Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 87-106 TEXT_OF 402
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/87.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

πρόσβαση των γυναικών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν στη διάρκεια της περιόδου σχετικά δύσκολη και σπάνια.

Η διαπίστωση των αδυναμιών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τη μόρφωση των θηλέων αποτέλεσε από τα μέσα του περασμένου αιώνα πεδίο συζητήσεων, κάποτε αντεγκλήσεων, και προτάσεων λήψης διορθωτικών μέτρων. Διανοούμενοι, εκπαιδευτικοί (σύλλογοι και ιδιώτες), γυναικείες προσωπικότητες και οργανώσεις1, πολιτικοί παράγοντες πρότειναν κατά καιρούς σειρά μέτρων, εφικτών και ανέφικτων, που θα μπορούσαν να εξυψώσουν τη θέση της γυναίκας και να καταστήσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατάλληλο για τις ειδικές ανάγκες της γυναικείας αγωγής· πολλοί αναγνώριζαν τον ευρύτερο ρόλο, που ανελάμβαναν οι γυναίκες στην κοινωνική και οικονομική ζωή· τα συμφέροντα της αστικής τάξης απαιτούσαν πιο ενεργητικό το ρόλο της γυναίκας στη διαμορφούμενη νέα κοινωνική ζωή· οι ίδιες οι γυναίκες πρόβαλλαν εντονότερα πλέον τις απαιτήσεις του φύλου τους και οι οικονομικοπολιτικές συνθήκες απαιτούσαν από την εκπαίδευση την παροχή περισσότερων, πρακτικών και χρήσιμων για τη ζωή γνώσεων2. Στη δημοσιότητα σ'

——————————————

1. Είναι η περίπτωση της Καλ. Παρρέν που -με τα δημοσιεύματά της κυρίως στην Εφημερίδα των Κυριών- ζητεί ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των δύο φύλων και διεκδικεί τη μεταρρύθμιση της γυναικείας εκπαίδευσης, αλλά και των Καλ. Κεχαγιά, Σαπφ. Λεοντιάδος, Αικ. Λασκαρίδου κ.ά. Αξιοσημείωτες είναι: η έκδοση, περί το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού, εφημερίδων και περιοδικών όπου προβάλλονταν τα γυναικεία θέματα, και η σύσταση σωματείων, με κύριο στόχο την προώθηση της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, όπως η "Ένωσις των Ελληνίδων", ο "Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως" κ.ά.

2. Η ισότιμη εκπαίδευση αρρένων και θηλέων, σ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που μας απασχολεί, υπήρξε αίτημα εντελώς ανέφικτο. Για τις κοπέλες το κράτος και η ελληνική κοινωνία προόριζε ως ιδανικό το στερεότυπο της καλής μητέρας, συζύγου και οικοδέσποινας. Ο δημόσιος βίος, άρα και η επαγγελματική απασχόληση έξω από το σπίτι, ήταν αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών. Με βάση τη λογική αυτή, η εκπαίδευση των θηλέων υπήρξε -τουλάχιστο στη Μέση βαθμίδα- διαφοροποιημένη από την 

TEXT_PAGE_SHORT87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/88.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

όλη τη διάρκεια της περιόδου έφτασαν όχι μόνο διαμαρτυρίες για την (κακή) εκπαιδευτική κατάσταση1, αλλά και προτάσεις για βελτιώσεις δομικές της γυναικείας εκπαίδευσης και αλλαγές του περιεχομένου της. Βουλευτές κατέθεσαν τέτοιες ερωτήσεις-προτάσεις και υπουργοί συνέταξαν και υπέβαλαν στη Βουλή ολοκληρωμένες προτάσεις. Την επίλυση των προβλημάτων της γυναικείας εκπαίδευσης είχαν ως στόχο τα νομοσχέδια των υπουργών Γ. Μίληση (1877), A. Αυγερινού (1880), Γ. Θεοτόκη (1889), A. Ευταξία (1899), Σ. Στάη (1908), A. Αλεξανδρή (1911) και Ι. Τσιριμώκου (1913). Τα σχέδια νόμου αυτά, αν και φανερώνουν το πνεύμα που επικρατούσε στην πολιτική ηγεσία και την ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης, σχεδόν όλα δεν έγιναν ποτέ νόμοι του κράτους, για λόγους που ανάγονται στις πολιτικές διαδικασίες και συγκυρίες της εποχής· ωστόσο προετοίμασαν τον πολιτικό και κοινωνικό περίγυρο να δεχτεί ουσιαστικότερες αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης,

——————————————

αντίστοιχα παρεχόμενη στα αγόρια, υποβαθμισμένη ως προς τα χρόνια φοίτησης στο σχολείο και το περιεχόμενο των σπουδών τους, αμιγής κατά κανόνα για τα κορίτσια, με προορισμό τόσο μόνο ώστε να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την εξυπηρέτηση του στερεότυπου ρόλου.

Οι νομοθετικές προτάσεις των τελευταίων ετών του 19ου αιώνα, η προβολή από τις γυναίκες των αιτημάτων για θέματα που τις αφορούν και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του ρόλου του επαγγέλματος που απαιτούσε η αστική αντίληψη για την εργασία, δημιούργησαν κάποια διαφοροποίηση στους στόχους όπου απέβλεπε η εκπαίδευση των θηλέων στις πρώτες δεκαετίες ήδη του 20ού.

1. Η πραγματικότητα αυτή γίνεται και στο Βόλο αντιληπτή και διατυπώνεται από τον αρθρογράφο της βολιώτικης εφημερίδας Παγασαί: "...εκ των σχολείων λοιπόν το νόσημα, διότι ιδρύθησαν πολλά και ελειτούργησαν δι' ατελώς μεμορφωμένου και κάκιστα εκλεχθέντος προσωπικού [...] Εκ τούτων προήλθεν το κακόν ότι παρήγαγον προϊόντα πολλά μεν αλλ' ατελή, πολλούς ψευδεπιστήμονας, πλείστους ανθρώπους των γραφείων, ολιγίστους δε καλούς και ικανούς εργάτας της προόδου..." [εφημ. Παγασαί, έτος Α', εν Βόλω τη 29 Νοεμβρίου 1889, αρ. 26, στο άρθρο: "'Οποία τις η νόσος εξ ης νοσεί η κοινωνία", υπογραφόμενο με το "Γ" ( = Γ. Δημητριάδης;)].

TEXT_PAGE_SHORT88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/89.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ιδιαίτερα των ελληνίδων. Την αναμενόμενη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών πραγμάτων δεν πέτυχαν τα νομοσχέδια και οι δημόσιες συζητήσεις για τη γυναικεία εκπαίδευση, ούτε τα πορίσματα του A' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του 1904 έγινε δυνατό να υλοποιηθούν από τους κινούντες τα νήματα της πολιτικής ζωής. Μ' όλα ταύτα, όλη αυτή η κίνηση βοήθησε στο ωρίμασμα της κοινής γνώμης, για να εγκολπωθεί τις κατά καιρούς προτεινόμενες εκπαιδευτικές αλλαγές. Η πραγματοποίηση των αλλαγών αυτών αφέθηκε για μια ακόμη φορά στην ιδιωτική πρωτοβουλία κι έτσι η μεταρρύθμιση των σχολείων στην Ελλάδα θα καθυστερήσει· ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων, η βελτίωση των μεθόδων και o αναπροσανατολισμός της εκπαιδευτικής ιδεολογίας αφέθηκε να συμβεί από "τολμηρές" πρωτοβουλίες ατόμων ή φορέων, που θα δοκίμαζαν πειραματικά τη μεταρρύθμιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και μάλιστα των θηλέων. Αυτή είναι η περίπτωση των πρωτεργατών του Παρθεναγωγείου του Βόλου, όπως θα προσπαθήσω στη συνέχεια να περιγράψω.

