Συγγραφέας:Χαρίτος, Χαράλαμπος
 
Τίτλος:Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:20
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:2ος από 2 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα, Βόλος
 
Χρονική κάλυψη:1908-1911
 
Περίληψη:Θέμα του βιβλίου αυτού είναι η ιστορία του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου του Βόλου, του σχολείου που ίδρυσε ο Δήμος Παγασών (Βόλου) εγκρίνοντας την εισήγηση του Δημητρίου Ι. Σαράτση και του οποίου διευθυντής υπήρξε ο Αλέξανδρος Π. Δελμούζος. Ουσιαστικά ο συγγραφέας ασχολείται με τη χρονική περίοδο της εξαετίας 1908-1914, με την εποχή δηλαδή κατά την οποία ιδρύθηκε και λειτούργησε το Σχολείο του Βόλου και δημιουργήθηκε –μετά τη διακοπή της λειτουργίας του– ο θόρυβος εναντίον των δημιουργών του, καθώς και εναντίον των στελεχών του Εργατικού Κέντρου της πόλης, γνωστός ως υπόθεση των «Αθεϊκών» του Βόλου, με κατάληξη τη Δίκη τον Ναυπλίου. Ο δεύτερος τόμος περιέχει ένα απάνθισμα αντιπροσωπευτικών κειμένων της εποχής, που αφορούν στην ίδρυση, τη λειτουργία και τη δικαστική δίωξη του Παρθεναγωγείου. Περιλαμβάνονται εκεί η Εισηγητική Έκθεση για την ίδρυση του Σχολείου και η σχετική απόφαση του Δήμου Παγασών, δύο από τους δημόσιους απολογισμούς του διδακτικού έργου, η αλληλογραφία των πρωταγωνιστών του Σχολείου, η απόφαση για την κατάργησή του και το Κατηγορητήριο που διατυπώθηκε εναντίον τους, και στο τέλος καταχωρίζονται δείγματα από την απήχηση που είχε η λειτουργία του Σχολείου στην κοινή γνώμη και τις μαθήτριές του.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 13.21 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 23-42 από: 476
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/23.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

πτυχιούχοι ταύτης και άλλοι έχοντες ειδικόν δίπλωμα μετά επίτηδες γινομένην δοκιμασίαν.

Δια την μέσην όμως εκπαίδευσιν των θηλέων, την οποίαν και ημείς επιζητούμεν, ουδείς νόμος προνοεί να ρυθμίση την διδασκαλίαν και ουδέν διδασκαλείον να χορηγήση διδασκάλους. Διά τούτο είδετε ότι μέχρι, σήμερον το διδακτικόν προσωπικόν των δύο ανωτέρων τάξεων συγκροτείται εκ διδασκάλων διαφόρων προελεύσεων σχολειακών, ηλικιών και φύλων. Ούτως εν αυταίς εδίδαξαν καθηγηταί δημοδιδάσκαλοι εκ των ενόντων, όπως λέγομεν, κατά την θαυμασίαν φράσιν την οποίαν εφεύρεν η όκνηρία της νεοελληνικής διοικήσεως.

Λοιπόν αυτό το "εκ των ενόντων" πρέπει να λείψη. Νομίζω ότι η διδασκαλία εν τη σχολή ταύτη πρέπει να ανατεθή εις γυναίκας πτυχιούχους της φιλοσοφικής σχολής και της των φυσικών επιστημών (υπάρχουσι δε τοιαύται άρισται) και εν ελλείψει τούτων εις καθηγητάς του γυμνασίου εξ εκείνων οι οποίοι θα ευρεθώσιν έχοντες πείραν των νέων διδακτικών μεθόδων και ζήλον διά το έργον των το οποίον πρέπει να αντιλαμβάνωνται ως μίαν εθνικήν μυσταγωγίαν. Εννοείται ότι εάν τύχουν τοιούτοι σπουδάσαντες ειδικώς την παιδαγωγικήν εν Εσπερία, είναι προτιμητέοι, έστω και αν στερούνται πανεπιστημιακού πτυχίου.

Και τούτο όμως δεν αρκεί· θεωρώ καλόν, αντί να σπαταλά ο Δήμος Παγασών τας γνωστάς υποτροφίας προς παραγωγήν διδασκαλισσών, των οποίων ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχει περίσσεια καθ' όλον το κράτος, αντί να σπαταλά λέγω προς τούτο τόσα χρήματα, να στείλη με αυτά μίαν απόφοιτον του Αρσακείου εις Ελβετίαν ίνα εκεί διδαχθή τα νεώτερα διδακτικά συστήματα, και τον τρόπον καθ' ον η διδασκαλία γίνεται ευχάριστος και ωφέλιμος.

Η απόφοιτος αύτη θα εκλεχθή μεταξύ των κοσμιωτέρων και επιμελεστέρων, όσαι θα γνωρίζουν γαλλικήν ή γερμανικήν, θα υποχρεωθή δε επιστρέφουσα να υπηρετήση τον Δήμον Παγασών και να μεταδώση εις άλλας διδασκαλίσσας τα διδάγματά της. Προς τούτο υπολογίζω ότι αρκεί μία δαπάνη 3.000 δραχμών κατ' έτος, επί δύο έτη. Η διδασκάλισσα της γαλλικής πρέπει να είναι,

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/24.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

όπως και εν αρχή είπον, γαλλίς με ανώτερον πτυχίον (Brevet supérieur). Διά δε τα τεχνικά μαθήματα (μουσικήν, ζωγραφικήν και νοικοκυρωσυνην εν γένει) θα προσκληθούν ειδικοί καθηγηταί, υπάρχοντες ευτυχώς Ιν τη πόλει μας, οι οποίοι έχοντες την προς τούτο ικανότητα δεν είναι βεβαίως ανάγκη να έχουν δίπλωμα ιτανεπιστημιακόν. :

Επί της ΤΕΤΑΡΤΗΣ προτάσεως:

Ως θα ίδητε εκ του επισυναπτομένου προϋπολογισμού, ή δαπάνη διά την λειτουργίαν της εκ τριών τάξεων σχολής ταύτης ανέρχεται ετησίως εις 13.000 δραχμάς περίπου. Την δαπάνην ταύτην θεωρώ δίκαιον να υποστώσιν κατά το ήμισυ, ή και κατά τα δύο τρίτα, οι γονείς των μαθητριών.

