελει δε συντηρείσθαι το λύκειον αποκλειστικώς εκ του εισοδήματος των περιξ του ναού της Επισκοπής αγορασθεισών και αγορασθησομένων υπό του συνδέσμου γαιών, των εν αυταίς οικοδομηθεισών υπ' αυτού στοών, οικιών και ανακαινισθέντος υπό του συνδέσμου ναού, ως και εκ πάσης κτηθησομένης εν Τεγέα περιουσίας του συνδέσμου, θέλει δε διοικείσθαι υπ' αυτού επί τη βάσει ψηφισθησομένου υπό της συνελεύσεως του συνδέσμου οργανισμού [...] 6 Αυγ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 284, 22 Νοεμ. 1889.

2060. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Μεσαρία του δήμου Α. νδρου.

14 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, 17 Νοεμ. 1889.

2061 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Β' τάξεως εν τω ελλην. σχολείω Καρδαμυλης.

14 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, 17 Νοεμ. 1889.

2062. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω εν Μαγουλιάνοις Ελληνικώ σχολείω.

14 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, 17 Νοεμ. 1889.

2063 . -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της τρίτης τάξεως του πρώτου εν Πειραιεί ελληνικού σχολείου.

14 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, 17 Νοεμ. 1889.

2064. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης και δευτέρας τάξεως του εν Μελιγαλά ελληνικού σχολείου.

14 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, 17 Νοεμ. 1889.

2065. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της πρώτης τάξεως του εν Ληξουρίω ελληνικού σχολείου.

14 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, 17 Νοεμ. 1889.

Σελ. 454
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/455.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2066. -Υ. Α. 16840 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κυνηγώ του δήμου Πυλίων.

15 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, 17 Νοεμ. 1889.

2067. -Υ. Α. 16938 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν ταις έδραις των δήμων Κτημενίων και Αρακυνθίων Φουρνά και Προυσσώ.

16 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 280, '17 Νοεμ. 1889.

2068. -ΒΔ. Περί μεταρρυθμίσεως του αρθρ. 11 του Β. διατάγματος της

15 Οκτωβρίου 1884 περί του κανονισμού του φιλολογικού φροντιστηρίου.

17 Νοεμ. 1889 [...] το άρθρον 11 [...] μεταρρυθμίζεται ώδε·

" Πάντες οι φοιτηταί, οίτινες διήνυσαν το δεύτερον έτος της φοιτήσεως, εις το φιλολογικόν τμήμα της φιλοσοφικής σχολής, οφείλουσι να ασκώνται εν τοις φροντιστηρίοις, εγγραφόμενοι κατά την αρχήν του σχολικού έτους εν τε τω καταλόγω εκάστου των καθηγητών και εν τω καθολικώ καταλόγω πάντων των εν τοις φροντιστηρίοις ασκουμένων φοιτητών ".

Ε. τ. Κ φ. 282, 20 Νοεμ. 1889.

2069. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Τρίκερι του δήμου Αιαντείου < επαρχίας Βόλου >.

17 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 282, 20 Νοεμ. 1889.

2070. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Γεωργιτσίω του δήμου Πελλάνης.

17 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 282, 20 Νοεμ. 1889.

2071 .- ΒΔ. Περί διαιρέσεως της δευτέρας τάξεως του εν Λαμία ελληνικού σχολείου.

17 Νοεμ. 1889

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 282, 20 Νοεμ. 1889.

2072. -Υ. Α. 11126 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

17 Νοεμ. 1889

Σελ. 455
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/456.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] χορηγείται τω δημοδιδασκάλω Δημ. Παπαϊωάννου η άδεια ίνα συστήση εν τη πόλει Κορίνθου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον υπό τον όρον της ακριβούς τηρήσεως των κειμένων νόμων.

Ε. τ. Κ φ. 282, 20 Νοεμ. 1889.

2073. -Υ. Α. 16850 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ιτέα του δημου Αμφίσσης.

