Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 741-760 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/741.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Τα τακτικά μέλη

α') Ασκούνται ελευθέρως εν τοις Γυμναστηρίοις του Συλλόγου.

β') Μετεχουσι των συνεδριών και των συζητήσεων αυτού, έχοντα δικαίωμα ψήφου.

γ') Λαμβάνουσι δίπλωμα μετά την εκλογήν των και φέρουσι το σήμα του Συλλόγου εν ταις τελεταίς, ταις εκδρομαίς και τοις αγώσι αυτού.

δ') Δεν δύνανται να ώσι τακτικα μέλη μαθηταί Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων.

Άρθρ. 12. Ο βουλόμενος να γυμνάζεται εν τω Γυμναστηρίω του Συλλόγου δύναται να εγγραφή εταίρος αυτού επί μηνιαία καταβολή δραχμής μιάς και ημισείας. Τα δικαιώματα των εταίρων αναγραφήσονται εν ειδικώ κανονισμώ του Γυμναστηρίου, όπου ορισθήσεται και ώρα αποκλειστικώς διά τους εταίρους [...]

Άρθρ. 26. Διαλυομένου του συλλόγου, η περιουσία αυτού περιέρχεται εις το Αλεξανδράκειον νοσοκομείον [...] αχρονολόγητο

Ε. τ. Κ φ. 4, 13 Ιαν. 1896 (Β').

1896

3271 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού του εν Αθήναις Συνδέσμου των Συντεχνιών.

4 Ιαν. 1896 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1ον. Υπό των κάτωθι ύπογεγραμμένων προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των εν Αθήναις συντεχνιών ανασυνιστάται η κατά το έτος 1891 ιδρυθείσα εταιρεία, υπό την επωνυμίαν " Σύνδεσμος Συντεχνιών " , μέ έδραν τας Αθήνας, σκοπός της οποίας είναι α΄) η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας, εν όλω και εν μέρει, των εν Αθήναις συντεχνιών, β') η περιφρούρησις και προστασία αύτών, δι' εκθέσεων και παραστάσεων εγγράφων ή προφορικών, γ') η διαφώτισις των εκάστοτε δημοσίων και δημοτικών αρχών και δ') η ανέγερσις εν Αθήναις καταστήματος των συντεχνιών, δι' ιδιαιτέρων και εκουσίων συνεισφορών, ήτοι ευεργετημάτων δωρεών και κληροδοτημάτων.

Άρθρ. 4ον. Υπαρχόντων δύο σωματείων του αυτού επαγγέλματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκείνου του σωματείου θεωρείται μέλος του Συνδέσμου των Συντεχνιών, ούτινος έλαβε μέρος εις την ανασύστασιν αύτού. Απαγορεύεται η συμμετοχή εις τον Σύνδεσμον των Συντεχνιών προέδρου ιδρυομένου σωματείου της αυτής συντεχνίας, της οποίας ο πρόεδρος έλαβεν ήδη μέρος εις την ανασύστασιν αύτού. 'Εαν δε οι εργάται οιασδήποτε συντεχνίας αποκλείωνται, δυνάμει του οργανισμού της, να εγγράφωνται μέλη αύτης, επιτρέπεται εις τους εργάτας η τεχνίτας να ιδρύσωσιν έτερον σωματείον, εκλέγοντες όμως ως πρόεδρον αυτού καταστηματάρχη ν η συνέταιρον ανήκοντα ειδικώς εις το αυτό έπάγγελμα, και τότε μόνον αναγνωριζόμενος υπό του Συνδέσμου των Συντεχνιών, θα έγγράφηται εν τω μητρώω των μελών αυτού.

Άρθρ. 21. [...] Κατά τας συνεδριάσεις των συνελεύσεων απαγορεύεται απολύτως πάσα πολιτική συζήτησις [...]

Άρθρ. 25. Ο Σύνδεσμος, προϊόντος του χρόνου, άμα αι πρόσοδοι αυτού το επιτρέψωσι, θέλει καταρτίση εν τω ανεγειρομένω καταστήματι αυτού έσπερινάς, εμπορικάς και βιομηχανικάς σχολάς ως και λαϊκάς βιβλιοθήκας διά τα μέλη εν γένει των εν Αθήναις Συντεχνιών.

Σελ. 741
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/742.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 27. Ο Σύνδεσμος κέκτηται σημαίαν εθνικών χρωμάτων, φέρουσαν επί της μιας προσόψεως ελαιογραφίαν του Ευαγγελισμού, μετά της επιγραφής του, επί δε της ετέρας τους τίτλους των Συντεχνιών, ων οι πρόεδροι έλαβον μέρος εις την ανασύστασιν του Συνδέσμου. Κέκτηται επίσης σφραγίδα φέρουσαν εν τω κέντρω προτομήν του Διός, μέ τας λέξεις μέσω μεν " Ζεύς Σώτερ " , πέριξ δε τας λέξεις " Σύνδεσμος Συντεχνιών εν Αθήναις, 1891 - 1895 " .

Άρθρ. 28. Πας πρόεδρος των εν Αθήναις Συντεχνιών, καταστηματάρχης η συνέταιρος ων και ανήκων εις το αυτό επάγγελμα^ επιθυμών δε να εγγραφή μέλος του Συνδέσμου, οφείλει να υποβάλλη [...] έγγραφον αίτησιν [...]

Άρθρ. 30. [...] Η [...] επίτευξις του ιερωτάτου και κοινωνικωτάτου σκοπού, τον οποίον ο Σύνδεσμος προέθετο, εναπόκειται εις τα ευγενή και λαοφιλή αισθήματα των λαβόντων μέρος εις την ανασύστασιν αυτού προέδρων. ^

Πρακτικόν

Ο παρών οργανισμός, καταρτισθείς υπό της εκτελεστικής διά το πρώτον έτος 1896 επιτροπής, συγκειμένης εκ των προέδρων των Συντεχνιών κ.κ. Γ. Ζαμίχα των ξενοδόχων, Π. Κυπαρίσση των αργυροχρυσοχόων, Κ. Ζωτιάδου των γαλακτοπωλών, Ν. Χατζηαθανασίου των ξυλουργών και Δ. Λαδά των οινοπαντοπωλών, υπεγράφη υπό των προέδρων των κάτωθι Συντεχνιών, οίτινες έλαβον μέρος εις την ανασύστασιν του Συνδέσμου.

Αθήναι τη 3 Δεκεμβρίου 1895

Οι των Συντεχνιών πρόεδροι (Έπονται 27 ύπογραφαί).

Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1896 (Β').

3272. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Τριπόλει Συλλόγου των Φιλοπροόδων.*

8 Ιαν. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Σκοπός

Συνιστάται εν Τριπόλει Σύλλογος υπό την επωνυμίαν " Σύλλογος Φιλοπροόδων " σκοπόν έχων, διά της αδελφοποιήσεως των εν Τριπόλει διαμενόντων και αλλαχού λογίων, και άλλων δυναμένων να συντελώσι προς επίτευξιν του σκοπού του σωματείου, την κοινωνική ν ανάπτυξιν και πρόοδον, διά παντός καταλλήλου ηθικού μέσου, ήτοι συστάσεως θεάτρου και σκηνικής ορχήστρας, μουσικής εύρωπαικής, οργανικής τε και φωνητικής, εκκλησιαστικής, συστάσεως βιβλιοθήκης, εκδόσεως περιοδικών, σχολής ποδηλατικής, απαγγελίας, συναυλιών, απόρων παίδων, χορού, γυμναστικής, δι' εκδρομών, δι' εκμαθήσεως ξένων γλωσσών και εν γένει διά παντός κοινωφελούς μέσου.

Άρθρ. 2. Πας εν Τριπόλει διαμένων δύναται να εγγραφή τακτικόν μέλος [...]

1 Δεκ. 1895 * Ιδρύθηκε την 20 Νοεμ. 1894. Ε. τ. Κ φ. 6. 23 Ιαν. 1896 (Β΄).

3273.-ΒΔ. Περί καθηκόντων των β' τάξεως επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων και περί της σχέσεως αυτών προς τους νομαρχιακούς επιθεωρητάς.

13 Ιαν. 1896

Ε. τ. Κ φ. 3, 16 Ιαν. 1896.

Σελ. 742
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/743.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3274.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Φιλιατροίς Συνδέσμου " η Πρόοδος " .

19 Ιαν. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ου ο σκοπός αφορά εις την προαγωγήν των ηθικών και υλικών δυνάμεων της κοινωνίας του δήμου Εράνης και της επαρχίας Τριφυλίας.

Άρθρ. 2. Ο σκοπός του Συνδέσμου επιτυγχάνεται Α') διά της αναζωπυρώσεως του θρησκευτικού αισθήματος, διά των ηθικών και επιστημονικών διαλέξεων και διδαχών και διά της ιδρύσεως Γυμναστηρίου εν Φιλιατροίς· Β') διά της αλληλοβοηθείας του συστήματος της ειλικρινούς συνεργασίας και των συνεταιρισμών και διά της προστατεύσεως της σταφιδοπαραγωγής, οινοπαραγωγής, ελαιοπαραγωγής και των συναφών βιομηχανικών κλάδων.

Άρθρ. 4. Τα μέλη του Συνδεσμου αποτελούνται εκ πολιτών της επαρχίας Τριφυλίας παντός επαγγέλματος και πάσης κοινωνικής τάξεως και ηλικίας ουχί ανωτέρας του 21 έτους, καταβαλλόντων εις το ταμείον του Συνδέσμου την συνδρομήν αυτών δραχμήν 1 κατά μήνα, προπληρωτέαν [...] 17 Δεκ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 8, 25 Ιαν. 1896 (Β'). 3275. - Υ.Α. 79 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ειρήνην Ανδρουλή. αδείας συστάσεως, εν Πειραιεί και κατά την συνοικίαν Αγίου Νικολάου, τετραταξίου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

19 Ιαν. 1896

Ε. τ. Κ φ. 14, 19 Ιαν. 1896 (Γ΄).