Η εκπαίδευσις την οποίαν το ανώτερον τούτο παρθεναγωγείον θα παρέχη δεν είναι δημοτική, διά την οποίαν γενναιότατα εμερίμνησεν και μεριμνά ο ημέτερος Δήμος, οικοδομήσας θαυμάσια κτίρια, και συντηρών αρίστους διδασκάλους και πλείστα διδακτικά όργανα. Το ανώτερον παρθεναγωγείον υπόσχεται ανωτέραν εκπαίδευσιν· και εφ' όσον ταύτην δεν χορηγεί δωρεάν το κράτος. όπως συμβαίνει διά τα άρρενα, οι γονείς πρέπει να συμβάλωσιν εις την πληρωμήν των δαπανών, διά την οποίαν άλλως τε θα έχωσιν ανταξίαν προκοπήν των τέκνων των και βελτίωσιν της αγωγής αυτών.

Άλλως [τε] και σήμερον οι γονείς ούτοι υποβάλλονται εις θυσίας προς μόρφωσιν των θυγατέρων των, είτε αποστέλλοντες αυτάς εις ιδιωτικάς σχολάς ενταύθα, ή και εν Αθήναις ή αλλού, είτε προσλαμβάνοντες διδασκάλους κατ' οίκον. Και γνωρίζομεν όλοι πόσον δαπανηρά είναι και τα δύο ταύτα συστήματα, χωρίς μάλιστα να παρέχουν και την αρτιότητα της εκπαιδεύσεως την οποίαν θα δίδη το υπό του Δήμου μας ιδρυθησόμενον Παρθεναγωγείον.

Αντί των μεγάλων δαπανών εις τας οποίας υποβάλλονται τώρα οι γονείς, προτείνω να πληρώνουν 120 δραχμάς κατ' έτος διά την Α' τάξιν, 150 διά την Β', και 200 διά την τρίτην. Εννοείται ότι η πληρωμή των διδάκτρων τούτων θα ασφαλισθή κατά μήνα, 

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/25.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

καθισταμένης υπευθύνου της διευθύνσεως διά πάσαν αμέλειαν ή βραδύτητα περί την είσπραξιν.

Ίνα δε μη αδικηθώσιν αι τυχόν άποροι μαθήτριαι αλλ' επιμελείς, προτείνω να εισάγωνται και τοιαύται 5 δι' εκάστην τάξιν, προηγουμένης εξετάσεως της ικανότητος αυτών και αρμοδίας πιστοποιήσεως της ανέχειας των γονέων των.

Υπολογιζομένων ούτω των εκ διδάκτρων εισπρακτέων εις δραχμάς 7.500 κατά την λεπτομερή ανάλυσιν του προϋπολογισμού απομένει να εισφέρη ο Δήμος δραχμάς 6.000, αι οποίαι είναι ολιγώτεραι των σήμερον δαπανωμένων αίτινες ανέρχονται εις δραχμάς 7.000, περίπου, διά δύο μόνον τάξεις.

Εις τον προϋπολογισμόν θα ίδητε ότι διά την λειτουργίαν των τριών τάξεων υπολογίζω δύο διδάκτορας του Πανεπιστημίου μας, ων η μία της φιλοσοφικής σχολής και η άλλη της των φυσικών επιστημών, και μίαν Γαλλίδα πτυχιούχον.

Πραγματικώς δε αι τρεις αύται θα επαρκέσουν εάν κατανείμουν εξ ίσου τας ώρας του προγράμματος, αι οποίαι (εξαιρουμένων των τεχνικών μαθημάτων) δεν υπερβαίνουν τας 90 καθ' εβδομάδα και διά τας τρεις τάξεις.

Διά να γίνη όμως τούτο πρέπει η διδασκάλισσα της γαλλικής να αναλάβη και τινα δευτερεύοντα μαθήματα της 3ης τάξεως, όπου αι μαθήτριαι θα είναι αρκετά προχωρημέναι διά να εννοώσιν αυτά διδασκόμενα γαλλιστί.

Τούτο πλην της ωφελείας των εις την ξένην γλώσσαν (την οποίαν εσημείωσα και ανωτέρω) θα φέρη και το ισοζύγιον του προϋπολογισμού μας.

Επί της ΠΕΜΠΤΗΣ προτάσεως:

Επειδή το ίδρυμα τούτο έχον τόσον σοβαρόν προορισμόν έχει ανάγκην συνεχούς εποπτείας, η οποία διά να εξασκήται απαιτεί πολλάκις και ειδικάς γνώσεις, προτείνω να ψηφίσωμεν βοηθούς εις το έργον του δημάρχου δύο Κυρίας και δύο Κυρίους. Αφίνω εις την κρίσιν του συμβουλίου να αποφασίση εάν τα 4 ταύτα μέλη θα έχουν συμβουλευτικήν μόνον γνώμην, ή και θα μετέχουν πραγματικώς της διοικήσεως. Και τα δύο ταύτα συστήματα 

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/26.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

δοκιμασθέντα παρ' ημίν εις άλλα ιδρύματα διαφόρου φύσεως και προορισμού έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των οποίων η ανάπτυξις παρέλκει. Το κατ' εμέ, φρονώ, ότι καθ' οιονδήποτε τρόπον και αν εγκριθή η σύστασις της επιτροπής, θα επιτύχη ο σκοπός αυτής, εάν ανατεθή το έργον εις πρόσωπα έχοντα ζήλον υπέρ της εκπαιδεύσεως και πιστεύοντα εις την αγιότητα της αποστολής των.

Η εφορεία αύτη θα φροντίση να εγκριθή η ίδρυσις της Σχολής διά του αναγκαιούντος Β. Διατάγματος και θα συντάξη τον εσωτερικόν κανονισμόν της λειτουργίας αυτής.

Δ'

Έφθασα ήδη εις το τέρμα των προτάσεών μου. Σπεύδω να προσθέσω ότι την δημιουργίαν του ανωτέρου τούτου Παρθεναγωγείου θεωρώ λίαν επείγουσαν, καθόσον εκ της αναπτύξεως του ωραίου φύλου -των μητέρων του μέλλοντος- εξαρτάται η μόρφωσις αγαθών τέκνων, αρίστων πολιτών τιμώντων την οικογένειαν και την Πατρίδα.

