Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 475-494 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/475.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2169 . -ΒΔ. Περί κανονισμού των εξετάσεων και των λοιπών απαιτουμένων προς κατάταξιν πολιτικών ιατρών εν τω Β. Ναυτικώ κλπ.

12 Ιουλ. 1890

Άρθρ. 2ον. [...] μη όντων δεκτών των εχόντων ηλικίαν ανωτέραν των 30 ετών [...]

Εκτελεστικό Ν. ΑΩΛΖ' / 26 Μαΐου 1890. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

2170. -ΒΔ. Περί των διδακτέων κατ' έτος μαθημάτων εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων.

14 Ιουλ. 1890

Σχετικο: Ν. ΑΡΝΣΤ' της 27 Μαρτ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

2171 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Σοπωτού.

14 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

2172. -Υ. Α. 9911 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου > .

20 Ιουλ. 1890 [...] αίρεται η διά της ύπ' αριθ. 15640 ημετέρας πράξεως της 11 Νοεμβρίου 1889 χορηγηθείσα < εις τον Κ. Καράμπελλαν > άδεια συστάσεως εν Μαλαπάσι < ν. 'Ήλείας > ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και δύο τάξεις του ελληνικού σχολείου λόγω μη τηρήσεως των [...] διατεταγμένων.

Ε. τ. Κ φ. 179, 21 Ιουλ. 1890.

2173. -Υ. Α. 1646 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ερημοκάστρω και Κασκαβελλίω του δήμου Θεσπιών.

21 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 180, 23 Ιουλ. 1890.

2174. -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εν τω εν Κεφαλόβρυση Ελλην. σχολείω.

23 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 182, 25 Ιουλ. 1890.

2175. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συνδέσμου των εν 'Αθήναις και Πειραιεί Καρυστίων.

25 Ιουλ. 1890

Άρθρ. 1. [...] Ο σκοπός του συνδέσμου είνε [...] δ΄) η υποστήριξις των επιδιδομένων εις την εκμάθησιν τεχνών και ευδοκιμούντων εν αυταίς απόρων νέων εκ Καρυστίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 184, 27 Ιουλ. 1890.

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/476.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2176. -Υ. Α. 9506 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του δημοτικού σχολείου Οπίσω Μεριάς του δήμου Κορθίου.

26 Ιουλ. 1890

Στό χωριό Αειπάτια όπου κτίριο δωρεάς Ν. Μαθά. Ε. τ. Κ φ. 184, 27 Ιουλ. 1890.

2177. -Υ. Α. 10372 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αθήναις Ζ' δημοτικού σχολείου θηλέων.

31 Ιουλ. 1890

[...] κατά την συνοικίαν Πολυτεχνείου και Μουσείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 189, 2 Αυγ. 1890.

2178. -Υ. Ε. 1646 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Βαγίων και Κασνεσίου του δήμου Θεσπιών.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 189, 2 Αυγ. 1890.

2179 . -Υ. Α. 2297 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Λεχωνίων του δήμου Νηλείας < ν. Λαρίσης >.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2180. -Υ. Α. 6402 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βιτρινίτση του δήμου Τολοφώνος < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

31 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. Ι92, 4 Αυγ. 1890.

2181 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού του σωματείου των εν Αθήναις εμπορορραπτοεργατών.

1 Αυγ. 1890 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. του σωματείου τούτου κύριος σκοπός είναι η κατά μικρόν συγκρότησις εταιρικού κεφαλαίου, αποφέροντος ετήσιον μέρισμα, η περίθαλψις των ενδεών μελών, η προς τα μέλη χορηγία δανείων.

Άρθρ. 5. Τακτικα μέλη αυτοδικαίως εγγράφονται επί απλή αυτών δηλώσει προς τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου πάντες οι διευθυνταί εμπορορραπτικών κατάστηματων, οι παρ' αυτοίς εργάται, οι εν οικίαις ιδιαιτέρως ράπτοντες ενδύματα και οι μαθητευόμενοι.

Άρθρ. 27. Αι χήραι των εν διαζυγίω η χωρισμώ αποθνησκόντων δεν δικαιούνται να λάβωσιν ουδέν εκ του ταμείου, αλλά μόνον τα τέκνα του μέλους εν αποκαταστάσει η μη ευρισκόμενα [...] 3 Ιουλ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 208, 18 Αυγ. 1890.

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/477.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2182. -Υ. Α. 11935 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πλατυθριά του δήμου Πολυκτοοίων.

3 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 227, 6 Σεπτ. 1890.

2183. -Υ. Α. 10476 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βίδαβη του δήμου Τολοφώνος < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

3 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 192, 4 Αυγ. 1890.

