Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 511-530 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/511.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βενθύλος Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως, τ. 1 - 4, Αθήνα 1884 - 1898.

Γιαννούλης Β. Γιαννούλης, Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών [1845 - 1885* δεν βρήκα τα έτη: 1874 - 1879, 1882 - 1884], τ. 1 - 7, Αθήνα 1857 - 1886.

Δημητριάδης Σ. Χ. Δημητριάδης, Συλλογή των περί μέσης εκπαιδεύσεως ιδία Ισχυόντων Νόμων [...] από του 1833 - 1899 έτους, Αθήνα 1899.

Δηληγιάννης - Ζηνόπουλος Θ. Π. Δηληγιάννης - Γ. Κ. Ζηνόπουλος, * Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1875, τ. ΣΤ', Αθήνα 1875, τ. Ζ΄, Αθήνα 1876. [ΟΙ δύο αυτοί τόμοι περιέχουν νομοθεσία Υ. ΕΔΕ].

Δυοβουνιώτης Γ. Δυοβουνιώτης, * Ελληνικοί Κώδικες [...] , τ. 1 - 2, Αθήνα 1901.

Θανόπουλος - Κρασσάς Γ. Α. Θανόπουλος - Αλ. Κρασσάς, Συλλογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης [...] των ετών 1834 - 1846, Αθήνα 1870, [...] των ετών 1870 - 1871, Αθήνα 1871.

Κλάδος Η. Κλάδος, * Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την δημοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι [...] , τ. Α΄ (1833 - 1859), Αθήνα 1860, τ. Β΄ (1860 - 1868), Αθήνα 1869.

Λιακόπουλος Η. Λιακόπουλος, Κώδιξ της Ελληνικής Νομοθεσίας [...] , τ. 1 - 16, Αθήνα 1892 - 1896.

Παρίσης Σ. Μ. Παρίσης, *Ανωτέρα και μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή [...] Νόμων Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του [...] <Υ.ΕΔΕ> από του 1833 - 1884, τ. 1 - 3, Αθήνα 1884 - 1893. Ράλλης Γ. Α. Ράλλης, οι Ελληνικοί Κώδικες [...] , τ. Α΄, Αθήνα 1856.

Σελ. 511
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/512.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Α. Απόφαση

Αγγ. Αγγελία

Άρθρ. Άρθρο

ΒΔ. Βασιλικό Διάταγμα

Γν. Γνωστοποίηση

Γρ. Γραμματεία

Γρ. ΕΔΕ Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Γρ. Εσωτ. Γραμματεία επί των Εσωτερικών

Γρ. Ναυτ. Γραμματεία επί των Ναυτικών

Γρ. Οικ. Γραμματεία επί των Οικονομικών

Γρ. Στρατ. Γραμματεία επί των Στρατιωτικών

Δκ. Διακήρυξη

Δλ. Δηλοποίηση

Δτ. Διάταξη

Ε. Ειδοποίηση

Εγ. Εγκύκλιος

Ε. τ. Κ Εφημερίς της Κυβερνήσεως*

Θ. Θέσπισμα

Κ. Κοινοποίηση

Ν. Νόμος

ν. νομός

Πρ. Προκήρυξη

Υ.Α. Υπουργική Απόφαση

Υ. ΕΔΕ Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υ. Εσωτ. Υπουργείο Εσωτερικών

Υ. Ναυτ. Υπουργείο Ναυτικών

Υ. Οικ. * Υπουργείο Οικονομικών

Υ. Στρατ. Υπουργείο Στρατιωτικών

Ψ. Ψήφισμα

* Τις φορές που υπήρχαν για τον ίδιο χρόνο περισσότεροι από ένας τόμοι Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με χωριστή αρίθμηση ο καθένας, δηλώθηκε στη σχετική παραπομπή ο τόμος Β΄ η Γ΄ η Δ'. Σ* αυτή την περίπτωση, αν δεν υπάρχει μνεία του τόμου, το αναφερόμενο λήμμα θα πρέπει να αναζητηθεί στον Α΄ τόμο. Εξαίρεση αποτέλεσε το έτος 1885, όπου με τις ενδείξεις Α1 και Α2 δηλώθηκαν τα δύο τμήματα, με χωριστή αρίθμηση, του σχετικού τόμου.

Σελ. 512
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/513.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1891

2354.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις Αδελφότητος των Υδραίων.

5 Ιαν. 1891 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι·

α') Η ίδρυσις κέντρου ενώσεως και αδελφικής συνεργασίας των εν Αθήναις και Πειραιεί Υδραίων.

β') Η φιλανθρωπική επικουρία προς τους δεομένους υποστηρίξεως Υδραίους, καθόλου δέ η αλληλοβοήθεια και η προστασία των Υδραίων [...]

Άρθρ. 14. Πας Υδραίος δύναται να γίνη τακτικόν μέλος του Συνδέσμου. Δια να έχη όμως ψήφον εν τη συνελεύσει, πρέπει να έχη συμπεπληρωμένον το 21 έτος της ηλικίας του. Η εξακρίβωσις της ηλικίας του και της ταυτότητός του επαφίεται εις την κρίσιν του συμβουλίου.

Άρθρ. 30. Απαγορεύονται αι πολιτικαί συζητήσεις εν τω Συνδέσμω [...]

22 Δεκ. 1890 Ε. τ. Κ φ. 12, 11 Ιαν. 1891.

2355.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Καλάμαις Τεκτονικής Αδελφότητος.

8 Ιαν. 1891

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός της εταιρίας είναι η αμοιβαία υποστήριξις των μελών αυτής. Άρθρ. 4ον. Μέτοχος της εταιρίας ταύτης δύναται να γίνη πας τις, αρκεί να καταβάλη [...] δραχμάς εξ (6) ως δικαίωμα εγγραφής και δραχμήν μίαν (1) καθ' έκαστον μήνα [...]

31 Δεκ. 1889 Ε. τ. Κ φ. 15, 14 Ιαν. 1891.

2356.-Υ.Α. 20274 Υ. Εσωτ. Περί τελικής δημοπρασίας της επισκευής των εκ κακής χρήσεως γενομένων φθορών εις το εν Χαλκίδι κατάστημα το χρησιμεύον ως γυμνάσιον.

16 Ιαν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 15, 18 Ιαν. 1891 (Β'). 2357.-Υ.Α. 1210 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του δημοτικού σχολείου Τσούκας του δήμου Ηραίας εις το χωρίον Ράφτη < ως πολυπληθέστερον >.

16 Ιαν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 21. 19 Ιαν. 1891. 33

Σελ. 513
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/514.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2358.-Υ.Α. 19064 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >.

16 Ιαν. 1891

[...] χορηγείται τω Δημητρίω Κουρελάκω η άδεια να συστήση εν τη πόλει Σπάρτης ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 19. 18 Ιαν. 1891.

2359.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως της τρίτης τάξεως του Βαρβακείου γυμνασίου εις δύο τμήματα.

17 Ιαν. 1891

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 19 Ιαν. 1891.

2360.-Υ.Α. 14747 π.ε. Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού σχολείου >..

