Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 812-831 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/812.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3505.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πειραιεί ορφανοτροφείου θηλέων υπό την επωνυμίαν " Ορφανοτροφείον θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριακού.

26 Δεκ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 5. 14 Ιαν. 1897.

3506.-ΒΔ. Περί παρατάσεως προθεσμίας προς εξαγοράν υποχρεώσεων καθυστερουμένων κληρωτών.

31 Δεκ. 1896

Σχετικό : Άρθρ. 179 Ν. ΒΤΟΗ' της 21 Μαρτ. Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1897.

1897

3507.-Ν. ΒΥΝΘ'. Περί εγκρίσεως της μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Ελένης Γ. Ζαρίφη συμβάσεως.

4 Ιαν. 1897

ΣΥΜΒΑΣΙΣ Ο Κύριος Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κράτους και Υπουργός επί των Οικονομικών, εκπροσωπών το Ελληνικόν Δημόσιον, αντιπροσωπευόμενος εν τη καταρτίσει και υπογραφή της παρούσης συμβάσεως υπό του εν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβεως της Ελλάδος Κυρίου Νικολάου Μαυροκορδάτου, δυνάμει της προς αυτόν διά του υπ' αριθ. 96129 ε. έ. εγγράφου του δοθείσης αυτώ ειδικής πληρεξουσιότητος, και η Κυρία Ελένη χήρα Γεωργίου Ζαρίφη, κάτοικος Κωνσταντινουπόλεως, αποβλέποντες εις την χρησιμότητα των υπό του Γεωργίου Ζαρίφη ιδρυθέντων εν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων διδασκαλείων και εις την εσαεί διατήρησιν αυτών προς ανάπτυξιν και εθνικήν μόρφωσιν του έξω ελληνισμού και προς διαιώνισιν της μνήμης του αοιδίμου ιδρυτού αυτών, συνεβάλοντο υπό τας άνω ιδιότητας αυτών ως εξής.

Άρθρ. 1. Η Ελληνική Κυβερνησις από της κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως αναλαμβάνει την διεύθυνσιν των εν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων διδασκαλείων, υποχρεουμένη να καταβάλλη εσαεί ετησίως προς συντήρησιν αυτών το ποσόν των εικοσακισχιλίων μέχρις εικοσιπεντακισχιλίων χρυσών φράγκων και να τηρηση πάντοτε την άρχικήν αυτών επωνυμίαν, είτε εν Φιλιππουπόλει διατηρήση ταύτα, είτε εν άλλω μέρει του εξωτερικού θεωρήση σκοπιμωτέραν την συντήρησιν αυτών.

Άρθρ. 2. Η Κυρία Ελένη χήρα Γεωργίου Ζαρίφη, επιθυμούσα χάριν της μνήμης του συζύγου της να καταστήση όσον ένεστιν αδάπανον διά το Κράτος την συντήρησιν των διδασκαλείων, δωρείται τω Ελληνικω δημοσίω το ποσόν των λιρών οθωμανικών εικοσακισχιλίων εκ της απαιτήσεως ην έχει κατά των αγοραστών παρ' αυτής του εν Θεσσαλία κτήματος Σοφάδων, μετά πάντων των διά του πωλητηρίου συμβολαίου αναγνωρισθέντων αυτή δικαιωμάτων, δι' ιδιαιτέρου δε συνταχθησομενου άμα τη κυρώσει της παρούσης δημοσίου εγγράφου ορισθήσονται οι εκχωρηθησόμενοι οφειλέται μέχρι της συμπληρώσεως του ειρημένου ποσού.

Άρθρ. 3. Η Κυρία Ελένη χήρα Γεωργίου Ζαρίφη εκ της άνω ειρημένης απαιτήσεως της δωρείται προσέτι το ποσόν λιρών οθωμανικών τετρακοσίων, όπως δι' αυτών αγορασθώσι

Σελ. 812
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/813.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

τα απαιτούμενα όργανα διά την διδασκαλίαν των φυσικών και άλλων μαθημάτων εν τοις ειρημένοις διδασκαλείοις.

Άρθρ. 4. Η παρούσα σύμβασις ύποβληθήσεται προς κύρωσιν εις την Βουλήν. Εάν δε μη κυρωθή αύτη εντός δύο από της υπογραφής μηνών, θεωρείται ως μη γενομένη και τα συμβαλλόμενα μέρη ουδεμίαν ύπεχουσιν ως εξ αυτής υποχρέωσιν.

Εγένετο εις τριπλούν. . Εν Κωνσταντινουπόλει τη 4 Δεκεμβρίου 1896.

(Τ.Σ.) Ν. Μαυροκορδάτος Ελένη Γ. Ζαρίφη

Ε. τ. Κ φ. 5, 9 Ιαν. 1897.

3508.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του Ναυπακτιακού Γυμναστικού Συλλόγου < ιδρυθέντος εν Ναυπάκτω τη 21 Ιουλίου 1896 >.

4 Ιαν. 1897

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [...]

Άρθρ. 1. [...] ούτινος σκοπός είναι η εις απάσας τας κοινωνικάς τάξεις της επαρχίας Ναυπακτίας διάδοσις της γυμναστικής, προς παρασκευήν πολιτών αλκίμων το τε σώμα και τον νούν, ικανών προς πραγμάτωσιν των εθνικών σκοπών άμα τη επικλήσει της πατρίδος.

Άρθρ. 15. Τακτικά μέλη θεωρούνται οι εγγραφέντες εις τον γενικόν κατάλογον των εισφορών προς ίδρυσιν του Συλλόγου, και άγοντες ηλικίαν ανωτέραν των 18 ετών [...] 11) Οι μαθηταί των σχολείων [...] ων οιονδήποτε μέλος της οικογενείας είναι τακτικόν μέλος, θ' ασκώνται δωρεάν, ουδενός άλλου δικαιώματος επιτρεπομένου αυτοίς [...]

10 Δεκ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 8, 23 Ιαν. 1897 (Β').

3509.-Ν. ^ΒΥΞΖ'. Περί τροποποιήσεως του ΤΟΕ' νόμου της 10 Οκτωβρίου 1856 " περί συστάσεως ταμείου των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του Β. Ναυτικού " και του Φ.Λ' νόμου της 27 Μαρτίου 1874 " περί συστάσεως ταμείου των αποστράτων αξιωματικών του Β. Ναυτικού " .

4 Ιαν. 1897

Προβλέπει παροχή πρόσθετου χορηγήματος στις χήρες και τα ορφανά των αξιωματικών Β. Ναυτικού. Ε . τ. Κ φ. 13, 17 Ιαν. 1897

3510.-Ν. ^ΒΥΞ'. Περί του δημοτικού δασμού του δήμου Πατρέων.

4 Ιαν. 1897

Άρθρ. 2. Επιτρέπεται εις τον δήμον Πατρέων ν' αύξάνη τον δημοτικόν δασμόν κατά ήμισυ έτι εκατοστημόριον της κατά το δημοτικόν δασμολόγιον αξίας των φορολογουμένων ειδών, ανεξαρτήτως της κατά τον περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ΒΤΜΘ' νόμον αύξή.. σεως, προωρισμένον να χρησιμεύση αποκλειστικώς προς συντήρησιν των εν τω δήμω αγαθοεργών καταστημάτων Νοσοκομείου, Βρεφοκομείου και Πτωχοκομείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 5, 9 Ιαν. 1897.

Σελ. 813
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/814.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3511 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Μουσικού Συλλόγου Χαλκίδος.

4 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1ον. [...] σκοπός του οποίου είναι η εκμάθησις της μουσικής καθ' όλας αυτής τας εφαρμογάς και η διά συναυλιών, μουσικών εσπερίδων και της χρήσεως αυτής εν γένει  διέγερσις και διάδοσις του μουσικού αισθήματος.

Άρθρ. 2ον. Η επίτευξις του σκοπού επιδιωχθήσεται α') διά διδασκαλίας της μουσικής υπό πεπειραμένων μουσικοδιδασκάλων, β') διά παντός άλλου μέσου συντελούντος εις την ευόδωσιν αύτού. Ιδιαίτερος δε κανονισμός θέλει κανονίσει τα της Σχολής του Συλλόγου.

Άρθρ. 22ον. Όστις εκ των μαθητών των αποτελούντων την Σχολήν της δημοσίας μουσικής και αμισθί διδασκομένων Δεν συμμορφωθη μέ τον κανονισμόν η προκαλέση την αποβολήν αύτού, ένεκα κακής διαγωγής, απουσιών αδικαιολογήτων, η συμπεριφοράς ανάξιοπρεπούς, είναι ύπόχρεως να πληρώση την αντιμισθίαν της μαθητείας του, συνισταμένην εκ δραχμών είκοσι (20) κατά μήνα [...] 10 Δεκ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 10, 25 Ιαν. 1897 (Β΄)

3512.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αραχώβη της Λακεδαίμονος Καρυατικού Συλλόγου.