3276.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως της επί τετραετίαν παρατάσεως της προσθέτου φορολογίας επί ειδών τινών παραγομένων εν τω δήμω Παμίσου, προς συντήρησιν γυμνασίου εν Μεσσήνη.

20 Ιαν. 1896

Ε. τ. Κ φ. 8, 23 Ιαν. 1896. 3277.-ΒΔ. Περί επαυξήσεως της ημερησίας επιχορηγήσεως συσσιτίου οπλιτών.

26 Ιαν. 1896

[...] Η προς βελτίωσιν της τροφής των οπλιτών του στρατού ημερησία επιχορήγησις ορίζεται ως εξής·

1) Εις δέκα λεπτά καθ' εκάστην διά τους άνδρας απάντων των όπλων των εν Αθήναις, Πειραιεί και Ναυπλίω φρουρούντων.

2) Εις οκτώ λεπτά καθ' εκάστην διά τους άνδρας επίσης απάντων των όπλων των εν ταις παλαιαίς επαρχίαις φρουρούντων και

3) Εις λεπτά εξ καθ' εκάστην διά τους εν ταις νέαις επαρχίαις [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 3 Φεβρ. 1896 (Β').

Σελ. 743
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/744.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3278.-Υ.Α. 1454 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Αγγελικήν Ν. Δημητράκη, αδείας συστάσεως εν Κύμη τετραταξίου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

31 Ιαν. 1896

Ε. τ. Κ φ. 25, 1 Φεβρ. 1896 (Γ').

3279.-ΒΔ. Περί δρομολογίων Στρατολογικών Συμβουλίων.

3 Φεβρ. 1896

Προτάσει του Ημετέρου επί των Στρατιωτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τα εξής περί ορισμού των πρωτευουσών των δήμων, εις ους μεταβαίνουσι τα Στρατολογικά Συμβούλια και εις ους προσέρχονται οι στρατεύσιμοι των διά του παρόντος διατάγματος οριζομένων δήμων [...]

Βλ. και τροποποίηση δρομολογίου στρατολογικού συμβουλίου νομού Μεσσηνίας στην

Ε. τ. Κ φ. 15, 20 Φεβρ. 1896 (Β').

Ε. τ. Κ φ. 14, 10 Φεβρ. 1896 (Β').

3280.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Βόλω Γυμναστικού Συλλόγου.

21 Φεβρ. 1896

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] του οποίου σκοπός είναι η επίδοσις εις τας σωματικάς ασκήσεις. Άρθρ. 2ον. προς επίτευξιν του σκοπού αυτού ο Σύλλογος θα ιδρύση γυμναστήριον, θα αγοράση λέμβους και θά προμηθευθή όπλα [...] Πλην τούτων θά ορίζη ημέρας εκδρομών ανά τα περίχωρα η κωπηλασιών και θα τέλη [...] αγώνας μεταξύ των μελών, προς δε και άπαξ τουλάχιστον του έτους αγώνας δημοσίους Θεσσαλικούς.

Άρθρ. 8ον. Οι μάλλον ησκημένοι των εταίρων θα χρησιμεύωσιν ως οδηγοί και διδάσκαλοι των άλλων· εν ανάγκη δε θά κληθη και ειδικός καθηγητής.

Δύναται να επιτραπή [...] ίνα ασκώνται εν τοις καθιδρύμασι του Συλλόγου και άλλοι πλην των μελών, επί πληρωμή μιας δραχμής κατά μήνα.

Άρθρ. 9ον. Ο Σύλλογος δύναται να έλθη εις επικοινωνίαν μετά σωματείων η κοινοτήτων εν Ελλάδι είτε αλλαχού προς τον σκοπόν οργανώσεως ομοίων συλλόγων η σωμάτων μελλόντων να εξυπηρετήσωσι τας ανάγκας της πατρίδος [...]

21 Φεβρ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 42, 30 Απρ. 1896 (Β').

3281.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Πειραιεί λέσχης " Ο Ερμής " .

23 Φεβρ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός της Λέσχης είναι η στερέωσις και βελτίωσις των μεταξύ των μελών αυτής υπαρχουσών κοινωνικών σχέσεων και η επιμέλεια των γενικών εμπορικών συμφερόντων.

Σελ. 744
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/745.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 6. Ουδείς δύναται να εκλεγή μέλος της Λέσχης, αν μη έχη συμπεπληρωμένον το εικοστόν έτος της ηλικίας του.

Άρθρ. 28. Κοσμία συμπεριφορά εις λόγους και πράξεις είναι απαραίτητος εν τη Λέσχη, απαγορεύεται δε πάσα θρησκευτική και πολιτική συζήτησις [...]

11 Δεκ. 1894 Ε. τ. Κ φ. 18, 28 Φεβρ. 1896 (Β').

3282.-ΒΔ. Περί συστάσεως και δευτέρας τάξεως εις το εν Βαρυμπόπι (Τριφυλίας) ελλην. σχολείον.

24 Φεβρ. 1896

[...] όπερ συντηρείται εκ κληροδοτήματος, εφ' όσον επαρκεί το έσοδον αυτού.

Ε. τ. Κ φ. 18, 28 Φεβρ. 1896 (Β').

3283.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων.

29 Φεβρ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του σωματείου είναι η αμοιβαία υποστήριξις των αποτελούντων αυτό μελών, η επίρρωσις των γενικών του σωματείου και των μερικών συμφερόντων ενός εκάστου των μελών αυτού.

Άρθρ. 3. [...] τακτικά μέλη του σωματείου γίνονται, τη προτάσει τριών μελών και εγκρίσει του ημίσεος πλέον ενός τουλάχιστον των εν τη συνεδριάσει τακτικών μελών, διά μυστικής ψηφοφορίας, οι επί διετίαν εργασθέντες εν τινί των ημερησίων αθηναϊκών εφημερίδων, ως τακτικοί έμμισθοι συντάκται, ωσαύτως και οι χρηματίσαντες πλέον των δύο ετών ως τοιούτοι και αποσχόντες της εργασίας ταύτης, ευθύς ως αναλάβωσι τακτικήν δημοσιογραφικήν εργασίαν εν ήμερησία εφημερίδι [...]

Άρθρ. 11. Ο Σύνδεσμος έχει ταμείον αλληλοβοη θείας, ου οι πόροι είνε αι μηνιαίαι καταβολαί των μελών, εκάστη των οποίων ορίζεται εις δραχμήν μίαν (1), ως και αι έκτακτοι δωρεαί, εισφοραί κ.τ.λ.

Άρθρ. 14. τα εκλεγόμενα νέα τακτικά μέλη καταβάλλουσιν εικοσιπέντε (25) δραχμάς ως δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρ. 16. Επί του ταμείου της αλληλοβοηθείας τα μέλη έχουσιν ισα δικαιώματα [...]

Άρθρ. 17. παν μέλος, λαμβάνων δημοσίαν θέσιν και παραμένων έμμισθος συντάκτης ημερησίας εφημερίδος, ουδέν δικαίωμα έχει επί του ταμείου άλληλοβοηθείας. Εάν μέλος τι του Δ. Συμβουλίου αναλάβη δημοσίαν θεσιν, το μέλος τούτο Δεν δύναται ν' αποτελή μέρος του Δ. Συμβουλίου.

Άρθρ. 19. το σωματείον τη συνεργασία των μελών αυτού και αναλώμασι του ταμείου, δύναται να εκδίδη ετήσιον ημερολόγιον η και περιοδικόν επιμελεία του Δ. Συμβουλίου.

Άρθρ. 20. το Σωματείον κατά την πρώτην Κυριακην του Απριλίου θα εορτάζη διά κοινού γεύματος την επέτειον αυτού εορτήν.

Άρθρ. 21. τα μέλη του Σωματείου εισίν αλληλεγγύως συνδεδεμένα, κοινήν δ' υπέχουσιν υποχρέωσιν, ως προς την κατ' άτομον προστασίαν της αξιοπρέπειας του Τύπου και του Σωματείου.

Σελ. 745
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/746.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 22. το Σωματείον έχει σφραγίδα φερουσαν εν τω μέσω ως σύμβολον δύο γραφίδας και γύρω τον τίτλον αυτού.

Άρθρ. 23. 'Επίτιμα μέλη του Σωματείου εκλέγονται διά ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως οι διευθυνταί των εφημερίδων [...] Μέλη επίτιμα η αντεπιστέλλοντα δύνανται να εκλεχθώσιν και οι εν ταις επαρχίαις η εν τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένοι δημοσιογράφοι.

Άρθρ. 25. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Σωματείου η περιουσία αυτού περιέρχεται . εις το δημοτικόν νοσοκομείον " 'Ελπίς " .

Εψηφίσθη εν Αθήναις μηνί Φεβρουαρίω του 1896

(Έπονται αι ύπογραφαί) Διά την αντιγραφήν

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. γραμματεύς Κ. Παλαμάς Κ. Γιολδάσης

Ε. τ. Κ φ. 19, 1 Μαρτ. 1896 (Β').

3284.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις " Συνδέσμου Τεχνιτών Αρβυλοποιών " .

29 Φεβρ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. Σκοπός της ιδρύσεως του Σωματείου είναι α') η σύστασις ταμείου αλληλοβοηθείας μεταξύ αυτών, β') η συνδρομή των εκ των μελών καταστάντων ανικάνων και απόρων, γ') η εξομάλυνσις των μεταξύ των μελών αναφυομένων διαφορών των σχέσιν εχουσών μέ το επάγγελμά των, και δ') η μελέτη των εις τον κλάδον των αφορώντων ζητημάτων, προς βελτίωσιν των τυχόν κακώς κειμένων.

Άρθρ. 4ον. Μέλη του Σωματείου γίνονται πάντες οι εν Αθήναις αρβυλοποιοί τεχνίται και μαθητευόμενοι [...] Έλληνες πολίται [...]