19 Ιαν. 1891

[...] χορηγείται τη Μαργαρίτα Γάτ, η άδεια να συστήση την ην αιτείται Β' τάξιν ελλην. σχολείου εν τω, εν Ναυπλίω, εκπαιδευτηρίω της των θηλέων [...]

Ε. τ. Κ φ. 25. 23 Ιαν. 1891.

2361 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των λεπτουργών.

19 Ιαν. 1891 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] " σύνδεσμος συνεργατικός [...] " σκοπός του οποίου είναι η διά κοινής συνεργασίας των μελών αυτού ανάπτυξις και προαγωγή της λεπτουργικής τέχνης και η αλληλοβοήθεια των μελών αυτού.

Άρθρ. 2ον. Η ανάπτυξις και προαγωγή της [...] τέχνης θε'λει αναπτυχθή [...] 4ον) διά της ιδρύσεως τεχνουργικής σχολής, εν η να διδάσκωνται θεωρητικώς και πρακτικώς την λεπτουργικήν τέχνην τα μέλη αυτού και να τελειοποιώνται εις αυτήν· 5ον) διά της αποστολής κατόπιν διαγωνισμού νέων ευφυών εις εύρωπαϊκα κεντρα, όπου ακμάζει η λεπτουργική τέχνη, εν οις να διδάσκωνται τας προόδους αυτών.

Άρθρ. 3ον. Η αλληλοβοήθεια των μελών του συνδέσμου θέλει ενεργείσθαι διά της εξευρέσεως εργασίας εις τα εστερημενα τοιαύτης και διά της χορηγήσεως ιατρικής η χρηματικής περιθάλψεως εις τ' άπορα εκ των μελών αύτού, είτε ασθενούντα είτε καθιστάμενα ανίκανα εις εργασίαν.

Άρθρ. 6ον. Τα μέλη του συνδέσμου διαιρούνται εις τρεις τάξεις αναλόγως του ποσού της εισφοράς εκάστου αυτών, αλλά δύναται ο της κατωτέρας να μετατεθή εις ανωτέραν τάξιν, πληρόνων την διαφοράν.

Άρθρ. 7ον. Η πρώτη τάξις εισφέρει υπέρ του συνδέσμου καθ' εκάστην εβδομάδα δραχμήν μίαν, η δευτέρα λεπτά πεντήκοντα και η τρίτη εικοσιπέντε.

Άρθρ. 8ον. Έκαστος καταστηματάρχης κρατεί εκ των ημερομισθίων των βοηθών (καλφάδων) και μαθητευομένων, των όντων μελών του συνδέσμου, την αναλογούσαν εις έκαστον εξ αυτών εισφοραν καθ' εκάστην εβδομάδα και καταβάλλει αυτήν μετά της εαυτού

Σελ. 514
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/515.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εις τό ταμείον του συνδέσμου. Ουδεμίαν όμως ευθύνην έχει [...] εν η περιπτώσει Δεν συναινέση εις την κράτησιν ταύτην ο βοηθός η μαθητευόμενος αυτού η εν μέλος του συνδέσμου.

Άρθρ. 10ον. τα μέλη του συνδέσμου πληρόνουσιν εφ' άπαξ ως δικαίωμα εγγραφής τα μεν πρώτης τάξεως δραχμάς τρεις, τα της δευτέρας δύο και τα της τρίτης μίαν.

Άρθρ. 32ον. [...] δικαίωμα ψήφου απολαμβάνουσι μόνον της πρωτης τα μέλη και δευτέρας τάξεως [...] 11 Νοεμ. 1890

Ε. τ. Κ φ. 33, 31 Ιαν. 1891.

2362.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως της Α' και Β' τάξεως του εν Πάτραις ελληνικού σχολείου εις δύο τμήματα.

21 Ιαν. 1891

[...] ένεκα της εν αυταίς πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 22 Ιαν. 1891.

2363.-Υ.Α. 142 ΓΥ.ΕΔΕ. < Περί απολύσεως δημοδιδασκάλου >.

23 Ιαν. 1891

[...] απολύεται της υπηρεσίας ο δημοδιδάσκαλος Σκάλας του δήμου Τρινάσου Παναγιώτης Γριβάκος, ως αποσχών της εκπληρώσεως των καθηκόντων του από του Σεπτεμβρίου π.έ. κατά την περί τούτου αναφοράν του νομάρχου Λακωνίας.

Ε. τ. Κ φ. 26, 24 Ιαν. 1891.

2364.-ΒΔ. Περί μεταθέσεως του εν Πάστρα ελληνικού σχολείου εις Χιονάτα του δήμου 'Ελιού < ν. Κεφαλληνίας >.

4 Φεβρ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 39, 7 Φεβρ. 1891.

2365. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της δευτέρας τάξεως του εν Δαδίω ελληνικού σχολείου.

4 Φεβρ. 1891

[...] ένεκα της εν αυτή πληθύος των μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 7 Φεβρ. 1891.

2366.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως της τρίτης τάξεως του εν Γυθείω ελληνικού σχολείου.

6 Φεβρ. 1891

[...] ένεκα της εν αυτη πληθύος των μαθητών, ανερχομένων εις εκατόν κατά τον απογραφικόν πίνακα του οικείου σχολάρχου [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 8 Φεβρ. 1891.

2367.-Υ.Α. 17416 π.ε. Υ. ΕΔΕ. Περί των δημοτικών σχολείων Βρονταμά και Κοσμά < ν. Λακωνίας >.

7 Φεβρ. 1891

Από " κινητά " καθίστανται μόνιμα στα αντίστοιχα χωριά.

Ε. τ. Κ φ. 44, 11 Φεβρ. 1891.

Σελ. 515
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/516.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2368.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της υπό την Προεδρείαν της

Λ.Μ. της Βασιλίσσης " εν Χριστώ Αδελφότητος " < μετά του οργανισμού και του συναφούς αυτώ Κανονισμού του πρακτικού Σχολείου των εφήβων εν ταις , φυλακαίς Συγγρού >.

14 Φεβρ. 1891 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. [...] σκοπός [...] η ηθική και η υλική βελτίωσις των εν τα ίς φυλακαίς καθειργμένων αδελφών [...]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

του πρακτικού σχολείου των εφήβων εν ταις φυλακαίς Συγγρού

Άρθρ. 1. Σκοπός [...] του πρακτικού σχολείου είναι η παροχή ηθικής, διανοητικής και θρησκευτικής παιδεύσεως και η ανάπτυξις τεχνουργικής ικανότητος.

Άρθρ. 2. Εισάγονται εν αυτώ αναλόγως των πόρων αι εξής τεχνουργίαι· α') ραπτική, β') λεπτουργική, γ') ψηκτροποιΐα, δ') τυπογραφική.

Άρθρ. 3. Οι εν τω σχολείω διδασκόμενοι διαιρούνται α') εις τεχνουργούς, β') εις μαθητευομένους. [...]

Άρθρ. 5. Διδάσκονται πάντες ανεξαιρέτως κατά το συνταχθησόμενον πρόγραμμα δύο καθ' εκάστην ώρας τα εξής· α') ανάγνωσιν, β') γραφήν, γ') αριθμητικήν, δ') γεωγραφίαν της Ελλάδος, ε, ) ιστορίαν του αγώνος, στ, ) καταστιχογραφίαν.

