Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 466-485 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/466.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

§ 2. Έργον του Ιερού Συνδέσμου προς επίτευξιν του σκοπού αυτού έσται η σκέψις, η έρευνα και η απόφασις περί των εκάστοτε ληπτέων μέτρων [...] α΄) προς τελειοτέραν αεί μόρφωσιν του κλήρου, προς αξιοπρεπεστέραν αυτού συντήρησιν [...] β΄) προς εκλογήν καταλλήλων υποψηφίων διά το ιερόν της ιερωσύνης αξίωμα [...] γ΄) προς απαγόρευσιν διά παντός μέσου υπεραρίθμων χειροτονιών [...] ε΄) προς τήρησιν των εορτών, μάλιστα δε της Κυριακής διά της απαγορεύσεως του να ανοίγωνται τα καταστήματα καθ' όλην την ημέραν [...]

§ 4. Μέλη του Ιερού Συνδέσμου δύνανται να γείνωσι δικαιωματικώς οι ανήκοντες εις ένα των τριών βαθμών της ιερωσύνης, μετέχουσι δε ούτοι όλων των δικαιωμάτων και καθηκόντων του συλλόγου.

§ 9. Παν μέλος του συνδέσμου έχον ανάγκην συνδρομής και περιθάλψεως δικαιούται να τύχη τοιαύτης [...] μετά εν έτος από της εγγραφής αύτού.

§ 11. Μετά πενταετίαν από της ιδρύσεως του Ιερού Συνδέσμου και από της εγγραφής εκάστου μέλους, άρχεται η διανομή του ημίσεος των εισοδημάτων, μετά την αφαίρεσιν των περιθάλψεων, τοις ιδρυταίς και μετόχοις, τιθεμένης ούτω της αρχής της μισθοδοσίας του ιερού κλήρου [...]

§ 12. Εις τας χήρας η ορφανά των εγγάμων μελών του Ιερού Συνδέσμου χορηγείται το ήμισυ του όσου λαμβάνει ο μέτοχος, εάν ο εγγραφείς εδήλωσε τούτο και προσφερη ετησίως την ανάλογον συνδρομήν. 23 Ιαν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 70, 24 Μαρτ. 1890.

2128. -Ν. ΑΩΖ'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων του νόμου περί στρατολογίας.

23 Μαρτ. 1890

Άρθρ. 1. Τα εδάφια πρώτον και δεύτερον του άρθρου 41 [...] του [...] ^ΑΦΚΗ' νόμου της 28 Μαΐου 1887 τροποποιούνται ως εξής·

Άρθρον 41

α΄) Εις τους φοιτητάς του εθνικού η τινός των εν τη αλλοδαπή πανεπιστημίων και εις τους μαθητάς του σχολείου των τεχνών, εάν προσαγάγωσιν αυθεντικήν περί του έτους της κατά την εποχήν της κληρώσεως φοιτήσεως η μαθητείας απόδειξιν, τριών μεν ετών εις τους διανύοντας το δεύτερον έτος των σπουδών των, δύο δε εις τους το τρίτον, και εν εις τους το τέταρτον διανύοντας.

β΄) Εις τους μαθητάς των διδασκαλείων και τους δημοδιδασκάλους, εφ' όσον διατελούσιν οι μεν πρώτοι μαθηταί, οι δε τελευταίοι εις την υπηρεσίαν του κράτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 69, 23 Μαρτ. 1890.

2129. -Υ. Α. 2880 Υ. ΕΔΕ. < Περί μεταφοράς σχολείου >.

27 Μαρτ. 1890

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Μούγιον Παπουλάκον η άδεια να μεταφέρη το υπ' αυτού διευθυνόμενον σχολείον από της συνοικίας Αγίων Αποστόλων εις την συνοικίαν Ψυρρή [...]

Ε. τ. Κ φ. 75, 4 Απρ. 1890.

2130. -Υ. Α. 3846 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

7 Απρ. 1890

Σελ. 466
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/467.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] χορηγείται εις τον Θ. Ιωαννίδην η άδεια να συστήση εν τη πόλει Αθηνών κατά την συνοικίαν Ψυρρή ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 9 Απρ. 1890.

2131 . -ΒΔ. Κανονισμός του παθολογικού ανατομείου.

20 Απρ. 1890

Άρθρ. 8ον. Αι ασκήσεις των φοιτητών άρχονται τη πρώτη 'Οκτωβρίου και λήγουσι τη τριακοστή πρώτη Μαρτίου εκάστου Ακαδημαϊκού έτους [...] οφείλουσι δε ούτοι προ της ανανεώσεως των εισιτηρίων αυτών του πρώτου εξαμήνου να καταβάλωσιν έκαστος εις το ταμείον του Εθνικού Πανεπιστημίου δραχμάς είκοσι διά το υπ' αυτών φθειρόμενον υλικόν [...]

Ε. τ. Κ φ. 94, 25 Απρ. 1890.

2132. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Πάτραις " αδελφότητος δημοτών Δημητσάνης ".

30 Απρ. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. A'. [...] σκοπόν έχον διά της συστάσεως ταμείου εν γένει μεν την θρησκευτικήν και πνευματικήν διαμόρφωσιν της νεωτέρας του δήμου γενεάς, ειδικώτερον δέ,

α΄) την διατήρησιν και χρηματικήν υποστήριξιν ιεροκήρυκος εν τω δήμω Δημητζάνης, β΄) την χρηματικήν υποστήριξιν των εφημερίων του δήμου των εχόντων απολυτήριον γυμνασίου, της Ριζαρείου Σχολής είτε και μιας των Ιερατ. σχολών, γ΄) την διατήρησιν υποτρόφων της θεολογίας εκ των αριστευσάντων εν τω γυμνασίω Δημητσάνης και εκ γονέων εκ του αυτού δήμου καταγομένων, οίτινες διετέλεσαν μέλη του σωματείου [...] δ΄) την ι. δρυσιν νοσοκομείου και πτωχοκομείου εν τω δήμω Δημητσάνης προς περίθαλψιν των ασθενών και ενδεών. είτε και εργοστασίου προς πορισμόν εργασίας εις τας άπορωτερας τάξεις [...]

