Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 683-702 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/683.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 29. Κατ' έτος και κατά μήνα Ιούνιον εν τω καταστήματι της σχολής θα εκτίθενται τα τεχνικά έργα των ακροατών και μαθητών της σχολής, οίτινες μετά προηγουμένην δοκιμασίαν θα λαμβάνωσιν υπό του συμβουλίου τη γνωμοδοτήσει του αρμοδίου καθηγητού πιστοποιητικόν ικανότητος.

Άρθρ. 33. Ρητώς απαγορεύεται εν τη σχολή η πολιτική συζήτησις.

Άρθρ. 34. Τα [...] μαθήματα δέκα και πέντε ημέρας προ των βουλευτικών εκλογών διακόπτονται, άρχονται δε πέντε ημέρας [...] μετά την εκλογήν· καθ' όλον δε τούτο το χρονικόν διάστημα, ουδόλως συνέρχεται το διοικητικόν συμβούλιον [...]

Άρθρ. 35. το σωματείον δύναται να προσέρχηται αρωγόν εις πάσχον μέλος της σχολής και να ενεργή εισφορας υπέρ αυτού [...] 5 Οκτ. 1894

* της Αθηναϊκής συνοικίας. Ε. τ. Κ φ. 1, 5 Ιαν. 1895 , Γ').

1895

3081 .-ΒΔ. Περί ιδρύσεως φροντιστηρίου της ζωολογίας εν τω Φυσιογραφικώ Μουσείω.

3 Ιαν. 1895

Άρθρ. 1 . [...] προς άσκησιν των φοιτητών του φυσικού τμήματος της Φιλοσοφικής σχολής και του φαρμακευτικού σχολείου εις ζωοτομάς, χειρισμόν του μικροσκοπίου, αναγνώρισιν και καθορισμόν ζώων, μεθόδους συλλογής και συντηρήσεως αυτών.

Άρθρ. 2. Ουδείς των φοιτητών γίνεται δεκτός εις τας ασκήσεις, .αν μη προσαγάγη απόδειξιν καταβολής του υπό του , ΒΝΔ' νόμου οριζομένου δεκαδράχμου τέλους.

Άρθρ. 4. Ουδείς των φοιτητών του φυσικού τμήματος και του φαρμακευτικού σχολείου είναι δεκτός εις διδακτορικάς η επί πτυχίω εξετάσεις, αν μη προσαγάγη απόδειξιν υπό τε του διευθυντού και του επιμελητού υπογεγραμμένην, ότι επί εν τουλάχιστον έτος διήνυσε τας εν τω φροντιστηρίω κεκανονισμένας ασκήσεις [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 10 Ιαν. 1895 (Β').

3082.-Υ.Α. 312 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Πάνον Κωνσταντινίδην, αδείας συστάσεως εν Αθήναις τετραταξίου ιδιωτικού δημοτικού, πλήρους ελληνικού σχολείου και γυμνασίου, υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Α' γυμνασίου Αθηνών >.

13 Ιαν. 1895

Ε. τ. Κ φ. 9, 14 Ιαν. 1895 (Α). 3083.-ΒΔ. Περί χωρισμού της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστοποιίας και ιστιοποιίας εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων από της του μαθήματος της ναυτικής τακτικής κλπ.

16 Ιαν. 1895

Ε. τ. Κ φ. 10, 20 Ιαν. 1895 (Β').

Σελ. 683
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/684.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3084.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Λαμία Φιλαρμονικής εταιρίας " ο Απόλλων "

18 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

[...] < εταιρία > [...] σκοπούσα τον καταρτισμόν σώματος μουσικών δι' εκγυμνάσεως νέων εν τη μουσική προς τέρψιν του κοινού και ανάπτυξιν του μουσικού αισθήματος [...]

Άρθρ. 23. Η εταιρία συνιστά και διατηρεί σχολείον μουσικής εν ω γίνονται δεκτοί μαθηταί νέοι [...] Αι ώραι της διδασκαλίας, δύο καθ' εκάστην [...]

Άρθρ. 24. Οι μαθηταί διαιρούνται εις τακτικούς διδασκομένους δωρεάν και ερασιτέχνας διδασκομένους [...] επί πληρωμή διδάκτρων [...] 19 Νοεμ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 11, 2 Φεβρ. 1895 (Γ').

3085.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κερκύρα " Δραματικού Συλλόγου " .

18 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. Σκοπός [...] η προαγωγή του Εθνικού Θεάτρου.

Άρθρ. 2ον. Ο Σκοπός ούτος επιδιώκεται·

α') Διά της ιδρύσεως ιδίου κτιρίου του συλλόγου περιλαμβάνοντος και θερινόν θεατρον.

β') Διά συστάσεως δραματικής σχολής προς εκπαίδευσιν των τε ερασιτεχνών και των προωρισμενων εις καταρτισμόν θιάσου.

γ') Δια της από σκηνής διδασκαλίας Ελληνικών μεν δραματικών έργων πρωτοτύπων, ξένων δε εν μεταφράσει.

δ') Διά παντοίων άλλων παραστάσεων, διδομένων υπό ελληνικών η ξένων θιάσων.

ε') Δια τελέσεων διαγωνισμών προς συγγραφήν δραματικών έργων.

ς ) Δια καταρτισμού βιβλιοθήκης όσον ένεστι πλουσίας εκ δραματικών συγγραμμάτων εθνικών τε και ξένων [...]

Άρθρ. 4ον. Ο Σύλλογος συγκροτείται εξ ιδρυτών, συνεισφορέων και επιτίμων μελών, μη εξαιρουμένων των γυναικών.

Άρθρ. 5ον. Οι ιδρυταί αποτελούσι το κυρίαρχον σώμα του συλλόγου. Ο αριθμός αυτών δεν δύναται να υπερβή τους εκατόν [...] .

Άρθρ. 6ον. Ιδρυτής προτείνεται ο δυνάμενος να συντελέση εις το σκοπόν του συλλόγου, συμπληρώσας το 21ον έτος. [...]

Άρθρ. 11ον. Συνεισφορεύς εκλέγεται ο έχων ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 18 ετών και υποχρεούμενος εγγράφως εις την καταβολήν μηνιαίας υπέρ του συλλόγου εισφοράς δραχ. 2, ης απαλλάσσεται, ιδία αιτήσει, διαρκούσης της υποχρεωτικής στρατιωτικής αυτού θητείας.

Χαίρει τα δικαιώματα του ιδρυτού πλην του της ψήφου και της ιδιοκτησίας < επί της περιουσίας του συλλόγου, . [...]

Άρθρ. 52ον. Εν τω συλλόγω συνιστάται δραματική σχολή, ήτις διαιρείται εις δύο τμήματα, το θεωρητικον, εις ο διδάσκεται η ανάγνωσις και η απαγγελία, και το πρακτικόν, περιλαμβάνον την από σκηνής διδασκαλίαν δραματικών έργων.

Άρθρ. 53ον. το σχολικόν έτος άρχεται την 1 Νοεμβρίου και λήγει την 31 'Οκτωβρίου, η δε διδασκαλία ανατίθεται εις δύο διδασκάλους επί μισθώ [...]

Σελ. 684
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/685.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 54ον. Μαθηταί γίνονται δεκτοί νέοι ηλικίας ουχί κατωτέρας των ετών 14, απόφοιτοι ελληνικού σχολείου, και νεάνιδες ηλικίας ουχί κατωτέρας των 12 ετών, απόφοιτοι δημοτικού σχολείου, κεκτημεναι ήθη χρηστά και προσόντα εγγυώμενα την εις την δραματικήν επίδοσιν αυτών.

Άρθρ. 55ον. Οι μαθηταί του συλλόγου δικαιούνται εις την απολαβήν των βιβλίων και των διδάκτρων, καταβαλλομένων εκ του ταμείου του συλλόγου, προς αποπεράτωσιν των σπουδών των ως εξωτερικών μαθητών εις τα ενταύθα εκπαιδευτήρια.

Άρθρ. 56ον. Μαθητής αποδεικνυόμενος, μετά το πρώτον έτος της εις τον σύλλογον φοιτήσεως αύτού, ανεπίδεκτος δραματικής μορφώσεως, διαγράφεται υπό του διοικητικού συμβουλίου τη προτάσει της δραματικής επιτροπής.

Άρθρ. 58ον. Η δραματική διδασκαλία διαρκεί καθ' όλον το έτος, αι δε από της σκηνής του συλλόγου τακτικαί παραστάσεις δίδονται κατά τους χειμερινούς μήνας [...] από του Νοεμβρίου μέχρι του Απριλίου, ανά μίαν τουλάχιστον κατά μήνα. Aι παραστάσεις αύται επαναλαμβάνονται κατά τους θερινούς μήνας < από του Μαΐου [...] μέχρι του Οκτωβρίου > δημοσία < και εν υπαίθρω εν τω θερινώ θεάτρω > επί πληρωμή. Το ήμισυ του προϊόντος των εν λόγω παραστάσεων διανέμεται υπό της δραματικής επιτροπής εις τους λαβόντας μέρος εις ταύτας, κατά λόγον της δυνάμεως και του βαθμού επιτυχίας εκάστου αυτών.

