Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 51-70 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/51.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διά την τροφήν πτωχών παίδων προ πάντων ορφανών, και να εφορά εις την διαχείρισιν των διά τους πτωχούς αγαθοεργών καταστημάτων.

§ 42. Να φροντίζη αρμοδίως διά να διορίζωνται [...] μαιεύτριαι εκ των αναγνωρισμένων νομίμως ως τοιούτων. [...]

Άρθρ. 14 § 24. Να φροντίζη αρμοδίως περί όλων, όσα αφορώσι τα σχολεία και την ανατροφήν των παίδων και περί βελτιώσεως των εντός της διοικητικής περιφερείας του δημοσίων τεχνολογικών και επιστημονικών καταστημάτων.

§ 25. Να επιτηρή εις όλα τα εντός του νομού υπάρχοντα καταστήματα της δημοσίου εκπαιδεύσεως, και να επαγρυπνή εις το να εκτελώνται οι περί διδασκαλίας κανονισμοί και τα περί πειθαρχίας.

§ 26. Να φροντίζη αρμοδίως περί ενθαρρύνσεως των δεικνυόντων έξοχον ευφυΐαν μαθητών και να γνωμοδοτή περί των διορισθησομένων υπέρ αυτών χορηγημάτων.

27. Να φροντίζη αρμοδίως περί συστάσεως βιβλιοθηκών κατά τον νομόν [...]

28. Να επιτηρή εις την διαγωγήν και την υπηρεσίαν του προσωπικού των διδακτικών καταστημάτων του νομού· έτι δε να διορίζη, να μεταθέτη, η να παύη τους τοιούτους καθ' όσον δι' ιδιαιτέρων ορισμών ανετέθη εις τον νομάρχην η εξουσία αύτη· αν δε η κυβερνησις επεφύλαξεν εις εαυτήν το δικαίωμα τούτο, ο νομάρχης οφείλει να υποβάλλη εις αυτήν την περί τούτων πάντων γνωμοδότησίν του.

Επίσης § 29, 30, 31, 32, 33. Ε. τ. Κ φ. 35, 29 Δεκ. 1845.

1846

167. -ΒΔ. Περί απολύσεως της υπηρεσίας του παρά τη στρατιωτική σχολή διδασκάλου της σπαθασκίας < χάριν οικονομίας >.

16 Ιαν. 1846

Ε. τ. Κ φ. 2, 1 Φεβρ. 1846.

168. - Οδηγίαι Υ. Εσωτ. Περί της περιοδείας των νομαρχών και επάρχων.

13 Φεβρ. 1846

[...] Η δημοσία εκπαίδευσις είναι αντικείμενον ούσιωδέστατον το οποίον πρέπει να εφελκύση ιδίως την προσοχήν του Νομάρχου· διά τούτο οφείλετε κατά την περιοδείαν σας να επιθεωρήτε τα σχολεία διά να πληροφορήσθε αυτοπροσώπως εάν τα καταστήματα όπου ενεργείται η διδασκαλία ευρίσκωνται εις καλήν κατάστασιν, εάν ήναι εφωδιασμένα με τα αναγκαία βιβλία και υλικόν, εάν γίνεται η απαιτουμένη πρόοδος των μαθητών, και εις εναντίαν περίστασιν να εξιχνιάζετε τας αιτίας, αι οποίαι εμποδίζουν την πρόοδόν των. Οφείλετε ωσαύτως να λαμβάνετε ακριβείς πληροφορίας περί της ηθικής διαγωγής και της ικανότητος των διδασκάλων, και εάν εκπληρώσι προσηκόντως τα καθήκοντα των. Τας αυτάς πληροφορίας οφείλετε να λαμβάνετε και ως προς την εκπλήρωσιν των καθηκόντων των κατά νόμον διωρισμένων εφορειών των διαφόρων σχολείων.

[...] εάν υπάρχουν καταστήματα προς εκπαίδευσιν του κλήρου εντός . της περιφερείας σας. οφείλετε να τα επισκέπτεσθε και να ενεργήτε τας αναγκαίας εξετάσεις περί της καταστάσεως αυτών· [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 1 Μαρτ. 1846.

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/52.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

169. -ΒΔ. Περί ναυτικών εξετάσεων.

4 Απρ. 1846

Α'. διά να καταταχθή τις αξιωματικός εις το Ημέτερον πολεμικόν ναυτικόν πρέπει·

1. Να παρουσιάση αποδείξεις, ότι υπηρέτησεν επί πολεμικών πλοίων δύο τουλάχιστον έτη·

2. Να έχη συμπεπληρωμένον το εικοστόν έτος της ηλικίας του·

3. Να υποβληθή εις εξετάσεις και να αποδείξη, ότι καλώς επίσταται τα εξής·

τα στοιχεία της μαθηματικής

την ναυτικήν αστρονομίαν

την θεωρίαν της ναυτιλίας

την κυβερνητικήν τέχνην

τον τρόπον του καταρτίζειν τα πολεμικά πλοία

την ναυτικήν τακτικήν

την μέθοδον της διά σημάτων ανταποκρίσεως

τας αρχάς της υδρογραφίας και

την θεωρίαν των ατμομηχανών. [...]

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα ύλης. Ε. τ. Κ φ. 11, 18 Μαΐου 1846.

170. -Εγ. 92 Υ. Εσωτ. Περί συγκροτήσεως στρατολογικών συμβουλίων και κατ' επαρχίας.

16 Μαΐου 1846

[...] προς ευκολίαν της εξετάσεως και κατατάξεως των νεοσυλλέκτων, εις τον στρατόν [...]

Τροποποιεί το άρθρο 33 Β. Δ. της 18 Ιαν. 1838 το οποίο προέβλεπε συγκρότηση στρατολογικών συμβουλίων στις πρωτεύουσες των νομών.

Γιαννούλης 1846 σ. 38.

171 . -ΒΔ. Περί διαλύσεως της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

16 Μαΐου 1846

Πληροφορηθέντες εκ της από 27 Απριλίου εκθέσεως του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών περί του κατά την νύκτα της 11 - 12 Απριλίου λαβόντος χώραν εις την Στρατιωτικήν Σχολήν κινήματος των μαθητών αυτής,

Θεωρούντες, ότι κατά την νύκτα εκείνην έλαβε χώραν εις την Σχολήν στάσις ένοπλος εκ προμελέτης εκ μέρους όλων των μαθητών εξαιρουμένων των Γεωργίου Σούτζου και Ιωάννου Γενίσαρλη της 7ης κλάσεως·

[...] άπεφασίσαμεν, και διατάττομεν·

Άρθρ. 1. Η εν Πειραιεί Στρατιωτική Σχολή διαλύεται προσωρινώς.

Άρθρ. 2. Οι μέχρι τούδε μαθηταί αυτής αποπέμπονται εις τας οικίας των γονέων και συγγενών αυτών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 29 Μαΐου 1846.

172. - - - Εγ. 100 Υ. Εσωτ. Περί κληρούχων αναχωρούντων διά τα εκτός του Κράτους.

25 Μαΐου 1846

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/53.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς τους Νομάρχας [...]

το υπουργείον των Εσωτερικών δι' εγκυκλίου του υπ' αριθ. 6341 και από 28 Απριλίου 1839 διέταξεν απάσας τας διοικητικάς αρχάς να μη εκδίδωσιν εις τους θέλοντας ν' αποδημήσωσι στρατευσίμους εξωτερικά διαβατήρια, παρ' αφού παρουσιάσωσιν αξιόχρεων εγγυητήν [...].

Η διάταξις αύτη και τοι ύπεμνησθείσα κατά διαφόρους καιρούς, [...] δεν έτηρήθη [...] και ως εκ τούτου συνέπεσεν, ώστε πολλοί στρατεύσιμοι 'ν' αποδημήσωσιν [...] χωρίς [...] την [...] εγγυοδοσίαν και ν' αποφύγωσι την στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν.

[...] ν' απαιτήται παρ' όλων εν γένει των υποκειμένων εις στράτευσιν νέων, οσάκις ζητούσι διαβατήρια εξωτερικά, αξιόχρεων εγγύησιν, ότι θέλουσι προσέρχεσθαι αυτοπροσώπως διά να καταταχθώσιν εις τον στρατόν, εάν ήθελον υποχρεωθή εις τούτο, διαρκούσης της αποδημίας των, η ότι θέλουσι χορηγεί αντικαταστάτην εντός προσδιωρισμένης αναλόγου προθεσμίας, άλλως να υποχρεούται ο εγγυητής να χορηγή αντικαταστάτην ιδίαις δαπάναις.

Η εγγύησις πρέπει να γίνηται ενωπιον συμβολαιογράφου εις τοιούτον τρόπον, ώστε να ήναι εκτελεστή άμα, γενομένης ειδοποιήσεως, δεν ήθελεν υπακούσει ο στρατεύσιμος [...] απαιτείται δε να δίδηται ιδιαιτέρα προσοχή, ώστε ο εγγυητής να είναι αξιόχρεως κατά τε το ηθικόν του χαρακτήρός του και κατά την κτηματική ν κατάστασιν.

το εγγυητήριον θέλει άποστέλλεσθαι εις την δημοτικήν αρχήν του δήμου, όπου ο στρατεύσιμος υπάγεται διά να φροντίζη αύτη περί της πραγματοποιήσεως της εγγυήσεως [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 41.

173. -Ν. ΑΖ'. Περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εις Τίρυνθον.

28 Μαΐου 1846

Ε. τ. Κ φ. 15, 10 Ιουν. 1846.

174. -Εγ. 110 Υ. Εσωτ. Περί νέων αποσταλησομένων εις Βιέννην διά την σπουδήν τεχνών.

18 Ιουν. 1846

προς τους Νομάρχας [...]

