Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 7-26 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/7.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

επιστάται η έφοροι δημοσίων καταστημάτων, γίνονται προσέτι και της υπηρεσίας των έκπτωτοι.

Άρθρ. 277. Οι εις τα προηγούμενα άρθρα αναφερόμενοι κηρύττονται προσέτι ανίκανοι πάσης επιτροπείας και κηδεμονίας· [...]

Άρθρ. 279. Με φυλάκισιν εξ μηνών μέχρις ενός έτους τιμωρούνται υπηρέται και σύνοικοι, οίτινες κατεχράσθησαν αφηλίκων υπερβάντων τα δώδεκα έτη, εχόντων συγγένειαν με τον οικοδεσπότην η την οικοδέσποιναν, η υποκειμένων εις την εξουσίαν, επιτροπείαν, κηδεμονίαν η επιμέλειαν των οικοδεσποτών και ανηκόντων εις την αυτήν οικιακήν χορείαν .

Άρθρ. 280. Ένεκα βιασμού και αποπλανήσεως εις ασέλγειαν θήλεός τινός δεν γίνεται εξέτασις, ούδ' επιβάλλεται ποινή ειμή μόνον κατ' αίτησιν η εισαγγελίαν της βιασθείσης η αποπλανηθείσης, των γνησίων η θετών γονέων αυτής, του επιτρόπου, κηδεμόνος η συζύγου, παρεκτός μόνον εάν αι πράξεις αύται εξετελέσθησαν παρά των εις τα άρθρα 275 και 276 αναφερομένων, η υπό περιστάσεις, αι οποίαι διήγειραν την κοινήν περιέργειαν η επροξένησαν σκάνδαλον, η εάν ο βιασμός είχε το εις το άρθρον 273 αριθ. 1 ωρισμένον αποτέλεσμα, < [...] εάν το βιασθέν πρόσωπον διά της εκτελέσεως της πράξεως, μη γενομένης μολοντούτο με σκοπόν φόνου, άπωλέση την ζωήν του·>

Άρθρ. 281. Γονείς και εξ αίματος συγγενείς εις ανιόντα βαθμόν, οίτινες συνουσιάζονται μετά των τέκνων των η άλλων απογόνων των, αδελφοί αμφιθαλείς και ετεροθαλείς, οίτινες ακολασταίνουσι μετ' αλλήλων, καταδικάζονται εις ειρκτήν.

Οι τοιούτου κακουργήματος ένοχοι γονείς αποστερούνται προσέτι όλων των πατρικών δικαίων, και κηρύττονται ανίκανοι να κληρονομήσωσι την περιουσίαν τούτων των τέκνων των.

Παίδες δε και απόγονοι, οίτινες μετά πλήρη δωδεκαετή ηλικίαν επλημμέλησαν τοιουτοτρόπως μετά των γονέων και των εξ αίματος συγγενών των εις ανιόντα βαθμόν τιμωρούνται με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών.

Άρθρ. 294. Η μήτηρ, ήτις φονεύει επίτηδες διά πράξεως τινός η ελλείψεως το νόθον νεογνόν τέκνον της, η επιχειρεί, επί σκοπώ δολοφονίας θανατηφόρους κακώσεις κατά του νόθου τέκνου της, εν καιρώ τοκετού, πριν έτι το προαγάγη εντελώς εις το φως, τιμωρείται ως παιδοκτόνος με δεσμά δεκαπέντε μέχρις είκοσιν ετών.

Εάν η παιδοκτόνος απεφάσισε τον φόνον του παιδός της προ του τοκετού η εξετέλεσεν αυτόν εσκεμμένως, η περίστασις αύτη θεωρείται ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική.

Ως νεογνόν θεωρείται παν το μη έχον εισέτι εικοσιτεσσάρων ωρών ηλικίαν.

Άρθρ. 295. Εάν δε έγινε η παιδοκτονία εικοσιτέσσαρας ώρας μετά τον τοκετόν, εφαρμόζονται τότε οι γενικοί περί ανθρωποκτονίας νόμοι. Το αυτό ισχύει και εάν μήτηρ τις φονεύση το εκ νομίμου γάμου νεογνόν αυτής τέκνον.

Άρθρ. 296. Μη ούσης αποδείξεως, ότι το νεογνόν τέκνον έζησε μετά τον τοκετόν, η απεβίωσε διά τινός πράξεως η ελλείψεως της μητρός, η μήτηρ, ήτις απέκρυψε τον τοκετόν της, τιμωρείται.

1) Εάν το τέκνον εκρύφθη παρ' αυτής η εξηφανίσθη,

α) με ειρκτήν, ομολογηθέντος η αποδειχθέντος του δολοφόνου σκοπού της· β) με φυλάκισιν τουλάχιστον τριών ετών, μη ομολογηθέντος ουδέ έξελεγχθέντος του δολοφόνου σκοπού.

2) Εάν δεν εκρύφθη η δεν εξηφανίσθη το τέκνον, με φυλάκισιν εξ μεν τουλάχιστον μηνών εις την περίπτωσιν του 1, α΄, το πολύ δε εξ μηνών εις την περίπτωσιν του 1, β΄.

Άρθρ. 297. Ο τοκετός αποκρύπτεται, εάν η κυοφορούσα, ήτις εδύνατο να έχη προς μαίευσιν την συνδρομήν άλλου τινός, τίκτει η μηδενός παρευρισκομένου, η επί παρουσία μόνον των μετ' αυτής συνεννοημένων.

Σελ. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/8.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 298. Η μήτηρ, ήτις αποδεδειγμένως έφερε νεκρόν εις φως νόθον βρέφος, η της οποίας το ζωογέννητον βρέφος απέθανε μετά την γέννησιν θάνατον φυσικόν, εάν εκ της αποκρύψεως προήλθε η νεκροτοκία η ο θάνατος του βρέφους, επισύρει εις εαυτήν την ποινήν του εξ αμελείας φόνου [...]

Άρθρ. 299. Με φυλάκισιν το πολύ εξ εβδομάδων τιμωρείται όστις φονεύσει αυθαιρέτως ζωογέννητον τέρας ως στερούμενον ανθρωπίνου μορφής. <τερατοκτονία>.

Άρθρ. 303. Εάν μήτηρ, τεκούσα πρόωρον η νεκρόν βρέφος, μετεχειρίσθη προηγουμένως εν γνώσει, η μόνη η δι' άλλου, εξωτερικά η εσωτερικά μέσα δυνάμενα να φέρωσι πρώϊμον τόκον η τον εν τη κοιλία της μητρός θάνατον του εμβρύου, τιμωρείται με ειρκτήν.

Άρθρ. 304. Η αυτή ποινή επιβάλλεται εις τας μαίας, εις τους φαρμακοπώλας, η άλλους διωρισμένους εις ιατρικήν υπηρεσίαν, και εις πάντας τους επιχειρούντας τοιαύτην τινα πράξιν με συγκατάθεσιν της κυοφορούσης, η υποδεικνύοντας η προμηθεύοντας τα προς εκτέλεσιν τοιούτου κακουργήματος πρόσφορα μέσα.

Άρθρ. 305. Εάν η τοιαύτη πράξις έγινεν εκ προθέσεως άνευ η εναντίον της θελήσεως της μητρός, ο ένοχος τιμωρείται: < βαρύτερα >.

Άρθρ. 306. Γονείς, οίτινες απομακρύνουσιν αφ' εαυτών, η εγκαταλείπουσιν αβοήθητον το τέκνον των, το οποίον διά την νεαράν ηλικίαν, νόσον η αναπηρίαν δεν δύναται να εύρη εν εαυτώ βοήθειαν· και όσοι φέρονται παρομοίως προς τέκνα, η προς ασθενείς η αναπήρους, εις την περίθαλψιν των οποίων είναι ύπόχρεοι, τιμωρούνται ένεκα εκθέσεως [...]

Άρθρ. 321. Όστις άνευ δικαιώματος συλλαμβάνει τινά βιαίως η δολίως, η προ της συμπληρώσεως του 14 έτους της ηλικίας του εκόντα, απόντων των γονέων η των επιτρόπων του εις τρόπον ώστε ο άρπαγείς αφαιρείται της προστασίας της Κυβερνήσεως, η εκείνων υπό τους οποίους νομίμως διατελεί, τιμωρείται επί αρπαγή.

Άρθρ. 331. Όστις με δόλον η βίαν επιλαμβάνεται άρρενός τινός η θήλεος, ήτοι άκοντος η εκόντος μεν, έχοντος όμως ηλικίαν κατωτέραν των δώδεκα ετών, και απάγει αυτό μεθ' εαυτού επί σκοπώ του να το μεταχειρισθή εις ακολασίαν, η να το αναγκάση εις γάμον, η να το παραδώση εις άλλον προς το αυτό τέλος· όστις προς ωρισμένον σκοπόν απείργει τινα βιαίως η δολίως από τον τόπον της διατριβής του, τιμωρείται [...]

Άρθρ. 332. Εάν τις, έχων μεν υπέρ τα 12 έτη, αλλ' όχι και υπέρ τα είκοσι και εν, απήχθη εκουσίως από τας χείρας εκείνων εις τους οποίους υπόκειται, [...] τιμωρείται.

Άρθρ. 355. Ως ένοχος προσβολής της οικογενειακής τάξεως θεωρείται και καταδικάζεται εις ειρκτήν όστις διά παρανόμων πράξεων ανατρέπει η μεταβάλλει τα οικογενειακα δίκαιά τινός προς βλάβην αυτού, και ιδίως όστις κρύπτει η απομακρύνει παίδα τινα, επί σκοπώ του να ανατρέψη η μεταβάλη την οικογενειακήν αυτού τάξιν, η δεν τον αποδίδει εις τον έχοντα δικαίωμα να τον άπαιτήση· και όστις επί τοιούτω σκοπώ υποβάλλει η μεταλλάττει παίδα τινα, η τον παριστάνει ψευδώς ως γεννημένον από την δείνα μητέρα.

Άρθρ. 356. Όστις παραχωρεί ίδια τέκνα εις αγνώστους η υπόπτους, τιμωρείται με φυλάκισιν το πολύ τριών μηνών, καί, εάν δεν ειμπορή να δοθή καμμία πληροφορία περί της ζωής και διατριβής τοιούτων τέκνων, καταδικάζεται το πολύ εις εξ μηνών φυλάκισιν, παρεκτός των διά της ανηκούσης αστυνομικής Αρχής περαιτέρω λαμβανομένων μέτρων.

Άρθρ. 437. Όστις συνάπτει συμβόλαιον επιζήμιον με αφήλικα η άλλον τινά, του οποίου γνωρίζει την προς το ελευθέρως διαθέτειν τα εαυτού ανικανότητα, άνευ προηγουμένης ειδήσεως και συναινέσεως εκείνων, εις των οποίων την εξουσίαν ύπόκειται ούτος, καταδικάζεται εις φυλάκισιν το πολύ τριών μηνών και εις χρηματικήν ποινήν το πολύ πεντακοσίων Δραχμών, εκτός των όσα το πολιτικόν δίκαιον ορίζει ως προς το άκυρον τοιαύτης πράξεως.