30 Ιαν. 1890 Ε. τ. Κ φ. 100, 3 Μαΐου 1890.

2133. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Τριπόλει εταιρίας "Αυτοβοηθεια ".

30 Απρ. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1 . [...] της οποίας σκοπός είναι να δανείζη επί μετρίω τόκω τους εταίρους [...]

Άρθρ. 4. [...] Έκαστος συνεταίρος δύναται να λάβη δέκα μετοχάς δι' εαυτόν [...] τας αυτάς μετοχάς δύναται να λάβη διά την σύζυγον και δι' έκαστον τέκνον του, ως και οι επιτροπεύοντες αδελφούς η αδελφάς ανηλίκους η άλλους ορφανούς [...] άπαντες οι μέτοχοι έχουσι μίαν ψήφον [...] αι γυναίκες και οι ανήλικοι δεν έχουσι δικαίωμα ψήφου [...]

18 Φεβρ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 112, 17 Μαΐου 1890.

2134. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως διατάξεων διαθήκης του Θ. Ματαράγκα περί προικίσεως πτωχών κλπ. κορασίων.

2 Μαΐου 1890 Ε. τ. Κ φ. 103, 5 Μαΐου 1890.

Σελ. 467
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/468.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2135. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Λευκίμμη της Κερκύρας Συλλόγου " η Πρόοδος ".

8 Μαΐου 1890

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου είναι η ηθικοποίησις του Λαού εν γένει και η διάδοσις διαφόρων ωφελίμων γνώσεων περί την καλλιέργειαν της γής.

Άρθρ. 3. Τακτικά μέλη γίνονται πάντες όσοι δύνανται να συντελέσωσιν εις τον σκοπόν του συλλόγου και υπερβαίνουσι το 18ον έτος της ηλικίας των [...]

26 Οκτ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 113, 18 Μαΐου 1890.

2136. -ΒΔ. Περί βαθμολογίας της διαγωγής κτλ. των μαθητών του σχολείου των βιομηχάνων τεχνών.

11 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 109, 14 Μαΐου 1890.

2137. -Υ. Α. 520 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

12 Μαΐου 1890

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Γεώργιον Κάζογλου η άδεια να συστήση εν Πύργω, πρωτευούση του δημου Λετρίνων, ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 109, 14 Μαΐου 1890.

2138. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων του κανονισμού της επί των Β. πλοίων εσωτερικής υπηρεσίας.

17 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 175, 18 Ιουλ. 1890.

2139. -Ν. ΑΩΜΘ'. Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως της σιδηροδρομικής γραμμής από Πύργου εις Ολυμπίαν.

30 Μαΐου 1890

ΣΥΜΒΑΣΙΣ [...] ΣΥΓΓΡΑΦΗ [...]

Περιέχεται τιμολόγιο μεταφοράς παιδιών όμοιο των προηγουμένων σιδηροδρομικών συμβάσεων.

Ε. τ. Κ φ. 124, 1 Ιουν. 1890.

2140. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως συμπληρωματικού κανονισμού του εν Ερμουπόλει ορφανοτροφείου κορασίων αδελφών Μπαμπαγιώτου.

30 Μαΐου 1890

Σχετικό: ΒΔ. της 13 Μαρτ. 1874. Ε. τ. Κ φ. 136, 9 Ιουν. 1890.

Σελ. 468
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/469.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2141 . -ΒΔ. Περί εξετάσεων επί πτυχίω των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών.

31 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 128, 4 Ιουν. 1890.

2142. -Ν. ΑΩΝΠ'. Περί ορίου ηλικίας προς κατάταξιν εν τω Στρατ. σχολείω των Ευελπίδων.

3 Ιουν. 1890 Άρθρον μόνον. διά το έτος 1892 ως ανώτερον όριον ηλικίας [...] ορίζεται το 18ον έτος συμπεπληρωμένον [...]

Ε. τ. Κ φ. 133, 7 Ιουν. 1890.

2143. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Καλάμαις φιλαρμονικής εταιρίας "Ορφέως".

3 Ιουν. 1890 ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

[...] < σκοπούσης > τον καταρτισμόν σώματος μουσικών δι' εκγυμνάσεως νέων προς τέρψιν του κοινού και ανάπτυξιν του μουσικού αισθήματος [...] 27ον) Η εταιρία διατηρεί σχολείον μουσικής [...] 32ον) Η διδασκαλία χορηγείται τοις μαθηταίς δωρεάν [...]

Ε. τ. Κ φ. 143, 15 Ιουν. 1890.

2144. -ΒΔ. . Περί εγκρίσεως του οργανισμού της εν Αθήναις εταιρίας " Αδελφότης ζαχαροπλαστών Αθηνών και Πειραιώς ".

3 Ιουν. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. Ιον. [...] σκοπός της οποίας είνε α΄) η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας β΄) η σύστασις μετοχικού ταμείου, διά την οικονομικήν ευεξίαν του εμπορίου αυτών, και φιλανθρωπικού ταμείου διά την προς τους απόρους εκ των μετόχων της εταιρείας επικουρίαν, ήτοι απονομήν βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη και χορήγησιν ιατρικής περιθάλψεως εις τους < ουχί εξ επιμέμπτων ασθενειών > ασθενούντας εκ των μελών αυτής απόρους, απονομήν δε μηνιαίων συντάξεων εις τους ένεκα γήρατος εκ των μελών αυτής απομακρυνθέντας της εργασίας και εις τας απορφανιζομένας απόρους οικογενείας των μελών της αδελφότητος [...]