Η Κυβέρνησις, παρατηρούσα την υπάρχουσαν έλλειψιν αξίων τεχνιτών [...] ένεκα της οποίας πολλαί πρώται ύλαι η μένουσιν άχρηστοι εν τω τόπω, ή, μεταφερόμεναι εις άλλα ξένα Κράτη, έπιστρέφουσι κατειργασμέναι προς κατανάλωσιν των ιδίων κατοίκων του επιβαρυνόμεναι με μεγάλα έξοδα [...] έλαβε το μέτρον να στείλη δι' εξόδων της εκείσε <στη Βιέννη > ετέρους δώδεκα νέους Έλληνας εκ των διαφόρων Νομών [...] Οι νέοι ούτοι [...] θέλουσι παραδοθή [...] εις τους καλυτέρους πρωτοτεχνίτας με την συμφωνίαν του να διατηρήσωσι πλησίον των 3 - 4 έτη και διδάξωσιν αυτούς καθ' όλα τα μέρη της τέχνης, χορηγούντες ενταυτώ και τα προς διατροφήν των αναγκαία [...] . Όσοι δε τούτων δεν ήθελον έχει τα αναγκαία ενδύματα θέλουσι λαμβάνει και ταύτα παρά των άρχιτεχνιτών, αλλα θέλουσιν είσθαι υπόχρεοι να διαμείνωσιν εν έτος περισσότερον πλησίον των. Αί τέχναι, [...] είναι αι εξής.

1. Η αγγειοπλαστική, ήτοι η κατασκευή διαφόρων πηλίνων αγγείων.

2. Η κατασκευή αλειμματοκηρίων και σαπωνίων.

3. Η κατωτέρα υφαντική.

4. Η αμαξοποιΐα.

5. Η σειριτοποιΐα κτλ. [...] προσόντα [...]

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/54.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

α΄. Να έχωσιν ηλικίαν 16 - 18 ετών.

β΄. Να ήναι υγειούς κράσεως.

γ΄. Να ήναι εμβολιασμένοι.

δ΄. Να γνωρίζωσιν οπωσούν το αναγιγνώσκειν, γράφειν και αριθμείν, και ει δυνατόν να εννοώσιν ολίγον την γερμανικήν.

ε΄. Να ήναι υιοί τεχνιτών, η μαθηταί τοιούτων· οι τελευταίοι δε θέλουσι προτιμάσθαι πάντοτε, και να έχωσι τα αναγκαία ενδύματα κατά τον ευρωπαϊκόν τρόπον διά δύω έτη.

Γιαννούλης 1846 σ. 45.

175. -Εγ. 117 Υ. Εσωτ. Περί στρατευσίμων κατατασσομένων ως ναυτών εις τα εμπορικά πλοία προς υπεκφυγήν της εις στρατείαν υποχρεώσεως.

25 Ιουν. 1846

[...] να μη γίνωνται δεκτοί εις τα εμπορικά πλοία ναύται εντός της στρατευσίμου ηλικίας. οίτινες δεν εξεπλήρωσαν την προς το στρατεύεσθαι υποχρέωσίν των, εάν δεν υποβληθώσι προηγουμένως εις την εγγυοδοσίαν, περί ης διαλαμβάνει η υπ' άριθ. 100 και από 22 Μαΐου ε. ε. εγκύκλιός μας. [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 49.

176. - - - Εγ. 119 Υ. Εσωτ. Περί νεοσυλλεξίας.

27 Ιουν. 1846

προς τους Νομάρχας [...]

[...] Θέλετε [...] λάβει, Κύριοι, τ' απαιτούμενα μέτρα διά να διεξαχθή η εργασία αύτη εν νομιμότητι και αμεροληψία < από τις δημοτικές αρχές > και προληφθώσιν ούτως αι τοσούτον απασχολήσασαι κατά τα παρελθόντα έτη το τε Υπουργείον και τας διοικητικάς Αρχάς ενστάσεις των στρατευσίμων. [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 50.

Σχετικό:

Εγ. 126 Υ. Εσωτ. Περί εφετεινής στρατολογίας.

11 Ιουλ. 1846 προς τους Νομάρχας [...]

[...] Επαναλαμβάνομεν και ενταύθα να σάς παρατηρήσωμεν ότι πολυετής πείρα απέδειξεν, ότι όπου αι δημοτικαί αρχαί διεξήγαγον τας προκειμένας εργασίας με ειλικρίνειαν και αμεροληψίαν, εκεί ετελείωσεν εγκαίρως και η κατάταξις των νεοσυλλέκτων, χωρίς ν' απαντήση διόλου η μικρού λόγου άξια προσκόμματα· τα δε εναντία αίτια παρήγαγον, ως ήτο επόμενον, αντίθετα αποτελέσματα.

[...] οφείλετε, Κύριε Νομάρχα, να προσενεχθήτε με μεγάλην αύστηρότητα εναντίον των δημοτικών Αρχών, όσαι παραγνωρίζουσαι το καθήκον των ήθελον δείξει μεροληπτικήν διαγωγήν εις το προκείμενον έργον, ενδιαφέρον τα μάλιστα [...] τους πολίτας· [...]

Γιαννούλης 1846 σ. 53.

177. -ΒΔ. Περί του συνοικισμού των Θρακοβουλγάρων και Σέρβων.

1 Ιουλ. 1846 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ των [...] οικιστών.

Άρθρ. 2. Μέλη του συνοικισμού δύνανται να ήναι όσοι, ανήκοντες ως εκ της καταγωγής και

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/55.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

της γεννήσεως εις τας ρηθείσας τρεις ελληνικάς φυλας των Θρακών, Βουλγάρων και Σέρβων και αποκτήσαντες την Ελληνικήν ιθαγένειαν, κηρύξουσιν ανηκόντως την πρόθεσιν του να αποκατασταθώσι σταθερώς μέλη αύτού.

Άρθρ. 9. Όλα όσα αφορώσι την πραγματοποίησιν του συνοικισμού είναι αντικείμενα των σκέψεων και αποφάσεων των οικιστών· ιδίως δε φροντίζουσι·

[...] δ) Περί ανεγέρσεως των προκαταρκτικών [...] εκπαιδευτικών [...] καταστημάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 30 Ιουλ. 1846.

178 . -ΒΔ. Περί συναγωνισμού των επιθυμούντων να σπουδάσωσι την ναυπηγικην.

25 Ιουλ. 1846

Εισαγωγή. α) Θέλει εκπαιδευθή δημοσία δαπάνη, επί τούτω δε θέλει αποσταλή εις τα εν Γαλλία ναυτικα παιδευτήρια, διά να σπουδάση εκεί την ναυπηγικήν εις ευφυής νεανίας, Έλλην ιθαγενής, διαγωγής χρηστής, νεώτερος δε των εικοσιπέντε ετών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 22, 20 Αυγ. 1846.

179. -Ν. ΜΓ'. Περί συστάσεως βαμβακοκλωστικού καταστηματος < κατά την θέσιν Σαραβάλιον των Πατρών >.

6 Σεπτ. 1846

Άρθρ. 4. Ο εργολάβος ύποχρεούται να παραδεχθή εις το κατάστημα του 30 (τριάκοντα) νέους ηλικίας 13 - 15 ετών, τους οποίους θέλει προσδιορίσει η Κυβέρνησις, λαμβάνουσα ανά τρεις αφ' εκάστου νομού, και διδάξη αυτούς, χωρίς απαίτησιν εξόδων διατροφής και δίδακτρα, την χρήσιν και επιδιόρθωσιν των μηχανών της βαμβακοκλωστικής, ως και την εκ νέου κατασκευήν των συστατικών αυτών μερών των δυναμένων να κατασκευασθώσιν εις την Ελ λάδα.

Άρθρ. 5. δεν επιτρέπεται εις τους διδασκομένους μαθητάς εν διαστήματι πέντε ετών, αφού γείνη η έναρξις του βαμβακοκλωστικού καταστήματος, ούτε να κατασκευάσωσιν, ούτε να επιδιορθώσωσι προς χρήσιν ιδίαν, η άλλων, μηχανας βαμβακοκλωστικάς, όσας θέλει συστήσει εν τω Βασιλείω ο Π. Φωτεινός <ο " εργολάβος ">, ούτε να εργάζωνται με τοιαύτας μηχανάς, ειμή εν τω καταστήματι του ειρημένου εργολάβου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 1 Οκτ. 1846.

180. -Εγ. 144. Υ. Εσωτ. Περί προσαγωγής των κληρουμένων εις τον στρατόν. 9 Σεπτ. 1846

Επειδή [...] οι τοιούτοι άμα πληροφορηθώσιν ότι ύπεχρεώθησαν, η κρύπτονται η φυγαδεύουσιν εαυτούς [...] να φροντίσητε < Κύριε Νομάρχα > να είναι παρούσα εις έκαστον δήμον ανάλογος ένοπλος δύναμις είτε εκ χωροφυλάκων είτε εξ εθνοφυλάκων, οδηγουμένων ύφ' ενός η πλειοτερων χωροφυλάκων, ώστε συνεννοουμένη μετά της δημοτικής αρχής να συλλαμβάνη τους ύποχρεωθέντας ευθύς μετά το τέλος της κληρώσεως και προτού λάβωσιν ούτοι καιρόν να φύγωσιν η κρυφθώσιν· εννοείται δε ότι ο αριθμός των συλληφθησομένων πρέπει να ήναι τοιούτος, ώστε να υπάρχη βεβαιότης, ότι θέλουσιν ευρεθή μεταξύ αυτών ικανοί, όσοι οφείλονται προς συμπλήρωσιν της μερίδος εκάστου δήμου.

Γιαννούλης 1846 σ. 50.

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/56.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

181 . - - - ΒΔ. Περί συστάσεως νέων Ελληνικών σχολείων.

9 Σεπτ. 1846

[...] Μέχρις ότου αποφασισθή οριστικώς ο αριθμός των Ελληνικών σχολείων υπό νέου νόμου, συνιστώνται προς το παρόν νέα Ελληνικά σχολεία εις τας ακολούθους πόλεις· Μέγαρα, Αίγιναν, Γαλαξείδιον, Αταλάντην, Λοιδορίκι, Αγρίνιον, Βάλτον, Άργος, Αιγιον, Τρίκαλα, Νησίον, Κορώνην, Στεμνίτσαν, Γύθειον, Μύκονον, Σέριφον, Κέαν, Κύθνον, Καρυστίαν.

