Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 82-101 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/82.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

πρέπει να ήναι πολίται Έλληνες και να έχωσι το 25 της ηλικίας των έτος συμπεπληρωμένον. [...]

Ε. τ. Κ φ. 46, 31 Δεκ. 1853.

1854

277. -Εγ. 9 Υ. Εσωτ. Περί του την κατάστασιν της στρατολογίας του 1853 παριστώντος πίνακος.

I Φεβρ. 1854

[...] το σταλέν υπόδειγμα πίνακος της καταστάσεως των στρατολογικών εργασιών περιλαμβάνει υπό την επιγραφήν " αριθ. των καταταχθέντων " τρεις στήλας φερούσας επιγραφας, την μεν " προσωπικώς " την δε " δι' αντικαταστάτου " την δε " γενικής συνεισφοράς ".

Η πρώτη των στηλών τούτων είναι προωρισμένη να περιλάβη τους προσωπικώς υπηρετούντας, η δευτέρα τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων ιδία δαπάνη των υποχρέων και η τρίτη τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων εκ συνεισφοράς εκουσίας όλων των υποκειμένων εις στράτευσιν. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 3.

278. -Εγ. 56 Υ. Εσωτ. Περί του χρωματισμού των τραγημάτων, σακχαρωτών, κτλ.

11 Ιουλ. 1854 προς τους Νομάρχας [...]

των σακχαροπλαστών τινες εξ αγνοίας μεταχειρίζονται προς χρωματισμόν τραγημάτων, σακχαρωτών, ροσολίων και των τοιούτων χρώματα μεταλλικά έχοντα δηλητηρίαν δύναμιν και εκ τούτων συνέβησαν δυστυχήματα τινα και μάλιστα έφερον τον κίνδυνον της ζωής εις τινάς παίδας.

διά να προληφθώσι του λοιπού τοιαύται κινδυνώδεις πράξεις [...] να διατάξητε την άστυνομικήν αρχήν να απαγορεύση την χρήσιν των μεταλλικών χρωμάτων [...].

Γιαννούλης 1854 σ. 24.

279. -ΒΔ. Περί απονομής υποτροφιών εις τους άριστεύσαντας μαθητάς του Σχολείου των Τεχνών.

21 Αυγ. 1854

Αναφέρονται ποσά ετήσιων υποτροφιών κατά τέχνη· δεν αναφέρονται ονόματα.

Ε. τ. Κ φ. 31, 30 Αυγ. 1854.

280. -Εγ. 134 Υ. Εσωτ. Περί των περιλαμβανομένων εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις κληρουχων παρηλίκων η ανηλίκων.

11 Σεπτ. 1854

προς τους Νομάρχας [...]

Εκ των μέχρι τούδε υποβληθεισών γνωμοδοτήσεων Στρατολογικών Συμβουλίων περί της ηλικίας κληρούχων, εξετασθεντων παρ' αύτών, παρετηρήσαμεν, ότι πολλοί τούτων εχαρακτηρίσθησαν άγοντες ηλικίαν τόσω ανωτέραν, η τόσω κατωτέραν της στρατευσίμου,

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/83.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ώστε εκ πρώτης όψεως ηδύναντο οι συντάσσοντες τους στρατολογικούς καταλόγους και πας άλλος να διακρίνη, ότι δεν υπάγονται εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

Βεβαίως η ηλικία, η προσεγγίζουσα εις την των 18, η εις την των 24 ετών, τα οποία υπό του περί στρατολογίας νόμου ετάχθησαν ως όροι της στρατευσίμου ηλικίας, δύναται να μη είναι ευδιάκριτος, [...] όταν όμως [...] ήναι πολλώ ανωτέρα, η κατωτέρα της στρατευσίμου και ευδιάκριτος, τότε οι περιλαμβάνοντες αυτούς εν τοις στρατολογικο ίς καταλόγοις δεν δύνανται να έπικαλεσθώσιν άγνοιαν· η πράξίς των δ'αύτη περιέχει προαίρεσιν προς παράβασιν του νόμου.

Εκτός της προς παράβασιν του νόμου εμφαινομένης εκ τούτου τοιαύτης προαιρέσεως αύτών, επιγίνονται και πολλαί ζημίαι. και πρώτον μεν η υπηρεσία πάσχει, διότι οι προσαγόμενοι κληρούχοι εισίν ανίκανοι καθ' ηλικίαν και ικανός παρέρχεται χρόνος έως αν εξετασθώσι και εξαιρεθώσι, κατά το διάστημα δε τούτο δίδεται ευκαιρία εις τους επιλαχόντας να ύποκρύπτωνται, άποφεύγοντες την εις τον στρατόν κατάταξιν.

Έπειτα δε και οι εγγραφόμενοι ανίκανοι καθ' ηλικίαν κληρούχοι υφίστανται πολλάκις ου μικράς ζημίας, ημεραργούντες και μεταγόμενοι προς εξέτασιν ένθεν κακείθεν· και προσέτι και αύτη η κλήρωσις δεν είναι φυσική, γενομένη επί αριθμού ατόμων, ων τα πλείστα δεν έχουσι τα του στρατευσίμου προσόντα.

Διά τους λόγους τούτους, σκοπόν προτιθέμεθα να προσενεχθώμεν αυστηρώς κατά των δημάρχων εκείνων, οίτινες φωρώνται αίτιοι των τοιούτων ατόπων [...] Παραγγέλλομεν δ' υμίν όταν ύποβάλλητε εις το ύπουργείον γνωμοδοτήσεις των στρατολογικών συμβουλίων χαρακτηριζούσας τους εξετασθέντας ως άγοντας τοιούτην < ακατάλληλον ηλικίαν >, να εξετάζητε και πληροφορήσθε συγχρόνως πως ούτοι περιελήφθησαν εν τοις καταλόγοις, και εάν εκ των εξετάσεων σας συνάγεται ότι περιελήφθησαν υπό του οικείου δημάρχου, να ζητήτε και μας συνυποβάλλητε και την απολογίαν αυτού [...]

Πεποίθαμεν ότι [...] θέλετε αγρύπνως επιτηρεί την διαγωγήν των δημάρχων, ενεργούντες κατά τα άνω ειρημένα.

Γιαννούλης 1854 σ. 51.

281 . -ΒΔ. Περί διδασκαλίας ιππασίας εις την στρατιωτικήν σχολην.

2 Οκτ. 1854

Ε. τ. Κ φ. 46, 23 Νοεμ. 1854.

282. -Εγ. 161 Υ. Εσωτ. Περί εκθετων τεκνων.

6 Νοεμ. 1854

Εν τοις ετησίοις προϋπολογισμοίς ικανού αριθμού Δήμων περιελήφθη κατά τα παρελθόντα έτη δαπάνη δημοτική προς εκτροφήν τέκνων εκθέτων· μη υπάρχοντος δε διαγεγραμμένου του τρόπου της διαθέσεως της δαπάνης ταύτης, αγνοείται μεν επί πόσον επραγματοποιήθη ο εφ' ώ εψηφίσθη σκοπός, ενδέχεται να συνέβησαν καταχρήσεις περί την διάθεσιν αύτής, είναι δε ημίν γνωστόν, ότι τα εκ των υποβληθεισών άλλοτε εις το Υπουργείον πληροφοριών καταδειχθέντα αποτελέσματα ήσαν ελάχιστα, και ότι ουδείς περί την διάθεσιν των δαπανών τούτων, η ενιαχού μικρός υπήρξεν ο έλεγχος. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 56.

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/84.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

283. -Εγ. 11498 Υ. ΕΔΕ. Περί αναγνώσεως βιβλίων της Εκκλησιαστικής ακολουθίας εις τα δημοτικά σχολεία κατά τας παραμονάς των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών.

20 Νοεμ. 1854 Βενθύλος σ. 155.

284. . -Εγ. 11503 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως των ραβδισμών και μαστιγώσεων.

22 Νοεμ. 1854 Κλάδος α΄ σ. 583.

285. -Εγ. 11557 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως του δυϊκού αριθμού των ονομάτων και των ρημάτων και των ασυναιρέτων τύπων.

27 Νοεμ. 1854

προς τους δημοδιδασκάλους και τας δημοδιδασκαλίσσας.

[...] απαλλάττοντες τους παίδας εκείνους μάλιστα, όσοι δεν έχουσι σκοπόν να διατρέξωσι τακτικώς την σειράν των εγκυκλίων μαθημάτων, της ακαίρου ματαιοπονίας προς εκμάθησιν τύπων και κανόνων, ων ουδέποτε ίσως θέλουσι κάμει χρήσιν.

Κλάδος α΄ σ. 584.

286. -Εγ. 174 Υ. Εσωτ. Περί των περιεχομένων εις τον Βασ < ιλικόν > λόγον < κατά την έναρξιν της β΄. Συνόδου της δ΄. Βουλ. Περιόδου " διοικητικών αντικειμένων.

6 Δεκ. 1854

προς τους Νομάρχας [...]

[...] το μέγα της Ελλάδος ζήτημα είναι ο πολιτισμός της· ο μέγας ούτος όμως σκοπός δεν δύναται να επιτευχθή, ειμή διά της συμφώνου και ανενδότου προσπαθείας της κεντρικής Κυβερνήσεως και των κατά τόπους διοικήσεων, καθώς και διά της φιλοπάτριδος συμπράξεως των αγαθών πολιτών, εις το να διευθύνωμεν την ενέργειαν του έθνους προς τας ώφελιμους ενασχολήσεις και την διανοητικήν πρόοδον, τούτέστιν εις το να καταστήσωμεν τους κατοίκους όχι μόνον εύπορωτέρους, άλλα και καλητέρους.

