Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 63-82 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/63.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1849

208. -Εγ. 694 Y. ΕΔΕ. Περί διανομής γεωργικών βιβλίων και της εφαρμογής αυτών εις τα διάφορα δημοτικά σχολεία του Κράτους.

30 Ιαν. 1849 Κλάδος α΄ σ. 562.

209. -Ν. ΡΚΓ'. Περί των προσόντων των εν Ερετρία συνοικιζομένων οικογενειών Ψαρριανών.

12 Φεβρ. 1849

Άρθρ. Α'. Ως αρχηγέται οικογενείας θεωρούνται [...]

2. Πάσα έχουσα τέκνα η άτεκνος χήρα.

4. Τα πατρός τε και μητρός ορφανά άγαμα τέκνα εξ ονόματος του αποθανόντος πατρός.

εάν μετά τον θάνατον του πατρός τα ορφανά δεν έχουσι νόμιμον ηλικίαν, η παραλαβή και χρήσις των ανωτέρω παραχωρήσεων γίνεται κατά τους γενικούς περί κηδεμονίας κανόνας.

Ε. τ. Κ φ. 8, 17 Φεβρ. 1849.

210. -Εγ. 88 Y. Εσωτ. Περί κήπου των δημοτικών σχολείων.

23 Φεβρ. 1849

[...] σάς παραγγέλλομεν, Κ. Νομάρχα, να εξετάσητε, αν οι κατά τον Νομόν σας δήμοι οι έχοντες εν ενεργεία σχολεία, ιδίως οι των γεωργικωτερων μερών, έχωσι γαίας, δυνάμενα ς να χρησιμεύσωσιν εις < την εφαρμογήν των γεωργικών γνώσεων, τας οποίας απαιτείται να έχη ο δημοδιδάσκαλος προς άσκησιν των μαθητών του και [...] διά την παραδειγματικήν καλλιέργειαν διαφόρων φυτών προς οδηγίαν των δημοτών εις τας γεωργικάς των επιχειρήσεις > [...] εάν ούτοι στερούνται προς τούτο < δύο στρέμματα > δημοτικής γης [...] να ζητήσωσι τοιαύτην διά πράξεων των εξ εθν. γαιών, καθώς και γήπεδον δι' οικοδομήν σχολείου, επί τη βάσει του άρθρ. 27 εδαφ. γ΄. του από 26 Μαΐου 1835 περί προικοδοτήσεως των Ελληνικών οικογενειών Νόμου. [...].

Γιαννούλης 1849 σ. 13.

211 . -Ν. ΡΑΑ'. Περί επιβολής φόρου εις τον δήμον Καρύστου προς επισκευήν του λιμένος.

6 Μαΐου 1849

Άρθρ. 1. Επιτρέπεται εις τον δήμον Καρύστου να επιβάλη τους εξής φόρους και προσωπικάς εργασίας.

γ΄. Τρία ημεροκάματα ετησίως εφ' εκάστου των αρρένων κατοίκων του δήμου των από δεκαοκτώ μέχρις εξήκοντα ετών ηλικίας εχόντων μη εξαιρουμένων μηδέ των αριστειοφόρων, η αντίτιμον αυτών προσδιορισθησόμενον διά ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίσεως της εφισταμένης Διοικητικής 'Αρχής.

Ε. τ. Κ φ. 18, 13 Μαΐου 1849.

212. -Εγ. 59 Εσωτ. Περί των εικονικών υιοθεσιών.

21 Ιουλ. 1849

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/64.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς τους Νομάρχας [...]

Σάς κοινοποιούμεν [...] την ύπ' αριθμόν [...] 3. 091 από 12 τ. μ. [...] εγκύκλιον του επί της Δικαιοσύνης υπουργείου περί εικονικών υιοθεσιών. [...] < έχουσα ούτω > Πολλοί των στρατευσίμων, θέλοντες ν' αποφύγωσι την κατάταξίν των εις τους στρατολογικούς καταλόγους επενόησαν το μέσον της υιοθεσίας, γινόμενοι θετοί υιοί απαίδων γονέων, [...] καθιστάμενοι ούτως εξαιρετέοι της στρατιωτικής υπηρεσίας. [...]

Γιαννούλης 1849 σ. 37.

213. -Ν. ΡΜΔ'. Περί κληρονομικού δικαιώματος.

3 Οκτ. 1849

Άρθρ. 1. το δικαίωμα κληρονομίας εις την προικοδότησιν των αποβιωσάντων Στρατιωτικών και Ναυτικών, των κατατεταγμένων με πραγματικόν βαθμόν εις τα μητρώα των εξεταστικών επιτροπών < εξελέγξεως των αιτήσεών των > χορηγείται μόνον εις τας χήρας και τα ορφανά αυτών κατ' ίσην μερίδα [...].

Άρθρ. 3. Αι χήραι και τα ορφανά τα οποία ήθελον λαμβάνει σύνταξίν τινα παρά του Δημοσίου, δεν δύνανται ν' απαιτήσωσι το κληρονομικόν δικαίωμα τούτο, ειμή εάν παραιτήσωσι την σύνταξιν. [...]

Η χορηγουμένη εις τας ανωτέρω χήρας και ορφανά σύνταξις θέλει παύσει τότε, όταν τοις παραχωρηθώσι τα προικοδοτικα γραμμάτια.

Άρθρ. 4. [...] Εννοείται δε ότι η προικοδότησις αύτη δεν θέλει υπερβαίνει κατά μέγιστον όρον την ωρισμένην διά τον ταγματάρχην της φάλαγγος προικοδότησιν.

Ε. τ. Κ φ. 34, 8 Οκτ. 1849.

Σχετικό:

ΒΔ. - - - Περί χορηγήσεως αδείας του να εκποιώσιν οι κληρονόμοι των αποβιωσάντων ναυτικών τα πιστωτικά γραμμάτια.

10 Φεβρ. 1850

Ε. τ. Κ φ. 3, 15 Φεβρ. 1850.

1850

214. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτ. δασμού εις τον δήμον Α. ργους.

23 Μαρτ. 1850

Άρθρ. 3. Τα εκ του ανωτέρω δασμού εισπραχθησόμενα χρήματα προσδιορίζονται να χρησιμεύσουν εις την ανέγερσιν του πυρποληθέντος δημοτικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 7, 31 Μαρτ. 1850.

215. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του περί αποικισμού των Κρητών Νόμου

<ΡΙΔ' / 1848>.

22 Απρ. 1850

Άρθρ. 3. Εις όσους των μεταναστών Κρητών δεν εδόθησαν άχρι τούδε εθνικαί γαίαι [...] θέλουν παραχωρηθή [...] ως εφεξής·

α΄) Εις έκαστον [...] <ενήλικα αύτεξούσιον> τριάκοντα (30) στρέμματα.

β΄) Δι' έκαστον των λοιπών κατ' εκείνην την εποχήν <1 5 - 9 - 1848> υπαρχόντων μελών

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/65.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των οικογενειών των ( γυναίκα και τέκνα ) παραχωρούνται, εκτός των ανωτέρω τριάκοντα (30) στρεμμάτων, πέντε εισέτι στρέμματα μέχρι συμπληρώσεως του ανωτάτου όρου των πεντήκοντα στρεμμάτων.

γ΄) Εις τας οικογενείας των αποθανόντων πριν της εκδόσεως του διαληφθέντος Νόμου [...] χορηγούμεν, εκτός των εις τον αποθανόντα οικογενειάρχην αναλογούντων τριάκοντα στρεμμάτων, πέντε εισέτι στρέμματα διά την χήραν και δι' εν έκαστον των τέκνων του, μέχρι της συμπληρώσεως [...] πεντήκοντα στρεμμάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 2 Μαΐου 1850.

216. -ΒΔ. Περί διακοπής των μαθημάτων εις το μέλλον από της 1ης Ιουλίου μέχρι τέλους Αυγουστου.

10 Μαΐου 1850

Θεωρούντες ότι η ορισθείσα υπό του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Ημετέρου Διατάγματος περί κανονισμού των Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων εποχή των εξετάσεων των μαθημάτων είναι επιβλαβής εις την υγιείαν αυτών, και επιθυμούντες ένεκα τούτου να γίνωνται του λοιπού αύται εις ώραν του έτους καταλληλοτέραν, [...] απεφασίσαμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τα εξής:

α΄) Αι θεριναί διακοπαί των μαθημάτων θέλουσι γίνεσθαι εις το μέλλον από της πρώτης 'Ιουλίου μέχρι τέλους Αύγούστου.

β΄) Από της πρώτης του μηνός Σεπτεμβρίου έως της 15 του αυτού θέλουσιν ενεργείσθαι αι άπαιτούμεναι επαναλήψεις των μαθημάτων διά τας εξετάσεις, αρχομένας ταύτας από της 16.

γ΄) 'Από της αποπερατώσεως των εξετάσεων μέχρι της 10 'Οκτωβρίου, ότε θέλει γίνεσθαι του λοιπού έναρξις των μαθημάτων του νέου σχολαστικού έτους, θέλουσιν έκδίδεσθαι τα απολυτήρια και τα ενδεικτικά, ενεργείσθαι οι προβιβασμοί και αι εγγραφαί των μαθητών κτ. λ.

Εις τα Γυμνάσια δε και τα Ελληνικά σχολεία εκείνα, τα οποία συχνάζονται παρ' ολιγωτέρων μαθητών σχετικώς προς άλλα, η έναρξις των μαθημάτων του νέου σχολαστικού έτους δύναται να γίνηται και ταχύτερον, ήτοι από 1ης 'Οκτωβρίου· τούτο δέ, επειδή τα εν ταις β και γ. διατασσόμενα θέλουσι τελειώνει, ένεκα του μικροτέρου αριθμού των μαθητών, το συντομώτερον.

