Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 644-663 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/644.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας πρώτιστος είναι η περίθαλψις των ενδεών αναπήρων και γερόντων και επομένως η απαγόρευσις της επαιτείας. Αν οι πόροι επιτρέψωσιν, η εταιρία δύναται να λάβη προσωρινώς πρόνοιαν περί τε των οικογενειών των εις το κατάστημα εισελευσομενων αναπήρων και γερόντων, εάν αύται εκ της εργασίας των Δεν επαρκώσι να πορίζωνται τα προς το ζήν, και περί των ανηκουσών εις οικογενειάρχας περιπεσσντας ένεκα ασθενείας η άλλης τινός αιτίας εις ανικανότητα να διαθρέψωσι τα υπ' αυτών συντηρούμενα τέκνα [...] 28 Δεκ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 5, 13 Ιαν. 1894 (Γ').

1894

2932.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού του εν Πάτραις Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου.

5 Ιαν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του συλλόγου είναι η σωματική και πνευματική εξάσκησις των μελών αυτού.

Άρθρ. 2. Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού τούτου εισίν η ίδρυσις γυμναστηρίων, η άσκησις των μελών επί της ανοργάνου, ημιοργανικής και οργανικής γυμναστικής, η ποδηλασία, αι λεμβοδρομίαι, η κολυμβητική, αι πορείαι, η σπαθασκία, η σκοποβολή, η τέλεσις αγώνων, η διδασκαλία της μουσικής, η ίδρυσις βιβλιοθήκης [...]

Άρθρ. 3. [...] .Ως μέλη εισί δεκτά και κυρίαι, απολαμβάνουσαι πάντων των δικαιωμάτων των τακτικών μελών, πλην του της ψηφοφορίας και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, η δε εκλογή αυτών ως μελών ανατίθεται αντί του συλλόγου τω συμβουλίω αυτού.

Άρθρ. 4. Τατακτικαμέλη του συλλόγου καταβάλλουσιν ως δικαίωμα εγγραφής δραχμήν μίαν, κατά μήνα δε μίαν και ημίσειαν [...]

Άρθρ. 6. Τακτικά μέλη [...] γίνονται [...] οι άγοντες ηλικίαν μείζονα του 18ου έτους και οι φοιτηταί [...]

Άρθρ. 51. Ο σύλλογος έχει ίδιον μουσικόν τμήμα εκ μελών αυτού, οφείλει δε να διατηρή σχολείον μουσικής διά το τμήμα τούτο.

Άρθρ. 57. 'Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται εις τον σύλλογον, ως σωματείον, η ανάμιξις εις την πολιτικήν [...]

Άρθρ. 61. Διαλυομένου του συλλόγου, η περιουσία αυτού μεταβαίνει εις τα ενταύθα φιλανθρωπικα καταστήματα, Νοσοκομείον, Πτωχοκομείον και Βρεφοκομείον [...]

12 Δεκ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 9, 20 Ιαν. 1894 (Γ').

2933.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του , Ιερατικού Συνδέσμου ανά την Αρχιεπισκοπήν Μονεμβασίας και Σπάρτης.

5 Ιαν. 1894 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. Καθιερούται [...] Σύνδεσμος [...] σκοπόν έχων την βελτίωσιν πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων [...] κατά τας απαιτήσεις της 'Ορθοδόξου ημών 'Εκκλησίας, προς δε και την περίθαλψιν των ενδεών και εκ γήρατος η νόσου ανικάνων προς ιεροπραξίαν καταστάντων μελών του [...] 4 Δεκ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 8, 19 Ιαν. 1894 (Γ').

Σελ. 644
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/645.gif&w=600&h=915 16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2934.—ΒΔ. Περί του προσωπικού κλπ. της επί των δενδροφυτειών Αθηνών κλπ. υπηρεσίας.

11 Ιαν. 1894

Άρθρ. Α'. το προσωπικόν [...] προσδιορίζεται ως εξής· [...] Εκ δύο δενδροκόμων, διοριζομένων εκ των αποφοίτων των εν Ελλάδι γεωργικών σχολών επί μηνιαία αντιμισθία ουχί ανωτέρα των εκατόν δραχμών [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 15 Ιαν. 1894 (Β').

2935.—ΒΔ. Περί συστάσεως ελληνικού σχολείου εν Καστανέα του δήμου Καστορίου Λακεδαίμονος.

21 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 8, 25 Ιαν. 1894 (Β').

2936.—Υ.Α. 1461 Υ. ΕΔΕ. Περί εαρινής και χειμερινής έδρας του δημοτ. σχολείου των θηλέων Περαχώρας.

25 Ιαν. 1894

[...] εαρινή ν μεν το χωρίον Λουτράκι από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, χειμερινήν δε το χωρίον Περαχώρα, από 1 'Οκτωβρίου έως 30 Μαρτίου.

Ε. τ. Κ φ. 8, 25 Ιαν. 1894 (Β').

2937.—Υ.Α. 1110 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Ευαγγελίαν Ιακώβου Μαλακατέ, αδείας συστάσεως, εν Αθήναις και κατά την συνοικίαν Τσακαγιάννη τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου θηλέων >.

27 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 22, 28 Ιαν. 1894 (Δ').

2938., - Υ.Α. 1565 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Βασιλ. Αργυρόπουλον, αδείας συστάσεως εν Αθήναις τετραταξίου δημοτικού. ιδιωτικού, σχολείου, ελληνικού σχολείου και δύο τάξεων γυμνασίου, υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου Γ' γυμνασίου Αθηνών >.

2 Φεβρ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 27, 3 Φεβρ. 1894 (Δ, ).

2939.—ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου.

5 Φεβρ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου τούτου είνε η σωματική ανάπτυξις της ελληνικής νεολαίας διά παροχής των μέσων της εκγυμνάσεως και ασκήσεως.

Άρθρ. 3. Η πραγματοποίησις του σκοπού τούτου επιδιωχθήσεται δ' ιδρύσεως γυμναστηρίων [...]

Σελ. 645
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/646.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 5. Οι οπωσδήποτε δυνάμενοι και εφιέμενοι να συντελέσωσιν εις επίτευξιν του σκοπού του συλλόγου εκλέγονται τακτικά μέλη.

Άρθρ. 12. Πας βουλόμενος να γυμνάζηται εν τω γυμναστηρίω του συλλόγου δύναται να εγγραφή εταίρος [...] επί [...] μηνιαία καταβολή δραχμής μιας [ ...]

17 Ιαν. 1894

Δικαίωμα εγγραφής τακτικών μελών και μηνιαία συνδρομή: 2 δραχμές.

Ε. τ. Κ φ. 16, 11 Φεβρ. 1894 (Γ΄)

2940.-Υ.Α. 30902 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Κλεοπάτραν Αναγνωστοπούλου, αδείας συστάσεως, εν τη κώμη Καμαρών του δήμου 'Ερινεών, τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου θηλέων >.

7 Φεβρ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 31, 8 Φεβρ. 1894 (Α).

2941.-Ν. , ΒΣΙΘ'. Περί επαναφοράς της διά του νόμου , ΒΡΚΘ' της 13 Ιανουαρίου 1893 καταργηθείσης τάξεως του μαθητευομένου ναυτου εν τοις πληρώμασι του στόλου.

7 Φεβρ. 1894

Άρθρ. 1. 'Επαναφέρεται [...] όσον αφορά:

1) Τους ναυτόπαιδας τους συμπληρούντας το 18ον έτος της ηλικίας των.

2) τους εθελοντας τους κατατασσομένους συμφώνως τω άρθρω 32 του , ΛΥ - , Θ' νόμου " περί ναυτικής στρατολογίας " .

3) τους μη υπηκόους έλληνας εργάτας θαλάσσης τους κατατασσομένους εν τω πολεμικώ ναυτικω κατά το άρθρον 33 του αυτού νόμου.

Άπαντες οι ανωτέρω κατονομαζόμενοι προάγονται εις ναύτας συμφώνως ταις διατάξεσι του , ΛΦΕ' νόμου " περί οργανισμού των πληρωμάτων του στόλου " .

Άρθρ. 2. Ο μηνιαίος μισθός του μαθητευομένου ναύτου ορίζεται ειςδραχμάς 22 [...]

Ε. τ. Κ φ. 9, 10 Φεβρ. 1894.

2942.-ΥΑ. 28814 π.ε. Υ. ΕΔΕ. Περί της έδρας του δημοτικού σχολείου Τσάσι - Μουρτιά - Φιλήσι του δήμου Ελους.

17 Φεβρ. 1894

[...] εδρεύει από 1 Σεπτεμβρίου έως τέλους Φεβρουαρίου εις Τσάσι και από 1 Μαρτίου έως 30 'Οκτωβρίου εις Μουρτιά.

Ε. τ. Κ φ. 17, 18 Φεβρ. 1894 (Β').

