Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 461-480 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/461.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2098. -Υ. Α. 18999 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Γαρδικίω του δήμου Ομιλαίων.

22 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 311, 28 Δεκ. 1889.

2099. -Υ. Α. 19070 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείων θηλέων εν Δεσφίνα του δήμου Αντικύρρας και Αγ. Ευθυμίας του δήμου Μυονίας.

23 Δεκ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 311, 28 Δεκ. 1889.

2100 . -Ν. ΑΨ - . Περί χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως εκ δραχμών 60. 000 επί του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Οικονομικών της χρήσεως 1890.

27 Δεκ. 1889

Άρθρον μόνον. [...] έξοδα ανεγέρσεως καταστήματος του εν Σόφια πολιτικού πρακτορείου, ορθοδόξου Ναού και ελληνικού σχολείου επί οικοπέδου χορηγουμένου δωρεάν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 313, 30 Δεκ. 1889.

2101. -Ν. ΑΨ^Α'. Περί προκαταβολής δραχ. 60. 000 εις το ταμείον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

27 Δεκ. 1889

[...] προς αποπληρωμήν των εξόδων της δημοτικής εκπαιδεύσεως του έτους 1889 [...]

Ε. τ. Κ φ. 313, 30 Δεκ. 1889.

2102. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρου του κανονισμού του προπαρασκευαστικού σχολείου των εφέδρων αξιωματικών.

31 Δεκ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1890.

1890

2103. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 17 του από 24 Μαρτίου

1884 Β. διατάγματος περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.

8 Ιαν. 1890

[...] ως εξής:

" Ο εργολάβος οφείλει να πληρόνη τους εργάτας τακτικώς και καθ' εβδομάδα η δεκαπενθημερίαν. προς τούτο υποβάλλεται υπό του εργολάβου προς τον μηχανικόν κατά Σάββατον κατάστασις, εμφαίνουσα κατ' όνομα και επώνυμον τους εργάτας, τεχνίτας και καρραγωγείς, τους οπωσδήποτε εργασθεντας τας ημέρας της καθ' εβδομάδα εργασίας και το συμπεφωνημένον ήμερομίσθιον. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως του εργολάβου περί την πληρωμήν, βεβαιουμένης δι' εκθέσεως του μηχανικού, το Υπουργείον των Εσωτερικών διατάσσει την απ' ευθείας εις τους εργάτας πληρωμήν των καθυστερουμένων ημερομισθίων διά

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/462.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

λογαριασμόν του εργολάβου και εκπίπτει το ούτω καταβληθέν ποσόν εκ της προς τον εργολάβον πληρωμής εκτελεσθείσης εργασίας.

Αιτήσεις εργατών περί καθυστερήσεως πληρωμής δεδουλευμένων ημερομισθίων, ύποβαλλόμεναι μετά παρέλευσιν τριμήνου χρονικού διαστήματος, δεν λαμβάνονται ύπ' όψει.

Ο μηχανικός δεν υποβάλλει εις το Υπουργείον την πιστοποίησιν των εκτελεσθεισών εργασιών πριν η ο εργολάβος παραδώση αυτώ την διαληφθείσαν κατάστασιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 9 Ιαν. 1890· φ. 12, 15 Ιαν. 1890.

2104. -Υ. Α. 655 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κερασόβω του δήμου Αγραίων.

16 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 13, 16 Ιαν. 1890.

2105. -Υ. Α. 538 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Γαυρίω.

19 Ιαν. 1890

[...] αντί του μέχρι τούδε διατηρουμένου τοιούτου υπό της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας, καταργηθέντος [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 18, 22 Ιαν. 1890.

2106. -ΒΔ. Περί αυξήσεως του φορολογικού όρου του επί των ωνίων κλπ. δασμού του δήμου Τροιζήνος.

21 Ιαν. 1890

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προς πληρωμήν της υπέρ του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως εισφοράς του δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 19, 23 Ιαν. 1890.

2107. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Φραγγίστα του δημου Αγραίων.

26 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 30, 22 Φεβρ. 1890.

2108. -Υ. Α. 8518 π.ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κιονίω του δήμου Νηριτίων < ν. Κεφαλληνίας >.

31 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 30, 2 Φεβρ. 1890.

2109. -Υ. Α. 1651 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βάθεια του δήμου Χαλκιδέων.

31 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 30, 2 Φεβρ. 1890.

Σελ. 462
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/463.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2110. -Υ. Α. 161 π.ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Σκουληκάδω του δήμου Μεσογαίων < ν. Ζακύνθου >.

31 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 31, 3 Φεβρ. 1890.

2111 . -Υ. Α. 1709 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βελίτσα του δήμου Τιθωρέας.

2 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 31, 3 Φεβρ. 1890.

2112. -Υ. Α. 19216 π.ε. Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού ιταλικού σχολείου > .

6 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις τον κ. Άγγελον Μορέττην, πτυχιούχον διδάσκαλον, η άδεια να συστήση εν Αθήναις ιδιωτικόν Ιταλικόν σχολείον αρρένων και θηλέων, χωριστά εκαστον, κατά τον τύπον των ημετέρων δημοτικών [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 7 Φεβρ. 1890.

2113. -Υ. Α. 19215 π.ε. Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού ιταλικού σχολείου >.

6 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις τον κ. Νικόλαον Φόρτην, πτυχιούχον διδάσκαλον, η άδεια να συστήση εν Κερκύρα ιδιωτικόν Ιταλικόν σχολείον αρρένων και θηλέων, χωριστά εκαστον, κατά τον τύπον των ημετέρων δημοτικών [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 7 Φεβρ. 1890.

2114. -Υ. Α. 19217 π.ε. Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού ιταλικού σχολείου > .

6 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις τον κ. Δομενικον Βεΐσον, πτυχιούχον διδάσκαλον, η άδεια να συστήση εν Πάτραις ιδιωτικόν Ιταλικόν σχολείον αρρένων και θηλέων, χωριστά εκαστον, κατά τον τύπον των ημετέρων δημοτικών [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 7 Φεβρ. 1890.

