Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 589-608 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/589.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2742.-Υ.Α. 32511 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Άγιος Ματθαίος - Άγιος Δημήτριος του δήμου Μελιτειέων < με έδραν το χωρίον Άγιος Ματθαίος >.

29 Δεκ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 467, 31 Δεκ. 1892.

2743.-Υ.Α. 32699 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις Νέα Λιόσια του δήμου Αθηναίων.

31 Δεκ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 467, 31 Δεκ. 1892.

2744.-Ν. , ΒΡΚΒ'. Περί οργανισμού του επί των Εξωτερικών Υπουργείου και προσόντων του προσωπικού της τε κεντρικής και της πρεσβευτικής υπηρεσίας.

31 Δεκ. 1892

Άρθρ. 2. Διορίζεται εν τω επί των 'Εξωτερικών Υπουργείω ο πολίτης Έλλην ο συμπληρώσας το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας και εκπληρώσας τας κατά νόμον στρατιωτικάς υποχρεώσεις η νομίμως αυτών απαλλαγείς. [...]

Άρθρ. 3. Ακόλουθος β' τάξεως διορίζεται [...] ο φέρων δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου της νομικής και πρωτεύσας εν διαγωνισμώ [...] επί προκαταβολή δραχμών εκατόν [...] δι' εξέταστρα [...]

Ε. τ. Κ φ. 3, 9 Ιαν. 1893.

1893

2745.-Υ.Α. 740 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Μούλκι του δήμου Σικυώνος.

11 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 7, 14 Ιαν. 1893.

2746.-ΒΔ. Περί εγγραφής, εξετάσεων, ποινών και εορτών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

12 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 6, 14 Ιαν. 1893.

Τροποποιήθηκε το 19ο άρθρο του μέ το ΒΔ. της 18 Μαΐου 1893 περί αντικαταστάσεως του αρθρ. 19 του από 12 Ιανουαρίου 1893 ΒΔ κλπ.: Ε. τ. Κ φ. 91, 20Μαιου 1893· και διορθωτική επαναδημοσίευση στο φ. 93, 25 Μαΐου 1893.

2747.-Υ.Α. 322 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Καλλιόπην Καρώνη, αδείας προσθήκης εις το υπ' αυτής, εν Καλάμαις, διευθυνόμενον εκπαιδευτήριον και των τριών τάξεων του ελληνικού σχολείου, τιθεμένου υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου γυμνασίου Καλαμών >.

13 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 8, 15 Ιαν. 1893 (Β΄).

Σελ. 589
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/590.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2748.-Ν. , ΒΡΚΘ'. Περί τροποποιήσεως του νόμου , ΛΦΕ' περί οργανισμού των πληρωμάτων του στόλου.

13 Ιαν. 1893

Άρθρ. 1. Τα άρθρα 1 και 13 του νόμου , ΔΦΕ' της 28 Μαΐου 1887 τροποποιούνται ως εξής,

Άρθρ. 1. την ιεραρχίαν των πληρωμάτων του στόλου συγκροτούσιν οι εξής βαθμοί·

Ναυτόπαις.

Ναύτης.

Δίοπος β' τάξεως.

Δίοπος α' τάξεως.

Υποκελευστής β' τάξεως.

Υποκελευστής α' τάξεως.

Κελευστής.

Αρχικελευστής.

Άρθρ. 13. Όπως προταθή τις διά τον βαθμόν του διόπου β΄ τάξεως, δέον να έχη ενός και ημίσεος τουλάχιστον έτους υπηρεσίαν ως ναύτης, να κέκτηται πτυχίον η δίπλωμα και να γιγνώσκη προσέτι γραφήν, ανάγνωσιν και αριθμητικήν. Μόνον οι εσχαρείς δύνανται και αγράμματοι όντες να προβιβασθώσιν. [...]

Άρθρ. 3. Οιναύται απολαμβάνουσι μισθόν 25 δραχμών κατά μήνα, πλην των εθελοντών δυτών, οίτινες απολαμβάνουσι μισθόν 40 δραχμών κατά μήνα και την κεκανονισμένην ήδη αντιμισθίαν δι' εκάστην κατάδυσιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 20 Ιαν. 1893.

2749.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Μιντιλογλίω ελληνικού σχολείου.

14 Ιαν. 1893

[...] μη υπάρχοντος ικανού αριθμού μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 9, 18 Ιαν. 1893.

2750.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις Καλλιτεχνικής Ενώσεως.

14 Ιαν. 1893 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [ . . .]

Άρθρ. 1. Σκοπός [...] είνε η ανάπτυξις του καλλιτεχνικού αισθήματος και η υποστήριξις των Ελλήνων καλλιτεχνών.

Άρθρ. 2. [...] τακτικός < εταίρος > [...] γίνεται πας καλλιτέχνης η σπουδαστής των καλών τεχνών η φίλος της τέχνης [...] 6 Δεκ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 11, 20 Ιαν. 1893.

2751.-Ν. , ΒΡΑ'. Περί μεταβολής διατάξεων τινών των ΑΜΒ' και ΑΧΙ νόμων περί διδακτικών βιβλίων μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

14 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 10, 19 Ιαν. 1893.

Σελ. 590
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/591.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό :

ΒΔ. προς εκτέλεσιν του περί διδακτικών βιβλίων , ΒΡΛ, νόμου.

20 Φεβρ. 1893

Άρθρ. 3. Ο συγγραφεύς βιβλίων θρησκευτικών συνυποβάλλει δήλωσιν της Ιεράς Συνόδου, βεβαιούσης ότι το σύγγραμμα αυτού ουδέν περιέχει αντικείμενον εις τα δόγματα της ορθοδοξίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 40, 22 Φεβρ. 1893.

2752.-Υ.Α. 1104 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως του εν Βυζιτσίω δημοτικού σχολείου των θηλέων.

16 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 9, 18 Ιαν. 1893.

2753.-Υ.Α. 1527 Υ. ΕΔΕ. Περί ιδρύσεως δεκάτου σχολείου θηλέων εν Αθήναις.

16 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 13, 22 Ιαν. 1893.

2754.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Λευκάδι Συλλόγου " Εργατικής Αδελφότητος " .

20 Ιαν. 1893 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι α') η φιλάνθρωπος μεταξύ των μελών επικουρία, ήτοι η απονομή βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη και η χορήγησις ιατρικής περιθάλψεως, επεκτεινομένου του πλεονεκτήματος και εις πάντα μη μέτοχον απολύτως άπορον, εύπορούντος του Συλλόγου· β') η προαγωγή και ανάπτυξις της βιομηχανιας παντός είδους επί τη βάσει της νεωτέρας επιτηδευματικής μεθόδου και γ') η δι' εσπερινής διδασκαλίας καταλλήλων μαθημάτων πνευματική πρόοδος των μελών.

Άρθρ. 3. Μέτοχοι της Αδελφότητος δύνανται να γίνωνται πάντες οι ενταύθα τεχνίται και εργάται, οιονδήποτε και αν μετέρχωνται επιτήδευμα, έχοντες ηλικίαν άνω των 18 ετών [...]

Άρθρ. 4. Οι [...] μέτοχοι υποχρεούνται εις την καταβολήν μηνιαίας καταθέσεως ποσού ουχί ελάσσονος της δραχμής, αφιεμένης εις την φιλότιμον των μελών προαίρεσιν πάσης ανωτέρας καταβολής.

Άρθρ. 11. [...] Χρέη [...] Γραμματέως εκτελεί ο μάλλον εγγράμματος εκ των μελών [...]

Άρθρ. 21. Πάντα εργάτην δεικνύοντα ευφυΐαν και αφοσίωσιν εις το είδος της εργασίας του, ουχ ήττον δε και καλήν διαγωγήν, στερούμενον όμως των μέσων προς ανάπτυξιν της τέχνης του η του έργου του, οφείλει ο Σύλλογος κατά τα ενόντα και αναλόγως των πόρων του να παράσχη αυτώ επικουρικήν χορήγησιν· προσέτι και πάντα παίδα μαθητευόμενον εν τινί τεχνουργείω απολύτως άπορον όντα.

