Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 94-113 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/94.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

318. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Κρανιδίου.

30 Δεκ. 1855

β΄) Η πρόσοδος [...] θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις σύστασιν και διατήρησιν δημοτικού σχολείου των κορασίων κατά τον δήμον αυτόν.

Ε. τ. Κ φ. 1, 13 Ιαν. 1856.

1856

319. -Εγ. 155 Υ. ΕΔΕ. Περί μέτρων τεινόντων εις την βελτίωσιν της δημοσίας ηθικής.

10 Ιαν. 1856

Πρός τους Νομάρχας του Κράτους.

[...]Καί πρώτον σκόπιμος, πνευματική ενέργεια του ιερού κλήρου επί τους διοικουμένους είναι το μάλλον τελεσφόρον προς ρύθμισιν και εξημέρωσιν των ηθών του λαού. [...]

Δεύτερον δε η κοινή καθ' όλας τας τάξεις του λαού διάδοσις των γραμμάτων και διδασκαλία τείνουσα ουχί να μεταδώση γνώσεις απλώς μόνον αλλα και να εμπνεύση εις τας καρδίας της νεολαίας την εύσέβειαν, έρωτα προς το αγαθόν και το αληθές, να προσηλώση την κλίσιν προς την αρετήν, να εγείρη δε την αποστροφήν της κακίας. [...]

Ως τρίτον δε μέσον, συμβάλλον τα μέγιστα εις την αποκατάστασιν της δημοσίας ηθικής, δύναται αναντιρρήτως να προστεθή και ο τρόπος της διαχειρίσεως της εξουσίας πάρα των διοικούντων.

Κλάδος α΄ σ. 383.

320. -Εγ. 163 Υ. ΕΔΕ. Περί του τρόπου, καθ' ον θέλουν υποβάλει εις το Υπουργείον οι διδάσκοντες εν Γυμνασίοις και Ελληνικοίς σχολείοις τας περί αδείας αιτήσεις των κτλ.

12 Ιαν. 1856

προς τους Κυρίους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας και Διευθυντάς Ελληνικών Σχολείων Διδασκάλους.

Παρατηρήσαντες μετ' απορίας ότι τινές των κυρίων Καθηγητών και Διδασκάλων αιτούσιν απουσίας άδειαν υπέρ ιδίων υποθέσεων, αδιακρίτως καθ' οιανδήποτε στιγμήν του σχολαστικού έτους, μη αναλογιζόμενοι εις πόσον η πρόοδος των παρ' αυτοίς μαθητευόντων βλάπτεται εκ τούτου,

Ότι έτεροι [...] εγκαταλείπουσι την έδραν αυτών πριν έτι λάβωσιν απάντησιν πάρα του Υπουργείου εις την περί αδείας [...] αναφοράν, και άλλοι, λαμβάνοντες απουσίας άδειαν, ίνα εις την πρωτεύουσαν μεταβάντες υποβληθώσιν εις ιατρικήν επίσκεψιν ως πάσχοντες, ότι ύποκεκαλυμμένον σκοπόν είχον να πλησιάσωσιν, υπό εύσχημον αφορμήν, το Υπουργείον, προς επιτυχίαν ιδίου συμφέροντος [...] άποτείνομεν προς υμάς [...] τα εξής.

Εις ουδένα των διδασκόντων [...] παραχωρείται του λοιπού άδεια απουσίας υπέρ ιδίων υποθέσεων, διαρκούντος του σχολαστικού έτους, ειμή μόνον κατά τας ολιγοημέρους αναπαύλας [...] της Χριστού Γεννήσεως η του αγίου Πάσχα, [...] αφού δύο όλους μήνας έχετε

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/95.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

κατ' έτος εις την διάθεσίν σας να απέλθητε όπου βούλεσθε και να επιμεληθήτε των ιδίων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 20, 31 Μαΐου 1856.

321. -Εγ. 6 Υ. Εσωτ. Περί δημοτ. υποτρόφων διά την εν Τίρυνθι Γεωρ. Σχολήν.

14 Ιαν. 1856

προς τους Νομάρχας [...]

[...] οφείλετε να ενεργήσητε ανηκόντως [...] ύποχρεούντες τους δημοτικούς εισπράκτορας να πληρώνωσι τακτικώς και ακριβώς το προσδιωρισμένον ποσόν κατά μήνα [...]

[...] οφείλετε να καταστήσητε τους δημάρχους προσεκτικούς εις την εκλογήν των ύποτρόφων, χωρίς να επιτρεψητε να στελλωνται νέοι μη έχοντες τα < νόμιμα > προσόντα. [...]

Γιαννούλης 1856 σ. 6.

322. -Εγ. 8 Υ. Εσωτ. Περί προθεωρησεως κληρουχων.

17 Ιαν. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 7.

323. -Εγ. 9 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών καταλόγων.

17 Ιαν. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 8.

324. -Εγ. 204 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός των χρεών των επιστατών και υπηρετών των Γυμνασίων και Σχολείων.

26 Ιαν. 1866

[...] των επιστατών.

Άρθρ. 2 [...] β) Να επιβλέπωσιν εις την διαγωγήν των μαθητών και εντός και εκτός του Γυμνασίου η του Σχολείου, και οσάκις ευρίσκουσι ταύτην αληθώς επιλήψιμον, να καταγγέλλωσιν αυτήν εις τον Γυμνασιάρχην η Σχολάρχην.

γ) να ανακαλώσιν άνευ θορύβου και βίας εις ευταξίαν τους μαθητάς [...]

δ) Να φροντίζωσι περί της ακριβούς και απροσωπολήπτου εκτελέσεως των επιβαλλομένων εις τους μαθητάς ποινών [...]

Άρθρ. 4. Οι επιστάται και υπηρέται οφείλουσι α΄) να προσφέρωνται εις όλους τους μαθητάς μετά ηπιότητος και εύσχημοσύνης, προσέχοντες να μη εκφεύγη του στόματος των οίοσδήποτε λόγος ονειδιστικός η χλευαστικός, και να μη δίδωσιν αφορμάς εις αστειότητας και απρεπείς γέλωτας.

Ε. τ. Κ φ. Ι8, 25 Μαΐου 1856.

325. -Εγ. 744 Υ. ΕΔΕ. Περί της μη παραδοχής μαθητών των δημοτικών σχολείων μεταβαινόντων από το εν εις έτερον άνευ αδείας του Διδασκάλου εις ον εμαθητευσαν.

7 Φεβρ. 1856

[...] τινές των [...] μαθητών, ένεκεν διαφόρων περιστάσεων, μεταβαίνουσιν ενίοτε από του σχολείου της διαμονής των εις άλλα δημοτικά σχολεία, οι δε διδάσκαλοι, αγνοούντες

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/96.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εάν ούτοι απεβλήθησαν δι' αταξίαν, παραδέχονται αυτούς ανεξετάστως, ούτω δε και η άπαιτουμένη τάξις εν τοις σχολείοις δεν διατηρείται· [...] και μεταξύ των διδασκάλων συμβαίνουσιν ενίοτε έριδες, και ο χρόνος της διδασκαλίας αναλίσκεται επί ματαίω [...]

Κλάδος α΄ σ. 609.

326. -Εγ. 748 Υ. ΕΔΕ. Περί της εγκαίρου πληρωμής των μισθών των δημοδιδασκάλων κλπ.

8 Φεβρ. 1856

προς τους κ. κ. Νομάρχας [...]

το κυριώτατον των προσκομμάτων, όσα απαντά η πρόοδος της δημοτικής εκπαιδεύσεως [...] είνε, καθώς γνωρίζετε πάντως, κύριε Νομάρχα, η καθυστέρησις του μισθού των δημοδιδασκάλων, όσοι μισθοδοτούνται, είτε καθ' ολοκληρίαν, είτε και κατά μέρος, από των δημοτικών ταμείων. [...]

Επί πάσι θέλετε φροντίζει, < κ. Νομάρχα > χωρίς να περιμένητε να αναφέρωσιν υμίν περί τούτου οι διδάσκαλοι (οιτινες οκνούντες μη δυσαρεστήσωσι τον δήμαρχον, προτιμώσιν ενίοτε να στερώνται επί μήνας του μισθού των), να πληροφορήσθε αρμοδίως περί του αν πληρόνωνται η όχι τακτικώς [...]

Βενθύλος σ. 331.

327. -ΒΔ. Περί της διδασκαλίας εν τω Πανεπιστημίω της ειδικής νοσολογίας και θεραπείας.

1 Μαρτ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 9, 27 Μαρτ. 1856.

328. -Εγ. 1333 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός των καθηκόντων των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις επιστατών και υπηρετών.

12 Μαρτ. 1856

Άρθρ. 1. Ο Κανονισμός των επιστατών και υπηρετών των Γυμνασίων και σχολείων, ο υπό ημερομηνίαν 26 'Ιανουαρίου ε. ε. και υπ' αριθ. 204, εφαρμόζεται αναλόγως και εις τα δημοτικά σχολεία.

Άρθρ. 2. Εις όσα των σχολείων τούτων υπάρχουσι διωρισμένοι επιστάται κληρικοί, οι δημοδιδάσκαλοι οφείλουσι. παραγγελλοντες η παραινούντες αυτούς, να προσφερωνται μετά της ανηκούσης εις τον βαθμόν αυτών σεμνοπρεπείας.

