Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 73-92 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/73.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

241 . -ΒΔ. Περί των εν Ευρώπη υποτρόφων.

24 Οκτ. 1851

Κλάδος α΄ σ. 367.

1852

242. -Εγ. 79 Υ. ΕΔΕ. Περί διακρίσεως των τάξεων κτλ.

8 Ιαν. 1852

προς τους Γυμνασιάρχας

Παρατηρήσαντες ότι άλλως παρ' άλλου Γυμνασιάρχου χαρακτηρίζονται αι τάξεις του σχολείου και Γυμνασίου, όπερ πολλάκις φέρει εις την υπηρεσίαν σύγχυσιν, αξιούμεν να διακρίνητε άπαντες εις το εξής αυτάς συμφώνως με τα άρθρα 15 και 81 του κανονισμού, ήτοι πρώτην να ονομάζητε την κατωτέραν και καθεξής.

Παρίσης α΄ σ. 259.

243. -Δκ. 14950 Υ. ΕΔΕ. Περί υποτρόφων κορασίων.

21 Ιαν. 1852

Επειδή ο σκοπός [...] της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας [...] είναι κυρίως το να μορφωθώσι διδασκάλισσαι [...] διά την καλήν αγωγήν του θήλεος γένους εν ταις επαρχίαις [...].

Επειδή διά των [...] επιδοθεισών [...] αναφορών δεν διευκρινίζεται, εάν οι αιτούντες προτίθενται να συντελεσωσιν εις τον ειρημένον [...] σκοπόν [...]

[...] προσκαλούμεν διά του παρόντος, τους όσοι [...] έδωκαν αναφοράς [...] να δηλώσωσιν [...] εάν υπόσχωνται ότι τα κοράσια, υπέρ των οποίων επικαλούνται την συνδρομήν της Κυβερνήσεως, θέλουν αναδεχθή το διδασκαλικόν επάγγελμα εις ποίαν, η ποίας επαρχίας, δίδοντες την προς τούτο απαιτουμένην εγγύησιν.

Εάν δε αι δοθείσαι ήδη αιτήσεις στηρίζωνται εις την ένδειαν, η εις θυσίας και εκδουλεύσεις προς την Πατρίδα και τον Βασιλικόν Θρόνον, να υποβληθώσιν, [...] αι περί τούτων αποδείξεις. [...]

Ε. τ. Κ φ. 8, 21 Ιαν. 1852.

244. -Εγ. 7 Υ. Εσωτ. Περί κοινοποιήσεως αποσπάσματος του υγειονομικού κανονισμού της Επτανήσου.

24 Ιαν. 1852

[...] αφορώντος τα εις τον λιμένα της Κερκύρας καταπλέοντα πλοία [...] 11ον. Εις παν πλοίον αγκυροβολημένον εις τον λιμένα θέλει επιφορτίζεται εις εκ του πληρώματος, όχι ολιγώτερον των 20 ετών την ηλικίαν, να φυλάττη ημέραν και νύκτα. [...]

Γιαννούλης 1852 σ. 4.

245. -ΒΔ. Περί επιβολής δημοτικού δασμού εις τον δήμον Μυκώνου.

22 Φεβρ. 1852

Άρθρ. 2. [...] τα [...] εισπραχθησόμενα χρήματα θέλουσι χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις την τακτικήν πληρωμήν [...] επιστημονος ιατρού και μαίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 4 Μαρτ. 1852.

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/74.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

246. -Εγ. 38 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογίας.

18 Ιουν. 1852

Ερμηνευτική νόμου περί απογραφής και σχετικών του. Γιαννούλης 1852 σ. 19.

247. -Ν. ΣΑ'. Νόμος Καταστατικός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

9 Ιουλ. 1852

Η'. τα εσωτερικά της Εκκλησίας είναι [...] τα εξής.

[...] δ. Η θρησκευτική διδαχή προς τον λαόν, καθόσον δεν προσβάλλονται το πολίτευμα και οι νόμοι του κράτους. [...]

Θ'. Η Ιερά Σύνοδος επαγρυπνεί. [...]

β. Εις το περιεχόμενον των εις χρήσιν της νεολαίας [...] είτε έξωθεν του Βασιλείου εισαγομένων, είτε εν τη Ελλάδι δημοσιευομένων βιβλίων, φυλλαδίων, πινάκων η άλλων εντύπων, άτινα πραγματεύονται περί αντικειμένων θρησκευτικών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 24 Ιουν. 1852.

248 . -Εγ. 1000 Υ. ΕΔΕ. Περί τιμολογίου των εν χρήσει βιβλίων εις τα δημοτικά σχολεία.

20 Ιουλ. 1852 Κλάδος α΄ σ. 565.

249. Ν. ΣΕ'. Περί συντάξεων του στρατού ξηράς.

19 Αυγ. 1852 Άρθρ. 2. Τα προς σύνταξιν αποστρατείας έτη, λογίζονται μεν αφ' ής ημέρας ύπηρετεί ο στρατιωτικός, αλλ' ουχί και προ της ηλικίας των δεκαεπτά ετών συμπληρωμένων.

Άρθρ. 16. [...] Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να μεταβιβασθή η της αποτάξεως συνταξις εις χήρας η ορφανά.

Άρθρ. 18. [...] τα τέκνα [...] < των διαζευγμένων στρατιωτικών > έχουσι προς σύνταξιν δικαίωμα.

Άρθρ. 19. Η σύνταξις των [...] εχουσών τέκνον η τέκνα ανήλικα [...] χηρών [...] προσδιορίζεται εις το τρίτον [...] του μεγίστου όρου της συντάξεως [...] του συζύγων των

[...]

Άρθρ. 20. Η [...] σύνταξις διανέμεται εις δύο ίσα μέρη μεταξύ της χήρας και τέκνου η τέκνων [...] όσα και να ώσιν. Εάν δε η χήρα αποθάνη η στερηθή [...] του δικαιώματος, [...] το επιβάλλον εις αυτήν μέρος μεταβαίνει εις το τέκνον η τα τέκνα· η δε σύνταξις αύτη χορηγείται μέχρις ότου το νεώτατον των τέκνων ενηλικιωθή, ή, αν ώσι θήλεα μέχρις ου αποκατασταθώσιν. Εις τοιαύτην δε περίστασιν η μερίς των ενηλικιωθέντων η άποκατασταθέντων μεταβαίνει εις τα ανήλικα· [...]

Άρθρ. 25. Αι στρατιωτικαί συντάξεις και αποδοχαί δεν παραχωρούνται, ούτε κατάσχονται, εκτός προς διατροφήν συζύγου, τέκνων και γονέων.

Άρθρ. 29. Αι διά βασιλικών διαταγμάτων απονεμηθείσαι μέχρι τούδε στρατιωτικαί συντάξεις μένουν αμετάβλητοι, επιφυλαττομενων των περί παύσεως αυτών όρων, ήτοι [...] προσδιωρισμένης ηλικίας των ορφανών [ ...] μεταβαίνουν δε [...] εις τας χήρας και τα ορφανά των συνταξιούχων [...] κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/75.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 30. Αι χήραι και τα ορφανά των μετά την εγκαθίδρυσιν του Συντάγματος μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αποθανόντων [...] εν ενεργεία η μη και συνταξιούχων [...] έχουν προς σύνταξιν δικαίωμα [...] εάν οι σύζυγοι η οι γονείς αυτών είχον, ότε απεβίωσαν, είκοσιν ετών υπηρεσίαν εν τω στρατω, συμπεριλαμβανομένων και των ετών εκστρατείας η εάν [...] < πέθαναν στη μάχη η λόγω τραυμάτων κ. ο. >.

Ε. τ. Κ φ. 34, 25 Αυγ. 1852.

Σχετικά:

α) ΒΔ. Περί εκτελέσεως του [...] ΣΕ' [...] νόμου.

5 Σεπτ. 1852

Ε. τ. Κ φ. 41, 12 Σεπτ. 1852.

β) Ν. ΡΟΠ'. Περί καταστάσεως των αξιωματικών του στρατού.

7 Μαρτ. 1851

Άρθρ. 9. Η απόταξις είναι η κατάστασις του άνευ θέσεως αξιωματικού, ανεπιδεκτου όντος ν' ανακληθή εις ενέργειαν και μη έχοντος δικαίωμα προς σύνταξιν αποστρατείας. Άρθρ. 10. Ο αξιωματικός τίθεται εις απόταξιν. α΄) Ένεκα ανιάτου νοσήματος.

Ε. τ. Κ φ. 9, 16 Απρ. 1851.

250. -Ν. Σς'. Περί οδοποιΐας.

2 Σεπτ. 1852

Κεφ. γ΄. Περί προσωπικής εργασίας.

Άρθρ. 14. Πας δημότης και κάτοικος μη εγγεγραμμένος εις δήμον τινα του κράτους και έχων ηλικίαν 18 ετών και επέκεινα, οφείλει να εργασθή εις την οδοποιΐαν εν γένει επί δώδεκα ημέρας το πολύ κατ' έτος.

Ε. τ. Κ φ. 39, 6 Σεπτ. 1852.

Σχετικό:

Εγ. 59 Υ. Εσωτ. προς τους Νομάρχας και τους Νομομηχανικσυς του Κράτους.

27 Μαΐου 1855

Γιαννούλης 1855 σ. 48.

251 . -Εγ. 3896 Υ. ΕΔΕ. Έγκρισις του κανονισμού της Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής.

9 Σεπτ. 1852 Κλάδος α΄ σ. 118.

252. -Εγ. 4077 Υ. ΕΔΕ. Περί άποχωρίσεως των αρρένων από τα κοράσια εις τα δημοτικά σχολεία.