Σημ. Πάντα ταύτα στοιχειωδώς και συμφώνως προς την διανοητικήν των καθειργμενων ανάπτυξιν.

Άρθρ. 6. Ακροάσεις τακτικαί εισίν αι εξής· α') θρησκευτικά εκ της ιεράς ιστορίας και της Κατηχήσεως, ερμηνεία γραφών και λειτουργική, β') ηθική πρακτική, γ') αστικόν και ποινικόν δίκαιον, δ') μουσική (άσματα εκκλησιαστικά, πατριωτικά και παιδαγωγικά, συνοδευόμενα δι' οργάνου μουσικού).

Άρθρ. 7. Οι ειδικοί εις έκαστον κλάδον τεχνουργοί προσλαμβάνονται εν ανάγκη έξωθεν επί μισθώ [...]

Άρθρ. 10. Η διδασκαλία της αναγνώσεως, γραφής, αριθμητικής, ιστορίας και γεωγραφίας ανατίθεται εις καταδίκους νέους, δυναμένους να διδάξωσιν.

Άρθρ. 11. Εν ανάγκη δέ προσλαμβάνεται και ειδικός διδάσκαλος επί μισθω. [...]

27 Ιαν. 1891 Ε. τ. Κ φ. 49, 16 Φεβρ. 1891.

Βλ. και Ε. τ. Κ φ. 113, 18 Απρ. 1891 και φ. 116, 24 Απρ. 1891.

2369.-Ν. ΑΩ, Ε΄. Περί συστάσεως γεωργικού σταθμού εν Βυτίνη της Γόρτυνος.

18 Φεβρ. 1891

Άρθρ. 1. Εν τη πατρίδι του αοιδίμου Τριανταφυλλίδου, τη Βυτίνη, πρωτευούση του δήμου Νυμφασίας, συνιστάται γεωργικός σταθμός, δαπάναις του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος.

Άρθρ. 2. Ο εν Βυτίνη γεωργικός σταθμός διαιρείται εις τρία τμήματα, το γεωργικόν, το δασοκομικόν και το λεπτοξυλουργικόν.

Άρθρ. 3. Εν τω γεωργικώ τμήματι γίγνεται διδασκαλία παραδειγματική α') της χρήσεως των εντελεστέρων γεωργικών εργαλείων· β') καλλιεργείας πληρεστέρας και εντελεστερας των δημητριακών καρπών, της αμπέλου και κηπουρικών φυτών και δένδρων.

Σελ. 516
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/517.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Εν τω δασοκομικώ τμήματι γίγνεται διδασκαλία ωσαύτως παραδειγματική α') της καλλιεργείας των δασών, προς ανάπτυξιν και συντήρησιν αυτών, β') της τεχνικωτερας υλοτομίας αυτών.

Άρθρ. 5. Εν τω λεπτοξυλουργικω τμήματι γίγνεται διδασκαλία α') της τέχνης της κατασκευής εκ ξύλου των παιδικών αθυρμάτων, β ) άλλων εκ ξύλου ωσαύτως σκευών η εργαλείων.

Άρθρ. 12. του δασοκομικού τμήματος προΐσταται εις δασοκόμος μετακαλούμενος εκ της Ευρώπης [...] προσλαμβάνονται δε παρ' αυτώ [...] ως μαθηταί [...] , μέχρι των δώδεκα, υιοί περιοίκων οικογενειών, ουχί νεώτεροι των 18 ετών, ούδ' υπερβάντες το 25 έτος, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών εξήκοντα έκαστος.

Άρθρ. 13. Αι εν τοις δήμοις Νυμφασίας, Μυλάοντος, Κλείτορος, Τρικολώνων, Δημητσάνης, Λαγκαδίων και Θελπούσης δασικαί περιφέρειαι διατίθενται εις την διδασκαλίαν ταύτην [...] αφαιρούμεναι από την διοίκησιν του οικονομικού εφόρου Γόρτυνος, εκπληρούντων εν αυταίς των μεν δασοκόμων τα [...] καθήκοντα του δασονόμου, των δε μαθητών τα [...] των δασοφυλάκων.

Άρθρ. 15. Δια την διδασκαλίαν της λεπτοξυλουργικής τέχνης ιδρύεται τεχνουργείον [...] το οποίον διευθύνει ως προϊστάμενος εις τεχνίτης μετακαλούμενος εκ Γερμανίας [...] προσλαμβάνονται [...] < δε > ως μαθηταί δώδεκα νέοι, τέκνα περιοίκων γεωργικών οικογενειών, ηλικίας ανωτέρας των 16, αλλ' ουχί και των 20 ετών.

Εις έκαστον των μαθητών τούτων αποδίδονται κατά μήνα δραχμαί τριάκοντα ως έξοδα τροφής [...]

Άρθρ. 21. 'Επιτρέπεται να διορισθώσιν [...] ανά εις διερμηνεύς, όπως χρησιμεύη εις τας μεταξύ των διδασκόντων και των διδασκομένων συνεννοήσεις [...]

Ε. τ. Κ φ. 52, 19 Φεβρ. 1891.

Σχετικό: ΒΔ. της 10 Αυγ. 1891, Ε. τ. Κ φ. 220, 10 Αυγ. 1891, το οποίο ξαναδημοσιεύεται στην Ε. τ. Κ φ. 264, 20 Σεπτ. 1891· και ΒΔ. της 24 Δεκ. 1891, Ε. τ. Κ φ. 364, 28 Δεκ. 1891.

2370.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως εις δύο τμήματα της πρώτης τάξεως του Α' εν Πάτραις ελληνικού σχολείου.

22 Φεβρ. 1891

[...] λόγω πληθύος των μαθητών [...] Ε. τ. Κ φ. 66, 5 Μαρτ. 1891.

2371 .-Ν. Α, Γ'. Περί εξόδων συντηρήσεως των εν τω Σχολείω των Υπαξιωματικών εκπαιδευομένων.

23 Φεβρ. 1891

Άρθρον μοναδικόν. το άρθρον 1 του , ΛΣΛΘ' από 24ης Ιουλίου 1885 νόμου τροποποιείται ως εξής·

Η προς παρασκευήν της τροφής αυτών δαπάνη ορίζεται εις μίαν ημίσειαν δραχμήν καθ' εκάστην δι' έκαστον συσσιτούντα μαθητήν, εάν ο αριθμός αυτών δεν υπερβαίνη τους εξήκοντα, εις μίαν δε δραχμήν, εάν η ανώτερος [...]

Ε. τ. Κ φ. 64, 2 Μαρτ. 1891.

2372.-Ν. Α, Ε'. Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του εδαφίου β' του άρθρου 83 του , ΛΦΚΠ' νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού.

28 Φεβρ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 65, 2 Μαρτ. 1891.

Σελ. 517
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/518.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2373.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως της τετάρτης τάξεως του Βαρβακείου γυμνασίου εις δύο τμήματα.

7 Μαρτ. 1891

[...] ένεκα υπερβάλλοντος αριθμού μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 70, 9 Μαρτ. 1891.

2374.-Ν. Α, ΙΕ'. Περί υποχρεωτικής συμμετοχής των δημοσίων λειτουργών εις το Μετοχικόν Ταμείον των πολιτικών υπαλλήλων.