Σελ. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/9.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 439. Επίτροποι η κηδεμόνες, [...] οίτινες [...] ενεργούσιν εκ προθέσεως προς βλάβην των επιτετραμμένων εις την επιμέλειάν των, [...] τιμωρούνται [...]

Άρθρ. 512. Κράτησις το πολύ δεκατεσσάρων ημερών επιβάλλεται εις νέους, οίτινες μετά το δέκατον μέν, αλλα προ της συμπληρώσεως του δεκάτου τετάρτου έτους της ηλικίας των, πράττουσι πταίσμα.

Άρθρ. 530. Με πρόστιμον τουλάχιστον δέκα Δραχμών τιμωρείται όστις παραβαίνει τους όρους, υπό τους οποίους συγχωρείται η είσοδος των παίδων η των νέων εις ξένα διδακτικα η παιδαγωγικά καταστήματα.

Άρθρ. 568. Γονείς γνήσιοι η θετοί, η επίτροποι, όσοι δεν ύποβάλλουσι, κατά τον τεταγμένον χρόνον της ηλικίας, τα τέκνα των η τους υπό την επιμέλειάν των εις τον [ δια διοικητικών νόμων ] εισαχθέντα ενοφθαλμισμόν < εμβολιασμόν > τιμωρούνται, άμα παρέλθη η ετησία του ενοφθαλμισμού εποχή, με πρόστιμον τουλάχιστον δέκα Δραχμών. κατά την προσεχή εποχήν του ενοφθαλμισμού, εάν ο Παις δεν υποβληθή εις τούτον, οι γονείς η επίτροποι αναγκάζονται παρά της Αρχής να τον εκτελεσωσι· παραδίδονται δε, κατά τας περιστάσεις, τοιούτοι παίδες εις ξένην επιμέλειαν υπό την επιτήρησιν της Αρχής δι' εξόδων των απειθούντων γνησίων η θετών γονέων η επιτρόπων, μέχρι της τελείας του ενοφθαλμισμού παρελεύσεως· κατ' εκείνου δέ, όστις εις την ειρημένην περίπτωσιν, απομακρύνων προς καιρόν μη ενοφθαλμισμένον παίδα, τον εξαιρεί επίτηδες από την διάταξιν της Αρχής, επιβάλλεται παρά το πρόστιμον και κράτησις το πολύ μιας εβδομάδος, η το πολύ τριών μηνών, εάν και περαιτέρω δείξη απείθειαν.

Άρθρ. 569. Εις πρόστιμον δέκα μέχρι πεντήκοντα Δραχμών καταδικάζονται επιστάται σχολείων διδακτικών η παιδαγωγικών καταστημάτων, οίτινες δέχονται παίδας, χωρίς να βεβαιωθώσι διά τακτικού μαρτυρικού, ότι διήνυσαν ήδη τας φυσικάς φλύκταινας, η ύπεβλήθησαν εις τους περί ενοφθαλμισμού κανονισμούς.

Άρθρ. 571. Εάν γυνή τις, γνωρίζουσα ότι νοσεί νόσον λοιμώδη, εκμισθώνεται ως τυτθός η υπηρέτρια παίδων, η εάν, περιπεσούσα εις τοιαύτην νόσον εν τω ύπηρετείν, εξακολουθή την υπηρεσίαν η συγκοινωνή προσωπικώς με άλλας τοιαύτας [...] < τιμωρείται με κράτηση η πρόστιμο >.

Άρθρ. 640. Με κράτησιν το πολύ δύο εβδομάδων η με πρόστιμον το πολύ πεντήκοντα Δραχμών τιμωρείται όστις επιχειρεί κατά γυναικών εγκύων η τικτουσών η ενώπιον των πράξιν, διά της οποίας εμποιείται βιαίως εις αυτάς τρόμος η άλλη σφοδρα της ψυχής κίνησις.

Άρθρ. 642. Όστις προς γυναίκας φθαρείσας κατά κλεψιγαμίαν, και ευρισκομένας υπό την εξουσίαν, επιμέλειαν, η επιτήρησιν του, εις την υπηρεσίαν η εις την κατοικίαν του, δεν λαμβάνει, όταν υπάρχωσι λόγοι υποψίας, πάσαν την δυνατήν πρόνοιαν, διά να εμποδίση την παιδοκτονίαν, νεογνοκτονίαν, η έκτρωσιν του εμβρύου, η δεν αναγγέλλει ανυπερθέτως εις την Αρχήν τας προκειμένας περιστάσεις και τους λόγους της ύποψίας του, [...] <τιμωρείται>.

Άρθρ. 644. Όστις παραλείπει η αμελεί την κατά νόμον οφειλομένην παρ' αυτού μήνυσιν οποιουδήποτε τοκετού, τιμωρείται με πρόστιμον είκοσι μέχρι διακοσίων Δραχμών.

Άρθρ. 656. Παραβάσεις των διατάξεων των σχολείων και της διδασκαλίας τιμωρούνται κατά τους εις τας διατάξεις ταύτας περιλαμβανομενους όρους.

Άρθρ. 662. Εις την αυτήν ποινήν <κράτησιν το πολύ δύο εβδομάδων> [...] υποβάλλεται όστις [...] διδάσκει, αποστέλλει, παρέχει παίδας προς το επαιτείν, η δεν αναχαιτίζει εκ της επαιτείας ανθρώπους διατελούντας υπό την εξουσίαν η την επιμέλειάν του.

Ε. τ. Κ φ. 3, Παράρτημα, 10 / 22 Ιαν. 1834.

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/10.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

20. -ΒΔ. Περί του σχηματισμού και της διαιρέσεως των Δήμων.

27 Δεκ. 1833 / 8 Ιαν. 1834

Άρθρ. 9. Η ιδιότης και τα δικαιώματα του δημότου αποκτώνται.

α) διά της γεννήσεως. Δι' αυτής υπάγονται τα μεν γνήσια τέκνα εις τον Δήμον του πατρός, τα δε νόθα εις τον της μητρός· [...]

Άρθρ. 13. το δικαίωμα του ψηφοφορείν και εκλέγεσθαι εις τας δημοτικάς εκλογας ανήκει γενικώς μόνον εις εκείνους τους δημότας, οίτινες ύπερέβησαν το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των, έχουσι την μόνιμον διαμονήν των εις τον Δήμον, ζώντες ανεξαρτήτως, και έδωκαν τον όρκον της υποταγής κατά το από (11 Φεβρουαρίου) 30 'Ιανουαρίου 1833 Διάταγμα. Εξαιρούνται δε γενικώς·

α) Γυναίκες [...]

Άρθρ. 18. Ως τοιαύται υποχρεώσεις των δήμων κατά το άρθρον 17 θεωρούνται προ πάντων.

δ΄. Η σύστασις και διατήρησις των προκαταρκτικών σχολείων. [...]

Άρθρ. 30. δεν υπόκεινται εις τους εράνους.

α) Οι εφημέριοι και οι δημόσιοι διδάσκαλοι, αν διά τούτου ήθελον ελαττούσθαι τα προς συντήρησίν των αναγκαία· [...]

Άρθρ. 34. Οι δημόται οφείλουσι να εργάζωνται προς σύστασιν και επισκευήν των αναγκαίων δημοτικών και διδακτικών καταστημάτων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 3, 10 / 22 Ιαν. 1834.

1834

21 . - Οργανισμός των Λιμενίων Αρχών.

4 / 16 Ιαν. 1834

Άρθρ 5. Ως αξιωματικοί επί των λιμένων δύνανται να διορίζωνται μόνον, όσοι ετελείωσαν το τριακοστόν έτος της ηλικίας των, μετήλθον τουλάχιστον δέκα έτη την ναυτιλίαν με διαγωγήν ακηλίδωτον, και απέκτησαν τας αναγκαίας γνώσεις.

Ε. τ. Κ φ. 4, 23 Ιαν. / 4 Φεβρ. 1834.

22. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δύο επιτροπών προς εξέτασιν διδασκάλων.

8 Ιαν. 1834

προς εξέτασιν των επιθυμούντων να λάβωσιν οποιανδήποτε διδασκαλικήν θέσιν εις τα δημόσια του Βασιλείου Γυμνάσια και Σχολεία, διωρίσθησαν δύο επιτροπαί, η μεν εις Αίγιναν, συγκροτουμένη παρά των διδασκάλων του εκεί Κεντρικού και του Προκαταρκτικού σχολείου, η δε εις Ναύπλιον παρά των διδασκάλων του ενταύθα συστηθέντος αρτίως Γυμνασίου και του Ελληνικού σχολείου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 29 Ιαν. / 10 Φεβρ. 1834.

23. -ΒΔ. Περί συστάσεως δώδεκα άνεξόδων θέσεων εις το εν Ναυπλίω σχολείον των κορασίων.

12 / 24 Ιαν. 1834

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/11.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Α. Συνιστώνται [...] προς το παρόν δι' εν έτος [...] διά κοράσια των οποίων οι γονείς η έπεσαν εις τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα, η ανέδειξαν άλλας εκδουλεύσεις εις την πατρίδα. Β. Εξ εκάστου Νομού θέλει ληφθή τουλάχιστον εν κοράσιον [...] Γ. [...] Άπαξ τουλάχιστον εκάστου μηνός θέλει επισκέπτεσθαι αυτό εις απεσταλμένος, και καθ' εξαμηνίαν θέλει γίνεσθαι εξετασις των κορασίων, εις την οποίαν η είσοδος είναι επιτετραμμένη εις έκαστο ν, προσκαλουμένων και των γονέων των παρθένων.

Σημείωσις. Εκτός των άνω ρηθεισών δώδεκα θέσεων, εσυστήθησαν διά του από 22 'Ιανουαρίου (3 Φεβρουαρίου) τ.ε. Β. διατάγματος και έτεραι δύο ανέξοδοι θέσεις εις το αυτό σχολείον των κορασίων διά τας ορφανάς θυγατέρας του Καραϊσκάκη. το σχολείο διηύθυνε η κ. Βολμεράνζ. Ε. τ. Κ φ. 6, 4 / 16 Φεβρ. 1834.

24. -Οργανισμός των δικαστηρίων και των συμβολαιογράφων.

21 Ιαν. / 2 Φεβρ. 1834

Άρθρ. 11. Πρόεδρος, εισαγγελεύς, δικαστής*, αντισαγγελεύς, η ειρηνοδίκης διορίζεται όστις [...] υπεβλήθη εις [...] εξετάσεις, υπηρετησεν [...] εν έτος τουλάχιστον ως δικηγόρος η πάρεδρος [...] περιπλέον [...] απαιτείται η συμπλήρωσις του 25 έτους της ηλικίας, διά δε τους αντισαγγελείς, η του 22. [...]