Άρθρ. 59ον. Εις τους εύδοκιμούντας των μαθητών απονέμεται δημοσία πτυχίον ηθοποιού. Εκ τούτων συνιστάται ο δραματικός θίασος του συλλόγου [...] < επί [...] αμοιβή >

[...]

Άρθρ. 60όν. Εκ των άριστα επιδιδόντων εις την δραματικήν πτυχιούχων του συλλόγου [...] αποστέλλεται είς, διά κλήρου εκλεγόμενος, εις τινα εν τη αλλοδαπή δραματικήν σχολήν, προς τελείαν αυτού μόρφωσιν [...] 16 Δεκ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 25, 27 Φεβρ. 1895 (Γ').

3086.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Καλάμαις Α' ελλην. σχολείου και απολύσεως του προσωπικού αυτού.

18 Ιαν. 1895

[...] ένεκεν ανεπαρκούς αριθμού μαθητών [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 20 Ιαν. 1895 (Β').

3087.-Υ.Α. 526 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ελίζαν Δελενάρδου, αδείας συστάσεως, εν Πάτραις, διδασκαλείου θηλέων >.

19 Ιαν. 1895

Ε. τ. Κ φ. 14, 20 Ιαν. 1895 (Α).

3088.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του από 10 'Οκτωβρίου 1894 Β. διατάγματος περί εξετάσεων των φοιτητών της νομικής σχολής του Εθν. Πανεπιστημίου.

20 Ιαν. 1895

Ε. τ. Κ φ. 13, 21 Ιαν. 1895 (Β΄).

Σελ. 685
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/686.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3089.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του " Ωδικού Συλλόγου Κερκύρας " .

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η καλλιέργεια της μουσικής, διά της συστάσεως σχολής ωδικής, προς διδασκαλίαν και διάδοσιν της φωνητικής μουσικής, και σχολής οργανικής μουσικής διά την διδασκαλίαν των εντατών οργάνων και του κλειδοκυμβάλου.

Άρθρ. 8. [...] ένα δε γίνη τις μέλος, δέον να έχη συμπεπληρωμένον το 21 έτος της ηλικίας του, κέκτηται δε χρηστά ήθη και ανεπίληπτον διαγωγήν.

Άρθρ. 30. Ιδιαίτερος κανονισμός περί των σχολών [...] θέλει ρυθμίσει τα καθέκαστα των διατάξεων του παρόντος. 18 Σεπτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 8, 27 Ιαν. 1895 (Γ').

3090.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Τριπόλει " Συλλόγου των Φιλοπροόδων " .

25 Ιαν. 1895

[...] σκοπόν έχων την διά της αδελφοποιήσεως των εν Τριπόλει διαμενόντων και αλλαχού λογίων ανάπτυξιν διά παντός προοδευτικού και ηθικού μέσου, ήτοι συστάσεως θεάτρου και σκηνικής όχρήστρας, μουσικής, χορού, γυμναστικής, ποδηλασίας, πεζοδρομίας και εν τέλει, αναλόγως των πόρων του συλλόγου, εκμαθήσεως ξένων γλωσσών και άλλων κοινωφελών σκοπών.

Άρθρ. 20. Ο σύλλογος θά σχηματίση τας εν αρχη του παρόντος αναφερομένας σχολάς [...]

Άρθρ. 24. Πας νέος δύναται να προσέλθη και ως εξωτερικός μαθητής*, άνευ πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής εις τον σύλλογον, εις οιανδήποτε των σχολών (μετά προηγουμένην παραδοχήν αυτού κατά τα ανωτέρω υπό του συμβουλίου) τη πληρωμή ορισθησομενων διδάκτρων [...] 8 Δεκ. 1894 * Μη μέλος δηλαδη. Ε. τ. Κ φ. 11, 2 Φεβρ. 1895 (Γ').

3091 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Γυθείω Συλλόγου η " Πρόοδος " .

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου είναι η πνευματική και σωματική ανάπτυξις του λαού. Η δε πραγμάτωσις του σκοπού επιδιωχθήσεται διά συστάσεως λαϊκής σχολής, δι' ωφελίμων διαλέξεων και αναγνωσμάτων και διά παντός .αλλου μέσου, όπερ ήθελε κριθή πρόσφορον.

Άρθρ. 23. Τα του λαϊκού σχολείου κλπ. ορισθήσονται διά του κανονισμού.

Άρθρ. 24. Η περιουσία του συλλόγου διαλυομενου διατίθεται εις αγοράν διδακτικών και γυμναστικών οργάνων προς χρήσιν της μαθητιώσης νεότητος η την ίδρυσιν βιβλιοθήκης [...] 26 Οκτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 8, 27 Ιαν. 1895 (Γ').

Σελ. 686
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/687.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3092. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Καλάμαις Φιλαρμονικής Εταιρίας ο " Ορφεύς " .

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός [...] είνε η συντήρησις μουσικής σχολής και διατήρησις μουσικού θιάσου εν τη πόλει των Καλαμών, προς τέρψιν του κοινού και ανάπτυξιν του μουσικού αισθήματος.

Άρθρ. 50. Η διδασκαλία χορηγείται τοις < τακτικοίς > μαθηταίς δωρεάν, [...] Άρθρ. 60. το σχολείον δέχεται και μαθητάς ερασιτέχνας, οίτινες διδάσκονται οιονδήποτέ όργανον επιθυμούσιν επί πληρωμή διδάκτρων [...] 22 Ιουν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 10, 31 Ιαν. 1895 (Γ').

3093.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού του εν Αθήναις Ομίλου των Φιλομούσων.

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] του οποίου σκοπός είναι η υπό των μελών αυτού καλλιέργεια της μουσικής ιδία και της καλλιτεχνίας εν γένει και η όσον ένεστι μείζων αυτών διάδοσις.

Άρθρ. 2. Ο σκοπός του σωματείου επιδιώκεται α') διά συναυλιών, β') διά συστάσεως σχολών οργανικής και ωδικής μουσικής, γ') διά καταλλήλων αναγνωσμάτων, δ') διά συστάσεως μουσικών και καλλιτεχνικών διαγωνισμών, ε') διά διοργανισμού καλλιτεχνικών εκθέσεων [...]

Άρθρ. 4. Τακτικα μέλη είναι τ' απολαύοντα πάντων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων· εις ταύτα κατατάσσονται μόνον οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας των εξαιρέσει των δυναμένων ως ενεργών μελών να μετάσχωσι της ορχήστρας, οίτινες και άγοντες ηλικίαν 17 - 21 ετών δύνανται να εκλεχθώσιν ως τακτικά μέλη [...]

Άρθρ. 25. Αι Κυρίαι αι καταριθμούμεναι εις τα τακτικα μέλη στερούνται του δικαιώματος του παρίστασθαι εν ταις συνεδρίαις η του μετέχειν των κατ' αυτάς συζητήσεων και ψηφοφοριών [...] 14 Δεκ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 26, 1 Μαρτ. 1895 (Γ΄).

3094.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Καλάμαις Συνδέσμου των τεχνιτών.

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η χρηματική αυτού αρωγή εις τα άπορα αυτού μέλη εις ατυχείς περιστάσεις και η προστασία των συμφερόντων της συντεχνίας.

Άρθρ. 2. Πας τεχνίτης, ήτοι μαραγκοί, κτίσται άμμοκονιασταί. χρωματοποιοί, μαρμαράδες και μαθητευόμενοι των άνω τεχνιτών, [...] ως και πας πολίτης είναι δεκτός εις το σωματείον [...]

Άρθρ. 4. [...] Δια [...] το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλουσιν οι μεν τεχνίται και μη όντες τοιούτοι δραχμ. (3) τρεις και μηνιαίαν καταβολήν δραχμήν (1) μίαν, οι δε μαθητευόμενοι

Σελ. 687
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/688.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

δι' εγγραφήν δραχ. μίαν και λεπτά πεντήκοντα (1 και 50) και μηνιαίαν καταβολήν λεπτ. πεντήκοντα (50) [...]

Άρθρ. 7. Οι μαθητευόμενοι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ομοίως οι < μη > συμπληρώσαντες το εικοστόν πέμπτον (25) έτος της ηλικίας των [...] επίσης και οι μη όντες τεχνίται [...]

Άρθρ. 16. [...] Καθ' ην περίπτωσιν στρατεύεται τις η απουσιάζει εκ Καλαμών [...] επανερχόμενος δύναται να επαναλάβη την συνέχειαν των καταβολών του, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλη τα κατά τον χρόνον της απουσίας του [...] 23 Οκτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 24, 23 Φεβρ. 1895 (Γ').

3095.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Συλλόγου των Φιλομούσων Λαυρίου.

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σύλλογος [...] σκοπόν έχων την διάδοσιν της μουσικής.

Άρθρ. 24. Ο σύλλογος θέλει συστήσει σχολήν, εν η θα διδάσκηται δωρεάν η οργανική και φωνητική μουσική εις μαθητάς ηλικίας ουχί κατωτέρας των 14 ετών, ουδέ μεγαλητέρας των τριάκοντα, υποβαλλομένους εις τας διατάξεις του υπό της εφορευτικής επιτροπής συνταχθησομένου εσωτερικού κανονισμού αυτής [...] 14 Δεκ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 18, 17 Φεβρ. 1895.