Τα εγειρόμενα πολλαχού σχολεία, αι πανταχόθεν των ομογενών γενναίαι υπέρ της παιδείας συνδρομαί, η ευγενής άμιλλα της σπουδαζούσης νεολαίας, όλα ταύτα δεικνύουσι προφανώς, ότι το έθνος αισθάνεται βαθέως την ανάγκην της αναπλάσεως του. Εις το βραχύ διάστημα το οποίον μας χωρίζει από την ημέραν της ανεξαρτησίας, η διανοητική του έθνους ανάπτυξις υπήρξεν επαισθητή, μεγάλη. Αλλ' αν η διδασκαλία εις τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά καταστήματα, εφερε τους επιθυμητούς καρπούς, την έκτασιν των γνώσεων, δεν δυνάμεθα να καυχηθώμεν, κύριε νομάρχα, ότι το άλλο ήμισυ της παιδείας, ήγουν η θρησκευτική και ηθική αγωγή, προέβη εις τα πρόσω με την αυτήν έπιτυχίαν· και όμως η αγωγή αύτη, είναι κατά την ορθήν έκφρασιν του Βασιλ. λόγου, η βάσις της καλής εσωτερικής διοργανώσεως, και της εθνικής ημών εύκλείας. Άνευ αυτής το κοινωνικόν οικοδόμημα κτίζεται επί της άμμου και καταρρέει εις το πρώτον του ανέμου φύσημα. Προσπαθήστε λοιπόν διά των προτροπών και συμβουλών σας, διά της επιτηρήσεως και της συστάσεως ικανών διδασκάλων, οίτινες είναι η ψυχή των τοιούτων καταστημάτων, να κατορθώσητε, ώστε τα σχολεία

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/85.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

του νομού σας, είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, οποιονδήποτε και αν φέρωσιν όνομα, να μη ήναι μόνον ταμεία γνώσεων, αλλα και ταμεία θρησκείας και ηθικής, εις τα οποία ενώ αναπτύσσεται ο νούς, να διαπλάσσωνται συνάμα η ψυχή, η καρδία, τα ήθη του νέου. Η πρόοδος της Ελλάδος όλης συνίσταται εις τούτο, να γίνωσι τα τέκνα ημών καλήτερα των γονέων. Ποτέ δε η Ελλας δεν είχε τόσην ανάγκην, όσην σήμερον, του να εύρη εις την νέαν γενεάν καθαρά φώτα, εδραίας αρετάς, ένθερμον ζήλον υπέρ των κοινών, σταθεράν αποστροφήν κατά της διαφθοράς, και άκαμπτον τόλμην κατά της κακίας. Προχωρούντες εις ταύτην την οδόν, θέλετε διευκολύνει την εκπλήρωσιν των καθηκόντων σας, και παρασκευάσει διά την Ελλάδα μέλλον εύτυχές, και ίσως ένδοξον και μεγα. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 59.

287. -Εγ. 181 Υ. Εσωτ. Περί αποδόσεως των υπό των δήμων οφειλομένων εις τα στρατιωτικά ταμεία εκ καταθέσεων απολυομένων κληρούχων.

10 Δεκ. 1854

προς τους Νομάρχας [...]

το Υπουργείον των Στρατιωτικών, [...] ευρέθη εις την ανάγκην να εκδώση την κατωτέρω κοινοποιουμένην υμίν διαταγήν του προς τας στρατιωτικάς αρχάς.

[...] διά να εκλείψη εις το μέλλον πάσα αμφιβολία ως προς τον τρόπον της αποδόσεως των εις την κατάθεσιν του ιματισμού χρεών των ένεκα παρανόμου κληρώσεως απολυομένων, γνωστοποιούμεν υμίν ότι υπόλογοι εις την απόδοσιν των εν λόγω χρεών εισίν οι δήμοι, εις ους ανήκουσιν οι απολυόμενοι.

Επομένως οσάκις διαταχθή παρ' ημών από. λύσις ατόμου ένεκα παρανόμου κληρώσεως, θέλετε αναστείλει την ενεργειαν αυτής, μέχρις ου ο σχετικός δήμος αποδώση εις το ύφ' υμάς ταμείον το χρέος του απολυομένου. [...]

Γιαννούλης 1854 σ. 62.

1855

288. -Εγ. 2 Τ. Εσωτ. Περί εργασίας και συνδρομής της απόρου τάξεως.

7 Ιαν. 1855

Αι πληροφορίαι, τας οποίας το υπουργέ ίον έλαβε και λαμβάνει από πολλά μέρη του Βασιλείου παριστώσιν αξίαν μερίμνης την θέσιν της απόρου εργατικής τάξεως· η δριμύτης του χειμώνος, η πολλαχού έλλειψις της εργασίας και η ύπερτίμησις των σιτηρών και λοιπών προς το ζην αναγκαίων, επιβάλλουσιν εις την κυβέρνησιν και εις την διοίκησιν το χρέος να σκεφθώσι περί του καταλληλοτέρου τρόπου του να δοθή εις την τάξιν ταύτην πάσα δυνατή εκ των ενόντων βοήθεια.

[...] Η δημοτική αρχή έχει χρεος. κατά τον περί δήμων νόμον, να δίδη περίθαλψιν εις τους πτωχούς δημότας και βεβαίως το καταλληλότερο ν όλων των μέσων είναι το να ευρίσκη και να δίδ'η εις τους εύρωστους εξ αυτών εργασίαν, από της οποίας να δυνηθώσι να ζήσωσιν. Η χρηματική κατ' οίκον συνδρομή πρέπει να δίδηται μόνον εις ασθενείς γέροντας, εις αρρώστους και εις χήρας βεβαρημενας με τέκνα πολλά και ανήλικα. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 2.

289. -Εγ. 3 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

10 Ιαν. 1855

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/86.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προς τους Νομάρχας [...]

Η Στρατολογία, ως ενεργείται ήδη, κατήντησεν εργασία, απασχολούσα την διοικητικήν και στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, ου μόνον επί το έτος εκείνο, καθ' ο ενεργείται, αλλα και εφ' ικανά έτη επόμενα αυτού, [...] εκτός τούτου συνέπειαι άλλαι σπουδαιότεραι και πλείονος λόγου άξιαι ύπήρξαν της τοιαύτης καταστάσεως, διότι είναι μεν αληθώς επαισθητή εις τους πολίτας η εκπλήρωσις της υποχρεώσεως ταύτης, κατήντησεν όμως βαρεία και επαχθής ένεκα των δολιοτήτων και διαστροφών.

Ευρύ στάδιον εις τας διαστροφας παρέσχε πάντοτε των στρατολογικών καταλόγων η ετησία σύνταξις· οι επιτετραμμένοι την σύνταξιν αυτών δήμαρχοι, μετατρεποντες του καθήκοντος τούτου την εκπλήρωσιν εις κομματικών ενεργειών στάδιον, περιελάμβανον εν αυτοίς πληθύν νέων, μη εχόντων τα προς στράτευσιν προσόντα, παρέλειπον δε άλλους ικανούς, όσοι οικείοι η φίλοι ήσαν αυτών· επειδή δε η των παραπόνων κατά του καταλόγου εκδίκασις εγένετο ουχί επί σκοπώ βελτιώσεως των κακώς εχόντων χωρίων αύτού, αλλα προς εκπλήρωσιν τύπου μόνον, διά τούτο ούτοι μεν οι κατάλογοι εγίνοντο οριστικοί, το στάδιον δε των παραπόνων και της εξακριβώσεως των προς στρατείαν υποχρέων μετεφέρετο από της πρωτοδίκου και κατ' έφεσιν παρά τω δημάρχω και τη νομαρχία δίκης ενώπιον του υπουργείου των εσωτερικών.

Εντεύθεν δε συνέβαινον [...] πολίται μη ύποκείμενοι εις στρατιωτικήν υποχρέωσιν ν' απομακρύνωνται αναγκαστικώς των έργων των και μετάγωνται από της κατοικίας των εις την πρωτεύουσαν της επαρχίας, από ταύτης εις την έδραν της στρατολογικής επιτροπής, και από ταύτης εις αυτήν την Μητρόπολιν ενίοτε, ίνα εξετασθώσι πάρα της ανωτάτης υγειονομικής επιτροπής και διαγνωσθή η ηλικία των· άλλοι ωσαύτως ανίκανοι να κατατάσσωνται εις τον στρατόν και μέχρι της απ' αυτού απολύσεως των να δαπανά υπέρ αυτών το δημόσιον, και να βαρύνωνται ούτω τα οικεία δημοτικά ταμεία εκ της πληρωμής των τοιούτων προκαταβολών του δημοσίου. Αι τάξεις του στρατού να μη συμπληρώνται εντός του έτους, κατά τον περί προσδιορισμού της στρατιωτικής δυνάμεως ετήσιον νόμον, και τέλος πάντων η εκπλήρωσις ιερού καθήκοντος, το υπηρετείν στρατιωτικώς την πατρίδα, να καθίσταται επαχθής.

[...]

Γιαννούλης 1855 σ. 3.

290. -ΒΔ. Περί αποστολής εις Μασσαλίαν δύο νέων προς τελειοποίησίν των εις την οινοποιΐαν.

12 Ιαν. 1855

Ε. τ. Κ φ. 6, 28 Φεβρ. 1855.

291. -ΒΔ. Περί διοργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Υπουργείου και των χρεών του παρ' αυτώ Γενικού Γραμματέως.

17 Φεβρ. 1855

Ε. τ. Κ φ. 7, 2 Μαρτ. 1855.

292. -Εγ. 684 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού των εξεταστικών επιτροπών των δημοτικών σχολείων.