Άρθρ. 5ον. Γίνονται δεκτά ως μέλη και τεχνίται αρβυλοποιοί μη όντες υπήκοοι Έλληνες ως και εν τω στρατω υπηρετούντες υπαξιωματικοί, οίτινες έχουν τα αυτά δικαιώματα των εταίρων πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρ. 8ον. Έκαστον ενεργόν μέλος του Σωματείου οφείλει να καταβάλη λόγω συνδρομής κατά εβδομάδα ο μεν τεχνίτης δραχμήν μίαν ο δε βοηθός λεπτά πεντήκοντα [...]

Άρθρ. 11ον. το Σωματείον δύναται τη πλειονοψηφία των εν απαρτία μελών του ν' αναλαμβάνη εργασίας εις όφελος αυτού και των μελών κανονίζον μετά του συμβουλίου τους όρους, ύφ' ους δέον ν' αναλαμβάνηται πάσα εργασία του κύκλου των και παν σχετικόν προς αυτήν.

Άρθρ. 16ον. το Σωματείον θα φέρη σφραγίδα σχήματος ελλειψοειδούς μέ την επιγραφήν γύρωθεν " Σύνδεσμος τεχνιτών αρβυλοποιών Αθήναι " , εν τω μέσω δε πτηνόν κρατούν διά του ράμφους κλάδον ελαίας, ως και σημαίαν των αυτών σημάτων. [...]

10 Φεβρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 21, 7 Μαρτ. 1896 (Β΄).

3285.-Ν. ^ΒΤΞΘ'. Περί συμπληρώσεως του άρθρου 56 του από 3 Σεπτεμβρίου 1895 νόμου ΒΤΜΘ' περί της στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδευσεως.

1 Μαρτ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 26, 3 Μαρτ. 1896.

Σελ. 746
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/747.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3286.-Υ.Α. 3632 Υ. ΕΔΕ. Περί καταρτισμού επιτροπείας προς σχεδίασιν κλπ. τύπων σχολείων.

6 Μαρτ. 1896 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ κλπ.

Δυνάμει του αρθρ. 69 του ΒΤΜΘ' νόμου, όπως σχεδιασθώσιν, εξετασθώσι και εγκριθώσιν οι εν τω 68 άρθρω του αυτού νόμου αναφερόμενοι τύποι σχολείων, καταρτίζεται επιτροπεία εκ του νομομηχανικού κ. Δ. Καλλίου, εκ του διευθυντού του εν Αθήναις Διδασκαλείου κ. Μιλτιάδου Βρατσάνου, εκ του επιθεωρητού των κατά τον Νομόν Αττικής και Βοιωτίας δημοτικών σχολείων κ. Θεμ. Μιχαλοπούλου, και του καθηγητού του Β' και Γ' γυμνασίου Αθηνών κ. Παν. Οικονόμου.

Ο Υπουργός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ε. τ. Κ φ. 22, 8 Μαρτ. 1896 (Β').

3287 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του τροποποιηθέντος καταστατικού του Εργατικού Συνδέσμου Ληξουρίου " η Αδελφοποίησις " .

7 Μαρτ. 1896

Τροποποιηθέντα άρθρα και προσθήκη ετέρων [...]

Άρθρ. 2. Ο Εργατικός Σύνδεσμος σκοπόν έχει· α΄) την συνδρομήν και βοήθειαν των εν ανάγκη περιερχομένων μελών του Συνδέσμου [...] β΄) την αδελφικήν μεταξύ των μελών ένωσιν, την διανοητικήν ανάπτυξιν και ηθικήν αυτών μόρφωσιν διά παντός μέσου τείνοντος προς τον σκοπόν τούτον, επεκτεινομένου του μέτρου τούτου εν ανάγκη και εκτός των μελών του Συνδέσμου δι' οιασδήποτε αγαθοεργού πράξεως, κειμένης πάντοτε εν τη περιφερεία των δυνάμεων του Συνδέσμου. Πάσα άλλη ενέργεια του Συνδέσμου αφορώσα την βελτίωσιν της εργατικής τάξεως και την προστασίαν των συμφερόντων της, θέλει αποφασίζεται εν δημοσία συνεδριάσει των μελών διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρευρισκομένων μελών.

Άρθρ. 5 αντί του 3ου. Μέλος τακτικόν του Συνδέσμου δύναται να γίνη πας εργάτης πάσης εθνικότητος και θρησκείας, υγειής το σώμα, απηλλαγμένος της στρατιωτικής υποχρεώσεως, ηλικίας ουχί πλέον των 55 ετών, διαμένων ενταύθα και ανήκων εις τας έπομενας τάξεις· α') πάντες οι εργάται οιασδήποτε τέχνης· β') οι κρεοπώλαι· γ΄) οι καφεπώλαι· δ') οι ιχθυοπώλαι· ε') οι αρνοπώλαι· ς') οι οινοπώλαι· ζ') οι καρραγωγείς και αμαξηλάται · η΄) οι μεταπράται και γυρολόγοι· θ') οι ναύται, λεμβούχοι και αλιείς· ι) οι δερματοπώλαι· ια') οι ιδιωτικοί υπάλληλοι της επαρχίας μας και ιβ^) πάντες εν γένει οι μικρεμποροι και μικροβιομήχανοι.

Άρθρ. 59. Ο Εργατικός Σύνδεσμος ιδρύσας κατά το παρελθόν έτος σχολήν προς ηθικήν και διανοητικήν ανάπτυξιν των εις τας διαφόρους τέχνας και υπηρεσίας ασχολουμένων απόρων παίδων υπό τον τίτλον " Εσπερινή Σχολή των απόρων παίδων " και επιθυμών ίνα η σχολή αύτη διατηρήται πάντοτε υπό την επίβλεψιν του Συνδέσμου, κανονίζει τα επόμενα· α') 'Επιτρέπει ίνα εκ του ταμείου του Συνδεσμου δαπανώνται κατ' έτος υπέρ της σχολής το όγδοον κατά προσέγγισιν του προϋπολογισμού των εσόδων του Συνδέσμου· β') το εκ δωρεών εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εισπραττόμενο ν υπέρ της Σχολής κεφάλαιον, θελει αποτελεί ιδιαίτερον ταμείον προς χρήσιν των αναγκών αυτής, το δε τυχόν κατ' έτος περίσσευμα θέλει συγχωνεύεται εις το ταμείον του Συνδέσμου, δαπανώμενον κατά προτίμησιν

Σελ. 747
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/748.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εις τας ανάγκας της σχολής· γ') Τα μεν εισπραττόμενα χρήματα της Σχολής δέον να παραδίδωνται εις τον ταμίαν του Συνδέσμου, εις χείρας του οποίου Δεν δύνανται να μένωσι πλέον των τριακοσίων (300) δραχμών, εφαρμοζομένων διά το τυχόν πλεόνασμα των όρων του 49 άρθρου* του Καταστατικού, ο δε ταμίας υποχρεούται να συμμορφωθή προς τους όρους του 34 άρθρου**· και δ') Αναθέτει εις τας κατά καιρούς επιτροπάς του Συνδέσμου την υποχρέωσιν να κανονίζωσιν δι' ειδικού κανονισμού πάντα τα αναγκαία προς εντελεστέραν λειτουργίαν της Σχολής [...] 16 Φεβρ. 1896 * Αγορά λαχειοφόρων ομολογιών Εθνικής Τραπέζης.

** Τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων.

Ε. τ. Κ φ. 24, 14 Μαρτ. 1896 (Β').

3288.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Τριπόλει τεκτονικού συλλόγου " ο Άγιος Ιωσήφ " .

7 Μαρτ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός του συλλόγου είναι η ανάπτυξις των καθόλου τεκτονικών συμφέροντων και η αρωγή των απόρων τεχνιτών εν περιπτώσει ασθενείας.

Άρθρ. 3. [...] τακτικά μέλη γίνονται πρόσωπα ανήκοντα εις την τεκτονικήν τάξιν [...]

8 Νοεμ. 1895

Υποχρεωτική δεκαετής δέσμευση από την ημερομηνία της εισόδου.

Ε. τ. Κ φ. 26, 16 Μαρτ. 1896 (Β').

3289.-ΒΔ. Περί απολύσεως διδασκάλων.

7 Μαρτ. 1896

[...] απολύομεν της υπηρεσίας τον Γ. Μυλωνόπουλον, διδάσκαλον Αβραμίου, ως ανίκανον ένεκα γήρατος καταστάντα και μάλλον βλάπτοντα η ωφελούντα τους μαθητάς διά της πνευματοκτόνου διδασκαλίας του, τον διδάσκαλον Πιπερίτσης του δήμου Εύας Διονύσιον Ιθακήσιον, ως αμελέστατον περί την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του και φυγαδεύοντα από του σχολείου τους μαθητάς. [...]

Ε. τ. Κ φ. 56, 9 Μαρτ. 1896 (Γ').

3290.-ΒΔ. Περί τροποποιήσεως [...] < τού τελευταίου εδαφίου του άρθρου 257 " του από 1 Φεβρουαρίου 1893 Β.Δ. " περί διαιρέσεως, κανονισμού και τάξεως της υπηρεσίας του Υπουργείου των 'Εξωτερικών και περί διαγωνισμού προς εισαγωγήν εις αυτήν.

7 Μαρτ. 1896

[...] " Εκτός της Γαλλικής οι υποψήφιοι, όσοι ζητήσωσι τούτο εν τη περί διαγωνισμού αναφορά, εξετάζονται και εις την Τουρκικήν, την Αραβικήν, την Γερμανικήν, την Αγγλικήν, την Ιταλικήν, την Σερβικήν και την Βουλγαρικήν γλώσσαν " [...]

Ε. τ. Κ φ. 27, 8 Μαρτ. 1896.

Σελ. 748
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/749.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3291.-ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελληνικού σχολείου εν Πεσσάδες του δήμου Λιβαθούς.

9 Μαρτ. 1896

[...] ου τα έξοδα της συντηρήσεως θέλουσι καταβάλλεσθαι εκ των τόκων του εις την Εθνικήν Τράπεζαν κατατεθειμένου κληροδοτήματος Απ. Ιγγλέση.