To εκπαιδευτικό πρόβλημα στο Βόλο (1881-1907)

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση των σχολικών πραγμάτων στην περιοχή του Βόλου. Η περιοχή διαθέτει μια πλούσια πνευματική κληρονομιά, που έχει τις ρίζες της στην εποχή του προεπαναστατικού ελληνικού διαφωτισμού· είναι γνωστή η λειτουργία στο Πήλιο ονομαστών σχολών, κατά την ύστερη περίοδο της τουρκοκρατίας,

Οι ίδιες (κακές) συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και ιδιαίτερα ως προς την εκπαίδευση των κοριτσιών ίσχυαν και στην περίπτωση του Βόλου από το 1881. Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι ανευόδωτες προσπάθειες εκσυγχρονισμού του απασχολούν τους παράγοντες της πόλης· ιδιαίτερα το θέμα απασχολεί τους φορείς εκείνους, που απηχούν τις φιλοδοξίες της αστικής τάξης, που με την είσοδο του 20ού αιώνα επιζητούν τη βελτίωση της παρεχόμενης μόρφωσης στα παιδιά τους και την κοινωνική τους

TEXT_PAGE_SHORT89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/90.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

δικαίωση. Το κρατικό ενδιαφέρον δε φτάνει να ικανοποιήσει τις μορφωτικές ανάγκες της επαρχίας, και γι' αυτό η ιδιωτική πρωτοβουλία επιστρατεύεται για να αναπληρώσει το κενό.

Μετά την απελευθέρωση, και πριν ο Δήμος Παγασών αναλάβει τη φροντίδα συντήρησης των δημοτικών σχολείων, στο Βόλο και στο Πήλιο (Μακρινίτσα, Πορταριά, Ζαγορά κ.α.) λειτουργούν πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και -πράγμα προδρομικό- σχολεία θηλέων, ακόμη και νηπιαγωγεία. Εκτός από το μοναδικό Γυμνάσιο (αρρένων), για το οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω, -δύο μόλις χρόνια μετά την απελευθέρωση του Βόλου- λειτουργούν στην πόλη: α) το Πρότυπο (δημοτικό) σχολείο, με διευθυντή αρχικά τον Κ. Καβαλιεράτο και μετέπειτα τον A. Κωστόπουλο· β) το Ιδιωτικό Παρθεναγωγείο, με διευθύντρια τη Ζ. Κορωναίου· γ) το δημοτικό σχολείο, με διευθυντή το Φ. Μάνο· δ) το πρώτο νηπιαγωγείο της πόλης, με διευθύντρια την Ασπ. Νικολαΐδου, και ε) το Σχολαρχείο (αρρένων), με διευθυντή το Ν. Νικολαΐδη. Στα 1885 προστίθεται το "Αστυκόν παιδαγωγείον" του Ν. Νίκα, που περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις συνδιδακτικού και μία τάξη νηπιαγωγείου. Στα 1886 στο Παρθεναγωγείο Βόλου υπηρετούν πέντε δασκάλες. Στο 1889 λειτουργεί ακόμη το Εκπαιδευτήριο του Ιω. Παπαχρήστου. Την ίδια χρονιά ο Δήμος Παγασών αποφασίζει την ανέγερση έξι δημοτικών σχολείων, αρρένων και θηλέων, με προϋπολογισμό 150.000 χ. δραχμών1.

To 1900 στο Βόλο λειτουργούν ως δημόσια σχολεία: τρία κοινά (4τάξια) δημοτικά σχολεία αρρένων, τρία κοινά δημοτικά σχολεία θηλέων, ένα πλήρες (6τάξιο) δημοτικό σχολείο αρρένων με διευθυντή τον Τρ. Κοντογεωργίου, ένα πλήρες δημοτικό σχολείο θηλέων με διευθύντρια την Ελ. Ραζή, και Ελληνικό σχολείο (Σχολαρχείο) με σχολάρχη τον Ι. Μελανίδη. Την ίδια χρονιά

——————————————

1. Οι πληροφορίες για την εκπαιδευτική κατάσταση του Βόλου ως το 1900 αντλούνται από τα φύλλα των εφημερίδων: α) Εθνικόν Μεγαλείον (1884-1886)· β) Παγασαί (1889-1890), και γ) Ο Βώλος (1892-1893).

TEXT_PAGE_SHORT90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/91.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

τα ιδιωτικά σχολεία του Βόλου ήταν: α) Δημοτικό και Σχολαρχείο του N. Νικολαΐδου· β) Δημοτικό και Σχολαρχείο του Ν. Σταυρίδη· γ) Ανώτερο Παρθεναγωγείο της Ι. Αναστασάκη· δ) Ανώτερο Παρθεναγωγείο της A. Καστελάνου· ε) Παρθεναγωγείο της A. Φωτιάδου, και στ) Κοινό δημοτικό σχολείο θηλέων της Ε. Παπαζαφειρίου.

Την ίδια χρονιά (1900) δημιουργήθηκε η πρώτη επαγγελματική σχολή· ο εμπορικός σύλλογος Βόλου «ο Ερμής» ίδρυσε μια από τις πρώτες Εμπορικές Σχολές στην Ελλάδα, με τριετή φοίτηση, που επιχορηγείται από το Δήμο και που αργότερα προικίζεται με ιδιόκτητο κτήριο από τον Ι. Καρτάλη. Πρώτος διευθυντής της υπήρξε ο Κ. Παναγιωτόπουλος.

Γύρω στα 1905 λειτουργούν στο Βόλο: δύο Ελληνικά σχολεία (αρρένων), τέσσερα πλήρη Δημοτικά σχολεία αρρένων και τέσσερα θηλέων» αυτά ήταν τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με το Γυμνάσιο. Παράλληλα λειτουργούσαν στην πόλη και τα ιδιωτικά σχολεία: Δημοτικό σχολείο θηλέων με διευθυντή τον Ε. Αναστασάκη, που διαδέχθηκε τη θανούσα Ιουλ. Αναστασάκη, Δημοτικό σχολείο των Ισραηλιτών με δασκάλους για την ελληνική γλώσσα, Νυκτερινή σχολή αρρένων και θηλέων με κύριο σκοπό την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, που ίδρυσε το 1902 o «Γαλλικός Σύνδεσμος» (Alliance Française), και η Γαλλική σχολή (θηλέων) Καθολικών Καλογραιών (École française des sœurs de Saint Joseph de l'Apparition) με τρεις τάξεις, που ιδρύθηκε το 1904 1. Εκτός από την Εμπορική σχολή —που μνημόνευσα παραπάνω— λειτουργεί επίσης Δημοτικό σχολείο και Σχολαρχείο (αρρένων) του Γ. Σφέτσιου2.

——————————————

1. Βλ. Χ. Γ. Χάριτος, «Από την ιστορία της Γαλλικής Σχολής Καλογραιών Βόλου (1904-1920)», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τ. Η' (1988), σ. 7-81.