2184. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τετάρτου ελληνικού σχολείου εν Πάτραις.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2185. -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρου ελληνικού σχολείου εν Λαρίση.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2186. -ΒΔ. Περί συστάσεως δευτέρας και τρίτης τάξεως εν τω Ελλην. σχολείω Αγίας Άννης.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2187. -ΒΔ. Περί συστάσεως δευτέρας και τρίτης τάξεως εις το εν Κριεκουκίω ελλην. σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2188 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και ΣΤ' ελληνικού σχολείου εν Αθήναις.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 212, 22 Αυγ. 1890.

2189. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εις το εν Ανδρούση ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 212, 22 Αυγ. 1890.

2190 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εις το εν Ραψάνη ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/478.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2191 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μάνδρας.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2192. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εις το εν Βυζικίω ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2193. -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εις το εν Λαυρίω ελληνικόν σχολείον.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 193, 5 Αυγ. 1890.

2194. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εις τα εν Χαλανδρίτση του δήμου Φαρών και Κάτω Αχαΐα του δήμου Δύμης Ελληνικά σχολεία.

4 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 196, 8 Αυγ. 1890.

2195.-Υ. Α. 10861 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν 'Αλυσσώ < δήμου Πατρέων >, Σιναράδες < δήμου Μεσοχωριτών >, Αγίω Ρόκω < δήμου Κερκυραίων >, Αγίοις Θεοδώροις < δήμου Λευκιμμαίων >, Καρουσάδες < δήμου Ακρολοφιτών > και Καραμπάσι < δήμου Νηλείας >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2196 . -Υ. Α. 4513 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κώμη Καλάμου του δήμου Καρνίων < ν. Κεφαλληνίας >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2197.-Υ. Α. 10863 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Στρατιά και Φυγαρέτω του δήμου Κερκυραίων.

9 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2198. -Υ. Α. 10864 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χαλανδρίτση του δήμου Φαρρών.

9 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/479.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2199.-Υ. Ε. 10862 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Κοκοράβα < δημου Μακρυνίτσης > και Στρέφι < δήμου Αριστομένους >.

9 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 199, 11 Αυγ. 1890.

2200.-ΒΔ. Περί πληρώσεως θέσεων ενωμοταρχών β΄ τάξεως.

10 Αυγ. 1890

Άρθρ. 1. Αι χηρεύουσαι θέσεις [...] πληρούνται:

α΄) διά κατατάξεως εθελουσίας μέχρι του ημίσεος αυτών τεταρτοετών φοιτητών και αποφοίτων της νομικής του Πανεπιστημίου σχολής, κατά τας διατάξεις του ^ΑΦΚΠ' νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού [...]

Ε. τ. Κ φ. 203, 16 Αυγ. 1890.

2201.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω γυμνασίω Ανδριτσαίνης.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2202. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Πλατάνω του δήμου Κραθίδος.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2203.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Βαρθολομιού.

13 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 202, 14 Αυγ. 1890.

2204. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Οίας.

14 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

2205. -ΒΔ. Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως άρθρων των κανονισμών της εσωτερικής υπηρεσίας του στρατού.

15 Αυγ. 1890

Κριτήρια εκτιμήσεως διαγωγής οπλιτών. Ε. τ. Κ φ. 210, 20 Αυγ. 1890.

2206.-Υ. Α. 9554 Υ. ΕΔΕ. . < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

16 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Κ. Διαλεισμά η άδεια ίνα συστήση εις το ύπ' αυτού διευθυνόμενον ιδιωτικόν παρθεναγωγείο ν και τας τρεις τάξεις του ελλην. σχολείου [...]υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του γ' ενταύθα γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/480.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2207.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μανωλάδος.

16 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 207, 18 Αυγ. 1890.

2208. -ΥΑ. 9804 . ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

17 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τη Μαργαρίτα Γατ η άδεια να συστήση εν τη πόλει Ναυπλίου ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον θηλέων, περιλαμβάνον τας τέσσαρας τάξεις του δημοτικού σχολείου και μίαν του ελληνικού [...]

Ε. τ. Κ φ. 211, 21 Αυγ. 1890.

2209.-Υ. Α. 11260 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως ε΄ δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αθήναις.

Ι 7 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2210.-Υ. Α. 11282 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χαλανδρίω του δημου Αθηναίων.

17 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2211.-Υ. Α. 11280 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Γ΄ δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πάτραις.

17 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 209, 20 Αυγ. 1890.

2212.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ΄ τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Κισσού.

23 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 215, 25 Αυγ. 1890.

2213.-Υ. Α. 11009 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

24 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται εις τον υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως Σύλλογον των Κυριών η άδεια να συστήση ενταύθα ελληνικόν ιδιωτικόν Παρθεναγωγείο ν [...]