Κλάδος α΄ σ. 612.

329 . -Εγ. 30 Υ. Εσωτ. Περί διδάκτρων.

12 Μαρτ. 1856

προς τους Νομάρχας [...]

[...] εκ κακής εφαρμογής κινδυνεύει ν' αποβώσιν αι διατάξεις της < ύπ' άριθ. 88 / 3 Αυγ. 1855 > εγκυκλίου εις ζημίαν των δημοδιδασκάλων, διότι εν τισί δήμοις δεν δίδεται η αναγκαία προσοχή ούτε ως προς την εξακρίβωσιν των ενδεών οικογενειών, των [...] εξαιρουμένων της πληρωμής των διδάκτρων, ούτε ως προς τας τοπικάς περιστάσεις προσλογισμόν αυτών· [...] [...] διά να παύση η κακή αύτη εφαρμογή [...] και [...] < τα > δικαιολογημένα παράπονα των δημοδιδασκάλων, το ανεπαρκές του μισθού των οποίων προώρισται να συμπληροί οπωσούν

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/97.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

η από των διδάκτρων μικρά πρόσοδος, καθ' όσον μάλιστα και η υπέρ αυτών υπό του νόμου διατεταγμένη παραχώρησις δύο στρεμμάτων κήπου η καλλιεργησίμου γης προς επικαρπίαν δεν έπραγματοποιήθη εισέτι, παραγγέλλομεν υμίν [...] να εκδώσητε διαταγήν όπως [...] κατά τον ετήσιον προσδιορισμόν των διδάκτρων < λαμβάνονται ως βάση οι φορολογικοί κατάλογοι >. [...]

Γιαννούλης 1856 σ. 22.

330. -Εγ. 1334 Υ. ΕΔΕ. Περί εκπαιδεύσεως νεανίδων μελλοδημοδιδασκαλισσών και του πολλαπλασιασμού αυτών.

12 Μαρτ. 1856

Γνωρίζετε πάντως, Κύριε Νομάρχα, τας δυσχερείας, όσαι καθιστώσιν αδύνατον προς το παρόν την αναπλήρωσιν των δημοδιδασκαλισσών, όσων τον διορισμόν εξαιτούνται προ πολλού οι διάφοροι του κράτους δήμοι, εννοήσαντες την ανάγκην της του γυναικείου φύλου εκπαιδεύσεως, [...] προς αφαίρεσιν της δυσχερείας ταύτης ουδέν άρα μέσον υπολείπεται, ειμή η εκπαίδευσις νεανίδων, [...] υπό τον όρον και την επί έγγυήσει υποχρέωσιν να διδάξωσι μετά ταύτα, επί τρίετες τουλάχιστον, εις αυτούς εκείνους τους δήμους η τας επαρχίας, συστάσει και δαπάνη των οποίων εξεπαιδεύθησαν.

Προσκαλείσθε επομένως, Κύριε Νομάρχα, α΄ μεν να ύποδείξητε την αναπόφευκτον εις το εξής ανάγκην εκπαιδεύσεως του γυναικείου φύλου, εις άπαντας, ει δυνατόν, τους δήμους της του καθ' υμάς Νομού περιφερείας, παριστώντες εις τους πολίτας το ατελές άλλως της ορθής παιδαγωγίας των ιδίων αυτών τέκνων, και πείθοντες αυτούς εκ των πραγμάτων, ότι η εκπαιδευθείσα κόρη και θυγάτηρ έσται φιλοστοργοτέρα, και σύζυγος μάλλον περιζήτητος, και μήτηρ άξιοτιμοτέρα και οικονόμος χρησιμωτέρα, και

Β' Να ενεργήσητε αρμοδίως ίνα εκλεχθή αφ' εκάστου δήμου, επιθυμούντος να έχη δημοτικόν των κορασίων σχολείων, μία νεάνις, [...] ίνα εκπαιδευθή [...] και διδάξη [...] και [...] προετοιμάση ακολούθως η ιδία εκ των μαθητριών αυτής την καταλληλοτέραν, ίνα την διαδεχθή [...]

Κλάδος α΄ σ. 615.

Σχετικά .

α) Εγ. 1334 Υ. ΕΔΕ. Περί υποτρόφων κορασίων εις την φιλεκπαιδευτικήν εταιρίαν.

17 Νοεμ. 1856

το περί υποτρόφων κορασίων, [...] μέτρον [...] από 12 Μαρτίου και 18 Ιουνίου ε. ε. δεν ετελεσφόρησεν [...] επειδή παρεκτός πέντε η εξ δήμων, [...] ουδεμία μέχρι τούδε απεστάλη νεάνις υπ' ουδενός των άλλων δήμων [...] ένα αφαιρέσωμεν [...] πάσαν [...] πρόφασιν [...] αξιούμεν [...] αν εν τω αυτώ δήμω δεν ευρίσκεται τυχόν νεάνις ενόνουσα εις εαυτήν τα απαιτούμενα προσόντα, να αναζητηθή τοιαύτη εν άλλοις δήμοις, και ιδίως εν ταις πρωτευούσαις των Νομών, και μάλιστα εν Αθήναις και Σύρω. [...] να φροντίσητε ώστε εις τους προυπολογισμούς των δήμων [...] να συμπεριλάβωσι και ποσότητα ανάλογον προς εκπαίδευσιν διδασκαλίσσης, [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 648.

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/98.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β) Εγ. 27632 Υ. ΕΔΕ. Περί διορισμού υποτρόφων κορασίων των δήμων εις το της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας παρθεναγωγείον.

29 Νοεμ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 649.

331 . -ΒΔ. Περί εσωτερικής τάξεως του Διδασκαλείου

20 Μαρτ. 1856 Ε. τ. Κ φ. 18, 25 Μαΐου 1856.

332. -Εγ. 1370 Υ. ΕΔΕ. Περί υποτρόφων διά την εν Τίρυνθι Γεωργικήν Σχολήν.

23 Μαρτ. 1856 προς τους Νομάρχας του Κράτους.

[...] να προτρέψητε τους ηγουμένους και λοιπούς πατέρας των εν τω καθ' υμάς νομώ εύπορωτέρων μονών να πέμψωσιν εις την εν Τίρυνθι Γεωργικήν Σχολήν ανά ένα υπότροφον της εκλογής των διά να διδαχθή ούτος τους βελτιωμένους τρόπους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, και μετά την εκπαίδευσιν του μεταχειρισθώσιν αυτόν επωφελώς, ως έχουσαι εκτεταμένας γαίας και κτήνη, όπως διά τούτου του μέσου και αι Μοναί ωφεληθώσι και οι κάτοικοι ενισχυθώσι, διά του παραδείγματος, εις βελτιώσεις επί των κτημάτων αυτών [...]

Κλάδος α΄ σ. 153.

333. -Εγ. 40 Υ. Εσωτ. Περί διδάκτρων.

6 Απρ. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 27.

334. -Εγ. 2250 Υ. ΕΔΕ. Οδηγίαι αφορώσαι την ακριβεστέραν εφαρμογην διατάξεων τινών του κανονισμού των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων.

28 Απρ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 393.

335. -Εγ. 1960 Υ. ΕΔΕ. Περί διδάκτρων των δημοδιδασκάλων.

2 Μαΐου 1856

κατά τα άρθρα 24, 26, 27 και 37 του περί δημοτ. σχολείων Νόμου, [...] προσδιορίζονται

κατ' αναλογίαν 10 - 50 λεπτών δι' έκαστον παίδα, [...] εξαιρουμένων της συνεισφοράς ταύτης μόνον των όλως ενδεών, [...]

[...] εις τινάς των δήμων ο κατ' αναλογίαν προσδιορισμός του ποσού τούτου [...] εγένετο κατ' αυθαίρετον όλως τρόπον, και επί εκατόν, φερ' ειπείν, παίδων ωρίσθησαν 10 - 12 δραχμαί, λογιζομένων όλων, καθ' ά φαίνεται, πενήτων, εν ώ κατά φυσικωτερον λόγον, εάν οι εικοσιπέντε εξ αυτών ήναι διόλου ενδεείς, επί των λοιπών 75 ο μέσος όρος φέρει 22 τουλάχιστον δραχμάς· οφείλοντες να ασφαλίσωμεν το περί τούτου, καθ' όσον αποτελεί εν των νενομισμένων δικαιωμάτων των διδασκάλων, των οποίων άλλως ο μισθός είναι ανεπαρκής, συνεννοήθημεν μετά του επί των Εσωτερικών υπουργείου, και ίνα μηδεμία μένη παραπόνων αφορμή, μήτε εις τους γονείς, μήτε εις τους διδασκάλους, ενεκρίναμεν εκ συμφώνου, ίνα του

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/99.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

λοιπού τα των δημοδιδασκάλων δίδακτρα κανονίζωνται, προϋπολογιζόμενα κατ' έτος παρά των αρμοδίων δημοτικών συμβουλίων, επί τη βάσει των φορολογικών καταλόγων· [...]

Κλάδος α΄ σ. 616.

336. -Εγ. 7668. Περί διοργανισμού του 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου και

Αικατερίνης Χ. Κώνστα.

5 Μαΐου 1856 Ε. τ. Κ φ. 17, 19 Μαΐου 1856.

337. -Εγ. 2388 Υ. ΕΔΕ. Περί εφορευτικών επιτροπών.