Άρθρ. 28. Απαγορεύεται εις τα μέλη [...] πολιτική συζήτησις κατά τε τας συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων και καθ' άς ημέρας Δεν συνεδριάζουσα Η απαγορευσις αύτη

Σελ. 591
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/592.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

είναι απόλυτος. Δέκα πέντε ημέρας προ πάσης δημοτικής η βουλευτικής εκλογής το κατάστημα του Συλλόγου θέλει κλείεσθαι και ανοίγεσθαι οκτώ ημέρας μετά το πέρας των εκλογών. 15 Νοεμ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 18, 29 Ιαν. 1893.

2755.-Ν. , ΒΡΑΒ'. Περί των υπό των δήμων διατηρουμένων και των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και περί του εν Αμφίσση ελληνικού σχολείου.

20 Ιαν. 1893

Αφορά σέ χαρτοσημάνσεις τίτλων σπουδών και οικονομικές υποχρεώσεις των μαθητών.

Ε. τ. Κ φ. 13, 22 Ιαν. 1893.

2756.-Υ.Α. 587 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως του εν Πλατάνω του δήμου Προσχίου δημοτ. σχολείου θηλέων.

23 Ιαν. 1893 Ε. τ. Κ φ. 15, 25 Ιαν. 1893.

2757.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις Συλλόγου " Ναυπακτιακός Σύνδεσμος " .

23 Ιαν. 1893 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [ . . . ]

Άρθρ. 1. [...] του οποίου σκοπός έσται η ηθική και υλική ανάπτυξις των μελών αυτού, η διά κοινής ενεργείας προαγωγή και υπεράσπισις των συμφερόντων αυτών, η εν αγάπη επικοινωνία και αλληλοβοήθεια των ιδίων ως και η φροντίς της παροχής εργασίας και προστασίας εις πάντα φίλεργον και έντιμον νέον εκ της επαρχίας Ναυπακτίας καταγόμενον και ενταύθα προς εύρεσιν εργασίας καταφεύγοντα [...]

Άρθρ. 3. Ο Πρόεδρος [...] κρατεί [...] την σφραγίδα [...] φέρουσαν εν τω μέσω παίδα κρατούντα δέσμην κλώνων σύμβολον ισχύος [...]

Άρθρ. 12. Απαγορεύεται η ανάμιξις εις πολιτικάς διενέξεις, ουδέ επιτρέπεται εν συνεδριάσει να γίνηται λόγος περί πολιτικών.

Άρθρ. 21. Ο Σύλλογος αναλόγως των πόρων του κατά τας επισήμους ημέρας έρχεται εις επικουρίαν των πενήτων εκ των μελών του, εάν ταύτα διετέλεσαν μέλη επί πενταετίαν, επίσης εις ασθενείς και κηδείας απόρων μελών και εις τα εγκαταλειφθέντα ορφανά απόρων μελών, εν όσω είναι ανήλικα [...]

Άρθρ. 22. Πας χρηστός πολίτης, καταγόμενος εκ της επαρχίας Ναυπακτίας η εκ των ομόρων αυτή επαρχιών, δύναται να γίνη μέλος [...]

Άρθρ. 32. Ο Σύλλογος δέχεται και εγγράφει εις ιδιαίτερον μητρώον ως εταίρον πάντα νέον χρηστοήθη και τίμιον, εκ της επαρχίας Ναυπακτίας η των ομόρων αυτή επαρχιών καταγόμενον. Οι ως εταίροι γραφόμενοι δύνανται άμα τη συμπληρώσει του 18 έτους της ηλικίας των να εγγράφωνται τακτικά μέλη. Οι εταίροι υποχρεούνται εις καταβολήν 50 λεπτών κατά μήνα και εις δραχμήν λόγω δικαιώματος εγγραφής. Οι εταίροι Δεν λαμβάνουν μέρος εις τας συνεδριάσεις.

Άρθρ. 33. Ο Σύλλογος εν καιρώ ευθέτω θέλει καταρτίσει ταμιευτήριον, εν ώ θα κατατίθενται εβδομαδιαίως η μηνιαίως υπό τε των τακτικών μελών και των εταίρων τα περισσεύοντα εκ της εργασίας των επί ωρισμένω τόκω [...] 30 Αυγ. 1892

Ε. τ. Κ φ. 19, 30 Ιαν. 1893.

Σελ. 592
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/593.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2758.-Υ.Α. 1530 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλσν Αικατερίνην Βάθη, αδείας συστάσεως εν Λαμία ιδιοσυντηρήτου τετραταξίου δημοτικού σχολείου θηλέων >.

27 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 15, 23 Ιαν. 1893 (Β').

2759.-Υ.Α. 1766 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ιω. Γιαννακόπουλον, αδείας συστάσεως εν Πύργω ελληνικού σχολείου πλήρους, υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου Πυργου >.

29 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 21, 1 Φεβρ. 1893 (Β'). 2760.-Υ.Α. 1338 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ελένην Μαζαράκη, αδείας συστάσεως, εν Αργοστολίω, παρά τω ιδιωτικώ παρθεναγωγείω της, και ελληνικού σχολείου πλήρους υπό την εποπτείαν του γυμνασιάρχου Αργοστολίου >.

30 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 21, 1Φεβρ.1893 (Β').

276, .-Ν. , ΒΡΑΗ'. Περί οργανισμού της Υποβρυχίου Αμύνης.

31 Ιαν. 1893

Άρθρ. 4. παρά τη Υποβρυχίω Αμύνη [...] συνιστώνται [...] τα εξής σχολεία, αποτελούντα μέρος αυτής, τουτέστι·

το σχολείον των αξιωματικών,

το των τεχνιτών τορπιλλητών και

το των ναυτών.

προς τούτοις συνιστάται συνεργείον προς εκτέλεσιν πασών των εργασιών των αφορωσών εις επισκευήν η κατασκευήν των τορπιλλικών ειδών, ως και εις την επισκευήν των Ηλεκτροφωτιστικών συσκευών οιασδήποτε ναυτικής υπηρεσίας.

Άρθρ. 10. το σχολείον των τορπιλλητών τεχνιτών είναι αυτό το συνεργείον της Υποβρυχίου Αμύνης [...]

Άρθρ. 11. Η εις το σχολείον των ναυτών είσοδος γίνεται κατά την 1 Ιανουαρίου, την 1 Μαΐου, και την 1 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο αριθμός των δι' εκάστην περίοδον μαθητών του σχολείου τούτου ορίζεται εις εικοσι· εκλέγονται δε ούτοι υπό του διοικητού του Κεντρικού Προγυμναστηρίου τη αιτήσει του Διευθυντηρίου του Β. Ναυστάθμου, εξ μεν εκ των μάλλον εγγραμμάτων, δεκατεσσαρες δε εκ των ναυτών καταστρώματος [...]

Ε. τ. Κ φ. 25, 5 Φεβρ. 1893. Σχετικό: ΒΔ. της 21 Μαρτ. 1893 (εκτελεστικό του), Ε. τ. Κ φ. 68, 15 Απρ. 1893.

2762.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις " Χιακής Αδελφότητος " .

31 Ιαν. 1893

38

Σελ. 593
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/594.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] συνιστάται [...] σωματείον Χίων, σκοπός του οποίου είναι ο σύνδεσμος και η αλληλοβοήθεια καθόλου μεν των απανταχού Χίων, ιδία δε των αποτελούντων αυτό μελών.

Άρθρ. 13. 'Εαν δι' οιονδήποτε λόγον ήθελεν επέλθει διάλυσις της Αδελφότητος, τότε άπασα η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως εκ τρίτου εις το Γυμνάσιον Χίου, εις το Νοσοκομείον Χίου και εις την Φιλόπτωχον αδελφότητα Χίου [...]

6 Δεκ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 28, 10 Φεβρ. 1893.

2763.-ΒΔ. Περί διαιρέσεως, κανονισμού και τάξεως της Υπηρεσίας του , Υπουργείου των Εξωτερικών και περί διαγωνισμού προς εισαγωγήν εις αυτήν.

I Φεβρ. 1893

Άρθρ.1. Η υπηρεσία [...] διαιρείται εις τέσσαρα τμήματα [...]

Άρθρ. 2. Εις το A΄ τμήμα υπάγονται·

[...] Τα εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά [...]