18 Φεβρ. 1855

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/87.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] επί πάσιν, επειδή ως προς τον εις τα Ελληνικά σχολεία προβιβασμόν των μαθητών συμβαίνουσιν ουχί σπανίως διενέξεις μεταξύ των Ελληνοδιδασκάλων και δημοδιδασκάλων, θεωρούμεν των ων ουκ άνευ ώστε ο κατά τόπον Ελληνοδιδάσκαλος, ή, όπου υπάρχουσι πολλοί τοιούτοι, εις εξ αυτών ο καταλληλότερος, να ήναι δικαιωματικώς μέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και ο Ιερεύς της ενορίας, ή, μεταξύ πολλών τοιούτων, ο ελλογιμώτερος.

Κλάδος α΄ σ. 585.

293. -Εγ. 1012 Υ. ΕΔΕ. Περί διατιμήσεως και προμηθευσεως των διδακτικών βιβλίων των δημοτικών σχολείων.

24 Φεβρ. 1855

Κλάδος α΄ σ. 588.

294. -ΒΔ. Περί διαιρέσεως της διδασκαλίας της ειδικής νοσολογίας και θεραπείας από της Ιατρικής κλινικής.

28 Φεβρ. 1855

Ε. τ. Κ φ. 11, 2 Απρ. 1855.

295. -Κανονισμός Υ. Εσωτ. Περί υπηρεσίας της δημοτοφυλακής.

10 Μαρτ. 1855

Άρθρ. 1. Αντί της άχρι τούδε εθνοφυλακής θέλει συσταθή εις πάσαν πόλιν και παν χωρίον των δήμων του βασιλείου σώμα δημοτοφυλάκων, σκοπόν έχον την καταδίωξιν και εξόντωσιν της ληστείας, και την στερεωσιν της κοινής ασφαλείας και ησυχίας.

Άρθρ. 3. Τα σώματα των δημοτοφυλάκων θέλουν συγκροτείσθαι εις εκαστον δήμον από τους μαχίμους ιδιοκτήτας και καλλιεργητας γαιών, τους έχοντας συμφέρον εις την διατήρησιν της κοινής τάξεως και ησυχίας, και από άλλους πιστούς και φερεγγύους πολίτας. την προσωπικήν υπηρεσίαν του δημοτοφύλακος δύνανται ν' αποποιηθώσι μόνον οι ανήλικοι, οι συμπληρώσαντες το εξηκοστόν έτος της ηλικίας, και οι πάσχοντες σωματικήν, η νοεραν ασθένειαν, καθιστώσαν αυτούς ανικάνους εις εκπλήρωσιν των έργων του δημοτοφύλακος. [...]

Δηλιγιάννης - Ζηνόπουλος Β' σ. 270 ύποσ.

296. -Εγ. 35 Υ. Εσωτ. Περί της τακτοποιήσεως των Δημοτολογίων.

11 Απρ. 1855 προς τους Νομάρχας [...]

Ο σκοπός, δι' ον και δαπάναι χρηματικαί και κόποι ουκ ολίγοι κατεβληθησαν εις τον καταρτισμόν Δημοτολογίων, αποτυγχάνει ομολογουμένως, άνευ της κατ' έτος σημειώσεως των μεταβολών, άς επιφέρουσιν αι γεννήσεις, οι γάμοι, και αι αποβιώσεις, καθ' όσον άλλως τα βιβλία ταύτα δεν θέλει παριστάνουσι τον αληθή πληθυσμόν της επικρατείας, και την κατάστασίν του.

Εντεύθεν, και εις συμπλήρωσιν των διαταχθέντων διά της υπ' αριθμόν 64 εγκυκλίου του 1851 του Υπουργείου διατάττομεν τα εξής.

α΄) Επειδή συμβαίνει συνεχώς να σημειώνται και εις τα κρατούμενα βιβλιάρια νεογνά αβάπτιστα, θέλει παραγγελθώσιν οι μεν κατ' ενορίας εφημέριοι, και οι οικείοι πάρεδροι να πέμπωσιν κατά το τέλος εκάστου μηνός προς τον αρμόδιον δημαρχον ενυπόγραφον σημείωσιν

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/88.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των ονομάτων των βαπτιζομένων τοιούτων, οι δε δήμαρχοι να φροντίζωσι να συλλέγωσι τας πληροφορίας ταύτας, και τας εγγράφωσιν εν τω επί τούτω βιβλιαρίω.

γ΄) μετά την λήξιν του έτους οι δήμαρχοι, τη συμπράξει τριμελούς επιτροπής του συμβουλίου επί τούτω εκλεγομένης, λαμβάνοντες ανά χείρας το δημοτολόγιον και τας εν τοις ανωτέρω άρθροις α΄. και β΄. σημειώσεις, θέλει εκτελώσι μετά προσοχής την εξής εργασίαν.

1) θέλει διαγράφουσι τους αποβιώσαντας, σημειούντες άντικρυ του ονόματός των και την χρονολογίαν του συμβεβηκότος. [...]

2) Θέλει σημειούσι τα ονόματα των κατά το λήξαν έτος γεννηθέντων υπ' αύξοντ' αριθμόν, σχετιζόμενον με τον του πατρός [...]

3) Θέλει εγγράφουσι τους νεονύμφους [...]

Εν εκάστω δημοτολογίω να προσδιορισθώσιν ιδιαίτερα φύλλα εκ των τελευταίων προς την εγγραφήν των γεννωμένων, και ιδιαίτερα προς την των νυμφευομένων. Μετά την εγγραφήν εκάστου νέου ζεύγους απαιτείται να μένη ανάλογον κενόν διά την ακόλουθον εγγραφήν των τέκνων των υπό ίδιον αύξοντα αριθμον. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 26.

297. -Εγ. 45 Υ. Εσωτ. Οδηγίαι προς τους εν περιοδεία Νομάρχας περί κοινής ασφαλείας.

30 Απρ. 1855

[...] Αι περί την στρατολογίαν καταχρήσεις και αδικίαι, αι καταπιέσεις των μεταβατικών, η μη προσήκουσα επιτήρησις των υποστάντων την ποινήν εγκληματιών, αι ελλείψεις περί την μεταφοράν των υποδίκων και καταδίκων, η κακή κατάστασις των φυλακών είναι τόσα αίτια, τα οποία ενισχύουσιν, ενίοτε δε και γεννώσι τας ληστρικας συμμορίας. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 30.

298. -Εγ. 47 Υ. Εσωτ. Περί δημοτοφυλάκων.

2 Μαΐου 1855

[...] Ο νόμος περί στρατολογίας κηρύσσει ικανούς εις το φέρειν τα όπλα τους δεκαοκταετείς· επειδή όμως ενδέχεται να κριθή η ηλικία αύτη ασθενής εισέτι, διά τούτο, αν ληφθή ως τελευταίος όρος ανηλικότητος το εικοστόν έτος της ηλικίας, δύναται η υπηρεσία να ήναι πλειότερον εν τη αληθεία. [...]

Εκ της εκτεθείσης λύσεως των αποριών σας, καθοράτε, κύριε νομάρχα, ότι είναι ανάγκη οι δήμαρχοι να συντάξωσι κατάλογον των από 21 μέχρι 60 ετών δημοτών των, εξαιρουμενων των σωματικώς η νοερώς ανικάνων, [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 33.

299. -Ν. ΣΠΕ'. Περί παραχωρήσεως τριών διαλελυμένων μοναστηρίων εις τον Πέτρον Γ. Δημάκην εξ Αλαγωνίας < Καλαμάτας > προς σύστασιν σχολείων.

9 Μαΐου 1855

Ακολουθεί συμβολαιογραφική πράξη παραχωρήσεως. Ε. τ. Κ φ. 19, 20 Μαΐου 1855. Σχετικό . Ν. Τ^ς΄ Περί ισχύος των όρων του υπ' αριθ. 12778 συμβολαίου.

23 Οκτ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 83, 8 Δεκ. 1856.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/89.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

300. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του Περί Ναυτικών συντάξεων Νόμου.

1 Ιουν. 1855

Μέρος γ΄. Περί συντάξεων χηρών και ορφανών.

Διαδικαστικά - πιστοποιητικά. Ε. τ. Κ φ. 24. . 17 Ιουν. 1855.

301. -Εγ. 2524 Υ. ΕΔΕ. Περί της ηθικής και διανοητικής αναπτύξεως της παιδικής ηλικίας.

4 Ιουν. 1855

Προς τους δημοδιδασκάλους και τας δημοδιδασκαλίσσας.

[...] το υμετερον έργον είναι έργον εξόχως κοινωνικόν, διότι απευθύνεται προς άπασαν την κοινωνίαν, και ενεργείται υπέρ των πλειόνων αυτής μελών· διότι δεν περιορίζεται εις τας πόλεις και κωμοπόλεις άλλα πρέπει να επεκτείνηται και εις τους μικροτέρους δήμους και εις τα ελάχιστα χωρία και να εκπαιδεύη και ήθοποιή τα τέκνα όλων των πολιτών ανεξαιρέτως, καθότι πως άλλως θέλουσι πραγματοποιηθή τα ιερα δικαιώματα της ελευθερίας και ι'σότητος, τα οποία ανεγράψαμεν εντός του θεμελιώδους ημών Νόμου, παρά διά της εις όλας τας τάξεις του λαού διαχύσεως της στοιχειώδους παιδείας και μετ' αυτής των χριστιανικών παραγγελμάτων,

Ο γνωρίζων να αναγινώσκη να γράφη και να αριθμή όχι μόνον ευκολώτερον διαγιγνώσκει τα δικαιώματα του, όχι μόνον ευχερέστερον υπερασπίζει εαυτόν κατά του δόλου, της αδικίας και της αγυρτίας, αλλ' ωφελείται μάλιστα εξ όλων των υπερτέρων αυτού κατά την μάθησιν και τον πλούτον. Η ισότης ενώπιον των Νόμων ουδέποτε θέλει καταστή αναντίρρητος αλήθεια, ειμή όταν η δημοτική εκπαίδευσις κατορθώση να διαπλάση και τον νουν και την καρδίαν όλων η τουλάχιστον του πλείστου μέρους των πολιτών. [...]