21 Νοεμ. 1889

[...] εν ώ θα φοιτώσι και αι μαθήτριαι του εγγύς κειμένου χωρίου " Άγιος Νικόλαος "

του δήμου Κρίσσης [...]

Ε. τ. Κ φ. 286, 24 Νοεμ. 1889.

2074. -ΥΑ. 9107, 15396, 16650 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >.

21 Νοεμ. 1889

[...] χορηγείται εις τον Θεόδωρον Κάργαν, δημοδιδάσκαλον, άδεια να συστήση εν Μικρομάνη πρωτευούση του δήμου Θουρίας (ν. Μεσσηνίας > ιδιωτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 286, 24Νοεμ. 1889.

2075. -ΒΔ. Κανονισμός του προπαρασκευαστικού σχολείου των εφέδρων αξιωματικών.

23 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 36, 9 Φεβρ. 1890.

2076. -ΒΔ. Περί θέσεως του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου των θηλέων υπό την προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης.

23 Νοεμ. 1889

[...] κατά την υποβληθείσαν [...] αίτησιν της διοικούσης το φιλανθρωπικόν τούτο καθίδρυμα επιτροπής [...]

Ε. τ. Κ φ. 286, 24 Νοεμ. 1889.

2077. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της δευτέρας τάξεως του εν Κάμπω ελληνικού σχολείου.

23 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 296, 4 Δεκ. 1889.

2078 . -ΒΔ. Περί κυρώσεως του κανονισμού της εν Πύργω συσταθείσης φιλαρμονικής εταιρίας υπό την επωνυμίαν " Αρμονία ".

23 Νοεμ. 1889 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

1. Ιδρύεται [...] εταιρία [...] σκοπούσα την εκγύμνασιν νέων εν τη μουσική προς κατάρτισιν σώματος μουσικών προς τέρψιν του κοινού.

Σελ. 456
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/457.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2. Τα μέλη της εταιρίας διαιρούνται εις εταίρους και μαθητάς. 24. Οι μαθηταί διαιρούνται εις μαθητάς τακτικούς και εις μαθητάς ερασιτέχνας.

26. Πας μαθητής γίνεται δεκτός επί τω όρω να υπηρετήση επί τρία όλα έτη εις την εταιρίαν.

28. Πας μαθητής οφείλει να κατάθεση εις το ταμείον κατά δόσεις η ολόκληρον την αξίαν του οργάνου του, λόγω εγγυήσεως καλής χρήσεως του οργάνου του.

29. Η διδασκαλία χορηγείται τοις μαθηταίς δωρεάν [...]

30. Απαγορεύεται εις τους τελείως κατηρτισμένους μαθητάς να παίζωσιν εις οιονδήποτέ μέρος επ' αμοιβή, είτε και άνευ αμοιβής άνευ της αδείας της επιτροπής [...]

31. Η επιτροπή μόνη δικαιούται να εκμισθόνη εις ιδιώτας η θέατρον ένα η πλείονας μουσικούς, συμφωνούσα και την αμοιβήν εκάστου. της αμοιβής ταύτης το μεν ήμισυ λαμβάνει ο μαθητής αμέσως το δε έτερον ήμισυ κατατίθεται εις το ταμείον της εταιρίας υπέρ του μαθητού.

47. Η επιτροπή της α΄ τριετίας αποτελείται εκ του 'Ιωάννου Προβελεγγίου, Όθωνος Ρέντζου και Κωστή Κωνσταντινίδου [...]

Ε. τ. Κ φ. 287, 25 Νοεμ. 1889.

2079. -Υ. Α. 17415 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη έδρα του δήμου Εμπορείου της Θήρας.

24 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 288, 25 Νοεμ. 1889.

2080. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του σωματείου των εν Πειραιεί υποδηματοποιών.

25 Νοεμ. 1889 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του σωματείου είναι η αμοιβαία υποστήριξις των μελών αυτού.

Άρθρ. 3. Ο σκοπός επιτυγχάνεται διά πρακτικής διδασκαλίας και διά παντός μέσου αποφασιζομένου εκάστοτε υπό του σωματείου.

