Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 550-569 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/550.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2552.-Υ.Α. 26505 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λιγουριά πρωτευούση του δήμου Λήσσης της επαρχίας Ναυπλίας.

30 Δεκ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 1, 2 Ιαν. 1892.

-Υ.Α. 26322 Υ. ΕΔΕ. Περί χειμερινής και θερινής έδρας του εν Ζήρια < δήμου Ερινεών > δημοτικού σχολείου των αρρένων.

[...] από μεν 1 Νοεμβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου τα Ζηριώτικα (Καλύβια), το δε λοιπόν του έτους την Ζήριαν.

Ε. τ. Κ φ. 2, 3 Ιαν. 1891.

2554.-Υ.Α. 26096 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του δημοτικού σχολείου Βουρνάζι εις Χασάμπασα < δήμου Ιθώμης, ν. Μεσσηνίας  < ως πολυπληθεστέρου >.

31 Δεκ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 4, 7 Ιαν. 1892.

2555.-Υ.Α. 25636 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Παλούμπα του δήμου Ηραίας.

31 Δεκ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 8, 10 Ιαν. 1892.

1892

2556. -ΒΔ. Περί συστάσεως ταχ. γραφείων εν Κότρωνα και Πανίτση, πρωτευούσαις των δήμων Κολοκυνθίου και Μαλευρίου.

4 Ιαν. 1892

[...] αναθέτομεν την διεύθυνσιν του [...] πρώτου εις τον εκείθι ελληνοδιδάσκαλον [...]

Ε. τ. Κ φ. 6, 8 Ιαν. 1892.

2557.-Υ.Α. 211 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μαγούλα του δήμου Τεγέας.

5 Ιαν. 1892

Ε. τ. Κ φ. 8, 10 Ιαν. 1892.

2558.-Υ.Α. 486, 487 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

11 Ιαν. 1892

[...] αίρεται η κεχορηγημένη τω Β. Βαμβέτσω άδεια συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Τρικκάλοις, αποτελουμένου εξ ελλην. σχολείου και γυμνασίου, ένεκα ελλείψεως προσωπικού έχοντος τα νόμιμα προσόντα [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 11 Ιαν. 1892.

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/551.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2559.-Υ.Α. 2979 Υ. ΕΔΕ. Περί συοτάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αιθέρα του δήμου Θηναίας.

15 Ιαν. 1892

Ε. τ. Κ φ.50, 20 Φεβρ.1892.

2560.-ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού του δήμου Κυθηρίων.

16 Ιαν. 1892

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται εις την πληρωμήν των υπό του δήμου οφειλομένων και της εισφοράς αυτού υπέρ του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 19, 19 Ιαν. 1892.

2561.-ΒΔ. Περί συστάσεως και β' ελληνικού σχολείου εν Μεσσήνη.

20 Ιαν. 1892 [...] εν τω εν Μεσσήνη ελληνικώ σχολείω ενεγράφησαν μαθηταί 331, εν εκάστη δε τάξει υπέρ τους εκατόν, ένεκα του οποίου επιβάλλεται η διαίρεσις πασών των τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 21 Ιαν. 1892.

2562.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως εις δύο τμήματα της δευτέρας τάξεως του εν Καλάμαις γυμνασίου.

20 Ιαν. 1892

[...] λόγω υπερβάλλοντος αριθμού μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 21 Ιαν. 1892.

2563.-ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελληνικού σχολείου εν Αρφαροίς του δήμου Αμφίας.

20 Ιαν. 1892 Ε. τ. Κ φ. 25, 25 Ιαν. 1892.

2564.-ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελληνικού σχολείου εν Χρισσώ του δήμου Κρίσσης.

20 Ιαν. 1892 Ε. τ. Κ φ. 25, 25 Ιαν. 1892.

2565.-Υ.Α. 26198 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

24 Ιαν. 1892

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Σταυρούλαν Αθ. Πετρίδου άδεια συστάσεως, εν Πειραιεί, ιδιοσυντηρήτου παρθεναγωγείου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν πλήρες [...]

Ε. τ. Κ φ. 27, 28 Ιαν. 1892.

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/552.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2566. -Υ.Α. 4605 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως δημοτικού σχολείου >.

27 Ιαν. 1892

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Αγγελικήν Μπέλλου άδεια συστάσεως, εν Κερκύρα, δημοτ. σχολείου θηλέων εκ τεσσάρων τάξεων.

Ε. τ. Κ φ. 27, 28 Ιαν, . 1892.

2567.-Υ.Α. 2976 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Τρίποδες του δήμου Βυβλου.

12 Φεβρ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 51, 21 Φεβρ. 1892. 2568.-Υ.Α. 2783 Υ. ΕΔΕ. Περί χειμερινής και θερινής έδρας του δημοτικού σχολείου Καρυάς του δήμου Ευπαλίου.

14 Φεβρ. 1892

[...] το δημοτικόν σχολείον του χωρίου Καρυάς του δήμου Ευπαλίου θέλει εδρεύει από 1ης μεν Οκτωβρίου έως τέλους Μαΐου εις το χωρίον Σουλέ του ιδίου δήμου, από δε της 1ης Ιουνίου έως τέλους Σεπτεμβρίου εις το χωρίον Καρυά.

Ε. τ. Κ φ. 46, 18 Φεβρ. 1892.

2569 . - Υ.Α. 3503 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

26 Φεβρ. 1892

[...] αίρεται η χορηγηθείσα τω Θ. Καβράκω άδεια συστάσεως ιδιωτικού παιδευτηρίου εν Τρικκάλοις.

Ε. τ. Κ φ. 59, 27 Φεβρ. 1892.

2570.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Σιδηροκάστρω < δήμου Αυλώνος > ελληνικού σχολείου < μη λειτουργούντος προ πολλού >.

28 Φεβρ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 61, 29 Φεβρ. 1892.

2571 .-ΒΔ. Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως άρθρων του από

3 Δ/βρίου 1888 Β.Δ. περί ανατομικού φροντιστηρίου.

28 Φεβρ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 61, 29 Φεβρ. 1892.

2572.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως προσωρινού κανονισμού του εν Αθήναις εγερθησομένου νοσοκομείου η " Αλεξάνδρα " .

28 Φεβρ. 1892 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 6. [...] το ιδρυθησόμενον νοσοκομείον διαιρείται εις 8 τμήματα, ήτοι:

1) Χειρουργικής.

Σελ. 552
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/553.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2) Δερματολογίας και των συφιλιδικών νοσημάτων.

3) Εσωτερικής παθολογίας.

4) Νοσημάτων των παίδων.

5) Γυναικολογίας.

6) Μαιευτηρίου.

7) Απομονωτηρίου των πολυχρονίων η ανιάτων νοσημάτων.

8) Ομοίου λοιμωδών και μιασματικών νοσημάτων [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 29 Φεβρ. 1892.

2573.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις Αδελφότητος των του επουρανίου Βασιλέως θυγατέρων και υιών.

28 Φεβρ. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός της αδελφότητος είνε η του πνευματικού βίου ανάπτυξις και η εις χριστιανικά έργα υποκίνησις.

Άρθρ. 4. Η όλη της Αδελφότητος διοίκησις ανατίθεται εις το εν Νέα Υόρκη εδρεύον Κεντρικόν Συμβούλιον [...]

Άρθρ. 7. το Συμβούλιον οφείλει κατά την ετησίαν συνεδρίαν να εκλέξη διαρκείς εκ των μελών του Επιτροπάς, ως εξής:

[...] Β') < Επιτροπήν > επί της εκπαιδεύσεως.

Ε') " επί της προς τους πτωχούς της πόλεως ιεράς διδαχής.

Ζ') " επί της μεταξύ των εργατίδων εργασίας.

Η') " επί της μεταξύ ανδρών και εφήβων εργασίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 29 Φεβρ. 1892.