Ε. τ. Κ φ. 13, 16 Μαΐου 1850.

217. -Εγ. 68 Y. Εσωτ. Περί του ότι οι μονογενεις και μεγαλητεροι ορφανοί οικογενειών εχουσών ιδιοκτησίαν γαιών άπολαυουσι του ευεργετήματος της εξαιρέσεως από την στρατ. υποχρέωσιν.

3 Ιουλ. 1850

Εκ της [...] διατάξεως του ^ 5 του άρθρου 10 του περί απογραφής νόμου [...] γνωρίζετε, Κ. Νομάρχα, ότι, διά να έχη δικαίωμα εις εξαίρεσιν ο μονογενής, η μεγαλήτερος ορφανός, απαιτείται να ήναι ιδιοκτήτης γαιών η οικογένεια, εις ην ανήκει.

Εκ της διατάξεως ταύτης ορμώμενοι ισχυρίσθησάν τινες, ότι δήθεν του ευεργετήματος της εξαιρέσεως πρέπει ν' απολαύωσι και οι ορφανοί οικογενειών, κατεχουσών γαίας εθνικάς, η εθνικο ιδιοκτήτους πεφυτευμένας η αφυτεύτους [...] ο ισχυρισμός ούτος δεν είναι ορθός, διότι αι περί εξαιρέσεως διατάξεις του περί απογραφής νόμου, ως του στενού δικαίου, έρμηνεύονται στενώς, ο δε μνησθείς παράγραφος απαιτεί ρητώς και σαφώς να ήναι ιδιοκτήτης η οικογένεια, εις ήν ανήκει ο μονογενής, η μεγαλήτερος ορφανός και ουχί κάτοχος γαιών,

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/66.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

οίοι εισίν οι καλλιεργούντες εθνικάς και εθνικοϊδιοκτήτους γαίας, οι οποίοι δεν έχουσιν επ' αυτών δικαίωμα κυριότητος. [...]

Γιαννούλης 1850 σ. 38.

218 . -Εγ. 90 Υ. Εσωτ. Περί των διά νεοσυλλεξίαν κληροδελτίων.

28 Αυγ. 1850 προς τους Νομάρχα ς [...]

Δοθείσης αφορμής παρά του Νομάρχου 'Ακαρνανίας και Αιτωλίας, κοινοποιούμεν υμίν [...] αντίγραφον της από 8 'Ιανουαρίου 1839 υπ' αριθ. 17. 864 εγκυκλίου της τότε γραμματείας των Εσωτερικών [...] < εχούσης ούτω > [...] Εις την κατασκευήν των ψηφοδελτίων διά την νεοσυλλεξίαν ηδύναντο να συμβώσιν απάται· ηδύναντο π. χ. άλλα μεν εξ αυτών να ήναι διαφόρων χρωμάτων, άλλα διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, και άλλα να ήναι διαφόρως τυλιγμένα κλ.π. και ο σκοπός της διαφόρου ταύτης κατασκευής ν' άποβλέπη εις το να εύνοηθώσι τινές των στρατευσίμων προς βλάβην των άλλων· την αδικίαν λοιπόν ταύτην σκοπόν προέθετο να προλάβη η από 13 / 25 Δεκεμβρίου <1838> Βασιλική διαταγή [...] διά τούτο διατάττει, ώστε τα ψηφοδέλτια, πριν ριφθώσιν εις την κάλπην, να εξαπλόνωνται επί τινός τραπέζης διά να βλέπωσιν όλοι οι στρατεύσιμοι, και αν ήθελον ίδει τρόπον κατασκευής διάφορον να ζητώσι την αφαίρεσιν των διακρινομένων από τι άλλο ψηφοδέλτιον και την αντικατάστασιν υπ' άλλων ομοιομόρφων με τα λοιπά· [...]

Γιαννούλης 1850 σ. 48.

219. -Εγ. 93 Υ. Εσωτ. Περί του ότι οι εξ υιοθεσίας καθιστάμενοι μόνοι υιοί δεν χαίρουσι το δικαίωμα εις εξαίρεσιν της στρατεύσεως.

4 Σεπτ. 1850 Αναιρεί Εγ. 59 Υ. Εσωτ. . 2 Ιουλ. 1849. Γιαννούλης 1850 σ. 51.

220. -Εγ. 100 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των οικείων δήμων πληρωμής των εξόδων της νοσηλείας των κηρυττομένων ανικάνων κληρουχων υπό των στρατολογικών επιτροπών.

13 Σεπτ. 1850

Γιαννούλης 1850 σ. 53.

221 . -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του φιλολογικού φροντιστηρ ίου.

17 Σεπτ. 1850

Λαβόντες υπ' όψιν το από 30 Ιουνίου 1842 περί συστάσεως φιλολογικού φροντιστηρίου παρά τω φερωνύμω Ημών Πανεπιστημίω <ΒΔ. " [...] εγκρίνομεν τον [...] κανονισμόν του [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του φιλολογικού φροντιστηρίου είναι η ειδικωτέρα εκπαίδευσις εις τας δύο αρχαίας γλώσσας την Ελληνικήν και Λατινικήν, των οπόσοι σκοπούσι να μετέλθωσι το διδασκαλικόν έργον.

Άρθρ. 23. Ουδείς είναι δεκτός εις τους φοιτητάς του φροντιστηρίου άνευ απολυτηρίου ενός των γυμνασίων του Βασιλείου της Ελλάδος.

Άρθρ. 25. Ωρισμένος αριθμός νέων, πτωχών μέν, αλλ' ευφυών, επιμελών και χρηστοηθών, λαμβάνει χρηματικήν περίθαλψιν υπό της Κυβερνήσεως.

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/67.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 26. Τα μαθήματα του φιλολογικού φροντιστηρίου διαρκούσι διετίαν πλήρη. Άρθρ. 27. το φιλολογικόν φροντιστήριον ανοίγει και κλείει μετά του Πανεπιστημίου.

[...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Οκτ. 1850.

222. -ΒΔ. Περί Βοτανικού Κήπου.

19 Σεπτ. 1850

< Σχηματισμός > καταλλήλου φυτολογίου, προς χρήσιν των παραδόσεων της Βοτανικής.

Άρθρ. 1. Ο [...] Επιμελητής του Βοτανικού Κήπου Κ. Χίλδραϊχ τίθεται υπό την άμεσον επιστημονικήν διεύθυνσιν του εν τω Ημετέρω Πανεπιστημίω Καθηγητού της Βοτανικής, με την υποχρέωσιν της κατά το τεχνικόν μέρος προσωπικής εργασίας αύτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 35, 4 Οκτ. 1850.

223. -Εγ. 105 Υ. Εσωτ. Περί της υπό των στρατιωτικών νοσοκομείων και θεραπευτηρίων προκαταβολής των εξόδων νοσηλείας των μήπω κατεταγμένων εις τον στρατόν κληρουχων.

21 Σεπτ. 1850

Γιαννούλης 1850 σ. 56.

224. -ΒΔ. Περί καθηκόντων του γενικού γραμματέως <Υ. Στρατιωτικών>.

26 Σεπτ. 1850

[...] 10) Προπαρασκευαστικαί εργασίαι προς κατάταξιν νέων εις την στρατιωτικήν σχολήν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 37, 18 Οκτ. 1850.

225. -ΒΔ. Περί της τακτικής πληρωμής εκ μέρους των δημ. εισπράξεων των τε μισθών των δημοδιδασκάλων και των δαπανών των σχολείων.

27 Σεπτ. 1850

Θεωρούντες, ότι οι μισθοί των Δημοδιδασκάλων και τ' άλλα της Δημοτικής εκπαιδεύσεως έξοδα δεν πληρόνονται εγκαίρως παρά των Δημοτικών Εισπρακτόρων.

Θεωρούντες, ότι ένεκα τούτου η κατωτέρα εκπαίδευσις δεν ενεργείται προσηκόντως και δεν πραγματοποιούνται επομένως οι υπέρ ταύτης σκοποί της Κυβερνήσεως και των Νομοθετικών Σωμάτων, δι' ους παρεχωρηθησαν μεν διά του από 6 'Ιουλίου 1837 Ημετέρου Διατάγματος και του από 2 Δεκεμβρίου 1845 Νόμου τα εκ των φόρων των επιτηδευμάτων και των οικοδομών ποσοστά, δίδεται δε εις τους Δήμους εκ του Δημοσίου Ταμείου ανάλογος βοήθεια δι' αντιμισθίαν των δημοδιδασκάλων.

[...] ίνα μη απαντά εις το εξής η δημοτική εκπαίδευσις τοιαύτα προσκόμματα.

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

3. Οι δημοτικοί εισπράκτορες δεν συγχωρείται να λαμβάνουν την αντιμισθίαν των, ειμή αφ' ου αναδείξουν, ότι εισέπραξαν πραγματικώς κατά την έννοιαν του άρθρου 101 του περί Δήμων Νόμου το αντιστοιχούν ποσόν δημοτικών φόρων, άλλως κανέν ένταλμα δεν θέλει εκδίδεσθαι διά την μισθοδοσίαν των.

Ε. τ. Κ φ. 36, 14 Οκτ. 1850.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/68.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

226. -Εγ. 110 Εσωτ. Περί του ότι οι ανήλικες υιοί ακολουθούσι την δημοτικήν διαμονήν του πατρός των.