2. Οι πληροφορίες από τα: Οδηγός Βόλου..., ό.π.,· φύλλα της εφημερίδας Τύπος [Βόλου]-(1904), και Ν. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος, έτος Α' (1905-1906): Δήμος Παγασών, σ. 844-857.

TEXT_PAGE_SHORT91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/92.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Το Γυμνάσιο (αρρένων) Βόλου υπήρξε το μοναδικό σχολείο ανώτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόλο, και το μόνο Γυμνάσιο μέχρι το 1921, οπότε ιδρύθηκε το Γυμνάσιο θηλέων, με πρώτο Γυμνασιάρχη το Γεώργ. Χατζηνικολάου. To Γυμνάσιο Βόλου ιδρύθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης και λειτούργησε για δύο περίπου χρόνια ακατάστατα. Το 1884 όμως οι συνθήκες λειτουργίας του σταθεροποιήθηκαν με μόνιμο προσωπικό και από τότε λειτούργησε κανονικά. Το Γυμνάσιο του Βόλου ήταν ένα από τα 39 Γυμνάσια που λειτούργησαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος ως το 1912, και το μοναδικό στην επαρχία Μαγνησίας. Ίσαμε το 1905 στεγάστηκε σε πέντε διαφορετικά κτήρια της πόλης, ώσπου απόκτησε δικό του κτήριο στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Κωνσταντά-Δον Δαλεζίου-Γαζή-Κενταύρων, όπου είχε στεγαστεί το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο του N. Νικολαΐδου. Η λειτουργία του Γυμνασίου συνεχίστηκε από τότε κανονικά ως το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξίζει, να σημειωθεί ότι από το σχολικό έτος 1905-06 εμφανίζεται στο Γυμνάσιο του Βόλου η πρώτη μαθήτρια, η Ελ. Λουκά, και το 1906-07 τη μιμήθηκε η δεύτερη μαθήτρια Μ. Παπαδήμου1.

Αυτή ήταν η κατάσταση των σχολείων του Βόλου από την απελευθέρωση της πόλης ως τα μέσα της δεκαετίας του 1900 2. Έγινε σαφές από τα προηγούμενα ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν εκείνη που, αναπληρώνοντας τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης, έδινε τα μέσα στα παιδιά του Βόλου να μορφωθούν, με σχολεία στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας. To σχολικό σύστημα, τα προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας στα ιδιωτικά αυτά

——————————————

1. Πβ. Λεύκωμα αναμνηστικόν επί τη 50/ίδι του Γυμνασίου Αρρένων Βόλου (1884-1934), Βόλος 1935, και "Ερανιστής" [=Κ. Μακρής], "Το Γυμνάσιο αρρένων Βόλου", εφημ. Θάρρος (Βόλου), 27, 30 Ιουνίου και 2, 4, 7, 9 Ιουλίου 1949.

2. Ας σημειωθεί ότι και το 1911 τα περισσότερα από τα παραπάνω σχολεία συνεχίζουν τη λειτουργία τους και σ' αυτά προστίθενται: το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Τρύφ. Κοντογεωργίου και το Νηπιαγωγείο της Αν. Πλυτά (πβ. Εμπορικός Οδηγός Βόλου..., ό.π., σ. 23-25).

TEXT_PAGE_SHORT92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/93.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

εκπαιδευτήρια δε διέφεραν ουσιαστικά από εκείνα που επίσημα ίσχυαν στα δημόσια σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Έγινε επίσης σαφές ότι, τουλάχιστον η μέση εκπαίδευση για τα κορίτσια του Βόλου, παρεχόταν σε ατελή μορφή, είτε σε ιδιωτικά παρθεναγωγεία, είτε στη σχολή καλογραιών, ενώ σπάνια ήταν η συμφοίτηση των κοριτσιών στα σχολεία αρρένων. Επομένως υπήρχε τεράστιο χάσμα στην εκπαίδευση των θηλέων.

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα αυτό φάνηκε ότι έδωσε η πρόσθεση δύο ανώτερων τάξεων (7ης και 8ης) στις έξι του 1ου πλήρους δημοτικού σχολείου θηλέων, που λειτουργούσε στη συνοικία Αγίου Νικολάου με διευθύντρια τη δημοδιδασκάλισσα Σταμ. Κολοσούκα. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών το 1902, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Ν. Γεωργιάδη. Η πρόταση του δημάρχου έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε πίστωση 1500 δραχμών για τα έξοδα λειτουργίας της πρώτης από τις "ανώτερες" τάξεις1.

Η προσπάθεια όμως παροχής "γυμνασιακής" μόρφωσης στα κορίτσια του Βόλου δεν έφερε τους αναμενόμενους καρπούς, κι έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργησή τους, γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή της δημιουργίας, πάλι από το Δήμο Παγασών, του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου, όπως παρακάτω αναπτύσσεται.

Β. Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΡΑΤΣΗ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Όπως έχει αναφερθεί, η δημοτική αρχή Παγασών (Βόλου) από το σχολικό έτος 1902-03 προσπάθησε να καλύψει το κενό

——————————————

1. Βλ. Δήμος Παγασών, "Ψηφίσματα", τ. 11ος (1901-1903), σ. 276 (πράξ. 376 της συνεδρίας ΠΑ' - 19 Ιουνίου 1902), και Λογοδοσία Νικολάου Γεωργιάδου, Δημάρχου Παγασών, της διοικήσεως και διαχειρίσεως από το 1900 μέχρι του 1903, σ. 33-36.

TEXT_PAGE_SHORT93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/94.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

παροχής "ανώτερης" (=μέσης) εκπαίδευσης στα κορίτσια που τέλειωναν το δημοτικό σχολείο, με την πρόσθεση δύο τάξεων σ' ένα από τα εξατάξια δημοτικά σχολεία θηλέων της πόλης. Η προσπάθεια όμως αυτή απέτυχε. Το μέγεθος της αποτυχίας κατέδειξαν οι αγορεύσεις των δημοτικών συμβούλων στη συνεδρία της 7ης Δεκεμβρίου 19071. Τις απόψεις αυτές συμπυκνωμένες εκθέτει o Δημ. Σαράτσης στο εισαγωγικό μέρος της Εισηγητικής του Έκθεσης προς το δημοτικό συμβούλιο2. Αναφέρει εκεί ο Σαράτσης μεταξύ άλλων τα εξής : "Ενθυμείστε ότι εξεφράζοντο αμφιβολίαι περί της χρησιμότητος της διδασκαλίας, όπως αύτη γίνεται εις τας τάξεις ταύτας [...] Όπως γνωρίζετε αι δύο ανώτεραι τάξεις του παρθεναγωγείου λειτουργούν επί τη βάσει του προγράμματος των αντιστοίχων τάξεων του Αρσακείου, το οποίον πάλιν δεν διαφέρει εν πολλοίς του εν τοις σχολείοις των αρρένων υφισταμένου [...] Αι δύο ανώτεραι τάξεις, αι υπό του Δήμου ημών συντηρούμεναι, αποτελούσι βεβαίως ιδιωτικήν διδασκαλίαν εφ' όσον εξέρχονται των ορίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διά την οποίαν κατά καθήκον οι δήμοι φροντίζουσιν. Αλλ' εις την προκειμένην περίστασιν το Αρσάκειον δεν είναι ποσώς δημόσιον, δεν δύναται δε και να χρησιμεύση ως υπόδειγμα διά τα υπό του Δήμου ή άλλων ιδιωτών συντηρούμενα σχολεία [...]