3096.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του συλλόγου των εμποροϋπαλλήλων Βώλου.

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου [...] είναι να παράσχη τα μέσα εις τήν, αδελφική συμπράξει, α') ηθικήν μόρφωσιν και διανοητικήν ανάπτυξιν των μελών αύτού, β') ανάπτυξιν του εν γένει εμπορικού φρονήματος και γ') παροχήν χρηματικής αρωγής του συλλόγου εις πάσχοντα αυτού τακτικά μέλη.

Άρθρ. 4. Μέλος τακτικόν του συλλόγου λογίζεται και δύναται να γίνη πας εν Βώλω εμποροϋπάλληλος η άλλος υπάλληλος άμεσον προς το εμπόριον συνάφειαν έχων, και ως τοιούτοι θεωρούνται οι των βιομηχανικών καταστημάτων, τραπεζικών γραφείων, άτμοπλοϊκών και ασφαλιστικών εταιριών, άπαντες ηλικίας ουχί ελάσσονος των 18 ετών [...]

Άρθρ. 48. Διά της προσλήψεως ειδικών καθηγητών θέλει διδάσκεται [...] η Ελληνική, η Γαλλική και η διπλογραφία δαπάνη του συλλόγου [...]

Άρθρ. 55. Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται εις τον σύλλογον να αναμιγνύεται εις την πολιτικήν ως σωματείον, απαγορεύεται δε αυστηρώς πάσα πολιτική συζήτησις εν τω καταστήματι του συλλόγου.

Άρθρ. 58. Οι υπέχοντες εκ των μελών του συλλόγου στρατιωτικήν υποχρέωσιν οφείλουσιν ενα μήνα προ της εν τω στρατω κατατάξεως των να δηλώσωσι τον χρόνον ακριβώς, καθ' όν θα καταταχθώσι, και την διάρκειαν της θητείας των, όπως μη διαγραφώσιν εκ του μητρώου· ούτοι δε, εφ' όσον χρόνον υπηρετούσιν εν τω στρατω απαλλάσσονται της μηνιαίας συνδρομής των, μετά δε την λήξιν της θητείας των οφείλουσι πάλιν να αναφέρωσι τούτο προς

Σελ. 688
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/689.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το προεδρείον, όπως άρξωνται πληρονοντες την συνδρομήν των, επιδεικνύοντες και το εκ του στρατού απολυτήριόν των.

Άρθρ. 59. 'Εκτός των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων [...] το διοικητικόν συμβούλιον έχει δικαίωμα να προκαλή και φιλολογικάς εσπερίδας [...]

14 Μαΐου 1894 Ε. τ. Κ φ. 21, 22 Φεβρ. 1895 (Γ').

3097.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του σωματείου των εν Ηλεία Γορτυνίων υπό την επωνυμίαν " Γορτυνιακή ενότης ο Πατριάρχης Γρηγόριος " .

25 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός έσται η ηθική και υλική ανάπτυξις των μελών αυτού, η διά κοινής ενεργείας προαγωγή και υπεράσπισις και η προστασία και αρωγή εις πάντα Γορτύνιον φίλεργον και έντιμον, εις τον τόπον τούτον προς εργασίαν καταφεύγοντα, προς δε και η διδαχή ηθικών, ιστορικών, και θρησκευτικών λόγων και γραμμάτων εις απόρους παίδας Γορτυνίων μελών και μη.

Άρθρ. 27. Το σωματείον αναλόγως των πόρων του θα προσέρχηται αρωγός κατά τας επισήμους ημέρας των πενήτων εκ των μελών του, εάν ταύτα διετέλεσαν μέλη επί τριετίαν, επίσης εις ασθενείς, κηδείας απόρων μελών, και εις εγκαταλειφθέντα ορφανά απόρων μελών, ανήλικα όντα μέχρι του 12 έτους της ηλικίας των [...]

Άρθρ. 29. Πας χρηστός πολίτης καταγόμενος εκ Γορτυνίας δύναται να γείνη μέλος [... ] Οι επιστήμονες εν γένει εισί δεκτοί ως μέλη, αλλά δεν έχουσιν επί του παρόντος το δικαίωμα του εκλέγεσθαι [...] Εις πολιτευομένους εν τη επαρχία Ηλείας Γορτυνίους Δεν επιτρέπεται ούτε ως μέλη να εγγραφώσι [ ...]

Άρθρ. 37. Εγγράφεται εις ιδιαίτερον μητρωον του σωματείου ως εταίρος πας νέος χρηστοήθης και τίμιος εκ της επαρχίας Γόρτυνος καταγόμενος. Οι ως εταίροι εγγραφόμενοι, μετά την συμπλήρωσιν του 18 έτους δύνανται να εγγραφώσιν ως μέλη. Δεν λαμβάνουσι μέρος εις τας συνεδριάσεις, υποχρεούνται όμως να πληρόνωσι κατά μήνα λεπτά 50 και εφ' άπαξ μίαν δραχμήν λόγω δικαιώματος εγγραφής. Λαμβάνουσι δίπλωμα εταίρου και τυγχάνουσι της (κατά το άρθρον 27) αρωγής του σωματείου [...] 12 Ιουν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 9, 28 Ιαν. 1895 (Γ').

3098.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κερκυρα Συλλόγου " Εργατική Αδελφότης " .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Συνιστάται [...] σύλλογος εργατών [...] υπό την προστασίαν του Αγίου Σπυρίδωνος.

Άρθρ. .2. Σκοπός του συλλόγου είναι η δι' αλληλοβοηθείας ανακούφισις των εν Κερκύρα εργατών, εν περιπτώσει ανικανότητος προς εργασίαν.

Άρθρ. 4. [...] τακτικα < γίνονται > μέλη πάντες οι ανήκοντες εις την τάξιν των εν Κερκύρα εργατών, έχοντες διαγωγήν ανεπίληπτον, συμπληρώσαντες δε το 18 και μη υπερβάντες

Σελ. 689
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/690.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το 45 έτος της ηλικίας αυτών και μη πάσχοντες εκ χρονίου τινός νοσήματος, δυναμένου να επιφερη συχνήν η διαρκή ανικανότητα προς εργασίαν.

Άρθρ. 11. Τα μέλη του συλλόγου εν γένει έχουσι δικαίωμα προτάσεως ψήφου και εκλογιμότητος.

Άρθρ. 21. Ο ιατρός < μέλος του διοικητικού συμβουλίου > προσκλήσει του προέδρου, επισκέπτεται τους εκ των τακτικών μελών πάσχοντας και αιτουμένους την περίθαλψιν του συλλόγου, πληροφορεί δ' εγγράφως περί της φύσεως του νοσήματος αυτών και της πιθανής διαρκείας αυτού, παρακολουθεί τας φάσεις του νοσήματος, προσφέρων και την επιστημονικήν αυτού αρωγήν τω πάσχοντι, τηρεί ενήμερον τον πρόεδρον του συλλόγου και αναγγέλλει αυτώ εν τέλει την έκβασιν της θεραπείας, δι' επί τούτω εγγράφου του.

Άρθρ. 37. Ο ασθενών εκ συφιλιδικών, η αλκοολικών νοσημάτων, η αποτελεσμάτων μέθης, αποκλείεται του ευεργετήματος της δαπάναις του συλλόγου περιθάλψεως.

Άρθρ. 40. Ο σύλλογος ούδέποτε αναμιγνύεται εις τα πολιτικά, εντός δε του καταστήματος αυτού απαγορεύεται αυστηρώς πάσα περί θρησκευτικών και κομματικών συζήτησις [...] 10 Ιουλ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 10, 31 Ιαν. 1895 (Γ').

3099.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεων και προσθηκών εις το καταστατικόν της εν Ναυπλίω Φιλαρμονικής Εταιρείας.

30 Ιαν. 1895 Β' Προσθήκη άρθρων

Άρθρ. 23. Η φιλαρμονική εταιρεία αναλαμβάνει να διδάσκη δωρεάν τους επιθυμούντας να εκμάθωσιν όργανα χρήσιμα εις την οργανικήν μουσικήν. Οι ούτω διδασκόμενοι υποχρεούνται να υπηρετώσιν αμίσθως επί εν έτος αφ' ης κριθώσιν ικανοί υπό του διοικητικού συμβουλίου [...] 23 Νοεμ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 24, 23 Φεβρ. 1895 (Γ').

3100.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Αδελφότητος των εν Τυρνάβω παντοπωλών.

30 Ιαν. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 3. Σκοπός του συλλόγου έσται η αλληλοβοήθεια των [...] μελών, ήτοι να παρέχη φάρμακα και ιατρικήν συνδρομήν δωρεάν, ως και πάσαν υλικήν περίθαλψιν [...] εις άπορα μέλη και τας οικογενείας αυτών [...]