Άρθρ. 45. προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων ενόρκου λογίζονται ικανοί [...] όλοι οι διδάσκαλοι των Ελληνικών σχολείων, γυμνασίων και πανδιδακτηρίων [...] όλοι οι ήμεδαποί προλύται [...]

Άρθρ. 46. Ένορκοι δεν δύναται να ήναι-5. όστις δεν υπερέβη εισέτι το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας του.

Άρθρ. 102. Εις τον εισαγγελέα ανήκει η υπέρτατη διεύθυνσις των περί τας επιτροπάς και κηδεμονίας· [...]

Άρθρ. 137. Κανείς δεν δύναται να διορισθή δικηγόρος, [...] αν δεν υπερέβη το 25 έτος της ηλικίας του·

Άρθρ. 170. Συμβολαιογράφος δύναται να διορισθή μόνον, όστις - - 1. συνεπλήρωσε το 25 έτος της ηλικίας του· [...]

* εμποροδίκης. Ράλλης α΄ σ. 59 κεξ.

25. -ΒΔ. Περί της εις Ναύπλιον συστηθησομένης Γερμανικής σχολής.

1 / 13 Φεβρ. 1834

Άρθρ. 1. Θέλει συστηθή εις Ναύπλιον σχολή διά τους παίδας των εν Ελλάδι Γερμανικών οικογενειών.

Ε. τ. Κ φ. 8, 16 / 28 Φεβρ. 1834.

26. -Ν. Περί δημοτικών σχολείων.

6 / 18 Φεβρ. 1834

Άρθρ. 1. Εις έκαστον δημοτικόν, η του λαού σχολείον θέλουν διδάσκεσθαι τα εξής:

Κατήχησις, στοιχεία της Ελληνικής, ανάγνωσις, γραφή, αριθμητική, η γνώσις των κατά τους νόμους παραδεδεγμένων σταθμών και μέτρων, η γραμμική ιχνογραφία και η φωνητική μουσική, ει δυνατόν δέ, και στοιχεία της γεωγραφίας, της Ελληνικής ιστορίας, και εκ των φυσικών επιστημών τα αναγκαιότερα.

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/12.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Εκτός τούτου, θέλουν γίνεσθαι υπό την εποπτείαν του διδασκάλου δις της εβδομάδος σωματικαί γυμνασίαι (σωμασκίαι), και θέλει διδάσκεσθαι πρακτικώς η άγρονομία, η κηπουρική και κυρίως η δενδροκομία, η βομβυκοτροφία και η μελισσοτροφία.

Εις κορασίων σχολεία (άρθρ. 58) θέλει γίνεσθαι γύμνασις εις γυναικεία εργόχειρα.

Άρθρ. 3. Περί διδαχής της κατηχήσεως εις τους παίδας θέλει αποφασίζει πάντοτε ο πατήρ, η η μήτηρ εις έλλειψιν του πατρός, η ο επίτροπος εις έλλειψιν αμφοτέρων.

Άρθρ. 14. Η εξέτασις γίνεται δημοσίως, και εις ουδένα εμποδίζεται η εις αυτήν είσοδος. < Αφορά στους υποψηφίους δασκάλους >.

Άρθρ. 24. Εκτός του σταθερού μηνιαίου θέλει παραχωρείσθαι εις έκαστον δημοδιδάσκαλον ανέξοδος κατοικία, και δύο στρέμματα τουλάχιστον κήπου η καλλιεργησίμου γης προς επικαρπίαν του· δι' έκαστον δε παίδα θέλουν τω δίδεσθαι μηνιαίως από το δημοτικόν ταμείον 10 - 50 λεπτά.

Οι γονείς των παίδων θέλουν αποδίδει εις το δημοτικόν ταμείον τα δίδακτρα ταύτα, κατά τους ιδιαιτέρους όρους των αρθρ. 26 και 27.

Άρθρ. 25. Ο κήπος η η καλλιεργήσιμος γή, θέλει χρησιμεύει ενταυτώ και προς τον εις το 2 αρθρ. προσδιοριζόμενον σκοπόν.

Άρθρ. 31. Η Κυβερνησις θέλει φροντίσει ν' ανταμείβωνται αι πισταί και πολυχρόνιοι εκδουλεύσεις των διδασκάλων, και θέλει λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξοικονομώντας οι γέροντες η οι ασθενείς διδάσκαλοι, και να μη ταλαιπωρώνται από την ένδειαν αι χήραι και τα ορφανά των διδασκάλων.

Άρθρ. 32. προ πάντων θέλουν διοργανισθή ταμεία αποθεματικά υπέρ των διδασκάλων.

Άρθρ. 56. Μετά πάσαν εξαμηνίαν καθυποβάλλεται η σπουδάζουσα νεολαία εις εξέτασιν, και διορίζεται επί τούτω παρά της επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας της Επικρατείας επιτροπή εξεταστική, και προγράφεται ο καιρός και ο τόπος αυτής.

Η εξετασις είναι δημοσία και ουδείς αποκλείεται της εις αυτήν εισόδου.

Άρθρ. 58. Τα σχολεία των κορασίων, όπου τούτο είνε δυνατόν, πρέπει να ήνε χωριστά από τα των παιδίων, να προΐστανται δε αυτών διδασκάλισσαι.

[...] Αι εξετάσεις των διδασκαλισσών δεν γίνονται (ως εις το άρθρ. 14) δημοσίως, και εις τας κατά το άρθρον 56 εξετάσεις των μαθητριών εισάγονται μόνον οι γονείς και οι πλησιέστεροι συγγενείς αύτών.

Άρθρ. 60. και ιδιώται έχουν δικαίωμα να συνιστώσιν, είτε μόνοι, είτε και μετ' άλλων, δι' ιδίων εξόδων σχολείον, η παιδοτροφείον, η άλλο τι διδακτήριον.

προς τούτο όμως θέλουν ζητεί την άδειαν της επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γράμματείας της Επικρατείας. [...]

Άρθρ. 65. Διά να κατορθωθή η ολίγον κατ' ολίγον ανέγερσις δημοτικών σχολείων εις έκαστον δήμον, θέλει συστηθή εις την πρωτεύουσαν της Κυβερνήσεως εν διδασκαλείον η διδασκαλοδιδακτήριον (Schullehrerseminarium) . [...]

Άρθρ. 66. Σκοπός του διδασκαλείου είνε:

1 ) Να σχηματίζη ικανούς διδασκάλους και διδασκαλίσσας.

2) να εξετάζη τους υποψηφίους διδασκάλους και τας διδασκαλίσσας [...]

Άρθρ. 67. Πλησίον του διδασκαλείου θέλει συστηθή και σχολείον πρότυπο ν, εις το οποίον οι εν τω διδασκαλείω θέλουν γυμνάζεσθαι πρακτικώς το σχολαρχείν. [...]

Άρθρ. 68. αν ήνε δυνατόν να συντεθή το διδασκαλείον με εν σχολείον κορασίων, τότε το σχολείον τούτο θέλει χρησιμεύει επίσης ως πρότυπον, προς γύμνασιν των διδασκαλισσών.

Ε. τ. Κ φ. 11, 3 / 15 Μαρτ. 1834.

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/13.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

27. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί ενάρξεως του εν Ναυπλίω Γυμνασίου και Ελληνικού σχολείου.

18 Φεβρ. 1834

Την 12 (24) Μαρτίου τρέχοντος έτους γίνεται έναρξις των εργασιών του εν Ναυπλίω αρτίως συσταθέντος Γυμνασίου και Ελληνικού σχολείου. Όσοι επομένως σκοπεύουν να διδαχθώσιν εν αυτώ προσκαλούνται να παρευρεθώσιν εγκαίρως, ώστε, εξετασθέντες παρά των διδασκάλων, να καταταχθώσιν εις τας αναλόγους τάξεις.

Ε. τ. Κ φ. 10, 27 Φεβρ. / 11 Μαρτ. 1834.

28. -ΒΔ. Περί του διοργανισμού του Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων.

19 Φεβρ. / 3 Μαρτ. 1834

Άρθρ. 1. Ο σκοπός της Βασιλικής Στρατιωτικής Σχολής είναι να χορηγή εις νέους, έχοντας τας απαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις, τοιαύτα διδακτικα μέσα, ώστε, εις διάστημα προσδιωρισμενου χρόνου τεσσάρων η οκτώ ετών, να ήναι εις στάσιν να εμβαίνουν ως άξιωματικοί εις το στράτευμα. [...]

Άρθρ. 2. Κατ' αρχάς πρέπει να δίδεται εις τους νέους γενική παίδευσις αρμόζουσα εις όλας τας τάξεις των πολιτών· έπειτα ακολουθεί η καθ' αυτό εκπαίδευσιν [...]

Άρθρ. 3. το κατάστημα των Ευελπίδων έχει 4 προπαιδευτικάς και 4 εκπαιδευτικάς τάξεις· [...] και διαρκούν τα μαθήματα <εκάστης> εν έτος. [...]

Άρθρ. 5. Ο αριθμός των μαθητών προσδιορίζεται εις 140· εξ αύτών, 50 ανατρέφονται μ' έξοδα της Κυβερνήσεως (οι τόποι ούτοι θεωρούνται ελεύθεροι διά τους υιούς των εχόντων εκδουλεύσεις και ενδεών στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων της Κυβερνήσεως), [...]

Άρθρ. 7. Ισοτιμία όλων των μαθητών. [...]

Άρθρ. 8. Οι εισερχόμενοι νέοι εις την Β. Στρατιωτικήν Σχολήν δεν πρέπει να έχουν περισσότερον των 12 ετών, [...]

Άρθρ. 9. Οι έχοντες νέοι ηλικίαν επέκεινα των 12 ετών και επιθυμούντες να εισέλθουν εις την Στρατ. Σχολήν, πρέπει, [...] να έχουν [...] τας αναλόγους γνώσεις της τάξεως εκείνης, εις την οποίαν ανήκουν κατά την ηλικίαν των.

Άρθρ. 10. Όταν ο πατήρ η επίτροπος θέλη να κατάταξη τον υιόν του εις την Στρατιωτικήν Σχολήν, πρέπει να διευθύνη κατά ώρισμένους τύπους της υπηρεσίας προς την διοίκησιν της Σχολής την αίτησίν του [...]

Σύνολο άρθρων : 78. Ε. τ. Κ φ. 29, Παράρτημα, 17 / 29 Αυγ. 1834.

29. -ΒΔ. Περί γυναικείων μοναστηρίων.

25 Φεβρ. / 9 Μαρτ. 1834

Άρθρ. 4. Αι μη υπερβαίνουσαι τα 40 έτη της ηλικίας των μοναχαί θέλουν προσκληθή παρά του κατά τόπον επισκόπου να παραιτήσωσι την μοναστικήν ζωήν, και να επανέλθωσιν εις τον κόσμον. τον επίσκοπον θέλει επιφορτίσει η Σύνοδος να κοινοποιηση προς αυτάς εν ονόματι της, ότι δύνανται να πράξωσι τούτο ακατακρίτως. [...]