Εκτός των λόγων αυτών υπάρχουν και πολλοί άλλοι δευτερεύοντες, οι οποίοι συνηγορούν υπέρ της ιδρύσεως της ανωτέρω σχολής. Σας αναφέρω δύο μόνον εξ αυτών. Τινές των γονέων επιθυμούντες να δώσωσιν ανωτέραν μόρφωσιν εις τα κορίτσια των αποστέλλουν αυτά εις τα Γυμνάσια των αρρένων, μολονότι η εν αυτοίς εκπαίδευσις έχει όλως άλλον προορισμόν. Το σύστημα όμως τούτο (με όλην την ανεγνωρισμένην ηθικότητα των μαθητριών) έχει πλείστα όσα μειονεκτήματα. Κατά την ηλικίαν αυτήν (μεταξύ 13-15 ετών) συντελείται ο σωματικός και ψυχικός σχηματισμός του φύλου, αναπτύσσονται δ' ως εκ τούτου νέαι τάσεις, αόριστός τις ανησυχία, ανεξήγητοι ονειροπολήσεις, και διά τους λόγους τούτους απαιτούνται προφυλάξεις άπειροι, αι οποίαι είναι αδύνατοι, όταν υπάρχη συνεχής μετ' αρρένων συνάφεια. Απορώ μάλιστα πώς κατ' ανοχήν του νόμου επιτρέπεται η συνδιδασκαλία των δύο φύλων κατά την ηλικίαν αυτήν, ενώ εις όλα τα ευρωπαϊκά κράτη

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/27.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

τούτο γίνεται μόνον μέχρι του 10ου ή 12ου έτους διά την στοιχειώδη εκπαίδευσιν, πέραν δε τούτου χωρίζεται αύτη δι' εκάτερον των φύλων.

Ο άλλος λόγος είναι ότι η ανωτέρα αυτή σχολή θα προσελκύση μαθητρίας πολλάς εκ των πέριξ, τούτο δε θα αυξήση οπωσδήποτε την ζωτικότητα της πόλεως, η οποία έχει ανάγκην πολλών υποστηρίξεων κατά την κρίσιμον ταύτην περίοδον του βίου της.

Εννοείται ότι τόσον σοβαρόν έργον, το οποίον αναλαμβάνει ο Δήμος Παγασών, έχει και τας δυσκολίας του· εγώ δε πρώτος αναγνωρίζω αυτάς.

Η εκπαίδευσις των θηλέων, και ιδίως η μέση περί της οποίας ασχολούμεθα, υπεγείρει πάντοτε προβλήματα, συνδεόμενα προς την ψυχολογίαν της ηλικίας αυτής, τα οποία βεβαίως δεν ελύθησαν όσους κόπους και αν κατέβαλον οι ασχοληθέντες εις αυτά. Γάλλος συγγραφεύς, ο γνωστός Marcel Prevost, εις έν των βιβλίων του το οποίον έγραψεν υπό τύπον επιστολών προς την ανεψιάν του (Marcel Prevost, Lettres à Françoise) παραβάλλει την ανατροφήν κορασίου προς την καλλιέργειαν ροδακινιάς.

Αι τρεις περίοδοι ταύτης, ο εμβολιασμός, η μεταφύτευσις, και το κλάδευμα, αντιστοιχούσι προς τας τρεις περιόδους της διαπλάσεως της μαθητρίας. Και η μεν πρώτη, ότε το νέον φυτόν εμβολιάζεται, αντιστοιχεί προς την στοιχειώδη εκπαίδευσιν, η δευτέρα της μεταφυτεύσεως προς την μέσην και η τρίτη, η του κλαδεύματος, προς την ανωτάτην. Εννοείς, λέγει προς την ανεψιάν του, ότι διά την μαθήτριαν όπως και διά το δένδρον η δυσκολωτέρα των τριών τούτων περιόδων είναι η δευτέρα. Τότε εκδηλούται προ πάντων η τάσις προς αύξησιν, η ορμή προς την ζωήν. Τότε απαιτείται η μεγαλειτέρα φροντίς και η επιμελεστέρα καλλιέργεια.

Περί αυτής ακριβώς της δύσκολου περιόδου της γυναικείας ζωής καλούμεθα και ημείς να μεριμνήσωμεν, παρέχοντες την δέουσαν εκπαίδευσιν εις τας μελλούσας μητέρας και συζύγους και μη εγκαταλείποντες αυτάς εις τον εμπειρισμόν και την έμπνευσιν των γονέων των, ή εις τας μυστηριώδεις διαθέσεις ξένων σχολών.

Εάν ιδρύσωμεν το ανώτερον τούτο παρθεναγωγείον, όπως 

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/28.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ανωτέρω το υπετύπωσα, έχω την πεποίθησιν ότι τούτο θα αποτελέση πρότυπον και δι' άλλας πόλεις της πατρίδος μας, αι οποίαι πλανώμεναι μεταξύ του άκρου σχολαστικισμού και της επιπολαιότητος δεν εύρον ακόμη την οδόν η οποία φέρει ασφαλώς εις την πρέπουσαν ανάπτυξιν της γυναικός.

"Ας θέσωμεν ημείς τας βάσεις αυτής δεχόμενοι τας γενικάς αρχάς τας οποίας εν συντομία διετύπωσεν η Mme Roland (Κουρτίδου, Εισηγητική Έκθεσις περί της γυναικείας εκπαιδεύσεως. Πρακτικά Εκπαιδευτικού Συνεδρίου), διά των ακολούθων φράσεων: "Θέλω, έλεγεν, η γυνή να κρατή εις καλήν κατάστασιν το ιματιοφυλάκιόν της, να τρέφη τα παιδία της, να επισκέπτηται το μαγειρείον και να γνωρίζη τι γίνεται εν αυτώ, αλλά συγχρόνως θέλω να έχη τοιαύτην ελευθερίαν πνεύματος, να διανέμη τόσον φρονίμως τας ώρας της, ώστε να δύναται να θέλγη διά του ήθους της και της χάριτος του φύλου της. Η οικογένεια είναι το βασίλειόν της, αλλά πρέπει να γνωρίζη να εξέρχηται αυτού όταν πρόκειται να εκτελέση υψηλά και ευγενή καθήκοντα".

Αυτάς τας σκέψεις θα έχουν ως οδηγόν όσοι θα διδάξουν εις την σχολήν ταύτην. Η επιτυχία θα έλθη ασφαλώς, χάρις εις τον ζήλον και τας μεθόδους τας οποίας θα μεταχειρισθούν ούτοι εμπνεόμενοι από την ιερότητα του έργου.

Τελειώνω επαναλαμβάνων ότι πρέπει να μεριμνήσωμεν περί της ανωτέρας μορφώσεως των κοριτσιών μας· ό,τι δι' αυτών θα επιτύχωμεν θα είναι κέρδος ημών ατομικόν αλλά και ωφέλεια εθνική μεγίστη. Ας έχωμεν υπ' όψει ό,τι επί του θέματος είπε γάλλος συγγραφεύς: "Όσον αξίζει η γυναίκα τόσον αξίζει η οικογένεια και όσον αξίζει η οικογένεια, τόσον αξίζει το έθνος".