Ε. τ. Κ φ. 27, 10 Φεβρ. 1893.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί ορισμού διά το έτος 1893 των θεμάτων εγγράφου δοκιμασίας εν τοις διαγωνισμοίς προς πλήρωσιν κενών θέσεων ακολούθων β, τάξεως του Υπουργείου των Εξωτερικών.

12 Φεβρ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 37, 20 Φεβρ. 1893.

2764.-Ν. , ΒΡΜΗ, . Περί συντάξεως δημοδιδασκάλων μισθοδοτουμένων υπό κοινοτήτων η κληροδοτημάτων.

8 Φεβρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 30, 15 Φεβρ. 1893.

2765.-Υ.Α. 3022 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Πλατάνω - Βονώρτα του δήμου Προσχίου < με έδραν το χωρίον Πλάτανον >.

11 Φεβρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 29, 12 Φεβρ. 1893.

2766.-Υ.Α. 3032 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τοις χωρίοις Βασιλάτικα κλπ. του δήμου Λευκιμμαίων.

11 Φεβρ. 1893

[...] εν τοις χωρίοις Βασιλάτικα - Κορακάδες - Κολοκύνθιον και Ρουμανάδες μέ έδραν το χωρίον Βασιλάτικα.

Ε. τ. Κ φ. 29, 12 Φεβρ. 1893.

Σελ. 594
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/595.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2767.-ΒΔ. Περί εισφορών των δήμων του Κράτους υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

13 Φεβρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 38, 20 Φεβρ. 1893.

2768.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεως άρθρων του από 30 Ιουνίου 1889 Β.Δ . περί του προσωπικού κλπ. του εργοστασίου του Β. ναυστάθμου.

13 Φεβρ. 1893

Άρθρ. 7. ένα καταταχθήτις άμισθος μαθητευόμενος τεχνίτης δέον [...] 2) να έχη ηλικίαν από 14 μέχρι 18 ετών συμπεπληρωμένην· 3) να [...] φέρη πιστοποιητικόν του Δημάρχου του δήμου, ου είναι δημότης, περί της καλής αυτού αγωγής· 4) να παρουσιάση πιστοποιητικόν [ ...] της συγκαταθέσεως διά την κατάταξίν του των γονέων η κηδεμόνων αυτού

5) να γνωρίζη γραφήν ανάγνωσιν και να γιγνώσκη τας τέσσαρας απλάς πράξεις της άριθμητικής, και 7) να παρουσιάση πιστοποιητικόν εμβολιασμού.

Άρθρ. 14. Η απ' ευθείας εν τω εργοστασίω κατάταξις εργοστασιαρχών, ύπεργοστασιαρχών και εμμίσθων τεχνιτών Δεν επιτρέπεται, ειμή εν περιπτώσει καθ' ην οι υπάρχοντες εν τω εργοστασίω τεχνίται η δεν είναι επαρκείς προς πλήρωσιν των κενών θέσεων, η κατά τας γενομένας εξετάσεις εκρίθησαν ανίκανοι [...]

[...] Οι ούτω κατατασσόμενοι τεχνίται δέον να ώσιν υγιείς, αρτιμελείς και να μη υπερβαίνωσι το τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των· εάν δε η ηλικία αυτών η ανωτέρα του 21 έτους, δέον προς τούτοις να έχωσιν εκπληρώσει τας στρατολογικάς των υποχρεώσεις. [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 16 Φεβρ. 1893. το άρθρο 14 τροποποιείται μέ ΒΔ. της 31 Αυγ. 1893: Ε τ. Κ φ. 178, 4 Σεπτ. 1893.

2769.-Ν. , ΒΡΞΘ'. Περί καταδιώξεως των αρουραίων και των ακρίδων.

13 Φεβρ. 1893

Άρθρ. 1. Η καταδίωξις των αρουραίων και των ακρίδων ενεργείται κατά δήμους διά προσωπικής εργασίας, επιβαλλομένης εξ ίσου εις πάντας τους εγγεγραμμένους δημότας εν εκάστω δήμω, ηλικίας ανωτέρας των 18 ετών. Εις την αυτήν υποχρέωσιν υπάγεται και πας πολίτης έλλην ετεροδημότης ηλικίας ανωτέρας των 18 ετών, εάν είναι σταθερώς εγκατεστημένος εν τω δήμω, εν ω ενεργείται η καταδίωξις, οπότε απαλλάσσεται της τοιαύτης υποχρεώσεως εν τω οικείω δήμω [...]

Ε. τ. Κ φ. 34, 18 Φεβρ. 1893.

2770.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Αθήναις ταμιευτηρίου " η Οικονομία " .

16 Φεβρ. 1893 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. Οι εις τους εν Αθήναις ιερούς ναούς του " Προφήτου Ηλιού " , " Αγίου Σπυρίδωνος " , " Αγίας Φωτεινής " και " Αγίου Παντελεήμονος " (παρα τον Ιλισσόν) εκκλησιαζόμενοι ενορίται συνιστώσι δυνάμει του 11 άρθρου του Συντάγματος ταμιευτήριον υπό τον τίτλον η " Οικονομία " .

Σελ. 595
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/596.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Σκοπός δ' αυτού έσται η βαθμιαία συγκρότησις χρηματικού κεφαλαίου, χρησιμεύσοντος εν τω μέλλοντι υπέρ αυτών τε και των οικογενειών αύτών.

Άρθρ. 4. Μέλος αυτού δύναται να εγγραφή [...] πας εκκλησιαζόμενος αποκλειστικώς εν τοις ρηθείσι ναοίς ενορίτης, προσέτι δε η σύζυγος και τα τέκνα (αμφοτέρων των φυλων), οι αδελφοί, αι αδελφαί και πάντες οι συγγενείς αυτού, οι εν ταις ανωτέρω ενορίαις οικούντες.

Άρθρ. 16. Αι καταβολαί των θηλέων Δεν δύνανται να επιστραφώσιν εις τους γονείς η και κηδεμόνας αυτών παρά μετά τρεις ημέρας από της τελέσεως του νομίμου γάμου.

Άρθρ. 17. των ανηλίκων αρρένων αι καταθέσεις Δεν επιστρέφονται καθ' όσον ανήκουσιν εις τον πατέρα.

Άρθρ. 18. Άμα τη συμπληρώσει του 21 έτους της ηλικίας το άρρεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται εν ταις συνελεύσεσι του ταμιευτηρίου, έχον πάντα τα δικαιώματα του μέλους.

Άρθρ. 22. Αι χήραι των εν διαζυγίω η χωρισμώ αποθνησκόντων μελών δεν δικαιούνται να λάβωσιν ουδέν εκ των του ταμιευτηρίου, καθ' όσον αι καταθέσεις του μέλους ανήκουσιν εις τα τέκνα η εν ελλείψει τοιούτων εις τους πλησιέστερους συγγενείς.

Άρθρ. 27. [...] του αποθεματικού κεφαλαίου [...] αι πρόσοδοι διατεθήσονται επωφελώς μετά την λήξιν της πρώτης τριετίας [...] εις διαφόρους ανάγκας [...] ήτοι εις κατασκευήν ιεράς εικόνος προς ετήσιον πανηγυρισμόν της ιδρύσεως του ταμιευτηρίου, πρόσληψιν ιατρού (όστις θά επισκεπτηται δωρεάν τα μέλη), εις παροχήν φαρμάκων, εις κηδείαν απόρων μελών, εις έκδοσιν εικοσιπενταδράχμων ομολογιών, εις χορηγίαν δανείων προς τα μέλη επί μόνη τη ενεχυριάσει των ομολογιών των [...] 27 Ιαν. 1893

Ε. τ. Κ φ. 47, 4 Μαρτ. 1893.

2771.-Υ.Α. 3821 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Μέρπακα - Παναρίτη και Γκέρμπεσι του δήμου Μιδέας < με έδραν το χωρίον Μέρπακα, πρωτεύουσαν του δήμου >.

19 Φεβρ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 38, 20 Φεβρ. 1893.

2772.-Υ.Α. 3979 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως του εν Αγά < δήμουΣπερχειάδος > δημοτ. σχολείου θηλέων.

20 Φεβρ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 40, 22 Φεβρ. 1893.

2773.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των άρθρων 3 και 12 του , ΑΝ, νόμου περί οργανισμού του στρατιωτ. σχολείου των Ευελπίδων.