Ε. τ. Κ φ. 30, 29 Μαρτ. 1896 (Β'). 3292.-Ν. ^ΒΤΟΓ'. Περί οργανισμού του δασοκομικού τμήματος του γεωργικού σταθμού εν Βυτίνη της Γόρτυνος.

16 Μαρτ. 1896

Άρθρ. 1. το δασοκομικόν τμήμα σκοπόν έχει την μόρφωσιν δασοφυλάκων και δασοκόμων.

Άρθρ. 3. Η εν τω δασοκομικώ τμήματι διδασκαλία είναι πρακτική και παραδειγματική, διαρκεί δε διετίαν.

Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά μεν το πρώτον έτος περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα·

1) Πρακτικήν αριθμητικήν μετά πρακτικής στερεομετρίας.

2) Δασικήν ζωολογίαν και βοτανικήν.

3) Δασοκομικήν (Waldbau, Culture de bois).

4) Καλλιγραφίαν και ιχνογραφίαν.

κατά δε το δεύτερον έτος·

1) Δασοκομικήν.

2) Υλωρικήν (Forstschutz, Protection des bois).

3) Υλοχρηστικήν (Forstsbenutzung, Εxplotation des bois).

4) Δασικήν νομοθεσίαν.

5) Θηραματικήν.

6) Τυπικήν υπηρεσίαν δασοφύλακος.

Η επί των ειδικών δασολογικών μαθημάτων πρακτική εφαρμογή γίνεται τακτικώς μεν εν τοις δάσεσι του δήμου Νυμφασίας, ων η διοίκησις και διαχείρισις ανατίθεται εις τον διευθυντήν του δασοκομικού τμήματος, αποσπωμενη καθ' ολοκληρίαν από της δικαιοδοσίας του αρμοδίου δασάρχου και οικονομικού εφόρου, εκτάκτως δε και κατ' έποχάς, οριζομένας διά διαταγής του Υπουργού των Οικονομικών, εν τοις άλλοις δάσεσι της Γόρτυνος, η εν τοις του παρακειμένου δήμου Φαλάνθου, η και εν τοις δάσεσιν άλλων επαρχιών, δι' εκδρομών των μαθητών υπό την οδηγίαν του διευθυντού του δασοκομικού τμήματος.

Άρθρ. 4. Εις το δασοκομικόν τμήμα κατατάσσονται πολίται Έλληνες, έχοντες τα εξής προσόντα·

1) μη υπερβάντες το 30 έτος της ηλικίας των.

2) Εκπληρώσαντες την στρατιωτικήν αυτών υποχρέωσιν και φέροντες πιστοποιητικόν αμέμπτου διαγωγής η απαλλαγέντες της υποχρεώσεως ταύτης, ουχί όμως εξαιρεθεντες αυτής [...] Η κατάταξις αυτών γίνεται άνευ μεν εξετάσεων, εάν φέρωσιν απολυτήριον ελληνικού σχολείου [...] εάν φέρωσι μόνον απολυτήριον δημοτικού σχολείου.

Εκ των φερόντων απολυτήριον ελληνικού σχολείου προτιμώνται κατά την κατάταξιν οι έχοντες εν αυτώ ανώτερον βαθμόν.

Σελ. 749
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/750.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 5. Κατατάσσονται αμέσως ως δευτεροετείς, μετά ευδόκιμον δοκιμασίαν εις τα μαθήματα του πρώτου έτους, οι φέροντες απολυτήριον μιας των Γεωργικών Σχολών του Κράτους και έχοντες τα προσόντα της α' § του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρ. 6. Ο αριθμός των κατατασσομένων μαθητών ορίζεται κατά το πρώτον έτος εις 50. Ανα παν δ' επόμενον Δεν δύναται να υπερβή τους 25 [...]

Οι μαθηταί ενοικούσιν εν τοις καταστήμασι του Γεωργικού Σταθμού, εφ' όσον ταύτα επαρκούσι, και συντηρούνται ιδίαις δαπάναις [...]

Εις τους εικοσιτέσσαρας πρώτους, κατά την πρόοδον, μαθητάς χορηγείται μηνιαίον επίδομα δραχμών τριάκοντα εις έκαστον [...] προτιμωμένων επί ίσων των εκ του δήμου Νυμφασίας καταγομένων μαθητών [...]

Άρθρ. 8. το σχολικόν έτος άρχεται την πρώτην Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνιου εκάστου έτους [...]

Άρθρ. 9. Αι εξετάσεις διεξάγονται δημοσία ενώπιον τριμελούς επιτροπής [...]

Άρθρ. 10. Οι λαβόντες απολυτήριον δασοκόμου μέ βαθμόν καλώς, λίαν καλώς και άριστα, διορίζονται κατά σειράν επιτυχίας δασοφύλακες, προαγόμενοι μέχρι του βαθμού του αρχιφύλακος α' τάξεως [...] Κατά τον διορισμόν προτιμώνται εκ των ισοβάθμων οι υπηρετήσαντες εν τω στρατω ως υπαξιωματικοί.

Άρθρ. 12. Η υπηρεσία των δασοφυλάκων και αρχιφυλάκων είναι συντάξιμος [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 19 Μαρτ. 1896. 3293.-ΒΔ. Περί μεταρρυθμίσεως β' § του 1 άρθρου του περί προσόντων των καθηγητών και διδασκάλων των διδασκαλείων και της Ριζαρείου Σχολής

Β. διατάγματος του 1886.

16 Μαρτ. 1896

[...] ένα διορισθή τις καθηγητής των θρησκευτικών μαθημάτων εν διδασκαλείω απαιτείται να έχη πτυχίον προλύτου της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 19 Μαρτ. 1896.

3294.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Ζατούνη Πατριωτικού Συνδέσμου των Ζατουνιτών.

20 Μαρτ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Συνιστάται [...] Σύνδεσμος των εκ Ζατούνης καταγομένων και διαμενόντων είτε εντός του Κράτους, η και εκτός αυτού, και των προ διετίας εν Ζατούνη εγκατασταθεντων, σκοπόν έχων διά της συστάσεως ταμείου εν γένει μεν την θρησκευτικήν και πνευματικήν διαμόρφωσιν της νεωτέρας της κωμοπόλεως γενεάς, ειδικώτερον δε την μέριμναν υπέρ των απόρων του τόπου κατοίκων διά της συστάσεως εργοστασίων προς εύρεσιν εργασίας των άεργων, και υπέρ παντός χρησίμου και αναγκαίου τω τόπω, και την έπικοινωνίαν πάντων των απανταχού Ζατουνιτών. [...] 17 Δεκ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 30, 29 Μαρτ. 1896 (Β').

3295.-Ν. ΒΤΠΒ'. Περί Πετριτσείου Γυμνασίου.

20 Μαρτ. 1896

Σελ. 750
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/751.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρον μόνον. προς τη κατά τον ΛΣΠΕ' νόμον της 12 Νοεμβρίου 1885 ωρισμένη ετησία χορηγία του Λιμενικού ταμείου Ληξουρίου υπέρ του εν τη πόλει ταύτη Πετριτσείου Γυμνασίου, επιτρέπεται να χορηγήται εκ του δημοσίου ταμείου και ποσόν εξακισχιλίων δραχμών ετησίως προς συμπλήρωσιν των προς συντήρησιν του ειρημένου Γυμνασίου απαιτουμένων αναγκών [...]

Ε. τ. Κ φ. 39, 23 Μαρτ. 1896.

3296.-ΒΔ. Περί της συγκροτήσεως της ανωτάτης υγειονομικής επιτροπής του Β. ναυτικού.

20 Μαρτ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 43, 2 Απρ. 1896.

3297.-Ν. ΒΤΟΗ'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του νόμου περί στρατολογίας.

21 Μαρτ. 1896

Άρθρ. 1. το άρθρον 33 του νόμου περί στρατολογίας καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου·

" Άρθρον 33. Απαλλάσσονται της ενεργού υπηρεσίας εν ειρήνη·

α') Ο πρεσβύτερος των εκ του αυτού πατρός και της αυτής μητρός ορφανών.

β') Ο πρεσβύτερος των εκ πατρός μόνον ορφανών, οπόταν η μήτηρ αυτών, ελθούσα εις έτερον γάμον, αποτελή ιδίαν κεχωρισμένην οικογένειαν μετά του νέου αυτής συζύγου.

γ') Ο μόνος η ο πρεσβύτερος των υιών γυναικός εν χηρεία διατελούσης η ο μόνος έγγονος η ο πρεσβύτερος των εγγόνων μάμμης εν χηρεία διατελούσης, μη εχούσης δε ούτε υιόν ούτε γαμβρόν. Αν κατά τας ανωτέρω περιστάσεις ο πρεβύτερος των αδελφών τύχη ων τυφλός η φέρη ανίατον σωματικήν βλάβην, καθιστώσαν αυτόν ανίκανον προς εξάσκησιν του επαγγέλματός του, η αν έχη ιδίαν οικογένειαν, απαλλάσσεται ο αμέσως επόμενος αδελφός, υπαγομένου δε και τούτου εις τας αυτάς περιστάσεις, ο μετ' αυτόν, και ούτω καθεξής.

δ') Ο μόνος υιός ζώντος πατρός.

ε') Ο πρεσβύτερος υιός ζώντος πατρός.

Αν δε ο πρεσβύτερος των υιών τύχη ων τυφλός η φέρη ανίατον σωματικήν βλάβην, καθιστώσαν αυτόν ανίκανον προς πάσαν εργασίαν, απαλλάσσεται ο δεύτερος, υπαγομένου δε και τούτου εις τας αυτάς περιστάσεις, ο μετ' αύτόν, και ούτω καθεξής.

Αν ο πατήρ είναι εντελώς ανίκανος προς πάσαν εργασίαν και ο πρεσβύτερος αυτού υιός αποτελη ιδίαν οικογένειαν, απαλλάσσεται ο επόμενος των αδελφών.