Το καθήκον όμως τούτο δεν είναι ούτε απλούν, ούτε εύκολον· διότι δεν αρκεί μόνη η μόρφωσις του νοός διά των γραμμάτων, τα οποία, χωρίς της ηθικής, γίνονται πολλάκις επιβλαβή, καθιστώντα κινδυνωδέστερον τον κακοήθη, άλλα προσαπαιτείται αφευκτως και η διάπλασις της καρδίας, πρώτον δε όργανον της διαπλάσεως ταύτης είναι η χριστιανική διδασκαλία, θεμελιον πάσης ιδιωτικής και κοινωνικής αρετής, ήτις όμως δεν κατορθούται διά της αναγνώσεως φράσεων αδιανοήτων, άλλα διά της προφορικής αναπτύξεως και της δι' όλων των μέσων έγκολάψεως εις των παίδων τας απαλάς καρδίας των παραγγελμάτων της αμώμου ημών πίστεως.

Η εκπαίδευσις άρα και η αγωγή είναι δύο όροι του αυτού προβλήματος, του οποίου η λύσις εις υμάς ανετέθη. Εργάζεσθε λοιπόν άνενδότως περί αυτήν προσπαθούντες να καταστήσητε τους παίδας ευπειθείς προς τους γονείς, ευπειθείς εις τους νόμους της πατρίδος και εις τον Ηγεμονα, ήπίους τα ήθη, σεμνούς και καθαρούς εις τας βιωτικάς έξεις, και προ πάντων άφωσιωμένους εις τον Θεόν. Είναι ανάγκη να ρίψητε εις τας καρδίας αυτών σπέρματα ευσεβείας των οποίων η βαθμιαία βλάστησις εγγυάται τον σχηματισμόν εργατικών, ευσεβών και φιλονόμων πολιτών.

Αλλά προς τούτο πρακτικώτατον δίδαγμα είναι το ζων του διδασκάλου παράδειγμα, και διά τούτο πρέπει να ήσθε προσεκτικοί και εις τους λόγους και εις τας πράξεις και εις τα κινήματα υμών, απέχοντες επί πάσι κομματικών παθών [...] διότι άλλως γινόμενοι και άκοντες μεροληπτικοί προς το εν μέρος των πολιτών, στερείσθε της νομίμου υμών επιρροής επί τα τέκνα θατερου μέρους, και δίδεται και υπονοίας αδίκου προς αυτά διαγωγής, ενώ ο δημοδιδάσκαλος πρέπει να ήνε προσηνής και ίσος προς πάντας, διότι, ως και άλλοι προ ημών είπον, το δημοτικόν σχολείον είναι το άσυλον της ισότητος, δηλ. της δικαιοσύνης· [...] Αι

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/90.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κομματικαί διαιρέσεις είναι εφήμεροι, ενώ σεις είσθε κατηχηταί των αιωνίων αρχών της ηθικής και της πίστεως.

Εστέ προ πάντων ήπιοι και ανεκτικοί καταστέλλοντες τας κακας έξεις και τας ανοήτους πράξεις των παίδων ουχί διά βλάσφημων λέξεων και δι' αικίσεων αλλα διά πατρικών κολάσεων επιβαλλομένων πράως και ουχί εκδικητικώς τρόπον τινά κατά των αθώων τούτων πλασμάτων.

[...] να απέχητε κακών σχέσεων, να φεύγητε τας κερδοσκοπίας η έργα ασυμβίβαστα με το έπάγγελμά σας, καθώς και τας εν ταις αγοραίς περί τους κύβους και άλλα τοιαύτα μάταια παίγνια διασκεδάσεις, ως συμβαίνει τούτο εν τισιν απωκισμέναις κοινότησι, να φέρησθε ευπειθείς προς τας καθεστώσας αρχάς, να δίδητε το παράδειγμα τάξεως εις τον βίον και καθαριότητος, ήτις είναι άφευκτον του πολιτισμού πλεονέκτημα, να βελτιωνητε υμάς δι' αναγνώσεως κατά τας ώρας της αργίας η διά φοιτήσεως εις σχολείον η γυμνάσιον εν ταις πόλεσιν όπου υπάρχουσι τοιαύτα. [...]

Βενθύλος α΄ σ. 222.

302. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αθήναις ορφανοτροφείου κορασίων υπό την προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης.

8 Ιουν. 1855

1. [...] υπό [...] την επωνυμίαν Αμαλήϊον ορφανοτροφείον Κορασίων.

Ε. τ. Κ φ. 26, 25 Ιουν. 1855.

303. -Εγ. 1959 Υ. ΕΔΕ και Υ. Οικ. Περί εφαρμογής του άρθρ. 31 του

Λογιστικού νόμου και εις τους καθηγητάς και διδασκάλους.

9 Ιουν. 1855

[...] μάχεται προς το ορθόν και την επιστημονικήν του τόπου πρόοδον το να εκταθή η ισχύς του 31 άρθρου του περί δημοσίου Λογιστικού νόμου και επί των καθηγητών του Πανεπιστημίου, καθώς και των Γυμνασίων, έτι δε και επί των άλλων διδασκάλων εν γένει κατά τας αναπαύλας των μαθημάτων. [...] επομένως [...] θέλομεν εξαιρεί τους λοιπού τους κυρίους καθηγητάς και διδασκάλους των περιορισμών του διαληφθέντος άρθρου, κατά τας διακοπας των μαθημάτων.

Λιακόπουλος, ΚΕΝ, Λογιστικη Νομοθεσία, σ. 207.

Σχετικό ·

Ν. ΣΙΒ'. Περί διοικησεως των δημοσίων εσόδων και εξόδων και περί δημοσίου λογιστικού του Κράτους.

1 Οκτ. 1852

31. των απόντων επ' αδεία υπαλλήλων ελαττούται κατά το ήμισυ ο μισθός· παύει δε ολοτελώς, όταν η άδεια ήναι διά ξένην επικράτειαν, η όταν η απουσία παρατείνεται πέραν του ενός μηνός. το εις όφελος του δημοσίου ελαττούμενον ήμισυ της μισθοδοσίας των ύποδεεστερων υπαλλήλων των γραφείων διατίθεται πάρα του αρμοδίου υπουργού δι' αντιμισθίαν προσωρινού αντικαταστάτου, οσάκις η ανάγκη της υπηρεσίας το απαιτήσει. Εξαιρούνται της ανωτέρω διατάξεως· -α΄) Οι κωλυόμενοι ένεκα ασθενείας πιστοποιουμενης παρά δύω επιστημόνων ιατρών, οπότε η άδεια απουσίας δύναται να παραταθή επί τρεις μήνας, με την άπολαβήν του ήμίσεος, η ολοκλήρου του μισθού, εάν η του ολοκλήρου μισθού απολαβή επι. τραπή διά Β. Δ. - β΄) Οι δυνάμει ειδικών της υπηρεσίας κανονισμών επί ιδία αυτών ευθύνη

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/91.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

διορίζοντες και μισθοδοτούντες αναπληρωτήν, των οποίων η μισθοδοσία εξακολουθεί να ήναι πλήρης επί δύο μήνας κατά μέγιστον όρον.

δεν ισχύει και για τους στρατιωτικούς.

Αιακόπουλος, ΚΕΝ, Λογιστική Νομοθεσία, σ. 10.

304. -Εγ. 2389 Υ. ΕΔΕ. Περί συντάξεως προγράμματος των μαθημάτων των δημοτικών σχολείων.

9 Ιουν. 1855

[...] εν ενίοις των δημοτικών σχολείων, όσα έχουσι δύο η και πλειοτέρους διδασκάλους, συμβαίνουσιν ενίοτε διενέξεις ως προς τας ώρας και την διαίρεσιν της εργασίας, των μεν παραπονουμένων ότι κοπιάζουσιν υπέρ τους άλλους, των δε καθυστερούντων περί τον χρόνον, καθ' ον οφείλουσι να παρευρίσκωνται εις το σχολείον, [...].

Κλάδος α΄ σ. 597.

305. -Εγ. 1959 Υ. ΕΔΕ. Περί των διακοπών των μαθημάτων.

22 Ιουν. 1855

Κλάδος α΄ σ. 436.

306. -ΒΔ. Περί κανονισμού του ταμείου των χηρών και ορφανών των αξιωματικών του στρατού της γραμμής, της χωροφυλακής και της οροφυλακής.

4 Ιουλ. 1855

Ε. τ. Κ φ. 32, 27 Ιουλ. 1855.

307. -Εγ. 3213 Υ. ΕΔΕ. Περί των αρχείων των δημοτικών Σχολείων.

21 Ιουλ. 1855

[...] πολλοί των δημοδιδασκάλων τας εκάστοτε προς αυτούς διευθυνομένας εγκυκλίους του υπουργείου παραλαμβάνουσι, μετατιθέμενοι άλλαχού, μεθ' εαυτών, εκλαμβάνοντες αυτάς ως ανηκούσας εις αυτούς ατομικώς, και ουχί εις το σχολείον ο διέπουσι, και τοιουτοτρόπως εν ουδενί σχεδόν των δημοτικών σχολείων υπάρχουσιν άποκείμενα τα επίσημα έγγραφα ( αρχεία ) , [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 599.