Εις τα σχολεία ταύτα θέλουσι διορισθή εις η δύο διδάσκαλοι κατά την ανάγκην των περιστάσεων και το πλήθος των μαθητών.

Ε. τ. Κ φ. 33, 31 Δεκ. 1846.

182. -ΒΔ. Περί συστάσεως τριών Γυμνασίων.

17 Οκτ. 1846

α΄. [...] το μεν εν Λαμία, το δε εν Τριπόλει, το δε εν Μεσολογγίω.

β΄. Θελουσι διορισθή εις αυτά κατ' αρχάς οι αναγκαιότατοι μόνον εις την διδασκαλίαν καθηγηταί, έπειτα δε θέλει αυξηθή το προσωπικόν κατ' ολίγον, εφ' όσον κατασταθώσιν εντός δύο η τριών ετών αι νενομισμέναι τάξεις, χρείας δε τυχούσης, δύνανται να διδαχθώσι προσωρινώς τινα μαθήματα και από διδασκάλους του προσηρτημένου εις το Γυμνάσιον Ελληνικού Σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 33, 31 Δεκ. 1846. 183. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού της μισθοδοσίας των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

31 Οκτ. 1846

[...] των τακτικών εις δραχ. 300 των εκτάκτων εις δραχ. 200 των επιτίμων εις δραχ. 100 [...]

Κλάδος α΄ σ. 35 Ι.

184. -Εγ. 157 Υ. Εσωτ. Περί των διισχυριζομένων στρατευσίμων, ότι πάσχουσιν από επιληψίαν.

4 Νοεμ. 1846

Πολλάκις παρετηρήθη, ότι στρατεύσιμοι κληρούμενοι διϊσχυρίζονται, διά να αποφυγωσι την εκπλήρωσιν της στρατιωτικής υποχρεώσεως, ότι πάσχουσιν από επιληψίαν, και ενίοτε μάλιστα παρουσιάζοντες αποδεικτικά συνδημοτών, απατούσι τα στρατιωτικα συμβούλια και τας στρατιωτικάς επιτροπάς, και ούτω κατορθώνουσι ν' απαλλαχθώσι της στρατιωτικής υπηρεσίας, και να μεταβιβασθή αδίκως εις τους ακολούθους η υποχρεωσις, την οποίαν αυτοί ώφειλον να εκπληρώσωσι.

διά να προληφθή εις το μέλλον η κατάχρησις αύτη, [...] να υποβάλλωνται εις νοσήλευσιν εις τα στρατιωτικα Νοσοκομεία Αθηνών και Ναυπλίας οι προτείνοντες ότι πάσχουσιν από επιληψίαν, διά να εξακριβούται το βάσιμον, η μη του διϊσχυρισμού των τούτου, [...]

Εν περιπτώσει, καθ' ήν, νοσηλευόμενοι, ήθελον αποδειχθή, ότι πάσχουσι τω όντι [...] και αποπεμφθή, τα έξοδα της νοσηλείας αυτών θέλουσι πληρόνεσθαι από το δημοτικόν ταμείον του οικείου δήμου, [...] το έξοδον της νοσηλεύσεως προσδιωρίσθη εις μίαν δραχμήν την ήμέραν.

Γιαννούλης 1846 σ. 66.

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/57.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

185. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού της μισθοδοσίας των γυμνασιαρχών, των καθηγητών και των διδασκάλων των Ελληνικών Σχολείων.

16 Νοεμ. 1846

[...] Δηλαδή, των Γυμνασιαρχών εις δραχμάς 300, των καθηγητών Α΄ τάξεως εις 250, των

β΄. (διά τας νεωτέρας γλώσσας) εις 200, των Σχολαρχών ομοίως εις 200, των διδασκάλων γ΄. τάξεως εις 160, των της β΄. εις 130 και των της Α'. τάξεως εις 100, πάντων δε τούτων αν διατελώσιν εν ενεργεία της ύπηρεσίας. [...]

Κλάδος α΄ σ. 351.

1847

186. -ΒΔ. Περί σχηματισμού της στρατιωτικής σχολής ευελπίδων.

25 Ιαν. 1847

Άρθρ. 1. Η στρατιωτική σχολή των εύελπίδων σχηματίζεται εκ νεου.

Άρθρ. 3. Επί του παρόντος δεν επιτρεπομεν να καταταχθώσιν εις αυτήν εκπαιδευόμενοι διά τον στρατόν ξηράς πλέον των 60 μαθητών, εξ ων 20 θέλουν είσθαι υπότροφοι της κυβερνήσεως, 10 θέλουσι πληρώνει εν τέταρτον των διδάκτρων, ήτοι 250 δραχμάς κατ' έτος,

10 το ήμισυ, ήτοι 500 δραχμάς, 10 τρία τέταρτα, ήτοι 750 δραχμάς και 10 ολόκληρα δίδακτρα ήτοι 1000 δραχμάς κατ' έτος.

Άρθρ. 6. Ως κατάστημα της στρατιωτικής σχολής των ευελπίδων προσδιορίζεται το εν Αιγίνη πρώην ορφανοτροφείον.

Η σχολή μένει εν τούτοις προσωρινώς εις Πειραιά, έως ου λάβωσι χώραν εις το εν Αιγίνη κατάστημα αι απαιτούμεναι επισκευαί.

Ε. τ. Κ φ. 2, 30 Ιαν. 1847.

187. -Ν. Ν'. Περί επιβολής φόρου και προσωπικής εργασίας εις τον δήμον Α. νδρου.

3 Φεβρ. 1847

Άρθρ. 1. [...] δ. Τρία ημεροκάματα ετησίως εφ' εκάστου των αρρένων κατοίκων των εχόντων από 18 έως 60 ετών ηλικίαν, μη εξαιρουμένων μηδέ των αριστειούχων, η το αντίτιμον αυτών προσδιορισθησόμενον διά ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίσεως της προϊσταμένης διοικητικής αρχής.

για να γίνει το λιμάνι. Ε. τ. Κ φ. 5, 25 Φεβρ. 1847.

188. -Ν. ΝΑ'. 'Οργανισμός του διευθυντηρίου του Ναυστάθμου.

13 Φεβρ. 1847

Άρθρ. 3. το προσωπικόν του Διευθυντηρίου του Ναυστάθμου συνίσταται·

[...] γ΄. Εκ του λόχου των τεχνιτών· ήτοι εξ

[...] 16 μαθητευομένων.

Άρθρ. 4. Οι υπαξιωματικοί, οι ναύται, και οι παίδες, οι συγκροτούντες το πλήρωμα του Ναυστάθμου, θέλουσι μισθοδοτείσθαι ως οι εκ των Βασιλικών πλοίων υπηρετούντες ομοιόβαθμοι αυτών.

[...] Έκαστος των μαθητευομένων...δραχ. 40 < ο ελάχιστος όλων >.

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/58.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] Ο δε ιματισμός των μεν υπαξιωματικών ορίζεται εις λεπτά 17 καθ' ήμέραν, των δε τεχνιτών, τυμπανιστών και μαθητευομένων εις λεπτά 13 καθ' ημέραν. [...] Ο μισθός του διευθυντή του Ναυστάθμου ήταν 500 δρχ.

Ε. τ. Κ φ. 5, 25 Φεβρ. 1847.

189. -Ν. ΝΠ'. Περί συνοικισμού των Ψαρριανών < εις Ερέτριαν >.

10 Μαρτ. 1847

Άρθρ. 7. Παραχωρούνται εις τον δήμον των Ψαρριανών [...] και η άνωθεν της παραλίου γραμμής σχηματισθησομένη σειρά 60. οικοπέδων, τα οποία θέλει διαθέτει ο δήμος προς σύστασιν εκπαιδευτικών και άλλων κοινοφελών καταστημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 9, 15 Μαρτ. 1847.

190. -Εγ. 61 Y. Εσωτ. Περί προφυλακτικών μέτρων κατά της νόσου " σπυρόκωλος ".

26 Ιουλ. 1847 προς τους Νομάρχας [...]

[...] σπεύδομεν να σάς κοινοποιήσωμεν < γνωμοδότηση του ιατροσυνεδρίου > προσκαλούντες υμάς να διατάξητε την επ' εκκλησίαις ανάγνωσιν αυτής, [...]

[...] η νόσος αύτη [...] < μεταδίδεται > και διά [...] της θηλάσεως [...]

Γιαννούλης 1847 σ. 34.

191-ΒΔ. Περί χορηγήσεως συνδρομής προς σύστασιν αγγειοπλαστικών καταστημάτων.

16 Σεπτ. 1847

[...] Πληροφορηθέντες εκ [...] γνωμοδοτήσεως της επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας επιτροπής, ότι οι διά συνδρομής της Κυβερνήσεως την αγγειοπλαστικήν εν Βιέννη και Μονάχω διδαχθέντες Α. Ηρειώτης, Λ. Λελούδης και Α. Χελιώτης, [...] στερούνται των αναγκαίων μηχανών και εργαλείων προς εξάσκησιν της τέχνης των.

[...] 1. Εγκρίνομεν να χορηγηθώσι τα αναγκαία εργαλεία και μηχαναί, [...] εις δε τους Λ. Λελούδαν και Α. Χελιώτην αξίας μέχρι δύω χιλιάδων δραχμών, προς σύστασιν ενός κοινού τοιούτου καταστήματός των εν Αθήναις εντός του Μουσείου του σχολείου των τεχνών.

Ε. τ. Κ φ. 31, 11 Οκτ. 1847.

1848

192. -Ν. ΟΕ'. Περί συστάσεως μιας έδρας διδασκάλου εν τω σχολείω των τεχνών.