2115. -Υ. Α. 1416 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Κελλιά του δήμου Περαίας.

7 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 34, 7 Φεβρ. 1890.

2116. -Υ. Α. 1943 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις Άγιον Βασίλειον η Βραχέϊκα του δήμου Πατρέων.

7 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 35, 8 Φεβρ. 1890.

Σελ. 463
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/464.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2117. -Υ. Α. 1364, 1523 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Άνω Γαυρίω < ν. Κυκλάδων >.

7 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 35, 8 Φεβρ. 1890.

2118. -Υ. Α. 1944 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Απειράνθω.

7 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 35, 8 Φεβρ. 1890.

2119. -Υ. Α. 16437, 16650 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

13 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Εύφροσύνην Βασιλείου η άδεια να συστήση εν τη κωμοπόλει Γαργαλιάνων ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 15 Φεβρ. 1890.

2120. -Υ. Α. 18736 π.ε. Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου " .

13 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις την Μαλβίναν Βορρέλ η άδεια να συστήση εν τη πόλει Βώλου ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον θηλέων, περιλαμβάνον δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 13 Φεβρ. 1890.

2121 . -Υ. Α. 19005 Υ. ΕΔΕ. < Περί προσθήκης τριών τάξεων ελληνικού σχολείου > .

14 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις τον Κωνστ. Σακελλαρόπουλον η άδεια προσθήκης εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ενταύθα ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον και των τριών τάξεων του ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Βαρβακείου γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 41, 15 Φεβρ. 1890.

2122. -Υ. Α. 2530 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κουπακίω του δήμου Κροκυλίου.

21 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 48, 22 Φεβρ. 1890.

2123. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του οργανισμού της "Συντεχνίας φανοποιών Αθηνών και Πειοαιώς".

10 Μαρτ. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός της οποίας είναι α΄) η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας, β΄) η σύστασις μετοχικού ταμείου διά την φιλανθρωπικήν μεταξύ των μελών

Σελ. 464
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/465.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αυτής επικουρίαν, ήτοι απονομήν βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη < εκ θεομηνίας και ουχί εξ ασυγγνώστου αμελείας η δολιότητος > και χορήγησιν ιατρικής περιθάλψεως εις τους ασθενούντας < ουχί εξ επιμέμπτων ασθενειών > εκ των μελών αυτής απόρους, απονομήν δε μηνιαίων συντάξεων εις τους ένεκα γήρατος εκ των μελών αυτής απομακρυνθεντας της εργασίας, ως και εις τας απορφανιζομένας άπόοους οικογενείας των μελών της.

Άρθρ. 3ον. Μέτοχοι της εταιρείας ταύτης δύνανται να γίνωσι πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί το του φανοποιού επάγγελμα εξασκούντες ως και οι συγγενεύοντες τω επαγγέλματι τούτω αρκεί να καταβάλωσιν εις το ταμείον αυτής εφ' άπαξ δραχμήν μίαν (1) [...]

Άρθρ. 4ον. Αι καταθέσεις των μετόχων ορίζονται κατά μήνα και διά μεν τους κατάστηματάρχας εις δραχμήν μίαν (1) διά δε τους τεχνίτας (καλφάδες) εις λεπτά πεντήκοντα.

Άρθρ. 27ον. Ο κατά τας συνεδριάσεις του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων πολιτικήν εγείρων συζήτησιν μέτοχος η προσβάλλων τινά των συναδέλφων δι' απρεπών φράσεων, η εν γένει αναγώγως φερόμενος [...] εάν [...] τρις παρεκτραπή διαγράφεται [...]

11 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 78, 7 Απρ. 1890.

2124. -Υ. Α. 10827 π.ε. Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

22 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις την Μαρίαν Δημητριάδου η άδεια να συστήση εν τη πόλει της Λαμίας ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 24 Φεβρ. 1890.

2125. -Υ. Α. 2697 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >.

22 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις τον Τουρκουάτον Πιτσιόνην, πτυχιούχον διδάσκαλον, η άδεια να συστήση εν τη πόλει Πειραιώς ιδιωτικόν σχολείον αρρένων και θηλέων, χωριστά έκαστον, κατά τον τύπον των ημετέοων δημοτικών [...]

Ε. τ. Κ φ. 50, 24 Φεβρ. 1890.

2126. -Υ. Α. 12471 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

24 Φεβρ. 1890

[...] χορηγείται εις την Εύρυδίκην Ιωαννίδου η άδεια να συστή ση ενταύθα ιδιωτικόν παοθεναγωγείον, περιλαμβάνον δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και τρεις τάξεις ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Β' ενταύθα γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 52, 27 Φεβρ. 1890.

2127. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του εν Αθήναις εκκλησιαστικού συλλόγου " Ιερού Συνδέσμου ".

16 Μαρτ. 1890 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

§ 1. Σκοπός του Ιερού Συνδέσμου εστί [...] δ΄) η περίθαλψις των πασχόντων, των ενδεών και των εκ γήρατος ανικάνων καταστάντων μελών [...]

Σελ. 465
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/466.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

§ 2. Έργον του Ιερού Συνδέσμου προς επίτευξιν του σκοπού αυτού έσται η σκέψις, η έρευνα και η απόφασις περί των εκάστοτε ληπτέων μέτρων [...] α΄) προς τελειοτέραν αεί μόρφωσιν του κλήρου, προς αξιοπρεπεστέραν αυτού συντήρησιν [...] β΄) προς εκλογήν καταλλήλων υποψηφίων διά το ιερόν της ιερωσύνης αξίωμα [...] γ΄) προς απαγόρευσιν διά παντός μέσου υπεραρίθμων χειροτονιών [...] ε΄) προς τήρησιν των εορτών, μάλιστα δε της Κυριακής διά της απαγορεύσεως του να ανοίγωνται τα καταστήματα καθ' όλην την ημέραν [...]

§ 4. Μέλη του Ιερού Συνδέσμου δύνανται να γείνωσι δικαιωματικώς οι ανήκοντες εις ένα των τριών βαθμών της ιερωσύνης, μετέχουσι δε ούτοι όλων των δικαιωμάτων και καθηκόντων του συλλόγου.