Άρθρ. 21. Η χήρα , αι τα ανήλικα ορφανά [...] απόρου μέλους του συλλόγου δικαιούνται υλικής περιθάλψεως το πολύ επί εξ (6) μήνας αναλόγως των πόρων του συλλόγου [...] άλλα και μετά παρέλευσιν των εξ (6) μηνών οφείλει < το διοικητικόν συμβούλιον > να φροντίζη περί της ηθικής υποστηρίξεως και εν γένει βοηθείας των ανηλίκων ορφανών, χορηγουμένων αυτοίς των φαρμάκων και της ιατρικής συνδρομής δαπάνη του συλλόγου [...]

18 Ιουλ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 14, 7 Φεβρ. 1895 , Γ').

Σελ. 690
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/691.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3101 .-ΒΔ. Περί κανονισμού εκπαιδεύσεως του συντάγματος του μηχανικού.

30 Ιαν. 1895

Ε. τ. Κ φ. 47, 24 Απρ. 1895 (Β').

3102.-ΒΔ. Περί συστάσεως φροντιστηρίου εν τω ορυκτολογικώ και γεωλογικώ μουσείω.

30 Ιαν. 1895

Άρθρ. 1. [...] προς πρακτικήν άσκησιν των το πρώτον και το δεύτερον έτος της φοιτήσεως αυτών διανυόντων φοιτητών του φυσικού τμήματος της φιλοσοφικής σχολής και του φαρμακευτικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 19, 22 Φεβρ. 1895 (Β').

3103.-ΒΔ. Περί της διά το έτος 1895 εισφοράς των δήμων του Κράτους υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

1 Φεβρ. 1895 Ε. τ. Κ φ. 23, 10 Φεβρ. 1895 , Β').

3104.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Πάτραις " Γυμναστικής Εταιρίας Πατρών " .

4 Φεβρ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός [...] η σωματική των μελών αυτής εξάσκησις.

Άρθρ. 3. Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού τούτου εισίν αι εν γυμναστηρίω ασκήσεις, αι εκδρομαί, η κωπηλασία, η οπλασκία, η σκοποβολή, η ποδηλασία, η κολυμβητική [...]

Άρθρ. 4. [...] Ως μέλη εισί δεκταί και κυρίαι, άνευ διακρίσεως ηλικίας, απολαύουσαι πάντων των δικαιωμάτων των μελών, εκτός του της ψηφοφορίας και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Άρθρ. 7. Τακτικά μέλη της εταιρείας γίνονται οι άγοντες ηλικίαν μείζονα των 18 ετών και μετέχουσι των συνεδριών, καθ' άς εκφέρουσι τας γνώμας των [...]

12 Δεκ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 13, 4 Φεβρ. 1895 (Γ').

3105.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Αλληλοβοηθητικής Εταιρείας των εν Αθήναις και Πειραιεί τεχνιτών πιλοποιών.

7 Φεβρ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός της [...] εταιρείας [...] είναι η αμοιβαία υποστήριξις των εταίρων προς ηθικήν και υλικήν προαγωγήν, η εν μέτρω των χρηματικών μέσων της εταιρείας περίθαλψις των ασθενούντων εξ αυτών και των ανικάνων προς εργασίαν.

Άρθρ. 3. Δια να γίνη τις μέλος, απαιτείται να είναι τεχνίτης πιλοποιός η μαθητευόμενος τοιούτος.

Σελ. 691
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/692.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Έχουσι δικαίωμα ψήφου κατά τας συνελεύσεις και εισίν εκλεξιμοι εις τα διάφορα της εταιρείας αξιώματα οι άγοντες ηλικίαν άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και καταβαλόντες επί εν έτος συνεχώς τας < εκ λεπτών τριάκοντα (30) > εβδομαδιαίας καταβολάς των.

Άρθρ. 6. Τα τακτικά μέλη τα επί οκταετίαν ανελλιπώς εκπληρώσαντα τας προς την εταιρείαν υποχρεώσεις των, όταν καταστώσιν ανίκανα προς εργασίαν, δικαιούνται ειςμηνιαίον δ, όλον τον βίον χορήγημα ουχί έλασσον των δραχμών δέκα πέντε (15) και το οποίον μετά θάνατον θα χορηγήται επί εν έτος εις την απορφανιζομένην οικογένειαν [...]

15 Ιουν. 1894 Ε. τ. Κ φ. 41, 7 Απρ. 1895 (Γ').

3106.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως προσθηκών εις το καταστατικόν της Φιλανθρωπικής Εταιρείας των Κυριών του Αμαλιείου 'Ορφανοτροφείου των κορασίων.

7 Φεβρ. 1895

" Εις τα εδάφια α' και β, τα διά του από 15 Δεκεμβρίου 1892 Β.Δ. εγκριθέντα εις τροποποίησιν του άρθρου 12 του Καταστατικού, .να προστεθώσιν έτερα δύο, έχοντα ούτως :

γ, ) " Πάσα εν λόγω χορηγία μέχρι της ημέρας της καταβολής αυτής δύναται ν' ανακληθή υπό της διοικούσης επιτροπής δι' άκοσμον κατά την κρίσιν αυτής συμπεριφοράν της τυχούσης αυτής ορφανής " .

δ΄) " Η των χορηγιών καταβολή εγκύρως ενεργείται δι' ομολογιών ανωνύμων εντόκων υπό προθεσμίαν καταθέσεως παρά τη Εθνική Τραπέζη " [...]

Συνεδρία ετησίας τακτικής γεν. συνελεύσεως της 21 Νοεμ. 1894. Εισηγητής ο " έφορος, Στ. Στρέιτ. Πρόεδρος Ιφιγένεια Ανδρ. Συγγρού.

Ε. τ. Κ φ. 26, 1 Μαρτ. 1895 (Γ'). 3107.-ΒΔ. Περί απαλλαγής από της υπηρεσίας του εν τω Εθν. Πανεπιστημίω καθηγητού της Ιστορίας της Ελληνικής τέχνης και επιγραφικής Αντ. Οικονόμου.

7 Φεβρ. 1895

Προηγείται αποκαλυπτική αναφορά υπουργού Παιδείας Αγγ. Βλάχου, ο όποιος κατηγορεί τον Οικονόμου ως λογοκλόπο και αγράμματο.

Ε. τ. Κ φ. 29, 7 Φεβρ. 1895 (Δ').

3108.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Μεσολογγίω " Παναιτωλικού Γυμναστικού Συλλόγου " .

17 Φεβρ. 1895

Άρθρ. 2. Ο σύλλογος σκοπεί την σωματικήν και πνευματικήν εξάσκησιν των μελών αύτού, ασχέτως προς την διαφοραν των κοινωνικών τάξεων. Μεσα δε .πρός επίτευξιν του σκοπού τούτου εισίν, η [...] ίδρυσις γυμναστηρίου μετά των απαιτουμένων παραρτημάτων αυτού και παντός α'λλου γυμναστικού παιγνίου, οπλασκητηρίου, υδροθεραπευτικής, άσκησις [...] επί της ανοργάνου, ημιοργανικης και ενοργάνου γυμναστικής, η ποδηλασία, αι λεμβοδρομίαι, η κολυμβητική, αι πορείαι, η τέλεσις γυμναστικών αγώνων, η ίδρυσις βιβλιοθήκης,

Σελ. 692
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/693.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εκ διαφόρων συγγραμμάτων και ιδία γυμναστικών, η ανάγνωσις καταλλήλων πραγματειών η μελετών περί γυμναστικής και περί άλλων επιστημονικών και φιλολογικών ζητημάτων, η σύστασις τμήματος οργανικής και φωνητικής μουσικής [...]

Άρθρ. 5. Τα μέλη του συλλόγου, εκλεγόμενα εξ αμφοτέρων των φύλων, εισίν, α') τακτικά, β΄) επίτιμα, γ') αντεπιστέλλοντα και δ') εταίροι.

Άρθρ. 6. Τακτικά μέλη γίνονται οι έχοντες ηλικίαν μεγαλυτέραν των 18 ετών, εκτός εάν ώσι φοιτηταί [...] ως τοιαύτα δεν δύνανται να γίνωσιν οι μαθηταί.

Άρθρ. 9. Εταίροι του Συλλόγου γίνονται οι έχοντες ηλικίαν ανωτέραν των 10 ετών και αιτούμενοι τούτο εγγράφως παρά του προεδρείου [...] < καταβάλλουσι δε μηνιαίαν συνδρομήν λεπτών 50 και 50 λεπτά ως δικαίωμα εγγραφής >. 25 Ιαν. 1895

Ε. τ. Κ φ. 17, 15 Φεβρ. 1895 (Γ').

3109.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Βόλω < προστατευτικού > Συλλόγου " Ρήγας Φεραίος " .

28 Φεβρ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι η προστασία απόρων οικογενειών, η αποφυλάκισις κρατουμένων διά μικρα χρέη, προικοδότησις απόρων κορασίδων, βαπτίσεις παίδων απόρων οικογενειών, προστασία απόρων και εν γένει πάσα αγαθή και φιλάνθρωπος πράξις [...] 23 Νοεμ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 38, 6 Απρ. 1895 (Γ').

3110.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού της εν Αθήναις εταιρείας του λαού " Ο Ξυλουργός " .

28 Φεβρ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] συσταίνομεν εταιρείαν [...] σκοπούσαν την βιομηχανικήν ανάπτυξιν των μελών της και την φιλανθρωπικήν μεταξύ αυτών αρωγήν.