10 Σεπτ. 1852

προς άπαντας τους Νομάρχας του Κράτους.

Εις πολλάς πόλεις και κώμας του Βασιλείου υπάρχουσι δημόσια τε και ιδιωτικά διδακτήρια, εις τα οποία φοιτώσιν εκατέρου φύλου μαθηταί. Νομίζοντες ότι η τοιαύτη επιμιξία

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/76.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προκαταβάλλει σπέρματα δυσαρέστων συνεπειών εκρίναμεν ωφέλιμον να σάς επιφορτίσωμεν, Κ. Νομάρχα, να ενεργήσητε αρμοδίως ίνα απογορευθή του λοιπού η τοιαύτη συνήθεια, και εντός προθεσμίας διμήνου να διαταχθώσιν οι διευθύνοντες τοιαύτα διδακτήρια να διαιρέσωσιν αυτά εις ειδικά αρρένων και ειδικά κορασίων· συνεννοούμενοι δε μετά των γεννητόρων ν' αναφέρωσιν αρμοδίως προς ημάς περί της εφέσεως των όπως ημείς εκ του καθήκοντος ημών ενεργήσωμεν τα κατά νόμον.

Κλάδος α΄ σ. 567.

253. -ΒΔ. Περί του κανονισμού της υπηρεσίας της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς.

30 Σεπτ. 1852

Άρθρ. 24. Εις θέσιν κλητήρος δεν πρέπει να διορίζωνται άνθρωποι ελάσσονος των 25, [...] ετών ηλικίας.

Αντιστοιχούν στους αστυφύλακες. Ε. τ. Κ φ. 47, 7 Οκτ. 185. 2.

254. -ΒΔ. Περί των εις την αλλοδαπήν αποστελλομένων υποτρόφων.

13 Οκτ. 1852

[...] Α'. Οι [ ...] υπότροφοι εκλέγονται του λοιπού μόνον εξ εκείνων, όσοι [...] ηξιώθησαν [...] τουλάχιστον του ακαδημαϊκού βαθμού του τελειοδιδάκτου, εξ ων όμως άποκλείονται οι έχοντες ηλικίαν υπερβαίνουσαν το εικοστόν έκτον έτος.

β΄. Διορίζονται [...] υπότροφοι δι' εκείνας μόνον τας επιστημας η μαθήσεις, ων φαίνεται ότι έχουσι πραγματικήν χρείαν η δημοσία υπηρεσία κατά πρώτον λόγον, και έπειτα η επικράτεια καθόλου.

δ΄. Ο χρόνος της υποτροφίας, ει μεν ο υπότροφος είναι ιατρός η νομικός, δεν θέλει υπερβαίνει την διετίαν, ει δε και ανήκει εις την θεολογικήν η την φιλοσοφικήν σχολήν, την τετραετίαν.

ε΄. Έκαστος υπότροφος υποχρεούται, μετά την αποπεράτωσιν των σπουδών αυτού, να επιστρέψη εις την Ελλάδα και υπηρετήση την Κυβέρνησιν, εις οιανδήποτε έμμισθον θέσιν [...]

Η'. Τα περί αποστολής υποτρόφων εις εκμάθησιν των καλών τεχνών η βιομηχανίας τινός θέλουσι κανονισθή δι' ετέρου Βασιλικού Διατάγματος.

Ε. τ. Κ φ. 58, 15 Νοεμ. 1852.

255. -Εγ. 4486 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως σχολείων των κορασίων συνδρομή των δημοτών.

4 Νοεμ. 1852

Κλάδος α΄ σ. 568.

256. -Εγ. 80 Υ. Εσωτ. Περί δημοτικής εκπαιδεύσεως.

17 Νοεμ. 1852

προς τους Νομάρχας [...] [...] πολλαί των δημοτικών αρχών [...] δεν χορηγούν το αναλογούν μέρος της δαπάνης περί της μισθοδοσίας των δημοδιδασκάλων, της συντηρήσεως των διδακτικών καταστημάτων, και της προμηθείας του αναγκαιούντος υλικού, και ούτω παρεμβάλλουσι προσκόμματα εις την διάδοσιν της παιδείας [...]

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/77.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διά ν' αρθώσι [...] τα κωλύματα ταύτα, τα οποία, [...] αναστέλλουσιν [...] πολλαχού την τάσιν των νέων προς την φιλομάθειαν, σάς παραγγέλλομεν [...] να φροντίσητε να συμπεριλάβωσιν εις < τους δημοτικούς προϋπολογισμούς > [...] η να προσθέσητε υμείς εις αυτούς [...] τ' απαιτούμενα ποσά· α΄) προς τακτικήν μισθοδοσίαν των διδασκάλων· β΄) προς σύστασιν και διατήρησιν δημοτικών σχολείων εις τας πολυπληθεστέρας κοινότητας, αίτινες, διά την απόστασίν των, αδυνατούσι να πέμπωσι τα τέκνα των εν πάση του ενιαυτού ώρα εις την πρωτεύουσαν του δήμου, όπου υπάρχει συστημενον το δημοτικόν σχολείον. δεν αγνοείτε, Κύριοι, ότι πολλοί των δήμων συνεχωνεύθησαν κατά το 1840 μόνον, διότι δεν ηδύναντο να επαρκεσωσι και εις την σύστασιν και διατήρησιν δημοτικών σχολείων και ότι κύριος όρος της συγχωνεύσεως αυτών ήτον η σύστασις δημοτικού σχολείου εις την πρωτεύουσαν του καταργηθέντος δήμου· γ΄) προς επισκευήν [...] η προς ανέγερσιν < σχολείων > [...] προς δε και προς συμπλήρωσιν < του υλικου διδασκαλίας >· δ΄) προς πραγματοποίησιν των [...] περιοδειων των επαρχιακών, η νομαρχιακών επιθεωρητικών επιτροπών μετά του ομοταγούς διδασκάλου [...] καί ε΄) προς την βαθμηδόν σύστασιν σχολείων κορασίων όχι μόνον εις τας πρωτευούσας των επαρχιών, αλλα και εις τους πολυπληθεστέρους δήμους, διά να εκλείψη ούτως η συμφοίτησις των αρρένων μετά των θηλέων, ήτις κατ' ανάγκην συνέβαινεν.

Εκτός δε τούτων εφελκύομεν την προσοχήν υμών εις την καθυστέρησιν των μισθών των δημοδιδασκάλων, ήτις συμβαίνει εις τους πλείστους των δήμων εκ της δυστροπίας η ι'διοτελείας συνήθως των τα δημοτικά χρήματα διαχειριζομένων [...]

Γιαννούλης 1852 σ. 51.

257. -Ν. ΣΙΕ'. Περί αυξήσεως του προσωπικού του υπουργείου της Εκπαιδευσεως καθ' ένα γραμματέα και ένα γραφέα αμφοτέρους της Α'. τάξεως.

17 Δεκ. 1852

Ε. τ. Κ φ. 65, 22 Δεκ. 1852.

1853

258. -Εγ. 346 Υ. ΕΔΕ. Περί της θρησκευτικής διδασκαλίας εις τα δημοτικά σχολεία και της εκτελέσεως των θρησκευτικών καθηκόντων των τε μαθητών και των δημοδιδασκάλων.

11 Ιαν. 1853 Κλάδος α΄ σ. 569.

259. -Εγ. 5184 Υ. ΕΔΕ. Περί της δικαίας διανομής των διδάκτρων μεταξύ των δημοδιδασκάλων.

19 Ιαν. 1853

[...] οι διευθύνοντες < τα δημοδιδασκαλεία > νοσφίζονται αδίκως άπαντα τα δίδακτρα η μερος τι εύκαταφρόνητον χορηγούσιν εις τους λοιπούς βοηθούς των, ενώ ούτοι κοπιώσι μάλλον εκείνων απολαμβανόντων πολλά και ζηλωτα προνόμια ως εκ της θέσεως των. Τούτου ένεκεν κρίνομεν δίκαιον του λοιπού τα συναγόμενα δίδακτρα να διανέμωνται κατ' ισονομίαν μεταξύ των συνδιδασκάλων των αρρένων τε και κορασίων διδακτηρίων. [...]

Βενθύλος σ. 349.

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/78.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

260. -Ν. ΣΚ'. Περί συστάσεως ταμείου των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του στρατού < τής γραμμής, της οροφυλακής και χωροφυλακής >.

24 Ιαν. 1853

Άρθρ. 11. Αι χήραι και τα ορφανά [...] έχουν δικαίωμα εις τας [...] χορηγουμένας βοηθείας [...] οπωσδήποτε αν επήλθεν ο θάνατος < τού συζύγου η πατέρα > και εις οποιανδήποτε των παρά του νόμου ωρισμένων καταστάσεων ήθελεν ευρεθή ο αξιωματικός κατά την αποβίωσίν του· < άρα και εις άποταξίαν >.

Άρθρ. 14. Η χορηγία της συντάξεως εξακολουθεί [...] εις [...] τα άρρενα ορφανά μέχρις ου το νεώτατον συμπληρώση το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας του.

Εις τα θήλεα ορφανά μέχρι του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας των.

Άρθρ. 15. . Επιφέρουν την παύσιν της βοηθείας [...]

Εις τα ορφανά, ει μεν άρρενα, εάν αποκατασταθώσι πριν της συμπληρώσεως του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας, ει δε θηλεα, πριν της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, εάν νυμφευθώσιν.

Ε. τ. Κ φ. 5, 4 Φεβρ. 1853.

261 . -Ν. ΣΚΑ'. Περί συντάξεως των χηρών και ορφανών των αξιωματικών της φάλαγγος.

27 Ιαν. 1853

Ε. τ. Κ φ. 5, 4 Φεβρ. 1853.