19 Φεβρ. 1848

Άρθρ. 1. Συνιστάται εν τω σχολείω των τεχνών μία έδρα διά την παράδοσιν της στενογραφίας με μηνιαίον μισθόν μέχρι διακοσίων δραχμών.

Άρθρ. 2. Η έδρα αύτη θέλει καταργηθή, άμα ήθελε θεωρηθή περιττή παρά της Κυβερνήσεως η εξακολούθησις του μαθήματος τούτου.

Ε. τ. Κ φ. 5, 20 Φεβρ. 1848.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/59.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

193. -ΒΔ. Περί επαναδιορισμού διδασκάλου σπαθασκίας.

28 Φεβρ. 1848

[...] Διορίζομεν διδάσκαλον της σπαθασκίας πάρα τη στρατιωτική σχολή τον Φίλιππον Μύλλερ με μηνιαίον μισθόν εκατόν είκοσι (120) Δραχμάς.

Ε. τ. Κ φ. 7, 9 Μαρτ. 1848.

194. -Ν. Π'. Περί χορηγήσεως ενός στρέμματος γης εις ένα έκαστον γεωργόν.

29 Φεβρ. 1848

Άρθρ. 1. Εις τους Έλληνας γεωργούς όσοι κατοικούν η θελήσουν να κατοικήσωσιν εις χωρία, των οποίων αι γαίαι ανήκουσι καθ' ολοκληρίαν η εν μέρει εις το δημόσιον, εάν δεν έχωσιν ιδιοκτήτους οικίας, η οικόπεδα εις αυτά, χορηγείται το δικαίωμα να λάβωσιν εκ των εθνικών ερειπίων η αγρών, δωρεάν εν βασιλ. στρέμμα, αποκλειστικώς δι' οικοδομήν οικίας, δι' αυλήν και διά κήπον, εντός η πέριξ του χωρίου κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρ. 11. του δικαιώματος [...] μετέχουσι και αι οικογένειαι των αποβιωσάντων γεωργών κατά τας διατάξεις αυτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 7, 9 Μαρτ. 1848.

195. -Εγ. 44 Υ. Εσωτ. Περί μισθώσεως μαιών υπό των δήμων.

22 Μαρτ. 1848

Πολλοί των δήμων του Κράτους, και εκ των εύπορων ακόμη, στερούνται, καθ' άς έχομεν πληροφορίας, επιστημόνων μαιών, και εντεύθεν προσφεύγουσιν οι έχοντες ανάγκην εις τας εμπειρικάς, αίτινες εξ αμαθείας γίνονται βλάβης πολλάκις πρόξενοι [...]. Ενταύθα υπάρχουσι πολλαί επιστήμονες μαίαι εις το δημόσιον θεραπευτήριον σπουδάσασαι, επιθυμούσαι να προσφέρωσιν επί μισθώ την εκ της επιστήμης των ύπηρεσίαν.

[...] σας παραγγέλλομεν, Κύριε Νομάρχα, να προτρέψητε ανηκόντως τας ύφ' υμίν δημοτικάς αρχάς των Α'. και β΄. τάξεως δήμων όπως ψηφίζωσιν έκαστος εις τους ετησίους προϋπολογισμούς το ποσόν των 250 - 300 δραχ. κατά λόγον των δημοτ. πόρων, διά να χρησιμεύση εις την μισθοδοσίαν της μαίας.

Γιαννούλης 1848 σ. 23.

196. -Δλ. Υ. ΕΔΕ. Περί των αιτούντων να εξετασθώσιν εις το διδασκαλικόν επάγγελμα.

26 Απρ. 1848

Επειδή πολλοί πολλάκις αναφέρονται προς το Υπουργείον τούτο, ζητούντες να εξετασθώσι, διά να λάβωσιν άδειαν του διδάσκειν και βαθμόν τινά διδασκαλικόν, διά τούτο εκρίναμεν αναγκαίον να διακηρύξωμεν, ότι προς ενέργειαν της αιτήσεως των, οφείλουσιν οι τοιούτοι να παρουσιάζωσι συγχρόνως απολυτήριον Γυμνασίου, εάν εμαθήτευσαν εις Γυμνάσιόν τι, η αποφοιτήριον, εάν εφοίτησαν εν τω Πανεπιστημίω, η καν απλούν ενδεικτικόν της εν αυτώ μαθητεύσεως αύτών.

Τα γνωρίσματα ταύτα απαιτούνται εις το εξής και επομένως αι αιτήσεις των αναφερομένων θέλουσιν είσθαι συνωδευμέναι με τοιούτου είδους αποδεικτικά, διότι είναι άτοπον το να αιτή και λαμβάνη άδειαν του διδάσκειν, όστις δεν εκρίθη ουδέ απολυτηρίου Γυμνασίου άξιος.

Σελ. 59
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/60.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Επειδή όμως δεν είναι αδύνατον να υπάρχη νέος στερούμενος μεν Γυμνασιακού απολυτηρίου, κρείττων δε γενόμενος εαυτού μετά την εν Γυμνασίω μαθήτευσιν αυτού, τούτου χάριν, το Υπουργείον θέλει λαμβάνει εξιδιασμένως υπ' όψιν την σπανίαν ταύτην και εξαιρετικήν περίπτωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 14, 14 Μαΐου 1848.

197. -ΒΔ. Περί διορισμού διδασκάλου της γαλλικής.

6 Μαΐου 1848

[...] Διορίζομεν διδάσκαλον της γαλλικής παρά τη στρατιωτική σχολή τον Κ. Πομερέτον με μηνιαίον μισθόν εκατόν είκοσι (120) δραχμών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 14, 14 Μαΐου 1848.

198. -ΒΔ. Περί διαγωνισμού των μαθητών του σχολείου των τεχνών.

2 Ιουν. 1848

Χορήγηση υποτροφιών σ' όσους άρίστευσαν, από 30 ως 5 δραχμές τον μήνα.

Ε. τ. Κ φ. 18, 8 Ιουλ. 1848.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί των διατεθεισών ποσοτήτων υποτροφιών εις τους μαθητάς του πολυτεχνικού σχολείου.

9 Αυγ. 1848

Ε. τ. Κ φ. 22, 25 Αυγ. 1848.

199. - - - Εγ. 105 Υ. Εσωτ. Περί ολιγωρίας των Νομοϊατρών εις την εκπλήρωσιν των χρεών των.

14 Ιουλ. 1848

[...] το παρελθόν έτος [...] περιλήψεις των γεννήσεων κτλ. δεν υπεβλήθησαν· ούτε το έργον της εμφυλιάσεως διεύθυνον ως έδει, [...]

Γιαννούλης 1848 σ. 43.

200. -Εγ. 117 Υ. Εσωτ. Περί εθελουσίας κατατάξεως εις τον στρατόν.

30 Ιουλ. 1848

το άρθρον 2 του Διατάγματος περί εκτελέσεως του περί στρατολογίας Νόμου επέβαλε το χρέος εις τους Δημάρχους να εμψυχώσωσι παντί τρόπω την εθελούσιον εις τον στρατόν κατάταξιν [...]

Αγνοώ κατά πόσον εξετέλεσαν οι δήμαρχοι το χρέος τούτο, [...] να παιδαγωγήσωσι τους συμπολίτας των προς την αύθόρμητον υπηρεσίαν της πατρίδος.

[...] όλοι < όμως > οι εις τον στρατόν κατατασσόμενοι προέρχονται εκ κληρώσεως, και [...] πανταχού επικρατεί πνεύμα υποχρεωτικής στρατείας. Μ' εννοείτε δε βεβαίως, ότι δεν θεωρώ ως εθελουσίαν κατάταξιν την στρατείαν του αντικαταστάτου. [...]

Γιαννούλης 1848 σ. 47.

Σελ. 60
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/61.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

201. -Εγ. 125 Υ. Εσωτ. Περί μονογενών η υπερβάντων την στρατεύσιμον ηλικίαν κληρούχων.

7 Αυγ. 1848

Καθόσον αφορά τους κληρούχους εκείνους, οίτινες δεν έχουσιν εισέτι την στρατεύσιμων ηλικίαν [...] ούτοι οφείλουν να κάμνωσι τακτικήν προσφυγήν εις το υπουργείον, [...]

Καθ' όσον αφορά τους εγγεγραμμένους εις τους στρατολογικούς πίνακας και λαχοντας υποχρεωτικούς κλήρους μονογενείς, επειδή ούτοι αναμφισβητήτως δεν υπόκεινται εις την στρατολογίαν, δύνασθε < κ. Νομάρχα > να τους απαλλάττητε [...] υμείς [...]

Γιαννούλης 1848 σ. 49.

202. -Εγ. 132 Υ. Εσωτ. Περί των απογραφικών πινάκων.

10 Αυγ. 1848

[...] < Παρά > τας αλλεπαλλήλους και εντόνους διαταγάς της ιεράς συνόδου και τας απειληθείσας κατά των εφημερίων πειθαρχικας ποινάς, οι πλείστοι εξ αυτών εξακολουθούσι να μη συντάττωσι τακτικώς τους πίνακας των γάμων, γεννήσεων και αποβιώσεων, και εκ τούτου απαντώνται ανυπέρβλητα προσκόμματα εις την σύνταξιν των γενικών πινάκων. [...]

Γιαννούλης 1848 σ. 50.

203. -Εγ. 159 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής νέων εις την συσταθείσαν Γεωργικήν σχολήν Τίρυνθος προς εκμάθησιν των της Γεωργίας.

7 Οκτ. 1848

[...] το Γεωργικόν Σχολείον ένεκα προπαρασκευαστικών τινών εργασιών εβράδυνε μέχρι τούδε να αναλάβη τας διδακτικάς εργασίας του· αλλ' επειδή αύται εξετελεσθησαν ήδη, και το κυριώτερον προσωπικόν των Καθηγητών απηρτίσθη, δεν θέλει πλέον αναβληθή η έναοξις των μαθημάτων του. [...]