4 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός της συστάσεως του Συλλόγου είναι α') η κατά μικρόν συγκρότησις εταιρικού κεφαλαίου διά μετοχών· β') η προαγωγή της κοινότητος Αραχώβης διά της διαδόσεως γεωπονικών εν γένει γνώσεων· γ') η ενίσχυσις νέων εκ της κοινότητος Αραχώβης, ίνα δαπάνη του Συλλόγου εκπαιδευθώσιν, εάν ήθελον παρουσιασθή τοιούτοι και ήθελον κριθή κατάλληλοι προς τον σκοπόν αύτού, εν όλω η εν μέρει, εις τινα του κράτους γεωπονικήν Σχολήν, υποχρεούμενοι να εγκατασταθώσιν εν τή εν λόγω κοινότητι και υπηρετήσωσιν αυτήν κατά την υπό του Συλλόγου διατυπωθησομενην συμφωνίαν· και δ') η εις ατυχείς περιστάσεις φιλανθρωπική μεταξύ των αποτελούντων αυτόν επικουρία και εν γένει η περίθαλψις των μελών του Συλλόγου εις βιωτικάς αυτών ανάγκας.

Άρθρ. 11. Αι γυναίκες δύνανται ν' αποκτώσι μετοχάς του Συλλόγου υπό τους αυτούς όρους ως οι άνδρες, στερούνται όμως του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εν γένει του παρίστασθαι εις τας συνεδριάσεις η τας συνελεύσεις του Συλλόγου.

Άρθρ. 42. ΟΣύλλογος κέκτηται σφραγίδα φέρουσαν εν τω κέντρω [...] τρεις Καρυάτιδας εν χορώ, άνωθεν δε αυτών στέφανον εξ ίων [...] 20 Δεκ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 8, 23 Ιαν. 1897 (Β').

3513.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Κονίσκη ευεργετικού συλλόγου " οι Αγιοι Ανάργυροι " .

4 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου έσεται η κατασκευή και επισκευή οδών, και ιδίως η από Κεφαλοβρύσου μέχρι Κονίσκης, η παροχή χρημάτων εις απόρους, η επισκευή και διακόσμησις

Σελ. 814
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/815.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

απασών των εξοχικών εκκλησιών, και εν γένει πάσα πράξις τείνουσα προς κοινωφελή σκοπόν της κωμοπόλεως Κονίσκης.

Άρθρ. 4. Τακτικά μέλη θεωρούνται οι [...] έχοντες [...] συμπεπληρωμένον το 18ον έτος της ηλικίας των, αφού ήθελον ζητήσει την εγγραφήν αυτών παρά της διοικήσεως [...]

8 Σεπτ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 14^ 4Φεβρ. 1897 (Β').

3514.-ΒΔ. Περί ορισμού έδρας του γραμματοσχολείου Άνω και Κάτω Μπουλαριών του δήμου Μέσσης < ν. Λακωνίας >.

4 Ιαν. 1897 [...] έδρα [...] οι Άνω Μπουλαριοί. Ε. τ. Κ φ. 6, 15 Ιαν. 1897 (Β').

3515.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εις Κουτουμον του δήμου Γυθείου.

4 Ιαν. 1897

[...] εν η περιπτώσει το οικείον δημοτικόν συμβούλιον έχει αναγράψει εν τω προυπολογισμώ του δήμου την προς συντήρησιν αυτού αναγκαίαν δαπάνην.

Ε. τ. Κ φ. 6, 15 Ιαν. 1897 (Β').

3516.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν τω νομώ Κερκύρας και μεταθέσεως εις Μεσαριάν της έδρας του δημοτικού σχολείου Μαλακών του δήμου Ιστωναίων.

4 Ιαν. 1897

[...] Συνιστώνται γραμματοσχολεία εν τοις κάτωθι χωρίοις, εν η περιπτώσει έχουσιν αναγραφή εν τοις οικείοις των δήμων προϋπολογισμοίς αι αναγκαίαι [ ...] πιστώσεις και [...] επαρκούσιν εις την [...] επιγενησομένην δαπάνην.

Εις Μεσογγήν και εις Άνω Πουλιάναν του δήμου Μελιταίων.

Εις Μαλακούς του δήμου Ιστωναίων.

Μετατίθεται η έδρα του δημοτικού σχολείου Μαλακών του δήμου Ιστωναίων εις Μεσαριάν του αυτού δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 6, 15 Ιαν. 1897 (Β').

3517 .-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείου εδρεύοντος εν Άνω Νταβιά του δήμου Φαλάνθου < ν. Αρκαδίας >.

4 Ιαν. 1897

Συνιστάται γραμματοσχολείον κοινόν εν τοις χωρίοις Άνω Νταβιάς - Κάτω Νταβιάς  Ζαρακόβης και Τσελεπάκου [...] εν η περιπτώσει το οικείον δημοτικόν συμβούλιον έχει αναγράψει εν τω προυπολογισμώ του δήμου την προς συντήρησιν αυτού αναγκαίαν πίστωσιν.

Ε. τ. Κ φ. 6, 15 Ιαν. 1897 (Β').

Σελ. 815
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/816.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3518- - ΒΔ. Περί ορισμού χειμερινών εδρών του δημοτικού σχολείου των αρρένων Βερβαίνων του δήμου Θυρέας και του γραμματοσχολείου Πλατανακίου του δήμου Γλυπίας < ν. Αρκαδίας >.

4 Ιαν. 1897

[...] α') Χειμερινή έδρα του δημοτικού σχολείου των αρρένων Βερβαίνων ορίζεται η Μελιγού του δήμου Θυρέας από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου εκάστου έτους.

β') Χειμερινή ωσαύτως έδρα του γραμματοσχολείου Πλατανακίου του δήμου Γλυπίας ορίζεται το χωρίον Βλαχιώτη του δήμου Έλους από 1ης Νοεμβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου εκάστου ετους.

Ε. τ. Κ φ. 6, 15 Ιαν. 1897 (Β').

3519.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν τω νομώ Αχαΐας και Ήλιδος.

4 Ιαν. 1897

[...] Συνιστώνται γραμματοσχολεία εν τοις κάτωθι χωρίοις, εν η περιπτώσει έχουσιν αναγραφή εν τοις προϋπολογισμοίς των οικείων δήμων αι ανάγκα ίαι προς συντήρησιν αυτών πιστώσεις, επαρκούσι δε εις πληρωμήν των εξόδων [...]

Εν Αγίω Βασιλείω η Γουναριάνικα του δήμου Πατρεων.

Εν Αναστασόβη του δήμου Αροανείας.

Εν Λάλουσι του δήμου Φαρών.

Εν Μεντζενα του αμέσως ανωτέρω δήμου.

Εν Βαρδικώστα του αυτού δήμου.

Εν Μοίραλι του αυτού δήμου.

Εν Κραστικοίς του δήμου Καλαβρύτων.

Εν Λάλα του δήμου Ολυμπίων.

Εν Καυκανιά του αμέσως ανωτέρω δήμου.

Εν Κοσκινά του αυτού δήμου.

Εν Λούβρω του αυτού δήμου.

Εν Δάρδιζα του αυτού δήμου.

Εν Κουκουβίτση του δήμου Ήλιδος.

Ε. τ. Κ φ. 6, 15 Ιαν. 1897 (Β').

3520.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν τω νομώ Λακωνίας.

4 Ιαν. 1897

Συνιστώνται γραμματοσχολεία εν τοις χωρίοις Κουλέντια του δήμου Μονεμβασίας, εν Κοκάλα του δήμου Λαγείας και εν Κάμπω του δήμου Βοιών, εάν τα οικεία δημοτικά συμβούλια έχωσιν αναγράψει εν τοις προϋπολογισμοίς των δήμων την αναγκαίαν προς συντήρησιν αυτών πίστωσιν και εάν τα έσοδα του δήμου επαρκώσι προς πληρωμήν των εν τω προυπολογισμω αυτού αναγεγραμμένων εξόδων.

Ε. τ. Κ φ. 4, 11 Ιαν. 1897 (Β'). 3521 .-ΒΔ. Περί μεταθέσεως της έδρας του δημοτικού σχολείου των θηλέων εκ Περιστέρας (Νωνάκριδος) εις Βαρβάραν < ν. Αχαΐας και Ήλιδος >.

4 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 3, 10 Ιαν. 1897 (Β΄).

Σελ. 816
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/817.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3522.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικής σχολής θηλέων εν Βυζικίω του δήμου Τροπαίων < επαρχίας Γόρτυνος >.

4 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 3, 10 Ιαν. 1897 (Β').