Ε. τ. Κ φ. 215, 25 Αυγ. 1890.

2214.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις Συλλόγου " Ο Ξυλουργός ".

24 Αυγ. 1890

Σελ. 480
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/481.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

[...] Σύλλογος εργατών [...] σκοπός του οποίου έσεται η αλληλοβοήθεια και η βιομηχανική ανάπτυξις των μελών αυτού.

Άρθρ. 1. Πας τεχνίτης δύναται να γείνη μέλος [...]

30 Ιουν. 1890 Ε. τ. Κ φ. 234, 12 Σεπτ. 1890.

2215.-Υ. Α. 18743 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Αιδηψώ.

24 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2216.-Υ. Α. 7154 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Θεολόγω του δημου Ληλαντίων.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2217 . -Υ. Α. 11671 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπελετιάνοις του δήμου Κοτυλαίων.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2218. . -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικού γυμνασίου εν Μεσσήνη.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 217, 28 Αυγ. 1890.

2219.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Βλαχοκερασιά < δήμου Μανθυρέας > και εν Πιάνη < δήμου Φαλάνθου >.

24 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 217, 28 Αυγ. 1890.

2220. . -Υ. Α. 1528 Υ. Εσωτ. Περί λήξεως μαθημάτων και ενάρξεως των εξετάσεων της τελεγρ. σχολής του έτους 1889 - 1890 κλ. π.

25 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 216, 27 Αυγ. 1890.

2221. -Υ. Α. 9986 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

26 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται εις την Μαρίαν Γ. Δημητριάδου, διευθύντριαν ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Λαμία, η άδεια να συστήση εν τω υπό την διεύθυνσίν της εκπαιδευτηρίω τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 217, 28 Αυγ. 1890.

31

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/482.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2222.-Υ. Α. 11564 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου >.

28 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Μιχ. Λουκάκω η άδεια να συστήση και πρώτην τάξιν ελληνικού σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Βαρβακείου γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 218, 29 Αυγ. 1890.

2223.-Υ. Α. 11330 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού και ελληνικού σχολείου >.

29 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Χαρ. Κανελλοπούλω άδεια να συστήση εν Πάτραις τας τέσσαρας τάξεις του δημοτ. σχολείου και πλήρες ελλην. σχολείον [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Α΄ εν Πάτραις γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 221, 31 Αυγ. 1890.

2224.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Κάτω Αχαΐας.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 222, 1 Σεπτ. 1890.

2225...-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Καλημεριάνοις < δήμου Κοτυλαίων >.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 223, 3 Σεπτ. 1890.

2226.-ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρου ελλην. σχολείου εν Ζακύνθω.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 223, 3 Σεπτ. 1890.

2227 . -Β Δ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω εν Κονίστραις ελληνικώ σχολείω.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 227, 6 Σεπτ. 1890.

2228.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Βαλτεσινίκου.

29 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 223, 3 Σεπτ. 1890.

2229. -Υ. Α. 10938 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μπεζενίκω του δήμου Ορχομενού.

30 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/483.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2230.-Υ. Α. 12358 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Κώμη και Χοτούση και θηλέων εν Δάρα του δήμου Νάσων.

30 Αυγ. Ι 890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2231.-Υ. Α. 10526 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βερβίτση του δημου Τροπαίων.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890

2232. . -Υ. Α. 12493 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Ποδολοβίτσα και Παλαιομάνινα του δημου Οινιάδος.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2233.-Υ. Α. 12440 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Βράλλω του δήμου Δωριέων.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2234.-Υ. Α. 10939 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κανδήλα του δήμου Ορχομενού.

30 Αυγ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2235. . -Υ. Α. 10984 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων

εν Αγίω Ρόκκω του δημου Κερκυραίων.

30 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890

2236 Υ. Α. 11697 Υ. ΕΔΕ. < Περί ιδρύσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

31 Αυγ. 1890

[...] χορηγείται τω Θεοδ. Ζαφειροπούλω η αιτουμένη άδεια ιδρύσεως εν Αθήναις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου περιλαμβάνοντος ελληνικόν σχολείον και την Α΄ τάξιν του γυμνάσίου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Β' εν Αθήναις γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 226, 5 Σεπτ. 1890.

2237. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δήμου Κύθνου.

3 Σεπτ. 1890

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/484.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται προς απότισιν χρεών του δήμου, ιδία δε της υπέρ του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως εισφοράς αυτού [...]

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2238.—ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Μεσοβουνίων.

3 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 225, 5 Σεπτ. 1890.

2239. . —ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του ιδρυθησομένου υπό του εν Αθήναις Συλλόγου των Κυριών Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγείου.