7 Μαρτ. 1891

Άρθρ. 1. Η [...] συμμετοχή καθίσταται υποχρεωτική δι' άπαντας τους εξής λειτουργούς του κράτους, ήτοι [...] γ') τους παρά της Κυβερνήσεως διοριζομένους δημοδιδασκάλους αμφοτέρων των φύλων [...]

Ε. τ. Κ φ. 70, 9 Μαρτ. 1891.

2375.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού της εν Βαρλέττα της Ιταλίας ορθοδόξου ελληνικής κοινότητος.

12 Μαρτ. 1891 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. Η εν Βαρλέττα Ορθόδοξος Ελληνική κοινότης αποτελείται εκ πάντων των 'Ορθοδόξων ομογενών, από οποιονδήποτε μέρος και αν ώσιν, της τε ελευθέρας και ύποδουλωμένης Ελλάδος, και των μονίμως κατοικούντων εν Βαρλέττα.

Εξαιρούνται δε μόνον όσοι κατεδικάσθησαν εις εγκληματικήν ποινήν.

Άρθρ. 2ον. Σκοπός της κοινότητος είνε η αναπαλλοτρίωτος διατηρησις και ανάπτυξις του εν Βαρλέττα ιερού ναού " η Κυρία των Αγγέλων " * και πάντων των κτημάτων αύτού, κινητών τε και ακινήτων των απαρθενευόντων τη εκκλησία ταύτη καθώς επίσης και παντός άλλου ούτινος ήθελεν αποφασισθή βραδύτερον η σύστασις επ' αγαθώ του εν Βαρλέττα Ελληνισμού, πάσα δε προσπάθεια θέλει καταβληθή και από της σήμερον, όπως προϊόντος του χρόνου συστηθή Ελληνικόν Σχολείον. [...] 16/28 Αυγ. 1889

Ε. τ. Κ φ. 79, 19 Μαρτ. 1891.

* Στη σφραγίδα της κοινότητας σημειώνεται: " η εν .Βαρλέττα Κυρία των Αγγέλων 1789 ".

2376.-Υ.Α. 5430 Υ. ΕΔΕ. < Περί ακυρώσεως αδείας συστάσεως Ελληνικού Σχολείου >.

23 Μαρτ. 1891

[...] ληφθείσης υπ' όψιν της υπ' άριθ. 1688 ε.έ. αναφοράς της νομαρχίας Ευβοίας περί του εν Χαλκίδι ιδιωτικού παρθεναγωγείου, του διευθυνομενου υπό της δημοδιδασκάλου κ. Αγγελικής Σεντουκάκη, της εκθέσεως του εκτάκτου επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων Καρυστίας, καθηγητού του εν Χαλκίδι γυμνασίου, και της εκθέσεως του γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων, περί του ότι η ειρημένη Αγγελική Σεντουκάκη Δεν συνεμορφώθη προς τους κειμένους νόμους, ακυρούται η άδεια αυτής ως προς το ελληνικόν σχολείον και περιορίζεται αύτη εις μόνον το δημοτικόν σχολείον.

Ε. τ. Κ φ. 84, 26 Μαρτ. 189 Ι.

Σελ. 518
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/519.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2377.-ΒΔ. Περί συστάσεως ανωτάτης του Β. ναυτικού υγειονομικής επιτροπής.

27 Μαρτ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 88. 29 Μαρτ. 1891.

2378.-Ν. Α, Μ'. Περί ερμηνείας και συμπληρώσεως του νόμου ΑΡΚΑ της 13 Απριλίου 1883, περί συντάξεως των οικογενειών των μελών του Αρείου Πάγου και των Εφετείων.

27 Μαρτ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 88, 29 Μαρτ. 1891. 2379.-Ν. Α, ΜΑ'. Περί τροποποιήσεως του από 9 Ιανουαρίου 1888, ΛΧΜΛ' νόμου περί ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

27 Μαρτ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 88, 29 Μαρτ. 1891.

2380.-Ν. Α, ΜΓ'. Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του άρθρου 44 του , ΛΦΚΠ' νόμου περί στρατολογίας.

27 Μαρτ. 1891

Αφορά στη σύνθεση των στρατολογικών συμβουλίων. Ε. τ. Κ φ. 92. 1 Απρ. 1891.

2381 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Πάτραις " Ενώσεως των Φιλομούσων ".

27 Μαρτ. 1891 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός της οποίας εστίν η περισυλλογή και η φύλαξις των λειψάνων και μνημείων της Ελληνικής και Χριστιανικής Αρχαιότητος και εν γένει. παντός μνημείου αναγομένου εις την παλαιαν και νεωτέραν Ιστορίαν της πόλεως Πατρών και των πέριξ, εν ιδιαιτέρω Μουσείω, διατελούντι υπό την άμεσον προστασίαν της Εταιρίας. Έτι δε και η σύστασις τοπικής εν Πάτραις δημοσίας Βιβλιοθήκης και η σύστασις και διατήρησις εσπερινών σχολών του Λαού [...]

Ε. τ. Κ φ. 99, 5 Απρ. 1891,

2382.-ΒΔ. Περί συστάσεως ιδίου τμήματος παίδων εν ταις σωφρονιστικαίς φυλακαίς Συγγρού.

29 Μαρτ. 1891

[...] Α') Εν ταις σωφρονιστικαίς φυλακαίς Συγγρού οι ελάσσονα των 14 ετών ηλικίαν άγοντες παίδες αποχωριζόμενοι των λοιπών καταδίκων, αποτελούσιν ίδιον τμήμα υπό την επωνυμίαν " τμήμα παίδων ".

Β') Θέλουσι μεταχθή εις τας φυλακάς Συγγρού εκ των λοιπών φυλακών του Κράτους κατάδικοι άγοντες την μνημονευθείσαν ήλικίαν, δι' ων να συμπληρωθή ο αριθμός των εκατόν

Σελ. 519
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/520.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

παίδων, όσους δύναται να περιλάβη το τμήμα, εάν αι κατά νόμον άρμόδιαι εφορευτικαί επιτροπαί εγκρίνωσι την μεταγωγήν. Οι κατάδικοι παίδες υποβάλλονται εις εργασίαν, διδάσκονται δε εν σχολείω συνιστωμένω εν τω τμήματι, αναλόγως της αναπτύξεως αυτών. Γ, ) Εν τω σχολείω διδαχθήσονται η ιερά ιστορία, η κατήχησις, η χριστιανική ηθική, η ανάγνωσις, η γραφή, η αριθμητική, η γεωγραφία και η ιστορία της Ελλάδος. Είσαχθήσονται δε η ραπτική, η λεπτουργική, η ψηκτροποιΐα, η τυπογραφική, η υποδηματοποιΐα, η κατασκευή ενετικών φανών.

Πάσα δε άλλη τέχνη δύναται να , ισαχθη μόνον τη εγκρίσει του επί της Δικαιοσύνης Υπουργείου.