2943.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Πειραιεί Αιγινητικού Συνδέσμου.

21 Φεβρ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ούτινος [...] σκοπός είναι η ηθική και υλική προαγωγή των μελών αύτού, ως και του ιδιαιτέρου αυτών δήμου.

Σελ. 646
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/647.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Ο σύνδεσμος συγκροτείται εκ δημοτών του δήμου Αιγίνης, η καταγομενων εξ αυτού και εχοντων συμπεπληρωμένον το εικοστόν πρώτον (21) έτος της ηλικίας των [...]

31 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 25, 7 Μαρτ. 1894 (Γ').

2944.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Στυμφαλιακού Συνδέσμου.

25 Φεβρ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] λαϊκή εταιρία [...] υπό την επωνυμίαν " Στυμφαλιακός Σύνδεσμος " , σκοπός του οποίου είναι α') η ίδρυσις κέντρου ενώσεως και αδελφικής συνεργασίας των εκτός Στυμφαλίας παρεπιδημούντων Στυμφαλιέων [...] γ') η ηθική και πνευματική ανάπτυξις των εταίρων και η αλληλοβοήθεια και προστασία των αναξιοπαθούντων Στυμφαλιέων [...]

Άρθρ. 10. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Συνδέσμου διαιρούνται εις τρία μέρη [...] α') εις ίδρυσιν εν Στυμφαλία εις το κεντρικώτερον και καταλληλότερο ν μέρος καταστήματος προς συλλογήν και συντήρησιν των Στυμφαλιακών αρχαιοτήτων και σύστασιν πρακτικού γεωργικού σταθμού κατά το πρότυπον του ιδρυθέντος εν Τεγέα τω 1893 επί σκοπώ υποδειγματικής διδασκαλίας της γεωργίας [...] β') εις ενίσχυσιν απόρων Στυμφαλιέων σπουδαστών της γεωπονίας, κτηνοτροφίας κλπ. προτιθεμένων να εγκατασταθώσιν εν τω τόπω και μεταδώσωσι τας κτηθησομενας γνώσεις· γ') εις φιλανθρωπικάς συνδρομάς προς τους εκ νόσου η άλλης συμφοράς αναξιοπαθούντας Στυμφαλιείς. Πλην δε των ανωτέρω ο Σύνδεσμος θελει τελεί εν Κιόνοις κατά την 29 εκάστου έτους σωματικούς και άλλους ελληνοπρεπείς αγώνας [...] 3 0 Ι αν . 1894

Ε. τ. Κ φ. 24, 4 Μαρτ. 1894 (Γ').

2945.-ΒΔ. Περί απαλλαγής του δήμου Νέας Μιζέλης από της υπέρ της δημοτικής εκπαιδεύσεως εισφοράς κατά το έτος 1891.

25 Φεβρ. 1894

Άρθρον μόνον. [...] ως μη υπερβαινόντων των εξ αμέσων και εμμέσων φόρων εσόδων του τας δραχμάς τρεις χιλιάδας [...]

Ε. τ. Κ φ. 30, 24 Μαρτ. 1894 (Β').

2946.-Ν. , ΒΣΑ'. Περί τροποποιήσεως του περί ναυτικής στρατολογίας

ΛΥ, Θ' νόμου.

9 Μαρτ. 1894

Άρθρ. 1. Εις το άρθρον 12 του , ΛΥ, Θ' νόμου προστίθεται η εξής παράγραφος· " Εις τους απογεγραμμένους εν τοις μητρώοις του ναυτικού απομαχικού ταμείου εργάτας θαλάσσης και υπαγομένους εις την ναυτικήν απογραφήν Δεν επιβάλλεται η υπό του άρθρου 150 του , ΛΦΚΗ' νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού, ως ετροποποιήθη [...] , οριζομένη τρίμηνος πρόσθετος υπηρεσία λόγω μη εμφανίσεως ενώπιον τούστρατολογικού συμβουλίου κατά την ορισθείσαν προς εξέτασιν της σωματικής ικανότητος των στρατευσίμων ημέραν " [ . . . ]

Ε. τ. Κ φ. 14, 11 Μαρτ. 1894.

Σελ. 647
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/648.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2947.-Υ.Α. 3965 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Μαρίαν Δ. Γεωργακοπούλου, αδείας συστάσεως, εν Αθήναις και κατά την συνοικίαν του Αγίου Παντελεήμονος, ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

10 Μαρτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 56, 11 Μαρτ. 1894 (Δ').

2948.-Υ.Α. 4100 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Βασιλικήν Ψυχαλοπούλου. αδείας συστάσεως, εν Αθήναις και κατά την συνοικίαν Μιχαήλ Βόδα, τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου θηλέων >.

10 Μαρτ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 56, 11 Μαρτ. 1894 (Α).

2949.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Συλλόγου των εν Πάτραις Κερκυραίων ο " Άγιος Σπυρίδων " .

12 Μαρτ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

'Αρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου έσεται η αλληλοβοήθεια των αποτελούντων αυτόν μελών, ήτοι να παρέχη πάσαν υλικήν περίθαλψιν, αναλόγως των πόρων αύτού, εις τα άπορα μέλη και τας οικογενείας αύτών, είτε δι' ασθένειαν, είτε δι' ανικανότητα, είτε δι' άλλην δεδικαιολογημένην αιτίαν, και φροντίζη περί της ηθικής προαγωγής και εν γένει ευημερίας των μελών αύτού.

Άρθρ. 4. [...] Τακτικά [...] μέλη είναι πάντες οι εν τη επαρχία Πατρών αποκατεστημένοι Κερκυραίοι, έχοντες τα πολιτικά των δικαιώματα [...]

Άρθρ. 14. Η χήρα και τα ορφανά αποβιώσαντος απόρου μέλους του συλλόγου δικαιούνται υλικής περιθάλψεως το πολύ επί εξ (αριθ. 6) μήνας αναλόγως των πόρων του συλλόγου [...] και μετά παρέλευσιν δε των εξ (αριθ. 6) μηνών το διοικητικόν συμβούλιον ως και παν μέλος του συλλόγου οφείλει να φροντίζη περί της ηθικής υποστηρίξεως και εν γένει βοηθείας των ορφανών [...] 26 Φεβρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 27, 19 Μαρτ. 1894 (Γ΄).

2950.-ΒΔ. Περί προγραμμάτων των μαθημάτων των τετραταξίων δημοτικών σχολείων των αρρένων.

12 Μαρτ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 28, 21 Μαρτ. 1894 (Β').

2951 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρείας " Σαμαράς " .

12 Μαρτ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] εταιρία σκοπούσα την διδασκαλίαν και διάδοσιν της μουσικής τέχνης. Άρθρ. 2. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται διά της συστάσεως οικείων σχολών, < και > της συντηρήσεως μουσικού σώματος [...]

Σελ. 648
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/649.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 3. Η εταιρία αποτελείται εκ θεμελιωτών, εισφορέων, επιτίμων και προσαιρετών μελών. Εκ τούτων οι θεμελιωταί και εισφορείς δέον ν' ανήκωσιν εις χριστιανικήν κοινωνίαν.

Άρθρ. 4. Θεμελιωταί και εισφορείς εκλέγονται εξ αμφοτέρων των φύλων οι όντες ενήλικοι.

Άρθρ. 44. το σχολικόν έτος άρχεται την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 Αυγούστου.

Η μουσική διδασκαλία παρέχεται δωρεάν [...]

Προς το παρόν συνιστάται Σχολή πνευστών οργάνων, ήτις ύποδιαιρείται εις δύο τμήματα, το προκαταρκτικόν, εις ο διδάσκονται τα στοιχεία της μουσικής και η θεωρία, και το της εφαρμογής εις ο διδάσκονται τα ξύλινα και ορειχάλκινα όργανα εις χωριστας τάξεις.

Άρθρ. 47. Ο προβιβασμός από μιας εις α'λλην τάξιν γίνεται υπό του αρχιμουσικού τη προτάσει του αρμοδίου διδασκάλου [...]

Άρθρ. 48. τα προς διδασκαλίαν αναγκαία όργανα παρέχονται υπό της Εταιρίας.

Άρθρ. 49. Μαθηταί γίνονται δεκτοί νέοι ηλικίας μη ύπερβαινούσης το 20 έτος και ουχί μικροτέρας των 12, δι' εγγράφου αιτήσεως [...] περιλαμβανούσης την ύποχρεωσιν, ότι ο αιτών θά υπηρετήση την Εταιρίαν [...] επί μίαν πενταετίαν τουλάχιστον, και φερούσης την υπογραφήν του πατρός η του κηδεμόνος ως εγγυητού [...]