——————————————

1. Για τη λειτουργία και την αποτυχία των "ανώτερων" τάξεων του 1ου Δημοτικού Παρθεναγωγείου βλ. α) Δήμος Παγασών, "Ψηφίσματα", τ. 13ος (1905-1908), σ. 316 και β) Δήμος Παγασών, "Πρακτικά συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου", τ. 10ος (1905-1907), σ. 364-369, συνεδρία Θ' (7 Δεκεμβρίου 1907).

2. "Εισήγησις εις το Δημοτικόν Συμβούλιον. Υπό του κ. Δημητρίου Ι. Σαράτση, ιατρού και Δημ. Συμβούλου, κατά την συνεδρίασιν της 8ης Σεπτεμβρίου 1908". Το σημαντικότατο για την ιστορία του A.Δ.Π. κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στο: Χαρ. Γ. Χαρίτος, "Η Εισηγητική Έκθεση του Δημ. Σαράτση για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου Βόλου", περιοδ. Θεσσαλική Εστία, τεύχ. 32 (Μάρτης-Απρίλης), Αθηνά 1978, σ. 329-341 (και ανάτυπο). Από δω και πέρα θα αναφέρεται συντομογραφικά: Εισηγητική Έκθεση. Ολόκληρο το κείμενο επαναδημοσιεύεται εδώ, τ. Β· εκεί θα γίνονται στο εξής οι σχετικές παραπομπές.

TEXT_PAGE_SHORT94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/95.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Η περίστασις λοιπόν αύτη, ότι δηλαδή εφαρμόζεται πρόγραμμα διδασκαλείου εις σχολείον καθαρώς μορφωτικόν είναι μία των αιτιών διά τας οποίας κατ' εμέ απέτυχεν η διδασκαλία αύτη. Αλλά δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν και άλλαι. Εν πρώτοις το διδακτικόν προσωπικόν δεν εξελέγετο πάντοτε μετά της δεούσης επιμελείας· υπεισήρχοντο δε εις αυτό πολλάκις διδάσκαλοι αμέθοδοι και μη παιδαγωγοί, εξ εκείνων οι οποίοι προορισμός του σχολείου νομίζουν ότι είναι η εις τον νουν των μαθητών εντύπωσις ωρισμένων γραμματικών τύπων και πλέον ου. Εκτός τούτων αι τάξεις αύται διετέλουν άνευ πραγματικής διευθύνσεως και εποπτείας. Διότι η μεν συνήθως διευθύνουσα αυτάς ούτε τον καιρόν έχει να διευθύνει ούτε και αρμοδιότητα, καθ' όσον αυταί δεν υπάγονται εις την δημοτικήν εκπαίδευσιν. Ως προς την εποπτείαν δε η λειτουργία αυτών διεφεύγουσα την δικαιοδοσίαν του επιθεωρητού της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, δεν υπάγεται και υπό την του της Μέσης, υπό τον οποίον έπρεπε δικαίως να υπαχθή..."1.

H αποτυχία της λειτουργίας των τάξεων αυτών και η διάγνωση των αιτίων της αποτυχίας άφηναν ανοιχτό το πρόβλημα της συμβολής του Δήμου στη μέση εκπαίδευση των κοριτσιών των δημοτών. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία δεν είχε μεριμνήσει για τη δημόσια εκπαίδευση θηλέων αντίστοιχη της παρεχομένης στα "Ελληνικά" σχολεία και τα Γυμνάσια των αρρένων, κάτι που έχει ήδη επισημανθεί. Επομένως η απόφαση του δημοτικού 

——————————————

1. Δ. Σαράτσης, Εισηγητική Έκθεση, εδώ, τ. Β', σ. 13-15. H κριτική του Σαράτση πετυχαίνει να περιγράψει με ακρίβεια την απογοήτευση των νεοελλήνων αστών από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα για τα κορίτσια. Επισημαίνει τη μονοπώληση της παροχής εκπαίδευσης από τα (ιδιωτικά) ιδρύματα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, και μάλιστα με μοναδική κατεύθυνση την προπαρασκευή διδασκαλισσών. Θίγει επίσης το μονομερή ιδεολογικό προσανατολισμό των τέτοιων ιδρυμάτων, τα οποία δεν εξυπηρετούν την εύλογη απαίτηση της ωφελιμότητας των παρεχομένων γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων, αίτημα επίκαιρο στην ελληνική εκπαίδευση από το 1899.

TEXT_PAGE_SHORT95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/96.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

συμβουλίου Παγασών να συστήσει επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους "διά να μελετήση τα της μεταρρυθμίσεως της ανωτέρας εκπαιδεύσεως και υποβάλη σχετικήν εισήγησιν εγκαίρως"1 αποτέλεσε την καλύτερη σκέψη και την πιο πετυχημένη ενέργεια, στο πλαίσιο πάντοτε των υποχρεώσεων που αισθανόταν η δημοτική αρχή ώστε να προσφέρει ανώτερη μόρφωση στα κορίτσια των δημοτών της.

Ο τρόπος εργασίας της επιτροπής, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1907-08, δε μας είναι γνωστός. Τα μετέπειτα γεγονότα, όμως, πείθουν ότι το έργο της μελέτης του εκπαιδευτικού συστήματος, που ίσχυε έως τότε, και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του, αποτέλεσαν μέριμνα και έργο αποκλειστικά του Δημ. Σαράτση, γιατρού, δημοτικού συμβούλου και μέλους της επιτροπής. Έτσι κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 1908 (ένα χρόνο μετά τη σύσταση της επιτροπής), o Σαράτσης ανακοίνωνε τα πορίσματα της μελέτης της εκπαιδευτικής κατάστασης στην πόλη και πρότεινε τη σύσταση ειδικής ανώτερης σχολής για τα κορίτσια του Βόλου.

Το κείμενο που διάβασε ο Σαράτσης, η Εισηγητική Έκθεση, ήταν αυτό που έπεισε την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων να δεχτούν τη δημιουργία του νέου σχολείου και να αναλάβει o Δήμος την οικονομική στήριξη της λειτουργίας του· και τα περιεχόμενα της Έκθεσης αυτής αποτέλεσαν τον καταστατικό χάρτη του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου, αφού στήριξαν θεωρητικά και πρακτικά την ιδέα της ίδρυσης του νεότροπου Σχολείου2.

——————————————

1. Δήμος Παγασών, "Πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου", ό.π., σ. 369. Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Π. Αποστολίδης, N. Ζαρλής, Δ. Σαράτσης, Α. Παπαγεωργιάδης και Κ. Χρυσοχοΐδης.