5 Μαΐου 1856

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

[...] αι εν τω περί δημοτικών σχολείων νόμω της 6ης Φεβρουαρίου 1834 οριζόμεναι επιθεωρητικαί επιτροπαί που μεν δεν υφίστανται όλως που δε εισίν ατελείς και ενιαχού μόνον συμπληρωμέναι, το δε χείριστον πάντων, ότι πολλαί των ούτως η άλλως εχουσών ούδ' άπαξ του ενιαυτού επισκέπτονται τα υπό την επιτήρησιν αυτών υποκείμενα σχολεία, ουδέ συνέρχονται ίνα περί αυτών σκεφθώσι. Μένουσιν ούτως ανεπιτήρητοι οι κατά δήμους δημοδιδάσκαλοι και ανεξέλεγκτοι πολλαί των αναγκών των σχολείων. [...]

κατά ταύτα τοίνυν προσκαλώ υμάς, Κύριοι, α΄) να φροντίσητε άνευ αναβολής περί συμπληρώσεως των επιτροπών τούτων [...] και όπου δεν υπάρχουσι να ενεργήσητε την συγκρότησιν αυτών· β΄) να επιμελήσθε ίνα και τα σχολεία τακτικώς επισκέπτωνται [...] γ΄) εν ταις προς το υπουργείον [...] γενικαίς εκθέσεσιν υμών να ποιήτε μνείαν και των γνωμών, άς αι συνερχόμεναι επιτροπαί αποφαίνονται, επιφεροντες και τας υμετέρας επ' αυτών παρατηρήσεις. [...]

Κλάδος Α΄ σ. 619.

Σχετικό . .

Εγ. 6880 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως των εφορευτικών επιτροπών.

14 Νοεμ. 1856 προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Μήνες εξ συνεπληρώθησαν αφ' ότου διά της από 5 Μαΐου ε. ε. και ύπ' αριθ. 2388 ημετέρας εγκυκλίου προσεκληθητε να φροντίσητε [...] < και > ούτε τους καταλόγους των επιτροπών τούτων ελάβομεν άχρι σήμερον, ούτε εις όλα τα δημοτικά σχολεία συνεστήθησαν επιτροπαί τοιαύται, [...]

Κλάδος α΄ σ. 648.

338. -Εγ. 2841 Υ. ΕΔΕ. Περί του πως και πότε πρέπει να γίνωνται αι ενιαυσιαι εξετάσεις των δημοτικών σχολείων και περί των καθηκόντων των εξεταστικών επιτροπών.

25 Μαΐου 1856 Βενθύλος σ. 312.

339. -ΒΔ. Περί του κανονισμού των εξετάσεων των Δημοδιδασκάλων.

8 Ιουν. 1856

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/100.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 2. Ο προσερχόμενος ίνα διδαχθή εν τω Διδασκαλείω πρέπει να έχη τα εξής προσόντα:

α΄) Συμπληρωμένον τουλάχιστον το 18 έτος της ηλικίας αυτού, β΄) Υγείαν, και να η άνευ σωματικών ελλείψεων, γ΄) Ηθικάς και θρησκευτικάς αρχάς και διαγωγήν ανεπίληπτον, δ΄) Ευμάθειαν και δεξιότητα νοός, και, ει δυνατόν, καλλιφωνίαν και μουσικήν ακοήν, ε΄) Ως προπαρασκευαστικας δε γνώσεις, το ελευθέρως αναγιγνώσκειν, το ευκρινώς και ευαναγνώστως γράφειν, γνώσιν και έξιν των τεσσάρων απλών πράξεων της αριθμητικής, στοιχειώδεις γνώσεις της κατηχήσεως, της ιεράς και κοσμικής ιστορίας και γεωγραφίας, ιδίως μάλιστα της γεωγραφίας της Ελλάδος και των κυριωτέρων Η του κόσμου μερών. Άρθρ. 3. Ως εμπόδια προς παραδοχήν μαθητών εν τω Διδασκαλείω θεωρούνται και α΄) Η υπέρ το δέον βραχύτης του αναστήματος, β΄) Η ισχυρά μυωπία,

γ΄) Η του στήθους ασθένεια και η περί την απαγγελίαν δυσκολία, προερχομένη εκ τραυλότητος η άλλης αιτίας. [...]

Ε. τ. Κ φ. 31, 18 Ιουλ. 1856.

340. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού της θέσεως ένθα οικοδομηθησεται τόΒαρβάκειον Λυκειον.

9 Ιουν. 1856

Ε. τ. Κ φ. 34, 30 Ιουλ. 1856.

341 . -ΒΔ. Περί οφειλομένων εις την στρατιωτικήν σχολήν διδάκτρων.

11 Ιουν. 1856

[...] αναγκαίον να παύση εις το μέλλον πάσα καθυστέρησις πληρωμής διδάκτρων [...] καθώς και πάσα ζημία του δημοσίου, προερχομένη από τα είδη ιματισμού, αποσκευής και οπλισμού, τα οποία συνεπιφέρουσιν οι εκ της σχολής οπωσδήποτε εξερχόμενοι μαθηταί, [...]

Ε. τ. Κ φ. 28, 4 Ιουλ. 1856.

342. -ΒΔ. Περί εμπορικών μαθημάτων.

18 Ιουν. 1856

[...] Μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων [...] Άρθρ. 1. < μόνο >. Προστίθενται παρά τω εν Σύρω Γυμνασίω, α) Μαθήματα στοιχειώδους εμπορικού δικαίου [...]

β) Μαθήματα διπλογραφίας και εμπορικής γεωγραφίας.

Ε. τ. Κ φ. 32, 23 'Ιουλίου 1856.

Σχετικό :

Εγ. 2541, 3168, 3535 Υ. ΕΔΕ. Διατάξεις του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργείου αφορώσαι εις εκτέλεσιν του Β. Διατάγματος της 18 'Ιουνίου ε. ε. περί διδασκαλίας εν τω Γυμνασίω Σύρου εμπορικών μαθημάτων.

10 Ιουλ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 34, 30 Ιουλ. 1856.

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/101.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

343. -ΒΔ. Περί καθέδρας της Φαρμακολογίας.

18 Ιουν. 1856

Άρθρ. Α'. Η Φαρμακολογία, ήτις κατά το Ημέτερον Διάταγμα της 27 Σεπτεμβρίου

1848, είναι προσηρτημενη εις την καθέδραν της Μαιευτικής, χωρίζεται απ' αυτής και αποτελεί του λοιπού ιδίαν καθέδραν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 32, 23 Ιουλ. 1856.

344. -ΒΔ. Περί προσωρινής συστάσεως ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας < με τα ονομασθέντα προσωρινώς ατμόπλοια, η Βασίλισσα της Ελλάδος, και η Ύδρα >.

10 Ιουλ. 1856

Άρθρ. 4. Ο ναύλος διά τους επιβάτας [...] προσδιορίζεται ως εφεξής· [...] Οι μή συμπληρώσαντες το δέκατον έτος της ηλικίας των παίδες πληρόνουν το ήμισυ της ανηκούσης θέσεως, τα δε θηλάζοντα νήπια μεταβιβάζονται δωρεάν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 25 Ιουλ. 1856.

345 . -ΒΔ. Περί του τρόπου εξετάσεως των δημοδιδασκαλισσών.

11 Ιουλ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 36, 4 Αυγ. 1856.

346. -Ν. ΤΑΠ'. Περί καταβολής μισθοδοσιών των δημοδιδασκάλων και δημοδιδασκαλισσών.

12 Ιουλ. 1856 Ε. τ. Κ φ. 32, 23 Ιουλ. 1856. και ΒΔ. 17 Ιουλ. 1856: Ε. τ. Κ φ. 40, 25 Αυγ. 1856.

347. -ΒΔ. Περί τινών τροποποιήσεων επί του Οδηγού της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

23 Ιουλ. 1856

[...] Αντί της λέξεως ατίμωσις ν' αντικατασταθή η λέξις μέμψις η μομφή.

[...] διά τα καλλιγραφικα δείγματα εισακτέον βαθμηδόν, ως έλληνικώτερον, το στρογγυλόν είδος της γραφής, το πλησιάζον μάλλον προς τα καλά χειρόγραφα του ΙΓ' - 1Ε' αιώνος, άνευ των βραχυγραφιών. [...]

[...] των λέξεων φωνή και βουβον αντικατασταθήτωσαν αι λέξεις φωνήεν και σύμφωνον, ερμηνεύοντος άπαξ του διδασκάλου την δύναμιν του συν.

[...] Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης διά τα δημοτικά σχολεία ορίζεται η της αρχαίας και μόνη, συντεταγμένη όμως επί το απλούστατον, και περιέχουσα μόνους τους εις το καθαρώς γραφόμενον και λαλούμενον ύφος συνήθεις τύπους, εκτός των δυϊκών, των Αττικών, των εις Μι, και των μήπω εν χρήσει ανωμάλων ονομάτων και ρημάτων· περιέχουσα δε εν ύποσημειώσεσι μεν. υπό την σελίδα έκάστην, νύξεις τινάς προς τον διδάσκαλον περί της μεταξύ του αρχαίου και του νεωτέρου ιδιώματος αντιπαραθέσεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 17 Αυγ. 1856.