2 Οκτ. 1850

[...] μέχρις ου, ενήλικες γενόμενοι, ήθελον υποβάλει αίτησιν περί εγγραφής των εις έτερον δήμον.

Οι ανήλικοι αποτελούν " αναπόσπαστον μέρος της πατρικής οικογενείας ".

Γιαννούλης 1850 σ. 56.

227. -ΒΔ. Περί απονομής Νομισματοσημου εις τους συνδρομητάς της οικοδομής του Πανεπιστημίου Οθωνος.

5 Οκτ. 1850

Τιμητική διάκριση. Ε. τ. Κ φ. 39, 29 Οκτ. 1840.

228. -ΒΔ. Περί ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών γυμνασίων.

18 Οκτ. 1850

Άρθρ. 1. Από της α΄. 'Ιανουαρίου 1851 ουδείς θέλει είσθαι δεκτός ίνα καθέξη διδασκαλικήν δημοσίαν θέσιν η να μετέλθη ιδιωτικώς το διδασκαλικόν επάγγελμα. . εάν δεν διήλθε την σειράν των μαθημάτων του Φιλολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου και των του Φροντιστηρίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 29 Οκτ. 1850.

Σχετικά:

α) Διατυπώσεις των εξετάσεων των απαιτουμένων διά το δίπλωμα των διδασκάλων των Ελληνικών Σχολείων κατά το από 18 'Οκτωβρ. 1850 [...] Υ. Β. Διάταγμα

9 Φεβρ. 1851 Κλάδος α΄ σ. 361.

β) Εγ. 7575 Y. ΕΔΕ. Περί διορισμού βοηθών.

11 Δεκ. 1859

Η Κυβέρνησις της Α. Μ. του Βασιλέως, ζήλω επαινετώ φερομένη προς απόκτησιν διδασκάλων όσον οίόν τε ικανών και όσον οίόν τε αξίων της σπουδαίας και επιζήλου αυτών εντολής [...] εθέσπισε το από 18 'Οκτωβρίου 1850 Β. Διάταγμα περί ελληνοδιδασκάλων [...] Αλλ' η εκ της εφαρμογής του Διατάγματος τούτου πείρα κατέδειξε δυστυχώς άπρόσκοπον το [...] μέτρον, καθ' όσον ουδενός παρουσιαζομένου υποψηφίου κατά τους όρους του μνησθέντος Διατάγματος συγκεκροτημένου, και επιμενούσης της Κυβερνήσεως εις τοιαύτην μόνον παραδοχήν, η διδασκαλική υπηρεσία έπαυσε μεν να προσλαμβάνη άποδεείς ίσως λειτουργούς, αλλ' αντί τούτου περιέπεσεν εις το χείρον κακόν να στερήται αυτών παντάπασι και να διατηρή κενας των διδασκαλικών θέσεων ουχί πάνυ ολίγας.

προς θεραπείαν πρόχειρον, και μόνην ίσως δυνατήν, της λίαν σοβαράς και λίαν αξιολυπήτου ταύτης ελλείψεως, περιήλθεν η Κυβέρνησις εις το έτερον μέτρον, όπερ υπάρχει γνωστόν εις υμάς, Κύριε Νομάρχα, της παραδοχής των καλουμένων βοηθών, προς αναπλήρωσιν καθ' ολοκληρίαν ελλειπόντων ελληνοδιδασκάλων, άνευ απαιτήσεως ωρισμένων προσόντων και επί μόνη τη εκ των προηγουμένων εκάστου πεποιθήσει του Υπουργού περί της προς το έργον καταλληλότητος, διοριζομένων.

Κλάδος α΄ σ. 526.

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/69.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

229. -ΒΔ. Περί διοργανισμού του Γεωργικού Σχολείου εις Τίρυνθα.

2 Νοεμ. 1850

[...] Λαβόντες ύπ' όψιν τον από 28 Μαΐου 1846 νόμον περί συστάσεως Γεωργικού Σχολείου εις Τίρυνθα·

[...] απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Άρθρ. 1. Σκοπός της συστάσεως του Γεωργικού Σχολείου είναι η διδασκαλία των διαφόρων μεθόδων της γεωργίας εν γένει κατά τε το θεωρητικόν και πρακτικόν μέρος, και η διάδοσις των γνώσεων τούτων εις τους κατοίκους.

Άρθρ. 2. το Γεωργικόν Σχολείον [...] θέλει περιλαμβάνει δύο διακεκριμένας τάξεις μαθητών, αίτινες ακολούθως θέλουν απαρτίσει δύω ιδιαιτέρας Σχολας <πρακτική και πρακτική - θεωρητική >.

Άρθρ. 5. Οι μαθηταί του Γεωργικού Σχολείου διαιρούνται εις τακτικούς, εις οικοτρόφους και εις εκτάκτους.

Άρθρ. 6. Τακτικοί μαθηταί είναι οι εγγραφόμενοι εις μίαν των τάξεων του Σχολείου και ακολουθούντες την σειράν των παραδιδομένων μαθημάτων. Οικότροφοι δε όσοι διορίζονται παρά της Κυβερνήσεως η των δήμων, η άλλων καταστημάτων, η και εκ μέρους ιδιωτών διά να τελειώσωσι τας σπουδάς των, κατοικούντες και τρεφόμενοι εντός του ιδίου καταστήματος. Έκτακτοι δε μαθηταί όσοι εκ των περιοίκων γεωργών η Η κτηματιών η'θελον συχνάζει περιοδικώς εις το Σχολείον διά ν' αποκτήσωσι πρακτικάς γνώσεις περί την καλλιέργειαν διαφόρων προϊόντων.

Άρθρ. 8. διά να γίνη τις δεκτός ως τακτικός μαθητής η ως οικότροφος εις το Σχολείον απαιτείται να έχη τα εξής προσόντα.

1. Να ήναι υγιούς κράσεως.

2. Να ήναι εμβολιασμένος.

3. Να έχη ηλικίαν 15 έως 20 ετών.

4. Να ήναι χρηστών ηθών.

5. Να γιγνώσκη το αναγιγνώσκειν και γράφειν και τας τέσσαρας απλάς πράξεις της αριθμητικής. Εάν δε ούτος προτίθεται να εκπαιδευθή καθ' όλα τα μέρη της επιστήμης, ακολουθών τα μαθήματα της β΄. τάξεως, απαιτείται να ετελείωσε τα μαθήματα ενός των ελληνικών σχολείων του Κράτους.

Άρθρ. 17. το σχολαστικόν έτος άρχεται την 20 'Οκτωβρίου και λήγει την 20 'Ιουνίου

[...]

Άρθρ. 20. Αι ετήσιαι εξετάσεις θέλουν είσθαι δημόσιοι. [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 22 Νοεμ. 1850.

230. -ΒΔ. Περί εξετάσεως των Εμποροπλοιάρχων.

24 Νοεμ. 1850

[...] Άρθρ. Α'. Ουδείς του λοιπού δύναται να λάβη εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, αν, [...] δεν αποδείξη δι' εξετάσεων ότι επίσταται τα εξής·

1. Τα στοιχεία της καθομιλουμένης Ελληνικής· < ήγουν, το γράφειν ευχερώς και ευαναγνώστως, υπαγορεύοντος του εξεταστού >.

2. Τας αρχάς της Γεωγραφίας.

3. την πρακτικήν Αριθμητικήν.

4. την Πλωτικήν, ήτοι αναμέτρησιν του πλού.

5. Τας απαραιτήτους αρχάς της Ναυτικής Αστρονομίας.

6. Τον εξαρτισμόν και την κυβερνητικήν των εμπορικών πλοίων· και

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/70.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

7. Τα κυριώτερα του εμποροπλοιάρχου καθήκοντα.

[...] Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα εξεταζομένων μαθημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 44, 6 Δεκ. 1850.

1851

231 . -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί του ότι πρέπει να ζητήται διά των προξενικών αρχών η συλληψις εκείνων μόνων εκ των εν τη αλλοδαπή διαμενόντων κληρουχων, όσοι δεν υπάγονται εις νόμιμον εξαίρεσιν.

6 Ιαν. 1851

Ένεκα της ολίγης προσοχής των δημοτικών αρχών συμβαίνει συνεχώς [...] να εγγράφωνται εις τους πίνακας των στρατευσίμων και νέοι, υπαγόμενοι εις περιπτώσεις εξαιρέσεως, [...] και όταν μεν οι νέοι αυτοί ήναι παρόντες εις το Κράτος, δεν είναι δύσκολον εις αυτούς και προ και μετά την κλήρωσιν να προτείνωσι τας ενστάσεις των, όταν όμως τύχη να ήναι απόντες, επειδή [...] < δέν > φροντίζουσιν οι γονείς αυτών να προτείνωσιν ενστάσεις, ζητείται η σύλληψίς των διά των προξενικών άρχών, και εντεύθεν ενδεχόμενον είναι να λάβη χώραν το άτοπον του να συλληφθώσι και προσαχθώσιν εις την Ελλάδα κληρούχοι μη υποκείμενοι εις στράτευσιν, ένεκα λόγων νομίμων. [...]

Γιαννούλης 1851 σ. 1.

232. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού του εν Τήνω Καταστήματος της Ευαγγελιστρίας.

7 Απρ. 1851 Άρθρ. 1. Ο εν Τήνω Ιερός Ναός της Ευαγγελιστρίας και η διαχείρισις της περιουσίας αυτού, καθό Δημοσίου Καταστήματος, κείται υπό την άμεσον επιτήρησιν της Κυβερνήσεως, ήτις διατάττει αρμοδίως τα περί της διοικήσεως του.