Άρθρ. 3ον. Μέτοχοι της εταιρείας ταύτης δύνανται να γίνωσι πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί ζαχαροπλάσται, αρκεί να καταβάλωσιν εις το ταμείον αυτής εφ' άπαξ οι μεν καταστηματάρχαι δραχ. δέκα (10) οι δε τεχνίται δραχ. πέντε (5) ως δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρ. 4ον. Αι καταθέσεις των μετόχων ορίζονται κατά μήνα, των μεν τεχνιτών εις δραχμήν μίαν (1) και άνω των δε καταστηματαρχών εις δραχμάς τρεις (3) και άνω [...]

Άρθρ. 25. Όστις εκ των μελών της εταιρίας κατά τας συνεδριάσεις του γνωμοδοτικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων πολιτικήν εγείρει συζήτησιν η προσβάλλει τινά των συναδέλφων [...] Εάν [...] και τρις παρεκτραπή, διαγράφεται [...]

11. Μαρτ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 140, 13 Ιουν. 1890

Σελ. 469
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/470.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2145. -Ν. ΑΩΞΑ'. Περί προσθέτου φόρου υπέρ του δήμου Παμίσου προς ίδρυσιν και συντήρησιν δημοτικού γυμνασίου εν Μεσσήνη.

4 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 139, 12 Ιουν. 1890.

2146. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εν Μεγάλοις Λομποτινοίς του Δήμου Αποδοτίας.

10 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

2147. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις Πλατάνου και Βετολίστης.

10 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

2148. -Υ. Α. 6977 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικούπαρθεναγωγείου >.

12 Ιουν. 1890

[...] εχορηγήθη εις τον ειρημένον Γεώργιον Αργυρόπουλον η άδεια να συστήση εν τη πόλει Πύργου του δήμου Λετρίνων ιδιωτικόν παρθεναγωγείον, περιλαμβάνον δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον [ ...]

Ε. τ. Κ φ.141, 14 Ιουν. 1890.

2149. -ΒΔ. Περί χωρισμού της διδασκαλίας του μαθήματος της ναυτικής αστρονομίας από του της ναυτιλίας εν τη σχολή ναυτικών δοκίμων.

13 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 143, 15 Ιουν. 1890.

2150. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του σωματείου των εν Αθήναις και Πειραιεί καπνεμπόρων.

15 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. [...] σκοπός [...] η προστασία των συμφερόντων αυτού και η αμοιβαία περίθαλψις και συνδρομή των αποτελούντων αυτό μελών.

Άρθρ. 35. [...] εάν οι πόροι το επιτρέψωσι, δύναται κατ' απόφασιν της εφορείας να δοθή εις την οικογενειαν του αποβιώσαντος μέλους χρηματική τις βοήθεια κατά τας ημέρας των Χριστουγέννων, των 'Απόκρεων και Πάσχα.

Άρθρ. 36. Εις τα μέλη τα παθόντα εξ επιμέμπτων ασθενειών ως και εις τα δυστυχούντα εξ αργίας, μέθης, η και εγκληματικής τινός πράξεως, ουδεμία βοήθεια παρέχεται [...]

20 Μαΐου 1890 Ε. τ. Κ φ. 148 / 149, 20 / 21 Ιουν. 1890.

Σελ. 470
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/471.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2151 . -ΒΔ. Περί ορισμού της ημερησίας δαπάνης της συντηρησεως κλπ. των εν τω μαιευτηρίω λεχωΐδων.

15 Ιουν. 1890

[...] εις δραχμάς δύο (2) κατ' αποκοπήν εφ' όσας ημέρας διαρκέση η εν αυτώ διαμονή των, της δε πλύσεως των ιματίων αυτών εις δραχμάς πέντε (5) επίσης κατ' αποκοπήν εφ' άπαξ [...]

Ε. τ. Κ φ. 146, 18 Ιουν. 1890.

2152. -Υ. Α. 1605 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Σουβάλα του δήμου Κρεμαστής Λαρίσσης.

16 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 149, 21 Ιουν. 1890.

2153. -Πράξις 42 Υπουργικού Συμβουλίου. Περί χορηγίας άναπληρωτικών πιστώσεων δραχ. 225, 070 επί του προϋπολογισμού του 1890 του ταμείου της δημοτ. εκπαιδεύσεως.

18 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 153, 26 Ιουν. 1890.

2154. -Υ. Α. 5868 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >.

22 Ιουν. 1890

[...] εχορηγήθη εις την Ελένη ν Μαζαράκη η άδεια να συστήση εν Αργοστολίω ιδιωτικόν σχολείον θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 153, 26 Ιουν. 1890.

2155. -Υ. Α. 8229 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

22 Ιουν. 1890

[...] εχορηγήθη εις τον Εύάγγελον Μ. Κονταράτον η άδεια να συστήση εν Ερμουπόλει ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ. 153, 26 Ιουν. 1890.

2156. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις σωματείου των κουρέων " Αγίας Τριάδος " < ιδρυθέντος το 1876 και ανασυσταθέντος τη 1 Απριλίου του έτους 1890 >.

22 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. Σκοπός [...] έσεται η συνδρομή μέλους τινός δυστυχήσαντος, η της οικογενείας αυτού εν περιπτώσει θανάτου του αρχηγού αυτής ως και πάσα άλλη ηθική και υλική συνδρομή των μελών του σωματείου.

Σελ. 471
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/472.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 12ον. Η επιτροπή δύναται να χορηγή εις πάσχον μέλος του σωματείου η τη οικογενεία αυτού δραχμάς 15 - 25 κατά μήνα, εφ' όσον υπάρχει περιουσία του σωματείου, μετά παρέλευσιν διετίας από της συστάσεως του και της αναγραφής αυτού ως μέλους. [...]