Άρθρ. 9. Πας τίμιος και φιλόπονος ξυλουργός, λεπτουργός και εν γένει την ξυλείαν εργαζόμενος βιομήχανος δύναται να γείνη μέλος της εταιρείας [...]

Άρθρ. 10. Είναι δεκτοί και δόκιμοι συνέταιροι εκ των μαθητευομένων της προσημειωθείσης τέχνης, απαιτείται όμως πιστοποιητικών περί της διαγωγής και λοιπών προσόντων, προερχόμενον εκ των παρ' οις εργάζονται καταστηματαρχών. Πριν ενηλικιωθώσιν οι συνέταιροι ούτοι, Δεν έχουσι δικαίωμα ψήφου, τον χαρακτήρα χρηματικού καταθέτου έχοντες, μέχρις ου αποκτήσωσι τον του κυρίως συνεταίρου [...] 2 Οκτ. 1894

Ε. τ. Κ φ. 42, 12 Απρ. 1895 (Γ΄).

3111.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις " Σωματείου αλληλοβοηθείας εργατών αργυροχρυσοχόων " .

28 Φεβρ. 1895

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του σωματείου είναι η συγκρότησις κεφαλαίου προς περίθαλψιν ασθενούντων και απορούντων μελών αύτού.

Σελ. 693
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/694.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Το σωματείον απαρτίζουν έμποροι χρυσών και αργυρών ειδών, εργάται αργυροχρυσοχόοι, καταβάλλοντες κατά μήνα κατάθεσιν οριζομένην παρ' αυτών, ήτις Δεν δύνατα ι να είναι ελάσσων της δραχμής.

Άρθρ. 8. Ίνα γίνη τις μέλος του σωματείου απαιτείται η παρά του νόμου ενηλικιότης.

Άρθρ. 14. Εάν μέλος τι μετά θάνατον ήθελεν αφήσει χήραν και ορφανά, η διοίκησις αποφασίζει εάν πρέπη να επιστραφώσιν εις αυτά αι μέχρι του θανάτου του μέλους καταβολαί, μη λαμβανομένων υπ' όψιν των εξόδων της κηδείας [...] 22 Ιαν. 1895

Ε. τ. Κ φ. 35, 23 Μαρτ. 1895 (Γ').

3112.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Συνδέσμου των εν Αθήναις Σιδηρουργών " Το Εθνικόν Μεγαλείον εν τη Βιομηχανία " .

1 Μαρτ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ιδρύεται [...] Σύνδεσμος [...] μεθ' ου συγχωνεύεται και η διά του από 18 Ιουνίου 1888 Β. διατάγματος [...] εγκριθείσα " Αδελφότης των σιδηρουργών " .

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξις της εγχωρίου σιδηρουργικής βιομηχανίας, η προστασία εν γένει των συμφερόντων της συντεχνίας των σιδηρουργών και η εις ατυχείς περιστάσεις φιλανθρωπική μεταξύ των αποτελούντων αυτόν επικουρία.

Άρθρ. 4. Δεκτοί εις τον Σύνδεσμον γίνονται πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί σιδηρουργοί και ορειχαλκείς, διακρίνονται δε εις μετόχους και μέλη· και μέτοχοι μεν καλούνται οι εκπληρούντες τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού < εκλέγουν και εκλέγονται δηλαδη > και κεκτημένοι οιονδήποτε αριθμόν μετοχών του Συνδέσμου, μέλη δε οι καταβάλλοντες μεν τακτικώς τας ετησίους αυτών καταθέσεις, μη συμπληρώσαντες όμως εισέτι δι' αυτών το προς απόκτησιν μετοχής οριζόμενον ποσόν [...] 19 Ιουν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 36, 28 Μαρτ. 1895 (Γ').

3113.-ΒΔ. Περί προσόντων και θητείας των ταχυδρομικών διανομέων.

1 Μαρτ. 1895

Άρθρ.1. [...]

β') Να έχη ηλικίαν 20 - 40 ετών συμπεπληρωμένων [...]

γ') Να γνωρίζη την πόλιν, εν η πρόκειται να διορισθή.

δ') Να γνωρίζη γραφήν, ανάγνωσιν και τας τέσσαρας πράξεις της αριθμητικής, προτιμώνται δε οι δυνάμενοι να αναγιγνώσκωσι και επιγραφάς γαλλιστί η ιταλιστί γεγραμμένας [...]

Άρθρ. 2. Η [...] θητεία των ταχ. διανομέων και των ως γραμματοκομιστών και εν ταις σιδηροδρομικαίς αμαξοστοιχίαις υπηρετούντων τοιούτων ορίζεται πενταετής.

Άρθρ. 11. Μετά την λήξιν της θητείας αυτών οι διανομείς ανακατατάσσονται αύτοδικαίως, αν δεν ετιμωρήθησαν κατά την διάρκειαν αυτής διά προστίμου πλέον των 25 δραχμών, η της προσωρινής παύσεως, και δεν υπερέβησαν το 55ον έτος της ηλικίας αυτών [...]

Εκτελεστικό Ν. , ΑΚΓ' της 22 Ιουν. 1882  περί οργανισμού της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Ε. τ. Κ φ. 32, 7 Μαρτ. 1895 (Β').

Σελ. 694
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/695.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3114.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του Συλλόγου " Αδελφότης Πειραϊκής Χερσονήσου " .

4 Μαρτ. 1895 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. Μέλη του συλλόγου εκλέγονται οι επί της Πειραϊκής χερσονήσου και εντεύθεν της οδού Φιλελλήνων κατοικούντες πολίτες Έλληνες, το 21 έτος της ηλικίας αυτών έχοντες συμπεπληρωμένον.

Άρθρ. 3. Σκοπός του σωματείου είναι η μεταξύ των μελών αυτού υποστήριξις και αλληλοβοηθεια. Η κατά το δυνατόν εξεύρεσις εργασίας εις τους στερουμένους τοιαύτης ένδεείς. Η προστασία και αντίληψις των ορφανών των θανόντων εταίρων, διά της εξευρέσεως εργασίας εις τα άρρενα και διά της διδασκαλίας τούτων εν τη νυκτερινή σχολή του συλλόγου, ως επίσης διά της χορηγήσεως πάσης δυνατής συνδρομής εις τα θήλεα προς αποκατάστασιν τούτων. [...]

Άρθρ. 15. Ο Σύλλογος κέκτηται ιδίαν σχολήν αναλόγως των πόρων αύτού, εν η διδάσκαλοι θέλουσι διδάσκει τα γράμματα εις τους υιούς των απόρων μελών του Συλλόγου η και εις τους επιθυμούντας εκ των μελών. Θα διδάσκωνται κατά τας εσπέρας [...] ανάγνωσις, γραφή, ιστορία και αριθμητική και πάντα τα εν τω ιδιαιτέρω κανονισμώ αυτής ορισθησόμενα μαθήματα [...] 30 Ιαν. 1894

Ε. τ. Κ φ. 27, 4 Μαρτ. 1895 (Γ').

3115.-Υ.Α. 3574 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Στυλιανήν Μπαγλαντζή, αδείας συστάσεως εν Πειραιεί τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου θηλέων >.

8 Μαρτ. 1895 Ε. τ. Κ φ. 53, 8 Μαρτ. 1895 (Δ').

3116.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 104 του περί κανονισμού του Προπαρασκευαστικού Σχολείου εφέδρων αξιωματικών Β. διατάγματος της 22 Απριλίου 1893.

13 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 36, 18 Μαρτ. 1895 (Β'),

3117.-Υ.Α. 3911 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ευαγγελίαν Κατσικοπούλου, αδείας συστάσεως. εν Πειραιεί και κατά την συνοικίαν Αγίου Διονυσίου, τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου θηλέων >.

15 Μαρτ. 1895 Ε. τ. Κ φ. 61, 17 Μαρτ. 1895 (Α).

3118.-Υ.Α. 4029 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Αδάμ Παπαθαλασσινόν και Γ.Λ. Καραπαναγιώτην, αδείας συστάσεως εν Αθήναις τετραταξίου ιδιωτικού δημοτικού αρρένων και θηλέων, ελληνικού σχολείου και πλήρους γυμνασίου, υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Γ', εν Αθήναις γυμνασίου >.

15 Μαρτ. 1895 Ε. τ. Κ φ. 59, 15 Μαρτ. 1895 (Α).

Σελ. 695
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/696.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3119.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις Φιλοπτώχου Εταιρείας.

16 Μαρτ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

1) [...] ης σκοπός είναι να βοηθή τους νοσούντας και μη δυναμένους να έργάζωνται, και μάλιστα κατά τον χειμώνα, ότε αι νόσοι και προς συντήρησιν δαπάναι εισί πλείονες.