20 Φεβρ. 1893

Άρθρ. 3. Οι κατατασσόμενοι λαμβάνονται κατά σειράν ικανότητος εκ των επιτυχόντων εις τον προς τούτο γενόμενον διαγωνισμόν, εις όν εισί δεκτοί μόνον υπήκοοι Έλληνες και υπό τους όρους·

α') Να ώσιν εγγεγραμμένοι εις τα μητρώα αρρένων και άγωσιν ηλικίαν μικροτεραν των 18 ετών συμπεπληρωμένων.

β') Να έλαβον απολυτήριον γυμνασίου.

γ') Να έχωσι διαγωγήν ανεπίληπτον· και

δ, ) Να εκρίθησαν ικανοί προς κατάταξιν εν τω σχολείω υπό της ανωτάτης υγειονομικής επιτροπής [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 25 Φεβρ. 1893.

Σελ. 596
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/597.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2774.-Υ.Α. 4248 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως διαφόρων δημοτικών σχολείων των θηλέων.

21 Φεβρ. 1893 Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 9 του , ΒΠΕ, νόμου, καταργούμεν τα εξής δημοτικα σχολεία θηλέων. 1) το εν Τσαούσι του δήμου Οιχαλίας 2) το εν Αθηκίοις του δήμου Κλεωνών 3) το εν Λαύκα του δήμου Στυμφαλίας 4) το εν 'Εγλυκάδι του δήμου Πατρέων 5) το εν Ζατούνη του δήμου Δημητσάνης 6) το εν Μπραχαμίω του δήμου Αθηναίων 7) το εν Καπανδρίτη του δήμου Μαραθώνος 8) το εν Κιούρκα του δήμου Μαραθώνος 9) το εν Σκάλα του δήμου Ωρωπίων 10) το εν Καλάμω του αυτού δήμου 11) το εν Σάλασι του αυτού δήμου 12) το εν Βάθεια του δήμου Χαλκιδέων 13) το εν Μαΐμούλι του δήμου Ογχήστου 14) το εν Νεμπεγλέρ του δήμου Φακίου 15) το εν Πλατάνω του ομωνύμου δήμου 16) το εν Υστερνίοις του δήμου Πανόρμου 17) το εν Φαλατάδω Καρυά του δήμου Σωσθενείου 18) το εν Πεσσάδα του δήμου Άνω Λιβαθούς 19) το εν Σκουληκάδω του δήμου Μεσογαίων.

Ε. τ. Κ φ. 41, 24 Φεβρ. 1893.

2775.-Υ. ΕΔΕ. Προκήρυξις διαγωνισμού προς σύνταξιν διδακτικών βιβλίων.

23 Φεβρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 68, 25 Φεβρ. 1893 (Παράρτημα Α').

Σχετικά: Ν. , ΒΡΑ'/14 Ιαν. 1893 περί των διδακτικών βιβλίων, και ΒΔ. 20 Φεβρ.

1893.

2776.-Υ.Α. 3516 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως εις τον Επίσκοπον των εν Τήνω καθολικών αδείας συστάσεως, εν τη κώμη Ξυνάρια δήμου Περαίας, τετραταξίου δημοτικού σχολείου >.

24 Φεβρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 37, 25 Φεβρ. 1893 (Β').

2777.-Ν. , ΒΡΠ'. Περί των εδρών και μαθημάτων του Εθνικού Πανεπιστημίου.

24 Φεβρ. 1893

Άρθρ. 7. Αι εν τη ιατρικη σχολή έδραι είνε: [...] 18) Η των παιδικών νοσημάτων και της κλινικής αυτών.

Ε. τ. Κ φ. 44, 27 Φεβρ. 1893.

2778.-Ν. ΒΡΠΕ'. Περί του εθνικού νομισματικού μουσείου.

2 Μαρτ. 1893

Άρθρ. 5. τη προτάσει της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου δύναται χάριν των φοιτητών ν' ανατεθή υπό του Υπουργού της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως τω διευθυντή του Εθνικού Νομισματικού Μουσείου εν αυτώ η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της νομισματικής επιστήμης [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 5 Μαρτ. 1893.

Σχετικό: ΒΔ. περί κανονισμού της υπηρεσίας κλπ. του Εθνικού Νομισματικού Μουσείου της 5 Αυγ. 1893, Ε τ. Κ φ. 154, 10 Αυγ. 1893.

Σελ. 597
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/598.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2779.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού της εν Τάντα της Αιγύπτου Ελληνικής Κοινότητος.

Άρθρ. 2. Σκοπός της Κοινότητος είναι α') η διατήρησις και ανάπτυξις των ήδη υπαρχόντων εν Τάντα εθνικών ιδρυμάτων, ήτοι του ιερού ναού της Υπαπαντής, του νεκροταφείου και της σχολής των αρρένων, β') η σύστασις και η διατήρησις σχολής θηλέων και ει δυνατόν, νηπιαγωγείου αμφοτέρων των φύλων, [...] Πάσα προσπάθεια δέον να καταβάλληται όπως η εκπαίδευσις των αρρένων και θηλέων αναλόγως του προορισμού εκάστου των φύλων γίγνηται όσον ένεστι πρακτική, λαμβανομένης πάντοτε της φροντίδος να διδάσκωνται τα αρρενα και την γαλλικήν και άραβικήν γλώσσαν. [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 52, 11 Μαρτ. 1893. 2780.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού της εν Μινία της Αιγύπτου Ελληνικής 'Ορθοδόξου Κοινότητος.

4 Μαρτ. 1893 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 3. Η Κοινότης [...] έχει σκοπόν την συντήρησιν του Ιερού Ναού της Κοινότητος του επ' ονόματι του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου τιμωμένου και, επιτρεπόντων των πόρων της Κοινότητος, την σύστασιν σχολείου η και ετέρων κοινωφελών ιδρυμάτων προς χρήσιν και περίθαλψιν των μελών αυτής [...] Άρθρ. 11. Εκλογεύς δεν δύναται να εινε· [...] γ') Ο μη έχων συμπεπληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας του [...] Άρθρ. 12. 'Εκλόγιμος Δεν δύναται να είνε· α') Ο μη έχων συμπεπληρωμένον το 25ον έτος της ηλικίας του.

23 Αυγ. (4 Σεπτ.) 1892 Ε. τ. Κ φ. 54, 15 Μαρτ. 1893.

2781.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού της εν Ασσιούτ της Αιγύπτου Ελληνικής Κοινότητος.

8 Μαρτ. 1893 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός της Κοινότητος κατά πρώτον εστίν η συντήρησις Ιερέως Ορθοδόξου και Ευκτηρίου Οίκου, είτα, καθόσον οι πόροι της το επιτρέπουσιν, η ανεγερσις Ναού και η ίδρυσις Σχολείου και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων [...]

Ε. τ. Κ φ. 6Ι, 24 Μαρτ. 1893. 2782.-Υ.Α. 5102 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Φιλίαν Σταυρου, αδείας συστάσεως. εν Αθήναις κατά την συνοικίαν Νεαπόλεως και επί της οδού Πινακωτών, ιδιοσυντηρήτου τετραταξίου δημοτικού σχολείου θηλέων >.

9 Μαρτ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 47, 11 Μαρτ. 1893 (Β').

Σελ. 598
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/599.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2783.-ΒΔ. Περί της διά το έτος 1893 εισφοράς των Μονών υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

12 Μαρτ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 57, 19 Μαρτ. 1893.

2784.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Αδελφότητος των εν Τρικκάλοις Ηπειρωτών.

13 Μαρτ. 1893 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ης τινός σκοπός είναι η μεταξύ όλων των μελών αυτής αλληλοβοήθεια, συνδρομή και επικουρία, επί τω τέλει ν' απονέμηται πάσα προστασία, αρωγή, περίθαλψις και βοήθεια εις πάντα Ηπειρώτην.

Άρθρ. 3. Μελη της Αδελφότητος γίνονται μόνον Ηπειρώται γεννηθέντες εν Ηπείρω, η καταγόμενοι εκ ταύτης πατρόθεν η μητρόθεν, άνευ διακρίσεως θρησκείας, γλώσσης η εθνικότητος [...]