Άρθρ. 65. Αι εξετάσεις των μαθητών των διαφόρων τάξεων γίνονται κατά εξαμηνίαν και κατ' έτος. [...] 30 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 29, 29 Μαρτ. 1894 (Γ'). 2952.-Ν. , ΒΣΑΖ'. Περί προσθήκης δευτέρου εδαφίου εις το άρθρον 102 του ΑΦΚΠ' νόμου περί στρατολογίας.

12 Μαρτ. 1894 Ημερομίσθιο εύζώνων: 1, 20 δρχ. Ε. τ. Κ φ. 16, 18 Μαρτ. 1894.

2953.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Κολλυρίω Σωματείου " Ο Ηλειακός Αλφειός " .

15 Μαρτ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2ον. Σκοπός του σωματείου είναι η ηθική και διανοητική ανάπτυξις και η αλληλοβοήθεια των μελών αυτού, ήτοι η χρηματική αρωγή εις ατυχείς περιστάσεις και η προστασία των συμφερόντων απάντων των μελών αυτού.

Άρθρ. 6ον. Έκαστον μέλος του σωματείου οφείλει να παραδίδη άπαξ του έτους εις τον ταμίαν [...] κατά μεν τον μήνα Αύγουστον εκατόν αριθ. 100 οκάδας σταφιδοκαρπού πρώτης ποιότητος, κατά δε τον μήνα 'Οκτώβριον πεντήκοντα αριθ. 50 οκάδας οίνου επίσης καλής ποιότητος, και κατά μηνά Νοέμβριον τρεις αριθ. 3 οκάδας ελαίου [...]

Άρθρ. 27ον. Ως τακτικά μέλη του σωματείου δύνανται να εγγραφώσιν άνευ εγκρίσεως άπαντες οι κάτοικοι του Κολλυρίου [...]

Άρθρ. 29ον. Εάν μέλος τι του σωματείου αποβιώση μετά δύο έτη από της εγγραφής του και εγκαταλείψη άπορον σύζυγον η τέκνα ηλικίας έλαττον των δεκατεσσάρων ετών απορα, τα μέχρι του θανάτου του καταβληθέντα περιέρχονται μεν εις όφελος του σωματείου, άλλα τούτο οφείλει να πληρώνη ως σύνταξιν εις την άπορον χήραν δραχμάς δεκαπέντε κατά μήνα, εν όσω αύτη μένει εν χηρεία, επί δύο έτη· εν ελλείψει συζύγου η διετής αύτη σύνταξις θα δίδεται εις τα ανήλικα μέχρι της συμπληρώσεως του δεκάτου τετάρτου έτους της ηλικίας των [...] 20 Φεβρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 33, 6 Απρ. 1894 (Γ΄).

Σελ. 649
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/650.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2954.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου κανονισμού του " Ομίλου 'Ερετών Ερμουπόλεως " .

15 Μαρτ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η σωματική εξάσκησις των μελών του [...] διά της κωπηλασίας, η κατά το δυνατόν [...] διάδοσις της ασκήσεως ταύτης εις τας κυριωτέρας των Κυκλάδων, η ενέργεια εκδρομών ανά τα παράλια της Σύρου και εις γείτονας νήσους, η διοργάνωσις λεμβοδρομιών εν Ερμουπόλει και η εις την κολυμβητικήν εξάσκησις των μελών του Ομίλου [...]

Άρθρ. 8. Δια να εγγραφή τις μέλος δόκιμον, απαιτείται να μη έχη ηλικίαν κατωτέραν των 20 ετών, να κατοική εν Ερμουπόλει [...] 7 Μαρτ 1894

Ε. τ. Κ φ. 30, 29 Μαρτ. 1894 (Γ').

2955.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του γεν. διοργανισμού του Νηπιακού Επιμελητηοίου Μελά.

16 Μαρτ. 1894

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

1) προς εκτέλεσιν του από 29 Μαΐου 1893 Καταστατικού του Νηπιακού Επιμελητηρίου Μελά η εν τω ειρημένω καταστατικώ αναφερομένη διαχειριστική επιτροπή θελει ανεγείρει οπουδήποτε ήθελεν εγκρίνει, είτε εντός είτε εκτός του Βασιλείου της Ελλάδος, νηπιαγωγεία χρησιμεύοντα διά την εν αυτοίς διημερευσιν και την εν γένει ήθικήν, διανοητικήν και σωματικήν ανάπτυξιν απόρων νηπίων [...]

2) Τα νηπιαγωγεία ταύτα ανεγερθήσονται επί καταλλήλου χώρου, οικοδομηθήσονται δε κατά τους ισχύοντας εν γένει κανόνας της σχολικής ύγιεινής και θα περιεχουσι τας αναγκαίας αιθούσας και διαμερίσματα, μετά των καταλλήλων επίπλων, πινάκων κτλ., αυλήν προς αναψυχήν και εκγύμνασιν των νηπίων και τα χρειώδη διά την καθαριότητα αυτών [...]

3) Εν τοις νηπιαγωγείοις τούτοις έσονται δεκτά άπορα νήπια αμφοτέρων των φύλων ηλικίας ανωτέρας των 4 ετών και κατωτέρας των 7, δέον δέ, [...] να φέρωσι πιστοποιητικόν ανεγνωρισμένου ιατρού ότι Δεν πάσχουσιν εξ ασθενείας μεταδοτικής δυναμένης να παράβλάψη την υγείαν των λοιπών νηπίων και ότι είναι εμβολιασμένα. Εν εναντία περιπτώσει, προ της εγγραφής αυτών δέον να εμβολιάζωνται.

4) Ο αριθμός των νηπίων, άτινα θα γίνωνται δεκτά εν τοις νηπιαγωγείοις, θα προσδιορίζεται εκάστοτε, αναλόγως του χώρου αυτών [...]

5) Εν τοις νηπιαγωγείοις θα έρχωνται τα νηπια τήνπρωΐαν, το δε εσπέρας θα παράλαμβάνωνται παρά των γονέων η κηδεμόνων αυτών κατά τας υπό του εσωτερικού κανονισμού ορισθησομένας ώρας, εν περιπτώσει δε καθ' ην οι γονείς η οι κηδεμόνες αυτών Δεν ήθελον φροντίζει να παραλαμβάνωσι αυτά κατά την προσδιορισθησομένην ώραν, η επιτροπή δύναται ν' αποβάλη αύτά. 20 Φεβρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 27, 19 Μαρτ. 1894 (Γ'). 2956.-Υ.Α. 10977 Υ. ΕΔΕ. Περί ορισμού < τού χωρίου Χρυσαφα ως > μονίμου έδρας του δημοτ. σχολείου Χρυσάφης - Αγριάνων του δήμου Θεραπνών.

16 Μαρτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 26, 17 Μαρτ. 1894 (Β΄).

Σελ. 650
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/651.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2957.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Αθήναις < Ροδιακού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου >.

19 Μαρτ. 1894

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 2.Σκοπός του Συλλόγου είναι η [...] επιδίωξις της προόδου της Ρόδου και ιδίως η αρωγή προς καταρτισμόν και συντήρησιν πλήρους Γυμνασίου εν αυτή.

Άρθρ. 35. Εν Ρόδω η αλλαχού όπου υπάρχουν Ρόδιοι, δύνανται να συστήσωσιν επιμελητήριον του Συλλόγου τη εγκρίσει αυτού [...]

Άρθρ. 36. Τα επιμελητήρια σκοπόν έχουσι [...] πάσαν ευεργετικήν προς τα Σχολεία της Ρόδου εργασίαν [...] 6 Φεβρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 29, 29 Μαρτ. 1894 (Γ΄).

2958.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της " Ελληνικής Στρατιωτικής Ενώσεως " .

21 Μαρτ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Συνιστάται ανώνυμος εταιρία μεταξύ των αξιωματικών του Β. στρατού της ξηράς και των του Β. Ναυτικού [...]

Άρθρ. 2. Αντικείμενον της εταιρίας εστίν η προμήθεια και τοις εταίροις χορηγία α') των διαφόρων ειδών στρατιωτικού και πολιτικού ιματισμού, των τροφίμων παντός είδους, ως και των σκευών, επίπλων και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως, β') δανείων επί τόκω.

Άρθρ. 9. Δύνανται να είναι μέτοχοι α') πάντες οι αξιωματικοί του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων και των ανθυπασπιστών [...] αι χήραι, αι άγαμοι θυγατέρες και αι αδελφαί αυτών και οι υιοί μέχρις ενηλικιότητος αυτών [...]

2 Μαρτ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 31, 2 Απρ. 1894 (Γ΄).

2959.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του Γεωργικού Συλλόγου Κερκύρας.

23 Μαρτ. 1894

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπόν έχει την προαγωγήν της γεωργίας [...]

Άρθρ. 3. Τα μέλη του συλλόγου εκλέγονται εκ της τάξεως των γαιοκτημόνων και δέον να ήναι ενήλικες.