Άρθρ. 4. διά να γίνη τις μέλος, απαιτείται α΄) να ήναι υποδηματοποιός, β΄) να γίνη δεκτός κατά πλειοψηφίαν υπό της εφορίας, οφείλει δε να καταβάλη μίαν δραχμήν δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρ. 5. Τα μέλη διαιρούνται αναλόγως των καταβολών αυτών εις τρεις κατηγορίας, και η μεν πρώτη πληρόνει καθ' εβδομάδα λεπτά 30, η δευτέρα λεπτά 20, και η τρίτη λεπτά 10. Εις την πρώτην και δευτέραν εγγράφονται οι διευθυνταί καταστημάτων η εργοστασιάρχαι και οι τέλειοι εργάται. Εις δε την τρίτην μόνον οι μαθητευόμενοι.

Άρθρ. 6. Έκαστος εργοστασιάρχης, μέλος τυγχάνων, είναι υπόλογος διά την είσπραξιν των καταβολών των εν τω καταστήματι αυτού εργαζομένων μελών [...]

Άρθρ. 8. Έκαστον μέλος καταβάλλον επί δύο έτη τακτικώς την συνδρομήν αυτού, δικαιούται να τύχη της υπό του κανονισμού οριζομένης περιθάλψεως.

Άρθρ. 9. Το σωματείον παρέχει εις τα ασθενούντα αυτού μέλη, φάρμακα, την ιατρικήν συνδρομήν και εις μεν την πρώτην κατηγορίαν δραχμάς δύο καθ' εκάστη ν, εις δε την δευτέραν μίαν δραχ. και πεντήκοντα λεπτά, και εις την τρίτην δραχ. μίαν, εν περιπτώσει δε θανάτου καταβάλλει τα έξοδα της κηδείας, μη υπερβαίνοντα όμως τας πεντήκοντα δραχμάς· της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι πάσχοντες η παθόντες εξ επιμέμπτων ασθενειών.

Σελ. 457
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/458.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 26. Παν μέλος καταβάλλον επί εν έτος συνεχώς τας εβδομαδιαίας καταβολάς αυτού έχει δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εκτός της δευτέρας κατηγορίας, άτινα έχουσι μόνον το δικαίωμα του εκλέγειν [...] 17 Ιαν. 1889

Ε. τ. Κ φ. 295, 2 Δεκ. 1889.

2081. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' ελληνικού σχολείου εν Τρικκάλοις.

28 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 293, 1 Δεκ. 1889.

2082. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της δευτέρας τάξεως του εν Δαδίω ελληνικού σχολείου.

28 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 293, 1 Δεκ. 1889.

2083. -Υ. Α. 17594 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αγ. Βασιλείω του δήμου Πατρέων.

28 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 293, 1 Δεκ. 1889.

2084. -Υ. Α. 17595 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κρικέλω του δημου Ευρυτάνων.

29 Νοεμ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 293, 1 Δεκ. 1889.

2085. -Υ. Α. 17624 Ι^. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

2 Δεκ. 1889

[...] χορηγείται τω Δημητρίω Ιω. Κυριαζή άδεια συστάσεως εν Αγρινίω ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος την πρώτην τάξιν ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Αγρινίω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 298, 7 Δεκ. 1889.

2086. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της τρίτης τάξεως του εν Λαρίση ελληνικού σχολείου.

4 Δεκ. 1889

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 299, 9 Δεκ. Ι889.

2087. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Μαρτίνω του δημου Λαρύμνης.

4 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 300, 9 Δεκ. 1889.

Σελ. 458
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/459.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2088. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της τρίτης τάξεως του εν Αργοστολίω ελληνικού σχολείου.

5 Δεκ. 1889

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 299, 9 Δεκ. Ι889.

2089. -Υ. Α. 15469 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αγίω Γεωργίω του δήμου Πατρέων.

11 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 302, 12 Δεκ. 1889.

2090. -Υ. Α. 18730 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κολύρι του δήμου Λετρίνων.

18 Δεκ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 306, 19 Δεκ. 1889.