Άρθρ. 19. το Διοικητικόν Συμβούλιον [...] φροντίζει περί ευρέσεως εργασίας των αέργων αυτού μελών και παντός Ηπειρώτου, αποφασίζει περί παροχής φαρμάκων, ιατρών και πάσης εν γένει παροχής και περιθάλψεως εις απόρους Ηπειρώτας [...]

17 Ιαν. 1893 Ε. τ. Κ φ. 64, 6 Απρ. 1893.

2785.-Υ.Α. 5546 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Νικόλ. Μασούραν, αδείας συστάσεως εν Αιγίω τετραταξίου δημοτικού και ελληνικού σχολείου πλήρους, τιθεμένου υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου Αιγίου >.

15 Μαρτ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 63, 8 Απρ. 1893 (Β').

2786.-Υ.Α. 5986 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Κεραμιαίς κλπ. του δήμου Άνω Λειβαθούς >.

15 Μαρτ. 1893

[...] Κεραμιαίς, Κοριάνα, Κλείσματα και Σπάρτα του δήμου Άνω Λειβαθούς με έδραν Κεραμιαίς.

Ε. τ. Κ φ. 56, 17 Μαρτ. 1893.

2787.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Ασύλου της Αγίας Αικατερίνης.

16 Μαρτ. 1893

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ,

Άρθρ. 1. Συνιστάται φιλανθρωπικών σωματείον κυριών, σκοπούν την εν Αθήναις ίδρυσι ν και συντήρησιν ασύλου εργατιδών και ιδία υπηρετριών [...]

Σελ. 599
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/600.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Σκοπός και προορισμός του Ασύλου

Άρθρ. 1. Σκοπός του Ασύλου της Αγίας Αικατερίνης είνε η παροχή ηθικής προστασίας και περιθάλψεως των υπηρετριών και εργατιδών, αίτινες στερούνται εργασίας και ευρίσκονται μακράν των γονέων και συγγενών των. Η χορηγουμένη προστασία και περίθαλψις συνίσταται. α') Εις διαμονήν και διατροφήν εν τω Ασύλω πάσης στερουμενης εργασίας ύπηρετρίας. β') Η παρά των κυριών της Επιτροπής εξεύρεσις εντίμου και καταλλήλου θέσεως και η ηθική υποστήριξις, ην αι κυρίαι οφείλουσι να παρέχωσιν εις πάσαν ύπηρέτριαν, ης την απειρίαν και αδυναμίαν εκμεταλλεύονται πολλάκις οι κύριοί της. γ') Η διά δικαστικών μέτρων υπεράσπισις των υλικών συμφερόντων της υπηρετρίας κατά των δυστροπούντων εις την πληρωμήν της εργασίας της. δ΄) Η παροχή στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και θρησκευτικής και ηθικής μορφώσεως εν τω εν Αθήναις λειτουργούντι Κυριακω Σχολείω. ε') Η δωρεάν παροχή νοσηλείας και φαρμάκων είτε εν τω Ασύλω είτε εν νοσοκομείω, προς τας υπηρετρίας αίτινες φέρουσιν ευχαριστήριον έγγραφον παρά της οικογενείας, εν η ειργάσθησαν κατ' ελάχιστον όρον επί δύο συνεχή έτη. [...] θ') Η παροχή μικράς μηνιαίας ισοβίου συντάξεως προς την υπηρετήσασαν επί μίαν εικοσαετίαν παρά τη αυτή οικογενεία και η εφ' όρου ζωής προστασία και υποστήριξις, χορηγουμένη αυτή πάρα της Επιτροπής του Ασύλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Πόροι του Ασύλου της Αγίας Αικατερίνης

Άρθρ. 1. [...] α') Αι εξηκοντάδραχμοι ετήσιοι καταβολαί των μελών της επιτροπής [...] ζ') το παρά των υπηρετριών εισπραττόμενον χρηματικόν ποσόν των εβδομήκοντα πέντε λεπτών δι' εκάστην ημέραν συντηρήσεως των εν τω Ασύλω [...]

Ε. τ. Κ φ. 65, 8 Απρ. 1893.

2788.-ΒΔ. Περί των κατά ποσόν ορίων ύλης των εις τον διαγωνισμόν υποβαλλομένων διδακτικών βιβλίων [...]

16 Μαρτ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 59, 20 Μαρτ. 1893.

2789.-Υ.Α. 5105 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Αντώνιον Ιορδάνου και Σπυρίδωνα Μ. Πυθαράκην, αδείας συστάσεως εν Σύρω ιδιωτικού ελληνικού σχολείου πλήρους υπό την εποπτείαν του γυμνασιάρχου Σύρου >.

17 Μαρτ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 63, 8 Απρ. 1893 (Β').

2790.-ΒΔ. Περί του εν Δουραλή ελληνικού σχολείου.

21 Μαρτ. 1893

[...] το προσωπικόν του εν Δουραλή ελληνικού σχολείου του ιδρυθέντος υπό του Α. Παστελή θα διορίζηται προτάσει του επί των 'Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως Υπουργού μετά πάντων των δικαιωμάτων και προσόντων των δημοσίων σχολείων, η δε δαπάνη των τε διδασκόντων και των υπηρετούντων θα χορηγήται εκ των υπό του Α. Παστελή εν τω δημοσίω ταμείω Γυθείου καταβαλλομένων χρημάτων τη 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, γινομένων των κανονικών κρατήσεων λόγω συντάξεως και επί τη βάσει ενταλμάτων της νομαρχίας Λακωνίας [...]

Ε. τ. Κ φ. 62, 2 Απρ. 1893.

Σελ. 600
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/601.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2791.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πειραιεί " Ομίλου των Φιλομούσων " .

21 Μαρτ. 1893 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός του οποίου είναι η εν τη μουσική μόρφωσις των μελών και η διά δημοσίων συναυλιών διέγερσις του μουσικού αισθήματος.

Άρθρ. 4ον. [...] Τακτικα μέλη ονομάζονται τα δυνάμενα να παρακολουθήσωσι τακτικώς τας του Ομίλου παραδόσεις και να μετέχωσι των συναυλιών [...]

Άρθρ. 18ον. [...] Ο κοσμήτωρ [...] υποχρεούται να τηρή βιβλίον [...] εν ω εγγράφονται αι απουσίαι των μελών και των διδασκόντων [...]

Άρθρ. 27ον. Τα τακτικά μέλη [...] καταβάλλουσι μηνιαίως δραχμάς (4) [...]

2 Μαρτ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 66, 9 Απρ. 1893.

2792.-Ν. , ΒΡ - - Α, . Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρόμου απ' Αθηνών εις Πεντελικόν.

30 Μαρτ. 1893

ΣΥΜΒΑΣΙΣ [...] < ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ >

Άρθρ. 40. [...] Διατίμησις διά την μεταφοράν των επιβατών και μετακομιδήν των εμπορευμάτων [...]

ΠΑΙΔΕΣ. Ηλικίας ελάσσονος των τριών ετών ουδέν πληρόνουσιν υπό τον όρον να φέρωνται επί των γονάτων των συνοδευόντων αυτούς.

Ηλικίας από τριών ετών μέχρις επτά ετών πληρόνουσι το ήμισυ των τιμών και δικαιούνται εις θέσιν· εν τω αυτώ χωρίσματι όμως δύο παίδες κατέχουσι θέσιν ενός επιβάτου.

Ηλικίας μείζονος των επτά ετών πληρόνουσιν ολόκληρον θέσιν [...]

16 Δεκ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 92, 25 Μαΐου 1893,

2793.-Ν. , ΒΡ, Β'. Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρόμου

άπό Βόλου εις Λεχώνια μετά προεκτάσεως και διακλαδώσεως προς την γέφυραν

Κουφάλας.

30 Μαρτ. 1893

τα εισιτήρια των παιδιών ορίζονται όπως στο άρθρο 40 του Ν. , ΒΡ, Α' της 30 Μαρτ.

1893. Ε. τ. Κ φ. 94, 26 Μαΐου 1893.

2794.-Υ.Α. 7013 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως δημοτικών σχολείων θηλέων.

31 Μαρτ. 1893

Έχοντες υπ' όψιν το από 10 Φεβρουαρίου 1893 νομοτελεστικόν Β. διάταγμα " περί των εκασταχού του Κράτους προσηκόντων και επαρκών διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως " , καταργούμεν τα εξής δημοτικά σχολεία των θηλέων·

Σελ. 601
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/602.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1) Το εν Λεπενού του δήμου Στράτου.