1 Απρ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 238, 15 Σεπτ. 1890.

2157. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της αδελφότητος των εν Αθήναις παρεπιδημών Ηπειρωτών.

29 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθ. 1ον. [...] κύριος σκοπός είνε η αλληλοβοήθεια και η πνευματική βελτίωσις της εν 'Ηπείρω καταστάσεως διά της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων εις απόρους κοινότητας.

Άρθρ. 2ον. το ταμείον της αλληλοβοηθείας χορηγεί α΄) ιατρικήν επίσκεψιν και φάρμακα εις τα ασθενούντα άπορα μέλη και εις την οικογένειαν αύτών, β΄) βοήθημα μη ύπερβαίνον τας δραχμάς 25 τον μήνα εις την οικογένειαν του άσθενούντος μέλους, γ΄) τα έξοδα της κηδείας παντός απόρου μέλους και των της οικογενείας αυτού μελών [...] Έκαστον μέλος απόλλυσι τα δικαιώματα του επί του ταμείου τούτου, α΄) αν καταδικασθή διά κακούργημα η πλημμέλημα, β΄) αν βλάψη εκουσίως τα συμφέροντα της άδελφότητος, γ΄) αν η διαγωγή αυτού είναι επιλήψιμος και αναξιοπρεπής.

Άρθρ. 4ον. Μέλος της αδελφότητος δύναται να είνε πας Ηπειρώτης άνευ διακρίσεως θρησκεύματος [ ...]

Άρθρ. 5ον. Έκαστον των μελών της αδελφότητος οφείλει να καταθέτη τακτικώς μίαν δραχμήν του μηνός (sic) εις το ταμείον της αδελφότητος [...]

Άρθρ. 14ον. Η αδελφότης ως τοιαύτη επ' ουδενί λόγω δύναται να λαμβάνη μέρος εις τας πολιτικάς του τόπου κομματικάς διαδηλώσεις, ουδέ δύναται να γίγνηται λόγος εν ταις συνεδρίαις αυτής περί πολιτικών ζητημάτων [...] 25 Φεβρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 162, 5 Ιουλ. 1890.

2158. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εταιρίας "Αλαγονιακή Ένωσις".

29 Ιουν. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [ ...]

Άρθρ. 1. Συνίσταται υπό των οπουδήποτε γης εγκαθεσταμένων Αλαγονίων [...] Άρθρ. 2. Σκοπός της ευεργετικής εταιρείας ταύτης είνε η ενίσχυσις και ζωπύρησις του συναισθήματος της προς ιδίαν αυτών πατρίδα αγάπης, του της αλληλοβοηθείας και του της αλληλεγγύης.

Άρθρ. 3. Η ενίσχυσις και ζωπύρησις των συναισθημάτων τούτων επιδιώκεται και επιτυγχάνεται διά των εξής μάλιστα μέσων.

α΄) διά της εν τω δήμω της 'Αλαγονίας εισαγωγής και διαδόσεως βιοτεχνίας και βιομηχανίας, βαθμηδόν και κατ' ολίγον προαγομενης κατά μέτρο ν της ιδιοφυΐας και της βιομηχανικής δεκτικότητος των εργατικών νεανίδων και νέων και αναλόγως των [...] χρηματικών μέσων [...]

β΄) διά της σκοπιμωτέρας και πρακτικωτέρας παιδεύσεως και ανατροφής των παίδων

Σελ. 472
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/473.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εκατέρων των φύλων, διά χριστιανικής μορφώσεως και διά της εν βιομηχανικάίς και γεωργικαίς σχολαίς εκπαιδεύσεως εφήβων.

γ΄) διά της προστασίας νέων Αλαγονίων ζητούντων πορισμόν βίου μακράν της ιδίας αυτών πατρίδος, και

δ΄) διά της περιθάλψεως και νοσηλείας Αλαγονίων απόρων δυστυχούντων.

Άρθρ. 5. Πας Αλαγόνιος οφείλει να γένηται μέλος της ευεργετικής εταιρίας [...]

Άρθρ. 13. την εταιρείαν διοικούσι δύο ομότιμοι εννεαμελείς επιτροπείαι, εδρεύουσαι, η μεν εν Αθήναις, ήτις και κεντρική επιτροπεία επικαλείται, η δε εν Καλάμαις, ήτις και εκτελεστική προσαγορεύεται. [...] 25 Μαΐου 1890

Ε. τ. Κ φ. 169, 12 Ιουλ. 1890.

2159. -Υ. Α. 8820 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Ραχώβη του δήμου Φελλόης.

2 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 163, 5 Ιουλ. 1890.

2160. -Υ. Α. 8819 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κουοούνι του δημου Κοτυλαίων.

3 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 163, 5 Ιουλ. 1890.

2161. -Υ. Α. 14431 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

5 Ιουλ. 1890

[...] χορηγείται τω Ν. Σ. Πετρακοπούλω άδεια να συστήση εν Αθήναις και εις την συνοικίαν Κολωνακίου πλήρες ελληνικόν σχολείον [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Β' ενταύθα γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 164, 6 Ιουλ. 1890.

2162. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της " αδελφότητος των κουρέων Αθηνών και Πειραιώς " .

6 Ιουλ. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] ανασυνιστάται το κατά το (1880) [...] έτος ιδρυθέν και διά Β. διατάγματος της 14 Δεκεμβρίου του (1883) [...] εγκριθέν " Μετοχικόν Ταμείον της εν Αθήναις Συντεχνίας των Κουρέων " εις εταιρίαν [...] κατά τας διατάξεις του συντάγματος [...] σκοπούσα α΄) την ίδρυσιν κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας, β΄) την σύστασιν ταμιευτηρίου μετοχικού και φιλανθρωπικού ταμείου, διά την μεταξύ των μελών αυτής επικουρίαν και περίθαλψιν [...]