Δ') Επιτρέπομεν τη υπό την προεδρείαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης διατελούση εν Χριστώ Αδελφότητι των Κυριών την επιμέλειαν περί της ηθικής, διανοητικής και σωματικής αναπτύξεως των εν τω τμήματι των παίδων καταδίκων, αναθέτομεν δε αυτή και την εν τω σχολείω διά των ιδίων αυτής μελών η διά διδασκάλων οριζομένων τη εγκρίσει του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού, διδασκαλίαν, υπό τον όρον να τηρή απαρεγκλίτως τα άρθρα 28, 55 και 66 του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Β. διατάγματος και τους λοιπούς εν ισχύι κανονισμούς.

Αναφέρεται και ο Ν. .ΑΦΚ, από 28 Μαΐου 1887 " περί φυλακών ".

Ε. τ. Κ φ. 91, 30 Μαρτ. 1891.

2383.-Ν. Α, Ξ'. Περί συμπληρώσεως του άρθρου 7 του νόμου ΣΕ' της 7 Απριλίου 1867, περί συνενώσεως των ευεργετικών ταμείων του κατά γην στρατού.

3 Απρ. 1891 Άρθρον μοναδικόν. το άρθρον 7 [...] συμπληρούται ως εξής: " Τα εις την , 3 εδαφ. α, αναφερόμενα βοηθήματα των χηρευουσών οικογενειών μετόχων διανέμονται μεταξύ των δικαιουμένων μελών της ορφανικής οικογενείας, ήτοι της χήρας και των τέκνων κατά κεφαλας εξ ισου " [...]

Ε. τ. Κ φ. 99, 5 Απρ. 1891.

2384.-Ν. Α, ΝΣΤ'. Περί επαρχιακών συμβουλίων.

3 Απρ. 1891

Άρθρ. 19. Τα επαρχιακά συμβούλια αποφασίζουσιν οριστικώς: α') Περί του αριθμού των δημοτικών σχολείων, τα οποία είναι δυνατόν να υπάρχωσιν εν εκάστω δήμω, και περί του τόπου εν ώ εκαστον τούτων πρέπει να συστηθή [...]

Ε. τ. Κ φ. 97, 4 Απρ. 1891.

2385.-Ν. Α, ΞΑ'. Περί τροποποιήσεως των , ΛΡΟΠ' και , ΛΨΚΖ' νόμων περί ναυτικού απομαχικού ταμείου.

3 Απρ. 1891

Άρθρ. 4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου η εις τας χήρας, τα ορφανά και τους γονείς των εργατών θαλάσσης αναλογούσα σύνταξις [...] προσδιορίζεται επί τη βάσει της συντάξεως της εις τους εργάτας θαλάσσης ανηκούσης κατά τους όρους των άρθρων 22 και 24 του , ΛΡΟΗ, νόμου, ως ταύτα τροποποιούνται διά του παρόντος νόμου.

Σελ. 520
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/521.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 6. [...] Αι συντάξεις των ορφανών, των χηρών και των γονέων των πνιγέντων εργατών θαλάσσης εις ουδεμίαν υποβάλλονται ελάττωσιν.

Άρθρ. 8. [...] Μόνον οι έχοντες υπηρεσίαν υπέρ την δεκαπενταετίαν μεταβιβάζουσι το προς σύνταξιν δικαίωμα εις τας χήρας και τα ορφανά αυτών [...]

Άρθρ. 11. Τα ναυτικά φυλλάδια των [...] απογραφομένων ως μαθητευομένων ναυτών χορηγούνται αντί δραχμής [...]

Ε. τ. Κ φ. 101, 6 Απρ. 1891.

2386.-Υ.Α. 17712 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

4 Απρ. 1891

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον Νικόλ. Παπαβασιλείου η άδεια να συστήση εν Γαργαλιάνοις ιδιοσυντήρητον δημοτ. σχολείον εκ 4 τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 102, 8 Απρ. 1891.

2387.-Ν. Α, ΞΔ'. Περί κατατάξεως μέ τον βαθμόν του ανθυπολοχαγού εν τω στρατώ ξηράς Ελλήνων < υπηκόων > αποφοίτων στρατιωτικών σχολείων της αλλοδαπής και υπηρετούντων εν ξένοις στρατοίς.

5 Απρ. 1891

Άρθρ. 1. [...] αγόντων ηλικίαν μικροτεραν των 25 ετών συμπεπληρωμενων, κεκτημένων απολυτήριον Ελληνικού Γυμνασίου, ευδοκιμησάντων κατά τας εκ στρατιωτικού σχολείου της αλλοδαπής αποφοιτηρίους εξετάσεις, καταταχθέντων δε και υπηρετούντων, ως οι ιθαγενείς, εν τω στρατω του Κράτους εις ο το ειρημένον σχολείον ανήκει [...]

Ε. τ. Κ φ. 102, 8 Απρ. 1891.

2388.-ΒΔ. Περί μεταθέσεως της έδρας του Ελλην. σχολείου Αρτοτίνης εις Άνω Παλαιοξάριον < δήμου Ποτιδανείας >.

6 Απρ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 104, 10 Απρ. 1891.

2389.-Υ.Α. 4100 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

7 Απρ. 1891

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Αικατ. Τόμπρου η άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Μιχ. Βόδα ιδιοσυντήρητον δημ. σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 105, 11 Απρ. 1891.

2390.-ΒΔ. Περί εγγραφής και εξετάσεως των μαθητών γυμνασίων και ελληνικών σχολείων.

12 Απρ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 129, 9 Μαΐου 1891.

Σελ. 521
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/522.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Τροποποιείται μέ το ΒΔ. περί τροποποιήσεως δώδεκα άρθρων του από 12 Απριλίου

1891 ΒΔ. περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών: 14 Δεκ. 1891. Ε. τ. Κ φ. 358, 19 Δεκ. 1891.

Σχετικά: α) Εγ. 9515 Υ. ΕΔΕ. Εγκύκλιος ερμηνευτική του περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών Β. Διατάγματος της 12 Απριλίου 1891.

14 Απρ. 1891 Παρίσης Γ' σ. 140.

β, ) Εγ. 18470 Υ. ΕΔΕ. Περί προβιβαστηρίων εξετάσεων εν ιδιωτικοίς μαθητών από δημοσίων παιδευτηρίων προερχομένων.

27 Σεπτ. 1891

Παρίσης Γ' σ. 165.

2391 .-ΒΔ. Περί διαιρέσεως του εν Αθήναις Βαρβακείου γυμνασίου εις δύο απ' αλλήλων ανεξάρτητα γυμνάσια.

12 Απρ. 1891

Είχε ήδη 600 μαθητές. Ε. τ. Κ φ. 109, 15 Απρ. 1891.

2392.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις Κυπριακής αδελφότητος " ο Ζήνων " .

16 Απρ. 1891 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. Η [...] αδελφότης [...] σκοπεί:

α, ) Την περίθαλψιν των απόρων μελών ένεκα ανικανότητος προς εργασίαν, προερχομένης εξ ασθενείας η γήρατος.

β') Την περίθαλψιν των ορφανευουσών οικογενειών των απόρων μελών.

γ') Την προσωρινήν περίθαλψιν των εκ Κύπρου η αλλαχόθεν εις Αθήνας ερχομένων απόρων Κυπρίων και

δ') την διά παντός μέσου διάδοσιν και υποστήριξιν της Ελληνικής αγωγής και παιδείας εν Κύπρω.