2574.-Υ.Α. 13113 π. ε. Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

4 Μαρτ. 1892

[...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Μαρίαν Αργυροπούλου άδεια συστάσεως, εν τη πόλει Κερκύρας, και εις το παρ' αυτής συντηρούμενον ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον θηλέων, πλήρους ελληνικού σχολείου εκ τριών τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 70, 7 Μαρτ. 1892.

2575.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως εις δύο τμήματα της δευτέρας τάξεως του εν Πειραιεί γυμνασίου.

4 Μαρτ. 1892

[...] ένεκα υπερβάλλοντος αριθμού μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 67, 5 Μαρτ. 1892.

2576.-ΒΔ. Περί καθηγητών διωρισμένων εν θέσει σχολάρχου.

7 Μαρτ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 77. 12 Μαρτ. 1892.

Σελ. 553
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/554.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2577.-ΒΔ. Περί προσόντων γυμνασιαρχών, καθηγητών, σχολαρχών και ελληνοδιδασκάλων και περί πρακτικών εξετάσεων.

7 Μαρτ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 77, 12 Μαρτ. 1892.

2578. -ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Γουρζουμίζη του δήμου Φαρών ελληνικού σχολείου.

11 Μαρτ. 1892

[...] ουδόλως λειτουργήσαν, και άλλου υπάρχοντος εν τω αυτώ δήμω.

Ε. τ. Κ φ. 76, 12 Μαρτ. 1892.

2579.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Ίσαρι της Μεγαλοπόλεως ελληνικού σχολείου.

11 Μαρτ. 1892

[...] ουδόλως σχεδόν λειτουργήσαν και από πολλού μη λειτουργούν.

Ε. τ. Κ φ. 76, 12 Μαρτ. 1892.

2580.-ΒΔ. Περί αναθέσεως της Σιναίας Ακαδημίας εις την Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου.

11 Μαρτ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 84, 14 Μαρτ. 1892.

2581 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συλλόγου των Ελλήνων εργολάβων.

11 Μαρτ. 1892

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός της ιδρύσεως του Συλλόγου είναι α') η ανάπτυξις των μελών αυτού διά διαφόρων αναγνωσμάτων, β') η σύστασις Κυριακού σχολείου των τεχνιτών και η μόρφωσις αυτών δι' εσπερινών διδασκαλιών, γ') η σύστασις ταμείου αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών, δ') η φιλανθρωπική αντίληψις των εκ των μελών καταστάντων ανικάνων και απόρων, ε') η εξομάλυνσις των μεταξύ των μελών αναφυομένων διαφορών, των σχετιζομένων μέ το επάγγελμα αυτών, και στ') η μελέτη των αφορώντων εις τον κλάδον ζητημάτων και η βελτίωσις των τυχόν κακώς κειμένων.

Άρθρ. 48ον. Τα κέρδη του Συλλόγου διανέμονται ως εξής πάρα του συμβουλίου κατ' έτος· 20ο/ο υπέρ σχηματισμού αποθεματικού κεφαλαίου προς φιλανθρωπικήν αντίληψιν των εκ των μελών καταστάντων ανικάνων και απόρων και περίθαλψιν εργατών, 80ο/ο διανέμεται εις τα ενεργά μέλη [...] 2 Μαρτ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 80, 13 Μαρτ. 1892.

2582.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων.

11 Μαρτ. 1892

Σελ. 554
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/555.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 2ον. Ο σύλλογος των εμποροϋπαλλήλων Αθηνών σκοπεί να παράσχη αυτοίς, συνερχομένοις επί το αυτό, τα μέσα αφ' ενός μεν προς ανάπτυξιν του γενικού εμπορικού φρονήματος, αφ' ετέρου δε προς χρησιμοποίησιν επί το βέλτιον του διαθεσίμου χρόνου αυτών διά της συγκροτήσεως διαλέξεων και συζητήσεων επί γενικών εμπορικών ζητημάτων, και δι' ιδρύσεως αναγνωστηρίου, σχολών κλπ.

Άρθρ. 4ον. Τακτικά < μέλη > εισί μόνον εμποροϋπάλληλοι.

Άρθρ. 5ον. Επίτιμα δε έμποροι, εργοστασιάρχαι, τραπεζίται και ιδρυταί εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών γραφείων.

Άρθρ. 10ον. Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη του συλλόγου χαίρουσι ταύτα δικαιώματα, πλην του της ψήφου, ήτις αποκλειστικώς ανήκει τοις τακτικοίς μελεσι.

Άρθρ. 42ον. Δαπάνη του Συλλόγου θέλουσι διδάσκεσθαι εν τω ιδίω καταστήματι η ελληνική, η γαλλική και η διπλογραφία, προσλαμβανομένων των επί τούτω καθηγητών και διδασκάλων μέ ανάλογον των πόρων του συλλόγου αντιμισθίαν, έναρξις δε των μαθημάτων. θέλει γίνει, άμα οι πόροι του συλλόγου το επιτρέψωσι.

Άρθρ. 47ον. Απαγορεύεται αυστηρώς η εν τω συλλόγω συζήτησις περί πολιτικών αντικειμένων [...] 2 Οκτ. 1891

Ε. τ. Κ φ. 87, 18 Μαρτ. 1892. Βλ. και τροποποιητικό του ΒΔ. της 2 Απρ. 1892, Ε. τ. Κ φ. 121, 14 Απρ. 1892.

2583.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου κανονισμού του εν Ερμουπόλει συλλόγου των εμποροϋπαλλήλων " Ερμούπολις " .

11 Μαρτ. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι α') η ίδρυσις κέντρου συναθροίσεως και αδελφικής συμπράξεως των μελών αυτού, β') η ηθική μόρφωσις και διανοητική ανάπτυξις αυτών και η χρηματική αρωγή του συλλόγου εις πάσχοντα τακτικά μέλη, γ') η σύστασις μετοχικού ταμείου προς αλληλοβοήθειαν.

Άρθρ. 5. Εν περιπτώσει διαλύσεως [...] η [...] βιβλιοθήκη του συλλόγου προσφέρεται ως δωρεά αυτού εις την ενταύθα σχολήν των Απόρων Παίδων [...]

Άρθρ. 7. Μέλος τακτικόν του συλλόγου δύναται να γίνη πας εν Σύρω εμποροπάλληλος έχων ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 18 ετών. Ως τοιούτοι δε θεωρούνται και οι υπάλληλοι των βιομηχανικών καταστημάτων, των τραπεζικών γραφείων, των ατμοπλοϊκών και ασφαλιστικών εταιριών, ως εχόντων άμεσον σχέσιν μέ το εμπόριον [...]

Άρθρ. 17. Ο σύλλογος διοικείται υπό εφορίας εξαμελούς εκλεγομενης ετησίως [...] διά τακτικής ψηφοφορίας των τακτικών μελών [...]

Άρθρ. 36. Τα απαρτίζοντα την εφορίαν μέλη δέον να άγωσιν ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 25 ετών [...]

Άρθρ. 41. Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται εις τον σύλλογον να αναμιγνύεται εις την πολιτικήν ως σωματείον, απαγορεύεται δε αυστηρώς πάσα πολιτική συζήτησις εν τω καταστήμάτι του συλλόγου, καθώς και αι προσωπικότητες και αποδοκιμασίαι [...]

1 Ιαν. 1892 Ε. τ. Κ φ. 87, 18 Μαρτ. 1892.

Σελ. 555
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/556.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2584.-ΒΔ. Περί επιμισθίων εργασίας των τεχνιτών και αρχιτεχνιτών του οπλοστασίου, του συνεργείου κλπ.

11 Μαρτ. 1892

Άρθρ. 1ον. Οι τεχνίται [...] λαμβάνουσι καθ' εκάστην εργάσιμον ημέραν τα κάτωθι Επιμίσθια εργασίας.