2) Το εν Κερασόβω του δήμου Αγραίων.

3) Το εν Κρικέλω του δήμου Ευρυτάνων.

4) Το εν Μοναστηρακίω του δήμου Ανακτορίων.

5) Το εν Ιτέα του δήμου Αμφίσσης.

6) Το εν Τοπόλια του δήμου Παρνασίων.

7) Το εν Λιβανάτοις του δήμου Δαφνησίων.

8) Το εν Δραχμανίω του δήμου 'Ελατείας.

9) Το εν Μεσενικόλα του δήμου Νεβροπόλεως.

10) Το εν Ομβριακή του δήμου Ξυνιάδος.

11) Το εν Μελισσουργοίς του δήμου Πραμάντων.

12) Το εν Βέλλω του δήμου Κορινθίων.

13) Το εν Βραχάτι του δήμου Κορινθίων.

14) Το εν Δερβενίω του δήμου Εύρωστίνης.

15) Το εν Λουτρακίω του δήμου Περαχώρας.

16) Το εν Σικυά του δήμου Σικυώνος.

17) Το εν Καρδαμύλη του ομωνύμου δήμου.

18) Το εν Μονεμβασία του ομωνύμου δήμου.

19) Το εν Τσερνίτση του δήμου Αλαγονίας.

20) Το εν Δάρα Χωτούσα του δήμου Νάσων.

21) Το εν Κούρταγα του δήμου Λυκοσσούρας.

22) Το εν Ακόβω του δήμου Φαλαισίας.

23) Το εν Καμάραις του δήμου 'Ερινεών.

24) Το εν Βαρβασαίνη του δήμου Λετρίνων.

25) Το εν Μανωλάδα του δήμου Βουπρασίων.

26) Το εν Κριεκουκίω του δήμου 'Ολυμπίων.

27) Το εν Πλατάνω του δήμου 'Ολυμπίων.

28) Το εν Καστελλάνοις του δήμου Μεσοχωρητών.

29) Το εν Σκριπερώ του δήμου Απηλιωτών.

30) Το εν Αιδηψώ του δήμου Αιδηψίων.

31) Το εν Αυλωναρίω του δήμου Αύλώνος.

32) Το εν Κονίστραις του δήμου Κονιστρίων.

33) Το εν Καλημεριάνοις του δήμου Κοτυλαίων.

34) Το εν Στύροις του ομωνύμου δήμου.

35) Το εν Καλάμω του δήμου Καρνίων.

36) Το εν Κιονίω του δήμου Νηριτίων.

37) Το εν Άνω Μεριά του δήμου Μυκόνου.

38) Το εν Στενιαίς του δήμου Ανδρίων.

39) Το εν Μπατσίω του δήμου Άρνης.

40) Το εν Χαλκί του δήμου Τραγαίας.

41) Το εν Αρτεμώνι του δήμου Σίφνου.

42) Το εν Κάτω Βλασία του δήμου Λαπαθών.

43) Το εν Λειβαρτσίω του δήμου Ψωφίδος.

44) Το εν Κολυρίω του δήμου Λετρίνων.

45) Το εν Δούκα του δήμου 'Ολυμπίων.

46) Το εν Καραμπασίω του δήμου Νηλείας.

47) Το εν Μουλκίω του δήμου Σικυώνος.

Ε. τ. Κ φ. 62, 2 Απρ. 1893.

Σελ. 602
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/603.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2795.-ΒΔ. Περί οργανισμού του σχολείου ιππευτικής.

31 Μαρτ. 1893

Εκτελεστικό Ν. ΑΦΠΓ' της 28 Μαΐου 1887. Ε. τ. Κ φ. 72, 21 Απρ. 1893. 2796.-ΒΔ. Περί συστάσεως ταχυδρομικών γραφείων εν Κιονίω, Λάκκω, Πτελεώ, Πυρσουφλί και Μάσκλενα.

2 Απρ. 1893

[...] και ανατίθεμεν την διεύθυνσιν [...] του εν Πτελεω < τού δήμου Πτελεών της επαρχίας Φθιώτιδος > εις τον εκεί δημοδιδάσκαλον [...]

Ε. τ. Κ φ. 64, 6 Απρ. 1893.

2797 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αγρινίω " Πελοποννησιακού Συνδέσμου " .

7 Απρ. 1893 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

'Αρθρ. 2. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι φιλανθρωπικός, ειδικώτερον δε η περίθαλψις των αναξιοπαθούντων μελών αύτού.

Άρθρ. 4. Τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγραφώσι μόνον οι εν Αγρινίω εγκατεστημένοι Πελοποννήσιοι οι έχοντες την νόμιμον ηλικίαν [...]

6 Φεβρ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 73, 21 Απρ. 1893.

27 98 . - ΒΔ. Περί ιδρύσεως υποδιδασκαλείων.

7 Απρ. 1893

Άρθρον μόνον. κατά το ενεστώς σχολικόν έτος ιδρύονται εξ υποδιδασκαλεία· εν Βελεστίνω του δήμου Φερών, εν Στυλίδι του δήμου Φαλάρων, εν Ναυπάκτω του δήμου Ναυπάκτου, εν Κοτρώνα του δήμου Κολοκυνθίου, εν Κέρτεζη του δήμου Καλλιφωνίας και εν Ιθάκη του δήμου Ιθακησίων [...]

Εκτελεστικό άρθρου 26 Ν. , ΒΟΘ'/6 Αυγ. 1892 " περί υποδιδασκαλείων " .

Ε. τ. Κ φ. 71, 20 Απρ. 1893. Καταργήθηκε μέ ΒΔ. της 23 Ιουν. 1893, Ε. τ. Κ φ. 118, 24 Ιουν. 1893.

2799.-ΒΔ. Περί περιορισμού της διά την δημοτικήν εκπαίδευσιν του 1892 εισφοράς του δήμου Κερπινής.

13 Απρ. 1893

Άρθρον μόνον. [...] την εισφοράν του δήμου Κερπινής του νομού Αχαΐας και Ήλιδος, περιορίζομεν [...] εις τα πεντήκοντα εκατοστά των εις δραχμάς εξ χιλιάδας οκτακοσίας

(άριθ. 6.800) προύπολογισθέντων διά την χρήσιν 1892 αμέσων και εμμέσων φόρων του δήμου τούτου, ήτοι εις δραχμάς τρεις χιλιάδας τετρακοσίας (αριθ. 3.400) [...]

Ε. τ. Κ φ. 70, 16 Απρ. 1893.

Σελ. 603
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/604.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2800.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Αδελφότητος των εν Αθήναις Σανδαλοποιών.

14 Απρ. 1893 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός της αδελφότητος είνε η κατά μικρόν και διά κοινής εισφοράς συγκρότησις κεφαλαίου, προωρισμένου εις την περίθαλψιν των εχόντων ανάγκην συνδρομής μελών της αδελφότητος και η ηθική και υλική προαγωγή αυτών.

Άρθρ. 4. Μέλη της αδελφότητος εγγράφονται αυτοδικαίως και επί τη απλή αυτών δηλώσει προς το διοικητικόν συμβούλιον πάντες οι εν Αθήναις σανδαλοποιοί, διευθυνταί καταστημάτων, εργάται, μαθητευόμενοι. Εις έκαστον μέλος χορηγείται φυλλάδιον εν ώ εγγράφονται αι εισφοραί του.

Άρθρ. 9. Πόροι της αδελφότητος εισίν α') αι τακτικαί συνδρομαί των μελών αυτής συνιστάμεναι εις λεπτά μεν τεσσαράκοντα (40) καθ' εβδομάδα διά τους εργοστασιάρχας, λεπτά είκοσι (20) διά τους εργάτας, και λεπτά δέκα (10) διά τους μαθητευομένους [...]

Άρθρ. 13. το διοικητικόν συμβούλιον [...] εκλέγεται [...] ένιαυσίως παρά της γένικής συνελεύσεως των μελών της αδελφότητος και δι' απολύτου πλειονοψηφίας των παρόντων. [...] 11 Μαρτ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 83, 5 Μαΐου 1893.

2801.-Υ.Α. 8017 Υ. ΕΔΕ. Περί του δημοτικού σχολείου Σουλέ.