ΤΕΛΟΣ

Έπονται διάφοροι πίνακες με προγράμματα Αμερικανικών, Γαλλικών, και Ελβετικών παρθεναγωγείων, προς δε και του εν

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/29.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Αθήναις Αρσακείου, Προς τούτοις και το πρόγραμμα του ιδρυομένου Παρθεναγωγείου και ο προϋπολογισμός αυτού.

Πηγή: Δακτυλόγραφο αποκείμενο στο Αρχείο Δημ. Σαράτση. Πρώτη δημοσίευση: Χαρ. Γ. Χάριτος, "Η Εισηγητική Έκθεση του Δ. Σαράτση, για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου Βόλου", περιοδ. Θεσσαλική Εστία, (τχ. 32, Μαρτ.-Απριλ. 1978, σσ. 329-341).

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/30.gif&w=600&h=915 20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/31.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Β΄

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ

(8 Σεπτεμβρίου 1908)

"Το Δημοτικόν Συμβούλιον Παγασών συγκείμενον εκ του προέδρου αυτού κ. Α. Κουτσαγγέλη και των κάτωθι προσυπογεγραμμένων μελών αυτού. Συνελθόν εις συνεδρίασιν εν τω Δημοτικώ καταστήματι την 8ην Σεπτεμβρίου 1908 έτους, εν νομίμω απαρτία, και επί παρουσία του Δημάρχου Παγασών κ. Κ. Γκλαβάνη.

Λαβόν υπ' όψει του την υπό του κ. Δημάρχου εισαχθείσαν πρότασιν, και την υπό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δ. Σαράτση έκθεσιν, περί συστάσεως και του οργανισμού εν γένει ειδικής Σχολής προς ανωτέραν μόρφωσιν των θηλέων, ως και την διεξαχθείσαν επί του ζητήματος τούτου συζήτησιν.

Αποφαίνεται ομοφώνως:

Εγκρίνει την σύστασιν και λειτουργίαν Ανωτέρου Παρθεναγωγείου των θηλέων, και εκλέγει επί τούτω επιτροπήν εκ των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Δ. Σαράτση, Σπυρ. Μουσούρη, και Φιλίτσας Ευστ. Ιωαννίδου και Αγλαΐας Κοκωσλή, ίνα υπό την προεδρίαν του κ. Δημάρχου Παγασών, μεριμνήση περί παντός ό,τι αφορά την σύστασιν και διοίκησιν της σχολής ταύτης.

Αναθέτει την περαιτέρω ενέργειαν τω κ. Δημάρχω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος

(Κων. Γκλαβάνης) (Απ. Κουτσαγγέλης )

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/32.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Τα Μέλη

(Γ. Κούτσικος - Αγ. Παπαγεωργιάδης - Ι. Μέγαρης - Ιω. Σαραφόπουλος - Π. Αποστολίδης - Δ. Σαράτσης - Στεφ. Παπαθανασίου - Ευστ. Σκρέτας - Νικ. Ζαρλής - Ζ. Παρθένης - Κ.Γ. Καρτάλης - Κων. Χρυσοχοΐδης και Δ. Κουκιάδης)".

Πηγή: Δήμος Παγασών, Ψηφίσματα, τόμ. 14ος (1908-1911), σελ. 49, Συνεδρία ΚΗ' της 8ης Σεπτ. 1908 -αρ. πράξ. 156.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/33.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Γ΄

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ

Εισήγησις γενομένη κατά χθεσινάς εξετάσεις υπό του ιατρού κ. Δημητρίου Ι. Σαράτση

(14 Ιουνίου 1909)

"Κυρίαι και Κύριοι,

Συμπληρούται, σήμερον το πρώτον σχολικόν έτος του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου και η Εφορεία αυτού σπεύδει να δώση λόγον της γενομένης εργασίας, με την ευχαρίστησιν, την οποίαν παρέχει κάθε εκτέλεσις καθήκοντος.

Όταν προ ολίγων μηνών ο Δήμος Παγασών ίδρυε το πρότυπον τούτο σχολείον, είχε κυρίως δύο σκοπούς, ήτοι πρώτον μεν να εγκαταστήση σύστημα εκπαιδεύσεως συμφωνότερον προς τον προορισμόν της Ελληνίδος και δεύτερον να εφαρμόση διδακτικάς μεθόδους, υπαγορευομένας υπό της νεωτέρας παιδαγωγικής και της υγιεινής.

Θα μοι επιτρέψητε να σας εκθέσω με λίγα λόγια κατά ποίον τρόπον επετεύχθησαν οι σκοποί αυτοί και πώς ελειτούργησε καθ' όλον το έτος το σχολείον μας.

Εις την απόφασιν του Δημοτικού Συμβουλίου ανεφέροντο αι ατέλειαι του προγράμματος των ανωτέρων τάξεων των παρθεναγωγείων, αι οποίαι πολλάκις ωμολογήθησαν από πολλούς μελετώντας τα της εκπαιδεύσεως παρ' ημίν· ως απόρροια των μελετών τούτων απεφασίσθη τότε ίνα η εκπαίδευσις των θηλέων προς

3

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/34.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

δύο κυρίως διευθύνσεις στραφή, ήτοι αφ' ενός μεν να τείνη εις μόρφωσιν πνεύματος και δημιουργίαν χαρακτήρος, αφ' ετέρου δε να χορηγήση όλας εκείνας τας πρακτικάς γνώσεις διά των οποίων η σημερινή μαθήτρια θα καταστή εν τω μέλλοντι πρότυπον μητρός, συζύγου και νοικοκυράς.

Διά την επιτυχίαν του σκοπού τούτου, άλλα μεν νέα μαθήματα προσετέθησαν, πολλών δε εκ των μέχρι τούδε διδασκομένων ηυξήθησαν ή ηλαττώθησαν αι ώραι, αναλόγως της χρησιμότητος αυτών.

Ποίοι λόγοι υπηγόρευσαν τας μεταβολάς ταύτας αναφέρονται εκτενώς εις την εισήγησιν επί της οποίας εβασίσθη η απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου και κρίνω περιττόν να σας κουράσω επαναλαμβάνων αυτούς.

Εκείνο όμως το οποίον έχει μεγαλειτέραν σπουδαιότητα διά τον σκοπόν του σχολείου είνε, ότι η διδασκαλία εγένετο επί τη βάσει νέων παιδαγωγικών μεθόδων. Διά τούτων επετεύχθη ώστε ο μαθητικός νους να αποκτήση πλήρη αυτενέργειαν και να μη χρησιμεύση μόνον ως αποθήκη γνώσεων μηχανικώς εισδυομένων και ως επί το πλείστον ανωφελών διά το μέλλον.