2. Η τύχη του κειμένου της Εισηγητικής Έκθεσης του Σαράτση παρέμενε επί χρόνια άγνωστη. Είχαν δοθεί στη δημοσιότητα αποσπάσματα μόνο από τα περιεχόμενά της. [Πβ. Γ. Πατελοδήμου, "Το χρονικόν της ιδρύσεως και το παιδαγωγικον σύστημα του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου 

TEXT_PAGE_SHORT96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/97.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της Έκθεσης, ο Σαράτσης εκθέτει τις αιτίες και τις αφορμές που τον οδήγησαν στη μελέτη του θέματός του και επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ενός σχολείου μέσης παιδείας, κατάλληλου να μορφώσει τις θυγατέρες των δημοτών. Αναφέρει επίσης τα βοηθήματα και τις γνώμες ελλήνων παιδαγωγών, που έλαβε υπόψη του στη σύνταξη των προτάσεών του. Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος της Εισηγητικής Έκθεσης, ο συντάκτης της προχωρεί σε συγκεκριμένες προτάσεις, που θα επέτρεπαν την υλοποίηση των προτάσεών του, και τις εκθέτει αναλυτικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προτάσεων Σαράτση -και ταυτόχρονα η περίληψη της Έκθεσης- είναι:

α) Ιδρύεται ανώτερη σχολή θηλέων, που αποτελείται από τρεις τάξεις. Η σχολή αυτή είναι αυθύπαρκτη και λειτουργεί σε ιδιαίτερο χώρο με δική της διεύθυνση. Κύριος σκοπός της σχολής είναι "η ευρυτέρα μόρφωσις των νεανίδων και η πρακτική αυτών κατάρτισις".

β) Το πρόγραμμα μαθημάτων της σχολής -επηρεασμένο από τα αντίστοιχα προγράμματα ξένων σχολείων- περιλαμβάνει τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής σε ποσότητα ωρών μικρότερη από το πρόγραμμα που ίσχυε τότε στα σχολεία Μέσης εκπαίδευσης της χώρας. Προτείνεται 

——————————————

Βόλου", περιοδ. Αργοναύτης, τεύχ. 3 (Απρίλιος-Ιούνιος), Αθήνα 1976, σ. 6-10]. Το αρχικό κείμενο φαίνεται ότι κατατέθηκε από τον συντάκτη του στο αρχείο του Δήμου Παγασών, από όπου χάθηκε -καθώς καταστράφηκαν οι φάκελοι με τα συμπαρομαρτούντα των Πρακτικών του Δήμου. Επίσης χάθηκαν τα φύλλα της βολιώτικης εφημερίδας Πρόμαχος, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι πρωτοανακοινώθηκε η Έκθεση από τον ίδιο το Σαράτση.

Το μοναδικό αντίγραφο (δακτυλόγραφο), που κράτησε ο ίδιος ο Σαράτσης, βρέθηκε στα κατάλοιπά του, και δημοσιεύτηκε από το συντάκτη αυτών των γραμμών το 1978, με σύντομη εισαγωγή και σχόλια. Η γνησιότητα του μοναδικού αντιγράφου βεβαιώνεται στο: Χαρ. Χαρίτος, "Το πρωτότυπο της Έκθεσης Σαράτση για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου Βόλου", περιοδ. Κείμενα τον Βόλου, τεύχ. 6, Βόλος 1979, σ. 541-543.

7

TEXT_PAGE_SHORT97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/98.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

μάλιστα η διδασκαλία των κλασικών κειμένων σε νεοελληνική μετάφραση, ώστε να αποφεύγουν οι μαθήτριες την "ξηράν διδασκαλίαν, την σχολαστικότητα και τας αποκτηνωτικάς αποστηθίσεις", ενώ αντίθετα επιδιώκεται η μετάδοση του "κάλλους της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας" και η έμπνευση, της "αγάπης και του σεβασμού προς τα μεγάλα πνεύματα της αρχαιότητος". Αντίθετα προς τα καθιερωμένα, περισσότερο βάρος αποκτά η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας. Η ταυτόχρονη άλλωστε άφθονη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας αποβλέπει στην ικανοποίηση της κοινής γνώμης, "διότι την κοινωνίαν ημών κατέχει ο πόθος της γνώσεως ξένης γλώσσης, η οποία πράγματι συντελεί εις την τελειοτέραν μόρφωσιν". Το πρόγραμμα ακόμη περιλαμβάνει άφθονη διδασκαλία των φυσιογνωστικών μαθημάτων, των μαθηματικών και των θρησκευτικών, τα οποία μάλιστα θα παρείχαν την ευκαιρία αναστροφής με τη γλώσσα του Ευαγγελίου, αναπληρώνοντας έτσι την περιορισμένη διδασκαλία της κλασικής φιλολογίας. Το μάθημα, τέλος, της "νοικοκυροσύνης" ήταν σπουδαίο μέλημα του εισηγητή. Είχε υποδιαιρέσεις την υγιεινή και νοσηλευτική, την καθαριότητα του σπιτιού, την κηπευτική, τη μαγειρική, την κοπτική, ραπτική και κεντητική. Έπρεπε ακόμη να διδάσκονται η μουσική και η ζωγραφική.

γ) Το διδακτικό προσωπικό της σχολής αποτελούν ένας διευθυντής ή διευθύντρια, αριστούχος της φιλολογίας, μία γαλλίδα καθηγήτρια της ξένης γλώσσας και ταυτόχρονα των οικοκυρικών και των φυσιογνωστικών μαθημάτων -για να επιδιώκεται στα μαθήματα αυτά η εμπέδωση της ξένης γλώσσας-, καθηγητής των μαθηματικών και των φυσικών, καθηγητές επίσης για την υγιεινή, τη γυμναστική και τη μουσική.

δ) Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής θα έπρεπε να βαραίνουν τους γονείς των μαθητριών, ενώ ο Δήμος θα αναλάμβανε τα μισά ή λιγότερα από τα ετήσια έξοδα, ανάλογα με τις δυνατότητές του.

TEXT_PAGE_SHORT98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/99.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ε) Η εποπτεία και η διοίκηση της σχολής θα γινόταν από πενταμελή Εφορεία, αποτελούμενη: από το Δήμαρχο ως πρόεδρο, δύο άντρες και δύο γυναίκες ως μέλη, που θα επέλεγε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι προτάσεις Σαράτση κάλυπταν το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και των αναγκών λειτουργίας μιας τέτοιας σχολής. Πρόβλεπαν τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους η πόλη του Βόλου θ' αποκτούσε ένα σχολείο θηλέων ανάλογο με τις απαιτήσεις της εποχής και των εκπαιδευτικών αναγκών της γυναικείας εκπαίδευσης, ένα σχολείο κατάλληλο να προσφέρει το είδος και την ποιότητα της μόρφωσης, που ζητούσε η αστική τάξη των κατοίκων. Το περιεχόμενο του κειμένου του Σαράτση απηχεί λίγο ως πολύ τα αιτήματα της προοδευτικής μερίδας της ελληνικής αστικής τάξης σχετικά με την εκπαίδευση. To γενικό πλαίσιο των αιτημάτων αυτών ήταν ήδη γνωστό κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα -όπως διαφαίνονται τουλάχιστο στα Νομοσχέδια του 1889 και του 1899, που δεν ψηφίστηκαν- και γίνεται εμφανές στον προβληματισμό και τις καταληκτικές προτάσεις του Συνεδρίου του 1904.

Στην Εισηγητική Έκθεση του Σαράτση αποκαλύπτεται η ίδια συλλογιστική, αφού δε μεταβάλλει το καθιερωμένο πρότυπο της αγωγής των κοριτσιών, εναντιώνεται στην ξένη επιρροή τονίζοντας τον εθνωφελή προορισμό της διδασκαλίας και προωθεί εκσυγχρονιστικές ιδέες όπως την πολύωρη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και των φυσιογνωστικών μαθημάτων, αποφορτίζει το πρόγραμμα από τη σχολαστική διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και επιμένει στην παροχή χρήσιμων γνώσεων ως προς τα οικιακά τους καθήκοντα. Η επίδραση των συζητήσεων του Συνεδρίου του 1904 (στο οποίο δεν είχε πάρει μέρος ο ίδιος) και των εκσυγχρονιστικών της γυναικείας εκπαίδευσης τάσεων της εποχής του, είναι περισσότερο από εμφανής στο κείμενο του Σαράτση.