262. -Εγ. 866 Υ. ΕΔΕ. Περί των χρεών των διδασκάλων και των εξεταστικών επιτροπών εις τας εξετάσεις.

10 Φεβρ. 1853

[...] Α'. Οι δημοδιδάσκαλοι κατά την πρώτην ημέραν των εξετάσεων, πριν η γείνη αυτών έναρξις, να παραδίδωσι προς την έξεταστικήν επιτροπήν κατάλογον των εξετασθησομένων μαθητών [...]

β΄. τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να ήναι τα αυτά δι' αμφοτέρας τας κανονισμένας υπό του νόμου εξετάσεις του ενιαυτού. [...]

γ΄. τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να ήναι εκ των νοημονεστέρων του δήμου, συμπεριλαμβανομένου αείποτε και τινός των εύπαιδευτοτέρων κληρικών.

Κλάδος α΄ σ. 571.

263. -Εγ. 23 Υ. Εσωτ. Περί μεταθέσεως δημοτικού δικαιώματος.

2 Μαρτ. 1853

[...] εάν μεν τα τέκνα ήναι ανήλικα, ακολουθούσι την δημοτικότητα του πατρός αυτών [...] και επομένως ο πατήρ δεν δύναται να ζητήση νομίμως αυτός μεν να είναι δημότης ενός δήμου, τα δε ανήλικα αυτού τέκνα δημόται ετέρου δήμου. Εάν δε ήναι ενήλικα, και τότε δεν δύναται ο πατήρ να ζητήση αντ' αυτών μετάθεσιν δημοτικού δικαιώματος, διότι το δικαίωμα τούτο είναι προσωπικόν.

[...] οι μη συμπληρώσαντες το 25 έτος της ηλικίας των δεν δύνανται να ενεργήσουν εγκύρως κανέν δημοτικόν δικαίωμα, επομένως ούτε την αίτησιν περί μεταθέσεως του δημοτικού αυτών δικαιώματος [...]. Ούτοι θέλουσι διατελεί μέλη του δήμου του πατρός αυτών μέχρι της συμπληρώσεως του 25 έτους της ηλικίας των, ότε μόνον δύνανται, εάν θέλωσι, να μεταθέσωσι

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/79.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

το δημοτικόν των δικαίωμα εις άλλον δήμον, παρ' εις τον του πατρός αυτών.

Γιαννούλης 1853 σ. 11.

Σχετικό:

Εγ. 65 Υ. Εσωτ. Περί ματαθέσεως δημοτικού δικαιώματος.

11 Σεπτ. 1858

[...] το υπουργείον αποφανθέν διά της υπ' αριθ. 23 εγκυκλίου του 1853 ότι απαιτείται [...] το 25 έτος [...] εστηρίχθη, φαίνεται, επί της κατά την έκδοσιν του περί Δήμων Νόμου ισχυούσης περί ενηλικότητος νομοθεσίας, αλλ' αφού αύτη μετεβλήθη κατόπιν, όρισθείσης [...] εις έτη πλήρη 21, το έτος τούτο [...] κανονίζει τα περί της ικανότητος προς μετάθεσιν του δημοτικού δικαιώματος· [...]

Γιαννούλης 1858 σ. 38.

264. -ΒΔ. Περί της επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Άργους.

7 Μαρτ. 1853

[...] τα δ' εξ αυτού εισπραχθησόμενα χρήματα θέλουσι χρησιμεύσει [...] εις προμήθειαν του αναγκαιούντος υλικού των εκπαιδευτικών καταστημάτων ελληνικού τε και αλληλοδιδακτικού και εις το ν' αποκατασταθώσιν αι εν τω προαυλίω του ανακαινισθέντος διδακτηρίου υπάρχουσαι οικίαι ως καταστήματα ειρηνοδικείου και δημαρχείου.

Ε. τ. Κ φ. 10, 30 Μαρτ. 1853.

265 . -Ν. ΣΚΠ'. Περί ναυτικών συντάξεων.

6 Απρ. 1853

Άρθρ. 1. Ως ναυτικαί συντάξεις προσδιορίζονται διά του παρόντος νόμου αι εξής· [...] Συντάξεις χηρών και ορφανών· [...]

Όμοιος του Ν. ΣΕ' / 1852. Ε. τ. Κ φ. 14, 13 Μαΐου 1853.

266. -Εγ. 1946 Υ. ΕΔΕ. Περί εισπράξεως δικαιωμάτων κ. τ. λ. παρά των μαθητών.

8 Απρ. 1853

[...] μεταξύ των άλλων καταβολών, εξ ων θέλει αποτελεσθή το προς σύνταξιν των χηρών η αρφανών των αποθανόντων γυμνασιακών καθηγητών η διδασκάλων ελληνικού σχολείου ταμείον, καταλέγονται και τα δικαιώματα, τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλωσιν οι μαθηταί συμφώνως προς τα εδάφια α΄ και β' του 119 άρθρου του περί Γυμνασίων και ελληνικών σχολείων κανονισμού [...]

Κλάδος α΄ σ. 370.

267. -Εγ. 2329 Υ. ΕΔΕ. Περί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

30 Απρ. 1853

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Πολλοί ωφελούμενοι εκ του 60 άρθρου του περί δημοδιδασκαλίας οργανικού Β. Διατάγματος, διατηρούσιν αδεία του καθ' ημάς υπουργείου ιδιαίτερα επί διδάκτροις διδακτήρια, προθεμενοι την αμοιβαίαν ωφέλειαν, ως διατείνονται· επειδή δέ, καθά είμεθα πληροφορημένοι, τα

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/80.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

πνευματικά αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα προς τας υποσχέσεις, και τοι η φοιτώσα παρ' αυτοίς νεότης καταβάλλει αδρά διδασκάλια, κρίνομεν δίκαιον και συμφέρον άμα να προνοήσωμεν υπέρ της σπουδαζούσης νεότητος [...] συντελεστικα μέσα [...]

Κλάδος α΄ σ. 572.

268 . -Διασαφήσεις εις την υπ' αριθμόν 1946 εγκυκλιον περί εισπράξεως δικαιωμάτων παρά των μαθητών.

16 Μαΐου 1853

[...] Δικαίωμα εγγραφής λαμβάνεται παρά του μαθητού άπαξ μόνον, όταν ούτος κατά πρώτον εισέλθη εις το Γυμνάσιον η το Ελληνικόν Σχολείον, και ενμέν τοις Γυμνασίοις συνίσταται αυτό εις δραχ. 5^ εν δε τοις Ελληνικοίς Σχολείοις εις δραχμάς 3 [...]

Τα δηλωτικά των σπουδών των μαθητών έγγραφα [...] Δι' έκαστον τούτων ο μαθητής θέλει καταβάλει, ει μεν είναι Γυμνασίου δραχμάς 3, ει δε Ελληνικού σχολείου δραχμήν 1, εκτός του τέλους του χαρτοσήμου. [...]

Εξαιρούνται της πληρωμής [...] οι υπότροφοι της Κυβερνήσεως και όσοι προσέτι των μαθητών ευρίσκονται αποδεδειγμένως εις εσχάτην ένδειαν.

Κλάδος α΄ σ. 373.

269. -ΒΔ. Περί του χρόνου των διακοπών του Πανεπιστημίου.

17 Μαΐου 1853

[...] συμφωνότερον προς την του κλίματος θερμοκρασίαν [...] ν' άρχωνται [...] από της δεκάτης πέμπτης του 'Ιουνίου, λήγωσι δε κατά την πρώτην Σεπτεμβρίου.

Κλάδος α΄ σ. 374.

270. -Ν. ΣΑΖ'. Περί διδασκαλίας και θέσεως της ναυτικής θεωρίας.

26 Ιουλ. 1853

Άρθρ. 1. διά την εκπαίδευσιν των ναυτικών δοκίμων του Β. Ναυτικού προσδιορίζεται θέσις διδασκάλου της ναυτικής θεωρίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 23, 3 Αυγ. 1853.

271 . -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτ. δασμού εις τον δήμον Κρανιδίου.

4 Αυγ. 1853

[...] η [...] εξ αυτού πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις την σύστασιν και την διατήρησιν του δημοτικού σχολείου των κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 24, 12 Αυγ. 1853.

272. -ΒΔ. Περί προσόντων των διορισθησομένων ως Νομαρχιακών η Επαρχιακών Ιατρών και περί συστάσεως εξεταστικής αυτών επιτροπής.

12 Αυγ. 1853

Άρθρ. Α'. 2) Απαιτείται να [...] ήναι εγκρατής της χειρουργίας και μαιευτικής [...] 3) Ο διορισθησόμενος εις επαρχίας, καθ' άς δεν ευρίσκονται άλλοι επιστήμονες ιατροί, πρέπει να έχη περισσοτέραν εμπειρίαν περί τε την χειρουργίαν και μαιευτικήν, ώστε να φέρη την απαιτουμένην βοήθειαν και ως ιδιωτικός ιατρός. [...]

Ε. τ. Κ φ. 27, 31 Αυγ. 1853.

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/81.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

273. -Εγ. 91 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι προς ακριβή κατάληψιν και εκτέλεσιν του τε ψηφισθέντος νόμου περί συστάσεως ιατρών κατ' επαρχίας και του προς εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Β. Διατάγματος.