Η Εφορεία του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου, ακολουθούσα την απόφασιν του Δημοτικού Συμβουλίου, επεζήτησεν ίνα αι διά της διδασκαλίας παρεχόμεναι γνώσεις γείνουν κτήμα εσαεί των μαθητριών.

Δεν ηθέλησε να καταστήση τον νουν αυτών όμοιον προς φωτογραφικάς ή φωνογραφικάς πλάκας, αι οποίαι αποτυπώνουν ωρισμένας εικόνας είτε φωνάς και είναι έτοιμοι να τας αποδώσουν ομοίας χωρίς καμμίαν παραλλαγήν. Ο σκοπός ημών ήτο αι γνώσεις να υπεγείρουν ολόκληρον την ψυχολογικήν μηχανήν του κοριτσιού και να προκαλούν την σκέψιν, το αίσθημα και την παρατήρησιν αυτού, η δε εκ τούτου διανοητική εργασία να έχη τον τύπον της πνευματικής του φυσιογνωμίας.

Διά τούτο απεφύγομεν και κατεδιώξαμεν την αποστήθισιν, τον μέγαν αυτόν οδοστρωτήρα της ανθρωπινής σκέψεως και επροσπαθήσαμεν ώστε ό,τι θα γνωρίζη η μαθήτρια να είναι αποτέλεσμα της πνευματικής αυτής αυτενεργείας.

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/35.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Αυτός είνε ο λόγος, διά τον οποίον και τα βιβλία είνε σπάνια εις το σχολείον μας. Απεδώσαμεν πολλήν σημασίαν εις την προφορικήν διδασκαλίαν και ηθελήσαμεν να είνε αύτη ζωντανή, πραγματική, θελκτική, και να προκαλή εγκεφαλικάς παραστάσεις, ιδίας εις έκαστον παιδικόν εγκέφαλον.

Διά τούτο θα ιδήτε, ότι, πλην του Ευαγγελίου και των Γαλλικών, όλα τα άλλα μαθήματα, η ιστορία, τα μαθηματικά, η γεωγραφία και αι φυσικαί επιστήμαι, εδιδάχθησαν χωρίς βιβλία. Εκάστη μαθήτρια προσέχουσα κατά την ώραν της διδασκαλίας ελάμβανε σημειώσεις επί των οποίων έπειτα σκεπτομένη και αναπολούσα επεξειργάζετο όλον το μάθημα. Δεν θ' ακούσητε εδώ απομνημονευομένας ολοκλήρους σελίδας, αλλά θ' αντιληφθήτε, ότι η γνώσις της μαθητρίας ανήκει εις αυτήν και όχι εις τον συγγραφέα, ο οποίος ήθελε τυχόν τη χρησιμεύση ως βοήθημα.

Γνωρίζετε ποίος πόλεμος έγεινε τελευταίον εναντίον των διδακτικών βιβλίων εν γένει και των πολλών βιβλίων μάλιστα. Από όλους τους παιδαγωγούς, τους τε εντός και τους εκτός της Βουλής, ζητείται επιμόνως η κεφαλή ή μάλλον αι κεφαλαί των διδακτικών βιβλίων και είνε πιθανόν, ότι όσας δήποτε υποστηρίξεις και αν έχουν δεν θα βραδύνη ο περιορισμός αυτών.

Αλλ' ιδού, ότι το σχολείον μας προέτρεξεν, η μερική δε αύτη κατάργησις του βιβλίου θα είνε ίσως το μόνον αγαθόν, το οποίον έγεινεν άνευ της συνδρομής των βουλευτών.

Πολύς θόρυβος έγεινεν άλλοτε και διά την διδασκαλίαν των Ελληνικών εις το σχολείον μας. Πριν ή σας δώσω τας δεούσας περί τούτων πληροφορίας είναι ανάγκη να σας είπω ότι το Ανώτερον Δημοτικόν Παρθεναγωγείον δεν ανήκει εις καμμίαν γλωσσικήν αίρεσιν, εξ εκείνων αι οποίαι νομίζουν ότι η κατά τοιούτον ή τοιούτον τρόπον διατύπωσις των νεοελληνικών διανοημάτων είναι δυνατόν να σώση ή να καταστρέψη την πατρίδα μας. Το σχολείον ορμάται από την ιδέαν ότι η γραμματική δεν είνε o σκοπός αυτού αλλά το όργανον διά του οποίου θα κατορθωθή ώστε ο προφορικός και η γραπτός λόγος να λάβη τον προσήκοντα τύπον.

Επομένως διδάσκει την γραμματικήν μόνον ως μέσον 

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/36.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

συνεννοήσεως και όχι ως σκοπόν, διότι δεν πιστεύω να νομίζη κανείς εξ υμών ότι ο ευτυχέστερος άνθρωπος είνε ο γνωρίζων τους περισσοτέρους γραμματικούς κανόνας.

Μετά τούτο ελήφθη υπ' όψει ότι ως βάσις προς συνεννόησιν μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου πρέπει να χρησιμεύση η μητρική γλώσσα και επ' αυτής να προσαρμόζηται οιαδήποτε εργασία τείνουσα εις εκμάθησιν δυσκολωτέρων λέξεων ή καταλήξεων ή συντάξεων.

Ως συνέπεια της σκέψεως αυτής έρχεται, ότι πριν ή μάθη κανείς την αρχαίαν ελληνικήν οφείλει να γνωρίζη την σημερινήν καθαρεύουσαν εις την οποίαν να διατυπώνη σαφώς και καθαρά τας εννοίας του. Δια τούτο ευθύς εξ αρχής κατεβλήθη η δέουσα προσοχή εις την διδασκαλίαν αυτής και ως θα πεισθήτε εκ των εκθέσεων, αι μαθήτριαι γράφουν σήμερον απταίστως αυτήν χωρίς σολοικισμούς και ακυρολεξίας.

Εάν μάλιστα συγκρίνητε τας σημερινάς εκθέσεις προς εκείνας τας οποίας συνέτασσον κατά την αρχήν του σχολικού έτους, θα ιδήτε πόση διαφορά υπάρχει, λίαν τιμητική με την εν τω σχολείω εργασίαν.

Πλην της καθαρώς συντακτικής ταύτης εργασίας, το πρόγραμμα περιείχε και την διδασκαλίαν της νεοελληνικής φιλολογίας, της τε λογίας και της δημώδους, την οποίαν εκπροσωπούν τα θαυμάσια δημοτικά μας άσματα και αι ωραίαι μας παραδόσεις.