α') Αναλόγως των μέσων αυτής παρέχει θερμα ενδύματα κατά τον χειμώνα· β') ιατρικήν συνδρομήν· γ') εις τους νοσούντας τροφήν· δ') καύσιμον ύλην· ε, ) εκτάκτως χρηματικήν βοήθειαν ς) εις τους δυναμένους να εργάζωνται θέλει παρέχει τα προς εργασίαν μέσα, συνεννοουμενη προς τούτο μετά του ενταύθα υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως συλλόγου των Κυριών και μετ, άλλων καταλλήλων καταστημάτων [...] 5 Απρ. 1874

Ε. τ. Κ φ. 36, 28 Μαρτ. 1895 (Γ').

3120.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Ταμείου των ορφανών του εν Ερμουπόλει Ορφανοτροφείου των αρρένων.

18 Μαρτ. 1895

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...] Άρθρ. 1. Ιδρύεται εν τω Ορφανοτροφείω των αρρένων του δήμου Ερμουπόλεως " Ταμείον των ορφανών του εν Ερμουπόλει Ορφανοτροφείου των αρρένων " ου σκοπός εστίν η παροχή αυτοίς α'μα τη αποφοιτήσει των των αναγκαίων εφοδίων προς εγκατάστασιν εν τη κοινωνία, οίον οργάνων της τέχνης, εις ην έκαστος ήσκήθη, αποσκευών και χρηματικού τινός βοηθήματος.

Άρθρ. 9. Δικαίωμα των ευεργετημάτων έχουσιν όσοι των ορφανών συμπληρώσαντες το 17ον έτος της ηλικίας των συνωδά τω 160 άρθρω του κανονισμού του Ορφανοτροφείου, η κριθέντες υπό του Αδελφάτου, ζητουμένης και της γνώμης του Διευθυντού, ότι απέκτησαν τας αναγκαίας γνώσεις εις τε τα γράμματα και τας τεχνας, απολύονται του Ορφανοτροφείου τη ομοθύμω αποφάσει αύτού. και τούτων οι μεν μετέχοντες του μουσικού θιάσου του Ορφανοτροφείου λαμβάνουσιν αποφοιτώντες ακέραιον το εξ αναλογίας ανήκον αυτοίς εκ του πολυστημορίου των διά της μουσικής εισπραττομένων, το εκ της ατομικής των εργασίας προερχόμενον και το δι' αποφάσεως του Αδελφάτου οριζόμενον μέρος εκ του επιφερομένου τόκου εκ των καταθέσεων και των υπό του ταμείου παρεχομένων δανείων, οι δε λοιποί το εκ της ατομικής των εργασίας προερχόμενον και το δι' αποφάσεως του Αδελφάτου οριζόμενον μέρος εκ του επιφερομένου τόκου εκ των καταθέσεων και των υπό του ταμείου παρεχομένων δανείων.

Άρθρ. 10. Τα ανωτέρω δικαιώματα απόλλυσιν ο ορφανός, όστις προ της συμπληρώσεως του 17 έτους της ηλικίας του και άνευ της ομοθύμου αποφάσεως του Αδελφάτου ήθελεν αποφοιτήση του Ορφανοτροφείου η δι' εύλογον αιτίαν ήθελεν άπ' αυτού τη αποφάσει του Αδελφάτου αποβληθή [...] 10 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 41, 7 Απρ. 1895 (Γ').

3121 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Ν. Κορίνθω Λαϊκού Συλλόγου " Άγιος Νικόλαος " .

18 Μα, τ. 1895

Σελ. 696
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/697.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός [...] αυτού είναι η ανάπτυξις των συντεχνιών και η αμοιβαία των μελών περίθαλψις ήτοι χρηματική αρωγή εις τα άπορα αυτών μέλη εις ατυχείς περιστάσεις και η προστασία των συμφερόντων των συντεχνιών και του ναού αγίου Νικολάου.

Άρθρ. 4. Μέλη [...] δύνανται να έγγράφωνται άπαντες οι εγγεγραμμένοι εν τω μητρώω των αρρένων και έχοντες συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των [...]

Άρθρ. 9. Την εκλογή ν των < δώδεκα > συμβούλων θέλει απαρτίζει εις σύμβουλος εξ εκάστου επαγγέλματος, και έκαστον επάγγελμα θα σύγκειται εκ δέκα και άνω μελών. Πάσα συντεχνία μη συμπληρόνουσα τον άνω αριθμόν θέλει συγχωνεύεσθαι μετ' άλλων επαγγελμάτων ων τας διαιρέσεις θέλει κάμη ο πρόεδρος [...]

Άρθρ. 20. Έκαστος εκ των συμβούλων θέλει διευθύνη το εκλεξαν αυτόν επάγγελμα, θέλει εισπράττη παρά των μελών αυτού τα μηνιαίας καταθέσεις [...] και παραδίδη ταύτας [...] εις τον ταμίαν [...]

Άρθρ. 23. Απαγορεύεται αυστηρότατα κατά τας συνεδριάσεις του συμβουλίου και συλλόγου πάσα πολιτική συζήτησις [...]

Άρθρ. 25. Τα μέλη του συλλόγου οφείλουσι να φέρωσι σέβας απεριόριστον εις τους προϊστάμενους των [...] εάν δύο μέλη του συλλόγου έχωσι διαφοράς μεταξύ των, Δεν έχουσι το δικαίωμα να εγείρωσιν αγωγάς πριν προ οκτώ ημερών αναγγείλωσι τούτο έκαστος προς τον σύμβουλόν του, ούτος δε τούτο γνωρίζει προς τον πρόεδρον [...]

Άρθρ. 32. Εάν τι των αποβιωσάντων μελών [...] έχει συμπεπληρωμένα τρία έτη από της εγκρίσεως του καταστατικού και αφίνη σύζυγον άνευ περιουσίας και μέχρι των τριών ανηλίκων τέκνων, ων η ηλικία να πιστοποιηται επισήμως, ως μη δυναμένης να έργάζηται, χορηγείται μηνιαία περίθαλψις δρ. (15) δέκα πέντε, εν όσω διατελεί εν χηρεία, όταν δε τα τέκνα φθάσωσιν εις ηλικίαν, τα μεν άρρενα το 12ον έτος, τα δε θήλεα το 14ον έτος, παύει η χορηγουμένη περίθαλψις [...] 9 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 36, 28 Μαρτ. 1895 (Γ').

3122.-Υ.Α. 4178 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Δανιήλ Σουρμελήν, αδείας συστάσεως εν Αθήναις παρθεναγωγείου κωφαλάλων >.

18 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 63, 20 Μαρτ. 1895 (Β').

3123.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Τριπόλει εμποροβιομηχανικού συλλόγου " ο Ερμής " .

20 Μαρτ. 1895

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξις των εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων και η μεταξύ των μελών αυτού επικοινωνία προς σύσκεψιν των προοδευτικών εμπορικών και βιομηχανικών γνώσεων, επί τω σκοπώ της καταλήψεως της ανηκούσης εις την εμπορικήν και βιομηχανικήν τάξιν θέσεως.

Άρθρ. 2. Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται ιδίως [...] γ') διά της χειραγωγίας των υφισταμένων εν τοις διαφόροις καταστήμασι [...] 12 Φεβρ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 35, 23 Μαρτ. 1895 (Γ').

Σελ. 697
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/698.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3124.-Υ.Α. 1713, 3873 Υ. ΕΔΕ. Περί συγχωνεύσεως των δύο δημοτικών σχολείων των αρρένων Γυθείου.

22 Μαρτ. 1895

[...] < Λόγω > διαλύσεως της μισθώσεως του διδακτηρίου του εν Γυθείω Β' δημοτικού σχολείου των αρρένων [...]

Ε. τ. Κ φ.39, 24 Μαρτ.1895 (Β').

3125.-ΒΔ. Περί προσόντων ιερέων και διακόνων.

31 Μαρτ. 1895

[...] Α'. Η παράγραφος 4 του άρθρου Α' του Β. διατάγματος της 18 Οκτωβρίου 1856 περί των προσόντων και των γνώσεων, άς απαιτείται να έχωσιν οι μέλλοντες ιεράσθαι άντικαθίσταται διά της εξής.

4. [...] ο μεν δι' ενοριακήν 'Εκκλησίαν πρωτευούσης νομού η πόλεως εχούσης πληθυσμόν [...] ανώτερον των πεντακισχιλίων (5.000) ψυχών, χειροτονηθησόμενος διάκονος η πρεσβύτερος να έχη τακτικόν απολυτήριον πλήρους δημοσίου γυμνασίου η διδασκαλείου μετά του βαθμού τουλάχιστον " καλώς " και διαγωγής χρηστής, ο δε δι' ενοριακήν εκκλησίαν πόλεως εχούσης πληθυσμόν κατώτερον των 5.000 ψυχών, η κωμοπόλεως, η χωρίου, να έχη ωσαύτως τακτικόν απολυτήριον πλήρους δημοσίου ελληνικού σχολείου μετά διαγωγής

Ε. τ. Κ φ. 42, 5 Απρ. 1895 (Β'). 3126.-Υ.Α. 4933 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Αγγελικήν Φραντζόλα, αδείας συστάσεως, εν Ερμουπόλει και κατά την συνοικίαν Νεαπόλεως, ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

6 Απρ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 74, 7 Απρ. 1895 (Α).

3127.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του άρθρου 30 του καταστατικού της Ελληνικής Στρατιωτικής Ενώσεως.