20 Αυγ. 1853

[...] το 3 άρθρον του διατάγματος επιβάλλει εις τους ιατρούς και την ενέργειαν του αναδαμαλισμού διά τον εξής λόγον. Εξ επιστημονικών παρατηρήσεων προκύπτει, ότι η προφυλακτική δύναμις του εμβολιασμού εξασθενεί μετά παρελευσίν τινών ετών, μάλιστα όταν ο εμβολιασθείς είχε φθάσει την έφηβον ηλικίαν· εντεύθεν η ανάγκη του αναδαμαλισμού· επομένως οι ιατροί οφείλουσι να ενεργώσι τον αναδαμαλισμόν των εις τας δύο ταύτας περιστάσεις ευρισκομένων και εις τα δημόσια καταστήματα, οίον σχολεία, φυλακάς και τα τοιαύτα συναγομένων, οίτινες φαίνονται υποχρεωμένοι εις τούτον, να καταβάλλωσι δ' ενδελεχή προσπάθειαν, ίνα πείθωσι πάντα πολίτην εις το να υποβάλληται εκουσίως εις τον αναδαμαλισμόν, και λεγομεν εκουσίως, διότι ο νόμος δεν κατέστησεν αυτόν υποχρεωτικόν, ως τον εμβολιασμόν. [... ]

Γιαννούλης 1853 σ. 38.

Σχετικά :

α) Ν. ΣΜΑ'. Περί συστάσεως επαρχιακών ιατρών.

7 Ιαν. 1853

Γιαννούλης 1853 σ. 39.

β) ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί συστάσεως επαρχιακών ιατρών.

14 Μαρτ. 1853

Γιαννούλης 1853 σ. 40.

274. -ΒΔ. Περί ανεγέρσεως εντός του δήμου Αθηνών ορφανοτροφείου του αειμνήστου Γ. Χ. Κώνστα.

29 Αυγ. 1853 ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ

[...] ΙΕ' [...] Εν τέλει απευθυνόμεθα προς τον ύψιστον δεόμενοι αυτού όπως διά της θείας χάριτος του το εγκαθιδρυόμενον ορφανοτροφείον προοδεύη προς τον χριστιανικόν και φιλάνθρωπον σκοπόν του, τη μεν απόρω νεολαία παρέχον άσυλον και υποστήριγμα, τη δε προσφιλεστάτη Ελλάδι αναδεικνύον χρηστούς και επωφελείς πολίτας. Γένοιτο. !

Ε. τ. Κ φ. 28, 7 Σεπτ. 1853.

275. -Εγ. 4479 Υ. ΕΔΕ. Περί των αναγκαιούντων εις την εν τοις δημοτικοίς σχολείοις σπουδάζουσαν νεολαίαν βιβλίων.

3 Οκτ. 1853 Κλάδος α΄ σ. 574.

276. -Ν. ΣΞΒ'. Περί οργανισμού των Προξενικών Αρχών.

25 Οκτ. 1853

Άρθρ. 6. [...] Οι Γραμματείς [...] τών Γενικών Προξενείων, Προξενείων η Υποπροξενείων

6

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/82.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

πρέπει να ήναι πολίται Έλληνες και να έχωσι το 25 της ηλικίας των έτος συμπεπληρωμένον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 31 Δεκ. 1853.

1854

277. -Εγ. 9 Υ. Εσωτ. Περί του την κατάστασιν της στρατολογίας του 1853 παριστώντος πίνακος.

I Φεβρ. 1854

[...] το σταλέν υπόδειγμα πίνακος της καταστάσεως των στρατολογικών εργασιών περιλαμβάνει υπό την επιγραφήν " αριθ. των καταταχθέντων " τρεις στήλας φερούσας επιγραφας, την μεν " προσωπικώς " την δε " δι' αντικαταστάτου " την δε " γενικής συνεισφοράς ".

Η πρώτη των στηλών τούτων είναι προωρισμένη να περιλάβη τους προσωπικώς υπηρετούντας, η δευτέρα τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων ιδία δαπάνη των υποχρέων και η τρίτη τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων εκ συνεισφοράς εκουσίας όλων των υποκειμένων εις στράτευσιν. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 3.

278. -Εγ. 56 Υ. Εσωτ. Περί του χρωματισμού των τραγημάτων, σακχαρωτών, κτλ.

11 Ιουλ. 1854 προς τους Νομάρχας [...]

των σακχαροπλαστών τινες εξ αγνοίας μεταχειρίζονται προς χρωματισμόν τραγημάτων, σακχαρωτών, ροσολίων και των τοιούτων χρώματα μεταλλικά έχοντα δηλητηρίαν δύναμιν και εκ τούτων συνέβησαν δυστυχήματα τινα και μάλιστα έφερον τον κίνδυνον της ζωής εις τινάς παίδας.

διά να προληφθώσι του λοιπού τοιαύται κινδυνώδεις πράξεις [...] να διατάξητε την άστυνομικήν αρχήν να απαγορεύση την χρήσιν των μεταλλικών χρωμάτων [...].

Γιαννούλης 1854 σ. 24.

279. -ΒΔ. Περί απονομής υποτροφιών εις τους άριστεύσαντας μαθητάς του Σχολείου των Τεχνών.

21 Αυγ. 1854

Αναφέρονται ποσά ετήσιων υποτροφιών κατά τέχνη· δεν αναφέρονται ονόματα.

Ε. τ. Κ φ. 31, 30 Αυγ. 1854.

280. -Εγ. 134 Υ. Εσωτ. Περί των περιλαμβανομένων εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις κληρουχων παρηλίκων η ανηλίκων.

11 Σεπτ. 1854

προς τους Νομάρχας [...]

Εκ των μέχρι τούδε υποβληθεισών γνωμοδοτήσεων Στρατολογικών Συμβουλίων περί της ηλικίας κληρούχων, εξετασθεντων παρ' αύτών, παρετηρήσαμεν, ότι πολλοί τούτων εχαρακτηρίσθησαν άγοντες ηλικίαν τόσω ανωτέραν, η τόσω κατωτέραν της στρατευσίμου,

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/83.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ώστε εκ πρώτης όψεως ηδύναντο οι συντάσσοντες τους στρατολογικούς καταλόγους και πας άλλος να διακρίνη, ότι δεν υπάγονται εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

Βεβαίως η ηλικία, η προσεγγίζουσα εις την των 18, η εις την των 24 ετών, τα οποία υπό του περί στρατολογίας νόμου ετάχθησαν ως όροι της στρατευσίμου ηλικίας, δύναται να μη είναι ευδιάκριτος, [...] όταν όμως [...] ήναι πολλώ ανωτέρα, η κατωτέρα της στρατευσίμου και ευδιάκριτος, τότε οι περιλαμβάνοντες αυτούς εν τοις στρατολογικο ίς καταλόγοις δεν δύνανται να έπικαλεσθώσιν άγνοιαν· η πράξίς των δ'αύτη περιέχει προαίρεσιν προς παράβασιν του νόμου.

Εκτός της προς παράβασιν του νόμου εμφαινομένης εκ τούτου τοιαύτης προαιρέσεως αύτών, επιγίνονται και πολλαί ζημίαι. και πρώτον μεν η υπηρεσία πάσχει, διότι οι προσαγόμενοι κληρούχοι εισίν ανίκανοι καθ' ηλικίαν και ικανός παρέρχεται χρόνος έως αν εξετασθώσι και εξαιρεθώσι, κατά το διάστημα δε τούτο δίδεται ευκαιρία εις τους επιλαχόντας να ύποκρύπτωνται, άποφεύγοντες την εις τον στρατόν κατάταξιν.

Έπειτα δε και οι εγγραφόμενοι ανίκανοι καθ' ηλικίαν κληρούχοι υφίστανται πολλάκις ου μικράς ζημίας, ημεραργούντες και μεταγόμενοι προς εξέτασιν ένθεν κακείθεν· και προσέτι και αύτη η κλήρωσις δεν είναι φυσική, γενομένη επί αριθμού ατόμων, ων τα πλείστα δεν έχουσι τα του στρατευσίμου προσόντα.

Διά τους λόγους τούτους, σκοπόν προτιθέμεθα να προσενεχθώμεν αυστηρώς κατά των δημάρχων εκείνων, οίτινες φωρώνται αίτιοι των τοιούτων ατόπων [...] Παραγγέλλομεν δ' υμίν όταν ύποβάλλητε εις το ύπουργείον γνωμοδοτήσεις των στρατολογικών συμβουλίων χαρακτηριζούσας τους εξετασθέντας ως άγοντας τοιούτην < ακατάλληλον ηλικίαν >, να εξετάζητε και πληροφορήσθε συγχρόνως πως ούτοι περιελήφθησαν εν τοις καταλόγοις, και εάν εκ των εξετάσεων σας συνάγεται ότι περιελήφθησαν υπό του οικείου δημάρχου, να ζητήτε και μας συνυποβάλλητε και την απολογίαν αυτού [...]

Πεποίθαμεν ότι [...] θέλετε αγρύπνως επιτηρεί την διαγωγήν των δημάρχων, ενεργούντες κατά τα άνω ειρημένα.

Γιαννούλης 1854 σ. 51.

281 . -ΒΔ. Περί διδασκαλίας ιππασίας εις την στρατιωτικήν σχολην.

2 Οκτ. 1854

Ε. τ. Κ φ. 46, 23 Νοεμ. 1854.

282. -Εγ. 161 Υ. Εσωτ. Περί εκθετων τεκνων.

6 Νοεμ. 1854

Εν τοις ετησίοις προϋπολογισμοίς ικανού αριθμού Δήμων περιελήφθη κατά τα παρελθόντα έτη δαπάνη δημοτική προς εκτροφήν τέκνων εκθέτων· μη υπάρχοντος δε διαγεγραμμένου του τρόπου της διαθέσεως της δαπάνης ταύτης, αγνοείται μεν επί πόσον επραγματοποιήθη ο εφ' ώ εψηφίσθη σκοπός, ενδέχεται να συνέβησαν καταχρήσεις περί την διάθεσιν αύτής, είναι δε ημίν γνωστόν, ότι τα εκ των υποβληθεισών άλλοτε εις το Υπουργείον πληροφοριών καταδειχθέντα αποτελέσματα ήσαν ελάχιστα, και ότι ουδείς περί την διάθεσιν των δαπανών τούτων, η ενιαχού μικρός υπήρξεν ο έλεγχος. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 56.