Τα τέκνα του προηγουμένου γάμου συζύγου, γυναικός εν χηρεία διατελούσης, αποτελούσιν ιδίαν οικογένειαν, και εξ αυτών απαλλάσσεται το πρεσβύτερον των εκ πατρός και μητρός ορφανών, εάν έχη αδελφήν άγαμον η αδελφόν ανήλικον, τα δε τέκνα τα γεννηθέντα εκ της γυναικός ταύτης και του αποβιώσαντος συζύγου της αποτελούσιν επίσης ιδίαν οικογένειαν και εξ αυτών απαλλάσσεται το πρεσβύτερον ως πρεσβύτερος υιός γυναικός, εν χηρεία διατελούσης.

Τα εκ διαφόρων συζύγων τέκνα γυναικός εν χηρεία διατελούσης αποτελούσι μίαν αδιαίρετον οικογένειαν, και εξ αυτών απαλλάσσεται το πρεσβύτερον.

Το αυτό εφαρμόζεται, και αν ανήρ τις απέκτησεν εκ διαφόρων συζύγων τέκνα εξ αύτών, οπότε απαλλάσσεται το πρεσβύτερον.

Σελ. 751
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/752.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Όταν όμως εκλείπωσιν ο ανήρ και η γυνή, τα εξ εκάστου γάμου τέκνα αποτελούσιν ιδίαν οικογένειαν, και απαλλάσσεται το πρεσβύτερον εξ εκάστης των ούτω κεχωρισμενων οικογενειών, αν έχη αδελφήν άγαμον η αδελφόν μήπω ενηλικιωθέντα.

ς') Ο πρεσβύτερος δύο αδελφών ανηκόντων εις την αυτήν απογραφήν, αν ο νεώτερος κριθή ικανός διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Ο ούτω κριθείς ικανός δεν δύναται να επικαλεσθή ευεργέτημα απαλλαγής επί τω λόγω, ότι έτερος αδελφός αυτού υπηρετεί εν τω στρατώ.

Εν τω ανωτέρω έδαφίω δεν υπάγονται οι παραλειφθέντες και συνεπώς οι εν αρχή του κληρωτικού πίνακος εγγραφέντες, ούτε εκείνοι, οιτινες, εύρεθέντες προφανώς ανήλικοι, μετεφερθησαν εκ μιας εις ετέραν ηλικίαν και ένεκα τούτου συγκληρούνται μεθ' ετέρου αδελφού των, αλλ' ούτε αν ο έτερος των αδελφών είναι διαθέσιμος.

ζ') Ο έχων αδελφόν υπηρετούντα εν τω στρατω της ξηράς η της θαλάσσης. Η απαλλαγή αύτη δεν εφαρμόζεται εις τον έχοντα αδελφόν υπηρετούντα εν τω στρατω ως ανυπότακτον η ως μαθητήν εις την Σχολήν των Ευελπίδων η των Ναυτικών Δοκίμων, η ως μαθητευόμενον μουσικόν η τεχνίτην η ναυτόπαιδα.

η') Ο αδελφός του αποθανόντος εν τω στρατω η εν αναρρωτική αδεία η του τεθέντος εις απόταξιν η εις αποστρατείαν επί τραύματι επενεχθέντι αυτώ εν διατεταγμένη υπηρεσία, η διά βλάβας σωματικάς, επισυμβάσας αυτώ εν τω στρατω ένεκεν διατεταγμένης υπηρεσίας.

Η κατά τα εδάφια ς και ζ' απαλλαγή εφαρμόζεται εις ένα μόνον αδελφόν εκάστοτε, επαναλαμβάνεται δε εν τη αυτή οικογενεία, οπόταν τα αυτά δικαιώματα παρουσιασθώσιν εκ νέου εν αυτή.

θ)' Οι διά βοηθητικάς υπηρεσίας του στρατού κρινόμενοι ικανοί, εν οις συμπεριλαμβάνονται και οι μη έχοντες το απαιτούμενον ελάχιστον ανάστημα προς κατάταξιν εν τω στρατω, όπερ ορίζεται εις 1, 54.

ι) Οι εθελονταί επί διετίαν εν τω στρατω ύπηρετήσαντες.

Οι εις τας ανωτέρω κατηγορίας υπαγόμενοι, άμα εκλείψωσιν οι λόγοι της απαλλαγής των, και οι κληρωτοί της αυτής απογραφής, αν Δεν έχωσι διανύσει εν τω στρατώ εικοσάμηνον ύπηρεσίαν, οφείλουσι να προσέλθωσι προς κατάταξιν άνευ ετέρας ειδοποιήσεως εντός 40 ήμερων, λογιζομένων από της εκλείψεως των λόγων της απαλλαγής " .

το άρθρον 37 καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου·

" Άρθρον 37. Οι μαθηταί των στρατιωτικών σχολείων και οι μαθηταί του πολεμικού Ναυτικού απαλλάσσονται της κατά τον παροντα νόμον στρατείας, αποβαλλόμενοι όμως του σχολείου προ του πέρατος των σπουδών των η μη κατατασσόμενοι εν τω στρατω, εγγράφονται εν τω στρατολογικώ καταλόγω του αμέσως επομένου έτους " .

το άρθρον 38 καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου·

" Άρθρον 38. Απαλλάσσονται της στρατιωτικής υπηρεσίας οι λειτουργοί παντός βαθμού της επικρατούσης και πάσης άλλης ανεγνωρισμένης θρησκείας και εκείνοι των Ισραηλιτών, άνευ των οποίων, κατά βεβαίωσιν του Ραββίνου, Δεν δύναται να γείνη ιεροτελεστία, αλλ' οίτινες Δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τους πέντε διά πάσαν υπάρχουσαν συναγωγήν, και οίτινες Δεν αντικαθίστανται προ της παρελεύσεως δεκαετίας από του διορισμού των " .

Το άρθρον 41 καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου.

" Άρθρον 41. Αναβολή κατατάξεως επιτρέπεται εν ειρήνη και μόνον εις τους εξαιτησαμένους ταύτην προ της κατά το άρθρον 47 κληρώσεώς των.

α'._ - - Εις τους φοιτητάς του Εθνικού Πανεπιστημίου η τους των εν τη αλλοδαπή Πανεπιστημίων και εις τους μαθητάς του Σχολείου των Τεχνών, εάν προσαγάγωσιν αυθεντικήν περί του έτους της κατά την εποχήν των κληρώσεων φοιτήσεως η μαθητείας απόδειξιν,

Σελ. 752
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/753.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

τριών μεν ετών εις τους διανύοντας το δεύτερον έτος των σπουδών των, δύο εις τους το τρίτον και εν εις τους το τέταρτον διανύοντας.

β΄._Εις τους μαθητάς των Διδασκαλείων και τους μαθητάς των Γεωργικών Σχολών, εφ' όσον διατελούσι μαθηταί.

γ'._^Εις τους εσωτερικούς μαθητάς των εν αλλοδαπή Στρατιωτικών η τεχνικών Σχολών επί δύο η τρία έτη, αναλόγως της διαρκείας των εν εκάστη Σχολή σπουδών των και επί προσαγωγή επισήμου πιστοποιητικού, αρμοδίως κεκυρωμένου.

Αι περί αναβολής αιτήσεις μετά των αποδεικτικών εγγράφων υποβάλλονται απ' ευθείας εις το Στρατολογικόν Συμβούλιον, όπερ αποφαίνεται ανεκκλήτως περί της παραδοχής η μη της αιτήσεως.

Ο τυχών αναβολής κατατάξεως διατηρεί τον αριθμόν του κληρωτικού πίνακος, και εντός 40 ημερών από της λήξεως της αναβολής και άνευ ετέρας ειδοποιήσεως οφείλει να προσέλθη προς εκπλήρωσιν απασών των ύποχρεώσεών του, άς επιβάλλει αυτώ ο νόμος ως εκ του αριθμού του εν τω κληρωτικώ πίνακι " .

το άρθρον 51 καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου·

" Άρθρον 51. Μετα τον καταρτισμόν του κληρωτικού πίνακος το Στρατολογικόν Συμβούλιον εξετάζει άπαντας τους εν αυτώ εγγεγραμμένους, αν κεκτηνται την προς στράτευσιν σωματικήν ικανότητα, και οι μεν κρινόμενοι παρά του υγειονομικού αξιωματικού ικανοί προς στράτευσιν θεωρούνται οριστικώς ως τοιούτοι, οι δε κρινόμενοι υπ' αυτού ανίκανοι εξαιρούνται, εάν το Στρατολογικόν Συμβούλιον αποφανθή ομοφώνως υπέρ της εξαιρέσεως, άλλως θεωρούνται ικανοί " .

Επί του άρθρου 52 προστίθεται και δευτέρα παράγραφος, έχουσα ως εξής: " Επί τη βάσει των ανωτέρω δύνανται και τα έκτακτα Στρατολογικά Συμβούλια ν' αποφαίνωνται περί διορθώσεως της εν τω μητρώω των αρρένων σημειουμένης ηλικίας. " [...] Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 67 καταργείται και αντικαθίσταται διά της επομένης:

" Τα κατά τα άρθρα 44 και 56 Στρατολογικά Συμβούλια αποφαίνονται ανεκκλήτως περί της κατά το άρθρον 32 σωματικής ανικανότητος των εν αυτώ αναφερομένων ως και των του άρθρου 33 ανικάνων πατέρων και αδελφών, ων η ταυτότης βεβαιούται ενώπιον μεν των τακτικών Στρατολογικών Συμβουλίων υπό του παρισταμένου οικείου δημάρχου, ενώπιον δε των εκτάκτων διά πιστοποιήσεως του αυτού δημάρχου, διαλαμβανούσης τα χαρακτηριστικά των, τας οικογενειακάς των περιστάσεις, και αν έχωσι σωματικήν τινά βλάβην και οποίαν " .