''Αρθρ. 3ον. Μέτοχοι της εταιρίας ταύτης δύνανται να γείνωσι πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί κουρείς, αρκεί να καταβάλωσιν εις το ταμείον αυτής, ως δικαίωμα εγγραφής, εφ' άπαξ, οι μεν καταστηματάρχαι δραχμάς δύο (2) οι δε τεχνίται (καλφάδες) δραχμήν μίαν

(1) [...]

Άρθρ. 25ον. [...] Μετά την λήξιν [...] και της δευτέρας πενταετίας θα διατίθεται ολόκληρον το κατά το προηγούμενον έτος εισόδημα του φιλανθρωπικού ταμείου της εταιρίας

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/474.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς απονομήν αναλόγων μηνιαίων συντάξεων εις τας απορφανισθείσας οικογενείας των απόρων μελών και εις τους ένεκα γήρατος η χρονίων νοσημάτων, ουχί επιμεμπτων, απομακρυνθεντας της εργασίας απόρους μετόχους [...]

Άρθρ. 29ον. Όστις εκ των μελών της εταιρίας, κατά τας συνεδριάσεις του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, πολιτικήν εγείρει συζήτησιν η προσβάλλει τινά των συναδέλφων [...] εάν [...] τρις παρεκτραπή διαγράφεται [...] 14 Σεπ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 175, 18 Ιουλ. 1890.

2163. -ΒΔ. Κανονισμός του Αστεροσκοπείου.

6 Ιουλ. 1890

Άρθρ. Ιον. Ο Διευθυντής του Αστεροσκοπείου έργον έχει την καθ' όλου διοίκησιν αυτού και την διοργάνωσιν και επίβλεψιν των εν αυτώ επιστημονικών εργασιών, ων κυριώταται είναι:

[...] η΄) Η γύμνασις των φοιτητών του φυσικού και του μαθηματικού τμήματος [...] Άρθρ. 6ον. Η διεύθυνσις εκάστου των εν τοις γυμνασίοις η τοις σχολείοις ιδρυομένων μετεωρολογικών σταθμών ανατίθεται [...] εις τινα των εν αυτοίς καθηγητών η διδασκάλων, ων προτιμάται ο διδάσκων την φυσικήν και τα μαθηματικά. [...]

Ε. τ. Κ φ. 167, 10 Ιουλ. 1890.

2164. -Υ. Α. 9473 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Ζευγολατιώ του δήμου Οιχαλίας.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2165. -Υ. Α. 9474 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Δίρρευμα του δήμου Κονιστρίων.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2166. -Υ. Α. 9475 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λαύκα του δήμου Στυμφαλίας.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2167. -Υ. Α. 9476 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μύτικα του δήμου Χαλκιδέων.

10 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 171, 13 Ιουλ. 1890.

2168. -Υ. Α. 9600 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Ζερπίσια του δήμου Δυστίων.

12 Ιουλ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 172, 14 Ιουλ. 1890.

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/475.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2169 . -ΒΔ. Περί κανονισμού των εξετάσεων και των λοιπών απαιτουμένων προς κατάταξιν πολιτικών ιατρών εν τω Β. Ναυτικώ κλπ.

12 Ιουλ. 1890

Άρθρ. 2ον. [...] μη όντων δεκτών των εχόντων ηλικίαν ανωτέραν των 30 ετών [...]

Εκτελεστικό Ν. ΑΩΛΖ' / 26 Μαΐου 1890. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

2170. -ΒΔ. Περί των διδακτέων κατ' έτος μαθημάτων εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων.

14 Ιουλ. 1890

Σχετικο: Ν. ΑΡΝΣΤ' της 27 Μαρτ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

2171 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Σοπωτού.

14 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

2172. -Υ. Α. 9911 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου > .

20 Ιουλ. 1890 [...] αίρεται η διά της ύπ' αριθ. 15640 ημετέρας πράξεως της 11 Νοεμβρίου 1889 χορηγηθείσα < εις τον Κ. Καράμπελλαν > άδεια συστάσεως εν Μαλαπάσι < ν. 'Ήλείας > ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και δύο τάξεις του ελληνικού σχολείου λόγω μη τηρήσεως των [...] διατεταγμένων.

Ε. τ. Κ φ. 179, 21 Ιουλ. 1890.

2173. -Υ. Α. 1646 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ερημοκάστρω και Κασκαβελλίω του δήμου Θεσπιών.

21 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 180, 23 Ιουλ. 1890.

2174. -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εν τω εν Κεφαλόβρυση Ελλην. σχολείω.

23 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 182, 25 Ιουλ. 1890.

2175. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συνδέσμου των εν 'Αθήναις και Πειραιεί Καρυστίων.

25 Ιουλ. 1890

Άρθρ. 1. [...] Ο σκοπός του συνδέσμου είνε [...] δ΄) η υποστήριξις των επιδιδομένων εις την εκμάθησιν τεχνών και ευδοκιμούντων εν αυταίς απόρων νέων εκ Καρυστίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 184, 27 Ιουλ. 1890.

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/476.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2176. -Υ. Α. 9506 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του δημοτικού σχολείου Οπίσω Μεριάς του δήμου Κορθίου.

26 Ιουλ. 1890

Στό χωριό Αειπάτια όπου κτίριο δωρεάς Ν. Μαθά. Ε. τ. Κ φ. 184, 27 Ιουλ. 1890.

2177. -Υ. Α. 10372 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αθήναις Ζ' δημοτικού σχολείου θηλέων.

31 Ιουλ. 1890

[...] κατά την συνοικίαν Πολυτεχνείου και Μουσείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 189, 2 Αυγ. 1890.