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/84.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

283. -Εγ. 11498 Υ. ΕΔΕ. Περί αναγνώσεως βιβλίων της Εκκλησιαστικής ακολουθίας εις τα δημοτικά σχολεία κατά τας παραμονάς των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών.

20 Νοεμ. 1854 Βενθύλος σ. 155.

284. . -Εγ. 11503 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως των ραβδισμών και μαστιγώσεων.

22 Νοεμ. 1854 Κλάδος α΄ σ. 583.

285. -Εγ. 11557 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως του δυϊκού αριθμού των ονομάτων και των ρημάτων και των ασυναιρέτων τύπων.

27 Νοεμ. 1854

προς τους δημοδιδασκάλους και τας δημοδιδασκαλίσσας.

[...] απαλλάττοντες τους παίδας εκείνους μάλιστα, όσοι δεν έχουσι σκοπόν να διατρέξωσι τακτικώς την σειράν των εγκυκλίων μαθημάτων, της ακαίρου ματαιοπονίας προς εκμάθησιν τύπων και κανόνων, ων ουδέποτε ίσως θέλουσι κάμει χρήσιν.

Κλάδος α΄ σ. 584.

286. -Εγ. 174 Υ. Εσωτ. Περί των περιεχομένων εις τον Βασ < ιλικόν > λόγον < κατά την έναρξιν της β΄. Συνόδου της δ΄. Βουλ. Περιόδου " διοικητικών αντικειμένων.

6 Δεκ. 1854

προς τους Νομάρχας [...]

[...] το μέγα της Ελλάδος ζήτημα είναι ο πολιτισμός της· ο μέγας ούτος όμως σκοπός δεν δύναται να επιτευχθή, ειμή διά της συμφώνου και ανενδότου προσπαθείας της κεντρικής Κυβερνήσεως και των κατά τόπους διοικήσεων, καθώς και διά της φιλοπάτριδος συμπράξεως των αγαθών πολιτών, εις το να διευθύνωμεν την ενέργειαν του έθνους προς τας ώφελιμους ενασχολήσεις και την διανοητικήν πρόοδον, τούτέστιν εις το να καταστήσωμεν τους κατοίκους όχι μόνον εύπορωτέρους, άλλα και καλητέρους.

Τα εγειρόμενα πολλαχού σχολεία, αι πανταχόθεν των ομογενών γενναίαι υπέρ της παιδείας συνδρομαί, η ευγενής άμιλλα της σπουδαζούσης νεολαίας, όλα ταύτα δεικνύουσι προφανώς, ότι το έθνος αισθάνεται βαθέως την ανάγκην της αναπλάσεως του. Εις το βραχύ διάστημα το οποίον μας χωρίζει από την ημέραν της ανεξαρτησίας, η διανοητική του έθνους ανάπτυξις υπήρξεν επαισθητή, μεγάλη. Αλλ' αν η διδασκαλία εις τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά καταστήματα, εφερε τους επιθυμητούς καρπούς, την έκτασιν των γνώσεων, δεν δυνάμεθα να καυχηθώμεν, κύριε νομάρχα, ότι το άλλο ήμισυ της παιδείας, ήγουν η θρησκευτική και ηθική αγωγή, προέβη εις τα πρόσω με την αυτήν έπιτυχίαν· και όμως η αγωγή αύτη, είναι κατά την ορθήν έκφρασιν του Βασιλ. λόγου, η βάσις της καλής εσωτερικής διοργανώσεως, και της εθνικής ημών εύκλείας. Άνευ αυτής το κοινωνικόν οικοδόμημα κτίζεται επί της άμμου και καταρρέει εις το πρώτον του ανέμου φύσημα. Προσπαθήστε λοιπόν διά των προτροπών και συμβουλών σας, διά της επιτηρήσεως και της συστάσεως ικανών διδασκάλων, οίτινες είναι η ψυχή των τοιούτων καταστημάτων, να κατορθώσητε, ώστε τα σχολεία

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/85.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

του νομού σας, είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, οποιονδήποτε και αν φέρωσιν όνομα, να μη ήναι μόνον ταμεία γνώσεων, αλλα και ταμεία θρησκείας και ηθικής, εις τα οποία ενώ αναπτύσσεται ο νούς, να διαπλάσσωνται συνάμα η ψυχή, η καρδία, τα ήθη του νέου. Η πρόοδος της Ελλάδος όλης συνίσταται εις τούτο, να γίνωσι τα τέκνα ημών καλήτερα των γονέων. Ποτέ δε η Ελλας δεν είχε τόσην ανάγκην, όσην σήμερον, του να εύρη εις την νέαν γενεάν καθαρά φώτα, εδραίας αρετάς, ένθερμον ζήλον υπέρ των κοινών, σταθεράν αποστροφήν κατά της διαφθοράς, και άκαμπτον τόλμην κατά της κακίας. Προχωρούντες εις ταύτην την οδόν, θέλετε διευκολύνει την εκπλήρωσιν των καθηκόντων σας, και παρασκευάσει διά την Ελλάδα μέλλον εύτυχές, και ίσως ένδοξον και μεγα. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 59.

287. -Εγ. 181 Υ. Εσωτ. Περί αποδόσεως των υπό των δήμων οφειλομένων εις τα στρατιωτικά ταμεία εκ καταθέσεων απολυομένων κληρούχων.

10 Δεκ. 1854

προς τους Νομάρχας [...]

το Υπουργείον των Στρατιωτικών, [...] ευρέθη εις την ανάγκην να εκδώση την κατωτέρω κοινοποιουμένην υμίν διαταγήν του προς τας στρατιωτικάς αρχάς.

[...] διά να εκλείψη εις το μέλλον πάσα αμφιβολία ως προς τον τρόπον της αποδόσεως των εις την κατάθεσιν του ιματισμού χρεών των ένεκα παρανόμου κληρώσεως απολυομένων, γνωστοποιούμεν υμίν ότι υπόλογοι εις την απόδοσιν των εν λόγω χρεών εισίν οι δήμοι, εις ους ανήκουσιν οι απολυόμενοι.

Επομένως οσάκις διαταχθή παρ' ημών από. λύσις ατόμου ένεκα παρανόμου κληρώσεως, θέλετε αναστείλει την ενεργειαν αυτής, μέχρις ου ο σχετικός δήμος αποδώση εις το ύφ' υμάς ταμείον το χρέος του απολυομένου. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 62.

1855

288. -Εγ. 2 Τ. Εσωτ. Περί εργασίας και συνδρομής της απόρου τάξεως.

7 Ιαν. 1855

Αι πληροφορίαι, τας οποίας το υπουργέ ίον έλαβε και λαμβάνει από πολλά μέρη του Βασιλείου παριστώσιν αξίαν μερίμνης την θέσιν της απόρου εργατικής τάξεως· η δριμύτης του χειμώνος, η πολλαχού έλλειψις της εργασίας και η ύπερτίμησις των σιτηρών και λοιπών προς το ζην αναγκαίων, επιβάλλουσιν εις την κυβέρνησιν και εις την διοίκησιν το χρέος να σκεφθώσι περί του καταλληλοτέρου τρόπου του να δοθή εις την τάξιν ταύτην πάσα δυνατή εκ των ενόντων βοήθεια.

[...] Η δημοτική αρχή έχει χρεος. κατά τον περί δήμων νόμον, να δίδη περίθαλψιν εις τους πτωχούς δημότας και βεβαίως το καταλληλότερο ν όλων των μέσων είναι το να ευρίσκη και να δίδ'η εις τους εύρωστους εξ αυτών εργασίαν, από της οποίας να δυνηθώσι να ζήσωσιν. Η χρηματική κατ' οίκον συνδρομή πρέπει να δίδηται μόνον εις ασθενείς γέροντας, εις αρρώστους και εις χήρας βεβαρημενας με τέκνα πολλά και ανήλικα. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 2.

289. -Εγ. 3 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

10 Ιαν. 1855

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/86.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς τους Νομάρχας [...]

Η Στρατολογία, ως ενεργείται ήδη, κατήντησεν εργασία, απασχολούσα την διοικητικήν και στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, ου μόνον επί το έτος εκείνο, καθ' ο ενεργείται, αλλα και εφ' ικανά έτη επόμενα αυτού, [...] εκτός τούτου συνέπειαι άλλαι σπουδαιότεραι και πλείονος λόγου άξιαι ύπήρξαν της τοιαύτης καταστάσεως, διότι είναι μεν αληθώς επαισθητή εις τους πολίτας η εκπλήρωσις της υποχρεώσεως ταύτης, κατήντησεν όμως βαρεία και επαχθής ένεκα των δολιοτήτων και διαστροφών.

Ευρύ στάδιον εις τας διαστροφας παρέσχε πάντοτε των στρατολογικών καταλόγων η ετησία σύνταξις· οι επιτετραμμένοι την σύνταξιν αυτών δήμαρχοι, μετατρεποντες του καθήκοντος τούτου την εκπλήρωσιν εις κομματικών ενεργειών στάδιον, περιελάμβανον εν αυτοίς πληθύν νέων, μη εχόντων τα προς στράτευσιν προσόντα, παρέλειπον δε άλλους ικανούς, όσοι οικείοι η φίλοι ήσαν αυτών· επειδή δε η των παραπόνων κατά του καταλόγου εκδίκασις εγένετο ουχί επί σκοπώ βελτιώσεως των κακώς εχόντων χωρίων αύτού, αλλα προς εκπλήρωσιν τύπου μόνον, διά τούτο ούτοι μεν οι κατάλογοι εγίνοντο οριστικοί, το στάδιον δε των παραπόνων και της εξακριβώσεως των προς στρατείαν υποχρέων μετεφέρετο από της πρωτοδίκου και κατ' έφεσιν παρά τω δημάρχω και τη νομαρχία δίκης ενώπιον του υπουργείου των εσωτερικών.