Σελ. 101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/102.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

348. -ΒΔ. Περί εορτασίμων ημερών εν τοις εκπαιδευτηρίοις.

26 Ιουλ. 1856

[...] εκτός των διατεταγμένων διακοπών των μαθημάτων [...] θέλουσι διακόπτονται έτι αι παραδόσεις μόνον [...]

1) Την πρώτην του έτους,

2) των Θεοφανείων,

3) του αγίου Ιωάννου (7 'Ιανουαρίου),

4) των τριών Ιεραρχών,

5) της Υπαπαντής,

6) του αγίου Γεωργίου,

7) των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,

8) των αγίων Αποστόλων,

9) του αγίου Δημητρίου

10) των Εισοδίων της Θεοτόκου

11) του αγίου Νικολάου,

12) τας δύο ημέρας της του Χριστού γεννήσεως,

13) Από της Μεγάλης Τετάρτης, άχρι της τρίτης της Διακαινησίμου περιλαμβανομένης, εξαιρέσει του Πανεπιστημίου, εν ω θέλουσι διακόπτεσθαι αι παραδόσεις δι' όλης της Μεγάλης εβδομάδος και της Διακαινησίμου, [...]

14) της Αναλήψεως,

15) την Δευτέραν της Πεντηκοστής, και

16) την 25 'Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, 20 Μαΐου, 3 Σεπτεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου.

Ε. τ. Κ φ. 38, 17 Αυγ. 1856.

349. -Εγ. 73 Υ. Εσωτ. Περί αποστολής εις Αθήνας νέων προς εκμάθησιν της οινοποιίας.

2 Αυγ. 1856 προς τους Νομάρχας [...]

[...] το Υπουργείον [...] μετέφερεν επί τούτω εκ του Βορδώ ειδήμονας της οινοποιΐας και βαρελοποιΐας, διά να καθοδηγήσουν πρακτικώς τους κατοίκους τον τρόπον της κατασκευής των οίνων, όστις δίδει εις αυτούς τοσαύτην αξίαν [...]

[...] να προτρέψητε τινάς των σημαντικωτέρων < από τους αμπελοκτήμονας και τους οινεμπόρους > ίνα πεμψωσιν ενταύθα επί δύω η τρεις μήνας δι' εξόδων των νέους της εκλογής των, [...] διά να διδαχθώσι [...]

Γιαννούλης 1856 σ. 44.

350. -ΒΔ. Περί Αστυκλινικής εν Αθήναις.

10 Αυγ. 1856

[...] θεωρούντες την κατά την πόλιν παρά των φοιτητών της ιατρικής σχολής επίσκεψιν των νοσούντων ως τα μάλιστα συμβάλλουσαν προς εξάσκησιν αυτών εις το πρακτικόν μερος της επιστήμης, κτωμένων προσέτι δι' αυτής κατά μικρόν και την ικανότητα του θεραπεύειν εν μεσω των ποικίλων κοινωνικών δυσχερειών και εναντιοτήτων τους πάσχοντας.

προς δε θεωρούντες, ότι διά τούτου οι νοσούντες ενδεείς της πρωτευούσης δύνανται να θεραπεύωνται προσηκόντως και δωρεάν. [...]

Σελ. 102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/103.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. Ιδρύεται εν Αθήναις Αστυκλινική, ήτις θεωρείται ως της ιατρικής σχολής προσάρτημα και της οποίας η διεύθυνσις ανατίθεται εις τακτικόν Καθηγητήν αυτής ταύτης της Σχολής, όστις υποχρεούται συνάμα να διδάσκη και μάθημά τι της ιατρικής επί το πρακτικώτερον και χρησιμώτερον προς τον σκοπόν της Αστυκλινικής.

Ε. τ. Κ φ. 45, 5 Σεπτ. 1856.

351. -ΒΔ. Περί της γενομένης διδασκαλίας εν ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις παρά γυμνασιακών καθηγητών και παρ' ελληνικοίς σχολείοις διδασκάλων.

18 Αυγ. 1856

Πληροφορούμενοι, ότι παρά τισί γυμνασίοις και ελληνικοίς σχολείοις συνειθίζουσιν οι εν αυτοίς διδάσκοντες να προπαιδεύωσιν επί διδάκτροις εν τοις δωματίοις του διδακτηρίου η εν ταις οικίαις αυτών μαθητάς ανήκοντας εις τας υπ' αυτών διδασκομένας τάξεις, όπερ μη προσήκον κρίνεται,

[...] αποφασίσαντες διατάσσομεν [...]

Άρθρ. 1. Απαγορεύεται πάντως εις τους γυμνασιακούς καθηγητάς και παρ' ελληνικοίς σχολείοις διδασκάλους να προπαιδεύωσιν η να διδάσκωσιν εν ταις οικίαις αυτών, η εν τοις δωματίοις του δημοσίου διδακτηρίου η άλλοθί που, μαθητάς ανήκοντας εις τας υπό των ιδίων διδασκομένας τάξεις.

Άρθρ. 3. Η προς ιδιωτικήν διδασκαλίαν < σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια > εκδιδομένη υπό του Υπουργείου άδεια, κατά το προηγούμενον άρθρον, δεν δύναται να συγχωρή ενασχόλησιν, απαιτούσαν υπέρ τας οκτώ ώρας καθ' εβδομάδα.

Ε. τ. Κ φ. 48, 14 Σεπτ. 1856.

Σχετικό :

Εγ. 4542 Υ. ΕΔΕ. Περί εκτελέσεως του κατά την 18 Αυγουστου ε. ε. εκδοθέντος Β. Διατάγματος.

30 Αυγ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 419.

352. -Ν. ΤΜΕ'. Περί επιβολής φόρων προς κατασκευήν της προκυμαίας Άνδρου.

24 Αυγ. 1856

[...] δ΄) < επιβάλλονται > Δύω ημεροκάματα ετησίως εφ' εκάστου των αρρένων κατοίκων του δήμου των εχόντων από δεκαοκτώ έως εξήκοντα ετών ηλικίαν, [...] η το αντίτιμον αυτών, προσδιορισθησόμενον διά ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου νομίμως εγκεκριμένου.

Ε. τ. Κ φ. 43, 1 Σεπτ. 1856.

353. -Ν. ΤΝ'. Περί μεταρρυθμίσεως του περί Διοικητικής Αστυνομίας ΡΚς΄ Νόμου.

1 Σεπτ. 1856

Άρθρ. 7. διά να διορισθή τις εις την θέσιν κλητήρος απαιτείται·

α) Να έχη ηλικίαν 25 μέχρι 50 ετών,

β) Να γνωρίζη να γράφη και αναγιγνώσκη [...]

Σελ. 103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/104.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

354.-ΒΔ. Περί διαγωνίσματος προς συγγραφήν προσφορωτέρων βιβλίων διά τα δημοτικά σχολεία.

1 Σεπτ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 48, 14 Σεπτ. 1856.

355. -Ν. ΤΝς'. Περί εμπειρικών μαιών.

8 Σεπτ. 1856

Άρθρ. 1. Εν όσω ο αριθμός των εκπαιδευθεισών μαιών δεν επαρκεί εις τας κοιναανάγκας, θέλει δίδεσθαι < κατόπιν εξετάσεων > . και εις εμπειρικάς μαίας η άδεια του μετέρχεσθαι την μαιευτικήν εντός του δήμου της διαμονής των, ο αριθμός δ' αυτών θέλει περιορις σθή κατά λόγον των υπαρχουσών αναγκών. [...]

Ε. τ. Κ φ. 49, 20 Σεπτ. 1856.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί εμπειρικών μαιών.

9 Οκτ. 1856

Αρθρ. 3. Διά να λάβη εμπειρική τις μαία την άδειαν [...] απαιτείται [...]

3. Να μη ήναι νεωτέρα των 40, ουδέ πρεσβυτέρα των 60 ετών.

Άρθρ. 7. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τε τας επιστήμονας και εμπειρικάς μαίας το να παραγγέλλωσι την χρήσιν φαρμάκων εις τας λεχωΐδας η να επιχειρώσι θεραπείας νοσημάτων των γυναικών η παίδων.

Ε. τ. Κ φ. 62, 23 Οκτ. 1856.

356. -Ν. ΤΜ΄. Περί του Μαιευτικού Σχολείου.

8 Σεπτ. 1856 Ε. τ. Κ φ. 49, 20 Σεπτ. 1856.

357. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του νόμου περί Μαιευτικού Σχολείου.

20 Σεπτ. 1856

Άρθρ. 3. Αι μαθήτριαι πρέπει να έχωσιν ηλικίαν από 18 - 40 ετών· να ώσιν υγιείς και αρτιμελείς, χρηστοήθεις και αμέμπτου διαγωγής· οφείλουσι:

α΄) Να προσαγάγωσι πιστοποιητικόν του αρμοδίου δημάρχου, μαρτυρούν το χρηστόηθες και ανεπίληπτον της διαγωγής αύτών.

β΄) Να γνωρίζωσι γραφήν και ανάγνωσιν.

γ΄) Να φοιτώσι τακτικώς εις το Μαιευτήριον καθ' όλον τον ωρισμενον χρόνον της διδασκαλίας της Μαιευτικής και προσέτι να παρευρίσκωνται κατά την ορισθησομένην παρά του Διευθυντού τάξιν εις τους τοκετούς, προς εξάσκησιν εις το πρακτικόν της μαιευτικής.