3523.-ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Άσσω του ομωνύμου δήμου.

4 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 3, 10 Ιαν. 1897 (Β').

3524.-Υ.Α. 17510 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Δημ. Π. Γεωργάν, αδείας συστάσεως εν τω χωρίω Μελιγούς του δήμου Θυρέας ιδιοσυντηρήτου δημοτικού σχολείου >.

8 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 6, 9 Ιαν. 1897 (Γ').

3525.-Υ.Α. 18792, 18185 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδασκάλισσαν Ευανθίαν Μπρούσκου, αδείας συστάσεως εν ΄Υδρα ιδιωτικού νηπιαγωγείου >.

8 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 6, 9 Ιαν. 1897 (Γ').

3526.-Υ.Α. 16350 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Φλωρεντίαν Γραικού, αδείας μετατροπής του εν Ναυπλίω ιδιωτικού δημοτικού σχολείου της εις νηπιαγωγείον >.

10 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 9, 13 Ιαν. 1897 (Γ').

3527.-Υ.Α. 15248 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις δημοδιδάσκαλον Ζαμπέταν Βλαβιανού, αδείας συστάσεως εν Πόρω ιδιωτικού νηπιαγωγείου >.

10 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 9, 13 Ιαν. 1897 (Γ')

3528.-Ν. ΒΥΞΒ'. Περί του προσωπικού της εξωτερικής υπηρεσίας των δασών.

10 Ιαν. 1897

Άρθρ. 2. 'Επιτρέπεται εις την Κυβέρνησιν να αποστείλη εις Ευρώπην εξ υποτρόφους, επί μηνιαίω χορηγήματι δι' έκαστον υπότροφον φράγκων χρυσών διακοσίων και πεντήκοντα προς σπουδήν της δασολογίας.

Αποστέλλονται δέ, κατόπιν διαγωνισμού·

52

Σελ. 817
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/818.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1) κατά προτίμησιν, οι κεκτημένοι πτυχίον της Σχολής των πολιτικών μηχανικών, η ομοιοβάθμου αλλοδαπής τοιαύτης, και συμπληρώσαντες το 23ον έτος της ηλικίας αυτών, προτιμωμένων εκ τούτων των ειδότων την ξένην γλώσσαν δι' ης εκπαιδευθήσονται.

2) Οι φέροντες δίπλωμα διδάκτορος των φυσικομαθηματικών επιστημών του Εθνικού Πανεπιστημίου η άλλου ομοταγούς αυτώ [...]

Αι σπουδαί εκάστου των ειρημένων υποτρόφων θέλουσι διαρκέσει δύο και ήμισυ έτη [...]

Άρθρ. 6. Η α'  του άρθρου 4 του νόμου ^ΒΤΟΓ' της 16 Μαρτίου 1896 αντικαθίσταται ως εξής.

" Εις το δασοκομικόν τμήμα κατατάσσονται πολίται Έλληνες, έχοντες τα εξής προσόντα·

1) Μη υπερβάντες το 30 έτος της ηλικίας των.

2) Συμπεπληρωκότες το 18 έτος της ηλικίας των και εγγεγραμμένοι εις το μητρωον των αρρένων [...] κριθέντες δε ικανοί διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν υπό του παρά του Υπουργού των Οικονομικών οριζομένου στρατιωτικού ιατρού " .

" Ούτοι, διοριζόμενοι δασοφύλακες, απαλλάσσονται της στρατιωτικής αυτών υποχρεώσεως, εφ' όσον διατελούσιν εν τη υπηρεσία των δασών " .

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Ιαν. 1897. Εκτελεστικό του το ΒΔ. της 7 Φεβρ. 1897: Ε. τ. Κ φ. 25, 13 Φεβρ. 1897.

3529.-Ν. ^ΒΥΞΕ'. Περί συστάσεως γεωργικών σταθμών.

11 Ιαν. 1897

Άρθρ. 1. προς ενίσχυσιν και ανάπτυξιν της γεωργίας, κτηνοτροφίας και των σχετικών βιομηχανιών, συνιστώνται ανά εις εις έκαστον νομόν και αλληλοδιαδόχως Γεωργικοί Σταθμοί [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός των Γεωργικών Σταθμών είναι: Η διά του παραδείγματος διδασκαλία και η διάδοσις των τελειοτέρων μεθόδων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των γεωργικών βιομηχανιών. [...]

Άρθρ. 5. Αι ύφιστάμεναι Γεωργικαί Σχολαί εν Αθήναις και Τίρυνθι μεταβάλλονται εις Γεωργικούς Σταθμούς [...]

Άρθρ. 6. το εν Αϊδινίω γεωργικόν σχολείον μεταβάλλεται εις πρακτικήν γεωργικήν σχολήν, υπό το όνομα " Κασσαβέτειος και Τριανταφυλλίδειος Πρακτική Γεωργική Σχολή " . [...] Εν τω σχολείω τούτω [...] θα προσλαμβάνωνται και μαθηταί οικότροφοι [...]

Άρθρ. 7. Εν τη Σχολή Αϊδινίου εισάγονται ως μαθηταί νέοι εκ της ημεδαπής η εκ της αλλοδαπής, έχοντες συμπεπληρωμένον τουλάχιστον το 17ον έτος της ηλικίας των, ύγιείς και φέροντες απολυτηριον Ελληνικού Σχολείου, προκαταβάλλουσι δ' ετησίως δραχ. 480. Άρθρ. 9. Η διάρκεια της [...] διδασκαλίας είναι τριετής [...] Οι εκ των μαθητών κληρούμενοι [...] εν τω στρατώ δικαιούνται αναβολής κατατάξεως [...]

Ε. τ. Κ φ. 11, 14 Ιαν. 1897.

3530.-Υ.Α. 18590 Υ. ΕΔΕ. < Περί απολύσεως δημοδιδασκάλων >.

11 Ιαν. 1897

[...] απολύονται της υπηρεσίας οι εξής γραμματοδιδάσκαλοι· ο εν Συκή του δήμου Σπαλάθρων Γ. Αναγνώστου δι' ανικανότητα· ο εν Χατζόμπασι του δήμου Ευϊδρίου Γ Φακίδης, ως ασχολούμενος εις αλλότρια έργα, αναμιγνυόμενος εις πολιτικάς διαμάχας και ως ανεπίδεκτος βελτιώσεως· ο εν Λεύκα του δήμου Θαυμακού Ν. Παπάζογλου δι' ανάρμοστον εις το διδασκαλικόν έργον βίον· ο εν Τσαταλάρ του δήμου Τυρνάβου Γ Κωνσταντίνου δι' ανικανότητα.

Σελ. 818
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/819.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Ωσαύτως απολύονται ως εγκαταλιπόντες τας θέσεις των οι εξής γραμματοδιδάσκαλοι· ο εν Τσουλαρίοις του δήμου Ογχήστου Κωνσταντίνος Καλάσης, ο εν Ταμπακλή του δήμου Φαρσάλων Γ. Παπαθανασίου, ο εν Δραμάλα του δήμου Μελιταίας Δ. Στυλιανός, ο εν Μπεκήδες του δήμου Σκοτούσης Ι. Γκουσγκουρέτος, και ο του εν Μπιρ του δήμου Σπαλάθρων Γ Παπαδημητρίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 9, 13 Ιαν. 1897 (Γ').

3531 .-Υ. ΕΔΕ. Προκήρυξις διαγωνισμού διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

13 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 5, 15 Ιαν. 1897 (Παράρτημα Β΄)

3532.-Υ.Α. 18733, 17780 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγησεως, εις Σπυρ. Σκηνιωτάτον, αδείας συστάσεως εν Ληξουρίω ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνοντος δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον >.

14 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 11, 15 Ιαν. 1897 (Γ').

3533.-Υ.Α. 17441, 9388 και 13950 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως. εις Στάμω χήραν Χριστοδ. Ραζή και Καλλιόπην Ψαρρού, αδείας συστάσεως εν Αργοστολίω δύο κεχωρισμένων νηπιαγωγείων >.

14 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 12, 16 Ιαν. 1897 (Γ').

3534.-ΒΔ. Περί χορηγίας βοηθήματος υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδευσεως εις απόρους δήμους.

14 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 15, 20 Ιαν. 1897.

3535.-ΒΔ. Περί αναγνωρίσεως ως πλήρους του εν Πειραιεί Α' δημοτικού σχολείου των θηλέων.

17 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 10, 25 Ιαν. 1897 (Β').

3536.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματο σχολείων εν Καρυά του δήμου Σωσθενίου, Κορδιανή του δήμου Πανόρμου και Φηροστεφανίω του δήμου Θήρας < ν. Κυκλάδων >.