Μαθητής 1ης < τάξεως > ......................... λεπτά 0, 50 [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 20 Μαρτ. 1892.

2585.-ΒΔ. Περί διαθέσεως χρημάτων της κοινότητος Χοριγκόβου του δήμου Απεραντίων < επαρχίας Ευρυτανίας > προς ανέγερσιν δημοτ. σχολείου < αρρένων >.

16 Μαρτ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 91, 21 Μαρτ. 1892.

2586. -Β Δ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Ζακυνθω σωματείου των ξυλουργών " ο Άγιος Ιωσήφ " .

18 Μαρτ. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. Σκοπός του σωματείου έσεται η αλληλοβοήθεια και συνδρομή εις παν μέλος αυτού στερούμενον των προς το ζην αναγκαίων.

Άρθρ. 12ον. Άμα η επιτροπή πληροφορηθώ δι' αναφοράς ότι μέλος του σωματείου πτωχόν ασθενεί, οφείλει να επισκεφθή αυτό και χορηγήση [...] την νόμιμον συνδρομην, η οποία Δεν θα υπερβαίνη τας 30 δραχ. κατά μήνα. Εν περιπτώσει δε θανάτου να φροντίζη περί των της κηδείας και ταφής αυτού δι' εξόδων του σωματείου [...]

Άρθρ. 13ον. Η επιτροπή οφείλει να συνδράμη την οικογένειαν του αποβιώσαντος μέλους επί εν έτος, και ιδίως κατά τας δεσποτικάς εορτάς της Λαμπρής, Χριστουγέννων και Απόκρεων.

Άρθρ. 22ον. Αποβιώσαντος μέλους τινός του σωματείου, δύναται ο υιός αυτού, ξυλουργός ών, δηλών εγγράφως εντός τριών μηνών από της γνώσεως του θανάτου προς την επιτροπήν την θέλησιν αυτού, να εγγραφη μέλος του σωματείου, αναπληρώσας όσας μηνιαίας προκαταβολάς καθυστέρησεν ο αποθανών πατήρ του. αν ο αποθανών είχε συμπληρώσει τα δύο έτη από της εγγραφής του, τότε ο υιός αυτού χαίρει το δικαίωμα του αρχαιοτέρου μέλους.

Άρθρ. 26ον. Εις τα ένεκεν ηλικίας η ασθενείας καταστηθέντα μέλη ως ανίκανα προς πάσαν εργασίαν, άτινα έχουσι συμπληρωμένην άνευ διακοπής την διετίαν, δύναται η συνέλευσις δι' απολύτου πλειονοψηφίας να χορηγήση ετήσιον βοήθημα από 80 - 360 δραχμάς.

Άρθρ. 30όν. Εκ ταις συνεδριάσεσιν απαγορεύεται πάσα πολιτική και άλλη συζήτησις πλην της αφορώσης τα συμφέροντα του σωματείου [...] Ι Ιαν. 1892

Ε. τ. Κ φ. 96, 24 Μαρτ. 1892.

Σελ. 556
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/557.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2587.-ΒΔ. Περί αυξήσεως του επί των ωνίων κλπ. φορολογικού όρου του δασμού του δήμου Τροιζήνος.

18 Μαρτ. 1892

[...] Η από του δασμού τούτου πρόσοδος διατεθήσεται αποκλειστικώς προς πληρωμην της υπέρ του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως εισφοράς του δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 88, 19 Μαρτ. 1892.

2588.-ΒΔ. Περί ασκήσεως δημοδιδασκάλων και δημοδιδασκαλισσών < εις την συνδιδακτικήν μέθοδον >.

19 Μαρτ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 90, 20 Μαρτ. 1892.

2589.-ΒΔ. Περί συστάσεως εν τω εθν. Πανεπιστημίω γλωσσολογικού φροντιστηρίου.

21 Μαρτ. 1892

[...] σκοπούν α') την όσον οίόν τε ακριβή, μεθοδικήν και επιστημονικήν γύμνασιν των φοιτητών της φιλολογίας περί την ιστορικήν και γλωσσολογικήν εξέτασιν της Ελληνικής και Λατινικής γραμματικής και μάλιστα των διαλεκτικών μνημείων της αρχαίας Ελληνικής, την μελετην και εξερεύνησιν της μεσαιωνικής και νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης και την διδασκαλίαν της γλώσσης των αρχαίων Ινδών [...]

Ε. τ. Κ φ. 95, 24 Μαρτ. 1892.

2590.-ΒΔ. Περί ασκήσεως των ανασκήτων μέχρι τούδε δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων.

30 Μαρτ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 107, 1 Απρ. 1892.

2591 .-ΒΔ. Περί άρσεως αδείας ιδρύσεως και διατηρήσεως ιδιωτικών τινών εκπαιδευτηρίων αρρένων εν Πάτραις.

30 Μαρτ. 1892

[...] Αίρομεν την κεχορηγημενην άδειαν ιδρύσεως και διατηρήσεως ιδιωτικών παιδευτηρίων αρρένων εν Πάτραις, 1ον) από του Χαριλ. Δημητροπούλου υπό την επωνυμίαν " Πλάτων " , 2ον) Κ. Κανελλοπούλου, 3ον) Σπυρ. Παπασπυροπούλου, ως παραβιαζόντων πάσας τας περί ιδιωτικών παιδευτηρίων διατάξεις και ως προς τον αριθμόν και τα προσόντα των διδασκόντων και ως προς τα μαθήματα και ως προς τους μαθητάς, και παραγγέλλομεν να μη θεωρώνται υπό των εκεί γυμνασιαρχών τα υπό τούτων εκδιδόμενα αποδεικτικά σπουδής, ουδέ να γίνωνται δεκτοί προς εξέτασιν κατατακτήριον μαθηταί υπό των παιδευτηρίων τούτων προερχόμενοι [...]

Ε. τ. Κ φ. 106, 1 Απρ. 1892.

2592.-ΒΔ. Περί αποζημιώσεως οδοιπορικών εξόδων του κατά γην στρατού.

31 Μαρτ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 118, 11 Απρ. 1892.

Σελ. 557
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/558.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2593.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Ζακυνθω σωματείου των ραπτών " ο Άγιος Αθανάσιος " .

2 Απρ. 1892

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 1ον. Σκοπός [...] έσεται η αμοιβαία βοήθεια, η προς αλλήλους αγάπη και φιλάνθρωπος και χριστιανική συνδρομή, εις εκείνον, όστις ήθελε ποτέ δυστυχήσει η αποθάνει πτωχός η αν μέλος της οικογενείας αυτού άσθενήσαν στερήται των προς το ζην αναγκαίων

[...]

Άρθρ. 12ον. Η επιτροπή < εκ του προέδρου, του ταμίου και τριών συμβούλων απαρτιζομένη > δύναται να χορηγή εις πάσχον μέλος του σωματείου η τη οικογένεια αυτού δραχμάς 15 - 20 κατά μήνα [...] μετά παρέλευσιν διετίας από της συστάσεως [...] και της αναγραφής αυτού ως μελους.

Άρθρ. 13ον. Η επιτροπή οφείλει να συνδράμη την οικογένειαν του πάσχοντος η αποθανόντος μέλους του σωματείου επί εν έτος υποχρεωτικώς, ιδίως δε κατά τας δεσποτικάς ήμερας, ήτοι το άγιον Πάσχα, των Χριστουγέννων και τας Απόκρεω.

Άρθρ. 21ον. Εν η περιπτώσει αποβιώση μέλος τι του σωματείου η της οικογενείας αυτού νομίμως συμβιούν, εξαιρέσει πατρός, μητρός, αδελφών και τέκνων, εις οιανδήποτε οικίαν και αν ευρίσκωνται (εξαιρουμένων των μέχρι της ηλικίας των τριών ετών παίδων) υποχρεούνται τα μέλη του σωματείου [...] να παρευρεθώσιν [...] και να συνοδεύσωσι μέχρι του τάφου [...]