δ΄) Να διάγωσι ευτάκτως εν τω Μαιευτηρίω υπακούουσαι ου μόνον εις τον Διευθυντήν άλλα και εις τον βοηθόν αυτού και εις την μαίαν και ν' αποφεύγωσι τας προς αλλήλας έριδας και συγκρούσεις· η μαθήτρια, ήτις μετά προηγουμένην νουθεσίαν δεν ήθελε σωφρονισθή, αποβάλλεται του καταστήματος· αι δε υπότροφοι αποβάλλονται εγκρίσει του υπουργού των Εσωτερικών. [...]

Άρθρ. 5. Αι μαθήτριαι, αίτινες μάλλον ευδοκίμησαν εις τας εξετάσεις και καθ' όλον τον χρόνον της μαθητείας έδειξαν την προσηκουσαν επιμέλειαν και διαγωγήν άμεμπτον, βραβεύονται

Σελ. 104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/105.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] το δε βραβείον συνίσταται εις εν μαιευτικόν κιβώτιον, περιέχον τα κυριώτερα των αναγκαιούντων τη μαία, είναι δε δύω ειδών το μεν αξίας τριάκοντα [...] το δε τεσσαράκοντα [...] δραχμών.

Ε. τ. Κ φ. 64, 25 Οκτ. 1856.

358. -Ν. ΤΞΖ'. Περί Ιερατικών Σχολείων.

27 Σεπτ. 1856

Άρθρ. 4. ένα γένη τις δεκτός εν αυτοίς τοις σχολείοις απαιτείται να ήναι·

α΄) Έλλην, τέκνον γονέων του ορθοδόξου Ανατολικού δόγματος.

β΄) Έχων ηλικίαν ούτε κατωτέραν των δεκαπέντε ούτε ανωτέραν των δεκαοκτώ ετών.

κατά τα πρώτα πέντε έτη γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεσιν και μαθηταί ύπερβαντες το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας των.

γ΄) Υγιής και αρτιμελής το σώμα, εύφυής δε τον νουν και χρηστοήθης.

δ΄) Να φέρη απολυτήριον του δημοτικού σχολείου της πατρίδος του, η εάν εκεί δεν υπάρχη τοιούτον σχολείον, να γνωρίζη τουλάχιστον ν' αναγιγνώσκ'η ελευθέρως και να γράφη και

ε΄) Να παράσχη διά των γονέων η των κηδεμόνων αυτού εγγύησιν αξιόχρεων, ότι εάν μετά την εκπαίδευσίν του, και όταν φθάση εις την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ήλικίαν, μεταμεληθείς, δεν θέληση να χειροτονηθή ιερεύς έγγαμος η άγαμος, η εάν αποβληθή του σχολείου, θέλει αποδίδει πάσαν την διά τα δίδακτρα αυτού γενομενην δαπάνην [...]

Κατ' αμφοτέρας τας προμνησθείσας περιπτώσεις, ήτοι την της μεταμελείας η την της αποβολής, υπόκειται και εις τας υποχρεώσεις του στρατευσίμου κατά τον νόμον.

Ε. τ. Κ φ. 54, 5 Οκτ. 1856.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί ειδικών πόρων διά την συντήρησιν των Ιερατικών Σχολείων.

6 Οκτ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 64, 25 Οκτ. 1856.

359. -ΒΔ. Περί διανομής των υποτροφιών εις τας διαφόρους τάξεις του

σχολείου των τεχνών.

27 Σεπτ. 1856

Χρηματικά βραβεία κατά τέχνη, όχι ονόματα. Ε. τ. Κ φ. 59, 17 Οκτ. 1856.

360. -Ν. ΤΟΕ'. Περί συστάσεως ταμείου των χηρών και των ορφανών των αξιωματικών του Β. Ναυτικού.

10 Οκτ. 1856

Άρθρ. 9. το ήμισυ του χορηγήματος ανήκει εις την χήραν, το δε λοιπόν ήμισυ εις τα ορφανά.

Άρθρ. 10. Μη υπαρχούσης χήρας, η άποθανούσης, το δικαίωμά της μεταβαίνει εις τα ορφανά· εν ελλείψει ορφανών λαμβάνει ολόκληρον το χορήγημα η χήρα.

Άρθρ. 13. Τα χορηγήματα διανέμονται κατά τριμηνίαν.

Ε. τ. Κ φ. 59, 17 Οκτ. 1856.

361. _Ν. ΤΟΠ'. Περί συστάσεως του σώματος των Τελωνοφυλάκων.

13 Οκτ. 1856

Σελ. 105
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/106.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 4. διά να καταταχθή τις ως τελωνιακός αρχιφύλαξ η φύλαξ απαιτείται να είναι πολίτης έλλην, να συνεπλήρωσε το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας του και να μη καθυστερή εις το δημόσιον από προλαβούσαν δημοσίαν διαχείρισιν αύτού.

Ε. τ. Κ φ. 61, 23 Οκτ. 1856.

362. -ΒΔ. Περί των προσόντων και των γνώσεων άς απαιτείται να έχωσιν οι μέλλοντες ιερωθήναι.

18 Οκτ. 1856

[...] 2) Να έχη συμπεπληρωμένον το εικοστόν μεν πέμπτον έτος της ηλικίας ο μέλλων προχειρισθήναι διάκονος, το τριακοστόν δε ο πρεσβύτερος.

Ε. τ. Κ φ. 65, 29 Οκτ. 1856.

363. -ΒΔ. Περί κανονισμού των του φαρμακευτικού σχολείου μαθητών.

21 Οκτ. 1856

Άρθρ. 1. ένα γείνη τις δεκτός ως μαθητής [...] απαιτείται ν' αποδείξη [...] ότι έχει συμπεπληρωμένην 18 τουλάχιστον ετών ηλικίαν, και ότι διήλθε σπουδάζων τρεις Βασιλικού Γυμνασίου τάξεις [...]

Ε. τ. Κ φ. 74, 14 Νοεμ. 1856.

Σχετικά :

ΒΔ. 14 / 26 Απρ. 1837 "περί του Πανεπιστημίου" και ΒΔ. 4 / 16 Μαΐου 1843 "περί συστάσεως φαρμακευτικού σχολείου".

364. -Ν. Τς'. Περί του κληροδοτήματος Π. Δημάκη υπέρ των εν Αλαγονία σχολείων.

23 Οκτ. 1856

Παρίσης α΄ σ. 287.

365. -Ν. Τς'. Περί ισχύος των όρων του υπ' αριθ. 12778 συμβολαίου.

23 Οκτ. 1856

Σχετικός με Ν. ΣΠΕ' της 9 Μαΐου 1855 (συστάσεις σχολείων στην Αλαγονία Καλαμάτας από Π. Δημάκη). Παρατίθεται το ταυτάριθμο παραχωρητήριο.

Ε. τ. Κ φ. 83, 8 Δεκ. 1856.

366. -Ν. ΤΠ' . Περί απογραφής των εμποροναυτών.

24 Οκτ. 1856 Άρθρ. 3. διά να λάβη τις απογεγραμμένου ναύτου δίπλωμα πρέπει ν' αποδείξη [...]

β΄. Ότι συνεπλήρωσε το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας του. γ΄. Ότι εναυτίλλετο τουλάχιστον έτη δύο.

Ε. τ. Κ φ. 66, 30 Οκτ. 1856.

367. -ΒΔ. Περί του κανονισμού των Ιερατικών Σχολείων.

27 Οκτ. 1856

Ε. τ. Κ φ. 79, 24 Νοεμ. 1856.

Σελ. 106
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/107.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

368. -Εγ. 6480 Υ. ΕΔΕ. Περί του ενοικίου των δημοδιδασκάλων.

29 Οκτ. 1856

προς τους Νομάρχας του Κράτους.

Επειδή τινες των δήμων αποποιούνται την πληρωμήν του ενοικίου των δημοδιδασκάλων εκείνων, όσοι κατεστημένοι εν τω αυτώ δήμω, συμπίπτει ενίοτε να έχωσι και οικίαν εν αύτω, κατοικουμένην υπ' αυτών τούτων, θέλετε φροντίσει, [...] να μη στερώνται ούτοι του προσδιωρισμένου αυτοίς υπό του Νόμου δικαιώματος προς ανεξοδον κατοικίαν, είτε εχουσιν, είτε ουχί, ιδιόκτητον εν τω αυτώ δήμω οικίαν, εκτός εάν αυτοί συγκατατίθενται να παραχωρήσωσιν αύτοπροαιρέτως προς όφελος του δήμου το ενοίκιον της κατοικίας των.

Κλάδος α΄ σ. 646.

369. -Ν. Τ^Α'. Αστυκός Ελληνικός Νόμος.

29 Οκτ. 1856

Άρθρα 4 § 3, 11, 14, 15 § 1, 17, 18, 19, 20, 24, 35, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 80, 87, 88, 94.

Ε. τ. Κ φ. 75, 15 Νοεμ. 1856.

370. -Ν. Τ^'. Περί μεταγραφής της κυριότητος των ακινήτων και των άλλων επ' αυτών πραγματικών δικαιωμάτων.