17 Ιαν. 1897

[...] Συνιστώνται [...] εν η περιπτώσει τα οικεία δημοτικά συμβούλια έχουσιν αναγράψει εν τοις προϋπολογισμοίς των δήμων την αναγκαίαν προς συντήρησιν τούτων δαπάνην [...]

Ε. τ. Κ φ. 9, 24 Ιαν. 1897 (Β').

Σελ. 819
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/820.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3537.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν Συρτζίω του δήμου Θηβαίων και Κοκκίνω του δήμου Ακραιφνίου < ν. Αττικής και Βοιωτίας >.

17 Ιαν. 1897

[...] Συνιστώνται [...] εάν τα οικεία δημοτικα συμβούλια έχωσιν αναγράψει εν τοις προϋπολογισμοίς αυτών την προς συντήρησιν αυτών αναγκαίαν πίστωσιν και επαρκώσι τα έσοδα προς πληρωμήν των αναγεγραμμένων εν τω προυπολογισμώ εξόδων.

Ε. τ. Κ φ. 10, 25 Ιαν. 1897 (Β').

3538.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν τω νομώ Αργολίδος και Κορινθίας και ορισμού χειμερινής έδρας του δημοτ. σχολείου Μύλων του δήμου Αργείων και του γραμματοσχολείου Βαλαριού - Τροιζήνος.

20 Ιαν. 1897

[...] α') Συνιστώνται γραμματοσχολεία εν τοις κάτωθι χωρίοις, εάν τα έσοδα των οικείων δήμων επαρκώσι [...] προς συντήρησιν [...] τούτων [...] ·

Εν Βρούστι του δήμου Λυρκείας.

Εν Φρασούνη του δήμου Αλέας.

Εν Μεσσινω του δήμου Φενεού.

Εν Στενώ - Φενεού.

Εν Μούλκι του δήμου Σικυώνος.

β') Ορίζεται ως χειμερινή έδρα του δημοτικού σχολείου Μήλων του δήμου Αργείων το χωρίον Σκαφιδάκιον από των αρχών του σχολικού έτους μέχρι τέλους Φεβρουαρίου εκάστου έτους [ ...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 25 Ιαν. 1897(Β').

3539.-ΒΔ. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εν Ραψάνη < τού δήμου

'Ολύμπου της επαρχίας Τυρνάβου >.

20 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 8, 23 Ιαν. 1897 (Β').

3540.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πειραιεί Συνδέσμου αλληλοβοηθείας < άρχιθερμαστών >, θερμαστών και άνθρακέων.

20 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος [...] σκοπών τον διά καταθέσεως ωρισμένου κατά μήνα ποσού απαρτισμόν αποθεματικού κεφαλαίου, εξ ου θα δύνανται τα μέλη του σωματείου τα χρήζοντα βοηθείας, η εξ ασθενείας, η ένεκα ελλείψεως εργασίας, να συντηρώνται, και την διά συνελεύσεων συζήτησιν επί διαφόρων θεμάτων του κύκλου των αποτελούντων τον Σύνδεσμον.

Άρθρ. 6. παν μέλος ταξιδεύον εν τω εξωτερικώ διά φορτηγών η άλλων ατμοπλοίων, έχει το δικαίωμα και ενός έτους καθυστερήσεως της μηνιαίας εισφοράς του [...]

Άρθρ. 7. παν μέλος εν περιπτώσει ασθενείας η άλλου ατυχήματος οικογενειακού η μη έχον εργασίαν δύναται να αποταθή εις το ταμείον του Συνδέσμου, εξ ου θα λαμβάνη το αναγκαιούν

Σελ. 820
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/821.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

χρηματικόν ποσόν, το οποίον όμως άμα τη εκ της ασθενείας αναρρώσει η τω διορισμώ του εις εργασίαν τινά οφείλει να επιστρέφη κατά μηνιαίας δόσεις.

Άρθρ. 15. Πας ο απολυόμενος εκ μέθης εκ της εργασίας του αποξενούται της εκ μέρους του Συνδεσμου συνδρομής.

Άρθρ. 16. Ομοίως αποξενούται της συνδρομής του Συνδέσμου ο ένεκα απειθείας προς τον ανωτερόν του απολυόμενος της εργασίας [...] 20 Ιαν. 1896

Ε. τ. Κ φ. 12, 31 Ιαν. 1897 (Β').

3541 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Χαλκίδι γυμναστικού συλλόγου " ο Γλαύκος " .

20 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου τούτου είναι η σωματική ανάπτυξις και εκγύμνασις των νέων διά παντοίων ασκήσεων, παιδιών, λεμβοδρομιών και οδοιποριών.

Άρθρ. 12. Εις άπαντας τους μαθητάς των διαφόρων σχολείων και τους μη τοιούτους, έχοντας όμως ηλικίαν κατωτέραν των είκοσιν ετών, επιτρέπεται ν' ασκώνται εν τοις γυμναστηρίοις του Συλλόγου, αφού εγγραφώσιν εις τον κατάλογον των δοκίμων, επί μηνιαία προκαταβολή εις το ταμείον του Συλλόγου δραχμής μιας [...] 18 Δεκ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 17, 7 Φεβρ. 1897 (Β').

354.2.-ΒΔ. Περί συστάσεως γραμματοσχολείων εν Δελή - Ιμβραήμ και Κουρτεσίω του δήμου Καρδίτσης και εν Γουργουβίταις του δήμου Τιτανίου < ν. Τρικκάλων >.

20 Ιαν. 1897

[...] εν η περιπτώσει τα αναγεγραμμένα εν τοις οικείοις των δήμων προϋπολογισμοίς έσοδα επαρκώσιν εις τα εν αυτοίς αναγεγραμμένα έξοδα [...]

Ε. τ. Κ φ. 10, 25 Ιαν. 1897.

3543.-ΒΔ. Περί ορισμού εισφοράς υπέρ της συντηρήσεως του εν Γυθείω γυμνασίου.

20 Ιαν. 1897

[...] Η διά του Ημετέρου διατάγματος της 18 Αυγούστου 1886 ορισθείσα εισφορά εκ δραχμών 5400 του δήμου Γυθεατών προσδιορίζεται εις δραχμάς 6.465, εξ χιλιάδας τετρακοσίας εξήκοντα πέντε.

Ε. τ. Κ φ. 16, 23 Ιαν. 1897.

3544.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικκάλων ( της Κορινθίας ).

24 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου τούτου είναι η σωματική άσκησις των μελών αυτού και η διάδοσις της γυμναστικής εις όλας τας κοινωνικάς τάξεις.

Σελ. 821
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/822.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. Ο Σύλλογος συγκροτείται εκ τακτικών, επιτίμων και αντεπιστελλόντων μελών και εταίρων.

Άρθρ. 9. Εταίροι γίνονται οι οπωσδήποτε προτεινόμενοι προς το προεδρείον του Συλλόγου μετά προηγουμένην απόφασιν του διοικητικού συμβουλίου, συμπληρώσαντες μεν το 16, μη υπερβάντες δε το 19ον έτος της ηλικίας των. Οι τοιούτοι εταίροι δεν δύνανται να παρίστανται εις τας συνεδριάσεις του Συλλόγου.

Άρθρ. 13. Οι εταίροι καταβάλλουσιν εφ' άπαξ μεν διά την εγγραφήν δραχμάς δύο,  ετησίως δε δραχμάς 12 [...]

Άρθρ. 15. τα τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη, οι εταίροι και οι μαθηταί των δημοτικών ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, οι μη συμπληρώσαντες το 16ον έτος της ηλικίας των, δικαιούνται ν' ασκώνται δωρεάν, πλην της σκοποβολής, ήτις Δεν επιτρέπεται εις τους μη συμπληρώσαντας το 16ον έτος της ηλικίας των. Οι συμπληρώσαντες δ' αυτό οφείλουσι να προκαταβάλλωσιν εκάστοτε την αξίαν των φυσιγγίων, εφ' όσον ταύτα προμηθεύονται παρά του Συλλόγου.

Άρθρ. 50. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συλλόγου, η περιουσία τούτου περιέρχεται εις τας ενταύθα Ιωαννείους σχολάς [...]

Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Φεβρ. 1897 (Β'). 3545. - - ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αρφαροίς - Βερσοβά Αιγειρατικού Γυμναστικού Συλλόγου.

24 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου είναι η σωματική ανάπτυξις των μελών αυτού [...]

Άρθρ. 4. Ο Σύλλογος συγκροτείται εκ τακτικών και επιτίμων μελών.

Άρθρ. 5. Τα τακτικα μέλη εκλεγόμενα διά πλειονοψηφίας του διοικητ. συμβουλίου [...] ασκούνται ελευθέρως εν τοις γυμναστηρίοις του Συλλόγου [...]