308. -Εγ. 88 Υ. Εσωτ. Περί διδάκτρων των δημοδιδασκάλων.

3 Αυγ. 1855

[...] Η είσπραξις των διδάκτρων [...] αμέσως υπό των διδασκάλων [...] είναι παράνομος και άτοπος εν ταυτω· παράνομος μεν διότι γραπτή του [...] νόμου < 6 / 18 Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων > διάταξις, η του άρθρου 27 ανατίθησι την ει. σπραξιν των διδάκτρων εις τον δημοτικόν εισπράκτορα εκάστου δήμου, άτοπος δε, διότι η άμεσος υπό των δημοδιδασκάλων είσπραξις εγείρει πολλάκις λογοτριβάς μεταξύ αυτών και των γονέων των παίδων, αίτινες γεννώσι και ύποθάλπουσι δυσαρεσκείας διασειούσας την προς αλλήλους υπόληψιν και αγάπην και βλαπτικήν εχούσας εις των παίδων επιρροήν. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 72.

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/92.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

309. -Εγ. 3632 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως αποθεματικού ταμείου των δημοδιδασκάλων.

11 Αυγ. 1855

[...] Ούτω διά των εισπραχθησομένων χρημάτων καταβάλλονται τα πρώτα θεμέλια του των δημοδιδασκάλων ταμιευτηρίου, προωρισμένου να παραμυθήση το γήρας ανδρών αφωσιωμένων εις το εργώδες επάγγελμα της δημοτικής διδασκαλίας. [...]

Κλάδος α΄ σ. 600.

310. -Εγ. 4434 Υ. ΕΔΕ. Περί των βιβλιοθηκών των τε Γυμνασίων και των Ελληνικών σχολείων.

20 Σεπτ. 1855 Κλάδος α΄ σ. 379. Σχετικό.

ΒΔ. Περί διαθέσεως των αγοραζομένων η δωρουμένων βιβλίων.

28 Οκτ. 1855 Ε. τ. Κ φ. 46, 3 Δεκ. 1855.

311. -Εγ. 4840 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως του ραβδισμού και περί διανομής βραβείων εις τους αριστεύοντας κατά τας γενικάς εξετάσεις μαθητάς.

10 Οκτ. 1855

[...] η καλώς εννοουμενη παιδεία δεν συνίσταται μόνον εις την εκμάθησιν των γραμμάτων άλλα κυρίως εις την δι' αυτών επίγνωσιν των κοινωνικών καθηκόντων και την των ηθών ρύθμισιν, [...]

Κλάδος Α σ. 605.

312. -Εγ. 118 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής υποτρόφων των δήμων εις την εν Τίρυνθι Γεωργικήν Σχολην.

31 Οκτ. 1855

προς τους Νομάρχας [...]

[...] εις το σχολείον τούτο δεν υπάρχει ουδέ εις υπότροφος των δήμων, τοιαύτην αδιαφορίαν εις αντικείμενον τοσούτον ουσιώδες ομολογουμεν με λύπην μας ότι δεν επεριμεναμεν [...]

[...] να άπαιτήσητε ιδίως πάρα των αρχών των ευπορωτέρων δήμων να σημειώσωσιν εις τους συνταττομένους ήδη προϋπολογισμούς των το απαιτούμενον ποσόν, διά την αποστολήν ενός νέου εις το διαληφθέν σχολείον, το οποίον δεν ύπερβαίνει τας τριακοσίας πεντήκοντα δραχμάς κατ' έτος· [...] < αλλιώς > θέλετε προσθέσει υμείς αυτό διά της αποφάσεως σας επί του προϋπολογισμού.

Γνωστοποιούμεν δε εις υμάς, ότι η ειρημένη σχολή κατηρτίσθη ήδη καλήτερον προστεθέντος εν αυτώ και του μαθήματος της Ελληνικής γλώσσης, το οποίον θέλει παραδίδεσθαι υπό του Γυμνασιάρχου Ναυπλίας Κυρίου Παμπούκη. [...]

Γιαννούλης 1855 σ. 83.

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/93.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

313. -Εγ. 5219 Υ. ΕΔΕ. Περί της μεταβάσεως των μαθητών των δημοτικών σχολείων εις τα Ελληνικά σχολεία.

5 Νοεμ. 1855

[...] τινές των Κυρίων Γυμνασιαρχών και Σχολαρχών και αποποιούνται να παραδεχθώσιν εις τας τάξεις των Ελληνικών σχολείων τους από των δημοτικών απολυομενους μαθητάς, επιμένοντες να καθυποβάλλωσιν αυτούς εις νέας εξετάσεις, και πολλούς αυτών άποπεμποντες, ως μη προκατηρτισμένους δήθεν αποχρώντως, θεωρούμεν σπουδαιότατον να ορίσωμεν [...] ότι τα [...] εκδιδόμενα υπό αρμοδίου δημοδιδασκάλου αποδεικτικά φέρουσι πάντας της νομιμότητας τους τύπους, οι δ' εφωδιασμενοι με τοιαύτα μαθηταί πρέπει να ήναι δεκτοί απροφασίστως εις τα Ελληνικά σχολεία, [...]

Κλάδος α΄ σ. 607.

314. -ΒΔ. Περί διαλύσεως του < από 15 Νοεμ. 1843 > σχολείου της μουσικής.

28 Νοεμ. 1855 Ε. τ. Κ φ. 1, 13 Ιαν. 1856.

315. -Εγ. 5966 Υ. ΕΔΕ. Περί του μαθήματος της Κατηχήσεως εις τους ετεροδόξους.

14 Δεκ. 1855

[...] επειδή [...] συμβαίνει ενιαχού ώστε τινές των ετεροδοξούντων παίδων να μη διδάσκωνται την Κατήχησιν του δόγματος αυτών εν τω σχολείω, αλλ' ιδιαιτέρως, εις δε τας ετησίας εξετάσεις ανάγκη να βαθμοθετηθώσιν εξετασθέντες και εις το μάθημα τούτο, [...] θέλει γίνεσθαι φροντίς, ώστε όπου μεν υπάρχουσιν αμφοτέρων των δογμάτων κάτοικοι, να εκλέγωνται μέλη των εξεταστικών επιτροπών και εκ του ενός και εκ του άλλου, [...] όπου δε κάτοικοι μεν διαφόρων δογμάτων δεν υπάρχουσι, φοιτώσι δε εις το σχολείον μαθηταί εκ των πάρεπιδήμων ανήκοντες εις άλλο δόγμα, οι τοιούτοι εις τας δημοσίας εξετάσεις δεν εξετάζονται εις το της Κατηχήσεως μάθημα [...] να παραγγέλλωνται δε ίνα φροντίσωσιν, εξετασθέντες όταν και όπως δυνηθώσιν, υπό Ιερέως η κατηχητού του δόγματος των, [...]

Κλάδος Α΄ σ. 608.

316. -Β. Δ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού κατά τον δήμον 'Ανδρου.

30 Δεκ. 1855

Άρθρ. 3. Η πρόσοδος [...] θέλει διατεθή προς έκτισιν του προς τα ορφανά του Γ. Φραγκοπούλου χρέους του δήμου τούτου, συμποσουμένου εις δρ. 2732.

Ε. τ. Κ φ. 1, 13 Ιαν. 1856.

317. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Κορθίου.

30 Δεκ. 1855

Άρθρ. 3. Η πρόσοδος [...] θέλει διατεθή προς έκτισιν του προς τα ορφανά του Γ. Φραγκοπούλου χρέους του δήμου τούτου, συμποσουμενου εις δρ. 1706 περίπου.

Ε. τ. Κ φ. 1, 13 Ιαν. 1856.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/94.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

318. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Κρανιδίου.

30 Δεκ. 1855

β΄) Η πρόσοδος [...] θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις σύστασιν και διατήρησιν δημοτικού σχολείου των κορασίων κατά τον δήμον αυτόν.

Ε. τ. Κ φ. 1, 13 Ιαν. 1856.

1856

319. -Εγ. 155 Υ. ΕΔΕ. Περί μέτρων τεινόντων εις την βελτίωσιν της δημοσίας ηθικής.

10 Ιαν. 1856

Πρός τους Νομάρχας του Κράτους.

[...]Καί πρώτον σκόπιμος, πνευματική ενέργεια του ιερού κλήρου επί τους διοικουμένους είναι το μάλλον τελεσφόρον προς ρύθμισιν και εξημέρωσιν των ηθών του λαού. [...]

Δεύτερον δε η κοινή καθ' όλας τας τάξεις του λαού διάδοσις των γραμμάτων και διδασκαλία τείνουσα ουχί να μεταδώση γνώσεις απλώς μόνον αλλα και να εμπνεύση εις τας καρδίας της νεολαίας την εύσέβειαν, έρωτα προς το αγαθόν και το αληθές, να προσηλώση την κλίσιν προς την αρετήν, να εγείρη δε την αποστροφήν της κακίας. [...]

Ως τρίτον δε μέσον, συμβάλλον τα μέγιστα εις την αποκατάστασιν της δημοσίας ηθικής, δύναται αναντιρρήτως να προστεθή και ο τρόπος της διαχειρίσεως της εξουσίας πάρα των διοικούντων.

Κλάδος α΄ σ. 383.

320. -Εγ. 163 Υ. ΕΔΕ. Περί του τρόπου, καθ' ον θέλουν υποβάλει εις το Υπουργείον οι διδάσκοντες εν Γυμνασίοις και Ελληνικοίς σχολείοις τας περί αδείας αιτήσεις των κτλ.

12 Ιαν. 1856

προς τους Κυρίους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας και Διευθυντάς Ελληνικών Σχολείων Διδασκάλους.