Το α' εδάφιον του άρθρου 100 καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου: " α') Εις το Οπλοστάσιον και τας στρατιωτικάς μουσικάς οι άγοντες ηλικίαν από του 18 συμπεπληρωμένου μέχρι του 35 συμπεπληρωμένου· επίσης από του 18 συμπεπληρωμένου μέχρι του 22 δύνανται οι επιθυμούντες να κατατάσσωνται ως στρατιώται εις άπαντα τα σώματα, πλην της χωροφυλακής, επί τριετεί η μακροτέρα εθελουσία υποχρεώσει, αν γιγνώσκωσι γραφήν, ανάγνωσιν και τας τέσσαρας πράξεις της αριθμητικής " . [...] το άρθρον 179 καταργείται και αντικαθίσταται διά του επομένου: [...] Οι τυχόντες αναβολής κατατάξεως εκ του μέχρι τούδε ισχύοντος νόμου ως δημοδιδάσκαλοι εν τη υπηρεσία του Κράτους, οι μεν απολυόμενοι και μη υπερβάντες εισέτι το 31ον έτος της ηλικίας των οφείλουσι να προσέλθωσι προς κατάταξιν και εκπλήρωσιν απασών των υποχρεώσεων των εντός 40 ημερών από της απολύσεως και άνευ ειδοποιήσεως τινος, εάν δε Δεν συμμορφωθώσι προς τα ανωτέρω, θέλει τοις επιβάλλεσθαι πρόσθετος υπηρεσία επί τη βάσει των αναλογιών του άρθρου 152 [...]

Ε. τ. Κ φ. 36, 22 Μαρτ. 1896.

Σελ. 753
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/754.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3298.-Υ.Α. 11295 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Νικόλαον Ιγγλέσην, αδείας αυξήσεως του υπ' αυτού και εν Αργοστολίω διευθυνομένου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων κατά δύο τάξεις· καθίσταται ούτως αυτό πλήρες δημοτικόν σχολείον >.

28 Μαρτ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 72, 30 Μαρτ. 1896 (Γ').

3299.-Ν. ^ΒΤ^ - Ζ'. Περί τροποποιήσεως του περί στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδεύσεως ^ΒΤΜΘ' νόμου.

5 Απρ. 1896 [...] Εις το άρθρον 76 προστίθεται η εξής §.

" Μέχρις ου αποκτήσωσι πάντες οι δήμοι διδακτήρια δημοτικά, μισθούνται ως τοιαύτα ιδιωτικά η κοινοτικα οικοδομήματα, αλλα πάντως μετά γνωμοδότησιν του αρμοδίου επιθεωρητού [...]

Ε. τ. Κ φ. 45, 5 Απρ. 1896. Αναδημοσιεύεται και στην Ε. τ. Κ φ. 47, 8 Απρ. 1896.

3300.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως < τροποποιήσεως τού > καταστατικού του σωματείου " ο Ηλειακός Αλφειός εν Κολλυρίω " .

8 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 32, 8 Απρ. 1896 (Β').

3301 .-ΒΔ. < Περί απολύσεως δημοδιδασκάλων >.

9 Απρ. 1896

[...] Απολύονται της υπηρεσίας οι εξής δημοδιδάσκαλοι· Χαρίλ. Κανελλόπουλος εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Ριόλου του δήμου Δύμης, ως ανίκανος καταστάς εις εκτέλεσιν των διδασκαλικών αυτού καθηκόντων, ένεκα γήρως· Επαμεινώνδας Μπινιάρης εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Ψάρι του δήμου Βουπρασίων, ως ανικανώτατος διδάσκαλος και ένεκα τούτου χλευαζόμενος υπ' αυτών των μαθητών· Ιωάν. Μ. Σακελλαρίου εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Λαπαναγούς του δήμου Κερπινής, ως εγκαταλιπών την θέσιν του· Γ. Σπηλιωτόπουλος εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Σαλμενίκου του δήμου Ερινεού, ως μη μεταβάς εις την θέσιν του· [...] Ελπίς Βρατσάνου εκ του δημοτικού σχολείου των θηλέων Αμαλιάδος του δήμου Ηλιδος, ως απελθούσα της θέσεως της και δηλώσασα, ότι δεν θα επανέλθη εις αυτήν εξ Αθηνών· Αθηνά Παπαγεωργίου εκ του Γ΄ δημοτικού σχολείου των θηλέων Πύργου του δήμου Λετρίνων, ως αδυνατούσα εκπληρώσαι ανελλιπώς τα εαυτής καθήκοντα δι' οικογενειακούς λόγους· Βασιλική Χριστοδουλοπούλου εκ του δημοτικού σχολείου των θηλέων Εγλυκάδος του δήμου Πατρέων, δι' αμέλειαν και σκαιότητα προς τας μαθητρίας και τους γονείς αυτών [...]

Ε. τ. Κ φ. 84, 13 Απρ. 1896 (Γ').

3302.-ΒΔ. < Περί απολύσεως δημοδιδασκάλων >.

9 Απρ. 1896

Σελ. 754
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/755.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] απολύονται της υπηρεσίας οι εξής δημοδιδάσκαλοι· [...] Μαρία Τζαβάρα εκ του δημοτικού σχολείου των θηλέων Προνοίας του δήμου Ναυπλιέων, ως φυγαδεύσασα τας μαθητρίας διά του ήκιστα παιδαγωγικού αυτής τρόπου· [...] Αναστάσιος Λοβέρδος Λιβιεράτος εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Αγίας Θέκλης του δήμου Ανωγητών, ως καταστάς ανίκανος εις εκπλήρωσιν των διδασκαλικών αυτού καθηκόντων, ένεκα γήρως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 87, 17 Απρ. 1896 (Γ').

3303.-Ν. ^ΒΥΕ'. Περί τροποποιήσεως διατάξεων των νόμων περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

9 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 48, 11 Απρ. 1896.

3304.-ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου ^ΒΤΟΓ' της 16 Μαρτίου 1896

Περί οργανισμού του δασοκομικού τμήματος του γεωργικού σταθμού εν Βυτίνη της Γόρτυνος.

9 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 49, 12 Απρ. 1896.

3305.-Υ.Α. 1918 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Φλωρεντίαν Καντζιλιέρη Γραικού, αδείας συστάσεως εν Ναυπλίω πλήρους δημοτικού σχολείου θηλέων >.

10 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 81, 10Νοεμ. 1896 (Γ').

3306.-Ν. ΒΥΚ'. Περί τροποποιήσεως και καταργήσεως άρθρων τινών εκ των το μετοχικόν ταμείον του κατά γην στρατού διεπόντων νόμων.

10 Απρ. 1896

Άρθρ. 7. Αι συνελθούσαι εις γάμον χήραι και θυγατέρες αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών κρύφα, και άνευ 'Επισκοπικής αδείας, στερούνται του μερίσματος βοηθείας, αφ' ης συνήλθον εις τοιούτον γάμον [...]

Ε. τ. Κ φ. 52, 15 Απρ. 1896.

3307.-ΒΔ. < Περί απολύσεως δημοδιδασκάλων >.

11 Απρ. 1896

Απολύονται της υπηρεσίας οι εξής δημοδιδάσκαλοι· Κωνσταντίνος Ζωγράφος εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Μακρυνούς του δήμου Μακρυνείας, ως εγκαταλιπών την θέσιν του· Παπαγεώργιος Μουζάλας εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Μαραθιάς του δήμου Αγραίων, ως εγκαταλιπών την θέσιν του· Γ. Μεταλληνός εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Κεφαλοβρύσου του δήμου Παμφίας, ως εγκαταλιπών την θέσιν του· Φωκίων Θηβαίος εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Βασιλοπούλου του δήμου Αστακού, ως καταστάς διά μέθην ανίκανος προς εκπλήρωσιν των διδασκαλικών αυτού καθηκόντων· Δημήτριος Συρούκης εκ του δημοτικού σχολείου των αρρένων Χρυσού του δήμου Αγραίων

Σελ. 755
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/756.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

και Σπυρίδων Αντίοχος εκ του δημοτικού σχολείου Δερσοβά του δήμου Ανακτορίων, ως εγκαταλιπόντες τας θέσεις των· και Κλειώ Καραγιαννοπούλου εκ του δημοτικού σχολείου των θηλέων Κατούνης του δήμου Εχίνου, δι' αμέλειαν και σκανδαλώδη διαγωγήν.

Ε. τ. Κ φ. 83, 12 Απρ. 1896 (Γ').

3308.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της Αλληλοβοηθητικής Εταιρείας των αποστράτων υπαξιωματικών.

16 Απρ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός της [...] εταιρείας [...] είναι [...] προσέτι [...] η εν μετρω των χρηματικών μέσων της [...] παροχή χορηγημάτων τοις έταίροις κατά τας μεγάλας εορτάς και κατά την αποκατάστασιν των θυγατέρων των [...] 19 Μαρτ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 37, 20 Απρ. 1896 (Β').

3309.-Ν. ΒΥΚΒ'. Περί του Εφηβείου Αβέρωφ.

16 Απρ. 1896

Άρθρ. 1. το [...] Εφηβείον Αβέρωφ [...] τάσσεται εις την τάξιν των σωφρονιστικών φυλακών του Κράτους.

Άρθρ. 2. Ανήλικοι μη υπερβάντες το 18 έτος της ηλικίας αυτών, καταδικασθέντες δε εις εγκληματικήν η επανορθωτικήν ποινήν φυλακίσεως πλέον του μηνός, εκτίνουσι την ποινήν αυτών εν τω Σωφρονιστηρίω τούτω, υποβαλλόμενοι εις αυστηράν πειθαρχίαν υπό το σύστημα, κατά μεν την ημέραν συμβιώσεως, κατά δε την νύκτα απομονώσεως, αλλ' οι κηρυχθέντες υπό της εφορευτικής επιτροπής αδιόρθωτοι υποβάλλονται εις πλήρη απομόνωσιν, μη δυναμενην να υπερβη τον μήνα.

Οι εν τω Σωφρονιστηρίω ανήλικοι διδάσκονται τα της πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως μαθήματα, έκμανθάνοντες υποχρεωτικώς βιοποριστικόν επάγγελμα κατά τα προηγούμενα και τας κλίσεις αυτών.