Άρθρ. 3. [...] Τακτικά μέλη γίνονται πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί κατοικούντες Κύπριοι η εκ Κύπρου έλκοντες την καταγωγήν [...]

Άρθρ. 6. παν μέλος εγγραφόμενον, οφείλει να δηλώση εάν είναι έγγαμον η ου· εν καταφάσει δέ, τον αριθμόν και την ηλικίαν των τέκνων και εις το μέλλον τας τυχόν επερχομένας εις την οικογένειάν του μεταβολάς.

Άρθρ. 49. Συζητήσεις πολιτικαί απαγορεύονται εντελώς [...]

17 Φεβρ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 112, 18 Απρ. 1891.

2393.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού του εν Αθήναις Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου.

16 Απρ. 1891

Σελ. 522
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/523.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η σύστασις και η πρόοδος του Εθνικού θεάτρου.

Άρθρ. 2. Αναλόγως των πόρων αυτού ο Σύλλογος θέλει τείνει:

α') Εις σύστασιν Ωδείου, εν ω θελει εισαχθή η διδασκαλία της μουσικής, φωνητικής τε και οργανικής, η της αρμονίας, και η της δραματικής.

β') Εις σύστασιν θεάτρου Εθνικού προς εμψύχωσιν της δραματικής ποιήσεως.

γ') Εις αποστολήν υποτρόφων αρρένων και θηλέων επί διαγωνισμώ εις την αλλοδαπήν προς τελειοτέραν αυτών μόρφωσιν ως ηθοποιών [...] 6 Μαρτ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 113, 18 Απρ. 1891. 2394.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού της εν Ζακυνθω νέας Φιλαρμονικής Σχολής " ο Ορφεύς " .

16 Απρ. 1891

Άρθρ. 1. Η [...] Σχολή [...] προτίθεται να διδάσκη την Μουσικήν τέχνην προς κατάρτισιν μουσικών τελείων και τέρψιν του κοινού.

Άρθρ. 5. Αντιπροσωπεύεται υπό εννεαμελούς επιτροπής [...]

Άρθρ. 7. Εταίρος είναι πας ο καταβάλλων μηνιαίαν συνδρομήν, προσέτι δε και οι μαθηταί.

Άρθρ. 16. Η επιτροπή εκλέγεται παρά των συνδρομητών και μαθητών διά ψηφοδελτίων [...]

Άρθρ. 21. Οι μαθηταί οφείλουσι να λαμβάνωσι τα όργανα εκείνα προς εκμάθησιν τα οποία ήθελε κρίνει δι' αυτούς κατάλληλα ο διδάσκαλος.

Άρθρ. 31. Οι νέοι μαθηταί θέλουσι πληρόνει δίδακτρα 3 δραχμάς κατά μήνα, έως ότου καταρτισθώσι και κριθώσιν ικανοί υπό του διευθύνοντος την Μουσικήν Μουσικοδιδάσκαλου να εισέλθωσιν εις τον κύκλον των Μουσικών.

Άρθρ. 32. Απαγορεύεται αυστηρώς η παρουσία μαθητών μετά της στολής η πηληκίου του καταστήματος εις πολιτικάς επιδείξεις [...] 17 Ιαν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 112, 18 Απρ. 1891.

2395.-Υ.Α. 10052 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

24 Απρ. 1891

[...] εγκρίνεται τω Χαρισίω Παπαμάρκω να συστήση εν Αθήναις ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον περιέχον δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον [...]

Ε. τ. Κ φ. 172, 17 Ιουν. 1891.

2396.-ΒΔ. Περί των εις το ναυτ. άπομαχικόν ταμείον καταβολών των εργατών θαλάσσης και περί των εξ αυτού χορηγουμένων συντάξεων.

29 Απρ. 1891

Άρθρ. 5ον. Από της πρώτης Μαΐου 1891 αι συντάξεις των χηρών και ορφανών και των γονέων των πνιγέντων εργατών θαλάσσης πληρόνονται εις το άρτιον [...]

Εκτελεστικό Ν. ., ΞΑ, /3 Απρ. 1891. Ε. τ. Κ φ. 125, 4 Μαΐου 1891.

Σελ. 523
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/524.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2397.-ΒΔ. Περί συστάσεως ταχυδρ. γραφείου εν Λαγκάδα του δήμου Αιγιάλης της Θήρας κλπ.

2 Μαΐου 1891

[...] ανατίθεμεν την διεύθυνσιν αυτού εις τον βοηθόν του εκείθι. ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 124, 3 Μαΐου 1891.

2398.-Ν. Α, ΟΕ'. Περί τροποποιήσεως των περί Προξενικών αρχών νόμων.

8 Μαΐου 1891 Άρθρ. 30. Ουδείς διορίζεται έμμισθος προξενικός υπάλληλος:

β') αν Δεν συνεπλήρωσε το 18 έτος της ηλικίας του [...]

Άρθρ. 33. Ουδείς διορίζεται γραμματεύς προξενείου η γραμματεύς β' τάξεως γενικού προξενείου και του προξενικού γραφείου της εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβείας: α') αν Δεν συνεπλήρωσε το 23 έτος της ηλικίας του·

β') αν δεν φέρη δίπλωμα της νομικής [...] και δεν έλαβε την άδειαν του δικηγορείν· γ, ) αν δεν γιγνώσκη να λαλή και γράφη την γαλλικήν· δ') αν δεν πρωτεύση εν διαγωνισμώ [...]

Τροποποιητικός Ν. ΧΝ, '/21 Δεκ. 1877 και ΑΦΑΔ'/28 Μαΐου 1887.

Ε. τ. Κ φ. 133, 11 Μαΐου 1891.

2399.-ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

8 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 137, 13 Μαΐου 1891. 2400.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 20 του υπό στοιχ. , ΛΡΝΣΤ' νόμου της 27 Μαρτίου 1884 " περί συστάσεως σχολής ναυτικών δοκίμων " .

13 Μαΐου 1891 Ε. τ. Κ φ. 140, 16 Μαΐου 1891.

2401 .-ΒΔ. Περί συστάσεως επιτροπής προς μελέτην του συστήματος της στρατολογίας και παρασκευήν νέου περί αυτής νομοθετήματος.

15 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 141, 17 Μαΐου 1891.

2402.-Υ.Α. 2761 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

17 Μαΐου 1891

[...] χορηγείται εις τον Ιωάν. Αντωνόπουλον, ιερέα, η άδεια να συστήση εν Κυπαρισσία ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 142, 18 Μαΐου 1891.

Σελ. 524
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/525.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2403.-ΒΔ. Περί συστάσεως ταχυδρ. γραφείου εν Κεραμιδίω του δήμου Κασθαναίας της Αγυιάς κλπ.

18 Μαΐου 1891

[...] ανατίθεμεν την διεύθυνσιν αυτού εις τον βοηθόν του εκείθι ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 143, 20 Μαΐου 1891.

2404.-Υ.Α. 9562 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν Μάρκασι του δήμου Πελλήνης και Μπενδρώνι του δήμου Δυμης.

23 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 149, 24 Μαΐου 1891.

2405.-Υ.Α. 16383 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Ν. Φαλήρω.