6 Απρ. 1895

ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΕΝΩΣΙΣ [...] Άρθρ. 30. " Εις τους εν ενεργεία αξιωματικούς του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης δίδοται πίστωσις ως εξής·

Εις τους ανωτέρους δραχμαί (400) τετρακόσιαι, εις τους λοχαγούς δραχμαί (300) τριακόσιαι, εις τους κατωτέρους και ανθυπασπιστάς, συνταξιούχους, χήρας και αγάμους θυγατέρας και αδελφάς αυτών και τους υιούς μέχρις ενηλικιότητος αυτών δραχμαί (200) διακόσιαι. Υπόκεινται δε ούτοι εις τας εξής μηνιαίας αναλλοιώτους κρατήσεις [....] οι κατώτεροι [...] κλπ. εις δραχ. (15) δέκα πέντε [...] 14 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 42, 12 Απρ. 1895 (Γ΄).

3128.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των Σιφνίων.

13 Απρ. 1895

Σελ. 698
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/699.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 5. Τακτικά μέλη δικαιούνται να εγγραφώσιν επί τη αιτήσει των προς την εφορείαν και τη καταβολή δρ. 2 οι εν Αθήναις και Πειραιεί οικούντες και εκ Σίφνου καταγόμενοι, ως και εκείνοι οίτινες έλαβον συζύγους εκ Σίφνου καταγομένας.

Άρθρ. 12. Εις τα ασθενούντα άπορα μέλη ως και τας συζύγους και τέκνα των το σωματείον παρέχει φάρμακα και ιατρικήν συνδρομήν· εάν όμως η διάρκεια της ασθενείας υπερβή τους 2 μήνας, τότε θέλει αποφασίσει η εφορεία διά την εξακολούθησιν της περιθάλψεως και το ποσόν αυτής· αποκλείονται της διατάξεως ταύτης οι πάσχοντες εξ επιμέμπτων ασθενειών.

Άρθρ. 28. [...] Μέλος της εφορείας Δεν δύναται να ήνε πας εκτιθέμενος εις εκλογήν η εκλεγείς βουλευτής η δήμαρχος [...] 5 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 43, 18 Απρ. 1895 (Γ'). 3129.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Αθήναις " Ομίλου των Φιλόπλων " .

13 Απρ. 1895 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

1. Σκοπός του εν Αθήναις Ομίλου των Φιλόπλων είναι η ανάπτυξις του προς τας οπλομαχητικας ασκήσεις ζήλου και η εκγύμνασις των εταίρων περί τον χειρισμόν των όπλων.

7. Έκτακτοι εταίροι γίνονται οι κάτω του εικοστού πρώτου έτους. Έχουσι δε δικαίωμα εισόδου μόνον εν τω οπλασκητηρίω και σκοπευτηρίω, ένθα απολαμβάνουσι των αυτών δικαιωμάτων ων και οι τακτικοί εταίροι.

8. Οι έκτακτοι εταίροι [...] Δεν έχουσι ψήφον, ούδ' επιτρέπεται η παρουσία των εις τας συνελεύσεις, ως και η εν τω εντευκτηρίω φοίτησις. Ουδέν έχουσι δικαίωμα επί της περιουσίας του Ομίλου. Προκαταβάλλουσι δε την εκ δραχμών δέκα (10) μηνιαίαν συνδρομήν των, άνευ ουδεμιάς άλλης υποχρεώσεως [...] 31 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 44, 21 Απρ. 1895 (Γ').

3130.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Φιλαρμονικής σχολής Κεφαλληνίας.

13 Απρ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός της Φιλαρμονικής Σχολής έσεται η δωρεάν εκπαίδευσις νέων καλών ηθών και καλής αγωγής εξ αμφοτέρων των φύλων εις την μουσικήν τέχνην διά της συστάσεως ειδικών τμημάτων, της συντηρήσεως μουσικού σώματος και δι' άλλων μέσων, άτινα η διοίκησις της σχολής ήθελε κρίνη λυσιτελή προς τούτο.

Άρθρ. 5. Η σχολή αναγνωρίζει εξ τάξεις μελών·

α') τους εισφορείς

β') τους συνδρομητάς

γ') τους δωρητάς

δ') τους εύεργέτας

ε') τους μεγάλους εύεργετας

ς') τους επιτίμους.

Άρθρ. 6. Ως εισφορείς είνε δεκτοί ημεδαποί και αλλοδαποί αμφοτέρων των φύλων εγκατεστημένοι εν τη νήσω Κεφαλληνίας.

Σελ. 699
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/700.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 10. Οι εισφορείς δύνανται να εκλεγώσι μέλη της Διοικήσεως οπόταν αποκτώσι δικαίωμα ψήφου.

Άρθρ. 12. Ως συνδρομηταί είνε δεκτοί μόνον Κεφαλλήνες αμφοτέρων των φύλων συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας των.

Άρθρ. 13. Ουδείς εγγράφεται συνδρομητής, εάν μη επί εν ολόκληρον έτος τακτικώς επλήρωσε τή σχολή την καταβολήν αυτού και συνεπώς εχρημάτισεν εισφορεύς.

Άρθρ. 53. Η [...] Σχολή [...] θέλει περιλαμβάνη τας εξής τμηματικας σχολάς·

1) Πνευστών οργάνων.

2) Εγχόρδων οργάνων.

3) Κλειδοκυμβάλου.

4) Φωνητικής.

5) Συνθέσεως.

Άρθρ. 58. Η διδασκαλία είναι υποχρεωτική επί πενταετίαν δι' όλα τα όργανα. Άρθρ. 59. Έκαστον σχολικόν έτος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου.

Άρθρ. 62. Η Διοίκησις ορίζει τον αριθμόν των μαθητών εξ αμφοτέρων των φυλων. οίτινες δέον να ώσιν ηλικίας ουχί κατωτέρας των 12 ετών.

Άρθρ. 63. Ο αιτών την εγγραφήν του μαθητής οφείλει να υποβάλη αίτησιν τη διοικήσε ι και να προσαγάγη·

1ον) την έγγραφον συναίνεσιν του πατρός η κηδεμόνος.

2ον) Ιατρικόν πιστοποιητικόν εμφαίνον ότι δύναται να διδαχθή άνευ βλάβης της υγείας του το όπερ εξελέξατο όργανον.

Άρθρ. 70. Η σχολή διατηρεί μουσικόν σώμα, ούτινος ο αριθμός ορίζεται υπό της διοικήσεως και αποτελείται εκ μαθητών εμμίσθων και αμίσθων.

Άρθρ. 72. Ο μισθός εκάστου των μαθητών κανονίζεται εκ συμφώνου μετά της Διοικήσεως και είναι μεταπληρωτέος.

Άρθρ. 73. Οι ανήκοντες εις το μουσικόν σώμα έμμισθοι μαθηταί έχουσι τας εξής υποχρεώσεις·

γ') Να παιανίζωσιν εις ωρισμένα υπό της Διοικήσεως μέρη και ημέρας.

δ') Να παρακολουθώσι λείψανα, κηδείας και τελετάς, οσάκις η Διοίκησις το αιτήση δωρεάν η επί σχετική αμοιβή [...]

Άρθρ. 75. Ο ανήκων τω μουσικω σώματι δύναται να διδάσκηται δωρεάν και έτερον όργανον.

Άρθρ. 80. Οι μαθηταί οφείλουσι να ώσι καθαροί προσερχόμενοι εις το μάθημα, επί ποινή αποδιώξεως εκ του μαθήματος.

Άρθρ. 83. Πάσα παρεκτροπή η παράβασις του κανονισμού ως και η απουσία εκ των μαθημάτων, εάν δεν κριθή αρκούντως δεδικαιολογημένη, επιφέρει ανάλογον ποινήν.

Άρθρ. 84. Αι επιβαλλόμεναι ποιναί είναι αι εξής·

α') Επίπληξις κατ' ιδίαν.

β^) Επίπληξις δημοσία.

γ') Πρόσκαιρος αποβολή.

δ') Οριστική αποβολή.

Εις δε τους εμμίσθους μαθητάς επιβάλλεται και ανάλογος κράτησις εκ της μισθοδοσίας, μη δυναμένη να υπερβή όμως το ήμισυ του μισθού αύτών.

Άρθρ. 85. Αι εξετάσεις των μαθητών προς προβιβασμόν από τάξεως εις τάξιν γίνονται κατά τριμηνίαν [...] ενώπιον της Διοικήσεως.

Σελ. 700
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/701.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 86. Ετησίως λαμβάνουσι χώραν αι γενικαί εξετάσεις των μαθητών παρ' ειδικής επιτροπής, εκλεγομένης υπό της Διοικήσεως, και ενώπιον εκλεκτού κόσμου προς τούτο προσκαλουμένου.

Άρθρ. 89. Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας παρίσταται εν σώματι εις την εγκαθίδρυσιν και εκλογήν των δημοτικών αρχών του δήμου Κρανίων < που από δεκαετίας την συντηρεί > ανεξαρτήτως πολιτικής αποχρώσεως. μη ανήκουσα εις κόμματα, Δεν θέλει παρακολουθή πολιτικάς διαδηλώσεις η επιδείξεις, ειμή επί προπληρωμή δραχμών διακοσίων υπό ιδίαν ευθύνην της Διοικήσεως [...] 6 Μαρτ. 1895 Ιδρύθηκε το 1874. Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Μαΐου 1895 (Γ').