Άρθρ. 4. Εάν κενωθή θέσις ιδρυτού, εις των υιών αυτού προτιμάται εις αντικατάστασίν του [...] 13 Δεκ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 39, 25 Απρ. 1894 (Γ').

2960.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του " Ομίλου Φιλομούσων Ναυπλίου " .

24 Μαρτ. 1894

Σελ. 651
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/652.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός είνε η εις απάσας τας κοινωνικάς τάξεις διάδοσις της μουσικής.

Άρθρ. 2. Ο σκοπός θέλει επιδιωχθή α' διά της συστάσεως σχολης οργανικής και φωνητικής μουσικής, β' διά δημοσίων συναυλιών και γ' δι' αγώνων μουσικών.

Άρθρ. 3. Πας τις δύναται δι' αιτήσεως του [...] να γίνη μέλος [...]

Άρθρ. 8. το μουσικόν σχολείον διευθύνεται υπό μουσικοδιδασκάλου διοριζομένου κατά πλειονοψηφίαν υπό του διοικητικού συμβουλίου· ομοίως και οι λοιποί διδάσκαλοι.

Άρθρ. 9. τα μέλη του ομίλου προκαταβάλλουσι μηνιαίως δραχμήν μίαν ως συνδρομήν· οι δε μαθηταί του σχολείου προκαταβάλλουσι κατά μήνα ποσόν τι υπό του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενον. Οι μαθηταί του σχολείου θεωρούνται και μέλη του ομίλου [...]

22 Φεβρ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 36, 11 Απρ. 1894 (Γ').

2961.-Υ.Α. 5172 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Γεωργ. Παπαδημητρίου, αδείας συστάσεως, εν Πάτραις, τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου, ελληνικού τοιούτου και πλήρους γυμνασίου >.

24 Μαρτ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 67, 24 Μαρτ. 1894 (Δ').

2962.-ΒΔ. Περί συστάσεως ταχυδρομικού γραφείου εν Βαγίοις του δήμου Θεσπιών κλπ.

24 Μαρτ. 1894

[...] ανατίθεμεν την διεύθυνσιν αυτού εις τον αυτόθι δημοδιδάσκαλον [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 26 Μαρτ. 1894 (Β').

2963.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού της εν Αθήναις και εν Πειραιεί Αδελφότητος των Μεταξοεργατών.

9 Απρ. 1894 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός της Αδελφότητος είναι η αμοιβαία υποστήριξις των μελών αύτης.

Άρθρ. 3. Δια να γίνη τις μέλος, απαιτείται να είναι μεταξοεργάτης η να υπήρξε τοιούτος, οφείλει δε να καταβάλη μίαν δραχμήν δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρ. 4. Τα μέλη διαιρούνται αναλόγως των καταβολών αυτών εις δύο κατηγορίας, και η μεν πρώτη πληρόνει καθ' εβδομάδα λεπτά τριάκοντα (30), η δε δευτέρα λεπτά είκοσι (20). Εις την πρώτην κατηγορίαν υπάγονται οι τέλειοι εργάται, εις την δευτέραν μόνον οι μαθητευόμενοι.

Άρθρ. 7. Έκαστον μέλος καταβάλλον τακτικώς επί εν έτος την συνδρομήν του δικαιούται να τύχη της οριζομένης υπό του κανονισμού περιθάλψεως.

Άρθρ. 8. Εις τα ασθενούντα μέλη το σωματείον παρέχει φάρμακα και ιατρικήν συνδρομήν. και εις τους μεν υπαγομένους εις την πρώτην κατηγορίαν δραχ. δύω (2) καθ' εκάστην, εις δε τους υπαγομένους εις την δευτέραν δραχ. μίαν και λεπτά τεσσαράκοντα (1, 40/οο) . Εν περιπτώσει δε θανάτου [...] τα έξοδα της κηδείας, μη υπερβαίνοντα όμως τας πεντήκοντα (50) δραχμάς. Αποκλείονται της διατάξεως ταύτης οι πάσχοντες εξ αφροδισίων ασθενειών

Σελ. 652
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/653.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 9. αν η ασθένεια παραταθή πέραν των τριών μηνών, θα λαμβάνη εισέτι επί δύο μήνας το ήμισυ των υπό του κανονισμού οριζομένων, παραταθείσης δε της ασθενείας επί πλέον, θα αποφασίζη το σωματείον.

Άρθρ. 10. Εάν μέλος τι μετά ενιαύσιον καταβολήν ασθενήση η στρατεύση, Δεν υπάγεται μεν εις την διάταξιν του αρθρ. 7, άλλα και Δεν δικαιούται της εν τω άρθρω 9 περιθάλψεως, ει μη αφού επανελθη υγιής ων και αμέσως επαναλάβη τας εβδομαδιαίας καταβολάς αυτού. Μετά παρέλευσιν δε δύο μηνών δικαιούται εις την υπό του κανονισμού οριζομενην περίθαλψιν.

Άρθρ. 12. Όσοι εκ των μελών συνεχώς επί δεκαετίαν κατέβαλον τας συνδρομάς αυτών και Δεν έλαβον ποτέ κατά το διάστημα τούτο τας υπό του κανονισμού οριζομενας περιθάλψεις, δικαιούνται, όταν περιελθωσιν εις ανικανότητα προς εργασίαν, να λαμβάνωσι μηνιαίον βοήθημα δραχμών δεκαπέντε (αριθ. 15).

Άρθρ. 24. παν μέλος καταβάλλον επί εν έτος συνεχώς τας εβδομαδιαίας καταβολάς του έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι [...] 1 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 40, 29 Απρ. 1894 (Γ').

2964.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Συνδέσμου των Ελλήνων Δημοδιδασκάλων.

9 Απρ. 1894

Άρθρ. 2. Σκοπός [...] είνε η βελτίωσις του Έλληνος δημοδιδασκάλου υπό τε ηθικήν και υλικήν έποψιν και η ανύψωσις της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρ. 3. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται, α') διά συζητήσεων, αίτινες αφορώσιν εις την μεθοδολογίαν και την παιδαγωγικήν εν γένει και εις την κατάστασιν του δημοδιδασκάλου και του δημοτικού σχολείου· β') δι' υπομνημάτων άπευθυνομένων όπου δεί· γ') δι' αναγνωσμάτων γινομένων εν εκτάκτοις επί τούτω συνεδρίαις· δ') δι' εκδόσεως παιδαγωγικών συγγραφών· ε') δι' εκδόσεως περιοδικού συγγράμματος· ς') διά καταρτισμού βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου· ζ') διά συστάσεως σχολών, και η') διά γενικών και μερικών κατά τόπους συνελεύσεων των δημοδιδασκάλων.

Άρθρ. 5. Τακτικοί εταίροι γίνονται μόνον οι δημοδιδάσκαλοι αμφοτέρων των φύλων [...]

14 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 40, 29 Απρ. 1894 (Γ').

2965.-Διεύθυνσις της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς, διάταξις υπ' αριθ. 3. Περί κοινών γυναικών και οίκων ασωτείας.

11 Απρ. 1894

Άρθρ. 5ον. Ούτε ανήρ ούτε γυνή νεώτεροι των 40 ετών δύνανται να συστήσωσιν η διατηρήσωσιν οίκον ασωτείας.

Άρθρ. 9ον. Απαγορεύεται η κατοίκησις κοινών γυναικών πλησίον [...] σχολείων [...]

Άρθρ. 12ον. Απαγορεύεται εις τας κοινάς γυναίκας να δέχωνται προς ασελγειαν νέους μη υπερβάντας το 18ον έτος της ηλικίας των. Επίσης Δεν δύνανται να έχωσι μεθ' εαυτών παιδία άρρενα η θήλεα υπερβάντα το 7ον έτος της ηλικίας των, ούδ' αυτών των ιδίων τέκνων εξαιρουμένων, αι έχουσαι δε τοιαύτα τέκνα πρέπει να τα τοποθετώσιν αλλαχού. Ομοίως απαγορεύεται εις τας κοινάς γυναίκας να έχωσιν υπηρετρίας μη υπερβάσας το 40όν έτος της ηλικίας των, άλλως θεωρούνται και αύται κοιναί γυναίκες και υπάγονται εις τους περιορισμούς της παρούσης διατάξεως.

Σελ. 653
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/654.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 27ον. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τους (τας) μαστρωπούς η δι' απάτης η δόλου εισαγωγή εις τον παρ' αυτών συντηρούμενον οίκον ασωτείας νέων μη υπερβάντων το 18 έτος ηλικίας των.

Ε. τ. Κ φ. 33, 20 Απρ. 1894 (Παράρτημα Β').

2966.-ΒΔ. Περί ανακλήσεως του από 1 Αυγουστου 1890 Β. διατάγματος περί εγκρίσεως του οργανισμού του σωματείου των εν Αθήναις Εμπορραπτεργατών.