Άρθρ. 9. Ο βουλόμενος να γυμνάζηται εν τω γυμναστηρίω του Συλλόγου, δύναται να εγγραφή εταίρος αυτού επί μηνιαία καταβολή δραχ. 1 και 1/2 [...]

Άρθρ. 20. Διαλυομένου του Συλλόγου, η περιουσία αυτού θέλει χρησιμεύσει [...] εις την ισοπέδωσιν και δενδροφύτευσιν του περί το δημοτικόν σχολείον των αρρένων χώρου.

1 Οκτ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 15, 5 Φεβρ. 1897 (Β').

3546.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της Αδελφότητος των εν Αθήναις Αργείων.

24 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός του οποίου είναι·

1) Η ίδρυσις κέντρου ενώσεως, αδελφικής συνεργασίας και αλληλοβοηθείας των εν Αθήναις Αργείων. 3) Η ενίσχυσις και περίθαλψις των απόρων μελών της Αδελφότητος. 5) Η επιτελεσις ιδίως κοινωφελών και αναγκαίων εν τη επαρχία Άργους έργων, ως λ.χ. α') Η εν τη πόλει Άργους ίδρυσις Μουσείου διά τας εν αύτη αρχαιότητας [...] β') Η εν ταις πρωτευούσαις των διαφόρων δήμων της επαρχίας, είτα δε και εν τοις λοιποίς αυτών χωρίοις ίδρυσις καταλλήλων σχολικών κτιρίων. δ') Η ομοίως προς το γερμανικόν σύστημα διοργάνωσις Ferien Kolonien, δηλ. η εν καιρώ των διακοπών υπό την οδηγίαν διδασκάλων

Σελ. 822
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/823.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ή διδασκαλισσών διοργάνωσις εκδρομών απόρων μαθητών της επαρχίας εις διάφορα εγγύς κείμενα μέρη, πεφημισμένα επί φυσική καλλονή, διά το ευκραές και υγιεινόν αυτών κλίμα, ως και επί άλλαις αρχαιολογικαίς και ιστορικαίς αιτίαις.

Άρθρ. 7. [...] εάν εν γεν. συνελεύσει τα 2/3 των τακτικών μελών ψηφίσωσι την διάλυσιν αυτής, πάσα η περιουσία αυτής μεταβαίνει, κατά την προ της διαλύσεως ληφθησομένην απόφασιν της γεν. συνελεύσεως, εις τι εν Άργει εκ ταύτης της περιουσίας ιδρυθησόμενον ευαγές η κοινωφελές ίδρυμα, ως λ.χ. βιοτεχνικήν σχολήν, η εργαστήριον απόρων γυναικών, η δημόσιον αναγνωστήριον, η σύλλογον αποκλειστικώς σκοπούντα την συστηματικήν διοργάνωσιν εκδρομών απόρων μαθητών (Ferrien Kolonien) [...] 10 Νοεμ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 13, 1 Φεβρ. 1897 (Β').

3547.-ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εις το εν Κερατέα του δήμου Θορικίων Ελληνικόν σχολειον.

28 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 14, 4 Φεβρ. 1897 (Β').

3548.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως < τού από 3 Νοεμβρ. 1896 > καταστατικού του Συλλόγου των εν Αθήναις και Πειραιεί Καλαβρυτινών.

31 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 22, 18 Φεβρ. 1897 (Β').

3549.-Υ.Α. 15784, 14463 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Ιωάννην Κ. Τζάθαν, αδείας συστάσεως εν ΄Υδρα πλήρους ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

31 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 27, 3 Φεβρ. 1897 (Γ').

3550.-Υ.Α. 963 Υ. ΕΔΕ. < Περί χορηγήσεως, εις Σταματικήν Δρεπανιώτου, αδείας συστάσεως εν Νεαπόλει (Βοιών) νηπιαγωγείου >.

31 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 27, 3 Φεβρ. 1897 (Γ').

3551 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως νέου καταστατικού του Ποδηλατικού Συλλόγου Πατρών.

31 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Φεβρ. 1897 (Β').

3552.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου των Σεριφίων

31 Ιαν. 1897

Σελ. 823
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/824.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ου σκοπός είναι η αλληλοβοήθεια, η κατά το δυνατόν υλική και ηθική συνδρομή ενδεών, ασθενών, η οπωσδήποτε ατυχησάντων Σεριφίων, και εν γένει η υφ' οιανδήποτε μορφήν μεταξύ αυτών εύποιΐα [...] 26 Νοεμ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 26, 28 Φεβρ. 1897 (Β').

3553.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Καλάμαις Μεσσηνιακού Ταμιευτηρίου " ο Δαφνών " .

31 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Σκοπός [...] του σωματείου είνε η εναποταμίευσις των οικονομιών των μελών αυτού και ο σχηματισμός κεφαλαίου προς περίθαλψιν αυτών ως και των οικογενειών των εν καιρώ ανάγκης.

Άρθρ. 3. Μέλος του σωματείου δύναται να εγγραφή πας χρηστός πολίτης, μη άποκλειομενων και των ανηλίκων η αχειραφέτων. Αποκλείονται όμως οι διδάκτορες και προλύται του εθνικού η αλλοδαπού Πανεπιστημίου, οι μαθηταί και οι διπλωματούχοι της τε πολυτεχνικής και τηλεγραφικής σχολής και οι στρατιωτικοί οιουδήποτε βαθμού και τάξεως.

Άρθρ. 4. Δύνανται να εγγραφώσιν ως μέλη και οιφοιτηταί, εφ' όσον διατελούσι τοιούτοι, οίτινες όμως θεωρούνται αυτοδικαίως διαγεγραμμενοι αφ' ης ημέρας αναγορευθώσι διδάκτορες, οπότε απολαμβάνουσιν απλήν την συμβολήν των.

Άρθρ. 6. τα μέλη τα έχοντα ηλικίαν κατωτέραν των 15 ετών Δεν καλούνται εις τας συνεδριάσεις [...] 13 Μαΐου 1896

Ε. τ. Κ φ. 25, 27 Φεβρ. 1897 (Β').

3554.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Τριπόλει Μανθυραϊκού Συνδέσμου.

31 Ιαν. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] του οποίου σκοπός είναι η καθόλου εύημερία και ανάπτυξις των διαφό.οων κοινοτήτων του δήμου Μανθυρέας, ο δε σκοπός ούτος έπιδιωχθήσεται δι' ιδρύσεως πρακτικού Λυκείου και ιδίως προτύπου επιστημονικού αγροκηπίου, διά συστάσεως σχολείων, γυμναστηρίου, ανεγέρσεως και καλλωπισμού ναών, ανακαινίσεως η τομής οδών, διοχετεύσεως υδάτων και εν γένει διά παντός επιτηδείου να συντελέση εις την πραγμάτωσιν του σκοπού του Συνδέσμου [...] 22 Δεκ. 1896

Ε. τ. Κ φ. 21, 17 Φεβρ. 1897 (Β΄).

3555 .-ΒΔ. Περί ανακλήσεως της εγκρίσεως του καταστατικού του < από 19 Ιανουαρίου 1891 > καταστατικού του Συνδέσμου των εν Αθήναις λεπτουργών.

31 Ιαν. 1897

[...] μηδέποτε υποβαλόντος λογοδοσίαν, βεβαιωθεισών δ' άλλως και παραβάσεων του καταστατικού υπό του αρμοδίου νομάρχου.

Ε. τ. Κ φ. 14, 4 Φεβρ. 1897 (Β΄).

Σελ. 824
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/825.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3556.-Ν. ΒΥΟ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 122 του νόμου περί στρατολογίας.

5 Φεβρ. 1897

Άρθρον μόνον. το άρθρον 122 του νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού αντικαθίσταται διά του εξής·

Άρθρ. 122. Οι υπαγόμενοι εις τας υπό των εδαφίων α', β' και γ' του άρθρου 33 προβλεπομένας περιστάσεις απαλλαγής αποτίνουσιν ως αντισήκωμα χρηματικόν τίμημα δραχμών 50 άμα τη υποβολή της αιτήσεως η και βραδύτερον μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου. Η μή κατάθεσις του αντισηκώματος καθίστησιν άκυρον την περί απαλλαγής απόφασιν του στρατολογικού συμβουλίου [...]

Ε. τ. Κ φ. 22, 7 Φεβρ. 1897.

3557.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του Συνδέσμου των Ελληνικών αθλητικών και γυμναστικών σωματείων.

7 Φεβρ. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] ούτινος σκοπός είναι [...] 5) η ίδρυσις σχολής γυμναστών, περιλαμβα.. νούσης πάντας τους κλάδους των σωματικών ασκήσεων [...] 24 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 25, 27 Φεβρ. 1897.

3558.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως < τού από 19 Ιαν. 1897 " καταστατικού του εν Αλμυρώ Γυμναστικού και Αθλητικού Συλλόγου.