Τούτο έγεινεν όχι μόνον διότι τα πνευματικά ταύτα προϊόντα είναι καθ' εαυτά ωραία -άγνωστα δυστυχώς εις τους περισσοτέρους εξ ημών- αλλά και διότι έπρεπε να εμφυσηθή εις τα κορίτσια η πεποίθησις ότι το νεοελληνικόν έθνος αποτελεί ιδίαν φυσιογνωμίαν με θαλερωτάτην πνευματικήν ζωήν και ως τοιούτο δεν πρέπει ν' αναμένη τα πάντα από τας σκιάς των προγόνων.

Και αυτά μεν διά την καλλιέργειαν του πνεύματος· αλλά παραλλήλως επεδιώχθη και η ηθική μόρφωσις διά της διδασκαλίας του Ευαγγελίου και της ορθοδόξου ημών πίστεως και των άλλων ηθοπλαστικών μαθημάτων, οποία είνε η ποίησις και η ιστορία. Δι 'όλων

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/37.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

αυτών επεζήτησεν η Εφορεία να δώση φρόνημα γενναίον και ήθος σεμνόν και αρετάς χριστιανικάς, αι οποίαι αποτελούν το θεμέλιον της ελληνικής οικογενείας.

Συγχρόνως εγίνετο και η αισθητική μόρφωσις των μαθητριών αι οποίαι έμαθον να διακρίνουν το ωραίον και το αληθές εν τη τέχνη διά της αναλύσεως που εγίνετο επί διαφόρων εικόνων σχετιζομένων προς την εθνικήν ημών ιστορίαν. Αι αναλύσεις αύται είνε η αρχή συστηματικωτέρας μελέτης των καλών τεχνών η οποία θα γείνη κατά το επόμενον έτος,

Αλλά παρά την πνευματικήν, ηθικήν και αισθητικήν μόρφωσιν επεδιώχθη και η πρόσκτησις πρακτικών γνώσεων, αι οποίαι θα συντελέσουν εις την ευδαιμονίαν εν τω μέλλοντι οικογενειακώ βίω των κοριτσιών· ούτως από της αρχής του δευτέρου εξαμήνου ήρχισαν ασκούμεναι εις την κηπουρικήν και την ανθοκομίαν και αν ο κήπος του σχολείου μας δεν ήτο μακράν θα σας επεδεικνύομεν και τα έργα ταύτα. Εκεί θα εβλέπατε ότι αι μαθήτριαι όχι μόνον έδρεψαν άνθη αλλά και έσκυψαν και επότισαν και εφύτευσαν με τα χέργια των. Αυτή δε ακριβώς η αγάπη προς την εργασίαν, και μάλιστα την χειρωνακτικήν, αποτελεί έν εκ των μεγαλυτέρων κερδών του σχολείου μας.

Από τας αυτάς σκέψεις εδιδάχθη εις αυτάς μεθοδικώς και η κοπτική και ραπτική διά της οποίας ακριβώς τίθενται αι βάσεις της νοικοκυρωσύνης· ούτω δε, αντί των εργοχείρων, τα οποία συνήθως φιγουράρουν εις τας εξετάσεις των παρθεναγωγείων και ενώ αφαιρούν τόσον πολύτιμον καιρόν δεν έχουν τουλάχιστον ούτε καλλιτεχνικήν αξίαν τα περισσότερα, αντί, λέγω, των εργοχείρων, επεζητήθη να μάθουν εργασίαν της οποίας η χρησιμότης είνε μεγίστη διά κάθε νοικοκυριό. Κατά τας εξετάσεις των δύο τούτων μαθημάτων θα ιδήτε ότι αι μαθήτριαι μπορούν με μεγάλην ευχέρειαν να κάμουν το κόψιμο και ράψιμο των φορεμάτων των.

Και αυτά μεν εν σχέσει προς τας διδακτικάς μεθόδους· αλλά δεν είναι άσκοπον να προστεθή ότι η εργασία εγίνετο επί τη βάσει των κανόνων της υγιεινής. Ούτως, εκανονίσθησαν αι ώραι της διδασκαλίας και η εναλλαγή των μαθημάτων κατά τρόπον ώστε

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/38.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

να μη κουράζηται ούτε το σώμα ούτε το πνεύμα και κατωρθώθη ώστε να αποφύγωμεν την διανοητικήν υπερκόπωσιν, η οποία αποτελεί τον μεγαλείτερον κίνδυνον των σχολείων εν γένει. Επί πλέον κατά το δεύτερον εξάμηνον τα περισσότερα μαθήματα εγένοντο εντός του κήπου του σχολείου, συμφώνως προς τας νέας ιδέας, αι οποίαι επικρατούν επί του ζητήματος. Δεν αγνοείτε ότι προ πολλού ήδη ζητείται, ίνα το σχολείον εν γένει πλησιάση προς την φυσιν, όχι μόνον χάριν της σωματικής υγείας των μαθητευομένων, αλλά και διά να συνηθίσουν να διαβάζουν εις το μέγα αυτό βιβλίον, το οποίον έχει πάντοτε ανοικτόν ενώπιον μας ο Δημιουργός.

Προς αυτό εστράφη και ο νους των μαθητριών μας και ήτο πράγματι ωραίον το θέαμα αυτών διδασκομένων εις το διαυγές μεσημβρινόν φως της πατρίδος μας. Τις οίδε αν εκ της αγάπης ταύτης προς την φύσιν δεν θα παραχθούν ωραιότεραι και γενναιότεραι και πρακτικώτεραι ιδέαι; Μήπως οι αρχαίοι Έλληνες δεν εδιδάσκοντο εις την ύπαιθρον και δεν είνε γνωστη ως η ωραιοτέρα άνθησις του ελληνικού πνεύματος η εποχή κατά την οποίαν ο Πλάτων παρά τας όχθας του Ιλισσού εδίδασκε την θαυμασίαν φιλοσοφίαν του;

Αυτά είχον να σας πω εξ ονόματος της Εφορείας περί της λειτουργίας του Ανωτέρου Δημοτικού Παρθεναγωγείου. Θα ήτο βεβαίως άτοπον εάν εις τόσον επίσημον στιγμήν δεν έσπευδον να ομολογήσω ότι η εκτέλεσις του πρωτοτύπου προγράμματος οφείλεται εις την υπέροχον μόρφωσιν του διευθυντού, εις τον οποίον ενεπιστεύθημεν το έργον.