29 Οκτ. 1856

Άρθρ. 12. Καταργούνται προσέτι, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου· 1 . το δικαίωμα των γυναικών των ανηλίκων και των στρατιωτών προς διεκδίκησιν των διά προικώων χρημάτων, χρημάτων των ανηλίκων, η των στρατιωτών, του συζύγου, των επιτρόπων η των κηδεμόνων, των διαχειριστών εν ιδίω αυτών ονόματι αποκτηθέντων ποαγμάτων.

Ε. τ. Κ φ. 70, 6 Νοεμ. 1856.

371 . -Ν. Τ^Γ'. Περί επιβολής φόρων προς κατασκευήν προκυμαίας εις Σκόπελον.

30 Οκτ. 1856

Άρθρ. 1. διά την κατασκευήν [...] επιβάλλονται [...] και προσωπικαί εργασίαι.

ς ) Τρία ημεροκάματα ετησίως εφ' όλων των αρρένων κατοίκων του δήμου των εχόντων από 18 έως 60 ετών ηλικίαν [...] η το αντίτιμον αυτών προσδιορισθησόμενον διά ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου νομίμως εγκεκριμένου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 70, 6 Νοεμ. 1856.

372. -Ν. Τ^Ζ'. Περί συστάσεως Ελληνικού Θεάτρου.

31 Οκτ. 1856

[...] 1) Ο κύριος Γρηγόριος Καμπούρογλους αναλαμβάνει την υποχρέωσιν του να συστήση εν Αθήναις θέατρον εθνικόν, διά να παρίστανται εν αυτώ τραγωδίαι και κωμωδίαι εις την καθομιλουμένην γλώσσαν.

2) προς σύστασιν του θεάτρου τούτου υποχρεούται να μορφώνη τα αναγκαία πρόσωπα,

Σελ. 107
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/108.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

προσλαμβάνων νέους, νέας, επί τακτική μηνιαία μισθοδοσία, εκπαιδεύων αυτούς διά καταλλήλων διδασκάλων και γυμνάζων αυτούς εις την δραματικήν τέχνην επί εν έτος ολόκληρον.

3) Οι μέλλοντες να εναγκαλισθώσι το επάγγελμα τούτο νέοι και νέαι, πρέπει κατά προτίμησιν να εκλεχθώσι μεταξύ των φοιτησάντων εις τα δημόσια σχολεία, να ήναι δε χρηστών ηθών· ο ελάχιστος αριθμός αυτών προσδιορίζεται εις εξ διά το πρώτον έτος της συστάσεως του ελλ. θεάτρου·

5) Επειδή η σύστασις ελληνικού θεάτρου συντείνει τα μέγιστα εις την πρόοδον της εθνικής γλώσσης και την ανάπτυξιν της δραματικής φιλολογίας, διά τούτο το εν Αθήναις εθνικόν θέατρον θέλει οργανισθή εις τρόπον, ώστε να χρησιμεύση ως σχολείο ν, εξ ου μέλλουσι να εξέλθωσι πρόσωπα έμπειρα περί το έργον τούτο, διά να συστήσωσι θέατρα εθνικά και εις τας λοιπάς των σημαντικωτέρων της Ελλάδος πόλεων.

7) Ο ιματισμός, η σκηνογραφία, ο φωτισμός του θεάτρου και η υπηρεσία εν γένει αυτού κατά τας ελληνικάς παραστάσεις θέλουν είσθαι ευπρεπείς και ανάλογοι των παραστάσεων· επ' ουδεμιά περιπτώσει δεν πρέπει να ήναι κατώτεροι των του ιταλικού μελοδράματος. [...]

Ε. τ. Κ φ. 84, 13 Δεκ. 1856.

373. -ΒΔ. Περί μορφώσεως του προσωπικού του σώματος της χωροφυλακής.

31 Οκτ. 1856 Άρθρ. 1. Ουδείς προβιβάζεται ενωμοτάρχης β΄. τάξεως εάν δεν υπηρέτησε δύο τουλάχιστον συνεχή έτη ως χωροφύλαξ και δεν υπέστη προηγουμένως τας εξής εξετάσεις·

δ΄) Εις το εχειν διαγωγήν εξαίρετον η τουλάχιστον άμεμπτον, [...] ηλικίαν όχι κατωτέραν των 25 και ανωτέραν των 40 ετών, συμπεριφοράν καλήν και τρόπον του διοικείν.

Άρθρ. 3. Ουδείς προβιβάζεται ύπομοίραρχος γ΄. τάξεως εάν [...] δεν υπέστη προηγουμένως τα εξής εξετάσεις·

δ΄) Εις το έχειν [...] ήθη πεπολιτισμένα και νοημοσύνην. [...]

Ε. τ. Κ φ. 88, 31 Δεκ. 1856.

374. -ΒΔ. Περί συστάσως τριών Ιερατικών Σχολείων.

1 Νοεμ. 1856

[...] Συσταίνονται επί του παρόντος τρία Ιερατικά Σχολεία·

Εν κατά την Στερεάν Ελλάδα, *

Εν κατά την Πελοπόννησον** και

Εν κατά το Αιγαίον, ***

Ων αι έδραι προσδιορισθήσονται δι' ετέρων Διαταγμάτων.

Ε. τ. Κ φ. 80, 24 Νοεμ. 1856.

* με έδρα την Χαλκίδα.

** με έδρα την Τρίπολη: ΒΔ. 9 Αυγ. 1857.

*** με έδρα την Ερμούπολη Σύρου: ΒΔ. 11 Μαΐου 1857.

375. - Εγ. 6505 Υ. ΕΔΕ. Περί του τρόπου και του χρόνου της των δημοδιδασκάλων μεταθέσεως.

1 Νοεμ. 1856

[ ...] της μη προόδου των δημοτικών σχολείων παντού και πάντοτε οι δημοδιδάσκαλοι προτείνουσιν

Σελ. 108
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/109.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ως αίτιον, η την μη τακτικήν φοίτησιν των μαθητών, η την έλλειψιν του απαιτουμένου υλικού εις τα σχολεία, [...]

Κλάδος α΄ σ. 646.

376. -Εγ. 1994 Υ. ΕΔΕ. Περί της μη εξαιρέσεως εκ της στρατολογίας των ακροατών των Γυμν. και Ελλην. Σχολείων.

12 Νοεμ. 1856

[...] ουδεμία εν τω περί συστάσεως Γυμνασίων οργανικω νόμω υπάρχει μνεία τάξεως άκροατών, ότι επομένως αν κατά επιείκειαν δικαιολογουμένην ίσως κατά την αρχήν της συστάσεως των Γυμνασίων, οι Γυμνασιάρχαι επέτρεπον εις τινάς νέους την άνευ εγγραφής ακρόασιν των διδασκομένων μαθημάτων, η τοιαύτη επιείκεια δεν δύναται ν' αποτελέση νομολογίαν ισχύουσαν απέναντι της σιωπής του οργανικού Νόμου·

Κλάδος α΄ σ. 433.

377. -Εγ. 6881 Υ. ΕΔΕ. Περί διατηρήσεως τακτικών αρχείων εν τοις Γυμνασίοις και Ελληνικοίς Σχολείοις.

17 Νοεμ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 434.

378. -Εγ. 6972 Υ. ΕΔΕ. Περί των εδρών των Ιερατικών Σχολείων.

26 Νοεμ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 188.

379. -Εγ. 98 Υ. Εσωτ. Περί στρατολογικών εργασιών.

29 Νοεμ. 1856

[...] η δι' αποστολής χρημάτων ζητουμένη αντικατάστασις δυσκόλως πραγματοποιουμένη ένεκα του ορισθέντος προς τούτο ποσού, [...] τότε μόνον πρέπει να ενεργήται, όταν εξαντληθώσιν όλα τα μέσα προς αύτοπρόσωπον αποστολήν του κληρούχου η χορηγίαν αντικαταστάτου μισθουμένου παρ' αυτού του ιδίου. [...] τα στρατολ. συμβούλια καταβάλλωσι πλείστην προσοχήν περί της ικανότητος < των κληρούχων >, [...] διότι διά της απολύσεως τοιούτων ανικάνων ευρισκομένων παρά των στρατολ. επιτροπών, προσκόπτει ουσιωδώς της στρατολογίας η πρόοδος.

Γιαννούλης 1856 σ. 6. 2.

380. -ΒΔ. Περί του Κανονισμού της Δημοσίας και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης.

4 Δεκ. 1856

Άρθρ. 48. Προσδιορίζεται ιδιαίτερον εν τη Βιβλιοθήκη μέρος ένθα εκτίθεται διά τας μελέτας των φοιτητών και λοιπών περί την αρχαιολογίαν ασχολουμένων εκλεκτή, ως οίον τε περιεκτική και επιστημονικώς κατεταγμένη συλλογή εκτύπων των εν τη Βιβλιοθήκη υπαρχόντων η εν άλλαις συλλογαίς ευρισκομένων αρχαίων νομισμάτων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 31 Δεκ. 1856.

Σελ. 109
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/110.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό :

Εγ. Υ. ΕΔΕ. Περί προσδιορισμού των εν τη αποθήκη βιβλίων.

28 Δεκ. 1856

προς ακριβή εκτέλεσιν του περί διανομής βιβλίων Βασιλικού Διατάγματος της 28

Οκτωβρ. 1855, [...]