§ 9. Παν μέλος του συνδέσμου έχον ανάγκην συνδρομής και περιθάλψεως δικαιούται να τύχη τοιαύτης [...] μετά εν έτος από της εγγραφής αύτού.

§ 11. Μετά πενταετίαν από της ιδρύσεως του Ιερού Συνδέσμου και από της εγγραφής εκάστου μέλους, άρχεται η διανομή του ημίσεος των εισοδημάτων, μετά την αφαίρεσιν των περιθάλψεων, τοις ιδρυταίς και μετόχοις, τιθεμένης ούτω της αρχής της μισθοδοσίας του ιερού κλήρου [...]

§ 12. Εις τας χήρας η ορφανά των εγγάμων μελών του Ιερού Συνδέσμου χορηγείται το ήμισυ του όσου λαμβάνει ο μέτοχος, εάν ο εγγραφείς εδήλωσε τούτο και προσφερη ετησίως την ανάλογον συνδρομήν. 23 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 70, 24 Μαρτ. 1890.

2128. -Ν. ΑΩΖ'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων του νόμου περί στρατολογίας.

23 Μαρτ. 1890

Άρθρ. 1. Τα εδάφια πρώτον και δεύτερον του άρθρου 41 [...] του [...] ^ΑΦΚΗ' νόμου της 28 Μαΐου 1887 τροποποιούνται ως εξής·

Άρθρον 41

α΄) Εις τους φοιτητάς του εθνικού η τινός των εν τη αλλοδαπή πανεπιστημίων και εις τους μαθητάς του σχολείου των τεχνών, εάν προσαγάγωσιν αυθεντικήν περί του έτους της κατά την εποχήν της κληρώσεως φοιτήσεως η μαθητείας απόδειξιν, τριών μεν ετών εις τους διανύοντας το δεύτερον έτος των σπουδών των, δύο δε εις τους το τρίτον, και εν εις τους το τέταρτον διανύοντας.

β΄) Εις τους μαθητάς των διδασκαλείων και τους δημοδιδασκάλους, εφ' όσον διατελούσιν οι μεν πρώτοι μαθηταί, οι δε τελευταίοι εις την υπηρεσίαν του κράτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 69, 23 Μαρτ. 1890.

2129. -Υ. Α. 2880 Υ. ΕΔΕ. < Περί μεταφοράς σχολείου >.

27 Μαρτ. 1890

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Μούγιον Παπουλάκον η άδεια να μεταφέρη το υπ' αυτού διευθυνόμενον σχολείον από της συνοικίας Αγίων Αποστόλων εις την συνοικίαν Ψυρρή [...]

Ε. τ. Κ φ. 75, 4 Απρ. 1890.

2130. -Υ. Α. 3846 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

7 Απρ. 1890

Σελ. 466
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/467.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] χορηγείται εις τον Θ. Ιωαννίδην η άδεια να συστήση εν τη πόλει Αθηνών κατά την συνοικίαν Ψυρρή ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 9 Απρ. 1890.

2131 . -ΒΔ. Κανονισμός του παθολογικού ανατομείου.

20 Απρ. 1890

Άρθρ. 8ον. Αι ασκήσεις των φοιτητών άρχονται τη πρώτη 'Οκτωβρίου και λήγουσι τη τριακοστή πρώτη Μαρτίου εκάστου Ακαδημαϊκού έτους [...] οφείλουσι δε ούτοι προ της ανανεώσεως των εισιτηρίων αυτών του πρώτου εξαμήνου να καταβάλωσιν έκαστος εις το ταμείον του Εθνικού Πανεπιστημίου δραχμάς είκοσι διά το υπ' αυτών φθειρόμενον υλικόν [...]

Ε. τ. Κ φ. 94, 25 Απρ. 1890.

2132. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Πάτραις " αδελφότητος δημοτών Δημητσάνης ".

30 Απρ. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. A'. [...] σκοπόν έχον διά της συστάσεως ταμείου εν γένει μεν την θρησκευτικήν και πνευματικήν διαμόρφωσιν της νεωτέρας του δήμου γενεάς, ειδικώτερον δέ,

α΄) την διατήρησιν και χρηματικήν υποστήριξιν ιεροκήρυκος εν τω δήμω Δημητζάνης, β΄) την χρηματικήν υποστήριξιν των εφημερίων του δήμου των εχόντων απολυτήριον γυμνασίου, της Ριζαρείου Σχολής είτε και μιας των Ιερατ. σχολών, γ΄) την διατήρησιν υποτρόφων της θεολογίας εκ των αριστευσάντων εν τω γυμνασίω Δημητσάνης και εκ γονέων εκ του αυτού δήμου καταγομένων, οίτινες διετέλεσαν μέλη του σωματείου [...] δ΄) την ι. δρυσιν νοσοκομείου και πτωχοκομείου εν τω δήμω Δημητσάνης προς περίθαλψιν των ασθενών και ενδεών. είτε και εργοστασίου προς πορισμόν εργασίας εις τας άπορωτερας τάξεις [...]

30 Ιαν. 1890 Ε. τ. Κ φ. 100, 3 Μαΐου 1890.

2133. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Τριπόλει εταιρίας "Αυτοβοηθεια ".

30 Απρ. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1 . [...] της οποίας σκοπός είναι να δανείζη επί μετρίω τόκω τους εταίρους [...]

Άρθρ. 4. [...] Έκαστος συνεταίρος δύναται να λάβη δέκα μετοχάς δι' εαυτόν [...] τας αυτάς μετοχάς δύναται να λάβη διά την σύζυγον και δι' έκαστον τέκνον του, ως και οι επιτροπεύοντες αδελφούς η αδελφάς ανηλίκους η άλλους ορφανούς [...] άπαντες οι μέτοχοι έχουσι μίαν ψήφον [...] αι γυναίκες και οι ανήλικοι δεν έχουσι δικαίωμα ψήφου [...]

18 Φεβρ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 112, 17 Μαΐου 1890.

2134. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως διατάξεων διαθήκης του Θ. Ματαράγκα περί προικίσεως πτωχών κλπ. κορασίων.