2091 . -Υ. Α. 17572 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων >. 18 Δεκ. 1889

[...] χορηγείται εις τον Κωνσταντίνον Α. Διαλισμάν, διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου αρρένων, η άδεια να συστήση εν τη συνοικία Πλάκας εν ιδιαιτέρα οικία ιδιωτικόν σχολείον θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 306, 19 Δεκ. 1889.

2092. -Υ. Α. 18762 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πλατάνω του δημου Προσχίου >.

19 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 307, 21 Δεκ. 1889.

2093. -Υ. Α. 10143 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Κανδυλα του δήμου Σολίου < ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας >.

19 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 308, 22 Δεκ. 1889.

2094. -Υ. Α. 18931 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τω χωρίω Αθανάτου του δήμου Δωτίου.

19 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 308, 22 Δεκ. 1889.

Σελ. 459
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/460.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2095. -Υ. Α. 15720 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

19 Δεκ. 1889

[...] χορηγείται εις τον Σπυρίδωνα Ιω. Σφοίνην η άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Αγίας Μαρίνης ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 308, 22 Δεκ. 1889.

2096. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις συσταθείσης εταιρείας υπό την επωνυμίαν. · " Σωματείον των Κρεωπωλών ".

21 Δεκ. 1889 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας είναι η φιλανθρωπική μεταξύ των μελών βοήθεια, η προαγωγή της κρεωπωλικής βιομηχανίας, η μελέτη και επιμέλεια περί των διαφερόντων εις την προαγωγήν αυτής φορολογικών ζητημάτων και η αδελφική μεταξύ των συνεταίρων αγάπη και αρμονία [...]

Άρθρ. 2. της εταιρείας δύνανται να γείνωσι μέτοχοι πάντες οι εν Αθήναις κρεωπώλαι και οι εις κρεωπωλεία οπωσδήποτε υπηρετούντες ως βοηθοί η υπάλληλοι, οι συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του καταστατικού αυτής [...]

Άρθρ. 8. Πας εγγραφόμενος μέλος της εταιρείας οφείλει να καταβάλλη δραχμήν μίαν δικαίωμα εγγραφής και μηνιαίαν καταβολήν, διαιρουμένην εις τρεις τάξεις, δήλα δή κατάβολήν μηνιαίαν εις τέσσαρας και ημίσειαν δραχμάς, εις τρεις δραχμάς και εις μίαν και ημίσειαν δραχμήν. Δύναται ο βουλόμενος να εκλεξη οίαν εκ των τριών κλάσεων προτιμά. Ο καταβάλλων 4, 50 δραχμάς έχει τρεις ψήφους, ο καταβάλλων τρεις έχει 2 ψήφους και ο καταβάλλων 1, 50 δραχμήν έχει ψήφον μίαν. Οι εκ των υπηρετών των κρεωπωλείων μέτοχοι της εταιρείας δεν έχουσι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι [...]

Άρθρ. 9. Εκ πάσης αγοράς ζώων προς σφαγήν γενομένης εν Αθήναις και τοις πέριξ και εν Πειραιεί θα κρατή ο αγοραστής κρεωπώλης υπό ιδίαν ευθύνην είκοσι λεπτά επί εκατόν δραχμών από του ζωέμπορου. Εις εκαστον κρεωπωλείον θα υπάρχη ανά εν κουτί, όπου θα ρίπτωνται τα εισπραττόμενα εκ των κρατήσεων τουτων· το κλειδί θα κρατεί ο ταμίας, όστις μετά του κ. προέδρου θα παραλαμβάνη κατά μήνα τα εισπραττόμενα, τα οποία θα χρησιμεύουν αποκλειστικώς εις φιλανθρωπικόν σκοπόν της εταιρείας· < δηλαδή >:

Άρθρ. 14. [...] Ι. διά τας κηδείας των αποβιωσάντων μετόχων· 2. διά την συντήρησιν των εκ του γήρατος η από σωματικής εξαντλήσεως απομάχων της εργασίας μετόχων· 3) διά την νοσηλείαν των ασθενούντων απόρων μετόχων· 4) εις βοηθήματα προς οικογενείας ορφανάς και απόρους αποβιωσάντων μετόχων [...] 7 Ιουλ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 11, 13 Ιαν. 1890.