Άρθρ. 2. [...] γ΄) Άνα εν αντίτυπον δι' έκαστον των επτά Γυμνασίων του Κράτους· δ΄) ανά εν αντίτυπον δι' έκαστον των Σχολαρχείων του Κράτους και ε΄) επίσης ανά εν αντίτυπον δι' έκαστον των λοιπών του κράτους εκπαιδευτηρίων [...]

Άρθρ. 4. Μόνον εκ των υπολειπομένων μετά την εξαίρεσιν των κατά τα προηγούμενα προσδιορισθέντων αντιτύπων χορηγούνται παρά του Εφόρου εις ενδεείς και επιμελείς μαθητάς και εις τους υποτρόφους της Κυβερνήσεως τα αναγκαιότερα προς τας ειδικας αυτών σπουδας βιβλία η προσδιορίζονται προς βράβευσιν επί επιμελεία και χρηστότητι διακριθέντων μαθημάτων [...]

Κλάδος α΄ 446.

381 . - Εγ. 7331 Υ. ΕΔΕ. Περί εφαρμογής του άρθρου 6 του περί δημοτικών σχολείων νόμου.

8 Δεκ. 1856

προς τους Νομάρχα ς του Κράτους.

[...] το περί ου ο λόγος άρθρον του Νόμου έχει ως εξής·

Άρθρ. 6. Όλοι οι εις δήμον, έχοντα σχολείον δημοτικόν, ανήκοντες παίδες, από του 5 συμπεπληρωμένου μέχρι του 12 συμπεπληρωμένου έτους της ηλικίας των χρεωστούν να φοιτώσιν εις το σχολείον [...]

Η διάταξις αύτη του Νόμου [...] παρημελήθη [...] και [...] προήλθε δυστυχώς, καθώς ήτον έπόμενον, ου μικρά τη καθ' ημάς κοινωνία ζημία. Διότι, εάν ετύγχανε της δεούσης ενεργείας προ 22 ήδη ετών, [...] ουδείς των εν ηλικία γεγονότων έκτοτε Ελλήνων ήν αν γραμμάτων πάντη άμοιρος, και η κοινωνία ημών διέκειτο αν βέλτιον· [...] Τούτοις επόμενοι, [...] επάναγκες, πριν προβήτε εις την εφαρμογήν του Νόμου, να καταστήσητε [...] όπως [...] κρίνετε καταλληλότερον, εις τε τους γονείς και άπαντας απλώς τους κατοίκους του καθ' υμάς νομού καταληπτάς τας περί ων ο λόγος διατάξεις του Νόμου, [...] και ερμηνεύοντες αυτοίς τα θεόθεν και παρά της πολιτείας επιβεβλημένα αυτοίς καθήκοντα ως προς τα εαυτών τέκνα, οις οφείλουσι παρέχειν ου μόνον υλικήν τροφήν [...] άλλα και τα μέσα της καλλιεργείας του νοός αυτών [...]

προς τούτο δύνανται να συντελέσωσιν υμίν τα μέγιστα και οι σεβασμιώτατοι Ιεράρχαι [...] προτρέποντες εν τοις κηρύγμασιν αυτών τους πάντας προς εκτέλεσιν του ιερού παραγγελματος του διαγορεύοντος άπασι τοις πιστοίς "εκτρέφειν τα τέκνα αυτών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου" [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 651.

382. -ΒΔ. Περί τροπολογίας του 6 άρθρου του διοργανισμού της Ριζαρείου Σχολής.

13 Δεκ. 1856

[...] Προσλαμβάνονται ως υπότροφοι [...] και όσοι ιδία δαπάνη εφίενται να εισέλθωσιν εις το κατάστημα της Εκκλησιαστικής σχολής, προπληρόνοντες κατά πάσαν τριμηνίαν 150 δραχμάς [...]

Κλάδος α΄ σ. 190.

Σελ. 110
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/111.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

383. -ΒΔ. Περί υποτροφίας κληρικών η μελλόντων ιερωθήναι εν τω Β. Διδασκαλείω.

13 Δεκ. 1856

Εις την χορηγίαν του χρηματικού βραβείου, όπερ, κατά το άρθρον 81 του από 6(18) Φεβρουαρίου 1834 Ημετέρου Διατάγματος, δίδοται από του δημοσίου εις τους αριστεύοντας φοιτητάς του Διδασκαλείου, θέλουν λαμβάνεσθαι ιδίως υπ' όψιν, και εν περιπτώσει ταυτότητος προσόντων, θέλουν προτιμάσθαι Α'. οι προσερχόμενοι προς μαθητείαν κληρικοί και β΄. οι μέλλοντες ιερωθήναι, υπό την ρητήν υποχρέωσιν να υπηρετήσωσιν ως εφημέριοι και ως δημοδιδάσκαλοι.

Ε. τ. Κ φ. 1, 11 Ιαν. 1857.

384. -Εγ. 7602 Υ. ΕΔΕ. Περί εφορειών των Γυμνασίων και των Ελληνικών Σχολείων.

20 Δεκ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 438.

385. -Εγ. 108 Υ. Εσωτ. Περί εφορευτικής επιτροπής επί των κατ' έπαρχίας Δημοτικών σχολείων.

22 Δεκ. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 71.

386. -Εγ. 7728 Υ. ΕΔΕ. Περί εγκαίρου αποστολής ανά πάσαν τριμηνίαν λεπτομερών περί υποτρόφων ελέγχων.

27 Δεκ. 1856

Αι υποτροφίαι [...] ήθελον βεβαίως είσθαι μέσον ανωφελούς και αδίκου του δημοσίου πλουτου σπατάλης, ει μη είχον πρώτιστον και κύριον σκοπόν την εν μέσω των απόρων τάξεων του λαού επί παιδεία προαγωγήν των υπό της φύσεως μεν εύεργετηθέντων, υπό της τύχης δε ήδικημενων νέων . [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 443.

1857

387. -Εγ. 129 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως βιβλιοθηκών εν τοις Γυμνασίοις

και Ελληνικοίς σχολείοις.

2 Ιαν. 1857 Κλάδος α΄ σ. 447.

388. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτ. δασμού εις τον δήμον Αργους.

7 Ιαν. 1857

β΄) [...] η δ' απ' αυτού πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει [...] διά [...] την επιδιόρθωσιν του παραχωρηθέντος εις τον δήμον παλαιού αλληλοδιδακτικού σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 2, 2 Φεβρ. 1857.

Σελ. 111
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/112.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

389. -Εγ. 254 Υ. ΕΔΕ. Περί των καθηκόντων των δημοδιδασκάλων υπομνηστική.

14 Ιαν. 1857

β΄. [...] η προχειροτέρα κατά των δημοδιδασκάλων κατηγορία είναι το χαρτοπαικτείν, ματαιοσχολία, την οποίαν και η ηθική εν γένει, και η κλήσις αυτών ιδίως αποκρούει, εις ήν όμως (αναγκαζόμεθα μετά λύπης να το ομολογησωμεν) τινές εξ υμών παρέχουσι λαβήν, απ' αυτής κυρίως αποτρεποντες υμάς, [...] και προαναγγέλομεν υμίν ότι τους πλημμελούντας επεξελευσόμεθα αδυσωπήτως.

γ΄. Πολλάκις το Υπουργείον ύπέμνησεν υμάς την ρητήν του Οδηγού διάταξιν, απαγορεύουσαν (εν σελ. 75) τας διά χειρός η ράβδου αικίσεις των παίδων, λείψανον απανθρώπων και βαρβάρων έξεων, ανάξιον ελευθέρου και πεπολιτισμένου έθνους. Ταύτα [...] οφείλομεν να επαναλάβωμεν [...] ως έχοντες δυστυχώς αφορμάς να ύποπτεύσωμεν, ότι και μετά τοσαύτας απαγορεύσεις, τινές εξ υμών εξακολουθούσι δίδοντες αιτίαν παραπόνων προς τούτο.