Άρθρ. 22ον. Αποβιώσαντος μέλους τινός του σωματείου, δύναται ο υιός αυτού, ράπτης ών, δηλών εγγράφως εντός τριών μηνών από της γνώσεως του θανάτου, προς την επιτροπήν, την θέλησιν αυτού, να εγγραφή μέλος του σωματείου, αναπληρώσας όσας μηνιαίας προκαταβολάς καθυστέρησεν ο αποθανών πατήρ του. Αν ο αποθανών είχε συμπληρώσει τα δύο έτη από της εγγραφής του, τότε ο υιός αυτού χαίρει το δικαίωμα του αρχαιοτέρου μελους.

Άρθρ. 30ον. προς τα εκ της ηλικίας η μακροχρονίου ασθενείας κατασταθεντα ανίκανα προς πάσαν εργασίαν μέλη του σωματείου, δύναται η συνέλευσις [...] να ορίση ετήσιον βοήθημα [...]

Άρθρ. 31ον. Ο πρόεδρος και ο ταμίας δέον να ώσι καταστηματάρχαι η και προϋπάρξαντες ως τοιούτοι και διαμένοντες μετά των λοιπών συμβούλων εν Ζακύνθω [...]

1 Σεπτ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 121, 14 Απρ. 1892.

2594.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Νιάτοις του δήμου Έλους.

8 Απρ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 116, 4 Απρ. 1892.

2595.-Υ.Α. 7571 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τοις χωρίοις Κακοχώρι και Χατζή του δήμου Αιγιέων.

14 Απρ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 129, 20 Απρ. 1892.

Σελ. 558
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/559.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2596. -ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων των εν ιδιωτικοίς παιδευτηοίοις η κατ' οίκον πεοατωσάντων γυμνασιακά μαθήματα.

15 Απρ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 125, 16 Απρ. 1892.

Σχετικο: ΒΔ. της 5 Μαΐου 1892 (με όμοιο τίτλο), Ε. τ. Κ φ. 156, 11 Μαΐου 1892. Ανακλήθηκαν και τα δύο μέ ΒΔ. της 22 Ιουν. 1892, Ε. τ. Κ φ. 210, 28 Ιουν. 1892.

2597.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της Εταιρίας των γαλακτοκόμων και γαλακτοπωλών Αθηνών και Πειραιώς.

20 Απρ. 1892 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. Ιον. [...] σκοπός της οποίας είνε α') η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας μεταξύ αύτών, β') η σύστασις μετοχικού ταμιευτηρίου διά την οικονομικήν ευεξίαν των επιτηδευμάτων αυτών και φιλανθρωπικού ταμείου διά την προς τα άπορα μέλη του επικουρίαν περίθαλψιν κλπ. [...]

Άρθρ. 29ον. Όστις εκ των μελών της εταιρίας κατά τας συνεδριάσεις του γνωμοδοτικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων πολιτικήν εγείρει συζήτησιν η προσβάλλει τινά των συναδέλφων του δι' απρεπών φράσεων [...] εάν μεν άπαξ, ανακαλείται [...] εάν δε και τρις παρεκτραπή διαγράφεται [...]

Άρθρ. 33ον. Μετά την διάλυσιν της εταιρίας, το φιλανθρωπικόν ταμείον της συντεχνίας εξακολουθεί υφιστάμενον εσαεί, διατιθεμένων των ετησίων τόκων των κεφαλαίων αυτού προς αποκατάστασιν ορφανών, θυγατέρων, απόρων μελών της εταιρίας [...]

Άρθρ. 37ον. Η εταιρία έχει σφραγίδα, φέρουσαν εν τω μέσω [...] προτομήν του θεού των ποιμένων " Πανός " . [...] Έχει επίσης σημαίαν εθνικών χρωμάτων, φέρουσαν επί της μιας προσόψεως ελαιογραφίαν του προφήτου Ηλιού [...]

28 Σεπτ. 1891 Ε. τ. Κ φ. 143, 1 Μαΐου 1892.

2598.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις σωματείου των " Επιπλοποικιλτών " .

20 Απρ. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός του σωματείου είναι η αμοιβαία υποστήριξις εις ηθικήν και υλικήν ανάπτυξιν της επιπλοποικιλτικής τέχνης και η αλληλοβοήθεια των μελών αυτού.

Άρθρ. 4ον. Η αλληλοβοήθεια των μελών του σωματείου θέλει ενεργείσθαι α) διά της εξευρέσεως εργασίας εις τα εστερημένα τοιαύτης. β') διά της χορηγήσεως ιατρικής η χρηματικής περιθάλψεως εις τα άπορα εκ των μελών αυτού, είτε ασθενούντα, είτε καθιστάμενα ανίκανα προς εργασίαν.

Άρθρ. 7ον. Τα μέλη του σωματείου διαιρούνται εις τρεις τάξεις αναλόγως του ποσού της εισφοράς εκάστου αυτών, άλλα δύναται ο της κατωτέρας να μετατεθή εις την ανωτέραν τάξιν, πληρόνων την διαφοράν.

Άρθρ. 18ον. Έκαστον μέλος του σωματείου [...] δικαιούται να τυγχάνη της προστασίας αυτού, ιδίως το μη έχον εργασίαν να τοποθετήται εις καταστήματα [...]

8 Μαρτ. 1892 Ε. τ. Κ , φ. 141, 30 Απρ. 1892.

Σελ. 559
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/560.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2599.-Υ.Α. 7886 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

25 Απρ. 1892

[...] χορηγείται τω Β. Βαμβέτσω άδεια συστάσεως, εν Τρικκάλοις Θεσσαλίας, πλήρους ελλην. σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 138, 27 Απρ. 1892.

2600.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού της εν Αθήναις εταιρίας των τυπογράφων και βιβλιοδετών " ο Γουτεμβέργιος " .

27 Απρ. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Η εν Αθήναις υπό τυπογράφων συσταθείσα εν έτει 1868 εταιρία και επονομαζομένη " Εταιρία των τυπογράφων και βιβλιοδετών ο Γουτεμβέργιος " σκοπόν έχει α') την εν καιρώ ασθενείας περίθαλψιν των αποτελούντων αυτήν μελών και των οικογενειών αύτών, β') την χορηγίαν δανείων εις τους εταίρους, γ') την απονομήν ετησίως μερίσματος εις αυτούς [...]

Άρθρ. 4. Την εταιρίαν συγκροτούσι τυπογράφοι, βιβλιοδέται, στοιχειοχυται, λιθογράφοι και βιβλιοπώλαι. ένα εγγραφή τις μέλος, δέον [...] να έχη συμπεπληρωμένον το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας του. Δυνατόν όμως να προταθώσι και γείνωσι δεκτά ως μέλη της εταιρίας και άτομα μικροτερας ηλικίας μέχρι του δεκάτου πέμπτου έτους, εάν συναινώσιν οι πατέρες η επίτροποι η κηδεμόνες αυτών. Τα ανήλικα ταύτα μέλη έχουσι πάσας τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των λοιπών μελών, εκτός του ότι Δεν μετέχουσι των συνελεύσεων μέχρι της ενηλικιότητος.

Άρθρ. 23. [...] Μέλη της οικογενείας του εταίρου θεωρούνται α) η σύζυγος αυτού, εάν είναι έγγαμος, και η χήρα αυτού μήτηρ, εάν είναι άγαμος, β') τα νόμιμα τέκνα του εγγάμου και του εν χηρεία διατελούντος, είτε φυσικά, είτε θετά, μέχρι του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας των, γ') ωσαύτως και τα επισήμως θετά τέκνα του αγάμου εταίρου [...]

22 Μαρτ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 154, 9 Μαΐου 1892.