20 Απρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 42, 4 Μαΐου 1894 (Γ').

2967.-ΒΔ. Περί προγραμμάτων των μαθημάτων των τετραταξίων δημοτικών σχολείων των θηλέων.

29 Απρ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 44, 9 Μαΐου 1894 (Β').

2968.-ΒΔ. Περί προσθήκης παραγράφου εις το από 12 Φεβρουαρίου

1888 Β.Δ. περί σωματικής ικανότητος και άλλων προσόντων προς κατάταξιν εις τα διάφορα όπλα.

30 Απρ. 1894 [...] Εις το άρθρον 3 [...] προστίθεται [...]

" Εις τα τάγματα των ευζώνων κατατάσσονται ως εθελονταί, κατά προτίμησιν, οι γινώσκοντες ανάγνωσιν και γραφήν εκ των κεκτημένων την διά της 1 , ικανότητα και προσόντα, καταγομένων δε εκ των ανωτέρω δήμων " . [...]

Ε. τ. Κ φ. 45, 9 Μαΐου 1894 (Β').

2969.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Καλάμαις συλλόγου των εμποροϋπαλλήλων " Αι Καλάμαι " .

11 Μαΐου 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι, 1) η ίδρυσις κέντρου συναθροίσεως και αδελφικής συμπράξεως των μελών αυτού, 2) η ηθική μόρφωσις και διανοητική ανάπτυξις αυτών, 3) η σύστασις μετοχικού ταμείου προς αλληλοβοήθειαν αυτών, και 4) η σύστασις ταμιευτηρίου.

Άρθρ. 2. Μέλη του συλλόγου εγγράφονται εμποροϋπάλληλοι βιομηχανικών εργοστασίων, τραπεζικών και δικαστικών γραφείων, κάτοικοι Καλαμών, έχοντες συμπεπληρωμένον το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας των [...]

Άρθρ. 5. Εάν μέλος τι καταταχθή οπωσδήποτε εις τας τάξεις του στρατού, οφείλει να δηλώση τούτο προς τον πρόεδρον προ ενός μηνός· το ούτω κατατασσόμενον μέλος Δεν διαγράφεται του μητρώου και ούτε είναι ύποχρεωμενον εις καταβολάς, υποχρεούται όμως, άμα αφυπηρετήση [...] να δηλώση τούτο εις τον πρόεδρον εντός μηνός από της αφυπηρετήσεώς του, ίνα άρξηται της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του [...]

Άρθρ. 14. Ο πρόεδρος του συλλόγου δύναται να είναι και εκτός των μελών αύτού.

Σελ. 654
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/655.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 24. εάν μέλος τι του συλλόγου γίνη καταστηματάρχης, δικαιούται να μένη ως μέλος του συλλόγου μέ τα αυτά δικαιώματα και μέ τας αυτάς υποχρεώσεις.

Άρθρ. 29. 'Επί ουδενί λόγω επιτρέπεται εις τον σύλλογον να αναμιγνύεται εις τα πολιτικά [...] 3 Απρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 47, 25 Μαΐου 1894 (Γ').

2970.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συλλόγου των εν Πάτραις Ιθακησίων ο " Οδυσσεύς " .

11 Μαΐου 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Ο σύλλογος σκοπόν προτίθεται την όσον ένεστι στενωτέραν σύσφιγξιν των μεταξύ των ενταύθα Ιθακησίων δεσμών, έτι δε την διανοητικήν ανάπτυξιν, την ηθικήν διάπλασιν και την υλική ν προαγωγή ν των μελών αυτού.

Άρθρ. 5. Τακτικά μέλη του συλλόγου δύνανται να εγγραφώσι πάντες οι εν τη επαρχία Πατρών διαμένοντες εκ καταγωγής Ιθακήσιοι, όσοι συνεπλήρωσαν το 19 έτος της ηλικίας αυτών [...]

Άρθρ. 23. [...] τό διοικητικόν συμβούλιον του συλλόγου δύναται να ψηφίζη χρηματικήν συνδρομήν και υπέρ παντός Ιθακησίου έχοντος άμεσον και αποδεδειγμένην ανάγκην αρωγής [...] 20 Μαρτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 49, 30 Μαΐου 1894 (Γ').

2971 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του οργανισμού της εν Αθήναις εταιρείας " Αδελφότης Βυρσοδεψών " .

11 Μαΐου 1894

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας είναι α') η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας, β') η σύστασις φιλανθρωπικού ταμείου, διά την μεταξύ των μελών αυτής έπικουρίαν και περίθαλψιν, ήτοι απονομήν βοηθημάτων εις τα απρόβλεπτον δυστύχημα παθόντα μέλη και χορήγησιν ιατρικής περιθάλψεως εις τους ασθενούντας εκ των απόρων μελών αύτής, απονομήν δε μηνιαίων συντάξεων εις τους ένεκα γήρατος απομακρυνθέντας της εργασίας και εις τας απορφανιζομένας απόρους οικογενείας των μελών της εταιρείας, ως και η αποκατάστασις των απορφανιζομενων θυγατέρων, απόρων μελών αύτης, και γ') η ανάπτυξις της βυρσοδεψικής βιομηχανίας αυτών, επί τη βάσει της νεωτέρας τεχνουργικής προόδου.

Άρθρ. 3. Μέλη της εταιρείας ταύτης δύνανται να εγγραφώσι πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί βυρσοδέψαι· ως τακτικά μεν οι τεχνίται και εργάται, ως επίτιμα δε οι εργοστασιάρχαι και καταστηματάρχαι [...]

Άρθρ. 12. [...] ψήφον κατά τας γενικάς συνελεύσεις κέκτηνται μόνον τα τακτικά μέλη. ήτοι οι τεχνίται και οι εργάται [...]

Άρθρ. 30. Όστις εκ των μελών [...] κατά τας συνεδριάσεις η συνελεύσεις [...] πολιτικήν εγείρει συζήτησιν [...] τρις [...] διαγράφεται [...]

Άρθρ. 34. μετά την διάλυσιν της εταιρείας, το φιλανθρωπικόν ταμείον αυτής εξακολουθεί υφιστάμενον εσαεί, διατιθεμένων των ετησίων τόκων των κεφαλαίων αυτού προς αποκατάστασιν οοφανών θυγατέρων απόρων μελών της συντεχνίας [...]

13 Μαρτ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 45, 18 Μαΐου 1894 (Γ').

Σελ. 655
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/656.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2972.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Ηλεία συλλόγου των Κεφαλλήνων " Ο Άγιος Γεράσιμος " .

17 Μαΐου 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του ειρημένου συλλόγου είναι η σύσφιγξις των αδελφικών δεσμών πάντων των ενταύθα Κεφαλληνων, η ίδρυσις ναού του Αγίου Γερασίμου, εν ευθέτω δε καιρώ η ηθική και διανοητική ανάπτυξις των μελών αυτού και η υλική αρωγή εις τε αυτά και εις ενδεείς και απόρους Κεφαλλήνας.

Άρθρ. 4. Τακτικα μέλη του συλλόγου δύνανται να γίνωσιν οι ενταύθα διαμένοντες Κεφαλλήνες και άγοντες την νόμιμον ήλικίαν, και μετά τον θάνατον αυτών δύνανται μέ τας αυτάς υποχρεώσεις να εγγραφώσιν οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτών αποκτώντες άπαντα τα δικαιώματα άτινα ο πατήρ αυτών εκεκτητο. 2 Νοεμ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 48, 28 Μαΐου 1894 (Γ').

2973.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του συνδέσμου των εν Πάτραις υπαλλήλων " η Ένωσις " .

17 Μαΐου 1894

Άρθρ. 2. Σκοπός αυτού είνε 1) η αλληλοβοήθεια [...] και η επί το τελειότερον εμπορική μόρφωσις < των μελών >, 2) η εν γένει βελτίωσις της κοινωνικής θέσεως αύτών.

Άρθρ. 3. Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού εισί· 1) η ίδρυσις ταμείου αλληλοβοηθείας, είτα δε και μετοχικού ταμείου η ταμιευτηρίου, 2) η ίδρυσις βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, ως μέσων συγκεντρώσεως των μελών του συνδέσμου προς μελέτην και συζήτησιν επί διαφόρων εμπορικών και γενικών ζητημάτων.

Άρθρ. 5. Τακτικά μέλη [...] θεωρούνται οι εν Πάτραις υπάλληλοι τραπεζικών, εμπορικών, βιομηχανικών, ατμοπλοϊκών, ασφαλιστικών, ναυλομεσιτικών, μεσιτικών και λοιπών εχόντων άμεσον σχέσιν προς το εμπόριον καταστημάτων, συμπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας των και άνω [...]