Εντεύθεν δε συνέβαινον [...] πολίται μη ύποκείμενοι εις στρατιωτικήν υποχρέωσιν ν' απομακρύνωνται αναγκαστικώς των έργων των και μετάγωνται από της κατοικίας των εις την πρωτεύουσαν της επαρχίας, από ταύτης εις την έδραν της στρατολογικής επιτροπής, και από ταύτης εις αυτήν την Μητρόπολιν ενίοτε, ίνα εξετασθώσι πάρα της ανωτάτης υγειονομικής επιτροπής και διαγνωσθή η ηλικία των· άλλοι ωσαύτως ανίκανοι να κατατάσσωνται εις τον στρατόν και μέχρι της απ' αυτού απολύσεως των να δαπανά υπέρ αυτών το δημόσιον, και να βαρύνωνται ούτω τα οικεία δημοτικά ταμεία εκ της πληρωμής των τοιούτων προκαταβολών του δημοσίου. Αι τάξεις του στρατού να μη συμπληρώνται εντός του έτους, κατά τον περί προσδιορισμού της στρατιωτικής δυνάμεως ετήσιον νόμον, και τέλος πάντων η εκπλήρωσις ιερού καθήκοντος, το υπηρετείν στρατιωτικώς την πατρίδα, να καθίσταται επαχθής.

[...]

Γιαννούλης 1855 σ. 3.

290. -ΒΔ. Περί αποστολής εις Μασσαλίαν δύο νέων προς τελειοποίησίν των εις την οινοποιΐαν.

12 Ιαν. 1855

Ε. τ. Κ φ. 6, 28 Φεβρ. 1855.

291. -ΒΔ. Περί διοργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Υπουργείου και των χρεών του παρ' αυτώ Γενικού Γραμματέως.

17 Φεβρ. 1855

Ε. τ. Κ φ. 7, 2 Μαρτ. 1855.

292. -Εγ. 684 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού των εξεταστικών επιτροπών των δημοτικών σχολείων.

18 Φεβρ. 1855

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/87.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] επί πάσιν, επειδή ως προς τον εις τα Ελληνικά σχολεία προβιβασμόν των μαθητών συμβαίνουσιν ουχί σπανίως διενέξεις μεταξύ των Ελληνοδιδασκάλων και δημοδιδασκάλων, θεωρούμεν των ων ουκ άνευ ώστε ο κατά τόπον Ελληνοδιδάσκαλος, ή, όπου υπάρχουσι πολλοί τοιούτοι, εις εξ αυτών ο καταλληλότερος, να ήναι δικαιωματικώς μέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και ο Ιερεύς της ενορίας, ή, μεταξύ πολλών τοιούτων, ο ελλογιμώτερος.

Κλάδος α΄ σ. 585.

293. -Εγ. 1012 Υ. ΕΔΕ. Περί διατιμήσεως και προμηθευσεως των διδακτικών βιβλίων των δημοτικών σχολείων.

24 Φεβρ. 1855

Κλάδος α΄ σ. 588.

294. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της διδασκαλίας της ειδικής νοσολογίας και θεραπείας από της Ιατρικής κλινικής.

28 Φεβρ. 1855

Ε. τ. Κ φ. 11, 2 Απρ. 1855.

295. -Κανονισμός Υ. Εσωτ. Περί υπηρεσίας της δημοτοφυλακής.

10 Μαρτ. 1855

Άρθρ. 1. Αντί της άχρι τούδε εθνοφυλακής θέλει συσταθή εις πάσαν πόλιν και παν χωρίον των δήμων του βασιλείου σώμα δημοτοφυλάκων, σκοπόν έχον την καταδίωξιν και εξόντωσιν της ληστείας, και την στερεωσιν της κοινής ασφαλείας και ησυχίας.

Άρθρ. 3. Τα σώματα των δημοτοφυλάκων θέλουν συγκροτείσθαι εις εκαστον δήμον από τους μαχίμους ιδιοκτήτας και καλλιεργητας γαιών, τους έχοντας συμφέρον εις την διατήρησιν της κοινής τάξεως και ησυχίας, και από άλλους πιστούς και φερεγγύους πολίτας. την προσωπικήν υπηρεσίαν του δημοτοφύλακος δύνανται ν' αποποιηθώσι μόνον οι ανήλικοι, οι συμπληρώσαντες το εξηκοστόν έτος της ηλικίας, και οι πάσχοντες σωματικήν, η νοεραν ασθένειαν, καθιστώσαν αυτούς ανικάνους εις εκπλήρωσιν των έργων του δημοτοφύλακος. [...]

Δηλιγιάννης - Ζηνόπουλος Β' σ. 270 ύποσ.

296. -Εγ. 35 Υ. Εσωτ. Περί της τακτοποιήσεως των Δημοτολογίων.

11 Απρ. 1855 προς τους Νομάρχας [...]

Ο σκοπός, δι' ον και δαπάναι χρηματικαί και κόποι ουκ ολίγοι κατεβληθησαν εις τον καταρτισμόν Δημοτολογίων, αποτυγχάνει ομολογουμένως, άνευ της κατ' έτος σημειώσεως των μεταβολών, άς επιφέρουσιν αι γεννήσεις, οι γάμοι, και αι αποβιώσεις, καθ' όσον άλλως τα βιβλία ταύτα δεν θέλει παριστάνουσι τον αληθή πληθυσμόν της επικρατείας, και την κατάστασίν του.

Εντεύθεν, και εις συμπλήρωσιν των διαταχθέντων διά της υπ' αριθμόν 64 εγκυκλίου του 1851 του Υπουργείου διατάττομεν τα εξής.

α΄) Επειδή συμβαίνει συνεχώς να σημειώνται και εις τα κρατούμενα βιβλιάρια νεογνά αβάπτιστα, θέλει παραγγελθώσιν οι μεν κατ' ενορίας εφημέριοι, και οι οικείοι πάρεδροι να πέμπωσιν κατά το τέλος εκάστου μηνός προς τον αρμόδιον δημαρχον ενυπόγραφον σημείωσιν

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/88.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των ονομάτων των βαπτιζομένων τοιούτων, οι δε δήμαρχοι να φροντίζωσι να συλλέγωσι τας πληροφορίας ταύτας, και τας εγγράφωσιν εν τω επί τούτω βιβλιαρίω.

γ΄) μετά την λήξιν του έτους οι δήμαρχοι, τη συμπράξει τριμελούς επιτροπής του συμβουλίου επί τούτω εκλεγομένης, λαμβάνοντες ανά χείρας το δημοτολόγιον και τας εν τοις ανωτέρω άρθροις α΄. και β΄. σημειώσεις, θέλει εκτελώσι μετά προσοχής την εξής εργασίαν.

1) θέλει διαγράφουσι τους αποβιώσαντας, σημειούντες άντικρυ του ονόματός των και την χρονολογίαν του συμβεβηκότος. [...]

2) Θέλει σημειούσι τα ονόματα των κατά το λήξαν έτος γεννηθέντων υπ' αύξοντ' αριθμόν, σχετιζόμενον με τον του πατρός [...]

3) Θέλει εγγράφουσι τους νεονύμφους [...]

Εν εκάστω δημοτολογίω να προσδιορισθώσιν ιδιαίτερα φύλλα εκ των τελευταίων προς την εγγραφήν των γεννωμένων, και ιδιαίτερα προς την των νυμφευομένων. Μετά την εγγραφήν εκάστου νέου ζεύγους απαιτείται να μένη ανάλογον κενόν διά την ακόλουθον εγγραφήν των τέκνων των υπό ίδιον αύξοντα αριθμον. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 26.

297. -Εγ. 45 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι προς τους εν περιοδεία Νομάρχας περί κοινής ασφαλείας.

30 Απρ. 1855

[...] Αι περί την στρατολογίαν καταχρήσεις και αδικίαι, αι καταπιέσεις των μεταβατικών, η μη προσήκουσα επιτήρησις των υποστάντων την ποινήν εγκληματιών, αι ελλείψεις περί την μεταφοράν των υποδίκων και καταδίκων, η κακή κατάστασις των φυλακών είναι τόσα αίτια, τα οποία ενισχύουσιν, ενίοτε δε και γεννώσι τας ληστρικας συμμορίας. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 30.

298. -Εγ. 47 Υ. Εσωτ. Περί δημοτοφυλάκων.

2 Μαΐου 1855

[...] Ο νόμος περί στρατολογίας κηρύσσει ικανούς εις το φέρειν τα όπλα τους δεκαοκταετείς· επειδή όμως ενδέχεται να κριθή η ηλικία αύτη ασθενής εισέτι, διά τούτο, αν ληφθή ως τελευταίος όρος ανηλικότητος το εικοστόν έτος της ηλικίας, δύναται η υπηρεσία να ήναι πλειότερον εν τη αληθεία. [...]

Εκ της εκτεθείσης λύσεως των αποριών σας, καθοράτε, κύριε νομάρχα, ότι είναι ανάγκη οι δήμαρχοι να συντάξωσι κατάλογον των από 21 μέχρι 60 ετών δημοτών των, εξαιρουμενων των σωματικώς η νοερώς ανικάνων, [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 33.