5 Σεπτ. 1890 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...] Άρθρ. 1. Σκοπός [...] είνε η θρησκευτική ορθόδοξος αγωγή και η εθνική ελληνοπρεπής παίδευσις του γυναικείου φυλου, προς μόρφωσιν μητέρων ευσεβών και οικοδεσποινών χρηστών.

Άρθρ. 2. Προς τον σκοπόν τούτον το Παρθεναγωγείο ν περιλαμβάνει: α) Νηπιαγωγείον < περιέχον άρρενα και θήλεα ηλικίας 4 - 7 ετών >. β) Δημοτικόν σχολείον μετά τεσσάρων τάξεων και της προκαταρκτικής. γ) Ελληνικόν σχολείον μετά πέντε τάξεων.

Άρθρ. 38. Αι εις το Παρθεναγωγείον εισαγόμεναι μαθήτριαι διαιρούνται εις τροφίμους, ημιτρόφους και εξωτερικάς [...]

Ε. τ. Κ φ. 226, 5 Σεπτ. 1890.

2240.—ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Μιντιλόγλι του δήμου Πατρέων.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2241.—ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Κρεμαστή του δήμου Ζάρακος.

5 Σεπτ. Ι 890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2242.—ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Νεοχωρίου του δήμου Παραχελωΐτιδος.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2243.—ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Αγίων Θεοδώρων.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/485.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2244.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Τσιπιανών.

5 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 228, 7 Σεπτ. 1890.

2245.-Υ. Α. 12578 Υ. ΕΔΕ. < Περί προσθήκης και Α΄ τάξεως ελλην. σχολείου >.

6 Σεπτ. 1890

[...] χορηγείται τω Μούγιω Παπουλάκω η άδεια προσθήκης εις το υπ' αυτού διευθυνόμενον ενταύθα ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον και A' τάξεως ελλην. σχολείου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Βαρβακείου γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2246.-Υ. Α. 12790 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Βραχίτσα του δήμου Λετρίνων.

6 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2247.-Υ. Α. 12789 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κλένια του δήμου Κλεωνών.

6 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 229, 8 Σεπτ. 1890.

2248.-Υ. Α. 12984 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Γαϊδουριάοι του δημου Πατρέων.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 230, 8 Σεπτ. 1890.

2249.-Υ. Α. 12983 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Γουρίτση του δήμου Παμφίας.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 230, 8 Σεπτ. 1890.

2250.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ^ τάξεως εις το εν Χαλανδρίτση ελληνικόν σχολείον.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 232, 11 Σεπτ. 1890.

2251.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Προστοβίτσι του δήμου Τριταίας.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 234, 12 Σεπτ. 1890.

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/486.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2252.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Ζαβέρδα του δήμου Ανακτορίων.

8 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 234, 12 Σεπτ. 1890.

2253. -Β Δ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Βώλω " Αγαθοεργού Αδελφότητος ".

10 Σεπτ. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας είνε η βοήθεια και αντίληψις των περιερχομένων εις βιωτικάς ανάγκας κοινωνικών μελών.

Άρθρ. 5. [...] τακτικά < μέλη > γίνονται οι έμποροι, βιομήχανοι και λοιποί επιτηδευματίαι, εκ τούτων δε αποκλείονται αυστηρώς οι πολιτευόμενοι [...]

Άρθρ. 15. Αι βοήθειαι της αδελφότητος και η εκτέλεσις του προορισμού αυτής επιζητείται διά των επομένων πράξεων. α΄) διά βοηθημάτων είτε εις είδος είτε εις χρήμα, χορηγουμένων κατά τας παραμονάς της Γεννήσεως του Χριστού και της 'Αναστάσεως του Σωτήρος εις απόρους οικογενείας. β΄) Δι' ομοίων χορηγημάτων εις τους εν ταις ποινικαίς φυλακαίς κατάδικους, εις δε τους απόρους εξ αυτών διανεμηθήσονται και ενδύματα, αναλόγως των πόρων της αδελφότητος. γ΄) διά χορηγημάτων εις προικίσεις ορφανών και απόρων κορασίων, όταν τα ζεύγη είναι αμέμπτου ηθικής διαγωγής. δ΄) Διά της χορηγίας βιβλίων και ενδυμάτων εις τους απόρους μαθητάς η μαθητρίας των δημοτικών, του ελλ. σχολείου και γυμνασίου. ε΄) διά της νοσηλείας και περιθάλψεως ασθενών απόρων δι' αποστολής ιατρού και χορηγίας φαρμάκων και σιτηρεσίου, όταν δεν δύνανται να τοποθετηθώσιν εν νοσοκομείω η και διά της εισαγωγής αυτών εις νοσοκομείον τη επιμελεία της αδελφότητος. σ^') Δι' ετησίας συνδρομής εις το νοσοκομείον της πόλεως Βώλου και ζ΄) διά της προστασίας και χειραγωγίας απόρων οικογενειών, αίτινες η εστερήθησαν του φυσικού των προστάτου, η πένονται δι' αδυναμίαν αυτών προς εργασίαν [...]