24 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 152, 27 Μαΐου 1891.

2406.-Υ.Α. 12585, 17717 (1889) και 9691 ε.ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη κωμοπόλει Ασλάναγα του δήμου Άριος < ν. Μεσσηνίας >.

25 Μαΐου 1891 Ε. τ. Κ φ. 152, 27 Μαΐου 1891.

2407.-Υ.Α. 9772 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων μεν εν Δρυοπίδι και Ναούση, αρρένων δε εν Ποταμιά < δήμου Βύβλου > και Σουδενέϊκα < δήμου Δύμης >.

27 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 154, 28 Μαΐου 1891.

2408.-Υ.Α. 9773 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Β' δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κερκυρα.

27 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 154, 28 Μαΐου 1891.

2409.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Πύργω Φιλαρμονικής Εταιρίας ο " Ορφεύς " .

27 Μαΐου 1891 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Συνιστάται εν Πύργω τη προαιρετική των κατοίκων συνδρομή Φιλαρμονική Εταιρία [...] σκοπούσα τον καταρτισμόν σώματος μουσικών δι' εκγυμνάσεως νέων εν τη μουσική προς τέρψιν του κοινού και ανάπτυξιν του μουσικού αισθήματος υπό τους εξής όρους·

Σελ. 525
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/526.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2) πας πολίτης δύναται να εγγραφή μέλος της εταιρίας [...]

26) Η εταιρία διατηρεί σχολείον μουσικής, εν ώ γίνονται δεκτοί μαθηταί διδασκόμενοι την μουσικήν προς καταρτισμόν μουσικού σώματος.

27) Οι μαθηταί διαιρούνται εις τακτικούς και ερασιτέχνας.

30) πας μαθητής, αμα τη εγγραφή του, οφείλει να κατάθεση το εν πέμπτον της αξίας του οργάνου του, το δε υπόλοιπον εις δόσεις η εκ των τυχηρών [...]

31) Η διδασκαλία χορηγείται τοις μαθηταις δωρεάν [...]

37) το σχολείον δέχεται και μαθητάς ερασιτεχνας, οίτινες διδάσκονται οιονδήποτε όργανον θέλουσιν επί πληρωμή διδάκτρων, οριζομένων κατά συμφωνίαν μεταξύ αυτών και του διευθυντού [...] 9 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 156, 31 Μαΐου 1891.

2410.-ΒΔ. Περί αναθέσεως τοις νομάρχαις και τοις επάρχοις του Κράτους της εκδόσεως των ενταλμάτων του μισθού των δημοδιδασκάλων, γραμματοδιδασκάλων κλπ.

28 Μαΐου 1891

Εκτελεστικό Ν. ΑΧΜΑ'/9 Ιαν. 1888 και Α, ΜΑ, /27 Μαρτ. 1891.

Ε. τ. Κ φ. 156, 31 Μαΐου 1891.

2411.-ΒΔ. Περί συμπληρώσεως του 2ου άρθρου του περί ανατομικού φροντιστηρίου Β. διατάγματος της 3 Δβρίου 1888.

28 Μαΐου 1891

Ε. τ. Κ φ. 157, 31 Μαΐου 1891.

2412.-Υ.Α. 10181 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εις Άγιον Γεώργιον (Καστελοκάμπου) < δήμου Πατρών > και εις Δόριζα < δήμου Βαλτετσίου >.

3 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 161, 4 Ιουν. 1891.

2413.-Υ.Α. 10350 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Σκουπα του δήμου Ευρωστίνης.

5 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 164, 7 Ιουν. 1891.

2414.-Υ.Α. 10351 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κολλίναις του δήμου Καλτεζών.

5 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 164, 7 Ιουν. 1891.

Σελ. 526
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/527.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2415.-ΒΔ. Περί συστάσεως ταχ. γραφείου εν Καζακλαρίω του δήμου Τυρνάβου κλπ.

7 Ιουν. 1891

[...] ανατίθεμεν την διεύθυνσιν αυτού εις τον εκείθι δημοδιδάσκαλον [...]

Ε. τ. Κ φ. 165, 8 Ιουν. 1891.

2416.-Υ.Α. 10419 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

8 Ιουν. 1891

[...] χορηγείται εις τας δημοδιδασκάλους Ελευθερίαν Χαρβαλιά και Μαρίαν Χαρβαλιά η άδεια να συστήσωσιν εν Αθήναις κατά την συνοικίαν Κολονακίου ιδιοσυντήρητον δημοτικόν σχολείον θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 171, 15 Ιουν. 1891.

2417.-Υ.Α. 10964 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Τουρκοχώρι του δήμου Τριταίας.

11 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 169, 13 Ιουν. 1891.

2418.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συλλόγου των εν Σύρω Αμοργίνων.

12 Ιουν. 1891

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ.1. [...] του οποίου σκοπός είνε η μεταξύ των μελών αυτού στενοτέρα σχέσις και αλληλοβοήθεια [...]

Άρθρ. 2. Ο σκοπός ούτος [...] επιτυγχάνεται [...] 1) Δια βοηθημάτων είτε εις είδος είτε εις χρήμα, χορηγουμένων εις απόρους Αμοργίνας οικογενείας κατά τας παραμονάς των Χριστουγέννων, των απόκρεων και της Αναστάσεως. 2) Διά χορηγίας βιβλίων εις απόρους μαθητάς Αμοργίνους διακρινομένους επί ηθική και επιμέλεια. 3) Διά της νοσηλείας και περιθάλψεως ασθενών απόρων μελών του συλλόγου [...] 4) Διά της προστασίας και χειραγωγίας απόρων οικογενειών μελών του συλλόγου, αίτινες η εστερήθησαν του φυσικού των προστάτου η πένονται δι' αδυναμίαν αυτών προς εργασίαν. 5) Δι' εξευρέσεως προ παντός άλλου εργασίας εις τους δυναμένους εργάζεσθαι απόρους και ιδία εις τας όρφανάς οικογενείας μελών του συλλόγου [...] 7 Απρ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 174, 19 Ιουν. 1891.

2419.-Υ.Α. 11084 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κάμπω του δήμου Ευπαλίου.

13 Ιουν. 1891 Ε. τ. Κ φ. 170, 14 Ιουν.

Σελ. 527
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/528.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2420.-Υ.Α. 11083 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Γραμμένω του δήμου Μακρακώμης.

13 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 170, 14 Ιουν. 1891. 2421 .-Υ.Α. 11156 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων < έχοντος εαρινήν μεν έδραν το χωρίον Κάτω Ποταμιά, χειμερινήν δε το χωρίον Καλαμιά > του δήμου Κραθίδος.

15 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 172, 17 Ιουν. 1891.

2422.-Εγ. 11351 Υ. ΕΔΕ. < Περί του χρόνου, καθ' όν δέον να λογισθή πλήρης η ακαδημαϊκή σπουδή >.

18 Ιουν. 1891

[...] τετραετής μεν διά τους μαθητάς των τεσσάρων σχολών, τριετής δε διά τους μαθητάς του Φαρμακευτικού σχολείου, καθ' α εθεσπίσθησαν τα περί τούτου διά του άρθρου 1ου του Β. Διατάγματος της 19 Μαΐου 1842 [...]