Άρθρ. 8. Μέλος τακτικόν καλούμενον εις στρατιωτικήν υπηρεσίαν εξακολουθεί να είναι τακτικόν μέλος [...] άνευ ουδεμιάς χρηματικής υποχρεώσεως κατά την διάρκειαν της θητείας του [...]

Άρθρ. 43. κατά τας αρχαιρεσίας μόνον τα τακτικα μέλη τα καταβαλόντα τας μηνιαίας συνδρομάς των έχουσι δικαίωμα ψήφου και εκλεξιμότητος [...]

Άρθρ. 52. Μέλος τακτικόν δεόμενον αρωγής υποβάλλει έγγραφον [, .. ] αίτησιν προς το διοικ. συμβούλιον. Η αίτησις αύτη δέον να περιέχη 1) την διεύθυνσιν του τέως προϊσταμένου του αιτούντος, 2) το ποσόν της μηνιαίας μισθοδοσίας του, 3) εάν μεν εξακολουθή έργαζόμενος την δικαιολογητικήν αιτίαν της αιτουμένης αρωγής, 4) εάν δε μη, διά ποίαν αιτίαν απελύθη.

Άρθρ. 54. το ποσόν του χορηγητέου βοηθήματος [...] ουδέποτε [...] δύναται να υπερβή το ήμισυ της τέως μηνιαίας μισθοδοσίας [...] εν περιπτώσει απολύσεως [...]

Άρθρ. 55. Η διάρκεια του εν περιπτώσει απολύσεως [...] βοηθήματος Δεν δύναται να παραταθή πλέον των τριών μηνών, εντός των οποίων και ο αιτών και το διοικ. συμβούλιον του συνδέσμου υποχρεούνται να καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν, όπως ούτος επανέλθη εις υπηρεσίαν.

Σελ. 656
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/657.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 64. Ευθύς άμα οι πόροι του συνδέσμου επιτρέψωσιν αυτώ να εγκατασταθή εν ιδίω καταστήματι, ληφθήσεται φροντίς περί σειράς γενικών και εμπορικών μαθημάτων [...]

Άρθρ. 70. 'Επ'ούδενί λόγω επιτρέπεται εις τον σύνδεσμον η ανάμιξις εις την πολιτικήν [...] 6 Μαρτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 52, 10 Ιουν. 1894 (Γ').

2974.-Υ.Α. 8726 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Εμμανουήλ Γονίδην, αδείας συστάσεως, εν Πειραιεί και κατά την θέσιν " δημοτικός φόρος " .. ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

17 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 110, 18 Μαΐου 1894 (Δ').

2975.-ΒΔ. Περί του τρόπου κατασκευής των σχολείων.

17 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 60, 4 Ιουν. 1894 (Β').

2976.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της αδελφότητος των εν τη επαρχία Μεσολογγίου Κεφαλλήνων.

20 Μαΐου 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 3. Σκοπός του συλλόγου έσται η αλληλοβοήθεια των αποτελούντων αυτόν μελών, ήτοι να παρέχη φάρμακα και ιατρικήν συνδρομήν δωρεάν, ως και πάσαν υλικήν περίθαλψιν, αναλόγως των πόρων αυτού, εις τα άπορα μέλη και τας οικογενείας αύτών, είτε δι' άσθενειαν, είτε δι' ανικανότητα, είτε δι' άλλην δεδικαιολογημενην αιτίαν, να φροντίζη περί της ηθικής προαγωγής και εν γένει ευημερίας των μελών αυτού, συγκρατών αυτά εν αγάπη και άδελφότητι.

Άρθρ. 5. Τακτικα μέλη του συλλόγου δύνανται να γίνωσιν άπαντες οι εν τη επαρχία Μεσολογγίου εγκατεστημένοι Κεφαλλήνες ενήλικες [...]

Άρθρ. 18. Παν μελος, όπερ ήθελε προσβληθη υπό νοσήματος καταστήσαντος αυτό ανίκανον προς πάσαν εργασίαν [...] < δικαιούται μηνιαίας συνδρομής >· εξαιρούνται οι έχοντες τέκνα άρρενα εν νομίμω ηλικία [...]

Άρθρ. 21. Η χήρα και τα ανήλικα ορφανά αποβιώσαντος απόρου μέλους του συλλόγου

δικαιούνται υλικής περιθάλψεως το πολύ επί 6 μήνας [...] αλλα και μετά παρέλευσιν των εξ μηνών το διοικητικόν συμβούλιον ως και παν μέλος του συλλόγου οφείλει να φροντίζη περί της ηθικής υποστηρίξεως και εν γένει βοηθείας των ανηλίκων ορφανών, χορηγουμένων αυτοίς φαρμάκων και ιατρικής συνδρομής δαπάναις του συλλόγου [...]

24 Απρ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 50, 31 Μαΐου 1894 (Γ').

2977.-ΒΔ. Περί προγραμμάτων των μαθημάτων των τριταξίων δημοτικών σχολείων των θηλέων.

20 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 53, 24 Μαΐου 1894 (Β').

42

Σελ. 657
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/658.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2978.-Υ.Α. 8923 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Ασπασίαν Αγαπητού, αδείας συστάσεως εν Κερκύρα ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

27 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 116, 27 Μαΐου 1894 (Δ').

2979.-ΒΔ. Περί εξετάσεων προς απόκτησιν διπλώματος εμποροπλοιάρχου.

29 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 58, 1 Ιουν. 1894 (Β').

2980.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της " Φιλαρμονικής Εταιρίας Ναυπλίου " .

30 Μαΐου 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός της εταιρίας είναι η διά της διδασκαλίας διάδοσις της μουσικής και η διά δημοσίων συναυλιών διέγερσις του μουσικού αισθήματος.

Άρθρ. 3. 'Ενεργά μέλη λογίζονται άπαντες οι επί πληρωμή διδασκόμενοι εν τη εταιρία την μουσικήν.

Άρθρ. 16. Η εταιρία, αποβλέπουσα κυρίως εις την διάδοσιν της μουσικής, επιφυλάσσεται μετά πάροδον χρόνου τινός να συστήση ειδικήν τάξιν της δωρεάν διδασκαλίας των απόρων και δι' ιδίων της οργάνων [...] 10 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 51, 2 Ιουν. 1894 (Γ').

2981 .-ΒΔ. Περί απαλλαγής του δήμου Αροανείας από πάσης εισφοράς διά την δημοτικήν εκπαίδευσιν του 1892.

31 Μαΐου 1894

[...] ως έχοντος έσοδα εξ αμέσων και εμμέσων φόρων ελάσσονα των τριών χιλιάδων δραχμών [...]

Ε. τ. Κ φ. 59, 3 Ιουν. 1894 (Β').

2982.-ΒΔ. Περί μεταρρυθμίσεως του από 19 Αυγουστου 1893 Β. διατάγματος περί των κατ' έτος εν τω Πανεπιστημίω διδασκομένων μαθημάτων.

31 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 61, 7 Ιουν. 1894 (Β').

2983.-ΒΔ. Περί εισφορών των δήμων του Κράτους υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως διά το έτος 1894.

31 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 66, 16 Ιουν. 1894 (Β').

Σελ. 658
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/659.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2984.-Υ.Α. 7794 Υ. ΕΔΕ. Περί της έδρας του δημοτικού σχολείου άνω και κάτω Κάνιανης του δήμου Δωριέων.

2 Ιουν. 1894

[...] θέλει εδρεύει από της 1ης Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου εις το χωρίον άνω Κάνιάνη και από 1ης Οκτωβρίου έως 30 Μαρτίου εις το χωρίον κάτω Κάνιανη.

Ε. τ. Κ φ. 59, 3 Ιουν. 1894 (Β').

2985.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις γεωργικού συνδέσμου " Ένωσις Σταφιδοκτημόνων " .

7 Ιουν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του συνδέσμου είναι η διά κοινής συσκέψεως και ενεργείας των μελών αυτού προστασία των συμφερόντων του.

Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται [...]

ε') Δια προμηθείας και παραχωρήσεως εις τα μέλη αυτού γεωργικών εργαλείων, σπόρων, φαρμάκων, εργατών επίσης και πάσης ύλης χρησίμου εις την καθημερινήν κατανάλωσιν των μελών και των οικογενειών αυτών.

η') Διά συστάσεως και συντηρήσεως πρακτικών γεωργικών σχολών [...]

Άρθρ. 3. Μέλος του συνδέσμου δύναται να η πας κύριος η κάτοχος αγροτικής η αστικής κτήσεως [...] Μέλη του συνδέσμου δύνανται να ώσι και κυρίαι [...]

6 Φεβρ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 52, 10 Ιουν. 1894 (Γ').

2986.-ΒΔ. Περί προγραμμάτων των διταξίων δημοτικών σχολείων των αρρένων.

10 Ιουν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 76, 12 Ιουν. 1894 (Β').