7 Φεβρ. 1897

Ε. τ. Κ φ. 23, 19 Φεβρ. 1897 (Β').

3559.-Ν. Περί τροποποιήσεως του ΒΡΚΘ' νόμου περί τροποποιήσεως του νόμου ΛΦΕ' περί οργανισμού των πληρωμάτων του στόλου.

10 Φεβρ. 1897

Άρθρ. 1ον. [...] Οι ναύται οι εκπληρούντες την στρατολογικήν αυτών υποχρέωσιν απολαμβάνουσι κατά μήνα μισθόν 25 δραχμών, οι δε υπάρχοντες και καταταχθησόμενοι ναύται εθελονταί 50 δραχμών. Εάν όμως οι εθελονταί κληθώσιν ως έφεδροι, θέλουσιν απολαμβάνει και ούτοι μηνιαίον μισθόν δραχμών 25, εφ' όσον εκπληρούσι την υποχρέωσιν αυτών ως έφεδροι [...]

Ε. τ. Κ φ. 24, 11 Φεβρ. 1897.

3560.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Βόλω Φιλοπτώχου Συλλόγου των Αρμενίων.

11 Φεβρ. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου τούτου έσεται η αλληλοβοήθεια των ενταύθα Αρμενίων, η προστασία των απόρων οικογενειών, των ορφανών απόρων και των ως εκ του γήρατος η ένεκεν παθήσεων μη δυναμένων να εργασθώσιν Αρμενίων [...]

28 Σεπτ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 27, 1 Μαρτ. 1897 (Β').

Σελ. 825
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/826.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3561 .-ΒΔ. Περί χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως εκ δραχ. 500.000 επί του ειδικού προϋπολογισμού των εξόδων του επί των Εσωτερικών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1897.

13 Φεβρ. 1897

Άρθρον μόνον. [...] χορηγείται έκτακτος πίστωσις εκ δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων, αριθ. 500.000, καταλογιζομενη υπό ίδιον κεφάλαιον 29 " έξοδα διατροφής και περιθάλψεως γυναικών και παίδων εκ Κρήτης, και άλλων συναφών αναγκών " . [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 14 Φεβρ. 1897.

3562.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Ζακυνθω Συντεχνίας των Βυτιοποιών υπό τον τίτλον " Θεοτόκος εις Κρυον Νερόν " .

25 Φεβρ. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. Ανασυνιστάται εν Ζακύνθω η Συντεχνία των Βυτιοποιών η Βαρελλοποιών [...] της οποίας σκοπός έσεται η αμοιβαία βοήθεια, η προς αλλήλους αγάπη και η φιλάνθρωπος και χριστιανική συνδρομή προς τους ένεκα θανάτου, γήρατος, ανικανότητος η χρονίου ασθενείας πάσχοντας εταίρους.

Άρθρ. 2. Μέλη της συντεχνίας γίνονται οι εν Ζακύνθω βυτιοποιοί η βαρελλοποιοί οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 20όν της ηλικίας των έτος.

Άρθρ. 11. Η συντεχνία διοικείται υπό πενταμελούς Επιτροπής, εκλεγομένης κατά τετραετίαν υπό των εταίρων και συνισταμένης εκ του προέδρου, ταμίου και τριών μελών.

Άρθρ. 18. Ο πρόεδρος και ο ταμίας δέον να ώσι καταστηματάρχαι.

Άρθρ. 30. Η συντεχνία εορτάζει μετ' επισημότητος δις του έτους, ήτοι την 15 Αύγούστου, εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και την πρώτην Δευτέραν μετά το Πάσχα, εορτήν της ανασυστάσεως της συντεχνίας, ότε και κατά τας λειτουργίας τελείται μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των του ναού δωρητών αδελφών Χαρακοπουλαίων και των προπατόρων των συντεχνιτών. Τα του τρόπου των εορτών κανονίζονται υπό της Επιτροπής, τα δ' έξοδα, μη υπερβαίνοντα το ποσόν των 150 δραχμών, επιβαρύνουσι το ταμείον του ναού της Θεοτόκου εις Κρύο-Νερόν, όστις είναι ιδιόκτητος της συντεχνίας, μετά των οικιών και παραρτημάτων αυτού, δυνάμει του από 24 Μαρτίου 1605 συμβολαίου παραχωρήσεως του ναού τούτου εις την συντεχνίαν υπό τών, ως άνω, αδελφών Χαρακοπουλαίων και της από

13 Οκτωβρίου 1894 ύπ' αριθμ. 585 αποφάσεως των εν Ζακύνθω πρωτοδικών.

Άρθρ. 44. Απαγορεύεται η ανάμιξις και συμμετοχή της συντεχνίας εν πολιτικαίς διαδηλώσεσιν [...] 1 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 31, 13 Μαρτ. 1897 (Β').

3563.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του συνδέσμου των εν Αθήναις Αργείων " ο Αγαμέμνων " .

25 Φεβρ. 1897

Ε. τ. Κ φ. 28, 4 Μαρτ. 1897 (Β΄).

Σελ. 826
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/827.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3564.-ΒΔ. Περί καταργήσεως του εν Ζερμπισίοις του δήμου Δυστίων γραμματοσχολείου < δι' έλλειψιν μαθητών " και συστάσεως τοιούτων εν Κουτσικιά και Σκυλόγιαννη του δήμου Νηλέως και εν Κληματι του δήμου Γλώσσης (Σκοπέλου) < ν. Ευβοίας >.

25 Φεβρ. 1897

[...] εάν τα έσοδα των οικείων δήμων επαρκώσι [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 28 Φεβρ. 1897 (Β'). 3565.-ΒΔ. Περί ορισμού χειμερινής έδρας του δημοτ. σχολείου Μαυρικίου του δήμου Αιγίου και συστάσεως γραμματοσχολείου.

25 Φεβρ. 1897

[...] α') Ορίζεται χειμερινή έδρα του δημοτικού σχολείου των αρρένων Μαυρικίου του δήμου Αιγίου το χωρίον Βόβωδα από 1ης 'Οκτωβρίου μέχρι 1ης Ιουνίου εκάστου έτους. β') Συνιστάται γραμματοσχολείον εν τοις χωρίοις Σηλίβαινα - Σηλιβαινιώτικα του δήμου Κραθίδος, μέ έδραν χειμερινήν μεν το πρώτον χωρίον από 15 Νοεμβρίου έως τέλους

Φεβρουαρίου, εαρινήν δε το δεύτερον από 1 Μαρτίου μέχρι 14 Νοεμβρίου εκάστου έτους, εάν εν τω προϋπολογισμώ του δήμου αναγραφή η προς συντήρησιν αυτού αναγκαία πίστωσις και επιτρέπωσι τούτο τα έσοδα του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 26, 28 Φεβρ. 1897 (Β').

3566.-ΒΔ. Περί ανασυστάσεως της < από 1 Φεβρ. 1887 " εν Αθήναις Εταιρείας των Οινοπαντοπωλών υπό την επωνυμίαν " Συνδεσμος Οινοπαντοπωλών " και περί εγκρίσεως του νέου καταστατικού αυτής.

25 Φεβρ. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 3. Σκοπός του Συνδεσμου είναι· α') Η φιλανθρωπική αντίληψις των απόρων και ανικάνων καταστάντων μετόχων και μελών. β') Η αυτοβοήθεια των αποτελούντων αυτόν μετόχων και μελών. γ') Η μελέτη και νόμιμος ενέργεια επί των φορολογικών ζητημάτων των αφορώντων την συντεχνίαν των Οινοπαντοπωλών εν πάσι, και δ') η ηθικοποίησις των εν τοις καταστήμασι των οινοπαντοπωλών υπηρετούντων υπαλλήλων και υπηρετών.

Άρθρ. 48. Πάντες οι μέτοχοι και τα μέλη υποχρεούνται να δηλώσωσι προς τον διευθυντήν τους εν τοις καταστήμασιν αυτών υπηρετούντας υπαλλήλους και να μη προσλαμβάνωσι τοιούτους άνευ πιστοποιητικού του κυρίου παρ' ω προϋπηρέτησαν, εγγεγραμμένου εις ειδικόν βιβλιάριον, φέροντος τας υπογραφας του τε προέδρου του συμβουλίου και του διευθυντού [...] 26 Ιαν. 1897

Ε. τ. Κ φ. 42, 3 Απρ. 1897 (Β').

3567.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Γερολιμένι του δήμου Μέσσης Ιερού Συνδέσμου " η Ανάστασις " .

25 Φεβρ. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. Α'. Ιδρύεται εν τω δήμω Μέσσης παρ' ημών των ιερέων του δήμου τούτου σωματείον 

Σελ. 827
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/828.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] σκοπός του οποίου είναι η ορθόδοξος χριστιανική αγωγή, η ηθικοποίησις, ο συμβιβασμός των αναφυομένων διενέξεων, η καταπολέμησις των ολεθρίων εθίμων και η υλική αρωγή των πασχόντων μελών [...]