Άρθρ. 6. [...] Ιδίως υποχρεούνται αι μοναχαί:

3) Να διδάσκουν αμισθί τα παρά της Κυβερνήσεως εις αυτάς στελλόμενα ορφανά και πτωχά κοράσια.

Ε. τ. Κ φ. 15, 23 Απρ. / 5 Μαΐου 1834.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/14.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

30. -Ποινική Δικονομία.

10 / 22 Μαρτ. 1834

Άρθρ. 122. Ανωμοτί εξετάζονται εν τω ακροατηρίω και εις την προανάκρισιν· 1. Παίδες νεώτεροι των δεκατεσσάρων ετών.

Ράλλης α΄ σ. 1, κεξ.

31 . -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί των εις το εν Ναυπλίω σχολείον της Κ. Βολμεράνζ παραδεχθέντων δημοσίαις δαπάναις δώδεκα κορασίων.

15 / 27 Μαρτ. 1834

[...]

1. Καλλιρρόη Ε. Δαρειώτου εκ Μεσσηνίας, οκταετής·

2. Θεοδοσία Δ. Ζωγράφου εξ Αθηνών, ενδεκαετής·

3. Ελένη A. Καψάλη εκ Μεσολογγίου, δεκαετής·

4. Αικατερίνη Κ. Μαυρομιχάλη εκ Λακωνίας εξαετής·

5. Πολυξένη Λυκάκη Αναγνωσταρά εκ Μεσσηνίας·

6. Άννα Κ. Ταβακοπούλου εξ Αρκαδίας, ενναετής·

7. Ελένη Π. Χρυσανθοπούλου εξ Αρκαδίας, εξαετής·

8. Βασιλική Γ. Λιακατά, εγγονή του Στουρνάρη·

9. Δ . Γ Αθρινή εξ Υδρας, ενναετής·

10. Καλλιόπη Πέλου εξ Αχαΐας, εξαετής·

11. Ελένη Λιάκη εκ Κρήτης, ενδεκαετής·

12. Καλλιόπη Κ. Κοτζά εκ Ψαρρών, ενναετής.

Ε. τ. Κ φ. 16, 5 / 17 Μαΐου 1834.

32. -ΒΔ. Περί των νεκροταφείων και του ενταφιασμού των νεκρών.

28 Μαρτ. / 9 Απρ. 1834

Άρθρ. 6. Έκαστος τάφος πρέπει να έχη διά μεν τους ηλικιωμένους μήκος τουλάχιστον 2 μέτρων, και πλάτος ενός μέτρου, διά δε τα παιδία μήκος ενός μέτρου και πλάτος ημίσεος μέτρου, γενικόν δε βάθος τουλάχιστον δύο μέτρων, [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 5 / 17 Μαΐου 1834.

33. -Πολιτική Δικονομία

2 / 14 Απρ. 1834

Άρθρ. 74. [...] όσοι διατελούσιν ύφ' οιανδήποτε επιμέλειαν, [...] παίδες οικογενείας ως προς εκείνο το μέρος της περιουσίας των, του οποίου η διαχείρισις εναπόκειται εις τον πατέρα, δεν δύνανται, άνευ συγκαταθέσεως <τού επιτρόπου η κηδεμόνος> [...] η πατρός, να παρασταθώσιν εις το δικαστήριον, ειμή καθ' όσον πρόκειται περί αποτροπής στιγμιαίου τινός κινδύνου [...]

Άρθρ. 331. * Άνευ όρκου εξετάζονται <μάρτυρες> [...] παίδες κατώτεροι των 14 ετών· [...]

Άρθρ. 646. Όταν δεν υπάρχη νόμιμος η εκ διαθήκης επίτροπος, κηδεμών, η αντιλήπτωρ η ο υπάρχων βραδύνη, η εντελώς αποποιείται το να αναλάβη την επιμέλειαν, γίνεται ο διορισμός εξ επαγγέλματος, επιμελεία των συγγενών η των άλλων εχόντων συμφέρον η του εισαγγελέως [...]

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/15.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 647. προ του διορισμού δύναται [...] να ζητηθή η γνώμη του συγγενικού συμβουλίου [...] Επί ανηλίκων, η συνειλημμένων μεν αλλά μηκέτι γεγεννημένων παίδων, η γνωμοδότησις αύτη είναι πάντοτε αναγκαία. [...]

Άρθρ. 650. το συγγενικόν συμβούλιον πρέπει να σύγκειται εκ του αρμοδίου ειρηνοδίκου, και εκ τεσσάρων μέχρις οκτώ το πολύ συγγενών του ανήλικος [...]

Άρθρ. 651. Μέλη του συγγενικού συμβουλίου δεν δύνανται να ήναι 1. ανήλικες και γυναίκες, εξαιρουμένων των γονέων [...]

Άρθρ. 885. <Ακατάσχετα είναι>. 1. τα αναγκαία ιμάτια και στρώματα του όφειλετου, ως και της γυναικός, και των τέκνων του· 3. τα τρία τέταρτα [...] των διά τας χήρας και τα ορφανά χορηγιών· ** [...]

Άρθρ. 954. <Κατάσχεσις ακινήτων > [...] υπό τους επομένους περιορισμούς ·- 1. ακίνητα ανηλίκων, και εάν ούτοι εχειραφετήθησαν, [...] αλλα μετά την δίζησιν της κινητής περιουσίας των· [...]

Άρθρ. 955. Η [...] δίζησις δεν απαιτείται αλλα μάλιστα δύνανται τα ακίνητα ανήλικος τινος [...] να κατασχεθώσι παραυτίκα, εάν [...] ο ανήλιξ [...] διακατέχη τα ακίνητα μετά τινός ενήλικος, και εάν συγχρόνως το χρέος ήναι κοινόν εις αμφοτέρους [...]

Άρθρ. 1003. Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν προσδιορίζεται προσωπική κράτησις-1. κατ' ανηλίκων, εκτός επί εμπόρων και επί εμπορικών υποθέσεων· [...]

* και 358. Ράλλης α΄ σ. 225 κεξ.

** και άρθρ. 920 § 4.

34. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ιατροσυνεδρίου.

13 / 25 Μαΐου 1834

Άρθρ. 4. το Ιατροσυνέδριον χρεωστεί:

α'. Να εξετάζη τους ιατρούς, τους χειρουργούς, τους οδοντιατρούς, τους κτηνιάτρους, τους φαρμακοποιούς και τας μαίας· [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 12 / 24 Ιουλ. 1834.

35. -ΒΔ. Περί των ήδη μετερχομένων εις την Ελλάδα την ιατρικήν, χειρουργίαν, οδοντικην, κτηνιατρείαν, φαρμακοποιΐαν και μαιευτικην.

14 / 26 Μαΐου 1834

Άρθρ. 1. Όσοι [...] επιθυμούν να μετέρχωνται και του λοιπού την τέχνην των, οφείλουσι να αναφερθούν εντός εξ εβδομάδων, αφ' ής δημοσιευθή το παρόν διάταγμα, εις τον Νομάρχην της διαμονής των:

α΄) το όνομα των, τον τόπον της γεννήσεως των, την ηλικίαν των, την θρησκείαν των, τον τόπον της μέχρι τούδε κατοικίας των·

β΄) Τα αποδεικτικά περί των σπουδών των, εκδεδομένα από τα σχολεία, εις τα οποία έκαμαν αύτάς, η από τους διδασκάλους·

γ΄) Τα αποδεικτικά περί του πόσον καιρόν και που μετήρχοντο μέχρι τούδε το επάγγελμά των, εκδεδομενα πάρα των κατά τόπους δημογεροντιών.

Αύται αι αναφοραί [...] υποβάλλονται εις την εξέτασιν του Ιατροσυνεδρίου, το οποίον θέλει δώσει μεν εις τους αποχρώντως ικανούς ιδιαίτερον δίπλωμα διά την εις το εξής χρήσιν του επαγγέλματός των, απαγορεύσει δε αυτήν σχετικώς η απολύτως εις τους ανικάνους. [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 27 Ιουν. / 9 Ιουλ. 1834.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/16.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

36. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί των δι' εξόδων του εκκλησιαστικού ταμείου διδαχθησομένων 30 ιερομονάχων και ιεροδιακόνων.

14 Μαΐου 1834

[...] εις το εν Αιγίνη διδακτήριον, [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 1 / 13 Σεπτ. 1834.

37. -ΒΔ. Περί των μη εν ενεργεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης.

20 Μαΐου / 1 Ιουν. 1834

Άρθρ. 1. Οι παλαιοί και πτωχοί Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και στρατιώται των ατάκτων και τακτικών στρατευμάτων της ξηράς και της θαλάσσης οίτινες μετέσχον ενδόξως εις τον υπέρ της απελευθερώσεως της πατρίδος αγώνα, προς ανταμοιβήν των παλαιών των εκδουλεύσεων και επί σκοπώ του να εξασφαλισθή εις τας οικογενείας των σταθερός πόρος ύπάρξεως, θέλουσι λάβει αμέσως εις πλήρη ιδιοκτησίαν των μέρος των ακαλλιεργήτων μεν, πλην καλλιεργησίμων εθνικών γαιών, καθ' όσον όμως δεν λαμβάνουσιν ήδη εκ του ταμείου μισθούς ενεργείας, συντάξεως, η τροφοδοσίας.

Άρθρ. 4. Η αξία των παραχωρηθησομένων γαιών [...] εις τους Αξιωματικούς [...] θέλει κανονισθή εξ ενός μέρους από τον βαθμόν [...] εξ άλλου μέρους από τα βάρη της μεγάλης η μικράς οικογενείας των. [...]

Άρθρ. 6. Αι μητέρες τέκνων χήραι των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών των αποθανόντων εις τον πόλεμον θέλουν έχει τα αυτά δικαιώματα των ύπανδρευμένων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών της αυτής κλάσεως, καθ' όσον όμως αυταί δεν λαμβάνουσι συντάξεις παρά του κράτους.

Άρθρ. 9. β' [...] αν εις το τέλος του έτους το όλον η μέρος της προσδιορισθείσης παρά του νόμου μερίδος δεν εκαλλιεργήθη εκ παραμελήσεως του κυρίου της, η δημοτική Αρχή έχει το δικαίωμα να καλλιεργήση το όλον η το μέρος το ακαλλιέργητον, [...] και να δώση εις τας ανάγκας του δημοτικού σχολείου το ετήσιον εισόδημα του καλλιεργηθέντος παρ' αυτής μέρους. [...]

Άρθρ. 11. προς εξασφάλισιν των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων διατάττομεν ότι κατά τα πρώτα έτη και πριν της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων των επιβαλλομένων παρά των άρθρων 8 και 9 < επιμελής καλλιέργεια, εγκατάσταση για δέκα, τουλάχιστον, χρόνια, οικοδόμηση για στεγαστικές ανάγκες οικογενείας των στρατιωτικών απομάχων >.