2601.-Υ.Α. 8279 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου " .

29 Απρ. 1892

[...] χορηγείται εις Χρίστον Νικολαΐδην άδεια συστάσεως ιδιοσυντηρήτου παρθεναγωγείου, εκ τεσσάρων τάξεων του δημοτικού σχολείου και πλήρους ελληνικού, εν τη πόλει του Αιγίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 142, 30 Απρ. 1892.

2602.-Υ.Α. 5683 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Β' δημοτικού σχολείου αρρένων εν Κύμη.

1 Μαΐου 1892 Ε. τ. Κ φ. 145, 2 Μαΐου 1892.

Σελ. 560
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/561.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2603.-ΒΔ. Περί εξετάσεων, διακοπών και εξεταστικών επιτροπειών των δημοτικών σχολείων.

5 Μαΐου 1892 Ε. τ. Κ φ. 154, 9 Μαΐου 1892.

2604.-ΒΔ. Περί απολυτηρίων εξετάσεων των εν ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις ή κατ' οίκον περατωσάντων τα μαθήματα του γυμνασίου.

5 Μαΐου 1892 Ε. τ. Κ φ. 156, 11 Μαΐου 1892.

2605.-ΒΔ. Περί των αναγνωρισθεισών διδασκαλισσών των εργοχείρων κατά τας ενεργηθείσας την 6 Μαΐου 1892 εξετάσεις.

18 Μαΐου 1892

Πίνακας ονομάτων. Ε. τ. Κ φ. 164, 20 Μαΐου 1892.

2606.-Υ.Α. 6765 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

26 Μ, ου 1892

[...] χορηγείται εις Φραγκίσκον Δ. Μωρέτην και Φίλιππον Δ. Μωρέτην άδεια συστάσεως, εν Ζακύνθω, ιδιοσυντηρήτου δημοτ. σχολείου αρρένων εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 171, 27 Μαΐου 1892.

2607.-Υ.Α. 7694 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

29 Μαΐου 1892

[...] χορηγείται εις τον Δ. Κουρολίδην άδεια συστάσεως εν Σπάρτη ιδιωτικού έλληνικού Σχολείου, πλήρους.

Ε. τ. Κ φ. 174, 29 Μαΐου 1892. 2608.-Υ.Α. 9279 Υ. ΕΔΕ. Περί προσδιορισμού έδρας του δημοτικού σχολείου Κάτω Παλαιοξαρίου και Λυκοχωρίου.

29 Μαΐου 1892

[...] το μέχρι τούδε κινητόν δημοτικόν σχολείον Κάτω Παλαιοξαρίου και Λυκοχωρίου του δήμου Ποτιδανείας, θέλει εδρεύει του λοιπού εις Κάτω Παλαιοξάριον του ιδίου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 176, 1 Ιουν. 1892.

2609.-Υ.Α. 9805 Υ. ΕΔΕ. Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου.

4 Ιουν. 1892

[...] χορηγείται εις την Μαρίαν Π. Κουμιτζάκη άδεια συστάσεως εν Λαυρίω ιδιωτικού δημοτικού σχολείου εκ τεσσάρων τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 181, 6 Ιουν. 1892. 36

Σελ. 561
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/562.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2610.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Ζακύνθω συντεχνίας των κουρέων < υπό τον τίτλον " Πρόοδος " >.

12 Ιουν. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός της οποίας έσεται η αμοιβαία βοηθεια, η προς αλλήλους αδελφική αγάπη και η φιλάνθρωπος και χριστιανική συνδρομή εις εκείνον εκ των κουρέων, όστις ήθελε ποτέ δυστυχήσει η αποθάνει πτωχός [...] 16 Απρ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 191, 16 Ιουν. 1892.

2611.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως διατάξεως της διαθήκης του αποβιώσαντος Παύλου Μπουτζιου ποτέ Αποστόλου.

19 Ιουν. 1892

Κληροδότημα υπέρ Ορφανοτροφείου Ζακύνθου.

Ε. τ. Κ φ. 203, 23 Ιουν. 1892.

2612.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Φιλιατροίς Φιλαρμονικής Εταιρίας < Η " Εράνη " >.

19 Ιουν. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

2) πας πολίτης δύναται να εγγραφή μέλος [...] αναλαμβάνων την υποχρέωσιν μηνιαίας καταβολής ωρισμένου κατά προαίρεσιν ποσού, ουχί όμως ολιγώτερον της δραχμής.

10) Η διεύθυνσις της εταιρίας ανατίθεται εις πενταμελές συμβούλιον αποτελούμενον υπό του δημάρχου Εράνης ως προέδρου και εκ τεσσάρων μελών άλλων, εκλεγομένων [...]

23) Η εταιρία διατηρεί σχολείον μαθητών, εν ώ γίνονται δεκτοί μαθηταί νέοι [...]

24) Οι μαθηταί διαιρούνται εις τακτικούς και ερασιτέχνας.

27) πας μαθητής οφείλει να καταθέση εις τον δημοτικόν εισπράκτορα κατά δόσεις ολόκληρον την αξίαν του οργάνου του λόγω εγγυήσεως καλής χρήσεως [...]

28) Η διδασκαλία χορηγείται τοις μαθηταίς δωρεάν [...]

36) το σχολείον δέχεται και μαθητάς ερασιτέχνας, οίτινες διδάσκονται οιονδήποτε όργανον θέλουσιν επί πληρωμή [...]

42) [...] διαλυθείσης [...] της εταιρίας η περιουσία της περιέρχεται εις το ενταύθα γυμνάσιον [...] αχρονολόγητο

Ε. τ. Κ φ. 207, 25 Ιουν. 1892.

2613.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Καλάμαις συνδέσμου των υποδηματοποιών.

20 Ιουν. 1892 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός του οποίου είναι η χρηματική αρωγή εις τα άπορα αυτού μέλη, εις ατυχείς περιστάσεις, και η προστασία των συμφερόντων της Συντεχνίας.

Άρθρ. 2ον. Μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται υποδηματοποιοί (καταστηματάρχαι, εργάται, μαθητευόμενοι) και πας πολίτης αποδεχόμενος τον παρόντα κανονισμόν.

Σελ. 562
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/563.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 12ον. Πρόεδρος Δεν δύναται να έκλεγή ο μη καταστηματάρχης.

Άρθρ. 13ον. Οι μη όντες υποδηματοποιοί εκ των μελών και οι μαθητευόμενοι Δεν έχουν το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι. του δικαιώματος του εκλέγειν στερούνται και οι μη συμπληρώσαντες το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας των εκ των εργατών, περί ου αποφαίνεται το διοικητικόν Συμβούλιον και κατ' έφεσιν η ολομέλεια.

Άρθρ. 21ον. αν τι των μελών καθυστέρηση επί ένα μήνα τας καταβολάς του, έχον εργασίαν. η επί δύο άνευ εργασίας, αυτοδικαίως διαγράφεται από μέλος και απόλλυσι τας καταβολάς του.

Άρθρ. 23ον. 'Εξαιρείται η περίπτωσις, καθ' ην στρατεύεται τις η απουσιάζει των Καλαμών ότε επανερχόμενος δύναται να επαναλάβη την συνέχειαν των καταβολών του χωρίς να υποχρεώται να καταβάλη τα κατά τον χρόνον της απουσίας του.

Άρθρ. 26ον. Εν περιπτώσει ασθενείας τινός των μελών, ο Σύνδεσμος υποχρεούται να παρέχη επί ένα μήνα δι' έκαστον έτος συμπεπληρωμένον καταβολών ιατρόν, φάρμακα, και εις μεν τους καταστηματάρχας η τους μη υποδηματοποιούς δραχμάς δύο, εις τους εργάτας δραχμήν μίαν και ημίσειαν, και εις τους μαθητευομένους δραχμήν μίαν εκάστην ημέραν ασθενείας και ανικανότητος προς εργασίαν πιστοποιουμενης υπό του ιατρού της συντεχνίας.