Άρθρ. Ζ'. Ο Ιερός Σύνδεσμος θα χορηγή πάσαν δυνατήν χρηματικήν συνδρομήν εις παν μέλος τακτικόν, δεόμενον τοιαύτης ένεκεν ασθενείας η άλλης τινός αιτίας, εκτός εάν ύποπέση εις την ανάγκην ταύτην ένεκα μέθης, φυγοπονίας η α'λλης εγκληματικής πράξεως. Δύναται ωσαύτως να χορηγηθή χρηματική συνδρομή και εις την ενδεά οικογένειαν μέλους αποθανόντος [...]

Άρθρ. ΙΓ'. Προϊόντος του χρόνου, τη αποφάσει της Αδελφότητος, επιτρέπεται να εγγράφωνται ως μέλη τακτικά [...] και εκ της τάξεως των λαϊκών [...]

19 Φεβρ. 1897 Ε. τ. Κ φ. 35, 19 Μαρτ. 1897 (Β').

3568.-ΒΔ. Περί ανακλήσεως της < από 4 Σεπτ. 1889 " εγκρίσεως του εν Πάτραις σωματείου " ή Ανάληψις " .

25 Φεβρ. 1897

[...] ου κανονισμού παραβάσεις εβεβαιώθησαν υπό του αρμοδίου νομάρχου.

Ε. τ. Κ φ. 24, 26 Φεβρ. 1897 (Β').

3569.-ΒΔ. Περί διακοπής μαθημάτων στρατιωτικών σχολών Ευελπίδων και Υπαξιωματικών.

7 Μαρτ. 1897

Άρθρ. 2. Οι μαθηταί της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων θέλουσι μεταβή, επ' αδεία, εις τας εστίας των, οι δε του σχολείου των Υπαξιωματικών εις τα σώματα, εις α ανήκουσιν.

Ε. τ. Κ φ. 37, 8 Μαρτ. 1897.

3570.-Ν. ^ΒΥΠΓ'. Περί κατατάξεως εθελοντών εν τω στρατώ.

8 Μαρτ. 1897

Άρθρ. 1. 'Επιτρέπεται ένεκα των εκτάκτων περιστάσεων η εις τον στρατόν κατάταξις και η εν αυτώ υπηρεσία, εφ' όσον ούτος διατελεί εν επιστρατεύσει, εθελοντών, καταγομένων εξ ελληνικών χωρών και Ελλήνων το γένος.

Άρθρ. 2. Οι κατά το προηγούμενον άρθρον κατατασσόμενοι εν τω στρατω εθελονταί προσκτώνται την ελληνικήν ιθαγένειαν άνευ άλλης διατυπώσεως περί πολιτογραφήσεως, απαιτουμένης υπό το άρθρον 15 του αστικού νόμου, εγγραφόμενοι δημόται εν τω δήμω ου ήθελον προτιμήσει να αποτελώσι μέλος. Ο διδόμενος υπ' αυτών όρκος του στρατιώτου αναπληροί τον όρκον του πολίτου Έλληνος.

Ε. τ. Κ φ. 37, 8 Μαρτ. 1897.

3571 .-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Μακρυνίτση Φιλοπτώχου Αδελφότητος.

9 Μαρτ. 1897

Σελ. 828
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/829.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. Α'. [...] ήτις έχει σκοπόν ίνα βοηθή ενδεείς και ορφανάς, απόρους οικογενείας και εν γένει πάσαν αγαθήν και φιλάνθρωπων πράξιν, εν τω δήμω Μακρυνίτσης.

Άρθρ. ΚΖ. το σωματείον θέλει βοηθεί ενδεείς δημότας του δήμου Μακρυνίτσης μόνον. Άρθρ. ΑΒ'. το σωματείον θά έχη σφραγίδα φέρουσαν εν μέσω [...] την προτομήν του < φιλέλληνος > Ογλ [...] 16 Φεβρ. 1897

Ε. τ. Κ φ. 33, 15 Μαρτ. 1897 (Β').

3572.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Φιλοπτώχου Συλλόγου " Αλεξάνδρα " .

9 Μαρτ. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

" Άφετε τα παιδία να έρχωνται προς με " αυτών γαρ εστιν η βασιλεία των ουρανών " . (Κατά Λουκάν Εύαγ. ΙΗ^

Άρθρ. 1. Ιδρύεται [...] εις ανάμνησιν της αειμνήστου βασιλόπαιδος Αλεξάνδρας.

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συλλόγου είναι η δι' αυτοπροσώπου εργασίας των μελών κατασκευή ενδυμάτων προωρισμένων διά μικρούς παίδας της ημετέρας κοινωνίας, πενομενους και δεομενους περιθάλψεως. Η ηλικία των ενδυομένων παίδων των μεν αρρένων δέον να μη η ανωτέρα των 10 ετών, των δε θηλέων των 15.

Άρθρ. 18. το διοικητικόν συμβούλιον αποφασίζει, αν πρέπη, πλην του Πάσχα και των Χριστουγέννων, να διανεμηθώσιν ενδύματα και εις άλλας εκτάκτους περιστάσεις [...]

Άρθρ. 28. Ο αριθμός των ενδυομένων παίδων κανονίζεται αναλόγως του ποσού των χρημάτων, το οποίον ο Σύλλογος δύναται να διαθέση.

Άρθρ. 29. Ο Σύλλογος προσφέρει ολόκληρον ενδυμασίαν εις τους υπό της προέδρου εγκρινομένους ως τοιούτους πτωχούς παίδας.

Άρθρ. 30. Οι ενδυόμενοι παίδες δέον να μη ώσιν οι αυτοί κατά το Πάσχα και τα Χριστούγεννα του ιδίου έτους. 28 Φεβρ. 1897

Ε. τ. Κ φ. 33, 15 Μαρτ. 1897 (Β').

3573.-ΒΔ. Περί προσθήκης και τετάρτης παραγράφου εις το άρθρον 13 του κανονισμού της συντάξεως των υπαλλήλων της 'Εθν. Τραπέζης της Ελλάδος.

9 Μαρτ. 1897

[...] εγκρίνομεν την προσθήκην και τετάρτης παραγράφου εις το άρθρον 13 < περί άποβολής και διακοπής του δικαιώματος της συντάξεως^ του διαληφθέντος κανονισμού, εχούσης ως εξής:

" δ'. Η χήρα και τα τέκνα του αποβιώσαντος μεν εν υπηρεσία, αλλα μετά θάνατον του οποίου εβεβαιώθη αταξία περί την διαχείρισιν η παράπτωμα κατά την εκπλήρωσιν των καθηκόντων αύτού, όπερ, κατά την κρίσιν του Γενικού Συμβουλίου, εν ζωή θα συνεπήγετο την εκ της υπηρεσίας απόλυσίν του " .

Ε. τ. Κ φ. 33, 10 Μαρτ. 1897.

Σελ. 829
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/830.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3574.-ΒΔ. Περί κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας των ναυτικών νοσοκομείων και περί ναυτικού φαρμακευτικού ελέγχου.

18 Μαρτ. 1897

Ε. τ. Κ φ. 58, 8 Απρ. 1897.

3575.-Ν. ^ΒΥΠΘ'. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμών ολικής δαπάνης διά κατασκευήν δημοσίων κτιρίων και έργων, δι' άπερ αναγράφονται πιστώσεις εν τω ειδικώ προϋπολογισμώ του επί των Εσωτερικών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1897 και εν τω ειδικώ προϋπολογισμώ της χρήσεως του έτους

1896.

19 Μαρτ. 1897

Άρθρ. 1. 'Εγκρίνονται [...] συναπτόμενοι προϋπολογισμοί ολικής δαπάνης διά τα εξής έργα [...]

δ'. της ανεγέρσεως αντισεισμικού σχολείου θηλέων εν Λεβαδεία αντί δρ. 16.189 [...]

και οι συναπτόμενοι εν τω παρόντι νόμω προϋπολογισμοί ολικής δαπάνης [...]

1) Δι' ανέγερσιν μονοταξίου δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μαρτίνω, αντί δρ.11.738.31.

Ε. τ. Κ φ. 45, 20 Μαρτ. 1897.

3576.-ΒΔ. Περί κατατάξεως εθελοντών.

20 Μαρτ. 1897

Άρθρ. 1. Οι δυνάμει του άρθρου 1ου του νόμου < ^ΒΥΠΓ' > [...] Έλληνες το γένος, κατατασσόμενοι εις τον στρατόν ως εθελονταί επ' αορίστω χρόνω και εφ' όσον ο στρατός διατελεί εν επιστρατεύσει, πρέπει να έχωσιν ελάχιστον ανάστημα 1, 54 και ηλικίαν από του 18ου έτους συμπεπληρωμένου μέχρι του 35ου επίσης συμπεπληρωμένου [...]