3. Ο πρώτος κύριος να μη δύναται να συμφωνήση η να λάβη επί υποθηκών νέον δάνειον άνευ της αδείας της Κυβερνήσεως και της των ενηλίκων τέκνων του και της των αφηλίκων και της αδείας του επί των ορφανών επιτροπικού Συμβουλίου· [...]

Ε. τ. Κ φ. 22, 16 / 28 Ιουν. 1834.

Εκτελεστικό :

ΒΔ. Περί της συνθέσεως, παραδόσεως και εξετάσεως των προσδιορισθέντων διά των άρθρ. 2 και 3 του από 20 Μαΐου (1 'Ιουνίου) τ.ε. Νόμου, πιστοποιητικών εγγράφων.

23 Ιουν. / 5 Ιουλ. 1834

το άρθρο 9 αφορά στις χήρες που ανατρέφουν ορφανά απομάχων.

Ε. τ. Κ φ. 25, 21 Ιουλ. / 2 Αυγ. 1834.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/17.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

38. -Ε. γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων. Περί των υποψηφίων δημοδιδασκάλων.

28 Μαΐου / 10 Ιουν. 1834

Πίνακας επιτυχόντων. Ε. τ. Κ φ. 31, 27 Αυγ. / 8 Σεπτ. 1834.

39. -ΒΔ. Περί διδασκαλίας της κατηχήσεως εις τα σχολεία.

5 / 17 Ιουλ. 1834

Άρθρ. 1. Ηκατήχησις θέλει διδάσκεσθαι εις τα ημέτερα δημοτικα σχολεία Λύκεια και Γυμνάσια, ει δυνατόν, υφ' ενός ιερέως του αυτού δόγματος ως οι διδασκόμενοι.

Κλάδος α΄ σ. 546.

40. -Δλ. Γρ. Στρατ. Περί ανταμοιβής των προτέρων εκδουλεύσεων των εγγάμων υπαξιωματικών και στρατιωτών της χωροφυλακής.

30 Αυγ. / 11 Σεπτ. 1834

[...] α΄. Θέλουν λάβει πλησίον των επισταθμεύσεών των, η εις τα μέρη εκείνα, εις τα οποία διατρίβουν αι οικογενειαί των, προς το παρόν δύο στρέμματα ακαλλιεργήτου πλην εργασίμου γης εκ των εθνικών, διά να εγείρωσιν οίκον, και καλλιεργήσωσι κήπον προς ενοίκησιν των οικογενειών των, και 703 γραμμάς αλεύρου καθ' εκάστην δι' έκαστον άτομον της οικογενείας· β΄. την αυτήν απολαβήν θέλουν έχει και οι χηρεύσαντες διά τα τέκνα των.

Ε. τ. Κ φ. 34, 14 / 26 Σεπτ. 1834.

41 . -ΒΔ. Περί αποδοχής μαθητευομένων εις τους λόχους των σκαπανέων.

4 / 16 Οκτ. 1834

Άρθρ. 2. Οι μαθητευόμενοι ούτοι εκπαιδεύονται εις την τέχνην των κτιστών, των λιθοτόμων και ξυλουργών, ενώ εις τους λόχους των τεχνιτών διδάσκονται την σιδηρουργίαν, αμαξοποιΐαν και τα τοιαύτα.

Άρθρ. 3. δεν γίνονται δεκτοί ως μαθητευόμενοι οι έχοντες κατωτέραν των δέκα εξ ετών ηλικίαν, μήτε οι υπερβαίνοντες την των είκοσι. [...]

Άρθρ. 5. δεν προσδιορίζεται πόσον καιρόν χρεωστεί τις να υπηρετή ως μαθητευόμενος, εκ του εναντίου απόκειται εις την επιμέλειαν και αξιότητά του το να προοδεύση διά να προβιβασθή σκαπανεύς πάρα του αρχηγού του λόχου, και υποχρεούται εκ νέου να υπηρετήση τέσσαρα έτη.

Άρθρ. 6. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει τον μισθόν σκαπανέως δευτέρας τάξεως, δηλαδή 48 λεπτά ημερησίως μίαν μερίδα αρτου και τα ανήκοντα εις τον ιματισμόν και στρατωνισμόν. Όταν δε προβιβασθή σκαπανεύς, απολαμβάνει το επιμίσθιον της εργασίας.

Παίρνουν συνολικά 1800 μαθητευομένους. Ε. τ. Κ φ. 37, 16 / 28 Οκτ. 1834.

42. -ΒΔ. Περί σχηματισμού του Εκκλησιαστικού Ταμείου, και οδηγίαι της υπηρεσίας αυτού.

1 / 13 Δεκ. 1834

Άρθρον < μόνον > 1. [...] 9. Η σύστασις του Εκκλησιαστ. Ταμείου <γίνεται> διά τα εκκλησιαστικά και την εκπαίδευσιν [...]

Ε. τ. Κ. φ. 41, 21 Δεκ. / 2 Ιαν. 1835.

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/18.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

43. -ΒΔ. Περί αδείας του επαγγέλλεσθαι την ιατρικήν, χειρουργίαν, φαρμακοποιΐαν. . κτηνιατρικην, οδοντικήν και μαιευτικην.

7 / 19 Δεκ. 1834

Άρθρ. 1. Οι θέλοντες να επαγγέλλωνται εις την Ελλάδα την [...] μαιευτικήν, οφείλουσι να εφοδιασθώσιν από της σήμερον με δίπλωμα του Ιατροσυνεδρίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 9 / 21 Μαρτ. 1835.

1835

44. -Εγ. 7538 Υ. ΕΔΕ. Περί των εξετάσεων των δημοτικών σχολείων.

28 Ιαν. 1835 Κλάδος α΄ σ. 547.

45. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των ιατρικών τιμημάτων.

5 / 17 Μαρτ. 1835

Άρθρ. 1. διά μεν τους ενοικούντας εις δήμους α΄. κλάσεως ιατρούς προσδιορίζονται ως μισθαποδόσεις.

[...] Δρχ.

διά φυσικήν μαίευσιν . . .............................. " 25 - 40

διά τεχνικήν μαίευσιν . . .............................. " 50 - 80

Άρθρ. 2. [...] τα δικαιώματα (tarifs) ολιγοστεύουν εξ ημισείας διά τους εν τοις δήμοις β΄. και γ΄. κλάσεως ενοικούντας ιατρούς.

Άρθρ. 3. Οι μη φέροντες δίπλωμα ιατρού χειρουργοί <μαιευτήρες> δεν δύνανται ν' απαιτήσωσιν ειμή τα ημίση των [...] δικαιωμάτων.

Ε. τ. Κ φ. 11, 4 / 16 Απρ. 1835.

46 . -ΒΔ. Περί συστάσεως 10 Ελλην. σχολείων.

25 Μαρτ. / 6 Απρ. 1835

Άρθρ. 1. [...] εκτός αυτών θέλουν διατηρηθή και τα ήδη εις Αθήνας, Ναύπλιον και Σύραν υπάρχοντα Ελληνικά Σχολεία, ως και τα μετ' αυτών συνδεδεμένα γυμνάσια.

Άρθρ. 2. Τα σχολεία ταύτα θέλουν συστηθή εις τας ακολούθους πόλεις: [...] Τρίπολιν, Σπάρτην, Καλάμας, Πάτρας, Μεσολόγγι, Άμφισσαν, Λαμίαν, Χαλκίδα, Υδραν, Τήνον.

Άρθρ. 3. το εν Σύρα Γυμνάσιον και το Ελληνικόν σχολείον θέλει λάβει αύξησιν με τρόπον, ώστε να εξομοιωθή με το εν Νάυπλίω Γυμνάσιον.

Άρθρ. 4. Τα έξοδα του εν Τήνω σχολείου θέλουν γίνεσθαι από τα εισοδήματα του ναού της Ευαγγελιστρίας. [...]

Άρθρ. 6. Εις έκαστον Ελληνικόν σχολείον αποφασίζεται να υπάρχουν τρεις τάξεις· αλλ' εις Καλάμας. Σπάρτην, Πάτρας, Άμφισσαν και Λαμίαν, θέλουν υφίστασθαι διά το ενεστώς έτος 2 μόνον.

Άρθρ. 7. Εις Σίφνον θέλει συστηθή προσωρινώς η κατωτάτη τάξις του Ελληνικού σχολείου από τους πόρους της νήσου εκείνης. [...] < αν > δεν επαρκούσι [...] από το εκκλησιαστικόν ταμείον.

Άρθρ. 8. Τα σχολεία ταύτα θέλουν κάμει έναρξιν την 1(13) Μαΐου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 12, 5 / 17 Απρ. 1835.

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/19.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

47. -ΒΔ. Περί των εις πολιτικάς υποθέσεις δικαιωμάτων των μαρτύρων. πραγματογνωμόνων, εμπειροτεχνών κλπ.

25 Μαρτ. / 6 Απρ. 1835 Άρθρ. 4. Εις μάρτυρας θήλεος φύλου, η ηλικίας κατωτέρας των 15 ετών δεν δίδεται παρά το ήμισυ της προσδιωρισμένης αποζημιώσεως· εάν όμως παίδες κατώτεροι των 15 ετών και κόραι, μη συμπληρώσασαι τα 25, καλούμεναι επί μαρτυρία, συνοδεύονται κατά την οδοιπορίαν η κατά την διαμονήν των από πατέρα, μητέρα, επίτροπον η κηδεμόνα, ο συνοδεύσας [...] λαμβάνει [...] πλήρη άποζημίωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 14, 9 / 21 Μαΐου 1835.

48 . -ΒΔ. Περί πωλήσεως δηλητηρίων.

2 / 14 Απρ. 1835

Άρθρ. 3. [...] στ'. Τα δηλητήρια πωλώνται πάντοτε από τον φαρμακοποιόν αυτόν και φαρμακέμπορον η τον πρώτον τούτων βοηθόν και όχι από μαθητιώντας παίδας η άλλους ανθρώπους. Εις τον ένοχον παραβάσεως θέλει επιβάλλεσθαι η κατά το άρθρον 566 προσδιωρισμενη ποινή.

κ΄. δεν πρέπει να δίδωνται ποτέ δηλητήρια εις παιδία, μαθητιώντας δούλους και μωρούς, ούτε όταν παρουσιάζωσιν άδειαν έγγραφον της Αρχής. [...].

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 / 28 Μαΐου 1835.

49. -ΒΔ. Περί υγιεινής οικοδομής πόλεων και κωμών.

3 / 15 Απρ. 1835

Άρθρ. 10. Θέλει μάλιστα επιτύχει τον προκείμενον σκοπόν η θέσις των κωμών, αν τα δημόσια καταστήματα, οίον η εκκλησία, το σχολείον, το πρεσβυτερείον, το ξενοδοχείον, το δημαρχείον και τα τοιαύτα ευρίσκωνται εις το μέσον της κώμης.

Ε. τ. Κ φ. 19, 15 / 27 Μαΐου 1835.

50. -ΒΔ. Περί εισαγωγής του εμβολιασμού της δαμαλίδος.