Παρατηρήσαντες μετ' απορίας ότι τινές των κυρίων Καθηγητών και Διδασκάλων αιτούσιν απουσίας άδειαν υπέρ ιδίων υποθέσεων, αδιακρίτως καθ' οιανδήποτε στιγμήν του σχολαστικού έτους, μη αναλογιζόμενοι εις πόσον η πρόοδος των παρ' αυτοίς μαθητευόντων βλάπτεται εκ τούτου,

Ότι έτεροι [...] εγκαταλείπουσι την έδραν αυτών πριν έτι λάβωσιν απάντησιν πάρα του Υπουργείου εις την περί αδείας [...] αναφοράν, και άλλοι, λαμβάνοντες απουσίας άδειαν, ίνα εις την πρωτεύουσαν μεταβάντες υποβληθώσιν εις ιατρικήν επίσκεψιν ως πάσχοντες, ότι ύποκεκαλυμμένον σκοπόν είχον να πλησιάσωσιν, υπό εύσχημον αφορμήν, το Υπουργείον, προς επιτυχίαν ιδίου συμφέροντος [...] άποτείνομεν προς υμάς [...] τα εξής.

Εις ουδένα των διδασκόντων [...] παραχωρείται του λοιπού άδεια απουσίας υπέρ ιδίων υποθέσεων, διαρκούντος του σχολαστικού έτους, ειμή μόνον κατά τας ολιγοημέρους αναπαύλας [...] της Χριστού Γεννήσεως η του αγίου Πάσχα, [...] αφού δύο όλους μήνας έχετε

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/95.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κατ' έτος εις την διάθεσίν σας να απέλθητε όπου βούλεσθε και να επιμεληθήτε των ιδίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 31 Μαΐου 1856.

321. -Εγ. 6 Υ. Εσωτ. Περί δημοτ. υποτρόφων διά την εν Τίρυνθι Γεωρ. Σχολήν.

14 Ιαν. 1856

προς τους Νομάρχας [...]

[...] οφείλετε να ενεργήσητε ανηκόντως [...] ύποχρεούντες τους δημοτικούς εισπράκτορας να πληρώνωσι τακτικώς και ακριβώς το προσδιωρισμένον ποσόν κατά μήνα [...]

[...] οφείλετε να καταστήσητε τους δημάρχους προσεκτικούς εις την εκλογήν των ύποτρόφων, χωρίς να επιτρεψητε να στελλωνται νέοι μη έχοντες τα < νόμιμα > προσόντα. [...]

Γιαννούλης 1856 σ. 6.

322. -Εγ. 8 Υ. Εσωτ. Περί προθεωρησεως κληρουχων.

17 Ιαν. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 7.

323. -Εγ. 9 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών καταλόγων.

17 Ιαν. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 8.

324. -Εγ. 204 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός των χρεών των επιστατών και υπηρετών των Γυμνασίων και Σχολείων.

26 Ιαν. 1866

[...] των επιστατών.

Άρθρ. 2 [...] β) Να επιβλέπωσιν εις την διαγωγήν των μαθητών και εντός και εκτός του Γυμνασίου η του Σχολείου, και οσάκις ευρίσκουσι ταύτην αληθώς επιλήψιμον, να καταγγέλλωσιν αυτήν εις τον Γυμνασιάρχην η Σχολάρχην.

γ) να ανακαλώσιν άνευ θορύβου και βίας εις ευταξίαν τους μαθητάς [...]

δ) Να φροντίζωσι περί της ακριβούς και απροσωπολήπτου εκτελέσεως των επιβαλλομένων εις τους μαθητάς ποινών [...]

Άρθρ. 4. Οι επιστάται και υπηρέται οφείλουσι α΄) να προσφέρωνται εις όλους τους μαθητάς μετά ηπιότητος και εύσχημοσύνης, προσέχοντες να μη εκφεύγη του στόματος των οίοσδήποτε λόγος ονειδιστικός η χλευαστικός, και να μη δίδωσιν αφορμάς εις αστειότητας και απρεπείς γέλωτας.

Ε. τ. Κ φ. Ι8, 25 Μαΐου 1856.

325. -Εγ. 744 Υ. ΕΔΕ. Περί της μη παραδοχής μαθητών των δημοτικών σχολείων μεταβαινόντων από το εν εις έτερον άνευ αδείας του Διδασκάλου εις ον εμαθητευσαν.

7 Φεβρ. 1856

[...] τινές των [...] μαθητών, ένεκεν διαφόρων περιστάσεων, μεταβαίνουσιν ενίοτε από του σχολείου της διαμονής των εις άλλα δημοτικά σχολεία, οι δε διδάσκαλοι, αγνοούντες

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/96.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εάν ούτοι απεβλήθησαν δι' αταξίαν, παραδέχονται αυτούς ανεξετάστως, ούτω δε και η άπαιτουμένη τάξις εν τοις σχολείοις δεν διατηρείται· [...] και μεταξύ των διδασκάλων συμβαίνουσιν ενίοτε έριδες, και ο χρόνος της διδασκαλίας αναλίσκεται επί ματαίω [...]

Κλάδος α΄ σ. 609.

326. -Εγ. 748 Υ. ΕΔΕ. Περί της εγκαίρου πληρωμής των μισθών των δημοδιδασκάλων κλπ.

8 Φεβρ. 1856

προς τους κ. κ. Νομάρχας [...]

το κυριώτατον των προσκομμάτων, όσα απαντά η πρόοδος της δημοτικής εκπαιδεύσεως [...] είνε, καθώς γνωρίζετε πάντως, κύριε Νομάρχα, η καθυστέρησις του μισθού των δημοδιδασκάλων, όσοι μισθοδοτούνται, είτε καθ' ολοκληρίαν, είτε και κατά μέρος, από των δημοτικών ταμείων. [...]

Επί πάσι θέλετε φροντίζει, < κ. Νομάρχα > χωρίς να περιμένητε να αναφέρωσιν υμίν περί τούτου οι διδάσκαλοι (οιτινες οκνούντες μη δυσαρεστήσωσι τον δήμαρχον, προτιμώσιν ενίοτε να στερώνται επί μήνας του μισθού των), να πληροφορήσθε αρμοδίως περί του αν πληρόνωνται η όχι τακτικώς [...]

Βενθύλος σ. 331.

327. -ΒΔ. Περί της διδασκαλίας εν τω Πανεπιστημίω της ειδικής νοσολογίας και θεραπείας.

1 Μαρτ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 9, 27 Μαρτ. 1856.

328. -Εγ. 1333 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός των καθηκόντων των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις επιστατών και υπηρετών.

12 Μαρτ. 1856

Άρθρ. 1. Ο Κανονισμός των επιστατών και υπηρετών των Γυμνασίων και σχολείων, ο υπό ημερομηνίαν 26 'Ιανουαρίου ε. ε. και υπ' αριθ. 204, εφαρμόζεται αναλόγως και εις τα δημοτικά σχολεία.

Άρθρ. 2. Εις όσα των σχολείων τούτων υπάρχουσι διωρισμένοι επιστάται κληρικοί, οι δημοδιδάσκαλοι οφείλουσι. παραγγελλοντες η παραινούντες αυτούς, να προσφερωνται μετά της ανηκούσης εις τον βαθμόν αυτών σεμνοπρεπείας.

Κλάδος α΄ σ. 612.

329 . -Εγ. 30 Υ. Εσωτ. Περί διδάκτρων.

12 Μαρτ. 1856

προς τους Νομάρχας [...]

[...] εκ κακής εφαρμογής κινδυνεύει ν' αποβώσιν αι διατάξεις της < ύπ' άριθ. 88 / 3 Αυγ. 1855 > εγκυκλίου εις ζημίαν των δημοδιδασκάλων, διότι εν τισί δήμοις δεν δίδεται η αναγκαία προσοχή ούτε ως προς την εξακρίβωσιν των ενδεών οικογενειών, των [...] εξαιρουμένων της πληρωμής των διδάκτρων, ούτε ως προς τας τοπικάς περιστάσεις προσλογισμόν αυτών· [...] [...] διά να παύση η κακή αύτη εφαρμογή [...] και [...] < τα > δικαιολογημένα παράπονα των δημοδιδασκάλων, το ανεπαρκές του μισθού των οποίων προώρισται να συμπληροί οπωσούν

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/97.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

η από των διδάκτρων μικρά πρόσοδος, καθ' όσον μάλιστα και η υπέρ αυτών υπό του νόμου διατεταγμένη παραχώρησις δύο στρεμμάτων κήπου η καλλιεργησίμου γης προς επικαρπίαν δεν έπραγματοποιήθη εισέτι, παραγγέλλομεν υμίν [...] να εκδώσητε διαταγήν όπως [...] κατά τον ετήσιον προσδιορισμόν των διδάκτρων < λαμβάνονται ως βάση οι φορολογικοί κατάλογοι >. [...]

Γιαννούλης 1856 σ. 22.

330. -Εγ. 1334 Υ. ΕΔΕ. Περί εκπαιδεύσεως νεανίδων μελλοδημοδιδασκαλισσών και του πολλαπλασιασμού αυτών.

12 Μαρτ. 1856

Γνωρίζετε πάντως, Κύριε Νομάρχα, τας δυσχερείας, όσαι καθιστώσιν αδύνατον προς το παρόν την αναπλήρωσιν των δημοδιδασκαλισσών, όσων τον διορισμόν εξαιτούνται προ πολλού οι διάφοροι του κράτους δήμοι, εννοήσαντες την ανάγκην της του γυναικείου φύλου εκπαιδεύσεως, [...] προς αφαίρεσιν της δυσχερείας ταύτης ουδέν άρα μέσον υπολείπεται, ειμή η εκπαίδευσις νεανίδων, [...] υπό τον όρον και την επί έγγυήσει υποχρέωσιν να διδάξωσι μετά ταύτα, επί τρίετες τουλάχιστον, εις αυτούς εκείνους τους δήμους η τας επαρχίας, συστάσει και δαπάνη των οποίων εξεπαιδεύθησαν.