προς τον σκοπόν τούτον θέλει σχηματισθή επί του παρόντος μία τάξις μαθητών, εις την οποίαν θέλουν διδάσκεσθαι οι μαθηταί το πρακτικόν μέρος της γεωργίας εργαζόμενοι προσωπικώς υπό τας οδηγίας των αρμοδίων καθηγητών και των αρχιγεωργών εις την εκτέλεσιν διαφόρων πρακτικών εργασιών επί του πεδίου, κατά δε προσδιωρισμένας ημέρας και ιδίως κατά τας έορτάς, θέλουν ακροάζεσθαι στοιχειώδη τινά θεωρητικά μαθήματα, [ ...]

Οι μαθηταί δε ούτοι θέλουν διαμένει εντός του ιδίου κατατήματος τρεφόμενοι εξ ιδίων των· [...] όσοι εξ αυτών ήθελον διακριθή, να λαμβανωσιν ωρισμένον χρηματικόν βραβείον προς διατροφήν των επί εν έτος, το οποίον θέλει ανανεούσθαι η μεταβιβάζεται εις άλλον, κατά το αποτέλεσμα πάντοτε των ετησίων εξετάσεων.

Ο αριθμός [...] των [...] μαθητών [...] δεν θέλει είσθαι ανώτερος των είκοσιν επί του παρόντος.

[...] Κύριε Νομάρχα [...] να εκλεξητε δύο νέους ηλικίας 18 - 20 ετών, γιγνώσκοντας οπωσούν το αναγιγνώσκειν γράφειν και αριθμείν, υγειούς κράσεως, και ανήκοντας εις οικογενείας κτηματιών η γεωργών, έχοντας δε τα αναγκαία της κλίνης και της ενδυμασίας των

[...].

Θέλετε δε προσθέσει ότι όσοι δεν έχουν εξ ιδίων των τα προς διατροφήν των [...] δύναται το κατάστημα να τοις πληρώνη αντιμισθίαν τινά, εάν ήθελον εργάζεσθαι τακτικώτερον, και εκπληροί ωρισμένας εργασίας του ιδίου καταστήματος. [...]

Γιαννούλης 1848 σ. 60.

Σελ. 61
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/62.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

204. -Εγ. 166 Y. Εσωτ. Περί των προσερχομένων εις τας Μονάς νέων προς αποφυγήν της στρατιωτικής υποχρεώσεως.

13 Οκτ. 1848 Σας κοινοποιούμεν, Κύριε Νομάρχα, την υπ' αριθ. 16346 - 16347 < από 27 Σεπτ. 1848 > εγκύκλιον της Ιεράς Συνόδου [...] < εχούσης ούτω > [...] εάν ο εις το μοναστήριον [...] προσερχόμενος με τον σκοπόν του να ύπεκφύγη την στρατιωτικήν υποχρέωσιν νέος τύχη ων εκ των στρατευσίμων, η κληρωθή ως τοιούτος, δεν θέλει ωφελήσει αυτόν εις τίποτε η κουρά του μοναχού, εάν αύτη εγένετο και μετά την συμπλήρωσιν του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του, αλλα θέλει τιμωρείσθαι ου μόνον αύτός, αλλα και ο ηγούμενος και οι σύμβουλοι θέλουσιν υποχρεούσθαι εις αντικατάστασιν αυτού, αν ούτος έλαβεν υποχρεωτικόν κλήρον, δι' άλλου, χωρίς τινός ζημίας του μοναστηριακού ταμείου.

Γιαννούλης 1848 σ. 62.

205. -ΒΔ. Περί κατατάξεως ακολούθων μαθητών εις τον λόχον τεχνιτών του πυροβολικού.

6 Νοεμ. 1848

Άρθρ. 1. Ο καταταττόμενος ως ακόλουθος μαθητής, πρέπει να ήναι ηλικίας 16 τουλάχιστον ετών, ουχί δε πλέον των 18.

Άρθρ. 8. 'Οφείλει να γνωρίζη καλώς την ανάγνωσιν και γραφήν και τας τέσσαρας πράξεις της αριθμητικής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 24 Νεομ. 1848.

206. -Εγ. 190 Y . Εσωτ. Περί κατατάξεως ακολούθων μαθητών εις τον λόχον των τεχνών.

16 Νοεμ. 1848

[...] Κύριε Νομάρχα, [...] να καταδείξητε εις [ ...] < τους κατά τον νομόν σας κατοίκους > τον κοινωφελή σκοπόν [...] του να χρησιμεύση το οπλοστάσιον ως σχολείον διαφόρων τεχνών, και τα εκ της πραγματοποιήσεως του σκοπού τούτου οφέλη, καθότι οι μαθητευόμενοι θέλουν διδάσκεσθαι εν αυτώ πρακτικώς τα αναγκαιότερα επιτηδεύματα, και επομένως θέλουν σχηματισθή τεχνίται καλοί, των οποίων στερούνται αι διάφοροι του κράτους επαρχίαι, και να τους προτρεψητε να αποστείλωσι τα τέκνα των εις το ρηθέν κατάστημα, ώστε να φανώσί ποτέ και εις εαυτούς και εις τους γονείς των χρήσιμοι διά της εκμαθήσεως τέχνης τινός αναγκαίου εις τον βίον.

Ιδίως δε [...] να συστήσητε [...] εις τους δήμους [...] ν' αποστελλωσι, δι' εξόδων των, [...] νέους εις το οπλοστάσιον, οίτινες, σχηματιζόμενοι μετά παρέλευσιν ετών τινών δόκιμοι τεχνίται, να γίνωσι χρήσιμοι μετερχόμενοι το διδαχθέν επιτήδευμα και διδάσκοντες αυτό εις άλλους συνδημότας των.

Γιαννούλης 1848 σ. 71.

207. -Εγ. 13408 Y. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως του ραβδίζειν και μαστιγούν τους μαθητάς.

16 Δεκ. 1848

Σελ. 62
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/63.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1849

208. -Εγ. 694 Y. ΕΔΕ. Περί διανομής γεωργικών βιβλίων και της εφαρμογής αυτών εις τα διάφορα δημοτικά σχολεία του Κράτους.

30 Ιαν. 1849 Κλάδος α΄ σ. 562.

209. -Ν. ΡΚΓ'. Περί των προσόντων των εν Ερετρία συνοικιζομένων οικογενειών Ψαρριανών.

12 Φεβρ. 1849

Άρθρ. Α'. Ως αρχηγέται οικογενείας θεωρούνται [...]

2. Πάσα έχουσα τέκνα η άτεκνος χήρα.

4. Τα πατρός τε και μητρός ορφανά άγαμα τέκνα εξ ονόματος του αποθανόντος πατρός.

εάν μετά τον θάνατον του πατρός τα ορφανά δεν έχουσι νόμιμον ηλικίαν, η παραλαβή και χρήσις των ανωτέρω παραχωρήσεων γίνεται κατά τους γενικούς περί κηδεμονίας κανόνας.

Ε. τ. Κ φ. 8, 17 Φεβρ. 1849.

210. -Εγ. 88 Y. Εσωτ. Περί κήπου των δημοτικών σχολείων.

23 Φεβρ. 1849

[...] σάς παραγγέλλομεν, Κ. Νομάρχα, να εξετάσητε, αν οι κατά τον Νομόν σας δήμοι οι έχοντες εν ενεργεία σχολεία, ιδίως οι των γεωργικωτερων μερών, έχωσι γαίας, δυνάμενα ς να χρησιμεύσωσιν εις < την εφαρμογήν των γεωργικών γνώσεων, τας οποίας απαιτείται να έχη ο δημοδιδάσκαλος προς άσκησιν των μαθητών του και [...] διά την παραδειγματικήν καλλιέργειαν διαφόρων φυτών προς οδηγίαν των δημοτών εις τας γεωργικάς των επιχειρήσεις > [...] εάν ούτοι στερούνται προς τούτο < δύο στρέμματα > δημοτικής γης [...] να ζητήσωσι τοιαύτην διά πράξεων των εξ εθν. γαιών, καθώς και γήπεδον δι' οικοδομήν σχολείου, επί τη βάσει του άρθρ. 27 εδαφ. γ΄. του από 26 Μαΐου 1835 περί προικοδοτήσεως των Ελληνικών οικογενειών Νόμου. [...].

Γιαννούλης 1849 σ. 13.

211 . -Ν. ΡΑΑ'. Περί επιβολής φόρου εις τον δήμον Καρύστου προς επισκευήν του λιμένος.

6 Μαΐου 1849

Άρθρ. 1. Επιτρέπεται εις τον δήμον Καρύστου να επιβάλη τους εξής φόρους και προσωπικάς εργασίας.

γ΄. Τρία ημεροκάματα ετησίως εφ' εκάστου των αρρένων κατοίκων του δήμου των από δεκαοκτώ μέχρις εξήκοντα ετών ηλικίας εχόντων μη εξαιρουμένων μηδέ των αριστειοφόρων, η αντίτιμον αυτών προσδιορισθησόμενον διά ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίσεως της εφισταμένης Διοικητικής 'Αρχής.

Ε. τ. Κ φ. 18, 13 Μαΐου 1849.

212. -Εγ. 59 Εσωτ. Περί των εικονικών υιοθεσιών.

21 Ιουλ. 1849

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/64.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς τους Νομάρχας [...]

Σάς κοινοποιούμεν [...] την ύπ' αριθμόν [...] 3. 091 από 12 τ. μ. [...] εγκύκλιον του επί της Δικαιοσύνης υπουργείου περί εικονικών υιοθεσιών. [...] < έχουσα ούτω > Πολλοί των στρατευσίμων, θέλοντες ν' αποφύγωσι την κατάταξίν των εις τους στρατολογικούς καταλόγους επενόησαν το μέσον της υιοθεσίας, γινόμενοι θετοί υιοί απαίδων γονέων, [...] καθιστάμενοι ούτως εξαιρετέοι της στρατιωτικής υπηρεσίας. [...]

Γιαννούλης 1849 σ. 37.

213. -Ν. ΡΜΔ'. Περί κληρονομικού δικαιώματος.