4 / 16 Απρ. 1835

Άρθρ. 2. [...]τα δε νεογνα παιδία εμβολιάζονται κατ' αυτό το πρώτον έτος της γεννήσεως των.

Άρθρ. 4. Όστις εξ αμελείας δεν εμβολιάση τα παιδία η τους αφήλικας αυτού τον πρώτον μετά την γέννησιν χρόνον, υποπίπτει εις < τις διατάξεις 568 § 1 και 568 § . 2 του Ποινικου Νόμου >.

Άρθρ. 7. 'Απαγορεύεται η είσοδος εις σχολείον, διδασκαλείον, τεχνικόν κατάστημα η στρατιωτικόν τάγμα εις όλους όσοι δεν έκβαλον ευλογίας η δεν εμβολιάσθησαν. [...]

Επίσης άρθρα 8, 25, 28. Ε. τ. Κ φ. 15, 11 / 23 Μαΐου 1835.

51 . -ΒΔ. Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων.

2 Μαΐου 1835

ΝΟΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ [...] Περί εμπόρων.

2. πας ανήλικος χειράφετος του ενός η του άλλου γένους, έχων ηλικίαν δεκαοκτώ ετών συμπληρωμένων, αν θέλη να μεταχειρισθή το οποίον ο πολιτικός νόμος ( άρθρον 487 ) δίδει εις

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/20.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

αυτόν δικαίωμα του εμπορεύεσθαι, δεν δύναται να αρχίση τας εμπορικάς εργασίας, μήτε να λογισθή ενήλικος ως προς τας συμφωνίας τας παρ' αυτού γινομένας δι' επιχειρήσεις εμπορικας, - Α'. αν δεν έλαβε προηγουμένως την άδειαν παρά του πατρός, ή, εν περιπτώσει θανάτου, νομίμου απαγορεύσεως, η απουσίας τούτου, παρά της μητρός ή, εν ελλείψει του πατρός και της μητρός, παρά του συγγενικού συμβουλίου, δυνάμει διασκέμματος έπικυρουμένου παρά του πολιτικού δικαστηρίου · β΄. αν περιπλέον το έγγραφον της αδείας δεν έκαταστιχώθη και έτοιχοκολλήθη εις το των εμποροδικών δικαστήριον του τόπου, ένθα ο ανήλικος θέλει καταστήσει την κατοικίαν του.

3. Η διάταξις του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζεται και εις τους μη εμπορευομένους ανηλίκους ως προς τας επιχειρήσεις, τας οποίας τα άρθρα 632 και 633 ορίζουσιν εμπορικας.

6. Οι ανήλικες έμποροι, οι με άδειαν, ως ανωτέρω ειρηται, εφωδιασμένοι, δύνανται να υποχρεώνουν και υποθηκεύουν τα ακίνητα των κτήματα· δύνανται δε και να τα απαλλοτριόνουν φυλάττοντες τας διατυπώσεις των άρθρων 457 και εφεξής, του πολιτικού νόμου.

63. αν εις διαφοράν τινα πηγάζουσαν από εμπορικήν εταιρίαν, ενάγωνται ανήλικα, ο επίτροπος δεν δύναται να απαρνηθή το δικαίωμα της εκκλήσεως, παραδεχόμενος διαιτησιαν ανέκκλητον.

114. Αι παρ' ανηλίκων μη εμπόρων ύπογεγραμμεναι συναλλαγματικαί είναι άκυροι ως προς αυτούς, φυλαττομενων των δικαιωμάτων των συναλλαττομενων, κατά το άρθρον 1312 του πολιτικού κώδικος.

Ράλλης α΄ σ. 598 κέξ.

52. -Ν. Περί Ελληνικής ιθαγενείας.

17 / 27 Μαΐου 1835 Άρθρ. 3. Έκαστος εκτός της Ελλάδος από πατέρα Έλληνα γεννηθείς, έχει το δικαίωμα της Ελληνικής ιθαγενείας.

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 / 28 Μαΐου 1835.

53. -ΒΔ. Περί συστάσεως θεωρητικού, πρακτικού καταστήματος περί χειρουργίας, φαρμακοποιίας και μαιευτικής.

18 / 30 Μαΐου 1835

Άρθρον < μόνον >. [...] εις το οποίον θέλουσι διδάσκεσθαι αμισθί τόσον οι ήδη έμπειρικώς μετερχόμενοι αυτάς τας επιστήμας, καθώς και οι μέλλοντες εις το εξής να επαγγέλλωνται αύτάς.

Ε. τ. Κ φ. 23, 19 / 31 Μαΐου 1831.

54. -Ν. Περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών.

26 Μαΐου 1835

Άρθρ. 4. - < Δικαιούχοι: > [...]

α΄) Πας έχων γυναίκα η χηρεύων πατήρ οικογενείας.

β΄) Πάσα έχουσα τέκνα η άτεκνος χήρα.

δ΄) Τα πατρός τε και μητρός ορφανά άγαμα τέκνα, εξ ονόματος του αποθανόντος πατρός. ·Εάν μετά τον θάνατον του πατρός τα ορφανά δεν έχωσι την νόμιμον ηλικίαν, η παραλαβή και η χρήσις του προικοδοτήματος γίνεται κατά τους γενικούς περί κηδεμονίας νόμους.

Άρθρ. 27. < Προικοδότηση των Δήμων [...] (15) στρέμματα > διά σχολείον και διά τον κήπον αυτού. [...].

Ε. τ. Κ φ. 2, 19Ιουν. 1835

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/21.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό:

Διασάφησις του Νόμου περί της προικοδοτήσεως ελληνικών οικογενειών

[...]

27 Νοεμ. 1835

Ε. τ. Κ φ. 20. 16 Δεκ. 1835.

55. -ΒΔ. Περί νεκροσκοπίας.

11 Ιουν. (sic) 1835

Άρθρ. 9. Όταν γυνή αποθάνη περί τους τέσσαρας τελευταίους της κυοφορίας μήνας, αν ο νεκροσκόπος δεν υπάρχη αυτός χειρουργός, οφείλει να μετακαλέση τοιούτον διά να σώση το βρέφος, το οποίον ενδέχεται να διαμένη έτι ζώνεις της μητρός τους κόλπους. αν δέπαραμελήση το χρέος τούτο, περιπίπτει εις την κατ' άρθρον 302 του Κώδικος ποινήν.

Άρθρ. 19. Ο μισθός του νεκροσκόπου δεν θέλει υπερβή ημίσειαν ως μίαν Δραχ. διά τους ενήλικας και εν τέταρτον ως ήμισυ Δραχ. διά τα παιδία μικρότερα των 12 ετών. Γενικώς δε αναλογίζεται με την χρηματικήν περιουσίαν των συγγενών του νεκρού· άλλ' οσάκις ο αποθανών τύχη πένης, ο νεκροσκόπος επιτελεί αμισθί την νεκροσκοπίαν.

Ε. τ. Κ φ. 22, 18 / 30 Μαΐου 1835.

56. -ΒΔ. Περί της απαιτουμένης ηλικίας εις το θήλυ γένος διά το διδασκαλικόν επάγγελμα.

10 / 22 Ιουλ. 1835

Η πρότασις της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών από 1 / 13 τ. μ. του να διορισθή ο ελάχιστος όρος της απαιτουμένης ηλικιας διά το επάγγελμα των διδασκαλισσών εις 15 έτη, εγκρίνεται διά του παρόντος.

Κλάδος Α^ σ. 550.

57. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελλην. σχολείων.

13 Αυγ. 1835

Άρθρ. 1. [...] θέλει συστηθή ανά μία τάξις Ελληνικού σχολείου εις εκάστην των εξής πόλεων: Εις Άνδρον, Νάξον, Θήραν, Σκύρον, Υπάτην, Πραστόν, Πύργον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 31 Αυγ. 1835.

58. -ΒΔ. Περί συστάσεως ενός γυμνασίου εις Μεσολόγγιον.

19 Αυγ. 1835

Άρθρ. 2. Θέλουν διορισθή [...] εις την αρχήν του σχολικού έτους δύο καθηγηταί [...].

Ε. τ. Κ φ. 5, 31 Αυγ. 1835.

59. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί του εν Σύρα Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου.

28 Αυγ. 1835

[...] τα έξοδα [...] καθ' όσον ήθελον υπερβαίνει την χορηγουμένην παρά του Δήμου Ερμουπόλεως ποσότητα, θέλουν πληρώνεσθαι, [...] παρά του Εκκλησιαστικού ταμείου.

το δε προσωπικόν και τα καθήκοντα των καθηγητών προσδιωρίσθησαν ως ακολούθως: Εις το Γυμνάσιον (Ν. Βάμβας, Ν. Φαρδούλης, Α. Δουραμάνης, Φαβρίκιος, Κ. Παππάς κ. . α. ) .

Ε. τ. Κ φ. 6, 18 Σεπτ. 1835.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/22.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

60. -ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εις Δημητσάνην.

1 Σεπτ. 1835

Μονοτάξιο. Ε. τ. Κ φ. 13, 10 Οκτ. 1835.

61 . -Δλ. Γρ. Οικ. Περί συντάξεων, προικοδοτήσεων και βοηθειών εις απομάχους, χήρας και ορφανά.

26 Σεπτ. 1835

Περιέχεται: Συνοπτική κατάστασις των εγκριθεισών μηνιαίων συντάξεων, και άπαξ πληρωμένων προικίσεων και βοηθειών.

Ε. τ. Κ φ. 9, 2 Οκτ. 1835.

62. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί διορισμού διδασκάλου ζωγραφικής εις το Γυμνάσιον των Αθηνών.

27 Σεπτ. 1835

διά να δοθή εις τους μαθητάς του εν Αθήναις Γυμνασίου το μέσον του να διδαχθώσι την Ζωγραφικήν, και να συστηθή εν ταυτώ εν προπαιδευτικόν κατάστημα διά τους επιθυμούντας να δοθούν ιδιαιτέρως εις τας ελευθερίους τέχνας, διωρίσθη [...] διδάσκαλος [...] ο Κ. Λάγγε εκ Δάρμσταδτ. το μάθημα της Ζωγραφικής ημπορούν ν' ακούουν και οι μαθηταί του Ελληνικού Σχολείου, καθώς και όσοι, χωρίς να κάμουν σπουδάς, θέλουν να μετέλθουν το εμπόριον η άλλο επάγγελμα.

Ε. τ. Κ φ. 10, 6 Οκτ. 1835.

63. -ΒΔ. Περί συστάσεως δημοσίου βιβλιοθήκης εις έκαστον των δημοσίων σχολείων του Κράτους.

8 / 20 Νοεμ. 1835

[...] α) [...] προς χρήσιν των διδασκόντων και των διδασκομένων. [...]

γ) Ως προς τα δημοτικα σχολεία η φροντίς του πλουτισμού και της επαυξήσεως των νεοσυστάτων τούτων βιβλιοθηκών ανατίθεται εις τους Δήμους.

Ε. τ. Κ φ. 20, 16 Δεκ. 1835.