Παρίσης Γ' σ. 57.

2423.-ΒΔ. Περί ορισμού του αριθμού των μαθητευομένων του Τριανταφυλλιδείου γεωργικού σχολείου Αθηνών < εις τεσσαράκοντα >.

20 Ιουν. 1891

Εκτελεστικό Ν. ΑΡΜΒ'/ 28 Μαΐου 1887. Ε. τ. Κ φ. 176, 21 Ιουν. 1891.

2424.-Υ.Α. 11633 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Φισκάρδω του δήμου Δολιχίου.

21 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 178, 22 Ιουν. 1891.

2425.-Υ.Α. 11701 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Β' δημοτικού σχολείου αρρένων εν τη νέα πόλει Γυθείου, ενορία Αγίας Τριάδος.

22 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 179, 24 Ιουν. 1891.

2426.-Υ.Α. 5128 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Ιμίρμπεη του δήμου Λαμιέων.

22 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 179, ...4 Ι, . 1891.

Σελ. 528
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/529.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2427.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

22 Ιουν. 1891 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός [...] η εις απάσας τας κοινωνικάς τάξεις διάδοσις της Γυμναστικής και η βελτίωσις των κατ' αυτήν. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται διά της ιδρύσεως των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, της συστάσεως γυμναστηρίων και της εκδόσεως συγγραμμάτων γυμναστικών.

Άρθρ. 6. [...] Τακτικά μέλη του Συλλόγου Δεν δύνανται να εκλεχθώσιν οι μαθηταί Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων [...] 20 Φεβρ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 183, 28 Ιουν. 1891.

2428.-Υ.Α. 11743 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου αρρένων εν Φτέρη και Κουμπιά του δήμου Σπερχειάδος.

26 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 182, 27 Ιουν. 1891.

2429.-Υ.Α. 11965 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Βερτζοβά του δήμου Κορυθίου.

29 Ιουν. 1891

Ε. τ. Κ φ. 188. 2 Ιουλ. 1891.

2430.-Υ.Α. 12631 Υ.ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Αραγοζαίνη (Ερινεού).

3 Ιουλ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 190, 3 Ιουλ. 1891.

2431.-ΒΔ. Περί ορισμού του αριθμού των μαθητευομένων του εν Αϊδινίω Κασσαβετείου και Τριανταφυλλιδείου Γεωργικού σχολείου.

6 Ιουλ. 1891

[...] ορίζεται εις είκοσιν εξ (26).

Εκτελεστικό Ν. ΑΦΜΒ'. Ε. τ. Κ φ. 194. 6 Ιουλ, 1891.

2432.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Καλάμαις του δήμου Ερινεών.

6 Ιουλ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 196, 9 Ιουλ. 1891.

2433.-Υ.Α. 13180 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Μύτικα του δήμου Σολίου < ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας >.

10 Ιουλ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 197, 10 Ιουλ. 1891. 34

Σελ. 529
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/530.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2434.-Υ.Α. 12950 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

11 Ιουλ. 1891

[...] χορηγείται εις την Σοφίαν Βασιλειάδου η άδεια να συστήση ενταύθα κατά την συνοικίαν Πλάκας ιδιοσυντήρητον δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 199, 12 Ιουλ. 1891.

2435.-ΒΔ. Περί επαναφοράς της σχολής των ναυτ. δοκίμων επί του άτμοδρόμονος " Ελλάδος " .

16 Ιουλ. 1891

Καταργεί το από 10 Σεπτ. 1885 ΒΔ. περί μεταγωγής της σχολής των ναυτικών δοκίμων εις την πόλιν Πειραιώς.

Ε. τ. Κ φ. 338, 30 Νοεμ. 1891.

2436.-Υ.Α. 13609 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

23 Ιουλ. 1891

[...] παρέχεται εις τον κ. Παύλον Μαρίαν Βαρώνον, αποστολικόν επίτροπον των επισκοπών Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, η άδεια, ην ητήσατο, περί συστάσεως ιδρύματος εκπαιδευτικού εν Ζακύνθω, διευθυνομένου υπό Γαλλίδων καλογραιών προς εκπαίδευσιν των του καθολικού δόγματος παίδων [...]

Ε. τ. Κ φ. 210, 25 Ιουλ. 1891.

2437.-ΒΔ. Περί συστάσεως και πέμπτου Ελληνικού σχολείου εν Πάτραις.

23 Ιουλ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 210, 25 Ιουλ. 1891.

2438.-Υ.Α. 14053 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Ζαρουχλέϊκα του δήμου Πατρέων.

25 Ιουλ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 210, 25 Ιουλ. 1891.

2439.-Υ.Α. 14298 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εις Στριγγλέϊκα και Μπούκουρα του δήμου Δύμης.

27 Ιουλ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 213, 29 Ιουλ. 1891.

2440.-ΒΔ. Περί συστάσεως και γ' τάξεως εν τω Ελληνικώ σχολείω Γαυρίου.

31 Ιουλ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 217, 3 Αυγ. 1891.

Σελ. 530
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 511
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

  Βενθύλος Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως, τ. 1 - 4, Αθήνα 1884 - 1898.

  Γιαννούλης Β. Γιαννούλης, Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών [1845 - 1885* δεν βρήκα τα έτη: 1874 - 1879, 1882 - 1884], τ. 1 - 7, Αθήνα 1857 - 1886.

  Δημητριάδης Σ. Χ. Δημητριάδης, Συλλογή των περί μέσης εκπαιδεύσεως ιδία Ισχυόντων Νόμων [...] από του 1833 - 1899 έτους, Αθήνα 1899.

  Δηληγιάννης - Ζηνόπουλος Θ. Π. Δηληγιάννης - Γ. Κ. Ζηνόπουλος, * Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1875, τ. ΣΤ', Αθήνα 1875, τ. Ζ΄, Αθήνα 1876. [ΟΙ δύο αυτοί τόμοι περιέχουν νομοθεσία Υ. ΕΔΕ].

  Δυοβουνιώτης Γ. Δυοβουνιώτης, * Ελληνικοί Κώδικες [...] , τ. 1 - 2, Αθήνα 1901.

  Θανόπουλος - Κρασσάς Γ. Α. Θανόπουλος - Αλ. Κρασσάς, Συλλογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης [...] των ετών 1834 - 1846, Αθήνα 1870, [...] των ετών 1870 - 1871, Αθήνα 1871.

  Κλάδος Η. Κλάδος, * Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την δημοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι [...] , τ. Α΄ (1833 - 1859), Αθήνα 1860, τ. Β΄ (1860 - 1868), Αθήνα 1869.

  Λιακόπουλος Η. Λιακόπουλος, Κώδιξ της Ελληνικής Νομοθεσίας [...] , τ. 1 - 16, Αθήνα 1892 - 1896.

  Παρίσης Σ. Μ. Παρίσης, *Ανωτέρα και μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή [...] Νόμων Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του [...] <Υ.ΕΔΕ> από του 1833 - 1884, τ. 1 - 3, Αθήνα 1884 - 1893. Ράλλης Γ. Α. Ράλλης, οι Ελληνικοί Κώδικες [...] , τ. Α΄, Αθήνα 1856.