Ε. τ. Κ φ. 239, 17 Σεπτ. 1890.

2254.-Υ. Α. 12991 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Τζιτζώρι του δήμου Παμίσου.

10 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 231, 10 Σεπτ. 1890.

2255. -Υ. Α. 13322 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Παπαδάτες του δήμου Εχίνου.

12 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 235, 13 Σεπτ. 1890.

2256. -Υ. Α. 13006 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Β^ δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μεσολογγίω.

12 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 235, 13 Σεπτ. 1890.

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/487.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2257 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Καζακλάρη του δήμου Τυρνάβου.

12 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 238, 15 Σεπτ. 1890.

2258 . -Υ. Α. 13489 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βαλτεσινίκω του δήμου Κλείτορος.

12 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 238, 15 Σεπτ. 1890.

2259. -Υ. Α. 13490 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αγίω Βασιλείω του δήμου Ανακτορίων.

12 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 238, 15 Σεπτ. 1890.

2260 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Αγίω Βασιλείω του δήμου Πατρέων.

12 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 238, 15 Σεπτ. 1890.

2261. -Υ. Α. 13429 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Λουτσόβω του δήμου Υαίας.

13 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 237, 14 Σεπτ. 1890.

2262. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πειραιεί ταμείου των μηχανουργών " Ο Προμηθεύς ".

14 Σεπτ. 1890

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ούτινος σκοπός είναι η περίθαλψις και η υλική και πνευματική ανάπτυξις των μελών.

Άρθρ. 2. Μέτοχοι του ταμείου γίνονται πάντες οι εν Ελλάδι μηχανουργοί πάσης εθνικότητος και θρησκεύματος· ήτοι μηχανικοί εργοδηγοί, εφαρμοσταί, χύται, καμινευταί, λεβητοποιοί, προτυποποιοί, μυλοχαράκται, μηχανοδηγοί και θερμασταί, επιδείξαντες διαγωγήν χρηστήν και τιμίαν.

Άρθρ. 4. Αι καταθέσεις είναι προαιρετικαί και μηνιαίαι διαιρούμεναι εις δύο, τεσσάρας, έξ, η οκτώ δραχμάς [...] .

Άρθρ. 8. Μετά παρέλευσιν ενός έτους από της εγγραφής του μετόχου, άρχεται ο υπολογισμός τόκου επί των καταβληθεισών καταθέσεων του προηγουμένου έτους 4 % [...]

Άρθρ. 11. Βοήθημα παρέχεται μόνον μετά διετίαν από της εγγραφής και κανονικήν καταβολήν επί τη εγγράφω αιτήσει και δικαιολογία του μετόχου και τη προσυπογραφή δύο

Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/488.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Παρέχονται δε βοηθήματα τακτικώς μεν κατά τας παραμονάς των Χριστουγέννων, απόκρεων και Πάσχα, εκτάκτως δε κατά πάσαν ώραν του έτους α΄) ένεκα πενίας και β΄) ένεκα νόσου μεμαρτυρημενης και καθιστώσης ανίκανον προς εργασίαν τον μέτοχον [...] τρις μόνον του έτους δύναται να χορηγηθή βοήθημα εις τον αυτόν μέτοχον η τη οικογένεια, αναλόγως της πραγματικής ανάγκης και του ποσού των εν τω ταμείω καταβολών του μετόχου [...]

Άρθρ. 23. [...] ανακηρύσσονται [...] κληρονόμοι ούτως ειπείν του [...] ταμείου το Ζάννειον ορφανοτροφείο ν και νοσοκομείον [...]

Άρθρ. 32. Ο πρόεδρος της συνελεύσεως μετά του διοικητικού συμβουλίου κανονίζει τον χρόνον, τον τρόπον και τα αναγκαιούντα προς τους μετόχους μαθήματα χρήσιμα πάντως τω έργω των μετόχων [...]

Ε. τ. Κ φ. 242, 20 Σεπτ. 1890.

2263 . -Υ. Α. 13708 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Αγίω Νικολάω του δήμου Τανίας.

14 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 239, 17 Σεπτ. 1890.

2264. -Υ. Α. 13709 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Κακόσι του δήμου Θίσβης.

15 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 239, 17 Σεπτ. 1890.

2265. -Υ. Α. 13760 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Κοκκώνι του δήμου Κορινθίων.

15 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 240, 18 Σεπτ. 1890.