2178. -Υ. Ε. 1646 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Βαγίων και Κασνεσίου του δήμου Θεσπιών.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 189, 2 Αυγ. 1890.

2179 . -Υ. Α. 2297 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Λεχωνίων του δήμου Νηλείας < ν. Λαρίσης >.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2180. -Υ. Α. 6402 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βιτρινίτση του δήμου Τολοφώνος < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. Ι92, 4 Αυγ. 1890.

2181 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού του σωματείου των εν Αθήναις εμπορορραπτοεργατών.

1 Αυγ. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. του σωματείου τούτου κύριος σκοπός είναι η κατά μικρόν συγκρότησις εταιρικού κεφαλαίου, αποφέροντος ετήσιον μέρισμα, η περίθαλψις των ενδεών μελών, η προς τα μέλη χορηγία δανείων.

Άρθρ. 5. Τακτικα μέλη αυτοδικαίως εγγράφονται επί απλή αυτών δηλώσει προς τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου πάντες οι διευθυνταί εμπορορραπτικών κατάστηματων, οι παρ' αυτοίς εργάται, οι εν οικίαις ιδιαιτέρως ράπτοντες ενδύματα και οι μαθητευόμενοι.

Άρθρ. 27. Αι χήραι των εν διαζυγίω η χωρισμώ αποθνησκόντων δεν δικαιούνται να λάβωσιν ουδέν εκ του ταμείου, αλλά μόνον τα τέκνα του μέλους εν αποκαταστάσει η μη ευρισκόμενα [...] 3 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 208, 18 Αυγ. 1890.

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/477.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2182. -Υ. Α. 11935 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πλατυθριά του δήμου Πολυκτοοίων.

3 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 227, 6 Σεπτ. 1890.

2183. -Υ. Α. 10476 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βίδαβη του δήμου Τολοφώνος < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

3 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 192, 4 Αυγ. 1890.

2184. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τετάρτου ελληνικού σχολείου εν Πάτραις.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2185. -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρου ελληνικού σχολείου εν Λαρίση.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2186. -ΒΔ. Περί συστάσεως δευτέρας και τρίτης τάξεως εν τω Ελλην. σχολείω Αγίας Άννης.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2187. -ΒΔ. Περί συστάσεως δευτέρας και τρίτης τάξεως εις το εν Κριεκουκίω ελλην. σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2188 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και ΣΤ' ελληνικού σχολείου εν Αθήναις.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 212, 22 Αυγ. 1890.

2189. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εις το εν Ανδρούση ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 212, 22 Αυγ. 1890.

2190 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εις το εν Ραψάνη ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/478.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2191 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μάνδρας.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2192. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εις το εν Βυζικίω ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2193. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εις το εν Λαυρίω ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2194. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εις τα εν Χαλανδρίτση του δήμου Φαρών και Κάτω Αχαΐα του δήμου Δύμης Ελληνικά σχολεία.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 196, 8 Αυγ. 1890.

2195.-Υ. Α. 10861 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν 'Αλυσσώ < δήμου Πατρέων >, Σιναράδες < δήμου Μεσοχωριτών >, Αγίω Ρόκω < δήμου Κερκυραίων >, Αγίοις Θεοδώροις < δήμου Λευκιμμαίων >, Καρουσάδες < δήμου Ακρολοφιτών > και Καραμπάσι < δήμου Νηλείας >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2196 . -Υ. Α. 4513 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Καλάμου του δήμου Καρνίων < ν. Κεφαλληνίας >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2197.-Υ. Α. 10863 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Στρατιά και Φυγαρέτω του δήμου Κερκυραίων.

9 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2198. -Υ. Α. 10864 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χαλανδρίτση του δήμου Φαρρών.

9 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/479.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2199.-Υ. Ε. 10862 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Κοκοράβα < δημου Μακρυνίτσης > και Στρέφι < δήμου Αριστομένους >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2200.-ΒΔ. Περί πληρώσεως θέσεων ενωμοταρχών β΄ τάξεως.

10 Αυγ. 1890

Άρθρ. 1. Αι χηρεύουσαι θέσεις [...] πληρούνται:

α΄) διά κατατάξεως εθελουσίας μέχρι του ημίσεος αυτών τεταρτοετών φοιτητών και αποφοίτων της νομικής του Πανεπιστημίου σχολής, κατά τας διατάξεις του ^ΑΦΚΠ' νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού [...]

Ε. τ. Κ φ. 203, 16 Αυγ. 1890.

2201.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω γυμνασίω Ανδριτσαίνης.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2202. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Πλατάνω του δήμου Κραθίδος.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2203.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Βαρθολομιού.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2204. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Οίας.

14 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

2205. -ΒΔ. Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως άρθρων των κανονισμών της εσωτερικής υπηρεσίας του στρατού.

15 Αυγ. 1890

Κριτήρια εκτιμήσεως διαγωγής οπλιτών. Ε. τ. Κ φ. 210, 20 Αυγ. 1890.

2206.-Υ. Α. 9554 Υ. ΕΔΕ. . < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

16 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Κ. Διαλεισμά η άδεια ίνα συστήση εις το ύπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν παρθεναγωγείο ν και τας τρεις τάξεις του ελλην. σχολείου [...]υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του γ' ενταύθα γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/480.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2207.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μανωλάδος.

16 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

2208. -ΥΑ. 9804 . ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

17 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τη Μαργαρίτα Γατ η άδεια να συστήση εν τη πόλει Ναυπλίου ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον θηλέων, περιλαμβάνον τας τέσσαρας τάξεις του δημοτικού σχολείου και μίαν του ελληνικού [...]

Ε. τ. Κ φ. 211, 21 Αυγ. 1890.