Κατά τούτο η Εφορεία θεωρείται ευτυχής ότι το μεταρρυθμιστικόν της έργον προσέλαβεν τον τύπον, τον οποίον έδωκε εις αυτό το δημιουργικόν πνεύμα ενός των εγκριτωτέρων Ελλήνων παιδαγωγικών. Υπό την ενθουσιώδη αυτού διεύθυνσιν, την οποίαν ενέπνεε μοναδική προς το ίδρυμα λατρεία, ειργάσθη με αφοσίωσιν και κατά τας αυτάς μεθόδους και άπαν το διδακτικού προσωπικόν. Δια τούτο με πολλήν χαράν εκφράζω σήμερον τας ευχαριστίας της Εφορείας τόσον προς τον κ. Δελμούζον όσον και προς τας δεσποινίδας

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/39.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Verguet και Κουτσοπούλου και τους κυρίους Τσαμασφύραν, Κόντην, Πούλακαν και Σφάγγον.

Εννοείται ότι η έκθεσις της εργασίας του σχολείου διά των εξετάσεων δεν συμβιβάζεται προς τας νεωτέρας αντιλήψεις περί τούτων. Διότι, ως δεν αγνοείτε, πολλοί και πολλά έγραψαν κατά των εξετάσεων και η Εφορεία του σχολείου και οι εν αυτώ διδάσκοντες φρονούν ότι δεν είναι απαραίτητοι αύται προς επισφράγισιν του σχολικού έτους. Ίσως μάλιστα είναι και επιβλαβείς κατά τι, διότι δημιουργούν ώρας αγωνίας διά τους εξεταζομένους ενώ δεν εξασφαλίζουν τας εν ηρεμία απαντήσεις αυτών ως δε εμάθετε και το ημέτερον υπουργείον της Παιδείας σκέπτεται να καταργήση αυτάς προσεχώς.

Αλλά μεθ' όλα τα μειονεκτήματα αυτά η Εφορεία ενόμισεν ότι έπρεπε να εκθέση τους καρπούς του πρώτου έτους της εργασίας υπό τας όψεις της κοινωνίας, η οποία θα ενδιαφέρηται βεβαίως να μάθη τι επετύχομεν διά των νέων μεθόδων και συστημάτων.

Διά τούτο σας παρεκαλέσαμεν να έλθητε διά να δυνηθήτε αυτοπροσώπως να κρίνητε περί του έργου του Σχολείου. Αι σημεριναί εξετάσεις δεν έχουν τον πανηγυρικόν τύπον τον οποίον συνήθως έχουν αλλ' είνε επανάληψις μαθήματος συνήθως γινομένου εν τη Σχολή. Και θα χρησιμεύσωσιν αύται κυρίως δι' εκείνους οι οποίοι δεν είχον την ευκαιρίαν να έλθουν εις το σχολείον κατά την διάρκειαν του έτους.

Ούτω θα δυνηθήτε όπως δήποτε να εκτιμήσητε το έργον του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου· ο Δήμος Παγασών ιδρύσας τούτο επρωτοστάτησε και ανεπλήρωσε το Κράτος, το οποίον επί έτη ήδη αναβάλλει ν' αποφασίση περί της μέσης και ανωτέρας εκπαιδεύσεως των θηλέων.

Την έλλειψιν ταύτην του Κράτους εκμεταλλευόμεναι διάφοροι θρησκευτικαί προπαγάνδαι υπό το επίχρισμα ολίγων αθλίων γαλλικών και μιας αθλιωτέρας μουσικής παραλαμβάνουν από την ελληνικήν οικογένειαν αθώας υπάρξεις τας οποίας παραδίδουν έπειτα ψυχράς προς τον εθνισμόν μας, αδιαφόρους προς την θρησκείαν μας.

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/40.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Ό,τι όμως παρέλειψε το Κράτος να κάμη δεν σημαίνει και ότι δεν οφείλουν ή δεν δύνανται να αναπληρώσουν οι ιδιώται και οι δήμοι.

Από τας σκέψεις αυτάς παρήχθη το πρότυπον τούτο σχολείον. Όταν μίαν ημέραν η ιστορία κρίνη το μικρόν τούτο έργον θα είπη ότι o Δήμος Παγασών ήνοιξε διά την ανωτέραν εκπαίδευσιν των θηλέων ένα δρόμον ευθύν, ο οποίος οδηγεί προς τας μεγάλας πηγάς της αληθείας και της γνώσεως.

Διότι εδώ παρέχεται μία διδασκαλία όχι σχολαστική, ούτε επιπολαία, αλλά θετική, αθόρυβος, πρακτική με την οποίαν τελείται αφανής εθνική μυσταγωγία και σφυρηλατείται ο Ελληνικός χαρακτήρ. Κατά τον τρόπον τούτον μας επιτρέπεται να ελπίζωμεν, ότι θα παραχθή γενεά πολιτών ευόρκων χρηστών και εναρέτων, προθύμων να θυσιάζονται διά τα ωραία και μεγάλα ιδανικά, τα οποία πάντοτε εστόλισαν την Ελληνικήν ψυχήν".

Πηγή: Εφημερίδα Πανθεσσαλική (Βόλου), φ. 15ης Ιουνίου 1909, σσ. 1 και 4.

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/41.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Δ΄

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΓΑΣΩΝ

(1 Μαρτίου 1911)

"Κύριοι Σύμβουλοι,

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την Εφορείαν του Ανωτέρου Δημοτικού Παρθεναγωγείου συσκεφθέντες επί του επεισοδίου, το οποίον υπήρξεν αφορμή της τελευταίας κατά του σχολείου τούτου επιθέσεως διά του τύπου, εκφράζομεν την λύπην ημών προς την A.Σ. τον Επίσκοπον Δημητριάδος κ. Γερμανόν και αναθέτομεν εις τον διευθυντήν του Α.Δ. Παρθεναγωγείου κ. Δελμούζον να εξασκήση τα εκ του κανονισμού απορρέοντα δικαιώματά του επί του υπ' αυτόν διδακτικού προσωπικού.

Επειδή, όμως, επί τη ευκαιρία του λυπηρού τούτου συμβάντος εγράφησαν πολλά εναντίον του Α.Δ.Π. ως παρεισάγοντος δήθεν αντεθνικάς και αντιθρησκευτικάς διδασκαλίας, νομίζομεν καθήκον ημών να εκθέσωμεν ποίαν γνώμην περί αυτού εμορφώσαμεν διά της επί τριετίαν επιμελούς εποπτείας και παρακολουθήσεως όλων των διδασκομένων μαθημάτων.