2266. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Σουλέ της Δωρίδος.

18 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 243, 21 Σεπτ. 1890.

2267 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εις το εν Παλαιοκατούνω ελληνικόν σχολείον.

18 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 243, 21 Σεπτ. 1890.

2268 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις " Φιλοπτώχου Μακεδονικής Αδελφότητος ".

18 Σεπτ. 1890 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπόν < εχούσης > την συνδρομήν και περίθαλψιν απόρων και μη δυναμένων να εργάζωνται ένεκα ασθενείας η άλλης τινός αιτίας Μακεδόνων αμφοτέρων των φύλων.

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/489.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Η αδελφότης μεριμνά προς τούτοις διά μέσων υλικών και πνευματικών περί τε της συνδρομής και ηθικής αναπτύξεως των απόρων συμπατριωτών, χορηγούσα τοις απόροις μαθηταίς η μαθητρίαις βιβλία η χρήματα και ιδρύουσα εν ευκαιρία και εσπερινόν σχολείον.

Άρθρ. 54. Εάν, ο μη γένοιτο, διαλυθή η νυν ιδρυομένη Φ. Μ. Α. , τότε η περιουσία αύτης γίνεται κτήμα των εν Μακεδονία Ελληνικών σχολείων [...]

Ε. τ. Κ φ. 244, 22 Σεπτ. 1890.

2269 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Καρυά της Κερκύρας Συλλόγου " Αγάπη ".

18 Σεπτ. 1890 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου τούτου εστίν η κατά Χριστόν μόρφωσις και ανάπλασις των μελών αυτού.

Άρθρ. 3. [...] χρηματική βοήθεια χορηγείται εις τους προφανώς ανάγκας έχοντας [...]

Άρθρ. 5. Ο Σύλλογος διατηρεί εσπερινόν σχολείον, εν ώ διδάσκονται καθ' εσπέραν διάφορα μαθήματα, ήτοι θρησκευτικά, φυσικά, ιστορικά, γραμματικά κλπ. προς μόρφωσιν και ανάπτυξιν των ιδίων μελών και της κοινωνίας.

Άρθρ. 6. Μέλη του Συλλόγου γίνονται μόνον οι επιθυμούντες να ζώσι κατά το θέλημα του Θεού και τον ορθόν λόγον.

Άρθρ. 18. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουσι να ρυθμίζωσιν ου μόνον την εαυτών διαγωγήν ως άτομα, αλλά και την των οικογενειών αυτών κατά την παραγγελίαν του θείου Παύλου " παιδεύετε τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ", επομένως η παρεκτροπή των τέκνων θεωρείται παρεκτροπή των γονέων [...] 29 Απρ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 246, 24 Σεπτ. 1890.

2270 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κερκύρα Συλλόγου των Κυριών < υπέρ των απόρων γυναικών >.

18 Σεπτ. 1890 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου είναι η των απόρων γυναικών και κορασίων ανακούφισις διά πρακτικής διδασκαλίας και παραγώγου εργασίας.

Άρθρ. 3. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται·

α΄) διά της συστάσεως εργαστηρίου υφαντικής, ταπητουργίας, κεντημάτων και άλλων έργων, εν ώ να εργάζωνται αι άποροι γυναίκες, τα πτωχά κοράσια και τα ορφανά.

β΄) διά της μορφώσεως υπηρετίδων.

γ΄) διά της μορφώσεως νοσοκόμων.

δ΄) Έτι δε και δι' οιωνδήποτε άλλων μέσων, άτινα ο Σύλλογος ήθελε κρίνει προς επίτευξιν του σκοπού αυτού αναγκαία [...] 1 Ιουν. 1890

Ε. τ. Κ φ. 246, 24 Σεπτ. 1890.

2271. -Υ. Α. 13791 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

22 Σεπτ. 1890

[...] χορηγείται τω Θεοδ. Χρηστοπούλω η άδεια συστάσεως εν Καλάμαις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος τας τέσσαρας τάξεις δημοτικού σχολείου, ελλην. σχολείον, 

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/490.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

και τας τρεις τάξεις του γυμνασίου [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του εν Καλάμαις γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 249, 26 Σεπτ. 1890.

2272. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του προσωρινού οργανισμού της σχολής των ναυτικών δοκίμων ως προς τας έδρας των καθηγητών και διδασκάλων. .

22 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 248, 26 Σεπτ. 1890.

2273. -Υ. Α. 12374 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Νεαπόλει, συνοικία της κωμοπόλεως Λαυρίου.

22 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 247, 25 Σεπτ. 1890.

2274 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εις το εν Αγά ελληνικόν σχολείον.

24 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 248, 26 Σεπτ. 1890.