2. Η διοίκησις αυτού ανατίθεται εις Επιτροπήν < τα μέλη της οποίας > εκλέγει και διορίζει η Κυβέρνησις. [...]

4. Η υπηρεσία της Επιτροπής είναι άμισθος· η δε διάρκεια αυτής διετής.

11. Καθήκοντα της Επιτροπής κυρίως εισί τα εξής.

β) Καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν [...] να έχη πόρον διαρκή και ανάλογον [...] προς συντήρησιν των εκ του Ταμείου αυτού του Ιερού Ναού βοηθουμένων ευαγών τε και εκπαιδευτικών εν Τήνω καταστημάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 5 Μαΐου 1851.

233. -ΒΔ. Περί των μαθητών του σχολείου των Τεχνών.

29 Απρ. 1851

[...] 1) Εκ των εξερχομένων εκ του σχολείου των Τεχνών μαθητών, όσοι, [...] έλαβον το ανήκον απολυτήριον, θέλουν λαμβάνεσθαι κατά προτίμησιν ύπ' όψιν παρά του επί των Εσωτερικών Υπουργού εις τους διορισμούς ιχνογράφων, βοηθών γεωμετρών, επιστατών επί των οδών, γεφυρών, και λοιπών παρ' αυτού εκτελουμένων δημοσίων έργων.

Ε. τ. Κ φ. 13, 24 Μαΐου 1851.

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/71.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

234. - Διασαφήσεις Υ. ΕΔΕ. Επί του περί Υποτροφίας Υ. Β. Διατάγματος.

5 Μαΐου 1851

Οφείλοντες ν' αποτρέψωμεν εις το εξής τας πολλάκις αναφυείσας καταχρήσεις εις τον διορισμόν των μαθητών υποτρόφων της Κυβερνήσεως [...] νομίζομεν συμφέρον να δώσωμεν τας εφεξής διασαφήσεις.

[...] κύριος και προκαταρκτικός σκοπός του< από 31 Δεκ. 1836 > περί υποτρόφων Διατάγματος, είναι να προετοιμάση τους διά την ανωτέραν εκπαίδευσιν αναγκαίους διδασκάλους και καθηγητάς· η Κυβέρνησις άρα οφείλει [...] να λαμβάνη ως υποτρόφους, ουχί τους τυχόντας νέους, άλλα τους διακρινομένους διά την ευφυΐαν, την επιμέλειαν και την χρηστήν αυτών διαγωγήν [...]

τας διατάξεις < του από 31 Δεκ. 1836 ΒΔ. " οφείλοντες [...] νάβάλωμεν εις πλήρη ενέργειαν, προλαμβάνομεν να ειδοποιήσωμεν, ότι από του νυν και εις το εξής, όστις επιθυμεί να λάβη θέσιν υποτρόφου [...] υπέρ του υιού αυτού η του παρ' αυτού επιτροπευομενου νέου, οφείλει να επισυνάπτη εν τη συνήθει αναφορά και τα εξής έγγραφα·

1) Αποδεικτικόν πενίας εκδεδομένον παρά της δημοτικής Αρχής της σταθεράς κατοικίας του.

2) Αποδεικτικόν της ευφυΐας και των χρηστών ηθών του υποψηφίου υποτρόφου, εκδεδομένον παρά του διδασκάλου, η των διδασκάλων παρ' οις εμαθήτευσε.

3) Αποδεικτικόν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεων του πατρός ( εάν τοιούτον έχη πατέρα ), εκδεδομένον παρ' αρμοδίων προσώπων η Αρχών.

4) Εάν η αίτησις γίνηται απ' ευθείας παρά του υποψηφίου, οφείλει ούτος να επισυνάπτη και αποδεικτικόν της αδείας και συναινέσεως του πατρός, του επιτρόπου η κηδεμόνος του.

Η εκτίμησις της αξίας των τοιούτων αποδεικτικών απόκειται εις την Κυβέρνησιν, ήτις διά τούτο έχει το δικαίωμα να δώση την προτίμησιν εις τούτον μάλλον, η εις εκείνον των αναφερομένων [ ...]

[...] οι εν Ευρώπη αποδημούντες [...] υπότροφοι [...] λαμβάνονται [...] μετά την αποπεράτωσιν των σπουδών των εις το παρ' ημίν Πανεπιστήμιον, και αφ' ου διακριθώσι διά διατριβής τινός σπουδαίας αναγομένης εις τον . κλάδον της ειδικής αυτών παιδεύσεως, [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 12 Μαΐου 1851.

235. -Εγ. 48 Υ. Εσωτ. Περί των λόγω υιοθεσίας εξαιρεθέντων της στρατολογίας.

19 Μαΐου 1851

[...] οι λόγω υιοθεσίας εξαιρεθέντες δυνάμει της ισχυούσης μέχρι του Σεπτεμβρίου π.ε. Νομολογίας του υπουργείου υπάρχουσιν εξηρημενοι της εις στράτευσιν υποχρεώσεως διά μόνον το έτος, δι' ο εξηρέθησαν· δεν υπάρχει δε η τοιαύτη έξαίρεσίς των λόγος ισχυρός, ώστε να μην εγγραφώσι πλέον εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις [...]

Γιαννούλης 1851 σ. 40.

236. -ΒΔ. Περί διορισμού επιτροπής προς ζήτησιν συνεισφορών υπέρ της αποκαταστάσεως της βιβλιοθήκης Ανδριτσαίνης και συστάσεως εκείσε εκπαιδευτηρίου.

14 Ιουν. 1851

Άρθρον μόνον. Ε. τ. Κ φ. 17, 7 Ιουλ. 1851.

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/72.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

237. -ΒΔ. Περί συγκαλέσεως γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

13 Ιουλ. 1851

[...] Θέλει συγκαλείσθαι [...] άπαξ της εβδομάδος [...] συνιστάμενον από καθηγητάς εκ των τεσσάρων σχολών των εν τω επωνύμω ημών πανεπιστημίω [...] το συμβούλιον τούτο θέλει ασχοληθή εις την αναθεώρησιν των κειμένων Νόμων περί παιδείας, και γνωμοδοτεί ου μόνον διά την επανόρθωσιν και θεραπείαν των τυχόν υπαρχουσών ελλείψεων, αλλα και περί πάντων όσα αφορώσιν εν γένει την πρόοδον και ανάπτυξιν της παιδείας.

Ε. τ. Κ φ. 20, 9 Αυγ. 1851.

238. - - - Εγ. 62 Υ. Εσωτ. Περί της στρατιωτικής υποχρεώσεως των εν τη αλλοδαπή διαμενουσών Ελληνικών οικογενειών.

27 Ιουλ. 1851

Πολλών Ελλήνων οικογενειών διαμενουσών εις το εξωτερικόν οι έχοντες τα προσόντα του στρατευσίμου υιοί διαφεύγουσι την εξ απογραφής στρατιωτικήν υποχρέωσιν [...]. Επειδή δε και άδικον είναι και εις το Σύνταγμα αντίκειται να ωφελώνται μεν των πλεονεκτημάτων του πολίτου Έλληνος [...] να μη ύποκύπτωσι δε εις τα βάρη της επικρατείας [...] < το Υπουργείο Εξωτερικών > διέταξε τους προξένους της Α. Μ. Να συντάξωσι κατάλογον κατά νομούς, περιέχοντα· α΄) το όνομα και επώνυμον εκάστου εν τη περιφερεία της δικαιοδοσίας των διαμένοντος οικογενειάρχου, β΄) τον δήμον και επάγγελμα αύτού, γ΄) την ενεστώσαν διαμονήν του, δ΄) τον αριθμόν των τέκνων του, και ε΄) την ηλικίαν αυτών. [...]

Γιαννούλης 1851 σ. 49.

239. -Εγ. 71 Υ. Εσωτ. Περί βεβαιώσεως της ταυτότητος των εις τα στρατολογικά συμβούλια προσαγομένων κληρούχων.

11 Αυγ. 1851

διά να προλαμβάνωνται αι απάται, εις ας ενδέχεται κληρούχοι να εξοκέλλωσι προς τον σκοπόν υπεκφυγής της εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν υποχρεώσεως, είναι επάναγκες, όταν προσάγωνται ενώπιον των στρατολογικών συμβουλίων [...] να συνοδεύωνται πάντοτε υπό δημοτικών υπαλλήλων [...] οίτινες [...] πρέπει να συνυπογράφωσιν εις τας πράξεις, η γνωμοδοτήσεις των στρατολογικών συμβουλίων.

Γιαννούλης 1851 σ. 54.

240. -Εγ. 102 Υ. Εσωτ. Περί των εκδιδομένων πιστοποιητικών προς κατάταξιν εις τα σώματα της οροφυλακής.

11 Οκτ. 1851

[...] < Διαταγη Υ. Στρατ. Επειδή τινες, μη έχοντες συμπληρωμενον το 25 έτος της ηλικίας των, εξαιτούνται την εις τα τάγματα < της οροφυλακης > κατάταξίν των επί μόνω σκοπώ του να αποφύγωσι την οποίαν ο περί απογραφής νόμος επιβάλλει εις τους τοιούτους υποχρέωσιν, ως υποκειμένους εις κλήρωσιν, < υπενθυμίζομεν > υμίν τας [...] επί του προκειμένου διατάξεις [...]

1851 σ. 72.