Άρθρ. 27ον. Πρίν την πάροδον τριετίας [...] ουδεμία περίθαλψις δίδεται [...]

Άρθρ. 28ον. Τα συμπληρούντα πλήρη δεκαετή καταβολήν μέλη δικαιούνται εις σύνταξιν, εν η περιπτώσει περιέλθωσιν εις ανικανότητα εργασίας [...]

Άρθρ. 37ον. Έκαστον των μελών έχει σύμβολον μικρόν αστέρα, διά των ελληνικών χρωμάτων κεχρωματισμενον, ον αναρτά εν δεοντι από του αριστερού μέρους του στηθους. ο αστήρ των μελών του Συμβουλίου είναι διπλασίων διαστάσεων, ο δε Πρόεδρος φέρει προς τούτοις και διακριτικόν σημείον κυανόλευκον ταινίαν, ην αναρτά από του δεξιού ώμου έως του αριστερού μέρους της μέσης. Τα σύμβολα ταύτα φέρονται υπό των μελών εν ημεραις εορτών και τελετών [...] 11 Μαρτ.. 1892

Ε. τ. Κ φ. 205, 24 Ιουν. 1892.

2614.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις σωματείου των αργυροχρυσοχόων.

24 Ιουν. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του σωματείου είναι η συγκρότησις μετοχικού κεφαλαίου, προς περίθαλψιν ασθενούντων μελών, και υποστήριξις και ανάπτυξις της εγχωρίου βιομηχανίας.

Άρθρ. 10. Ως μέλη του σωματείου είναι δεκτοί οι κατεργαζόμενοι τον χρυσόν και άργυρον εργάται, οικείοι καταστηματάρχαι και οι διευθυνταί καταστημάτων [...]

Άρθρ. 12. ένα γείνη τις μέλος του σωματείου, απαιτείται η παρά του νόμου ενηλικιότης.

Άρθρ. 24. Η διοίκησις απαρτίζεται από καταστηματάρχας [...]

9 Μαΐου 1892 Ε. τ. Κ φ. 211, 30 Ιουν. 1892.

2615.-ΒΔ. Περί διαχειρίσεως της εν Ελλάδι εθνικής περιουσίας Κ. Ζάππα και περί της διαθήκης αυτού.

24 Ιουν. 1892

Ε. τ. Κ φ. 217, 4 Ιουλ. 1892.

Σελ. 563
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/564.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2616.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Ποδηλατιστικού Συλλόγου.

27 Ιουν. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 4ον. [...] Οιονδήποτε πρόσωπον, .ανευ διακρίσεως ηλικίας, δύναται να μετάσχη του συλλόγου. Εν περιπτώσει όμως άνηλικιότητος, οφείλει να παρουσιάση γραπτήν και υπογεγραμμένην υπό των γονέων η κηδεμόνων αυτού συγκατάθεσιν.

Ε. τ. Κ φ. 218, 4 Ιουλ. 1892.

2617.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Φιλαρμονικής Εταιρίας Αθηνών.

10 Ιουλ. 1892

Άρθρ. 1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η διά της δωρεάν διδασκαλίας διάδοσις της Μουσικής και η διά δημοσίων συναυλιών διέγερσις του μουσικού αισθήματος.

Άρθρ. 3. [...] Τακτικά μέλη εκλέγονται πάντες οι δυνάμενοι να συντελέσωσιν εις τον σκοπόν της Εταιρίας [...]

Άρθρ. 41. < Περί των σχολών της Εταιρίας >. Σχολή Ωδικής. Εν ταύτη διδάσκεται η ωδική κατ' άτομα (solo) και εν χορώ (coro).

Άρθρ. 42. Σχολή εγχόρδων οργάνων. Εν ταύτη γίνεται η διδασκαλία κατ' ατομα (solo) και εν ορχήστρα (orchestra).

Άρθρ. 43. Σχολή πνευστών και κρουστών οργάνων. Εν ταύτη διδάσκονται κατ' άτομα (solo) και εν σώματι (banda).

Άρθρ. 44. Σχολή μουσικής συνθέσεως και αρμονίας. Η σχολή αύτη λειτουργεί, οσάκις υπάρχουσι πλείονες των 10 μαθητών.

Άρθρ. 45. Εν ταις σχολαίς της εταιρίας διδάσκονται την μουσικήν άτομα πάσης τάξεως εκατέρου φύλου ηλικίας ουχί κατωτέρας των 10 ετών [...]

24 Φεβρ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 239, 22 Ιουλ. 1892.

2618.-Ν. , Β1ς, . Περί τροποποιήσεως διατάξεων του νόμου περί στρατολογίας.

11 Ιουλ. 1892

Άρθρ. 1. Εις τον από 28 Μαΐου 1887 , ΑΦΚΗ' νόμον περί στρατολογίας του κατά γην στρατού, τροποποιηθέντα διά των νόμων , ΑΦΟΛ, της 8 Δεκεμβρίου 1887, , ΑΦΠΛ, της 11

Δεκεμβρίου 1887, , ΑΧ, Ε, της 2 Φεβρουαρίου 1889, , ΑΩΖ, της 23 Μαρτίου 1890, ΑΕ' της 28 Φεβρουαρίου 1891 και , A, ΜΓ, της 27 Μαρτίου 1891, αι εξής τροποποιήσεις. Εις το άρθρον 26 προστίθεται δεύτερον εδάφιον ως εξής.

" Ο εν τω μητρώω των αρρένων του αυτού δήμου δις εγγεγραμμένος υπό διαφόρους ηλικίας, διαγράφεται εκ της μιας των εγγραφών τη αποφάσει του Υπουργού των Στρατιωτικών " .

το άρθρον 33 καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου.

Άρθρ. 33. Απαλλάσσονται της ενεργού υπηρεσίας εν ειρήνη·

α) Ο πρεσβύτερος των εκ πατρός και μητρός ορφανών, ο πρεβύτερος των εκ πατρός μόνον ορφανών, οπόταν, της μητρός ελθούσης εις έτερον γάμον, ούτος συζη μετ' ανηλίκων η αγάμων αδελφών αυτού.

Σελ. 564
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/565.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β') Ο μόνος υιός η ο πρεσβύτερος των υιών ή, εν ελλείψει υιού η γαμβρού, ο μόνος έγγονος η ο πρεσβύτερος των εγγόνων γυναικός εν χηρεία διατελούσης, η γυναικός ης ο σύζυγοςεκηρύχθη άφαντος [...] . Ο πρεσβύτερος υιός πατρός τυφλού η μόνος έγγονος πάππου τυφλού η φέροντος ανίατον σωματικήν βλάβην καθιστώσαν ανίκανον προς εξάσκησιν του έπαγγελματός του.

Αν κατά τας προβλεπομένας υπό των ανωτέρω εδαφίων περιστάσεις ο πρεσβύτερος των αδελφών αυτών τύχη ων τυφλός, η φέρη ανίατον σωματικήν βλάβην καθιστώσαν αυτόν ανίκανον προς ενάσκησιν του επαγγελματός του η εκηρύχθη άφαντος [...] απαλλάσσεται ο αμέσως επόμενος αδελφός, υπαγομένου δε και τούτου υπό τας αυτάς περιστάσεις, άπαλλάσσεται ο επόμενος και ούτω καθεξής.

γ') Ο μόνος υιός η ο πρεσβύτερος των υιών ζώντος πατρός ανεξαρτήτως της ηλικίας ην άγει ούτος η της προς εργασίαν ικανότητος αυτού· αν δε ο πρεσβύτερος των υιών τύχη , ν τυφλός η φέρη ανίατον σωματικήν βλάβην [...] η εκηρύχθη άφαντος [...] απαλλάσσεται ο αμέσως επόμενος αδελφός [...] και ούτω καθεξής.