Οι προτάσεις Σαράτση έγιναν δεκτές από την πλειοψηφία των

TEXT_PAGE_SHORT99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/100.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΕΙΚΟΝΑ

1. Ίδρυση του βολιώτικου Παρθεναγωγείου

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών

(8 Σεπτεμβρίου 1908)

TEXT_PAGE_SHORT100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/101.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

μελών του δημοτικού συμβουλίου Παγασών1. Κατά την ίδια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο εξέδωσε την με αριθμό 156 πράξη του, που αποτελεί την ιδρυτική απόφαση της δημιουργίας του Α.Δ.Π.2. Το δημοτικό επίσης συμβούλιο ανέθεσε σε πενταμελή επιτροπή (Εφορεία) -που την αποτελούσαν οι: Κ. Γκλαβάνης, δήμαρχος, ως πρόεδρος, και Δ. Σαράτσης, Σ. Μουσούρης, δημοτικοί σύμβουλοι, Φιλ. Ιωαννίδου και Αγλ. Κοκωσλή, ως μέλη- να μεριμνήσει για όλα τα σχετικά ζητήματα, δηλαδή την εξεύρεση κατάλληλου οικήματος για να στεγάσει το Σχολείο, να εγγράψει τις πρώτες μαθήτριες για την πρώτη τάξη, να καταρτίσει το πρόγραμμα μαθημάτων σύμφωνα με όσα πρόβλεπε η Εισηγητική Έκθεση του Σαράτση και να προσλάβει το απαιτούμενο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό.

——————————————

1. Διαβάζουμε στα "Πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου": "Το Συμβούλιον κατά πρότασιν του κ. Δημάρχου, εισέρχεται εις την συζήτησιν του περί διατηρήσεως ή μη ανωτέρων τάξεων εις το ενταύθα A' Σχολείον θηλέων ζητήματος. Ο κ. Δ. Σαράτσης, ως μέλος της επί τούτω ορισθείσης άλλοτε υπό του Συμβουλίου επιτροπής, εγειρόμενος αναγινώσκει μακροτάτην έκθεσιν περί του οργανισμού και του προγράμματος ειδικής Σχολής προς πρακτικήν ανωτέραν μόρφωσιν των θηλέων, ανεξαρτήτου δε από του Δήμου, και ης η δαπάνη, λέγει, δεν θα ανέλθη πλέον των 13.000 δραχμών, τας ημισείας των οποίων δέον να συνεισφέρη ο Δήμος Παγασών, τας δε υπολοίπους θα καλύψωσι τα επί τούτω ορισθησόμενα δίδακτρα των διδαχθησομένων μαθητριών [...] Η πρότασις αύτη γίνεται δεκτή κατ' αρχήν, αντιφρονούντος του κ. Σπ. Μουσούρη και άλλων τινών θεωρούντων την λειτουργίαν της συσταθησομένης ταύτης Σχολής δυσχερή, επί τούτω δε εκλέγεται επιτροπή εκ των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Δ. Σαράτση, Σπ. Μουσούρη, της κυρίας Φ[ιλίτσας] Ευστ. Ιωαννίδου και της Δεσποινίδος [Αγλαΐας] Κοκωσλή, ίνα μεριμνήση περί παντός ό,τι αφορά την σύστασιν της Σχολής και υποβάλη εις την προσεχή συνεδρίασιν το πόρισμα των ενεργειών της". [Δήμος Παγασών, "Πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου", τ. 11ος (1908-1911), σ. 87-88, συνεδρία ΚΗ' (8 Σεπτεμβρίου 1908)].

2. Δήμος Παγασών, "Ψηφίσματα", τ. 14ος (1908-1911), σ. 49, συνεδρία KH', αρ. πράξ. 156 (8 Σεπτεμβρίου 1908). Το κείμενο της πράξης αυτής που αποτελεί την ιδρυτική απόφαση δημιουργίας του Α.Δ.Π., δημοσιεύεται στον τ. Β', σ. 31-32.

TEXT_PAGE_SHORT101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/102.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν ως το τέλος Σεπτεμβρίου 1908 και είναι έργο κυρίως των δύο γυναικών -μελών της Εφορείας- και του Δημ. Σαράτση, του οποίου οι ενέργειες και οι φροντίδες για τη δημιουργία του Σχολείου δικαίως τον αναδεικνύουν ως τον ιδρυτή του βολιώτικου Παρθεναγωγείου. Τα υπόλοιπα δύο μέλη της Εφορείας φαίνεται ότι δε συνέργησαν όσο έπρεπε δραστήρια, επειδή ο Γκλαβάνης ως δήμαρχος ήταν πολύ απασχολημένος και επειδή ο δικηγόρος Σ. Μουσούρης υπήρξε επιφυλακτικός προς την ιδέα δημιουργίας του Σχολείου· ο ίδιος είχε προβλήματα υγείας, πράγμα που οδήγησε στην αντικατάστασή του, στα μέσα περίπου του 1909, από τον επίσης δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο Ι. Χρυσοβελώνη, που κι αυτός ελάχιστα ασχολήθηκε με την εποπτεία του Σχολείου.

Λίγες μέρες αργότερα, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1908, έγιναν γνωστά τα μέτρα, που πήρε η Εφορεία του Α.Δ.Π.· τα ανάγγειλε ο Δ. Σαράτσης, αναφέροντας ότι η αναγγελία της ίδρυσης της σχολής έγινε με ενθουσιασμό δεκτή από την κοινή γνώμη του Βόλου, και ζήτησε την έγκριση ποσού 1800 δραχμών για τα πρώτα έξοδα λειτουργίας του νέου Σχολείου. Κατά την ίδια συνεδρίαση, παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις ορισμένων δημοτικών συμβούλων, αποφασίστηκε η εγκατάσταση της σχολής σε ιδιαίτερο οίκημα και εγκρίθηκε η χορήγηση της πίστωσης1. Πέντε μέρες αργότερα,

——————————————

1. Διαβάζουμε στα "Πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου": «...Είτα εισάγει o κ. Δ. Σαράτσης το αποτέλεσμα των ενεργειών της επιτροπής επί της συστάσεως μορφωτικής Σχολής των θηλέων και λέγει ότι η σύστασις ενταύθα της τοιαύτης Σχολής εγένετο υπό της κοινωνίας ενθουσιωδώς δεκτή. Εδήλωσαν δε να φοιτήσωσιν εις την ιδρυομένην ταύτην Σχολήν 37 άχρι τούδε μαθήτριαι και καταλήγει ζητών πίστωσιν 1800 δραχμών διά την δαπάνην της προκειμένης Σχολής επί τρεις μήνας [...] Εγείρεται μακρά συζήτησις μεταξύ Αποστολίδου-Μουσούρη, αντιφρονούντων και προτεινάντων την αναβολήν της συστάσεως επί έν έτος, και των κ.κ. Δ. Σαράτση και Ιω. Χρυσοβελωνη επιμεινάντων εις την σύστασιν της Σχολής κατά τα προαποφασισθέντα υπό του Συμβουλίου, απορριπτομένης δε της προτάσεως