δ΄. Υπό κακώς εννοουμένης φιλοτιμίας, ίνα μη είπωμεν φιλοκερδείας, παρεισέφρησε λεληθότως η ιδέα, ότι εις τα δημοτικά σχολεία διδάσκεται η Ελληνική αρχαία γλώσσα, εν ώ πανταχού η Κυβέρνησις διατηρεί προς τούτο Ελληνικά σχολεία, εν οις ο βουλόμενος δύναται να εκπαιδεύση τα εαυτού τέκνα. Εκ τούτου οι μεν πλείστοι των δημοδιδασκάλων, και τούτων μάλιστα οι ευδοκιμώτεροι, εκλαμβάνοντες εαυτούς ως διδασκάλους των Ελληνικών μαθημάτων, σχηματίζουσι τάξιν ανωτέραν και αφιερούσιν εξαιρετικώς εαυτούς προς διδασκαλίαν αυτής, μόλις και εν παρέργω επιβλέποντες τας κατωτέρας τάξεις· οι δε γονείς άπαιτούσι, τρόπον τινά, να εξέλθωσιν οι παίδες αυτών του δημοτικού σχολείου φέροντες αφεύκτως εισιτήριον εις Ελληνικόν σχολείον· αι δε εξεταστικαί επιτροπαί, ως μόνην απόδειξιν της του δημοτικού σχολείου ακμής και της ικανότητος του διδασκάλου, προτείνουσι τον ότι πλείστον αριθμόν των μαθητών των εφοδιασθεντων διά τοιούτων απολυτηρίων· [...] παραγγελομεν υμίν να περιορισθήτε εις όσα μόνον επαγγέλλεσθε και εις όσα παρ' υμών απαιτεί ο νόμος. Ανάγνωσις απρόσκοπτος, γραφή ευκρινής και κανονική διδασκαλία των αρχών της θρησκείας και της ηθικής, αριθμητική εφηρμοσμένη εις τον καθ' ημέραν βίον, και διά τα κοράσια χειροτεχνία· [...] Εάν δε εις τας αναποφεύκτους ταύτας γνώσεις, άνευ των οποίων ουδείς νομίμως απολύεται του δημοτικού σχολείου, προστεθώσι και από της γραμματικής, της γεωγραφίας, της ιστορίας, της γεωργίας, της φυσιολογίας, και αυτής, ει δυνατόν, της αρχαιολογίας, τα κυριώτερα και αναγκαιότερα, ο δημοδιδάσκαλος εξεπλήρωσε το καθήκον του, και ο μαθητής αυτού είναι μεν αυτοδικαίως και χωρίς περαιτέρω εξετάσεως δεκτός εις το Ελληνικόν σχολείον και κατατακτέος εις την πρώτην η κατωτέραν αυτού τάξιν· [...] τούτο δεν είναι και υποχρεωτικόν (διότι εξαρτάται μόνον από της θελήσεως αυτού και των γονέων του) [...] και παραγγελομεν υμίν ίνα και τα εκδιδόμενα παρ' υμών απολυτήρια περιορίζωνται μόνον εις την δήλωσιν του ότι ο μαθητής συνεπλήρωσε την εν τω δημοτικώ σχολείω εκπαίδευσιν αύτού, και ουδέν πλεον· [...]

ς . της αποτυχίας πολλών αιτήσεων ύμών, και των δυσχερειών, εν αις τινες εξ υμών ευρίσκεσθε εμπεπλεγμένοι, είναι πολλάκις αφορμή, ουχί του πράγματος [...] περί ου σπεύδετε, η φύσις, αλλ' ο τρόπος, δι' ου το πράγμα εξετέθη, και προ πάντων το ακατάλληλον η δηκτικόν και πικρόν των εκφράσεων κατά των δημοτικών μάλιστα αρχών, έστιν ότε δε και αυτό το σχοινοτενές των αναφορών υμών, αφανιζομένης, ούτως ειπείν, της υποθέσεως εντός περιτής σωρείας λόγων. [...]

ζ'. [...] αποσκορακιστέον και το έθος, καθ' ο τινες εξ υμών σχηματίζουσι τας υπογραφάς αυτών τόσον γριφώδεις, ώστε χρεία να μαντεύση ο το έγγραφον επεξερχόμενος το όνομα του επιστέλλοντος.

η'. Συνιστώντες [...] ενδελεχή [...] μελέτην [...] νόμους και τα διατάγματα τα αφορώντα

Σελ. 112
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/113.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

την δημοδιδασκαλίαν, καθώς και τας [...] εγκυκλίους, [...] πληροφορούμεν υμάς ότι επιτηρούντες αγρύπνως των διαγωγήν υμών εκάστου, ελπίζομεν να πείσωμεν υμάς εν καιρώ διά των πραγμάτων αυτών, ότι ουδείς εξ υμών, εκπληρώσας το καθήκον αυτού ευσυνειδήτως και κατά τας κειμένας διατάξεις, μεταμεληθήσεται.

Κλάδος α΄ σ. 654.

390. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Σκοπέλου. 19 Φεβρ. 1857

[...] η δ' απ' αυτού πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει εις ανέγερσιν καταστήματος Ελληνικής Σχολής.

Ε. τ. Κ φ. 4, 6 Μαρτ. 1857.

391 . -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί της καθυστερουμένης υπό των δήμων πληρωμής της υποτροφίας των μαθητών της γεωργικής σχολής.

20 Μαρτ. 1857

[...] Εντεύθεν δε οι μαθηταί υπόκεινται εις στέρησιν των ζωαρκών μέσων, και τούτο, άδικον καθ' εαυτό, γίνεται πρόξενον προσκόμματος της προόδου αυτών, μάλιστα τινές ευρίσκονται εις την αναπόδραστον ανάγκην του να παραιτησωσι την σπουδήν και επανέλθωσιν εις τα ίδια. [...]

Γιαννούλης 1857 σ. 11.

392. -Εγ. 1037 Υ. ΕΔΕ. Περί της υπό του Υπουργείου δημοσιεύσεως των περί μεθόδων παρατηρήσεων των διδασκάλων, καθώς και των διά τούτων συλλεγομένων λέξεων, φράσεων, παροιμιών, διηγημάτων και λοιπών παραδόσεων του ελληνικού λαού.

22 Μαρτ. 1857 Κλάδος α΄ σ. 449.

393. -Εγ. 2221 Υ. ΕΔΕ. Περί του χρόνου και τρόπου των εξετάσεων των δημοτικών Σχολείων.

15 Απρ. 1857

Επειδή εις τα ιδιωτικά σχολεία η εξετασις των μαθητών γίνεται συνήθως πρωιμώτερον των εν τοις δημοσίοις, και ως εκ τούτου, βραδυνούσης της εκλογής των εξεταστικών επιτροπών, αι εξετάσεις των εν τοις ιδιωτικοίς μαθητευόντων ενεργούνται πολλαχού ανεπιτήρητοι και ανεξέλεγκτοι [...]

Κλάδος α΄ σ. 660.

394. -Εγ. 2869 Υ. ΕΔΕ. Εσωτερικός κανονισμός των ιερατικών σχολείων.

20 Απρ. 1857 Ε. τ. Κ φ. 12, 20 Μαΐου 1857.

Σελ. 113
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 94
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  318. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Κρανιδίου.

  30 Δεκ. 1855

  β΄) Η πρόσοδος [...] θέλει χρησιμεύσει αποκλειστικώς εις σύστασιν και διατήρησιν δημοτικού σχολείου των κορασίων κατά τον δήμον αυτόν.

  Ε. τ. Κ φ. 1, 13 Ιαν. 1856.

  1856

  319. -Εγ. 155 Υ. ΕΔΕ. Περί μέτρων τεινόντων εις την βελτίωσιν της δημοσίας ηθικής.

  10 Ιαν. 1856

  Πρός τους Νομάρχας του Κράτους.

  [...]Καί πρώτον σκόπιμος, πνευματική ενέργεια του ιερού κλήρου επί τους διοικουμένους είναι το μάλλον τελεσφόρον προς ρύθμισιν και εξημέρωσιν των ηθών του λαού. [...]

  Δεύτερον δε η κοινή καθ' όλας τας τάξεις του λαού διάδοσις των γραμμάτων και διδασκαλία τείνουσα ουχί να μεταδώση γνώσεις απλώς μόνον αλλα και να εμπνεύση εις τας καρδίας της νεολαίας την εύσέβειαν, έρωτα προς το αγαθόν και το αληθές, να προσηλώση την κλίσιν προς την αρετήν, να εγείρη δε την αποστροφήν της κακίας. [...]

  Ως τρίτον δε μέσον, συμβάλλον τα μέγιστα εις την αποκατάστασιν της δημοσίας ηθικής, δύναται αναντιρρήτως να προστεθή και ο τρόπος της διαχειρίσεως της εξουσίας πάρα των διοικούντων.

  Κλάδος α΄ σ. 383.

  320. -Εγ. 163 Υ. ΕΔΕ. Περί του τρόπου, καθ' ον θέλουν υποβάλει εις το Υπουργείον οι διδάσκοντες εν Γυμνασίοις και Ελληνικοίς σχολείοις τας περί αδείας αιτήσεις των κτλ.

  12 Ιαν. 1856

  προς τους Κυρίους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας και Διευθυντάς Ελληνικών Σχολείων Διδασκάλους.

  Παρατηρήσαντες μετ' απορίας ότι τινές των κυρίων Καθηγητών και Διδασκάλων αιτούσιν απουσίας άδειαν υπέρ ιδίων υποθέσεων, αδιακρίτως καθ' οιανδήποτε στιγμήν του σχολαστικού έτους, μη αναλογιζόμενοι εις πόσον η πρόοδος των παρ' αυτοίς μαθητευόντων βλάπτεται εκ τούτου,

  Ότι έτεροι [...] εγκαταλείπουσι την έδραν αυτών πριν έτι λάβωσιν απάντησιν πάρα του Υπουργείου εις την περί αδείας [...] αναφοράν, και άλλοι, λαμβάνοντες απουσίας άδειαν, ίνα εις την πρωτεύουσαν μεταβάντες υποβληθώσιν εις ιατρικήν επίσκεψιν ως πάσχοντες, ότι ύποκεκαλυμμένον σκοπόν είχον να πλησιάσωσιν, υπό εύσχημον αφορμήν, το Υπουργείον, προς επιτυχίαν ιδίου συμφέροντος [...] άποτείνομεν προς υμάς [...] τα εξής.

  Εις ουδένα των διδασκόντων [...] παραχωρείται του λοιπού άδεια απουσίας υπέρ ιδίων υποθέσεων, διαρκούντος του σχολαστικού έτους, ειμή μόνον κατά τας ολιγοημέρους αναπαύλας [...] της Χριστού Γεννήσεως η του αγίου Πάσχα, [...] αφού δύο όλους μήνας έχετε