δ') Ο πρεσβύτερος δύο αδελφών ανηκόντων εις την αυτήν απογραφήν, μη παραλειφθέντων και συνεπώς μη εγγεγραμμένων εν αρχή του κληρωτικού πίνακος, εάν ο νεώτερος κριθή ικανός διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Επιτρέπεται όμως η υπό του πρεσβυτέρου αδελφού αντικατάστασις του νεωτέρου.

ε') Ο έχων αδελφόν υπηρετούντα εν τω στρατω της ξηράς η της θαλάσσης η διατελούντα εν αναβολή κατατάξεως η εκπαιδευόμενον εν τω στρατιωτικω σχολείω των Ευελπίδων η εν τω σχολείω των ναυτικών Δοκίμων. Η απαλλαγή αύτη δεν εφαρμόζεται εις τον έχοντα αδελφόν υπηρετούντα ως ανυπότακτον η ως μαθητευόμενον μουσικόν η τεχνίτην η ως ναυτόπαιδα.

ς') Ο αδελφός του αποθανόντος εν τω ενεργώ στρατω η του τεθέντος εις άπόταξιν η εις αποστρατείαν διά τραύματα επενεχθεντα αυτώ εν διατεταγμένη υπηρεσία η διά βλάβας σωματικάς επισυμβάσας αυτώ εν τω στρατω ένεκεν διατεταγμένης υπηρεσίας [...]

ζ') Οι διά βοηθητικάς υπηρεσίας του στρατού κρινόμενοι ικανοί, εν οις συμπεριλαμβάνονται και οι μη έχοντες την αναγκαιούσαν ευρύτητα του θώρακος η το απαιτούμενον ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εν τω στρατω κατά τα περί τούτου ορισθησόμενα διά Β. διατάγματος.

η') Οι εθελουσίως επί διετίαν εν τω στρατω υπηρετήσαντες [...]

Άρθρ. 74. Η α΄ παράγραφος αντικαθίσταται διά της ακολούθου:

" Πας Έλλην μη κριθείς ανίκανος διά πάσαν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, διανύει εν τω ενεργώ στρατω δύο έτη [...] " .

Ε. τ. Κ φ. 226, 13 Ιουλ. 1892.

2619.-Υ.Α. 10841 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

13 Ιουλ. 1892

[...] χορηγείται εις την Μαρίαν Βελή άδεια συστάσεως εν Αθήναις, ιδιωτικού δημοτικού σχολείου εκ τεσσάρων τάξεων ως και πλήρους ελληνικού σχολείου [...] υπό την άμεσον επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Β, ενταύθα γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 230, 16 Ιουλ. 1892.

Σελ. 565
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/566.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2620.-Υ.Α. 13803 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις τα χωρία Βλαχάτα, Γριζάτα, Τζανετάτα, Σκαλιά, Διχάλια.

14 Ιουλ. 1892

[...] μέ έδραν το χωρίον Αιγιαλόν της Σάμης, πρωτεύουσαν του δήμου Σαμαίων.

Κεφαλληνίας. Ε τ. Κ φ. 229. 15 Ιουλ. 1892.

2621 .-ΒΔ. Περί των διδάκτρων κλπ. των μαθητών της σχολής των ναυτικών δοκίμων.

14 Ιουλ. 1892

[...] Τα ετήσια δίδακτρα [...] ορίζονται εις δραχμάς χιλίας, το δε εφάπαξ καταβαλλόμενον ποσόν διά την ενδυμασίαν, τα διδακτικά βιβλία και τα εργαλεία των δοκίμων εις δραχμάς πεντακοσίας [...]

Βασικός νόμος ο ΑΡΝ, της 27 Μαρτ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 228, 15 Ιουλ. 1892.

2622.-Υ.Α. 13805 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Παλαμά < δήμου Τιτανίου >.

14 Ιουλ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 229, 15 Ιουλ. 1892.

2623.-Υ.Α. 13804 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Σοφάδες < δήμου Κιερίου >.

14 Ιουλ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 229, 15 Ιουλ. 1892.

2624.-Υ.Α. 13806 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις Φιλώτιον < δήμου Τραγαίας >.

14 Ιουλ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 229, 15 Ιουλ. 1892.

2625.-Υ.Α. 13807 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις τα χωρία Λακύθρα, Καλλιγάτα, Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Φωκάτα.

14 Ιουλ. 1892

[...] μέ έδραν το χωρίον Μεταξάτα.

Κεφαλληνίας. Ε. τ. Κ φ. 229, 15 Ιουλ. 1892.

2626.-Ν. , ΒΚΒ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 361 της πολιτικής δικονομίας.

17 Ιουλ. 1892

Άρθρον μόνον. [...] " Εάν πρόκειται να επιβληθή όρκος εις ανηλικον, ο όρκος δίδεται υπό του επιτρόπου αυτού περί του γιγνώσκειν η μη γιγνώσκειν " . [...]

Ε. τ. Κ φ. 233, 18 Ιουλ. 1892.

Σελ. 566
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/567.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2627.-ΒΔ. Περί ορισμού έδρας του εν Ακαδήμοις ελλην. σχολείου του χωρίου Χαλκί < δήμου Τραγαίας >.

18 Ιουλ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 238, 21 Ιουλ. 1892.

2628.-Ν. , ΒΚΗ'. Περί δικαστηρίου κακουργιοδικών.

20 Ιουλ. 1892

Άρθρ. 3. Πλήν των υποθέσεων των αφορωσών εις φυγοδίκους κατά το άρθρον 464 της Ποινικής Δικονομίας, απαγορεύεται η εισαγωγή υποθέσεως τινός ενώπιον κακουργιοδικείου συνεδριάζοντος εν επαρχία εν τη περιφερεία της οποίας εγεννήθη η ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα ο κατηγορούμενος [...]

Εάν ο κατηγορούμενος είνε γυνή η ανήλικος, λαμβάνεται υπ' όψει διά την απαγόρευσιν του προηγουμένου εδαφίου εκτός του τόπου της γεννήσεως του κατηγορουμένου και ο τόπος, ένθα εγεννήθησαν η ασκούσι τα πολιτικά των δικαιώματα ο πατήρ και ο σύζυγος [...]

Άρθρ. 14. [...] ικανοί προς εκπλήρωσιν καθηκόντων ενόρκων εισίν οι το 25 έτος της ηλικίας των υπερβάντες [...]

Ε. τ. Κ φ. 238, 21 Ιουλ. 1892.

2629.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των Κονιαστών.

21 Ιουλ. 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] ούτινος σκοπός εστιν η αλληλοβοήθεια [...]

Άρθρ. 3ον. Πας εγγεγραμμένος ως μέλος α') οφείλει να καταβάλλη δρ. 1 κατά μήνα, β') να είναι, ή να ήτο Κονιαστής.

Άρθρ. 4ον. 'Εαν μέλος τι έχη αναλάβει εργασίαν εργολαβικώς, υποχρεούται εις τας πληρωμας των δόσεων των παρ' αυτώ εργαζομένων ασβεστοχριστών [...]

Άρθρ. 5ον. Έκαστον μέλος καταβάλλον τακτικώς επί δύο έτη την συνδρομήν του δικαιούται να τύχη της οριζομένης υπό του παρόντος περιθάλψεως.

Άρθρ. 7ον. Ο σύνδεσμος οφείλει να παρέχη εις τα ασθενούντα μέλη αυτού ιατρόν και τ' αναγκαιούντα φάρμακα, εν περιπτώσει δε θανάτου οφείλει να καταβάλλη τα έξοδα της κηδείας, μη υπερβαίνοντα όμως τας 80 δραχμάς.