2275 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Ανάφη του ομωνύμου δήμου.

24 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 248, 26 Σεπτ. 1890.

2276. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εις το εν Στρεζόβη ελλην. σχολείον και Β' τάξεως εις το εν Κερτέζη.

24 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 248, 26 Σεπτ. 1890.

2277 . -Υ. Α. 14550 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βασιλοπούλω του δήμου Αστακού.

25 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 250, 27 Σεπτ. 1890.

2278 . -Υ. Α. 14590 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τω χωρίω Εγλυκάδος του δήμου Πατρέων.

26 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 248, 26 Σεπτ. 1890.

2279. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β^ τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Γαβαλούς του δήμου Μακρυνείας.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 251, 28 Σεπτ. 1890.

Σελ. 490
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/491.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2280 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Μάνεσι του δήμου Λαπαθών.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 251, 28 Σεπτ. 1890.

2281. -Υ. Α. 10221 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λουτρακίω του δήμου Περαχώρας.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2282. -Υ. Α. 14378 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εις Τσουκαλέϊκα του δήμου Πατρέων.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2283. -Υ. Α. 14716 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τω χωρίω Λιβανατών του δήμου Δαφνησίων.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2284. -Υ. Α. 14715 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Γυμνώ του δήμου Αλέας.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2285 . -Υ. Α. 14712 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Ρούβαλι του δήμου Τανίας.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2286. -Υ. Α. 14717 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Ρογών του δήμου Κερπινής.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2287 . -ΒΔ. Περί της υπό των μαθητευομένων των γεωργικών σχολείων ποομηθείας ιδίαις δαπάναις ειδών τινών ιματισμού.

27 Σεπτ. 1890

Τροποποιητικό άρθρου 6 του ΒΔ. της 16 Μαρτ. 1888 σχετικού Ν. Α. ΦΜΒ' / 28 Μαΐου 1887. . Καταργεί δωρεάν παροχή ρουχισμού στους μαθητές.

Ε. τ. Κ φ. 253, 29 Σε. ττ. 1890.

Σελ. 491
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/492.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2288 . -Υ. Α. 14714 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πλατάνω του δήμου Ολυμπίων.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2289. -Υ. Α. 14713 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Β' δημοτικού σχολείου θηλέων εν Σπέτσαις.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2290 . -ΒΔ. Περί ορισμού του αριθμού των μαθητευομένων του Τριανταφυλλιδείου γεωργικού σχολείου Αθηνών.

27 Σεπτ. 1890

[...] εις τριάκοντα εξ [...] Ε. τ. Κ φ. 253, 29 Σεπτ. 1890.

2291. -Υ. Α. 14711 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 252, 29 Σεπτ. 1890.

2292. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Κερκυρα διδακτικής αδελφότητος " Πρόοδος ".

27 Σεπτ. 1890 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] Σύλλογος [...] σκοπών την διανοητικήν και ηθικήν μόρφωσιν και ανάπτυξιν του λαού και την εις αυτόν παροχήν πάσης εφικτής βοηθείας.

Άρθρ. 2ον. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται, α΄) διά της κατά Κυριακήν και άλλας εορτάς διδασκαλίας, β΄) διά της εκδόσεως περιοδικού πρεσβεύοντος τας ανωτέρω αρχάς,  γ΄) διά της συστάσεως αναγνωστηρίου και νυκτερινής σχολής απόρων παίδων και νεανίδων, δ΄) διά της ετησίας διά λαχνού προικοδοτήσεως απόρου νεάνιδος, ε΄) διά της αναλώμασι του Συλλόγου εκφοράς πτωχών νεκρών [...]

Άρθρ. 5. Συνεισφορείς είναι οι απλώς συνεισφέροντες υπέρ του Συλλόγου και έχοντες ηλικίαν τουλάχιστον 18 ετών. δεν αποκλείονται αι γυναίκες.

Άρθρ. 7. [...] Μόνον οι χριστιανοί είναι μέλη του Συλλόγου [...]

29 Αυγ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 254, 30 Σεπτ. 1890.

2293. -Υ. Α. 14722 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Αθάνι του δήμου Απολλωνίων.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 257, 2 Οκτ. 1890.

Σελ. 492
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/493.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2294. -Υ. Α. 14721 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Γιάρμενα του δήμου Λαμπείας.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 257, 2 Οκτ. 1890.

2295. -Υ. Α. 14719 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Μανωλάδι του δήμου Βουπρασίων.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 257, 2 Οκτ. 1890.

2296. -Υ. Α. 14718 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μερζέ του δήμου Μεγαλοπόλεως.

27 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 257, 2 Οκτ. 1890.

2297. -Υ. Α. 14791 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Καμίνια του δήμου Πατρέων.