2097. -Υ. Α. 19000 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείων αρρένων εν Δουσίλα του δήμου Ανδανείας και Μαυρομματίω του δήμου Παμίσσου.

22 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 311, 28 Δεκ. 1889.

Σελ. 460
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 441
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  Άρθρ. 2. Μέτοχοι του ταμείου γίνονται μόνον οι υπάλληλοι εμπορικών εν Αθήναις καταστημάτων, ων υπηρεσία και διαγωγή μετά προηγουμενην υπό του διοικητικού συμβουλίου εξέτασιν, αποδεικνύεται χρηστή και τιμία, και όσοι βούλωνται εκ των εμπόρων, πλην των δολίως χρεωκοπησάντων..

  Άρθρ. 18. Λόγοι παρέχοντες δικαίωμα προς χορηγίαν βοηθήματος εις μέτοχον, η εις οικογενειαν αποθανόντος μετόχου, η εις μέτοχον συμπληρώσαντα δεκαπενταετίαν, η εις την οικογένειαν αυτού, είναι α΄) προφανής πενία και β΄) νόσος καθιστώσα ανίκανον τον μέτοχον προς εργασίαν [...]. Εις τον δυστυχούντα μέτοχον ένεκα μέθης. διηνεκούς αργίας, κακοήθους η εγκληματικής τινός πράξεως, το διοικητικόν συμβούλιον δεν δύναται να χορηγήση βοήθειαν.

  Επί των ανωτέρω γίνεται έφεσις εις την συνέλευσιν.

  Άρθρ. 51. Πάσα πληρωμή εκ μέρους του ταμείου γίνεται εις μετρητα και χρεώγραφα. _Εις τας αποδείξεις λήξεως χρημάτων μετόχου μη συμπληρώσαντος το 21ον έτος της ηλικίας του υπογράφουσι και ο πατήρ, η η μήτηρ αυτού ως φυσικός επίτροπος, η ο έμπορος καταστηματάρχης, παρ' ω υπηρετεί η υπηρετεί τελευταίον, ως κηδεμών. Οι καταστηματάρχαι, παρ' οις υπηρετούσιν η υπηρέτουν πρότερον οι ανήλικες ούτοι μέτοχοι, δέον να υπενθυμίζωσιν αυτοίς τας προς το ταμείον υποχρεώσεις των κλπ. [...] 31 Μαΐου 1889

  Ε. τ. Κ φ. Ι90, 26 Ιουλ. 1889.

  1987. -ΒΔ. Περί επιμελητών εν ταις κλινικαίς.

  18 Ιουλ. 1889

  Άρθρ. 8ον. Ο επιμελητής επιβλέπει και οδηγεί τους φοιτητάς εις την σύνταξιν των ιστορικών των αρρώστων [...]

  Ε. τ. Κ φ. 197, 4 Αυγ. 1889.

  1988. -Υ. Α. 9087 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως ελληνικού σχολείου >.

  19 Ιουλ. 1889

  [...] χορηγείται τω Αποστ. Ανδρικοπούλω άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Μεσσήνη εκπαιδευτήριον και δευτέραν τάξιν του ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Μεσσήνη ελληνικού σχολείου [...]

  Ε. τ. Κ φ. 186, 21 Ιουλ. 1889.

  1989. -Υ. Α. 8721 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως ελληνικού σχολείου >.

  19 Ιουλ. 1889

  [...] χορηγείται τω Δημητρίω Ν. Κοκκώνη άδεια να συστήση εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν εν Γαργαλιάνοις εκπαιδευτήριον και τρίτην τάξιν του ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του σχολάρχου του εν Γαργαλιάνοις ελληνικού σχολείου. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 186, 21 Ιουλ. 1889.

  1990. -Υ. Α. 9115 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικών και ελληνικών σχολείων > .

  21 Ιουλ. 1889