2987.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου κανονισμού του εν Ερμουπόλει συλλόγου των εμποροϋπαλλήλων " Ερμούπολις " .

17 Ιουν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1 [...] σκοπόν έχει α') την ηθικήν μόρφωσιν και διανοητικήν ανάπτυξιν των μελών αύτού, β') την μόρφωσιν και ανάπτυξιν επίσης των διά το εμπορικόν στάδιον προωρισμένων νέων, γ') την σύστασιν αποταμιευτικού ταμείου και την χρηματικήν αρωγήν του Συλλόγου εις χρήζοντα τοιαύτης τακτικα μέλη.

Άρθρ. 2. Ο σκοπός του Συλλόγου επιδιώκεται [...] γ') διά συστάσεως και συντηρήσεως υπ' αυτού Εμπορικής σχολής [...]

Άρθρ. 5. Μέλος τακτικόν του Συλλόγου δύναται να γίνη [...] πας εν Σύρω εμπορουπάλληλος έχων ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 18 ετών. Ως τοιούτοι δε θεωρούνται οι ύπάλληλοι πάντων των εξασκούντων οιανδήποτε εμπορίαν καταστημάτων [...]

Άρθρ. 11. Τακτικόν μέλος [...] καλούμενον εις στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, απαλλάσσεται της χρηματικής υποχρεώσεως εφ' όσον υπηρετεί [...]

Σελ. 659
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/660.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

 Άρθρ. 18. Τα απαρτίζοντα την Εφορείαν μέλη δεον να άγωσιν ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 25 ετών [...]

Άρθρ. 44. Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται εις τον Σύλλογον να αναμιγνύεται εις την πολιτικήν ως σωματείον. Απαγορεύεται δε αυστηρώς πάσα πολιτική συζήτησις εν τω κατάστηματι του Συλλόγου [...] 6 Απρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 54, 28 Ιουν. 1894 (Γ').

2988. - ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Ερμουπόλει Συλλόγου " Φιλόμουσοι Σύρου " .

18 Ιουν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η μουσική μόρφωσις των μελών αυτού και η ανάπτυξις του μουσικού αισθήματος εν τη κοινωνία.

Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται:

Α') Δια της υπό του συλλόγου ιδρύσεως σχολών 1ον) ωδικής μουσικής και 2ον) οργανικής μουσικής [...]

Άρθρ. 3. [...] Τα τακτικά μέλη δέον να άγωσιν ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 18 ετών.

Άρθρ. 13. Τα μέλη του δ. συμβουλίου δέον να άγωσιν ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 25 ετών [...] 3 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 56, 5Ιουλ. 1894 (Γ').

2989.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της αδελφότητος ο " Άγιος Γεώργιος " της κωμοπόλεως Καστανέας της επαρχίας Καλαμπάκας.

20 Ιουν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 22. το συμβούλιον της αδελφότητος [...] συσκέπτεται και περί παντός ζητήματος αφορώντος το συμφέρον της κοινότητος και φροντίζει διά του προέδρου η απ' ευθείας να έλθη εις συνεννόησιν μετά του εκάστοτε κοινοτικού συμβουλίου και της δημοτικής αρχής δι' όλα τα [...] ζητήματα τα αφορώντα [...] την ανάπτυξιν των μέσων συγκοινωνίας, την εκπαίδευσιν της νεολαίας και τον εύπρεπισμόν και βελτίωσιν των εκκλησιών [ ...] Εν μεγίστη δε τέλος αδιαφορία των δύο τοιούτων τοπικών αρχών οφείλει [...] να ενεργήση διά της νομίμου και ευθείας οδού παν ό, τι η πατριωτική συνείδησις και το συμφέρον της κοινότητος τω υπαγορεύει [...] 21 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 56, 5 Ιουλ. 1894 (Γ').

2990.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Ομίλου Ποδηλατών Πειραιώς.

20 Ιουν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 32. Πας ο βουλόμενος την εκμάθησιν του ποδηλάτου εν τη σχολή του ομίλου υποχρεούται εις την προ της ενάρξεως της διδασκαλίας άμεσον παρά τω ταμία καταβολήν δραχ. 5, μετά δε την εκμάθησιν ετέρων ομοίων 5 [...] 16 Απρ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 53, 27 Ιουν. 1894 (Γ').

Σελ. 660
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/661.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2991 .-ΒΔ. Περί προγραμμάτων των μαθημάτων του τριταξίου δημοτικού σχολείου των αρρένων.

20 Ιουν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 69, 22 Ιουν. 1894 (Β').

2992.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του " Συλλόγου Κυνηγών Σύρου " .

22 Ιουν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 6. Όπως γίνη τις δεκτός ως τακτικόν μέλος του συλλόγου, δέον α') Να άγη ηλικίαν ουχί ελάσσονα των 20 ετών συμπεπληρωμένων [...]

26 Μαΐου 1894 Ε. τ. Κ φ. 56, 5 Ιουλ. 1894 (Γ').

2993.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Μουρλά συλλόγου ο " Ευαγγελισμός " .

24 Ιουν. 1894 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 4. Σκοπός έτι του συλλόγου έστίν [...] η σύστασις γυμναστηρίου [...] η ανίδρυσις δημοτικών εκπαιδευτηρίων [...]

Ε. τ. Κ φ. 60, 26 Ιουλ. 1894 (Γ').

2994.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Άργει Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου.

27 Ιουν. 1894

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου έσεται η βαθμιαία συγκρότησις κεφαλαίου, χρησιμεύσοντος εν τω μέλλοντι υπέρ των μελών αυτού και του εμπορίου των [...]

Άρθρ. 4. Τακτικα μέλη εισίν έμποροι, βιομήχανοι, εμποροϋπάλληλοι η οι ως τοιούτοι διατελέσαντες.

Άρθρ. 7. παν τακτικόν μέλος οφείλει εν τη αρχή εκάστου μηνός ν' αποτίνη την συνδρομήν του < οριζομένην επί του παρόντος εις δραχμάς τρεiς >.

Άρθρ. 8. 'Εξαιρούνται μόνον οι εν τω στρατω υπηρετούντες, οι άνευ τινός εργασίας διατελούντες και οι ασθενούντες [...]

Άρθρ. 19. Αι χήραι των εν διαζυγίω η χωρισμώ αποθνησκόντων Δεν δικαιούνται να λάβωσιν ουδέν εκ του ταμιευτηρίου, καθ' όσον αι καταθέσεις του μέλους ανήκουσι εις τα τέκνα [...] 20 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 59, 18 Ιουλ. 1894 (Γ').

2995.-Υ.Α. 12005 Υ. ΕΔΕ. Προκήρυξις διαγωνισμού προς σύνταξιν διδακτικών βιβλίων.

1 Ιουλ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 63. 4 Ιουλ. 18, 4 (Παράρτημα Β').

Αναδημοσιεύεται διορθωμένη και στο φ. 64, 7 Ιουλ. 1894.

Σελ. 661
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/662.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

2996.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις σωματείου των πεδιλοσαγματοποιών.

4 Ιουλ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του σωματείου είναι η αμοιβαία υποστήριξις εις ηθικήν και υλικήν ανάπτυξιν των μελών αυτού.

Άρθρ. 3. Ο σκοπός επιτυγχάνεται διά πρακτικής διδασκαλίας και διά παντός μέσου αποφασιζομένου εκάστοτε υπό του σωματείου.

Άρθρ. 4. Δια να γείνη τις μέλος, απαιτείται, α') να είναι πεδιλοποιός η να υπήρξε τοιούτος και β') να γείνη δεκτός κατά πλειοψηφίαν υπό του συμβουλίου, οφείλει δε να καταβάλη μίαν δραχμήν δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρ. 5. τα μέλη διαιρούνται αναλόγως των καταβολών αυτών εις τρεις τάξεις· και η μεν πρώτη πληρόνει καθ' εβδομάδα λεπτά πεντήκοντα (50), η δε δευτέρα είκοσι πέντε (25) και η τρίτη λεπτά δέκα (10).

Άρθρ. 6. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλωσιν εις το ταμείον του σωματείου τας εβδομαδιαίας καταβολάς αυτών η εις το κατάστημα, εν ω εργάζονται.

Άρθρ. 9. Εις τα ασθενούντα μέλη το σωματείον παρέχει φάρμακα, ιατρικήν συνδρομήν· και εις μεν τους υπαγομένους εις την πρώτην κατηγορίαν δραχμάς δύο (2) καθ' εκάστην, εις δε τους υπαγομένους εις την δευτέραν δραχμήν μίαν (1), εις την τρίτην λεπτά 50 [...] Αποκλείονται [...] οι πάσχοντες εξ επιμέμπτων ασθενειών.