Άρθρ. 3. Η διοίκησις του 'Εφηβείου Αβέρωφ ανατίθεται εις εφορείαν· αύτη δε αποτελείται υπό του Εισαγγελέως και του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του Εισαγγελέως των εν Αθήναις Εφετών, του Νομάρχου Αττικής και Βοιωτίας, του τμηματάρχου του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, του τμήματος των φυλακών, και ενός ετέρου μέλους, διοριζομένου διά Β. διατάγματος τη προτάσει του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού, μετά γνωμοδότησιν της εν Χριστώ Αδελφότητος.

Της Εφορείας, αποφασιζούσης κατά πλειονοψηφίαν, προεδρεύει ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου.

Υπό την εφορείαν εγκαθίσταται και επιτηρητική επιτροπή, αποτελουμένη εκ των μελών της εν Χριστώ Αδελφότητος, ης τα καθήκοντα θέλουσι κανονισθή διά Β. διατάγματος.

Άρθρ. 4. Η 'Εφορεία επισκέπτεται δις του μηνός το Σωφρονιστήριον και επιβλέπει αν εφαρμόζηται ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός του Σωφρονιστηρίου, και υποβάλλει εις τον διευθυντήν την περί τούτου γνώμην αυτής, εις δε τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης έκθεσιν κατά μήνα περί της καταστάσεως του Σωφρονιστηρίου, υποδεικνύουσα τας τυχόν παρουσιαζομένας ελλείψεις.

Άρθρ. 5. Οι Εισαγγελείς του Κράτους οφείλουσιν, άμα καταδικαστική απόφασις καταστή αμετάκλητος, να πέμπωσι τον καταδικασθέντα ανήλικον εις το εν Αθήναις Εφηβείον

Σελ. 756
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/757.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Αβέρωφ και αντίγραφον της καταδικαστικής αποφάσεως, να ειδοποιώσι δε περί τούτου και το Υπουργείον της Δικαιοσύνης.

Άρθρ. 6. Ανήλικοι μη υπερβάντες το 18ον έτος της ηλικίας αυτών και καταδικασθέντες εις φυλάκισιν έλαττον του μηνός, έκτίνουσι την ποινήν εν ταις φυλακαίς των υποδίκων και εις χωριστόν δωμάτιον, πλην των καταδικασθέντων δι' αποφάσεως των εν Αθήναις ποινικών δικαστηρίων, οίτινες εκτίνουσι την ποινήν αυτών εν τω Εφηβείω.

Άρθρ. 7. Οι εν τω Σωφρονιστηρίω εκτίνοντες την ποινήν αυτών ανήλικοι, υπερβάντες το 18ον έτος της ηλικίας, πέμπονται εις έτερον εντελώς κεχωρισμένον τμήμα των αυτών φυλακών, όπως διανύσωσι το υπόλοιπον της ποινής αυτών. Εν τω αυτώ του Σωφρονιστηρίου τμήματι εκτίνουσι την ποινήν αυτών και οι καταδικασθέντες ανήλικοι, οι υπερβάντες το 18ον έτος της ηλικίας αυτών, εάν κατεδικάσθησαν εις φυλάκισιν ελάσσονα των τριών ετών, δι' αποφάσεως των εν Αθήναις ποινικών δικαστηρίων.

Άρθρ. 8. Τα εκ της εργασίας των ανηλίκων καταδίκων εισπραττόμενα χρήματα ανήκουσι κατά το 1/2 εις το Κράτος, όπως διατίθενται εις τας ανάγκας του Εφηβείου, και κατά το έτερον 1/2 εις το κατάδικον. και το μεν αποδιδόμενον εις το Κράτος εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον και αναγράφεται εν ιδίω λογαριασμω υπό την επιγραφήν " έσοδα Εφηβείου Αβέρωφ " , το δε εις τον κατάδικον ανήκον μερίδιον χρησιμεύει ως αποθεματικόν κεφάλαιον, το οποίον θέλει παραδίδοσθαι εις αυτόν μετά την έκτισιν της ποινής αύτού.

Αν ο κατάδικος έχη οικογένειαν, ήτις χρήζει βοηθείας, τότε, αιτήσει τούτου και μετά έγκρισιν της Εφορείας, δύναται να διατεθή υπέρ αυτής το 1/2 εκ του εις τον κατάδικον ανήκοντος ποσού.

Εις πάντα απολυόμενον ανήλικον, ου ο τόπος της κατοικίας είναι εκτός των Αθηνών, δύναται να χορηγηθώσι υπό της Διευθύνσεως του Σωφρονιστηρίου τα έξοδα της μεταβάσεως αύτού.

Άρθρ. 13. Η τροφοδοσία των καταδίκων είναι η αυτή προς την οριζομένην εν τω Β. διατάγματι της 31 Δεκεμβρίου 1836 και διά τα λοιπά Σωφρονιστήρια του Κράτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 54, 18 Απρ. 1896. 3310.-Υ.Α. 5358 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις ιερέα Γρηγόριον Σωτηρόπουλον, αδείας συστάσεως εν Κούτσι του δήμου Ναυπλιέων γραμματοσχολείου >.

17 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 88, 18 Απρ. 1896 (Γ'). 3311 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συστάσεως Σχολής Απόρων Παίδων εν Πάτραις και του καταστατικού αυτής.

20 Απρ. 1896 ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Άρθρ. 1. Συνιστάται [...] Σχολή [...] σκοπόν έχουσα την πνευματικήν και ηθικήν μόρφωσιν των δι' οιανδήποτε εργασίαν αδυνατούντων να φοιτώσι εις τα συνήθη σχολεία, τον εις πρακτικάς γνώσεις πλουτισμόν αυτών και την παροχήν εν γένει εις αυτούς πάσης υλικής και ηθικής ύποστηρίξεως.

Άρθρ. 2. Η Σχολή των Απόρων διοικείται υπό επιτροπής συνισταμένης επί του παρόντος εκ του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου ως προέδρου, του Δημάρχου Πατρών κ.

Σελ. 757
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/758.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Θ. Κανακάρη ως αντιπροέδρου, και των μελών κ.κ. Β. Γ. Μάρσαλλ, Φ. Β. Βούδ, Ανδρ. Σαρρή, Σπυρ. Δουκάκη, Εύθ. Καρακάλου, Νικολ. Ζηλήμονος, Μεγ. Πετμεζά, Στ. Θωμοπούλου, Κ. Κανελλοπούλου, Α. Παπανικολάου και Κ. Λουκά.

Άρθρ. 14. Εν ιδιαιτέρα συνεδρία θέλει ψηφισθή το αναλυτικόν πρόγραμμα, καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός της Σχολής [...] δι' ιδιαιτέρας επίσης συνεδρίας της Δ. επιτροπής θέλουσι κανονισθή τα περί ταμιευτηρίου των μαθητών. 15 Μαρτ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 38, 25 Απρ. 1896 (Β').

3312.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Ναυπλίω Γυμναστικού Συλλόγου " ο Αβέρωφ " .

20 Απρ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η σωματική εξάσκησις των μελών αυτού και η διάδοσις της γυμναστικής εφ' όλων των κοινωνικών τάξεων.

Άρθρ. 3. Μέσα προς επίτευξιν του ανωτέρω σκοπού εισίν η ίδρυσις γυμναστηρίων, η άσκησις των μελών επί της ανοργάνου, ημιοργανικής και οργανικής γυμναστικής, η ποδηλασία, αι πορείαι, η σπαθασκία, η σκοποβολή, αι λεμβοδρομίαι, η κολυμβητική, η τέλεσις γυμναστικών αγώνων [...] 10 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 46, 8 Μαΐου 1896 (Β').

3313.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Γυμναστικού Συλλόγου Σκοπέλου.

20 Απρ. 1896 ΚΛΝΟΝ1ΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] ούτινος σκοπός είναι η διάδοσις της γυμναστικής [...]

Άρθρ. 2. Ιδρύεται επί τω σκοπώ τούτω γυμναστήριον ενταύθα μετά των απαιτουμένων παραρτημάτων αυτού και παντός άλλου αναγκαίου γυμναστικού παιγνίου.

Άρθρ. 3. Ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται πρόσωπα διακρινόμενα παρ' ημίν επί ποια τινί αναπτύξει και τη καλή αυτών συμπεριφορά, την δε γυμναστικήν, περί πολλού ποιούμενα, μετέρχονται ως α'σκησιν εύγενή και μέσον σωματικής και ηθικής αναπτύξεως.

Άρθρ. 10. Ο πρόεδρος ως επόπτης των ασκήσεων και έφορος των οργάνων της γυμναστικής, δέον [...] να η γυμναστής.

Άρθρ. 19. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συλλόγου, η περιουσία αυτού ανήκει αύτούσιος εις το δημοτικόν σχολείον αρρένων Σκοπέλου [...] 4 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 44, 4 Μαΐου 1896 (Β').

3314.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Καλάμαις " Τεκτονικής Αδελφότητος " .

25 Απρ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου είνε η αμοιβαία υποστήριξις των μελών. Άρθρ. 3. Μέλος του Συλλόγου δύναται να εγγραφή πας είτε τέκτων είτε άλλου επαγγέλματος [...]

Σελ. 758
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/759.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 11. [...] Ουδέν μέλος του Συλλόγου δύναται να εκλεγή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εάν μη ενήσκησέ ποτέ το επάγγελμα του τεκτονος, η του χρίστου, η του άμμοκονιαστού, η του λιθοξόου, η του κτίστου, ουδ' ενασκή επάγγελμά τι αναγόμενον εις την τεκτονικήν η την οικοδομίαν [...]

Άρθρ. 21. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα φέρουσαν εν τω μέσω σύμπλεγμα μίαν γωνίαν και διαβήτην, πέριξ σύμπλεγμα δύο κλάδων ελαίας και δάφνης [...] . Έχει επίσης σημαίαν εθνικών χρωμάτων φέρουσαν επί της μιας προσόψεως την εικόνα του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. [...] 7 Ιαν. 1896

Προβλέπονταν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης· ο σύλλογος διατελούσε υπό την Υψηλήν προστασίαν της Α.ΒΥ. του Διαδόχου του Ελληνικού Θρόνου Κωνσταντίνου.

Ε. τ. Κ φ. 47, 10 Μαΐου 1896 (Β').