Σχετικό:

Η από 29 Νοεμβρίου 1835 απόφαση του υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Ι. Ρίζου. Περιέχει κατάλογο βιβλίων που προτείνονται για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.

Ε. τ. Κ φ. 21, 20 Δεκ. 1835.

64. -Εγ. 3Ι86 Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως νέων σχολείων και περί διατηρήσεως των υπαρχόντων.

20 Νοεμ. 1835

Η Κυβέρνησις της Α. Μ. του Σ. ημών άνακτος, υπέρ παν άλλο ποθούσα την εκπαίδευσιν της Ελληνικής νεολαίας, και κατ' εξοχήν την πρόοδον της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως του λαού, δεν φείδεται κανενός των προς τούτο [...]

Μ' όλα ταύτα βλέπει παρ' ελπίδα και με άκραν δυσαρέσκειαν ότι πολλοί εκ των δημοτών

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/23.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των διαφόρων χωρίων και πόλεων δεικνύουσι παντελή αδιαφορίαν και αμέλειαν προς τας επιδαψιλευομένας αυτάς βοηθείας διά την εκπαίδευσιν των τέκνων των. Οι μεν δεν πέμπουσι τα παιδία των εις τα σχολεία· άλλοι δε στέλλουσιν αυτά εκ διαλειμμάτων και ατάκτως· οδυνηρόν είναι να βλέπη τις δημοτικάς αρχάς, δημογέροντας και εφόρους των σχολείων, να μη φροντίζουν ποσώς αν υπάρχη τοιούτον τι κατάστημα εις τον δήμον των, μηδέ να επιβλεπωνται από τινα ο διδάσκαλος η το σχολείον· πολύ δε περισσότερον ν' αδιαφορώσιν, αν χρειάζηταί τινός ο διδάσκαλος αναγκαίου εις το διδακτήριόν του, το οποίον δύναται να εξοικονομηθή με ασήμαντον τι έξοδον. [...]

Κλάδος α΄ σ. 551.

65. -Δλ. Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων.

9 Δεκ. 1835

[...] Τα κατωτέρω των οκτώ ετών παιδία θέλουν πληρώνει το ήμισυ του προσδιορισθέντος ποσού.

Αφορά σε τιμολόγιο του ατμοπλοίου Ανατολή. Ε. τ. Κ φ. 3, 30 Ιαν. 1836.

66. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως νεοφυτείου.

13 Δεκ. 1835

[...] εις Αθήνας και εις Τίρυνθον· [...]

διά της αυτής Β. Διαταγής συσταίνεται και βοτανικός κήπος εις Αθήνας, όστις θέλει συνεννοηθή με το ενταύθα νεοφυτείον και θέλει χρησιμεύει εις την φυσικοϊστορικήν εταιρίαν, τα ιατρικά σχολεία και τα ανώτερα εκπαιδευτήρια. [...]

Ε. τ. Κ φ. 1, 18 Ιαν. 1836.

67. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου εις Κύμην.

31 Δεκ. 1835

Ε. τ. Κ φ. 1, 18 Ιαν. 1836.

1836

68. -ΒΔ. Περί του σχηματισμού των στρατευμάτων της ξηράς.

13 / 25 Ιαν. 1836

Άρθρ. 9. Όσον διά το Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων, κρίνομεν την μεταρρύθμισιν αναγκαίαν, καθότι η Ελλάς έχει ήδη τ' αναγκαία εκπαιδευτικά καταστήματα, και τουλάχιστον αι κατώτεραι τάξεις του Στρατιωτικού Σχολείου καταντούν ανωφελείς ενώ μάλιστα συσταίνονται και Ναυτικά Σχολεία. Εκτός τούτου, επειδή οι εκ του υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνος προερχόμενοι ορφανοί. κατά μέρος εκπαιδεύονται εκτός του κράτους, κατά μέρος εις το Στρατιωτικόν Σχολείον, εις το οπλοστάσιον η έλαβον ήδη σύνταξιν· και επειδή εν ταυτώ το εκπαιδευτικόν τούτο κατάστημα πρέπει να αναλογή με τας πραγματικας ανάγκας του στρατεύματος και με τα οικονομικα μέσα του κράτους, περιμένομεν ανυπομόνως [...] η τωρινή δύναμις του προσωπικού [...] να ελαττωθή, [...] διά της ελαττώσεως [...] καθηγητών, διδασκάλων [...].

Ε. τ. Κ φ. 36, 22 Ιουλ. 1836.

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/24.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

69. -ΒΔ. Περί συστάσεως βιβλιοπωλείου εν τη Β. Τυπογραφία.

1 / 13 Απρ. 1836

Άρθρ. 1. διά να εισαχθή τρόπος ομοιόμορφος εις την διδασκαλίαν του λαού, και να ευρίσκη ο καθείς βιβλία στοιχειώδη καλά, και παραδείγματα της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας πρόχειρα πάντοτε εις τιμας μετρίας, [...]

Άρθρ. 2. Οποία δε βιβλία και παραδείγματα πρέπει να εκδίδωνται από την Β. Τυπογραφίαν και να πωλώνται, περί τούτου θέλομεν διατάττει ρητώς, ακούοντες την πρότασιν της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, και την γνώμην ανακριτικής επιτροπής, διοριζομένης εκάστην φοράν παρ' ημών· αλλ' ενταύθα πρέπει να φυλαχθή ως αξίωμα, ότι πρέπει όλα τα διδασκαλεία του Κράτους, και εξαιρέτως τα Ελληνικά και κοινά σχολεία, συμφώνως με τον σκοπόν του παρόντος διατάγματος να προβλεπωνται αδιακόπως κατά την αληθή ανάγκην των με τοιαύτα βιβλία και παραδείγματα, τα οποία να μην εμπεριέχουν διδασκαλίας και γνώμας επιβλαβείς η εις την θρησκείαν η εις τήνπολιτείαν, η εις την ηθικήν και πνευματικήν του ανθρώπου ανάπτυξιν και εκπαίδευσιν, και όντα χρήσιμα εις τον σκοπόν μιας φρονίμου παιδαγωγίας να συντείνουν εις τας κοινάς και αναποφεύκτους διά το εξής χρείας της Ελλάδος, και να επιταχύνωσι την εκπαίδευσιν του λαού δι ενός λεκτικού καθαρού και καλλωπισμένου. Σιμά τούτων θα έχουν ως προς το υλικόν όλην την ακρίβειαν της τέχνης, και εύθηνότερα, παρ' ό, τι πωλούνται εις τα ιδιωτικά βιβλιοπωλεία.

Άρθρ. 3. Άμα το βιβλιοπωλείον τούτο συστηθή όλα τα διδασκαλεία του Κράτους χρεωστούν να μεταχειρίζωνται εις την παράδοσιν των μαθημάτων εκείνα τα βιβλία και παραδείγματα, όσα θέλει εκδίδονται παρ' αύτού. [...]

Άρθρ. 7. το καθαρόν κέρδος του βιβλιοπωλείου θέλει χρησιμεύσει μόνον διά τα καταστήματα της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως τα εντός του Βασιλείου.

Ε. τ. Κ φ. 13, 13 Απρ. 1836.

70. -Δλ. Γρ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εις Σελλασίαν

<Βαμβακού>.

10 Απρ. 1836

[...] χορηγουμένων προς διατήρησιν αυτού 100 Δραχμών κατά μήνα από του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Ε. τ. Κ φ. 13, 13 Απρ. 1836.

71. -Εγ. 6144 Υ. ΕΔΕ. Περί των μεταβαινόντων από τα Δημοτικά εις

τα Ελληνικά Σχολεία μαθητών.

6 Ιουν. 1836

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Επειδή πολλάκις μαθηταί μεταβαίνοντες παρακαίρως από τα δημοτικά σχολεία εις τα Ελληνικά, επιφέρουν σύγχυσιν εις αμφοτέρων την τάξιν, διά τούτο θέλετε προσκαλέσει τους διδασκάλους των Ελληνικών σχολείων να μη δέχωνται τοιούτους εις τας κατωτάτας τάξεις των, ειμή μετά τας εξετάσεις των δημοτικών σχολείων, και μετά την έξοδόν των από την τελευταίαν τάξιν αυτών. Η οδηγία αύτη προσωρινώς μέχρις εγκρίσεως γενικωτέρου διοργανισμού.

Κλάδος α΄ σ. 554.

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/25.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

72. -ΒΔ. Περί της χρήσεως των κτιρίων των διαλυθέντων μοναστηρίων.

12 / 24 Ιουν. 1836

[...] εγκρίνομεν. όπως τα κτίρια των διαλυθέντων μοναστηρίων, τα οποία μήτε εις ενοικιαστας μήτε εις αγοραστάς χρησιμεύουν, αποτελέσουν μέρος της προικοδοτήσεως των δήμων, όταν προσδιορισθώσι και επισκευασθώσι παρ' αυτών, διά να χρησιμεύσουν εις αλληλοδιδακτικά και Ελληνικά σχολεία.

Κλάδος α΄ σ. 54.

73. -ΒΔ. Περί των βιβλίων και των σχολείων των βιβλιακών εταιριών.

12 / 24 Ιουν. 1836

1 ) Εις τα σχολεία και ρητώς εις τα κοινά και Ελληνικά, να διδάσκωνται όσα βιβλία δεν περιέχουν τι ύποπτον. Την επιθεώρησιν [...] των βιβλίων επεφορτίσθη ο διευθυντής των σχολείων [...] όστις χρεωστεί τα εισάξη μόνην την πάρα της Ιεράς Συνόδου εγκριθείσαν κατήχησιν. [...]

2) Τα σχολεία, όσα εσυστήθησαν από τους Αποστόλους της βιβλιακής Εταιρίας, ίστανται υπό την άμεσον επίβλεψιν της Κυβερνήσεως.

3) Η διδασκαλία της κατηχήσεως θέλει γίνεται από μόνους ιερωμένους Έλληνας, γνωστούς διά την ευσέβειαν και αρετήν αυτών.

Κλάδος α΄ σ. 276.

74. -ΒΔ. Περί μαιών.

15 / 27 Ιουν. 1836

Άρθρον < μόνον > § 6. Χρεωστούν αι μαίαι να επισκέπτωνται τας πτωχάς αμισθί, αποζημιούμεναι διά τούτο από τα μέσα του δήμου, τα οποία θέλουν κανονισθή ακριβέστερον διά των δημοτικών προϋπολογισμών και αποφάσεων, λαμβανομένων υπ' όψιν των όσων ελήφθησαν περί δήμων, και περί πενήτων.

Ε. τ. Κ φ. 27, 18 Ιουν. 1836.

75. -ΒΔ. Περί αρμοδιότητος των διοικητών και υποδιοικητών και περί της υπηρεσίας αυτών.