TEXT_PAGE_SHORT102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/103.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

στις 29 Σεπτεμβρίου 1908, φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των ενεργειών της Εφορείας με την πρόσληψη του Αλέξανδρου Δελμούζου, νέου τότε παιδαγωγού με λαμπρές σπουδές στη Γερμανία, ως διευθυντή του Α.Δ.Π, -αφού είχε προηγηθεί ανεπιτυχής αναζήτηση γυναίκας διδάκτορα της φιλολογίας1. Ο Δ. Σαράτσης ανάγγειλε τη συμφωνία με το Δελμούζο ν' αναλάβει τη διεύθυνση του Παρθεναγωγείου με μηνιαίο μισθό 350 δραχμών. H συμφωνία έγινε δεκτή, παρά τις επιφυλάξεις (πάλι) της συντηρητικής μερίδας των συμβούλων, εκ μέρους των οποίων ο Π. Αποστολίδης -όπως καταχωρίστηκε στα Πρακτικά- "αντικρούει ισχυριζόμενος ότι δεν επιτρέπεται να διευθύνη Σχολήν θηλέων άρρην διευθυντής, έχει δε την γνώμην ότι λίαν ταχέως και αφεύκτως θα ναυαγήση η Σχολή !"2.

H ίδρυση από το Δήμο Παγασών του Α.Δ.Π. ήταν πια γεγονός, μέσα σ' ένα κλίμα αισιοδοξίας εκ μέρους των ιδρυτών, αλλά και αντιδράσεων ή έστω αμφιβολιών για τη λειτουργικότητα της σχολής. Στο θέμα όμως αυτό θα επανέλθουμε.

1. Δημήτρης Σαράτσης, ο ιδρυτής του Α.Δ.Π.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως ο Δημ. Σαράτσης υπήρξε ο εμπνευστής και ο δημιουργός του βολιώτικου Παρθεναγωγείου. Στις προσωπικές ενέργειες εκείνου οφείλεται κατά μέγιστο μέρος

——————————————

του κ. Περ. Αποστολίδου "περί αναβολής του ζητήματος" διά ψήφων 14 κατά 3, αποφασίζεται η εγκατάστασις της Σχολής εις ίδιον οίκημα και ουχί εν τω 1ω των θηλέων και χορηγείται πίστωσις εκ δραχμών 1800 -χιλίων οκτακοσίων-, εις βάρος του αποθέματος, διά την διατήρησιν της Σχολής επί τρεις μήνας και εκδίδεται η υπ' αριθμ. 137 εν[εστώτος] έτους πράξις του...». [Δήμος Παγασών, "Πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου", τ. 11ος (1907-1911), σ. 91-92, συνεδρία A' (24 Σεπτεμβρίου 1908)].

1. Η Δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 273.

2. Δήμος Παγασών, "Πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου", ό.π., σ. 98 (συνεδρία AB'-29 Σεπτεμβρίου 1908).

TEXT_PAGE_SHORT103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/104.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

η ίδρυση και η λειτουργία του Α.Δ.Π. Αξίζει λοιπόν να παρακολουθήσουμε με συντομία τους λόγους, που οδήγησαν το Σαράτση να σκεφτεί την ίδρυση και την προσωπική του συμβολή στη δημιουργία του μεταρρυθμιστικού αυτού πειράματος.

O ίδιος απολογούμενος στη Δίκη του Ναυπλίου εξηγεί τις συνθήκες δημιουργίας του Σχολείου: "Είμαι ο ιδρυτής του Ανωτέρου Δημοτικού Παρθεναγωγείου [...] και επιθυμώ να καταστήσω εις υμάς γνωστούς τους λόγους, οι οποίοι έπεισαν τον δήμον Παγασών να προβή εις την γενναίαν αυτήν εκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν [...] Εν πρώτοις τα ελαττώματα του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει παρ' ημίν [...] Τα ελαττώματα ταύτα δεν ήτο δυνατόν να διαφύγουν και εμέ, ο οποίος και ως πολίτης ενδιεφερόμην διά την εξέλιξιν της εκπαιδεύσεως και ως πατήρ παρηκολούθουν τα μειονεκτήματα αυτής επί της μαθητρίας κόρης μου [...] Δεύτερος λόγος ήτο ότι το Κράτος από της συστάσεώς του δεν εμερίμνησε ποσώς περί της μέσης εκπαιδεύσεως των θηλέων αφήσαν ταύτην εις τας χείρας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η οποία όμως διά των Αρσακείων της προνοεί μόνον περί παραγωγής διδασκαλισσών και ουδεμίαν πνευματικήν κατεύθυνσιν δίδει εις τας οικογενείας, αι οποίαι θέλουν να δώσουν ανωτέραν μόρφωσιν εις τα κορίτσια των. Τρίτος λόγος ήτο, ότι εν Βόλω είχεν αρχίσει λειτουργούσα Σχολή των Καλογραιών, η οποία κατ' εμέ αποτελεί διά τας ελληνίδας εθνικόν και θρησκευτικόν κίνδυνον [...] Τέταρτος ήτο, ότι το προσωπικόν των δύο ανωτέρων τάξεων όπως ελειτούργουν τότε εν Βόλω, παντοδαπόν την εκπαιδευτικήν προέλευσιν δεν διετέλει υπό ανωτέραν διεύθυνσιν, εδίδασκε δε επί τη βάσει προγράμματος καμμίαν σχέσιν έχοντος προς τον προορισμόν της γυναικός εν γένει και ιδία της ελληνίδος..."1.

Και οι τέσσερις λόγοι που επικαλείται ο Σαράτσης ήταν βάσιμοι. Ήταν γενική διαπίστωση πως η παροχή από το επίσημο κράτος πραγματικής και με σωστή κατεύθυνση μόρφωσης στα κορίτσια παρέμενε ελλιπής και ανάρμοστη προς τα ειδικά 

——————————————

1. Η Δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 269.

TEXT_PAGE_SHORT104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/105.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ενδιαφέροντα της γυναικείας εκπαίδευσης. Ήταν επίσης ανύπαρκτη η κρατική φροντίδα για τη μέση εκπαίδευση των θηλέων. Οι λόγοι αυτοί ίσχυαν γενικά για όλη την επικράτεια και αναφέρθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου οι εκτιμήσεις μου. Επίσης έχω αναφερθεί στην αποτυχημένη προσπάθεια που έγινε στο πλαίσιο του 1ου δημοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου. Αλλά και ο τρίτος λόγος, που αφορά τη λειτουργία στην πόλη ξενόγλωσσων σχολών, υπήρξε σοβαρός. Τέτοια σχολεία, όπου διδασκόταν η γαλλική γλώσσα και η μουσική, λειτουργούσαν στο Βόλο ήδη κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Για τις σχολές αυτές ήταν διάχυτη η γνώμη, που διατυπώνει επιγραμματικά ο Σαράτσης ότι "...δημιουργούσι γυναίκας ανεπτυγμένας μεν μετριώτατα, κοσμοπολίτισσας δε, μη εχούσας την προς την πατρίδα στοργήν, η οποία εμπνέεται δι' ημάς τους Έλληνες υπό της ορθοδόξου θρησκευτικής και υπό της εθνικής μας ιστορίας, δύο μαθημάτων τα οποία εις μάτην ζητεί τις να εύρη εις τα ανεξέλεγκτα άλλως τε προγράμματα των καλογηριστικών Σχολών"1.