Προσκαλείσθε επομένως, Κύριε Νομάρχα, α΄ μεν να ύποδείξητε την αναπόφευκτον εις το εξής ανάγκην εκπαιδεύσεως του γυναικείου φύλου, εις άπαντας, ει δυνατόν, τους δήμους της του καθ' υμάς Νομού περιφερείας, παριστώντες εις τους πολίτας το ατελές άλλως της ορθής παιδαγωγίας των ιδίων αυτών τέκνων, και πείθοντες αυτούς εκ των πραγμάτων, ότι η εκπαιδευθείσα κόρη και θυγάτηρ έσται φιλοστοργοτέρα, και σύζυγος μάλλον περιζήτητος, και μήτηρ άξιοτιμοτέρα και οικονόμος χρησιμωτέρα, και

Β' Να ενεργήσητε αρμοδίως ίνα εκλεχθή αφ' εκάστου δήμου, επιθυμούντος να έχη δημοτικόν των κορασίων σχολείων, μία νεάνις, [...] ίνα εκπαιδευθή [...] και διδάξη [...] και [...] προετοιμάση ακολούθως η ιδία εκ των μαθητριών αυτής την καταλληλοτέραν, ίνα την διαδεχθή [...]

Κλάδος α΄ σ. 615.

Σχετικά .

α) Εγ. 1334 Υ. ΕΔΕ. Περί υποτρόφων κορασίων εις την φιλεκπαιδευτικήν εταιρίαν.

17 Νοεμ. 1856

το περί υποτρόφων κορασίων, [...] μέτρον [...] από 12 Μαρτίου και 18 Ιουνίου ε. ε. δεν ετελεσφόρησεν [...] επειδή παρεκτός πέντε η εξ δήμων, [...] ουδεμία μέχρι τούδε απεστάλη νεάνις υπ' ουδενός των άλλων δήμων [...] ένα αφαιρέσωμεν [...] πάσαν [...] πρόφασιν [...] αξιούμεν [...] αν εν τω αυτώ δήμω δεν ευρίσκεται τυχόν νεάνις ενόνουσα εις εαυτήν τα απαιτούμενα προσόντα, να αναζητηθή τοιαύτη εν άλλοις δήμοις, και ιδίως εν ταις πρωτευούσαις των Νομών, και μάλιστα εν Αθήναις και Σύρω. [...] να φροντίσητε ώστε εις τους προυπολογισμούς των δήμων [...] να συμπεριλάβωσι και ποσότητα ανάλογον προς εκπαίδευσιν διδασκαλίσσης, [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 648.

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/98.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β) Εγ. 27632 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού υποτρόφων κορασίων των δήμων εις το της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας παρθεναγωγείον.

29 Νοεμ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 649.

331 . -ΒΔ. Περί εσωτερικής τάξεως του Διδασκαλείου

20 Μαρτ. 1856 Ε. τ. Κ φ. 18, 25 Μαΐου 1856.

332. -Εγ. 1370 Υ. ΕΔΕ. Περί υποτρόφων διά την εν Τίρυνθι Γεωργικήν Σχολήν.

23 Μαρτ. 1856 προς τους Νομάρχας του Κράτους.

[...] να προτρέψητε τους ηγουμένους και λοιπούς πατέρας των εν τω καθ' υμάς νομώ εύπορωτέρων μονών να πέμψωσιν εις την εν Τίρυνθι Γεωργικήν Σχολήν ανά ένα υπότροφον της εκλογής των διά να διδαχθή ούτος τους βελτιωμένους τρόπους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, και μετά την εκπαίδευσιν του μεταχειρισθώσιν αυτόν επωφελώς, ως έχουσαι εκτεταμένας γαίας και κτήνη, όπως διά τούτου του μέσου και αι Μοναί ωφεληθώσι και οι κάτοικοι ενισχυθώσι, διά του παραδείγματος, εις βελτιώσεις επί των κτημάτων αυτών [...]

Κλάδος α΄ σ. 153.

333. -Εγ. 40 Υ. Εσωτ. Περί διδάκτρων.

6 Απρ. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 27.

334. -Εγ. 2250 Υ. ΕΔΕ. Οδηγίαι αφορώσαι την ακριβεστέραν εφαρμογην διατάξεων τινών του κανονισμού των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων.

28 Απρ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 393.

335. -Εγ. 1960 Υ. ΕΔΕ. Περί διδάκτρων των δημοδιδασκάλων.

2 Μαΐου 1856

κατά τα άρθρα 24, 26, 27 και 37 του περί δημοτ. σχολείων Νόμου, [...] προσδιορίζονται

κατ' αναλογίαν 10 - 50 λεπτών δι' έκαστον παίδα, [...] εξαιρουμένων της συνεισφοράς ταύτης μόνον των όλως ενδεών, [...]

[...] εις τινάς των δήμων ο κατ' αναλογίαν προσδιορισμός του ποσού τούτου [...] εγένετο κατ' αυθαίρετον όλως τρόπον, και επί εκατόν, φερ' ειπείν, παίδων ωρίσθησαν 10 - 12 δραχμαί, λογιζομένων όλων, καθ' ά φαίνεται, πενήτων, εν ώ κατά φυσικωτερον λόγον, εάν οι εικοσιπέντε εξ αυτών ήναι διόλου ενδεείς, επί των λοιπών 75 ο μέσος όρος φέρει 22 τουλάχιστον δραχμάς· οφείλοντες να ασφαλίσωμεν το περί τούτου, καθ' όσον αποτελεί εν των νενομισμένων δικαιωμάτων των διδασκάλων, των οποίων άλλως ο μισθός είναι ανεπαρκής, συνεννοήθημεν μετά του επί των Εσωτερικών υπουργείου, και ίνα μηδεμία μένη παραπόνων αφορμή, μήτε εις τους γονείς, μήτε εις τους διδασκάλους, ενεκρίναμεν εκ συμφώνου, ίνα του

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/99.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

λοιπού τα των δημοδιδασκάλων δίδακτρα κανονίζωνται, προϋπολογιζόμενα κατ' έτος παρά των αρμοδίων δημοτικών συμβουλίων, επί τη βάσει των φορολογικών καταλόγων· [...]

Κλάδος α΄ σ. 616.

336. -Εγ. 7668. Περί διοργανισμού του 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου και

Αικατερίνης Χ. Κώνστα.

5 Μαΐου 1856 Ε. τ. Κ φ. 17, 19 Μαΐου 1856.

337. -Εγ. 2388 Υ. ΕΔΕ. Περί εφορευτικών επιτροπών.

5 Μαΐου 1856

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

[...] αι εν τω περί δημοτικών σχολείων νόμω της 6ης Φεβρουαρίου 1834 οριζόμεναι επιθεωρητικαί επιτροπαί που μεν δεν υφίστανται όλως που δε εισίν ατελείς και ενιαχού μόνον συμπληρωμέναι, το δε χείριστον πάντων, ότι πολλαί των ούτως η άλλως εχουσών ούδ' άπαξ του ενιαυτού επισκέπτονται τα υπό την επιτήρησιν αυτών υποκείμενα σχολεία, ουδέ συνέρχονται ίνα περί αυτών σκεφθώσι. Μένουσιν ούτως ανεπιτήρητοι οι κατά δήμους δημοδιδάσκαλοι και ανεξέλεγκτοι πολλαί των αναγκών των σχολείων. [...]

κατά ταύτα τοίνυν προσκαλώ υμάς, Κύριοι, α΄) να φροντίσητε άνευ αναβολής περί συμπληρώσεως των επιτροπών τούτων [...] και όπου δεν υπάρχουσι να ενεργήσητε την συγκρότησιν αυτών· β΄) να επιμελήσθε ίνα και τα σχολεία τακτικώς επισκέπτωνται [...] γ΄) εν ταις προς το υπουργείον [...] γενικαίς εκθέσεσιν υμών να ποιήτε μνείαν και των γνωμών, άς αι συνερχόμεναι επιτροπαί αποφαίνονται, επιφεροντες και τας υμετέρας επ' αυτών παρατηρήσεις. [...]

Κλάδος Α΄ σ. 619.

Σχετικό . .

Εγ. 6880 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως των εφορευτικών επιτροπών.

14 Νοεμ. 1856 προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Μήνες εξ συνεπληρώθησαν αφ' ότου διά της από 5 Μαΐου ε. ε. και ύπ' αριθ. 2388 ημετέρας εγκυκλίου προσεκληθητε να φροντίσητε [...] < και > ούτε τους καταλόγους των επιτροπών τούτων ελάβομεν άχρι σήμερον, ούτε εις όλα τα δημοτικά σχολεία συνεστήθησαν επιτροπαί τοιαύται, [...]

Κλάδος α΄ σ. 648.

338. -Εγ. 2841 Υ. ΕΔΕ. Περί του πως και πότε πρέπει να γίνωνται αι ενιαυσιαι εξετάσεις των δημοτικών σχολείων και περί των καθηκόντων των εξεταστικών επιτροπών.

25 Μαΐου 1856 Βενθύλος σ. 312.

339. -ΒΔ. Περί του κανονισμού των εξετάσεων των Δημοδιδασκάλων.