Άρθρ. 8ον. Εάν [...] η ασθένεια [...] παραταθή πλέον των τριών μηνών, συνέρχεται το συμβούλιον, και αποφασίζει περί εξακολουθήσεως της βοηθείας η μη.

Άρθρ. 9ον .Αποκλείονται των άνω βοηθημάτων οι πάσχοντες εξ επιμέμπτων ασθενειών.

Άρθρ. 10ον. Όσα εκ των μελών κατέβαλον συνεχώς επί δεκαετίαν τας συνδρομάς των και περιήλθον εις ανικανότητα προς εργασίαν, δικαιούνται να λαμβάνουσι μηνιαίως δρ. 30, άς εν περιπτώσει θανάτου θέλει λαμβάνει επί εν έτος μόνον και η απορφανιζομενη οικογένειά των.

Άρθρ. 35. [...] Αύστηρώς απαγορεύονται αι πολιτικαί συζητήσεις [...]

12 Απρ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 277, 11 Αυγ. 1892.

Σελ. 567
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/568.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2630.-ΥΑ. 14758 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Δειληνάτοις του δήμου Δειληνιτών.

24 Ιουλ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 246, 25 Ιουλ. 1892.

2631.-Υ.Α. 14578 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

24 Ιουλ. 1892

[...] χορηγείται εις τον δημοδιδάσκαλον - ιερέα Ανδρέαν Παπαποστόλου, άδεια συστάσεως εν Πύργω του δήμου Λετρίνων, ιδιωτικού παρθεναγωγείου περιλαμβάνοντος δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν σχολείον εκ δύο τάξεων [...]

Ε. τ. Κ φ. 246, 25 Ιουλ. 1892.

2632.-Ν. , ΒΝΔ'. Περί μεταβολής διατάξεων του νόμου , ΑΧΚΕ, περί τελών χαρτοσήμου.

24 Ιουλ. 1892

Αφορά όλος σέ χαρτοσημάνσεις πιστοποιητικών σπουδών.

Ε. τ. Κ φ. 258, 31 Ιουλ. 1892.

2633.-Υ.Α. 14768 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Μουζάκι, Λαζαρίνα. Βουτσινά του δήμου Γόμφων.

24 Ιουλ. 1892 [...] έδραν έχον την κώμην Μουζάκι [...] Ε. τ. Κ φ. 246, 25 Ιουλ. 1892.

2634.-Υ.Α. 14898 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Λακύθρα, Καρανδινάτα, Μηνιαίς και Σαρλάτα του δήμου Κάτω Λειβαθούς.

25 Ιουλ. 1892 [...] μέ έδραν το χωρίον Λακύθρα [...] Ε. τ. Κ φ. 248, 27 Ιουλ. 1892.

2635.-Υ.Α. 14956 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Μαυράτα, Χιονάτα, Θεράμονα, Βαλεριάνου και Μαρκοπουλου του δήμου Ελιού.

26 Ιουλ. 1892 [...] μέ έδραν το χωρίον Μαυράτα [...] Ε. τ. Κ φ. 248, 27 Ιουλ. 1892.

2636.-Υ.Α. 15167 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λεύκαις Υρίας.

29 Ιουλ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 258, 31 Ιουλ. 1892.

Σελ. 568
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/569.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2637.-Υ.Α. 14645 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Βέλλου, Ιμβραΐμη, Κοκκώνι, Λιμοχώριον και Ταρσινά του δήμου Κορινθίων.

29 Ιουλ. 1892

[...] έδραν έχον το χωρίον Βέλλου, ως κεντρικώτερον.

Ε. τ. Κ φ. 258, 31 Ιουλ. 1892.

2638.-Υ.Α. 15169 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Διαβολιτσίω.. Αγριλοβούνω κλπ. του δήμου Ανδανείας.

29 Ιουλ. 1892

[...] μέ έδραν το χωρίον Διαβολίτσιον [...] Ε. τ. Κ φ. 258, 31 Ιουλ. 1892.

2639.-Υ.Α. 15168 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Γ' δημοτικού σχολείου θηλέων εν τη πόλει Λαρίση και εν τη συνοικία Σουφλάρ.

29 Ιουλ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 258, 31 Ιουλ. 1892.

2640.-Υ.Α. 15248 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν Ακόβω του δήμου Φαλαισίας και Κούρταγα του δήμου Λυκοσούρας.

30 Ιουλ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 258, 31 Ιουλ. 1892.

2641 .-Υ.Α. 15339 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Πλατρυθιά.. Σταυρώ κλπ. του δήμου Πολυκτορίων.

31 Ιουλ. 1892

[...] μέ έδραν το κεντρικώτερον χωρίον Πλατρυθιά.

Ε. τ. Κ φ. 262, 3 Αυγ. 1892.

2642.-Υ.Α. 15340 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν Ελευσίνι του ομωνύμου δήμου και Μενιδίω του δήμου Αχαρνών.

31 Ιουλ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 262, 3 Αυγ. 1892.

2643.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Αγία Θέκλη του δήμου Ανωγητών της επαρχίας Πάλλης < ν. Κεφαλληνίας >.

31 Ιουλ. 1892

[...] Συνιστώμεν < αιτήσει και δαπάναις των αδελφών Λιβιεράτων > ελληνικόν σχολείον πλήρες, από του προσεχούς Σεπτεμβρίου λειτουργήσον μετά δύο τάξεων, και από του Σεπτεμβρίου 1893 μετά τριών [...]

Ε. τ. Κ φ. 263, 4 Αυγ. 1892.

Σελ. 569
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 550
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  2552.-Υ.Α. 26505 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Λιγουριά πρωτευούση του δήμου Λήσσης της επαρχίας Ναυπλίας.

  30 Δεκ. 1891

  Ε. τ. Κ φ. 1, 2 Ιαν. 1892.

  -Υ.Α. 26322 Υ. ΕΔΕ. Περί χειμερινής και θερινής έδρας του εν Ζήρια < δήμου Ερινεών > δημοτικού σχολείου των αρρένων.

  [...] από μεν 1 Νοεμβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου τα Ζηριώτικα (Καλύβια), το δε λοιπόν του έτους την Ζήριαν.

  Ε. τ. Κ φ. 2, 3 Ιαν. 1891.

  2554.-Υ.Α. 26096 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του δημοτικού σχολείου Βουρνάζι εις Χασάμπασα < δήμου Ιθώμης, ν. Μεσσηνίας  < ως πολυπληθεστέρου >.

  31 Δεκ. 1891

  Ε. τ. Κ φ. 4, 7 Ιαν. 1892.

  2555.-Υ.Α. 25636 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Παλούμπα του δήμου Ηραίας.

  31 Δεκ. 1891

  Ε. τ. Κ φ. 8, 10 Ιαν. 1892.

  1892

  2556. -ΒΔ. Περί συστάσεως ταχ. γραφείων εν Κότρωνα και Πανίτση, πρωτευούσαις των δήμων Κολοκυνθίου και Μαλευρίου.

  4 Ιαν. 1892

  [...] αναθέτομεν την διεύθυνσιν του [...] πρώτου εις τον εκείθι ελληνοδιδάσκαλον [...]

  Ε. τ. Κ φ. 6, 8 Ιαν. 1892.

  2557.-Υ.Α. 211 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μαγούλα του δήμου Τεγέας.

  5 Ιαν. 1892

  Ε. τ. Κ φ. 8, 10 Ιαν. 1892.

  2558.-Υ.Α. 486, 487 Υ. ΕΔΕ. < Περί άρσεως αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου >.

  11 Ιαν. 1892

  [...] αίρεται η κεχορηγημένη τω Β. Βαμβέτσω άδεια συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Τρικκάλοις, αποτελουμένου εξ ελλην. σχολείου και γυμνασίου, ένεκα ελλείψεως προσωπικού έχοντος τα νόμιμα προσόντα [...]

  Ε. τ. Κ φ. 10, 11 Ιαν. 1892.