28 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 258, 3 Οκτ. 1890.

2298. -Υ. Α. 14792 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Αγίω Βασιλείω η Γουναριάνικα.

28 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 257, 2 Οκτ. 1890.

2299. -Υ. Α. 14793 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Καστρί (Δελφοίς) του δήμου Κρίσσης.

29 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 257, 2 Οκτ. 1890.

2300 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Ερμιόνη του ομωνύμου δήμου.

30 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 254, 30 Σεπτ. 1890.

2301. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Δουραλή του δήμου Έλους.

30 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 254, 30 Σεπτ. 1890.

Σελ. 493
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/494.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2302. -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Σκουροχωρίω του δημου Λετρίνων.

30 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 254, 30 Σεπτ. 1890.

2303 . -Β Δ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Καλάνω του δήμου Φαρών.

30 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 254, 30 Σεπτ. 1890.

2304. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Β' τάξεως εν τω ελλην. σχολείω Κάψης του δήμου Τυμφρηστού.

30 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 254, 30 Σεπτ. 1890.

2305. -Υ. Α. 14995 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κόμνινα του δήμου Θρονίου.

30 Σεπτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 258, 3 Οκτ. 1890.

2306. -Υ. Α. 14938 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις Καμάρες του δήμου Ερινεού.

1 Οκτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 258, 3 Οκτ. 1890.

2307 . -Υ. Α. 15102 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Περιστέρα του δήμου Νωνάκριδος.

1 Οκτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 258, 3 Οκτ. 1890.

2308 . -Υ. Α. 14059 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου, ελληνικού σχολείου και γυμνασίου >.

1 Οκτ. 1890

[...] χορηγείται τω Παναρετω Παπαευθυμίου άδεια συστάσεως τεσσάρων τάξεων του δημοτικού σχολείου, ελληνικού σχολείου και γυμνασίου, εν Αθήναις [...] υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Βαρβακείου γυμνασίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 259, 4 Οκτ. 1890.

2309. -Υ. Α. 15101 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Καμάρι του δήμου Τεγέας.

1 Οκτ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 258, 3 Οκτ. 1890.

Σελ. 494
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 475
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  2169 . -ΒΔ. Περί κανονισμού των εξετάσεων και των λοιπών απαιτουμένων προς κατάταξιν πολιτικών ιατρών εν τω Β. Ναυτικώ κλπ.

  12 Ιουλ. 1890

  Άρθρ. 2ον. [...] μη όντων δεκτών των εχόντων ηλικίαν ανωτέραν των 30 ετών [...]

  Εκτελεστικό Ν. ΑΩΛΖ' / 26 Μαΐου 1890. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

  2170. -ΒΔ. Περί των διδακτέων κατ' έτος μαθημάτων εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων.

  14 Ιουλ. 1890

  Σχετικο: Ν. ΑΡΝΣΤ' της 27 Μαρτ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 174, 17 Ιουλ. 1890.

  2171 . -ΒΔ. Περί συστάσεως και τρίτης τάξεως εν τω ελληνικώ σχολείω Σοπωτού.

  14 Ιουλ. 1890

  Ε. τ. Κ φ. 177, 19 Ιουλ. 1890.

  2172. -Υ. Α. 9911 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου > .

  20 Ιουλ. 1890 [...] αίρεται η διά της ύπ' αριθ. 15640 ημετέρας πράξεως της 11 Νοεμβρίου 1889 χορηγηθείσα < εις τον Κ. Καράμπελλαν > άδεια συστάσεως εν Μαλαπάσι < ν. 'Ήλείας > ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και δύο τάξεις του ελληνικού σχολείου λόγω μη τηρήσεως των [...] διατεταγμένων.

  Ε. τ. Κ φ. 179, 21 Ιουλ. 1890.

  2173. -Υ. Α. 1646 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ερημοκάστρω και Κασκαβελλίω του δήμου Θεσπιών.

  21 Ιουλ. 1890

  Ε. τ. Κ φ. 180, 23 Ιουλ. 1890.

  2174. -ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εν τω εν Κεφαλόβρυση Ελλην. σχολείω.

  23 Ιουλ. 1890

  Ε. τ. Κ φ. 182, 25 Ιουλ. 1890.

  2175. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συνδέσμου των εν 'Αθήναις και Πειραιεί Καρυστίων.

  25 Ιουλ. 1890

  Άρθρ. 1. [...] Ο σκοπός του συνδέσμου είνε [...] δ΄) η υποστήριξις των επιδιδομένων εις την εκμάθησιν τεχνών και ευδοκιμούντων εν αυταίς απόρων νέων εκ Καρυστίας [...]

  Ε. τ. Κ φ. 184, 27 Ιουλ. 1890.