Προς τούτο επιτρέψατέ μας να υπενθυμίσωμεν ότι το Α.Δ.Π. ιδρύθη υπό του Δήμου Παγασών με τον σκοπόν "να δώση μεν αφ' ενός μόρφωσιν του πνεύματος και δημιουργίαν χαρακτήρος, να χορηγήση δε αφ' ετέρου όλας εκείνας τας πρακτικάς γνώσεις, διά των οποίων η σημερινή μαθήτρια θα καταστή εν τω μέλλοντι

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/35/gif/42.gif&w=600&h=91520 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

πρότυπον μητρός, συζύγου και νοικοκυράς". (Όρα απόφασιν του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 7/βριον του 1908).

Την εκτέλεσιν του υψηλού αυτού σκοπού η Εφορεία ανέθεσεν ευθύς εξ αρχής εις τον κ. Δελμούζον, ο οποίος προς επιτυχίαν αυτού ειργάσθη με μοναδικήν αφοσίωσιν και εκαινοτόμησεν όχι μόνον ως προς την διδασκομένην ύλην αλλά και εις την κατάταξιν αυτής εν γένει και εις τας διδακτικάς μεθόδους. Επειδή δε η λεπτομερής έκθεσις της γενομένης αυτής εργασίας εφ' όλων των μαθημάτων θα απήτει χρόνον μακρόν, θα περιορισθώμεν μόνον εις ό,τι έγεινεν διά τα ελληνικά και θρησκευτικά, περί των οποίων κυρίως υπήρξεν ο πολύς θόρυβος.

Προκειμένου περί των ελληνικών ο κ. Δελμούζος έλαβεν υπ' όψιν την γνώμην του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποίαν το πρόγραμμα θα μετερρυθμίζετο ως εξής.

Ο εν τω Συμβουλίω εισηγητής έλεγεν: "Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ελαττούται κατά ποσόν ωρών, αλλ' ελπίζω ότι ο τρόπος κατά τον οποίον θα γίνεται αύτη, θα αποζημιώση διά την μείωσιν του χρόνου. Όπως σήμερον διδάσκονται τα ελληνικά, παραμένουσιν εις την μνήμην των μαθητών μόνον τύποι τινές γραμματικοί, διά μέσου των οποίων διαφεύγει όλως διόλου το πνεύμα του συγγραφέως. Διά τούτο θα επεθύμουν αντί των αγόνων και ματαίων γραμματικών και συντακτικών παρατηρήσεων να γίνηται ανάπτυξις του νοήματος του συγγραφέως, αντί δε αποστροφής, η οποία εμπνέεται διά της ξηράς διδασκαλίας, τουναντίον αι μαθήτριαι να έχωσιν αγάπην και θαυμασμόν προς τα μεγάλα πνεύματα της αρχαιότητος. Εάν υπήρχον καλαί μεταφράσεις θα προέτεινα να διδάσκωνται δι' αυτών οι αρχαίοι συγγραφείς. Αλλά προτιμώ η περί τούτων κρίσις να αφεθή εις τον διδάσκαλον, ο οποίος, εάν πράγματι είνε γνώστης του κάλλους της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, θα κατορθώση να μεταδώση αυτό χωρίς σχολαστικότητα και αποκτηνωτικάς αποστηθίσεις. Παρά την αρχαίαν θα διδάσκωνται αφθόνως και η νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία της οποίας πλείστα όσα ωραία έργα πεζά τε και έμμετρα παραμένουν άγνωστα διά την μαθητευομένην νεότητα".

Σελ. 42
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 23
  20 Β. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

  πτυχιούχοι ταύτης και άλλοι έχοντες ειδικόν δίπλωμα μετά επίτηδες γινομένην δοκιμασίαν.

  Δια την μέσην όμως εκπαίδευσιν των θηλέων, την οποίαν και ημείς επιζητούμεν, ουδείς νόμος προνοεί να ρυθμίση την διδασκαλίαν και ουδέν διδασκαλείον να χορηγήση διδασκάλους. Διά τούτο είδετε ότι μέχρι, σήμερον το διδακτικόν προσωπικόν των δύο ανωτέρων τάξεων συγκροτείται εκ διδασκάλων διαφόρων προελεύσεων σχολειακών, ηλικιών και φύλων. Ούτως εν αυταίς εδίδαξαν καθηγηταί δημοδιδάσκαλοι εκ των ενόντων, όπως λέγομεν, κατά την θαυμασίαν φράσιν την οποίαν εφεύρεν η όκνηρία της νεοελληνικής διοικήσεως.

  Λοιπόν αυτό το "εκ των ενόντων" πρέπει να λείψη. Νομίζω ότι η διδασκαλία εν τη σχολή ταύτη πρέπει να ανατεθή εις γυναίκας πτυχιούχους της φιλοσοφικής σχολής και της των φυσικών επιστημών (υπάρχουσι δε τοιαύται άρισται) και εν ελλείψει τούτων εις καθηγητάς του γυμνασίου εξ εκείνων οι οποίοι θα ευρεθώσιν έχοντες πείραν των νέων διδακτικών μεθόδων και ζήλον διά το έργον των το οποίον πρέπει να αντιλαμβάνωνται ως μίαν εθνικήν μυσταγωγίαν. Εννοείται ότι εάν τύχουν τοιούτοι σπουδάσαντες ειδικώς την παιδαγωγικήν εν Εσπερία, είναι προτιμητέοι, έστω και αν στερούνται πανεπιστημιακού πτυχίου.

  Και τούτο όμως δεν αρκεί· θεωρώ καλόν, αντί να σπαταλά ο Δήμος Παγασών τας γνωστάς υποτροφίας προς παραγωγήν διδασκαλισσών, των οποίων ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχει περίσσεια καθ' όλον το κράτος, αντί να σπαταλά λέγω προς τούτο τόσα χρήματα, να στείλη με αυτά μίαν απόφοιτον του Αρσακείου εις Ελβετίαν ίνα εκεί διδαχθή τα νεώτερα διδακτικά συστήματα, και τον τρόπον καθ' ον η διδασκαλία γίνεται ευχάριστος και ωφέλιμος.

  Η απόφοιτος αύτη θα εκλεχθή μεταξύ των κοσμιωτέρων και επιμελεστέρων, όσαι θα γνωρίζουν γαλλικήν ή γερμανικήν, θα υποχρεωθή δε επιστρέφουσα να υπηρετήση τον Δήμον Παγασών και να μεταδώση εις άλλας διδασκαλίσσας τα διδάγματά της. Προς τούτο υπολογίζω ότι αρκεί μία δαπάνη 3.000 δραχμών κατ' έτος, επί δύο έτη. Η διδασκάλισσα της γαλλικής πρέπει να είναι,