2209.-Υ. Α. 11260 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ε΄ δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αθήναις.

Ι 7 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2210.-Υ. Α. 11282 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χαλανδρίω του δημου Αθηναίων.

17 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2211.-Υ. Α. 11280 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Γ΄ δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πάτραις.

17 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2212.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ΄ τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Κισσού.

23 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 215, 25 Αυγ. 1890.

2213.-Υ. Α. 11009 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

24 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται εις τον υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως Σύλλογον των Κυριών η άδεια να συστήση ενταύθα ελληνικόν ιδιωτικόν Παρθεναγωγείο ν [...]

Ε. τ. Κ φ. 215, 25 Αυγ. 1890.

2214.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις Συλλόγου " Ο Ξυλουργός ".

24 Αυγ. 1890

Σελ. 480
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/481.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

[...] Σύλλογος εργατών [...] σκοπός του οποίου έσεται η αλληλοβοήθεια και η βιομηχανική ανάπτυξις των μελών αυτού.

Άρθρ. 1. Πας τεχνίτης δύναται να γείνη μέλος [...]

30 Ιουν. 1890 Ε. τ. Κ φ. 234, 12 Σεπτ. 1890.

2215.-Υ. Α. 18743 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Αιδηψώ.

24 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2216.-Υ. Α. 7154 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Θεολόγω του δημου Ληλαντίων.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2217 . -Υ. Α. 11671 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπελετιάνοις του δήμου Κοτυλαίων.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2218. . -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικού γυμνασίου εν Μεσσήνη.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 217, 28 Αυγ. 1890.

2219.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Βλαχοκερασιά < δήμου Μανθυρέας > και εν Πιάνη < δήμου Φαλάνθου >.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 217, 28 Αυγ. 1890.

2220. . -Υ. Α. 1528 Υ. Εσωτ. Περί λήξεως μαθημάτων και ενάρξεως των εξετάσεων της τελεγρ. σχολής του έτους 1889 - 1890 κλ. π.

25 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2221. -Υ. Α. 9986 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

26 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται εις την Μαρίαν Γ. Δημητριάδου, διευθύντριαν ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Λαμία, η άδεια να συστήση εν τω υπό την διεύθυνσίν της εκπαιδευτηρίω τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 217, 28 Αυγ. 1890.

31

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/482.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2222.-Υ. Α. 11564 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

28 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Μιχ. Λουκάκω η άδεια να συστήση και πρώτην τάξιν ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Βαρβακείου γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 218, 29 Αυγ. 1890.

2223.-Υ. Α. 11330 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού και ελληνικού σχολείου >.

29 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Χαρ. Κανελλοπούλω άδεια να συστήση εν Πάτραις τας τέσσαρας τάξεις του δημοτ. σχολείου και πλήρες ελλην. σχολείον [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Α΄ εν Πάτραις γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 221, 31 Αυγ. 1890.

2224.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Κάτω Αχαΐας.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 222, 1 Σεπτ. 1890.

2225...-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Καλημεριάνοις < δήμου Κοτυλαίων >.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 223, 3 Σεπτ. 1890.

2226.-ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρου ελλην. σχολείου εν Ζακύνθω.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 223, 3 Σεπτ. 1890.

2227 . -Β Δ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω εν Κονίστραις ελληνικώ σχολείω.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 227, 6 Σεπτ. 1890.

2228.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Βαλτεσινίκου.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 223, 3 Σεπτ. 1890.

2229. -Υ. Α. 10938 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπεζενίκω του δήμου Ορχομενού.

30 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/483.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2230.-Υ. Α. 12358 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Κώμη και Χοτούση και θηλέων εν Δάρα του δήμου Νάσων.

30 Αυγ. Ι 890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2231.-Υ. Α. 10526 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βερβίτση του δημου Τροπαίων.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890

2232. . -Υ. Α. 12493 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Ποδολοβίτσα και Παλαιομάνινα του δημου Οινιάδος.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2233.-Υ. Α. 12440 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Βράλλω του δήμου Δωριέων.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2234.-Υ. Α. 10939 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κανδήλα του δήμου Ορχομενού.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2235. . -Υ. Α. 10984 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων

εν Αγίω Ρόκκω του δημου Κερκυραίων.

30 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890

2236 Υ. Α. 11697 Υ. ΕΔΕ. < Περί ιδρύσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

31 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Θεοδ. Ζαφειροπούλω η αιτουμένη άδεια ιδρύσεως εν Αθήναις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου περιλαμβάνοντος ελληνικόν σχολείον και την Α΄ τάξιν του γυμνάσίου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Β' εν Αθήναις γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 226, 5 Σεπτ. 1890.

2237. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δήμου Κύθνου.

3 Σεπτ. 1890

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/484.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προς απότισιν χρεών του δήμου, ιδία δε της υπέρ του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως εισφοράς αυτού [...]

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2238.—ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μεσοβουνίων.

3 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2239. . —ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του ιδρυθησομένου υπό του εν Αθήναις Συλλόγου των Κυριών Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγείου.

5 Σεπτ. 1890 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...] Άρθρ. 1. Σκοπός [...] είνε η θρησκευτική ορθόδοξος αγωγή και η εθνική ελληνοπρεπής παίδευσις του γυναικείου φυλου, προς μόρφωσιν μητέρων ευσεβών και οικοδεσποινών χρηστών.

Άρθρ. 2. Προς τον σκοπόν τούτον το Παρθεναγωγείο ν περιλαμβάνει: α) Νηπιαγωγείον < περιέχον άρρενα και θήλεα ηλικίας 4 - 7 ετών >. β) Δημοτικόν σχολείον μετά τεσσάρων τάξεων και της προκαταρκτικής. γ) Ελληνικόν σχολείον μετά πέντε τάξεων.