3315.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Συνδέσμου Εργατών του λιμένος Πειραιώς.

25 Απρ. 1896 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συνδεσμου είναι η ηθική και υλική υποστήριξις των ασθενούντων η αδυνατούντων να εργασθώσιν εκ των μελών αύτού.

Άρθρ. 3. [...] Τακτικα < μέλη > γίνονται πάντες οι επί ημερομισθίω εργαζόμενοι εις την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν των εν τω λιμένι Πειραιώς πλοίων, εκτός των ιδρυτών.

Άρθρ. 20. Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα κυκλικήν, φέρουσαν πέριξ " Σύνδεσμος εργατών λιμένων Πειραιώς " , εν τω μέσω την Αθηνάν και πέριξ ταύτης τας λέξεις " αεργίη όνειδος " .

Άρθρ. 21. Ο Σύνδεσμος έχει σημαίαν λευκού χρώματος μέ περιθώριον κυανούν, φέρουσαν εν τω μέσω την αγίαν Τριάδαν [...]

Άρθρ. 30. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συνδεσμου η περιουσία αυτού μεταβαίνει εις το ορφανοτροφείο ν Πειραιώς [...] 19 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 43, 3 Μαΐου 1896 (Β'). 3316.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του εν Πόρω σωματείου αλληλοβοηθείας " η Αγία Παρασκευή " .

25 Απρ. 1896 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Σωματείου είναι η αμοιβαία υποστήριξις των μελών αυτού διά παντός μέσου αποφασιζομένου εκάστοτε υπό του σωματείου.

Άρθρ. 4. Τα μέλη διαιρούνται αναλόγως των καταβολών αυτών εις δύο κατηγορίας, και η μεν πρώτη πληρόνει 50 λεπτά καθ' εβδομάδα, η δε δευτέρα λεπτά 25.

Άρθρ. 7. το σωματείον παρέχει εις τα ασθενούντα αυτού μέλη τα φάρμακα, την ιατρικήν συνδρομήν, και εις μεν την πρώτην κατηγορίαν δραχ. 2 καθ' εκάστην, εις δε την δευτέραν δραχ. 1 [...]

Άρθρ. 10. Εάν μετά την διετή καταβολήν μέλος τι του Σωματείου στρατεύση [...] Δεν υπάγεται μεν εις .^υποχρέωση καταβολής εισφοράς > αλλά και δεν δικαιούται της εν άρθρω 7 περιθάλψεως [...] 17 Οκτ. 1895

Ε. τ. Κ φ. 49, 16 Μαΐου 1896 (Β΄).

Σελ. 759
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/760.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3317.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Γυμναστικού Συλλόγου Αμφίσσης.

25 Απρ. 1896

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σωματείον [...] ου σκοπός είναι η σωματική των νέων εκγύμνασις διά διαφόρων ασκήσεων και η εν τω μέλλοντι σύστασις φιλαρμονικής μουσικής.

Άρθρ. 2. [...] μέλη [...] τακτικά [...] είναι πάντες οι εν τω γυμναστηρίω του Συλλόγου εκγυμναζόμενοι και καταβάλλοντες εφάπαξ μεν διά δικαίωμα εγγραφής δραχμάς πέντε, μηνιαίως δε δραχμήν μίαν· γίνονται δε τοιαύτα τη [...] αιτήσει των τα άγοντα ηλικίαν πλέον των δεκαπέντε ετών [...] δόκιμα < μέλη > γίνονται τη αιτήσει των τα άγοντα ηλικίαν ελάσσονα των δέκα πέντε ετών, μετέχοντα πασών των ασκήσεων [...] προ καταβάλλοντα δραχμήν μίαν κατά μήνα, δεν έχουσι δε τα δόκιμα μέλη το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι [...] 1 Απρ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 48, 14 Μαΐου 1896 (Β').

3318. - ΒΔ. Περί εκτελέσεως του υπό στοιχ. ^ΒΥΚ' νόμου, συμπληρωτικού των περί συστάσεως του μετοχ. ταμείου του κατά γην στρατού νόμων.

25 Απρ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 59, 30 Απρ. 1896.

3319.-ΒΔ. Περί προσόντων ανακατατασσομένων οπλιτών.

30 Απρ. 1896

[...] Τα προς ανακατάταξιν προσόντα των υπαξιωματικών και σαλπιγκτών απάντων των όπλων και σωμάτων του στρατού και της χωροφυλακής, ως και των ελατών, των χωροφυλάκων και νοσοκόμων εισίν:

α΄) Χαρακτήρ σοβαρός, επιβλητικός, τίμιος και αξιοπρεπής.

β') Αγάπη προς το στρατιωτικόν επάγγελμα.

γ') Ανάπτυξις διανοητική και σωματική ευεξία.

δ') Ακρίβεια και ζήλος εις την εκπλήρωσιν του καθήκοντος.

ε') Αποστροφή προς παν πλάγιον μέσον, είτε προς σκοπόν προαγωγής, είτε προς επιτυχίαν άλλης αιτήσεως.

ς') Ήθη χρηστά και διαγωγήν εξαίρετον η άμεμπτον.

ζ') Καθαριότητα και αυστηρώς κανονικήν τήρησιν της στολής.

η') Γνώσεις περί την υπηρεσίαν και γραμματικάς τας διά των κανονισμών των διαφόρων σωμάτων και του της χωροφυλακής [...] αίτινες περιορίζονται διά τους σαλπιγκτάς, τους ελάτας, τους χωροφύλακας και τους νοσοκόμους εις απλήν ανάγνωσιν και γραφήν [...]

Ε. τ. Κ φ. 66, 18 Μαΐου 1896.

3320.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Βερβίτση του δήμου Τροπαίων σωματείου " Τροπαιατικός Σύνδεσμος η Ζωοδόχος Πηγή " .

30 Απρ. 1896

Σελ. 760
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 741
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  Τα τακτικά μέλη

  α') Ασκούνται ελευθέρως εν τοις Γυμναστηρίοις του Συλλόγου.

  β') Μετεχουσι των συνεδριών και των συζητήσεων αυτού, έχοντα δικαίωμα ψήφου.

  γ') Λαμβάνουσι δίπλωμα μετά την εκλογήν των και φέρουσι το σήμα του Συλλόγου εν ταις τελεταίς, ταις εκδρομαίς και τοις αγώσι αυτού.

  δ') Δεν δύνανται να ώσι τακτικα μέλη μαθηταί Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων.

  Άρθρ. 12. Ο βουλόμενος να γυμνάζεται εν τω Γυμναστηρίω του Συλλόγου δύναται να εγγραφή εταίρος αυτού επί μηνιαία καταβολή δραχμής μιάς και ημισείας. Τα δικαιώματα των εταίρων αναγραφήσονται εν ειδικώ κανονισμώ του Γυμναστηρίου, όπου ορισθήσεται και ώρα αποκλειστικώς διά τους εταίρους [...]

  Άρθρ. 26. Διαλυομένου του συλλόγου, η περιουσία αυτού περιέρχεται εις το Αλεξανδράκειον νοσοκομείον [...] αχρονολόγητο

  Ε. τ. Κ φ. 4, 13 Ιαν. 1896 (Β').

  1896

  3271 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως οργανισμού του εν Αθήναις Συνδέσμου των Συντεχνιών.

  4 Ιαν. 1896 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [...]

  Άρθρ. 1ον. Υπό των κάτωθι ύπογεγραμμένων προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των εν Αθήναις συντεχνιών ανασυνιστάται η κατά το έτος 1891 ιδρυθείσα εταιρεία, υπό την επωνυμίαν " Σύνδεσμος Συντεχνιών " , μέ έδραν τας Αθήνας, σκοπός της οποίας είναι α΄) η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονίας, εν όλω και εν μέρει, των εν Αθήναις συντεχνιών, β') η περιφρούρησις και προστασία αύτών, δι' εκθέσεων και παραστάσεων εγγράφων ή προφορικών, γ') η διαφώτισις των εκάστοτε δημοσίων και δημοτικών αρχών και δ') η ανέγερσις εν Αθήναις καταστήματος των συντεχνιών, δι' ιδιαιτέρων και εκουσίων συνεισφορών, ήτοι ευεργετημάτων δωρεών και κληροδοτημάτων.

  Άρθρ. 4ον. Υπαρχόντων δύο σωματείων του αυτού επαγγέλματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκείνου του σωματείου θεωρείται μέλος του Συνδέσμου των Συντεχνιών, ούτινος έλαβε μέρος εις την ανασύστασιν αύτού. Απαγορεύεται η συμμετοχή εις τον Σύνδεσμον των Συντεχνιών προέδρου ιδρυομένου σωματείου της αυτής συντεχνίας, της οποίας ο πρόεδρος έλαβεν ήδη μέρος εις την ανασύστασιν αύτού. 'Εαν δε οι εργάται οιασδήποτε συντεχνίας αποκλείωνται, δυνάμει του οργανισμού της, να εγγράφωνται μέλη αύτης, επιτρέπεται εις τους εργάτας η τεχνίτας να ιδρύσωσιν έτερον σωματείον, εκλέγοντες όμως ως πρόεδρον αυτού καταστηματάρχη ν η συνέταιρον ανήκοντα ειδικώς εις το αυτό έπάγγελμα, και τότε μόνον αναγνωριζόμενος υπό του Συνδέσμου των Συντεχνιών, θα έγγράφηται εν τω μητρώω των μελών αυτού.

  Άρθρ. 21. [...] Κατά τας συνεδριάσεις των συνελεύσεων απαγορεύεται απολύτως πάσα πολιτική συζήτησις [...]

  Άρθρ. 25. Ο Σύνδεσμος, προϊόντος του χρόνου, άμα αι πρόσοδοι αυτού το επιτρέψωσι, θέλει καταρτίση εν τω ανεγειρομένω καταστήματι αυτού έσπερινάς, εμπορικάς και βιομηχανικάς σχολάς ως και λαϊκάς βιβλιοθήκας διά τα μέλη εν γένει των εν Αθήναις Συντεχνιών.