3 Οκτ. 1849

Άρθρ. 1. το δικαίωμα κληρονομίας εις την προικοδότησιν των αποβιωσάντων Στρατιωτικών και Ναυτικών, των κατατεταγμένων με πραγματικόν βαθμόν εις τα μητρώα των εξεταστικών επιτροπών < εξελέγξεως των αιτήσεών των > χορηγείται μόνον εις τας χήρας και τα ορφανά αυτών κατ' ίσην μερίδα [...].

Άρθρ. 3. Αι χήραι και τα ορφανά τα οποία ήθελον λαμβάνει σύνταξίν τινα παρά του Δημοσίου, δεν δύνανται ν' απαιτήσωσι το κληρονομικόν δικαίωμα τούτο, ειμή εάν παραιτήσωσι την σύνταξιν. [...]

Η χορηγουμένη εις τας ανωτέρω χήρας και ορφανά σύνταξις θέλει παύσει τότε, όταν τοις παραχωρηθώσι τα προικοδοτικα γραμμάτια.

Άρθρ. 4. [...] Εννοείται δε ότι η προικοδότησις αύτη δεν θέλει υπερβαίνει κατά μέγιστον όρον την ωρισμένην διά τον ταγματάρχην της φάλαγγος προικοδότησιν.

Ε. τ. Κ φ. 34, 8 Οκτ. 1849.

Σχετικό:

ΒΔ. - - - Περί χορηγήσεως αδείας του να εκποιώσιν οι κληρονόμοι των αποβιωσάντων ναυτικών τα πιστωτικά γραμμάτια.

10 Φεβρ. 1850

Ε. τ. Κ φ. 3, 15 Φεβρ. 1850.

1850

214. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτ. δασμού εις τον δήμον Α. ργους.

23 Μαρτ. 1850

Άρθρ. 3. Τα εκ του ανωτέρω δασμού εισπραχθησόμενα χρήματα προσδιορίζονται να χρησιμεύσουν εις την ανέγερσιν του πυρποληθέντος δημοτικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 7, 31 Μαρτ. 1850.

215. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί αποικισμού των Κρητών Νόμου

<ΡΙΔ' / 1848>.

22 Απρ. 1850

Άρθρ. 3. Εις όσους των μεταναστών Κρητών δεν εδόθησαν άχρι τούδε εθνικαί γαίαι [...] θέλουν παραχωρηθή [...] ως εφεξής·

α΄) Εις έκαστον [...] <ενήλικα αύτεξούσιον> τριάκοντα (30) στρέμματα.

β΄) Δι' έκαστον των λοιπών κατ' εκείνην την εποχήν <1 5 - 9 - 1848> υπαρχόντων μελών

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/65.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των οικογενειών των ( γυναίκα και τέκνα ) παραχωρούνται, εκτός των ανωτέρω τριάκοντα (30) στρεμμάτων, πέντε εισέτι στρέμματα μέχρι συμπληρώσεως του ανωτάτου όρου των πεντήκοντα στρεμμάτων.

γ΄) Εις τας οικογενείας των αποθανόντων πριν της εκδόσεως του διαληφθέντος Νόμου [...] χορηγούμεν, εκτός των εις τον αποθανόντα οικογενειάρχην αναλογούντων τριάκοντα στρεμμάτων, πέντε εισέτι στρέμματα διά την χήραν και δι' εν έκαστον των τέκνων του, μέχρι της συμπληρώσεως [...] πεντήκοντα στρεμμάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 2 Μαΐου 1850.

216. -ΒΔ. Περί διακοπής των μαθημάτων εις το μέλλον από της 1ης Ιουλίου μέχρι τέλους Αυγουστου.

10 Μαΐου 1850

Θεωρούντες ότι η ορισθείσα υπό του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Ημετέρου Διατάγματος περί κανονισμού των Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων εποχή των εξετάσεων των μαθημάτων είναι επιβλαβής εις την υγιείαν αυτών, και επιθυμούντες ένεκα τούτου να γίνωνται του λοιπού αύται εις ώραν του έτους καταλληλοτέραν, [...] απεφασίσαμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τα εξής:

α΄) Αι θεριναί διακοπαί των μαθημάτων θέλουσι γίνεσθαι εις το μέλλον από της πρώτης 'Ιουλίου μέχρι τέλους Αύγούστου.

β΄) Από της πρώτης του μηνός Σεπτεμβρίου έως της 15 του αυτού θέλουσιν ενεργείσθαι αι άπαιτούμεναι επαναλήψεις των μαθημάτων διά τας εξετάσεις, αρχομένας ταύτας από της 16.

γ΄) 'Από της αποπερατώσεως των εξετάσεων μέχρι της 10 'Οκτωβρίου, ότε θέλει γίνεσθαι του λοιπού έναρξις των μαθημάτων του νέου σχολαστικού έτους, θέλουσιν έκδίδεσθαι τα απολυτήρια και τα ενδεικτικά, ενεργείσθαι οι προβιβασμοί και αι εγγραφαί των μαθητών κτ. λ.

Εις τα Γυμνάσια δε και τα Ελληνικά σχολεία εκείνα, τα οποία συχνάζονται παρ' ολιγωτέρων μαθητών σχετικώς προς άλλα, η έναρξις των μαθημάτων του νέου σχολαστικού έτους δύναται να γίνηται και ταχύτερον, ήτοι από 1ης 'Οκτωβρίου· τούτο δέ, επειδή τα εν ταις β και γ. διατασσόμενα θέλουσι τελειώνει, ένεκα του μικροτέρου αριθμού των μαθητών, το συντομώτερον.

Ε. τ. Κ φ. 13, 16 Μαΐου 1850.

217. -Εγ. 68 Y. Εσωτ. Περί του ότι οι μονογενεις και μεγαλητεροι ορφανοί οικογενειών εχουσών ιδιοκτησίαν γαιών άπολαυουσι του ευεργετήματος της εξαιρέσεως από την στρατ. υποχρέωσιν.

3 Ιουλ. 1850

Εκ της [...] διατάξεως του ^ 5 του άρθρου 10 του περί απογραφής νόμου [...] γνωρίζετε, Κ. Νομάρχα, ότι, διά να έχη δικαίωμα εις εξαίρεσιν ο μονογενής, η μεγαλήτερος ορφανός, απαιτείται να ήναι ιδιοκτήτης γαιών η οικογένεια, εις ην ανήκει.

Εκ της διατάξεως ταύτης ορμώμενοι ισχυρίσθησάν τινες, ότι δήθεν του ευεργετήματος της εξαιρέσεως πρέπει ν' απολαύωσι και οι ορφανοί οικογενειών, κατεχουσών γαίας εθνικάς, η εθνικο ιδιοκτήτους πεφυτευμένας η αφυτεύτους [...] ο ισχυρισμός ούτος δεν είναι ορθός, διότι αι περί εξαιρέσεως διατάξεις του περί απογραφής νόμου, ως του στενού δικαίου, έρμηνεύονται στενώς, ο δε μνησθείς παράγραφος απαιτεί ρητώς και σαφώς να ήναι ιδιοκτήτης η οικογένεια, εις ήν ανήκει ο μονογενής, η μεγαλήτερος ορφανός και ουχί κάτοχος γαιών,

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/66.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

οίοι εισίν οι καλλιεργούντες εθνικάς και εθνικοϊδιοκτήτους γαίας, οι οποίοι δεν έχουσιν επ' αυτών δικαίωμα κυριότητος. [...]

Γιαννούλης 1850 σ. 38.

218 . -Εγ. 90 Υ. Εσωτ. Περί των διά νεοσυλλεξίαν κληροδελτίων.

28 Αυγ. 1850 προς τους Νομάρχα ς [...]

Δοθείσης αφορμής παρά του Νομάρχου 'Ακαρνανίας και Αιτωλίας, κοινοποιούμεν υμίν [...] αντίγραφον της από 8 'Ιανουαρίου 1839 υπ' αριθ. 17. 864 εγκυκλίου της τότε γραμματείας των Εσωτερικών [...] < εχούσης ούτω > [...] Εις την κατασκευήν των ψηφοδελτίων διά την νεοσυλλεξίαν ηδύναντο να συμβώσιν απάται· ηδύναντο π. χ. άλλα μεν εξ αυτών να ήναι διαφόρων χρωμάτων, άλλα διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, και άλλα να ήναι διαφόρως τυλιγμένα κλ.π. και ο σκοπός της διαφόρου ταύτης κατασκευής ν' άποβλέπη εις το να εύνοηθώσι τινές των στρατευσίμων προς βλάβην των άλλων· την αδικίαν λοιπόν ταύτην σκοπόν προέθετο να προλάβη η από 13 / 25 Δεκεμβρίου <1838> Βασιλική διαταγή [...] διά τούτο διατάττει, ώστε τα ψηφοδέλτια, πριν ριφθώσιν εις την κάλπην, να εξαπλόνωνται επί τινός τραπέζης διά να βλέπωσιν όλοι οι στρατεύσιμοι, και αν ήθελον ίδει τρόπον κατασκευής διάφορον να ζητώσι την αφαίρεσιν των διακρινομένων από τι άλλο ψηφοδέλτιον και την αντικατάστασιν υπ' άλλων ομοιομόρφων με τα λοιπά· [...]

Γιαννούλης 1850 σ. 48.

219. -Εγ. 93 Υ. Εσωτ. Περί του ότι οι εξ υιοθεσίας καθιστάμενοι μόνοι υιοί δεν χαίρουσι το δικαίωμα εις εξαίρεσιν της στρατεύσεως.

4 Σεπτ. 1850 Αναιρεί Εγ. 59 Υ. Εσωτ. . 2 Ιουλ. 1849. Γιαννούλης 1850 σ. 51.

220. -Εγ. 100 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των οικείων δήμων πληρωμής των εξόδων της νοσηλείας των κηρυττομένων ανικάνων κληρουχων υπό των στρατολογικών επιτροπών.