299. -Ν. ΣΠΕ'. Περί παραχωρήσεως τριών διαλελυμένων μοναστηρίων εις τον Πέτρον Γ. Δημάκην εξ Αλαγωνίας < Καλαμάτας > προς σύστασιν σχολείων.

9 Μαΐου 1855

Ακολουθεί συμβολαιογραφική πράξη παραχωρήσεως. Ε. τ. Κ φ. 19, 20 Μαΐου 1855. Σχετικό . Ν. Τ^ς΄ Περί ισχύος των όρων του υπ' αριθ. 12778 συμβολαίου.

23 Οκτ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 83, 8 Δεκ. 1856.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/89.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

300. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του Περί Ναυτικών συντάξεων Νόμου.

1 Ιουν. 1855

Μέρος γ΄. Περί συντάξεων χηρών και ορφανών.

Διαδικαστικά - πιστοποιητικά. Ε. τ. Κ φ. 24. . 17 Ιουν. 1855.

301. -Εγ. 2524 Υ. ΕΔΕ. Περί της ηθικής και διανοητικής αναπτύξεως της παιδικής ηλικίας.

4 Ιουν. 1855

Προς τους δημοδιδασκάλους και τας δημοδιδασκαλίσσας.

[...] το υμετερον έργον είναι έργον εξόχως κοινωνικόν, διότι απευθύνεται προς άπασαν την κοινωνίαν, και ενεργείται υπέρ των πλειόνων αυτής μελών· διότι δεν περιορίζεται εις τας πόλεις και κωμοπόλεις άλλα πρέπει να επεκτείνηται και εις τους μικροτέρους δήμους και εις τα ελάχιστα χωρία και να εκπαιδεύη και ήθοποιή τα τέκνα όλων των πολιτών ανεξαιρέτως, καθότι πως άλλως θέλουσι πραγματοποιηθή τα ιερα δικαιώματα της ελευθερίας και ι'σότητος, τα οποία ανεγράψαμεν εντός του θεμελιώδους ημών Νόμου, παρά διά της εις όλας τας τάξεις του λαού διαχύσεως της στοιχειώδους παιδείας και μετ' αυτής των χριστιανικών παραγγελμάτων,

Ο γνωρίζων να αναγινώσκη να γράφη και να αριθμή όχι μόνον ευκολώτερον διαγιγνώσκει τα δικαιώματα του, όχι μόνον ευχερέστερον υπερασπίζει εαυτόν κατά του δόλου, της αδικίας και της αγυρτίας, αλλ' ωφελείται μάλιστα εξ όλων των υπερτέρων αυτού κατά την μάθησιν και τον πλούτον. Η ισότης ενώπιον των Νόμων ουδέποτε θέλει καταστή αναντίρρητος αλήθεια, ειμή όταν η δημοτική εκπαίδευσις κατορθώση να διαπλάση και τον νουν και την καρδίαν όλων η τουλάχιστον του πλείστου μέρους των πολιτών. [...]

Το καθήκον όμως τούτο δεν είναι ούτε απλούν, ούτε εύκολον· διότι δεν αρκεί μόνη η μόρφωσις του νοός διά των γραμμάτων, τα οποία, χωρίς της ηθικής, γίνονται πολλάκις επιβλαβή, καθιστώντα κινδυνωδέστερον τον κακοήθη, άλλα προσαπαιτείται αφευκτως και η διάπλασις της καρδίας, πρώτον δε όργανον της διαπλάσεως ταύτης είναι η χριστιανική διδασκαλία, θεμελιον πάσης ιδιωτικής και κοινωνικής αρετής, ήτις όμως δεν κατορθούται διά της αναγνώσεως φράσεων αδιανοήτων, άλλα διά της προφορικής αναπτύξεως και της δι' όλων των μέσων έγκολάψεως εις των παίδων τας απαλάς καρδίας των παραγγελμάτων της αμώμου ημών πίστεως.

Η εκπαίδευσις άρα και η αγωγή είναι δύο όροι του αυτού προβλήματος, του οποίου η λύσις εις υμάς ανετέθη. Εργάζεσθε λοιπόν άνενδότως περί αυτήν προσπαθούντες να καταστήσητε τους παίδας ευπειθείς προς τους γονείς, ευπειθείς εις τους νόμους της πατρίδος και εις τον Ηγεμονα, ήπίους τα ήθη, σεμνούς και καθαρούς εις τας βιωτικάς έξεις, και προ πάντων άφωσιωμένους εις τον Θεόν. Είναι ανάγκη να ρίψητε εις τας καρδίας αυτών σπέρματα ευσεβείας των οποίων η βαθμιαία βλάστησις εγγυάται τον σχηματισμόν εργατικών, ευσεβών και φιλονόμων πολιτών.

Αλλά προς τούτο πρακτικώτατον δίδαγμα είναι το ζων του διδασκάλου παράδειγμα, και διά τούτο πρέπει να ήσθε προσεκτικοί και εις τους λόγους και εις τας πράξεις και εις τα κινήματα υμών, απέχοντες επί πάσι κομματικών παθών [...] διότι άλλως γινόμενοι και άκοντες μεροληπτικοί προς το εν μέρος των πολιτών, στερείσθε της νομίμου υμών επιρροής επί τα τέκνα θατερου μέρους, και δίδεται και υπονοίας αδίκου προς αυτά διαγωγής, ενώ ο δημοδιδάσκαλος πρέπει να ήνε προσηνής και ίσος προς πάντας, διότι, ως και άλλοι προ ημών είπον, το δημοτικόν σχολείον είναι το άσυλον της ισότητος, δηλ. της δικαιοσύνης· [...] Αι

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/90.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κομματικαί διαιρέσεις είναι εφήμεροι, ενώ σεις είσθε κατηχηταί των αιωνίων αρχών της ηθικής και της πίστεως.

Εστέ προ πάντων ήπιοι και ανεκτικοί καταστέλλοντες τας κακας έξεις και τας ανοήτους πράξεις των παίδων ουχί διά βλάσφημων λέξεων και δι' αικίσεων αλλα διά πατρικών κολάσεων επιβαλλομένων πράως και ουχί εκδικητικώς τρόπον τινά κατά των αθώων τούτων πλασμάτων.

[...] να απέχητε κακών σχέσεων, να φεύγητε τας κερδοσκοπίας η έργα ασυμβίβαστα με το έπάγγελμά σας, καθώς και τας εν ταις αγοραίς περί τους κύβους και άλλα τοιαύτα μάταια παίγνια διασκεδάσεις, ως συμβαίνει τούτο εν τισιν απωκισμέναις κοινότησι, να φέρησθε ευπειθείς προς τας καθεστώσας αρχάς, να δίδητε το παράδειγμα τάξεως εις τον βίον και καθαριότητος, ήτις είναι άφευκτον του πολιτισμού πλεονέκτημα, να βελτιωνητε υμάς δι' αναγνώσεως κατά τας ώρας της αργίας η διά φοιτήσεως εις σχολείον η γυμνάσιον εν ταις πόλεσιν όπου υπάρχουσι τοιαύτα. [...]

Βενθύλος α΄ σ. 222.

302. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αθήναις ορφανοτροφείου κορασίων υπό την προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης.

8 Ιουν. 1855

1. [...] υπό [...] την επωνυμίαν Αμαλήϊον ορφανοτροφείον Κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 26, 25 Ιουν. 1855.

303. -Εγ. 1959 Υ. ΕΔΕ και Υ. Οικ. Περί εφαρμογής του άρθρ. 31 του

Λογιστικού νόμου και εις τους καθηγητάς και διδασκάλους.

9 Ιουν. 1855

[...] μάχεται προς το ορθόν και την επιστημονικήν του τόπου πρόοδον το να εκταθή η ισχύς του 31 άρθρου του περί δημοσίου Λογιστικού νόμου και επί των καθηγητών του Πανεπιστημίου, καθώς και των Γυμνασίων, έτι δε και επί των άλλων διδασκάλων εν γένει κατά τας αναπαύλας των μαθημάτων. [...] επομένως [...] θέλομεν εξαιρεί τους λοιπού τους κυρίους καθηγητάς και διδασκάλους των περιορισμών του διαληφθέντος άρθρου, κατά τας διακοπας των μαθημάτων.

Λιακόπουλος, ΚΕΝ, Λογιστικη Νομοθεσία, σ. 207.

Σχετικό ·

Ν. ΣΙΒ'. Περί διοικησεως των δημοσίων εσόδων και εξόδων και περί δημοσίου λογιστικού του Κράτους.

1 Οκτ. 1852

31. των απόντων επ' αδεία υπαλλήλων ελαττούται κατά το ήμισυ ο μισθός· παύει δε ολοτελώς, όταν η άδεια ήναι διά ξένην επικράτειαν, η όταν η απουσία παρατείνεται πέραν του ενός μηνός. το εις όφελος του δημοσίου ελαττούμενον ήμισυ της μισθοδοσίας των ύποδεεστερων υπαλλήλων των γραφείων διατίθεται πάρα του αρμοδίου υπουργού δι' αντιμισθίαν προσωρινού αντικαταστάτου, οσάκις η ανάγκη της υπηρεσίας το απαιτήσει. Εξαιρούνται της ανωτέρω διατάξεως· -α΄) Οι κωλυόμενοι ένεκα ασθενείας πιστοποιουμενης παρά δύω επιστημόνων ιατρών, οπότε η άδεια απουσίας δύναται να παραταθή επί τρεις μήνας, με την άπολαβήν του ήμίσεος, η ολοκλήρου του μισθού, εάν η του ολοκλήρου μισθού απολαβή επι. τραπή διά Β. Δ. - β΄) Οι δυνάμει ειδικών της υπηρεσίας κανονισμών επί ιδία αυτών ευθύνη

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/91.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διορίζοντες και μισθοδοτούντες αναπληρωτήν, των οποίων η μισθοδοσία εξακολουθεί να ήναι πλήρης επί δύο μήνας κατά μέγιστον όρον.