Ε. τ. Κ φ. 47, 21 Μαρτ. 1897.

3577.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις Συνδέσμου Οινοπωλών υπό την επωνυμίαν " Αλληλοβοήθεια " .

31 Μαρτ. 1897 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι α') η αυτοβοήθεια των αποτελούντων αυτόν μετόχων και μελών· β') η φιλανθρωπική αντίληψις των απόρων και ανικάνων καταστάντων μετόχων· και γ') η μελέτη και νόμιμος ενέργεια επί των φορολογικών ζητημάτων των αφορώντων την συντεχνίαν των οινοπωλών εν πάσι.

Άρθρ. 37. Πάντες οι μέτοχοι και τα μέλη υποχρεούνται να δηλόνωσι προς τον διευθυντήν* τους εν τοις καταστήμασιν αυτών υπηρετούντας υπαλλήλους και να μη προσλαμβάνωσι τοιούτους άνευ πιστοποιήσεως του προυπηρετήσαντος κυρίου των, εγγεγραμμένης εις ειδικόν βιβλιάριον, φερούσης τας υπογραφάς του τε προέδρου, του συμβουλίου και του διευθυντού. 21 Μαρτ. 1897

* τιτλούχος - μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ε. τ. Κ φ. 41, 3 Απρ. 1897 (Β').

Σελ. 830
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/831.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

3578.-ΒΔ. Περί συστάσεως δημοτικής σχολής θηλέων εν < τη εξοχική θέσει > Ρέντη του δήμου Πειραιώς.

31 Μαρτ. 1897

Ε. τ. Κ φ. 42, 3 Απρ. 1897 (Β').

3579.-ΒΔ. Περί επιμελητού της μαιευτικής κλινικής.

31 Μαρτ. 1897

[...] Έχοντες υπ' όψιν το εδαφ. δ' του άρθρ. 9 του προσωρινού κανονισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου και το από 18 Ιουλίου 1889 Βασιλικόν διάταγμα περί επιμελητών εν ταις κλινικαίς [...]

Άρθρ. 1. Επιτρέπεται να διορισθή επιμελητής και της μαιευτικής κλινικής [...]

Άρθρ. 5. Ο επιμελητής της μαιευτικής κλινικής παρίσταται κατά την κλινικήν διδασκαλίαν του καθηγητού, παρέχων αυτώ πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν περί των εν τη κλινική επιτόκων η λεχωΐδων, εφ' ων γίγνεται η διδασκαλία, αναπληροί δε τον καθηγητήν απόντα κατά την πρακτικήν διδασκαλίαν των φοιτητών [...]

Άρθρ. 8. Ο επιμελητής οφείλει καλούμενος να προσερχηται εις το Μαιευτήριον εν πάση ώρα της νυκτός και ημέρας προς συνδρομήν των εν αυτώ νοσηλευομένων.

Ε. τ. Κ φ. 53, 2 Απρ. 1897.

3580.-Ν. ΒΥ - Δ'. Περί απολύσεως των εν ταις φυλακαίς κρατουμένων των υπεχόντων στρατιωτικήν υποχρέωσιν.

11 Απρ. 1897

Άρθρ. 1. Απολύονται των φυλακών των πολιτικώς κρατουμένων οι εν αυταίς κρατούμενοι διά χρέη προς το δημόσιον, εάν υπόκεινται εις στρατιωτικήν υποχρέωσιν, είτε ως κληρωτοί είτε ως έφεδροι [...]

Άρθρ. 2. 'Επί τη προτάσει των Υπουργών επί της Δικαιοσύνης και επί των Εσωτερικών, και μετά γνωμοδότησιν του Υπουργικού Συμβουλίου, επιτρέπεται ίνα διαταχθή διά Β. διατάγματος η από των φυλακών των πολιτικώς κρατουμένων απόλυσις και των διά χρέη προς ιδιώτας κρατουμένων εν αυταίς [...]

Ε. τ. Κ φ. 64, 12 Απρ. 1897.

3581 . - - ΒΔ. Περί εθελουσίας κατατάξεως εν τω στρατώ ανδρών μη υπαχθέντων έτι εις κλήρωσιν ως εκ της ηλικίας των [...]

13 Απρ. 1897 Ε. τ. Κ φ. 65, 15 Απρ. 1897.

3582. - - ΒΔ. Περί αναβολής των κληρώσεων των στρατευσίμων της ενεστώσης απογραφής.

21 Απρ. 1897

Άρθρον μόνον. Αι κληρώσεις των στρατευσίμων της ενεστώσης απογραφής και η κατάταξις αυτών αναβάλλονται [...]

Ε. τ. Κ φ. 69, 21 Απρ. 1897.

Σελ. 831
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 812
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  3505.-ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Πειραιεί ορφανοτροφείου θηλέων υπό την επωνυμίαν " Ορφανοτροφείον θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριακού.

  26 Δεκ. 1896 Ε. τ. Κ φ. 5. 14 Ιαν. 1897.

  3506.-ΒΔ. Περί παρατάσεως προθεσμίας προς εξαγοράν υποχρεώσεων καθυστερουμένων κληρωτών.

  31 Δεκ. 1896

  Σχετικό : Άρθρ. 179 Ν. ΒΤΟΗ' της 21 Μαρτ. Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Ιαν. 1897.

  1897

  3507.-Ν. ΒΥΝΘ'. Περί εγκρίσεως της μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Ελένης Γ. Ζαρίφη συμβάσεως.

  4 Ιαν. 1897

  ΣΥΜΒΑΣΙΣ Ο Κύριος Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κράτους και Υπουργός επί των Οικονομικών, εκπροσωπών το Ελληνικόν Δημόσιον, αντιπροσωπευόμενος εν τη καταρτίσει και υπογραφή της παρούσης συμβάσεως υπό του εν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβεως της Ελλάδος Κυρίου Νικολάου Μαυροκορδάτου, δυνάμει της προς αυτόν διά του υπ' αριθ. 96129 ε. έ. εγγράφου του δοθείσης αυτώ ειδικής πληρεξουσιότητος, και η Κυρία Ελένη χήρα Γεωργίου Ζαρίφη, κάτοικος Κωνσταντινουπόλεως, αποβλέποντες εις την χρησιμότητα των υπό του Γεωργίου Ζαρίφη ιδρυθέντων εν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων διδασκαλείων και εις την εσαεί διατήρησιν αυτών προς ανάπτυξιν και εθνικήν μόρφωσιν του έξω ελληνισμού και προς διαιώνισιν της μνήμης του αοιδίμου ιδρυτού αυτών, συνεβάλοντο υπό τας άνω ιδιότητας αυτών ως εξής.

  Άρθρ. 1. Η Ελληνική Κυβερνησις από της κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως αναλαμβάνει την διεύθυνσιν των εν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων διδασκαλείων, υποχρεουμένη να καταβάλλη εσαεί ετησίως προς συντήρησιν αυτών το ποσόν των εικοσακισχιλίων μέχρις εικοσιπεντακισχιλίων χρυσών φράγκων και να τηρηση πάντοτε την άρχικήν αυτών επωνυμίαν, είτε εν Φιλιππουπόλει διατηρήση ταύτα, είτε εν άλλω μέρει του εξωτερικού θεωρήση σκοπιμωτέραν την συντήρησιν αυτών.

  Άρθρ. 2. Η Κυρία Ελένη χήρα Γεωργίου Ζαρίφη, επιθυμούσα χάριν της μνήμης του συζύγου της να καταστήση όσον ένεστιν αδάπανον διά το Κράτος την συντήρησιν των διδασκαλείων, δωρείται τω Ελληνικω δημοσίω το ποσόν των λιρών οθωμανικών εικοσακισχιλίων εκ της απαιτήσεως ην έχει κατά των αγοραστών παρ' αυτής του εν Θεσσαλία κτήματος Σοφάδων, μετά πάντων των διά του πωλητηρίου συμβολαίου αναγνωρισθέντων αυτή δικαιωμάτων, δι' ιδιαιτέρου δε συνταχθησομενου άμα τη κυρώσει της παρούσης δημοσίου εγγράφου ορισθήσονται οι εκχωρηθησόμενοι οφειλέται μέχρι της συμπληρώσεως του ειρημένου ποσού.

  Άρθρ. 3. Η Κυρία Ελένη χήρα Γεωργίου Ζαρίφη εκ της άνω ειρημένης απαιτήσεως της δωρείται προσέτι το ποσόν λιρών οθωμανικών τετρακοσίων, όπως δι' αυτών αγορασθώσι