Άρθρ. 38. Αι εις το Παρθεναγωγείον εισαγόμεναι μαθήτριαι διαιρούνται εις τροφίμους, ημιτρόφους και εξωτερικάς [...]

Ε. τ. Κ φ. 226, 5 Σεπτ. 1890.

2240.—ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Μιντιλόγλι του δήμου Πατρέων.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2241.—ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Κρεμαστή του δήμου Ζάρακος.

5 Σεπτ. Ι 890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2242.—ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Νεοχωρίου του δήμου Παραχελωΐτιδος.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2243.—ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Αγίων Θεοδώρων.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/485.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2244.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Τσιπιανών.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2245.-Υ. Α. 12578 Υ. ΕΔΕ. < Περί προσθήκης και Α΄ τάξεως ελλην. σχολείου >.

6 Σεπτ. 1890

[...] χορηγείται τω Μούγιω Παπουλάκω η άδεια προσθήκης εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ενταύθα ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον και A' τάξεως ελλην. σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Βαρβακείου γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2246.-Υ. Α. 12790 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Βραχίτσα του δήμου Λετρίνων.

6 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2247.-Υ. Α. 12789 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κλένια του δήμου Κλεωνών.

6 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2248.-Υ. Α. 12984 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Γαϊδουριάοι του δημου Πατρέων.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 230, 8 Σεπτ. 1890.

2249.-Υ. Α. 12983 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Γουρίτση του δήμου Παμφίας.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 230, 8 Σεπτ. 1890.

2250.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ^ τάξεως εις το εν Χαλανδρίτση ελληνικόν σχολείον.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 232, 11 Σεπτ. 1890.

2251.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Προστοβίτσι του δήμου Τριταίας.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 234, 12 Σεπτ. 1890.

Σελ. 485
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 466
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  § 2. Έργον του Ιερού Συνδέσμου προς επίτευξιν του σκοπού αυτού έσται η σκέψις, η έρευνα και η απόφασις περί των εκάστοτε ληπτέων μέτρων [...] α΄) προς τελειοτέραν αεί μόρφωσιν του κλήρου, προς αξιοπρεπεστέραν αυτού συντήρησιν [...] β΄) προς εκλογήν καταλλήλων υποψηφίων διά το ιερόν της ιερωσύνης αξίωμα [...] γ΄) προς απαγόρευσιν διά παντός μέσου υπεραρίθμων χειροτονιών [...] ε΄) προς τήρησιν των εορτών, μάλιστα δε της Κυριακής διά της απαγορεύσεως του να ανοίγωνται τα καταστήματα καθ' όλην την ημέραν [...]

  § 4. Μέλη του Ιερού Συνδέσμου δύνανται να γείνωσι δικαιωματικώς οι ανήκοντες εις ένα των τριών βαθμών της ιερωσύνης, μετέχουσι δε ούτοι όλων των δικαιωμάτων και καθηκόντων του συλλόγου.

  § 9. Παν μέλος του συνδέσμου έχον ανάγκην συνδρομής και περιθάλψεως δικαιούται να τύχη τοιαύτης [...] μετά εν έτος από της εγγραφής αύτού.

  § 11. Μετά πενταετίαν από της ιδρύσεως του Ιερού Συνδέσμου και από της εγγραφής εκάστου μέλους, άρχεται η διανομή του ημίσεος των εισοδημάτων, μετά την αφαίρεσιν των περιθάλψεων, τοις ιδρυταίς και μετόχοις, τιθεμένης ούτω της αρχής της μισθοδοσίας του ιερού κλήρου [...]

  § 12. Εις τας χήρας η ορφανά των εγγάμων μελών του Ιερού Συνδέσμου χορηγείται το ήμισυ του όσου λαμβάνει ο μέτοχος, εάν ο εγγραφείς εδήλωσε τούτο και προσφερη ετησίως την ανάλογον συνδρομήν. 23 Ιαν. 1890

  Ε. τ. Κ φ. 70, 24 Μαρτ. 1890.

  2128. -Ν. ΑΩΖ'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων του νόμου περί στρατολογίας.

  23 Μαρτ. 1890

  Άρθρ. 1. Τα εδάφια πρώτον και δεύτερον του άρθρου 41 [...] του [...] ^ΑΦΚΗ' νόμου της 28 Μαΐου 1887 τροποποιούνται ως εξής·

  Άρθρον 41

  α΄) Εις τους φοιτητάς του εθνικού η τινός των εν τη αλλοδαπή πανεπιστημίων και εις τους μαθητάς του σχολείου των τεχνών, εάν προσαγάγωσιν αυθεντικήν περί του έτους της κατά την εποχήν της κληρώσεως φοιτήσεως η μαθητείας απόδειξιν, τριών μεν ετών εις τους διανύοντας το δεύτερον έτος των σπουδών των, δύο δε εις τους το τρίτον, και εν εις τους το τέταρτον διανύοντας.

  β΄) Εις τους μαθητάς των διδασκαλείων και τους δημοδιδασκάλους, εφ' όσον διατελούσιν οι μεν πρώτοι μαθηταί, οι δε τελευταίοι εις την υπηρεσίαν του κράτους [...]

  Ε. τ. Κ φ. 69, 23 Μαρτ. 1890.

  2129. -Υ. Α. 2880 Υ. ΕΔΕ. < Περί μεταφοράς σχολείου >.

  27 Μαρτ. 1890

  [...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Μούγιον Παπουλάκον η άδεια να μεταφέρη το υπ' αυτού διευθυνόμενον σχολείον από της συνοικίας Αγίων Αποστόλων εις την συνοικίαν Ψυρρή [...]

  Ε. τ. Κ φ. 75, 4 Απρ. 1890.

  2130. -Υ. Α. 3846 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

  7 Απρ. 1890