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/73.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

241 . -ΒΔ. Περί των εν Ευρώπη υποτρόφων.

24 Οκτ. 1851

Κλάδος α΄ σ. 367.

1852

242. -Εγ. 79 Υ. ΕΔΕ. Περί διακρίσεως των τάξεων κτλ.

8 Ιαν. 1852

προς τους Γυμνασιάρχας

Παρατηρήσαντες ότι άλλως παρ' άλλου Γυμνασιάρχου χαρακτηρίζονται αι τάξεις του σχολείου και Γυμνασίου, όπερ πολλάκις φέρει εις την υπηρεσίαν σύγχυσιν, αξιούμεν να διακρίνητε άπαντες εις το εξής αυτάς συμφώνως με τα άρθρα 15 και 81 του κανονισμού, ήτοι πρώτην να ονομάζητε την κατωτέραν και καθεξής.

Παρίσης α΄ σ. 259.

243. -Δκ. 14950 Υ. ΕΔΕ. Περί υποτρόφων κορασίων.

21 Ιαν. 1852

Επειδή ο σκοπός [...] της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας [...] είναι κυρίως το να μορφωθώσι διδασκάλισσαι [...] διά την καλήν αγωγήν του θήλεος γένους εν ταις επαρχίαις [...].

Επειδή διά των [...] επιδοθεισών [...] αναφορών δεν διευκρινίζεται, εάν οι αιτούντες προτίθενται να συντελεσωσιν εις τον ειρημένον [...] σκοπόν [...]

[...] προσκαλούμεν διά του παρόντος, τους όσοι [...] έδωκαν αναφοράς [...] να δηλώσωσιν [...] εάν υπόσχωνται ότι τα κοράσια, υπέρ των οποίων επικαλούνται την συνδρομήν της Κυβερνήσεως, θέλουν αναδεχθή το διδασκαλικόν επάγγελμα εις ποίαν, η ποίας επαρχίας, δίδοντες την προς τούτο απαιτουμένην εγγύησιν.

Εάν δε αι δοθείσαι ήδη αιτήσεις στηρίζωνται εις την ένδειαν, η εις θυσίας και εκδουλεύσεις προς την Πατρίδα και τον Βασιλικόν Θρόνον, να υποβληθώσιν, [...] αι περί τούτων αποδείξεις. [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 21 Ιαν. 1852.

244. -Εγ. 7 Υ. Εσωτ. Περί κοινοποιήσεως αποσπάσματος του υγειονομικού κανονισμού της Επτανήσου.

24 Ιαν. 1852

[...] αφορώντος τα εις τον λιμένα της Κερκύρας καταπλέοντα πλοία [...] 11ον. Εις παν πλοίον αγκυροβολημένον εις τον λιμένα θέλει επιφορτίζεται εις εκ του πληρώματος, όχι ολιγώτερον των 20 ετών την ηλικίαν, να φυλάττη ημέραν και νύκτα. [...]

Γιαννούλης 1852 σ. 4.

245. -ΒΔ. Περί επιβολής δημοτικού δασμού εις τον δήμον Μυκώνου.

22 Φεβρ. 1852

Άρθρ. 2. [...] τα [...] εισπραχθησόμενα χρήματα θέλουσι χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις την τακτικήν πληρωμήν [...] επιστημονος ιατρού και μαίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 4 Μαρτ. 1852.

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/74.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

246. -Εγ. 38 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογίας.

18 Ιουν. 1852

Ερμηνευτική νόμου περί απογραφής και σχετικών του. Γιαννούλης 1852 σ. 19.

247. -Ν. ΣΑ'. Νόμος Καταστατικός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

9 Ιουλ. 1852

Η'. τα εσωτερικά της Εκκλησίας είναι [...] τα εξής.

[...] δ. Η θρησκευτική διδαχή προς τον λαόν, καθόσον δεν προσβάλλονται το πολίτευμα και οι νόμοι του κράτους. [...]

Θ'. Η Ιερά Σύνοδος επαγρυπνεί. [...]

β. Εις το περιεχόμενον των εις χρήσιν της νεολαίας [...] είτε έξωθεν του Βασιλείου εισαγομένων, είτε εν τη Ελλάδι δημοσιευομένων βιβλίων, φυλλαδίων, πινάκων η άλλων εντύπων, άτινα πραγματεύονται περί αντικειμένων θρησκευτικών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 24 Ιουν. 1852.

248 . -Εγ. 1000 Υ. ΕΔΕ. Περί τιμολογίου των εν χρήσει βιβλίων εις τα δημοτικά σχολεία.

20 Ιουλ. 1852 Κλάδος α΄ σ. 565.

249. Ν. ΣΕ'. Περί συντάξεων του στρατού ξηράς.

19 Αυγ. 1852 Άρθρ. 2. Τα προς σύνταξιν αποστρατείας έτη, λογίζονται μεν αφ' ής ημέρας ύπηρετεί ο στρατιωτικός, αλλ' ουχί και προ της ηλικίας των δεκαεπτά ετών συμπληρωμένων.

Άρθρ. 16. [...] Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να μεταβιβασθή η της αποτάξεως συνταξις εις χήρας η ορφανά.

Άρθρ. 18. [...] τα τέκνα [...] < των διαζευγμένων στρατιωτικών > έχουσι προς σύνταξιν δικαίωμα.

Άρθρ. 19. Η σύνταξις των [...] εχουσών τέκνον η τέκνα ανήλικα [...] χηρών [...] προσδιορίζεται εις το τρίτον [...] του μεγίστου όρου της συντάξεως [...] του συζύγων των

[...]

Άρθρ. 20. Η [...] σύνταξις διανέμεται εις δύο ίσα μέρη μεταξύ της χήρας και τέκνου η τέκνων [...] όσα και να ώσιν. Εάν δε η χήρα αποθάνη η στερηθή [...] του δικαιώματος, [...] το επιβάλλον εις αυτήν μέρος μεταβαίνει εις το τέκνον η τα τέκνα· η δε σύνταξις αύτη χορηγείται μέχρις ότου το νεώτατον των τέκνων ενηλικιωθή, ή, αν ώσι θήλεα μέχρις ου αποκατασταθώσιν. Εις τοιαύτην δε περίστασιν η μερίς των ενηλικιωθέντων η άποκατασταθέντων μεταβαίνει εις τα ανήλικα· [...]

Άρθρ. 25. Αι στρατιωτικαί συντάξεις και αποδοχαί δεν παραχωρούνται, ούτε κατάσχονται, εκτός προς διατροφήν συζύγου, τέκνων και γονέων.

Άρθρ. 29. Αι διά βασιλικών διαταγμάτων απονεμηθείσαι μέχρι τούδε στρατιωτικαί συντάξεις μένουν αμετάβλητοι, επιφυλαττομενων των περί παύσεως αυτών όρων, ήτοι [...] προσδιωρισμένης ηλικίας των ορφανών [ ...] μεταβαίνουν δε [...] εις τας χήρας και τα ορφανά των συνταξιούχων [...] κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/75.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 30. Αι χήραι και τα ορφανά των μετά την εγκαθίδρυσιν του Συντάγματος μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αποθανόντων [...] εν ενεργεία η μη και συνταξιούχων [...] έχουν προς σύνταξιν δικαίωμα [...] εάν οι σύζυγοι η οι γονείς αυτών είχον, ότε απεβίωσαν, είκοσιν ετών υπηρεσίαν εν τω στρατω, συμπεριλαμβανομένων και των ετών εκστρατείας η εάν [...] < πέθαναν στη μάχη η λόγω τραυμάτων κ. ο. >.

Ε. τ. Κ φ. 34, 25 Αυγ. 1852.

Σχετικά:

α) ΒΔ. Περί εκτελέσεως του [...] ΣΕ' [...] νόμου.

5 Σεπτ. 1852

Ε. τ. Κ φ. 41, 12 Σεπτ. 1852.

β) Ν. ΡΟΠ'. Περί καταστάσεως των αξιωματικών του στρατού.

7 Μαρτ. 1851

Άρθρ. 9. Η απόταξις είναι η κατάστασις του άνευ θέσεως αξιωματικού, ανεπιδεκτου όντος ν' ανακληθή εις ενέργειαν και μη έχοντος δικαίωμα προς σύνταξιν αποστρατείας. Άρθρ. 10. Ο αξιωματικός τίθεται εις απόταξιν. α΄) Ένεκα ανιάτου νοσήματος.

Ε. τ. Κ φ. 9, 16 Απρ. 1851.

250. -Ν. Σς'. Περί οδοποιΐας.

2 Σεπτ. 1852

Κεφ. γ΄. Περί προσωπικής εργασίας.

Άρθρ. 14. Πας δημότης και κάτοικος μη εγγεγραμμένος εις δήμον τινα του κράτους και έχων ηλικίαν 18 ετών και επέκεινα, οφείλει να εργασθή εις την οδοποιΐαν εν γένει επί δώδεκα ημέρας το πολύ κατ' έτος.

Ε. τ. Κ φ. 39, 6 Σεπτ. 1852.

Σχετικό:

Εγ. 59 Υ. Εσωτ. προς τους Νομάρχας και τους Νομομηχανικσυς του Κράτους.

27 Μαΐου 1855

Γιαννούλης 1855 σ. 48.

251 . -Εγ. 3896 Υ. ΕΔΕ. Έγκρισις του κανονισμού της Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής.

9 Σεπτ. 1852 Κλάδος α΄ σ. 118.

252. -Εγ. 4077 Υ. ΕΔΕ. Περί άποχωρίσεως των αρρένων από τα κοράσια εις τα δημοτικά σχολεία.