3131.-Υ.Α. 3727 Υ. ΕΔΕ. < Περί θερινής και χειμερινής έδρας των δημοτικών σχολείων < αμφοτέρων των φύλων > Αγ. Γεωργίου Νηλείας.

13 Απρ. 1895

[...] από της 1ης 'Οκτωβρίου έως τέλους Μαρτίου [...] εις Γαντζέαν (Καλύβια χειμερινα Αγίου Γεωργίου), από 1ης δε Απριλίου έως τέλους Σεπτεμβρίου εις Άγιον Γεώργιον.

Ε. τ. Κ φ. 45, 19 Απρ. 1895 (Β').

3132.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Συνδέσμου των εν Αθήναις και Πειραιεί Μυκονίων " η Τουρλιανή " .

15 Απρ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η αναλόγως των πόρων αυτού παροχή βοηθειών εις την εν Μύκονω Μονήν Τουρλιανήν και ο κατά την 15ην Αυγούστου εύπρεπέστερος πανηγυρισμός αυτής και η αμοιβαία υποστήριξις των πενήτων μελών του εν λόγω Συνδεσμου.

Άρθρ. 7. Μελη του Συνδέσμου είναι πάντες οι εκ Μυκόνου καταγόμενοι και οι έχοντες σύζυγον εκ Μυκόνου [...]

Άρθρ. 16. Εν περιπτώσει ασθενείας απόρου τινός των μελών του Συνδεσμου, τη αποφάσει του διοικητικού συμβουλίου, χορηγείται εις αυτό ιατρική συνδρομή και τα αναγκαιούντα φάρμακα, επίσης δε και πάσα άλλη βοήθεια, αναλόγως των πόρων του Συνδέσμου.

Άρθρ. 18. Έκαστον μέλος συμπληρώσαν το 21ον έτος της ηλικίας του έχει το δικαίωμά του εκλέγειν και εκλέγεσθαι [...] 7 Απρ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 47, 5 Μαΐου 1895 (Γ').

3133.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αταλάντη Λοκρικού Γυμναστικού Συλλόγου.

15 Απρ. 1895 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του συλλόγου τούτου είναι η σωματική ανάπτυξις των μελών αυτού και της εν Αταλάντη μαθητιώσης νεολαίας, διά της παροχής των μέσων της εκγυμνάσεως και ασκήσεως.

Σελ. 701
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/702.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 3. Η πραγμάτωσις του σκοπού τούτου επιδιωχθήσεται δι' ιδρύσεως γυμναστηρίου [...]

Άρθρ. 11. 'Επιτρέπεται δωρεάν εις τους μαθητάς των σχολείων της πόλεως Αταλάντης και του συνοικισμού Νέας Πέλλης να γυμνάζωνται καθ' ώρας και ημέρας ορισθησομένας υπό του διοικητ. συμβουλίου και των διδασκάλων. Αι ασκήσεις των μαθητών θα εκτελώνται τη επιβλέψει των οικείων διδασκάλων [...] 15 Μαρτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 44, 21 Απρ. 1895 (Γ').

3134.-ΒΔ. Περί ιδρύσεως σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως εν ταις πρωτευουσαις των δήμων Καλαρρυτών και Μαλακασίου.

16 Απρ. 1895

[...] εν τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των θηλέων εν τη πρωτευούση του δήμου Καλαρρύταις.

[...] εν τριτοβάθμιον δημοτικόν σχολείον των θηλέων εν τη πρωτευούση του δήμου Μαλακασίου.

Ε. τ. Κ φ. 45, 19 Απρ. 1895 (Β').

3135.-ΒΔ. Περί μετονομασίας του γεωδαιτικού αποσπάσματος και κανονισμού της υπηρεσίας της υπό τον νέον τίτλον " χαρτογραφικής υπηρεσίας " λειτουργούσης Αυστριακής αποστολής.

20 Απρ. 1895

Άρθρ. 3. Αι μιας και δύο ημερών άδειαι χορηγούνται τοις αξιωματικοίς και οπλίταις της χαρτογραφικής υπηρεσίας υπό του διοικητού αυτής.

Αι κανονικαί άδειαι χορηγούνται [...] επί τη αιτήσει των κατά τους εξής όρους.

Υπό του διευθυντού της επιτελικής υπηρεσίας μέχρις είκοσιν ημερών.

Υπό του διοικητού της χαρτογραφικής υπηρεσίας μέχρι τεσσάρων ημερών.

Υπό του διοικητού της μοίρας, κατά τας εν τω πεδίω εργασίας, μέχρι τεσσάρων ημερών [...]

Ε. τ. Κ φ. 49, 29 Απρ. 1895 (Β').

3136.-Υ.Α. 5387 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Αθηνάν Σ. Γιοβανάκη αδείας συστάσεως, εν Πειραιεί κατά την συνοικίαν Βάβουλα και επί της οδού Υψηλάντου, τετραταξίου δημοτικού, ιδιωτικού, σχολείου θηλέων >.

21 Απρ. 1895 Ε. τ. Κ φ. 85, 22 Απρ. 1895 (Α).

3137.-Υ.Α. 4340 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ελένην Π. Δημητρακάκη, αδείας συστάσεως εν Πάτραις, και εις το υπό την διεύθυνσίν της ανώτερον παρθεναγωγείων, ιδιωτικού διδασκαλείου θηλέων >.

28 Απρ. 1895 Ε. τ. Κ φ. 91, 29 Απρ. 1895 (Α).

Σελ. 702
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 683
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  Άρθρ. 29. Κατ' έτος και κατά μήνα Ιούνιον εν τω καταστήματι της σχολής θα εκτίθενται τα τεχνικά έργα των ακροατών και μαθητών της σχολής, οίτινες μετά προηγουμένην δοκιμασίαν θα λαμβάνωσιν υπό του συμβουλίου τη γνωμοδοτήσει του αρμοδίου καθηγητού πιστοποιητικόν ικανότητος.

  Άρθρ. 33. Ρητώς απαγορεύεται εν τη σχολή η πολιτική συζήτησις.

  Άρθρ. 34. Τα [...] μαθήματα δέκα και πέντε ημέρας προ των βουλευτικών εκλογών διακόπτονται, άρχονται δε πέντε ημέρας [...] μετά την εκλογήν· καθ' όλον δε τούτο το χρονικόν διάστημα, ουδόλως συνέρχεται το διοικητικόν συμβούλιον [...]

  Άρθρ. 35. το σωματείον δύναται να προσέρχηται αρωγόν εις πάσχον μέλος της σχολής και να ενεργή εισφορας υπέρ αυτού [...] 5 Οκτ. 1894

  * της Αθηναϊκής συνοικίας. Ε. τ. Κ φ. 1, 5 Ιαν. 1895 , Γ').

  1895

  3081 .-ΒΔ. Περί ιδρύσεως φροντιστηρίου της ζωολογίας εν τω Φυσιογραφικώ Μουσείω.

  3 Ιαν. 1895

  Άρθρ. 1 . [...] προς άσκησιν των φοιτητών του φυσικού τμήματος της Φιλοσοφικής σχολής και του φαρμακευτικού σχολείου εις ζωοτομάς, χειρισμόν του μικροσκοπίου, αναγνώρισιν και καθορισμόν ζώων, μεθόδους συλλογής και συντηρήσεως αυτών.

  Άρθρ. 2. Ουδείς των φοιτητών γίνεται δεκτός εις τας ασκήσεις, .αν μη προσαγάγη απόδειξιν καταβολής του υπό του , ΒΝΔ' νόμου οριζομένου δεκαδράχμου τέλους.

  Άρθρ. 4. Ουδείς των φοιτητών του φυσικού τμήματος και του φαρμακευτικού σχολείου είναι δεκτός εις διδακτορικάς η επί πτυχίω εξετάσεις, αν μη προσαγάγη απόδειξιν υπό τε του διευθυντού και του επιμελητού υπογεγραμμένην, ότι επί εν τουλάχιστον έτος διήνυσε τας εν τω φροντιστηρίω κεκανονισμένας ασκήσεις [...]

  Ε. τ. Κ φ. 4, 10 Ιαν. 1895 (Β').

  3082.-Υ.Α. 312 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Πάνον Κωνσταντινίδην, αδείας συστάσεως εν Αθήναις τετραταξίου ιδιωτικού δημοτικού, πλήρους ελληνικού σχολείου και γυμνασίου, υπό την επιτήρησιν του γυμνασιάρχου του Α' γυμνασίου Αθηνών >.

  13 Ιαν. 1895

  Ε. τ. Κ φ. 9, 14 Ιαν. 1895 (Α). 3083.-ΒΔ. Περί χωρισμού της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστοποιίας και ιστιοποιίας εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων από της του μαθήματος της ναυτικής τακτικής κλπ.

  16 Ιαν. 1895

  Ε. τ. Κ φ. 10, 20 Ιαν. 1895 (Β').