δεν ισχύει και για τους στρατιωτικούς.

Αιακόπουλος, ΚΕΝ, Λογιστική Νομοθεσία, σ. 10.

304. -Εγ. 2389 Υ. ΕΔΕ. Περί συντάξεως προγράμματος των μαθημάτων των δημοτικών σχολείων.

9 Ιουν. 1855

[...] εν ενίοις των δημοτικών σχολείων, όσα έχουσι δύο η και πλειοτέρους διδασκάλους, συμβαίνουσιν ενίοτε διενέξεις ως προς τας ώρας και την διαίρεσιν της εργασίας, των μεν παραπονουμένων ότι κοπιάζουσιν υπέρ τους άλλους, των δε καθυστερούντων περί τον χρόνον, καθ' ον οφείλουσι να παρευρίσκωνται εις το σχολείον, [...].

Κλάδος α΄ σ. 597.

305. -Εγ. 1959 Υ. ΕΔΕ. Περί των διακοπών των μαθημάτων.

22 Ιουν. 1855

Κλάδος α΄ σ. 436.

306. -ΒΔ. Περί κανονισμού του ταμείου των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του στρατού της γραμμής, της χωροφυλακής και της οροφυλακής.

4 Ιουλ. 1855

Ε. τ. Κ φ. 32, 27 Ιουλ. 1855.

307. -Εγ. 3213 Υ. ΕΔΕ. Περί των αρχείων των δημοτικών Σχολείων.

21 Ιουλ. 1855

[...] πολλοί των δημοδιδασκάλων τας εκάστοτε προς αυτούς διευθυνομένας εγκυκλίους του υπουργείου παραλαμβάνουσι, μετατιθέμενοι άλλαχού, μεθ' εαυτών, εκλαμβάνοντες αυτάς ως ανηκούσας εις αυτούς ατομικώς, και ουχί εις το σχολείον ο διέπουσι, και τοιουτοτρόπως εν ουδενί σχεδόν των δημοτικών σχολείων υπάρχουσιν άποκείμενα τα επίσημα έγγραφα ( αρχεία ) , [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 599.

308. -Εγ. 88 Υ. Εσωτ. Περί διδάκτρων των δημοδιδασκάλων.

3 Αυγ. 1855

[...] Η είσπραξις των διδάκτρων [...] αμέσως υπό των διδασκάλων [...] είναι παράνομος και άτοπος εν ταυτω· παράνομος μεν διότι γραπτή του [...] νόμου < 6 / 18 Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων > διάταξις, η του άρθρου 27 ανατίθησι την ει. σπραξιν των διδάκτρων εις τον δημοτικόν εισπράκτορα εκάστου δήμου, άτοπος δε, διότι η άμεσος υπό των δημοδιδασκάλων είσπραξις εγείρει πολλάκις λογοτριβάς μεταξύ αυτών και των γονέων των παίδων, αίτινες γεννώσι και ύποθάλπουσι δυσαρεσκείας διασειούσας την προς αλλήλους υπόληψιν και αγάπην και βλαπτικήν εχούσας εις των παίδων επιρροήν. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 72.

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/92.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

309. -Εγ. 3632 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως αποθεματικού ταμείου των δημοδιδασκάλων.

11 Αυγ. 1855

[...] Ούτω διά των εισπραχθησομένων χρημάτων καταβάλλονται τα πρώτα θεμέλια του των δημοδιδασκάλων ταμιευτηρίου, προωρισμένου να παραμυθήση το γήρας ανδρών αφωσιωμένων εις το εργώδες επάγγελμα της δημοτικής διδασκαλίας. [...]

Κλάδος α΄ σ. 600.

310. -Εγ. 4434 Υ. ΕΔΕ. Περί των βιβλιοθηκών των τε Γυμνασίων και των Ελληνικών σχολείων.

20 Σεπτ. 1855 Κλάδος α΄ σ. 379. Σχετικό.

ΒΔ. Περί διαθέσεως των αγοραζομένων η δωρουμένων βιβλίων.

28 Οκτ. 1855 Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Δεκ. 1855.

311. -Εγ. 4840 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως του ραβδισμού και περί διανομής βραβείων εις τους αριστεύοντας κατά τας γενικάς εξετάσεις μαθητάς.

10 Οκτ. 1855

[...] η καλώς εννοουμενη παιδεία δεν συνίσταται μόνον εις την εκμάθησιν των γραμμάτων άλλα κυρίως εις την δι' αυτών επίγνωσιν των κοινωνικών καθηκόντων και την των ηθών ρύθμισιν, [...]

Κλάδος Α σ. 605.

312. -Εγ. 118 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής υποτρόφων των δήμων εις την εν Τίρυνθι Γεωργικήν Σχολην.

31 Οκτ. 1855

προς τους Νομάρχας [...]

[...] εις το σχολείον τούτο δεν υπάρχει ουδέ εις υπότροφος των δήμων, τοιαύτην αδιαφορίαν εις αντικείμενον τοσούτον ουσιώδες ομολογουμεν με λύπην μας ότι δεν επεριμεναμεν [...]

[...] να άπαιτήσητε ιδίως πάρα των αρχών των ευπορωτέρων δήμων να σημειώσωσιν εις τους συνταττομένους ήδη προϋπολογισμούς των το απαιτούμενον ποσόν, διά την αποστολήν ενός νέου εις το διαληφθέν σχολείον, το οποίον δεν ύπερβαίνει τας τριακοσίας πεντήκοντα δραχμάς κατ' έτος· [...] < αλλιώς > θέλετε προσθέσει υμείς αυτό διά της αποφάσεως σας επί του προϋπολογισμού.

Γνωστοποιούμεν δε εις υμάς, ότι η ειρημένη σχολή κατηρτίσθη ήδη καλήτερον προστεθέντος εν αυτώ και του μαθήματος της Ελληνικής γλώσσης, το οποίον θέλει παραδίδεσθαι υπό του Γυμνασιάρχου Ναυπλίας Κυρίου Παμπούκη. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 83.

Σελ. 92
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 73
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  241 . -ΒΔ. Περί των εν Ευρώπη υποτρόφων.

  24 Οκτ. 1851

  Κλάδος α΄ σ. 367.

  1852

  242. -Εγ. 79 Υ. ΕΔΕ. Περί διακρίσεως των τάξεων κτλ.

  8 Ιαν. 1852

  προς τους Γυμνασιάρχας

  Παρατηρήσαντες ότι άλλως παρ' άλλου Γυμνασιάρχου χαρακτηρίζονται αι τάξεις του σχολείου και Γυμνασίου, όπερ πολλάκις φέρει εις την υπηρεσίαν σύγχυσιν, αξιούμεν να διακρίνητε άπαντες εις το εξής αυτάς συμφώνως με τα άρθρα 15 και 81 του κανονισμού, ήτοι πρώτην να ονομάζητε την κατωτέραν και καθεξής.

  Παρίσης α΄ σ. 259.

  243. -Δκ. 14950 Υ. ΕΔΕ. Περί υποτρόφων κορασίων.

  21 Ιαν. 1852

  Επειδή ο σκοπός [...] της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας [...] είναι κυρίως το να μορφωθώσι διδασκάλισσαι [...] διά την καλήν αγωγήν του θήλεος γένους εν ταις επαρχίαις [...].

  Επειδή διά των [...] επιδοθεισών [...] αναφορών δεν διευκρινίζεται, εάν οι αιτούντες προτίθενται να συντελεσωσιν εις τον ειρημένον [...] σκοπόν [...]

  [...] προσκαλούμεν διά του παρόντος, τους όσοι [...] έδωκαν αναφοράς [...] να δηλώσωσιν [...] εάν υπόσχωνται ότι τα κοράσια, υπέρ των οποίων επικαλούνται την συνδρομήν της Κυβερνήσεως, θέλουν αναδεχθή το διδασκαλικόν επάγγελμα εις ποίαν, η ποίας επαρχίας, δίδοντες την προς τούτο απαιτουμένην εγγύησιν.

  Εάν δε αι δοθείσαι ήδη αιτήσεις στηρίζωνται εις την ένδειαν, η εις θυσίας και εκδουλεύσεις προς την Πατρίδα και τον Βασιλικόν Θρόνον, να υποβληθώσιν, [...] αι περί τούτων αποδείξεις. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 8, 21 Ιαν. 1852.

  244. -Εγ. 7 Υ. Εσωτ. Περί κοινοποιήσεως αποσπάσματος του υγειονομικού κανονισμού της Επτανήσου.

  24 Ιαν. 1852

  [...] αφορώντος τα εις τον λιμένα της Κερκύρας καταπλέοντα πλοία [...] 11ον. Εις παν πλοίον αγκυροβολημένον εις τον λιμένα θέλει επιφορτίζεται εις εκ του πληρώματος, όχι ολιγώτερον των 20 ετών την ηλικίαν, να φυλάττη ημέραν και νύκτα. [...]

  Γιαννούλης 1852 σ. 4.

  245. -ΒΔ. Περί επιβολής δημοτικού δασμού εις τον δήμον Μυκώνου.

  22 Φεβρ. 1852

  Άρθρ. 2. [...] τα [...] εισπραχθησόμενα χρήματα θέλουσι χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις την τακτικήν πληρωμήν [...] επιστημονος ιατρού και μαίας. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 11, 4 Μαρτ. 1852.