10 Σεπτ. 1852

προς άπαντας τους Νομάρχας του Κράτους.

Εις πολλάς πόλεις και κώμας του Βασιλείου υπάρχουσι δημόσια τε και ιδιωτικά διδακτήρια, εις τα οποία φοιτώσιν εκατέρου φύλου μαθηταί. Νομίζοντες ότι η τοιαύτη επιμιξία

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/76.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προκαταβάλλει σπέρματα δυσαρέστων συνεπειών εκρίναμεν ωφέλιμον να σάς επιφορτίσωμεν, Κ. Νομάρχα, να ενεργήσητε αρμοδίως ίνα απογορευθή του λοιπού η τοιαύτη συνήθεια, και εντός προθεσμίας διμήνου να διαταχθώσιν οι διευθύνοντες τοιαύτα διδακτήρια να διαιρέσωσιν αυτά εις ειδικά αρρένων και ειδικά κορασίων· συνεννοούμενοι δε μετά των γεννητόρων ν' αναφέρωσιν αρμοδίως προς ημάς περί της εφέσεως των όπως ημείς εκ του καθήκοντος ημών ενεργήσωμεν τα κατά νόμον.

Κλάδος α΄ σ. 567.

253. -ΒΔ. Περί του κανονισμού της υπηρεσίας της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς.

30 Σεπτ. 1852

Άρθρ. 24. Εις θέσιν κλητήρος δεν πρέπει να διορίζωνται άνθρωποι ελάσσονος των 25, [...] ετών ηλικίας.

Αντιστοιχούν στους αστυφύλακες. Ε. τ. Κ φ. 47, 7 Οκτ. 185. 2.

254. -ΒΔ. Περί των εις την αλλοδαπήν αποστελλομένων υποτρόφων.

13 Οκτ. 1852

[...] Α'. Οι [ ...] υπότροφοι εκλέγονται του λοιπού μόνον εξ εκείνων, όσοι [...] ηξιώθησαν [...] τουλάχιστον του ακαδημαϊκού βαθμού του τελειοδιδάκτου, εξ ων όμως άποκλείονται οι έχοντες ηλικίαν υπερβαίνουσαν το εικοστόν έκτον έτος.

β΄. Διορίζονται [...] υπότροφοι δι' εκείνας μόνον τας επιστημας η μαθήσεις, ων φαίνεται ότι έχουσι πραγματικήν χρείαν η δημοσία υπηρεσία κατά πρώτον λόγον, και έπειτα η επικράτεια καθόλου.

δ΄. Ο χρόνος της υποτροφίας, ει μεν ο υπότροφος είναι ιατρός η νομικός, δεν θέλει υπερβαίνει την διετίαν, ει δε και ανήκει εις την θεολογικήν η την φιλοσοφικήν σχολήν, την τετραετίαν.

ε΄. Έκαστος υπότροφος υποχρεούται, μετά την αποπεράτωσιν των σπουδών αυτού, να επιστρέψη εις την Ελλάδα και υπηρετήση την Κυβέρνησιν, εις οιανδήποτε έμμισθον θέσιν [...]

Η'. Τα περί αποστολής υποτρόφων εις εκμάθησιν των καλών τεχνών η βιομηχανίας τινός θέλουσι κανονισθή δι' ετέρου Βασιλικού Διατάγματος.

Ε. τ. Κ φ. 58, 15 Νοεμ. 1852.

255. -Εγ. 4486 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως σχολείων των κορασίων συνδρομή των δημοτών.

4 Νοεμ. 1852

Κλάδος α΄ σ. 568.

256. -Εγ. 80 Υ. Εσωτ. Περί δημοτικής εκπαιδεύσεως.

17 Νοεμ. 1852

προς τους Νομάρχας [...] [...] πολλαί των δημοτικών αρχών [...] δεν χορηγούν το αναλογούν μέρος της δαπάνης περί της μισθοδοσίας των δημοδιδασκάλων, της συντηρήσεως των διδακτικών καταστημάτων, και της προμηθείας του αναγκαιούντος υλικού, και ούτω παρεμβάλλουσι προσκόμματα εις την διάδοσιν της παιδείας [...]

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/77.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διά ν' αρθώσι [...] τα κωλύματα ταύτα, τα οποία, [...] αναστέλλουσιν [...] πολλαχού την τάσιν των νέων προς την φιλομάθειαν, σάς παραγγέλλομεν [...] να φροντίσητε να συμπεριλάβωσιν εις < τους δημοτικούς προϋπολογισμούς > [...] η να προσθέσητε υμείς εις αυτούς [...] τ' απαιτούμενα ποσά· α΄) προς τακτικήν μισθοδοσίαν των διδασκάλων· β΄) προς σύστασιν και διατήρησιν δημοτικών σχολείων εις τας πολυπληθεστέρας κοινότητας, αίτινες, διά την απόστασίν των, αδυνατούσι να πέμπωσι τα τέκνα των εν πάση του ενιαυτού ώρα εις την πρωτεύουσαν του δήμου, όπου υπάρχει συστημενον το δημοτικόν σχολείον. δεν αγνοείτε, Κύριοι, ότι πολλοί των δήμων συνεχωνεύθησαν κατά το 1840 μόνον, διότι δεν ηδύναντο να επαρκεσωσι και εις την σύστασιν και διατήρησιν δημοτικών σχολείων και ότι κύριος όρος της συγχωνεύσεως αυτών ήτον η σύστασις δημοτικού σχολείου εις την πρωτεύουσαν του καταργηθέντος δήμου· γ΄) προς επισκευήν [...] η προς ανέγερσιν < σχολείων > [...] προς δε και προς συμπλήρωσιν < του υλικου διδασκαλίας >· δ΄) προς πραγματοποίησιν των [...] περιοδειων των επαρχιακών, η νομαρχιακών επιθεωρητικών επιτροπών μετά του ομοταγούς διδασκάλου [...] καί ε΄) προς την βαθμηδόν σύστασιν σχολείων κορασίων όχι μόνον εις τας πρωτευούσας των επαρχιών, αλλα και εις τους πολυπληθεστέρους δήμους, διά να εκλείψη ούτως η συμφοίτησις των αρρένων μετά των θηλέων, ήτις κατ' ανάγκην συνέβαινεν.

Εκτός δε τούτων εφελκύομεν την προσοχήν υμών εις την καθυστέρησιν των μισθών των δημοδιδασκάλων, ήτις συμβαίνει εις τους πλείστους των δήμων εκ της δυστροπίας η ι'διοτελείας συνήθως των τα δημοτικά χρήματα διαχειριζομένων [...]

Γιαννούλης 1852 σ. 51.

257. -Ν. ΣΙΕ'. Περί αυξήσεως του προσωπικού του υπουργείου της Εκπαιδευσεως καθ' ένα γραμματέα και ένα γραφέα αμφοτέρους της Α'. τάξεως.

17 Δεκ. 1852

Ε. τ. Κ φ. 65, 22 Δεκ. 1852.

1853

258. -Εγ. 346 Υ. ΕΔΕ. Περί της θρησκευτικής διδασκαλίας εις τα δημοτικά σχολεία και της εκτελέσεως των θρησκευτικών καθηκόντων των τε μαθητών και των δημοδιδασκάλων.

11 Ιαν. 1853 Κλάδος α΄ σ. 569.

259. -Εγ. 5184 Υ. ΕΔΕ. Περί της δικαίας διανομής των διδάκτρων μεταξύ των δημοδιδασκάλων.

19 Ιαν. 1853

[...] οι διευθύνοντες < τα δημοδιδασκαλεία > νοσφίζονται αδίκως άπαντα τα δίδακτρα η μερος τι εύκαταφρόνητον χορηγούσιν εις τους λοιπούς βοηθούς των, ενώ ούτοι κοπιώσι μάλλον εκείνων απολαμβανόντων πολλά και ζηλωτα προνόμια ως εκ της θέσεως των. Τούτου ένεκεν κρίνομεν δίκαιον του λοιπού τα συναγόμενα δίδακτρα να διανέμωνται κατ' ισονομίαν μεταξύ των συνδιδασκάλων των αρρένων τε και κορασίων διδακτηρίων. [...]

Βενθύλος σ. 349.

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/78.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

260. -Ν. ΣΚ'. Περί συστάσεως ταμείου των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του στρατού < τής γραμμής, της οροφυλακής και χωροφυλακής >.

24 Ιαν. 1853

Άρθρ. 11. Αι χήραι και τα ορφανά [...] έχουν δικαίωμα εις τας [...] χορηγουμένας βοηθείας [...] οπωσδήποτε αν επήλθεν ο θάνατος < τού συζύγου η πατέρα > και εις οποιανδήποτε των παρά του νόμου ωρισμένων καταστάσεων ήθελεν ευρεθή ο αξιωματικός κατά την αποβίωσίν του· < άρα και εις άποταξίαν >.

Άρθρ. 14. Η χορηγία της συντάξεως εξακολουθεί [...] εις [...] τα άρρενα ορφανά μέχρις ου το νεώτατον συμπληρώση το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας του.

Εις τα θήλεα ορφανά μέχρι του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας των.

Άρθρ. 15. . Επιφέρουν την παύσιν της βοηθείας [...]

Εις τα ορφανά, ει μεν άρρενα, εάν αποκατασταθώσι πριν της συμπληρώσεως του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας, ει δε θηλεα, πριν της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, εάν νυμφευθώσιν.

Ε. τ. Κ φ. 5, 4 Φεβρ. 1853.