13 Σεπτ. 1850

Γιαννούλης 1850 σ. 53.

221 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του φιλολογικού φροντιστηρ ίου.

17 Σεπτ. 1850

Λαβόντες υπ' όψιν το από 30 Ιουνίου 1842 περί συστάσεως φιλολογικού φροντιστηρίου παρά τω φερωνύμω Ημών Πανεπιστημίω <ΒΔ. " [...] εγκρίνομεν τον [...] κανονισμόν του [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του φιλολογικού φροντιστηρίου είναι η ειδικωτέρα εκπαίδευσις εις τας δύο αρχαίας γλώσσας την Ελληνικήν και Λατινικήν, των οπόσοι σκοπούσι να μετέλθωσι το διδασκαλικόν έργον.

Άρθρ. 23. Ουδείς είναι δεκτός εις τους φοιτητάς του φροντιστηρίου άνευ απολυτηρίου ενός των γυμνασίων του Βασιλείου της Ελλάδος.

Άρθρ. 25. Ωρισμένος αριθμός νέων, πτωχών μέν, αλλ' ευφυών, επιμελών και χρηστοηθών, λαμβάνει χρηματικήν περίθαλψιν υπό της Κυβερνήσεως.

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/67.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 26. Τα μαθήματα του φιλολογικού φροντιστηρίου διαρκούσι διετίαν πλήρη. Άρθρ. 27. το φιλολογικόν φροντιστήριον ανοίγει και κλείει μετά του Πανεπιστημίου.

[...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Οκτ. 1850.

222. -ΒΔ. Περί Βοτανικού Κήπου.

19 Σεπτ. 1850

< Σχηματισμός > καταλλήλου φυτολογίου, προς χρήσιν των παραδόσεων της Βοτανικής.

Άρθρ. 1. Ο [...] Επιμελητής του Βοτανικού Κήπου Κ. Χίλδραϊχ τίθεται υπό την άμεσον επιστημονικήν διεύθυνσιν του εν τω Ημετέρω Πανεπιστημίω Καθηγητού της Βοτανικής, με την υποχρέωσιν της κατά το τεχνικόν μέρος προσωπικής εργασίας αύτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Οκτ. 1850.

223. -Εγ. 105 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των στρατιωτικών νοσοκομείων και θεραπευτηρίων προκαταβολής των εξόδων νοσηλείας των μήπω κατεταγμένων εις τον στρατόν κληρουχων.

21 Σεπτ. 1850

Γιαννούλης 1850 σ. 56.

224. -ΒΔ. Περί καθηκόντων του γενικού γραμματέως <Υ. Στρατιωτικών>.

26 Σεπτ. 1850

[...] 10) Προπαρασκευαστικαί εργασίαι προς κατάταξιν νέων εις την στρατιωτικήν σχολήν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 37, 18 Οκτ. 1850.

225. -ΒΔ. Περί της τακτικής πληρωμής εκ μέρους των δημ. εισπράξεων των τε μισθών των δημοδιδασκάλων και των δαπανών των σχολείων.

27 Σεπτ. 1850

Θεωρούντες, ότι οι μισθοί των Δημοδιδασκάλων και τ' άλλα της Δημοτικής εκπαιδεύσεως έξοδα δεν πληρόνονται εγκαίρως παρά των Δημοτικών Εισπρακτόρων.

Θεωρούντες, ότι ένεκα τούτου η κατωτέρα εκπαίδευσις δεν ενεργείται προσηκόντως και δεν πραγματοποιούνται επομένως οι υπέρ ταύτης σκοποί της Κυβερνήσεως και των Νομοθετικών Σωμάτων, δι' ους παρεχωρηθησαν μεν διά του από 6 'Ιουλίου 1837 Ημετέρου Διατάγματος και του από 2 Δεκεμβρίου 1845 Νόμου τα εκ των φόρων των επιτηδευμάτων και των οικοδομών ποσοστά, δίδεται δε εις τους Δήμους εκ του Δημοσίου Ταμείου ανάλογος βοήθεια δι' αντιμισθίαν των δημοδιδασκάλων.

[...] ίνα μη απαντά εις το εξής η δημοτική εκπαίδευσις τοιαύτα προσκόμματα.

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

3. Οι δημοτικοί εισπράκτορες δεν συγχωρείται να λαμβάνουν την αντιμισθίαν των, ειμή αφ' ου αναδείξουν, ότι εισέπραξαν πραγματικώς κατά την έννοιαν του άρθρου 101 του περί Δήμων Νόμου το αντιστοιχούν ποσόν δημοτικών φόρων, άλλως κανέν ένταλμα δεν θέλει εκδίδεσθαι διά την μισθοδοσίαν των.

Ε. τ. Κ φ. 36, 14 Οκτ. 1850.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/68.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

226. -Εγ. 110 Εσωτ. Περί του ότι οι ανήλικες υιοί ακολουθούσι την δημοτικήν διαμονήν του πατρός των.

2 Οκτ. 1850

[...] μέχρις ου, ενήλικες γενόμενοι, ήθελον υποβάλει αίτησιν περί εγγραφής των εις έτερον δήμον.

Οι ανήλικοι αποτελούν " αναπόσπαστον μέρος της πατρικής οικογενείας ".

Γιαννούλης 1850 σ. 56.

227. -ΒΔ. Περί απονομής Νομισματοσημου εις τους συνδρομητάς της οικοδομής του Πανεπιστημίου Οθωνος.

5 Οκτ. 1850

Τιμητική διάκριση. Ε. τ. Κ φ. 39, 29 Οκτ. 1840.

228. -ΒΔ. Περί ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών γυμνασίων.

18 Οκτ. 1850

Άρθρ. 1. Από της α΄. 'Ιανουαρίου 1851 ουδείς θέλει είσθαι δεκτός ίνα καθέξη διδασκαλικήν δημοσίαν θέσιν η να μετέλθη ιδιωτικώς το διδασκαλικόν επάγγελμα. . εάν δεν διήλθε την σειράν των μαθημάτων του Φιλολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου και των του Φροντιστηρίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 29 Οκτ. 1850.

Σχετικά:

α) Διατυπώσεις των εξετάσεων των απαιτουμένων διά το δίπλωμα των διδασκάλων των Ελληνικών Σχολείων κατά το από 18 'Οκτωβρ. 1850 [...] Υ. Β. Διάταγμα

9 Φεβρ. 1851 Κλάδος α΄ σ. 361.

β) Εγ. 7575 Y. ΕΔΕ. Περί διορισμού βοηθών.

11 Δεκ. 1859

Η Κυβέρνησις της Α. Μ. του Βασιλέως, ζήλω επαινετώ φερομένη προς απόκτησιν διδασκάλων όσον οίόν τε ικανών και όσον οίόν τε αξίων της σπουδαίας και επιζήλου αυτών εντολής [...] εθέσπισε το από 18 'Οκτωβρίου 1850 Β. Διάταγμα περί ελληνοδιδασκάλων [...] Αλλ' η εκ της εφαρμογής του Διατάγματος τούτου πείρα κατέδειξε δυστυχώς άπρόσκοπον το [...] μέτρον, καθ' όσον ουδενός παρουσιαζομένου υποψηφίου κατά τους όρους του μνησθέντος Διατάγματος συγκεκροτημένου, και επιμενούσης της Κυβερνήσεως εις τοιαύτην μόνον παραδοχήν, η διδασκαλική υπηρεσία έπαυσε μεν να προσλαμβάνη άποδεείς ίσως λειτουργούς, αλλ' αντί τούτου περιέπεσεν εις το χείρον κακόν να στερήται αυτών παντάπασι και να διατηρή κενας των διδασκαλικών θέσεων ουχί πάνυ ολίγας.

προς θεραπείαν πρόχειρον, και μόνην ίσως δυνατήν, της λίαν σοβαράς και λίαν αξιολυπήτου ταύτης ελλείψεως, περιήλθεν η Κυβέρνησις εις το έτερον μέτρον, όπερ υπάρχει γνωστόν εις υμάς, Κύριε Νομάρχα, της παραδοχής των καλουμένων βοηθών, προς αναπλήρωσιν καθ' ολοκληρίαν ελλειπόντων ελληνοδιδασκάλων, άνευ απαιτήσεως ωρισμένων προσόντων και επί μόνη τη εκ των προηγουμένων εκάστου πεποιθήσει του Υπουργού περί της προς το έργον καταλληλότητος, διοριζομένων.

Κλάδος α΄ σ. 526.

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/69.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

229. -ΒΔ. Περί διοργανισμού του Γεωργικού Σχολείου εις Τίρυνθα.

2 Νοεμ. 1850

[...] Λαβόντες ύπ' όψιν τον από 28 Μαΐου 1846 νόμον περί συστάσεως Γεωργικού Σχολείου εις Τίρυνθα·

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Άρθρ. 1. Σκοπός της συστάσεως του Γεωργικού Σχολείου είναι η διδασκαλία των διαφόρων μεθόδων της γεωργίας εν γένει κατά τε το θεωρητικόν και πρακτικόν μέρος, και η διάδοσις των γνώσεων τούτων εις τους κατοίκους.

Άρθρ. 2. το Γεωργικόν Σχολείον [...] θέλει περιλαμβάνει δύο διακεκριμένας τάξεις μαθητών, αίτινες ακολούθως θέλουν απαρτίσει δύω ιδιαιτέρας Σχολας <πρακτική και πρακτική - θεωρητική >.

Άρθρ. 5. Οι μαθηταί του Γεωργικού Σχολείου διαιρούνται εις τακτικούς, εις οικοτρόφους και εις εκτάκτους.