8 Ιουν. 1856

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/100.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Ο προσερχόμενος ίνα διδαχθή εν τω Διδασκαλείω πρέπει να έχη τα εξής προσόντα:

α΄) Συμπληρωμένον τουλάχιστον το 18 έτος της ηλικίας αυτού, β΄) Υγείαν, και να η άνευ σωματικών ελλείψεων, γ΄) Ηθικάς και θρησκευτικάς αρχάς και διαγωγήν ανεπίληπτον, δ΄) Ευμάθειαν και δεξιότητα νοός, και, ει δυνατόν, καλλιφωνίαν και μουσικήν ακοήν, ε΄) Ως προπαρασκευαστικας δε γνώσεις, το ελευθέρως αναγιγνώσκειν, το ευκρινώς και ευαναγνώστως γράφειν, γνώσιν και έξιν των τεσσάρων απλών πράξεων της αριθμητικής, στοιχειώδεις γνώσεις της κατηχήσεως, της ιεράς και κοσμικής ιστορίας και γεωγραφίας, ιδίως μάλιστα της γεωγραφίας της Ελλάδος και των κυριωτέρων Η του κόσμου μερών. Άρθρ. 3. Ως εμπόδια προς παραδοχήν μαθητών εν τω Διδασκαλείω θεωρούνται και α΄) Η υπέρ το δέον βραχύτης του αναστήματος, β΄) Η ισχυρά μυωπία,

γ΄) Η του στήθους ασθένεια και η περί την απαγγελίαν δυσκολία, προερχομένη εκ τραυλότητος η άλλης αιτίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 18 Ιουλ. 1856.

340. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού της θέσεως ένθα οικοδομηθησεται τόΒαρβάκειον Λυκειον.

9 Ιουν. 1856

Ε. τ. Κ φ. 34, 30 Ιουλ. 1856.

341 . -ΒΔ. Περί οφειλομένων εις την στρατιωτικήν σχολήν διδάκτρων.

11 Ιουν. 1856

[...] αναγκαίον να παύση εις το μέλλον πάσα καθυστέρησις πληρωμής διδάκτρων [...] καθώς και πάσα ζημία του δημοσίου, προερχομένη από τα είδη ιματισμού, αποσκευής και οπλισμού, τα οποία συνεπιφέρουσιν οι εκ της σχολής οπωσδήποτε εξερχόμενοι μαθηταί, [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 4 Ιουλ. 1856.

342. -ΒΔ. Περί εμπορικών μαθημάτων.

18 Ιουν. 1856

[...] Μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων [...] Άρθρ. 1. < μόνο >. Προστίθενται παρά τω εν Σύρω Γυμνασίω, α) Μαθήματα στοιχειώδους εμπορικού δικαίου [...]

β) Μαθήματα διπλογραφίας και εμπορικής γεωγραφίας.

Ε. τ. Κ φ. 32, 23 'Ιουλίου 1856.

Σχετικό :

Εγ. 2541, 3168, 3535 Υ. ΕΔΕ. Διατάξεις του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργείου αφορώσαι εις εκτέλεσιν του Β. Διατάγματος της 18 'Ιουνίου ε. ε. περί διδασκαλίας εν τω Γυμνασίω Σύρου εμπορικών μαθημάτων.

10 Ιουλ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 34, 30 Ιουλ. 1856.

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/101.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

343. -ΒΔ. Περί καθέδρας της Φαρμακολογίας.

18 Ιουν. 1856

Άρθρ. Α'. Η Φαρμακολογία, ήτις κατά το Ημέτερον Διάταγμα της 27 Σεπτεμβρίου

1848, είναι προσηρτημενη εις την καθέδραν της Μαιευτικής, χωρίζεται απ' αυτής και αποτελεί του λοιπού ιδίαν καθέδραν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 23 Ιουλ. 1856.

344. -ΒΔ. Περί προσωρινής συστάσεως ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας < με τα ονομασθέντα προσωρινώς ατμόπλοια, η Βασίλισσα της Ελλάδος, και η Ύδρα >.

10 Ιουλ. 1856

Άρθρ. 4. Ο ναύλος διά τους επιβάτας [...] προσδιορίζεται ως εφεξής· [...] Οι μή συμπληρώσαντες το δέκατον έτος της ηλικίας των παίδες πληρόνουν το ήμισυ της ανηκούσης θέσεως, τα δε θηλάζοντα νήπια μεταβιβάζονται δωρεάν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 25 Ιουλ. 1856.

345 . -ΒΔ. Περί του τρόπου εξετάσεως των δημοδιδασκαλισσών.

11 Ιουλ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 36, 4 Αυγ. 1856.

346. -Ν. ΤΑΠ'. Περί καταβολής μισθοδοσιών των δημοδιδασκάλων και δημοδιδασκαλισσών.

12 Ιουλ. 1856 Ε. τ. Κ φ. 32, 23 Ιουλ. 1856. και ΒΔ. 17 Ιουλ. 1856: Ε. τ. Κ φ. 40, 25 Αυγ. 1856.

347. -ΒΔ. Περί τινών τροποποιήσεων επί του Οδηγού της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

23 Ιουλ. 1856

[...] Αντί της λέξεως ατίμωσις ν' αντικατασταθή η λέξις μέμψις η μομφή.

[...] διά τα καλλιγραφικα δείγματα εισακτέον βαθμηδόν, ως έλληνικώτερον, το στρογγυλόν είδος της γραφής, το πλησιάζον μάλλον προς τα καλά χειρόγραφα του ΙΓ' - 1Ε' αιώνος, άνευ των βραχυγραφιών. [...]

[...] των λέξεων φωνή και βουβον αντικατασταθήτωσαν αι λέξεις φωνήεν και σύμφωνον, ερμηνεύοντος άπαξ του διδασκάλου την δύναμιν του συν.

[...] Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης διά τα δημοτικά σχολεία ορίζεται η της αρχαίας και μόνη, συντεταγμένη όμως επί το απλούστατον, και περιέχουσα μόνους τους εις το καθαρώς γραφόμενον και λαλούμενον ύφος συνήθεις τύπους, εκτός των δυϊκών, των Αττικών, των εις Μι, και των μήπω εν χρήσει ανωμάλων ονομάτων και ρημάτων· περιέχουσα δε εν ύποσημειώσεσι μεν. υπό την σελίδα έκάστην, νύξεις τινάς προς τον διδάσκαλον περί της μεταξύ του αρχαίου και του νεωτέρου ιδιώματος αντιπαραθέσεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 17 Αυγ. 1856.

Σελ. 101
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 82
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  πρέπει να ήναι πολίται Έλληνες και να έχωσι το 25 της ηλικίας των έτος συμπεπληρωμένον. [...]

  Ε. τ. Κ φ. 46, 31 Δεκ. 1853.

  1854

  277. -Εγ. 9 Υ. Εσωτ. Περί του την κατάστασιν της στρατολογίας του 1853 παριστώντος πίνακος.

  I Φεβρ. 1854

  [...] το σταλέν υπόδειγμα πίνακος της καταστάσεως των στρατολογικών εργασιών περιλαμβάνει υπό την επιγραφήν " αριθ. των καταταχθέντων " τρεις στήλας φερούσας επιγραφας, την μεν " προσωπικώς " την δε " δι' αντικαταστάτου " την δε " γενικής συνεισφοράς ".

  Η πρώτη των στηλών τούτων είναι προωρισμένη να περιλάβη τους προσωπικώς υπηρετούντας, η δευτέρα τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων ιδία δαπάνη των υποχρέων και η τρίτη τους υπηρετούντας δι' αντικαταστατών μεμισθωμένων εκ συνεισφοράς εκουσίας όλων των υποκειμένων εις στράτευσιν. [...]

  Γιαννούλης 1854 σ. 3.

  278. -Εγ. 56 Υ. Εσωτ. Περί του χρωματισμού των τραγημάτων, σακχαρωτών, κτλ.

  11 Ιουλ. 1854 προς τους Νομάρχας [...]

  των σακχαροπλαστών τινες εξ αγνοίας μεταχειρίζονται προς χρωματισμόν τραγημάτων, σακχαρωτών, ροσολίων και των τοιούτων χρώματα μεταλλικά έχοντα δηλητηρίαν δύναμιν και εκ τούτων συνέβησαν δυστυχήματα τινα και μάλιστα έφερον τον κίνδυνον της ζωής εις τινάς παίδας.

  διά να προληφθώσι του λοιπού τοιαύται κινδυνώδεις πράξεις [...] να διατάξητε την άστυνομικήν αρχήν να απαγορεύση την χρήσιν των μεταλλικών χρωμάτων [...].

  Γιαννούλης 1854 σ. 24.

  279. -ΒΔ. Περί απονομής υποτροφιών εις τους άριστεύσαντας μαθητάς του Σχολείου των Τεχνών.

  21 Αυγ. 1854

  Αναφέρονται ποσά ετήσιων υποτροφιών κατά τέχνη· δεν αναφέρονται ονόματα.

  Ε. τ. Κ φ. 31, 30 Αυγ. 1854.

  280. -Εγ. 134 Υ. Εσωτ. Περί των περιλαμβανομένων εν τοις στρατολογικοίς καταλόγοις κληρουχων παρηλίκων η ανηλίκων.

  11 Σεπτ. 1854

  προς τους Νομάρχας [...]

  Εκ των μέχρι τούδε υποβληθεισών γνωμοδοτήσεων Στρατολογικών Συμβουλίων περί της ηλικίας κληρούχων, εξετασθεντων παρ' αύτών, παρετηρήσαμεν, ότι πολλοί τούτων εχαρακτηρίσθησαν άγοντες ηλικίαν τόσω ανωτέραν, η τόσω κατωτέραν της στρατευσίμου,