261 . -Ν. ΣΚΑ'. Περί συντάξεως των χηρών και ορφανών των αξιωματικών της φάλαγγος.

27 Ιαν. 1853

Ε. τ. Κ φ. 5, 4 Φεβρ. 1853.

262. -Εγ. 866 Υ. ΕΔΕ. Περί των χρεών των διδασκάλων και των εξεταστικών επιτροπών εις τας εξετάσεις.

10 Φεβρ. 1853

[...] Α'. Οι δημοδιδάσκαλοι κατά την πρώτην ημέραν των εξετάσεων, πριν η γείνη αυτών έναρξις, να παραδίδωσι προς την έξεταστικήν επιτροπήν κατάλογον των εξετασθησομένων μαθητών [...]

β΄. τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να ήναι τα αυτά δι' αμφοτέρας τας κανονισμένας υπό του νόμου εξετάσεις του ενιαυτού. [...]

γ΄. τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να ήναι εκ των νοημονεστέρων του δήμου, συμπεριλαμβανομένου αείποτε και τινός των εύπαιδευτοτέρων κληρικών.

Κλάδος α΄ σ. 571.

263. -Εγ. 23 Υ. Εσωτ. Περί μεταθέσεως δημοτικού δικαιώματος.

2 Μαρτ. 1853

[...] εάν μεν τα τέκνα ήναι ανήλικα, ακολουθούσι την δημοτικότητα του πατρός αυτών [...] και επομένως ο πατήρ δεν δύναται να ζητήση νομίμως αυτός μεν να είναι δημότης ενός δήμου, τα δε ανήλικα αυτού τέκνα δημόται ετέρου δήμου. Εάν δε ήναι ενήλικα, και τότε δεν δύναται ο πατήρ να ζητήση αντ' αυτών μετάθεσιν δημοτικού δικαιώματος, διότι το δικαίωμα τούτο είναι προσωπικόν.

[...] οι μη συμπληρώσαντες το 25 έτος της ηλικίας των δεν δύνανται να ενεργήσουν εγκύρως κανέν δημοτικόν δικαίωμα, επομένως ούτε την αίτησιν περί μεταθέσεως του δημοτικού αυτών δικαιώματος [...]. Ούτοι θέλουσι διατελεί μέλη του δήμου του πατρός αυτών μέχρι της συμπληρώσεως του 25 έτους της ηλικίας των, ότε μόνον δύνανται, εάν θέλωσι, να μεταθέσωσι

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/79.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το δημοτικόν των δικαίωμα εις άλλον δήμον, παρ' εις τον του πατρός αυτών.

Γιαννούλης 1853 σ. 11.

Σχετικό:

Εγ. 65 Υ. Εσωτ. Περί ματαθέσεως δημοτικού δικαιώματος.

11 Σεπτ. 1858

[...] το υπουργείον αποφανθέν διά της υπ' αριθ. 23 εγκυκλίου του 1853 ότι απαιτείται [...] το 25 έτος [...] εστηρίχθη, φαίνεται, επί της κατά την έκδοσιν του περί Δήμων Νόμου ισχυούσης περί ενηλικότητος νομοθεσίας, αλλ' αφού αύτη μετεβλήθη κατόπιν, όρισθείσης [...] εις έτη πλήρη 21, το έτος τούτο [...] κανονίζει τα περί της ικανότητος προς μετάθεσιν του δημοτικού δικαιώματος· [...]

Γιαννούλης 1858 σ. 38.

264. -ΒΔ. Περί της επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Άργους.

7 Μαρτ. 1853

[...] τα δ' εξ αυτού εισπραχθησόμενα χρήματα θέλουσι χρησιμεύσει [...] εις προμήθειαν του αναγκαιούντος υλικού των εκπαιδευτικών καταστημάτων ελληνικού τε και αλληλοδιδακτικού και εις το ν' αποκατασταθώσιν αι εν τω προαυλίω του ανακαινισθέντος διδακτηρίου υπάρχουσαι οικίαι ως καταστήματα ειρηνοδικείου και δημαρχείου.

Ε. τ. Κ φ. 10, 30 Μαρτ. 1853.

265 . -Ν. ΣΚΠ'. Περί ναυτικών συντάξεων.

6 Απρ. 1853

Άρθρ. 1. Ως ναυτικαί συντάξεις προσδιορίζονται διά του παρόντος νόμου αι εξής· [...] Συντάξεις χηρών και ορφανών· [...]

Όμοιος του Ν. ΣΕ' / 1852. Ε. τ. Κ φ. 14, 13 Μαΐου 1853.

266. -Εγ. 1946 Υ. ΕΔΕ. Περί εισπράξεως δικαιωμάτων κ. τ. λ. παρά των μαθητών.

8 Απρ. 1853

[...] μεταξύ των άλλων καταβολών, εξ ων θέλει αποτελεσθή το προς σύνταξιν των χηρών η αρφανών των αποθανόντων γυμνασιακών καθηγητών η διδασκάλων ελληνικού σχολείου ταμείον, καταλέγονται και τα δικαιώματα, τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλωσιν οι μαθηταί συμφώνως προς τα εδάφια α΄ και β' του 119 άρθρου του περί Γυμνασίων και ελληνικών σχολείων κανονισμού [...]

Κλάδος α΄ σ. 370.

267. -Εγ. 2329 Υ. ΕΔΕ. Περί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

30 Απρ. 1853

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Πολλοί ωφελούμενοι εκ του 60 άρθρου του περί δημοδιδασκαλίας οργανικού Β. Διατάγματος, διατηρούσιν αδεία του καθ' ημάς υπουργείου ιδιαίτερα επί διδάκτροις διδακτήρια, προθεμενοι την αμοιβαίαν ωφέλειαν, ως διατείνονται· επειδή δέ, καθά είμεθα πληροφορημένοι, τα

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/80.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

πνευματικά αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα προς τας υποσχέσεις, και τοι η φοιτώσα παρ' αυτοίς νεότης καταβάλλει αδρά διδασκάλια, κρίνομεν δίκαιον και συμφέρον άμα να προνοήσωμεν υπέρ της σπουδαζούσης νεότητος [...] συντελεστικα μέσα [...]

Κλάδος α΄ σ. 572.

268 . -Διασαφήσεις εις την υπ' αριθμόν 1946 εγκυκλιον περί εισπράξεως δικαιωμάτων παρά των μαθητών.

16 Μαΐου 1853

[...] Δικαίωμα εγγραφής λαμβάνεται παρά του μαθητού άπαξ μόνον, όταν ούτος κατά πρώτον εισέλθη εις το Γυμνάσιον η το Ελληνικόν Σχολείον, και ενμέν τοις Γυμνασίοις συνίσταται αυτό εις δραχ. 5^ εν δε τοις Ελληνικοίς Σχολείοις εις δραχμάς 3 [...]

Τα δηλωτικά των σπουδών των μαθητών έγγραφα [...] Δι' έκαστον τούτων ο μαθητής θέλει καταβάλει, ει μεν είναι Γυμνασίου δραχμάς 3, ει δε Ελληνικού σχολείου δραχμήν 1, εκτός του τέλους του χαρτοσήμου. [...]

Εξαιρούνται της πληρωμής [...] οι υπότροφοι της Κυβερνήσεως και όσοι προσέτι των μαθητών ευρίσκονται αποδεδειγμένως εις εσχάτην ένδειαν.

Κλάδος α΄ σ. 373.

269. -ΒΔ. Περί του χρόνου των διακοπών του Πανεπιστημίου.

17 Μαΐου 1853

[...] συμφωνότερον προς την του κλίματος θερμοκρασίαν [...] ν' άρχωνται [...] από της δεκάτης πέμπτης του 'Ιουνίου, λήγωσι δε κατά την πρώτην Σεπτεμβρίου.

Κλάδος α΄ σ. 374.

270. -Ν. ΣΑΖ'. Περί διδασκαλίας και θέσεως της ναυτικής θεωρίας.

26 Ιουλ. 1853

Άρθρ. 1. διά την εκπαίδευσιν των ναυτικών δοκίμων του Β. Ναυτικού προσδιορίζεται θέσις διδασκάλου της ναυτικής θεωρίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 3 Αυγ. 1853.

271 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτ. δασμού εις τον δήμον Κρανιδίου.

4 Αυγ. 1853

[...] η [...] εξ αυτού πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις την σύστασιν και την διατήρησιν του δημοτικού σχολείου των κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 24, 12 Αυγ. 1853.

272. -ΒΔ. Περί προσόντων των διορισθησομένων ως Νομαρχιακών η Επαρχιακών Ιατρών και περί συστάσεως εξεταστικής αυτών επιτροπής.

12 Αυγ. 1853

Άρθρ. Α'. 2) Απαιτείται να [...] ήναι εγκρατής της χειρουργίας και μαιευτικής [...] 3) Ο διορισθησόμενος εις επαρχίας, καθ' άς δεν ευρίσκονται άλλοι επιστήμονες ιατροί, πρέπει να έχη περισσοτέραν εμπειρίαν περί τε την χειρουργίαν και μαιευτικήν, ώστε να φέρη την απαιτουμένην βοήθειαν και ως ιδιωτικός ιατρός. [...]

Ε. τ. Κ φ. 27, 31 Αυγ. 1853.

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/81.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

273. -Εγ. 91 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι προς ακριβή κατάληψιν και εκτέλεσιν του τε ψηφισθέντος νόμου περί συστάσεως ιατρών κατ' επαρχίας και του προς εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Β. Διατάγματος.