2 Μαΐου 1890 Ε. τ. Κ φ. 103, 5 Μαΐου 1890.

Σελ. 467
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/468.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2135. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λευκίμμη της Κερκύρας Συλλόγου " η Πρόοδος ".

8 Μαΐου 1890

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου είναι η ηθικοποίησις του Λαού εν γένει και η διάδοσις διαφόρων ωφελίμων γνώσεων περί την καλλιέργειαν της γής.

Άρθρ. 3. Τακτικά μέλη γίνονται πάντες όσοι δύνανται να συντελέσωσιν εις τον σκοπόν του συλλόγου και υπερβαίνουσι το 18ον έτος της ηλικίας των [...]

26 Οκτ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 113, 18 Μαΐου 1890.

2136. -ΒΔ. Περί βαθμολογίας της διαγωγής κτλ. των μαθητών του σχολείου των βιομηχάνων τεχνών.

11 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 109, 14 Μαΐου 1890.

2137. -Υ. Α. 520 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

12 Μαΐου 1890

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Γεώργιον Κάζογλου η άδεια να συστήση εν Πύργω, πρωτευούση του δημου Λετρίνων, ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 109, 14 Μαΐου 1890.

2138. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων του κανονισμού της επί των Β. πλοίων εσωτερικής υπηρεσίας.

17 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 175, 18 Ιουλ. 1890.

2139. -Ν. ΑΩΜΘ'. Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως της σιδηροδρομικής γραμμής από Πύργου εις Ολυμπίαν.

30 Μαΐου 1890

ΣΥΜΒΑΣΙΣ [...] ΣΥΓΓΡΑΦΗ [...]

Περιέχεται τιμολόγιο μεταφοράς παιδιών όμοιο των προηγουμένων σιδηροδρομικών συμβάσεων.

Ε. τ. Κ φ. 124, 1 Ιουν. 1890.

2140. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως συμπληρωματικού κανονισμού του εν Ερμουπόλει ορφανοτροφείου κορασίων αδελφών Μπαμπαγιώτου.

30 Μαΐου 1890

Σχετικό: ΒΔ. της 13 Μαρτ. 1874. Ε. τ. Κ φ. 136, 9 Ιουν. 1890.

Σελ. 468
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/469.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2141 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών.

31 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 128, 4 Ιουν. 1890.

2142. -Ν. ΑΩΝΠ'. Περί ορίου ηλικίας προς κατάταξιν εν τω Στρατ. σχολείω των Ευελπίδων.

3 Ιουν. 1890 Άρθρον μόνον. διά το έτος 1892 ως ανώτερον όριον ηλικίας [...] ορίζεται το 18ον έτος συμπεπληρωμένον [...]

Ε. τ. Κ φ. 133, 7 Ιουν. 1890.

2143. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Καλάμαις φιλαρμονικής εταιρίας "Ορφέως".

3 Ιουν. 1890 ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

[...] < σκοπούσης > τον καταρτισμόν σώματος μουσικών δι' εκγυμνάσεως νέων προς τέρψιν του κοινού και ανάπτυξιν του μουσικού αισθήματος [...] 27ον) Η εταιρία διατηρεί σχολείον μουσικής [...] 32ον) Η διδασκαλία χορηγείται τοις μαθηταίς δωρεάν [...]

Ε. τ. Κ φ. 143, 15 Ιουν. 1890.

2144. -ΒΔ. . Περί εγκρίσεως του οργανισμού της εν Αθήναις εταιρίας " Αδελφότης ζαχαροπλαστών Αθηνών και Πειραιώς ".

3 Ιουν. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. Ιον. [...] σκοπός της οποίας είνε α΄) η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας β΄) η σύστασις μετοχικού ταμείου, διά την οικονομικήν ευεξίαν του εμπορίου αυτών, και φιλανθρωπικού ταμείου διά την προς τους απόρους εκ των μετόχων της εταιρείας επικουρίαν, ήτοι απονομήν βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη και χορήγησιν ιατρικής περιθάλψεως εις τους < ουχί εξ επιμέμπτων ασθενειών > ασθενούντας εκ των μελών αυτής απόρους, απονομήν δε μηνιαίων συντάξεων εις τους ένεκα γήρατος εκ των μελών αυτής απομακρυνθέντας της εργασίας και εις τας απορφανιζομένας απόρους οικογενείας των μελών της αδελφότητος [...]

Άρθρ. 3ον. Μέτοχοι της εταιρείας ταύτης δύνανται να γίνωσι πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί ζαχαροπλάσται, αρκεί να καταβάλωσιν εις το ταμείον αυτής εφ' άπαξ οι μεν καταστηματάρχαι δραχ. δέκα (10) οι δε τεχνίται δραχ. πέντε (5) ως δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρ. 4ον. Αι καταθέσεις των μετόχων ορίζονται κατά μήνα, των μεν τεχνιτών εις δραχμήν μίαν (1) και άνω των δε καταστηματαρχών εις δραχμάς τρεις (3) και άνω [...]

Άρθρ. 25. Όστις εκ των μελών της εταιρίας κατά τας συνεδριάσεις του γνωμοδοτικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων πολιτικήν εγείρει συζήτησιν η προσβάλλει τινά των συναδέλφων [...] Εάν [...] και τρις παρεκτραπή, διαγράφεται [...]

11. Μαρτ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 140, 13 Ιουν. 1890

Σελ. 469
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/470.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2145. -Ν. ΑΩΞΑ'. Περί προσθέτου φόρου υπέρ του δήμου Παμίσου προς ίδρυσιν και συντήρησιν δημοτικού γυμνασίου εν Μεσσήνη.

4 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 139, 12 Ιουν. 1890.

2146. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εν Μεγάλοις Λομποτινοίς του Δήμου Αποδοτίας.

10 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

2147. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις Πλατάνου και Βετολίστης.

10 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

2148. -Υ. Α. 6977 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικούπαρθεναγωγείου >.

12 Ιουν. 1890

[...] εχορηγήθη εις τον ειρημένον Γεώργιον Αργυρόπουλον η άδεια να συστήση εν τη πόλει Πύργου του δήμου Λετρίνων ιδιωτικόν παρθεναγωγείον, περιλαμβάνον δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον [ ...]

Ε. τ. Κ φ.141, 14 Ιουν. 1890.

2149. -ΒΔ. Περί χωρισμού της διδασκαλίας του μαθήματος της ναυτικής αστρονομίας από του της ναυτιλίας εν τη σχολή ναυτικών δοκίμων.

13 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 143, 15 Ιουν. 1890.

2150. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του σωματείου των εν Αθήναις και Πειραιεί καπνεμπόρων.

15 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. [...] σκοπός [...] η προστασία των συμφερόντων αυτού και η αμοιβαία περίθαλψις και συνδρομή των αποτελούντων αυτό μελών.

Άρθρ. 35. [...] εάν οι πόροι το επιτρέψωσι, δύναται κατ' απόφασιν της εφορείας να δοθή εις την οικογενειαν του αποβιώσαντος μέλους χρηματική τις βοήθεια κατά τας ημέρας των Χριστουγέννων, των 'Απόκρεων και Πάσχα.

Άρθρ. 36. Εις τα μέλη τα παθόντα εξ επιμέμπτων ασθενειών ως και εις τα δυστυχούντα εξ αργίας, μέθης, η και εγκληματικής τινός πράξεως, ουδεμία βοήθεια παρέχεται [...]

20 Μαΐου 1890 Ε. τ. Κ φ. 148 / 149, 20 / 21 Ιουν. 1890.

Σελ. 470
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/471.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2151 . -ΒΔ. Περί ορισμού της ημερησίας δαπάνης της συντηρησεως κλπ. των εν τω μαιευτηρίω λεχωΐδων.

15 Ιουν. 1890

[...] εις δραχμάς δύο (2) κατ' αποκοπήν εφ' όσας ημέρας διαρκέση η εν αυτώ διαμονή των, της δε πλύσεως των ιματίων αυτών εις δραχμάς πέντε (5) επίσης κατ' αποκοπήν εφ' άπαξ [...]

Ε. τ. Κ φ. 146, 18 Ιουν. 1890.

2152. -Υ. Α. 1605 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Σουβάλα του δήμου Κρεμαστής Λαρίσσης.

16 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 149, 21 Ιουν. 1890.

2153. -Πράξις 42 Υπουργικού Συμβουλίου. Περί χορηγίας άναπληρωτικών πιστώσεων δραχ. 225, 070 επί του προϋπολογισμού του 1890 του ταμείου της δημοτ. εκπαιδεύσεως.

18 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 153, 26 Ιουν. 1890.

2154. -Υ. Α. 5868 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >.

22 Ιουν. 1890

[...] εχορηγήθη εις την Ελένη ν Μαζαράκη η άδεια να συστήση εν Αργοστολίω ιδιωτικόν σχολείον θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 153, 26 Ιουν. 1890.

2155. -Υ. Α. 8229 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

22 Ιουν. 1890

[...] εχορηγήθη εις τον Εύάγγελον Μ. Κονταράτον η άδεια να συστήση εν Ερμουπόλει ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 153, 26 Ιουν. 1890.

2156. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις σωματείου των κουρέων " Αγίας Τριάδος " < ιδρυθέντος το 1876 και ανασυσταθέντος τη 1 Απριλίου του έτους 1890 >.

22 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. Σκοπός [...] έσεται η συνδρομή μέλους τινός δυστυχήσαντος, η της οικογενείας αυτού εν περιπτώσει θανάτου του αρχηγού αυτής ως και πάσα άλλη ηθική και υλική συνδρομή των μελών του σωματείου.

Σελ. 471
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/472.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 12ον. Η επιτροπή δύναται να χορηγή εις πάσχον μέλος του σωματείου η τη οικογενεία αυτού δραχμάς 15 - 25 κατά μήνα, εφ' όσον υπάρχει περιουσία του σωματείου, μετά παρέλευσιν διετίας από της συστάσεως του και της αναγραφής αυτού ως μέλους. [...]

1 Απρ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 238, 15 Σεπτ. 1890.

2157. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της αδελφότητος των εν Αθήναις παρεπιδημών Ηπειρωτών.

29 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθ. 1ον. [...] κύριος σκοπός είνε η αλληλοβοήθεια και η πνευματική βελτίωσις της εν 'Ηπείρω καταστάσεως διά της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων εις απόρους κοινότητας.

Άρθρ. 2ον. το ταμείον της αλληλοβοηθείας χορηγεί α΄) ιατρικήν επίσκεψιν και φάρμακα εις τα ασθενούντα άπορα μέλη και εις την οικογένειαν αύτών, β΄) βοήθημα μη ύπερβαίνον τας δραχμάς 25 τον μήνα εις την οικογένειαν του άσθενούντος μέλους, γ΄) τα έξοδα της κηδείας παντός απόρου μέλους και των της οικογενείας αυτού μελών [...] Έκαστον μέλος απόλλυσι τα δικαιώματα του επί του ταμείου τούτου, α΄) αν καταδικασθή διά κακούργημα η πλημμέλημα, β΄) αν βλάψη εκουσίως τα συμφέροντα της άδελφότητος, γ΄) αν η διαγωγή αυτού είναι επιλήψιμος και αναξιοπρεπής.

Άρθρ. 4ον. Μέλος της αδελφότητος δύναται να είνε πας Ηπειρώτης άνευ διακρίσεως θρησκεύματος [ ...]

Άρθρ. 5ον. Έκαστον των μελών της αδελφότητος οφείλει να καταθέτη τακτικώς μίαν δραχμήν του μηνός (sic) εις το ταμείον της αδελφότητος [...]

Άρθρ. 14ον. Η αδελφότης ως τοιαύτη επ' ουδενί λόγω δύναται να λαμβάνη μέρος εις τας πολιτικάς του τόπου κομματικάς διαδηλώσεις, ουδέ δύναται να γίγνηται λόγος εν ταις συνεδρίαις αυτής περί πολιτικών ζητημάτων [...] 25 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 162, 5 Ιουλ. 1890.