14 Απρ. 1893

το μέχρι τούδε κινητόν δημοτικόν σχολείον Καρυά - Σουλέ του δήμου Εύπαλίου, καθίσταται μόνιμον με έδραν το χωρίον Σουλέ.

Ε. τ. Κ φ. 69, 15 Απρ. 1893.

2802.-ΒΔ. Περί του οργανισμού των υποδιδασκαλείων και των μετ' αυτών συνημμένων προτύπων γραμματείων.

16 Απρ. 1893

'Εκτελεστικό άρθρου 26 Ν. , ΒΟΘ, /6 Αυγ. 1892.

Ε. τ. Κ φ. 71, 20 Απρ. 1893.

2803.-Υ.Α. 7542 Υ. ΕΔΕ. Περί μονίμου έδρας του δημοτικού σχολείου Μπεδρώνι - Άνω Αχαΐας.

16 Απρ. 1893

[...] Ορίζεται μόνιμος έδρα [...] το χωρίον Άνω Αχαΐα του δήμου Δύμης, ως κεντρικώτερον.

Ε. τ. Κ φ. 73, 21 Απρ. 1893.

2804.-Ν. ΒΡΠΘ'. Περί αντικαταστάσεως άρθρων τινών των νόμων περί προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων.

20 Απρ. 1893

Άρθρ. 2. Γραμματεύς ειρηνοδικείου διορίζεται ο συμπληρώσας το 21 έτος της ηλικίας του [...]

Σελ. 604
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/605.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Ειρηνοδίκης η ειδικός πταισματοδίκης διορίζεται ο συμπληρώσας το 25 έτος της ηλικίας του [...]

Άρθρ. 5. Συμβολαιογράφος η ειδικός υποθηκοφύλαξ διορίζεται ο συμπληρώσας το 25 έτος της ηλικίας του [...]

Άρθρ. 6. Δια να διορισθή τις ως δικηγόρος πάρα πρωτοδίκαις, απαιτείται να έχη συμπεπληρωμένον το 21 έτος της ηλικίας του [...]

Τροποποιεί Ν. ΧΞ, /31 Δεκ. 1877 και ΑΦΝΓ'/30 Ιουλ. 1887.

Ε. τ. Κ φ. 74, 24 Απρ. 1893.

Εκτελεστικό του: ΒΔ. 27 Απρ. 1893, Ε. τ. Κ φ. 76, 28 Απρ. 1893.

2805.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κερκύρα Γυμναστικού Συλλόγου.

20 Απρ. 1893

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 4. Τακτικά μέλη [...] οφείλουσι να έχωσι συμπεπληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας αυτών και άμεμπτον διαγωγήν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 84, 8 Μαΐου 1893.

2806.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού της εν Μανσούρα της Αιγύπτου Ελληνικής Κοινότητος.

20 Απρ. 1893 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 3. Σκοπός της Κοινότητος είναι η διατήρησις και ανάπτυξις των λειτουργούντων ήδη εκπαιδευτικών και ευαγών κοινοτικών ιδρυμάτων και η σύστασις ετέρων τοιούτων η φιλανθρωπικών.

Άρθρ. 8. Οι πόροι < τής Κοινότητος > εισί τακτικοί και έκτακτοι· και τακτικοί μεν εισίν [...] 5ον αι εισπράξεις των Σχολών εκ διδάκτρων και εκ της πωλήσεως διδακτικών βιβλίων [...]

Άρθρ. 18. Δικαίωμα ψήφου έχουσι μόνον οι τακτικοί συνδρομηταί της Κοινότητος οι υπέρ τα είκοσιν έτη γεγονότες και εκ γροσίων διατ. πεντήκοντα συνδρομήν ετησίως πληρόνοντες [...]

Άρθρ. 30. Η διοικητική επιτροπή εκλέγει κατ' έτος εκ των μάλλον εγγραμμάτων συνδρομητών και εκτός των μελών αυτής δύο εφόρους διά τας σχολάς. [...]

Άρθρ. 31. Οι έφοροι [...] ορίζουσιν εις τους διδασκάλους επί τη βάσει των προγραμμάτων των εν Ελλάδι Σχολών τα διδαχθησόμενα μαθήματα κατά το σχολικόν έτος· επισκέπτονται δις τουλάχιστον του μηνός τας σχολάς, όπως άντιλαμβάνωνται των γενομένων προόδων η παρουσιαζομένων αναγκών και ελλείψεων [...]

Άρθρ. 38. Ως διδάσκαλοι προσλαμβάνονται οι έχοντες κατά τους ελληνικούς νόμους τα διά τας θέσεις των οριζόμενα προσόντα [...] 21 Φεβρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 84, 8 Μαΐου 1893.

2807.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Γκούρα Συλλόγου ο " Φενεός " .

20 Απρ. 1893

Σελ. 605
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/606.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του συλλόγου είναι η ηθική και διανοητική μόρφωσις και ανάπτυξις των μελών και δημοτών εν γένει, δι' ανακοινώσεων κοινωφελών, αναγνωσμάτων ηθικών, ιστορικών, θρησκευτικών, βιομηχανικών και επιστημονικών εν οις ενυπάρχει το σπουδαίον προς πνευματικήν τροφήν των μελών αυτού και ηθικήν και υλικήν ευημερίαν του λαού, η υποστήριξις κοινωφελών έργων και η σύστασις βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου [...]

Άρθρ. 26. 'Εκλέγονται μέλη της διευθύνσεως και της εφορευτικής επιτροπής α') ο έχων απολυτήριον σχολαρχείου· β') οι δικολάβοι και γ') οι κατά καιρούς διατελέσαντες δήμαρχοι και αστυνόμοι.

Άρθρ. 36. Πάσα συζήτησις κομματική απαγορεύεται [...]

20 Φεβρ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 83, 5 Μαΐου 1893.

2808.-Ν. , ΒΡ, '. Περί δικαστικών κλητήρων.

20 Απρ. 1893

Άρθρ. 1. Δικαστικός κλητήρ ορίζεται παρά δικαστηρίω πρωτοδικών ο συμπληρώσας το 25 έτος της ηλικίας του [...]

Ε. τ. Κ φ. 76, 28 Απρ. 1893.

2809.-ΒΔ. Περί κανονισμού του προπαρασκευαστικού σχολείου εφέδρων αξιωματικών.

22 Απρ. 1893

Άρθρ. 2. [...] Έδρα ορίζεται η Κέρκυρα [...]

Ε. τ. Κ φ. 127, 7 Ιουν. 1893.

2810.-ΒΔ. Περί εξόδων πορείας και αποζημιώσεων ημεραργίας των πραγματογνωμόνων και μαρτύρων εν υποθέσεσι της δικαιοδοσίας του εν Αιγύπτω κακουργιοδικείου.

22 , Απρ. 1893

Άρθρ. 2. Η αποζημίωσις δι' εκάστην ημεραργίαν [...] ορίζεται ως έπεται·

ε') Εκ δραχμών δύο των ανηκόντων εις την κατηγορίαν των απαλλασσομένων του τέλους του διαμονητηρίου, εκτός των γυναικών και των παίδων των μη συμπληρωσάντων το 15ον έτος της ηλικίας.

[...] Η αποζημίωσις η διδομένη εις τους παίδας τους μη συμπληρωσαντας το 16 έτος της ηλικίας κανονίζεται καθ' όν τρόπον και η προς τας γυναίκας διδομένη αποζημίωσις, ύπολογιζομένων και των εξόδων των ημεραργιών του συνοδεύοντος αυτούς γονέως, αδελφού, συγγενούς, επιτρόπου η κηδεμόνος [...]

Ε. τ. Κ φ. 79, 30 Απρ. 1893. 2811.-Υ.Α. 8791 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Αγγελικήν Χατζηποριώτου, αδείας συστάσεως, εν Πύργω, τετραταξίου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων και διταξίου ελληνικού σχολείου >.

27 Απρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 75, 28 Απρ. 1893 (Β').

Σελ. 606
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/607.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2812.-Υ.Α. 9106, 9107, 9108 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Ελένην Αθανασίου, αδείας συστάσεως εν Λαρίση ιδιωτικού παρθεναγωγείου εκ τετραταξίου δημοτικού, ελληνικού σχολείου πλήρους και μονοταξίου γυμνασίου >.