20 Αυγ. 1853

[...] το 3 άρθρον του διατάγματος επιβάλλει εις τους ιατρούς και την ενέργειαν του αναδαμαλισμού διά τον εξής λόγον. Εξ επιστημονικών παρατηρήσεων προκύπτει, ότι η προφυλακτική δύναμις του εμβολιασμού εξασθενεί μετά παρελευσίν τινών ετών, μάλιστα όταν ο εμβολιασθείς είχε φθάσει την έφηβον ηλικίαν· εντεύθεν η ανάγκη του αναδαμαλισμού· επομένως οι ιατροί οφείλουσι να ενεργώσι τον αναδαμαλισμόν των εις τας δύο ταύτας περιστάσεις ευρισκομένων και εις τα δημόσια καταστήματα, οίον σχολεία, φυλακάς και τα τοιαύτα συναγομένων, οίτινες φαίνονται υποχρεωμένοι εις τούτον, να καταβάλλωσι δ' ενδελεχή προσπάθειαν, ίνα πείθωσι πάντα πολίτην εις το να υποβάλληται εκουσίως εις τον αναδαμαλισμόν, και λεγομεν εκουσίως, διότι ο νόμος δεν κατέστησεν αυτόν υποχρεωτικόν, ως τον εμβολιασμόν. [... ]

Γιαννούλης 1853 σ. 38.

Σχετικά :

α) Ν. ΣΜΑ'. Περί συστάσεως επαρχιακών ιατρών.

7 Ιαν. 1853

Γιαννούλης 1853 σ. 39.

β) ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί συστάσεως επαρχιακών ιατρών.

14 Μαρτ. 1853

Γιαννούλης 1853 σ. 40.

274. -ΒΔ. Περί ανεγέρσεως εντός του δήμου Αθηνών ορφανοτροφείου του αειμνήστου Γ. Χ. Κώνστα.

29 Αυγ. 1853 ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ

[...] ΙΕ' [...] Εν τέλει απευθυνόμεθα προς τον ύψιστον δεόμενοι αυτού όπως διά της θείας χάριτος του το εγκαθιδρυόμενον ορφανοτροφείον προοδεύη προς τον χριστιανικόν και φιλάνθρωπον σκοπόν του, τη μεν απόρω νεολαία παρέχον άσυλον και υποστήριγμα, τη δε προσφιλεστάτη Ελλάδι αναδεικνύον χρηστούς και επωφελείς πολίτας. Γένοιτο. !

Ε. τ. Κ φ. 28, 7 Σεπτ. 1853.

275. -Εγ. 4479 Υ. ΕΔΕ. Περί των αναγκαιούντων εις την εν τοις δημοτικοίς σχολείοις σπουδάζουσαν νεολαίαν βιβλίων.

3 Οκτ. 1853 Κλάδος α΄ σ. 574.

276. -Ν. ΣΞΒ'. Περί οργανισμού των Προξενικών Αρχών.

25 Οκτ. 1853

Άρθρ. 6. [...] Οι Γραμματείς [...] τών Γενικών Προξενείων, Προξενείων η Υποπροξενείων

6

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/82.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

πρέπει να ήναι πολίται Έλληνες και να έχωσι το 25 της ηλικίας των έτος συμπεπληρωμένον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 31 Δεκ. 1853.

1854

277. -Εγ. 9 Υ. Εσωτ. Περί του την κατάστασιν της στρατολογίας του 1853 παριστώντος πίνακος.

I Φεβρ. 1854

[...] το σταλέν υπόδειγμα πίνακος της καταστάσεως των στρατολογικών εργασιών περιλαμβάνει υπό την επιγραφήν " αριθ. των καταταχθέντων " τρεις στήλας φερούσας επιγραφας, την μεν " προσωπικώς " την δε " δι' αντικαταστάτου " την δε " γενικής συνεισφοράς ".

Η πρώτη των στηλών τούτων είναι προωρισμένη να περιλάβη τους προσωπικώς υπηρετούντας, η δευτέρα τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων ιδία δαπάνη των υποχρέων και η τρίτη τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων εκ συνεισφοράς εκουσίας όλων των υποκειμένων εις στράτευσιν. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 3.

278. -Εγ. 56 Υ. Εσωτ. Περί του χρωματισμού των τραγημάτων, σακχαρωτών, κτλ.

11 Ιουλ. 1854 προς τους Νομάρχας [...]

των σακχαροπλαστών τινες εξ αγνοίας μεταχειρίζονται προς χρωματισμόν τραγημάτων, σακχαρωτών, ροσολίων και των τοιούτων χρώματα μεταλλικά έχοντα δηλητηρίαν δύναμιν και εκ τούτων συνέβησαν δυστυχήματα τινα και μάλιστα έφερον τον κίνδυνον της ζωής εις τινάς παίδας.

διά να προληφθώσι του λοιπού τοιαύται κινδυνώδεις πράξεις [...] να διατάξητε την άστυνομικήν αρχήν να απαγορεύση την χρήσιν των μεταλλικών χρωμάτων [...].

Γιαννούλης 1854 σ. 24.

279. -ΒΔ. Περί απονομής υποτροφιών εις τους άριστεύσαντας μαθητάς του Σχολείου των Τεχνών.

21 Αυγ. 1854

Αναφέρονται ποσά ετήσιων υποτροφιών κατά τέχνη· δεν αναφέρονται ονόματα.

Ε. τ. Κ φ. 31, 30 Αυγ. 1854.

280. -Εγ. 134 Υ. Εσωτ. Περί των περιλαμβανομένων εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις κληρουχων παρηλίκων η ανηλίκων.

11 Σεπτ. 1854

προς τους Νομάρχας [...]

Εκ των μέχρι τούδε υποβληθεισών γνωμοδοτήσεων Στρατολογικών Συμβουλίων περί της ηλικίας κληρούχων, εξετασθεντων παρ' αύτών, παρετηρήσαμεν, ότι πολλοί τούτων εχαρακτηρίσθησαν άγοντες ηλικίαν τόσω ανωτέραν, η τόσω κατωτέραν της στρατευσίμου,

Σελ. 82
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 63
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1849

  208. -Εγ. 694 Y. ΕΔΕ. Περί διανομής γεωργικών βιβλίων και της εφαρμογής αυτών εις τα διάφορα δημοτικά σχολεία του Κράτους.

  30 Ιαν. 1849 Κλάδος α΄ σ. 562.

  209. -Ν. ΡΚΓ'. Περί των προσόντων των εν Ερετρία συνοικιζομένων οικογενειών Ψαρριανών.

  12 Φεβρ. 1849

  Άρθρ. Α'. Ως αρχηγέται οικογενείας θεωρούνται [...]

  2. Πάσα έχουσα τέκνα η άτεκνος χήρα.

  4. Τα πατρός τε και μητρός ορφανά άγαμα τέκνα εξ ονόματος του αποθανόντος πατρός.

  εάν μετά τον θάνατον του πατρός τα ορφανά δεν έχουσι νόμιμον ηλικίαν, η παραλαβή και χρήσις των ανωτέρω παραχωρήσεων γίνεται κατά τους γενικούς περί κηδεμονίας κανόνας.

  Ε. τ. Κ φ. 8, 17 Φεβρ. 1849.

  210. -Εγ. 88 Y. Εσωτ. Περί κήπου των δημοτικών σχολείων.

  23 Φεβρ. 1849

  [...] σάς παραγγέλλομεν, Κ. Νομάρχα, να εξετάσητε, αν οι κατά τον Νομόν σας δήμοι οι έχοντες εν ενεργεία σχολεία, ιδίως οι των γεωργικωτερων μερών, έχωσι γαίας, δυνάμενα ς να χρησιμεύσωσιν εις < την εφαρμογήν των γεωργικών γνώσεων, τας οποίας απαιτείται να έχη ο δημοδιδάσκαλος προς άσκησιν των μαθητών του και [...] διά την παραδειγματικήν καλλιέργειαν διαφόρων φυτών προς οδηγίαν των δημοτών εις τας γεωργικάς των επιχειρήσεις > [...] εάν ούτοι στερούνται προς τούτο < δύο στρέμματα > δημοτικής γης [...] να ζητήσωσι τοιαύτην διά πράξεων των εξ εθν. γαιών, καθώς και γήπεδον δι' οικοδομήν σχολείου, επί τη βάσει του άρθρ. 27 εδαφ. γ΄. του από 26 Μαΐου 1835 περί προικοδοτήσεως των Ελληνικών οικογενειών Νόμου. [...].

  Γιαννούλης 1849 σ. 13.

  211 . -Ν. ΡΑΑ'. Περί επιβολής φόρου εις τον δήμον Καρύστου προς επισκευήν του λιμένος.

  6 Μαΐου 1849

  Άρθρ. 1. Επιτρέπεται εις τον δήμον Καρύστου να επιβάλη τους εξής φόρους και προσωπικάς εργασίας.

  γ΄. Τρία ημεροκάματα ετησίως εφ' εκάστου των αρρένων κατοίκων του δήμου των από δεκαοκτώ μέχρις εξήκοντα ετών ηλικίας εχόντων μη εξαιρουμένων μηδέ των αριστειοφόρων, η αντίτιμον αυτών προσδιορισθησόμενον διά ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίσεως της εφισταμένης Διοικητικής 'Αρχής.

  Ε. τ. Κ φ. 18, 13 Μαΐου 1849.

  212. -Εγ. 59 Εσωτ. Περί των εικονικών υιοθεσιών.

  21 Ιουλ. 1849