2158. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εταιρίας "Αλαγονιακή Ένωσις".

29 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [ ...]

Άρθρ. 1. Συνίσταται υπό των οπουδήποτε γης εγκαθεσταμένων Αλαγονίων [...] Άρθρ. 2. Σκοπός της ευεργετικής εταιρείας ταύτης είνε η ενίσχυσις και ζωπύρησις του συναισθήματος της προς ιδίαν αυτών πατρίδα αγάπης, του της αλληλοβοηθείας και του της αλληλεγγύης.

Άρθρ. 3. Η ενίσχυσις και ζωπύρησις των συναισθημάτων τούτων επιδιώκεται και επιτυγχάνεται διά των εξής μάλιστα μέσων.

α΄) διά της εν τω δήμω της 'Αλαγονίας εισαγωγής και διαδόσεως βιοτεχνίας και βιομηχανίας, βαθμηδόν και κατ' ολίγον προαγομενης κατά μέτρο ν της ιδιοφυΐας και της βιομηχανικής δεκτικότητος των εργατικών νεανίδων και νέων και αναλόγως των [...] χρηματικών μέσων [...]

β΄) διά της σκοπιμωτέρας και πρακτικωτέρας παιδεύσεως και ανατροφής των παίδων

Σελ. 472
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/473.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εκατέρων των φύλων, διά χριστιανικής μορφώσεως και διά της εν βιομηχανικάίς και γεωργικαίς σχολαίς εκπαιδεύσεως εφήβων.

γ΄) διά της προστασίας νέων Αλαγονίων ζητούντων πορισμόν βίου μακράν της ιδίας αυτών πατρίδος, και

δ΄) διά της περιθάλψεως και νοσηλείας Αλαγονίων απόρων δυστυχούντων.

Άρθρ. 5. Πας Αλαγόνιος οφείλει να γένηται μέλος της ευεργετικής εταιρίας [...]

Άρθρ. 13. την εταιρείαν διοικούσι δύο ομότιμοι εννεαμελείς επιτροπείαι, εδρεύουσαι, η μεν εν Αθήναις, ήτις και κεντρική επιτροπεία επικαλείται, η δε εν Καλάμαις, ήτις και εκτελεστική προσαγορεύεται. [...] 25 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 169, 12 Ιουλ. 1890.

2159. -Υ. Α. 8820 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Ραχώβη του δήμου Φελλόης.

2 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 163, 5 Ιουλ. 1890.

2160. -Υ. Α. 8819 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κουοούνι του δημου Κοτυλαίων.

3 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 163, 5 Ιουλ. 1890.

2161. -Υ. Α. 14431 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

5 Ιουλ. 1890

[...] χορηγείται τω Ν. Σ. Πετρακοπούλω άδεια να συστήση εν Αθήναις και εις την συνοικίαν Κολωνακίου πλήρες ελληνικόν σχολείον [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Β' ενταύθα γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 164, 6 Ιουλ. 1890.

2162. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της " αδελφότητος των κουρέων Αθηνών και Πειραιώς " .

6 Ιουλ. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] ανασυνιστάται το κατά το (1880) [...] έτος ιδρυθέν και διά Β. διατάγματος της 14 Δεκεμβρίου του (1883) [...] εγκριθέν " Μετοχικόν Ταμείον της εν Αθήναις Συντεχνίας των Κουρέων " εις εταιρίαν [...] κατά τας διατάξεις του συντάγματος [...] σκοπούσα α΄) την ίδρυσιν κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας, β΄) την σύστασιν ταμιευτηρίου μετοχικού και φιλανθρωπικού ταμείου, διά την μεταξύ των μελών αυτής επικουρίαν και περίθαλψιν [...]

''Αρθρ. 3ον. Μέτοχοι της εταιρίας ταύτης δύνανται να γείνωσι πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί κουρείς, αρκεί να καταβάλωσιν εις το ταμείον αυτής, ως δικαίωμα εγγραφής, εφ' άπαξ, οι μεν καταστηματάρχαι δραχμάς δύο (2) οι δε τεχνίται (καλφάδες) δραχμήν μίαν

(1) [...]

Άρθρ. 25ον. [...] Μετά την λήξιν [...] και της δευτέρας πενταετίας θα διατίθεται ολόκληρον το κατά το προηγούμενον έτος εισόδημα του φιλανθρωπικού ταμείου της εταιρίας

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/474.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς απονομήν αναλόγων μηνιαίων συντάξεων εις τας απορφανισθείσας οικογενείας των απόρων μελών και εις τους ένεκα γήρατος η χρονίων νοσημάτων, ουχί επιμεμπτων, απομακρυνθεντας της εργασίας απόρους μετόχους [...]

Άρθρ. 29ον. Όστις εκ των μελών της εταιρίας, κατά τας συνεδριάσεις του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, πολιτικήν εγείρει συζήτησιν η προσβάλλει τινά των συναδέλφων [...] εάν [...] τρις παρεκτραπή διαγράφεται [...] 14 Σεπ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 175, 18 Ιουλ. 1890.

2163. -ΒΔ. Κανονισμός του Αστεροσκοπείου.

6 Ιουλ. 1890

Άρθρ. Ιον. Ο Διευθυντής του Αστεροσκοπείου έργον έχει την καθ' όλου διοίκησιν αυτού και την διοργάνωσιν και επίβλεψιν των εν αυτώ επιστημονικών εργασιών, ων κυριώταται είναι:

[...] η΄) Η γύμνασις των φοιτητών του φυσικού και του μαθηματικού τμήματος [...] Άρθρ. 6ον. Η διεύθυνσις εκάστου των εν τοις γυμνασίοις η τοις σχολείοις ιδρυομένων μετεωρολογικών σταθμών ανατίθεται [...] εις τινα των εν αυτοίς καθηγητών η διδασκάλων, ων προτιμάται ο διδάσκων την φυσικήν και τα μαθηματικά. [...]

Ε. τ. Κ φ. 167, 10 Ιουλ. 1890.