28 Απρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 76, 29 Απρ. 1893 (Β').

2813.-ΒΔ. Περί οργανισμού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων.

I Μαΐου 1893

Ε. τ. Κ φ. 96, 28 Μαΐου 1893.

2814.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις σωματείου Αδελφότης Τριπολιτών.

7 Μαΐου 1893

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Συνιστάται [...] σωματείον [...] σκοπόν έχον την συνδρομήν και περίθαλψιν των απόρων και μη δυναμένων να εργάζωνται ένεκεν ασθενείας η άλλης τινός αιτίας· την διατήρησιν υποτρόφων μαθητών, και εκ γονέων της αυτής πόλεως, ων οι γονείς διετέλεσαν μέλη της αδελφότητος [...] 15 Απρ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 86, 12 Μαΐου 1893.

2815.-ΒΔ. Περί των επί πτυχίω εξετάσεων των υποψηφίων δημοδιδασκαλισσών.

11 Μαΐου 1893

Ε. τ. Κ φ. 87, 13 Μαΐου 1893.

2816.-ΒΔ. Περί περιορισμού της διά την δημοτικήν εκπαίδευσιν του 1892 εισφοράς του δήμου Γόρτυνος < νομού Αρκαδίας >.

14 Μαΐου 1893

Άρθρον μόνον. [...] περιορίζομεν αυτήν [...] εις δραχ. δύο χιλιάδας τριακοσίας πέντε (2, 305) [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 18 Μαΐου 1893.

28 17 .-ΒΔ. Περί περιορισμού της διά την δημοτικήν εκπαίδευσιν του 1892 εισφοράς του δήμου Ευπαλίου < νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

14 Μαΐου 1893

Άρθρον μόνον. [...] προσδιορίζομεν αυτήν [...] εις δρ. χιλίας εξακοσίας εβδομήκοντα πέντε (1675) [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 18 Μαΐου 1893.

Σελ. 607
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/608.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2818.-Υ.Α. 10358 Υ. ΕΔΕ. Περί εαρινής και χειμερινής έδρας του δημοτ. σχολείου Σουλέ του δήμου Ευπαλίου.

15 Μαΐου 1893

[...] εαρινήν μεν το χωρίον Καρυά, χειμερινήν δε το σχολείον Σουλέ.

Ε. τ. Κ φ. 89, 18 Μαΐου 1893.

2819.-Υ.Α. 9557 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Ειρήνην Ν. Φωτεινιά, αδείας συστάσεως εν Ερμουπόλει ιδιωτικού, τετραταξίου, δημοτικού σχολείου θηλέων >.

17 Μαΐου 1893

Ε. τ. Κ φ. 88, 18 Μαΐου 1893 (Β').

2820.-ΒΔ. Περί καταργήσεως, ιδρυσεως, προαγωγής κλπ. σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

18 Μαΐου 1893

[...] Καταργούμεν τα εξής σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως·

Εν τω δήμω Σπερχειάδος το εν Αγά - Κλωνίω δημοτικόν σχολείον των θηλέων.

Εν τω δήμω 'Ερινεού το τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των αρρένων εν ΚαλυβίοιςΣαλμενίκω - Αραγοζαίνη και τα εν Γρόπα, Μαυροβρύση και Αραβωνίτσα τρία γραμματοσχολεία.

Εν τω Δήμω Βουρών το εν Διακοπτω δευτεροβάθμιον δημοτικόν σχολείον των αρρένων και το τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των θηλέων.

Εν τω δήμω Σύρου το εν Μάνα τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των αρρένων.

Εν τω δήμω Βύβλου το εν Τρίποδες - Αγερσανί τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των θηλέων.

Εν τω δήμω Τιτανίου το εν Κοσκινά τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των αρρένων.

Εν τω δήμω Πολυκτορίων το εν Πλατρυθιά τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των θηλέων.

Εν τω δήμω Πειραιώς το εν Νέω Φαλήρω γραμματοσχολείον.

Εν τω δήμω Λαμιέων τα εν Μπεκί και εν Δίβρη γραμματοσχολεία.

Εν τω δήμω Τυμφρηστού τα εν Παλαιοκάστρω και Πιτσωτα γραμματοσχολεία.

Εν τω δήμω Μελιταίας το εν Αβαρίτση γραμματοσχολείον.

Εν τω δήμω Πατρέων τρία γραμματοσχολεία το εν Γαϊδουριάρη, το εν Μοίρα, και το εν Σουλίω.

Εν τω δήμω Αιγίου δύο γραμματοσχολεία το εν Παρασκευη και το εν Κακοχωρίω.

Εν τω δήμω Μυρτουντίων το εν Τραγανώ γραμματοσχολείον.

Εν τω δήμω 'Ολυμπίων δύο γραμματοσχολεία το εν Καυκανιά και το εν Κοσκινά.

Εν τω δήμω Κορινθίων το εν Τρικαλίτινα η Νεραντζά γραμματοσχολείον.

Εν τω δήμω Κλεωνών το εν Στεφανίω γραμματοσχολείον.

Εν τω δήμω Δρυόπης το εν Άνω Φαναρίω γραμματοσχολείον.

Εν τω δήμω Σικυώνος τρία γραμματοσχολεία το εν Μελίσσι, το εν Συκιά, και το εν Λιόπεσι.

Εν τω δήμω Σελινούντος το εν Νεοχωρίω γραμματοσχολείον. Εν τω δήμω Σπάρτης το εν Παρορίω γραμματοσχολείον.

Σελ. 608
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 589
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  2742.-Υ.Α. 32511 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν τοις χωρίοις Άγιος Ματθαίος - Άγιος Δημήτριος του δήμου Μελιτειέων < με έδραν το χωρίον Άγιος Ματθαίος >.

  29 Δεκ. 1892 Ε. τ. Κ φ. 467, 31 Δεκ. 1892.

  2743.-Υ.Α. 32699 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εις Νέα Λιόσια του δήμου Αθηναίων.

  31 Δεκ. 1892

  Ε. τ. Κ φ. 467, 31 Δεκ. 1892.

  2744.-Ν. , ΒΡΚΒ'. Περί οργανισμού του επί των Εξωτερικών Υπουργείου και προσόντων του προσωπικού της τε κεντρικής και της πρεσβευτικής υπηρεσίας.

  31 Δεκ. 1892

  Άρθρ. 2. Διορίζεται εν τω επί των 'Εξωτερικών Υπουργείω ο πολίτης Έλλην ο συμπληρώσας το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας και εκπληρώσας τας κατά νόμον στρατιωτικάς υποχρεώσεις η νομίμως αυτών απαλλαγείς. [...]

  Άρθρ. 3. Ακόλουθος β' τάξεως διορίζεται [...] ο φέρων δίπλωμα διδάκτορος η προλύτου της νομικής και πρωτεύσας εν διαγωνισμώ [...] επί προκαταβολή δραχμών εκατόν [...] δι' εξέταστρα [...]

  Ε. τ. Κ φ. 3, 9 Ιαν. 1893.

  1893

  2745.-Υ.Α. 740 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Μούλκι του δήμου Σικυώνος.

  11 Ιαν. 1893

  Ε. τ. Κ φ. 7, 14 Ιαν. 1893.

  2746.-ΒΔ. Περί εγγραφής, εξετάσεων, ποινών και εορτών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

  12 Ιαν. 1893

  Ε. τ. Κ φ. 6, 14 Ιαν. 1893.

  Τροποποιήθηκε το 19ο άρθρο του μέ το ΒΔ. της 18 Μαΐου 1893 περί αντικαταστάσεως του αρθρ. 19 του από 12 Ιανουαρίου 1893 ΒΔ κλπ.: Ε. τ. Κ φ. 91, 20Μαιου 1893· και διορθωτική επαναδημοσίευση στο φ. 93, 25 Μαΐου 1893.

  2747.-Υ.Α. 322 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Καλλιόπην Καρώνη, αδείας προσθήκης εις το υπ' αυτής, εν Καλάμαις, διευθυνόμενον εκπαιδευτήριον και των τριών τάξεων του ελληνικού σχολείου, τιθεμένου υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου γυμνασίου Καλαμών >.

  13 Ιαν. 1893

  Ε. τ. Κ φ. 8, 15 Ιαν. 1893 (Β΄).