Ειδικότερα στο Βόλο συνυπήρχε η κοινή διάθεση τόσο ν' αποκτήσει μια κόρη "καθωσπρέπει" οικογενείας τη χάρη της ευρωπαϊκής γλώσσας και συμπεριφοράς, αλλά και η επιφύλαξη για τις πιθανότητες προσηλυτισμού των θυγατέρων τους σε αλλότρια δόγματα και συνήθειες. Παράλληλα βέβαια στο Βόλο η ευάριθμη παροικία, γάλλων και ιταλών κυρίως, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πετυχημένοι έμποροι, επαγγελματίες και επιστήμονες, καθολικοί στο δόγμα, εξασκούσε σημαντική επίδραση στα πολιτισμικά, αλλά και στα πολιτικά, θέματα της κοινωνίας του Βόλου. Ήταν λοιπόν επόμενο να ασκούν κάποια πίεση προς τους αναπτυσσόμενους αστούς-γονείς οι ξένες σχολές, όταν μάλιστα τα άλλα σχολεία (δημοτικά θηλέων) δεν παρείχαν παρά σπάνια και στοιχειώδη μόνο διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Η ίδια αυτή αιτία δικαιολογεί την προσπάθεια να διδαχτούν τα "γαλλικά" τόσο στις "ανώτερες" τάξεις του δημοτικού Παρθεναγωγείου,

——————————————

1. Η Εισηγητική Έκθεση, εδώ, τ. Β΄, σ. 20-21.

TEXT_PAGE_SHORT105
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/106.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

όσο και, πολύ περισσότερο, στο νέο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο.

Κι αν αυτές ήταν οι επιδράσεις, καθολικότερου χαρακτήρα, που δέχτηκε o Σαράτσης, είναι σημαντικό να επισημανθούν οι προσωπικές του παρορμήσεις και η συγκεκριμένη προσωπική του στάση απέναντι στο εκπαιδευτικό πρόβλημα, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η διεργασία εκείνη που τον οδήγησε στη σύνθεση της Εισηγητικής Έκθεσης και επομένως στην ίδρυση του Α.Δ.Π. Υπογραμμίστηκε ήδη η σημασία του "Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου" του 1904 1. Στο Συνέδριο εκείνο δεν πήρε μέρος ο βολιώτης γιατρός, αλλά φαίνεται ότι τα θέματα και τα πορίσματα του Συνεδρίου απασχόλησαν πολύ τον εμπνευστή του Σχολείου του Βόλου. Αυτό αποδεικνύεται από την ταύτιση των προβληματισμών του Σαράτση με εκείνους του Συνεδρίου, ακόμη και στη φραστική τους διατύπωση. Δεν είναι καθόλου παράξενο ότι o Σαράτσης βρήκε στα πορίσματα του Συνεδρίου την επιβεβαίωση των δικών του ανησυχιών, τη λύση των δικών του αποριών, αλλά και την έμπνευση ορισμένων από τις λύσεις, που θα είχαν εφαρμογή στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης (της βολιώτικης) κοινωνίας. Το επιβεβαιώνει ο ίδιος στα κείμενά του και προσθέτει : "...για περισσότερο κύρος, σε τόσο σπουδαίο θέμα, όπως ήταν η μεταρρύθμιση της εκπαιδεύσεως, είχα αποταθεί στον κ. Γεώργιο Δροσίνη, Γενικό Επιθεωρητή τότε της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, την κυρίαν [Καλιρρόη] Παρρέν και τους παιδαγωγούς [Νικ.] Καπετανάκην και [Γεωργ.] Παπασωτηρίου [...] Διάβασα κάμποσα σχετικά βιβλία γαλλικά και γερμανικά. Ζήτησα κι έλαβα από τον Κωστή Τοπάλη, που ασχολούνταν και με τα εκπαιδευτικά, και από το Σύλλογο προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, προγράμματα Αμερικάνικων και Ελβετικών σχολείων, και ήξερα τους σκοπούς και τα προγράμματα δύο αναμορφωτικών σχολείων που είχαν

——————————————

1. Πβ. A. Δημαρά, ό.π., σ. λα΄· και: A. Καρανικόλα, «Το "Πρώτον ελληνικόν εκπαιδευτικόν συνέδριον" και η σημασία του», ό.π.

TEXT_PAGE_SHORT106
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

    πρόσβαση των γυναικών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν στη διάρκεια της περιόδου σχετικά δύσκολη και σπάνια.

    Η διαπίστωση των αδυναμιών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τη μόρφωση των θηλέων αποτέλεσε από τα μέσα του περασμένου αιώνα πεδίο συζητήσεων, κάποτε αντεγκλήσεων, και προτάσεων λήψης διορθωτικών μέτρων. Διανοούμενοι, εκπαιδευτικοί (σύλλογοι και ιδιώτες), γυναικείες προσωπικότητες και οργανώσεις1, πολιτικοί παράγοντες πρότειναν κατά καιρούς σειρά μέτρων, εφικτών και ανέφικτων, που θα μπορούσαν να εξυψώσουν τη θέση της γυναίκας και να καταστήσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατάλληλο για τις ειδικές ανάγκες της γυναικείας αγωγής· πολλοί αναγνώριζαν τον ευρύτερο ρόλο, που ανελάμβαναν οι γυναίκες στην κοινωνική και οικονομική ζωή· τα συμφέροντα της αστικής τάξης απαιτούσαν πιο ενεργητικό το ρόλο της γυναίκας στη διαμορφούμενη νέα κοινωνική ζωή· οι ίδιες οι γυναίκες πρόβαλλαν εντονότερα πλέον τις απαιτήσεις του φύλου τους και οι οικονομικοπολιτικές συνθήκες απαιτούσαν από την εκπαίδευση την παροχή περισσότερων, πρακτικών και χρήσιμων για τη ζωή γνώσεων2. Στη δημοσιότητα σ'

    ——————————————

    1. Είναι η περίπτωση της Καλ. Παρρέν που -με τα δημοσιεύματά της κυρίως στην Εφημερίδα των Κυριών- ζητεί ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των δύο φύλων και διεκδικεί τη μεταρρύθμιση της γυναικείας εκπαίδευσης, αλλά και των Καλ. Κεχαγιά, Σαπφ. Λεοντιάδος, Αικ. Λασκαρίδου κ.ά. Αξιοσημείωτες είναι: η έκδοση, περί το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού, εφημερίδων και περιοδικών όπου προβάλλονταν τα γυναικεία θέματα, και η σύσταση σωματείων, με κύριο στόχο την προώθηση της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, όπως η "Ένωσις των Ελληνίδων", ο "Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως" κ.ά.

    2. Η ισότιμη εκπαίδευση αρρένων και θηλέων, σ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που μας απασχολεί, υπήρξε αίτημα εντελώς ανέφικτο. Για τις κοπέλες το κράτος και η ελληνική κοινωνία προόριζε ως ιδανικό το στερεότυπο της καλής μητέρας, συζύγου και οικοδέσποινας. Ο δημόσιος βίος, άρα και η επαγγελματική απασχόληση έξω από το σπίτι, ήταν αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών. Με βάση τη λογική αυτή, η εκπαίδευση των θηλέων υπήρξε -τουλάχιστο στη Μέση βαθμίδα- διαφοροποιημένη από την