2164. -Υ. Α. 9473 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Ζευγολατιώ του δήμου Οιχαλίας.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2165. -Υ. Α. 9474 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Δίρρευμα του δήμου Κονιστρίων.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2166. -Υ. Α. 9475 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λαύκα του δήμου Στυμφαλίας.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2167. -Υ. Α. 9476 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μύτικα του δήμου Χαλκιδέων.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2168. -Υ. Α. 9600 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Ζερπίσια του δήμου Δυστίων.

12 Ιουλ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 172, 14 Ιουλ. 1890.

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/475.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2169 . -ΒΔ. Περί κανονισμού των εξετάσεων και των λοιπών απαιτουμένων προς κατάταξιν πολιτικών ιατρών εν τω Β. Ναυτικώ κλπ.

12 Ιουλ. 1890

Άρθρ. 2ον. [...] μη όντων δεκτών των εχόντων ηλικίαν ανωτέραν των 30 ετών [...]

Εκτελεστικό Ν. ΑΩΛΖ' / 26 Μαΐου 1890. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

2170. -ΒΔ. Περί των διδακτέων κατ' έτος μαθημάτων εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων.

14 Ιουλ. 1890

Σχετικο: Ν. ΑΡΝΣΤ' της 27 Μαρτ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

2171 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Σοπωτού.

14 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

2172. -Υ. Α. 9911 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου > .

20 Ιουλ. 1890 [...] αίρεται η διά της ύπ' αριθ. 15640 ημετέρας πράξεως της 11 Νοεμβρίου 1889 χορηγηθείσα < εις τον Κ. Καράμπελλαν > άδεια συστάσεως εν Μαλαπάσι < ν. 'Ήλείας > ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και δύο τάξεις του ελληνικού σχολείου λόγω μη τηρήσεως των [...] διατεταγμένων.

Ε. τ. Κ φ. 179, 21 Ιουλ. 1890.

2173. -Υ. Α. 1646 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ερημοκάστρω και Κασκαβελλίω του δήμου Θεσπιών.

21 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 180, 23 Ιουλ. 1890.

2174. -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εν τω εν Κεφαλόβρυση Ελλην. σχολείω.

23 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 182, 25 Ιουλ. 1890.

2175. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συνδέσμου των εν 'Αθήναις και Πειραιεί Καρυστίων.

25 Ιουλ. 1890

Άρθρ. 1. [...] Ο σκοπός του συνδέσμου είνε [...] δ΄) η υποστήριξις των επιδιδομένων εις την εκμάθησιν τεχνών και ευδοκιμούντων εν αυταίς απόρων νέων εκ Καρυστίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 184, 27 Ιουλ. 1890.

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/476.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2176. -Υ. Α. 9506 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του δημοτικού σχολείου Οπίσω Μεριάς του δήμου Κορθίου.

26 Ιουλ. 1890

Στό χωριό Αειπάτια όπου κτίριο δωρεάς Ν. Μαθά. Ε. τ. Κ φ. 184, 27 Ιουλ. 1890.

2177. -Υ. Α. 10372 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αθήναις Ζ' δημοτικού σχολείου θηλέων.

31 Ιουλ. 1890

[...] κατά την συνοικίαν Πολυτεχνείου και Μουσείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 189, 2 Αυγ. 1890.

2178. -Υ. Ε. 1646 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Βαγίων και Κασνεσίου του δήμου Θεσπιών.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 189, 2 Αυγ. 1890.

2179 . -Υ. Α. 2297 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Λεχωνίων του δήμου Νηλείας < ν. Λαρίσης >.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2180. -Υ. Α. 6402 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βιτρινίτση του δήμου Τολοφώνος < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. Ι92, 4 Αυγ. 1890.

2181 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού του σωματείου των εν Αθήναις εμπορορραπτοεργατών.

1 Αυγ. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. του σωματείου τούτου κύριος σκοπός είναι η κατά μικρόν συγκρότησις εταιρικού κεφαλαίου, αποφέροντος ετήσιον μέρισμα, η περίθαλψις των ενδεών μελών, η προς τα μέλη χορηγία δανείων.

Άρθρ. 5. Τακτικα μέλη αυτοδικαίως εγγράφονται επί απλή αυτών δηλώσει προς τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου πάντες οι διευθυνταί εμπορορραπτικών κατάστηματων, οι παρ' αυτοίς εργάται, οι εν οικίαις ιδιαιτέρως ράπτοντες ενδύματα και οι μαθητευόμενοι.

Άρθρ. 27. Αι χήραι των εν διαζυγίω η χωρισμώ αποθνησκόντων δεν δικαιούνται να λάβωσιν ουδέν εκ του ταμείου, αλλά μόνον τα τέκνα του μέλους εν αποκαταστάσει η μη ευρισκόμενα [...] 3 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 208, 18 Αυγ. 1890.

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/477.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2182. -Υ. Α. 11935 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πλατυθριά του δήμου Πολυκτοοίων.

3 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 227, 6 Σεπτ. 1890.

2183. -Υ. Α. 10476 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βίδαβη του δήμου Τολοφώνος < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

3 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 192, 4 Αυγ. 1890.

2184. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τετάρτου ελληνικού σχολείου εν Πάτραις.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2185. -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρου ελληνικού σχολείου εν Λαρίση.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2186. -ΒΔ. Περί συστάσεως δευτέρας και τρίτης τάξεως εν τω Ελλην. σχολείω Αγίας Άννης.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2187. -ΒΔ. Περί συστάσεως δευτέρας και τρίτης τάξεως εις το εν Κριεκουκίω ελλην. σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2188 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και ΣΤ' ελληνικού σχολείου εν Αθήναις.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 212, 22 Αυγ. 1890.

2189. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εις το εν Ανδρούση ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 212, 22 Αυγ. 1890.

2190 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εις το εν Ραψάνη ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/478.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2191 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μάνδρας.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2192. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εις το εν Βυζικίω ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2193. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εις το εν Λαυρίω ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2194. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εις τα εν Χαλανδρίτση του δήμου Φαρών και Κάτω Αχαΐα του δήμου Δύμης Ελληνικά σχολεία.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 196, 8 Αυγ. 1890.