26 Ιουν. / 8 Ιουλ. 1836

Άρθρ. 14, § 52. Να φροντίζουν περί πτωχοκομίας, περί περιθάλψεως των ανικάνων πενήτων από τους ανήκοντας δήμους. περί διασιτίσεως και της ιατρικής θεραπείας απόρων ασθενών, περί της ανατροφής πτωχών παιδίων [...]

53. Να φροντίζωσι περί όλων, όσα αφορώσι τα σχολεία και την ανατροφήν των παίδων, και περί βελτιώσεως των εντός της διοικητικής περιφερείας των δημοσίων τεχνολογικών και επιστημονικών καταστημάτων, εκτός αν κατάστημα τι τεθή δι' ειδικού διατάγματος υπό τας αμέσους διαταγάς γραμματείας τινός.

Επίσης: § 54 - 68, 88. Ε. τ. Κ φ. 32, 3 Ιουλ. 1836 .

76. -Ν. Περί των υποθηκών.

11 / 23 Αυγ. 1836

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/26.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 11. Δικαίωμα προς απόκτησιν υποθήκης έχουν, δυνάμει του νόμου,. [...]

3) Οι ανήλικες και οι υπό κηδεμονΙαν, επί των ακινήτων των επιτρόπων, των κηδεμόνων, η των εγγυητών αυτών, διά τας παρεχομένας από την διαχείρισιν της επιτροπείας η της κηδεμονίας απαιτήσεις, [...]

5) Τα τέκνα, επί των ακινήτων του πατρός η της μητρός αυτών, διά την περιουσίαν, την οποίαν δύνανται ν' απαιτήσουν ως πατρικήν η μητρικήν η άλλως αποκτημένην παρ' αυτών επί της ανηλικίας των·

Άρθρ. 61. Έχουν ιδίως εξουσίαν 'να αιτώσιν εγγραφήν υποθήκης η προσημείωσιν δι' άλλον οι εξής.

3) Ο επίτροπος η ο κηδεμών, πας συγγενής, η εν ελλείψει αυτού πας φίλος του ανήλικος, αι αρμόδιοι αρχαί καθώς και ο ανήλιξ αυτός έχουν το δικαίωμα, ο δε αντεπίτροπος και το συγγενικόν συμβούλιον, και την υποχρέωσιν να ζητήσουν την εγγραφήν της υποθήκης των ανηλίκων η των απηγορευμενων επί των κτημάτων των επιτρόπων, των κηδεμόνων και των εγγυητών αυτών, καθώς επίσης και επί των κτημάτων των γονέων των ανηλίκων διά την πατρικήν, μητρικήν η άλλως αποκτημένην επί της ανηλικιότητός των περιουσίαν αυτών. εάν παραλειφθή η εγγραφή και πηγάση εκ τούτου βλάβη εις τον ανήλικα, ούτος δύναται να ζητήση αποζημίωσιν από τον αντεπίτροπον και το συγγενικόν συμβούλιον·

4) [...] Εάν η εις γάμον συνερχομένη γυνή είναι ανήλιξ, ο επίτροπος, ο αντεπίτροπος, και το συγγενικόν συμβούλιον, οφείλουν επί ιδία αυτών εύθύνη, να εγγράφουν την υποθήκην επί των κτημάτων του ανδρός. < Για την ασφάλεια της προίκας και της λοιπής περιουσίας της που τυχόν διαχειρίζεται ό άντρας της >. Πάσα δε συμφωνία μεταξύ των συζύγων περί μη εγγραφής της υποθήκης ταύτης είναι άκυρος.

5) Επίτροποι, κηδεμόνες και σύζυγοι παραβάτες του νόμου τούτου> υπόκεινται εις πολιτικήν φυλάκισιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 41, 12 Αυγ. 1836.

77. -Ν. Περί χαρτοσήμου.

14 / 26 Αυγ. 1836 Άρθρ. 24. Εις χαρτόσημον [...] μιας δραχμής υπόκεινται·

12. Τα μαρτυρικά των Σχολείων και διπλώματα τα εκδιδόμενα διά χρείαν ιδιωτικήν.

13. Όλα τα παντός είδους αποδεικτικά πιστοποιήσεως, [...] χωρίς εξαίρεσιν των περί βαπτίσεως, [...]

Ε. τ. Κ φ. 42, 15 Αυγ. 1836.

78. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

28 Αυγ. / 9 Σεπτ. 1836

Άρθρ. 2. Σκοπός της εταιρίας ταύτης είναι η πρόοδος των δημοτικών σχολείων και η στο ιχειώδης εκπαίδευσις του λαού. Επομένως τα αντικείμενα αυτής θέλουν είσθαι α΄) το να εύκολύνη την πρόοδον των δημοτικών σχολείων και την διάδοσιν της στοιχειώδους παιδείας μεταξύ του λαού, κατά τον της 6(18) Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων νόμον· β΄) να προμηθεύη τα αναγκαία προς τούτο στοιχειώδη βιβλια· γ΄) να ενισχύη και να ανταμείβη τους συγγραφείς η μεταφραστας των τοιούτων βιβλίων· δ΄) να διεγείρη την άμιλλαν των μαθητών και την φιλοτιμίαν των δημοδιδασκάλων δι' ενιαυσίων βραβείων· ε΄) να φροντίζη περί τελειοποιήσεως της μεθόδου του διδάσκειν και να ανταμείβη τους τελειοποιούντας αυτήν την μέθοδον, ή εφευρίσκοντας άλλας τελειοτέρας· ς') να βοηθή εις τον πολυπλασιασμόν των δημοτικών σχολείων, όταν οι πόροι αυτής συγχωρούσι τούτο.

Κεφάλαια ΣΤ', άρθρα 36 και παράρτημα. Ε. τ. Κ φ. 54, 7 Οκτ. 1836.

Σελ. 26
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 7
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  επιστάται η έφοροι δημοσίων καταστημάτων, γίνονται προσέτι και της υπηρεσίας των έκπτωτοι.

  Άρθρ. 277. Οι εις τα προηγούμενα άρθρα αναφερόμενοι κηρύττονται προσέτι ανίκανοι πάσης επιτροπείας και κηδεμονίας· [...]

  Άρθρ. 279. Με φυλάκισιν εξ μηνών μέχρις ενός έτους τιμωρούνται υπηρέται και σύνοικοι, οίτινες κατεχράσθησαν αφηλίκων υπερβάντων τα δώδεκα έτη, εχόντων συγγένειαν με τον οικοδεσπότην η την οικοδέσποιναν, η υποκειμένων εις την εξουσίαν, επιτροπείαν, κηδεμονίαν η επιμέλειαν των οικοδεσποτών και ανηκόντων εις την αυτήν οικιακήν χορείαν .

  Άρθρ. 280. Ένεκα βιασμού και αποπλανήσεως εις ασέλγειαν θήλεός τινός δεν γίνεται εξέτασις, ούδ' επιβάλλεται ποινή ειμή μόνον κατ' αίτησιν η εισαγγελίαν της βιασθείσης η αποπλανηθείσης, των γνησίων η θετών γονέων αυτής, του επιτρόπου, κηδεμόνος η συζύγου, παρεκτός μόνον εάν αι πράξεις αύται εξετελέσθησαν παρά των εις τα άρθρα 275 και 276 αναφερομένων, η υπό περιστάσεις, αι οποίαι διήγειραν την κοινήν περιέργειαν η επροξένησαν σκάνδαλον, η εάν ο βιασμός είχε το εις το άρθρον 273 αριθ. 1 ωρισμένον αποτέλεσμα, < [...] εάν το βιασθέν πρόσωπον διά της εκτελέσεως της πράξεως, μη γενομένης μολοντούτο με σκοπόν φόνου, άπωλέση την ζωήν του·>

  Άρθρ. 281. Γονείς και εξ αίματος συγγενείς εις ανιόντα βαθμόν, οίτινες συνουσιάζονται μετά των τέκνων των η άλλων απογόνων των, αδελφοί αμφιθαλείς και ετεροθαλείς, οίτινες ακολασταίνουσι μετ' αλλήλων, καταδικάζονται εις ειρκτήν.

  Οι τοιούτου κακουργήματος ένοχοι γονείς αποστερούνται προσέτι όλων των πατρικών δικαίων, και κηρύττονται ανίκανοι να κληρονομήσωσι την περιουσίαν τούτων των τέκνων των.

  Παίδες δε και απόγονοι, οίτινες μετά πλήρη δωδεκαετή ηλικίαν επλημμέλησαν τοιουτοτρόπως μετά των γονέων και των εξ αίματος συγγενών των εις ανιόντα βαθμόν τιμωρούνται με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών.

  Άρθρ. 294. Η μήτηρ, ήτις φονεύει επίτηδες διά πράξεως τινός η ελλείψεως το νόθον νεογνόν τέκνον της, η επιχειρεί, επί σκοπώ δολοφονίας θανατηφόρους κακώσεις κατά του νόθου τέκνου της, εν καιρώ τοκετού, πριν έτι το προαγάγη εντελώς εις το φως, τιμωρείται ως παιδοκτόνος με δεσμά δεκαπέντε μέχρις είκοσιν ετών.

  Εάν η παιδοκτόνος απεφάσισε τον φόνον του παιδός της προ του τοκετού η εξετέλεσεν αυτόν εσκεμμένως, η περίστασις αύτη θεωρείται ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική.

  Ως νεογνόν θεωρείται παν το μη έχον εισέτι εικοσιτεσσάρων ωρών ηλικίαν.

  Άρθρ. 295. Εάν δε έγινε η παιδοκτονία εικοσιτέσσαρας ώρας μετά τον τοκετόν, εφαρμόζονται τότε οι γενικοί περί ανθρωποκτονίας νόμοι. Το αυτό ισχύει και εάν μήτηρ τις φονεύση το εκ νομίμου γάμου νεογνόν αυτής τέκνον.

  Άρθρ. 296. Μη ούσης αποδείξεως, ότι το νεογνόν τέκνον έζησε μετά τον τοκετόν, η απεβίωσε διά τινός πράξεως η ελλείψεως της μητρός, η μήτηρ, ήτις απέκρυψε τον τοκετόν της, τιμωρείται.

  1) Εάν το τέκνον εκρύφθη παρ' αυτής η εξηφανίσθη,

  α) με ειρκτήν, ομολογηθέντος η αποδειχθέντος του δολοφόνου σκοπού της· β) με φυλάκισιν τουλάχιστον τριών ετών, μη ομολογηθέντος ουδέ έξελεγχθέντος του δολοφόνου σκοπού.

  2) Εάν δεν εκρύφθη η δεν εξηφανίσθη το τέκνον, με φυλάκισιν εξ μεν τουλάχιστον μηνών εις την περίπτωσιν του 1, α΄, το πολύ δε εξ μηνών εις την περίπτωσιν του 1, β΄.

  Άρθρ. 297. Ο τοκετός αποκρύπτεται, εάν η κυοφορούσα, ήτις εδύνατο να έχη προς μαίευσιν την συνδρομήν άλλου τινός, τίκτει η μηδενός παρευρισκομένου, η επί παρουσία μόνον των μετ' αυτής συνεννοημένων.