Άρθρ. 10. αν η ασθένεια παραταθή πέραν των εξ μηνών, θα λαμβάνη εισέτι επί τρεις μήνας το ήμισυ των υπό του κανονισμού οριζομένων, παραταθείσης δε της ασθενείας επί πλεον, θα αποφασίζη το σωματείον.

Άρθρ. 11. Εάν μέλος τι μετά ενιαύσιον καταβολήν ασθενήση η στρατεύση, Δεν υπάγεται μεν εις την διάταξιν του άρθρου 7ου < απώλεσα δικαιώματος απολαβών επί μηνιαίας διακόπτης καταβολών > άλλα και Δεν δικαιούται της εν τω άρθρω 9ω περιθάλψεως, ειμή αφού επανέλθη [...]

Άρθρ. 26. παν μέλος καταβάλλον επί εν έτος συνεχώς τας εβδομαδιαίας καταβολάς του έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι [...] 1 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 60, 26 Ιουλ. 1894 (Γ').

2997.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Ακράτα συλλόγου η " Ηώς " .

4 Ιουλ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 4. Σκοπός έτι του συλλόγου είναι [...] η σύστασις γυμναστηρίου [...] η άνέγερσις δημοτικών εκπαιδευτηρίων [...] 30 Νοεμ. 1893

Ε. τ. Κ φ. 60, 26 Ιουλ. 1894 (Γ').

2998.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πάτραις Συλλόγου των ιχθυοπωλών " Αγιος Ανδρέας " .

4 Ιουλ. 1894

Σελ. 662
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/663.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 4. Μέλη του συλλόγου δύνανται να εγγραφώσιν οι ενταύθα ιχθυοπώλαι ως και οι βουλόμενοι εξ άλλων επαγγελμάτων οι συμπληρώσαντες το εικοστόν έτος της ηλικίας των. Άρθρ. 10. Η χήρα και τα ορφανά του αποβιώσαντος απόρου μέλους του συλλόγου δικαιούνται υλικής αρωγής επί τινα χρονον, αναλόγως των πόρων του συλλόγου [...] κατ' ουδένα δε λόγον ήθελεν υπερβή τό, χρονικόν διάστημα των δύω μηνών [...]

25 Μαρτ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 57, 8 Ιουλ. 1894 (Γ').

2999.-Υ.Α. 12305 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ευανθίαν Παπακώστα και Σοφίαν Παπακώστα, αδείας συστάσεως, εν Πειραιεί και κατά την συνοικίαν Αγίου Σπυρίδωνος, τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου θηλέων >.

6 Ιουλ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 147, 6 Ιουλ. 1894 (Δ').

3000.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Μεσολογγίω συλλόγου αλληλοβοηθείας η " Πελοπόννησος " .

8 Ιουλ. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] Ο σύλλογος σκοπεί την ενότητα και σύνδεσιν των εν τω νομώ Αιτωλοακαρνανίας Πελοποννησίων, την αμοιβαίαν συνδρομήν και υλικήν υποστήριξιν εις πάσχοντα τακτικά μέλη και εις πάντα Πελοποννήσιον ελθόντα ενταύθα και ευρεθέντα εν απολύτω ανάγκη [...]

Άρθρ. 4. Τακτικά μέλη γίνονται πάντες οι εν τω νομώ Αιτωλοακαρνανίας εγκατεστημενοι Πελοποννήσιοι, άγοντες το 21 έτος της ηλικίας των· δύνανται όμως να γίνωσιν επίσης τακτικά μέλη και ελάσσονος ηλικίας της του 21 έτους, μη έχοντα όμως το δικαίωμα του παρίστασθαι εν γένει εις τας συνεδριάσεις, αποκλειόμενα του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι [...]

Άρθρ. 17. Τα εύπορούντα μέλη τα αναμιγνυόμενα ως εκ του είδους της εργασίας των εις επιχειρήσεις κλπ. έργα οφείλουσι κατ' αρχήν να προτιμώσι την έργατικήν τάξιν του ήμετέρου συλλόγου, εφ' όσον αύτη είναι χρήσιμος.

Άρθρ. 39. τα έσοδα του συλλόγου διατίθενται ως εξής· τα μεν 60ο /ο [...] προς πληρωμήν μισθοδοσίας ιατρού, των αναγκαίων φαρμάκων των πασχόντων οικογενειών των μελών, των εξόδων των κηδειών και προς περίθαλψιν ενδεών μελών του συλλόγου. Τα δε 40% θέλουσι μένει άθικτα ως αποθεματικόν κεφάλαιον [...] 11 Μαΐου 1894

Ε. τ. Κ φ. 61, 22 Ιουλ. 1894 (Γ').

3001 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Ζευγολατείω Συλλόγου η " Ελίκη " .

10 Ιουλ. 1894

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 5. Σκοπός έτι του συλλόγου είναι [...] η σύστασις γυμναστηρίου [...] η επισκευή και εν ανάγκη άνεγερσις δημοτικών η δημοσίων εκπαιδευτηρίων [...]

11 Μαΐου 1894 Ε. τ. Κ φ. 65, 11 Αυγ. 1894 (Γ').

Σελ. 663
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 644
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

  Άρθρ. 1. [...] σκοπός της οποίας πρώτιστος είναι η περίθαλψις των ενδεών αναπήρων και γερόντων και επομένως η απαγόρευσις της επαιτείας. Αν οι πόροι επιτρέψωσιν, η εταιρία δύναται να λάβη προσωρινώς πρόνοιαν περί τε των οικογενειών των εις το κατάστημα εισελευσομενων αναπήρων και γερόντων, εάν αύται εκ της εργασίας των Δεν επαρκώσι να πορίζωνται τα προς το ζήν, και περί των ανηκουσών εις οικογενειάρχας περιπεσσντας ένεκα ασθενείας η άλλης τινός αιτίας εις ανικανότητα να διαθρέψωσι τα υπ' αυτών συντηρούμενα τέκνα [...] 28 Δεκ. 1893

  Ε. τ. Κ φ. 5, 13 Ιαν. 1894 (Γ').

  1894

  2932.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού του εν Πάτραις Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου.

  5 Ιαν. 1894 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

  Άρθρ. 1. Σκοπός του συλλόγου είναι η σωματική και πνευματική εξάσκησις των μελών αυτού.

  Άρθρ. 2. Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού τούτου εισίν η ίδρυσις γυμναστηρίων, η άσκησις των μελών επί της ανοργάνου, ημιοργανικής και οργανικής γυμναστικής, η ποδηλασία, αι λεμβοδρομίαι, η κολυμβητική, αι πορείαι, η σπαθασκία, η σκοποβολή, η τέλεσις αγώνων, η διδασκαλία της μουσικής, η ίδρυσις βιβλιοθήκης [...]

  Άρθρ. 3. [...] .Ως μέλη εισί δεκτά και κυρίαι, απολαμβάνουσαι πάντων των δικαιωμάτων των τακτικών μελών, πλην του της ψηφοφορίας και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, η δε εκλογή αυτών ως μελών ανατίθεται αντί του συλλόγου τω συμβουλίω αυτού.

  Άρθρ. 4. Τατακτικαμέλη του συλλόγου καταβάλλουσιν ως δικαίωμα εγγραφής δραχμήν μίαν, κατά μήνα δε μίαν και ημίσειαν [...]

  Άρθρ. 6. Τακτικά μέλη [...] γίνονται [...] οι άγοντες ηλικίαν μείζονα του 18ου έτους και οι φοιτηταί [...]

  Άρθρ. 51. Ο σύλλογος έχει ίδιον μουσικόν τμήμα εκ μελών αυτού, οφείλει δε να διατηρή σχολείον μουσικής διά το τμήμα τούτο.

  Άρθρ. 57. 'Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται εις τον σύλλογον, ως σωματείον, η ανάμιξις εις την πολιτικήν [...]

  Άρθρ. 61. Διαλυομένου του συλλόγου, η περιουσία αυτού μεταβαίνει εις τα ενταύθα φιλανθρωπικα καταστήματα, Νοσοκομείον, Πτωχοκομείον και Βρεφοκομείον [...]

  12 Δεκ. 1893 Ε. τ. Κ φ. 9, 20 Ιαν. 1894 (Γ').

  2933.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του κανονισμού του , Ιερατικού Συνδέσμου ανά την Αρχιεπισκοπήν Μονεμβασίας και Σπάρτης.

  5 Ιαν. 1894 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

  Άρθρ. 1. Καθιερούται [...] Σύνδεσμος [...] σκοπόν έχων την βελτίωσιν πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων [...] κατά τας απαιτήσεις της 'Ορθοδόξου ημών 'Εκκλησίας, προς δε και την περίθαλψιν των ενδεών και εκ γήρατος η νόσου ανικάνων προς ιεροπραξίαν καταστάντων μελών του [...] 4 Δεκ. 1893

  Ε. τ. Κ φ. 8, 19 Ιαν. 1894 (Γ').