2195.-Υ. Α. 10861 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν 'Αλυσσώ < δήμου Πατρέων >, Σιναράδες < δήμου Μεσοχωριτών >, Αγίω Ρόκω < δήμου Κερκυραίων >, Αγίοις Θεοδώροις < δήμου Λευκιμμαίων >, Καρουσάδες < δήμου Ακρολοφιτών > και Καραμπάσι < δήμου Νηλείας >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2196 . -Υ. Α. 4513 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Καλάμου του δήμου Καρνίων < ν. Κεφαλληνίας >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2197.-Υ. Α. 10863 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Στρατιά και Φυγαρέτω του δήμου Κερκυραίων.

9 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2198. -Υ. Α. 10864 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χαλανδρίτση του δήμου Φαρρών.

9 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/479.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2199.-Υ. Ε. 10862 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Κοκοράβα < δημου Μακρυνίτσης > και Στρέφι < δήμου Αριστομένους >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2200.-ΒΔ. Περί πληρώσεως θέσεων ενωμοταρχών β΄ τάξεως.

10 Αυγ. 1890

Άρθρ. 1. Αι χηρεύουσαι θέσεις [...] πληρούνται:

α΄) διά κατατάξεως εθελουσίας μέχρι του ημίσεος αυτών τεταρτοετών φοιτητών και αποφοίτων της νομικής του Πανεπιστημίου σχολής, κατά τας διατάξεις του ^ΑΦΚΠ' νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού [...]

Ε. τ. Κ φ. 203, 16 Αυγ. 1890.

2201.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω γυμνασίω Ανδριτσαίνης.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2202. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Πλατάνω του δήμου Κραθίδος.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2203.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Βαρθολομιού.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2204. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Οίας.

14 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

2205. -ΒΔ. Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως άρθρων των κανονισμών της εσωτερικής υπηρεσίας του στρατού.

15 Αυγ. 1890

Κριτήρια εκτιμήσεως διαγωγής οπλιτών. Ε. τ. Κ φ. 210, 20 Αυγ. 1890.

2206.-Υ. Α. 9554 Υ. ΕΔΕ. . < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

16 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Κ. Διαλεισμά η άδεια ίνα συστήση εις το ύπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν παρθεναγωγείο ν και τας τρεις τάξεις του ελλην. σχολείου [...]υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του γ' ενταύθα γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/480.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2207.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μανωλάδος.

16 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

2208. -ΥΑ. 9804 . ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

17 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τη Μαργαρίτα Γατ η άδεια να συστήση εν τη πόλει Ναυπλίου ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον θηλέων, περιλαμβάνον τας τέσσαρας τάξεις του δημοτικού σχολείου και μίαν του ελληνικού [...]

Ε. τ. Κ φ. 211, 21 Αυγ. 1890.

2209.-Υ. Α. 11260 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ε΄ δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αθήναις.

Ι 7 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2210.-Υ. Α. 11282 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χαλανδρίω του δημου Αθηναίων.

17 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2211.-Υ. Α. 11280 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Γ΄ δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πάτραις.

17 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2212.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ΄ τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Κισσού.

23 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 215, 25 Αυγ. 1890.

2213.-Υ. Α. 11009 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

24 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται εις τον υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως Σύλλογον των Κυριών η άδεια να συστήση ενταύθα ελληνικόν ιδιωτικόν Παρθεναγωγείο ν [...]

Ε. τ. Κ φ. 215, 25 Αυγ. 1890.

2214.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις Συλλόγου " Ο Ξυλουργός ".

24 Αυγ. 1890

Σελ. 480
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 461
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  2098. -Υ. Α. 18999 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Γαρδικίω του δήμου Ομιλαίων.

  22 Δεκ. 1889

  Ε. τ. Κ φ. 311, 28 Δεκ. 1889.

  2099. -Υ. Α. 19070 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείων θηλέων εν Δεσφίνα του δήμου Αντικύρρας και Αγ. Ευθυμίας του δήμου Μυονίας.

  23 Δεκ. 1889

  Ε. τ. Κ φ. 311, 28 Δεκ. 1889.

  2100 . -Ν. ΑΨ - . Περί χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως εκ δραχμών 60. 000 επί του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Οικονομικών της χρήσεως 1890.

  27 Δεκ. 1889

  Άρθρον μόνον. [...] έξοδα ανεγέρσεως καταστήματος του εν Σόφια πολιτικού πρακτορείου, ορθοδόξου Ναού και ελληνικού σχολείου επί οικοπέδου χορηγουμένου δωρεάν. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 313, 30 Δεκ. 1889.

  2101. -Ν. ΑΨ^Α'. Περί προκαταβολής δραχ. 60. 000 εις το ταμείον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

  27 Δεκ. 1889

  [...] προς αποπληρωμήν των εξόδων της δημοτικής εκπαιδεύσεως του έτους 1889 [...]

  Ε. τ. Κ φ. 313, 30 Δεκ. 1889.

  2102. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρου του κανονισμού του προπαρασκευαστικού σχολείου των εφέδρων αξιωματικών.

  31 Δεκ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1890.

  1890

  2103. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 17 του από 24 Μαρτίου

  1884 Β. διατάγματος περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.

  8 Ιαν. 1890

  [...] ως εξής:

  " Ο εργολάβος οφείλει να πληρόνη τους εργάτας τακτικώς και καθ' εβδομάδα η δεκαπενθημερίαν. προς τούτο υποβάλλεται υπό του εργολάβου προς τον μηχανικόν κατά Σάββατον κατάστασις, εμφαίνουσα κατ' όνομα και επώνυμον τους εργάτας, τεχνίτας και καρραγωγείς, τους οπωσδήποτε εργασθεντας τας ημέρας της καθ' εβδομάδα εργασίας και το συμπεφωνημένον ήμερομίσθιον. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως του εργολάβου περί την πληρωμήν, βεβαιουμένης δι' εκθέσεως του μηχανικού, το Υπουργείον των Εσωτερικών διατάσσει την απ' ευθείας εις τους εργάτας πληρωμήν των καθυστερουμένων ημερομισθίων διά