Άρθρ. 6. Τακτικοί μαθηταί είναι οι εγγραφόμενοι εις μίαν των τάξεων του Σχολείου και ακολουθούντες την σειράν των παραδιδομένων μαθημάτων. Οικότροφοι δε όσοι διορίζονται παρά της Κυβερνήσεως η των δήμων, η άλλων καταστημάτων, η και εκ μέρους ιδιωτών διά να τελειώσωσι τας σπουδάς των, κατοικούντες και τρεφόμενοι εντός του ιδίου καταστήματος. Έκτακτοι δε μαθηταί όσοι εκ των περιοίκων γεωργών η Η κτηματιών η'θελον συχνάζει περιοδικώς εις το Σχολείον διά ν' αποκτήσωσι πρακτικάς γνώσεις περί την καλλιέργειαν διαφόρων προϊόντων.

Άρθρ. 8. διά να γίνη τις δεκτός ως τακτικός μαθητής η ως οικότροφος εις το Σχολείον απαιτείται να έχη τα εξής προσόντα.

1. Να ήναι υγιούς κράσεως.

2. Να ήναι εμβολιασμένος.

3. Να έχη ηλικίαν 15 έως 20 ετών.

4. Να ήναι χρηστών ηθών.

5. Να γιγνώσκη το αναγιγνώσκειν και γράφειν και τας τέσσαρας απλάς πράξεις της αριθμητικής. Εάν δε ούτος προτίθεται να εκπαιδευθή καθ' όλα τα μέρη της επιστήμης, ακολουθών τα μαθήματα της β΄. τάξεως, απαιτείται να ετελείωσε τα μαθήματα ενός των ελληνικών σχολείων του Κράτους.

Άρθρ. 17. το σχολαστικόν έτος άρχεται την 20 'Οκτωβρίου και λήγει την 20 'Ιουνίου

[...]

Άρθρ. 20. Αι ετήσιαι εξετάσεις θέλουν είσθαι δημόσιοι. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 22 Νοεμ. 1850.

230. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των Εμποροπλοιάρχων.

24 Νοεμ. 1850

[...] Άρθρ. Α'. Ουδείς του λοιπού δύναται να λάβη εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, αν, [...] δεν αποδείξη δι' εξετάσεων ότι επίσταται τα εξής·

1. Τα στοιχεία της καθομιλουμένης Ελληνικής· < ήγουν, το γράφειν ευχερώς και ευαναγνώστως, υπαγορεύοντος του εξεταστού >.

2. Τας αρχάς της Γεωγραφίας.

3. την πρακτικήν Αριθμητικήν.

4. την Πλωτικήν, ήτοι αναμέτρησιν του πλού.

5. Τας απαραιτήτους αρχάς της Ναυτικής Αστρονομίας.

6. Τον εξαρτισμόν και την κυβερνητικήν των εμπορικών πλοίων· και

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/70.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

7. Τα κυριώτερα του εμποροπλοιάρχου καθήκοντα.

[...] Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα εξεταζομένων μαθημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 44, 6 Δεκ. 1850.

1851

231 . -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί του ότι πρέπει να ζητήται διά των προξενικών αρχών η συλληψις εκείνων μόνων εκ των εν τη αλλοδαπή διαμενόντων κληρουχων, όσοι δεν υπάγονται εις νόμιμον εξαίρεσιν.

6 Ιαν. 1851

Ένεκα της ολίγης προσοχής των δημοτικών αρχών συμβαίνει συνεχώς [...] να εγγράφωνται εις τους πίνακας των στρατευσίμων και νέοι, υπαγόμενοι εις περιπτώσεις εξαιρέσεως, [...] και όταν μεν οι νέοι αυτοί ήναι παρόντες εις το Κράτος, δεν είναι δύσκολον εις αυτούς και προ και μετά την κλήρωσιν να προτείνωσι τας ενστάσεις των, όταν όμως τύχη να ήναι απόντες, επειδή [...] < δέν > φροντίζουσιν οι γονείς αυτών να προτείνωσιν ενστάσεις, ζητείται η σύλληψίς των διά των προξενικών άρχών, και εντεύθεν ενδεχόμενον είναι να λάβη χώραν το άτοπον του να συλληφθώσι και προσαχθώσιν εις την Ελλάδα κληρούχοι μη υποκείμενοι εις στράτευσιν, ένεκα λόγων νομίμων. [...]

Γιαννούλης 1851 σ. 1.

232. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού του εν Τήνω Καταστήματος της Ευαγγελιστρίας.

7 Απρ. 1851 Άρθρ. 1. Ο εν Τήνω Ιερός Ναός της Ευαγγελιστρίας και η διαχείρισις της περιουσίας αυτού, καθό Δημοσίου Καταστήματος, κείται υπό την άμεσον επιτήρησιν της Κυβερνήσεως, ήτις διατάττει αρμοδίως τα περί της διοικήσεως του.

2. Η διοίκησις αυτού ανατίθεται εις Επιτροπήν < τα μέλη της οποίας > εκλέγει και διορίζει η Κυβέρνησις. [...]

4. Η υπηρεσία της Επιτροπής είναι άμισθος· η δε διάρκεια αυτής διετής.

11. Καθήκοντα της Επιτροπής κυρίως εισί τα εξής.

β) Καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν [...] να έχη πόρον διαρκή και ανάλογον [...] προς συντήρησιν των εκ του Ταμείου αυτού του Ιερού Ναού βοηθουμένων ευαγών τε και εκπαιδευτικών εν Τήνω καταστημάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 5 Μαΐου 1851.

233. -ΒΔ. Περί των μαθητών του σχολείου των Τεχνών.

29 Απρ. 1851

[...] 1) Εκ των εξερχομένων εκ του σχολείου των Τεχνών μαθητών, όσοι, [...] έλαβον το ανήκον απολυτήριον, θέλουν λαμβάνεσθαι κατά προτίμησιν ύπ' όψιν παρά του επί των Εσωτερικών Υπουργού εις τους διορισμούς ιχνογράφων, βοηθών γεωμετρών, επιστατών επί των οδών, γεφυρών, και λοιπών παρ' αυτού εκτελουμένων δημοσίων έργων.

Ε. τ. Κ φ. 13, 24 Μαΐου 1851.

Σελ. 70
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 51
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  διά την τροφήν πτωχών παίδων προ πάντων ορφανών, και να εφορά εις την διαχείρισιν των διά τους πτωχούς αγαθοεργών καταστημάτων.

  § 42. Να φροντίζη αρμοδίως διά να διορίζωνται [...] μαιεύτριαι εκ των αναγνωρισμένων νομίμως ως τοιούτων. [...]

  Άρθρ. 14 § 24. Να φροντίζη αρμοδίως περί όλων, όσα αφορώσι τα σχολεία και την ανατροφήν των παίδων και περί βελτιώσεως των εντός της διοικητικής περιφερείας του δημοσίων τεχνολογικών και επιστημονικών καταστημάτων.

  § 25. Να επιτηρή εις όλα τα εντός του νομού υπάρχοντα καταστήματα της δημοσίου εκπαιδεύσεως, και να επαγρυπνή εις το να εκτελώνται οι περί διδασκαλίας κανονισμοί και τα περί πειθαρχίας.

  § 26. Να φροντίζη αρμοδίως περί ενθαρρύνσεως των δεικνυόντων έξοχον ευφυΐαν μαθητών και να γνωμοδοτή περί των διορισθησομένων υπέρ αυτών χορηγημάτων.

  27. Να φροντίζη αρμοδίως περί συστάσεως βιβλιοθηκών κατά τον νομόν [...]

  28. Να επιτηρή εις την διαγωγήν και την υπηρεσίαν του προσωπικού των διδακτικών καταστημάτων του νομού· έτι δε να διορίζη, να μεταθέτη, η να παύη τους τοιούτους καθ' όσον δι' ιδιαιτέρων ορισμών ανετέθη εις τον νομάρχην η εξουσία αύτη· αν δε η κυβερνησις επεφύλαξεν εις εαυτήν το δικαίωμα τούτο, ο νομάρχης οφείλει να υποβάλλη εις αυτήν την περί τούτων πάντων γνωμοδότησίν του.

  Επίσης § 29, 30, 31, 32, 33. Ε. τ. Κ φ. 35, 29 Δεκ. 1845.

  1846

  167. -ΒΔ. Περί απολύσεως της υπηρεσίας του παρά τη στρατιωτική σχολή διδασκάλου της σπαθασκίας < χάριν οικονομίας >.

  16 Ιαν. 1846

  Ε. τ. Κ φ. 2, 1 Φεβρ. 1846.

  168. - Οδηγίαι Υ. Εσωτ. Περί της περιοδείας των νομαρχών και επάρχων.

  13 Φεβρ. 1846

  [...] Η δημοσία εκπαίδευσις είναι αντικείμενον ούσιωδέστατον το οποίον πρέπει να εφελκύση ιδίως την προσοχήν του Νομάρχου· διά τούτο οφείλετε κατά την περιοδείαν σας να επιθεωρήτε τα σχολεία διά να πληροφορήσθε αυτοπροσώπως εάν τα καταστήματα όπου ενεργείται η διδασκαλία ευρίσκωνται εις καλήν κατάστασιν, εάν ήναι εφωδιασμένα με τα αναγκαία βιβλία και υλικόν, εάν γίνεται η απαιτουμένη πρόοδος των μαθητών, και εις εναντίαν περίστασιν να εξιχνιάζετε τας αιτίας, αι οποίαι εμποδίζουν την πρόοδόν των. Οφείλετε ωσαύτως να λαμβάνετε ακριβείς πληροφορίας περί της ηθικής διαγωγής και της ικανότητος των διδασκάλων, και εάν εκπληρώσι προσηκόντως τα καθήκοντα των. Τας αυτάς πληροφορίας οφείλετε να λαμβάνετε και ως προς την εκπλήρωσιν των καθηκόντων των κατά νόμον διωρισμένων εφορειών των διαφόρων σχολείων.

  [...] εάν υπάρχουν καταστήματα προς εκπαίδευσιν του κλήρου εντός . της περιφερείας σας. οφείλετε να τα επισκέπτεσθε και να ενεργήτε τας αναγκαίας εξετάσεις περί της καταστάσεως αυτών· [...]

  Ε. τ. Κ φ. 4, 1 Μαρτ. 1846.